P. 1
บทว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่ม

บทว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่ม

|Views: 16|Likes:
Published by nawapat

More info:

Published by: nawapat on Apr 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

บทว่าด้วยอาหารและเครื่ องดื่ ม

﴿ ةبرشلاو ةمعطلا ﴾
] ไทย – Thai – يدنليات [
มุหัมมัด บิน อิ บรอฮีม อั ต-ตุวัยญิรีย์
แปลโดย : ริ ซัลย์ สะอะ
ผ้้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุ ษมาน
2009 - 140
﴿ ةبرشلاو ةمعطلا ﴾
« ةيدنليا!"ا ة#$"اب »
ير%ي&!"ا '()ارب* +ب دم,-
دم./ 0ا1ي2 3ةم4رت
5ام67 89ا: 3ةع4ار-
2009 - 140
ด้วยพระนามของอัลลอฮ H้ทรงlมตตา Lรานียิ งlสมอ
บทว่าด้วยอาหารและเครื่ องดื่ ม
¡ดยพ น_านuล้วทุDสิ งที lL นLระ¡ยTน์uละสิ งที ดีนั น
lL นที อนุมัติ uละพ น_านของสิ งที lL นอันตรายuละสิ งไมดี
นั นlL นที ต้องห้าม
1. ทุDสิ งทุ Dอยางที lL นLระ¡ยTน์ตอรางDายuละ9ิตl9
ไมวา9ะlL นอาหาร lHร องด ม หรอlHร องนุ งหมอัลลอฮได้
อนุมัติlพ อบาวของพระองH์9ะได้lT้Lระ¡ยTน์lนDารDัDดี
ตอพระองH์
อั ลลอฮตะอาลาได้ตรัสไว้วา
; < < < < < < < < < < < < < < < = > < ﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧﯧ ? @AرBC"ا] 1DE [ F
Hวามวา "มนุษย์lอย 9งDินสิ งที ได้รับอนุมัติ
uละที ดี9าDที มีอยlนuHนดิน uละ9งอยาL_ิบัติ
ตามuนวทางของTัย_อน lพราะuท้9ริงมันlL น
Hัตรที lLิ ดlHยของสl9้า" (อัล-บะlDาะlราะฮ
168)
2. uละทุDสิ งทุDอยางที lL นอันตรายหรออันตรายของ
มันนั นมีมาDDวาHุDLระ¡ยTน์ อัลลอฮได้ห้ามสิ งนั น uท้
9ริงอัลลอฮได้อนุมัติuDพวDlราสิ งที ดี9าDสรรพสิ งทั งหลาย
uละได้ห้ามuDพวDlราlนสิ งที ไมดีทั งหลาย ดังที อัลลอฮได้
1
บอDD งHุDลัDษDะlDี ยวDับHาสนทตของพระองH์
Hอลลัลลอฮ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที วา
; G H I ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ? @Jار7لا] 1KL [ F
Hวามวา "(Hาสนทตนั น)lT้พวDlขาlห้Dระทา
lนสิ งที Tอบ uละห้ามพวDlขามิlห้Dระทาlนสิ ง
ที ไม Tอบ uละ9ะอนุมัติlห้uDพวDlขาซ งสิ งดีQ
ทั งหลาย uละ9ะlห้lL นที ต้องห้ามuDพวDlขา
ซ งสิ งที lลวทั งหลาย" (อัล-อะอรอฟ -157)
อาหารที รับLระทานlข้าไL9ะมีHลตออุLนิสัยuละ
HวามLระพ¡ติ อาหารที ดี9ะสงHลดีlห้Dับมนุษย์uละ
อาหารที ไมดีD9ะสงHลไมดีตอมนุษย์lTนDัน ด้วยlหตุนี
อั ลลอฮตะอาลาได้สั งlห้บาวทั งหลายรับLระทานอาหารที ดี
uละได้สั งห้ามไมlห้รับLระทานอาหารที ไมดี
โดยพื ้นานอาหารและเครื่ องดื่ มเป! น"# ่ งท$ ่ อน%ม&ต#
อาหารทุDอยางuละlHร องด มทุDTนิดที สะอาดuละไม
lL นDัยตอรางDายDอวาlL นสิ งที อนุมัติ ไมวา9ะlL นlน อ
lมลดพT Hลไม้ น าH ง นม อินทHลัมuละอ นQ ที Hล้ายDัน
uละสิ งสDLรDทั งหลายlTน สัตว์ที ตายlองuละlลอดที
ไหลออD D อวาlL นสิ งที ต้องห้าม uละสิ งที lL นDัยตอ
ร างDายlTน ยาพิษ lหล้าสุรา Dั ญTา สิ งlสพติด lบ
ยาสบ uละอ นQ ที Hล้ายDันนั นlL นสิ งที ต้องห้ามlTนDัน
lน อง9าDของlหลานี lL นสิ งที ¡สมมlL นDัยทั งตอรางDาย
ทรัพย์สิน uละสติLั ญญา
2
เมื่ อ'้(เ)#*+ห้ร&บประทานอาหาร
1. หน งlนuบบอยางของทานรอซล Hอลลัลลอฮ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม D Hอlม อมุสลิมได้lข้าบ้านlพ อนมุสลิม uล้ว
lขาDlสิร์ฟอาหารlห้รั บLระทาน lขาD9งรับLระทาน
อาหารนั นuละอยาซัDDามlDี ยวDับอาหารดั งDลาว uละ
lม อlขาได้lสิร์ฟน าด มlห้ D 9งด มน านั นuละ9งอยาซั DDาม
lDี ยวDับน าดังDลาว
2. สองHนที uขงขันDัน¡อ้อวดlนlร องDารรับuขDuละ
lลี ยงอาหารlพ อT อlสียงuละอวดอ้าง อยาตอบรับHาlTิญ
ของทั งสองuละอยารับLระทานอาหารของทั งสอง
ค%,ค่าและความประเ"ร#-องอ#นทผล&ม
อิ นทHลัมlL นHลไม้ที lลิHที สุด บ้านไหนที ไมมี
อิ นทHลัมไว้HรอบHรอง l9้าของบ้านนั นยอม9ะLระสพDับ
Hวามหิว¡หย (H้lขียนอา99ะหมายDงHนที lT้อินทHลัมlL น
อาหารหลัD-บD.) อินทHลัมlL นHลไม้ที สามารDL้ องDัน
อั นตราย9าDพิษuละlวทมนตร์HาDาของไสยHาสตร์ uละที
ดีที สุดHออินทHลัม9าDlมองมะดีนะฮ¡ดยluพาะพัน5์ุ อั จญ์
วะฮฺ
9าDทาน สะอัด บิน อบี วั DDอH รอ_ิยัลลอฮ อันฮุ
Dลาววา ทานรอซลุลลอฮ Hอลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม
ได้ Dลาววา
M +
N
-
O
P
O
C
Q
R
O
ت
O
SQ T
U
V
W
&
N
ي
O
X
O
C
N
Y
O
Z
W
ار
O

O

O
A \ &
O
%
N
7 O '
N
[[["
O
]
U
ر
Q
[[^
U
ي
O
89
_
`
O
" _a O V
_
&
N
(
O
"ا '
b
Y
U

O
ر
d
,
N
Y
_
Fe fg!- h($7 F
3
Hวามวา H้lดที รับLระทานอินทHลัมอั9ญ์วะฮ
l9ดlมดทุDlT้า lนวันนั นlขา9ะไมได้รับ
อั นตราย9าDยาพิษuละไสยHาสตร์
lดQ" (บันทD¡ดย อั ล-บุHอรี 5445 uละมุสลิม
2047)
ประโย)น.-องอ#นทผล&ม
อิ นทHลัมสามารDlสริมHวามuขงuรงlห้ Dับตับ มีHล
ตอDารสร้างนิสัยlห้อ อน¡ยน uละสามารDลดHวามดัน
¡ลหิต ซ งlL นHลไม้ที มีHุDHาทาง¡DTนาDารสงTนิดหน งที
มาDด้วย5าตุHาร์¡บไฮlดรต มีน าตาลlยอะ D้าทานหลัง
9าDต นนอนทันที(D อนที 9ะทาอยางอ นlTนล้างหน้าuLรง
ฟั น)9ะlL นDารvาพยา5ิ uละlL นได้ทั งHลไม้ อาหาร หลั D
ยา uละของหวาน
H้lดรับLระทานอินทHลัมที lDาuD 9งตรว9สอบlห้ดี
uละlอาตัวมอดออDด้วย
"# ่ งท$ ่ หะรอม /0ม่อน%ม&ต#1 จา(ป2%"&ตว.และ"&ตว.ป$ (
สัตว์ทุDTนิดที ห้ามDิน DอวาlL นนะญิส ยDlว้นสาม
อยางHอ 1) มนุษย์ 2) สัตว์ที ไมมีlลอดlTน uมลง ยDlว้น
ที lDิดมา9าDของที นะญิส lTน uมลงสาบ 3) สัตว์ที หลีD
lลี ยงได้ยาD lTน uมว ลา lL นต้น ยDlว้น สุนัข
4
สิ งที หะรอม9าDLHุสัตว์uละสัตว์Lี D Hอสัตว์ที DDDลาว
ไว้อยางTัดu9้งlนตัวบทบัญญัติวาlL นสิ งที lลว lTน ลาที
lลี ยงไว้lT้งานuละหม
หรอD DDลาวไว้อยางTัดu9้งlDี ยวDับHุDลัDษDะที ต้อง
ห้าม lTน สัตว์ที มีlขี ยวuละนDที มีDรงlลบ
หรอสัตว์ที HนสวนlหญlหนวามันlL นที นารังlDีย9 lTน
หนuละuมลง
หรอสัตว์สDLรDที lDิด9าDอาหารDารDิน lTน อั ล-
ญัลลาละฮฺ H อสัตว์ที DินของสDLรD lTนDินมลสัตว์lL น
อาหาร
หรอสัตว์ที บทบัญญัติสั งlห้vา lTน ง uละuมลงL อง
หรอสัตว์ที บทบัญญัติห้ามvา lTน นDหัวขวาน นD
lหยี ยวlลD Dบ มด H ง lL นต้น
หรอlL นที ร้วาlL นสัตว์ที DินซาDHพ lTน นDอินทรีย์
นDอีuร้ ง uละนDอีDา
หรอสัตว์ทีDDDาlนิดระหวางสัตว์ที หะลาลDับสัตว์ที หะ
รอม lTน ลอ ซ งlDิดมา9าDม้าตัวlมียDับลาตัวH้
หรอสัตว์ที ตายlองหร อ อัล-ฟิ สกฺ หมายDงสัตว์ที มิได้
lLลงนามของอัลลอฮlวลาlTอด
หรอสัตว์ที ไม อนุญาตlห้HรอบHรอง lTน สัตว์ที uDTิง
9าDH้อ นหร อข¡มยมา
ประเ3ท-อง"&ตว.ล่าเหยื่ อท$ ่ ต้องห้าม
5
ห้ามมิlห้ รับLระทานlน อสัตว์L าทุDTนิดที มีlขี ยว
หมายDงสัตว์ที ลาlหย อuละuีDlหย อDินlL นอาหาร lTน
สิง¡ต lสอ หมาL า T้าง lสอดาว สุนัข หมาL า หม สุนัข
9ิ ง9อD uมว 9ระlข้ lตา lมน ลิงuละสัตว์อ นQ ที Hล้ายDัน
นี นอD9าDหมาlน Hyena (อั _-_ อบอ ) ซ งDอวาlL นสัตว์ที
หะลาล (อนุมัติlห้รับLระทานlน อได้)
ห้ามมิlห้ รับLระทานสัตว์Lี DทุDTนิดที มีDรงlลบไว้ลา
lหย อuละuีDDินlL นอาหาร lTน นDออD(Osprey) lหยี ยว
Lี Dสั น(Coshawk) พญาlหยี ยว lหยี ยวuดง นDlH้าuมว
uละสัตว์Lี Dอ นQ ที Hล้ายDันนี uละห้ามมิlห้รับLระทาน
lน อสัตว์Lี Dที DินซาDHพuละมลขยะlL นอาหาร lTน นD
อิ นทรีย์ นDอีDา อีuร้ง นDหัวขวาน นDนางuอนuละนD
อ นQ ที Hล้ายDันนี
"& ตว.และ"&ตว.ป$ (ท$ ่ หะลาล /อน%ม&ต# 1
1. สัตว์บDทุDTนิดDอวาlL นสิ งที อนุมัตินอD9าDสัตว์ที
ได้ Dลาวมาuล้วuละสัตว์อ นQ ที Hล้ายDับสัตว์ดังDลาว 9 ง
อนุญาตlห้รับLระทานLHุสัตว์ตางQ นั นDHอ อ _ วั ว uพะ
uละuDะ uละอนุญาตlห้รับLระทานlน อลาL า ม้า
หมาlน(Hyena) _อบ วั วL า lน อสมัน Dวางขาว Dระตาย
ยีราฟ uละสัตว์L าทุDTนิดนอD9าDสัตว์ที มีlขี ยวไว้ลาlหย อ
ซ งD อวาlL นสัตว์ที ต้องห้าม
2. สัตว์Lี DทุDTนิดDอวาlL นสัตว์ที อนุมัติlว้นuตสัตว์ที
ได้ Dลาวมาuล้วขั นต้นuละสัตว์อ นQ ที Hล้ายDับสัตว์ดัง
6
Dลาว อยางlTน ไD lL ด หาน นDพิ ราบ นDDระ9อDlทH
นDDระ9อD นDไนติงlDล นDยง นDlขา uละสัตว์อ นQ ที
Hล้ายDันนี
9าD อิบนุ อับบาส lราะ_ิยัลลอฮ อันฮุมา ได้Dลาว
วา
ij
O

O
0U &Y
U
2
O
+
N
7 O '$Yو h($7 h$"ا i$: h$"ا Sk [[T
U
يa
_
l
W
ان
O
+
O
-
_
mn
_
اC
O
o
k
"ا +
N
7 O و
O
Sk [[T
U
يa
_
p
W
$
O
qN [[[-
_
+
O
[[-
_
ر
_
[[(
N
r
Q
"ا F
h4رs/ '$o- F
Hวามวา ทานรอซลุลลอฮ Hอลลัลลอฮ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ได้ ห้ามDินสัตว์lดQ ที มีlขี ยว
uละนDทุDTนิดที มีDรงlลบ (รายงาน¡ดยมุสลิม
1934)
3. สัตว์ทะlลทุDTนิดที lT้TีวิตluพาะlนทะlลlL นที
อนุมัติไมวา9ะlลDหรอlหญ มิ ได้ยDlว้นuม้uตTนิดlดียวทุD
อยางlL นสัตว์ที อนุมัติlห้รับLระทานได้ ดัง¡องDารขอ
งอัลลอฮตะอาลาที วา
; t u v w x y z { ﭑ ? @Aد|ام"ا] 9D [ F
Hวามวา "ได้D DอนุมัติuDพวDl9้า ซ งสัตว์ลาlน
ทะlลuละอาหาร9าDทะlล ทั งนี lพ อlL นสิ ง
อานวยLระ¡ยTน์uDพวDl9้า uละuDบรรดาH้
lดินทาง" (อั ล-มาอิดะฮ 96)
อาหารท$ ่ ห้ามร&บประทาน
1. อัลลอฮตะอาลาได้ตรัสไว้วา
; H I ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ G ? @Vاعنلا] 121 [ F
7
Hวามวา "uละพวDl9้า9งอยาบริ ¡DH9าDสิ งที
พระนามของอัลลอฮมิได้DDDลาวบนมัน(H อไม
ได้lT อดด้วยDารDลาวพระนามของอัลลอฮ )
uละuท้9ริงมันlL นDารละlมิดอยาง
uนuท้" (อั ล-อันอาม 121)

2. อัลลอฮตะอาลาได้ตรัสอีDวา
; } ~ t u v w x y z { ﭑ • € • ‚ ƒ „ …
† ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ • Ž • • ‘ ’ “ ? @Aد|ام"ا]
[ F
Hวามวา "ได้D Dห้ามuDพวDl9้าuล้ว ซ งสัตว์ที
ตายlอง lลอด lน อสุDร สัตว์ที DDlLลงนามอ น
9าDอัลลอฮ (ขDะlTอด) สัตว์ที DDรัดHอตาย
สัตว์ที DDตีตาย สัตว์ที ตDlหวตาย สัตว์ที DD
ขวิดตาย uละสัตว์ที DDสัตว์ลาlหย อDัดDิน
นอD9าDที พวDl9้าlTอดDัน uละสัตว์ที DD
lT อดบนuทนหินบTา uละDารที พวDl9้า
lสี ยงทายด้วยไม้ติ ว lหลานั นlL นDาร
ละlมิด" (อั ล-มาอิดะฮ 3)
สวนlดDตามที DDตัดออDมา9าDสัตว์ที ยังมีTีวิตอย
D อวาlL นlหมอนlน อของสัตว์ที ตายlอง ไมอนุญาตlห้รับ
Lระทาน
"& ตว.ท$ ่ ตายเองและเลือดท$ ่ อน%*าต+ห้ทาน0ด้
8
สัตว์ที ตายlองuละlลอดที ไหลออDทั งสองอยางนั นlL น
สิ งที หะรอมไม อนุญาตlห้รับLระทาน นอD9าDสองอยางที
LราD_Tัด9าDHาสอนของทานรอซลุลลอฮ Hอลลัลลอฮฮุ
อะลัยฮ วะสัลลัม วาlL นที อนุมัติ นั นHอHาDลาวของทาน
ที วา
M ”
N
$
Q
._ /
U
ا[[•
O
"
O
5
_
ا[[!
O
!
O
(
N
-
O
m5
_
ا[[-
O

O
و
O
ا[[-
Q
/
O
5
_
ا[[!
O
!
O
(
N
م
O
"ا 3 Z
U
&,
U
"ا[[9
O
m–
U
ار
O
[%
O
"او
O
ا-
Q
/
O
و
O
5
_
ا-
O
د
Q
["ا 3 د
U
[[C
_

O
"ا9
O
0U ا[[,
O
r
k
"او
O
Fe h[[4رs/
دم./ +باو h4ا- F
Hวามวา "ได้ อนุมัติuDพวDlราสัตว์ที ตายlอง
สองTนิดuละlลอดสองTนิด สัตว์ที ตายlองสอง
Tนิดนั นHอ Lลาuละตั Duตน สวนlลอดสอง
Tนิดนั นHอ ตับuละม้าม" (หะดีษ lHาะฮีห
บันทD¡ดย อะห์มัด 5723 สานวนรายงานนี
lL นของทาน ด อั ส-สิลสิละฮ อั H-lHาะฮีหะฮ
1118 uละ อิบนุ มาญะฮ 3218)
0-ม&นท$ ่ เป! น"่วนผ"ม+นอาหารต่าง4
ไขมัน น ามัน uละl9ลลาติน ที Hสมlนอาหารuละของ
หวานuละอ นQ หาDได้มา9าDพTDlL นสิ งที อนุมัติlนDรDี
มิ ได้l9อLนDับสิ งสDLรD uละหาDได้มา9าDสัตว์ที หะรอม
lTน หมuละสัตว์ที ตายlอง lL นสิ งที ต้องห้าม
uละหาDได้มา9าDสัตว์ที อนุมัติuละHานDระบวนDาร
lT อดที DDหลัDบทบัญญัติuละไมมีสิ งสDLรDl9อLนDlL น
สิ งที อนุมัติ
9
-้อ)$ ้ -าด-อง(ารร&บประทานอ&ล5*& ลลาละ67
อั ล-ญัลลาละฮ (สัตว์ที Dินมลหร อขี lL นอาหาร) ไมวา
9ะlL นLHุสัตว์ ไD uละอ นQ H อสัตว์ที TอบDินของสDLรD
lL นอาหาร ซ งlL นสิ งที ไม อนุญาตlห้lT้ขับขี หร อDินlน อ
lL นอาหาร หรอด มนมของมัน uม้ uตDินไขของมัน9นDวา
9ะDัDขั งมันไว้uละlห้Dินuตอาหารที สะอาด uละuนl9วา
lL นสัตว์สะอาดuล้ว
เมื่ อ+ดท$ ่ อน%*าต+ห้(#น"# ่ งท$ ่ หะรอม
H้lดที อยlนDาวะHับขัน9าlL นต้องรับLระทานสิ งที DD
ห้ามที ไมมีพิษ อนุญาตlห้รับLระทานได้lพียงuHบรรlทา
HวามหิวuละรัDษาตัวlองlห้พ้น9าDHวามตาย
อั ลลอฮตะอาลาได้ตรัสไว้วา
; ˜ ™ š › œ • ž Ÿ ¡ ¢ £ ﮝﮜﮛ ﮚ ﮙﮘﮗ ﮖ
ﮧ ﮦ ﮥ ﮤ ﮣ ﮢ ﮡ ﮠ ? @AرBC"ا] L [ F
Hวามวา "อั ลลอฮได้ทรงห้ามสl9้า9าDสัตว์ที
ตายlอง lลอด lน อสุDร สัตว์ที DDDลาวอุทิH
lห้นามอ นนอDไL9าDอัลลอฮ uตD้าหาDH้lด
ตDอยlนDาวะHับขัน¡ดยไมมีl9ตนาขัดขนuละ
ไมได้ละlมิด มันDไมมีบาLuDlขา uท้ 9ริง
อั ลลอฮlL นH้ทรงอDัย H้ทรงlมตตา
lสมอ" (อั ล-บะlDาะlราะฮ 173)
-้อ)$ ้ -าดเ($ ่ ยว(&บ"# ่ งม8นเมา
10
1. 9าDอิบนุ อุ มัร lราะ_ิยัลลอฮ อันฮุมา 9าDทานนบี
Hอลลัลลอฮ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้Dลาววา
M S¤ [[T
U
ر
W

_
[[o
N
-
U
ر
d
[[م
N
sO S¤ [[T
U
و
O
ر
W

_
[[o
N
-
U
V
d
ار
O
[[.
O
Fe h[[4رs/
'$o- F
Hวามวา "ทุ Dสิ งที ทาlห้มนlมา H อ สุรา uละ
ทุ Dสิ งที ทาlห้มนlมาlL นสิ งที หะรอม" (
รายงาน¡ดย อัล-บุHอรี 5575 uละ มุสลิม
2003)
2. 9าDอุมัร lราะ_ิยัลลอฮ อันฮุ lลาวา ทานรอซ
ลุลลอฮ Hอลลัลลอฮ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ Dลาววา
M +
N
-
O
5
O
ا[[T
O
+
U
-
_
¥ N [[ي
U
h$"ا[[ب
_
V
_
&
N
[[[(
O
"او
O
ر
_
[[[s_ ¦ا ل9
O
5
Q
د
O
ع
U
BN [[[ي
O
i[[$
O
7 O A
W
د
O
| _ا[[-
O
2
U
اد
O
[[ي
U
اj
O
[[[(
N
$
O
7 O ر
U
م
N
[[[qO "ا Fe h[[4رs/ د[[م./
ي§-ر!"او F
Hวามวา "lHรDตามที Hรัท5าlนอัลลอฮuละ
วันLร¡ลD lขา9ะต้องไมนั ง¡ตะอาหารที มีDาร
u9D9ายlห้ด มสุรา" (หะดีษ lHาะฮีห รายงาน
¡ดย อะห์มัด 125 สานวนรายงานนี lL นของ
ทาน uละ อัต-ติรมี ซีย์ 2801 ด อิ รวาอ์ อั ล-
lvาะลีล 1949)
บทลงโท9-องผ้้ดื่ ม"%รา
9าD อิบนุ อุมัร lราะ_ิยัลลอฮ อั นฮุมา Dลาววา
ทานรอซลุลลอฮ Hอลลัลลอฮ อะลัยฮิ วะสัลลัม Dลาววา
M S¤ T
U
ر
W

_
o
N
-
U

d
م
N
[sO S¤ T
U
و
O
ر
W

_
o
N
-
U
mV
d
ار
O
[[.
O
+
N
[[-
O
و
O
l
O
ر
_
[[شO
ر
O
م
N
[qO "ا 89
_
ا(
O
ن
N
د
¤
"ا Z
O
ام
O
9
O
&
O
) U و
O
mاj
O
[•
U
-
_
د
N
ي
U
'
N
[["
O
mp
N
[[!
U
ي
O
'
N
[[["
O
اj
O

N
ر
O
¨N ي
O
89
_
A
_
ر
O
s_ ¦ا Fe fg!- h($7 F
11
Hวามวา "ทุ Dสิ งที ทาlห้มนlมา H อ สุรา uละ
ทุ Dสิ งที ทาlห้มนlมาlL นสิ งที หะรอม H้lดที ด ม
สุราlน¡ลDนี uล้ วlขาDตายlนสDาพที ติดสุรา
¡ดยไมทันได้Dลับตัว lขา9ะไมได้ด มมันอีDlน
อาHิlราะฮ" (บันทD¡ดย อั ล-บุHอรี 5575 uละ
มุสลิม 2003)
9าDญาบิร lราะ_ิยัลลอฮ อันฮุ lลาวา ทานรอซ
ลุลลอฮ Hอลลัลลอฮ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ Dลาววา
M S¤ T
U
ر
W

_
[[o
N
-
U
mV
d
ار
O
[[.
O
5
Q
* i[[$
O
7 O h[[$"ا 1
Q
[[7 O SQ [[4
O
و
O
ا
\
د[[j
N
7 O
+
N
م
O
[" _ l
U
ر
O
¨N ي
O
ر
O

_
o
N
م
U
"ا 5
N
/
O
h
U
[(
O
B
_
o
N
ي
O
+
N
-
_
ة
_

O

_
0
_
ا[[C
O
qO "ا e
ا&
N
"
U
ا©
O
3 اي
O
0O &Y
U
2
O
h$"ا 3 ا-
O
و
O
ةU •
O

_
ª0
_
اC
O
qO "ا 0O ا©
O
M 3 «U ر
O
7 O
S
_
) N / m2
_
ا•
Q
"ا و
N
/
O
A U 2
O
اR
O
7 U S
_
) N /
O
2
_
ا•
Q
"ا Fe h4رs/ '$o- F
Hวามวา "ทุ Dสิ งที ทาlห้มนlมาlL นสิ งต้องห้าม
uท้ 9ริงอัลลอฮH้ทรงlDียรติuละสงสงได้มี
สัญญาDับH้ที ด มสิ งที มนlมา วา9ะlห้ด มน า
9าD ฎีนนะตุล ค๊อบบาล lนวันอาHีlราะฮ"
lหลาสาวDได้Dามรอซลุลลอฮวา ¡อ้ ทานรอซ
ลุลลอฮ ฎีนนะตุล ค๊อบบาล นั น H ออะไร?
ทานได้ตอบวา "Hอlหง อของTาวนรDหรอน า
lหล องของTาวนรD" (บันทD¡ดย มุสลิม 2002)
ผ้้ ท$ ่ '้(ประ,าม+นเรื่ อง"%รา
9าDอะนัส บิน มาลิD lราะ_ิยัลลอฮ อันฮุ ได้ Dลาว
วา
+
O
ع
O
"
O
0U &Y
U
2
O
8[[9
_
'$[[Yو h($7 h$"ا i$: h$"ا ر
_
م
N
[[[qO "ا
A \ ر
O
¨N 7 O 3 mا) O ر
O
[[:
_
ا7 O mا) O ر
O
[[R
_
!
O
ع
N
-
U
و
O
mاj
O
[[ب
O
2
_
اشO و
O
mاj
O
[[[$
O
-
_
ا.
O
و
O
12
ةO "
O

U
[,
N

O
"او
O
mh
_
[(
N
"
O
* mاj
O
[(
O
©
_
اY
O
و
O
mا[[j
O
ع
O
| _اب
O
و
O
SO [[T
_
¬و
O
mاj
O
[[[• _م
O
- O
ير
_
!
O
¨N م
U
"او
O
mاj
O
[[["
O
A O ار
O
!
O
[[¨N م
U
"او
O
h
U
[[["
O
F h[[4رs/ ي§[[-ر!"ا
+باو h4ا- F
Hวามวา ทานรอซลุลลอฮ Hอลลัลลอฮ อะลัย
ฮิ วะสัลลัม ได้LระDามบุHHลสิบLระlDทที
lDี ยวข้องDับสุ รา H อ Hนที Hลิต Hนที DDHลิต
lห้ Hนที ด มมัน Hนที uบDDอมัน Hนที มันDDนา
ไLlห้ Hนที lสิร์ฟมัน Hนที ขายมัน Hนที หาราย
ได้ 9าDDารขายมัน Hนที ซ อมัน uละHนที มัน
D Dซ อไLlห้ " (หะดีษ หะสัน lHาะฮีห บันทD
¡ดย อั ต-ติรมีซีย์ 1295 สานวนรายงานนี lL น
ของทาน uละ อิ บนุ มาญะฮ 3380)
อั น-นะบีซ H อ น าที lสลDอินทHลัมหรอองุนหรอHลไม้
อ นQ ที Hล้ายDันนั น lพ อlห้น านั นมีรสหวาน uละรสlHม
หมดไL ซ งDอวาlL นสิ งที อนุมัติ อนุญาตlห้ด มได้D้าหาDยัง
ไมlDิดฟอง หรอหาDยังไมD งlวลาสามวัน (H อD อนที มัน9ะ
DลายlL นสิ งที ทาlห้มนlมาได้)
ห% (่ม(าร(#นจา("มบ&ต#-องผ้้อื่ น
H้มีHวาม9าlL นตอHลไม้lม อได้lดินHานสวนHลไม้ที
Dาลั งออDHลหร อที มันรวงหลน9าDต้น ซ งไมมีรั วล้อมรอบ
uละไมมียามlH้ า lขาสามารDDินHลไม้นั นได้¡ดยไมlDบlฟ อ
ไว้ไLDินที อ น uละH้lดที lDบHลไม้ของH้อ น¡ดยไมมีHวาม
9าlL นlขา9ะDDLรั บlL นสองlทาuละDDลง¡ทษ
13
(ารดื่ ม(#นด้วย3า)นะต้องห้าม
ห้ามมิlห้ Dินหรอด มlนDาTนะที lL นทองหร อlงิน หร อ
DาTนะที Tุบด้วยทั งสอง ทั งH้TายuละH้หญิงDlหมอนDัน
uละรางDายที รับLระทานสิ งที หะรอม9ะไมมีสิท5ิ lข้า
สวรรH์
ว#:$(ารป;#บ&ต#ท$ ่ เป! นแบบอย่าง-องท่านรอ<้ล%ลลอ67เมื่ อ
แมลงว&น0ด้ต(+นอาหาร
9าDทานอบ ฮุร อยlราะฮ lราะ_ิยัลลอฮ อั นฮุ Dลาว
วา uท้ 9ริงทานรอซลุลลอฮ Hอลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ได้ Dลาววา
M اa O* X
O
©
O
و
O
l
U
اب
O
§ ¤ "ا 89
_
®_ان
O
* '
N
T
U
د
_
.
O
/
O
h
U
o
N
م
_
# N[(
O
$
N
9
O
h
U
[[[$
Q
T
U
'
Q
[[- U
h
U
.
N
ر
O
r
N
(
O
"
N
5
Q
¯9
O
89
_
°د
O
.
N
* h
_
[[[(
N
.
O
ا•
O
4
O
®\اgO[[ش
_
8[[9
_
و
O
ر
_
[[sO ¦ا
®\ا–
O
Fe h4رs/ Fي2اqC"ا
Hวามวา "lม อuมลงวันได้ตDlนอาหารของ
พวDทาน 9ง9ุมมันลงlนอาหารlห้9มหมดทั ง
ตัว หลั ง9าDนั นD9งทิ งมัน uท้9ริงบี Dข้างหน ง
ของมันlL นยา uละอี Dข้างหน งมี ¡รH" (บันทD
¡ดย อั ล-บุHอรีย์ 5782)
14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->