You are on page 1of 10

http://Vietphotoshop.

com

Vẽ bông hoa xì tin

Chuẩn bị file mới


Dùng 1 trong những shape lá của bạn , vẽ dưới dạng các
đường Bezier rồi load vùng chọn (bước này ai vẽ pen cũng
được)

Fill màu , vì cái của mình rỗng phần giữa nên mình sẽ dùng wand để chọn rồi fill màu để phủ kín toàn bộ cái lá

Dùng gôm xoá phần cuốn lá đi


Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1
http://Vietphotoshop.com

Dùng pen vẽ chọn nữa phần lá . Load vùng chọn

Select / Feather giá trị 5 . Tạo layer mới . Dùng gradient tool
white to transparent kéo từ 1 góc lên

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2


http://Vietphotoshop.com

Làm tương tự ở vùng còn lại

Blend Style cho layer lá ( không phải layer bóng nhé)

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3


http://Vietphotoshop.com

==>

Dùng brush trắng mềm chấm vài phát

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 4


http://Vietphotoshop.com

Merge 2 layer bóng và lá thành layer “cánh bông” .Đúp layer


, xoay thế này ( xoay xong merge 2 layer lại thành đôi)

Đúp lần nữa , ctrl-U chỉnh màu xoay thế này

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 5


http://Vietphotoshop.com

Tương tự

Merge tất cả layer ( cánh bông lại ) Đúp , Ctrl-L , Thông số

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 6


http://Vietphotoshop.com

Thu nhỏ và xoay , sau đó merge

Xong cái bông , giờ tới cái thân , tạo layer mới , Vẽ vùng
chọn , fill và áp style

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 7


http://Vietphotoshop.com

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 8


http://Vietphotoshop.com

Filter / Distort / Shear

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 9


http://Vietphotoshop.com

Sắp xếp lài cho đúng vị trí là xong, chấm thêm cái nhuỵ trắng

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 10