You are on page 1of 21

OSOBNA ZATITNA OPREMA ZA RAD NA VISINIZATITA OD PADA

SADRAJ
1. Uvod........................................................................................................................................2
2. Regulativa standarda i norme za rad na visini........................................................................3
3. Vrste sustava zatite pri radu na visini....................................................................................5
3.1. Ograniavanje pristupa........................................................................................................5
3.2. Radno pozicioniranje...........................................................................................................6
3.3. Zaustavljanje pada...............................................................................................................6
3.4. Pristup uetom.....................................................................................................................7
3.5. Spaavanje............................................................................................................................7
4. Komponente sustava zatite od pada s visine........................................................................8
4.1. Sigurnosni pojas za rad na visini.........................................................................................9
4.2. Uad...................................................................................................................................10
4.3. Usporivai pada (absorberi energije) i naprave za sputanje.............................................11
4.4. Spojni elementi (konektori)...............................................................................................11
4.5. Naprave za zaustavljanje pada uvlanog tipa....................................................................12
4.6. Naprave za uvrenje (sidrita)........................................................................................13
4.7. Naprave za zaustavljanje pada- klizni vertikalni i horizontalni sustavi............................13
5. Nain uporabe i oznaavanje osobne zatitne opreme za rad na visini................................14
6. Odravanje osobne zatitne opreme za rad na visini............................................................17
7. Zakljuak...............................................................................................................................18
LITERATURA..........................................................................................................................19
POPIS SLIKA...........................................................................................................................20

1. Uvod

Kao jedan od bitnih imbenika zatite na radu je osobna zatitna oprema koja spada u domenu
posebnih pravila zatite na radu. Ona smanjuje mogunost ozljede ili nezgode prilikom
izlaganja opasnostima, a samim time poveava produktivnost djelatnika u radnom okruenju.
Zakonom o zatiti na radu urvruje se obveza poslodavca da izradi procjenu opasnosti koja je
temeljni imbenik primjene pravila zatite na radu, a Pravilnikom o izradi procjene opasnosti
(N.N., br. 114/2002) propisuju se pojedinosti o postupku izrade procjene. U procjeni opasnosti
za svako se radno mjesto utvruje kojim su opasnostima, tetnostima i naporima radnici
tijekom rada izvrgnuti, kao i primjenom kojih se pravila zatite na radu, osnovnih ili posebnih,
opasnosti mogu otkloniti ili smanjiti na najmanju moguu mjeru.

Osobna zatitna sredstva su sredstva koja radnik nosi, dri ili na bilo koji drugi nain
upotrebljava pri radu, tako da ga tite od jednog ili vie rizika vezano za njegovu sigurnost i
zdravlje. Osobna zatitna sredstva upotrebljavaju radnici pri radovima kod kojih nije mogue
otkloniti rizike za sigurnost i zdravlje u sluajevima kada poslodavac ne moe u dovoljnoj
mjeri smanjiti rizike primjenom osnovnih pravila zatite na radu ili odgovarajuom
organizacijom rada. Poslodavac mora pravovremeno i prethodno upoznati radnika s rizicima
od kojih ih tite dodjeljena osobna zatitna sredstva. U okviru osposobljavanja za rad na
siguran nain poslodavac mora voditi brigu o tome da radnici namjenski upotrebljavaju
osobna zatitna sredstva u skladu s preuzetim uputama koje moraju biti razumljive radnicima,
a radnik je duan pri radu koristiti propisana osobna zatitna sredstva.

Radnici koji obavljaju poslove na mjestima rada viim ili niim od razine tla gdje postoji
mogunost od pada s visine ili u dubinu moraju koristiti osobnu zatitnu opremu za zatitu od
pada u dubinu prilagoenu vrsti posla koje radnik izvodi. Primjena zatitne opreme,
uvjebanost radnika te planiranje i nadzor radova od presudne su vanosti za siguran rad na
visini.

