You are on page 1of 7

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA


www.dacoruna.gal

VIERNES, 11 DE MARZO DE 2016 | BOP NMERO 48

Administracin Local
Municipal
Fene
Secretara
Convocatoria do proceso selectivo para a creacin dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de administrativo
ANUNCIO BOP PROCESO SELECTIVO
Convocatoria do proceso selectivo para a creacin dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de
administrativo grupo: C; subgrupo: C1; escala: administracin xeral; subescala: administrativa, mediante o sistema de
oposicin libre.
Por resolucin de alcalda nm. 237/2016 do 03.03.2016 adoptouse o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria de seleccin nos termos seguintes:

BASES DE SELECCIN PARA A CREACIN DUNHA LISTA DE ASPIRANTES A FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE PRAZAS DE
ADMINISTRATIVO GRUPO: C; SUBGRUPO: C1; ESCALA: ADMINISTRACIN XERAL; SUBESCALA: ADMINISTRATIVA, MEDIANTE O
SISTEMA DE OPOSICIN LIBRE.

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA E XUSTIFICACIN DA MESMA:


1. O obxecto desta convocatoria a creacin dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de administrativo grupo: C; subgrupo: C1; escala: administracin xeral; subescala: administrativa, para cando sexa posible a sa
cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable -artigos 10.1 do EBEP e 23.2 da Lei 2/2015
do emprego pblico de Galicia e, neste ano, o artigo 20.dos da Lei 48/2015 de orzamentos xerais do Estado para o ano
2016- e previa acreditacin no expediente da existencia de crdito adecuado e suficiente para esta finalidade.
A lista de aspirantes creada ter vixencia ata o 31 de decembro de 2019. Non obstante, debe terse en conta que, de
conformidade coa resolucin de alcalda nm. 741/2014, a lista de aspirantes que se cree solo resultar de aplicacin no
departamento de xestin econmica a partir do 14.12.2016.
2. As funcins a desenvolver na praza de administrativo sern, en termos xenricos, as seguintes:
- Asumir a xestin, tramitacin e seguimento administrativo dos expedientes e asuntos propios da unidade, nos termos
do disposto na propia RPT e co alcance sinalado pola normativa de aplicacin para o persoal pertencente subescala
administrativa de administracin xeral, e baixo as directrices xerais aplicables ao Departamento.
- Asumir, baixo as directrices xerais da coordinacin departamental, a organizacin xeral da unidade, distribundo e
supervisando, de xeito directo e operativo, o traballo dos auxiliares e/ou restante persoal da unidade
- Redactar acordos ou resolucins de conformidade cos modelos que lle sexan facilitados.
- Informar e atender ao pblico, en defecto de auxiliares e subalternos.
- Calquera outra, propia da sa capacitacin profesional, e vinculada co eido competencial da unidade na que se integra.

SEGUNDA.- TIPO E DURACIN DA PROVISIN:


remate do proceso selectivo aprobarase unha bolsa de aspirantes a funcionario interino para o seu nomeamento
cando queden acreditados no expediente os requisitos esixidos pola normativa aplicable -artigos 10.1 do EBEP e 23.2 da
Lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia e, neste ano, o artigo 20.dos da Lei 48/2015- e a existencia de crdito adecuado e suficiente para esta finalidade.
O funcionario interino cesar, ademais de polas causas que determinan a perda da condicin de persoal funcionario
de carreira, cando concorra algunha das circunstancias s que se refire o artigo 24.2 da Lei 2/2015 do emprego pblico
de Galicia.
Pgina 1 / 7

Nmero de anuncio 2016/1690

3. De conformidade co artigo 50 da Lei 30/1992 do rxime xurdico das administracins pblicas e o procedemento administrativo comn, e en coherencia coa necesidade urxente que pretende cubrirse, o procedemento tramtase de urxencia.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 11 de marzo de 2016 Nmero 48

TERCEIRA.- SISTEMA SELECTIVO E FORMACIN DE BOLSA DE INTERINOS:


