You are on page 1of 1

20

el 3 de vuit DIJOUS, 1 D’ABRIL DEL 2010

REDACCIÓ:
Ricard Rafecas (Cap Eloi Miralles, Biel
de redacció), Judit Senabre, Jordi Mir
EDITA PRESIDENT Benages, Cristina (Castells), Tito Boada,
Publicacions Penedès, SA Pere Montserrat i Ferrer París, Joan Raventós, (Esports), Fèlix
Papiol, 1 - 08720 Xavi Gonzàlez, Eva Miró (Fotografia),
Vilafranca del Penedès CONSELLER DELEGAT López (Redacció Àngels Ventura,
Xavier Freixedas i Vilafranca), Ricard Nati Ceballos,
Els escrits que publiquem a les planes d’opinió, Domènech Vinyals, Ferran Sandra Bermúdez
així com qualsevol altre article signat, no són Rodríguez (Redacció (Maquetació), Anna
forçosament compartits pel setmanari i només DIRECTOR El Vendrell), Montse Llovera, Roser
reflecteixen el parer de qui els signa. Ricard Rafecas i Ruiz Juvé (Cultura), Figueras (Correcció).

OPINIÓ

Costa de Barcelona Quin model turístic


és bo pel Penedès... per al Penedès?
Costa de Barcelona és bo pel la més adient per incentivar la
Penedès si creus que no té su- qualitat sobre la quantitat dels
ficients atractius per atraure visitants. Les darreres setmanes hi ha hagut un cert debat entorn quina
visitants. Si creus que no té
possibilitats de destacar en Penso Costa de Barcelona és bo pel
Penedès si creus que el turisme
hauria de ser la “marca turística” per la nostra comarca. Tot-
hom està d’acord que la marca vigent (Costa del Garraf) no
enoturisme, patrimoni cultural
i monumental, paisatge, gastro- que... no ha de ser l’activitat econò-
mica principal d’aquest terri-
funciona. Vist que fa vint anys que hi és, semblaria que no hi
ha una urgència imminent per substituir-la sinó que el que
nomia o festes populars i tradi- tori. Frustrant les expectatives importa és que la que s’esculli a partir d’ara funcioni millor,
cionals. El Penedès té suficients en aquest sector –ja en portem que aporti alguna cosa.
recursos d’interès per presentar uns quants anys– aconseguei- Penso que abans de donar precipitadament per tancat el debat
una oferta amb identitat pròpia xes que altres com la logística es amb la utilització de mecanismes contundents com el “vot de
i que és complementària a Bar- veuen amb més bons ulls per tal qualitat” o la “demanda de dimissió”, el que cal és escoltar i di-
celona d’igual a igual. de generar llocs de treball. alogar més a fons amb el sector: hostaleria, restaurants, allot-
Costa de Barcelona és bo pel Costa de Barcelona és bo pel Pe- jaments rurals, caves que fan visites i venda directa, gremis,
Penedès si creus que necessita nedès si creus que el turisme pot comerciants...
diluir-se en la mateixa oferta de impedir, retardar o incrementar En l’àmbit del Penedès (que no coincideix amb la marca turísti-
turisme d’estiueig de la Costa el cost de les infraestructures ca actual) no tot és uniforme. Per exemple, a l’Alt Penedès, a la
del Garraf i el “superturístic” planificades d’esquena al terri- zona sud de l’Anoia i a la zona interior del Baix Penedès s’està
Baix Llobregat. La prioritat no
són les possibilitats reals d’èxit
tori. Dins les teves prioritats són
més importants les directrius
començant a desenvolupar un model de turisme tranquil, de
turisme cultural, d’enoturisme, de turisme rural, un turisme Penso que...
de promoció sinó que uns deter- que vénen de Barcelona que les lligat a l’hostaleria de cap de setmana, a les agrobotigues, a
minats territoris sota l’adminis- Daniel Garcia peticions que es demanen des punts de venda directa de cava i vi per part dels productors,
tració del mateix ens, la Dipu- del Penedès. de visita a les caves. Aquesta promoció turística també pot ser
tació de Barcelona, tinguin una
Peris Costa de Barcelona és bo pel Pe- sinèrgica amb la promoció de la indústria del cava (i també
acció conjunta per reduïdes que www.danielgarciaperis.cat nedès si creus que una marca es aquí cal escoltar més veus com els productors i elaboradors de
siguin les opcions. pot definir des d’un despatx i Pimecava, Covides o Cevipe).
Costa de Barcelona és bo pel Pe- que tingui acceptació, no només És un turisme enocultural que, especialment a la nostra co-
nedès si creus que els turistes es entre els turistes, sinó entre la marca, té potencial per desenvolupar (des del romànic al mo-
mouen atenent els límits admi- població que l’ha de fer seva per dernisme, amb espais emblemàtics com Olèrdola o el conjunt
nistratius de províncies i comar- ...Si creus que garantir l’èxit. És d’agrair que de Sant Martí Sarroca i Castellet amb el Parc del Foix; amb
ques. Unes divisions territorials l’eslògan “Mar, Modernisme i noves propostes com les rutes de la memòria històrica a Subi-
que poden ser bones, o no, per
no té suficients Penedès” especifiqui que la cos- rats o el futur Centre d’Interpretació de l’Aviació Republica- Andreu Caralt
administrar uns serveis poden atractius ta té mar... na a Santa Margarida i els Monjos) i que també tindrà nous Representant d’Iniciativa per
no ser-ho per promocionar-ho. Costa de Barcelona és bo pel punt d’entrada si s’acaben de definir encertadament: com el Catalunya Verds al Patronat de
La conclusió és que no ho són,
per atraure Penedès si creus que no crearà Centre d’Interpretació del Cava a Sant Sadurní i el Vinseum Comerç i Turisme de Vilafranca
ja que és l’acció del visitant la visitants. El confusió amb la marca Costa a Vilafranca.
que delimita els espais d’interès de Barcelona-Maresme o amb I cultura no és només monuments: fires medievals, mercats
d’una manera natural.
Penedès té el que tothom d’entrada entén tradicionals com el de Vilafranca, o més recents com el de San- Abans de donar
Costa de Barcelona és bo pel suficients que significa: el litoral de la ciu- ta Margarida i els Monjos, el Vijazz, el Cavatast, les actuacions
precipitadament
Penedès si creus que l’oferta tu- tat de Barcelona. castelleres o els actes més singulars d’algunes festes majors,
rística no s’ha de promocionar
recursos Costa de Barcelona és bo pel i molt especialment la de Vilafranca, són actius divulgadors per tancat el
conjuntament amb el seu àm- d’interès per Penedès si creus que no està d’una realitat ben viva.
debat, el que
bit geogràfic i cultural del Gran esgotat el model de sol i platja I alguns d’aquests elements, com per exemple la Ruta del Xató,
Penedès o Penedès Històric per
presentar que fins i tot al 2010 cal promo- també els trobem en una altra realitat que també conviu dins cal és escoltar i
no voler donar justificacions a la una oferta cionar territoris interiors amb el l’àmbit del Penedès, la realitat del Garraf i de la zona costanera
dialogar més a
Vegueria Penedès. Ser vegueria “ganxo” de la costa. del Baix Penedès: Sitges, Vilanova, Calafell, Cubelles, Cunit,
no ens impedirà promocionar
amb identitat Costa de Barcelona és bo pel Pe- Sant Salvador, Coma-ruga, etc. És una zona on el turisme ja té fons
el Penedès entre els milions pròpia i que és nedès si creus que els recursos una trajectòria i un pes econòmic molt important.
de turistes que visiten Barcelo- públics destinats amb una finali- Segurament les dues realitats poden ser sinèrgiques. Ho són
na, tot al contrari hem d’acon-
complementària tat econòmica es poden utilitzar ja en alguns aspectes. Caldria valorar sobretot amb els sectors
seguir que la proximitat amb a Barcelona amb una finalitat partidista. implicats si podem trobar una marca que englobi això, o bé,
l’àrea metropolitana sigui posi- Sí, Costa de Barcelona és bo pel si això no fos possible, replantejar si hi ha d’haver més d’una
tiva. Però l’estratègia ha de ser
d’igual a igual Penedès... marca, entre elles la del Penedès.

un temps per anar a colònies per facilitar la proximitat de grup de dones d’Al- Manar ha Indignació i malestar
>> Ve de la pàgina anterior i d’excursió. Fins que per allà l’ajuntament a aquest zona i manifestat el seu interès per Ens dirigim a vosaltres per fer
el 1958, se’n va comprar una per poder realitzar tasques ad- fer els seus cursos i tallers en palesa la nostra indignació i
la dispesa de ca l’Enric (car- de nova. A cal Raventós, pre- ministratives de caire social. aquests locals. malestar per l’acomiadament
rer d’Igualada núm. 29, de cisament. Els locals 18, 19 i 20 del “bou- Doncs bé, com a veïna dels del tot absurd i incomprensi-
Vilafranca) el primer que li  Ton Rubires i Vinyals levard Adonis” els va adquirir Pisos Planas em queixo que ble d’una educadora de la llar
La redacció d’aquest setmanari es van fer va ser escaldar tota la Vilafranca l’Ajuntament per un valor de hem estat un munt d’anys d’infants de Moja, la Noemí
reserva el dret de publicar o no les roba, motxilla i tot, en una 102.042,76€, no per 190.000€ abandonats tant pels socialis- Ramírez, a qui considerem
cartes adreçades al seu director, i
el de resumir llurs continguts quan caldera d’aigua bullent per tal Sobre un local a la com diuen els diaris. tes com els convergents i ara més que apta per desenvolu-
excedeixin de 1.000 caràcters, de matar tots els polls i puces Galeria Adonis També ens van dir que s’obri- que l’Ajuntament decideix par la seva feina.
amb espais inclosos. Per tal que
un escrit sigui publicat a les planes que l’havien acompanyat fins Com a regidora d’aquest Ajun- en per aproximar més la gent comprar els locals, ens enga- La Noemí és una d’aquelles
d’opinió ha de venir acompanyat al seu domicili de solter. tament i com a veïna dels autòctona del Vendrell, ja que nya i permetrà que el gueto persones que encisa els petits
del nom i cognoms del seu autor,
adreça, DNI i un telèfon de con- Amb aquell tractament de Pisos Planas, ja que visc en aquest barri està poblat majo- que ja existeix sigui encara i, perquè no dir-ho, també les
tacte. Tots els escrits es publicaran xoc la motxilla va resultar aquest barri des de l’any 1967, ritàriament per gent magribí més gran. famílies d’aquests. És una per-
amb el nom i cognoms del seu autor
o autors o, en el seu cas, amb el del
una mica descolorida. Però un és a dir, fa 43 anys. o immigrant, i mireu per on Teresa Montserrat Farré sona amb sobrada preparació i
col·lectiu, servidor encara la va fer servir Aquests locals es van adquirir ara ens diuen que l’associació El Vendrell experiència (estem parlant