ht

ed

ig

yr

op

C

AR
E

U

SQ

.I.

er
ia
lo
fE

at

M

G

IN

H

IS

BL

PU

The Holistic Operational Strategy Series on Lean Enterprises

TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

แนวคิด วิธีการ และแบบฟอร์มที่จะช่วยสร้างนวัตกรรม
ใน TPM เพื่อการบริหารเครื่องจักร

TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

แปลจาก TPM for the Lean Factory: Innovative Methods and Worksheets for Equipment Management
Ken’ichi Sekine และ Keisuke Arai เขียน
แปลจากฉบับภาษาอังกฤษโดย ธานี อ่วมอ้อ
Originally published as Kakushin TPM Manuaru. © 1992 and 1998 by Ken’ichi Sekine และ Keisuke Arai. Published by
Techno Publishing, Tokyo, Japan. English edition © 1998 by Productivity, Inc. Translated by Karen Sandness.
Authorized translation from English language edition published by Productivity Press, part of Taylor & Francis Group LLC.
Thai translation rights © 2010 by E.I.Square Publishing Company Limited. All rights reserved.

H

IN

G

ลิขสิทธิ์ภาษาไทย : บริษัท อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้
นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
เซคิเนะ, เคนอิจิ.
TPM สำหรับโรงงานแบบลีน.-- กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์, 2553.
384 หน้า.
1. การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม. 2. การบำรุงรักษาโรงงาน
I. อาราอิ, เคสึเกะ, ผู้แต่งร่วม.
II. ธานี อ่วมอ้อ, ผู้แปล.
III. ชื่อเรื่อง.

658.202
ISBN 978-616-7062-03-7

ig

ht

ed

บัญจรัตน์ สุหฤทดำรง
ทิพย์สุคนธ์ จอกรบ, อัญชนา ตาอิน, คณิศรา นึบสูงเนิน, สุจิตรา อ่อนช่วย
io.graphy@yahoo.com
อังสนา ชิตรัตน์

yr

บรรณาธิการบริหาร
การตลาด/ขาย
ออกแบบปก
ออกแบบรูปเล่ม

C

m

op

m
m
m

57 56 55 54 53

M

at

er

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ผลิตโดย

อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์

จัดจำหน่ายโดย บริษัท อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
เลขที่ 143/2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
พิมพ์ : บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด
หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ หน้าขาดหาย สำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่
หากต้องการซื้อจำนวนมากเพื่อใช้ในการฝึกอบรม ส่งเสริมการขาย หรือเป็นของขวัญ กรุณาสอบถามราคาพิเศษได้
ยินดีน้อมรับความเห็นหรือคำติชม
ติดต่อ : publishing@eisquare.com
โทรศัพท์ 0 2539 3373, 081 923 4122 โทรสาร 0 2539 3379
www.eisquare.com

คำนำผู้แปล
หนังสือ TPM for the Lean Factory นวัตกรรมในการทำ TPM ของ Ken’ichi Sekine และ Keisuke Arai ที่
ท่านถืออยู่ในขณะนี้ ในความคิดของผม ในฐานะผู้ที่เรียน TPM สอน TPM เป็นที่ปรึกษาเรื่องการทำ TPM ทั้งเคยเขียน
หนังสือ TPM ขออนุญาตเรียนว่าเป็นหนังสือที่มีความพิเศษมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับสภาพความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในโรงงานและได้กลายมาเป็น 3 กิจกรรมหลักที่พูดถึงอยู่เกือบตลอดเวลาในหนังสือเล่มนี้ คือ
1. “เราต่างก็พยามอย่างยิ่งให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ แต่ถึงกระนั้นในปัจจุบันเครื่องจักรเสียก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่
ดังนั้นเวลาเครื่องจักรเสียแต่ละครั้ง ควรต้องกลับมาใช้งานได้อย่างเร็วที่สุด” ซึ่งได้กลายมาเป็น การบำรุงรักษาแบบ
ทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า (Instant Maintenance)

BL

IS

H

IN

G

2. “การทำ 5ส ของเราทุกวันนี้คือการตั้งกรรมการ ทาสี ตีเส้น ถ่ายรูปมาติดบอร์ด ตรวจ ให้รางวัล และเป็น

5ส ที่ถูกต่อต้าน เพราะไม่เคยส่งผลจริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อประสิทธิภาพการผลิต เป็น 5ส เชิงรูปแบบที่เอาวิธีการมา
เป็นผลลัพธ์” ซึ่งได้กลายมาเป็น 5ส ใหม่

U

AR

E

PU

3. “ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ ไม่สามารถหลีกเลี่ยง และไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง
ทั้งนี้เพื่อความสามารถในการแข่งขัน เพียงแต่ว่าต้องรับมือกับความหลากหลายนั้นให้ได้” ซึ่งได้กลายมาเป็น การ
ปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

จากมุมมองของผู้เขียน 3 กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นเสาหลักของนวัตกรรมในการทำ TPM ซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่า
ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมในการทำ TPM” ในที่นี้ หมายถึง ใครก็ตามที่ทำ TPM อยู่ แล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้ผลเป็น

ที่น่าพอใจ (เครื่องจักรยังไม่สามารถตอบสนองการผลิตแบบลีนได้ดี) ขอแนะนำให้เพิ่ม 3 กิจกรรมนี้เข้าไปเพื่อกระชับ
หรือตอกย้ำให้ TPM ของท่านเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาหลักที่หนึ่ง การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง และเสา
หลักที่สอง การบำรุงรักษาด้วยตนเอง หรืออีกกรณีหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยนำ TPM มาใช้ในองค์กรเลย การเริ่มต้นด้วย

3 กิจกรรมนี้ จะทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่า TPM ของท่านจะเป็น TPM ที่มีอนาคตสดใส เพราะมีพื้นฐานที่ดีและจะ
ได้การต้อนรับอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพราะรู้สึกว่าง่าย ไม่ซับซ้อน และเห็นผลชัดเจนในระยะสั้น ในขณะที่ TPM แบบ

8 เสาหลักจะเห็นผลในระยะยาว 8 เสาหลักดังกล่าวประกอบไปด้วย การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การบำรุงรักษาด้วย
ตนเอง การบำรุงรักษาตามแผน การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา การคำนึงถึงการบำรุงรักษาตั้งแต่
ขั้นของการออกแบบหรือตั้งแต่เริ่มแรก การบำรุงรักษาคุณภาพ การปรับปรุงการหน่วยงานสนับสนุนหรือหน่วยงานที่

ไม่ได้ทำการผลิตโดยตรง และ ระบบชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
แม้หนังสือเล่มนี้จะมีที่มาจากความพยายามที่จะให้เครื่องจักรไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าจาก
กระบวนการผลิต (Waste) ตามมุมมองของลีน แต่ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกโรงงานที่มีเครื่องจักร
เป็นหัวใจในการผลิต โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโรงงานที่มีระบบการผลิตแบบลีนเท่านั้น
ขอขอบคุณผู้เขียนที่ทำให้ผมและอีกหลายคนมีมุมมอง เครื่องมือ แบบฟอร์ม และอื่นๆ อีกมากมายจาก
หนังสือเล่มนี้ ไปช่วยพัฒนาการทำ TPM และที่สำคัญยิ่ง ขอขอบคุณ อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์ ที่เปิดโอกาสให้ผมได้
ทำงานชิ้นนี้
ธานี อ่วมอ้อ
thanee@tpmconsulting.org
www.tpmconsulting.org

คำนำสำนักพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ
การผลิตแบบลีนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโรงงานที่ขาดความน่าเชื่อถือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใด
ก็ตามที่โรงงานต้องพบกับเหตุการณ์เครื่องจักรเสียอยู่เป็นประจำ เมื่อนั้นโรงงานก็จำต้องสำรองงานระหว่างทำและ
สินค้าสำเร็จรูปเพื่อเสถียรภาพในการส่งมอบ ไม่เว้นแม้แต่เครื่องจักรหยุดเล็กน้อยเพราะทำให้เวลาในการผลิตเหลือ
น้อยลงเช่นเดียวกัน สุดท้ายพนักงานต่างก็คิดว่าจำเป็นต้องมีเครื่องจักรอัตโนมัติมาช่วย เพราะมันสามารถเดินได้

ต่อเนื่องด้วยตัวของมันเอง

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ในทางอุดมคติ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมหรือ Total Productive Maintenance (TPM) จะ
ช่วยวางกรอบและแนวทางการทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการเยี่ยมชมโรงงานในหลายปีที่ผ่านมา
Ken’ichi Sekine และ Keisuke Arai ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแบบลีน ต่างก็เห็นว่าในหลายโรงงานล้มเหลวที่จะเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากกิจกรรมต่างๆ ใน TPM เขาทั้งสองพิจารณาอย่างละเอียดแล้วพบว่า ปัญหาจาก
คุณลักษณะของเครื่องจักรและปัญหาจากความเข้าใจที่ผิด คือสาเหตุหลักที่ทำให้การทำ TPM ของโรงงานเหล่านั้นไม่
ตอบสนองเป้าหมายการผลิตแบบลีน หนังสือ TPM for the Lean Factory หรือ TPM สำหรับโรงงานแบบลีน จะ
แบ่งปันวิธีการทำ TPM แบบเน้นผลลัพธ์ให้แก่ผู้อ่าน โดยถือเป็น “นวัตกรรมในการทำ TPM”

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้อ่านที่มีประสบการณ์ TPM ในเสาหลักพื้นฐาน เช่น
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) เพื่อที่จะตรวจสอบเครื่องจักรและดำรงไว้ซึ่งสภาพเหมาะสม

ต่อการใช้งาน หรือการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement) เพื่อที่จะลดความสูญเสียทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักร (Loss) หนังสือเล่มนี้เป็นนวัตกรรมในการทำ TPM ที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้เขียน โดยการเน้นย้ำการ

ทำกิจกรรมต่างๆ ในการบำรุงรักษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และนำไปสู่การกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
(Waste) ที่นิยามไว้โดยระบบการผลิตแบบโตโยต้า หรือ Toyota Production System (TPS) ในบทที่ 1 จะกล่าวถึง
ความสูญเปล่า 7 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่ไม่มีความสมบูรณ์ในการทำ TPM และเพื่อที่จะกำจัดความ
สูญเสียเหล่านั้นให้หมดสิ้น Sekine และ Arai ได้อธิบายไว้ใน 6 บทแรก เนื้อหาหลักๆ ประกอบด้วย 5ส แบบใหม่ การ
บำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า (Instant Maintenance) และการปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือ
เปลี่ยนรุ่นการผลิต
5ส คื อ ชุ ด ของกิ จ กรรมที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย และการใช้ ส อยสถานที่ ท ำงานให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยถูกนับว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการปรับปรุงรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ ในบทที่ 2 และ 3 ผู้เขียน
อธิบายการทำ 5ส แนวทางใหม่ที่เน้นผลลัพธ์ เพื่อทดแทนแนวทางเดิมที่เน้นรูปแบบ เช่น ต้องติดโปสเตอร์ ต้องมี
คำขวัญ หรือทำความสะอาดแค่เพียงความเงางามแต่ภายนอก 5ส ใหม่จะอยู่พื้นฐานของการสร้างระเบียบวินัยใน
สถานที่ทำงาน โดยเริ่มจาก 2ส แรกก่อน ได้แก่ สะสางและสะดวก โดย 2ส นี้จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการ

จัดวางสิ่งของที่จำเป็นอย่างเป็นมาตรฐานทั้งตำแหน่งที่จัดเก็บ รูปแบบของการจัดเก็บ รวมถึงป้ายบ่งชี้ ทุกคนจะ
สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนำไปใช้และเก็บคืนที่ ผู้เขียนเชื่อว่า ถ้า 2ส แรกนี้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม อีก 3ส ที่
เหลือ สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้แสดงตัวอย่าง 5ส กรณี
บริษัท Mynac ไว้ในเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ 5ส แนวทางใหม่นี้ของพวกเขา

แนวทางการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า อธิบายไว้ในบทที่ 4 และ 5 เป็น
ระบบเพื่อทำการแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการเสียหายที่ไม่ใหญ่หลวงนักกับเครื่องจักร เช่น การแตกหักของลิมิตสวิตช์
โดยการกำหนดขั้นตอนมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการเสียหายของเครื่องจักร
ในกรณีนั้นๆ ขึ้นมา รวมถึงการดัดแปลงเครื่องจักรเพื่อป้องกันการเสียหาย แนวทางดังกล่าวแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นความ
คิดที่สู้การป้องกันไม่ได้ และไม่ได้ช่วยให้อายุของเครื่องจักรยาวขึ้นตามแนวทางของ TPM แต่ผู้เขียนก็ยืนยันว่า เรา
ต้ อ งเตรี ย มการไว้ ใ ห้ พ ร้ อ มเผื่ อ การเสี ย หายของเครื่ อ งจั ก รแบบไม่ ค าดฝั น เกิ ด ขึ้ น เหมื อ นรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ของ
เครื่องจักร ทั้งนี้เพราะเครื่องจักรเสียแบบไม่คาดฝันมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ดี
เพียงใด ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าถ้ามีการวางแผนและเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

BL

IS

H

IN

G

การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นเรื่องที่ Sekine และ Arai มีความช่ำชองอย่างมาก
จนสามารถนำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อ Kaizen for Quick Changeover (Productivity Press, 1992) รวมถึงบทที่ 6
ของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่การจัดให้มีบริเวณสำหรับการเตรียมความพร้อมในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยน

รุนการผลิตโดยเฉพาะ โดยจัดเรียงทุกอย่างตามลำดับขั้นการใช้เป็นรูปตัวยู (U-shaped) ทั้งวัสดุและเครื่องมือ เพราะ
การทำเช่นนี้จะทำให้ประหยัดเวลาและช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะทำให้เครื่องจักรหรือชิ้นงานเสียหาย

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

ในบทที่ 7 จะพูดถึงเรื่องการจัดการกับปัญหาการหยุดของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหาร
จัดการ) ที่ทำให้เกิดการวางผังการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพและการใช้เครื่องจักรไม่ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งความสูญเสีย
ลักษณะนี้ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในความสูญเสียจากเครื่องจักรแบบดั้งเดิมที่ถูกวัดเพื่อการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรหรือ OEE (Overall Equipment Effectiveness) แต่ในมุมมองของลีน ซึ่งมีมุมมองในการมองความ

สูญเปล่าที่กว้างกว่า เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญควรต้องหลีกเลี่ยง และปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ที่ตัวเครื่องจักร นอกจาก
การคำนึงถึงการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเครื่องจักรที่มีอยู่ให้มากที่สุด

ig

ht

ed

M

at

er

ia

การเกิดของเสียคือรูปแบบหนึ่งของความสูญเปล่าที่ไม่มีโรงงานใดสามารถปฏิเสธได้ มีไม่น้อยที่ของเสียเหล่า
นั้นเกิดขึ้นจากความเสียหายของเครื่องจักรไม่ว่าจะเสียหายมากหรือน้อย บ่อยครั้งที่ความเสียหายเหล่านั้นมีสาเหตุ
จากหลายปัจจัย ในบทที่ 8 เป็นวิธีระบุของเสียที่สำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิด โดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลอง
แบบ Orthogonal Arrays

C

op

yr

ในบทที่ 9 จะพร้อมไปด้วยการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ผู้เขียนได้แบ่งปันขั้นตอนในการจัดการอะไหล่และการสอนพนักงานให้สามารถตรวจสอบเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง
นอกจากนั้น ในบทนี้ยังมีขั้นตอนโดยทั่วไปเพื่อกำจัดการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร และแบบฟอร์มการตรวจเช็ค
เครื่องจักรที่พนักงานใช้เพียงประสาทสัมผัส (ดู ฟัง สัมผัส ดมกลิ่น) เพื่อตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักรตั้งแต่เริ่ม
เกิดขึ้น
บทที่ 10 เป็นการนำเสนอชุดคำถามเพื่อ “ทดสอบตัวคุณเอง” โดยทั้งคำถามและคำตอบต่างก็มาจากบทต่างๆ
ก่อนหน้า ซึ่งคุณต้องเข้าใจด้วยว่าคำถามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการคำตอบจากในหนังสือเพียงเท่านั้น หากแต่เป็นคำถามที่
ต้องการ “ความรอบรู้” เข้าร่วมด้วย อนึ่ง คำถามที่ต้องใช้ความรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างในการตอบ จะเป็นคำถามที่เป็น
ที่ต้องการของบรรดาผู้จัดการฝ่ายผลิตในประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อในบทที่ 1 ถึง 9 เป็นภาพรวมของการปฏิบัติที่ค่อยๆ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในทุกหัวข้อจะเริ่มจากพื้นฐาน

ไปถึงขั้นลงมือปฏิบัติ โดยมีแบบฟอร์มสำเร็จ (Worksheet) ที่พร้อมจะถูกนำไปใช้หรือนำไปเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 50

แบบฟอร์ม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฟอร์มเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณได้ไปสู่แบบฟอร์มที่เหมาะสมและมีความ
เฉพาะตัวตามที่โรงงานของคุณต้องการ

G

ทั้ง Ken’ichi Sekine และ Keisuke Arai อยู่ในกลุ่มแถวหน้าของที่ปรึกษา (Consultant) ด้านการผลิตแบบลี
นของประเทศญี่ปุ่น นอกจากหนังสือเล่มนี้และอีกเล่มหนึ่งคือ Kaizen for Quick Changeover ยังมีอีก 2 เล่มที่เกี่ยว
กับลีนที่เขียนโดย 2 ท่านนี้และมีการพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ เล่มแรกเขียนโดย Sekine คือหนังสือ One-piece
Flow และอีกเล่มเขียนโดย Sekine และ Arai คือ Design Team Revolution ทั้งหมดมาจากความคิดพื้นฐานของผู้
เขียนที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงภายในโรงงานของคุณ เพราะเชื่อว่านี่คือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการ
โรงงาน

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

การจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ นรู ป แบบภาษาอั ง กฤษต้ อ งใช้ ค วามทุ่ ม เทของที ม งาน ในนามสำนั ก พิ ม พ์
Productivity Press เราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และยินดีที่ได้ร่วมงานอีกครั้งกับคุณ Sekine และคุณ Arai
ผู้ซึ่งปรับและทำความชัดเจนกับต้นฉบับเพื่อเราโดยเฉพาะ ขอบคุณ Karen Sandness ผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับทีมงานของสำนักพิมพ์ ขอบคุณ Karen Jones ดูแลรูปเล่ม Miho Matsubara สนับสนุนการแปล Susan
Swanson ประสานงานผลิตและออกแบบตัวอักษร และ Mary Junewick ศิลปะและอ่านทาน ตรวจทานโดย Sheryl
Rose กราฟิกและภาพประกอบโดย Bill Brunson จาก Typography Services; Lee Smith จาก Smith & Fredrick
และ Gordon Ekdahl จาก Fineline Graphics ออกแบบและเรียงหน้าโดย Bill Brunson ออกแบบปกโดย Mark
Weinstein

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

Steven Ott
ประธานสำนักพิมพ์

คำนำผู้เขียน
แนวทางการสร้างนวัตกรรมในการทำ TPM ของเรา เป้าหมายก็คือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการ

แข่งขันระดับนานาชาติ โดยอาศัยความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้ผล (Know-how) ตามแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่สอน

ให้โลกรู้มาแล้วว่า ทำอย่างไรให้ผลิตสินค้าได้ในราคาไม่แพง โดยการปฏิรูปกระบวนการผลิตและใช้พนักงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

G

การปฏิรูประบบปัจจุบันคือการไม่ยอมรับสถานการณ์เดิมและทำให้จุดอ่อนของมันถูกเปิดเผยออกมา แต่ก็มี
บางครั้งที่จุดอ่อนเหล่านั้นถูกเปิดเผยออกมา แต่เราไม่สามารถทำการปรับปรุงได้ และถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นใน
ระบบ TPM แนวทางการสร้างนวัตกรรมใน TPM ขอเสนอ 3 วิธีการต่อไปนี้

H

IN

- 5ส ใหม่

BL

IS

- การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า (Instant Maintenance)

PU

- การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

AR

E

ภาพ P-1 จะทำให้คุณรู้สึกได้ว่า 3 วิธีการเหล่านี้ทำงานอย่างไร ในการสร้างนวัตกรรมใน TPM

U

.I.
S

Q

5ส ใหม่

M

at

er

ia

lo

fE

การพัฒนา 5ส ใหม่ของเรา ถือกำเนิดขึ้นมาทันทีหลังจากได้สัมผัสกับการทำ 5ส ด้วยความเข้าใจที่ผิดใน
บริษัทเกาหลีใต้แห่งหนึ่ง ณ ที่นั่น 5ส เป็นไปในรูปแบบของสั่งการโดยผู้จัดการให้พนักงานทำสิ่งต่างๆ เช่น ทาสีพื้น
โรงงานเพื่อให้ดูสะอาด ซื้อชั้นวางของและกล่องเก็บชิ้นส่วนใหม่ และทำความสะอาดทั่วโรงงานทั้งวัน ทั้งหมดนี้เรียกว่า
ทำ 5ส แบบนำวิธีการมาเป็นผลลัพธ์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ผู้บริหารโรงงานนี้ทำผิดอย่างสิ้นเชิง

op

yr

ig

ht

ed

เป้าหมายโดยรวมของ 5ส คือการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับกระบวนการโดยการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกคน ผ่านการจัดระเบียบสถานที่ทำงานและสายการผลิตให้ดีบนพื้นฐานของ 2ส แรก สะสางและสะดวก
เหนือสิ่งอื่นใด 2ส นี้จะนำมาซึ่งการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานทั้งตำแหน่ง รายการ ปริมาณ และป้ายบ่งชี้

C

ความทุ่มเทใน 2ส แรกให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้เรามีมุมมองใหม่กับความหมายของ 5ส เราได้นำ
เสนอ 5ส ใหม่ไว้ในบทที่ 2 และ 3 พร้อมตัวอย่างการนำ 5ส ใหม่ไปใช้ในโรงงานของคุณอิชิโนเซ่ (Ichinose) ประธาน
บริษัท Mynac บริษัทผลิตเสื้อผ้าชั้นนำแห่งเมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า
ระหว่างเยี่ยมชมโรงงานในยุโรปและอเมริกาเหนือ เราพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดเครื่องจักรเสีย พวกเขาจะส่ง
ช่างเข้าไปเพื่อทำการซ่อมหรือแก้ไข ในขณะที่ผู้ใช้เครื่องจะถือเวลานั้นเป็นการพักผ่อน ภาพที่เราเห็นนี้คือการแบ่ง

พนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกับกลุ่มผู้ซ่อมเครื่องจักร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขความสูญเปล่าประเภทนี้ก็คือ การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วง
หน้า ซึ่งเป็นเทคนิคเพื่อทำให้เครื่องจักรกลับสู่สภาพเดิมภายในเวลา 3 นาทีนับจากเวลาเครื่องจักรเสีย และเพื่อให้การ

ระบบการสร้างนวัตกรรม
ในการทำ TPM

(C)
ราคาต่ำ

(D)
ส่งมอบตรงเวลา

(Q)
สินค้ามีคุณภาพสูง น่าใช้

➧ ➧

ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

TPM (การบำรุงรักษาทวีผล
แบบทุกคนมีส่วนร่วม)

ใช้เวลาในการผลิตที่รวดเร็ว

ใช้พนักงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ระบบการผลิตที่สามารถรองรับ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้
โดยปราศจากความสับสน

การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

- ประสิทธิภาพในการตั้งเครื่อง จักรหรือเปลีย่ นรุน่ การผลิตบ่งบอก
ถึงระดับความเป็น TPM (6)

- ปลูกฝังขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้ผล
เพื่อให้เวลาหยุดเมื่อเครื่องจักร
เสียไม่เกิน 3 นาที

IN

5ส ใหม่

- 5ส ที่เน้นผลลัพธ์
- หลัก 10 ประการของการปฏิบัติ
5ส ใหม่

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรและ
เปลี่ยนรุ่นการผลิต

H

ระบบที่จะทำให้เครื่องจักรเสีย
เป็นศูนย์

G

คุณภาพเกิดจากอุปกรณ์ที่ดี

ลดจำนวนของการตั้ง
เครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่น
การผลิต

พื้นฐานเพื่อการบำรุงรักษา
แบบทันทีทันใดโดยเตรียม
พร้อมไว้ล่วงหน้า (4)

การตั้งเครื่องจักรหรือ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตโดย
ใช้เวลาเป็นศูนย์

ตัวอย่างการบำรุงรักษาแบบ
ทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อม
ไว้ล่วงหน้า (5)

5ส ต้องเริมจาก 2ส (2)

ia

lo

fE

กรณีตัวอย่างของการ
ปฏิบัติ 5ส ใหม่ (3)

การกำจัดความผิดปกติใน
กระบวนการเพื่อป้องกัน
เครื่องจักรเสีย (8)

การกำจัดความสูญเปล่า
จากการวางแผนหรือ
บริหารจัดการ (7)

การส่งเสริมการตรวจสอบ
เครื่องจักรประจำวัน (9)

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

การบำรุงรักษาแบบทัน
เวลาพอดี (Just-in-Time
Maintenance)


ความสูญเปล่า 7 ประการ: เหตุผลในการสร้างนวัตกรรมในการทำ TPM

การหยุดของ
เครื่องจักรที่
เล็กน้อย ปานกลาง
และยาวนาน


การตั้ง
เครื่องจักรหรือ
เปลี่ยนรุ่น
การผลิต
ที่ใช้เวลานาน


การแก้ไขงาน
การเกิดของเสีย
ผลิตภัณฑ์ใช้งาน
ไม่ได้ และอัตรา
การใช้ประโยชน์
จากวัตถุดิบต่ำ


การหยุด
เครื่องจักร
เนื่องจากการ
วางแผน (หรือ
บริหารจัดการ)


การประยุกต์ใช้
2ส ไม่สมบูรณ์

ภาพที่ P-1 ระบบการสร้างนวัตกรรมใหม่ใน TPM


การผลิตมาก
เกินความจำเป็น
เนื่องจาก
เครื่องจักร
ขนาดใหญ่


การปรับตั้ง
หรือลอง
เครือ่ งจักรในช่วง
เริ่มการผลิตที่มี
ปัญหา

บำรุงรักษาลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญคือการสอนพนักงานในทักษะที่จำเป็นสำหรับพวกเขา ซึ่งทั้งหมดเรา
ได้นำเสนอไว้แล้วในบทที่ 4 และ 5
ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำให้การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าสัมฤทธิ์ผล เราต้องมุ่งมั่น
ให้การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวันของพนักงานผู้ใช้เครื่องจักรสัมฤทธิ์ผลด้วย รวมถึงการปรับปรุง
การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) ของฝ่ายซ่อมบำรุง และเมื่อคุณทำสำเร็จ คุณสามารถเพิ่มผลกำไร
ให้บริษัทได้ เพราะเครื่องจักรของคุณจะเป็นอิสระและพร้อมอยู่เสมอในการผลิตไม่ต้องคอยพะวงเรื่องการบำรุงรักษา
และการซ่อม

การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

PU

BL

IS

H

IN

G

การปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตหมายถึงการลดขั้นตอนต่างๆ ให้เหลือเพียงขั้นตอน

เดียวหรือไม่ต้องมีการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตเลยยิ่งดี โรงงานใดมีกระบวนการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่น
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานนั้นสามารถกำจัดปัญหาการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักรลงได้ รวมถึงการลอง
เครื่องหรือปรับแต่งภายหลังการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตเสร็จสิ้นลง ในบทที่ 6 เป็นขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

แนวทางการสร้างนวัตกรรมใน TPM นี้ เป็นแนวทางใหม่ของเรา บน 3 เสาหลัก (5ส ใหม่ การบำรุงรักษาแบบ
ทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า และการปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต) และวิธีการอื่นๆ ที่

ทำหน้าที่เหมือนกันคือ เพื่อกำจัดความสูญเปล่า 7 ประการที่มีสาเหตุมาจาก TPM ที่ไม่ได้ผล ถ้าการผลิตแบบลีน
เป็นต้นไม้ ความสูญเปล่าคือ “วัชพืช” ที่คุณต้องถอนมันออกให้หมดในทุกๆ วัน เพื่อต้นไม้ของคุณได้โตเต็มที่อย่างที่มัน
ควรเป็น

ed

M

at

er

ia

C

op

yr

ig

ht

Ken’ichi Sekine
Keisuke Arai

สารบัญ
บทที่ 1 ควมสูญเปล่า 7 ประการใน TPM
17
18
20
20
23
24
25
26
27
27

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ทำไมเดี๋ยวนี้ ต้อง TPM?
ความสูญเปล่า 7 ประการ
การนิยามและกำจัดความสูญเปล่า

ความสูญเปล่าเนื่องจากการหยุดของเครื่องจักร

ความสูญเปล่าเนื่องจากการใช้เวลาในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตนาน

ความสูญเปล่าเนื่องจาก การแก้ไขงาน การเกิดของเสีย/ข้อบกพร่อง ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้
และอัตราการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่ำ

ความสูญเปล่าเนื่องจากการหยุดของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

ความสูญเปล่าเนื่องจากการประยุกต์ใช้ 2ส ไม่สมบูรณ์

ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินความจำเป็นเนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่
ความสูญเปล่าเนื่องจากปัญหาการปรับตั้งหรือลองเครื่องจักรในช่วงเริ่มการผลิต

ia

lo

บทที่ 2 5ส ต้องเริ่มจาก 2ส ก่อน

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

เปิดตัว 5ส ใหม่
5ส มีอะไรมากกว่าโปสเตอร์ข้างฝา
ระเบียบวินัยคือหัวใจของ 5ส
ปฏิบัติ 2ส เพื่อความพร้อมก่อนการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

ขั้นตอนการกำจัดความสูญเปล่าในการเตรียมความพร้อมก่อนเปลี่ยนรุ่นการผลิต

การดำรงไว้ซึ่งสภาพที่ได้รับการปรับปรุง
ประโยชน์ของการปฏิบัติ 2ส อย่างเหมาะสม

29
30
32
33
36
39
40

บทที่ 3 ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้ 5ส ใหม่ กรณีบริษัท Mynac
การกลายพันธ์ของ 5ส จากเน้นผลลัพธ์ ไปสู่เน้นรูปแบบ
ความสำเร็จในการทำ 5ส จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคนจริงจังและมีระเบียบแบบแผน

5ส ณ บริษัท Mynac
แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ 5ส

44
45
45
47

G
IN
H
IS

48
59
59
59
59
59
61
61
61
61
61
62

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

ความรู้และทักษะของ Mynac: หลัก 10 ประการในการทำ 5ส
ขั้นตอนเพื่อการดำเนิน 5ส ให้น่าสนใจและเพลิดเพลิน

ขั้นตอนที่ 1: ประกาศโครงการ 5ส จากผู้บริหารสูงสุด

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดลำดับการลงพื้นที่

ขั้นตอนที่ 3: ขัดขี้ไคล

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดขอบเขตของปัญหา

ขั้นตอนที่ 5: แขวนป้าย (หรือติดสติ๊กเกอร์) กับปัญหาที่ไม่น่าพอใจที่สุด

ขั้นตอนที่ 6: ปฏิบัติการปลดป้าย

ขั้นตอนที่ 7: ยืนยันว่า “ขี้ไคล” ทั้งหมดถูกกำจัด

ขั้นตอนที่ 8: กำหนดที่อยู่มาตรฐานด้วยป้ายบ่งชี้มาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 9: สร้างสรรค์สายการผลิตที่ประยุกต์ใช้ 2ส อย่างเต็มที่
วิธีสำหรับการดำรงไว้ซึ่ง 5ส ในฐานะระบบหนึ่ง

lo

fE

บทที่ 4 รากฐานสำคัญของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2 สรุปปัญหาของแต่ละเครื่องจักรและสายการผลิต
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กลไกการเกิดการหยุดเล็กๆ น้อยๆ และสาเหตุ

ยืนยันสถานการณ์
ขั้นตอนที่ 4 สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ กลไก และสาเหตุ ให้เห็นชัดเจน

ใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” (Why-Why Analysis)
ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งระบบการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

ให้การศึกษากับพนักงานเรื่องการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

กำหนดรายการบำรุงรักษาหลัก
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเองของฝ่ายผลิต
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำคู่มือ การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

70
70
70
70
75
75
76
76
79
79
80

บทที่ 5 กรณีศึกษาการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

Q

บทที่ 6 การปรับปรุงการปฏิบัติงานในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

.I.
S

89
90
96
96
96
100
100
102
103
103
109

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2 สรุปปัญหาของแต่ละเครื่องจักรและสายการผลิต
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กลไกการเกิดการหยุดเล็กน้อยและสาเหตุ
ขั้นตอนที่ 4 สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ กลไกและสาเหตุ ให้เห็นชัดเจน

ใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” (Why-Why Analysis)
ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งระบบการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

พิจารณาชิ้นส่วนที่จะใช้ในการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

พัฒนาระบบถังคู่ (Two-Bin System) สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ

จัดทำแบบฟอร์มสรุปการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละกรณี

ทดสอบการใช้กับเหตุการณ์จริง
ขั้นตอนที่ 6 สาธิตเทคนิคการบำรุงรักษาแบบใหม่นี้ ให้กับพนักงาน

111

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ดีสะท้อนถึงTPM ที่มีประสิทธิผล
สาเหตุ 7 ประการของการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

ที่ ไร้จุดหมายและเกิดความสับสนในการปฏิบัติ

ไม่มีมาตรฐานในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

การเปลี่ยนอุปกรณ์นำร่อง (Jig) และแม่พิมพ์ (Mold) โดยปราศจากมาตรฐาน

การเขียนแบบสั่งผลิตโดยปราศจากมาตรฐาน

การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์คมตัด (Blade) โดยปราศจากมาตรฐาน

การโปรแกรมคำสั่งโดยปราศจากมาตรฐาน

การเดินเครื่องโดยปราศจากมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
เพื่อการวัดหรืออ้างอิงต่างๆ (เดินเครื่องทั้งที่ยังมีความหลากหลายในวิธีปฏิบัติ)

การทำความสะอาดโดยปราศจากมาตรฐาน

สรุปปัญหาการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต
ขั้นตอนสำหรับปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

112
112
113
115
117
117
119
121
121
122

บทที่ 7 การกำจัดความสูญเปล่าจากการหยุดของเครื่องจักร
เนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)
การหยุดของเครื่องจักร (ว่างเว้นจากการผลิต) ที่นานเกินควรเนื่องจากการวางแผน
การทำโพรเซสเรซซิ่งกับสายการผลิตเดิมเพื่อสิ่งใหม่
ขั้นตอนสำหรับการออกแบบกระบวนการ

131
135
137

148
150
150
150
152
154
154
154
154
155
155
156

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

ตัวอย่าง: การลดของเสียจากการจุ่มโลหะบัดกรี ในแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 2 จัดกลุ่มให้กับแผ่นวงจร

ขั้นตอนที่ 3 สืบหาปัจจัยลำดับที่หนึ่งของการเกิดของเสียจากการจุ่มโละการบัดกรี

ขั้นตอนที่ 4 ค้นหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่ทำการผลิตในแต่ละวัน
การทดสอบเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการบัดกรีแผ่นวงจร

ขั้นตอนที่ 1 ทำการทดลองเพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 สรุปข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 สรุปการค้นหาให้เห็นเป็นภาพ

ขั้นตอนที่ 4 ระบุปัจจัยและระดับของปัจจัยที่มีผล

ขั้นตอนที่ 5 ประมาณค่าอัตราของเสีย ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบด้วยการทดลองเพื่อการยืนยัน

G

บทที่ 8 การกำจัดความผิดปกติต่างๆ ภายในกระบวนการ

C

op

บทที่ 9 การส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน

การนำเสนอการตรวจสอบประจำวันและการนำไปปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานีงาน

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์กลไกการเกิดความเสียหาย

ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติตามวิธีการที่คิดว่าสามารถกำจัดสาเหตุที่แท้จริงได้

ขั้นตอนที่ 4 ติดป้ายบ่งชี้การตรวจสอบประจำวันที่ตัวอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 5 แบ่งชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ต้องใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม

ขั้นตอนที่ 6 จัดการกับการคงคลังชิ้นส่วนหรืออะไหล่

ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน

160
160
160
160
160
161
161
161

161
161
165
165
165
165
166
167
170
171
171
187
190
191
194
194
194
194
194

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ขั้นตอนที่ 8 หาสาเหตุที่แท้จริงของการแตกหักของชิ้นส่วนหรืออะไหล่

ขั้นตอนที่ 9 อบรมการบำรุงรักษาประจำวันให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง
การกำจัดการหยุดเล็กน้อย

การแยกประเภทการหยุดเล็กน้อย

ทำไมจึงเกิดการหยุดเล็กน้อยขึ้น

ทำไมการหยุดเล็กน้อยจึงเป็นความสูญเปล่าที่มีความสำคัญ

การหยุดเล็กน้อยต่างจากเครื่องจักรเสียอย่างไร

ขั้นตอนการกำจัดการหยุดเล็กน้อย
การตรวจสอบโดยใช้สัมผัสทั้งห้าเพื่อตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักรและอุปกรณ์

บทบาทของผู้ใช้เครื่อง

การตรวจจับความผิดปกติและอาการที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างการปรับปรุงขนาดเล็ก
แบบฟอร์มการตรวจสอบประจำวันรูปแบบต่างๆ

มาตรฐานการตรวจสอบประจำวันสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

คู่มือการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าสำหรับเครื่องประกอบ

แบบฟอร์มการตรวจสอบประจำวันสำหรับแม่พิมพ์

รายการการตรวจสอบสำหรับถังบัดกรี

แบบฟอร์มการตรวจสอบสำหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการตรวจสอบแบบอื่นๆ

คำถามที่ 1: สร้างนิสัย หัวใจของ 5ส
คำถามที่ 2: อายุการใช้งานของเครื่องจักรกับบทบาทของผู้ใช้เครื่องจักร
คำถามที่ 3: แบบสั่งผลิตนี้มีอะไรผิด?
คำถามที่ 4: มาตรฐานงานสวม
คำถามที่ 5: ในสัมผัสทั้งห้า ใช้อะไรตรวจจับอะไร?
คำถามที่ 6: การหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรางนำ (ประคอง) เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่นการผลิต
คำถามที่ 7: ชนิดของหัวจับเครื่องกลึง CNC ที่โรงงานส่วนใหญ่ใช้กัน

C

op

yr

ig

ht

บทที่ 10 ทดสอบตัวคุณเอง:
แบบทดสอบความเข้าใจที่สอดคล้องกับ TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
212
213
214
214
216
218
219

คำถามที่ 8: การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนสร้างแบบฟอร์มการตรวจสอบ

คำถามที่ 9: ประโยคใดไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องความสูญเปล่า

คำถามที่ 10: คะแนน 5ส ของคุณเป็นอย่างไร?