2. Regulativa standarda i norme za rad na visini


Pad sa visine je, nakon automobila, drugi po redu od uzroka fatalnih nesrea. Zakoni koji se
tiu zatitne opreme, a kojima raspolau korisnici iste i koriste je za obavljanje posla na
visini, propisani su Zakonom o radu, koji dozvoljava prilagoavanje Europske direktive
2001/45/CE od 27. lipnja 2006. i Uredbe 2.004-924 koja se bavi sigurnosnim i zdravstvenim
minimumom radi ogranienja u koritenju ove opreme. Pojedinana zatita od pada s visine
ovisi o tri faktora zatite, bez kojih bi bila potpuno neefikasna i beskorisna:

toke uvrivanja
sigurnosne konice
teina tijela

Posljednja dva faktora dio su europske direktive 89/686/CE koja se bavi osobnom zatitnom
opremom. Da bi mogao biti plasiran na trite proizvod mora biti oznaen oznakom CE radi
dokazivanja da isti udovoljava zahtjevima europske direktive PPE. Toka uvrivanja
definirana je u europskoj normi EN 795.
Osobna zatitna oprema i ostala oprema za rad na visini treba biti odabrana u skladu s radnom
aktivnosti koja se obavlja kako bi se primjenila prikladna rjeenja za razliite vrste poslova i
osigurala najvea mogua zatita pri radu na visini. Norme koje se primjenjuju u podruju
osobne zatitne opreme za zatitu od pada sa visine odnose se na:

HRN EN 353-2: Osobna zatitna oprema protiv pada s visine. Ureaji za zaustavljanje
pada voenog tipa koji ukljuuju fleksibilnu liniju hvatita. Sigurnosna uad,
sigurnosne toke hvatita, zaustavni sustav, sigurnosni ureaji, profesionalna
sigurnost, spreavanje nesree, spreavanje pada (nesree), konopci, sustavi za

zaustavljanje pada, oznake, upute za koritenje.


HRN EN 354: Osobna zatitna oprema za zatitu od pada s visine uad. Ovaj europski
standard specificira zahtjeve, metode testiranja, informacije koje daje proizvoa,
oznake i pakiranje fiksirane i prilagodljive uadi. Uad se prema tom europskom
standardu koristi sa sustavima za zaustavljanje pada specificiranim u HRN EN 363.

Drugi tipovi uadi specificirani su u HRN EN 358.


HRN EN 355: Amortizeri udara.
HRN EN 358: Dranje remenja. Slui zadravanju korisnika u radnom poloaju i
podravanju korisnika na podrujima u kojima postoji rizik od pada (npr. tijekom rada
4

na ravnim krovovima). Prstenovi za pridravanje obino se nalaze sa strane, u

podruju karline kosti.


HRN EN 360: Osobna zatitna oprema protiv pada s visine. Ureaji za zaustavljanje
pada s automatskim povlaenjem. Sigurnosna uad, sigurnosne toke hvatita,
zaustavni sustavi, profesionalna sigurnost, spreavanje nesree, spreavanje pada

(nesree), konopci, sustavi za zaustavljanje pada, oznake, upute za koritenje.


HRN EN 361: Sigurnosni pojasevi za zatitu na podrujima gdje postoji rizik od pada,
slui za zaustavljanje pada (npr. za rad na tornjevima, jarbolima, skelama na
zgradama). Prstenovi za spreavanje pada nalaze se na leima izmeu lopatica (leno)

ili na prsima (prsno).


HRN EN 362: Karabineri, krajnje toke privrivanja (uad),sigurnosni konopci,
zaustavni sustavi (zatitni), sigurnosni ureaji, profesionalna sigurnost, spreavanje
nesrea, pad, kontrola poloaja, izvedba, snaga materijala, uvjeti testiranja, instrukcije

za upotrebu, zatita od korozije, sustavi za zaustavljanje pada, kuke.


HRN EN 795: Zatita od pada s visine, ureaji za toke hvatita, zahtjevi i testiranje.
Toke hvatita, sigurnosne toke hvatita, sigurnosna uad, sustavi zadravanja
(zatitni), zatitni ureaji, stupnjevi (kvalitete) sustavi klasifikacije, uvjeti testiranja,
oprema za testiranje, tipovi testiranja, mehaniko testiranje, zatita od korozije,

testiranje performansi, instalacija, upute za koritenje.


