You are on page 1of 6

Vjebanje je vana komponenta ouvanja zdravlja kod osoba s osteoartritisom malih

zglobova ake. I dok je u poetku lijeenja vano odrati obim pokreta u zahvaenom
zglobu, kasnije, a po smirivanju simptoma, vano je zadrati trajnu i odgovarajuu
fiziku aktivnost koja mora zadovoljiti dva zahtjeva: ne smije dodatno ozljeivati ve
oteenu hrskavicu, a u isto vrijeme mora omoguiti odravanje snage i fleksibilnosti
miia, te cirkulaciju zglobne tekuine, a s njom i prehranu same hrskavice. Umjerena
aktivnost pomae u smanjenju slabosti, jaanju miia, poveanju fleksibilnosti i
izdrljivosti. Potrebno je paziti da se ne prijee granica boli.

Vjebe fleksibilnosti

Vjebe fleksibilnosti obuhvaaju vjebe istezanja i vjebe opsega pokreta. Ove vjebe je
potrebno redovito izvoditi kako bi se odrala fleksibilnost prstiju, poto bol i zakoenost
malih zglobova ake moe dovesti do izbjegavanja pokreta i aktivnosti koje izazivaju
neugodu. Prije izvoenja tih vjebi savjetuje se primjena toplinskih procedura kako bi
se opustili miii ake.

Primjeri vjebi:
Savijanje i ispruanje runog
zgloba

-podlaktica se nalazi na podlozi,


aka van podloge
-pacijent polako izvodi pokrete
savijanja i ispruanja ake u
runom zglobu
- pokret se izvodi 8-12 puta

Ivica Juki

Istezanje prstiju

-dlan se nalazi na podlozi


-prste njeno istegnuti, to ravnije
mogue

prema

podlozi

bez

koritenja sile
-zadrati poloaj 30 sek., ponoviti
nekoliko puta
Istezanje prstiju u obliku kane
-aka se nalazi van podloge, prste
savijamo tako da jagodicama
dodirujemo

baze

metakarpofalangealnih zglobova
-

zadrati

poloaj

30

sek.,

ponoviti nekoliko puta


Vjeba odizanja prstiju
-aka se nalazi na podlozi u
proniranom poloaju, prsti su
isprueni
-odie se prst po prst od podloge
ili svi odjednom
-ponoviti 8-12 puta

Ivica Juki

Fleksija IP zgloba palca


- aka i podlaktica se nalaze na
podlozi, proksimalni lanak palca
je fiksiran
- pokret savijanja distalnog lanka
palca se izvodi 8-12 puta
Fleksija metakarpofalangealnog
zgloba palca
- aka i podlaktica se nalaze na
podlozi, fiksirana je baza palca i
dlan
- pokret savijanja cijelog palca se
izvodi 8-12 puta
Opozicija zgloba palca
-zahvaenim palcem dodirivati
jedan po jedan prst pri emu
ostali prsti trebaju biti to ravniji
- ponoviti 8-12 puta

Ivica Juki

Istezanje ekstenzora palca

- obuhvatiti palac ostalim prstima


i njeno saviti aku u smjeru
ulnarne devijacije
-zadrati poloaj 20 sekundi,
vjebu ponoviti nekoliko puta

Istezanje fleksora palca


-palcem i kaiprstom obuhvatiti
proksimalni lanak palca i njeno
istegnuti
-zadrati poloaj 20 sekundi,
vjebu ponoviti nekoliko puta

Vjebe jaanja

Vjebe jaanja su vane iz razloga to su za ouvanje stabilnosti zglobova vani jaki


miii koji ih stabiliziraju. U svrhu jaanja se mogu koristiti razna pomagala poput
gripera, loptica ili gline. Kao i kod svih vjebi jaanja potrebno je paziti na doziranje.
Za razliku od vjebi fleksibilnosti koje je potrebno provoditi kroz cijeli dan vjebe
jaanja dovoljno je provoditi jednom dnevno.
Miii i kosti aka se takoer mogu jaati weight-bearing aktivnostima kod kojih se
teina tijela prenosi preko aka na podlogu. Kod takvih vjebi istovremeno se isteu i
jaaju miii.

Ivica Juki

Primjeri vjebi:
Jaanje hvata
-drei meku lopticu u dlanu stiskati ju
to jae, zadrati nekoliko sekundi i
opustiti
-ponoviti 8-12 puta
-ova vjeba se ne izvodi ako je zglob
palca oteen

Jaanje hvata (pinch)


-drei meku lopticu vrhovima prstiju i
zadrati nekoliko sekundi pa opustiti
-ponoviti 8-12 puta
-ova vjeba se ne izvodi ako je zglob
palca oteen

Vjeba stiskanja kvaice za rublje


-palcem i kaiprstom stisnuti kvaicu za
rublje i zadrati 10 sekundi
-ponoviti 10 puta

Ivica Juki

Vjeba jaanja hvata pomou runika


-koristei palac i kaiprst stisnuti i
zadrati mali zarolani runik
-zadrati poloaj 5 sekundi, ponoviti 10
puta

Ivica Juki

You might also like