You are on page 1of 23

O S M AN LI C A

TAPU T E R M LE R
SZL

Hazrlayan: Hayrettin GLTEKN


Tapu ve Kadastro Genel Mdrl
Tapu Ariv Dairesi Bakanl
ube Mdr

Sayfa 1 / 23

NDEKLER
KONU

SAYFA

1) Eski tapu kayt ve senetlerinde yazl kelime ve


terimlerin aklamas

3-16

2) Kaytlarn nevi ve iktisap stununda geen hisse


oranlar Arapa baya kesirler

17

3) Eski kaytlarda bulunan ve deiik yrelerde kullanlan


mahalli ller

17-20

4) Eski tapu kaytlarnda yer alan takvimler ve bunlarn


bugnk karlklar
a) Hicri Takvim
b) Rm Takvim
c) Miladi Takvim

20-21
21-23
23

Sayfa 2 / 23

1) ESK TAPU KAYIT VE SENETLERNDE YAZILI KELME


VE TERMLERN AIKLAMASI

-AAhkm

: Hkmler

Ahz u kabz

: Her iki szck, almak anlamna gelir.

Ahz u it

: Alp verme

Akr

: Gayrimenkullerden kir yoluyla salanan gelir

Akrt

: Gelir salayan gayrimenkuller

Akrt- Vakfiyye

: Vakf gayrimenkuller; evler, dkknlar ile bunlarn


getirdii gelir

Ake

: Osmanl dneminde gm para cinsi ve birimi

Akid

: Szleme, bir szlemede taraf olan kii

mm

: Genel, umumi, herkese ait

mme emlak

: Kamu tanmaz mallar

mm ve mil

: Umumi ve kapsaml

Amme arzisi

: Kamu topra

Arzi-i mrye

: Mr yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyye

Arz

: Toprak; sunma, bildirme

Arzen

: Genilik, en

Arzi-i mahmiyye

: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru,


mera, yol, pazar yerleri gibi halkn gereksinimlerine
ayrlm yerler

Arzi-i muktaa

: Makt (gtr) bir vergiye balanm arazi, kesime


verilmi topraklar; devlete hizmeti geen nemli kiilere
bizzat devlet tarafndan geliri veya vergisi terk edilen
topraklar

Arzi-i mahlle

: Tasarruf sahibinin intikal sahibi brakmakszn lm ile


hazineye dnen miri arazidir.

Arzi-i mektme

: Devlete ait olduu halde, devletin hakk inenerek haksz


ve fuzulen igal edilen arazi
Sayfa 3 / 23

Arzi-i mezra

: Ekilen arazi

Arzi-i selha

: plak arazi

Arazi-i seniyye

: Saltanat makamn igal edenlere ait toprak

Asabe-i nesebiyye

: Kan ve soy yoluyla akraba

Asiyb

: Deirmen

Aslah (eslah)

: En uygun (Vakfiyelerde en uygun oul diye geer)

Atk

: Eski

-BB

: Farsa ile, -li, lu eki

B-temessk

: Temessk ile (tasarruf olunan toprak)

B-hccet

: Hccet ile (tasarruf olunan toprak)

B-tapu

: Tapu ile (tasarruf olunan toprak)

Bade

: Sonra

Badem

: Bundan byle

Bc

: rf vergi

Bd-i hev

: Kayt d, nceden belirlenenin dnda gelen gelir;


Bedava, parasz

Bb

: Blm, kap

Bni

: Kuran, yapan, bina eden

Bedel-i fer

: Miri arazi ve ifte kiral (icareteynli) vakf tanmazlarnn


tasarruf haklarnn devredilmesi karl alnn paradr.

