You are on page 1of 4

http://Vietphotoshop.

com

Làm nét ảnh bằng Photoshop

Đây là lần đầu mình post tut nên ko bít có đụng hàng hay
ko(vì cái này mình cũng học hỏi của người ta) nếu có thì
thông củm nhá. Đây là cách làm nét 1 bức ảnh ko được rõ
lém

1-Mở file ảnh cần làm(ở đây mình chọn ảnh mẫu này,để ý cái
bông bị mờ)

2-Nhân bản layer background

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

3-Chọn filter như hình

Lưu ý thông số radius tuỳ vào ảnh mờ nhiều hay ít ^_^

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2


http://Vietphotoshop.com

4-Chọn chế độ hoà trộn overlay như hình

Có thể giảm opacity để ảnh được vừa ý

Merge tất cả layer lại để hoàn tất

Đây là kết wả

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3


http://Vietphotoshop.com

Mong các pác góp í

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 4