You are on page 1of 6

http://Vietphotoshop.

com

Hoa Gradient
- Bạn hãy mở một file mới. Kích thước tuỳ bạn chọn.
Background màu đen, hãy tạo một lyer mới.

- Bây giờ bạn hãy sử dụng công cụ Gradient với loại mà FF


chọn.

- Bạn cũng có thể tạo cho bạn Gradient mới màu đen, trằng,
đen hoặc tuỳ ý bạn, nhưng nên tạo loại có hai mau đen và
trằng thì sẽ đẹp hơn!

- Bạn hãy giữ phím Shift và Drag chuột để tạo ra một hình
dạng Gradient. Tuỳ theo việc bạn Drag chuột theo chiều nào,
bạn sẽ tạo được rất nhiều hình dạng khác nhau.

- Các hình 1, 2 và 3 được tạo ra từ việc bạn Drag chuột theo


chiều trái sang phải hay từ tâm lên trên (và ngược lại)

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

- Bạn hãy Edit > Transform > Perspective và hãy Drad theo ý
bạn.

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2


http://Vietphotoshop.com

- Hình 5 được tạo ra từ việc bạn Drag chuột theo chiều xiên
khoảng 45 độ.

- Bạn hãy Edit > Transform > Perspective và hãy Drad theo ý
bạn.

FF sẽ tạo được những hình như sau:

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3


http://Vietphotoshop.com

- Bây giờ, lại là sự sáng tạo của bạn cho màu sắc và các ý
tưởng khác. Hãy Doublicate các layer này, hãy sử dụng Edit
> Transform > Rotate để quay.

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 4


http://Vietphotoshop.com

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 5


http://Vietphotoshop.com

© Final Fantasy - www.bantayden.com

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 6