Segundo os artigos 10.2 do EBEP e 24.1 da Lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia, a seleccin de funcionarios
interinos realizarase mediante procedementos xiles que respectarn en todo caso os principios de igualdade, mrito,
capacidade, publicidade e libre concorrencia.
As probas selectivas realizaranse polo sistema de oposicin libre.
CUARTA.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES:
1. Sern requisitos mnimos dos aspirantes a esta seleccin de persoal:
- Ter a nacionalidade espaola, sen prexuzo de ter outra nacionalidade que lle permita o acceso emprego pblico de
conformidade co disposto no artigo 52 Lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia.
- Posur a capacidade funcional para o desempeo das tarefas.
- Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se o caso, da idade mxima de xubilacin forzosa.
- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracins Pblicas ou dos
rganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autnomas, nin se achar en inhabilitacin absoluta ou especial
para empregos ou cargos pblicos por resolucin xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer
funcins similares s que desempeaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido separado ou inhabilitado. No
caso de ser nacional doutro Estado, non se achar inhabilitado ou en situacin equivalente nin ter sido sometido a sancin
disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego pblico.
- Posur o ttulo de bachiller ou tcnico. As mesmo, estarase disposto na Orde EDU/1603/2009, de 10 de xuo (BOE
do 17.06.2009), pola que se establecen equivalencias cos ttulos de graduado en educacin secundaria obrigatoria e de
bachiller regulados na Lei orgnica 2/2006, de 3 de maio, de educacin.
2. Os anteriores requisitos deberanse reunir con referencia ltimo da de prazo de presentacin das solicitudes.
QUINTA.- PRESENTACIN DE SOLICITUDES E ADMISIN DE ASPIRANTES:
As solicitudes para tomar parte nas probas selectivas presentarse conforme modelo que figura no anexo II e dirixiranse alcalde da corporacin expresando que renen tdolos requisitos esixidos na base anterior.
Presentaranse no rexistro xeral do concello, podendo presentarse tamn conforme sinalado no artigo 38.4 da Lei
30/1992.
O prazo de presentacin de solicitudes de participacin ser de 10 das hbiles contados a partir do seguinte da
publicacin das presentes bases no Boletn Oficial da Provincia.
instancia, conforme modelo que figura no anexo II, acompaarase inescusablemente da seguinte documentacin:
- Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade, ou pasaporte.
- Copia compulsada do ttulo que acredita como requisito mnimo para acceder proceso selectivo.
- De ser o caso, copia compulsada do CELGA 4 ou equivalente, co que quedarn exentos do exame de galego.

Contra a resolucin na que se declare a lista definitiva de admitidos e excludos, poderase interpoer potestativamente recurso de reposicin, no prazo dun mes, ante o rgano que ditou o acto, ou directamente recurso de contenciosoadministrativo no prazo de dous meses, ante a xurisdicin contenciosa-administrativa, contados a partir do seguinte da
publicacin no taboleiro de edictos e na pxina web do concello.
O resto das resolucins sern expostas no taboleiro de edictos e publicadas na pxina web do concello.
SEXTA.- TRIBUNAL CUALIFICADOR:
1. O tribunal cualificador ser designado pola alcalda (en virtude do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 reguladora das bases
do rxime local) e, en base establecido pola Lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia, estar integrado polos seguintes
membros:
- Presidenta/e (titular e suplente): Unha/un funcionaria/o de carreira pertencente a un corpo ou escala para ingreso no
cal se requira titulacin igual ou superior de agora esixida.
Pgina 2 / 7

Nmero de anuncio 2016/1690

Finalizado o prazo de presentacin de instancias, o alcalde, mediante resolucin, aprobar a lista provisional de admitidos e excludos que se publicar no taboleiro de edictos e na pxina web do concello, relacionndose os aspirantes excludos con indicacin da causa da sa exclusin. Os aspirantes disporn dun prazo de 5 das hbiles para a subsanacin das
deficiencias que se sinalen. Estas subsanacins sern aceptadas ou rexeitadas na resolucin que aprobe a lista definitiva,
que se publicar no taboleiro de edictos e na pxina web do concello e na que se incluir a composicin do tribunal -de non
terse designado nun momento anterior- e o lugar, a data e a hora de realizacin do primeiro exercicio.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 11 de marzo de 2016 Nmero 48