คำถามที่ 11: นิยามของ “การออกแบบในบริบทของ TPM”

คำถามที่ 12: นิยามของการวิเคราะห์คุณค่า

คำถามที่ 13: ขนาดของการผลิตในแต่รุ่น (Lot Size) ที่ใช้อยู่ ประหยัดแล้วหรือ?

กอล์ฟคือการผลิตรุ่นละ 4 หน่วย ในสนามแบบ One-piece-flow

คำถามที่ 14: เครื่องจักร CNC ที่รวมการทำงานของ
เครื่องมือกลหลายชนิดไว้ด้วยกัน และการผลิตคราวละมากๆ

220
221
223
224
225
225
229

H

239

E

AR

Worksheet สำหรับ “สร้างนวัตกรรมในการทำ TPM”

PU

BL

IS

ภาพรวมของการปฏิบัติลีน TPM หรือ “นวัตกรรมในการทำ TPM”

IN

G

231

fE

.I.
S

Q

U

หนังสืออ้างอิง

372
374

er

ia

lo

เกี่ยวกับผู้เขียน

259

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

เกี่ยวกับผู้แปล

375

1

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ความสูญเปล่า 7 ประการใน TPM

.I.
S

Q

ทำไมเดี๋ยวนี้ ต้อง TPM?

ed

M

at

er

ia

lo

fE

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ในหลายโรงงานทำ TPM แบบ “จัดบอร์ด เครื่องจักรฝาครอบใส และ ทาสี” ซึ่งสังเกตได้จาก
บอร์ดต่างๆ ตามผนังโรงงาน ฝาครอบเครื่องจักรที่เปลี่ยนเป็นพลาสติกใส แล้วผู้บริหารโรงงานก็ทึกทักเอาและบอก

พนักงานว่า “ดูนี่สิ นี่แหละ TPM” อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ TPM แบบต้นตำรับที่มีให้ศึกษาอยู่ทั่วไป ไม่มี
ความละเอียดพอ

C

op

yr

ig

ht

ในช่วงกลางของทศวรรษที่ 1980 เราได้เป็นผู้นำกลุ่มศึกษาดูงานจากประเทศฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต

รถยนต์ของบริษัท Toyota ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงหนึ่งของการเยี่ยมชม การเดินผ่านชุดกลไกของสายพานลำเลียง ทำ

ให้เราได้เห็นมอเตอร์ตัวหนึ่งเริ่มมีควันขึ้น แล้วเสียงนกหวีดก็ดังขึ้นในทันใดพร้อมกับพนักงานคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็น
หัวหน้า เข้าไปสับสวิตช์ตัดกระแสไฟทันที จากนั้นพนักงานอีก 2 คนก็วิ่งเข้ามาสมทบ
หัวหน้ารีบสั่งการบางอย่าง พนักงาน 2 คนช่วยกันถอดมอเตอร์ที่ไหม้ออกไป พร้อมกับมีมอเตอร์ตัวใหม่เข้ามา

ทันที เป็นที่น่าสังเกตว่า นอตและสกรูต่างๆ ทั้งที่ฐานและตัวมอเตอร์ต่างก็ถูกคลายเตรียมพร้อมไว้สำหรับการประกอบ

เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นอีกไม่นาน มอเตอร์ตัวใหม่ก็ติดตั้งเสร็จและทำงานได้ มีเสียงชื่นชมจากกลุ่มของผู้เยี่ยมชม

พวกเขาต่างก็ทึ่งและยังตะลึงอยู่ไม่หาย ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงไกด์ผู้นำชมที่กำลังจะพาไปยังพื้นที่อื่น
ณ โรงงานแห่งนั้น สมาชิกในกลุ่มของผู้เยี่ยมชมจำนวนหนึ่งคุยกันว่า “มันน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยก็ 4 ชั่วโมง

หรือดีไม่ดีก็อาจจะทั้งวัน ในการเปลี่ยนมอเตอร์อย่างนี้ แต่ทำไมพนักงานที่นี่ทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้นในเวลาเพียง 9
นาที”
โรงงานแห่งนี้ไม่มีกราฟหรือบอร์ดที่น่าจะเป็นสิ่งช่วยเหลือสำคัญให้เกิดความยอดเยี่ยมดังกล่าว แต่เป็น

เพราะพนักงานที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและรูปแบบการบำรุงรักษาที่มีการเตรียมการไว้พร้อมสำหรับกรณี
ความสูญเปล่า 7 ประการใน TPM

17

นี้โดยเฉพาะ ที่สมควรได้รับความดีความชอบนี้ไป ซึ่งเราประทับใจมากและเริ่มที่จะเรียกแนวทางการปฏิบัตินี้ว่า “การ
บำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า” (Instant Maintenance)
โดยพื้นฐานแล้ว TPM จะแบ่งการบำรุงรักษาออกเป็น 3 ลักษณะ:
ตนเอง

1. การบำรุงรักษาประจำวัน: พนักงานผู้ใช้เครื่องดูแลรักษาเครื่องจักรและสายการผลิตของตนเอง ด้วย

2. การบำรุงรักษาตามคาบเวลา: หน้าที่ของฝ่ายซ่อมบำรุงโดยตรงในการกำหนดและปฏิบัติตามตารางการ

บำรุงรักษา เช่น การตรวจเช็ดสภาพเครื่องจักรโดยละเอียดที่อาจกระทำเป็นรายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือน

H
IS

BL

การบำรุงรักษาทั้ง 3 ลักษณะนี้ มีความสำคัญอย่างมากในสายการผลิต

IN

G

3. การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า (การเตรียมความพร้อมหากเกิดความเสียหาย

สำหรับแต่ละกรณี) ในลักษณะที่ 3 นี้ หากการเกิดเครื่องจักรเสียไม่ใหญ่หลวงชนิดไม่เคยพบเห็นมาก่อน จะต้องได้รับ

การแก้ไขภายในเวลา 3 นาที

PU

ความสูญเปล่า 7 ประการ

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแห่งหนึ่ง เป็นบริษัทขนาดกลาง มียอดขายต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 100 ล้าน
เยน (800,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยประมาณ)* เมื่อต้นปี 1990 ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้ตัดสินใจในแผนการครั้ง
สำคัญคือการสร้างโรงงานรูปแบบใหม่ ราคาสูง และเป็นระบบอัตโนมัติ (Factory Automation : FA) ภายในระยะเวลา
3 ปี

M

at

er

ia

lo

หลังจากนั้นไม่กี่เดือน โรงงานใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์และสามารถเดินการผลิตแบบอัตโนมัติได้บางส่วน ความ
ประณีต ความแม่นยำในการผลิตมีมากขึ้น และแสดงให้เห็นว่าโรงงานแห่งนี้สามารถผ่านก้าวการเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญ่ครั้งนี้ไปได้

C

op

yr

ig

ht

ed

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะพบว่า บริษัทมีการนำเครื่องจักรอุปกรณ์และสิ่งอำนวย

ความสะดวกต่างๆ ที่เป็นผลพวงจากโรงงานใหม่ไปใช้ในแนวทางการผลิตแบบเดิมๆ มีเพียงพนักงานใหม่เท่านั้นที่

สามารถทำงานกับเครื่องจักรอัตโนมัติได้ ในขณะที่พนักงานเก่ารับผิดชอบได้แค่เพียงเครื่องจักรธรรมดาที่ไม่มีความ

ซับซ้อนมากนัก ดังเช่นที่พวกเขาเคยทำในอดีต และพนักงานเหล่านี้ก็ไม่เคยสนใจที่จะพัฒนาทักษะให้ทันกับเทคโนโลยี

ใหม่ และดูเหมือนว่าจะไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสียด้วยซ้ำ ยิ่งไปกว่านั้น ประสบการณ์หลายปี
ของพวกเขา ยังไม่สามารถช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำพนักงานใหม่ได้เลย เนื่องจากเป็นความชำนาญที่จำกัดอยู่กับ
เครื่องจักรธรรมดา และนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่า มีไม่น้อยที่พนักงานใหม่เงินเดือนต่ำ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามาก

กว่าพนักงานเก่าเงินเดือนสูง นอกจากนั้น พนักงานที่ยืนอยู่หน้าเครื่องจักรอัตโนมัติ ก็เพียงแต่เฝ้าดูเครื่องจักร

ทำงาน จนทำให้เกิดเวลาสูญเปล่าหรือเวลาไร้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ทำไมเรื่องอย่างนี้จึงเกิดขึ้น? ทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้บริหารหรือหัวหน้างานส่วนใหญ่ที่อยู่ในสายการผลิต รู้เฉพาะ

การทำงานตามแนวทางเดิม แม้จะได้เครื่องจักรใหม่ก็ตาม อีกทั้งตัวของเครื่องจักรใหม่เองซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ ก็ต้อง
มีการคำนวณและโปรแกรมคำสั่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแต่ละครั้งใช้เวลานาน และหาก
* แปลงมูลค่าเงินเยนเป็นมูลค่าเหรียญสหรัฐฯ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 125 เยนต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ตลอดหนังสือเล่มนี้

18 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

โปรแกรมคำสั่งผิดพลาด ของเสียจำนวนมากก็จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ งานทั้งหมดจึงไม่ถูกนำไปผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ
มีเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยที่เหลือก็ใช้เครื่องจักรธรรมดาไป หรือไม่ก็ทำด้วยมือ
อีกประเด็นหนึ่ง ในบางครั้งถ้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติเกิดขัดข้องและทำให้การผลิตต้องหยุดลง ไม่ว่า
จะเป็นจากการเสียที่ซับซ้อน ใช้เวลาหยุดยาวนาน หรือจากการติดขัดเพียงเล็กน้อยที่ใช้เวลาหยุดเพียงไม่กี่นาทีก็ตาม
จะไม่ มี ผู้ ใ ดในโรงงานที่ ส ามารถทำการบำรุ ง รั ก ษาได้ จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย พนั ก งานซ่ อ มบำรุ ง ที่ ม าจากบริ ษั ท จาก

ผู้ผลิต ซึ่งหมายความว่า ไม่เฉพาะเทคโนโลยีการผลิตของตนเองที่พลาดโอกาสในการพัฒนาแล้ว ยังทำให้ความรู้และ
ทักษะเฉพาะ (Know-how) ของบริษัทที่มีอยู่ไหลออกสู่ภายนอก ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ลดลง ความเร็วใน
การผลิตลดลง และชิ้นส่วนคงคลังก็มีมากขึ้น ซึ่งผลเสียทั้งหมดนี้จะค่อยๆ สะสมและร่วมกันส่งผลให้คุณภาพสินค้า

ต่ำลงและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

IS

H

IN

G

การนำระบบโรงงานอัตโนมัติ (FA) มาใช้ในโรงงานแห่งนี้ ประสบความล้มเหลวในการเพิ่มปริมาณผลผลิต
ทางออกคือ บริษัทต้องหาทางเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอัตโนมัติให้สูงขึ้น และกุญแจที่จะบรรลุความ

ต้องการดังกล่าวได้แก่ การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องมือหรือเครื่องจักร

E

PU

BL

ความสูญเปล่าส่วนใหญ่ของโรงงานแห่งนี้ ก่อตัวขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ในการดำเนินการ TPM ความสูญ-

เปล่าดังกล่าวปรากฏในตารางที่ 1-1

U

Q

1. การหยุดของเครื่องจักรที่เล็กน้อย ปานกลาง และ ยาวนาน
2. การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ใช้เวลานาน
3. การแก้ไขงาน การเกิดของเสีย ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ และอัตราการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่ำ
4. การหยุดเครื่องจักร เนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)
5. การประยุกต์ใช้ 2ส ไม่สมบูรณ์
6. การผลิตมากเกินความจำเป็นเนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่
7. การปรับตั้งหรือลองเครื่องจักรในช่วงเริ่มการผลิตที่มีปัญหา

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

AR

ตารางที่ 1-1 ความสูญเปล่า 7 ประการใน TPM

C

op

yr

แหล่งปัญหาอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ความพยายามในการกำจัดความสูญเปล่าเหล่านี้ไร้ผล อันดับที่ 1
ได้แก่ การใช้เครื่องจักรแต่ละประเภทไม่เหมาะสมกับปริมาณการผลิต กล่าวคือ การผลิตคราวละน้อยๆ กับเครื่องจักร
เฉพาะทาง (Specialized Machine) ที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วในการผลิตชิ้นงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เน้น
ความหลากหลาย แต่กลับผลิตคราวละมากๆ กับเครื่องจักรที่รวมการทำงานของเครื่องมือกลหลายอย่างไว้ด้วยกัน
(Machining Center) ที่ออกมาเพื่อความสามารถในการผลิตชิ้นงานที่หลากหลายไม่เน้นความเร็ว
อันดับที่ 2 ได้แก่ ความเร่งรีบในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ให้สมบูรณ์ในคราวเดียว ปราศจากการทดลองใช้

ในส่วนที่ง่ายก่อน ซึ่งภายหลัง ถึงแม้จะนำมาใช้จริง ก็ยากที่จะลดแรงงานลง ตัวอย่างเช่น ถ้าเดิมเรามีพนักงานอยู่ 1
คน ระบบอัตโนมัติอาจทำให้ความต้องการแรงงานของเราเหลือ 0.3 คน แต่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องใช้ 1 คน
เท่าเดิม ผลก็คือ ส่วนที่เกินมา 0.7 คนจะทำให้เกิดการผลิตที่มากเกินไป และเป็นต้นทุนในที่สุด ซึ่งกลายเป็นว่า ระบบ
อัตโนมัติไม่ได้ช่วยลดต้นทุนดังที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้คือการลด
ต้นทุน ไม่ใช่แค่ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์มีความทันสมัย
ความสูญเปล่า 7 ประการใน TPM

19

การหยุดของเครื่องจักรเล็กน้อย
การหยุดของเครื่องจักรที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย เป็นความสูญเปล่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเดินๆ หยุดๆ หรือ
ถูกขัดจังหวะของเครื่องจักร ทำให้การทำงานต้องสะดุดลง โดยช่วงเวลาหยุดที่ถือเป็นความสูญเปล่าประเภทนี้ต้องไม่
เกิน 4 นาที เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นสาเหตุ
1. การติดขัดของชิ้นงานด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ชิ้นงานมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินกว่าที่กำหนด หรือไหลเข้าสู่

เครื่องจักรอย่างไม่เป็นระเบียบจนไม่สามารถผ่านไปได้ ชิ้นงานจับตัวกัน ชิ้นงานขัดหรือค้างอยู่ในระบบลำเลียงเช่นท่อ

หรือสายพาน รวมถึงการไม่มีชิ้นงานป้อนเข้าสู่กระบวนการ หรือมีชิ้นงานป้อนเข้าสู่กระบวนการในปริมาณและเวลาที่

ไม่เหมาะสม การมีชิ้นงานตกหล่นบริเวณรอบเครื่องจักรจนขัดขวางการทำงาน เป็นต้น

H

IN

G

2. ระหว่างการประกอบมีการกระทบกระแทกหรือความเสียหายเกิดขึ้น ชิ้นส่วนที่ประกอบกันแล้วเกิดหลุด

ออกมา การจับยึดหรือการขันแน่นไม่สมบูรณ์ การใส่สลักหรือหมุดต่างๆ ไม่ร่วมศูนย์หรือเป็นแนวเดียวกัน และการ
ปลดหรือถอดชิ้นงานไม่กระทำในช่วงเวลาเหมาะสม

BL

IS

3. ตัวเซ็นเซอร์อาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาด เนื่องจากปัญหาของคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผล

AR

E

PU

เหตุการณ์เหล่านี้มีสาเหตุและสิ่งที่ใช้ในการแก้ไขหลากหลายและต่างกันออกไป แต่สำหรับในที่นี้ เราจะพูด

ถึงเฉพาะกรณีทั่วๆ ไป

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

Q

ข้อเสนอแนะ เพื่อการกำจัด

1. ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของการกำจั ด ความสู ญ เปล่ า ที่

มาจากการหยุดเพียงเล็กน้อยของเครื่องจักร ประหนึ่งเป็น

นโยบายของบริษัท ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน
- การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
- การใช้อุปกรณ์นำร่องที่ออกแบบมาพิเศษ (Jig)
- ทำงานให้ง่ายด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออัตโนมัติ

2. สำรวจและเก็บข้อมูลการหยุดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในสายการ

ผลิต

3. นำข้อมูลและความเสียหายจากการหยุดเล็กน้อยมาจัดทำ
เป็นกราฟหรือแผนภูมิ

4. เขี ย นภาพแสดงกลไก (Mechanisms) ของการเกิ ด
เหตุการณ์แต่ละครั้ง

.I.
S
fE

lo

สาเหตุ

1. ฝ่ายบริหารไม่ได้กังวลเรื่องการหยุดเล็กๆ น้อยๆ
(ปล่อยเป็นเรื่องของพนักงาน)

2. ยังไม่ตระหนักหรือไม่เห็นความเสียหายที่เป็นรูป-

ธรรมจากการหยุ ด เล็ ก น้ อ ยของกระบวนการ
เครื่องจักร และ โรงงาน ที่เคยเกิดขึ้น

U

ความสูญเปล่า 7 ประการใน TPM

21

ความสูญเปล่าเนื่องจากการใช้เวลาในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตนาน
ความสูญเปล่าประเภทนี้ เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาด หรือการปรับแต่งจำนวนมาก ที่มีอยู่ในขั้นตอน

ต่างๆ ของการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต ทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีการกำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติ หรือมี
มาตรฐานแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม ซึ่งในที่สุดกระทบกระเทือนต่อเวลาที่ใช้ในการผลิต และนำไปสู่ความเสียหาย

จนได้

G

IN

H

IS

BL

PU

E

AR

U

Q

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

ข้อเสนอแนะ เพื่อการกำจัด

1.1 ใช้การมองเห็น เช่น ป้าย บอร์ด สัญลักษณ์ หรือ
สัญญาณต่างๆ ช่วยให้ทราบสถานะของการผลิตและการ
ตั้งเครื่องจักร
1.2 เตรียมขั้นตอนการตั้งเครื่องจักรที่สามารถทำล่วง
หน้าได้ไว้ก่อน

2.1 ใช้อุปกรณ์จับยึดที่ออกแบบมาพิเศษ (Fixture) ใช้

แม่พิมพ์ (Mold) และ ใช้เครื่องมือกลมาตรฐาน เพื่อ
ป้องกันความเบี่ยงเบน
2.2 มาตรฐานการใช้เครื่องจักรที่แสดงอย่างชัดเจนใน

ลักษณะของภาพหรือแผนภูมิ

3. นำระบบเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยเวลาตั้งเครื่องจักรเป็น
ศูนย์มาใช้ (ใช้อุปกรณ์มาตรฐานแบบเปลี่ยนยกชุด)

4. จัดทำชิ้นส่วนมาตรฐานของโรงงานขึ้นเองโดยเฉพาะ
ในกรณีที่ชิ้นส่วนเหล่านั้น ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

.I.
S
fE

lo

สาเหตุ

1. ปล่อยให้การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต
เป็นไปตามวิธีการของพนักงานแต่ละคน

2. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินเครื่องจักร

และยอมรับความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น

3. ในขั้นตอนของการปรับแต่งใช้เวลานานเกินไป

4. ไม่ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐาน

ความสูญเปล่า 7 ประการใน TPM

23

2

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

5ส ต้องเริ่มจาก 2ส ก่อน

.I.
S

Q

เปิดตัว 5ส ใหม่
er

ia

lo

fE

ส่วนสำคัญที่สุดใน 5ส คือการดำเนินการ 2ส แรก ได้แก่ สะสาง และ สะดวก อย่างมีระเบียบวินัย และความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง (ภาพที่ 2-1)

yr

ig

ht

ed

M

at

การบรรลุความมุ่งหมายหลังนำ 5ส เข้ามาใช้ในองค์กร จะสังเกตได้ ถ้าสิ่งของทุกอย่างในสถานที่ทำงานได้รับ

การกำหนดให้มีที่อยู่อย่างเหมาะสม และสิ่งของเหล่านั้นก็อยู่ในที่ของมันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าภายใน 1 เดือน เราเริ่มเห็นว่ามีงานระหว่างทำคั่งค้างอยู่ในกระบวนการผลิต และสภาพโรงงานก็ไม่ได้ดีกว่าที่เคย

เป็น แสดงให้เห็นว่า ระเบียบวินัยและการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ได้รับการเอาใจใส่

C

op

ในยุคนี้ ยุคแห่งเสรีภาพ ระเบียบวินัย และการฝึกอบรมเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แทบจะไม่เหลืออยู่

เลยในสถานที่ทำงาน พนักงานที่ยอมรับระเบียบวินัยและการฝึกอบรมในทุกวันนี้ ก็เพียงเพื่อบรรลุเงื่อนไขของการ

ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เราอยากจะเห็นระเบียบวินัยในสถานที่ทำงานที่มาจากความต้องการภายใน
ที่จะรักษาระเบียบวินัยไว้ มากกว่ามาจากแรงกดดันจากภายนอกหรือถูกบังคับ ด้วยเหตุนี้ นิยามของระเบียบวินัยของ

เราคือ การฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักรายการ ปริมาณ และ สถานที่ ในการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ตามหลัก 2ส ตลอดเวลา
แม้ไม่มีใครเฝ้าดูก็ตาม
3 จุดสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางนี้ประสบผลสำเร็จ หนึ่ง ต้องมันใจว่าผู้บริหาร
ระดับสูงทั้งหลายทำ และทำด้วยตนเอง กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารต้องการให้ 2ส บรรลุเป้าหมายทั้งการสะสางสิ่งของไม่
จำเป็น และการจัดเก็บจัดวางที่สะดวก ผู้บริหารเหล่านั้นต้องเป็นกลุ่มคนชุดแรกที่ทำ และทำแบบชนิดที่ว่าสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานได้ มิฉะนั้นแล้ว จะพูด จะสอน จะสั่ง อย่างไรก็ได้ แต่จะไม่มีใครฟัง
5ส ต้องเริ่มจาก 2ส ก่อน

29

ส ที่ 3
ส ที่ 4

PU

BL

ภาพที่ 2-1 5ส ใหม่ที่จะยั่งยืนได้ ต้องอาศัยระเบียบวินัย

IS

H

ส ที่ 5

G

ส ที่ 2

IN

ส แรก

สะสาง
การแยกแยะสิ่งของต่างๆ ในสถานที่ทำงาน ออกเป็น สิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็น แล้วกำจัด
สิ ่งของที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นออกจากสถานที่ทำงาน
สะดวก
การจัดสถานที่ทำงานให้สิ่งของที่จำเป็นทุกอย่างมีที่อยู่ที่สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมติดป้าย
บ่ งชี้ ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งของต่างๆ จะหาพบได้จากที่ไหน และเก็บคืนที่ได้อย่างถูกต้อง
สะอาด
การดำเนินการให้สิ่งของทุกอย่างในสถานที่ทำงานได้รับการทำความสะอาดและ
ตรวจสอบ

สร้างมาตรฐาน
การดำรงไว้ซึ่ง 3ส แรก สะสาง สะดวก สะอาด

สร้างนิสัย
การปฏิบัติตามมาตรฐาน และการสร้างสำนึกหรือกลไกให้ทุกคนปฏิบัติ
5ส อย่างเป็นกิจวัตร โดยไม่ต้องมีใครคอยบอกกล่าว

.I.
S

Q

U

AR

E

สอง สร้างระบบการติดตามและตรวจสอบ ตัง้ แต่การฝึกอบรมและเคร่งครัดในระเบียบวินยั ถูกใช้เป็นแนวทาง

ที่คาดว่าจะทำให้พฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถึงกระนั้น ตลอดเวลาก็ต้องมีระบบการติดตามและตรวจสอบ เพื่อ
ดูว่าพฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร และเพื่อให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้ คุณต้องปล่อยวางกับสิ่งที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบัน
รวมถึงมาตรฐานและระเบียบวิธีต่างๆ ที่เคยใช้มา คิดเสียใหม่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างควรมาจากเจ้าของพื้นที่

ed

M

at

er

ia

lo

fE

สาม ออกแบบกลยุทธ์การจูงใจที่ทำให้ทุกคนตระหนักว่าการทำงานให้สำเร็จเป็นสิ่งที่คุ้มค่าความพยายาม

หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า ถ้าทำอะไรสำเร็จ สิ่งที่สมควรได้รับ ก็ต้องได้รับ แต่ต้องไม่ลืมว่าการให้รางวัลและการตำหนิ

ติเตียน บ่อยครั้งไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและเป็นไปตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจ ซึ่งวิธีแก้ไขก็คือ ต้องมีโครงสร้างหรือ

สูตรการคำนวณมูลค่าของรางวัลที่มาจากฐานความคิดที่ว่า ทำดีต้องได้ดี และถ้าโครงสร้างหรือสูตรการคำนวณ

ดังกล่าว มีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนก็จะได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับ

C

op

yr

ig

ht

เราคิดว่า ทั้ง 3 จุดนี้จำเป็นต่อการทำให้เกิดระเบียบวินัยและการเรียนรู้ ทั้งนี้เราได้มีการเจาะลึกถึงผลกระทบ

จาก 5ส แบบที่เคยทำกันมาในอดีต และเสนอวิธีปฏิบัติ 5ส แนวใหม่

5ส มีอะไรมากกว่าโปสเตอร์ข้างฝา
5ส ได้กลายเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการจัดสถานที่ทำงานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีการนำมาใช้ในโรงงาน

เกือบทุกหนทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการค่อนแคะอยู่ เช่น ป้ายและคำขวัญ 5ส จำเป็นอย่างไร ทำไมต้องแสดง
หรือว่ามันจะช่วยให้การทำ 5ส หรือ 2ส นั้นถูกต้อง?
นอกจากนั้น เรายังเห็นผู้จัดการทั้งหลายต้องการให้เกิด 5ส อย่างรีบเร่ง และหวังโน้มน้าวผู้อื่นด้วยการทำสิ่ง

ต่างๆ ให้มองเห็นได้ เช่น แบบฟอร์มหลายอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติ และผลการตรวจประเมิน 5ส ที่ติดไว้บนผนัง ในรูป
ของกราฟหรื อ แผนภู มิ (ภาพที่ 2-2) ซึ่ ง การทำอย่ า งนี้ ไม่ ใ ช่ ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของ 5ส แต่ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง

เท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตาม มีการยืนยันอย่างหนักแน่นว่า 5ส เป็นพื้นฐานไปสู่การปรับปรุงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ

ยืนยันจากผู้บริหารองค์กรทั้งหลาย ตำราปฏิบัติ 5ส จำนวนมาก รวมถึงความเชื่อที่แพร่หลายของคนทั่วไป
30 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคน ณ ที่นั้น เห็นภาพเดียวกัน เราเริ่มโดยการกำจัดความสูญเปล่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะ
นั้น ความสูญเปล่าต่างๆ ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2-1 และมันชัดเจนมากว่า เมื่อเราหาทางกำจัดความสูญเปล่าเหล่านั้น
คำตอบก็คือ 2ส และ 3ส
ตารางที
่ 2-1 ความสูญเปล่าที่สำรวจพบ ณ โรงงาน N

ความสูญเปล่า
ที่ค้นพบ

ลำดับ
ความสำคัญ

สาเหตุ

แนวทางในการกำจัด

การหยุดของเครือ่ งจักร
เล็กน้อย

2

1. เครื่องจักรและชิ้นส่วนสกปรก

2. ต้องหยุดเครื่องเพื่อไปหยิบชิ้นส่วน
ที่ต้องการใช้

3. เศษโลหะจากกรรมวิธีการผลิต เช่น
การกลึง การเจาะ พันติดกับเครือ่ งจักร

การหยุดของเครือ่ งจักร
ปานกลาง

1

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

1. ปฏิบัติ 3ส (สะอาด สร้างมาตรฐาน
และ
สร้างนิสัย) อย่างทั่วถึง
2.1 หยิบเตรียมชิน้ ส่วนต่างๆ ไว้ให้พร้อม
ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินเครื่องจักร
2.2 จัดวางเครื่องจักรเรียงตามขั้นตอน
การผลิ

3. แก้ไขชุดอุปกรณ์คมตัดให้สามารถหัก

เศษโลหะออกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้ และการ

พิจารณาความหนาของชิน้ งาน อุปกรณ์นำ

เจาะ การหล่อเย็น หรือปัจจัยอื่นๆ

1. การค้นหามีมากครั้งและยาวนาน 1. ปฏิบัติ 2ส (สะสาง และ สะดวก)
(การเตรียมการล่วงหน้ายังไม่ดีพอ)
อย่างทั่วถึง รวมถึงการกำหนดที่อยู่และ

ติ ดป้ายบ่งชี้
2. เครื่องจักรเสียแบบฉับพลัน (เนื่อง
2. การเสือ่ มสภาพ ส่วนหนึง่ เป็นธรรมชาติ
จากการเสือ่ มสภาพสะสมจากฝุน่ ผงและ
ซึ่งรับมือได้โดยการกำหนดเวลาเปลี่ยน

คราบสกปรก)
ล่ ว งหน้ า จากการพยากรณ์ (ปรั บ ปรุ ง
MTBF) แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติ 3ส
(สะอาด สร้ า งมาตรฐาน และ สร้ า ง
นิสยั ) ยังคงมีความจำเป็น นอกจากนั้น
พนักงานยังต้องเรียนรู้ การบำรุงรักษา
แบบทั น ที ทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วง
หน้า (Instant Maintenance)

1. แนวคิดที่ให้พนักงานหนึ่งคนทำงาน
1. เปลี่ยนแนวคิดเป็นพนักงาน 1 คน

ได้
สามารถเชี
่ยวชาญงานได้หลายอย่าง
1 อย่าง เพื่อความชำนาญ

2. การเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ใช้เวลา 20 2. ประยุกต์หลักและวิธีของการเปลี่ยน

ถึง 40 นาที
รุน่ การผลิตโดยเวลาตัง้ เครือ่ งจักรเป็นศูนย์

เพื่อทำการลดเวลา

การใช้แรงงานไม่คมุ้ ค่า

3

เกิดของเสียทำให้ตอ้ งมี

การปรับตั้งเครื่องจักร

ใหม่

4

(ยังมีต่อ แต่ ณ ที่นี้ พื้นที่กระดาษ เอื้ออำนวยแต่เพียงเท่านี้)

5ส ต้องเริ่มจาก 2ส ก่อน

35

G

ภาพที่ 2-4 ผังโรงงานในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ณ โรงงาน N

