You are on page 1of 5

Penghargaan

Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk

dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan

dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.

Penghargaan tidak terhingga saya tujukan kepada Puan Malah A/P Ramasamy selaku

guru sejarah saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai

pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan KERJA KURSUS Sejarah ini . ucapan

penuh kasih sayang juga saya tujukan buat ayah dan ibu saya iaitu Encik Md Salleh Bin

Shamsudin dan Puan Rosnah bt Suyadi. Terima kasih atas segalanya.

Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan

dapat menghasilkan KERJA KURSUS SEJARAH sebaik ini..

Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua kawan saya , Noramalina bt Mira

Hassan yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyiapkan

KERJA KURSUS ini.

Semoga Allah s.w.t. memberikan ganjaran pahala yang besar kepada semua hamba-

hamba-Nya yang banyak membantusaya dalam menyiapkan KERJA KURSUS ini. Amin.