You are on page 1of 5

http://Vietphotoshop.

com

Phục hồi ảnh tối - Photo Retouching 1

Trước khi chỉnh sửa:

Sau khi đã làm sáng:

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 1


http://Vietphotoshop.com

1. Hãy mở bức ảnh bạn cần chỉnh sửa, tôi mở bức này

2. Một nguyên tắc của việc chỉnh sửa ảnh là không thao tác
trên ảnh gốc, nghĩa là bạn phải Doublicate background layer.

3. Bước tiếp theo, tạo một Curves Adjustment Layer theo


cách sau:

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 2


http://Vietphotoshop.com

4. Nếu bức ảnh của bạn tối, hãy chọn Blending Modes cho
lớp này là Screen hoặc Linear Dodge (nếu ảnh của bạn sáng,
hãy chọn Multiply hoặc Linear Burn.

Đây là kết quả sau khi đổi chế độ hòa trộn

5. Hãy điều chỉnh cho đường cong Curves lên trên như bạn
thấy:

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 3


http://Vietphotoshop.com

6. Khá đẹp rồi, nhưng hãy chú ý là chân trời quá sáng, bạn
hãy chọn Gradient

7. Vẽ vùng chọn, FF chọn Feather là 20, vẽ như thế này

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 4


http://Vietphotoshop.com

8. Kẻ một đường từ trên xuống trong vùng chọn, bạn thấy


đấy, vùng trời đã trở lại bình thường. Đây là kết quả cuối
cùng

--------

Tuyển tập các hiệu ứng hình ảnh Trang 5