Bedel-i misl

: Arazi hukukunda tasarruf hakk karl emsaline uygun


denen para

Bedel-i msemm

: Akitte tayin olunan bedel

Benn

: veya daha ziyade ocuklar

Ber-mceb-i t

: Aada gelecei gibi, Aada ifade olunaca zere

Ber-mutd

: Allageldii zere, devaml yaplagelen usule gre

Berz-zimme

: Zimmetten veya borlardan kurtulmu, temize km

Bey-i bil-istigll

: Sat ve kiralamann ayn anda yapld sat, mal satp


ayn anda gelir ve menfaatn elinde tutuma
Sayfa 4 / 23

Bey-i bil-vef

: Medeni Kanunun yrrle girmesinden evvel yaplm


gayri menkul rehni, vefaen sat, satlann ileride satan
tarafndan geri satn alnmas artyla yaplan sat

Bey-i bi-art

: artla satm, artl satm

Bey u ir

: Al-veri, alm-satm.

Beyninde

: Arasnda, aralarnda

Bidyet

: Balang

Bin

: Oul

Bint

: Kz

Bil

: -sz ekinin grevinde olmak zere Arapa szcklerin


bana getirilerek sfat yapar ve bileik yazlr.

Bil-zevc

: Kocasz, kocas sa olmad halde

Bil-zevce

: Karsz, kars sa olmad halde

Bil-veled

: ocuksuz, ocuu olmayan

Bil-ebeveyn

: Anas ve babas olmayan

Bu dahi

: Bu da bir ncesi gibi, yukarda geenin ayns

-CCr

: Komu

Cri

: Uygulanan

Cnib

: Taraf, cihet, yn

Cnib-i yemn

: Sa taraf

Cnib-i yesr

: Sol taraf

Cihet-i it-y senet

: Senetin verili sebebi, (iktisb)

Cebel

: Da

Cenh

: Yan taraf

Cenb

: evin yan taraf, avlu (hrmet bildirilen sfat olarak da


kullanlr)

Cenb

: Gney

Cedd

: Yeni

Sayfa 5 / 23

-DDyin

: Alacakl

Dimi kaytlar

: Tapu darelerinde i sahiplerinin mracaat zerine


tutulan kaytlar

Deyn

: Bor

Defter-i Hkn

: Eskiden tanmazlar hakkndaki kayt ve tescillerin


ilendii defterin ad. Tapu-Tahrir Defterleri iin de bu ad
kullanlmtr. Bugnk tapu sicilinin karldr.

Defter-i Hkn daresi: imdiki tapu dairelerinin eski ad.


Defter-i Hkn Nzr: Osmanl Devleti zamannda tapu ve kadastro ilerine
bakan nzr, bakan
Der-Sadet

: Osmanl Dneminde stanbula verilen ad

Dern

: inde

Devir ve temlk

: Bir hakkn bir kimseden baka bir kimseye gemesi

-EEb

: Baba, ata

Eben an cedd

: Babadan ola (Eb an cedd)

Ebn

: Oullar

Ebn-y ebn

: Kz ve erkek ocuklar ile kz ve erkek torunlar ifade eder.

Ebeveyn

: Ana, baba

Ebvb

: Kaplar

Ekber

: Daha (en, pek byk), vakfiyelerde geer.

El-yevm

: Halen, bugn

Emkin

: Mahaller, mekanlar, mevkiler, yerler

Esbb

: Sebepler

Esmi

: simler

Ecr

: Aalar

Ecr- msmire

: Meyveli Aalar

Ecr- gayr-i msmire: Meyvesiz aalar


Sayfa 6 / 23

:Onun

Ehs

: ahslar

Erbaa

: Drt

Erbb

: Sahipler, malikler

Etrf- erbaas

: Drt taraf

Evkf

: Vakflar

Evkf- Hmyn

: Padiahlarn ve padiahlara mensup olanlarn vakflar

Evld- sulbiyye

: Vakfta bir kimsenin ocuklarn anlatan terimdir. Bir


adamn torunlar onun evld- sulbiyyesidir.

