You are on page 1of 2

ಧರಣ ಮಮಡಲ ಮಧಧದದದಳಗದ


ಧರಣ ಮಮಡಲ ಮಧಧದದದಳಗದ
ಮರದಯಯತಹ ಕರರರಟ ದದದಶದದದ
ಳರಯವ ಕರಳಮರದಮ! ಗದದಲ"#
$%ಯ ರರ&ಮ'ಯ (ದದ)ದ*#ಯ
+,ಯಕರಲದದದ)ದ ,ಯ- ಗದದಲ"#ಯ
#.ಯ /ರ0#ವ 1ರ2ಕದದಮಡಯ
ಮಯ,. ತಲಕವ ಹ3ದ4ಳಟಯ5
6,ಯರ 78ದಯ#ಯ 9ರ:,
;)ದಯ 1ರ<# ಮರ, ಕದಳಗದ
ಕದದಳಲ#ದ,ಯವ ಗದದಲ"ಗ=ಡ#ಯ
!ಳ> &ಮ, 'ಯರಯಳ#ಯ0
!ಳಗದ ಕರದ,#ಯ ಹರಯ?.
ಮಗದ @ರರದದ ಗ=% @ರರದದ
'ಯಮAದದB CರD @ರರದದ
ಕರಮEದದ#ಯ &ದ#ಯ @ರರದಮ,ಯ
(ದBದಮ.ಮ,F ಕರದ,#ಯ
ಗದದಲ" ಕರದ, ಧG&ಯ ಕದದಳ
;ಲ" ಹHಯಳಯ !ಮ,ಯ &ಮ'ಯ
IದF" Hದ> 9ರಲಯ ಕರದಯಲಯ
JF" 'ಯಮK'ಯ Kಮ.ಗದ
L
ಹKMದರ ಮNದ ಮಧಧದದದಳಗದ
JAಯರದರರದಮದದಮ! OರPQR#ಯ
J!M%> ಹ>ಹ>,ಯ @ದ ಟ5,
:KM4ಳಯ Cರ&,-#ಯ
>2,ಯ ರದದದ?. SರದಯಯCರ ಹಯF
QಯಡಯQಯ2> Tದದದ%ಡಯ' Uಮರದ
'ಯಡಯಕNದರV, ರAHಕಮW
Iದ,ಯ% 9ದದದ,ವX ಹHಯಳಯ
$XYPಕದದದZ ;ಮ! ಗದದದವX
'#0 ಕಮ,# ರದರದ,ಯಕದದಮಡಯ
ಮಯ#0 9ರಲ#ಯ ಕದದಡಯOದರದ#ಯ'
Iದಮ,. Cರ !ರಯತರದ
[ಮದದ#ಗದ \9ರರ >:]'ಯ
;ಮ,ಯ @ದದರದ ,ಯ?5 OರPQR#ಯ
!ಮ,ಯ !ಳ> Jಡ^Z5
&ಮ,ರರ ಹಯFರರಯ#ಯ
ಮದNದ K,ಯ- &#0&ದNದ
Kದಳ9ದದ_*#ಯ &#0 9ದದ`ದ5ಯ
>ದಳ KಡಯOದ#ಯ ;#ಯ' ಕದದದ$.
