You are on page 1of 2

Danh sch nhm

Lp : K Thut Vin Thng k54


Hc Phn : K Thut Chuyn Mch + K Thut a Truy Nhp

STT

H v tn

Lp

V Tun

Anh

K thut vin thng K5

Nguyn Th

nh

K thut vin thng K5

Phm Th

nh

K thut vin thng K5

Nguyn Thanh

Bn

K thut vin thng K5

Lng Cng

Du

K thut vin thng K5

Bi Hu

Duy

K thut vin thng K5

on Mnh

Duy

K thut vin thng K5

Nguyn Vn

Duy

K thut vin thng K5

Phm c

Duy

K thut vin thng K5

10

Phm Tin

K thut vin thng K5

11

Phan Tin

K thut vin thng K5

12

Hong Nhn

nh

K thut vin thng K5

13

Nguyn Trng

on

K thut vin thng K5

14

Hong Trung

K thut vin thng K5

15

Nguyn Vn

ng

K thut vin thng K5

16

Nguyn Ngc

Hu

K thut vin thng K5

17

Phng Tn

Hu

K thut vin thng K5

18

L Th

Hin

K thut vin thng K5

19

Nguyn Minh

Hiu

K thut vin thng K5

20

Nguyn Th Thu

Hiu

K thut vin thng K5

21

Trng Th Thu

Hoi

K thut vin thng K5

22

Dng Nguyn Anh

Hong

K thut vin thng K5

23

Bin Xun

Huy

K thut vin thng K5

24

Nguyn c

Huy

K thut vin thng K5

25

Phan Ngc

Huy

K thut vin thng K5

26

Nguyn L c

Hunh

K thut vin thng K5

27

Nguyn Trng

Hng

K thut vin thng K5

28

V Thanh

Ln

K thut vin thng K5

29

ng Trung

Linh

K thut vin thng K5

30
31

L Th
Hong Nguyn

May
Ngha

K thut vin thng K5


K thut vin thng K5

32
33

Nguyn Hu
Nguyn Ph

Ngha
Ngha

K thut vin thng K5


K thut vin thng K5

34
35
36

Nguyn Hunh V
Trn Bo
Nguyn Thnh

Ngc
K thut vin thng K5
Nguyn K thut vin thng K5
Nhn
K thut vin thng K5

Nhm

E-mail

tuananh.ktvtk54@gmail.com

2
nguyenvanduyktvtk54@gmail.com

trungduc.ktvtk54@gmail.com
4

thuhieu.ntt@gmail.com
5
xuanhuyvt95@gmail.com

lt.mayktvtk54@gmail.com
7
nguyenhuunghia2402@gmail.com

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Phan Trng
Trn Minh
Hunh M Yn
Hunh Cng
Phan Tn
Nguyn B
L Th Thu
Ng Minh
Nguyn Tng
Nguyn Phc
Nguyn Mnh
Trn Thin
on Vn
Trn nh
Nguyn ng
Nguyn Thnh
Xun
V Vn
Phan Vn
Nguyn Mnh
Nguyn Chnh
Nguyn H Bo
Hunh Dng
L Quang Minh
Nguyn Chu
Trng Vn Thanh
Nguyn Gia Bo
Phm Hng

Nht
Nht
Nhi
Nht
Pht
Phong
Phng
Quang
Qut
Sang
Ti
Tm
Ty
Thanh
Thi
Th
Thng
Thi
Thu
Tin
Tn
Tn
Tr
Tr
Trnh
T
Tun
Tuyn

K thut vin thng


K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng
K thut vin thng

K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5
K5

nhiktvtk54@gmail.com
9
lt.thuphuong1995@gmail.com

10
nguyenmanhtai1995@gmail.com

11
tho0403.tn@gmail.com

12

tri140795@gmail.com
13
giatuan.digicoms@gmail.com