Evld- mm

: lenin ana bir olan ve kz kardeleri

Evrk- msbite

: Tapu sicilini tamamlayan belgeler

Evld- ins

: Kz ocuklar (vakfiyelerde geer)

Evld- yol

: oluk ocuk (vakfiyelerde)

-FFer

: Sat (Bir mlkn tasarruf, sahip, olma hakkn bakasna


terk etme, Arazi Kanununda ise miri veya vakf arazinin
yararlanma hakknn sat)

Fevk

: st

Fevkn

: Binann st ksm, binann st kat

Fevkn tahtn

: Altl stl

Fevt

: lm

-G-

Sayfa 7 / 23

Garb

: Bat

Gars

: Aa, fidan dikmek

Gayr-i menkl

: Tanmaz mal

Gayr-i musakka

: Susuz

-HHafd

:Torun

Hakk- karr

: Arazi Kanunun 78 nci maddesinde belirtilen nizasz 10


yllk zilyetlik

Hakk- urb

: Su hakk

Hne

: Ev

Hatt

: izgi, snr izgisi

Hccet

: Delil

Hccet-i eriyye

: eriyye mahkemelerinden srf mlk tanmazlar iin


verilen belge

Hv

: ine alan, ihtiva eden

-bn

: Oul, erkek ocuk

bniyye

: lenin olunun kz veya olunun olunun kzdr.

bnn

: ki ocuk

cr

: Kiraya verme

cre

: Kira, gelir

frz

: Paralara ayrma

hy

: Diriltme, canlandrma, tazelik verme

hyen

: (Ham arazinin) slahyle iktisap

hy-y mevt

: lenmemi topra ekime elverili bir hale getirme, ileme

ntikl

: Geirim; geme, bir mal zerindeki tasarruf hakknn yasa


ile belli kesimlere gemesi
Sayfa 8 / 23

ntif

: Yararlanma, kullanma

rs

: Veraset, soya ekim

-KKuyd

: Kaytlar

Kuyd- kadme

: Eski Kaytlar

Kadm

: Eski

Kal

: Skme, karma (aa)

Kin

: Bulunan, mevcut olan

Karye

: Ky

Kebr

: Yaa byk, kebre: byk kz evlat (vakfiyede geer)

Kur

: Kyler

Krm

: Ba ubuu

Km

: 1- Kme , yn
2- Kk al

-LL-b-artn

: arta dayanmakszn

Leb-i derya

: Deniz kenar, sahil

Li-ebb

: Baba bir karde

Li-mm

: Ana bir karde

Liv

: Sancak; Osmanl dneminde sancak olarak tanmlanan


idari birim. Banda sancakbeyi bulunurdu. Tanzimat
sonras

dnemde

livnn

mutasarrf da denilmitir.
Li-eclil imr

: mar edilmek zere

Sayfa 9 / 23

banda

bulunan

grevliye

-MMadn

: Madenler

Maan

: Beraber, birlikte

Mbeyn

: Ara

Mbeyn senedi

: Ara senedi

Mfevk

: st mahal

Marib

: Garp, bat, batda bulunan

Mahal

: Yer

Mahdm

: Oul, evlat

M-i cri

: Akarsu

M-i lezz

: ilecek su, lezzetli su, memba suyu

Mahdum

:Oul, evlat

Mlik

: Mlk arazinin sahibi

Marf

: Herkese bilinen

Math(e)

: Bunam, bunak; sakat, ktrm, amelmnde

Matk

: Azat olunmu, azatl

Mazbata

: Tutanak

Mazbt vakflar

: Ynetimi devlet tarafndan ele alnm vakflar; bir vakf


iki ekilde mazbut vakf olur; ya btn vakf yneticileri
lmtr veya vakfeden kii ynetici gstermemitir. Bu
durumda bu vakflarn ynetimi devlet tarafndan ele
alnr; devlet bu ynetimi Vakflar Genel Mdrl eli ile
kullanr.

