You are on page 1of 5

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

_____________________________________________________________

AMANDMAN
NA
PRIJEDLOG DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

______________________________________________________________
Zagreb, oujak 2016.

Na temelju lanka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13)
Vlada Republike Hrvatske podnosi sljedei

AMANDMAN
NA
PRIJEDLOG DRAVNOG PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

U Prijedlogu dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekciji za 2017. i


2018. godinu, u II. POSEBNI DIO iza lanka 3., mijenjaju se rashodi poslovanja i rashodi za
nabavu nefinancijske imovine, rasporeeni po korisnicima i programima u Posebnom dijelu
Prorauna, kako slijedi:

ifra
UKUPNO
- 025
- 02505

Naziv

MINISTARSTVO FINANCIJA
Ministarstvo financija

Prijedlog
prorauna za
2016.

Poveanje/
smanjenje

Novi prijedlog
prorauna za
2016.

Projekcija
prorauna za
2017.

141.846.700.990
0
141.846.700.990 153.871.589.052
37.519.536.754 -22.000.000 37.497.536.754 48.031.905.538
300.557.500 -12.000.000
288.557.500
423.793.820

Nova
Poveanje/
projekcija
smanjenje prorauna za
2017.

Projekcija
prorauna za
2018.
148.616.104.568
38.064.007.465
244.550.198

Proraun glave/RKP-a po izvorima


- 11

Opi prihodi i primici

288.556.225

-12.000.000

276.556.225

417.329.622

237.610.000

FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV

300.557.500 -12.000.000

288.557.500

423.793.820

244.550.198

UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

130.467.500

-6.000.000

124.467.500

117.854.198

123.300.198

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

88.236.225

-3.000.000

85.236.225

88.950.000

92.770.000

Rashodi za zaposlene

64.523.000

-1.200.000

63.323.000

65.740.000

66.860.000

311

Plae (Bruto)

54.300.000

-1.000.000

53.300.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

313

Doprinosi na plae

23.010.000

25.710.000

Proraun glave/RKP-a po programima

- 22
- 2203
- A538000
- 31

- 32

Materijalni rashodi

321

Naknade trokova zaposlenima

322

Rashodi za materijal i energiju

323

Rashodi za usluge

900.000

-100.000

800.000

9.323.000

-100.000

9.223.000

23.513.225

-1.800.000

21.713.225

5.150.000

-200.000

4.950.000

3.960.000

-200.000

3.760.000

13.673.225

-1.400.000

12.273.225

PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

6.780.000

-1.500.000

5.280.000

740.000

740.000

Materijalni rashodi

6.780.000

-1.500.000

5.280.000

740.000

740.000

Rashodi za usluge

6.780.000

-1.500.000

5.280.000

INFORMATIZACIJA

6.250.000

-1.500.000

4.750.000

5.100.000

6.200.000

Materijalni rashodi

2.000.000

-500.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

Rashodi za usluge

2.000.000

-500.000

1.500.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


im ovine

4.250.000

-1.000.000

3.250.000

3.300.000

4.100.000

422

Postrojenja i oprema

1.900.000

-500.000

1.400.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.350.000

-500.000

1.850.000

170.090.000

-6.000.000

164.090.000

305.939.622

121.250.000

ODRAVANJE GRANINIH PRIJELAZA

39.590.000

-2.000.000

37.590.000

46.739.622

53.050.000

Materijalni rashodi

39.590.000

-2.000.000

37.590.000

46.739.622

53.050.000

Rashodi za usluge

28.300.000

-2.000.000

26.300.000

OPREMANJE

5.500.000

-1.000.000

4.500.000

1.200.000

2.200.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


im ovine

5.500.000

-1.000.000

4.500.000

1.200.000

2.200.000

- K253049
- 32
323
- K538003
- 32
323
- 42

- 2207
- A538035
- 32
323
- K538036
- 42
422
- K538043
- 42
421

DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

Postrojenja i oprema

5.500.000

-1.000.000

4.500.000

IZGRADNJA GRANINIH PRIJELAZA

125.000.000

-3.000.000

122.000.000

258.000.000

66.000.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


im ovine

123.000.000

-3.000.000

120.000.000

257.000.000

65.000.000

Graevinski objekti

123.000.000

-3.000.000

120.000.000

Nova
Poveanje/
projekcija
smanjenje prorauna za
2018.

ifra
- 02506

Naziv
Ministarstvo financija - ostali izdaci drave

Prijedlog
prorauna za
2016.

Poveanje/
smanjenje

35.584.540.179 -10.000.000

Novi prijedlog
prorauna za
2016.

Projekcija
prorauna za
2017.

Nova
Poveanje/
projekcija
smanjenje prorauna za
2017.

Projekcija
prorauna za
2018.

35.574.540.179

45.968.764.461

36.173.810.000

-10.000.000

35.341.501.679

45.762.264.461

35.973.810.000

KULTURA, RELIGIJA I PORT

295.660.728 -10.000.000

285.660.728

295.660.728

295.660.728

POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

295.660.728

-10.000.000

285.660.728

295.660.728

295.660.728

MEUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

295.660.728

-10.000.000

285.660.728

295.660.728

295.660.728

Ostali rashodi

295.660.728

-10.000.000

285.660.728

295.660.728

295.660.728

Tekue donacije

295.660.728

-10.000.000

285.660.728

13.784.821.389

22.000.000

13.806.821.389

14.120.244.509

14.366.999.215

8.401.223.158

27.000.000

8.428.223.158

8.571.654.910

8.761.724.086

7.969.665.813

27.000.000

7.996.665.813

8.027.193.087

8.215.142.939

OBRAZOVANJE

7.863.191.775

27.000.000

7.890.191.775

7.965.693.626

8.107.449.778

OSNOVNOKOLSKO OBRAZOVANJE

4.672.595.025

-5.000.000

4.667.595.025

4.735.603.611

4.862.517.768

KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM KOLSTVU

33.900.001

-5.000.000

28.900.001

34.310.192

35.229.704

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


im ovine

33.607.501

-5.000.000

28.607.501

34.014.152

34.925.731

Graevinski objekti

31.107.501

-5.000.000

26.107.501

Proraun glave/RKP-a po izvorima


Opi prihodi i primici

+ 11

35.351.501.679

Proraun glave/RKP-a po programima

- 39
- 3913
- A539026
- 38
381

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I


SPORTA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

- 080
- 08005

Proraun glave/RKP-a po izvorima


Opi prihodi i primici

+ 11

Proraun glave/RKP-a po programima

- 37
- 3703
- K579064
- 42
421

- 3704
- A580037
- 36
363

SREDNJOKOLSKO OBRAZOVANJE

2.795.892.136

32.000.000

2.827.892.136

2.774.197.985

2.818.643.167

JAVNI MEUMJESNI PRIJEVOZ ZA UENIKE

231.005.003

32.000.000

263.005.003

178.316.330

153.827.070

Pom oi dane u inozem stvo i unutar opeg


prorauna

231.005.003

32.000.000

263.005.003

178.316.330

153.827.070

Pomoi unutar opeg prorauna

231.005.003

32.000.000

263.005.003

4.212.787.124

-5.000.000

4.207.787.124

4.161.520.334

4.384.715.128

2.899.797.910

-5.000.000

2.894.797.910

2.938.887.049

3.021.813.848

4.212.430.724

-5.000.000

4.207.430.724

4.161.159.622

4.384.344.748

4.212.430.724

-5.000.000

4.207.430.724

4.161.159.622

4.384.344.748

SVEUILITE U SPLITU

15.049.144

-3.000.000

12.049.144

15.233.101

15.642.546

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


im ovine

15.000.000

-3.000.000

12.000.000

15.181.500

15.588.364

Graevinski objekti

15.000.000

-3.000.000

12.000.000

SVEUILITE U ZAGREBU

29.931.946

-2.000.000

27.931.946

30.828.619

31.942.430

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


im ovine

18.769.880

-2.000.000

16.769.880

19.138.741

19.698.502

Graevinski objekti

15.123.255

-2.000.000

13.123.255

Sveuilita i veleuilita u Republici


Hrvatskoj

- 08006

Proraun glave/RKP-a po izvorima


Opi prihodi i primici

+ 11

Proraun glave/RKP-a po programima


- 37

OBRAZOVANJE

- 3705
- K320650
- 42
421
- K621143
- 42
421

VISOKO OBRAZOVANJE

Nova
Poveanje/
projekcija
smanjenje prorauna za
2018.

OBRAZLOENJE
AMANDMANA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA PRIJEDLOG DRAVNOG
PRORAUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I
2018. GODINU
Amandmanom na Prijedlog dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2016. godinu i
projekcija za 2017. i 2018. godinu predlae se preraspodjela u svoti od 32 milijuna kuna
unutar financijskih planova proraunskih korisnika za 2016. godinu:
Ministarstvo financija
Financijski plan se smanjuje za iznos od 22.000.000 kuna te se isti preraspodjeljuje na
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Unutar financijskog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta predlae se
preraspodjela u iznosu od 10.000.000 kuna, te se takoer financijski plan poveava za
iznos od 22.000.000 kuna koji se preraspodjeljuje sa Ministarstva financija.
Navedene promjene potrebno je provesti zbog osiguranja sredstava
sufinanciranje/financiranje trokova prijevoza redovitih uenika srednjih kola.

za

Predloenim Amandmanom ne mijenja se ukupni iznos sredstava planiran u Prijedlogu


dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018.
godinu.
Predloenim amandmanom mijenja se Posebni dio Prijedloga dravnog prorauna
Republike Hrvatske za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu. Navedene promjene
odrazit e se i na Opi dio prorauna.