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

ระหว่างปฏิบัติการ เราได้ตระหนักถึงความเป็นจริงได้ในทันทีว่า 2ส (สะสาง และ สะดวก) และ 3ส (สะอาด
สร้างมาตรฐาน และ สร้างนิสัย) ต้องปรากฏแยกกันในแผนการต่างๆ ที่ใช้กำจัดความสูญเปล่า และเราเริ่มพบกับความ
เห็นที่ต่างกัน กล่าวคือ เดิมทีการดำเนิน 5ส ถูกมองว่าเป็นพื้นฐานของการปรับปรุง และหลายโรงงานก็รณรงค์ผ่าน
โปสเตอร์ 5ส แต่เราคิดว่า 5ส เป็นหนึ่งด้วยตัวของมันเอง แม้จะไม่สามารถปฏิบัติพร้อมกันได้ทั้ง 5 ในคราวเดียว ใน
ความเป็นจริง เราได้วิ่งเข้าสู่ความยุ่งยากตั้งแต่เราคิดว่า 5ส ต้องแบ่งออกเป็น 2ส และ 3ส แถมยังพยามยามปรับปรุง

ทั้งคู่ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

นิยาม 2ส ต้องการเน้นแค่ การทำทุกอย่างให้มั่นใจว่าจะมีแต่เฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นอยู่ในสถานที่ทำงาน
และของที่จำเป็นเหล่านั้น ต้องจัดเก็บให้สามารถหยิบใช้ได้ในทันที จากการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้กับเครื่องจักรอุปกรณ์

และสิ่งของต่างๆ ในโรงงาน เราสามารถพูดได้ว่า 2ส หมายถึง การมีสิ่งของต่างๆ ในสภาพการจัดเก็บที่พร้อมจะถูกนำ
ไปใช้

op

yr

ig

ht

ed

M

at

หรืออีกนิยามหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ คือ การปฏิบัติ 2ส หมายถึง การจัดวางงานและเครื่องมือตามการไหล

ของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงาน ซึ่งต้องตอบคำถามให้ได้ว่าจะวางอะไรไว้ตรงไหน ในปริมาณเท่าใด

จึงจะสอดคล้องกับการไหลของกระบวนการนั้นๆ บ่อยครั้งเราเรียกหลักการนี้ว่า “การกำหนดที่อยู่มาตรฐานให้กับของ

ทุกสิ่ง” และ “การติดป้ายบ่งชี้” (รายการและปริมาณ)

C

จากที่สำรวจมาทั้งหมด แนวทางที่เห็นความสำเร็จ ที่ความพยายามในปรับปรุงโรงงานแห่งนี้จะมุ่งไป นั่นก็คือ
การประยุกต์ใช้หลักการ 2ส ในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเปลี่ยนรุ่นการผลิต

ขั้นตอนการกำจัดความสูญเปล่าในการเตรียมความพร้อมก่อนเปลี่ยนรุ่นการผลิต
ขั้นตอนที่ 1 จับประเด็นปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันให้ ได้
เราเริ่มโดยการพยายามจับประเด็นให้ได้ว่าสถานการณ์เช่นใดที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน การดำเนินการ

อย่างหนึ่งที่สมควรทำก็คือการศึกษาว่าการตั้งเครื่องจักรมีบ่อยครั้งเพียงใด และใช้เวลามากน้อยเพียงใด ผ่านเทคนิค

การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการสุ่มงาน แต่เนื่องจากเรามีเวลาจำกัด อย่างไรก็ตาม เราจึงเลือกใช้วิธีการที่
ง่ายกว่า

36 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ตารางที
่ 2-2 แนวทางกำจัดความสูญเปล่าจากการเตรียมความพร้อม

ประเด็น

ความสูญเปล่า
ที่ค้นพบ

ลำดับ
ความสำคัญ

สาเหตุ

แนวทางในการกำจัด

การเขียนใบสัง่ งาน

ต้องเสียเวลา
คิด

3

1. ตัวเลขต่างๆ ไม่ตรงกับ
ในแผนการผลิต

2. ไม่สามารถเข้าใจได้ว่า
รายการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ต้ อ งคงคลั ง ไว้ ใ นปริ ม าณ
เท่าใด

3. ไม่ชดั เจนว่าการเปลีย่ น
รุ่ น การผลิ ต จะเกิ ด ขึ้ น ที่
เครือ่ งจักรใด และมีเงือ่ นไข
อย่างไร

อุปกรณ์นำเจาะ
(Jig) และการนำ
ไปใช้

ต้องค้นหา

1

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

1. แผนการผลิ ต ระยะยาวคื อ ตั ว
ปั ญ หาและคุ ณ ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งคิ ด ถ้ า
คุณสามารถสร้างระบบที่แผนการผลิต
วางเป็ น สั ป ดาห์ ต่ อ สั ป ดาห์ หรื อ ทำ
เฉพาะงานที
่เข้ามา

2. แนวทางที่สุดโต่งคือการกำจัดคลัง

พัสดุให้หมดสิ้นแล้วเปลี่ยนมาเป็นการ
ใช้ระบบถังเก็บ (Bin System) แทน
แล้วของคงคลังจะลดลงครึ่งหนึ่ง และ
เป็
นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน
3. จัดทำบอร์ดแสดงตารางการผลิต
(เพือ่ ให้ทราบว่าการเปลีย่ นรุน่ การผลิต
จะเกิ ด ขึ้ น ที่ ใ ด) เพื่ อ จะได้ น ำวั ส ดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ (ซึ่งเก็บอยู่ใน
ชั้นวางของใกล้ๆ บอร์ดนี้) ไปส่งยัง
เครื่องจักร

1. เมื่อใช้แล้วไม่เก็บเข้าที่ 1. ปฏิบัติการ สะสาง และ สะดวก
(หรื
อย่
อไม่มีที่ให้เก็บ)
างทั่วถึง
2. ป้ายบอกวิธีการใช้ ไม่
2. ต้ อ งมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงมาจั ด

เป็นปัจจุบัน
การเรื่องการจัดเก็บตามความถี่ในการ

ใช้ ง าน ทั้ ง ป้ า ยบ่ ง ชี้ แ ละวิ ธี ก ารแบ่ ง

รวมถึงต้องมีผู้ควบคุมให้เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์
ที่กำหนด

3. รายการสิ่งของที่คล้าย
3. รายการสิ่ ง ของต่ า งๆ ต้ อ งมี วิ ธี
คลึงกันอยู่ด้วยกันจนยาก จำแนกที่ ชั ด เจน เช่ น การใช้ สี ห รื อ
ที่จะแยกแยะ
อื่นๆ เช่นเดียวกับที่ต้องมีการกำหนด
ที่อยู่และป้ายบ่งชี้มาตรฐาน

วัสดุและชิ้นส่วน
ต่างๆ

ต้องเดินไปมา
เป็นระยะ
ทางไกล

2

1. รายการสิ่ ง ของต่ า งๆ
เก็บไว้หลายที่ไม่รวมอยู่ที่
เดียวกัน

2. รายการสิ่งของทั้งเก่า
และใหม่ปะปนอยู่ด้วยกัน
ซึ่ ง นำไปสู่ ค วามเผลอเรอ
ในการปฏิ บั ติ ต ามระบบ
เข้าก่อน-ออกก่อน กลาย
เป็น เข้าหลัง-ออกก่อน

1. จั ด ให้ มี ที่ เ ก็ บ เพี ย งที่ เ ดี ย ว และ

กำจัดความสูญเปล่า (เวลาและระยะ

ทาง) โดยจัดชั้นวางสำหรับเก็บวัสดุ

อุ ปกรณ์เรียงเป็นรูปตัวยู (U-shape)
2. ใช้ชั้นวางแบบที่สามารถทำให้ของ
เก่าไหลออกมาเมื่อเติมของใหม่เข้าไป
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ระบบเข้ า ก่ อ น-ออกก่ อ น
โดยอัตโนมัติ

5ส ต้องเริ่มจาก 2ส ก่อน

37

3

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้ 5ส ใหม่
กรณีบริษัท Mynac

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และ สร้างนิสัย) ได้รับการยืนยันว่าสามารถทำให้โรงงานได้รับ
การปรับปรุงโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรทั้งหลายจึงใฝ่ฝันเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาจิตนาการว่า
ถ้าเขาแต่งตั้งใครสักคนให้เป็นผู้นำในการปฏิบัติ 5ส และตั้งศูนย์บัญชาการ 5ส ขึ้นมา พวกเขาจะพบกับความรุ่งโรจน์
ในการปฏิบัติ และประสิทธิภาพก็จะเกิดกับโรงงานโดยไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีแนวโน้มว่า พวกเขา

เชื่อรายงานอันเป็นเท็จจากโรงงานอื่นว่า ทำ 5ส สำเร็จ และลอกเลียนมาให้พนักงานของเขาปฏิบัติ ซึ่งในความเป็น

จริง ใช่ว่าจะเข้ากันได้เสมอไป

C

op

yr

ig

ht

วันหนึ่งที่โครงการ 5ส เริ่มขึ้น จะมีการแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ท่ามกลางความงุนงงของ
เขาผู้ นั้ น ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ต้ อ งทำอะไร แต่ เ ขาก็ เ ริ่ ม ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 2ส ขึ้ น มา ซึ่ ง จะเรี ย กว่ า ผู้ จั ด การ

ส สะสางกับผู้จัดการ ส สะดวกก็ได้ ภารกิจก็คือจัดบอร์ดติดโปสเตอร์และประกวดคำขวัญ ทาสีทางเดินเพื่อปกปิดการ

หลุดลอกของสีเดิม เปลี่ยนชั้นวางของที่ชำรุดเป็นกล่องบรรจุชนิดที่ไม่สามารถมองเห็นชิ้นส่วนหรือเครื่องมือที่ชำรุด

ทรุดโทรมอยู่ภายในได้ และสุดท้ายเขาก็จะจัดให้มีการตรวจ 5ส และนำภาพถ่ายของการตรวจที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาติดไว้
บริเวณโรงอาหาร เพื่อสร้างความอับอายให้กับพนักงานผู้รับผิดชอบ เพราะเชื่อว่า นั่นคือการกดดันให้เกิดการปรับปรุง
เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ 5ส ถู ก เน้ น รู ป แบบมากกว่ า ผลลั พ ธ์ นั่ น หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารกำลั ง ลื ม เป้ า หมายที่ แ ท้ จ ริ ง

และจะกลายเป็นว่า โชว์แต่เทคนิค เช่น การจัดบอร์ด ทาสี ตีเส้น หรือถึงแม้ว่าการทำแบบนั้นอาจทำให้ 5ส สำเร็จ

ได้บ้างบางส่วน แต่ก็ไม่ทำให้กระบวนการผลิตดีขึ้นหรือต้นทุนลดลง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงตัดสินใจเสนอ

เรื่องราว 5ส ของบริษัท Mynac ซึ่งประสบความสำเร็จในฐานะเครื่องมือที่ทำให้เกิด “สายการผลิตแสนสะดวก”

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ 5ส ใหม่
กรณีบริษัท Mynac

43

การกลายพันธุ์ของ 5ส จากเน้นผลลัพธ์ไปสู่เน้นรูปแบบ
บาร์น ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเกาหลีใต้แห่งหนึ่ง ได้สารภาพ

ออกมาว่า “ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า การทำ 5ส สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตให้เราได้จริงๆ ”
กรณีของบาร์น บริษัทของเขาทำ 5ส ตามคำแนะนำของที่ปรึกษา (Consultant) ซึ่งเขายอมรับว่าโรงงาน

สะอาดขึ้นและน่าพอใจกว่าแต่ก่อน แต่รูปแบบการทำ 5ส ที่ประธานบริษัทคนเก่าได้วางไว้ เตือนเขาอยู่เสมอว่า การ

รณรงค์ส่งเสริมและการปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด ได้แก่
เก็บและกำจัดขยะให้หมดสิ้น

G

ทิ้งทุกอย่างที่ไม่จำเป็น

G

ถ่ายรูปขณะทำกิจกรรม และนำมาติดไว้เป็นทิวแถว

G

นำชั้นวางของและกระบะใส่ชิ้นส่วนอันใหม่มาแทนอันเก่า

G

ทาสีบริเวณช่องทางเดินภายในโรงงานให้ดูใหม่อยู่เสมอ

G

จัดเก็บชิ้นส่วน วัสดุ เอกสาร และ ชิ้นงาน ให้แยกเด่นชัดจากกัน

G

ทำให้ทุกคนทำความสะอาดโรงงานอย่างสม่ำเสมอ

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

G

fE

.I.
S

Q

U

แม้ว่าการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวจะประสบความสำเร็จ แต่การเพิ่มผลผลิตยังคงเท่าเดิม และ

ยังคงได้ยินเสียงบ่นแสดงความลำบาก ความไม่พอใจ จากพนักงานอยู่เสมอ

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

บาร์นสงสัยว่าทำไม 5ส ไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับเราเชื่อว่า เป็นเพราะเป้าหมายของการนำ 5ส มาใช้

ไม่ชัดเจน ไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงที่กระบวนการผลิต นอกจากการทำไปตามรูปแบบที่รณรงค์ให้ปฏิบัติ และเมื่อใด

ก็ตามที่การทำเช่นนี้กลายเป็นเป้าหมายในการทำ 5ส เราเรียกว่า “การกลายพันธุ์” (ภาพที่ 3-1)

ภาพที่ 3-1 5ส เชิงผลลัพธ์ กับ 5ส เชิงรูปแบบ

44 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

5ส ก็เช่นกัน ที่หนีไม่พ้นกฎเกณฑ์นี้ ถ้าการดำเนิน 5ส ของคุณเริ่มแรกขึ้นด้วยความไม่ถูกต้อง 5ส ของ

คุณก็จะกลายเป็น 5ส เชิงรูปแบบที่ฝังรากลึกในทันที และยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในภายหลัง นี่คือเหตุผล

ว่าทำไมเราจึงแนะนำแนวทางการปฏิบัติ 5ส ของคุณอิชิโนเซ่ ซึ่งในครั้งนี้จะกล่าวถึงในรูปของหลัก 10 ประการ ดังใน
ตารางที่ 3-1 และจะกล่าวถึงในรายละเอียดทีละประเด็นต่อไป
ตารางที่ 3-1 หลัก 10 ประการในการทำ 5ส

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

1. ระลึกอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคือ สถานที่ทำงานที่สะดวก สายการผลิตที่ลื่นไหล และไม่มีทางนำเทคนิค
การปฏิบัติมาเป็นเป้าหมาย มิฉะนั้นเราจะจบลงที่ 5ส เชิงรูปแบบ
2. รักษากระบวนการทำงานของคุณอย่าให้ตกอยู่ในภาวะสับสน อันดับแรกคือต้องไม่มีงานระหว่างทำที่มากเกินไป โดย
การตัง้ และรักษาไว้ซง่ึ สายการผลิตรูปตัวยู (U-shape) ซึง่ การสะสางและความสะดวกจะตามมาโดยธรรมชาติ
3. แยกแยะสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกัน จากนั้นกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นทันที เป้าหมายอยู่ที่การกำจัดของ
คงคลังที่มีปริมาณเกินจำเป็น เพราะมันคือสิ่งของไม่จำเป็นรายใหญ่ที่สุด
4. กำจัดความสูญเปล่าจากการค้นหา ความลับอยูท่ ต่ี ำแหน่งการจัดเก็บสิง่ ของต่างๆ ต้องให้เหมาะสมกับความถีใ่ นการใช้งาน
และความสะดวกในการเก็บคืนที่
5. ทุกคนต้องรับผิดชอบในการเก็บขยะที่พบเห็น ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูง โรงงานก็จะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่ตลอดเวลา
6. การทำความสะอาดถือเป็นโอกาสในการตรวจสอบอย่างละเอียด ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรที่มีแนวโน้ม
ง่ายต่อการเสียหาย ควรติดป้ายบอกและทำความสะอาดแบบตรวจสอบทุกวัน
7. ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในห้องน้ำ ต้องดีกว่าที่บ้านของพนักงาน เพราะมันสามารถทำให้บรรยากาศที่
แสดงถึงสุขอนามัยที่ดีเกิดขึ้นทั่วโรงงานได้
8. ไม่ควรมีสายไฟห้อยระโยงลงมาจากเพดาน เพราะสายการผลิตของคุณจะยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงได้มากกว่าหากสายไฟ
ต่างๆ มาจากด้านข้าง
9. ส่วนสนับสนุนหรือส่วนสำนักงาน ก็ตอ้ งตัง้ สายการผลิต (การทำงาน) รูปตัวยูดว้ ยเช่นกัน เพือ่ ช่วยกันเป็นตัวอย่างในการทำ
5ส ที่สังเกตได้โดยง่าย
10. ถ้าผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีของ 4ส แรก ส ที่ 5 สร้างนิสัย จะตามมาโดยธรรมชาติ

ed
ht

L

C

op

yr

ig

หลักข้อที่ 1: ระลึกอยูเ่ สมอว่าเป้าหมายทีแ่ ท้จริงของคุณคือ สถานทีท่ ำงานทีส่ ะดวก สายการผลิต

ที่ลื่นไหล และไม่มีทางนำเทคนิคการปฏิบัติมาเป็นเป้าหมาย มิฉะนั้นเราจะจบลงที่ 5ส เชิงรูปแบบ

นี่คือกฎข้อแรก ข้อที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะอย่างไร ที่สุดของกฎข้อนี้คือ การได้มาซึ่งสายการผลิตรูปตัวยู (ภาพ-

ถ่ายที่ 3-2) แม้ว่าที่ปรึกษา 5ส ของคุณจะแนะนำให้ตั้งศูนย์บัญชาการ 5ส และเริ่มการรณรงค์ แต่คุณต้องระลึกอยู่

เสมอว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของคุณ เป้าหมายของคุณอยู่ที่ความมีประสิทธิภาพของสายการผลิตและการปราศจากงาน
ระหว่างทำต่างหาก มิฉะนั้นแล้วคุณก็จะได้มาแต่ความเงางามของพื้นที่และเครื่องจักรอุปกรณ์ ไม่ได้มีมูลค่าใดๆ เลย
ต่อกระบวนการผลิตสินค้าของคุณ และในที่สุด ทั่วทั้งบริษัทของคุณก็จะลำบากและรู้กันไปทั่วว่า นี่ล่ะ 5ส เชิงรูปแบบ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ 5ส ใหม่
กรณีบริษัท Mynac

49

L

หลักข้อที่ 3: แยกแยะสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกัน จากนั้นกำจัดสิ่งของที่ ไม่จำเป็น
ทันที เป้าหมายอยู่ที่ของคงคลังที่มีปริมาณเกินจำเป็น เพราะมันคือสิ่งของไม่จำเป็นรายใหญ่ที่สุด

การแบ่งแยกนี้คือหลักสำคัญของ 5ส และยังเป็นแนวคิดพื้นฐานของการผลิตสินค้าที่เชื่อถือได้ เมื่อใดก็ตาม

ที่กำลังมองหาสิ่งของไม่จำเป็นเพื่อทำการกำจัด ขอให้เริ่มจากการมองไปที่งานระหว่างทำและของคงคลังในส่วนที่

เกินจำเป็น
1. ติดสติ๊กเกอร์หรือแขวนป้ายสีแดงที่ของไม่จำเป็นทุกชิ้น
2. ตัดสินใจว่าจะกำจัดของที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นอย่างไร หรือหาทางใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้น

G

3. กำจัดของทุกอย่างที่เลิกใช้หรือหมดอายุ ในทันที

IS

H

IN

4. มองหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานและพิจารณาว่าจะกำจัดทิ้งหรือนำไปใช้ประโยชน์ที่อื่น

PU

BL

5. นำเทคนิคโพรเซสเรซซิ่ง (Process Razing) ไปใช้ในสายการผลิตที่มีเวลาหยุดเนื่องจากการวางแผนเกิน

50 เปอร์เซ็นต์

.I.
S

Q

U

AR

E

6. ต้องมั่นใจว่าผู้บริหารทุกคนเป็นแนวร่วมของการปฏิบัติ คุณอาจจะพบพนักงานที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้

หรือพวกไม้ตายซาก (Deadwood) แฝงกายอยู่ในคราบผู้บริหาร และผู้บริหารประเภทนี้คือสิ่งที่เราถือว่า

เป็น “ของไม่จำเป็น” ประเภทที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะของผู้บริหารเหล่านี้ อาทิ
ไม่มีอะไรในโลกนี้มาจูงใจให้เขาทำการปรับปรุงได้

G

จินตนาการไม่ออกถึงวิธีการปรับปรุงเพื่อจัดการความสูญเปล่าที่ซ่อนเร้นอยู่

G

นำเทคนิคสารพัดมาใช้ แต่ไม่เคยทำให้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงได้

G

ด่าทอผู้บังคับบัญชาต่อหน้าพนักงานคนอื่น

G

ยอมแพ้อย่างง่ายดาย

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

G

op

yr

ผู้บริหารระดับสูงควรกำจัดพนักงานที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เหล่านี้
อันดับแรก พวกเขาเหล่านั้นไม่ควรได้รับการเลื่อนขั้นจากการประเมินผลงาน

C

G

พวกเขาเหล่านั้นไม่ควรได้รับการเลื่อนขั้นตามวาระหรือตามธรรมเนียมโดยโครงสร้างหรือระเบียบของ

องค์กร
G

G

พวกเขาเหล่านั้นควรถูกลิดรอนอำนาจหรือพิษสงลง ให้เหมือนกับต้นไม้ที่ถูกจำกัดความโตดั่งบอนไซ

คุณอิชิโนเซ่มักอวดว่า ที่บริษัท Mynac เขาไม่มีพนักงานจำพวกนี้ พนักงานของเขาทำงานคุ้มค่าเงินเดือน
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Mynac ไม่ค่อยมีของคงคลังส่วนที่เกินจำเป็น ดังที่เห็นในภาพถ่ายที่ 3-4

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ 5ส ใหม่
กรณีบริษัท Mynac

51

7. การเดินตรวจโรงงานตามคาบเวลาของผู้บริหาร เป็นไปตามปกติ และไม่ถือเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น

การดำเนินงาน 5ส แต่อย่างใด ในการเดิน ผู้บริหารจะตรวจชิ้นผ้าต่างๆ ที่เก็บอยู่บนชั้นในกระบวนการเย็บประกอบ ซึ่ง
มีแนวโน้มว่าจะยุ่งเหยิง และอีกอย่างคือดูว่าชิ้นผ้าดังกล่าวและหุ่นแบบ (pattern) ตกอยู่ใต้โต๊ะหรือไม่ พวกเขา

ต้องการความมั่นใจว่าโปสเตอร์ตัวอย่างสีและคำเตือนของบริษัท ยังติดอยู่อย่างแน่นหนากับผนัง และถ้าพบพื้น

โรงงานตรงบริเวณใดขรุขระ พวกเขาก็จะสั่งให้ทำการซ่อมแซม

ขั้นตอนเพื่อการดำเนิน 5ส ให้น่าสนใจและเพลิดเพลิน
ภาพที่ 3-4 เป็นกิจกรรมต่างๆ โดยสังเขปในการดำเนิน 5ส ของบริษัท Mynac ที่ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง

เป็นมิตร โดยเริ่มจากระดับพื้นที่และขยายสู่ทั่วทั้งโรงงาน

IN

G

ขั้นตอนที่ 1: ประกาศโครงการ 5ส จากผู้บริหารสูงสุด

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

ที่บริษัท Mynac คุณอิชิโนเซ่ได้เรียกหัวหน้างานและผู้บริหารมารวมตัวกัน เพื่อประกาศว่า โรงงานของเราจะ

รณรงค์ 2ส เพื่อ “ขัดขี้ไคล” คณะทำงานซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกสอนวิธีการเย็บ พวกเขามาพร้อม

กับแนวคิดในการรณรงค์อย่างมีอารมณ์ขัน พวกเขาเชื่อว่า พนักงานคงอาบน้ำกันทุกวัน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เหลือขี้ไคล

ซ่อนอยู่ คงมีคนหาโอกาสไปใช้บริการซาวน่าเพื่อขจัดมันออกไป แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสทำเช่นนั้น จริงหรือไม่?
ด้วยแนวคิดนี้ พวกเขามีแผนที่จะจัดสรรเวลา 2 ชั่วโมงต่อเดือนเพื่อการรณรงค์

fE

.I.
S

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดลำดับการลงพื้นที่

at

er

ia

lo

ผู้จัดการหรือหัวหน้างานประชุมและกำหนดตารางในการตรวจประเมินร่วมกันว่า จะไปที่พื้นที่ไหนหรือแผนก

ใดก่อนหลัง จนกระทั่งครบทั่วทั้งโรงงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ed

M

ขั้นตอนที่ 3: ขัดขี้ ไคล

C

op

yr

ig

ht

บริการซาวน่าในบางประเทศ มีพนักงานมาคอยขัดถูให้กับลูกค้าด้วยผ้าขนหนูท่ามกลางไอน้ำ ขี้ไคลก็จะถูก

ขัดออกมาให้เห็น ไม่ว่าก่อนใช้บริการลูกค้าคนนั้นจะดูสะอาดสะอ้านเพียงใด สุดท้ายก็จะทราบว่ามีขี้ไคลสะสมอยู่

ทั้งสิ้น คณะทำงานตรวจสอบก็จะทำหน้าที่ในการตรวจหา “ขี้ไคล” (ความผิดปกติและไร้ประสิทธิภาพ) ที่ซ่อนอยู่ ให้

กับแต่ละแผนก เช่นเดียวกับพนักงานขัดถูในบริการซาวน่า
พวกเขาเขียนปัญหาที่พบโดยสรุปด้วยลายมือความยาวไม่เกิน 1 บรรทัดลงบนแบบฟอร์มกำจัดความสูญ-

เปล่า ตัวอย่างเช่น “มีแม่พิมพ์ที่ไม่จำเป็นวางอยู่โดยรอบใกล้กับเครื่องจักรหมายเลข 160-1” จากนั้นคณะทำงาน

แต่ละคนจะจัดลำดับความสำคัญให้กับปัญหาเหล่านั้น

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดขอบเขตของปัญหา
คณะทำงานเก็บรวบรวมแบบฟอร์มกำจัดความสูญเปล่าทั้งหมด เพื่อวัดขนาดของแต่ละปัญหาโดยการให้
คะแนนจากคณะทำงานแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อจัดอันดับความสำคัญ ปัญหาที่มีความสำคัญอันดับ 1 จะได้ 5 คะแนน
ปัญหาที่มีความสำคัญอันดับ 2 จะได้ 4 คะแนน และลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับ ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ก็แล้วแต่

คณะทำงานจะตัดสิน
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ 5ส ใหม่
กรณีบริษัท Mynac

59

G
IN
H
IS
BL
PU
E
AR
U
Q
.I.
S
fE
lo
ia
er
at
M
ed
ht
ig
yr
op
C

ภาพที่ 3-4 การรณรงค์ สะสาง และ สะดวก

60 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

4

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

รากฐานสำคัญของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด

โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

fE

.I.
S

Q

ปัญหาหลากหลายต่างๆ กันไป ที่มีโอกาสพบได้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่มีการ

ติดตั้งหรือใช้อยู่ในโรงงาน:

ia

lo

1. การหยุดเล็กน้อย โดยไม่ได้ตั้งใจ (ไม่เกิน 3 นาที) ที่ขัดจังหวะการไหลของสายการผลิต

yr

ig

ht

ed

M

at

er

2. การหยุดปานกลางและยาวนานโดยไม่ได้ตงั้ ใจ (4 นาทีขนึ้ ไป แต่ไม่เกิน 30 นาที สำหรับการหยุดปานกลาง
และมากกว่า 30 นาที สำหรับการหยุดยาวนาน) ที่ทำให้การผลิตต้องหยุดลง (คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการหยุดทั้งสองนี้
แตกต่างกับการหยุดเล็กน้อย แต่เราอยากให้คิดตามว่า ถ้ามองที่ผลลัพธ์สุดท้ายแล้ว จริงๆ มันก็คือเครื่องจักรหยุด
เหมือนกัน)

C

op

3. การหยุดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งเครื่องจักร เพื่อเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วน หรือเพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่

ผิดพลาดระหว่างการตั้งเครื่องจักรและเปลี่ยนรุ่นการผลิต ซึ่งทั้งหมดเกิดความสูญเปล่า
4. การหยุดเพื่อเปลี่ยนใบมีดหรือชุดอุปกรณ์คมตัดต่างๆ
5. ความสูญเปล่าจากการเกิดของเสียและการแก้ไขงาน หรืออัตราการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่ำ เนื่องจาก
ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบของผู้ขาย (Supplier) มีคุณภาพไม่คงที่
จำเป็น

6. ความสูญเปล่าจากการที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องอยู่เฉยๆ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากขาดชิ้นส่วนที่
7. ความสูญเปล่าจากการที่สายการผลิตถูกรบกวน เนื่องจากพนักงานไม่อยู่ประจำสายการผลิต

รากฐานสำคัญของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

69

นอกจากนี้เราคงต้องพูดถึงการหยุดอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นการหยุดเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)
ที่มักจะเกิดจากการที่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าแทรกเข้ามาในระหว่างกำลังทำการผลิตด้วยแผนที่ลงตัวแล้ว แต่เราก็
สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งเราจะลงรายละเอียดกันในบทที่ 7
ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการดังที่ปรากฏข้างต้น ทั้งหมดมีนัยสำคัญ ด้วยมุมมองของ TPM แต่ถ้าด้วยมุมมอง
ของลูกค้าแล้ว ความสูญเปล่าที่สำคัญที่สุดคือการเกิดของเสียอันเนื่องมาจากปัญหาเครื่องจักร
ในบทนี้ เราจะพิจารณาว่าทำอะไรได้บา้ งเพือ่ กำจัดการหยุดของเครือ่ งจักร ทัง้ เล็กน้อย ปานกลาง และยาวนาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในปัจจุบัน

H

IN

G

บางปัญหาสามารถเห็นและเข้าใจได้ในทันที แต่บางปัญหาก็ไม่ คุณจึงจำเป็นต้องเริ่มด้วยการศึกษาสถาน-

การณ์ปัจจุบันก่อนเพื่อนำไปสู่สถานการณ์ที่ควรเป็นต่อไป การสำรวจบางอย่างด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ต่อไปนี้ ช่วยคุณได้

BL

IS

1. แผนภูมิการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และปริมาณ (P-Q Analysis Chart) (ตัวอย่างในตารางที่ 5-1 หน้า 93)

PU

2. ผังการไหลตามการวางผังโรงงาน (Layout Flow Diagram) (ตัวอย่างในภาพที่ 5-1 หน้า 90)

AR

E

3. รายงานประสิทธิภาพของสายการผลิตประจำเดือน (แบบฟอร์มที่ 19 ในหน้า 308-309)

Q

U

4. แผนภูมิการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ (ตารางที่ 4-1)

fE

.I.
S

5. แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุของการหยุดเล็กน้อย (ตารางที่ 4-2)

ia

lo

ขั้นตอนที่ 2 สรุปปัญหาของแต่ละเครื่องจักรและสายการผลิต

ht

ed

M

at

er

1. ในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป คุณสามารถออกแบบตารางโดยให้หลัก (column) แสดงชนิดของปัญหาและ

แถว (row) แสดงชื่อของสายการผลิต อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนและรายละเอียดที่มากขึ้น คุณสามารถแยกเอา

แต่ละสายการผลิตและแต่ละเครื่องจักร มาทำตารางในลักษณะเดียวกันได้ ดังตารางที่ 4-3 และ 4-4

C

op

yr

ig

2. คุณจะค้นพบว่าในบรรดาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในโรงงานของคุณ มีสมรรถนะ

ที่แตกต่างกัน และความแตกต่างนี้คุณจะพบได้ เมื่อคุณใช้แบบฟอร์มอย่างในตารางที่ 4-5 มาทำการแยกแยะ
3. อาจเป็นประโยชน์มากถ้าเรามีแบบฟอร์มสรุปเพื่ออ้างอิงการเกิดของเสียของแต่ละสายการผลิต (ตาราง

ที่ 4-6) แล้วคุณจะประหลาดใจที่พบว่าปริมาณการเกิดของเสียกับปริมาณการเกิดปัญหาในเครื่องจักร มันไปด้วยกัน
กล่าวคือ เมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหามาก ปริมาณของเสียก็จะตามมา

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กลไกการเกิดการหยุดเล็กๆ น้อยๆ และสาเหตุ
ยืนยันสถานการณ์
คุณสามารถยืนยันสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นภายใต้การหยุดเล็กน้อย ที่เกิดขึ้นมากมายด้วยตาของคุณเอง ถ้า
แต่ละครั้งมันไม่เกิดติดกันมากนัก อุปกรณ์ช่วยของคุณคือการบันทึกด้วยวีดีโอความเร็วสูง ทั้งนี้เพื่อให้คุณศึกษาสิ่ง

ต่างๆ ต่อไปนี้
70 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ตารางที่ 4-4 แบบฟอร์มสรุปปัญหาแยกตามสายการผลิตและแยกตามเครื่องจักร

เกิดปัญหาที่ตัวขันแน่น

เกิดปัญหาที่แม่พิมพ์

เกิดปัญหาที่เครื่องเคลือบ

เกิดปัญหาที่เครื่องเชื่อม

เกิดปัญหาที่เครื่องเป่าแห้ง

เกิดปัญหาที่ชุดควบคุมการหมุน

อัตราของเสียที่เกิดขึ้น

9
1

0.8%

P2

1,152

10

0.3% 1.1%

803
1

10

P2

683
1

4,795
2

4

1.2%

รวม

37
1

1

0.6% 0.8%

PU

4

1

P1

886

A-5

G

P1

A-4

IN

เกิดปัญหาที่ขดลวด

P1

A-3

H

1,271

A-2

IS

A-1

BL

สายการผลิต

ผลิตภัณฑ์
จำนวนที่ประกอบต่อวัน

AR

E

1. ธรรมชาติที่แท้จริงของการหยุดนั้นๆ เพื่อการวิเคราะห์ความผิดปกติทางไฟฟ้าและทางกล และตัดสินใจ
ไปตามผลการวิเคราะห์ที่ได้

.I.
S

Q

U

2. วิธีการปฏิบัติงานที่ใช้

fE

3. เครื่องจักรถูกตรวจด้วยวิธีการใด

ia

lo

4. ความสะอาดของอุปกรณ์

at

er

5. การเปรียบเทียบกับสายการผลิตอื่น

ed

M

วิเคราะห์ระบบกลไกและตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้

op
C

yr

ig

ht

ในการวิเคราะห์ระบบกลไก คุณต้องเดาสาเหตุไปตามการวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้ว
สรุปที่มาที่ไปของการปัญหาเหล่านั้นในเชิงทฤษฎี ว่าทำไมจึงเกิด (ภาพที่ 4-1)

ขั้นตอนที่ 4 สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ กลไก
และสาเหตุ ให้เห็นชัดเจน
ใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” (Why-Why Analysis)
เทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” ใช้เพื่อทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์จากสาเหตุที่แท้จริงมาจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
การตั้งคำถาม ทำไม ทำไม หลายๆ ครั้งจะนำเราไปสู่สาเหตุต้นตอของปัญหา ในภาพที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการ
ตั้งคำถามดังกล่าวใช้อย่างไรในการอธิบายปัญหาในภาพที่ 4-1 อย่างไรก็ตาม เทคนิคการตั้งคำถามไม่จำเป็นต้องถาม
ด้วย ทำไม ทำไม เสมอไป แต่อาจเป็นการตั้งคำถามที่เรียกกันว่า 5W-1H (Who, What, When, Where และ How)
เพื่อที่จะหาความจริงต่างๆ ที่เป็นมูลเหตุของปัญหา
รากฐานสำคัญของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