Mebni

: Binalar, yaplar

Mebde

: Balang

Meccnen

: cretsiz, parasz,karlksz

Meclis-i idre

: dare meclisi, ynetim kurulu

Mecman

: Toplu olarak, toptan

Mecmu

: Tm, tamam

Mecr

: Kiraya verilen ey, kiralanan

Mecelle

: Osmanl mparatorluunda Tanzimattan sonra yaplan


kanunlatrma hareketleri srasnda, Ahmet Cevdet
Sayfa 10 / 23

Paann bakanl altndaki bir bilim kurulu tarafndan


hazrlanan, dayana slam dini olan, daha ok borlar
hukukunu ve ksmen de eya hukuku ile yarglama
hukukunu iine alp, aile ve miras hukukunu kapsayan,
kazuist metoda gre hazrlanm 1851 maddelik bir yasa.
Menzil

: Mesafe, yollardaki konak yeri, bir gnlk yol, ayrca ev


anlamnda da kullanlr

Mesha

: lme, lmleme, yz lm

Mesken

: Kiinin fiilen oturduu yer, konut

Mezkr

: Zikredilen, sz edilen

Mntka

: Blge, yer, mahal

Merbt

: Bal

Merhn

: Rehnedilen mal

Meriyyet

: Yrrlk

Memt

: lm

Memlk

: Birinin mal olan

Menfi

: Menfaatler

Metrk

: Terk edilmi

Mevrs mal

: Miras yolu ile edinilen mal

Mikyas

: (lek) Kyas edecek alet, uzunluk ls

Minel-kadm

: Oluuna, kimsenin bilemeyecei kadar eski olan bir zaman


ifade etmektedir.

Mr arzi

: plak mlkiyeti devlete, sadece tasarruf hakk ahsa ait

(Arz- mr)

olan tanmaz (tarla; ayrlk, yoncalk, harman yeri,


yaylak, klak ve koruluk gibi)

Muaccele

: nden alnan. Vakf kiralarn ya da mlikne usul ile


iletilen mukataalardan pein alnan ksmna da denir.

Muaddel

: Deitirilmi, tadil edilmi

Mubdil

: Bakasnn yerine getirilmi, bir eye bedel tutulmu

Mu'eccel

: Tecil edilmi, mhletli, sonraya braklan, pein olmayan

Muharrer

: Yazl

Muhtevi

: inde bulunan, ihtiva eden

Muktaa

: Arapa muktaa kelimesi bir btnn ksmlara ayrlmas


ve kesim olarak belirlenmesi anlamna gelir. Osmanl toprak
Sayfa 11 / 23

sisteminde veya devlete ait gelir kelemlerinin belirli


ksmlara ayrlmas anlamnda kullanlmtr. Daha sonra bu
ksmlar belli bir cret karlnda kiraya verilir. Ayn
zamanda ba, bahe, arsa durumuna getirilen ekim topra
iin verilen vergi iin de kullanlr.
Mukayyed

: Kaydedilmi

Munkalib

: Deien

Musakk

: Sulu (suyu olan) tarla, gayr-i musakk: susuz tarla

Musakkaf

: st damla rtl (bina), gayrimenkul kiralarna ilikin

Musakkaft

: Ev, han ve dkkan gibi st dam ile rtl yerler

Mutasarrf

: Tasarruf hakk ve salahiyeti olan kii. Bir maln sahibi.


Eskiden vilyetten kk olan sancak ya da dier ad ile
livnn yneticisi. Mr veya vakf araziye tasarruf eden
kimse

Muteber

: tibar edilen, kabul gren

Mceddeden

: Yeniden, zilyetlikten

Mlhazat

: Aklamalar

Mlhak Vakflar

: Vakfn vakfiyesindeki artlara gre vakfn ilerini gren


(mtevellileri) tarafndan idare olunan vakflardr.
Vakflar Genel Mdrl denetimine tabidir.

Mlk arzi

: Hem tasarruf hakk, hem de rekabesi (geliri) kiilere ait


olan her nevi emlak

Mltek-y nesb

: ki veya daha ok kimsenin neseplerinin birletii ahstr.