- Vogais (titulares e suplentes): Tres funcionarias/os de carreira pertencentes a un corpo ou escala para ingreso no cal
se requira titulacin igual ou superior de agora esixida.
- Secretaria/o (titular e suplente): Secretaria do Concello de Fene ou persoa que legalmente lle substita e, como
suplente, unha/un funcionaria/o de carreira pertencente a un corpo ou escala para ingreso no cal se requira titulacin igual
ou superior de agora esixida.
2. O tribunal non poder constiturse, nin actuar sen a presenza, a lo menos, de tres de seus membros, titulares ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso o presidente/a e o/a secretario/a ou persoa en quen delegue. De tdalas
reunins que faga o tribunal o/a secretario/a redactar a correspondente acta.
3. Os membros do tribunal absteranse de intervir e o comunicarn autoridade convocante cando concorra algunha
das circunstancias previstas no artigo 28.2 de Lei 30/1992 de rxime xurdico das administracins pblicas. Os aspirantes
podern recusar s membros do tribunal cando concorran aquelas circunstancias.
4. O tribunal resolver tdalas dbidas que xurdan en aplicacin das presentes normas as como nos casos non
previstos polas mesmas.
5. O tribunal poder dispoer a incorporacin s seus traballos de asesores, con voz e sen voto, para as probas en que
as o estimen necesario ou conveniente.
6.- Os membros concorrentes s sesins do Tribunal e para os efectos de percepcins de asistencias se clasificarn
consonte o disposto no artigo 33 do Real Decreto 462/2002 sobre indemnizacins por razns de servizo.
STIMA.- COMEZO E DESENVOLVEMENTO DA OPOSICIN:
A seleccin realizarase de conformidade co previsto nas presentes bases polo sistema de oposicin libre cos candidatos que no prazo establecido presentaran a sa documentacin.
Os aspirantes convocaranse para cada exercicio en chamamento nico, sendo excludos da oposicin os que non
comparezan, ags nos casos debidamente xustificados e apreciados discrecionalmente polo tribunal.
A orde de chamamento realizarase conforme a resolucin do 3 de febreiro de 2016 pola que se fai pblico o resultado
do sorteo a que se refire o Regulamento de seleccin de persoal da Administracin da Comunidade Autnoma de Galicia
comezndose por aqueles aspirantes cuxo primeiro apelido comece pola letra O.
Os aspirantes debern acreditar a sa personalidade coa exhibicin do documento nacional de identidade ou pasaporte.
O tribunal publicar os sucesivos anuncios de celebracin do segundo e terceiro exercicio no taboleiro de edictos e na
pxina web do concello.
A cualificacin dos exercicios e o resultado do proceso selectivo farase pblica mediante a publicacin da correspondente acta/anuncio do tribunal no taboleiro de edictos e na pxina web do concello.
A puntuacin definitiva estar determinada pola suma das puntuacins obtidas nos exercicios da oposicin unha vez
superados tdolos exercicios. En caso de empate prevalecer a puntuacin obtida no primeiro exercicio. De persistir o
empate o tribunal realizar un sorteo para decidir a orde dos aspirantes.
A oposicin constar de tres exercicios, de carcter obrigatorio e eliminatorio (puntuacin mxima 20 puntos).
PRIMEIRO EXERCICIO.- Consistir na realizacin dun test de 40 preguntas mais 5 de reserva con catro respostas
alternativas, das que s unha ser correcta, no tempo de 1 hora e sobre o contido do programa especificado no anexo I.
Cada resposta correcta sumar 0,25 puntos. Cada resposta incorrecta restar 0,125 puntos. As respostas en branco
nin sumarn nin restarn puntos.
SEGUNDO EXERCICIO.- En aplicacin do previsto no artigo 51.2 da Lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia respecto
da acreditacin do galego, aquelas persoas que non acrediten coecementos en lingua galega (CELGA 4 ou equivalente)
tern unha proba de galego que consistir na traducin sen dicionario dun texto proposto previamente polo tribunal, de
casteln galego, nun tempo mximo de vinte minutos. Este exercicio ser cualificado de apto ou non apto.
Quedarn exentas da realizacin desta proba aquelas persoas que acrediten, coa presentacin da instancia, estar en
posesin do CELGA 4 ou equivalente.
De superar o primeiro e o segundo exercicio mis de doce opositores solo sern chamados realizacin do terceiro
exercicio os doce opositores que sacaron as mellores puntuacins. Non obstante, no caso de que se producira un empate
na puntuacin do ltimo opositor a ser chamado realizacin do terceiro exercicio seguirase o chamamento dos seguintes
opositores empatados na dita puntuacin.
Pgina 3 / 7