HRN EN 1496: Oprema za spaavanje, ureaji za dizanje pri spaavanju. Sigurnosna
uad, oprema za podizanje, uad s vlaknima, iana uad, umreavanje performanse,
sustavi klasifikacije, stupnjevi kvalitete, snaga materijala, upute za upotrebu,
mehaniko testiranje, dinamiko testiranje, najvee doputeno optereenje.

3. Vrste sustava zatite pri radu na visini

Rad na visini rizina je aktivnost koju treba provoditi na siguran nain, a primjena zatitnih
sustava, uvjebanost sudionika te planiranje i nadzor radova od presudne su vanosti za
sigurnost rada na visini. To je svaka je radna situacija (ukljuujui dolazak na i povratak s
mjesta rada, osim koritenja trajnog stubita) u kojoj, ukoliko nisu poduzete propisane mjere
(zatita od pada...), osoba moe pasti sa visine koja uzrokuje osobne ozljede. Radovi koji se
obavljaju na visini iznad 3 metra od tla, a primjenom osnovnih pravila nije mogue sprijeiti
mogu pad sa visine smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada. Osobna zatitna
oprema za rad na visini ima zadau sprjeavanja ili pravovremenog zaustavljanja pada
primjenom sustava osobne zatitne opreme odnosno tehnika rada s opremom na sljedee
naine:

ograniavanje pristupa,

radno pozicioniranje,

zaustavljanje pada,

spaavanje ili pristup / pozicioniranje uetom.

3.1. Ograniavanje pristupa


Ograniavanje pristupa je tehnika rada s opremom koja osobi sprjeava pristup u podruje
rizika od pada, primjerice privrivanje koje sprjeava radnika da pristupi u opisano
podruje.

Slika 1. Ograniavanje pristupa

3.2. Radno pozicioniranje


6

Radno pozicioniranje je tehnika rada s opremom koja osobu pridrava uz radnu povrinu na
takav nain da se pad sprijei ili ogranii pri emu je dozvoljena visina pada 0,5 m. Izbor
opreme ovisi o mjestu rada. Ukoliko radnik prilikom obavljanja poslova ima mogunost
oslanjanja na radnu povrinu moe koristiti samo radnu opremu, a prilikom radova na visini
gdje nema mogunost oslanjanja na radnu povrinu ve se koristi samo radnu opremu
potrebno je dodatno uz radnu opremu koristiti i sigurnosnu opremu.

Slika 2. Radno pozicioniranje

3.3. Zaustavljanje pada


Zaustavljanje pada je tehnika rada s opremom koja, ako doe do pada, zaustavlja osobu na
takav nain da se izbjegne udarac o prepreku ili podlogu, a udarna sila ogranii na manje od
doputenih 6 kN. Nakon pada osoba ostaje ovjeena na sustavu opreme. Koristi se pojas za
cijelo tijelo kako bi se sile ravnomjerno rasporedjele i tijelo, koliko je to mogue, zadralo u
vertikalnom poloaju nakon zaustavljanja pada. Duljina pada rauna se kao zbroj svih duljina
komponenti opreme u rastegnutom stanju. Nakon svakog zaustavljenog pada potrebno je
izvriti spaavanje.

3.4. Pristup uetom


Pristup uetom je tehnika rada s opremom koja osobu dri u ovjesu, pri emu ue slui kao
sredstvo pristupa. Oprema se sastoji od dva posebno usidrena ueta, na koja se radnik spaja
tj. vee posredstvom naprava za spajanje (karabinjer) i pojasa. Radno ue radnika dri u
ovjesu i slui za pristup (penjanje, sputanje) te radno pozicioniranje, a sigurnosno ue slui
za zaustavljanje pada / preuzimanje teine osobe u sluaju gubitka ovjesa. Ova tehnika
razlikuje se od svih ostalih po tome to za penjanje i sputanje slui ue, a ne struktura. To je
svrstava u specijalistike aktivnosti koje mogu izvoditi samo odgovarajue osposobljene
osobe.

Slika 3. Pristup uetom

3.5. Spaavanje
Spaavanje podrazumijeva provoenje niza aktivnosti kojima je cilj prevesti spaavanu osobu
do sigurne zone, u kojoj nije potrebno primijeniti mjere zatite od pada. Najee se izvodi
primjenom odgovarajuih sustava osobne zatitne opreme tj. odgovarajuih tehnika rada s
opremom koje spaavanu osobu dre u ovjesu, na taj nain sprjeavajui pad, pri emu ue, tj.
oprema slui za sputanje. U sluaju zaustavljenog pada ovjeenu osobu je potrebno to prije
maknuti iz takve pozicije kako bi se izbjegla trauma uslijed ovjeenja. Trauma uslijed
ovjeenja (tzv. ortostatska intolerancija) podrazumijeva slijed tjelesnih reakcija na uspravan i
nepomian poloaj koje vrlo brzo mogu dovesti do ozbiljnih posljedica na zdravlje, trajnih
oteenja pa i smrti osobe koja se u tom poloaju nalazi. Brzina razvoja simptoma i ozbiljnost
posljedica zahtijevaju hitnu sanaciju stanja unesreenika. Odstupanja od sigurnog naina rada
sudionike dovodi u ozbiljnu opasnost, a odgovorne osobe pred moralnu, profesionalnu i
zakonsku odgovornost. Primjenom zatitnih sustava, uvjebanou sudionika te planiranjem i
nadzorom izvoenja radova, rizici u radu na visini znaajno se smanjuju.
8

4. Komponente sustava zatite od pada s visine


Oprema za rad na visini, koja prua efikasnu zatitu od pada, doputena je ukoliko se posao
ne moe obaviti sa ograde, skele ili platforme za rad na visini. Zatitna oprema za rad na
visini neizostavan je dio HTZ opreme za zatitu na radu u industrijskom sektoru, posebno u
sljedeim djelatnostima:

industrijsko odravanje

bravarski - tesarski radovi

odravanje zgrada

elektriarski radovi

postavljanje antenskih sustava

telekomunikacijski sustavi

krovopokrivaki, soboslikarski radovi

postavljanje skela

odravanje i ienje

radovi na stupovima

radovi u graevinarstvu

Osobna zatitna sredstva i oprema koja se nosi pri radu moraju biti u skladu sa normama
propisanim za tu djelatnost. Elementi koji sainjavaju sustav zatite od pada s visine su:

Pojasevi za zatitu od pada

Uad

Usporivai pada (absorberi energije)

Naprave za sputanje

Spojni elementi (konektori)

Naprave za zaustavljanje pada uvlanog tipa

Elementi sidrita

Klizni vertikalnio i horizontalni sustavi za sprjeavanje pada

Pomona oprema

4.1. Sigurnosni pojas za rad na visini


Sigurnosni pojas za rad na visini namijenjen je zaustavljanju pada, a sastoji se od remenja,
kopi i ostalih elemenata razmjetenih tako da tijelo dre za vrijeme i nakon pada. Mobilna
oprema za rad na visini moe biti na vrstom nosau - tranica ili na elastinom sigurnosnom
nosau - ue. Sistem za pozicioniranje ine meusobno povezani pojas i ue. Oprema koja se
koristi mora biti izraena od materijala ija su vlakna otporna na karakteristine uvjete rada i
optereenja. Oprema treba odgovarati mjerama nositelja na nain da se pojedini dijelovi mogu
prilagoditi konstituciji tijela te da omogue to bolje prijanjanje uz tijelo. Zatitni pojas slui
za lake povezivanje osobe s elementima koji ine sustav osobne zatite za rad na visini.

Slika 4. Sigurnosni pojas za rad na visini


Ovisno o nainu rada i vrsti zatite, zatitne pojaseve za rad na visini dijelimo na:
1. Pozicijske pojaseve (opasae) koji slue za kretanje i zadravanje odreene pozicije i
poloaje tijekom rada na visini.
2. Sjedne (zdjeline) pojaseve koji uglavnom slue za izvoenje akcija za spaavanje, ali
moe se koristiti i kao pojas za pozicioniranje.
3. Zatitne pojaseve za cijelo tijelo (jednodjelni pojasevi) koji prvenstveno slue za
sprjeavanje pada (ograniavanjem pristupa) kod rada i penjenja na visinu.
4. Komibinirane pojaseve koji se mogu koristiti za sve namjene jer objedinjuju sve tri
vrste pojaseva. Nastali su spajanjem sjednog i zatitnog pojasa za cijelo tijelo u jednu
cjelinu, a najvie se koriste pri radu na visini i spaavanju.

10

4.2. Uad
Uad mora biti napravljena os sintetikih vlakana (najlon, poliester, poliamid). Ue se sastoji
od unutarnje jezgre i omotaa (plata). Jezgra najveim dijelom doprinosi jakosti ueta, a
izgraena je od veeg broja tankih upletenih pramenova, dok omota slui kao zatita jezgre i
smanjuje trenje. Svrstava se u dvije kategorije bazirane na elastinim karakteristikama ueta:
1. Statika uad- najee koritena kod tehnike pristupa i preporuuje se kako za
koritenje za rad tako i za sigurnosnu liniju u veini situacija.
2. Dinamika uad- napravljena na nain da preuzme na sebe dio sile pri padu i
amortizira je svojim istezanjem da bi se trzajna sila proizvedena padom
minimalizirala.

Slika 5. Statiko ue

Slika 6. Dinamiko ue

4.3. Usporivai pada (absorberi energije) i naprave za sputanje


Usporivai pada su naprave koje se koriste kako bi se ograniila sila trzaja koja djeluje na
tijelo kada doe do pada. Omoguavaju sigurno zaustavljanje pada s visine i ublaavanje
udarca. To je komponenta sustava za zadravanje pada koja ima zadatak da kinetiku energiju
nastalu pri slobodnom padu prenosi na veznu liniju i sidrite pri emu se svladavaju sile koje
dovode do produenja naprave za usporavanje pada ili posebne izvedbe koje se temelje na
trenju. Sila zaustavljanja mora biti ispod zakonski maksimalne sile koju je propisala EU.
Oprema za rad na visini ima sistem automatskog blokiranja i automatski zatee i vraa ue.
Sistem za zatitu, pri radu na visini, treba minimalno sadravati jedan pojas za zatitu od pada
i jedan sistem za zatitu od pada.

11

Naprave za sputanje osiguravaju sputanje po uetu kontroliranom brzinom, a baziraju se na


trenju ueta oko jednog ili vie metalnih dijelova i promjeni kuta ueta. Osoba sama odreuje
brzinu sputanja (normalna brzina je od 0,5- 2 m/s) i zaustavljanja otputanjem ruke.

4.4. Spojni elementi (konektori)


Spojni elementi (konektori) primjenjuju se za povezivanje dvije ili vie komponenti sustava
za zatitu od pada. Klase spojnih elemenata dijele se na klasu A, B, M, T, Q.
Tablica 1. Klase spojnih elemenata

Klasa A- spojni element koji se zatvara automatski, a namjenjen je


ta postavljanje na specifina sidrita.
Klasa B- samozatvarajui spojni element ije automatsko
zakljuavanje ima cilj poveati sigurnost i omoguiti bre spajanje
i odvajanje.
Klasa M- spojni element s navojem, moe se opteretiti po glavnoj
ili sporednoj osi.
Klasa T- krajnji spojni element, samozatvarajui s odreenim
smjerom optereenja.

Koristi se za brza i sigurna spajanja na

ostale elemente.
Klasa Q- vrataca spojnog navoja zatvaraju se navojem i maticom,
a prikladan je za optereenje kada je matica potpuno privijena.

Spojni elementi razlikuju se po obliku i nainu osiguravanja (zakljuavanja), ali i po veliini


kako bi se omoguilo spajanje s razliitim elementima zatitne opreme i sidritima. Izrauju
se od materijala koji moraju biti otporni na visoka optereenja i habanje pri kontaktu s drugim
elementima da bi ispunili svoju osnovnu zadau. Najee se izrauju od ugljinog elika,
nehrajueg elika ili aluminijskih slitina.

12

4.5. Naprave za zaustavljanje pada uvlanog tipa


Naprava za zaustavljenje pada uvlanog tipa zapravo je traka na povlaenje. To je specifini
oblik u kojem se traka izvlai prilikom kretanja osobe i cijelo vrijeme je nategnuta. U sluaju
pada, traka se zakljuava i na taj nain zaustavlja pad. Ovaj ureaj u svom kuitu ima
ugraen usporiva pada i ne spaja se s drugim ureajima. Ue se izvlai i automatski uvlai te
na taj nain omoguava da se osoba slobodno kree preko velikih radnih povrina. U sluaju
nalglog trzaja ureaj se blokira. Prema duini ueta dijeli se na ureaje kratkog dometa (ue
do 2 m) i dalekog dometa (ue do 30 m).

Slika 7. Naprava za zaustavljenje pada uvlanog tipa

4.6. Naprave za uvrenje (sidrita)


Sidrite je naprava za uvrenje koja je svojom strukturom vezana za vrsti objekt na koju
se radnik preko komponenti sustava zatite od pada moe vezati i osigurati siguran rad. U
sluaju kada osobna zatitna oprema nemoe biti izravno prikljuena na odgovarajue
strukturalne toke zbog nekompatibilnosti, postoji velik broj sidara koji su na raspolaganju.
Sidrite mora uvijek biti iznad D spojnog elementa (sigurnosnog pojasa). Svi metalni
dijelovi sidrita moraju biti izraeni od materijala koji su otporni na dijelovanje okolnog
medija kako bi se osiguralo da su pogodni i sigurni za uporabu, posebno za one dijelove koji
se trebaju koristiti u vanjskom okruenju.

13

4.7. Naprave za zaustavljanje pada- klizni vertikalni i horizontalni sustavi


Naprave za

zaustavljanje pada mogu biti postavljene na horizontalnim i vertikalnim

vodilicama. Kod horizontalnih vodilica kliza slobodno klizi, a na vertikalnim vodilicama


kliza mora sadravati inercijalni blokator koji e ga u trenutku pada na mjestu blokirati.
Takvu vrstu visinske zatitne naprave treba privrstiti na posebna , za tu namjenu odreena
mjesta (sidrita), pri emu se cijeli takav sustav mora dimenzionirati i ispitati u skladu s
namjenom.
Norme koje definiraju zahtjeve kliznih vertikalni i horizontalni sustav su:
-

HRN EN 353-1:2008 Osobna zatitna oprema protiv pada sa visine


1.dio:Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom ukljuujui vrstu sidrenu
liniju

HRN EN 353-2:2008 Osobna zatitna oprema protiv pada s visine -2.dio:


Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom ukljuujui prilagodljivu sidrenu
liniju.

14

5. Nain uporabe i oznaavanje osobne zatitne opreme za rad na visini

Osobna zatitna oprema za rad na visini mora biti odabrana u sladu sa zahtijevima posla i
nainom izvoenja radnih postupaka. Smjernicom EU 89/686 osobna zatitna oprema
razvrstava se u tri kategorije, ovisno o stupnju opasnosti koji proizlazi iz poslova pri kojima
se koristi. Osobna zatitna oprema za zatitu od pada s visine svrstava se u tru kategoriju
osobne zatitne opreme kompleksne izvedbe koja je namijenjena zatiti od smrtonosnih
opasnosti i opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje radnika.
Prije poetka rada treba razmotriti sve faktore koji bi mogli utijecati na eventualni pad i uzeti
u obzir: prepreke na putanji pada, duljinu komponenti sustava i istezanja, njihovo
meudijelovanje i istezanje, potrbna prozranost tj. minimalnu visinu slobodnog prostora
ispod radnika na visini.
Oprema koja je oteena ili joj je istekao atest nesmije se koristiti. Svaki dio osobne zatitne
opreme za rad na visini mora biti jasno , neizbrisivo i trajno oznaen na slubenom jeziku
zemlje gdje se primijenjuje.Oznaka mora sadravati podatke: naziv proizvoaa, dobavljaa
ili trgovaku oznaku, proizvoaev broj poiljke, serijski broj ili drugi nain sljedivosti,
model i vrstu indetifikacije, broj i godinu dokumenata (norme) s kojom je oprema u skladu.
Za visinske radove nemogue je napisati univerzalne upute koje e biti primjenjive svima i u
svim uvjetima, stoga je pored uputa proizvoaa poslodavac obavezan izraditi kvalitetne
upute koje e uzimati u obzir poslove i uvjete rada u kojima se poslovi obavljaju. Proizvoa
je obavezan uz opremu za rad na visini dostaviti upute koje moraju sadravati:
a) naziv i adresa proizvoaa, odnosno ovlatenog zastupnika
b) izjave koje opisuju opremu, njezinu namjenu, primjenu i ogranienja
c) upozorenje o zdavstvenim stanjima koja mogu utjecati na sigurnost korisnika za
vrijeme normalne uporabe opreme i u opasnim situacijama
d) upozorenje da opremu mora koristiti samo osposobljena i ovlatena osoba

15

e) upozorenje da plan spaavanjamora biti postavljen na odgovarajue mjesto te


da njime budu predvieni svi sluajevi opasnosti koji se mogu dogoditi na mjestu
rada
f) upozorenje da se nijedna preinaka opreme ili dodatka na opremu nemoe
napraviti bez prethodno pisane suglasnosti proizvoaa i da se svaki popravak
mora izvriti prema odredbama proizvoaa
g) upozorenje da se oprema ne smije koristiti iznad svjih ogranienja ili za bilo
koju drugu svrhu osim one kojoj je namjenjena
h) uputa za korisnika da provjeri opremu prije uporabe kako bi se uvjerio je li
uporabljiva i ispravna
i) upozorenje da svaki sustav mora biti odmah povuen iz uporabe ako se sumnja u
njegovu sigurnost
j) gdje je primjenjivo, upute o povezivanju s napravom za uvrene ili graevnom
konstrukcijom
k) gdje je primjenjivo, uputa o tome koja je ispravna toka privrenja na pojasu i
kako se s njom povezati
l) ako je bitno da naprava ili toka uvrenja budu smjeteni iznad poloaja
korisnika, proizvoa to mora navesti
m) gdje je primjenjivo, uputu da visinski pojas za cijelo tijelo jedina oprema za
pridravanje tijela koju je doputeno koristiti u sustavu za zaustavljanje pada
n) upozorenje koje naglaava da je bitno provjeriti slobodan prostor ispod
korisnika, tako da u sluaju pada nema sudara s tlom niti bilo kojom preprekom
o) obavijesti o sluajevima koji mogu utjecati na svojstva opreme (temperatura,
vlaga, kemikalije...) te odgovarajue mjere sigurnosti na koje treba paziti
p) upute kako zatititi opremu od oteenja tjekom transporta
r) obavijesti o oznakama i simbolima na opremi
16

s) izjava koja opisuje model opreme, vrstu, identifikacijske oznake i ako je


prikladno broj i godinu dokumenata s kojim je usklaena
) izjavu o svakom poznatom ogranienju roka uporabe proizvoda ili bilo kojeg
dijela proizvoda
Oprema za sprjeavanje padova s visine ukljuuje pojas , odnosno opremu za tijelo te sustav
privrivanja koji se moe spojiti na pouzdano sidrite. Pri svakom koritenju neophodno je
da radnik sam pregleda ispravnost osnovnih sigurnosnih elemenata prije postavljanja na tijelo.
Da bi oprema za rad na visini ispunila svoju predvienu namjenu mora biti usklaeno niz
imbenika koji tvore sustav. Pored ispravnosti opreme i komponenti u sustavu mora biti i
adekvatna osposobljenost radnika za rad na visini kao i osposobljenost za pravilnorukovanje
opremom za rad na visini. Ovisno o vrsti opreme, radniku moraju biti osigurane pisane upute
kako bi mogao u svakom trenutku podsjetiti se kako na ispravan nain postaviti osobnu
zatitnu opremu.

17

6. Odravanje osobne zatitne opreme za rad na visini

Odravanje je postupak kojim se osobna zatitna oprema ili druga zatitna oprema uva u
sigurnom radnom stanju preventivnim jednostavnim radnjama kao to su ienje i
osiguravanje prikladnog skladitenja. Osobna zatitna oprema za rad na visini sastoji se od
razliitih komponenti sastavljenih od metalnih dijelova i sintetikih materijala koje ine
cijelinu. Svaka komponenta ima predvieni vijek trajanja, ovisno o uvjetima rada, ienju,
odravanju i skladitenju opreme.
Nakon svakog koritenja, oprema za rad mora se oistiti od neistoa, masnoa, agresivnih
tvari te ostalih tetnosti kako ne bi utjecale na funkcionalnost i trajnost opreme. ienje se
mora izvoditi lagano, sa sredstvima i opremom koja nee uzrokovati oteenja na opremi.
Povrinske neistoe uklanjaju se mekom etkom ili spuvom i mlakom vodom, a nikako
kemijskim sredstvima koji bi mogli natetiti materijalu. Svi metalni dijelovi moraju se nakon
pranja dobro obrisati suhom krpom kako nebi dolo do korodiranja materijala.
Odlaganje opreme vri se u suhom, dobro prozraenom prostoru koje je zatieno od
direktnog sunevog svjetla i drugih izvora zraenja te drugih tvari koje bi mogle utjecati na
svojstva materijala. Oprema se mora odlagati na vijealicu u ovjeenom stanju kako bi
zranost bila to bolja i svi dijelovi bili jednakom protoku zraka. Prije uporabe opreme za rad
na visini koja je bila pohranjena na dulje vrijeme, treba provesti pregled od strane odgovorne
osobe kako bi se utvrdila ispravnost. Pored pravilnog odravanja i odlaganja opreme vrlo je
vano osigurati adekvatan transport opreme od skladita do mjesta rada.
Kako pri transportu nebi dolo do oteenja preporua se opremu prevoziti u specijaliziranim
kovezima ili torbama kako bi se uklonila svaka mogunost oteenja uzrokovana
neprikladnim transportom. Potrebno je voditi brigu o opremi za zatitu od pada kako bi se
produljila trajnost iste te na taj nain pridonjelo izvoenju svih radnih zadataka na siguran
nain.

Slika 8. Torba za transport opreme

18

7. Zakljuak

Rad na visini rizina je aktivnost koju treba provoditi na siguran nain uz primjenu
odgovarajuih sustava osobne zatitne opreme i tehnike rada. Uz navedeno, kljunu ulogu
igra i uvjebanost sudionika te planiranje i nadzor izvoenja radova. Usprkos modernizaciji i
razvitku zatitne opreme i zatitnih sustava, padovi su i dalje uestali, a rad na visini smatra se
nepopularnim poslom. Statistike govore da je najmanje 20% nastalih ozljeda uzrokovanih
padom s visine rezultiralo smrtnim sluajevima. Kod ozljeenih nastaju teke povrede sa
dugim rehabilitacijskim periodom oporavka.
Da se sprijei nastanak ozljeda i drugih tekih posljedica pada sa visine potrebno je
primjenjivati pravila zatite na radu i to primjenom osnovnih pravila zatite od pada s visine u
dubinu. Osobna zatitna oprema i oprema za rad na visini mora biti odabrana sukladno
karakteristikama posla koji se obavlja na visini. Osim prema namjeni, oprema mora biti
kvalitetno izraena i udobna za noenje te mora imati atest ovlatene ustanove, a oprema koja
je nema ili kojoj je istekla vanost atesta ne smije se koristiti.
Primjenom osnovnih pravila zatite od pada rizik od nastanka ozljeda moe se svesti na
najmanju moguu mjeru, a samim time zadovoljstvo i osjeaj sigurnosti samog radnika podii
e se na najviu razinu.

19

LITERATURA

Web stranice:

Centar za zatitu na radu

HTTP://ZASTITAISIGURNOST.COM.HR/PORTAL/OSOBNA-ZASTITNA-SREDSTVA/

Hrvatski zavod za zatitu zdravlja i sigurnost na radu:

HTTP://WWW.HZZZSR.HR/?WHAT=CONTENT&DO=READ&ID=26&ID

Web stranice korporacija

HTTP://WWW.IGM-ELEKTROMONTAZA.HR/
HTTP://WWW.VESTATEST.COM.HR/
HTTP://WWW.VERTIKO.HR/

Propisi:

Pravilnik o uporabi osobnih zatitnih sredstava, NN., br. 39/06

Zakon o zatiti na radu, NN., br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09

20

POPIS SLIKA

Slika 1. Ograniavanje pristupa


Slika 2. Radno pozicioniranje
Slika 3. Pristup uetom
Slika 4. Sigurnosni pojas za rad na visini
Slika 5. Statiko ue
Slika 6. Dinamiko ue
Slika 7. Naprava za zaustavljenje pada uvlanog tipa
Slika 8. Torba za transport opreme

POPIS TABLICA

Tablica 1. Klase spojnih elemenata

21