You are on page 1of 59

Telekom Smart School Sdn. Bhd.

(486587-W)
No. 45-8, Level 3, Block C
Plaa Damansara
Jalan Medan Setia 1
Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
Tel.: 03-2093 5252 Fax.: 03-2093 4993

LATIHAN PENGGUNAAN
WSMS DAN LCMS

Anjuran bersama :-
Bahagian Teknologi Pendidikan.
TM Smart School Sdn. Bhd.
1.0 Kandungan Portal

Berita Umum Profil Sekolah


Segala berita sekolah Maklumat mengenai
yang hendak profil sekolah seperti
diumumkan boleh latarbelakang, sejarah,
dibuat di bahagian ini. pencapaian sekolah
boleh ditempatkan di
sini untuk tatapan
umum.

Komunikasi Aktiviti Pelajar


Interaktif Maklumat aktiviti
Kaedah membuat pelajar seperti sukan,
komunikasi yang badan beruniform dan
tersedia di dalam portal persatuan ditempatkan
adalah Forum dan di sini.
Sembang (Chat)

Undian Takwim Sekolah


Ruangan untuk Maklumat takwim
membuat pungutan sekolah yang turut
suara mengandungi maklumat
cuti dan acara sekolah
boleh dicapai dari
ruangan ini.
2.0 Kaedah Selenggara Kandungan Portal

Daftar Masuk
Administrator

Pilih Ruang Yang


Hendak DiSelenggara Contoh : Profil Sekolah,
Berita atau Artikel

Pilih Aktiviti Yang


Hendak Dilakukan

Tambah Ubahsuai Buang


Kandungan Baru Kandungan Kandungan

Klik Butang Klik Butang Edit Klik Butang Edit


Tambah Artikel Artikel Artikel

Masukkan Ubahsuai Tekan Butang


Kandungan Baru Kandungan Hapus

Simpan dan
Simpan
Luluskan
Kandungan
Kandungan Baru
3.0 Kaedah Menukar Tema Portal

Daftar Masuk
Administrator

Klik Selenggara
Mukasurat

Klik Antaramuka

Pilih Tema
1) Taip URL http://bestari.tmsmartschool.com.my

2) Klik Daftar Masuk

• Masukkan nama pengguna


dan kata kunci. Kemudian klik
Daftar Masuk

UserId = admin<kod sekolah>


Cth: Sekolah Victoria Institution
userId = adminweb0226
1) Klik pada link “Tempat Saya”

2) Pilih Kod Sekolah Anda


MENGEDIT LOGO SEKOLAH

1) Klik Butang Edit

Klik imej, kemudian klik


butang “Insert/Edit Image”
1) Browse imej di server

smkvictoria..jpg

3) Pilih nama file yang telah


diupload dalam langkah (2)

1) Pilih imej dari local pc 2) Tekan butang


“Upload” untuk
pindahkan imej
ke dalam server
Klik OK selepas selesai
pengemaskinian logo sekolah

Klik “Simpan” selepas selesai


pengemaskinian logo sekolah
MENGEMASKINI LATAR
BELAKANG SEKOLAH

1) Klik tab “Profil Sekolah”.

2) Klik butang “Edit Artikel”

2) Klik butang “Simpan” apabila selesai

1) Lakukan aktiviti pengubahsuaian


menggunakan teks editor.
Klik pada link “Selenggara
Mukasurat”.

Klik tab “Antaramuka”.


Pilih mana-mana templet
tema yang tersedia
Profil Sekolah

1. Maklumat Sekolah (JPN) 2. Maklumat Sekolah

Fungsi ini adalah untuk • Pra-syarat : JPN telah


menyelenggara maklumat sekolah mengisi maklumat asas sekolah.
pada peringkat Jabatan Pelajaran
Negeri. Fungsi ini adalah untuk
Fungsi ini diselenggara oleh menyelenggara maklumat
pentadbir sistem peringkat Jabatan asas sekolah, alamat,
Pelajaran Negeri. utiliti & penswastaan,
Melalui fungsi ini, Pentadbir maklumat asrama dan
sistem boleh menambah rekod maklumat tambahan.
baru, mengemaskini atau Fungsi ini diselenggara
menghapuskan rekod sekolah yang oleh Pengetua, Penolong
telah diwujudkan. Kanan Akademik dan
Penyelaras IT.
Fungsi ini membolehkan
Pentadbir sekolah untuk
mengemaskini maklumat
sekolah berkenaan.

3. Maklumat Tanah 4. Maklumat Kelas

Fungsi ini adalah untuk • Pra-syarat : Kelas fizikal


menyelenggara maklumat telah wujud.
tanah bagi sekolah
berkenaan. Fungsi ini adalah untuk
Fungsi ini diselenggara menyelenggara maklumat
oleh Pengetua, Penolong kelas bagi sekolah
Kanan Akademik dan berkenaan.
Penyelaras IT. Fungsi ini diselenggara
Melalui fungsi ini, oleh Pengetua, Penolong
Pentadbir sekolah boleh Kanan Akademik dan
menambah rekod baru, Penyelaras IT.
mengemaskini atau Fungsi ini membolehkan
menghapuskan maklumat Pentadbir sekolah untuk
tanah yang telah menambah rekod baru,
diwujudkan. mengemaskini atau
menghapuskan rekod
sekolah yang telah
5. Maklumat PIBG diwujudkan.

• Pra-syarat : 6. Paparan Profil Sekolah


Daftar profil ibu bapa dalam
modul Pengurusan Murid.
Daftar profil staf dalam modul Fungsi ini adalah untuk
Pengurusan Staf. membolehkan pengguna
Fungsi ini adalah untuk melihat maklumat
menyelenggara maklumat terperinci mengenai
PIBG bagi sekolah sekolah berkenaan. Ia
berkenaan. meliputi maklumat asas
Fungsi ini diselenggara sekolah, alamat, utiliti &
oleh Pengetua, Penolong penswastaan, maklumat
Kanan Akademik dan asrama dan maklumat
Penyelaras IT. tambahan.
Melalui fungsi ini,
Pentadbir sekolah boleh
mengemaskini maklumat
PIBG mengikut keperluan.
Takwim

1. Set Sesi Persekolahan 2. Selenggara Jenis Aktiviti

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


menetapkan sesi persekolahan menyelenggara jenis aktiviti
bagi tahun tertentu. sekolah bagi sesi persekolahan
Fungsi ini diselenggara oleh tertentu.
Pengetua, Penolong Kanan Fungsi ini diselenggara oleh
Akademik dan Penyelaras IT. Pengetua, Penolong Kanan
Melalui fungsi ini, pentadbir Akademik dan Penyelaras IT.
sekolah mempunyai kapabiliti Fungsi ini membolehkan
untuk menambah sesi pentadbir sekolah untuk
persekolahan baru, menambah jenis aktiviti baru,
mengemaskini atau mengemaskini atau
menghapuskan sesi menghapuskan jenis aktiviti
persekolahan yang telah yang telah diwujudkan.
diwujudkan.

3. Selenggara Acara Sekolah 4. Paparan Acara Sekolah

• Pra-syarat : Jenis aktiviti telah • Pra-syarat : Acara sekolah


wujud telah wujud

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


menyelenggara maklumat acara membolehkan pengguna
sekolah secara harian, bulanan melihat senarai acara sekolah
atau tahunan. berdasarkan sesi persekolahan
Fungsi ini diselenggara oleh tertentu.
Pengetua, Penolong Kanan Fungsi ini diselenggara oleh
Akademik dan Penyelaras IT. Pengetua, Penolong Kanan
Melalui fungsi ini, pentadbir Akademik dan Penyelaras IT.
sekolah mempunyai kapabiliti
untuk menambah rekod baru
atau mengemaskini maklumat
acara
Penempatan Kelas

1. Penempatan Murid 2. Laporan

• Pra-syarat : • Pra-syarat :Murid telah


Profil murid telah wujud ditempatkan mengikut kelas
Kelas telah wujud tertentu

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


menyelenggara penempatan memaparkan laporan
murid mengikut kelas tertentu penempatan murid bagi
bagi sesi persekolahan kelas tertentu.
tertentu. Fungsi ini diselenggara oleh
Fungsi ini diselenggara oleh Pengetua, Penolong Kanan
Pengetua, Penolong Kanan Hal Hal Ehwal Murid, Penyelaras
Ehwal Murid, Penyelaras Tingkatan, Guru Kelas atau
Tingkatan, Guru Kelas atau Penyelaras IT.
Penyelaras IT. Melalui fungsi ini, pengguna
Melalui fungsi ini, Pentadbir boleh melihat analisis
sistem boleh menyelenggara bulanan mengikut kelas
penempatan kelas bagi murid tertentu dan senarai murid
sedia ada dan murid baru. mengikut kelas tertentu.
Selenggara Mata Pelajaran

1. Maklumat Mata Pelajaran 2. Mata Pelajaran kepada Tahun


Akademik

Fungsi ini adalah untuk


menetapkan mata pelajaran • Pra-syarat : Senarai Mata
bagi sekolah tertentu. Pelajaran telah wujud
Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua, Penolong Kanan Fungsi ini adalah untuk
Akademik dan Penyelaras IT. memperuntukkan mata
Melalui fungsi ini, pentadbir pelajaran kepada tahun
mata pelajaran boleh akademik bagi sekolah
menambah mata pelajaran tertentu.
baru, mengemaskini atau Fungsi ini diselenggara oleh
menghapuskan mata pelajaran Pengetua, Penolong Kanan
yang telah diwujudkan. Akademik dan Penyelaras IT.
Fungsi ini membolehkan
pentadbir mata pelajaran
untuk menambah rekod baru
atau mengemaskini mata
pelajaran yang telah
diperuntukkan kepada tahun
akademik.

3. Mata Pelajaran Sekolah 4. Mata Pelajaran kepada Guru

• Pra-syarat : Maklumat Mata • Pra-syarat : Maklumat Mata


Pelajaran kepada Tahun Akademik Pelajaran kepada Sekolah telah
telah wujud wujud

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


memperuntukkan mata memperuntukkan mata
pelajaran bagi sekolah pelajaran kepada guru bagi
tertentu. tahun akademik tertentu.
Fungsi ini diselenggara oleh Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua, Penolong Kanan Pengetua, Penolong Kanan
Akademik dan Penyelaras IT. Akademik dan Penyelaras
Melalui fungsi ini, pentadbir IT.
mata pelajaran boleh Fungsi ini membolehkan
menambah rekod baru atau pentadbir mata pelajaran
mengemaskini mata pelajaran untuk menambah mata
yang telah diperuntukkan pelajaran baru,
kepada sekolah. mengemaskini atau
menghapuskan mata
pelajaran yang telah
diperuntukkan kepada guru.
Selenggara Pusat Sumber

1. Peraturan 2. Tambah Katalog

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


memaparkan maklumat peraturan menambah maklumat katalog.
atau mengemaskini maklumat Fungsi ini diselenggara oleh
peraturan yang telah wujud. Penasihat Pusat Sumber.
Fungsi ini diselenggara oleh
Penasihat Pusat Sumber.
Melalui fungsi ini, pentadbir
pusat sumber mempunyai
kapabiliti untuk melihat maklumat
peraturan atau mengemaskini
maklumat peraturan yang telah
wujud.

3. Ubahsuai Katalog 4. Selenggara Item

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


mengubahsuai maklumat katalog menyimpan maklumat item,
atau menghapuskan maklumat mengemaskini maklumat item atau
katalog yang telah wujud. menghapuskan maklumat item yang
Fungsi ini membolehkan telah wujud.
Pentadbir Pusat Sumber untuk Pentadbir pusat sumber
mengemaskini maklumat katalog mempunyai kapabiliti untuk
dan menghapus maklumat katalog menambah maklumat item,
mengemaskini maklumat item dan
menghapus maklumat item.

5. Pinjam/Pulang Item

Fungsi ini adalah untuk


menyemak dan mengesahkan
peminjaman dan pemulangan item.
Fungsi ini membolehkan
Pentadbir Pusat Sumber untuk
mengesahkan pinjaman item dan
mengesahkan pemulangan item
Servis

1. Cari & Tempah Item 2. Papar Tempahan Item

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


mencari item dan membuat membolehkan Pentadbir Pusat
tempahan bagi sesuatu item. Sumber melihat maklumat item
Fungsi ini digunakan oleh yang telah ditempah.
Pentadbir Pusat Sumber dan Ahli Fungsi ini adalah untuk
Pusat Sumber. kegunaan Pentadbir Pusat Sumber.

3. Akaun Sendiri 4. Jana Ahli

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


membolehkan ahli pusat sumber membolehkan Pentadbir Pusat
melihat maklumat akaun sendiri Sumber menjana nombor
seperti maklumat senarai pinjaman keahlian/kodbar bagi ahli pusat
yang telah dibuat dan maklumat sumber.
tempahan item. Fungsi ini diselenggara oleh
Fungsi ini hanya boleh Pustakawan atau Pentadbir Pusat
diakses oleh ahli pusat sumber dan Sumber.
setiap ahli hanya boleh melihat Melalui fungsi ini, Pentadbir
maklumat akaun sendiri sahaja. Pusat Sumber boleh menjana
nombor keahlian/kodbar bagi staf
dan murid.

5. Jana Kodbar Ahli 6. Jana Kodbar Buku

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


membolehkan Pentadbir Pusat membolehkan Pentadbir Pusat
Sumber untuk menjana kodbar ahli Sumber menjana kodbar buku.
Pusat Sumber. Fungsi ini diselenggara oleh
Fungsi ini diselenggara oleh Pentadbir Pusat Sumber dan
Pentadbir Pusat Sumber dan Pustakawan.
Pustakawan.
Melalui fungsi ini, Pentadbir
Pusat Sumber boleh menjana
kodbar staf dan menjana kodbar
murid.
Laporan Pusat Sumber

1. Laporan Pusat Sumber

Fungsi ini adalah untuk


menjana laporan berkaitan pusat
sumber.
Fungsi ini diselenggara oleh
Penasihat Pusat Sumber.
Melalui fungsi ini, pentadbir
pusat sumber mempunyai kapabiliti
untuk menjana laporan pusat
sumber dan mencetak laporan
tersebut.
Program NILAM

1. Rekod Bacaan Murid


2. Laporan

Modul ini digunakan


untuk merekod aktiviti bacaan Modul ini digunakan
murid. untuk menyelenggara laporan
Fungsi ini program nilam.
diselenggara oleh Penyelaras Fungsi ini
Program NILAM dan Guru. diselenggara oleh Penyelaras
Melalui fungsi ini, Program NILAM dan Guru.
pentadbir boleh merekod aktiviti Terdapat 3 kategori
bacaan murid dan mengemaskini laporan:
rekod bacaan murid.
a) Laporan
Prestasi Program Nilam
b) Laporan
Status Pelaksanaan Program
Nilam Tahap Jauhari
c) Laporan
Status Pelaksanaan Program
Nilam Tahap Rakan Pembaca
Laporan