Nmero de anuncio 2016/1690

Puntuarase cun mximo de 10 puntos, quedando eliminados aqueles que non obtean un mnimo de 5 puntos.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 11 de marzo de 2016 Nmero 48

TERCEIRO EXERCICIO.- Consistir en contestar por escrito, no tempo de 2 horas, /s pregunta/s tericas e/ou
exercicio/s prcticos plantexados polo tribunal sobre o contido do programa especificado no anexo I e as funcins propias
de administrativo de administracin xeral. Neste exercicio avaliarase a formacin xeral e acadmica, a claridade, a orde das
ideas, a facilidade de exposicin escrita, a capacidade de sntese e a linguaxe administrativa.
Puntuarase cun mximo de 10 puntos, quedando eliminados aqueles que non obtean un mnimo de 5 puntos. Corresponde ao tribunal determinar o nivel de coecementos bsico para acadar a puntuacin mnima.

OITAVA.- FORMACIN DE BOLSA DE INTERINOS


Na acta da ltima sesin do tribunal de seleccin incluirase unha lista dos/as aspirantes que superaron, polo menos,
o primeiro e o segundo exercicio da oposicin. En primeiro lugar, e ordenados por puntuacin, estarn os aspirantes que
superaron tdolos exercicios da oposicin, a continuacin estarn, ordenados por puntuacin, os aspirantes que polo
menos superaron o primeiro e o segundo exercicio da oposicin.
A acta do tribunal de seleccin elevarase alcalda para que dite a resolucin de aprobacin da bolsa de interinos.
Os aspirantes contidos na dita lista sern nomeados por orde para a cobertura como funcionario/a interino/a de
prazas de administrativo grupo: C; subgrupo: C1; escala: administracin xeral; subescala: administrativa, para cando sexa
posible a sa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable -artigos 10.1 do EBEP e 23.2 da
Lei 2/2015 do emprego pblico de Galicia e, neste ano, o artigo 20.dos da Lei 48/2015 de orzamentos xerais do Estado
para o ano 2016- e previa acreditacin no expediente da existencia de crdito adecuado e suficiente para esta finalidade.
A lista de aspirantes creada ter vixencia ata o 31 de decembro de 2019. Non obstante, debe terse en conta que, de
conformidade coa resolucin de alcalda nm. 741/2014, a lista de aspirantes que se cree solo resultar de aplicacin no
departamento de xestin econmica a partir do 14.12.2016.
O funcionamento das bolsas rexerase polas seguintes normas:
- Os chamamentos realizaranse por va telefnica. En aras de garantir este procedemento o/a interesado/a deber
comunicar concello, baixo a sa responsabilidade, calquera alteracin do nmero de contacto, anda que esta alteracin
tea carcter transitorio, e como mnimo realizaranse das chamadas.
O empregado pblico que realice o chamamento o far constar mediante dilixencia indicando a disposicin ou non
do aspirante a cubrir interinamente a praza que corresponda. De non atender chamamento, unha vez realizadas como
mnimo das chamadas, entenderase que o aspirante non ten disposicin de cubrir interinamente a praza.
De manifestar a sa disposicin, alcalda ditar resolucin de nomeamento do funcionario interino e de requirimento para que proceda a tomar posesin no prazo que se sinale -a resolucin ser publicada na pxina web do concello
e desde ese momento empezarn a contar os correspondentes prazos (sen prexuzo da posibilidade de comunicar tamn
dita circunstancia por va telefnica ou por correo electrnico)- debendo achegar, con carcter previo, certificado mdico
en impreso oficial do Colexio de Mdicos e asinado por un colexiado en exercicio no que conste expresamente que ten a
capacidade funcional necesaria para o desempeo das tarefas de administrativo e declaracin xurada de non estar incurso
en incompatibilidade para ser persoal das Administracins Pblicas e non ter sido separado nin inhabilitado do servizo
pblico.
Se no prazo indicado, non presenta a documentacin requirida, o resultado do recoecemento mdico fose non
apto ou non toma posesin da praza de funcionario interino, quedar sen efecto o nomeamento realizado.