75

ปรากฏการณ์
:

การป้อนสกรูติดขัด

สาเหตุ:

ความดันเปลี่ยนแปลง

สาเหตุที่แท้จริง: ความเสียดทานในท่อยางลำเลียง
แผนการปรับปรุง: เปลี่ยนมาใช้สายยางตัวนอกให้ ใหญ่ขึ้นและเรียว และถอดเปลี่ยนได้ โดยง่าย

หากเกิดการติดขัด

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งระบบการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า
IN

G

ให้การศึกษากับพนักงานเรื่องการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

AR

E

PU

BL

IS

H

ระบุรายการความเสียหายที่ต้องการดูแลด้วยการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า จาก

นั้นกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับแต่ละกรณี เพื่อนำไปอบรมให้กับพนักงานและเผยแพร่ต่อไปกับผู้เกี่ยวข้อง

ในโรงงาน
1. เปลี่ยนท่อยางลำเลียง

2. ดัดท่อให้อยู่ ในลักษณะที่เหมาะสม

3. เปลี่ยนตัวประคอง

4. ปรับระดับความสั่นที่ ใช้ ในการป้อนชิ้นส่วน

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

76 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ตารางที่ 4-5 สมรรถนะที่ต่างกันของชิ้นส่วนต่างๆ

งาน

ธรรมชาติ
ของ
ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น

ต (ผู้ผลิตและวันติดตั้ง)

สายการผลิ

ไดร์ฟ

X-Y ไดร์ฟ

ลม

ลม+ตัวปรับ

แตกต่าง
(O)

ลม

ชุดสร้างแรงดันหลัก

6.0 กก./ซม.2

6.0 กก./ซม.2

แรงดันใช้งาน 1

2.5 กก./ซม.2

2.5 กก./ซม.2

แรงดันใช้งาน 2

3.5 กก./ซม.2

3.2 กก./ซม.2

แรงบิดขันสกรู

กำลังขับ

4TK10GK-A-4GK9K

4TK10GN-A-4GN9K

รุ่นหรือยี่ห้อ

มินิคอม

มินิคอม

รุ่นหรือยี่ห้อ

มินิคอม

แรงดันที่ใช้

2.0 กก./ซม.2

สาย

G
IN

H

สกปรก เป็นรอย

สกปรก

O

ความสั่นสะเทือน

5.0

5.5

O

lo

ตัวกรองดูดอากาศ

สกปรก

สกปรก

มีผงโลหะ

ยางกันกลับ

สึกหรอ

สึกหรอ

E
AR

U

Q

.I.
S

fE

at
M

ed

ht

ig

op

C

เครื่องเสียครั้งล่าสุด

IS

BL

PU
2.0 กก./ซม.2

งานคั่งค้าง

O

สลักเกลียว

อื่นๆ

O

มินิคอม

er

ชิ้นส่วน

O

ia

ชุดป้อน

B-3 (B/ตุลาคม)

yr

ตัวปรับสลักเกลียว

B-2 (A/เมษายน)

ความแตกต่างที่ค้นพบ
1. สายความดันเป็นร่องอยู่ด้านในและทำให้สกรูตกลงไป
2. ความสั่นสะเทือนภายในระบบส่งชิ้นส่วน
3. วิธีการทำงานของไดร์ฟ

รากฐานสำคัญของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

77

78 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

TPM for the Lean Factory

ed

ht

ig

yr

op

C

fE

lo

ia

er

at

M

ตารางที่ 4-6 สรุปความเสียหาย (ที่เกิดกับเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์) ประจำสายการผลิต

Q

.I.
S
E

AR

U

G

IN

H

IS

BL

PU

กำหนดรายการบำรุงรักษาหลัก
ดูแลรายการบำรุงรักษาหลักที่มีการกำหนดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

แน่นอน จัดทำแผนการปรับปรุงดังในตารางที่ 4-7 เพื่อช่วยให้กิจกรรมของคุณอยู่กันอย่างเป็นระเบียบกับอาการและ

สาเหตุต่างๆ ควรมีป้ายบ่งชี้หรือสติ๊กเกอร์เพื่อบ่งบอกว่ารายการตรวจสอบใดที่ใดพนักงานควรเป็นผู้ทำ และรายการ
ตรวจสอบใดที่วิศวกรควรเป็นผู้ทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการที่พนักงานเป็นผู้ทำต้องทำให้ครบทุกรายการตามที่
กำหนดไว้ก่อนเริ่มงานในแต่ละกะ ตัวอย่างดังต่อไปนี้
รายการสำหรับการตรวจสอบโดยพนักงาน

รายการสำหรับการตรวจสอบโดยวิศวกร

ตัวกรอง

G

ความเสียดทานที่ผิวโอริง (O-ring)

G

แผ่นความดัน

G

ท่อยาง

G

สกูรที่ตกลงมา

G

การปรับเครื่องวัดแรงบิด (torque meter)

IS

H

IN

G

G

PU

BL

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเองของฝ่ายผลิต
AR

E

1. ออกแบบแบบฟอร์มการบำรุงรักษาประจำวันสำหรับบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาพที่ 4-3)

lo

fE

.I.
S

Q

U

2. แขวนป้ายตรงบริเวณชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่สมควรตรวจเช็ค (ภาพที่ 4-4) เพื่อให้พนักงานผู้ใช้เครื่องได้
ใช้ในขณะทำการตรวจเช็ค ระหว่างดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเองตามปกติ โดยการตรวจเช็คดังกล่าวพนักงาน

จะทำตามรายการที่ระบุไว้บนป้ายด้านที่มีสีแดง และหลังจากเสร็จสิ้นก็จะยืนยันด้วยการกลับป้ายเพื่อให้ด้านสีฟ้า

ขึ้นมาแทน ในตารางที่ 4-8 แสดงรายการตรวจเช็ค ก่อนเริ่มทำงานในแต่ละกะ

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

3. จัดหมวดหมู่รายการตรวจเช็ค ทั้งนี้เพื่อให้รายการตรวจเช็คสำหรับพนักงานผู้ใช้เครื่องไม่เป็นภาระจนเกิน

ไป โดยทั่วไปก็จะให้ทำในรายการที่เล็กๆ ง่ายๆ ดังเช่นรายการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันในภาพที่ 4-3

รากฐานสำคัญของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

79

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำคู่มือ การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด
โดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า
1. เมื่อเครื่องจักรอุปกรณ์เกิดปัญหาขึ้น ต้องจดบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อสรุปว่าเกิดอะไรขึ้น สาเหตุและ
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง (ตารางที่ 4-9)
2. และเมื่อใดก็ตามที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ ต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ (ภาพที่ 4-5)
3. รวบรวมบันทึกตามข้อ 2 เพือ่ สรุปหาแนวทางการแก้ไขทีด่ ที สี่ ดุ และจัดทำเป็นคูม่ อื ต่อไป ในตารางที่ 4-10

แสดงให้เห็นแนวทางหนึ่งในการจัดทำคู่มือที่ใช้ง่ายในรูปของเอกสาร

IS

H

IN

G

4. ขยายผลทั่วทั้งโรงงาน ให้ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน (รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการ

บำรุงรักษาแนวทางนี้อยู่ในหนังสือ Kaizen for Quick Changeover โดย Sekine และ Arai, Productivity Press,
1992)

PU

BL

ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ ในการปฏิบตั จิ ริง ไม่ควรใช้เวลาเกิน 3 นาทีในการตรวจตราปัญหาอย่างละเอียด พิจารณา

และวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ เปลี่ยนชิ้นส่วน และปรับแต่ง

U

AR

E

การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า คือสิ่งแรกและสิ่งที่เกือบสำคัญที่สุดของคุณ หาก

ว่าคุณยังเผชิญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กับปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

.I.
S

Q

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

80 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

G
IN
H
IS
BL
PU
E
AR
U
Q
.I.
S
fE
lo
ia
er
at
M
ed
ht
ig
yr
op
C
ภาพที่ 4-2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” กรณีสกรูติด

82 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

5

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

กรณีศึกษาการบำรุงรักษา
แบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

ในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของผู้จัดการแผนกคนหนึ่งนามสมมติ A จากบริษัท K บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร

ว่าเขาทำงานหนักอย่างไรในการนำการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า หรือ Instant Maintenance มา
ปฏิบัติ ด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติของเขาก็ไม่ได้เหมือนขั้นตอนเหล่านั้น

แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่กระนั้นประสบการณ์ของเขาก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่แสวงหาแนวทางปฏิบัติจริง เราจึงได้นำเสนอ

ในที่นี้ ซึ่งเกือบจะเป็นการถ่ายทอดแบบคำต่อคำ

ig

ht

ed

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในปัจจุบัน
C

op

yr

ถ้าปัญหาเครื่องจักรส่วนใหญ่ของคุณมีสาเหตุที่ระบุได้อย่างชัดเจน คุณก็สามารถพบมันได้ทันที เพียงแค่ลงไปสำรวจ
ณ สายการผลิต แต่สำหรับปัญหาที่แทบระบุสาเหตุไม่ได้ วิธีดั้งเดิมต่อไปนี้ยังสามารถใช้ได้ เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
1. แผนภูมิการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และปริมาณ (P-Q Analysis Chart) (ตัวอย่างในตารางที่ 5-1 หน้า 93)
2. ผังการไหลตามการวางผังโรงงาน (Layout Flow Diagram) (ตัวอย่างในภาพที่ 5-1 หน้า 90)
3. การวิเคราะห์เส้นทางกระบวนการผลิต (Process Path Analysis) (ตัวอย่างในภาพที่ 5-2 หน้า 91)
4. ตารางกำลังการผลิตของกระบวนการ (ตัวอย่างในแบบฟอร์มที่ 42 หน้า 354-355)
5. แผนภูมิการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ (ตารางที่ 4-1 หน้า 71)
6. แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุของการหยุดเล็กน้อย (ตารางที่ 4-2 หน้า 72-73)

กรณีศึกษาการบำรุงรักษา
แบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

89

G
IN
H
IS
BL
PU
E
AR
U
Q
.I.
S

lo

fE

ภาพที่ 5-1 ผังการไหลตามการวางผังโรงงาน

ht

ed

M

at

er

ia

ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้ผู้ทำการสำรวจรับทราบเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในปัจจุบัน ถ้าเป็นไปได้ ผู้
ทำการสำรวจควรพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ให้ถึงขั้นตีความได้ทันทีหลังการบันทึกเสร็จ โดยไม่จำเป็นต้องแปลงให้
อยู่ในรูปของกราฟิกต่างๆ อีก เช่น กราฟวงกลม ผังพาเรโต (Pareto Chart) เป็นต้น

op

yr

ig

ขั้นตอนที่ 2 สรุปปัญหาของแต่ละเครื่องจักรและสายการผลิต
C

บริษัท K มีแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการหยุดของเครื่องจักรอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งในตอนแรกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

อื่น แต่สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีนี้ (ตารางที่ 5-2) ในภาพที่ 5-3 คือบันทึกปัญหาของเครื่องใส่ชิ้นส่วน (Inserter) ตาม

ชนิดของเครื่องจักร เป็นรายเดือน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภายหลังการปรับปรุง ปัญหาต่างๆ ได้ลดลง
1. วันหนึ่งถ้าคุณสามารถแยกแยะได้ว่า เครื่องจักรนี้มีปัญหามาก เครื่องจักรนั้นมีปัญหาน้อย ให้คุณพิจารณาต่อไป

ว่าเครื่องจักรทั้งสองนี้มีอะไรที่ต่างกัน โดยการลงไปดูหน้างาน
2. ในกรณีนี้พบว่า สาเหตุหลักของปัญหาการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักรเกือบทั้งหมด เกิดในช่วงฉุกละหุกเนื่องจาก
การขาดชิ้นส่วนป้อนเข้า และเพราะเหตุการณ์ที่ฉุกละหุกนี้เอง จึงไม่มีการบันทึกสาเหตุ และไม่ได้นำมาพิจารณา

90 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กลไกการเกิดการหยุดเล็กน้อยและสาเหตุ
1. อันดับแรก สำรวจสถานที่จริง
G

ลงไปดูที่เครื่องจักรในขณะเกิดการหยุด เพื่อดูว่าสถานการณ์เช่นใดทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้?

ตรวจเช็คสิ่งแวดล้อมโดยรอบเช่น ฝุ่นผง เศษโลหะ ความสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ว่าจะเข้ามาสู่เครื่องจักร

ได้หรือไม่?
G

พิจารณาจุดต่างๆ ของเครื่องจักรที่ต้องมีการสวมอัดเข้าด้วยกัน ว่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับพิกัดความเผื่อตาม

มาตรฐาน
G

G

2. วิเคราะห์กลไกการทำงานโดยอาศัยการเติมแบบฟอร์มการวิเคราะห์แบบ P-M ในตารางที่ 5-3

BL

IS

H

IN

ขั้นตอนที่ 4 สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ กลไก
และสาเหตุ ให้เห็นชัดเจน
PU

ใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” (Why-Why Analysis)

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

เทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” ใช้เพื่อทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์จากสาเหตุแท้จริงที่เป็นรากเหง้าของปัญหา (Root
Cause) มาจนถึงตัวปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นก็หาทางกำจัดมันออกไป ตัวอย่างเช่น หากเกิดการหยุดเล็กน้อยเนื่องจากการใส่

ไดโอด (Diode) ผิดพลาด อันดับแรกต้องวาดภาพและเขียนเหตุการณ์ไว้ด้านบนซ้ายของแบบฟอร์ม ทำนองเดียวกับในภาพ

ที่ 5-4 ซึ่งเป็นกรณีชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ชิ้นหนึ่งสึกหรอที่บริเวณปลาย

ht

ed

ใครเป็นคนพบ? คุณ RT

M

at

er

ia

lo

จากนัน้ เริม่ การเติมคำในตารางทัง้ 9 ช่อง ช่องแรกคือมุมบนซ้าย ด้วยการเติมข้อความสำหรับคำถาม “ทำไม” ครัง้ ที่ 1
จุดประสงค์คือเพื่อยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้น คำถามก็คือ ทำไมการใส่ไดโอดจึงผิดพลาด และมันถูกพบที่ใด และเพื่อการยืนยัน

ปัญหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เทคนิคที่เรียกว่า 4W-1H (Who, What, Where, When และ How) จึงถูกนำมาใช้

อย่างไร?

yr
op

ขั้นตอนการใส่

C

ที่ไหน?

ไดโอดขนาด 5 มิลลิเมตร (DR1)

ig

พบอะไร?

เมื่อใด?

ใส่ไดโอดไม่เข้า
วันที่ 27 ธันวาคม

การใช้วิธีนี้ เช่นเดียวกับการสืบสวนอาชญากรรม เมื่อไม่ประจักษ์หลักฐานให้ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น ข้อเท็จ

จริงเป็นอย่างไร สิ่งเดียวที่คุณทำได้ก็คือการสอบถาม
ในคำถาม “ทำไม” ครั้งที่ 2 คำถามก็คือ “ทำไม ความผิดพลาดในการใส่ไดโอดขนาด 5 มิลลิเมตร จึงเกิดขึ้น?”

คำตอบของคุณควรอธิบายปรากฏการณ์จริงตามที่มันเกิดขึ้น นั่นคือ มันเกิดขึ้นเพราะไดโอดไม่พอดีกับรูที่ฐาน หรือจะเรียกว่า

ตำแหน่งผิดพลาดก็ได้
ในคำถาม “ทำไม” ครั้งที่ 3 เป็นคำถามที่สืบเนื่องจากการถามครั้งที่ 2 เพื่อที่จะเจาะลึกให้ใกล้ต้นตอของปัญหามาก
ขึ้น “ทำไมจึงเกิดตำแหน่งผิดพลาดขึ้น?” คำตอบง่ายมาก “ช่วงขาของไดโอดกว้างกว่าช่วงของรูทั้งสอง”
96 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

G
IN
H
IS
BL
PU
E
AR
U
Q
.I.
S
fE
lo
ia
er
at
M
ed
ht
ig
yr
op
C
ภาพที่ 5-6 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” กรณีความผิดพลาดจากตัวประคอง
กรณีศึกษาการบำรุงรักษา
แบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

99

G
IN
H
IS
BL
PU
E
AR
U
Q
.I.
S
fE
lo
ia

M

at

er

ภาพที่ 5-9 ระบบถังคู่ (Two-Bin System) สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

yr

ig

ht

ed

จัดทำแบบฟอร์มสรุปการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าสำหรับ
แต่ละกรณี

C

op

ในภาพที่ 5-10 ถึงภาพที่ 5-14 เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับกรณีของสลักตัวประคองตะกั่ว ตัวตัดสายเทปตะกั่ว ชิ้นส่วน

ที่เป็นยางยูริเทน คานสำหรับขึ้นรูป และตัวประคองในการใส่ชิ้นส่วน

ทดสอบการใช้กับเหตุการณ์จริง
ก่อนที่จะประกาศใช้การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าในโรงงานของคุณ คุณต้องทดสอบมัน

ด้วยตัวของคุณเอง และอย่าลืมว่าเป้าหมายของทุกครั้งอยู่ที่เวลาไม่เกิน 3 นาที ซึ่งคุณจะบรรลุมันได้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือ

ต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุง เช่น ประแจชนิดต่างๆ

กรณีศึกษาการบำรุงรักษา 103
แบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 6 สาธิตเทคนิคการบำรุงรักษาแบบใหม่นี้ ให้กับพนักงาน
ส่วนของการสาธิตหรือการสอนเหล่านี้ควรจัดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเป็นทั้งครูและนักเรียน (การเรียนรู้
แบบ 2 ทาง) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณประกาศคำสั่งให้พนักงานเข้าอบรมเรื่องการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้
ล่วงหน้าสำหรับกรณีของสลักตัวประคอง เมื่อถึงเวลาคุณก็ดำเนินการสอนผ่านการสาธิต แต่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจประเด็นของ
คุณทั้งหมด ทั้งด้านวิธีการทำงานและเวลาที่ใช้ คนที่มีข้อเสนอแนะที่ดีกว่าก็มี ซึ่งแน่นอนว่าต้องมาจากพนักงานผู้ซึ่งมีสัญชาต-

ญาณเชิงช่างอยู่ในตัว (สมมติชื่อ B) คนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ฟังเฉยๆ อย่างตั้งใจและมีความเห็นน้อยมากต่อการสาธิตของ

คุณก็มี (สมมติชื่อ C) นอกจากนั้น บางทีคุณอาจต้องมีการบันทึกวีดีโอในขณะทำการสาธิตด้วย

IN

G

แล้วการสาธิตการบำรุงรักษาแบบใหม่ของคุณในแต่ละครั้งจะเป็นไปอย่างชำนิชำนาญ และเนื่องจากว่าคุณมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบวิธีใหม่เหล่านี้ จะยิ่งทำให้คุณไม่สับสน และในที่สุด การบำรุงรักษาแต่ละครั้งของคุณที่เคย
ใช้เวลาครึ่งหรือ 1 ชั่วโมง จะลดลงเหลือ 3 นาที หรือถ้าผิดจากนี้ ก็ไม่น่าจะเกิน 15 นาที

AR

E

PU

BL

IS

H

สมมติว่า คุณไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรและอุปกรณ์มากนัก และทั้งหมดก็ยุ่งเกินกว่าจะมา

ทำการสาธิตเมือ่ เกิดเครือ่ งเสียขึน้ มาจริงๆ ในกรณีนคี้ ณ
ุ สามารถอบรมนอกเวลาให้กบั พนักงานคนทีค่ ณ
ุ เชือ่ มัน่ ในตัวเขา (สมมติ

ชื่อ D) ไว้ทำหน้าที่แทน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ คุณก็เรียกเขามาทำการสาธิตว่าทำอย่างไรถึงจะรวดเร็ว อย่างชำนิชำนาญ

และเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็น

.I.
S

Q

U

วันหนึ่งเมื่อช่วงเวลาของการสาธิตจบลง ให้คุณเรียกพนักงาน B และ C ผู้ซึ่งเคยมองการสาธิตอย่างผู้เชี่ยวชาญ

เข้ามาแล้วบอกพวกเขาว่า “ถึงตาคุณแล้ว” จากนั้นก็เฝ้าดูพวกเขาในทุกขั้นตอน หากมีการผิดพลาดก็เข้าไปแก้ไข

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

ด้วยการสร้างบรรยากาศและภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในการเรียนรู้แบบ 2 ทาง คุณจะสอน

วิธีการบำรุงรักษาแบบใหม่นี้ให้สนุกสนานได้ หรือแม้กระทั่งให้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก็ยังได้ และด้วยการปฏิบัติทั้ง

6 ขั้นตอนนี้ซ้ำๆ ทำให้บริษัท K สามารถขยายการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าไปได้ทั่ว

ทุกเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ในภาพที่ 5-15 เป็นการทบทวนหัวข้อของทั้ง 6 ขั้นตอน

ภาพที่ 5-15 ขั้นตอนการกำจัดการหยุดเล็กน้อยของเครื่องใส่ชิ้นส่วนอัตโนมัติของบริษัท K

กรณีศึกษาการบำรุงรักษา 109
แบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

6

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

lo

fE

.I.
S

Q

การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ดี
สะท้อนถึง TPM ที่มีประสิทธิผล

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

มีการพูดกันในโรงงานว่า “8 ใน 10 เป็นการตั้งเครื่องจักร” หรืออีกมุมคือถ้าคุณสามารถทำกระบวนการตั้ง
เครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตให้สมบูรณ์ งานของคุณก็สมบูรณ์ตามไปด้วย 80 เปอร์เซ็นต์ TPM ก็เชื่ออย่างนี้เช่นกัน
ถ้าคุณมีโอกาสพินิจพิเคราะห์การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตในโรงงานใดสักแห่ง คุณจะรู้ได้ทันทีว่าโรงงาน
แห่งนั้นมี TPM เป็นอย่างไร และอยู่ระดับใด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็นโรงงานใดพนักงานฉุกละหุก สับสน วุ่นวาย หรือ
ใช้เวลาไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดหมายในการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อมีการเปลี่ยนรุ่นการผลิต ให้คุณรู้ได้
ทันทีว่า นั่นคือ TPM ระดับรั้งท้าย (Fifth Class)

C

บริษัท A ได้ทำการสำรวจจากพนักงานควบคุมเครื่องจักรเพื่อที่จะทราบว่าปัจจุบันใช้เวลาเท่าใด ยาวนาน

ขนาดไหนในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต ในโรงงานของบริษัทแห่งนี้แบ่งการทำงานของเครื่องจักรเป็น 4
ขั้นตอนใหญ่ เมื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์โดยเทียบกับเวลาทั้งหมด จะปรากฏดังในตารางที่ 6-1 เราจะเห็นว่าเวลาทำงาน
จริงของเครื่องจักรที่เกิดมูลค่ามีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และถ้าคุณรวมเวลาในการทำความสะอาดเข้าไปด้วย
เหตุเพราะคุณถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งเครื่องจักรเช่นเดียวกัน มิฉะนั้นก็ไม่สามารถทำงานรุ่นต่อไปได้ คุณก็
สรุปได้ทันทีว่า เวลา 9 ใน 10 ของเครื่องจักรบริษัท A หมดไปกับการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต
ทำไมการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจึงใช้เวลานานเช่นนี้? เราพบว่า กระบวนการตั้งเครื่องจักรหรือ

เปลี่ยนรุ่นการผลิตของโรงงานไร้จุดหมายด้านเวลาและเกิดความสับสนในการปฏิบัติ การติดตามอย่างใกล้ชิดเผย

ให้เห็นสาเหตุ 7 ประการของความสับสนดังกล่าว

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 111
ในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

ตารางที่ 6-1 เวลาปฏิบัติงานของเครื่องจักร

IN

G

สาเหตุ 7 ประการของการตั้งเครื่องจักรหรือ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ ไร้จุดหมายและเกิดความสับสนในการปฏิบัติ

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

ไม่ถือว่าเกินความจริงแต่อย่างใดหากกล่าวว่าปัญหาการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตครึ่งหนึ่งมี

สาเหตุมาจากขั้นตอนการปฏิบัติที่สับสนวุ่นวาย ซึ่งถ้าเราพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่ามาจากความผิดพลาดของ

บริษัทที่ล้มเหลวในการจัดทำมาตรฐาน หรือไม่ก็ล้มเหลวในการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน จนก้าวเข้าสู่สาเหตุ

ใหญ่ๆ 7 ประการตามภาพที่ 6-1

C

ภาพที่ 6-1 สาเหตุ 7 ประการที่ทำให้เกิดของเสียจากการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตของโรงงาน A

ไม่มีมาตรฐานในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้ยินมาจากบริษัท A พนักงานหนุ่มคนหนึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ได้รับ
มอบหมายให้ทำงานล่วงเวลาและกลับบ้านช้าเกือบจะทุกเย็น พ่อของเขาเป็นห่วงและกังวลกับเรื่องนี้มาก ณ เวลา
อาหารค่ำมื้อหนึ่ง พวกเขาได้คุยกัน
“อะไรทำให้งานของลูกยุ่งเกือบทุกวันอย่างนี้?” ผู้เป็นพ่อถาม
“บริษัท B สั่งแม่พิมพ์กับบริษัทของเราจำนวนมาก” ชายหนุ่มตอบ และอธิบายต่อไปว่า “พวกเราทุกคน
ต่างก็ยุ่งและรนราน เพราะหวังจะรับออเดอร์จำนวนนี้ให้ได้ทั้งหมด”
“ไม่ ไม่ได้ถามถึงออเดอร์ ถามว่าอะไรทำให้งานของลูกยุ่ง” พ่อถามย้ำ
112 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

เมื่อมองดูแบบสั่งผลิตนี้เพื่อหาข้อผิดพลาดในประเด็นทั่วๆ ไปอย่างพินิจพิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง พบว่าเหตุผล

หลักก็คือ ผู้เขียนแบบได้ดำเนินการไปก่อนโดยที่รายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานยังไม่ได้ข้อสรุป และในที่สุดก็ต้อง

เสียเวลาปรับแก้ในภายหลังอยู่ดี และเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรามีข้อแนะนำบางประการในการเขียนแบบสั่งผลิต

ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการตั้งเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพได้
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของของเสียเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการออกแบบ และใน 70 เปอร์เซ็นต์นี้มี

ที่เกิดขึ้นจากวิธีในการตั้งเครื่องจักรรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะแก้ไขได้ถ้าผู้ออกแบบมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจ
1. ผู้มีหน้าที่ในการตั้งเครื่องจักรต้องการแบบสั่งผลิตที่สามารถมองเห็นจุดสำคัญ จุดต้องระวัง หรือข้อควร

ปฏิบัติต่างๆ อย่างง่ายดายหรือแค่เพียงเหลือบตามองก็เห็นได้
ตัวอย่างเช่น

G

ต้องทำตัวเลขที่ใช้กำหนดขนาดไว้ในแบบให้ตรงกับขนาดของชิ้นงานจริง (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

เขียนแบบ (CAD) สามารถอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ได้)

BL

ในจุดที่มีรูปร่างซับซ้อน ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแยกไว้ต่างหาก

PU

G

IS

H

IN

G

ผู้เขียนแบบต้องเลือกทิศทางการวางตำแหน่งของชิ้นงานที่ปรากฏในแบบ ให้เป็นทิศทางเดียวกับตอน

ปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติงานบนเครื่องกลึง การจับชิ้นงานจะเป็นแนวนอน ดังนั้นการวางตำแหน่งใน

แบบของชิ้นงานกลึงก็ควรเป็นแนวนอนเช่นเดียวกัน

Q

U

AR

E

G

แสดงทิศทางการม้วนหรือพับแบบไว้ด้วย (เพื่อป้องกันรอยยับพาดผ่านในแบบ)

.I.
S

G

fE

แสดงให้เห็นบริเวณที่สามารถเดินเครื่องจักรให้กินลึกมากๆ ได้ (การปาดผิวแบบหยาบ) เพราะเป็น

ประโยชน์กับพนักงานมาก

er

ia

lo

G

เมื่อมีบริเวณของชิ้นงานที่ไม่สมมาตรกัน ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแยกไว้ต่างหาก หรือจุดสังเกตที่ง่ายต่อ

การทำความเข้าใจ

ed

M

at

G

ขนาดตรงจุดใดที่ต้องมีการคำนวณให้ลงตัวต้องใส่ไว้ในวงเล็บ เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่านี่คือขนาดที่ใช้อ้างอิง

ในการตรวจสอบ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด

op

yr

ig

ht

G

G

C

ในจุดที่มีความซับซ้อนในการกำหนดขนาด หรือใช้เส้นช่วยในการกำหนดขนาดจำนวนมากจนดูยุ่งเหยิง

ควรต้องมีการขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยเขียนเป็นแบบแยกส่วนต่างหาก
G

เขียนจำนวนจุดที่ต้องมีการลบคมหลังกระบวนการเสร็จสิ้น ลงไปในแบบ

2. เขียนมาตรฐานต่างๆ ในแนวทางที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น:
G

เขียนมาตรฐานต่างๆ ที่ต้องทำเพื่อให้ประกอบได้กับชิ้นส่วนอื่น (เช่นความเรียบของผิวที่ต้องการ)

และจะเป็นประโยชน์มากถ้าเขียนมาตรฐานต่างๆ ที่ต้องทำเพื่อให้ใช้ได้กับอุปกรณ์นำร่องหรืออุปกรณ์

เสริมต่างๆ ที่ต้องใช้ในขั้นตอนถัดไป
G

G

การกำหนดขนาดที่มีความยาวมาก คุณสามารถทำให้เข้าใจง่ายได้ด้วยการเขียนไว้ใกล้กับชิ้นงาน

G

เขียนตำแหน่งอ้างอิงที่ใช้ในการตั้งศูนย์ ในกรณีของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการหล่อมา

116 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

G

ใช้มาตรฐานที่เป็นสากล

ในประเด็นต่างๆ ที่มากกว่านี้ที่ว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน สามารถอ่านได้ในหนังสือ Kaizen For Quick Change-

over โดย Sekine และ Arai, Productivity Press, 1992

การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์คมตัด (Blade) โดยปราศจากมาตรฐาน
เรามีโอกาสได้ดูการทำงานของพนักงานผู้รับผิดชอบเรื่องการตั้งเครื่องจักรขณะกำลังเตรียมการล่วงหน้า

สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์คมตัดจำนวนหนึ่งให้กับเครื่องจักร CNC ที่รวมการทำงานของเครื่องมือกลหลายชนิดไว้ด้วย

กัน (Machining Center) เครื่องหนึ่ง

BL

IS

H

IN

G

อันดับแรกพบว่าเขามีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเตรียม แต่เขาก็ยังมีการใช้เครื่องมือวัดเพื่อหาขนาดความ

ยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมืดตัดแต่ละตัว ยังมีการป้อนข้อมูลเข้าระบบ CNC ของเครื่อง และยังมีการ

เขียนข้อมูลด้วยปากกาลงบนเครื่องมือตัดอีกด้วย จากนั้นเราเห็นเขาทำการปรับแต่งระยะต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้

พอดีกับสิ่งต่างๆ ที่จะเข้ามาเมื่อเวลาตั้งเครื่องจักรจริงมาถึง

E

PU

เราได้ปรึกษากับหัวหน้าของเขาและนำเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Why-Why มาหาสาเหตุว่าทำไมงานของเขา
ต้องวุ่นวายขนาดนี้ ในเมื่อมีอุปกรณ์ช่วยในการเตรียมอยู่แล้ว คำตอบที่เราได้คือ:

.I.
S

Q

U

AR

1. ตั้งแต่มีการใช้เพลามาตรฐานในการจับยึด เขาก็เพียงแต่เปลี่ยนชนิดของเครื่องมือตัดไปตามต้องการ แต่
ทุกครั้งที่เปลี่ยนก็ต้องใช้เวลาในการปรับแต่ง

er

ia

lo

fE

2. ในการทำงานกับเครื่องจักร CNC ที่รวมการทำงานของเครื่องมือกลหลายชนิดไว้ด้วยกันเช่นนี้ เมื่อ
ต้องการเปลี่ยนเครื่องมือตัด เขาต้องทำการเปลี่ยนทั้งหมด เขาจึงคิดถึงการที่จะคงเครื่องมือบางตัวไว้อย่างถาวรหรือ

กึ่งถาวร

M

at

3. เขามีการใช้เครื่องมือตัดที่หมดสภาพ
ไม่มีมาตรฐานว่าใช้ไปนานเท่าใดจึงสมควรเปลี่ยน

G

ไม่มีมาตรฐานว่าต้องสึกหรอเพียงใดจึงสมควรเปลี่ยน

op

yr

ig

ht

ed

G

C

การปรับปรุงหัวจับ

สิ่งหนึ่งที่ต้องที่จดจำในการตั้งเครื่องกลึงคือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชิ้นส่วนย่อยต่างๆ ของปากจับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่
อยู่ในหลักการเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยให้เวลาตั้งเครื่องเป็นศูนย์ (Zero Setup) แต่ “ชิ้นส่วนมาตรฐานก็ปรับปรุงได้” มี

3 ตัวอย่างอยู่ในภาพที่ 6-5, 6-6 และ 6-7 ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงกันในบทที่ 10

การโปรแกรมคำสั่งโดยปราศจากมาตรฐาน
คำสั่งสำหรับเครื่องจักร CNC จะถูกโปรแกรมเข้าไปด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ที่บริษัท A
เครื่องจักร CNC ของที่นี่ การโปรแกรมคำสั่งสามารถใช้ได้ทั้งเทป แผ่นดิสก์ หรือแม้กระทั่งกระดาษเจาะรูที่หลาย

บริษัทเลิกใช้แล้ว นอกจากนั้นบันทึกคำสั่งที่อยู่ในรูปแบบทั้งหลายดังกล่าว สำหรับผลิตชิ้นงานต่างๆ พร้อมด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กัน ไม่เคยได้รับการจัดหมวดหมู่และทำเป็นมาตรฐานเลย การจัดการข้อมูลจึงเปรียบเสมือนฝันร้าย

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 117
ในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

BL

IS

H

IN

G

หัวหน้าทีมได้แก่ผู้จัดการโรงงาน ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ ได้แก่หัวหน้างานและผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายผลิต ผู้ซึ่งเกี่ยว-

ข้องโดยตรงกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตและเปลี่ยนรุ่นการผลิตสัปดาห์ละครั้ง พวกเขาจะจัดทีม 3-4 คนลงสำรวจ

การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจริงในสายการผลิต โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

Q

U

AR

E

PU

ทีมงานนิยามเวลาที่ใช้การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตว่าเป็นเวลาตั้งแต่การถอดแม่พิมพ์ตัวเก่า

ออก การติดตั้งแม่พิมพ์ตัวใหม่ การทดลองเดินเครื่อง และจนกระทั่งงานชิ้นแรกที่สมบูรณ์ถูกผลิตออกมา ซึ่งการแบ่ง

แบบนี้เป็นการรวมการปฏิบัติงานของคนและเครื่องจักรเข้าด้วยกัน แต่จริงๆ แล้วการวิเคราะห์การปฏิบัติงานควร

วิเคราะห์เงื่อนไขต่างๆ ในการทำงานของคนและเครื่องจักรแยกกัน

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

ทีมงานแบ่งขั้นตอนต่างๆ ในการตั้งเครื่องจักรออกเป็นขั้นตอนที่ไม่สามารถกระทำได้ในขณะเครื่องจักรกำลัง

เดิน (Internal Setup) เช่น การถอดและติดตั้งแม่พิมพ์ และขั้นตอนที่สามารถกระทำได้ในขณะที่เครื่องจักรกำลังเดิน

(External Setup) เช่น การเตรียมแม่พิมพ์ การลำเลียงวัตถุดิบ เป็นต้น ส่วนเวลาอื่นที่เพิ่มเข้ามา เช่น เวลาในการ
ปรึกษาหารือ ค้นหา และปรับแต่ง ทีมงานจะนับว่าเป็นความสูญเปล่า

C

op

yr

ig

ht

ed

M

สมาชิกของทีมงานทำการศึกษาเวลา (Time Study) กับขั้นตอนต่างๆ ในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการ

ผลิตของพนักงานผู้มีหน้าที่โดยตรง โดยบันทึกวิธีทำงานปัจจุบันลงแบบฟอร์มเพื่อทำการวิเคราะห์ อีกทั้งการบันทึก

ด้วยกล้องวีดีโอ พวกเขาก็นำมาใช้เช่นกัน เนื่องจากพวกเขายังไม่มีประสบการณ์ในการศึกษาเวลามากนัก การทำงาน
จึงต้องใช้ 2 คน คนหนึ่งจับเวลา คนหนึ่งหาแนวทางในการปรับปรุง ถ้าในทีมมี 3 คน อีกคนหนึ่งก็จะทำหน้าที่ในการ
วิเคราะห์เครื่องจักร จากนั้นสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้จากการสำรวจจะถูกนำมาทำเป็นแผนภูมิคนและเครื่องจักร (ManMachine Chart) เพื่อให้การวิเคราะห์ลงลึกจนเห็นจุดที่การปรับปรุงสามารถเป็นไปได้
ในการศึกษาเวลา ทีมงานแบ่งการใช้เวลาของพนักงานออกเป็น ถอด ติดตั้ง หาตำแหน่ง ตั้งค่ามาตรฐาน
ตรวจสอบ ทดสอบการใช้งาน และปรับแต่ง นอกจากนั้น ภายหลังการวิเคราะห์ ทีมงานยังเสนอวิธีใหม่ที่ได้รับการ
ปรับปรุง และมีแผนจะนำไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการใหม่นี้ พวกเขาสามารถลดเวลาลงได้ครึ่งหนึ่ง

124 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ในระหว่างการวิเคราะห์ ทีมงานได้จำแนกความสูญเปล่าออกเป็น 3 ชนิด ตามตารางที่ 6-2:
G

ความสูญเปล่าจากการเตรียม

G

ความสูญเปล่าจากการเปลี่ยน

G

ความสูญเปล่าจากการปรับ

H

IN

G

ต่อจากนั้นพวกเขากำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงที่เจาะจงลงไปอย่างชัดเจนว่า “การตั้งเครื่องจักรหรือ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตต้องลดเวลาลงจาก 30 นาทีเหลือ 15 นาที” แทนการกำหนดว่า “การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการ
ผลิตต้องลดลงครึ่งหนึ่ง” พวกเขาทำทุกอย่างทีละขั้นตอน หลังจากตั้งเป้าหมายเสร็จก็จะพิจารณาเทคนิคที่จะใช้บรรลุ
เป้าหมายนั้น และตามด้วยการกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 3 ชนิด

PU

BL

IS

ความสูญเปล่าจากการเตรียมส่วนใหญ่เป็นการมองหา ค้นหา เลือกสรร และขนถ่ายวัสดุทั้งชิ้นส่วนและ
วัตถุดิบ “เราจะหยุดการกระทำเหล่านี้ได้อย่างไร?” พวกเขาถามกับตัวเอง

U

AR

E

ความสูญเปล่าจากการเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นการถอดและใส่ชุดสลักเกลียวที่ใช้ในการจับยึด (Bolt and
Screw) “ทำไมเราไม่ทำมาก่อนล่วงหน้า?” พวกเขาสงสัย

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

ความสูญเปล่าจากการปรับเกิดขึ้นในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตแม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยเปลี่ยนมาแล้วก็ตาม ทั้งนี้

เป็นเพราะว่าพนักงานไม่ได้บันทึกหรือจดจำว่าในครั้งก่อนทำอย่างไร ใช้เทคนิคอะไร ในการปรับค่าต่างๆ ให้ได้ตาม
มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น พนักงานคนหนึ่งที่ไม่สามารถปรับความละเอียดของการป้อนโดยใช้สเกล (Scale) ที่ติดมากับ
เครื่องจักรได้ เนื่องจากความยากในการอ่าน เขาจึงใช้วิธีปรับที่การโปรมแกรมคำสั่งผ่านคอมพิวเตอร์แทน โดยที่ไม่ได้
บันทึกไว้เลยว่าเขาทำอะไรไปบ้างจนได้ค่าที่ต้องการ

C

op

yr

ig

ht

ed

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 125
ในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

ความลับอย่างหนึ่งของการปรับปรุงที่ประสบผลสำเร็จ คือ ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ทีมงานนี้ก็เช่นกัน หลัง
จากที่พวกเขามีแผนการที่เจาะจงลงลึกในการลดและปรับปรุงความสูญเปล่า การรณรงค์จึงเกิดขึ้นใน 3 กลุ่มของการ
ปรับปรุง
1. การปรับปรุงขนาดเล็กที่สามารถลงมือได้ทันที
2. การปรับปรุงขนาดปานกลางที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณ
3. การปรับปรุงขนาดใหญ่ที่ต้องดัดแปลงแก้ไขเครื่องจักรและศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี

H

IN

G

พวกเขาวางแผนที่จะทำการปรับปรุงจากกลุ่มที่ 1 ไปถึงกลุ่มที่ 3 หรืออีกนัยหนึ่งคือจากง่ายไปหายาก พวกเขา

รู้สึกว่าแค่เพียงปฏิบัติกลุ่มที่ 1 และ 2 เวลาในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตก็น่าจะลดลงครึ่งหนึ่งแล้ว

U

AR

E

PU

BL

IS

ขอย้ำอีกครัง้ หนึง่ ว่า มันสำคัญมากสำหรับทุกคนทีต่ อ้ งได้แสดงบทบาท การทำงานเป็นทีมนำไปสูข่ อ้ เสนอแนะ

ในการปรับปรุงอย่างสังเขป อย่างที่เห็นในภาพที่ 6-10 ซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้ว่าใครต้องทำอะไร และกำหนดเสร็จเมื่อใด
และด้วยเป้าหมายกับแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ทีมงานจึงนำมาจัดทำบอร์ดและแสดงไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของ
แต่ละแผนก

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 127
ในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

7

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

การกำจัดความสูญเปล่าจากการหยุด

ของเครือ่ งจักรเนือ่ งจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

lo

fE

.I.
S

Q

การหยุดของเครื่องจักร (ว่างเว้นจากการผลิต) ที่นานเกินควร
เนื่องจากการวางแผน

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

การหยุดของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน เป็นการหยุดเครื่องจักรในกระบวนการผลิตที่ทำให้การใช้

ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องจักรไม่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความสูญเปล่าที่อาจจะมากกว่าตามมา (เช่น เครื่องจักร

เสีย ผลิตมากเกินไป เป็นต้น) ในบทนี้เป็นการนำเสนอวิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพการวางผังโรงงานและการปรับปรุง

โดยอาศัยหลักการตระกูลหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Family) เดียวกัน ใช้เครื่องจักรชุดเดียวกัน (Process Layout)

ดังนั้นการใช้ประโยชน์ของเครื่องจักรแต่ละเครื่องจึงสูงขึ้น เริ่มแรกที่เราพิจารณาประเด็นนี้ เราเริ่มด้วยการพิจารณา

ข้อมูลอย่างในตารางที่ 7-1 ซึ่งเป็นรายงานประสิทธิภาพรายเดือนของสายการผลิตที่พบว่าการหยุดเป็นสาเหตุให้
ประสิทธิภาพลดลง และกราฟที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประสิทธิภาพการผลิตดังในภาพที่ 7-1 เราก็พิจารณาด้วย
รายงานเหล่านี้ใช้การทำงานมาตรฐานที่ถูกปฎิบัติอยู่ในบริษัทต่างๆ มาเป็นแนวทางอ้างอิงของผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นวิธี
ที่ไม่เลวที่จะใช้ติดตามภาพรวมของแต่ละสายการผลิตในแต่ละวันว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรในรูปของประสิทธิภาพ
เว้นเสียแต่ว่า คุณจะตั้งมาตรฐานของคุณเองที่สูงกว่าปกติ เพื่อใช้กดดันพนักงานของคุณให้พัฒนาความสามารถไป
ด้วยในตัว
ความต้องการของตลาดในปัจจุบันผลักดันให้การผลิตต้องเป็นแบบความหลากหลายสูงและผลิตคราวละ

น้อยๆ ซึ่ง TPM ต้องยอมรับและตอบสนองให้ได้ ถึงแม้มีแนวโน้มว่าต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตาม แต่การกำหนดงาน
มาตรฐานที่ได้มาจากการพิจารณาหน้างานเป็นอย่างดี จะช่วยคุณได้
ข้อมูลพื้นฐานก่อนจะได้มาซึ่งรายงานประสิทธิภาพประจำเดือนคือรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน อย่างที่

เห็นในตารางที่ 7.2 ประกอบด้วย รายการต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าที่เกี่ยวเนื่องกับคน สิ่งแรกที่ตารางนี้ช่วยได้

การกำจัดความสูญเปล่าจากการหยุด 131
ของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

G
IN
H
IS

BL

ภาพที่ 7-3 การใช้พนักงาน 7 คนเพื่อกำลังการผลิตสูงสุด

E

PU

การทำโพรเซสเรซซิ่งกับสายการผลิตเดิมเพื่อสิ่งใหม่

.I.
S

Q

U

AR

สาเหตุของการหยุดเนื่องจากการวางแผนของสายการผลิตในภาพที่ 7-2 ซึ่งเป็นสายการผลิตที่ออกแบบมา
เพื่อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลายคนก็
เชื่ออย่างนั้น แต่ในกรณีนี้คุณจะรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ เพราะบริษัท A ได้นำสายการผลิตนี้ไปใช้กับทุกผลิตภัณฑ์

ht

ig

ทดสอบตัวคุณเอง

ed

M

at

er

ia

lo

fE

บริษัทอื่นๆ ก็เช่นกันที่ชอบจัดทำสายการผลิตหรือสายการประกอบอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ ที่ต้องลงทุนนับล้าน ใช้เครื่องจักรความเร็วสูง และผลิตคราวละมากๆ มันเป็นความคิดที่ดี
อย่างนั้นหรือ? ลองพิจารณาดู คุณจะรู้ว่าคำถามนี้มีอะไรซ่อนอยู่ ถ้าคุณมองไปที่ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการ
วางแผนหรือบริหารจัดการ

yr

op

C

ภาพที่ 7-4 เป็นแผนภูมิการวิเคราะห์เส้นทางกระบวนการผลิตของบริษัท A ลองพิจารณาภาพนี้ แล้วตอบ

คำถามเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการ คุณคิดว่าบริษัทควรจะมีสายการผลิตจำนวนเท่าใด?
คำตอบของเรา

คนส่วนใหญ่จะตอบระหว่าง 2-4 สายการผลิต โดย 3 สายการผลิตจะเป็นคำตอบที่มีผู้ตอบมากที่สุด

(ภาพที่ 7-5)

จริงๆ แล้วคำตอบของเราคือ 2 สายการผลิต จะสังเกตว่าสายการผลิต F1 เป็นการวางผังตามผลิตภัณฑ์

(Product Layout) ซึ่งจะใช้ได้ดีเฉพาะกับกลุ่มชิ้นงาน (Family) F1 แต่เราต้องการผังแบบตามกระบวน-

การ (Process Layout) ดังนั้นจึงมีสายการผลิต F2 เพื่อผลิตชิ้นงานหมายเลข 26 ลงมาจนถึงหมายเลขที่

22 โดยแยกเครื่องจักร L, VM, Ke, Bo, S, M, B, Te, และ เครื่องตรวจสอบ ไว้เป็นอีกหนึ่งสายการผลิต

ต่างหาก เพื่อใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ F3 คุณลองร่างแบบการวางผังของสายการผลิตที่ 2 ว่ามีหน้าตา

เป็นอย่างไร จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับภาพที่ 7-8 หน้า 144 ซึ่งเป็นคำตอบของเรา
การกำจัดความสูญเปล่าจากการหยุด 135
ของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

G
IN
H
IS
BL
PU
E
AR
U
Q
.I.
S
fE
lo

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

ภาพที่ 7-7 การวิเคราะห์แบบ Why-Why สำหรับปัญหาการหยุดของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน

การกำจัดความสูญเปล่าจากการหยุด 141
ของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

และเมื่อตัวเลขเป็นอย่างนี้ ในอนาคตถ้าคุณก็กำจัดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว หรือความสูญเปล่า

อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิธีทำงาน ไม่นานคุณก็จะลดเหลือ 1 คนได้

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

การปรับสายการผลิตผ่านการออกแบบกระบวนการทำให้ได้การวางสายการผลิตรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
รูปตัวแอล (L-Shaped) รูปตัวยู (U-Shaped) เป็นเส้นตรง (Straight-Line) หรือ เส้นตรงคู่ขนาน (Parallel-line) โดย
คุณสามารถร่างมันขึ้นมาบนแบบก่อนได้เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าจะมีข้อจำกัดใดๆ หรือไม่หากสายการผลิต

เช่นนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆ ทั้งการวางผัง การทำงานของคนหรือของเครื่องจักร

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเครื่องจักรเหมาะที่สุด ดีที่สุดคือไม่สร้างสายผลิตแบบนำเครื่องจักรมาวางเรียงกัน

เป็นแถวตรง ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณมีแนวคิดที่จะย้ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม A (ความหลากหลายต่ำ ความต้องการสูง) ไป

เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม C (ความหลากหลายสูง ความต้องการต่ำ) ในไม่ช้า ให้พึงหลีกเลี่ยงการสร้างสายการผลิตที่
ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น และให้จดจ่ออยู่กับสายการผลิตที่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย
ถังเก็บชิ้นส่วนก็ควรปรากฏอยู่ในผังของคุณเช่นกัน โดยต้องมั่นใจว่ามีการกำหนดที่อยู่ที่แน่นอนของถัง

เหล่านั้นไว้ พร้อมมีป้ายบ่งชี้และมีปริมาณการจัดเก็บมาตรฐานกำกับ นอกจากนั้นยังต้องมีบอร์ดแสดงตารางการ

ผลิต ป้ายแบบแขวนหรือเสียบสำหรับแสดงความต้องการต่างๆ และการประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual
Control หรื อ Visual Management) รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารค้ น หาหรื อ เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ทำได้ โ ดย

ง่าย อย่างไรก็ตาม ต้องมั่นใจว่า การจัดวางเครื่องจักรของเราใช้งานได้ดีกับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ตามการวิเคราะห์

เส้นทางกระบวนการผลิต (Process Path Analysis)
ในตอนแรกของบทนี้ ที่เรามีคำถามเรื่องการออกแบบกระบวนการ แต่เราก็ละรายละเอียดของคำตอบไว้ใน

ตอนนั้น ในภาพที่ 7-8 แสดงให้เห็นว่าเราจะวางสายการผลิต F2 อย่างไร แล้วของคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อ

เทียบกับของเรา?
การกำจัดความสูญเปล่าจากการหยุด 143
ของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

G

PU

BL

IS

H

IN

วันหนึ่งเมื่อเรามีสายการผลิตใหม่ หัวหน้างานควรต้องมีการสาธิตวิธีทำงานกับสายการผลิตใหม่นี้ให้กับ

พนักงาน ซึ่งมันอาจจะยากหากการผลิตต้องเดินอยู่ตลอด แต่การสาธิตนี้ก็สามารถทำได้นอกเวลางาน และต้องเข้าใจ
ว่าการสาธิตต้องทำไปจนกว่าพนักงานจะทึ่งและศรัทธาในวิธีการใหม่

ia

ตารางกำลังการผลิต เพื่อแสดงกำลังการผลิตของกระบวนการเมื่อทำการผลิตชิ้นงานต่างๆ

er

G

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

ห้ามลืมว่า เมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ต้องการใช้คนให้คมุ้ ใช้เครือ่ งมือให้คมุ้ ใช้เครือ่ งจักรให้คมุ้ (ในรูปของการไม่ยอม

ให้ว่างเว้นจากการผลิต) คุณจะต้องพบกับสายการผลิตที่เต็มไปด้วยความสูญเปล่า และเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง คุณต้อง

ทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ขั้นตอนการทำงาน เวลาต่อรอบ (Cycle Time) และปริมาณที่ห้ามเกิน (จำนวน
การคงคลัง) ชึ่งทั้งหมดเราเรียกว่า “งานมาตรฐาน” (Standard Work) และเพื่อให้งานมาตรฐานมีความสมบูรณ์คุณ
ต้องมีทั้ง 3 สิ่งต่อไปนี้
แบบฟอร์มการวิเคราะห์เวลางานมาตรฐานของคนและเครื่องจักร เพื่อใช้แสดงเวลาที่ต้องการสำหรับงาน

ที่ต้องทำด้วยมือ และต้องทำด้วยเครื่องจักรว่าเป็นเท่าใด

ed

M

at

G

ใบงานมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นการไหลของกระบวนการว่าเริ่มจากที่สถานีงานใด และไปยังสถานีงาน

ใดบ้างตามลำดับ

op

yr

ig

ht

G

C

ตารางที่ 7.6 แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้ใช้อย่างไร กรณีของสายการผลิตการกัดเฟืองขนาดเล็ก
เพื่อให้สายการผลิตใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่น ควรมีการสรุปวิธีการและแนวทางการทำงานทั้งหมดเป็น

คู่มือให้กับพนักงาน ก่อนที่จะมีการนำวิธีใหม่ไปปฏิบัติจริง

การกำจัดความสูญเปล่าจากการหยุด 145
ของเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

8

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

การกำจัดความผิดปกติต่างๆ ภายในกระบวนการ

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

ปัญหาจำนวนมากเกี่ยวกับการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เกี่ยวโยงกับความผิด

ปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ลองคิดดูว่าถ้ากระบวนการของเราถูกกำหนดให้ใช้วัสดุเพียงชนิด

เดียว ทำงานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างดีและไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แน่นอน เครื่องจักรก็จะไม่เสีย ผลิต-

ภัณฑ์ก็จะไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เราใช้วัสดุและเงื่อนไขในการทำงานแตกต่าง

มากมายตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เครื่องจักรของเราจะพบกับความยุ่งยากใน

การรักษามาตรฐาน

C

op

yr

ig

ht

ความหมายสั้นๆ ของคำว่าความผิดปกติในที่นี้ก็คือ มีบางอย่างเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน กล่าวคือ วิธีการ

ทำงาน แม่พิมพ์ อุปกรณ์นำร่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งทำให้คุณ

พบกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ ถ้าคุณสามารถ

ลดความผิดปกติของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรภายในกระบวนการลงได้ เครื่องจักรก็จะเดินภายใต้เงื่อนไขอันเป็น

ที่ต้องการ เครื่องจักรเสียและของเสียจะลดลง อายุการใช้งานของเครื่องจักรก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย
กราฟบนในภาพที่ 8.1 แสดงให้เห็นว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องของการเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักร (Machine
Productivity) และการลดลงอย่างรวดเร็วในบางช่วงเมื่อเกิดความผิดปกติ มีลักษณะเป็นอย่างไร จนกระทั่งสิ้นสุด

อายุการใช้งาน ในทางตรงกันข้าม ในกราฟล่าง แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของเครื่องจักรที่ได้รับการปรับปรุงและใช้มันด้วย

วิถีทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด กราฟนี้มีที่มาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยทั่วไป และอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ

ขนาดกลางที่ถือว่ายอดเยี่ยมในประเทศญี่ปุ่น
ในบทนี้จะมุ่งประเด็นไปที่ความผิดปกติของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร และแนวทางในการค้นหา
เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องจักรเสียและของเสีย ตัวอย่างในหัวข้อต่อไปมาจากสายการประกอบแผ่น
การกำจัดความผิดปกติต่างๆ ภายในกระบวนการ 147

วงจรพิมพ์หรือ PCB (Printed Circuit Board) ของบริษัท A* ที่พบว่าของเสียส่วนใหญ่ในแผ่นวงจรเกิดจากการจุ่ม
โลหะบัดกรี ซึ่งมีหลายลักษณะ แต่ทั้งหมดเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือ ไม่สามารถปรับสภาพภายในถังโลหะบัดกรีให้
แปรเปลี่ยนตามขนาดและความหนาแน่น (ความมากน้อยของชิ้นส่วนที่ประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์นั้นๆ ) ของแผ่น
วงจรที่กำลังทำการจุ่มอยู่ได้ ในบางโรงงานที่ใกล้เคียงกัน เราเคยพบว่า ด้วยสาเหตุนี้ทำให้เกิดของเสียถึง 100
เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

ตัวอย่าง: การลดของเสียจากการจุ่มโลหะบัดกรี ในแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

แผ่นวงจรพิมพ์มีการแบ่งโดยทั่วไปอยู่ 3 ประเภทตามขนาด ในแต่ละประเภทยังมีการแบ่งตามความหนา-

แน่น (แบ่งเป็นอีก 3 ระดับ) เมื่อพิจารณาการแบ่งทั้ง 2 แบบนี้รวมกันจะพบว่ามีแผ่นวงจรพิมพ์อยู่ 9 กลุ่ม ในแต่ละ
กลุ่มเรากำหนดเงื่อนไขในการจุ่มที่เหมาะสมที่สุด และจากการรักษาไว้ได้ซึ่งเงื่อนไขนั้น ทำให้เราลดของเสียลงได้ครึ่ง
หนึ่ง ต่อไปเราจะอธิบายขั้นตอนที่เราใช้ในการค้นหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

ภาพที่ 8.1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตที่เครื่องจักรสามารถทำได้

* บริษัทนี้ยังเป็นตัวอย่างเรื่อง Cell Design ในหนังสือของ Ken’ichi Sekine เรื่อง One-Pice-Flow (Productivity Press, 1992) อีกด้วย

148 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ตารางที่ 8-2 การจัดกลุ่มแผ่นวงจร

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

ตารางที่ 8-3 ตารางปัจจัยต่างๆ ที่เป็นมูลเหตุ

การกำจัดความผิดปกติต่างๆ ภายในกระบวนการ 151

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ตาราง 8-4 ปัจจัยควบคุม

U

.I.
S

Q

ขั้นตอนที่ 4 ค้นหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่ทำการผลิตในแต่ละวัน

ia

เปรียบเทียบและตัดออกไปทีละเงื่อนไข

er

G

lo

fE

มีทั้งหมด 2 วิธีในการทดลองเพื่อการค้นหาเงื่อนไขที่เหมาสมที่สุด:
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยอาศัยตาราง Orthogonal Array (การออกแบบการทดลองโดยวิธี Taguchi

ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบทางสถิติที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยลดจำนวนชุดการทดลองและแสดงจำนวน

การทดลองทั้งหมดที่เป็นไปได้ของปัจจัยและระดับของปัจจัย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ

ทดลอง - ผู้แปล)

op

yr

ig

ht

ed

M

at

G

C

วิธีเปรียบเทียบและตัดออกไปทีละเงื่อนไขนี้จะเริ่มค้นหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดไปที่ละกลุ่มจนครบทั้ง 9 ไป
พร้อมกับการทำงานประจำวัน โดยเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดที่เราต้องการหา คือเงื่อนไขที่ไม่ทำให้เกิดโพรงในรอย

บัดกรี เพราะเป็นของเสียที่พบมากและเกิดขึ้นได้ทั่วไป ตารางที่ 8-5 แสดงการนำวิธีนี้มาใช้ ในแถวที่ 1 เราจะได้อัตรา
ของเสียจากกระบวนการภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่ (y1 )
ในแถวที่ 2 เราทดลองเปลี่ยนปัจจัยที่ 1 (ยี่ห้อของฟลัคซ์ (Flux)) ไปสู่ยี่ห้อที่ถือว่าเป็นระดับ 2 โดยให้ปัจจัย

อื่นยังคงไว้ที่ระดับเดิม แล้วเก็บข้อมูลของเสียอีกครั้ง (y2) ถ้า y2 ออกมาดีกว่า y1 เงื่อนไขที่ได้มาซึ่ง y1 ก็ตัดทิ้งไป และ

ทดลองต่อไปโดยการเปลี่ยนปัจจัยที่สอง (ปริมาณฟลัคซ์) ในแถวที่ 3 ให้ไปอยู่ระดับ 2 จากนั้นก็เก็บข้อมูลของเสีย ( y3)
เหมือนกับ 2 ครั้งที่ผ่านมา แล้วทำการเปรียบเทียบ y2 กับ y3 ในทำนองเดียวกับ y2 กับ y1 จากนั้นทดลองและเปรียบ

เทียบต่อไป จนครบจำนวนการทดลองทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่เหลือ สุดท้าย เราจะได้เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดมา

152 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

IS

H

IN

G

ตารางที่ 8-5 วิธีเปรียบเทียบและตัดออกไปทีละเงื่อนไข

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

สำหรับวิธีวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยอาศัยตาราง Orthogonal Array เราจะนำเสนออย่างรวบรัด เช่น

เดี ย วกั บ วิ ธี ก่ อ นหน้ า ที่ เ ราต้ อ งกำหนดให้ ปั จ จั ย ทั้ ง หลายที่ ส่ ง ผลในปั จ จุ บั น มี 2 ระดั บ และผสมผสานปั จ จั ย และ

ระดั บ ของปั จ จัยทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยอาศัยตารางสำเร็จที่เรียกว่า Orthogonal Array ดังตัวอย่างในตารางที่

8-6 (ตารางนี้เปลี่ยนไปได้ตามชนิดของปัจจัย) เรากำหนดวิธีการบัดกรีออกเป็น 2 ระดับแทน 2 วิธี (Wave Method
และ Reflow Method) ในคอลัมน์ที่ 1

ed

M

at

er

ia

lo

fE

นอกจากนั้นเรายังหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระดับ 1 และระดับ 2 ของปริมาณฟลัคซ์ และความ

เร็ ว สายพาน (เวลา) ไปพร้ อ มกั บ การทำงานประจำวั น และถ้ า การใช้ ต ารางสำเร็ จ ดั ง กล่ า ว (L8 Orthogonal

Array) ไม่สามารถสร้างความชัดเจน เราสามารถใช้ตารางที่ใหญ่กว่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม การออกแบบการทดลองวิธี

นี้สามารถลดจำนวนครั้งของการทดลอง และทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมการส่งผลของแต่ละปัจจัย ซึ่งทำให้เราค้นหา

เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดต่อไปได้

C

op

yr

ig

ht

บริษัท A มีกระบวนการจุ่มโละบัดกรีด้วยถังจุ่มขนาดใหญ่ เงื่อนไขหรือการตั้งค่าต่างๆ ได้ถูกกำหนดไว้

ค่าเดียว ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงเคยมีของเสียถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ภารกิจแรกของการปรับปรุงสถานการณ์นี้

คือ ต้องลดของเสียลง 50 เปอร์เซ็นต์ให้ได้ โดยการปรับปรุงทั้งหมดต้องกระทำไปพร้อมกับการทำงานปกติในแต่ละ

วัน เพื่อที่จะบรรลุภารกิจนี้ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จะเสนอในหัวข้อต่อไป ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจและ

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาขั้นตอนเหล่านี้มีประโยชน์ ใช้ได้จริง และมันจะทำให้คุณพบกับกระบวน-

การที่ของเสียและการหยุดเล็กน้อยลดลง อายุการใช้งานและการเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

การกำจัดความผิดปกติต่างๆ ภายในกระบวนการ 153

ถ้าเรานำค่าจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาแทนในสมการข้างต้น เราจะได้อัตราของเสียของการทำงาน

ณ เงื่อนไข A1, B2, C1, D1, E2 และ T1 ดังนี้
p^ = 0.041
หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าเราใช้เงื่อนไขดังกล่าวในกระบวนการจุ่มโลหะบัดกรี เราควรจะมีของเสียไม่เกิน 4.1 เปอร์-

เซ็ น ต์ หลั ง จากนั้ น เราได้ ท ำการทดลองซ้ ำ ๆ อี ก หลายครั้ ง เพื่ อ หาเงื่ อ นไขที่ ส ามารถนำอั ต ราของเสี ย ลดลงสู่ 0.2
เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบด้วยการทดลองเพื่อการยืนยัน

PU

BL

IS

H

IN

G

ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้อัตราของเสียบรรลุค่าตามที่ประมาณไว้ได้ เราก็สามารถตั้งค่าใหม่ให้กับระดับของ

ปัจจัยที่จำเป็น ยืนยันค่าใหม่เหล่านั้น และทดลองอีกครั้ง ถ้าผลออกมาปรากฏว่ายังไม่ดีขึ้นหรือยังไม่ใกล้เคียงกับค่า
ประมาณ (p^ = 0.041) นั่นแสดงว่ายังมีปัจจัยหรือระดับของปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ ยังส่งผล

ในทางลบอยู่ สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ วางแผนการเปลี่ยนค่าระดับของปัจจัยในชุดที่ 2 และไปทำการทดลอง ณ สาย
การผลิต

.I.
S

Q

U

AR

E

เราเชื่อว่าถ้าคุณหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดผ่านการประยุกต์ขั้นตอนเหล่านี้โดยไม่ลังเล คุณจะสามารถลด

ของเสียลงได้ครึ่งหนึ่ง และถ้าวันหนึ่งคุณสามารถลดความผิดปกติของเครื่องไม้เครื่องมือหรือสิ่งต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน

กระบวนการลงได้ครึ่งหนึ่ง การหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักรของคุณก็จะลดลงครึ่งหนึ่งตามไปด้วย

M

at

er

ia

lo

fE

ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมถึงขั้นพร้อมปลดระวางได้ทุกเมื่อเท่านั้น ที่คุณไม่

สามารถหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดด้วยขั้นตอนดังกล่าวได้ เพราะสภาพเช่นนี้คุณไม่มีทางเลือก คุณต้องเดินเครื่อง

ด้วยวัสดุและเงื่อนไขที่ไม่ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เสียหายเพียงอย่างเดียว และนี่คือเหตุผลที่ต้องย้ำอีกครั้งว่า การ

กำจัดความผิดปกติ (ความเบี่ยงเบน) ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรภายในกระบวนการคือขั้นแรกของการปรับปรุง

ht

ed

C

op

yr

ig

156 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

9

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

การส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องจักรในโรงงานมีความเร็วและความเป็นอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น

ส่วนสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรเหล่านั้นมีอัตราการเดินเครื่องเพิ่มขึ้นด้วย แต่เมื่อเราเดินสำรวจความเป็นไปในโรงงาน

ในแต่ละวัน เราจะพบความจริงอยู่เสมอว่ายังมีเครื่องจักรที่อัตราการเดินเครื่องลดลง ทั้งนี้เพราะเกิดการหยุดของ

เครื่องจักรที่ไม่ใช่การหยุดเล็กน้อยซึ่งแก้ไขได้ง่าย แต่เป็นการหยุดที่ต้องใช้เวลาแก้ไขปานกลางหรือยาวนาน โดยที่

เราไม่สามารถตรวจจับสิ่งบอกเหตุต่างๆ ได้ก่อนเลย

C

op

yr

ig

ht

ed

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราใช้เครื่องจักรอย่างเดียวจนกระทั่งเสียหาย ไม่เคยกำหนดให้มีการตรวจสอบ

ตามจุดต่างๆ ประจำวัน อนึ่ง ถ้าเครื่องจักรหยุดเล็กน้อยเกิดขึ้น การปรับแต่งเพียงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลา

หาสาเหตุที่แท้จริง หรือบางครั้งก็เดินเครื่องให้ช้าลง ทั้ง 2 วิธีจะช่วยให้เราเดินเครื่องจักรได้ต่อไป ซึ่งการทำเช่นนี้จริงอยู่
ไม่กระทบต่ออัตราการเดินเครื่องจักร แต่อย่าลืมว่ากระทบต่ออัตราการผลิต กล่าวคือ การใช้เครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์
หรือบางชิ้นส่วนบกพร่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ จะไม่เต็มที่ ของเสียจะเกิดขึ้น และอัตราการใช้ประโยชน์จาก

วัตถุดิบจะลดลง
แม้เครื่องจักรที่เรายอมรับว่าไม่มีความแน่นอนอีกต่อไป เราก็ไม่สามารถทิ้งมันได้ เพราะยังอยู่ในช่วงที่

สามารถหักค่าเสื่อมราคา อย่างในหลายโรงงานที่วางเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้ไว้โดยรอบ ประหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือ

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในโรงงาน วิธีหนึ่งของการนำแนวคิดการตรวจสอบประจำวันมาใช้ในโรงงานลักษณะ

นี้คือ เริ่มจากการกำจัดเครื่องจักรหยุดเล็กน้อย การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ และหลังจากนั้นจึงค่อยหาสาเหตุที่แท้จริง
ถ้าอยู่ๆ เรากำหนดการตรวจสอบตามจุดต่างๆ ของเครื่องจักรประจำวันขึ้นมา ทั้งที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่เคยทำมาก่อน เราก็จะพบกับปัญหาเครื่องจักรที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อน และแน่นอน เราต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุด

ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ซึ่งบ่อยครั้งเป็นวิธีที่รับไม่ได้ สุดท้ายทั้งประสิทธิภาพการตรวจสอบและประสิทธิผลของเครื่อง-

การส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 159

จักรมีแต่แย่ลง นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงแนะนำวิธีการต่อไปนี้เพื่อการส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

การนำเสนอการตรวจสอบประจำวันและการนำไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 1 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานีงาน
1. ทบทวนรายงานการปฏิบัติงานประจำวันย้อนหลัง 6 เดือน โดยเฉพาะบันทึกเครื่องจักรเสียในรายการ

ที่ครั้งสุดท้ายหยุดนานตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป
2. สรุปปัญหาโดยใช้แบบฟอร์มอย่างตารางที่ 9-1

IS

H

IN

G

ผลการเก็บข้อมูลตามลำดับสถานีงาน ถูกแสดงไว้ในภาพที่ 9-1 หรือหากคุณต้องการเรียงตามการไหลของ
วัสดุก็ย่อมทำได้ สำหรับในแต่ละสถานีงานคุณสามารถเรียงลำดับปัญหาตามความถี่ของการเกิดหรือเวลาหยุดรวม
(เวลาหยุดทุกครั้งของแต่ละปัญหารวมกัน) แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้การเรียงตามลำดับความถี่

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

ตารางที่ 9-1 รูปแบบการสรุปปัญหา

ia

lo

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์กลไกการเกิดความเสียหาย

ed

M

at

er

1. ใช้การวิเคราะห์ตามหลักของพาเรโต (Pareto Analysis) เพื่อหาปัญหาที่มีความสำคัญมากสุด เพื่อที่จะ

ดำเนินการเป็นชุดแรก

ig

ht

2. พิจารณาอย่างละเอียดกับชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เสียหายไป

op

yr

3. ดำเนินการสำรวจในสถานที่จริง หรือก็คือสถานีงานทีเกิดปัญหาเครื่องจักรเสียนั่นเอง

C

4. ใช้การวิเคราะห์แบบ Why-Why เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและมีวิธีการแก้ไข (ภาพที่ 9-2)

ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติตามวิธีการที่คิดว่าสามารถกำจัดสาเหตุที่แท้จริงได้
ขั้นตอนที่ 4 ติดป้ายบ่งชี้การตรวจสอบประจำวันที่ตัวอุปกรณ์
1. การหยุดเล็กน้อยใดที่เรากำจัดได้ ให้เราติดป้ายบ่งชี้เพื่อการตรวจสอบประจำวันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
2. ต้องมันใจว่าพนักงานประจำเครื่องจักรสามารถทำการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ก่อน

ล่วงหน้าได้ (Instant Maintenance) หากการหยุดเล็กน้อยนั้นกลับมาอีก

160 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ขั้นตอนที่ 5 แบ่งชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ต้องใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม
สร้างผังพาเรโต (Pareto Chart) เพื่อจำแนกชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่างๆ ตามความถี่ของการใช้เนื่องจาก

การเสียหายออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม A: ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ต้องมีอยู่ในมือเสมอ
กลุ่ม B: ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องมีสัญญาพิเศษกับผู้ขายให้พร้อมจัดส่งตลอดเวลา
กลุ่ม C: ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เข้ากระบวนการจัดซื้อตามปกติ

ขั้นตอนที่ 6 จัดการกับการคงคลังชิ้นส่วนหรืออะไหล่

IS

H

IN

G

ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกใช้บ่อย (กลุ่ม A) ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กและมีการใช้หลายจุด คือกลุ่มที่จัดการ
ง่ายที่สุดโดยใช้ระบบถังคู่ (Two-Bin System) (ดูบทที่ 5 หน้า 102) สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่อื่นที่ต้องมีการสั่งซื้อ เวลาที่
ใช้ในการส่งมอบควรถูกนำมาพิจารณาด้วย สูตรในการคำนวณจุดสั่งซื้อล่วงหน้าคือ

E
AR

ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน

PU

BL

จำนวนครั้งที่จักรเสียต่อวัน X เวลาที่ใช้ในการส่งมอบ X เวลาเผื่อ

lo

fE

.I.
S

Q

U

การกำจัดความสูญเปล่าต้องลงหน้างาน คิดถึงวิธีที่ดีกว่า และลงมือปฏิบัติทันที ตัวอย่างเช่น การต่อสายไฟ

ในภาพที่ 9-3 ซึ่งเดิมทั้ง 3 จุดต้องใช้สกรูขัน การปรับปรุงทำได้โดยเปลี่ยนเป็นการใช้ปลั๊กที่ง่ายและเร็วกว่า อีกสิ่ง

หนึ่งที่ต้องไม่ลืม คือ เครื่องมือและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ใกล้เครื่องจักรเสมอ

er

ia

ขั้นตอนที่ 8 หาสาเหตุที่แท้จริงของการแตกหักของชิ้นส่วนหรืออะไหล่

ht

ed

M

at

การปฏิบัติทั้ง 7 ขั้นตอนแรกยังไม่ทำให้ปัญหาจบลง คุณต้องเดินหน้าต่อไปในการตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ที่
แตกหักเหล่านั้นเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไม (วิเคราะห์แบบ Why-Why) และหามาตรการกำจัดต่อไป

yr

ig

ขั้นตอนที่ 9 อบรมการบำรุงรักษาประจำวันให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง

C

op

หัวหน้างานควรกำหนดตารางและวิธีการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันเพื่อที่จะนำไปสอนให้กับพนักงาน

ส่วนพนักงานก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สัมผัสทั้งห้าในระหว่างการตรวจสอบได้แก่ ตาดู หูฟัง จมูกรับกลิ่น ลิ้นชิมรส และ

มือสัมผัสจับต้อง (ทั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยสัมผัสใดก็ตาม ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย)
การใช้สายตาตรวจดูเครื่องจักรอย่างระมัดระวังมิให้มีสิ่งใดหลุดลอดไปได้ สามารถช่วยพนักงานให้ตรวจ

จับการรั่วซึมของน้ำมัน ระดับน้ำมันที่ลดลง ความสกปรก รอยแตกร้าว การกัดกร่อน การเกิดสนิม การ

หลวมคลอน และความดันที่เปลี่ยนไป เป็นต้น
G

การใช้หูฟังเสียงต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้น เช่น เสียงโหยหวนหรือเสียงบดขยี้จากภายในมอเตอร์ จากเครื่องปั๊ม

โลหะ เป็นเสียงที่บอกได้ทันทีว่าเกิดความผิดปกติขึ้นแล้ว
G

การใช้จมูกดมกลิ่นก็สามารถช่วยให้เราตรวจจับความผิดปกติได้ เช่น กลิ่นไหม้ บ่งบอกว่ากำลังเกิดความ

ร้อนสูงเกินไป (Overheat) ที่ไหนสักแห่ง
G

การส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 161

กรรมรถยนต์ในญี่ปุ่นก็พยายามอย่างหนักในการลดการใช้ชิ้นส่วนที่แตกต่างกันเช่นกัน
3. การหยุดเล็กน้อยมีแนวโน้มจะลดลง ถ้าป้อนชิ้นงานช้าลงหรือค่อยๆ ป้อนด้วยมือ
4. เครื่องจักรเสีย หมายถึง เครื่องจักรไม่สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้ทั้งที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน และ
การแก้ไขต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แรงงาน เวลา ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ และเงิน

ขั้นตอนการกำจัดการหยุดเล็กน้อย
ภาพที่ 9-4 แสดงขั้นตอนพื้นฐานในการกำจัดการหยุดเล็กน้อย แบบฟอร์มที่จะช่วยให้แต่ละขั้นตอนสะดวก

ขึ้น แสดงไว้ในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้

G

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน

BL

IS

H

IN

การหยุดเล็กน้อยที่ปรากฏให้เราเห็นเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็ง แต่เราต้องการเห็นภูเขาน้ำแข็งนี้ทั้งก้อน
จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเริ่มด้วยการทำภาพของสถานการณ์ปัจจุบันให้ชัดเจนที่สุด

AR

E

PU

1. บันทึกเวลาเดินเครื่องจักรประจำวัน (นับเฉพาะเวลาที่เครื่องจักรเดินเท่านั้น) หรือ Direct Operating Time
(DT) ของแต่ละเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

.I.
S

Q

U

2. บันทึกเวลารับภาระงานประจำวัน (นับเวลารวมทั้งหมดที่เครื่องจักรอยู่ในชั่วโมงทำงานของโรงงาน) หรือ
Total Daily Time On The Job (TT)

fE

3. คำนวณหาอัตราการเดินเครื่องจักร (DT/TT) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

M

at

er

ia

lo

เมื่ออัตราการเดินเครื่องต่ำ เราต้องทราบให้ได้ว่าเวลาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์หยุดมีมากเพียงใดในแต่ละวัน
เวลาหยุดนี้หมายรวมถึงเวลาตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต เวลาปรับแต่ง เวลาแก้ปัญหาคุณภาพ เวลาหยุด

เล็กน้อย เวลาหยุดปานกลาง เวลาหยุดยาวนาน และเวลาหยุดเนื่องจากการวางแผน

op

yr

ig

ht

ed

4. ทำเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องหยุดต่างๆ ให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดเหตุ ความถี่ของ

การเกิด ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ตัวที่เป็นต้นเหตุ

C

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณากระบวนการอีกครั้งโดยเน้นการหาข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ
สำรวจการหยุดต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ จัดลำดับความสำคัญ หาความถี่ของการเกิดและการทิ้งช่วง

เวลาระหว่างการเกิดแต่ละครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจินตนาการถึงแนวทางการเป็นไปของสิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 3 จดจ่ออยู่กับเป้าหมาย
เป้าหมายคือเครื่องจักรหยุดเล็กน้อยเป็นศูนย์ ซึ่งการปรับปรุงต่างๆ ต้องเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับปรุงใน 7 รายการต่อไปนี้ที่ไม่ควรพลาด:
1. การปรับปรุงที่ทำให้มั่นใจว่า คุณจะไม่หยุดเครื่องจักรเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนป้อนเข้าสู่

กระบวนการ (หยุดเพราะไม่ให้เครื่องจักรเดินตัวเปล่า) หรือเนื่องมาจากวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการมากเกินไปอย่างมาก
(หยุดเพราะป้องกันการผลิตจนไม่มีที่จะเก็บ)
การส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 167

ตัวอย่างการปรับปรุงขนาดเล็ก
หัวข้อนี้เป็นการแบ่งปันตัวอย่างการปรับปรุงขนาดเล็กที่เคยมีประสบการณ์จากบริษัท K
ภาพที่ 9-7 แสดงวิธีป้องกันสายไฟหลุดจากกล่องลิมิตสวิตช์ ทีมปรับปรุงได้นำเข็มขัดรัดสายมารัดให้อยู่กับที่
แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรจึงไม่ทำให้จุดต่อสายที่อยู่ภายในขยับเขยื้อนได้
ภาพที่ 9-8 แสดงวิธีป้องกันการปริแตกของท่อแรงดันน้ำมัน การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรทำให้ท่อยาง โค้ง
งอจนปริแตกและมีน้ำมันรั่วออกมา วิธีแก้ที่ไม่ยากก็คือนำลวดสปริงมาพันรอบท่อยางเพื่อให้สามารถทนแรงเค้นจาก

การโค้งงอได้มากขึ้น และไม่ทำให้เกิดการปริแตกอีก

G

ภาพที่ 9-9 แสดงแนวทางป้องกันท่อร้อยสายไฟสายเข้ามอเตอร์ขยับตัวออกจากกล่องต่อสายเนื่องจากความ

สั่นสะเทือนขณะมอเตอร์หมุน ปัญหาถูกป้องกันโดยใช้เข็มขัดรัดสายมารัดในจุดที่ใกล้กับกล่องต่อสายให้มากที่สุด

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

ภาพที่ 9-10 คือตัวอย่างของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า (Instant Main-

tenance) การถอดฝาครอบสายพานเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อในการเปลี่ยนสายพาน (V-belt) พนักงานจึงทำการปรับปรุง

เล็กๆ เพื่อให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนบานยึดฝาครอบที่เดิมเป็นรูเจาะมาเป็นร่อง (U-slot) และเปลี่ยนนอตยึดหัว 6

เหลี่ยมมาเป็นหางปลาที่ยึดได้เร็วกว่า เพราะไม่ต้องใช้ประแจในการขันแน่น วิธีง่ายๆ เช่นนี้คุณสามารถนำไปใช้ได้

เสมอ

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

ภาพที่ 9-11 แสดงการแก้ปัญหาบริเวณที่มีความโค้งงอของท่อลำเลียงเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้เกิด

การติดขัดของวัสดุอยู่ภายใน และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เครื่องจักรก็ต้องหยุดเพื่อทำการแก้ไข โดยสาเหตุแล้ว ปัญหานี้น่า
จะเป็นเพียงการหยุดเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริงมักกลายเป็นการหยุดที่ยาวนาน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงตั้งเริ่ม
แรก ด้ ว ยการออกแบบให้ ป ลายทั้ ง 2 ข้ า งของส่ ว นโค้ ง สามารถถอดประกอบเข้ า กั บ จุ ด เชื่ อ มต่ อ ของมั น ได้ โ ดย

ง่าย ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา การถอดแค่ส่วนนี้ก็สามารถทำการบำรุงรักษาได้

yr

ig

ht

ed

M

ภาพที่ 9-12 แสดงให้เห็นการค้นหาปัญหาจากข้อจำกัดของลิมิตสวิตช์ที่พบว่ามันจะไม่ทำงานถ้าชิ้นงานที่เข้า
มาคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่กำหนด และปัญหานี้ได้รับการปรับปรุงโดยการนำอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งด้วยแสง
(Photoelectric) มาติดตั้ง

C

op

ภาพที่ 9-13 แสดงให้เห็นว่าการที่ทางวิ่ง (Runner) ของตัวตัด (Cutter) อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและ

เกิดการติดขัดจะนำไปสู่การหยุดเล็กน้อยและปานกลางได้อย่างไร พนักงานป้องกันปัญหานี้โดยการติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจจับตำแหน่งด้วยแสง ซึ่งจะทราบได้ทันทีเมื่อเกิดการคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง ภาพที่ 9-14 ในหน้า 197 ถึงหน้า
199 สรุปจำนวนตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปรับปรุงจำนวนหนึ่ง

การส่งเสริมการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน 187

G
IN
H
IS
BL
PU

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

ภาพที่ 9-7 วิธีป้องกันสายไฟหลุดจากกล่องลิมิตสวิตช์

188 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ภาพที่ 9-8 วิธีป้องกันการปริแตกของท่อแรงดันน้ำมัน

G
IS

H

IN

ภาพที่ 9-11 แสดงการแก้ปัญหาบริเวณโค้งงอ

BL

E

PU

แบบฟอร์มการตรวจสอบประจำวันรูปแบบต่างๆ

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

ในหัวข้อนี้ขอแบ่งปันตัวอย่างจริงของแบบฟอร์มการตรวจสอบประจำวันรูปแบบต่างๆ ที่ใช้กันในหลาย

บริษัท และถ้าบริษัทใดไม่อยากเสียเวลาออกแบบแบบฟอร์มของตนเอง ก็สามารถนำแบบฟอร์มเหล่านี้ไปใช้ได้ แต่

ต้องประยุกต์ให้เข้าแต่ละโรงงานและกระบวนการ หรือแม้ว่าคุณมีแบบฟอร์มการตรวจสอบประจำวันของคุณเองอยู่

แล้ว คุณก็สามารถใช้โอกาสนี้ทบทวนมันอีกครั้งหนึ่ง

ed

M

at

er

ia

ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือ จุดที่จะทำการตรวจสอบ คุณจำเป็นต้องคาดการณ์ถึงบริเวณที่มีโอกาสเกิดมาก
ที่สุดของการหยุดเล็กน้อย ปานกลางและยาวนาน รวมถึงความความผิดปกติอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณควรทราบว่า

ชิ้นส่วนใดของเครื่องมือกลที่มักมีคราบน้ำมันรั่วซึม เป็นสนิม กัดกร่อน มีเศษวัตถุดิบตกอยู่ภายใน สึกหรอและแตกร้าว

C

op

yr

ig

ht

นอกจากนั้น จุดที่ไม่ได้ผิดปกติแต่เป็นกลไกสำคัญของเครื่องจักรก็ควรอยู่ในแบบฟอร์มการตรวจสอบด้วย

เช่นกัน เช่น ห้องเกียร์ รางเลื่อน ชุดศูนย์ท้าย (เครื่องกลึง) ชุดมอเตอร์ สกรูนำ สกรูป้อน เพลา แท่นเลื่อน โต๊ะงาน ถัง
น้ำมันตัดหรือน้ำมันหล่อเย็นรวมอุปกรณ์อ่านค่าต่างๆ เป็นต้น
ลองพิจารณาแบบฟอร์มการตรวจสอบประจำวันรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อสรุปว่าคุณสามารถนำไปใช้ได้หรือ

ไม่ อย่างไร

190 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

10

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ทดสอบตัวคุณเอง:
แบบทดสอบความเข้าใจที่สอดคล้องกับ TPM
สำหรับโรงงานแบบลีน

ia

lo

fE

.I.
S

Q

บริษัท B บริษัทรับจ้างผลิตแม่พิมพ์พลาสติก (Mold) มีปัญหากับการผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่และอาจรุนแรง

ถึงขั้นต้องปิดโรงงาน เมื่อเราถามว่าอายุการใช้งานของเครื่องจักรถูกกำหนดไว้ที่เท่าใด บริษัทตอบอย่างเป็นทางการ

ว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าสั้นถ้าเทียบกับคนเรา

ed

M

at

er

เราประหลาดใจในครั้งแรกที่เปิดตัวกรองน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรขึ้นมาดู มันไม่ใช่แค่อุดตันธรรมดา แต่
มันไม่สามารถกรองอะไรได้อีกอย่างสิ้นเชิง เราจึงถามหัวหน้างานผู้รับผิดชอบว่าครั้งสุดท้ายของการทำความสะอาดตัว
กรองนี้คือเมื่อใด เขาจำไม่ได้

C

op

yr

ig

ht

เขายังบอกเราอีกว่า “อายุการใช้งานของเครื่องจักรเหล่านี้นับวันจะสั้นลง ทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้มันมาก ตั้งแต่

เรารู้ว่ามันสภาพไม่ดีและได้งานก็ไม่คุ้มค่ามากนัก เราจะใช้มันก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้นเพื่อทำการผลิตสินค้าบาง

ตัว แต่ทุกครั้งมันก็เสีย และสร้างความลำบากให้กับเราเสมอ……….”
สาเหตุทั้งหมดของปัญหานี้คือ เครื่องจักรเดินโดยปราศจากการหล่อลื่น เพราะปั๊มน้ำมันหล่อลื่นไม่ทำงาน
เปรียบเสมือนว่าเครื่องจักรจะอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับการทำงานของปั๊มนำมันหล่อลื่น (ภาพที่ 10-1) พนักงานต่างก็ไม่
ทำความสะอาดเครื่องจักรของตนเอง ซึ่งหมายความพวกเขาต่างก็ไม่ได้ตรวจเช็คเครื่องจักรของตนเองด้วยเช่นกัน
แม้แต่ตอนที่พวกเขาเห็นเครื่องจักรที่กำลังหยุด (หยุดเล็กน้อย) อยู่ตรงหน้า เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ในบางครั้ง (แต่

ไม่บ่อยนัก​) ที่พวกเขาทำการหล่อลื่นเครื่องจักร แต่ก็พบว่าน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เพราะช่องอัด
น้ำมันอุดตัน หนำซ้ำน้ำมันกลับไหลย้อนทะลักออกมาด้านนอก และในไม่ช้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดการหล่อลื่นก็เกิดการ
สึกหรอและแตกหักในที่สุด เครื่องจักรที่ “อยู่ๆ ก็เสีย” จริงๆ แล้วมีการก่อตัวของปัญหามาก่อนทั้งสิ้น และการก่อตัวมัก
มาจากการไม่ตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน

ทดสอบตัวคุณเอง: แบบทดสอบความเข้าใจ 211
ที่สอดคล้องกับลีน TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

เครื่องจักรทั้งหมดจะไม่มีสภาพเช่นนี้และจะยังคงใช้ได้ ถ้าพนักงานมีการตรวจสอบทุกวัน ความจริงที่เจ็บ
ปวดของพนักงานเหล่านี้คือ ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะการทำ TPM ที่เร่งรีบและหลอกตัวเอง บวกกับการทำสิ่งต่างๆ
เพราะแค่ต้องการรางวัล
เพื่อให้คุณตระหนักถึงเรื่องนี้ ลองใช้ความพยายามเล็กน้อยในการตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อประเมิน TPM ของ

คุณ อย่ารีบร้อนดูคำตอบของเราจนกว่าจะได้คำตอบของคุณเอง

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

เราขอเตือนคุณไว้ล่วงหน้าว่า คำตอบของเราอาจจะไม่ได้อยู่บนแนวทางอย่างที่เคยรับรู้และปฏิบัติกันมา และ
สะท้อนมาจากความมีอคติและตัวตนของเรา ดังนั้นจึงโปรดอ่านแต่ละคำตอบในฐานะความเห็นหนึ่งที่แตกต่างใน
สถานการณ์เดียวกัน

ภาพที่ 10-1: ปัญหาการหล่อลื่น

ig

ht

ed

op

yr

คำถามที่ 1: สร้างนิสัย หัวใจของ 5ส

C

จุดศูนย์รวมของ 5ส คือสร้างนิสัย ถูกหรือผิด?

คำตอบที่ 1:
อะไรก็ตามที่เราบอกว่าต้อง “สร้างนิสัย” ในบริบทของ TPM เราหมายถึง ต้องสร้างองค์ประกอบที่ทำให้

ทุกคนนำภาระงานต่างๆ ที่คำนวณไว้ล่วงหน้าด้วยวิธีการที่ตกลงกันไว้ไปปฏิบัติ และถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ให้เกิด

ขึ้นได้ 4ส ที่ทำมาทั้งหมดเพื่อเป็นพื้นฐานก็จะกลายเป็นเพื่อโชว์ทันที ตัวอย่างเช่น สะสาง ก็จะกลายเป็น “แค่โยน
สิ่งของทิ้ง” และสุดท้ายก็หนีไม่พ้น 5ส เชิงรูปแบบ (ทาสี ตีเส้น สวยงาม)
ในญี่ ปุ่ น คำว่ า “สร้ า งนิ สั ย ” ในลั ก ษณะนี้ มี ใ ช้ ใ นกระบวนการตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า ของห้ อ งเสื้ อ ต่ า งๆ ทำนอง

ว่า “ช่างใหญ่ต้องร่างแบบตามลูกค้าต้องการ พนักงานวางแบบต้องวางแบบตามที่ช่างใหญ่ร่าง และพนักงานเย็บก็

212 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ต้องเย็บตามแบบที่วาง” ดังนั้น ในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนกทุกคนในฝ่ายผลิตต้องเป็นต้นแบบและ

มีความมุ่งมั่นให้พนักงานเดินตาม สรุป คำตอบของเราในข้อนี้คือ “ถูก”

เราทำ TPM เพราะเรางานยุ่ง
มีการพูดกันมานานแล้วว่า “ถ้าคุณต้องการให้งานบางอย่างลุล่วง คุณต้องมอบหมายงานนั้นให้กับคนที่มี

งานยุ่ง” กล่าวคือ ถ้าเรายุ่งเพิ่มขึ้นอีกแค่ 5 นาทีต่อวัน เราก็สามารถลดเครื่องจักรเสียและของเสียลงได้ สุดท้ายเรา

จะหลุดพ้นจากงานที่ยุ่งเหยิงอย่างเคย

IS

H

IN

G

แล้ว TPM แบบไหนกันที่ทำได้ใน 5 นาที? เอาละ คำตอบก็คือ วันหนึ่งเมื่อคุณเข้าถึงแนวคิดและความสำคัญ
เวลาสั้นๆ แค่ 5 นาทีก็เพียงพอที่คุณจะทำ TPM ขั้นพื้นฐาน เช่น การทำความสะอาด การตรวจเช็คตามจุด และการ

ซ่อมแซมเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน แต่สิ่งจำเป็นที่สุดในกิจกรรม TPM ขั้นพื้นฐาน อาจเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนตั้ง

เครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

BL

E

PU

คำถามที่ 2: อายุการใช้งานของเครื่องจักรกับบทบาทของผู้ ใช้เครื่องจักร

AR

พนักงานมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดอายุการใช้งานที่เหลือของเครื่องจักร ถูกหรือผิด?

.I.
S

Q

U

คำตอบที่ 2:

ed

M

at

er

ia

lo

fE

พนักงานผู้ใช้เครื่องจักรคือผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดและสัมผัสโดยตรงอยู่ทุกวัน ถ้าพนักงานเมินเฉยต่อความสกปรก
และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น การตั้งเครื่องจักร การใช้เครื่องจักร และการตรวจสอบ เครื่องจักรก็เริ่มมีการ

หยุดเล็กน้อยและรุกลามเป็นเครื่องจักรเสียในที่สุด ยิ่งเมื่อเรามองไปที่พนักงานผู้ใช้เครื่องจักรกับพนักงานผู้ซ่อม
เครื่องจักรที่มีความแตกต่างกันทางความคิด เราจะยิ่งพบว่ามีความเป็นไปได้ที่อายุการใช้งานของเครื่องจักรจะสั้นลง
สรุป คำตอบของเราในข้อนี้คือ “ถูก”

op

yr

ig

ht

ความรู้และทักษะของพนักงานระดับปฏิบัติการสามารถช่วยป้องกันเครื่องจักรเสียได้ แต่ขั้นต่ำต้องประกอบ

ด้วยกิจกรรมและความสามารถต่อไปนี้:

C

1. ใช้งานและปรับแต่งเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจเช็คและทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่กำหนด เมื่อมีการตั้งเครื่องจักรใหม่หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต
เช่นการเปลี่ยนแม่พิมพ์ อุปกรณ์นำร่อง วัตถุดิบ หรือเครื่องมือตัด เป็นต้น
3. ให้ข้อมูลกับฝ่ายซ่อมบำรุงถึงผลการตรวจสอบประจำวัน
4. ศักยภาพในการแก้ไขเบื้องต้น (การเปลี่ยนชิ้นส่วนง่ายๆ ) และปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานกรณีฉุกเฉิน
5. การใช้เทคนิคการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า
6. การใช้สัมผัสทั้งห้าในการตรวจจับความผิดปกติ
7. รอบรู้และปฏิบัติได้ในเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับการซ่อมหรือแก้ไข ตัวอย่างเช่น:
a. ทักษะการวัดละเอียด
ทดสอบตัวคุณเอง: แบบทดสอบความเข้าใจ 213
ที่สอดคล้องกับลีน TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

x = 10 + 40 + 30 – 30 – 15 = 35

y = 10 + 40 – 60 – 30 = 80

อย่างไรก็ตาม ขนาดที่กำหนดไว้ในบางจุดมีการกำหนดพิกัดความเผื่ออยู่ร่วมด้วย แล้วคราวนี้ผู้ปฏิบัติงานจะ

คำนวณอย่างไร? สำหรับคุณอาจคำนวณได้ด้วยวิธีของคุณเอง แต่ไม่ว่าอย่างไร การเขียนแบบเช่นนี้ทำให้เสียเวลา

ต่อผู้ปฏิบัติ แทนที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์

คำถามที่ 4: มาตรฐานงานสวม
มาตรฐานสำหรับชิ้นส่วนที่สวมอยู่บนเพลา ยึดขนาดของรูเป็นหลัก ถูกหรือผิด?

G

คำตอบที่ 4:

H

IN

ถูก

U

AR

E

PU

BL

IS

1. โดยทั่วไป พิกัดความเผื่อบนแกน H คือศูนย์ ถ้าคุณสามารถเลือกขนาดของรูได้อย่างเหมาะสมตามมาตร-

ฐานนี้ (ภาพที่ 10-3) โดยได้งานสวมตามระดับความแน่นที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ถ้างานของคุณมีทั้งสวมคลอน สวม

พอดี และสวมอัดผสมอยู่บนเพลาเดียวกัน จะเป็นการดีกว่าถ้ายึดขนาดของเพลาเป็นหลักและทำการปรับเปลี่ยน

ขนาดของรู มิฉะนั้นแล้วคุณต้องทำการแก้ไขเพลาให้มีหลายมาตรฐานบนชิ้นเดียว ซึ่งเป็นงานที่ยาก

fE

.I.
S

Q

2. จากมุมมองของผู้ปฏิบัติ การกลึงเพลาให้ได้ขนาดภายใต้พิกัดความเผื่อ ง่ายกว่าการคว้านรูให้ได้ขนาด

ภายใต้พิกัดความเผื่อ

er

ia

lo

3. ถ้าคุณยึดขนาดของเพลาเป็นหลักแล้วปรับขนาดของรูเข้าหา คุณต้องใช้เครื่องมือพิเศษจำนวนมาก

เช่น เกจวัดหรือดอกคว้านละเอียด (Reamer) ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดก็ได้

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

4. การยึดขนาดของรูเป็นหลัก สามารถหาซื้อเพลาที่เข้ากันได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ (ขนาด พิกัดความ

เผื่อ และความละเอียดผิว) มาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมอีก

ทดสอบตัวคุณเอง: แบบทดสอบความเข้าใจ 215
ที่สอดคล้องกับลีน TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

การมองเห็น
การได้ยิน

2. กระบอกสูบสำหรับอัดมีความฝืด ต้องการการหล่อลื่นในทันที

การมองเห็น
การได้ยิน

3. มีกลิ่นไหม้มาจากเครื่องจักร หรือมอเตอร์

การได้กลิ่น
การสัมผัส

4. เครื่องจักรมีควันขึ้นมา และมีการหลวมคลอน

การมองเห็น
การได้ยิน

G

1. ผิวหน้าของเปลือกหุ้มสึกหรอและทำให้ไม่มีความเรียบ

การได้ยิน

BL

PU

6. อุปกรณ์บอกระดับน้ำมันมองเห็นยาก อาจทำให้น้ำมันสกปรก และแห้งได้

IS

H

IN

5. มีลมรั่วออกมาจากบางบริเวณ และมีเสียงดัง

การมองเห็น
การสัมผัส

U

AR

E

7. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิมีสิ่งผิดปกติที่แผงควบคุม และอาจมีบางอย่างแตกหัก

การมองเห็น

.I.
S

Q

คำตอบที่ 5:

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

ทั้งหมดนั้นถูกต้องแล้ว นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ เพราะไม่มีเซ็นเซอร์ใดในโลกแม่นยำ

เท่ากับสัญชาตญาณมนุษย์ ถ้าพนักงานบอกว่าดูเหมือนมีอะไรผิดปกติ ส่วนใหญ่มักจะมีอะไรผิดปกติจริง ถึงแม้

บางทีพนักงานอาจรู้สึกไปเองทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ก็ไม่มีอะไรเสียหาย เพราะอย่างน้อยก็ทำให้หัวหน้าได้ลงมา

ดูและการตรวจเช็คด้วยเครื่องมือที่แม่นยำกว่าก็จะเริ่มขึ้น ประเด็นสำคัญคือ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการ

เตรียมคู่มือการแปลสัญญาณความผิดปกติที่ตรวจพบจากสัมผัสทั้งห้า ไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การแก้ปัญหา

เบื้องต้นด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป โดยความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองนี้ ได้มาจากการกระบวนการฝึก

อบรมที่มีประสิทธิภาพที่ต้องจัดให้กับพนักงานก่อน และต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องระลึกถึงอยู่เสมอ

C

1. เตรียมพร้อมสำหรับการบำรุงรักษา
มั่นใจว่าชิ้นส่วน เครื่องมือ เครื่องมือวัด และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษา (ตัวอย่างเช่น ผ้ารอง ผ้าคลุม ผ้า
ซับน้ำมันหรือเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น) อยู่ใกล้มือ
2. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขการรั่วซึม
เมื่อพนักงานทำการแก้ไขปัญหาการรั่วซึม (จากตัวอุปกรณ์ จากหัวฉีด จากปะเก็น จากท่อหรือวาล์ว เป็นต้น)
พนักงานจำเป็นต้องรู้
G

วิธีขันแน่นสลักเกลียว

G

วิธีเปลี่ยนปะเก็น

G

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีฉุกเฉิน (ใช้สายรัด หรือใช้สารประกอบเคมีแข็งตัว)
ทดสอบตัวคุณเอง: แบบทดสอบความเข้าใจ 217
ที่สอดคล้องกับลีน TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

222 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

TPM for the Lean Factory

fE

lo

ia

er

at

M

Q

.I.
S
E

AR

U

G

IN

H

IS

BL

PU

ภาพที่ 10-7 ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ ความสูญเปล่า และ เทคโนโลยีในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

ed

ht

ig

yr

op

C

คำตอบที่ 9:
เราให้เวลาคุณคิดต่อกับประโยคเหล่านี้ แต่ใบ้ให้ว่าในการผลิตแบบลีนต้องการประสิทธิภาพสูงสุดแต่ไม่ได้

หมายความว่าต้องเดินเครื่องจักรด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่มันทำได้ เพาะเป็นไปได้ว่ามันจะกลายเป็นการสะสมงาน

ระหว่างทำให้อยู่ในกระบวนการเต็มไปหมด
ความสูญเปล่าอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในผังในภาพที่ 10-7 ทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลโดยรวม

ของเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ OEE (Overall Equipment Effectiveness) ความสูญเปล่า (Losses) และเทคโนโลยีใน

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement)

คำถามที่ 10: คะแนน 5ส ของคุณเป็นอย่างไร?

BL

IS

H

IN

G

ตารางที่ 10-2 เป็นส่วนหนึ่งของแบบประเมิน 5ส ของบริษัท Mynac ที่เคยกล่าวแล้วในบทที่ 3 ในฉบับ
สมบูรณ์ทั้งหมดจะมีด้วยกัน 30 หัวข้อการประเมิน แต่ละหัวข้อมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเต็มก็จะเท่ากับ 300
คะแนน

PU

1. โรงงานของคุณได้ถึง 100 คะแนนหรือไม่ หรือมากกว่า?