1. Laporan

Fungsi ini digunakan untuk


menjana laporan bagi setiap modul
yang terdapat dalam sistem.
Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua, Penolong Kanan dan
Guru.
Melalui fungsi ini, Pentadbir
Sekolah mempunyai kapabiliti untuk
menjana laporan dan mencetak
laporan tersebut.
Akademik & Profesional

1. Maklumat Kelulusan Akademik & 2. Maklumat KUDAP (Kursus Dalam


Ikhtisas Perkhidmatan)

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


merekod maklumat kelulusan merekod maklumat KUDAP.
akademik & ikhtisas. Fungsi ini diselenggara
Fungsi ini diselenggara oleh oleh Pengetua, Penolong
Pengetua, Penolong Kanan Kanan Akademik dan
Akademik dan Penyelaras IT. Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini, pentadbir Fungsi ini membolehkan
sekolah boleh menambah rekod pengguna untuk menambah
baru, mengemaskini atau rekod baru, mengemaskini
menghapuskan rekod kelulusan atau menghapuskan rekod
akademik & ikhtisas yang telah KUDAP yang telah
diwujudkan. diwujudkan.

3. Maklumat Kecekapan

Fungsi ini adalah untuk


merekod maklumat
berkaitan kecekapan staf.
Fungsi ini diselenggara
oleh Pengetua, Penolong
Kanan Akademik dan
Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini,
pentadbir sekolah boleh
menambah rekod baru atau
mengemaskini rekod
kecekapan yang telah
diwujudkan.
Pemindahan Staf

Pemindahan Staf

Modul ini digunakan untuk


menyelenggara pemindahan
staf.
Fungsi ini diselenggara
oleh Pengetua dan Penolong
Kanan Akademik.
Melalui fungsi ini,
Pentadbir sistem boleh
menyahaktif rekod profil staf
daripada sistem.
Pengaktifan Staf

Pengaktifan Staf

Modul ini digunakan untuk


menyelenggara pengaktifan
staf.
Fungsi ini diselenggara
oleh Pengetua dan Penolong
Kanan Akademik.
Melalui fungsi ini,
Pentadbir sistem boleh
mengaktifkan rekod profil
staf.
Perkhidmatan

1. Maklumat Perkhidmatan 2. Maklumat Tugasan

Fungsi ini adalah untuk merekod Fungsi ini adalah untuk merekod
maklumat perkhidmatan staf. maklumat tugasan staf.
Fungsi ini diselenggara oleh Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua, Penolong Kanan Pengetua, Penolong Kanan
Akademik dan Penyelaras IT. Akademik dan Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini, pentadbir Fungsi ini membolehkan
sekolah boleh menambah rekod pengguna untuk menambah rekod
baru, mengemaskini atau baru, mengemaskini atau
menghapuskan rekod menghapuskan rekod tugasan staf
perkhidmatan staf yang telah yang telah diwujudkan.
diwujudkan.

3. Maklumat Mata Pelajaran Utama 4. Maklumat Sumbangan Khas

Fungsi ini adalah untuk merekod Fungsi ini adalah untuk merekod
maklumat mata pelajaran utama maklumat sumbangan khas.
yang diajar. Fungsi ini diselenggara oleh
Fungsi ini diselenggara oleh Pengetua, Penolong Kanan
Pengetua, Penolong Kanan Akademik dan Penyelaras IT.
Akademik dan Penyelaras IT. Melalui fungsi ini, pentadbir
Melalui fungsi ini, pentadbir sekolah boleh menambah rekod
sekolah boleh menambah rekod baru, mengemaskini atau
baru, mengemaskini atau menghapuskan rekod sumbangan
menghapuskan rekod mata khas yang telah diwujudkan.
pelajaran utama yang telah
diwujudkan.

5. Maklumat Biografi Tugas

Fungsi ini adalah untuk merekod


maklumat biografi tugas.
Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua, Penolong Kanan
Akademik dan Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini, pentadbir
sekolah boleh menambah rekod
baru, mengemaskini atau
menghapuskan rekod biografi
tugas yang telah diwujudkan.
Senarai Staf Tidak Aktif

Senarai Staf Tidak Aktif

Modul ini digunakan


untuk melihat senarai staf
tidak aktif.
Fungsi ini diselenggara
oleh Pengetua, Penolong
Kanan Akademik dan
Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini,
Pentadbir sistem boleh
melihat senarai rekod
profil staf yang tidak aktif.
Kehadiran Staf

1. Set Masa 2. Set Kumpulan

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


menetapkan waktu bekerja menetapkan kumpulan
bagi staf akademik dan staf kehadiran bagi staf
bukan akademik. akademik dan staf bukan
Fungsi ini diselenggara akademik.
oleh Pengetua, Penolong Fungsi ini diselenggara
Kanan Akademik dan oleh Pengetua, Penolong
Penyelaras IT. Kanan Akademik dan
Melalui fungsi ini, Penyelaras IT.
Pentadbir sistem boleh Fungsi ini membolehkan
menetapkan waktu bekerja Pentadbir sekolah untuk
atau mengubahsuai waktu menetapkan kumpulan
bekerja sedia ada. kehadiran staf atau
mengubahsuai kumpulan
kehadiran staf sedia ada.

3. Rekod Kehadiran Staf 4. Laporan

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


merekod kehadiran staf memaparkan laporan harian
akademik dan staf bukan kehadiran staf akademik dan staf
akademik. bukan akademik.
Fungsi ini digunakan oleh Fungsi ini diselenggara oleh
semua staf di sekolah. Pengetua, Penolong Kanan
Akademik dan Penyelaras IT.
Fungsi ini membolehkan
Pentadbir sekolah untuk melihat
laporan kehadiran bagi setiap staf.
Profil Staf

1. Maklumat Peribadi 2. Maklumat Suami/Isteri

Fungsi ini adalah Fungsi ini adalah


untuk menyimpan maklumat untuk menyimpan maklumat
peribadi bagi setiap staf atau suami/isteri bagi setiap staf atau
mengemaskini maklumat peribadi mengemaskini maklumat
staf yang telah wujud. suami/isteri yang telah wujud.
Fungsi ini Fungsi ini
diselenggara oleh Pengetua, diselenggara oleh Pengetua,
Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Akademik dan
Penyelaras IT. Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini, Fungsi ini
pentadbir sekolah boleh membolehkan pengguna untuk
menambah rekod baru atau menambah rekod baru atau
mengemaskini rekod peribadi staf mengemaskini rekod suami/isteri
yang telah diwujudkan. yang telah diwujudkan.

3. Maklumat Perkhidmatan

Fungsi ini adalah


untuk menyimpan maklumat
perkhidmatan bagi setiap staf atau
mengemaskini maklumat staf yang
telah wujud.
Fungsi ini
diselenggara oleh Pengetua,
Penolong Kanan Akademik dan
Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini,
pentadbir sekolah boleh
menambah rekod baru atau
mengemaskini rekod yang telah
diwujudkan.
Tugas & Tanggungjawab

1. Daftar Jawatan 2. Daftar Tugas & Tanggungjawab

Fungsi ini adalah Fungsi ini adalah


untuk mendaftar untuk mendaftar
jawatan yang perlu tugas &
wujud di sekolah. tanggungjawab
Fungsi ini bagi setiap jawatan
diselenggara oleh yang wujud.
Pengetua, Penolong Fungsi ini
Kanan Akademik diselenggara oleh
dan Penyelaras IT. Pengetua, Penolong
Melalui fungsi ini, Kanan Akademik
pentadbir sekolah dan Penyelaras IT.
boleh menambah Melalui fungsi ini,
rekod jawatan pentadbir sekolah
baru, boleh menambah
mengemaskini rekod baru,
rekod jawatan atau mengemaskini
menghapuskan rekod atau
rekod jawatan yang menghapuskan
telah wujud. rekod yang telah
wujud.

3. Agihan Jawatan

Fungsi ini adalah


untuk mengagihkan
jawatan kepada
setiap staf.
Fungsi ini
diselenggara oleh
Pengetua, Penolong
Kanan Akademik
dan Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini,
pentadbir sekolah
boleh menambah
rekod baru atau
mengemaskini
rekod yang telah
wujud.
Pengurusan Kokurikulum

1. Daftar Kokurikulum 2. Daftar Struktur Organisasi

• Fungsi ini digunakan untuk • Fungsi ini digunakan untuk


menyelenggara maklumat menyelenggara maklumat
pendaftaran ko-kurikulum. struktur organisasi.
• Fungsi ini diselenggara • Fungsi ini diselenggara
oleh Pengetua dan Penolong oleh Pengetua, Penolong Kanan
Kanan Ko-kurikulum. Ko-kurikulum dan Guru Penasihat
• Melalui fungsi ini, Ko-kurikulum.
Pentadbir Sekolah boleh • Melalui fungsi ini, Pentadbir
menambah maklumat ko- Sekolah boleh menambah
kurikulum, mengemaskini maklumat struktur organisasi,
maklumat ko-kurikulum dan mengemaskini maklumat struktur
menghapuskan maklumat ko- organisasi dan menghapuskan
kurikulum. maklumat struktur organisasi.

3. Permohonan Keahlian 4. Selenggara Keahlian

• Fungsi ini membolehkan


murid membuat • Fungsi ini digunakan untuk
permohonan sebagai ahli menyelenggara maklumat
ko-kurikulum. keahlian bagi kokurikulum
tertentu.
• Melalui fungsi ini, murid
• Fungsi ini diselenggara
boleh melihat senarai
oleh Pengetua, Penolong Kanan
kokurikulum yang
Kokurikulum dan Guru Penasihat
ditawarkan, memohon
Kokurikulum.
keahlian, menyemak
• Melalui fungsi ini, Pentadbir
status permohonan
Sekolah boleh mendaftar
keahlian, melantik ahli
jawatankuasa, melihat senarai
5. Selenggara Aktiviti ahli, meluluskan permohonan
keahlian

• Fungsi ini digunakan untuk


menyelenggara maklumat aktiviti
bagi kokurikulum tertentu.
6. Rekod Pencapaian Murid
• Fungsi ini diselenggara
oleh Pengetua, Penolong Kanan
Kokurikulum dan Guru Penasihat
• Fungsi ini digunakan untuk
Kokurikulum.
menyelenggara rekod pencapaian
• Melalui fungsi ini,
murid dalam aktiviti kokurikulum.
Pentadbir Sekolah boleh
• Fungsi ini diselenggara
menambah maklumat aktiviti
oleh Pengetua, Penolong Kanan
kokurikulum, mengemaskini
Kokurikulum dan Guru Penasihat
maklumat aktiviti kokurikulum
Kokurikulum.
dan menghapuskan maklumat
• Melalui fungsi ini, Pentadbir
aktiviti kokurikulum.
Sekolah boleh menyelenggara
maklumat pencapaian murid &
menyelenggara maklumat mata
merit
7. Paparan Kokurikulum

• Fungsi ini digunakan untuk


memaparkan maklumat berkaitan
kokurikulum.
Pengurusan Kaunseling

1. Set Nama Sesi 2. Permohonan Guru

Fungsi ini digunakan untuk Fungsi ini digunakan untuk


menetapkan nama sesi membolehkan guru membuat
kaunseling. permohonan sesi kaunseling.
Fungsi ini diselenggara Fungsi ini diselenggara
oleh Guru Kaunseling. oleh guru.
Melalui fungsi ini,
Pentadbir Sekolah boleh
menambah nama sesi kaunseling,
mengemaskini nama sesi
kaunseling dan menghapuskan
nama sesi kaunseling

3. Permohonan Murid 4. Selenggara Sesi Kaunseling

Fungsi ini digunakan untuk Fungsi ini digunakan untuk


membolehkan murid membuat membolehkan kaunselor
permohonan sesi kaunseling. menyelenggara sesi kaunseling.
Fungsi ini diselenggara Fungsi ini diselenggara
oleh murid. oleh kaunselor.

5. Selenggara Sesi Ahli Kaunseling 6. Status Permohonan

Fungsi ini digunakan untuk Fungsi ini digunakan untuk


membolehkan kaunselor membolehkan pemohon
menyelenggara sesi ahli menyemak status permohonan
kaunseling setelah sesi sesi kaunseling.
kaunseling tersebut selesai. Fungsi ini digunakan oleh
Fungsi ini diselenggara kaunselor dan murid.
oleh kaunselor.

7. Laporan Kaunseling

Fungsi ini digunakan untuk


menjana laporan kaunseling
Pengurusan Disiplin

1. Set Disiplin 2. Rekod Kes Disiplin

Modul ini digunakan untuk • Pra-syarat : Set Disiplin


menyelenggara disiplin murid. telah wujud
Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua dan Penolong Kanan Hal Modul ini digunakan
Ehwal Murid. untuk menyelenggara rekod
Melalui fungsi ini, pentadbir disiplin murid.
sekolah boleh menambah disiplin, Fungsi ini
mengubahsuai rekod disiplin murid diselenggara oleh Pengetua dan
atau menghapus rekod disiplin Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
murid yang telah wujud. Melalui fungsi ini,
pentadbir sekolah boleh
menambah kes disiplin dan
mengubahsuai rekod kes disiplin
murid yang telah wujud.

3. Paparan Rekod Disiplin 4. Senarai Laporan

• Pra-syarat : Kes disiplin • Pra-syarat : Rekod disiplin


telah direkodkan pelajar telah wujud

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


memaparkan rekod disiplin mencetak maklumat disiplin murid.
murid. Fungsi ini membolehkan
Fungsi ini diselenggara Pentadbir sekolah untuk :
oleh Pengetua dan Penolong i) Mencetak Laporan
Kanan Hal Ehwal Murid. Maklumat Disiplin Terperinci
Melalui fungsi ini, Pelajar
pentadbir sekolah boleh ii) Mencetak Senarai
melihat paparan rekod Laporan
disiplin murid. iii) Mencetak Laporan
Senarai Maklumat Sekolah
iv) MMMencetak Laporan
Senarai Pelajar Dibuang
Sekolah
v) Mencetak Laporan
Statistik Kes
vi) Mencetak Laporan
Statistik Kes & Pelajar
Kehadiran

1. Set Parameter 2. Daftar Kehadiran

Fungsi ini digunakan untuk • Pra-syarat : Set Parameter


menetapkan parameter bagi telah wujud
kehadiran murid
Fungsi ini diselenggara oleh Fungsi ini
Penolong Kanan HEM digunakan untuk mendaftar
Melalui fungsi ini, Pentadbir kehadiran murid
Sekolah boleh menetapkan Fungsi ini
parameter kehadiran murid dan diselenggara oleh Guru Kelas.
mengemaskini parameter kehadiran Melalui fungsi ini,
murid. pentadbir sekolah boleh mendaftar
kehadiran murid mengikut kelas
tertentu.

3. Amaran 4. Laporan

• Pra-syarat : Set Parameter telah Fungsi ini adalah untuk


wujud memaparkan laporan berkenaan
kehadiran murid.
Fungsi ini adalah untuk
mengeluarkan surat amaran kepada
ibu bapa/penjaga berkenaan
ketidakhadiran murid ke sekolah.
Fungsi ini diselenggara
oleh Penolong Kanan HEM dan Guru
Profil Murid

1. Maklumat Peribadi 2. Maklumat Ibu Bapa/Penjaga

Fungsi ini digunakan untuk • Pra-syarat : Maklumat Peribadi


memasukkan maklumat peribadi Murid telah diisi
murid.
Fungsi ini diselenggara oleh Fungsi ini digunakan untuk
Penolong Kanan HEM dan Guru memasukkan maklumat ibu
Kelas. bapa/penjaga.
Melalui fungsi ini, Pentadbir Fungsi ini diselenggara oleh
Sekolah boleh menambah maklumat Penolong Kanan HEM dan Guru
peribadi murid dan mengemaskini Kelas.
maklumat peribadi murid. Melalui fungsi ini, Pentadbir
Sekolah boleh menambah
maklumat ibu bapa/penjaga dan
mengemaskini maklumat ibu
bapa/penjaga.

3. Maklumat Adik - Beradik

Fungsi ini digunakan untuk


memasukkan maklumat adik –
beradik.
Fungsi ini diselenggara oleh
Penolong Kanan HEM dan Guru
Kelas.
Melalui fungsi ini, Pentadbir
Sekolah boleh menambah
maklumat adik - beradik dan
mengemaskini maklumat adik –
beradik.
Pengurusan Ujian

1. Julat Pemarkahan 2. Senarai Ujian

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


menyelenggara maklumat julat menyelenggara maklumat
pemarkahan. senarai ujian.
Fungsi ini diselenggara Fungsi ini diselenggara
oleh Penolong Kanan Akademik oleh Penolong Kanan Akademik
dan Penyelaras Peperiksaan. dan Penyelaras Peperiksaan.
Melalui fungsi ini, Melalui fungsi ini,
Pentadbir Sekolah boleh Pentadbir Sekolah boleh
menambah maklumat julat menambah maklumat senarai
pemarkahan dan mengemaskini ujian, mengemaskini maklumat
maklumat julat pemarkahan senarai ujian dan menghapuskan
maklumat senarai ujian

3. Skema Markah 4. Selenggara Tugasan

Fungsi ini adalah untuk Fungsi ini adalah untuk


menyelenggara maklumat skema menyelenggara maklumat
markah ujian. tugasan mengikut mata
Fungsi ini diselenggara pelajaran.
oleh Penolong Kanan Akademik Fungsi ini diselenggara
dan Penyelaras Peperiksaan. oleh Penolong Kanan Akademik
Melalui fungsi ini, dan Penyelaras Peperiksaan.
Pentadbir Sekolah boleh Melalui fungsi ini,
menambah maklumat skema Pentadbir Sekolah boleh
markah dan mengemaskini menambah maklumat tugasan
maklumat skema markah. dan mengemaskini maklumat
tugasan

5. Masuk Markah 6. Proses Markah

Fungsi ini digunakan untuk Fungsi ini digunakan untuk


menyelenggara maklumat memproses markah bagi setiap
markah bagi setiap mata mata pelajaran.
pelajaran mengikut tahun Fungsi ini diselenggara
akademik tertentu. oleh Guru Penyelaras Mata
Fungsi ini diselenggara Pelajaran dan Penyelaras
oleh Guru Penyelaras Mata Peperiksaan.
Pelajaran.
Melalui fungsi ini,
Pentadbir Sekolah boleh
menambah maklumat markah
dan mengemaskini maklumat
markah

7. Kad Laporan 8. Analisa Pencapaian

Fungsi ini digunakan untuk Fungsi ini digunakan untuk


menjana kad laporan murid. membolehkan Pentadbir Sekolah
Fungsi ini diselenggara melihat analisa pencapaian murid
oleh Guru Kelas. mengikut tingkatan
Pengurusan Sistem

1. Senarai Menu 2. Fail Rujukan

Fungsi ini digunakan untuk Fungsi ini digunakan untuk


menyelenggara maklumat menu menyelenggara maklumat fail
sistem. rujukan.
Fungsi ini diselenggara oleh Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua dan Penyelaras IT. Pengetua dan Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini, Pentadbir Melalui fungsi ini, Pentadbir
Sekolah boleh menambah menu Sekolah boleh menambah dan
baru, mengemaskini dan mengemaskini rekod fail rujukan.
menghapuskan menu yang telah
wujud.

3. Selenggara Peranan

Fungsi ini digunakan untuk


menyelenggara maklumat peranan
pengguna sistem.
Fungsi ini diselenggara oleh
Pengetua dan Penyelaras IT.
Melalui fungsi ini, Pentadbir
Sekolah boleh menambah dan
mengemaskini maklumat peranan
pengguna sistem.
PENGURUSAN
PEMBELAJARAN
Pengurusan Pembelajaran

1.0
Login sebagai
Guru

1.2 Kemajuan
1.1 Kelas Saya
Pelajar
Pengurusan Pembelajaran

1.1 Kelas Saya

Membina dan Laporan


menamakan Perkembangan
kumpulan pelajar Pelajar

Membahagikan
Perkembangan
pelajar kepada
Tugasan
kumpulan

Menghapuskan
Keputusan Atas
pelajar daripada
Talian
kumpulan

Perkembangan
Pembelajaran
Kendiri
Pengurusan Pembelajaran

1.2 Kemajuan Pelajar

Berdasarkan Tugasan
e-Bahan

Berdasarkan Bahan
Luar Talian

Berdasarkan Ujian

Berdasarkan
Pembelajaran Kendiri

Berdasarkan Pelajar
Pengurusan Pembelajaran

2.0
Login sebagai
Pelajar

2.2 Pembelajaran
2.1 Aktiviti Saya
Kendiri
Pengurusan Pembelajaran

2.1 Aktiviti Saya

Pengurusan Tugasan

Pembelajaran Kendiri

Penilaian
Pengurusan Pembelajaran

2.2 Pembelajaran
Kendiri (e-Bahan)

Pilih menu
Pembelajaran
Kendiri

Pilih submenu
e-Bahan

Pilih tahun
akademik

Pilih subjek

Pilih objek
pembelajaran dari
senarai e-Bahan

Klik butang Lancar


Objek
Pembelajaran
PENGURUSAN
BAHAN
Pengurusan Bahan

3.0 Login
sebagai Guru

3.1 Melancarkan
Pembelajaran 3.4 Bina e-Bahan
Kendiri

3.5 Membina dan


3.2 Bank Sumber menyerahkan
Tugasan e-Bahan

3.3 Membina
soalan di dalam 3.6 Penilaian
Bank Soalan
Pengurusan Bahan

3.1 Pembelajaran
Kendiri (e-Bahan)

Pilih menu
Pembelajaran
Kendiri

Pilih submenu
e-Bahan

Pilih tahun
akademik

Pilih subjek

Pilih objek
pembelajaran dari
senarai e-Bahan

Klik butang Lancar


Objek
Pembelajaran
Pengurusan Bahan

3.2 Bank Sumber

Klik pada menu


Repositori Bahan

Pilih sub menu


Bank Sumber

Muat naik fail Carian fail

Pilih jenis fail dari Klik Carian


Klik butang Cari
medan Jenis Terperinci

Klik ikon papar


Klik ikon muat
Klik butang Muat untuk Pilih opsyen
turun untuk
Naik memaparkan untuk carian
mengimport fail
hasil carian

Isikan data pada


medan dan pilih fail
Klik butang Cari
yang hendak
dimuat naik

Klik ikon papar


Klik ikon muat
untuk
Klik butang Simpan turun untuk
memaparkan
mengimport fail
hasil carian
Pengurusan Bahan

3.3 Membina
Bank Soalan

Klik pada menu


Repositori
Bahan

Pilih sub menu


Bank Soalan

Pilih tahun
akademik dan
subjek

Pilih jenis soalan

Bina soalan dan


jawapan

Klik butang
Simpan
Pengurusan Bahan

3.4 Bina Bahan

Klik pada menu Repositori


Bahan

Pilih sub menu


Bina Bahan

Klik pada Bina Bahan


Baru

Masukkan Tajuk Bahan dan klik


butang Simpan

Klik pada ikon Edit


Muka Surat

Masukkan tajuk muka surat dan klik


butang Kemaskini Tajuk

Masukkan bahan dan maklumat


yang dikehendaki

Klik butang Simpan

Klik butang Kembali

Ya
Tambah Muka Surat Klik ikon Tambah
Muka Surat

Tidak

Klik butang
Kembali

Klik ikon Prebiu


Pengurusan Bahan

3.5 Membina Pilih menu Pilih sub menu


tugasan Pengurusan Tugasan
e-Bahan Tugasan e-Bahan

Pilih bilangan
cubaan maksima Memasukkan Pilih Subjek dan
bagi membuat tajuk tugasan Topik
tugasan

Masukkan tarikh
Pilih e-Bahan dan masa Pilih kelas
serahan

Pilih pelajar

Klik butang
Hantar
Pengurusan Bahan

3.6 Penilaian

3.6.1 Penyediaan 3.6.2 Penyerahan


Set Ujian Set Ujian
Pengurusan Bahan

Klik pada menu


3.6.1 Menyediakan
Penilaian dan Klik pada Set Ujian
Set Ujian Atas
submenu Penyediaan Baru
Talian
Set Ujian

Pilih kategori
Masukkan nama
soalan (Ujian / Pilih senarai subjek
ujian
Kuiz)

Pilih opsyen
Pilih paparan ujian Pilih soalan
susunan rawak
(Sekali atau tiada (Manual /
soalan dan
had) Automatik)
jawapan

Masukkan tempoh
Klik butang Simpan masa menjawab
ujian
Pengurusan Bahan

3.6.2 Masukkan tarikh


Klik pada ikon
Menyerahkan untuk serahan
Serah
Ujian Atas Talian ujian

Pilih pelajar dari


Klik butang Cari Pilih kelas
senarai pelajar

Klik butang Serah