Mnkale

: Bir tanmazla ilgili yeni kaytla eski kayt arasnda


balant kurma. (tedavl)

Mnhedim

: Yklan, ken (binalar iin), ykk

Mseccel

: Tescil edilen

Mstakilen

: Yalnz, kendine ait

Mstegallt

: Vakfa gelir getirmesi iin tavanl, daml ve damsz


vakfedilmi olan mallar anlamna gelen mstegal
kelimesinin ouludur. ats bulunmayan arsa ba bahe
gibi yerler

Mtemilt

: Tanmazn kullanlmasn kolaylatran ek tesis

Mtekib

: Sra ile, birbirinin arkasna gelen


Sayfa 12 / 23

Mtesviyen

: Eit olarak

Mteselsil

: Ardarda

Mteveccihan

: Dnlerek

Mteveff

: Vefat etmi (erkek)

Mteveffiye

: Vefat etmi (kadn)

Mtevelli

: Bir vakfn idaresine memur edilen kimse

-NNeslen bade neslin

: Nesilden nesile

-PPeder

: Baba

Pedere

: (Onun) babas

-RRa

: Rebil-hir aynn ksaltma iarettir

Rab

: Vasat, orta boylu. Avlulu ev

Rabbul-ml

: Mal sahibi, slam Hukukunda mlik anlamnda kullanlr.

Rabbe

: vey ana

Rakabe

: Kuru mlkiyet, plak mlkiyet, Bir arazinin asl


mlkiyeti.

Rekabe etmek

: Vakfn gelirini aslna ilave etmek

-SSayfa 13 / 23

Sar

: Kk yata erkek

Saire

: Kk yata kadn

Slis

: nc

Slisen

: nc olarak

Sath

: Yzey, bir eyin d yz

Sehim, sehm

: Hisse, pay.

Semen

: Satlarda verilen para, deer, tutar

Sbt--eri

: eri esaslara gre sabit olan haklar

Skn

: Oturma (oturulacak yer)

-iml

: Kuzey

ark

: Dou

-TTahcr

: Arazinin evresinde bakalar tarafndan el konulmamas


iin ta ve benzeri eyler koymak

Tahtn

: Binann alt ksm

Tahtel-arz

: Yer alt

Tahvl

: Deitirme

Tahrr

: Yazma

Tapu Temessk

: Tapu memurlar tarafndan eski tarihlerde verilen senet

Tark

: Yol

Tark-i mm

: Geni yol, cadde, genel yol, kamuya ait yol.

Tark-i hs

: Bir veya birka eve mahsus kmaz sokak, zel yol

Tarafeyn

: Taraflar

Tasdikli Yoklama
Defteri

: Yoklama memurlar, ihtiyar heyetleri ve idare


kurullarnca tasdik edilmi defter.

Tasdiksiz yoklama
Defteri

: l ve ile idare heyetlerinin


Sayfa 14 / 23

tasdikinden

gememi,

tahakkuk ettirilen tapu harlar tahsil ynne gidilmemi


ve Defterhaneye

gnderilmemi yoklama

esas

defterleridir. Hukuki kymeti yoktur. Ancak isbat vesikas


mahiyetindedir.
Tebdl

: Deime

Tehcr

: G ettirmek

Temdi

: Birbirinin devam, devam etmek.

Temlk

: Mlk olarak vermek, mlkiyeti bir bedel karlnda


baka birine nakletmek

Temellk

: Mlk edinmek

Temessk

: 1- Eski hukukta bor senedi


2- Has, timar ve zeamet sahipleri ile

mtevelliler

tarafndan verilen, miri ve vakf arazide tasarruf yetkisini


bildiren belge
Terkn

: Silme (kayttan drme)

Teselsl

: Zincirleme

Tevliyet

: Vakf mallar zerinde kullanma yetkisi, vakf iine bakma


grevi. Bu grev sahiplerine mtevelli denir.

Tezyd

: Artrma

Tefvz

: Para mukabilinde hkmet tarafndan verilen veya satlan


bir hak mukabilinde hkmet tarafndan verilen

Takdr-i bedel

: Bir gayrimenkul maln emsaline gre bedelini takdir etme

Tashh

: Dzeltmek

Tl

: Uzunluk

Tlen

: Uzunluu

Tedvl

: Tapu kaytlar tesis edildikten sonra alm, satm, ifraz,


intikal gibi sebeplerden dolay ahslar arasnda gelen
deiiklikler.

Tevsk
Teba-i Devlet-i Aliyye
Tekye

: Vesikalandrma, salamlatrma, yazl hale getirme


: Osmanl Devletine bal, tabi
: badet ve ders iin toplanlan yer

-U-

Sayfa 15 / 23

Uhde

: Bir kimsenin zerinde olan i, sorumluluk

-V, YVakf Temessk

: Vakf memurlar tarafndan eski tarihlerde verilen senet

Vakf- mstesn

: Vakflar idaresinin mdahale ve mrakabesi olmakszn,


dorudan doruya mtevellileri tarafndan idare olunan
vakflar

Veled

: Oul (gayri mslimler iin)

Vefen fer

: Tanmaz mal rehni

Veledn

: ocuklar (Gayri Mslimler iin)

Yoklama Kaytlar

: Rumi 1288-1325 tarihleri arasnda miri arazinin, yetkili


memurlar tarafndan mahalline gidilerek, yerinde grlp
incelenerek tutulan kaytlar.

Yemn

: Sa

Yemni

: Sa taraf

Yesri

: Sol taraf

Yemn yesr

: Sa ve sol

-ZZabt Kaytlar

: Kadastro (tapulama) grmeden nce tanmazlarla ilgili


tutulan tapu kaytlar.

Zde

: Oul, evlat

Zviye

: badet ve ders iin toplanlan yer

Zahri

: Arkas, arkaya ait.

Zevc

: Koca

Zevce

: Kar

Zmn

: taraf

2)KAYITLARIN NEV VE KTSAP STUNUNDA GEEN


HSSE ORANLARI ARAPA BAYAI KESRLER
Sayfa 16 / 23

Nsf

: 1/2, yars

Sls

: 1/3

Slsan (slsan)

: 2/3

Rub

: 1/4

Rbi

: Drdnc

Rbian

: Drdnc olarak

Hums

: 1/5

Sds

: 1/6

Subu

: 1/7

Smn

: 1/8

Ts

: 1/9

3)

ESK

KAYITLARDA

BULUNAN

VE

DEK

YRELERDE KULLANILAN MAHALL LLER


Eski yzlm birimleri:
1 Atik Dnm

=1600 Arn kare = 918,672m2.

1 Atik Evlek

= 400 Arn kare = 229, 668 m2.

1 Arn kare

= 0, 57417 m2.

1 Cedid Dnm

= 2500.00 m2.

1 Cedid Evlek

= 100.00 m2.

1 Kirah

= 1 dm2.

1 Cerip

= 60X60=3600 Zira=2067, 012 m2.

1 Zira

= 0, 57417 m2.

Eski uzunluk l birimleri:


Sayfa 17 / 23

1 Fersah

= 7500 Arn = 5685 m.

1 Berid

= 4 Fersah = 22740 m.

1 Merhale

= 2 Berid = 45480 m.

1 Kara mili

= 2500 Arn = 1895 m.

1 Kula

= 2, 5 Arn= 1, 895 m.

1 Arn

= 0, 75774 m.

1 Parmak

= 1/24 Arn= 0, 03157 m.

1 Hat

= 1/12 Parmak= 0, 00263 m.

1 Nokta

= 0. 00022 m.

1 Urup

= 0, 085 m.

1 Endaze

= 0, 65 m.

1 Adm

= 0, 75774 m.

1 Hatve

= 0, 75774 m.

Kullanld Yreye Gre Deien l Birimleri


Blgesi

l birimi

Metrik karl

AFYON

1 Dnm

2000, 00 m2.

ANKARA

1 Mucur

32, 3544 m2.

1 inik

129, 1883 m2.

1 Yarm

516, 753 m2.

AYDIN

1 Satra

0, 57417 m2.

ARHAV

1 Kyye

150, 00 m2.

BURSA

1 Muzur

4643, 36 m2.

UMRA

1 Dnm

2500, 00 m2.

1 Havayi

17 Litre

ELAZI

1 Kot

229, 668 m2.: 4=57, 417 m2.

1 lek

229, 668 m2.

1 Urub (Rusu)

918, 672 m2.

1 Kil

3674, 688 m2.

Blgesi

l birimi

Metrik karl

ESKEHR

1 Araba ot

4- 6 Dnm

ERZURUM

1 Batman

459, 336 m2.

Sayfa 18 / 23

ERMENEK

Kutu

4, 5 - 5 Kg.

GAZANTEP

Kile

160 - 170 Kg.

Timin

1/8 Kile

GRESUN

Kod

1500, 00 m2.

Kye

2500, 00 m2.

GRESUN

Kar

20 cm.

HADM

Mandal

30- 40 m2.

Evlek

250. 00 m2

HADM

Dnm

1435, 4247 m2.

STANBUL

1 Kile

1837, 344 m2.

1 Md

36746, 88 m2.

ZMR

1 Satra

0, 57417 m2.

KARAPINAR

ifti dnm

2500. 00 m2.

Yeni dnm

2025. 00 m2.

Hkmet dnm

10000. 00 m2.

K.MARA

iftlik

3000, 00 m2.

KELKT

Kile

918, 672 m2.

NKSAR

teneke buday

1300, 00 m2

READYE

Kil

2067, 75 m2.

Kot

459 m2.

Evlek

229, 75 m2.

SAMSUN

Kil

918, 672 m2.

ARAMBA

Kesim

2765.00 m2

(Yeilrmakn

Dou Blgesi)

2025,00 m2
(Yeilrmakn Bat Blgesi)

TERME

Kesim

3600 m2.

ALAAM

Kabak

8000,00 m2.

SVAS

lek

918,672 m2.

SVAS

Evlek

229,668 m2.

Blgesi

l birimi

Metrik karl

SVAS

Kile

12861,408 m2.

TOKAT

Rubla
Sayfa 19 / 23

1837,344 m2.

TRABZON

Kot

1200,00 m2.

URFA

Timin

1837,344 m2.

Kile

14698,752 m2.

lek

918,672 m2.

Kile

918,672 m2.

erik

150,00 m2.

YOZGAT

4) ESK TAPU KAYITLARINDA YER ALAN TAKVMLER VE


BUNLARIN BUGNK KARILIKLARI
a) Hicri Takvim
Hicr takvim Hz. Muhammedin lmnden sonra, gnlerin hesaplanmas
konusunda

ortaya

kan

baz

anlamazlklar

zerine

dzenlendi.

Hz.

Muhammedin Mekkeden Medineye g yani hicret yl olan 622 Miladi yl bu


takvimin balang yl kabul edildi. Hicretin gerekletii ayn Muharrem ay
olduu

anlalnca

takvimin

balang

aynn

da

Muharrem

olmas

kararlatrld. Bylece 1 Muharrem gnne denk gelen 16 Temmuz 622 Mild


tarihi Hicr takvimin balang gn oldu. Hicr yl Mild evirmek iin Hicr
yl 33e blnecek, bu blmden arta kalan say dikkate alnmadan blm olarak
elde edilen say Hicr yldan kartlp 622 says eklendiinde Mild yl
bulunmu olacaktr.
rnein 1391 ylnn Mild karln bulalm: nce Hicr say olan
1391i 33e bleceiz. Karmza sonu olarak 42, kalan say olarak da 5
kmaktadr. Bu kalan hesaba katmadan Hicr rakam olan 1391den blm
olarak tespit edilen 42yi karp, kalana 622yi ilave edeceiz. Bu durumda;
1391 : 33 = 42, kalan 5.
1391 42 = 1349
1349 + 622 = 1971
Sonu olarak Hicr 1391in karl Mild 1971dir.

Tapu Kaytlarnda H.1263 (M.1847) ila H.1287 (M.1871)


Tarihleri Arasnda Hicr (Arab) Takvim Kullanlmtr.

Sayfa 20 / 23

Hicr / Arab Aylar

Sembol

Kanc Ay Olduklar

Muharrem

Mim harfi

I. ay

Safer

Sad harfi

II. ay

Rebil-evvel (R.Evvel)

Ra, elif harfleri

III. ay

Rebil-hir (R.Ahir)

Ra harfi

IV. ay

Cemziyel-evvel (C.Evvel)

Cim, elif harfleri

V. ay

Cemziyel-hir (C.Ahir)

Cim harfi

VI. ay

Receb

Be harfi

VII. ay

aban

n harfi

VIII. ay

Ramazan

Nun harfi

IX. ay

evval

Lam harfi

X. ay

Zilkade (Z.Kade)

Zel, elif harfleri

XI. ay

Zilhicce (Z.Hicce)

Zel harfi

XII. ay

b) Rm Takvim
Rm

sene M.. 46da Roma mparatoru Jl Sezar adna dzenlen

takvim esasna dayanr. Ylba Mart kabul edilir. Rm sene ile Hicr sene
arasnda sre fark vardr. Hicr aylarn 29 veya 30 gn srmesi, bu aylarla,
Mild aylar arasnda ylda 10 gnlk farkn olumasna neden oldu. Aradaki bu
fark, her 33 ylda bir Hicr yln Mild ya da Rm yldan drlmesine neden
olmutur. Buna sv senesi denir. Rm seneyi bulmak iin Miladi seneden 584
kartlr. rnein: 1985 Miladi seneye evirmek iin 1985 584 = 1401 eklinde
Rm seneyi buluruz. Rm seneyi Miladi seneye evirmek iin rnein 1331
senesini ele alalm. Miladi seneye evirmek iin 1331 senesine 584 ekleriz Bu
durumda 1331 + 584 = 1915 eklinde Miladi sene bulunur. Rumi sene 1840
ylnda yeniden dzenlendi ve bu takvim 1925 ylna kadar mali ilemlerde
kullanld.

Tapu Kaytlarnda R.1287 (M.1871) ila R.1334 (M.1918)


Tarihleri Arasnda Rm Takvim Kullanlmtr.
Sayfa 21 / 23

Tapu kaytlar tutulmaya balad Hicri 1263 / Miladi 1847 tarihinden


itibaren miri araziye ait kaytlarda Hicri takvim esas alnm, H.1287/M. 1871
senesine kadar kullanlmtr. Bu seneden sonra kaytlarda Rm takvim esas
alnm, kimi kaytlarda Hicri ve Rumi yan yana verilmitir.

Rm Aylar

Hangi Aya Tekabl Ettii

Mart

Mart

Nisan

Nisan

Mays

Mays

Haziran

Haziran

Temmuz

Temmuz

Austos

Austos

Eyll

Eyll

Terin-i Evvel (T. Evvel)

Ekim

Terin-i Sn (T. Sani)

Kasm

Knn- Evvel (K. Evvel)

Aralk

Knn- Sn (K. Sani)

Ocak

ubat

ubat

1334 (1918) Ylnda, Rm Mal Ylba Olarak Knn- Sn


Kabul adilmi ve

1341 (1925) tarihine kadar Rumi Takvim

kullanlmtr.
Buna gre;

Rm Aylar

Hangi Aya Tekabl Ettii

Knn- Sn

Ocak

ubat

ubat
Sayfa 22 / 23

Mart

Mart

Nisan

Nisan

Mays

Mays

Haziran

Haziran

Temmuz

Temmuz

Austos

Austos

Eyll

Eyll

Terin-i Evvel (T. Evvel)

Ekim

Terin-i Sn (T. Sn)

Kasm

Knn- Evvel (K. Evvel)

Aralk

c) Miladi Takvim
Tapu Kaytlarnda M.1926 (R.1342) tarihinden sonra Miladi
Takvim kullanlmaya balanmtr.

_____________________________________________________________________

01/06/2007

Sayfa 23 / 23