.I.
S

Q

U

AR

E

2. ใน ส “สร้างนิสัย” มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ประเมินเรื่องการทักทายแขกผู้มาเยือน ตามการประเมินของ Mynac
ในหัวข้อนี้คุณจะถูกแนะนำว่า ถ้าคุณอยากได้คะแนนคุณต้องไม่ทักทายแขก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คุณสามารถอธิบาย

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนโยบายนี้ได้หรือไม่?

lo

บริเวณ
แผนก
สายการผลิต

fE

ตารางที่ 10-2 แบบประเมิน 5ส ของบริษัท Mynac

จุดตรวจ

M

at

er

ia

วันที่
สมาชิก

ed

1

2

4

5

สิ่งของต่างๆ อยู่ในที่
ที่เหมาะสมแต่
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
ให้ทราบได้ว่าเมื่อใด
จะถึงเวลาสั่ง

สิง่ ของต่างๆ ถูกจัดการ
ตามแนวทางของการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี
(JIT) โดยมีการแสดง
เวลาและจำนวนที่
ต้องการไว้บนบอร์ด

ht

สะสาง

ระดับการประเมิน
3

บริเวณที่มีการจัด
เก็บมีความสับสน
ยุ่งเหยิงเกินไป

สิ่งของต่างๆ
อยู่ในที่ซึ่ง
ไม่เหมาะสม

ทางเดิน

มีงานระหว่างทำ
หรือสิ่งของอื่นใดวาง
อยู่บนช่องทางเดิน

สิ่งของต่างๆ วางไว้ สิ่งของต่างๆ วางยื่น
ข้างทางเดิน รถเข็น ล้ำเข้ามาในช่อง
ต่างๆ ไม่สามารถผ่าน ทางเดิน
ไปได้ยกเว้นพนักงาน

ไม่มงี านระหว่างทำหรือ
สิ่งของต่างๆ วางยื่น
ล้ำเข้ามาในช่องทางเดิน สิ่งของอื่นใดวางหรือ
กีดขวางอยูใ่ น
แต่มีป้ายเตือน
ช่องทางเดิน

พื้นที่ทำงาน

สิ่งของต่างๆ วาง
ระเกะระกะกระจายอยู่
โดยรอบเป็นเวลา
นับเดือนและไร้รปู แบบ

สิ่งของต่างๆ วางอยู่
โดยรอบเป็นเวลานับ
เดือน แต่ไม่ได้เป็น
การกีดขวางใดๆ

มีเฉพาะสิ่งของที่จะถูก
ใช้ภายใน 1 สัปดาห์
เท่านั้นอยู่โดยรอบ

C

op

yr

ig

คลั งสินค้า
(การบริหาร
ของคงคลัง)

สิ่งของต่างๆ มี
การกำหนดที่ไว้ให้
แต่ไม่ได้รับการ
ปฏิบัติตาม

รายการสิ่งของที่
ไม่จำเป็นมีการติด
สติ๊กเกอร์สีแดงและ
กำหนดวันกำจัดไว้
เรียบร้อย

มีเฉพาะสิง่ ของทีจ่ ำเป็น
ต้องใช้ทุกวันเท่านั้น
อยู่โดยรอบ

ทดสอบตัวคุณเอง: 223
แบบทดสอบความเข้าใจที่สอดคล้องกับลีน TPM

คำตอบที่ 10:
1. ถ้าคุณประเมินโรงงานของคุณเอง คุณย่อมเป็นผู้ประเมินที่ใจดี ดังนั้นคะแนน 100 คะแนนจึงไม่ใช่เรื่อง

ยากสำหรับโรงงานใดก็ตามที่ประเมินตนเอง ไม่ว่าอย่างไร เมื่อคุณนำผู้ประเมินจากภายนอก (Third Party) ผู้ซึ่งไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสียมาทำการประเมิน การได้คะแนนสูงๆ จะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป
2. ผู้บริหารของ Mynac เชื่อว่าการที่พนักงานตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งคือการแสดงออกที่ดีที่สุดต่อ

สายตาแขกผู้มาเยือน แต่อย่างไรก็ตาม หากมีอันต้องสบตากันหรือเดินสวนกันเช่นขณะลงบันได พนักงานก็จะยิ้ม

และกล่าวทักทายแขกอย่างมีมิตรไมตรี

G

“คุณจะเห็นดวงจันทร์เล็กหรือใหญ่ มันขึ้นอยู่กับขนาดหัวใจของคุณ”

PU

BL

IS

H

IN

มันยากเหลือเกินสำหรับคนเราที่จะมองใครหรือสิ่งใดว่าดีกว่า ทั้งนี้เพราะเราไม่เคยยอมรับว่ามองผู้อื่นหรือ

สิ่งอื่นผ่านแว่นที่ขยายเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าตามเกณฑ์ของเรา และจะไม่ขยายสิ่งที่มีคุณค่าตามเกณฑ์ของผู้อื่น และ

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงแทบไม่เคยมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่ดีกว่า

E
AR

สรุปก็คือ เราต้องอาศัยความพยายามและการกระทำต่างๆ อีกมาก เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้กว้างขึ้น

Q

U

คำถามที่ 11: นิยามของ “การออกแบบในบริบทของ TPM”

fE

.I.
S

นิยามต่อไปนี้ ข้อใดคือนิยามของการออกแบบในบริบทของ TPM?

er

ia

lo

A. การออกแบบในบริบทของ TPM อ้างถึงการออกแบบที่คำนึงถึงคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ ไป

พร้อมกัน

ed

M

at

B. การออกแบบในบริบทของ TPM อ้างถึงการตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพขึ้นในฝ่ายออกแบบเพื่อให้พวกเขา

คิดค้นและดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีรางวัลตอบแทน

คำตอบที่ 11:

C

op

yr

ig

ht

C. การออกแบบในบริบทของ TPM อ้างถึงการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ว่า ทำอย่างไรจะไม่ให้เสีย

ขณะใช้งาน

นิยามในข้อ C เหมาะสม นิยามในข้อ A อ่านแล้วดูดี แต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณเน้นคุณภาพ คุณอาจไม่

ใส่ใจต้นทุนและการส่งมอบ และผลิตภัณฑ์ของคุณก็อาจเข้าสู่ตลาดล่าช้า ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณเน้นต้นทุน คุณ

อาจไม่ใส่ใจคุณภาพหรือปัจจัยอื่น อย่างไรก็ตาม เทคนิคการออกแบบที่ดีคือต้องมาจากพื้นฐานความรู้ทางเทคนิคที่มี
ณ ปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อให้งานเดินต่อไปข้างหน้าได้ สุดท้ายการออกแบบส่วนใหญ่จะจบลงที่การให้ความสำคัญ

กับการส่งมอบเป็นอันดับแรก
นิยามในข้อ B ง่ายแต่ไม่สามารถทำได้ กล่าวคือ โดยปกติผู้ที่อยู่ฝ่ายออกแบบแต่ละคนจะมีความฉลาดเป็น

เลิศ วิธีง่ายๆ ที่ใช้ได้ผลในสายการผลิตจะไม่ท้าทายและไม่ได้รับการต้อนกับที่นี่

224 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

หรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อเราออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรไม่ให้ไปเสียในขณะใช้งานได้ (นิยามในข้อ C) เรา
ก็จะไม่พบกับการหยุดของเครื่องจักรเล็กน้อย ปานกลาง และยาวนาน แน่นอน เราแทบไม่มีโอกาสพบกับการ

ฟ้องร้องทางกฎหมายของลูกค้าเนื่องจากปัญหาคุณภาพและการส่งมอบ ดังนั้นการออกแบบในบริบทของ TPM คือ

การออกแบบจากมุมมองของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีอยู่พร้อมในตัวเครื่องจักรตั้งแต่สร้างมันขึ้นมา

คำถามที่ 12: นิยามของการวิเคราะห์คุณค่า

G

การออกแบบในบริบทของการวิเคราะห์คุณค่าหรือ VA (Value Analysis) อ้างถึงกิจกรรมต่างๆ ในการลด

ต้นทุนการผลิตแบบคราวละมากๆ ด้วยการใช้ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่มีความประหยัด (แต่อาจมีความลำบากในการ
ผลิต) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้สามารถลดพิกัดความเผื่อลงได้ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงแบบของ
ผลิตภัณฑ์ อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดกับพนักงาน เมื่อนำการออกแบบในบริบทของการวิเคราะห์คุณค่ามาใช้?

H

IN

BL

IS

“ถึงรู้ทฤษฎีก็เปล่าประโยชน์ นอกเสียจากว่าคุณได้นำมันไปใช้”

AR

E

PU

แม้แต่ทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์ว่าดีมากๆ ก็ไร้ประสิทธิภาพได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติ สำหรับ

ทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ย่อมมีการอภิปราย ทบทวน และถกเถียงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่

น่าภิรมย์ยิ่ง

lo

fE

.I.
S

Q

U

ในฐานะผู้หนึ่งที่อยู่ในแวดวงของการปฏิบัติ เราควรมีทฤษฎีของเราที่ถือกำเนิดจากความเห็นและประสบ-

การณ์ของผู้ที่อยู่หน้างานผู้ซึ่งพิจารณาและลองผิดลองถูกในเทคนิคต่างๆ มาก่อน และการที่คุณจะทำอย่างนี้ได้คุณ

ต้องเป็นคนที่มีพลัง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และมีความสามารถในการตัดสินใจ

M

at

er

ia

เรื่องจริงใช่ไหม ที่พนักงานฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจทฤษฎีของการผลิตได้ทั้งหมด แต่ไม่ว่าจะเข้าใจเพียงใด
ถ้าให้พวกเขาลงไปทำงานจริงในสายการผลิต พวกเขาคงได้แต่เดินงงไปมาอยู่แถวนั้น

ht

ed

คำตอบที่ 12:

C

op

yr

ig

ปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดกับพนักงาน เมื่อนำการออกแบบในบริบทของการวิเคราะห์คุณค่ามาใช้ก็คือ ต้องเสีย

เวลากับการทำความคุ้นเคยกับวัสดุใหม่ที่กำหนดไว้ในแบบ ตัวอย่างเช่น ในบางโรงงาน คาดหวังให้หัวหน้างานรับผิด-

ชอบศึกษาวัสดุต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลัก VA และต้องตอบสนองต่อมันให้ได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก

รับวัสดุเหล่านั้นมา ภารกิจนี้ใหญ่หลวงนักในความรู้สึกของพนักงาน และในที่สุดก็ไม่สามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนด

ความล่าช้าเริ่มขึ้นทั่วทั้งโรงงาน เวลานำ (Lead Time) ตามที่ออกแบบไว้ก็ล่าช้าออกไป ดังนั้นเราจึงขอแนะนำว่า

การออกแบบในบริบทของการวิเคราะห์คุณค่า ต้องนำไปใช้อย่างระมัดระวัง

คำถามที่ 13: ขนาดของการผลิตในแต่รุ่น (Lot Size) ที่ ใช้อยู่ ประหยัดแล้วหรือ?
ขนาดของการผลิตแต่ละรุ่นที่ใช้อยู่ ไม่มีเลยที่ถือได้ว่าประหยัด ถูกหรือผิด?
ในรูปที่ 10-8 แสดงภาพที่มาของสูตรที่ใช้กันมาหลาย 10 ปีก่อนทศวรรษที่ 20 สูตรนี้ถือว่าต้นทุนของ

ชิ้นส่วน (L) คือการรวมกันของต้นทุนการจัดหา (Procurement ) กับต้นทุนการจัดเก็บ (Inventory)

ทดสอบตัวคุณเอง: แบบทดสอบความเข้าใจ 225
ที่สอดคล้องกับลีน TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

IN

ภาพที่ 10-8 การเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับขนาดของการผลิตแต่ละรุ่นที่ประหยัด

G

BL

E

PU

X + Q x C x i
L = A x Q
2

IS

H

A = ต้นทุนการจัดหา (ต้นทุนการจัดหาต่อนาทีคูณกับนาทีที่ใช้ในการจัดหาต่อวัน)

AR

กำหนดให้

X = ยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์ (หน่วยต่อปี)

Q = ขนาดของการผลิตแต่ละคราวที่ประหยัด (ไม่รวมความเสียหายหากส่งมอบไม่ทัน)

C = ต้นทุนการผลิต (จะถูกต้องมากขึน้ ถ้าไม่รวมต้นทุนการเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต)

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

i = ต้นทุนการจัดเก็บในรูปของเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิต (โดยทั่วไปประมาณ 20 ถึง 30

เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตต่อปี)

M

at

er

op

yr

ig

ht

ed

ถ้าเราคิดถึงต้นทุนการจัดหาและต้นทุนจากการจัดเก็บ จากสมการที่เป็นอยู่ เราจะได้

C

และถ้าเราหาค่า Q เราจะได้

Ax = QCi
Q 2
Q = QCi
2Ax
Q = 2Ax
Ci

และกลายมาเป็นสูตรที่โด่งดังในการวิจัยดำเนินงานสำหรับการบริหารของคงคลัง เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะ

งดใช้ตัวแปรและเปลี่ยนเป็นคำพูดแทน สูตรนี้ก็จะได้เป็น

226 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

เวลาเดินกลับของเครื่องมือจากชิ้นงานเข้าสู่ศูนย์รวม 34.5 เปอร์เซ็นต์
รวม 100 เปอร์เซ็นต์
แผนการปรับปรุงประกอบด้วยการใช้การแบบฟอร์มการวิเคราะห์เวลางานมาตรฐานของคนและเครื่องจักร
(Standard Work Combination Sheet) เพื่อที่จะหาทางลดเวลารวมของทุกการปฏิบัติงานต่อไป ตัวอย่างเช่น 21
วินาทีของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานย่อยที่ 8 และ 9 (ขั้นตอนที่ 2 ในตารางที่ 10-3) ทดลองนำขั้นตอนเหล่านี้ไปบันทึก
ด้วยแบบฟอร์มการวิเคราะห์งานมาตรฐานในภาพที่ 10-4

IN

G

หมายเหตุอย่างหนึง่ ของตัวอย่างนีค้ อื นอกจากเวลาทีใ่ ช้ในการเดินเครือ่ ง ยังมีเวลาทีใ่ ช้ในการเปลีย่ นโปรแกรม

ที่นานถึง 10 นาที เพราะในการเปลี่ยนทุกครั้งต้องมีการแก้ไขดัดแปลงบางส่วนของโปรแกรม ประเด็นก็คือ ทำอย่างไร

ให้การเปลี่ยนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งใดๆ คำตอบก็คือ คุณต้องทำทุกอย่างให้เข้าหลักการของการทำให้
มาตรฐานเครื่องจักรคงที่ แม้เปลี่ยนรุ่นการผลิต

BL

IS

H

เพื่อเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวผู้บริหาร M จึงเตรียมแผนการกำจัดความสูญเปล่าในรูปแบบฟอร์มตาม

ตารางที่ 10-4 จากนั้นจึงนำเสนอสายการผลิตที่เป็นไปได้ 2 แบบ

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

แผน A: แทนที่จะใช้เครื่องจักร CNC ที่รวมการทำงานของเครื่องมือกลหลายชนิดไว้ด้วยกัน ที่มีราคาสูงถึง

30 ล้านเยนต่อเครื่อง เราสามารถสร้างสรรค์สายการผลิตเอนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทั่วไปในราคา 30 ล้านเยนได้เช่น

กัน ภายหลังการคำนวณความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เราก็สามารถนำไปเปรียบได้ว่าอย่างใดคุ้มค่ากว่ากัน (ภายใต้

เงื่อนไขการใช้งาน 6 ปี สัมประสิทธิ์การสึกหรออย่างน้อย 1.3 วันทำงานต่อเดือนเท่ากับ 20 และชั่วโมงทำงานต่อวัน

เท่ากับ 8)

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

แผน B: สังเกตจากภาพที่ 10-5 เป็นการสร้างสรรค์สายการผลิตขึ้นมา 2 สาย (A และ B) โดยใช้แขนกล
(Robot) ทำงาน (27 ล้านเยน หรือประมาณ 216,000 เหรียญสหรัฐฯ) และต่อเชื่อมกับสายการผลิตรูปตัวยู (สายการ
ผลิต C) ที่ควบคุมโดยคน หรือหากต้องการใช้แขนกลอีกก็สามารถทำได้ แต่ต้องห้อยลงมาจากเพดาน

ทดสอบตัวคุณเอง: แบบทดสอบความเข้าใจ 233
ที่สอดคล้องกับลีน TPM สำหรับโรงงานแบบลีน

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ภาพรวมของการปฏิบัติลีน TPM
หรือ “นวัตกรรมในการทำ TPM”

.I.
S

Q

ส่วนที่ 1: ประกาศการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุด

M

at

er

ia

lo

fE

ประธานบริษัท (หรือผู้จัดการโรงงาน) ประกาศแผนการและการตัดสินใจนำ TPM ที่ผ่านการทบทวนใหม่มา

ปฏิ บั ติ บนพื้ น ฐานของ 5ส ใหม่ และการบำรุ ง รั ก ษาแบบทั น ที ทั น ใดโดยเตรี ย มพร้ อ มไว้ ล่ ว งหน้ า หรื อ Instant
Maintenance

ht

ed

ส่วนที่ 2: ปฐมนิเทศพนักงานทุกคน
C

op

yr

ig

จัดการปฐมนิเทศเรื่องนวัตกรรมในการทำ TPM ให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงคณะผู้บริหาร โดยการปฐมนิเทศ
ครั้ ง นี้ ต้ อ งดำเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาอั น สั้ น และต้ อ งใช้ ก ารฝึ ก อบรมในฐานะเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการ
ปฐมนิเทศ
ตารางการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TPM และแผนการอบรม, Worksheet 1
ผู้บริหารระดับสูง: ฝึกอบรมหลักสูตรขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมในการทำ TPM และบทบาทของผู้บริหาร
ระดับสูง (หลักสูตร 2 วัน)
ผู้บริหารระดับกลาง: ฝึกอบรมหลักสูตรขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมในการทำ TPM และวิธีการที่ออกแบบมา
เฉพาะเพื่อการรณรงค์ส่งเสริม และบทบาทของผู้บริหาร (2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน)
หัวหน้าทีมรณรงค์ส่งเสริมของแต่ละพื้นที่ (เลือกจากหัวหน้าแผนก และ ฝ่ายธุรการ): ฝึกอบรมตามแนวทาง
ปฏิบัติจริง (การฝึกอบรมที่ไม่เน้นทฤษฎี แต่เน้นวิธีการที่ปฏิบัติได้จริงและสัมฤทธิ์ผลเมื่อนำไปใช้ในพื้นที่) (แบ่งเป็น

2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน)
ภาพรวมของการปฏิบัติลีน TPM 239
หรือ “นวัตกรรมในการทำ TPM”

หัวหน้าทีมผู้ใช้เครื่องจักร (สมาชิกของทีมปฏิบัติการ): ฝึกอบรมตามแนวทางปฏิบัติจริงเรื่องเครื่องจักร
อุปกรณ์และการส่งผลถึงความสูญเปล่า และความสัมพันธ์กับ 5ส ใหม่ (แบ่งเป็น 3 รุ่น แต่ละรุ่นต้องมีตัวแทนจาก

ทีมรณรงคส่งเสริม 2 คน)

ส่วนที่ 3: ตั้งทีมติดตามการดำเนินการ TPM
1. การติดตามการดำเนินการ TPM ซึ่งเป็นหน้าที่ของทีมนี้จะครอบคลุมทุกจุดที่เป็นสาระสำคัญในการ

ดำเนินการทั่วทั้งบริษัท (หรือโรงงาน) ทีมงานนี้ประกอบไปด้วย:
หัวหน้าทีมปฏิบัติการ: เป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงในการรณรงค์ส่งเสริม TPM และเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและวินิจฉัยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Audit and Diagnosis Committee)

H

IN

G

ทีมรณรงค์ส่งเสริม: เป็นทีมสำหรับรณรงค์ส่งเสริมในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยสมาชิกในทีม 4-5 คน รวมหัว
หน้าและรองหัวหน้าที่เลือกโดยสมาชิกในทีม

E

ผังโครงสร้างทีมงานในการดำเนินการ TPM, Worksheet 2

AR

G

PU

BL

IS

ในโรงงานที่การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตทำให้เกิดคอขวดขึ้นในกระบวนการ และมีกลุ่มศึกษาเรื่อง
นี้โดยเฉพาะ (Setup Study Group) กลุ่มนี้ต้องเข้ามาอยู่ในทีมติดตามนี้ด้วย

.I.
S

Q

U

2. จัดการประชุมนัดแรกของทีมติดตามการดำเนินการ TPM ทุกคน เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและ
ตารางเวลาของกิจกรรมต่างๆ

fE

แบบฟอร์มประเมินผลลัพธ์การประชุม, Worksheet 3

lo

G

at

แบบฟอร์มมอบหมายการตรวจวินิจฉัยการเพิ่มผลิตภาพ, Worksheet 4

M

G

er

ia

3. มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินและวินิจฉัยการเพิ่มผลผลิตแต่ละคน

ht

ed

ส่วนที่ 4: ตั้งนโยบายพื้นฐานและเป้าหมาย
C

op

yr

ig

1. รวบรวมเอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่ยืนยันสาเหตุพื้นฐานของความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมในการทำ TPM
ในรูปของความจำเป็นจากภายในและความจำเป็นจากภายนอก ตัวอย่างเช่น:
ความจำเป็นจากภายนอก การแข่งขันในตลาดโลก เพื่อความสามารถในการแข่งขันต้องลดต้นทุนลง

30 เปอร์เซ็นต์ ลดเวลาการส่งมอบลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น

ความจำเป็นจากภายใน a. ต้องแบกรับปัญหาของเสียในกระบวนการ เครื่องจักรเสีย และการหยุด


240 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

เล็กน้อยของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เป็นต้น
b. ความจริงที่ว่าการปรับปรุงมีอุปสรรคเพราะไม่มีเวลา เนื่องจากการ
เปลี่ยนรุ่นการผลิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น

G

เอกสารการวางแผนกระบวนการผลิต, Worksheet 11

G

แผนภูมิกระบวนการบริหารคุณภาพ, Worksheet 12

2. ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อหาและแบ่งแยกความสูญเปล่าที่มองไม่เห็นในทันที
G

แบบสำรวจการปฏิบัติงาน (ด้วยวิธีการสุ่มงาน), Worksheet 13

G

แบบวัดความสมดุลของสายการผลิต, Worksheet 14

G

แบบฟอร์มตรวจเช็คสายการประกอบหลัก, Worksheet 15

IN

G

ส่วนที่ 6: การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน
(สำรวจความสูญเปล่าในสถานที่ทำงาน)
BL

IS

H

วันหนึ่งเมื่อคุณเข้าใจข้อมูลในเอกสารเบื้องต้นทั้งหมด ต่อไปคุณต้องลงสำรวจ ณ สถานที่จริง ที่ซึ่งเป็นที่มา

ของเอกสารเหล่านั้น เพื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ณ ที่นั้นด้วยตาของคุณเอง
แบบฟอร์มวิเคราะห์สาเหตุความบกพร่องและการแนวทางดำเนินการ, Worksheet 16

PU

G

U
Q

ความสูญเปล่า 7 ประการ เหตุผลที่เราต้องทำ TPM

AR

E

ค้นหาความสูญเปล่า 7 ประการ พร้อมกับสาเหตุ และวางมาตรการกำจัดความสูญเปล่าเหล่านั้น

fE

.I.
S

1. การหยุดของเครื่องจักรที่เล็กน้อย ปานกลาง และ ยาวนาน

lo

2. การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ใช้เวลานาน

er

ia

3. การแก้ไขงาน การเกิดของเสีย ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ และอัตราการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่ำ

M

at

4. การหยุดเครื่องจักรเนื่องจากการวางแผน (หรือบริหารจัดการ)

ht

ed

5. การประยุกต์ใช้ 2ส ไม่สมบูรณ์

yr

ig

6. การผลิตมากเกินความจำเป็นเนื่องจากเครื่องจักรขาดใหญ่

C

op

7. การปรับตั้งหรือลองเครื่องจักรในช่วงเริ่มการผลิตที่มีปัญหา

ส่วนที่ 7: ปรับปรุงสถานการณ์ 5ส
ผ่านการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ 2ส สะสาง และ สะดวก (บทที่ 2)
1. สร้างนิสัย (ส ตัวที่ 5) คือจุดศูนย์กลางของ 5ส ทั้งระบบ ในขณะที่ 2ส แรก สะสางและสะดวก คือ ความ

มั่นใจว่าความสำเร็จใน ส อื่นจะตามมา
2. ง่ายที่สุดในการทำให้ทุกคนรู้จักกับสะสางและสะดวก คือ นำมาใช้ในกระบวนการการเตรียมความพร้อม
ก่อนตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต ร่วมกับสายการจัดวางวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นรูปตัวยู (U-shape pre-setup
line)
242 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ขั้นตอนที่ 2 สรุปปัญหาของแต่ละเครื่องจักรและสายการผลิต
ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละสายการผลิตและชิ้นส่วนของเครื่องจักร
G

แบบฟอร์มการตรวจเช็คปัญหาที่เกิดขึ้นกับแต่ละอุปกรณ์ เป็นรายเครื่องจักร, ตารางที่ 4-3

G

สรุปปัญหาแยกตามสายการผลิตและแยกตามเครื่องจักร, ตารางที่ 4-4

G

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์, ตารางที่ 4-5

G

ตารางสรุปของเสียของแต่ละสายการผลิต, ตารางที่ 4-6, Worksheet 22

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กลไกการเกิดการหยุดเล็กน้อยและสาเหตุ

G

1. สำรวจสถานที่จริงและวิเคราะห์กลไกการเกิดการหยุดเล็กน้อย
ผังการวิเคราะห์ระบบกลไก, ภาพที่ 4-1

G

แบบฟอร์มการวิเคราะห์การหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร, Worksheet 23

BL

IS

H

IN

G

AR

E

PU

2. ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้

U

ขั้นตอนที่ 4 สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ กลไก และสาเหตุ ให้เห็นชัดเจน

lo

fE

.I.
S

Q

1. เรียนรู้สาเหตุที่แท้จริงของการหยุดเล็กน้อยโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Why-Why เพื่อที่จะติดตามปรากฏ-

การณ์ที่เกิดขึ้นจากผลย้อนไปหาเหตุ เพื่อหาทางกำจัดต่อไป แต่บางครั้งการวิเคราะห์ต้องการข้อมูลพื้นฐานมากขึ้น
เทคนิค 5W-1H ก็จะถูกนำมาใช้ในตอนนี้อย่างเป็นประโยชน์ยิ่ง

ia

แบบฟอร์มการวิเคราะห์แบบ Why-Why, ภาพที่ 4-2, Worksheet 24

er

G

ed

M

at

2. หลังทราบสาเหตุต้องรีบค้นหาทฤษฎีการเกิดขึ้นของมัน

ig

ht

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งระบบการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

C

op

yr

1. อธิบายปรากฏการณ์ ที่มา และแผนการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า ด้วย

การปรับปรุงง่ายๆ ตามจุดต่างๆ (การปรับปรุงขนาดเล็ก)
G

แผนการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาเครื่องจักร, Worksheet 25

2. อบรมทีมผู้ใช้เครื่องจักร
3. เลือกกรณีตัวอย่างของการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อสาธิตให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกคนได้ดู
4. วางแผนปฏิบัติการสำหรับการปรับปรุงปัญหาเครื่องจักรเสียในระยะยาว (การปรับปรุงขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่)
G

แผนการปรับปรุงอุปกรณ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา, ตารางที่ 4-7, Worksheet 26

244 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในปัจจุบัน
G

แผนภูมิการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และปริมาณ-การวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการของพาเรโต, Worksheet 18

G

ผังการไหลตามการวางผังโรงงาน, ภาพที่ 5-1

G

รายงานประสิทธิภาพของสายการผลิตประจำเดือน, Worksheet 19

G

แผนภูมิการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของเครื่องจักรอุปกรณ์, Worksheet 20

G

แบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุของการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร, Worksheet 21

ขั้นตอนที่ 2 สรุปปัญหาของแต่ละเครื่องจักรและสายการผลิต

G

จัดทำบันทึกปัญหาแยกตามสายการผลิต โดยแต่ละสายการผลิตแยกตามอุปกรณ์

แบบฟอร์มการวิเคราะห์การหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร, ตารางที่ 5-2, Worksheet 23

G

กราฟแสดงการเกิดการหยุดเล็กน้อยแยกตามเครื่องจักร, ภาพที่ 5-3

BL

IS

H

IN

G

PU

แบบฟอร์มบันทึกสาเหตุการหยุดของเครื่องจักร CNC ที่รวมการทำงานของเครื่องมือกลหลายชนิดไว้ด้วย

กัน, Worksheet 33

U

AR

E

G

fE

1. ทำการสำรวจในสถานที่จริงที่เกิดปัญหา

.I.
S

Q

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์กลไกการเกิดการหยุดเล็กน้อยและสาเหตุ

M

at

er

ia

lo

สั ง เกตทุ ก อย่ า งที่ อ าจจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การหยุ ด เล็ ก น้ อ ยของเครื่ อ งจั ก ร เช่ น ปั จ จั ย ภายนอกที่ ก ระทบกั บ
กระบวนการ เครื่องจักรเสียและของเสียที่สะสมมา การตั้งค่าหรือพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
เป็นต้น

ht

ed

2. วิเคราะห์กลไกของเครื่องจักรที่สัมพันธ์กับการหยุดเล็กน้อย, ตารางที่ 5-3
แบบฟอร์มบันทึกปรากฏการณ์และกลไกการเกิด, Worksheet 34

G

แบบฟอร์มการวิเคราะห์แบบ P-M, Worksheet 35

C

op

yr

ig

G

ขั้นตอนที่ 4 สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ กลไก และสาเหตุ ให้เห็นชัดเจน
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบ Why-Why เพื่อมองเห็นภาพอย่างเป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์กัน จากปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นย้อนไปหากลไกต่างๆ ที่นำมาสู่ปรากฏการณ์เหล่านั้น เรื่อยไปจนถึงสาเหตุ เพื่อหาทางกำจัดมันออกไป และเพื่อ
ให้ทราบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เทคนิค 5W-1H (หรือ 4W-1H) สามารถถูกนำมาใช้ประกอบได้
G

แบบฟอร์มการวิเคราะห์แบบ Why-Why, ภาพที่ 5-5, 5-6 และ 5-7, Worksheet 24

246 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

Worksheet สำหรับ
“สร้างนวัตกรรมในการทำ TPM”

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Worksheet ทั้งหลายในที่นี้มีทั้ง เอกสาร แบบฟอร์ม ตาราง และแผนภูมิหรือแผนภาพต่างๆ เพื่อใช้ในการ

บันทึก วิเคราะห์ หรือนำเสนอข้อมูล ที่มีการใช้จริงในโรงงานอุสาหกรรมของญี่ปุ่นที่มีการทำ TPM คุณสามารถค้นหา

ไปทีละหน้าจนกว่าจะพบกับรูปแบบที่คุณต้องการ หรืออาจจะใช้การอ่านภาพรวมในบทก่อนหน้านี้ (หน้า 239-257)
เพื่อดูลำดับขั้นการใช้ของแต่ละ Worksheet ที่ไล่เลียงไปตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ทีละบท ในเกือบทุก Worksheet
นอกจากมี ตั ว อย่ า งการใช้ แ ล้ ว ยั ง มี ที่ เ ป็ น ฟอร์ ม เปล่ า ไว้ ใ ห้ คุ ณ ได้ เ ติ ม ลงไป ให้ ต รงกั บ สถานการณ์ ข อง

คุณ แต่ถ้าหากพบว่ามันค่อนข้างเข้ากันได้ยาก ก็ขอให้คุณใช้ Worksheet เหล่านี้ในฐานะเป็นต้นแบบหรือแนวทาง

ในการสร้าง Worksheet ที่เหมาะสมของคุณเองขึ้นมา

Worksheet สำหรับ 259
“สร้างนวัตกรรมในการทำ TPM”

Worksheet 1 ตารางการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TPM และแผนการอบรม
ใช้รวบรวมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ ผู้เรียน ที่จำเป็น เพื่อความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการ (เพื่อปรับให้ทุกคน

ในองค์กรมี TPM ภาพเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์กร)
Worksheet 2 ผังโครงสร้างทีมงานในการดำเนินการ TPM
ใช้ระบุบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในทีมงาน TPM ใครเป็นหัวหน้า ใครเป็นสมาชิก
Worksheet 3 แบบฟอร์มประเมินผลลัพธ์การประชุม
แบบฟอร์มนี้นอกจากช่วยบันทึกการประชุมแล้ว ยังช่วยให้การประชุมของทีม TPM มีประสิทธิผลและไม่

เสียเวลาเปล่า เนื่องจากมีการประเมิน

IN

G

Worksheet 4 แบบฟอร์มมอบหมายการตรวจวินิจฉัยการเพิ่มผลิตภาพ

E

AR

Worksheet 5 แบบฟอร์มสำรวจ TPM ณ สายการผลิต

PU

BL

IS

H

ใช้บันทึกแผนงานของคณะกรรมการตรวจวินิจฉัยการเพิ่มผลิตภาพ ในการมอบหมายการลงพื้นที่ให้กับคณะ

กรรมการแต่ละคน ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ประธานบริษัทลงมาจนถึงผู้จัดการ

แผนก

Q

U

ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ณ สายการผลิต ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

.I.
S

Worksheet 6 แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ia

lo

fE

ใช้ในการนำเสนอแนวคิดการปรับปรุงที่ได้มาจากการศึกษาของทีมงานต่อสาธารณะ เพื่อให้ประหนึ่งเป็น

พันธะสัญญาและมองเห็นแนวทางร่วมกันของทุกคนในทีม แต่การเขียนต้องเฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

M

at

er

Worksheet 7 บอร์ดช่วยในการบริหารกิจกรรม TPM

C

op

yr

ig

ht

ed

บอร์ดช่วยในการบริหารกิจกรรม TPM จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ worksheet แต่เป็นป้ายขนาดใหญ่เพื่อแสดง

กิจกรรมในการดำเนินการ TPM และสถิติผลลัพธ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ณ พื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากถ้าใน
ทุกๆ พื้นที่มีบอร์ดนี้ ทุกคนจะได้ทราบว่า TPM ของเขาส่งผลอย่างไรกับ TPM ของบริษัทหรือประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ (OEE)
Worksheet 8 ตารางบันทึกการผลิตรายชั่วโมง
วัตถุประสงค์การใช้ของตารางนี้ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบปริมาณการผลิตที่วางแผนไว้กับที่ผลิตได้จริง นอกจาก
นั้น ยังสามารถใช้เพื่อบันทึกเปรียบเทียบเวลาเดินเครื่องจักรกับเวลาเดินเครื่องจักรสุทธิ (เวลาเดินเครื่องจักรที่เกิดการ
ผลิต) (ตัวอย่างจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
Worksheet 9 แบบฟอร์มสรุปอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ
ใช้รวม 3 องค์ประกอบของการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กับเครื่องจักรที่มีอิทธิพลต่อ OEE ของทั้งสายการผลิตหรือทั้งโรงงาน อย่างไรก็ตาม ต้องทำให้มันง่ายและสะดวก และ
สามารถรู้ได้ทันทีว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างเมื่อบันทึกเสร็จ (ตัวอย่างจากบริษัท Y)
260 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

Worksheet 10 ตารางสรุปเวลาว่างของเครื่องจักรรายเดือน (เวลารอคอยหรือเครื่องจักรเดินตัวเปล่า)
เวลารอคอยหรือเวลาที่เครื่องจักรเดินตัวเปล่า เป็นเวลาสูญเปล่าที่วิเคราะห์ยาก เพราะมีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ตารางนี้สามารถช่วยให้คุณเห็นว่ากิจกรรมใดบ้างที่ทำให้เครื่องจักรต้องรอคอยหรือเดินตัวเปล่า ซึ่งจะเป็นจุด
เริ่มต้นของการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา รายการในแถวบนสุดของตาราง คุณสามารถปรับให้เข้ากับโรงงานของคุณ
ได้ (ตัวอย่างจากบริษัท Y)
Worksheet 11 เอกสารการวางแผนกระบวนการผลิต
เอกสารนี้ จริงๆ คือการนำแผนภูมิกระบวนการมากำกับไว้ด้วยวิธีการจัดการในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกขั้นตอน

ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยืนยันคุณภาพ ที่ต้องกำกับไว้ว่าเมื่อใดและอย่างไร

G

Worksheet 12 แผนภูมิกระบวนการบริหารคุณภาพ

BL

PU

Worksheet 13 แบบสำรวจการปฏิบัติงาน (ด้วยวิธีการสุ่มงาน)

IS

H

IN

นี่คือแผนภูมิกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เป็นประโยชน์มากในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมกระบวนการ
สำหรับ ISO 9000

Q

U

AR

E

แบบสำรวจด้วยการสุ่มงานนี้เป็นอย่างง่าย มีการแบ่งการปฏิบัติงานทั้งหมดไว้ล่วงหน้าโดยแบ่งเป็น 3

หมวดใหญ่ การปฏิบัติงานที่เกิดมูลค่า การปฏิบัติงานที่กึ่งเป็นความสูญเปล่า (ไม่เกิดมูลค่าแต่มีความจำเป็น) และ

การปฏิบัติงานที่เป็นความสูญเปล่า ส่วนรายละเอียดของแต่ละหมวดผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดได้ในคอลัมน์ถัดไป

fE

.I.
S

Worksheet 14 แบบวัดความสมดุลของสายการผลิต

ed

M

at

er

ia

lo

ใช้คำนวณความสูญเปล่าเชิงปริมาณเนื่องจากการรอคอยหรือเดินตัวเปล่าของบางสถานีงาน เหตุเพราะ

ความไม่สมดุลของสายการผลิตในรูปของจำนวนพนักงานที่ส่งผลถึงเวลาแรงงานที่ต้องการในแต่ละสถานีงาน และ

ไม่ว่าจะทางกราฟิกหรือคณิตศาสตร์ พื้นที่กราฟสามารถบอกเราได้ถึงประสิทธิภาพของการจัดสมดุลสายการผลิต
(ตัวอย่างจากสายการผลิตที่ลำเลียงด้วยสายพาน)

ig

ht

Worksheet 15 แบบฟอร์มตรวจเช็คสายการประกอบหลัก

C

op

yr

ใช้ ใ นขณะที่ ท ำการประกอบ เพื่ อ ให้ ก ารประกอบชิ้ น ส่ ว นสำคั ญ ที่ ต้ อ งการความประณี ต สู ง เป็ น ไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Worksheet 16 แบบฟอร์มวิเคราะห์สาเหตุความบกพร่องและการแนวทางดำเนินการ
ใช้สรุปสาเหตุและมาตรการแก้ไขเมื่อเครื่องจักรทำงานผิดพลาดหรือพนักงานเกิดความยากลำบาก ซึ่งคุณ

สามารถใช้แบบฟอร์มนี้วิเคราะห์ไปทีละขั้นตอนจนครบทั้งกระบวนการ
Worksheet 17 แบบประเมิน 5ส
เป็นแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Mynac เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ 5ส ของบริษัททุกเดือน รายละเอียดต่างๆ ที่เป็นหัวข้อหรือเกณฑ์การประเมิน สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับมาตรฐาน 5ส ของคุณได้ (หมายเหตุ:
ตัวอย่างนี้ไม่มีแบบประเมินเปล่า และท่านสามารถดูแบบประเมินเต็มได้ที่ตาราง 3-3 หน้า 63-67)

Worksheet สำหรับ 261
“สร้างนวัตกรรมในการทำ TPM”

Worksheet 18 ผังพาเรโตเพื่อการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และปริมาณ
บ่อยครั้งที่ผังพาเรโตถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา โดยทำหน้าที่ลำดับความสำคัญของปัญหาตาม

ความถี่ นอกจากนั้น ยังใช้ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ตามปริมาณความต้องการ หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์และปริมาณอย่างที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้อีกด้วย
Worksheet 19 รายงานประสิทธิภาพของสายการผลิตประจำเดือน
รายงานนี้ใช้เพื่อให้คุณได้ติดตามประสิทธิภาพของสายการผลิตในรูปแบบที่สังเกตและเข้าใจได้ง่าย เพื่อ

การแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที (เช่น รีบปรับแต่งหรือออกแบบกระบวนการใหม่) โดยรายงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (บันทึกเป็นรายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์)

G

Worksheet 20 ตารางการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของเครื่องจักรอุปกรณ์

PU

BL

IS

H

IN

การทำให้ผลการปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบันของเครื่องจักรถูกสังเกตได้โดยง่าย และนำไปสู่การทำความเข้าใจ

ต่อไป ถือเป็นสิ่งสำคัญ แผนภูมินี้จะช่วยคุณสรุปสถานการณ์ของแต่ละเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็น

อยู่ เป็นรายเดือน

E

Worksheet 21 ตารางบันทึกสาเหตุของการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร

Q

U

AR

ใช้เพื่อติดตามการหยุดเล็กน้อยโดยเฉพาะ ในลักษณะของการช่วยแยกแยะ สาเหตุ ความถี่ และเวลา ซึ่ง

คุณสามารถสรุปเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้

fE

.I.
S

Worksheet 22 ตารางสรุปของเสียของแต่ละสายการผลิต

er

ia

lo

ปัญหาเครื่องจักรที่ส่งผลให้เกิดของเสียมากมายอย่างไม่คาดคิด จะต้องถูกนำไปพิจารณาให้กระจ่างโดยใช้

ตารางนี้ร่วมกับรายงานบันทึกปัญหาเครื่องจักร (Worksheet 30)

M

at

Worksheet 23 แบบฟอร์มการวิเคราะห์การหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร (เครื่องจักรที่ต้องเดินป้อนด้วยมือ)

op

yr

ig

ht

ed

เมื่อใดก็ตามที่คุณเฝ้าดูการทำงานของเครื่องจักรที่ต้องเดินป้อนด้วยมือ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องสังเกตได้คือ การ

หยุดเล็กน้อยที่มีอยู่บ่อยๆ และมาจากหลายสาเหตุ คุณจึงต้องมีแบบฟอร์มสรุปการหยุดเล็กน้อยเหล่านั้นแยกตาม

สาเหตุ

C

Worksheet 24 แบบฟอร์มการวิเคราะห์แบบ Why-Why
ใช้ทำความชัดเจนกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการหยุดเล็กน้อยและของเสีย ว่ามีกลไก

การเกิดอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ เพื่อหาวิธีกำจัดต่อไป เมื่อมีการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร หรือมีของเสียเกิดใน

กระบวนการ ให้ตั้งคำถาม “ทำไม?” ซ้ำหลายๆ ครั้ง จดคำตอบของทุกครั้งไว้ และตั้งคำถามต่อไป เจาะลึกลงเรื่อยๆ
ตามลูกศร
Worksheet 25 แผนการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาเครื่องจักร
แผนการปรับปรุงเพื่อการแก้ปัญหาอย่างถาวรที่ปรากฏในแบบฟอร์มนี้ เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์

แบบ Why-Why (Worksheet 24)

262 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

Worksheet 26 แผนปรับปรุงอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
ใช้เพื่อช่วยให้พนักงานระดับปฏิบัติการผู้ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านั้น สามารถปฏิบัติตามและรายงาน

ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่เขาทำ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม
Worksheet 27 แบบฟอร์มการบำรุงรักษาประจำวัน
ใช้เพื่อสร้างความชัดเจนในการบำรุงรักษาประจำวันตามปกติที่จะถูกนำไปปฏิบัติโดยผู้ใช้เครื่องและควบคุม

โดยหัวหน้างาน โดยรายการบำรุงรักษาที่ปรากฏในแบบฟอร์มต้องมาจากความพยายามในการป้องกันปัญหาที่เกิด

เป็นประจำในการปฏิบัติงานประจำวัน
Worksheet 28 ป้ายอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา

PU

BL

Worksheet 29 แบบฟอร์มการตรวจเช็คก่อนเริ่มทำงานในแต่ละกะ

IS

H

IN

G

เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยการบำรุงรักษาประจำวันและการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อม

ไว้ล่วงหน้า อยู่ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แต่บางครั้งรูปแบบนี้ก็ต้องถูกปรับเพื่อให้เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของอุปกรณ์ของคุณ

.I.
S

Q

U

AR

E

ใช้เพื่อความมั่นใจว่าทุกจุดที่ต้องการการตรวจสอบประจำวันจะไม่ถูกละเลย โดยทุกกะต้องทำการตรวจสอบ
ก่อนเริ่มงาน การตรวจสอบจะกระทำไปทีละจุดตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (มีป้ายบ่งชี้ที่ติดอยู่ที่ตัวอุปกรณ์) พร้อมกับ

การพิจารณาว่าแต่ละจุดจำเป็นต้องซ่อม อยู่ระหว่างซ่อม ต้องการการปรับแต่ง หรือปกติดี แล้วบันทึกไว้ เพื่อนำมา

ทบทวนอีกครั้งในตอนสิ้นเดือน

lo

fE

Worksheet 30 รายงานบันทึกปัญหาเครื่องจักร

er

ia

ใช้เพื่อบันทึกสาเหตุและวิธีการแก้ไขในปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นที่คุณพบได้

M

at

Worksheet 31 เอกสารประกอบหรือคูม่ อื การบำรุงรักษาแบบทันทีทนั ใดโดยเตรียมพร้อมไว้ลว่ งหน้า (แบบที่ 1)

C

op

yr

ig

ht

ed

ใช้เพื่อทำความเข้าใจกับพนักงานถึงขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเมื่อต้องทำการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดย
เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 นาทีหรือน้อยกว่า เอกสารนี้ต้องอยู่ในบริเวณที่เห็นชัดและใกล้ที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ เช่น เก็บไว้ในสายการจัดวางอุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือบาง
ครั้งอาจจะติดหรือแขวนไว้เลยที่ตัวเครื่องจักร หากว่ามันใช้บ่อยจริงๆ
Worksheet 32 เอกสารประกอบหรือคูม่ อื การบำรุงรักษาแบบทันทีทนั ใดโดยเตรียมพร้อมไว้ลว่ งหน้า (แบบที่ 2)
เอกสารประกอบหรือคู่มือแบบนี้จะได้มาจากการสำรวจการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักรในสถานที่จริง ใช้เพื่อ

ทำให้พนักงานเห็นภาพชัดเจนถึงสาเหตุและวิธีดำเนินการ
Worksheet 33 แบบฟอร์มบันทึกสาเหตุการหยุดของเครื่องจักร CNC ที่รวมการทำงานของเครื่องมือกล

หลายชนิดไว้ด้วยกัน
ใช้เพื่อรวบรวมการหยุดของเครื่องจักร CNC ที่รวมการทำงานของเครื่องมือกลหลายชนิดไว้ด้วยกัน แยก

ตามสาเหตุ เพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่ไม่น่าพอใจที่สุด ตัวอย่างนี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่เดิน

ป้อนด้วยมือ
Worksheet สำหรับ 263
“สร้างนวัตกรรมในการทำ TPM”

Worksheet 34 แบบฟอร์มบันทึกปรากฎการณ์และกลไกการเกิด
ใช้เพื่อบันทึกปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักรตามวันเดือนปีที่พบ ใช้ควบคู่ไป
กับการวิเคราะห์แบบ Why-Why (Worksheet 24)
Worksheet 35 แบบฟอร์มการวิเคราะห์แบบ P-M
ใช้เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์แบบ P-M ถูกจัดลำดับเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ในแบบฟอร์ม และนำไปปรับปรุง

เครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต นอกจากนั้น ใครก็ตามที่อ่านแบบฟอร์มนี้ จะเข้าใจสถานการณ์ชัดเจนมากขึ้น
Worksheet 36 ผังแสดงเหตุและผล

H

IN

G

ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมสาเหตุที่เป็นไปได้ให้ออกมาอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงจากสาเหตุหนึ่ง

ไปยังอีกสาเหตุหนึ่ง บางครั้งเราก็เรียกว่าผังก้างปลาตามรูปร่างของมัน และบ่อยครั้งที่ก้างหลักจะเริ่มด้วย 4 ปัจจัย

ในการผลิต ประกอบด้วย เครื่องจักร วิธีการ วัสดุ และคน

BL

IS

Worksheet 37 บัตรรายการการบำรุงรักษาอุปกรณ์

AR

E

PU

ใช้บันทึกสถานะในการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรืออาจใช้เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ แต่ถ้าปัญหายังเกิดซ้ำ
อาจใช้เพื่อการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า

U

Worksheet 38 รายงานการแก้ปัญหาเครื่องจักรที่เป็นไปตามแผนและเกิดขึ้นฉับพลัน

lo

fE

.I.
S

Q

รายงานเครื่องจักรเสียที่ไม่มีรายละเอียดบางครั้งไม่มีประโยชน์เลย เช่น รายงานที่ไม่ระบุสาเหตุ เพราะไม่

สามารถขยายผลไปสู่ต้นตอของปัญหาได้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ออกแบบรายงานที่เป็นแบบฟอร์มเปล่าเพื่อให้ง่ายต่อ

การบันทึกข้อมูล

at

er

ia

Worksheet 39 แบบฟอร์มวิเคราะห์การปฏิบัติงานในการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต

yr

ig

ht

ed

M

ใช้บันทึกเวลาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ การเคลื่อนไหวด้วยนาฬิกาจับเวลา เป้าหมายก็คือเพื่อหาเวลาที่ใช้จริงๆ
ในการทำงาน และบ่อยครั้งการปรับปรุงการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจะขาดแบบฟอร์มนี้ไม่ได้ และถือเป็น
“อาวุธลับ” อย่างหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (ตัวอย่างจากบริษัท Y)

op

Worksheet 40 ตารางถ่ายทอดแผนการปรับปรุง

C

ใช้สำหรับถ่ายทอดการปรับปรุงโดยการแตกเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

รับผิดชอบ ในตัวอย่างเป็นการถ่ายทอดเป้าหมายการปรับปรุงการเปลี่ยนอุปกรณ์อัตโนมัติ กราฟมุมบนซ้ายเป็นเวลา

ที่ใช้ที่ต้องการลดลง (จาก 17 นาทีในเดือนเมษายน เหลือ 9 นาที ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม) ในกราฟที่อยู่
ด้านล่าง นำเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์อัตโนมัติมาแตกเป็น 3 ส่วน พร้อมแสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาแต่ละส่วน

ลดลงอย่างไร ส่วนอีก 3 กราฟด้านบนแสดงการลดลงของเวลาไปตามระดับของการปรับปรุง และส่วนของการ
อธิบายตรงกลาง ทีมงานใช้อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมที่ทำตามการปรับปรุงทั้ง 3 ส่วน

264 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

Worksheet 41 แบบฟอร์มการวิเคราะห์เวลางานมาตรฐานของคนและเครื่องจักร - การตั้งเครื่องจักรหรือ

เปลี่ยนรุ่นการผลิต
แบบฟอร์มสำหรับงานมาตรฐานลักษณะที่เห็นอยู่นี้ใช้เพื่อทำให้ทราบเวลาที่ใช้ของคนและเครื่องจักรใน
กระบวนการตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต และในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะนำไปวิเคราะห์งานมาตรฐานใด

แบบฟอร์มนี้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นว่าจะส่งให้การปรับปรุงไปได้สูงแค่ไหน เปรียบเสมือนสปริงบอร์ดของนักกีฬา
กระโดดน้ำ
Worksheet 42 ตารางกำลังการผลิต
วิธีใช้ตารางนี้

G

หมายเลข 1, 2 และ 3: บันทึกขั้นตอนการทำงานและหมายเลขเครื่องจักรที่ใช้ตามลำดับ

BL

PU

หมายเลข 5: บันทึกเวลาของพนักงานที่ใช้ในการเปลี่ยนเครื่องมือ

IS

H

IN

หมายเลข 4: บันทึกเวลาที่ใช้การทำงานที่ทำด้วยมือ (ไม่รวมเวลาเดิน) เวลาเดินอัตโนมัติ (เครื่องจักรทำงาน)
และเวลาที่ใช้ทั้งหมด (เวลาที่ทำด้วยมือ + เวลาเดินอัตโนมัติ)

U

AR

E

หมายเลข 6: บั น ทึ ก กำลั ง การผลิ ต ของแต่ ล ะขั้ น ตอนในช่ ว งเวลาในวงเล็ บ (= ชั่ ว โมงทำงาน ÷ เวลา

ที่ใช้ต่อชิ้น + เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเครื่องมือต่อชิ้น)

.I.
S

Q

Worksheet 43 แบบฟอร์มการวิเคราะห์เวลางานมาตรฐานของคนและเครื่องจักร

fE

สูตร

ia

lo

(เวลาของคนต่อชิ้น + เวลาของเครื่องจักรต่อชิ้น) / แท็คไทม์ = จำนวนคน

at

er

เป็นเครื่องมือที่ง่ายมากในการตั้งเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องจักร

ed

M

หมายเลข 1 และ 2: บันทึกขั้นตอนการทำงานตามลำดับพร้อมกำกับด้วยหมายเลขเครื่องจักรที่ใช้

ig

ht

หมายเลข 3: บันทึกเวลาที่ใช้การทำงานที่ทำด้วยมือ และเวลาเดินอัตโนมัติ จากตารางกำลังการผลิต

op

yr

หมายเลข 4: เวลาปฏิบัติงาน:

C

ลากเส้นทึบแสดงเวลาทำงานด้วยมือ
ลากเส้นประแสดงเวลาเครื่องเดินอัตโนมัติ
ลากเส้นหยักแสดงเวลาที่ใช้เดิน
หมายเลข 5: บันทึกแท็คไทม์ และลากเส้นแท็คไทม์ในแนวตั้งลงบนกราฟด้วยปากกาสีแดง
หมายเลข 6: เมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้าย ให้บันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนย้อนกลับไปจนถึงขั้นตอนแรก
หมายเลข 7: ถ้าความยาวของทุกเส้นในวงจรมาจบตรงเส้นแท็คไทม์พอดี แสดงว่าเหมาะสม ถ้ายาวกว่า
แสดงว่ากระบวนการต้องการการปรับปรุง และถ้าสั้นกว่าแสดงว่าเกิดการรอคอยหรือการเดินตัวเปล่าของเครื่องจักร

ในกระบวนการ
Worksheet สำหรับ 265
“สร้างนวัตกรรมในการทำ TPM”

หมายเลข 8: ถ้าความยาวของเส้นใดเกินเส้นแท็คไทม์ ให้กลับมาลากต่อโดยเริม่ จากศูนย์ตามทีเ่ ห็นในตัวอย่าง
Worksheet 44 แผนภูมิกิจกรรมการลดของเสีย
ของเสียเป็นศูนย์ คือความปรารถนาชั่วนิรันดรของโรงงาน และเป็นหัวข้อหลักในการรณรงค์ให้เกิดการปรับ-

ปรุงเสมอ แผนภูมินี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตที่กระทำอยู่ทุกวัน โดยแสดงให้อยู่

ในรูปที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
Worksheet 45 แบบฟอร์มการตรวจสอบประจำวัน

G

ใช้เพื่อบันทึกรายการตรวจสอบประจำวันของเครื่องจักร แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ อุปกรณ์

นำร่อง หรืออุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ (ในตัวอย่างเป็นของแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก) และมันจะมีความสะดวกในการ

ใช้มากถ้าคุณนำมันไปขยายเป็นขนาดโปสเตอร์และติดไว้ที่ผนังโรงงาน

H

IN

Worksheet 46 แบบฟอร์มการค้นหาการหยุดเล็กน้อย (สำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติ)

PU

BL

IS

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับ Worksheet 23 แต่มีรายละเอียดมากกว่า นึกถึงการหยุดเล็กน้อยของเครื่องจักร
ในโรงงานของคุณที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาว่าจะมีรายการใดบ้างเติมเข้าไปในแบบฟอร์ม

U

AR

E

Worksheet 47 แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยการดำเนินการ TPM ที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ประเมิน และผู้ถูก
ประเมินใช้ประเมินตนเอง

lo

fE

.I.
S

Q

ใช้สำหรับผู้บริหารในการบันทึกและส่งผลการตรวจวินิจฉัยการดำเนินการ TPM ในแบบฟอร์มเป็นการ

ประเมินแบบคะแนนเต็ม 5 และมีช่องคำติชมหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไว้ด้วย ซึ่งการได้รับข้อเสนอแนะหรือ
คำติชมนี้ อาจมีบางคนที่ไม่ชอบ แต่เป็นส่วนน้อย

er

ia

Worksheet 48 แบบฟอร์มติดตามการปรับปรุงสายการผลิต

op

yr

ig

ht

ed

M

at

การปรับปรุงสายการผลิตไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้จัดการเท่านั้น ความร่วมมือของพนักงานก็มีความ

จำเป็นอย่างมาก คุณต้องคิดหาหัวข้อการปรับปรุง ช่วงเวลาที่ใช้ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ แล้วสื่อสารมันออกไป
ด้วยวิธีการที่ง่ายสำหรับทุกคน เพื่อให้ทุกคนให้ความร่วมมือได้ อย่างน้อยก็ใช้แบบฟอร์มนี้ติดในสถานที่ทำงานให้ได้
ทราบทั่วกันว่าวันนี้และอนาคตอันใกล้นี้ต้องทำอะไร

C

Worksheet 49 แบบประเมินการนำเสนอผลงานของทีม TPM
ใช้เพื่อให้คะแนนในการนำเสนอผลงานของทีม TPM การประเมินจะช่วยให้ทีมพัฒนาทักษะการจัดการกับ
ปัญหาในสถานที่ทำงาน และ การทำรายงานสถานการณ์และผลลัพธ์การปรับปรุง
Worksheet 50 แบบประเมินการประกวดผลงานของทีม TPM ในสายการผลิต
ใช้เพื่อให้คะแนนในการประกวดแข่งขันการปรับปรุงพื้นที่ใน 8 รายการที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์ซ้ายสุด โดย

ต้องมีการลงทะเบียนค่าก่อนการปรับปรุงไว้ล่วงหน้า เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้หลังการปรับปรุง ความแตกต่าง
ของค่าก่อนและหลังการปรับปรุง จะถูกนำไปคำนวณเป็นคะแนน 0 ถึง 5 ตามแนวทางที่ระบุไว้ด้านขวา

266 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

E

PU

BL

IS

H

IN

G

หนังสืออ้างอิง

U

AR

หนังสืออื่นๆ ของผู้แต่งเดียวกันนี ้

Sekine, Kenichi, One-Piece Flow (Productivity Press, 1992).

Sekine, Kenichi, and Keisuke Arai, Design Team Revolution (Productivity Press, 1994).

Sekine, Kenichi, and Keisuke Arai, Kaizen for Quick Changeover (Productivity Press, 1992).

.I.
S

fE

lo

ia

M

at

หนังสือและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

er

Q

“Creating Written Standards for Cleaning and Lubrication,” TPM Age 2 (4).

“From a Collection of Ideas for Rationalizing and Improving Press Operations,” Puresu Gijits

(Press Technology) 28 (3).

Esaki and Kanemori, “High-Efficiency Machining and Setup Improvement in an NC lathe,” “Tool

Engineer 28 (8).

Fukunichi Seiichi, “Revising Inspection Charts,” TPM Age 2 (3).

Fukunichi Seiichi, “Standards for Autonomous Maintenance of a Die Cast Machine,” TPM Age 2 (1).

Gotoh Fumio, Development and Design of Equipment for 1PM (Japan Institute of Plant

Maintenance).

Hanawa Seijiro, “Manage Machining Oil on Site,” TPM Age 3 (6).

Hibi Shigeru, “A Good Diagram from a Measurer’s Point of View,” Tool Engineer 28 (8).

Imoto Akira, “Points to Remember in the Strip Layout of Ordered Molds for Medium and Large Parts,”

C

op

yr

ig

ht

ed

372 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

Gata Gijutsu 4 (12).

Kawasaki Steel Corporation, On-Site Preparation for Maintenance Personnel (Japan Institute of Plant

Maintenance).

Kimura Yoshifumi, “Our Role,” TPM Age 1 (1).

Nawada Kunihiko, “Daily Inspections of High-Pressure Gas Production Installations,” TPM Age 1 (6).

Ohtsu Wataru, Quality Management of Design (Nikkagiren [Association of Chemical Engineers]).

Osada Takashi, “What Is TPM Aiming for? What Does It Accomplish?” Kojo Kanri (Plant Management)

37 (3).

Sekiguchi Keizo, “How to Conduct Daily Inspections,” TPM Age 1 (8).

Sekine and Arai, “What is the Biggest Waste in Design? Part II,” Kojo Kanri (Plant Management) 36 (2).

Sekine and Arai, Zero Setup Improvement Techniques (Nikkan Kogyo Shinbunsha).

Sekine and Iwasaki, Zero Setup Know-how (Nikkan Kogyo Shinbunsha, Audiovisual Affairs Department).

Sekine and Yamazaki, Sekine-Type Workplace Improvement: Questions. and Answers (Shin Gijutsu

Kaihatsu Sentaa [New Technology Development Center)).

Sekine et al., The New 5Ss at Mynac (video) (Nikkan Kogyo Shinbunsha, Audiovisual Affairs Department).

Sekine, Arai, and Yamazaki, Factory Reorganization Know-how (Nikkan Kogyo Shinbunsha, Audiovisual

Affairs Department).

Sekine, Arai, and Yamazaki, Process Razing Know-how (Nikkan Kogyo Shinbunsha, Audiovisual Affairs

Department).

Sekine, Arai, and Yamazaki, Toyota Implementation Formulas: The Tiger Volume (Nikkan Kogyo Service

Center).

Sekine, Ken’ichi, ed., Process Razing Manual (Shin Gijutsu Kaihatsu Sentaa [New Technology

Development Center)).

Sekine, Ken’ichi, Manual for Cutting the Design Period and the Number of Personnel in Half (Shin Gijutsu

Kaihatsu Sentaa [New Technology Development Center)).

So Takashi, Know-how for Machine Design Based on Experience (Nikkan Kogyo Shinbunsha).

Totoki Keigo, “Shortening Delivery Periods by Taking Advantage of Standardized Parts,” Gala Gijutsu

(Mold Technology) 3 (5).

Watanabe Hidenori, More Notes for Understanding Machine Design (Nikkan Kogyo Shinbunsha).

Watanabe Hidenori, Notes for Understanding Machine Design (Nikkan Kogyo Shinbunsha).

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

หนังสืออ้างอิง 373

เกี่ยวกับผู้เขียน

Ken’ichi Sekine ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Institute of Value-

IN

G

Added Management Research) การทำงานครั้งแรกของเขาเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 กับงานด้านการควบคุม
คุณภาพ ในบริษัทยางรถยนต์บริดจ์สโตน (Bridgestone Tire) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ
จนกระทั่งบริษัทได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (Deming Prize) ในขณะที่เขายังอยู่ในตำแหน่ง

ดังกล่าว

PU

BL

IS

H

หลังจากนั้นเขาได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระ (Consultant) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปรับปรุงในสายการ
ผลิต (Shopfloor Improvement) และต่อมาได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมา โดยยังคงให้

คำปรึกษาแนะนำกับโรงงานต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นเดิม

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

นอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้ ยังมีอีกหนึ่งเล่มที่เป็นผลงานของเขาคือหนังสือ One-Piece Flow (Productivity
Press, 1992) และอีก 2 เล่มที่เขียนร่วมกับผู้อื่น (เขียนร่วมกับ Keisuke Arai) ได้แก่ Kaizen for Quick Changeover
(Productivity Press, 1992) และ Design Team Revolution (Productivity Press, 1994) ทั้งนี้ยังไม่รวมหนังสืออื่นๆ
อีกมากมายที่เขามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยเรื่องระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) การ
บริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตในหัวข้อต่างๆ

er

ia

Keisuke Arai ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หลังจบการ

yr

ig

ht

ed

M

at

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในปี ค.ศ. 1975 เขาได้
ทำงานกับบริษัท Mitsui Engineering ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ดูแลงานด้านการออกแบบ การประกอบ การ
ก่อสร้าง และควบคุมการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1982 หลัง
จากลาออกจากบริษัทแห่งนี้ เขาได้เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติก

C

op

ในปัจจุบัน ณ สถาบันวิจัยการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากหัวหน้าทีมที่ปรึกษา เขายังเป็นผู้จัดการ
งานวิศวกรรม และผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผลงานเขียนของเขาอีกเล่มหนึ่งคือ
Kaizen for Quick Changeover (เขียนร่วมกับ Ken’ichi Sekine)

374 TPM สำหรับโรงงานที่มีการผลิตแบบลีน
TPM for the lean factory

เกี่ยวกับผู้แปล

ธานี อ่วมอ้อ

BL

IS

H

IN

G

ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM
Senior Consultant) ของบริษัท โปรดักติวิตี้ แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(เกียรตินิยม) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับปริญญาโทจากคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เริ่ ม งานด้ า นการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาครั้ ง แรกที่ ส ถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต

แห่งชาติ ในตำแหน่ง Productivity Consultant ณ สถาบันแห่งนี้ เขาได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มากมาย

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2545 ได้ก่อตั้งบริษัท โปรดักติวิตี้ แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

นอกจากหนังสือเล่มนี้ เขายังมีงานแปลอีกหนึ่งเล่ม คือ คน-ศูนย์กลางของการแก้ปัญหา: หลักการบริหารเพื่อ
การปรับปรุง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546) และงานเขียนอีก 2 เล่ม คือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วน
ร่วม (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546) และ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง: กุญแจสำคัญสู่ TPM (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2547) และบทความต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงการก่อตั้งเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้าน
TPM (www.tpmconsulting.org)

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

จนถึงปัจจุบันเขาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน TPM รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ว่าด้วยการบริหารการผลิต และการ
ปรั บ ปรุ ง โรงงาน ให้ กั บ บริ ษั ท ชั้ น นำต่ า งๆ มากมายรวมกั น กว่ า 80 บริ ษั ท อี ก ทั้ ง เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษให้ กั บ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ในหลายมหาวิทยาลัย

หนังสืออ้างอิง 375

Holistic Operational Strategy (HOS)
ผมเชื่อว่ากลยุทธ์ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดหรือด้านใดนั้น ล้วนสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ
(Business Process) และกลยุทธ์เหล่านั้นย่อมมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบองค์รวม (Holistic) มิใช่แยกกันดำเนินงานหรือจัดการแบบแยกระบบ (Separated System) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ใช้แก้ปัญหาไม่ได้

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

ผมจึงได้สร้างกรอบความคิดในการดำเนินงาน (Framework) ขึ้นมา คือ Holistic Operational Strategy
(HOS) โดยผมมองว่า กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรนั้น เริ่มมาจาก วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้นำองค์กร หรือ CEO ที่จะต้อง
สร้าง กลยุทธ์ (Strategy) หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร และนำเสนอต่อทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรด้วย พันธกิจ
ขององค์กร (Mission Statement)

ed

M

at

er

จากนั้นยุทธศาสตร์ขององค์กรจะถูกนำมาแปรไปสู่การปฏิบัติ (Deployment) เป็นระดับการจัดการในองค์กร
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ig

ht

1) ระดับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic Level)

op

yr

2) ระดับกลวิธีหรือยุทธวิธี (Tactical Level)

C

3) ระดับการปฏิบัติการ (Operational Level)
จากการที่ผมได้สังเกตข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของบริษัทชั้นนำระดับโลก ผมได้จัดเอากลยุทธ์
ทางการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบันใส่เข้าไปใน Framework ของผมดังนี้
สำหรับระดับยุทธศาสตร์ (Strategic) ผมมองว่า Logistics และ Supply Chain Management จะต้องเป็น

พื้นฐานที่สำคัญขององค์กรที่จะต้องบ่งชี้ให้ได้ เพราะกระบวนการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ

ของกระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าสำหรับลูกค้า จึงต้องนำมาพิจารณาในระดับกลยุทธ์นี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างขององค์กรและผลตอบแทนในการลงทุนค่อนข้างในระยะยาว (Long Term Planning)

382 TPM สำหรับโรงงานที่มีการผลิตแบบลีน
TPM for the lean factory

ส่วนในระดับกลวิธี (Tactical Level) ผมมองว่า เรื่อง Lean Manufacturing และ Lean Enterprise จะถูกนำ
มาใช้ เพราะเป็นการวางแผนในระยะกลาง ส่วนในระดับการปฏิบัติการ (Operational Level) นั้น Six Sigma และ
Process Improvement จะถูกนำมาใช้ในการลดความแปรปรวนและเพิ่มความแม่นยำของกระบวนการธุรกิจ

PU

BL

IS

H

IN

G

กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลสารสนเทศ (Information) ดังนั้น ERP (Enterprise
Resource Planning) จึงถูกนำมาเพื่อให้ทุกกิจกรรมประสานงานกันด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและอย่างรวดเร็ว
(Real Time) เมื่อดำเนินงานแล้วก็จะต้องมีการวัดสมรรถนะขององค์กร ทั้งทางด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน

ด้วยแนวคิดของ Balanced Scorecard เพื่อนำมาใช้เพื่อประเมินผลแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในรูปแบบ

ของแผนผังกลยุทธ์ (Strategy Map) กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดจะดำเนินการได้โดยการทำงานร่วมกัน (Colla-

boration) ของทุกคนในองค์กร ซึ่งเป็นการแบ่งปัน (Sharing) ทั้งทรัพยากร ความรู้ผลประโยชน์ และความเสียหาย
ทั้งนี้ กิจกรรมและผลลัพธ์ทุกอย่างที่เกิดภายในองค์กรก็จะต้องมีการเชื่อมต่อกันไปยังองค์ประกอบอื่นๆ ในโซ่อุปทาน
ด้วย E -Business

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

กิจกรรมขององค์กรทั้งหมดจะต้องผ่านเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้และการวิศวกรรม (การสร้างสรรค์)
ความรู้ (Knowledge Management and Engineering) กระบวนการจัดการตรงนี้มีความสำคัญมาก เพราะกิจกรรม
ทั้งหมดจะต้องถูกนำไปปฏิบัติใช้บนโครงสร้างหลักขององค์กร คือ คน (People) กระบวนการ (Process) และ
เทคโนโลยี (Technology) ที่จะต้องรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการความรู้จึงเป็น

กลไกหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

M

at

er

ia

ที่จริงแล้ว ส่วนต่างๆ ใน Framework นี้ เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในองค์กร ผมเพียงแต่นำมาจัดเรียงและ
สร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพใหญ่

C

op

yr

ig

ht

ed

แล้วคุณจะพบว่า “ลีน” นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ HOS ที่ผมนำเสนอเท่านั้นเอง!!

ดร.วิทยา สุหฤทดำรง
vithaya@vithaya.com
อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์

หนังสืออ้างอิง 383

ed

ht

ig

yr

op

C

fE

lo

ia

er

at

M

Q

.I.
S
E

AR

U

G

IN

H

IS

BL

PU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful