You are on page 1of 4

ZIDANE KONSTRUKCIJE

Izvoditelj zidanih konstrukcija mora voditi dokumentaciju prema Tehnikom propisu za zidane konstrukcije
(N.N. 01/07) kojim dokazuje kvalitetu materijala i izvedenih radova te drugu dokumentaciju predvienu
projektom.
Zidana konstrukcija se izvodi od omeenog zia.
Tehnika svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja graevine uz propisano, odnosno
projektom odreeno izvoenje i odravanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobiajene
uporabe i utjecaje okolia, tako da tijekom graenja i uporabe predvidiva djelovanja na graevinu ne
prouzroe:
-ruenje graevine ili njezinog dijela,
-deformacije nedoputena stupnja,
-oteenja graevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije,
-nerazmjerno velika oteenja graevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih je nastala.
Osim prethodno navedenog, tehnika svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u sluaju poara
ouva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odreenog vremena propisanog posebnim propisom.
IZVOENJE, NADZOR I POSTUPCI NA GRADILITU
Izvoenje
Zahtjevani razred pouzdanosti graevine je RC2, pridruen procijenjenom razredu posljedica CC2 (srednje
posljedice gubitka ljudskih ivota ili znatne ekonomske i drutvene posljedice i posljedice po okoli). Za taj
razred zahtjeva se razina nadzora IL2 (uobiajeni nadzor).
Zie zidane konstrukcije projektirane graevine izvodi se na gradilitu od opekarskih zidnih elemenata
grupe 2a (24-45% upljina) marke MO15 i tvorniki projektirani mort ope namjene M5 prema projektu
zidane konstrukcije i odredbama Tehnikog propisa za zidane konstrukcije (N.N. 01/07).
Zidni elementi na gradilitu moraju biti sloeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja
atmosferilija (kie, snijega, leda). (Vano: zidni elementi ne smiju se postavljati na stropnu konstrukciju ako
imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji.)
Pri izvedbi zia zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje
horizontalnih i vertikalnih sljubnica. Zidni elementi zia trebaju se preklapati za pola duljine zidnog
elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa ali ne manje od 4,5 cm.
Mort mora biti transportiran do gradilita i skladiten na nain da je zatien od utjecaja vlage i drugih
tetnih utjecaja na specifirana tehnika svojstva.
Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugraivati odnosno primijenjivati nakon
provedena 3 mjeseca na gradilitu.
Mort se mora mijeati strojno i ne smije se ugraivati ukoliko je zapoeo proces stvrdnjavanja.
Temperatura svjeeg morta ne smije biti nia od +50C niti via od +350C.
Kad je srednja dnevna temperatura zraka manja od +50C niti via od +350C zidanje zia treba izvoditi po
posebnim uvjetima.
Vertikalni serklai izvode se na sudarima svih nosivih zidova i sudarima nosivih i ukrutnih zidova. Osim toga
izvode se na vertikalnim rubovima zidnih otvora plotine vee od 1,50 m2. Tlocrtne dimenzije serklaa su
25x25 cm (sudar zidova) ili 20x25 cm (rub otvora). Vertikalni serklai pojedine etae betoniraju se nakon
izvedbe zia te etae (mora zavriti proces slijeganja zia kao posljedica stiljivosti morta). Mora se
osigurati veza zid-serkla nainom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4
visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm) ili mehanikim spojnim sredstvima. Vertikalni serklai
armiraju se sa 414 i sponama 8/20.
Horizontalni serklai u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije.
Oni su dimenzija 25/21 cm (25/25 cm) armiraju se sa 412 i sponama 8/20.

Dokazivanje uporabljivosti zia i potvrivanje sukladnosti provodi se, sukladno odredbama iz Priloga A
Tehnikog propisa za zidane konstrukcije (N.N. 01/07) to ukljuuje:
a) dokaz razreda proizvodnje zidnog elementa
b) dokaz razreda izvedbe zia
Popis usklaenih normi za graevne proizvode dan je u prilogu Tehnikog propisa kojim se utvruju tehnike
specifikacije za graevne proizvode u usklaenom podruju (NN 24/15). Sustav ocjenjivanja i provjere
stalnosti za proizvode iz neusklaenog podruja definiran je Zakonom o graevnim proizvodima (NN 76/13,
30/14).
Projektirana razina kontrole proizvodnje zidnih elemenata je kategorije I (podbaaj tlane vrstoe
elemenata <5% )
Za graevinu se propisuje Razred izvedbe 1 (Izvoa ima certifikat prema normi HRN EN ISO 9001 ili
potvren sustav kontrole kvalitete izvoenja, izvoa ugrauje samo materijale koji imaju isprave o
sukladnosti). Kontrolu izvedbe zia provodi nadzorni inenjer i utvruje da postoji osposobljenost izvoaa
za provedbu propisanog razreda izvedbe.
Prije zidanja zia izvoa mora na gradilitu provesti slijedee:
-pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim graevnim proizvodima, koji se
koriste
-vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vrea morta i ambalae ostalih graevnih proizvoda da se utvrde
mogua oteenja
-utvrivanje uporabljivost i tehnikih svojstava temeljem proizvoaeve ili dobavljaeve Izjave o
sukladnosti.
Ako se naknadno dokae da nisu ostvarene pretpostavke iz projekta u svezi s razredom kontrole
proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe zia potrebno je provesti ispitivanje zia in situ od strane
ovlatene pravne osobe.
Armatura izraena od elika za armiranje ugrauje se prema projektu konstrukcije i/ili tehnikoj uputi za
ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upuuje i odredbama Tehnikog
propisa za zidane konstrukcije (N.N. 01/07).
Ugradnja pomonih dijelova u zie izvodi se uz ispunjenje odredbi Priloga G Tehnikog propisa za zidane
konstrukcije (N.N. 01/07).
Uporabljivost zidane konstrukcije
Pri dokazivanju uporabljivosti zidane konstrukcije treba uzeti u obzir:
a) Zapise u graevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o graevnim proizvodima
ugraenim u zidanu konstrukciju;
b) Rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno Pravilniku obvezno provode prije
ugradnje graevnih proizvoda u zidanu konstrukciju;
c) Dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoa
osigurao tijekom graenja zidane konstrukcije;
Naknadno dokazivanje tehnikih svojstava zidane konstrukcije
Za zidanu konstrukciju koja nema projektom predviena tehnika svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog
nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proraunima utvrditi
tehnika svojstva zidane konstrukcije.
Radi utvrivanja tehnikih svojstava zidane konstrukcije prema toki J.2.4.1. Tehnikog propisa za zidane
konstrukcije (N.N. 01/07) potrebno je prikupiti odgovarajue podatke o zidanoj konstrukciji u osegu i mjeri
koji omoguavaju procjenu stupnja ispunavanja bitnog zahtjeva mehanike otpornosti i stabilnosti, poarne
otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za graevinu prema odredbama posebnih propisa.
Odravanje zidanih konstrukcija
Redoviti pregledi u svrhu odravanja zidane konstrukcije provode se svakih 10 godina.
Nain obavljanja pregleda odreuje se ovim projektom zidane konstrukcije a ukljuuje:
a) Vizualni pregled, u kojeg je ukljueno utvrivanje poloaja i veliine napuklina i pukotina te drugih
oteenja bitnih za ouvanje mehanike otpornosti i stabilnosti graevine;

b) Utvrivanje stanja zatitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u umjereno ili
jako agresivnom okoliu;
c) Utvrivanja veliine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za sluaj osnovnog
djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtoki a) sumnja u ispunjavanje
bitnog zahtjeva mehanike otpornosti i stabilnosti.
Dokumentaciju o redovitim pregledima zidane konstrukcije te drugu dokumentaciju o odravanju zidane
konstrukcije duan je trajno uvati vlasnik graevine.
Izvoditelj je duan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugraenih proizvoda i opreme prema Zakonu i
prema zahtjevima projekta, te u tom smislu mora uvati dokumentaciju o ispitivanju ugraenog materijala,
proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta. Nadzorni inenjer duan je voditi rauna da je
kvaliteta radova, ugraenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana
propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inenjer duan je da se za tehniki pregled priredi
zavrno izvjee o izvedbi graevine.
Popis norma za zie
HRN EN 1996-1-1:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija Dio 1-1: Opa pravila za armirano i
nearmirano zie (EN 1996-1-1:2005+A1:2012)
HRN EN 1996-1-1:2012/NA Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija Dio 1-1: Opa pravila za armirane
i nearmirane zidane konstrukcije - Nacionalni dodatak
HRN EN 1996-1-2:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija Dio 1-2: Opa pravila Proraun
konstrukcija na djelovanje poara (EN 1996-1-2:2005+AC:2010)
HRN EN 1996-1-2:2012/NA Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija Dio 1-2: Opa pravila
Projektiranje konstrukcija na poarno djelovanje - Nacionalni dodatak
HRN EN 1745:2012 Zidovi i proizvodi za zidanje Metode odreivanja toplinskih vrijednosti (EN 1745:2012)
HRN EN 13501-1:2010 Razredba graevnih proizvoda i i graevnih elemenata prema ponaanju u poaru
1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na poar (EN 13501-1:2007+A1:2009)
Popis norma za zidne elemente
HRN EN 771-1:2015 Specifikacije za zidne elemente 1. dio: Openi zidni elementi (EN 7711:2011+A1:2015)
HRN EN 771-2:2015 Specifikacije za zidne elemente 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 7712:2011+A1:2015)
HRN EN 771-3:2015 Specifikacije za zidne elemente 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)
(EN 771-3:2011+A1:2015)
HRN EN 771-4:2014 Specifikacije za zidne elemente 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 7714:2011+A1:2015)
HRN EN 771-5:2015 Specifikacije za zidne elemente 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 7715:2011+A1:2015)
HRN EN 771-6:2015 Specifikacije za zidne elemente 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 7716:2011+A1:2015)
HRN EN 12859:2011 Gipsani blokovi Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2011)
Norme za mort
HRN EN 998-2:2010 Specifikacije morta za zie 2. dio: Mort za zie (EN 998-2:2010)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorniku kontrolu proizvodnje za oznaavanje oznakom CE
(potvrivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 998-1:2010 Specifikacija morta za zie 2. dio: Vanjska i unutarnja buka (EN 998-1:2010)HRN EN
13501-1:2010 Razredba graevnih proizvoda i graevnih elemenata prema ponaanju u poaru 1. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na poar (EN 13501-1:2007+A1:2009)
Popis norma za graevno vapno
HRN EN 459-1:2004 Graevno vapno 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001
+ AC:2002)
HRN EN 459-3:2004 Graevno vapno 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)
Popis norma za zidarski cement
HRN EN 413-1:2011 Zidarski cement 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011),
HRN EN 197-2:2014 Cement 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (197-2:2014)

HRN CR 14245:2004 Vodi za primjenu EN 197-2 Vrednovanje sukladnosti


HRN EN 13279-1:2008 Veziva i buke na osnovi gipsa 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)
Popis norma za dodatak mortu
HRN EN 934-3:2012 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje 3. dio: Dodaci mortu za zie. Definicije,
zahtjevi, sukladnost, oznaavanje i obiljeavanje (EN 934-3:2009/A1:2012)
HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti
i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)
HRN EN 934-6:2004/A1 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje 6. dio: Uzorkovanje, kontrola
sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001/A1:2005)
HRN EN 998-2:2010 Specifikacija morta za zie 2. dio: Mort za zie (EN 998-2:2010)
Popis norma za agregat za mort
HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
HRN EN 13139:2003/AC:2006 Agregati za mort (EN 13139:2002/AC:2004)
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN
13055-1:2002)
HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN
13055-1:2002/AC:2004)
Popis norma za pomone dijelove
HRN EN 845-1:2013 Specifikacije za pomone dijelove zia 1. dio: Zidne spone, vlane vezice, papue za
grede i konzole (EN 845-1:2013)
HRN EN 845-2:2013 Specifikacije za pomone dijelove zia 2. dio: Nadvoji (EN 845-2:2013)
HRN EN 845-3:2013 Specifikacije za pomone dijelove zia 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od
elinih mrea (EN 845-3:2013)
Popis normi za odravanje i izvoenje zidanih konstrukcija
HRN EN 13269:2007, Odravanje Upute za pripremu ugovora o odravanju (EN 13269:2006)
HRN EN 13306:2011, Nazivlje u odravanju (EN 13306:2010)
HRN EN 13460:2009, Odravanje Dokumentacija o odravanju (EN 13460:2009)
HRN EN 13670-1:2010, Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670-1:2009)
HRN ISO 15686-1:2011, Zgrade i druge graevine Planiranje vijeka uporabe 1. dio: Opa naela i okvir
(ISO 15686-1:2011)
HRN ISO 15686-2:2013, Zgrade i druge graevine Planiranje vijeka uporabe 2. dio: Postupci predvianja
vijeka uporabe (ISO 15686-2:2012)
HRN ISO 15686-3:2004, Zgrade i druge graevine Planiranje vijeka uporabe 3. dio: Neovisne ocjene
(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu Pojmovi, naela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997)
HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji Zgrade (DIN 18202:1997)