De non manifestar a sa disposicin, pasarase a chamar seguinte aspirante da bolsa.


- cesar como funcionario interino, o/a aspirante retornar ao posto que lle corresponda na bolsa creada.

NOVENA.- INTERPRETACIN DAS BASES:


O tribunal queda autorizado para resolvelas dbidas que se presenten e adoptalos acordos necesarios para boa orde
do proceso selectivo en todo non previsto nestas bases.
Pgina 4 / 7

Nmero de anuncio 2016/1690

Neste caso, o aspirante que se deixou sen efecto o seu nomeamento pasar a ocupar o ltimo lugar da lista de
aspirantes, salvo que poida acreditar un suposto de forza maior (entenderase por forza maior, entre outros, estar desempeando actividade laboral no sector pblico ou privado debidamente acreditado), en cuxo caso retornar ao posto que lle
corresponda na bolsa creada.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 11 de marzo de 2016 Nmero 48

DCIMA.- RECURSOS
A resolucin de alcalda que aproba as presentes bases pon fin va administrativa e contra a mesma poderase
interpoer recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso administrativo, no prazo de dous meses
contados dende o da seguinte ao da publicacin do anuncio do proceso selectivo no boletn oficial da provincia da Corua,
segundo o art. 46.1 da Lei 29/1998 de 13 de xullo da xurisdicin contencioso-administrativa. As mesmo, poderase interpoer recurso potestativo de reposicin ante o alcalde-presidente, no prazo dun mes contado a partir do da seguinte ao da
publicacin do anuncio do proceso selectivo no boletn oficial da provincia da Corua (artigos 116, 117 e 48 da Lei 30/92,
de 26 de novembro, de rxime xurdico das Administracins pblicas e do procedemento administrativo comn). No caso de
que se interpoa o recurso potestativo de reposicin, ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimacin
presunta, non se poder interpoer o recurso contencioso-administrativo (artigo 116 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de
rxime xurdico das Administracins pblicas e do procedemento administrativo comn).

ANEXO I

PROGRAMA
1. A Constitucin espaola de 1.978: proceso de elaboracin. Estrutura e principios xerais. Os principios fundamentais
da Constitucin. A reforma da Constitucin.
2. Dereitos fundamentais e liberdades pblicas. Garantas legais, xurisdicionais e institucionais. A suspensin dos
dereitos e liberdades. O Defensor do Pobo. O Tribunal Constitucional.
3. A organizacin territorial do Estado na Constitucin espaola. O Estado autonmico. A autonoma das nacionalidades e rexins. A autonoma local na Constitucin e a sa garanta institucional.
4. O Estatuto de autonoma de Galicia: estrutura e contido. A reforma do Estatuto de autonoma: supostos de reforma
e procedementos. As institucins de autogoberno de Galicia: descricin. Sede.
5. O rxime local espaol: Significado e evolucin histrica. A administracin local na Constitucin. A Carta Europea de
Autonoma Local. A garanta institucional da autonoma local. Clases de entidades locais.
6. O municipio: concepto, elementos e competencias. O termo municipal. A poboacin municipal. O Padrn de habitantes. O estatuto dos vecios.
7. Competencias propias, compartidas e delegadas. Os servizos mnimos. A reserva de servizos.
8. A organizacin municipal. rganos necesarios e rganos complementarios. O Pleno. O Alcalde. Os tenentes de
Alcalde. A Xunta de Goberno Local. Competencias de cada un deles. A participacin dos vecios na xestin municipal.
Rximes especiais.
9. A potestade regulamentaria local. Ordenanzas e Regulamentos. Definicin. Clases. Procedemento de elaboracin e
aprobacin. Os bandos.
10. Rxime de sesins e acordos dos rganos de goberno local. Actas, certificacins, comunicacins, notificacins e
publicacin dos acordos. O Rexistro de documentos.