aದಳ OರPQR#ಯ ಕದಲಯ
bಮ,ಯ K#0ಹ ಹಯF_ ಕದದಳಯ
ಕಮ,&ರಯವ#ಯ ದದದ2^4ಳಗದ
bಮ,ಯ &c?. SNದಯ ಕದದಟಯ5
!ಮ,ಯ /ದದರಯOದ &F"ಗದ
ಹ>, Oದದ)ದಗದ >:]ದದದಡOದಯ
ವಶವ 1ರಡದದ Kಡಲಯ &ದ#ಯ
#ಯHಯಳ 9ದದದಯOದ ಮCದd !ರಯOದಯ
ಹಯ>ಯರರಡಯOದ ;ಮ.'ಯ
H'POದದ #ಮe CರD 'ಮದದ
H'POದದ #ಮe !ಮಧಯ !ಳ
H'P OರಕPಕದ 'fg #hದ,ರದ
ಮ6iರರ $ರ1ರ'e#ಯ
j
ಕದದಮ,ಯ ತ#ಯ0Oದ ರದಮ! ಹಯFಗದ
Iದಮ,.ಮ, TರkದD'ಯd
ಕಮ, &#0#ಯ ರದದದ2 9ದದದಯOದ
ರದಮ,ಯ !ಮದದ #ಯ ದದದ2^ಗದ
Jಮe &ದ#ಯ /ರಯNದದಕದ
#ಮe '!MF 1ರಡNದದಕದ
Hಯಮe&F"_ &Nದ"#ಯ'd
Jಮe&ಗದ ಕರಯ 9ದದಳಲಯ
ಕದದಟ5 Tರkದಗದ '$gNರರದ #ಯ
ಕದಟ5 4ದ6ರದ 1ರಡNರರದ#ಯ
&kದlDಮ,F mದ(ದ#F"ಗದ
ಕಟ5 ಕhದV,ಯ aಮ2'
\ರ SNದಯ#ಯ ಕಯ2ಯಲಮe
\ರ /ದದ% !,ಯಕಲಮe
\ರ !ಳಯF ಮಲಲಮe
\ರಯ #ಮಗದ n'ವರಯ
Jಮeಳರರ J$gಳರರ
#ಮe Cರ4ಡಹಯಟಯ5ಳರರ
&ಮe ಕಮ,ರದಮ,ಯ ಕರಣ%
'!MFಯ&ದ ಕರಯವ#ಯ
ಮಯಮದದ !ಮ,ರದ 9ರಯ@ದದ2
nಮದದ !ಮ,ರದ bದದಯ@ದದ2
ಕಮ, &ಮeವರದಮ,ಯ ಕರಣ%
'!MFಯ&ದ ಕರಯವ#ಯ
ಕಟ5ಕhದಯF ಮದಯ@ದದಡ
@ದ ಟ5ದದದತdಗದ 9ದದದ@ದದಡ
,ಯ?5 OರPQR#ಯ 9ದದಮ6ಯತರಯವ#ಯ
#ಟ5 #ಡಯ<ರಯ ಕಮ,ರದ
'!MFಯಯ &ದರರದದ ಮರದ
9ದ!ಯMFಯ @ರಯ#ಯ0 /ದದರಯOದ #ಯ
[!Mರರ oY ತದ%Cದಮ,ಯ
'KMಕದದಮ2'ಯ ಕಮ,#
p
ಗದದದವX ಕರಯವ#ಯ Kಟಯ5 !ಮ,ಯ
/ರವಕರಶವ 1ರಡ,ಮCದ
<ಯ @ರVಲ /ದದ% &ಮ'ಯ
'ವಕ,F ಹಯFಗದಮ.'ಯ
aಮಡ<ದದಕದದದ 1ರಮH<ದದಕದದದ
ಯಮ2ಗದಯ K> ರಕd<ದದಕದದದ
6ಮಡOರPQRರದ &ದ&ದದಲ"ವ
#ಯಮಡಯ Hಮ'H.ಮ.ರಯ
$XYPಕದದದZಯ 1ರ' ಕದದಳ
ಕYq &ದರ#ಯ Hಯ%> ರದದಮ,ಯ
ಕರದ0Dವಳ#ಯ ಕದದಮ,ಯ ತಮ,ರದ
ಮ6iರರ $ರ1ರ'e#ಯ
;#0 bಡಹಯಟ5ಕ] &ದ#ಯ
&#0 ಕದದಮ,ಯ ರರರದದ# $hದOದ#ಯ
;#ಯ0Cರ ಹಯF 9ರ% ರದಗದ,ಯ
'#0 (ರBYವ KZ5'ಯ.
* * * * *