I.SUMAR Obiectivul de bază al afacerii îl constituie posibilitatea de a deschide o întreprindere individuală în satul Buțeni,raionul Hîncești.

Activitatea de bază:acordarea celor mai frecvente tipurii de servicii de coafură populației rurale.Se prevede de a lansa afacerea în ianuarie 2010. Este o afacere născută în baza unei dorințe sau a unui vis și pusă în practică pentru a fi împlinită.În decursul următorilor ani prin obiectul de activitate,societatea va încerca și cred că va reuși în cea mai mare parte să ofere clienților (majoritatea femei) servicii de calitate și produse recomandate pentru satisfacerea acestora la prețuri avantajoase in comparație cu cele expuse pe piața. Piața potențială o constituie populația din satul Buțeni.Astfel nr.potențial de clienți va constitui aproximativ 3000 oameni. Pentru lansarea afacerii se prevede cumpărarea de la primăria din satul Buțeni a clădirii unui magazin,ale cărui suprafață și amplasare sunt satisfăcătoare. Locul amplasării frizerieie creează o posibilitate certă de a presta servicii pentru toți locuitorii s.Buțeni care fiind plasată în centrul satului. Serviciile vor fi prestate de meșteri profesioniști,cu grad de calificare înalt,la prețuri accesibile și cu un program de lucru favorabil pentru clienți. Prioritatea socială a proiectului constă în înființarea a 3 locuri de muncă. Pentru a acoperi consumurile și cheltuielile de activitate în medie pe zi,este necesară deservirea a 11 clienți.Începînd cu a 11-lea clien,frizeria
1

va înregistra profit.În urma aprecierilor efectuate,precum ți pe baza experienței întreprinzătorului,s-a estimat că,în medie,pe zi vor fi prestate servicii pentru 12-15 clienți.Astfel,afacerea va fi profitabilă.pentru producerea echipamentului necesar și pregătirea localului vor fi utilizate mijloace proprii în valoare de 118300 mii lei fără a solicita un credit.În primul an de activitate din prestarea serviciiilor va constitui 211882mii lei ceea ce va permite acoperirea cheltuielilor efectuate pe parcursul primului an și acumulare de profit net în mărime de 93581 lei. II.SCOPUL ȘI STRATEGIA Scopul afacerii este acumulare de profit și prestare de servicii noi populației rurale.Important pentru antreprenor este de a asigura prețuri admisibile la serviciile de coafură pentru populația rurală care dispune în prezent de o capacitate de plată redusă. La majoritatea serviciilor de coafură cererea este mare deoarece ele sunt strict necesare întregii populației. Conform părerii antreprenorului,serviciile de coafură propuse vor fi solicitate din următoarele considerente: • Serviciile de coafură sunt strict necesare • La moment,practic,nu există nici un concurent • Prețuri accesibile • Program de lucru favorabil

Calitatea înaltă

În scopul înfăptuirii proiectului,frizeria își propune în următorii 3 ani: • Să-ți atragă clienți constanți prin prestarea serviciilor de calitate
2

înaltă • Să utilizeze la maxim toate posibilitățile pentru a se stabili ferm pe piață • Să atingă un venit din prestări de minim 211822mii lei și un profit net în mărime satisfăcătoare pentru acoperirae cheltuielilor efectuate. III. AFACEREA ȘI SERVICIUL Frizeria” Alexandra”-întreprindere individuală situată în satul Buțeni,r.Hîncești prevede a lansa activitatea în ianuarie 2010.Localul va fi cumpărat.Există un contract de cumpărare cu primăria s.Buțeni.Localul va fi amplasat în acea parte a satului care este centrul de apropiere a tuturor cetățenilor-potențialii clienți,ceea ce creează condiții favorabile de a presta servicii locuitorilor de lucru acestei sunt localități.Suprafața satisface cerințele.Condișiile

satisfăcătoare (energie electrică,apă,sistem de canalizare,gaz).Pentru a lansa activitatea,se cere o reparație cosmetică a localului,instalarea utilajului și amenajarea locului de muncă.La lansarea activității localul va avea un design plăcut și condiții sanitare bune.Avantajul frizeriei ”Alexandra”este că va activa 5 zile pe săptămînă,cu un program de lucru avantajos pentru locuitori,va înzestrat cu utilaj nou,cu unelte de muncă calitative și moderne. Obiectivul principal de activitate este de a satisface pe deplin preferințele clienților avînd în vedere că preocuperea oamenilor pentru îngrijirea exterioară și frumusețea sa este în creștere în ultimii ani. Se programează pe viitor diversificarea tipurilor de servicii prestate.
3

Însă la moment pentru ăndeplinirea obiectivelor,frizeria își propune să acorde următoarele tipuri de servicii: • Frezură p/u dame-45lei • Frezură p/u bărbați-25 lei • Servicii cosmetologice-150 • Manichiură-25 lei

Alungirea unghilor-120 lei Serviciile prestate vor fi de o calitate înaltă,la preșuri accesibile,cu

• Masaj-50 lei utilizare de materiale calitative.Lucrul meșterilor calificați va prezenta un grad mare de difersificarea a tipurilor de servicii prestate.Serviciile prestate de întreprinderea dată vor asigura clienților o dispoziție bună și un exterior plăcut. IV. PIAȚA ȘI CLIENȚII Consumatorul de bază al serviciilor oferite de frizeria ”Alexandra”va fi populația s. Buțeni.Localitatea menționată are peste 4000 locuitori dintre care aproximativ peste 1000 persoane sunt plecate peste hotare.Acest lucru pote fi un dezavantaj fiindcă diminuiază nr.locuitorilor permanenți,însă în nare parte contribuie ca un factor pozitiv deoarece se mărește venitul persoanelor rămase în localitate,ceea ce le va putea permite de a apela la totalitatea tipurilor de servicii oferite. Dacă admitem că fiecare locuitor de minim 3 ori pe an va beneficia măcar de unul din serviciile propuse atunci piața va constitui

4

aproximativ 9000 clienți pe an.P/u început posibil că va fi un nr.redus din motiv că populația nu este informată cu calitatea serviciilor prestate. Ponderea va fi optimă din motiv că în s.Buțeni frizeria” Alexandra”va fi unica unitate ceare prestează astfel de servicii ceea ce va avantaja foarte mult,p/u că lipsește concurența,însă în scopul menținerii și păstrării acestei ponderi pe piața,frizeria și-a elaborat o strategie care pune pe primul plan calitatea serviciilor prestate,prețuri accesibile ți nivelul înalt de servicii. Clienții potențiali oameni de toate vîrstele de la copii de 2-3 ani pînă la oameni în etate.Cu toate acestea,segmentul principal al pieții va fi tineretul.

V. PUBLICITATEA ȘI PROMOVAREA SERVICIULUI Este știut faptul că,că p/u a vinde un serviciu,el trebuie să devină cunoscut publicului.În acest scop se va face publicitate frizeriei prin intermediului cunoscuților,prietenilor,rudelor.Deasemenea se va innstala un afiș atrăgător,vor fi încleiate pancarte și anunșuri atît în locuri aglomerate cît și pe stîlpii de telegraf în centrul satului sau vor fi transmise oamenilor prin intremediul poștașului.Costurile afrente acestor metode de publicitate sunt destul de modeste în raport cu volumul de servicii prestate pe frizerie. P/u anprenor este foarte important să comunice posibilitățiilor cliențiilor datele necesare p/u a cunoaște avantajele ce le oferă serviciile lui,iar pe de altă parte să recepționeze reacțiile acestora,care sunt surse de informații p/ju activitatea lui viitoare.

5

Comunicarea permanentă între frizer și client este o necesitate,deoarece o informare corectă și promptă stimulează cererea,o orienriază către anumite servicii provocînd modificări în mentalitățile și atitudiniile posibilor clienți,ceea ce va reflecta în creștere nr.serviciilor prestate. VI. CONCURENȚA Frizeria” Alexandra”va fi practic unica întreprindere ce va presta servicii de coafură în localitatea rurală menționată,dacă nu vom lua în considerare faptul că unele persoane din localitate ar putea continua fi clienții întreprinderii care i-au satisfacut pînă în momentul existenșii noastre.Astfel în satul Buțeni practic lipsesc concurenții. Punctele tari ale businessului dat: • Experiență bogată și nivelul înalt de calificare a personalului • Prețuri accesibile • Amplasare reușită • Calitate înaltă a serviciilor Puncte slabe-posibil pentru început un nr.redus de clienți.

VII. STRATEGIA PREȚURILOR Frizeria ”Alexandra”va presta servicii la prețuri accesibile.Luînd în considerare faptul că suntem unicii prestatori de asemenea servicii în satul menționat și concurența lipsește,prețurile au fost calculate orientîndu-se după prețurile practicate de antreprenorii din domeniul ce activează în localitățile vecine.Obiectivul fundamental al strategiei de
6

preț a întreprinderii este obținerea rentabilității,respectiv asigurarea recuperării costurilor și realizarea de profit.Însă drept strategie de preț va fi folosită strategia de prețuri de penetrare,care are caracteristic faptul că prețul serviciilor oferit este scăzut,aceasta constituindu-se în avantaj concurențial folosit în vederea creșterii rapide a cotei de piață.Astfel în primii 3 ani de activitate vom pravtica prețuri moderate.Preconizăm ca în următorii ani de cativitate,cînd serviciul va fi destul de popular pe piață,să mărim cu un procent mic prețurile la toate tipurile de servicii,în scopul maximizarii profitului și al acopeririiunor pierderi ce pot apărea ca rezultat al riscurilor aferente afacerilor. De asemenea,ne punem în plan și aplicarea unor reduceri p/u cei mai fideli clienți. VIII. MANAGEMENTUL ȘI PERSONALUL În cadrul întreprinderii activează 3 persoane:antreprenorul,maistrufrizer și dericătoarea. Întreprinderea va fi gestionată de antreprenor.Serviciile vor fi prestate de un maistru calificat.De curățenia în salon se va ocupa o dere ticătoare.salariul maistrului va fi de 1500 lei pe lună,al dereticătoarei de 500 lei pe lună și a antreprenorului 2500 lei pe lună

IX. PLANUL FINANCIAR Sursele de finanțare și destinația lor: În urma cercetărilor efectuate s-a hotărît că investițiile p/un buisnessul dat vor constitui mijloace proprii-118300 mii lei.
7

Destinația surselor de finanțare: 90000-plata p/u încăperea procurată 25000-p/u procuraria mobilei și a obiectelor de mică valoare 3000-p/u reparație și pregătirea localului 300-p/u promovarea afacerii și cercetării de marketing 1000-p/u procurarea materalilor p/u prima lună de activitate Planificarea venitului din prestarea serviciilor În conformitate cu cercetările de marketing efectuate s-a prevăzut: În primul an de activitate:-nr.clienților deserviți în zi:12 -prețul mediu a unui serviciu: 73,57 -nr.de zile lucrătoare în lună:20 Astfel,venitul din prestarea servicilor de coafură va constitui: 12*73,57*20=17656,8*12=211882 lei În al II-lea an de activitate:-nr.clienților deserviți în zi -14 -prețul mediu al unui serviciu-73,57 lei -nr.de zile lucrătoare în lună-20 Venitul din prestarea serviciilor de coafură în anul al II-lea va fi: 14*73,57 lei*20=20599,6*12=247195,2 lei În al III-lea an de activitate:-nr clienților deserviți în zi -15 -prețul mediu al unui serviciu-73,57 lei Nr.de zile lucrătoare în lună-20 Venitul din prestarea serviciilor de coafură în anul al III-lea va fi: 15*73,57 lei*20=22071*12=264852 lei Situația consumurilor și cheltuielilor

8

Costul planificat-p/u serviciile prestate va include: • Consumuri directe de materiale,energie electrică și apă,utilizate în mod direct la prestarea serviciilor • Consumul directe p/u remunerarea muncii • Consumuri indirecte p/u prestarea serviciilor. Cheltuielile operaționale vor include:cheltuieli comerciale,generale și administrative și alte cheltuieli operaționale. Costul total al serviiciilor prestate vor constitui:in primul an-101795 lei,in al II-lea an -102670 lei si in anul III-lea de activitate -103226 lei.Iar cheltuielile operaționale vor constitui corespunzător:103230 lei,104604 lei,105157 lei.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful