Ý NGH A CÁC LOÀI HOA

Ngu n:

Internet

Nh c: Golden Touch - Passion of the Spanish guitar

So n th o & Thi t k :

Tr n Lê Tuý Ph

ng

Hoa Th y Vi
³S tr v c a h nh phúc´

Hoa Lài ³Tình b n ngát h
dành t ng cho ng

ng´,

i b n gái thân

Hoa Bát Tiên
³B n là ng iv ng gi , thanh cao và kiêu hãnh´

Hoa C m Ch

ng

³Tình b n´, hoa dành t ng cho b n bè

Hoa Tuy Lip
³L i t b y c a tình yêu´, hoa dành t ng cho ng i b n gái khi b n có ý ng l i

Hoa Phong Lan
³V i b n tôi luôn luôn thành th t´

Hoa Lilies
(hay còn g i là Hoa Hu Tây) ³Tình c m tôi dành cho b n luôn trong sáng và th t lòng´

Hoa L u Ly
(hay còn g i Hoa Forget Me Not) ³Xin ng quên tôi´

Hoa Hu :
S tinh khi t ³Lòng thành kính, tình c m thiêng liêng´

Hoa Sen
Th hi n s cung kính, tôn nghiêm. ³Hoa dành t ng cho M , ch gái ho c ng i ph n b n tôn kính´

Hoa Thi t M c Lan
"B n th t quý phái và l ng l y "

Hoa H i
"Sao b n l i th

ng
, l nh lùng ..?."

Hoa Trinh N
"E p, kín áo"

Hoa Lay

n

"Cu c h p vui v và l i h n cho ngày mai."

Hoa Trà
"Em nên dè d t m t chút."

Hoa Mimosa
"Tình yêu m i ch m n ." Hoa dành t ng cho b n tr m i yêu

Hoa

ng Ti n
t c."

"Ni m tin c a em ã

Hoa D Lan H
"Th t vui, khi tôi

ng

c làm b n c a b n"

Hoa T

ng Vi H ng

"Anh yêu em mãi mãi"

Hoa H ng T Mu i
³Em là m t a em ngoan´,
dành t ng em gái c a anh trai ho c m t l i t ch i tình yêu khéo léo

nh c khéo khi b n th y nghi ng m t i u gì ó

Hoa O i H ng ´S ng v c´

Hoa H

ng D

ng

³«« là ni m tin và hy v ng c a tôi´.

Hoa Phù Dung
L i an i: ³H ng nhan b c ph n´

Hoa Kim Ngân
³Tôi s là ng i b n trung thành´

Hoa H ng Kem

"Em là ng i con gái duyên dáng và d u dàng."

Hoa H ng Ph n ³Anh c m n em ã cùng anh trên con ng phía tr c´.

Hoa H ng Vàng ³M t tình yêu kiêu sa và r c r .´

Hoa H ng
³Tình yêu say m và n ng nhi t´

Hoa Mai & Hoa
³M t Mùa Xuân tràn y

ào
c m , hy v ng.´

CHÚC AN L C

Deep thanks to all of the talented photographers whose beautiful appear in this presentation

Washington DC, April 22, 2010

Photo: Tr n Li t Hùng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful