You are on page 1of 5

UMS

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN


AT10103
PENGANTAR SAINS SOSIAL
SEM 1 SESI 2015/2016
PENSYARAH: PROFESOR MADYA DR KNTAYYA A/L MARIAPPAN
TUTOR: MISS RUZILA BINTI ISMAIL
KELAS: RABU (9.00AM-10.00AM)
NAMA: NURUL SYAFIQAH BINTI TAMIZI (BA15110543)
SITI SAHLIHANAZIRAH BINTI ISMAIL (BA15110731)
NURAIN AYUNI BINTI MOMIN (BA15160898)

TAJUK: APA ITU ANALISIS UNIVARIATE, BIVARIATE DAN


MULTIVARIATE? JELASKAN DENGAN CONTOH

1.0 PENGENALAN
Univariate mengambarkan satu pembolehubah sahaja. Pembolehubah univariate ini
digunakan untuk mengkaji satu jenis data sahaja. Selain itu, pembolehubahnya tidak
berkaitan sebab atau hubungan. Sekiranya kajian lebih dari satu jenis data atau lebih ianya
dikenali sebagai pembolehubah bivariate dan multivariate.
2.0 APA ITU UNIVARIATE
Univariate biasanya digunakan untuk mengkaji satu factor sahaja berdasarkan kajian yang
ingin dikaji. Kaedah kuantitatif adalah salah satu kaedah yang menggunakan
pembolehubah univariate. Walaubagaimanapun pembolehubah ini biasanya ditentukan
oleh pengkaji. Sebagai contoh:
Mengkaji Tahap Kemiskinan Negeri A, B dan C di Malaysia

Negeri
A
B
C
Jumlah

%
30
50
20
100

Pembolehubah/Angkubah Bebas: Tahap Kemiskinan


2.1 ANALISIS UNIVARIATE
Berikut menunjukkan cara menyusun dan menganalisis data univariate
Mencari nilai pusat/kecenderungan memusat menggunakan mean, median dan mode
Merekodkan data menggunakan julat (range), kuartil (quartiles) dan sisihan piawai
(standard deviation)
Kekerapan taburan
Membuat plot/persembahan data sepertii graf bar, carta paid an histograms

3.0 PENGERTIAN ANALISIS BIVARIATE


Analisis bivariate adalah analisis secara serentak terhadap dua pembolehubah. Hal
ini dilakukan untuk mengenalpasti sama ada suate pembolehubah mempunyai
hubungan dengan pemmbolehubah yang lain. Contohnya, kaitan jantina dengan
dengan jenis perkerjaan,
Data dianalisi menggunakan cara ujian T-test dan chi-squared untuk melihat
sama ada kedua-dua kumpulan data berhubung kait antara satu sama lain. Sekiranya
pembolehubah adalah bersifat kuantitatif, ia biasanya akan diuji melalui graf pada
plot tabur.
3.1 CONTOH PENGGUNAAN ANALISI BIVARIATE

Antara contoh penggunaan analisis bivariate ialah kajian berdasarkan umur terhadap
kedua-dua suami dan isteri dalam satu perkahwinan. Data ini berpasangan kerana
umur datang daripada perkahwinan yang sama tetapi bersifat bebsa kerana umur
seseorang tidak dapat meninggalkan apa-apa kesan ke atas umur seseorang yang
lain. Apabila data diplot, hubung kait data menunjukkan bahawa: suami yang
berumur memiliki isteri yang berumur juga.
Ukuran terhadap kekuatan genggaman dan kekuatan tangan daripada seseorang
individu, tetapi bebas kerana otot yang digunakan adalah berlainan. Data diplot,
hubung kait data menunjukkan bahawa: individu yang memiliki kekuatan
genggaman yang lebih tinggi memiliki kekuatan tangan yang lebih baik.
3.2 KEGUNAAN ANALISI BIVARIATE
Untuk mengukur hubungan antara dua pembolehubah
Memriksa kekuatan sesuatu hubung kait
Memberikan pengkaji alatan yang penting untuk memriksa hubungan antara
pembolehubah serta untuk mengukur hubungan antara pembolehubah tersebut
4.0 APA ITU ANALISIS MULTIVARIATE
Multivariate analisis adalah analisis yang melibatkan banyak pembolehubah atau
pembolehubah ganda. Seseorang pengarang mendefinikan analisis multivariate
sebagai teknik statistik yang memfokuskan kepada dan menghasilkan secara jelas
struktur hubungan antara tiga pembolehubah atau lebih

ANALISIS MULTIVARIATE
Menurut Dillon dan Goldstein (1984), analisis multivariate didefinisikan sebagai:
semua kaedah statistik yang menganalisis beberapa pengukuran (pembolehubah) yang
ada pada setiap objek dalam satu atau banyak sampel secara serentak. Berdasarkan
definisi tersebut setiap teknik analisis yang melibatkan lebih dari dua pembolehubah
secara serentak dapat dianggap sebagai analisis multivariate
1) Kelompok dependensi, dimana pembolehubah dikelompokkan menjadi pembolehubah
bebas yang mempengaruhi dan pembolehubah tak bebas yang dipengaruhi
2) Kelompok interdepensi, dimana pembolehubah tidak dibezakan

menjadi

pembolehubah bebas dan pembolehubah tidak bebas, akan tetapi setiap pembolehubah
mempunyai tahap yang sama.

Teknik analisi multivariate secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, iaitu
1) Dependence Methods/kaedah pergantungan: teknik multivariate yang didalamnya
terdapat pembolehubah atau set pembolehubah terikat (dependent variable) dan
pebolehubah lainnya sebagai pembolehubah bebas (independent variable)
2) Interdependence Methods/kaedah saling bergantung: teknik multivariate di mana
semua pembolehubah dianalisis secara serentak, tidak ada pembolehubah yang
didefinisikan bebas atau terikat
Anova (Analysis of variance)
Bertujuan untuk mengetahui kesan daripada beberapa variable bebas yang berskala
muka/ordinal (berupa kumpulan) yang disebut perlakuan (treatment) terhadap variable
tidak bebas yang datanya berskala selang/nisbah (kuantitif). Analisis variance
dilakukan berdasarkan nilai atau skor yang diesuaikan
Anvora (Analysis of covariance)
Bertujuan untuk mengetahui perbezaan tentang nilai rata-rata dari variable tak bebas
berkaitan dengan pengaruh dari variable bebas terkawal. Pembolehubah bebas yang
kategori (nonmetrik, muka dan ordinal) disebut factor sedangkan variable bebas yang
metric (selang atau nisbah) disebut covariate.

Monova (Multy analysis of variance)

sama dengan Anova, hanya variable tak bebasnya lebih dari satu.
Moncova (Multy analysis of variance)
adalah analisis yang mirip dengan Monova, bezanya terletak pada banyaknya variable
tak bebas yang lebih dari satu.
5.0 RUJUKAN
1) Rujukan David Dooley.1995.Social Research Methods Third Edition: prentice hall
upper saddle river, New Jersey 07458
2) A.E Maxwell (1977), Multivariate analysis in behaviour research, M.s Bartlett, F.R.S
and D.cos F.R.S.
3) Bivariate analysis. http://franlyonibala04.blogspot.my/2014/11/analisis-bivariat.html