12. O procedemento administrativo: concepto e clases. Os principios xerais do procedemento administrativo. As normas reguladoras. Dimensin temporal do procedemento administrativo: das hbiles e cmputo de prazos. A recepcin e
rexistro de documentos.
13. Fases do procedemento administrativo xeral. Especial incidencia sobre as diferentes maneiras de terminacin do
mesmo. O silencio administrativo.
14. A invalidez do acto administrativo. Actos supostos de nulidade de pleno dereito e de anulabilidade. O principio de
conservacin do acto administrativo. A revisin de actos e disposicins pola propia Administracin. A accin de nulidade,
procedemento, lmites. Efectos. A declaracin de lesividad. A revogacin de actos. A rectificacin de erros materiais e de
feito.
15. Os recursos administrativos: concepto e clases. As reclamacins previas ao exercicio de accins civs e laborais.
Pgina 5 / 7

Nmero de anuncio 2016/1690

11. O acto administrativo. Concepto, clases e elementos. A eficacia dos actos administrativos. O principio de autotutela
declarativa. A notificacin: contido, prazo e prctica. A publicacin.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 11 de marzo de 2016 Nmero 48

16. Rxime xurdico dos contratos das administracins pblicas: administrativos tpicos, especiais e privados. Requisitos dos contratos da Administracin contratante: Entes includos e excludos do mbito da Lei de Contratos.
17. O rgano de contratacin: Especial referencia administracin local. O contratista: Capacidade, solvencia, prohibicins, clasificacin.
18. A preparacin de contratos polas Administracins Pblicas. Clases de expedientes de contratacin. A seleccin do
contratista: procedementos, formas e criterios de adxudicacin. Garantas. Perfeccionamento e formalizacin do contrato.
19. A responsabilidade da Administracin pblica: caracteres. Os presupostos da responsabilidade. Danos resarcibles.
20. Os bens das entidades locais. Clases. Bens de dominio pblico. Bens patrimoniais. Prerrogativas e potestades das
entidades locais en relacin cos seus bens. Os bens comunais.
21. A lexislacin urbanstica de Galicia. O mbito da competencia urbanstica. Fins e direccin da actividade urbanstica. A clasificacin do solo.
22. Dereitos e deberes dos propietarios do solo urbano e urbanizable. Dereitos e deberes dos propietarios do solo de
ncleo rural. O solo rstico: rxime xurdico.
23. As licencias urbansticas e as comunicacins previas.
24. O deber de conservacin. As ordes de execucin. A disciplina urbanstica.
25. Procedemento de recadacin en perodo voluntario. Especial referencia recadacin dos tributos de retribucin
peridica e cobramento por recibo. Aprazamento e fraccionamento.
26. Procedemento de recadacin en perodo executivo. Procedemento de constrinximento.
27. O orzamento xeral das Entidades Locais: Concepto e contido. As bases de execucin do orzamento. A elaboracin
e aprobacin do orzamento xeral. A prrroga orzamentaria.
28. Os crditos do orzamento de gastos: Delimitacin. Situacin. Aplicacin orzamentaria. Niveis de vinculacin xurdica.
29. As modificacins de crdito: Clases. Concepto. financiamento. Tramitacin.
30. A execucin do orzamento de gastos e de ingresos. Fases. Os pagos a xustificar. Os anticipos de caixa fixa. Os
gastos de carcter plurianual. A tramitacin anticipada de gastos.
31. A liquidacin do orzamento. Tramitacin. Os remanentes de crdito. O resultado orzamentario. O remanente de
tesourera. Remanente de tesourera para gastos con financiamento afectada. Remanente de tesourera para gastos xerais.
As desviacins de financiamento: Concepto, clculo e incidencia nas magnitudes resultantes da liquidacin.
32. A tesourera das entidades locais. Rxime xurdico. O principio de unidade de caixa. Funcins da tesourera. A
planificacin financeira. O plan de disposicin de fondos. A rentabilizacin dos excedentes de tesourera.
33. A conta xeral das Entidades Locais. Os estados e contas anuais e anexos da Entidade Local e os seus organismos
autnomos: Contido e xustificacin. As contas das sociedades mercants. Tramitacin da Conta Xeral.
34. Os tributos locais: Principios. A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: Contido das
ordenanzas fiscais. Tramitacin e rxime de impugnacin dos actos de imposicin e ordenacin dos tributos.
35. Os Impostos municipais: preceptivos e potestativos. As taxas e prezos pblicos: Rxime xurdico. As contribucins
especiais.
36. A actividade subvencional das Entidades Locais: Regulacin. Procedementos de concesin de subvencins. Especial anlise do procedemento de concorrencia competitiva. Beneficiarios de subvencins. Xustificacin de subvencins.
Infraccins e sancins en materia de subvencins.

38. Seleccin, formacin e avaliacin de recursos humanos no mbito local. O contrato de traballo. Prevencin de
riscos laborais.
39. Dereitos dos funcionarios pblicos. Retribucins. Licencias e permisos. Dereitos sindicais e de representacin.
40. Deberes dos funcionarios pblicos. Responsabilidade. Incompatibilidade. Rxime disciplinario.

Pgina 6 / 7

Nmero de anuncio 2016/1690

37. O persoal ao servizo das Corporacins Locais: Clases e rxime xurdico. A funcin pblica local: clases de funcionarios locais. A xestin dos recursos humanos. Instrumentos da planificacin de recursos humanos.

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA


BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Viernes, 11 de marzo de 2016 Nmero 48

ANEXO II
D/Dona______________________________ con data de nacemento _______________________ con DNI nm.____________
e con domicilio en __________________________________________________________ (telfono _________________; correo
electrnico _________________________) ante o sr. alcalde-presidente do Concello de Fene, COMPARECE e DI:
a) Que coece e acepta as bases de seleccin para a creacin dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de
prazas de administrativo grupo: C; subgrupo: C1; escala: administracin xeral; subescala: administrativa.
b) Que desexa ser admitido s probas selectivas convocadas.
c) Que rene todos e cada un dos requisitos establecidos nas bases da convocatoria e que aporta a documentacin
esixida para efecto (orixinais ou copias debidamente compulsadas).
d) Que adxunta presente:
- Copia compulsada do DNI ou pasaporte.
- Fotocopia compulsada do ttulo de ______________________________________________
- Fotocopia compulsada acreditativa de posur o CELGA 4 ou ttulo equivalente (s para aqueles aspirantes que desexen
acreditar de estar exentos da proba de lingua galega)
Por todo o exposto, SOLICITA que se tea por presentada esta solicitude e sexa admitido s probas selectivas para a
creacin dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de administrativo grupo: C; subgrupo: C1; escala:
administracin xeral; subescala: administrativa.

En__________, ___ de ________________ de 20___

Asdo.: ________________________
ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE.

O prazo de presentacin de solicitudes de participacin ser de 10 das hbiles contados a partir do seguinte da
publicacin das bases de seleccin no Boletn Oficial da Provincia.
Fene, 4 de marzo de 2016
O alcalde
Juventino Jos Trigo Rey
2016/1690

Pgina 7 / 7

Nmero de anuncio 2016/1690

SEGUNDO.- Convocar o proceso selectivo para a creacin dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas
de administrativo grupo: C; subgrupo: C1; escala: administracin xeral; subescala: administrativa.