You are on page 1of 2

4&ANAF

Ministerul Financier Publics

. Direcjia Generala Regionala


a Finantelor Publice - Bucuregli

Agenda Na^ionala de
Administrare Fiscala
Direc^ia Generala Regionala a
Financier Publice - Bucureti
Administratia sector 6 a Finanjelor
Publice

Str. Popa Tatu nr. 7


sector 1, Bucuresti
Tel: +021 311 1502
Fax:+021 311 1502
e-mail: asistenta.s6.@mfinante.ro
NumSr de inregistrare operator de date cu
caracter personal ANSPDCP: 20494

Serviciul Asistenta Contribuabili


LIGA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI HABITAT
e-mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro
Numarul si data: 5.004.159/01.03.2016
Urmare adresei dumneavoastra transmisa electronic si Tnregistrata la A.N.A.F.
- Directja generala de servicii pentru contribuabili sub nr. AC-991416-2016 si
retransmisa In vederea solutjonarii la Administratia Sector 6 a Finantelor Publice,
Tnregistrata sub nr. 5.004.159/03.02.2016, va facem cunoscut faptul ca, potrivit
prevederilor art. 2 alin. (1) din Procedure privind mdrumarea i asistenta
contribuabililor de catre organele fiscale, aprobata prin Ordinul presedintelui
Agentjei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1338/2008, publicat Tn Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 706 din 17 octombrie 2008, mdrumarea si asistenta
contribuabililor constau In furnizarea de informatii cu caracter general Tn
legatura cu modul Tn care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de
un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale.
Potrivit art. 114 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si ale pet. 34 alin. (2) din H.G. nr.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Codului fiscal:
"(2) In aceasta categorie se includ, Jnsa nu sunt limitate, urmatoarele
venituri:
g) veniturile din activitafi, altele decaf cele de productfe, corner^, prestari
de servicii, profesii liberate i din drepturi de proprietate intelectuala, precum i
activita\i agricole, silvicultura si pisciculture, pentru care sunt aplicabile prevederile
cap. II - Venituri din activitatj independente i cap. VII - Venituri din activitay
agricole, silvicultura i pisciculture;
34. (2) In veniturile din activitatfle prevazute la art. 114 alin. (2) lit, g) din
Codul fiscal sunt cuphnse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt
mregistraji fiscal potrivit legislate! in materie si care desfasoara activitati
de productfe, comeij. prestari de servicii. profesii liberate, din drepturi de
proprietate intelectuala, precum i venituri din activita^ agricole, silvicultura
si pisciculture, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu
sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activitatf independente" si
cap. VII "Venituri din activita^ agricole, silvicultura i pisciculture" din titlul IV
al Codului fiscal."
http://wvwY.anaf, ro/ pu blic/wps/portal/Bucuresti

Avand Tn vedere cadrul legal mai sus mentionat, conventiile civile Tncheiate
la asociatiile de proprietari nu se Tncadreaza Tn prevederile pet. 34 alin. (2) din H.G.
nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Codului fiscal,
notiunea de conventie civila nemaifiind reglementata de prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta adresa nu constituie un act administrativ fiscal, Tn sensul art. 1 pet.
1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedure fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau act administrativ de autoritate, Tn sensul art. 1 alin. (1)
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 i nu este opozabila terror.

Cristina Claudia PETANCA


ef Administrate

http://www,anaf.ro/public/wps/portal/fBMCuresti