You are on page 1of 4

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Klas
Stageschool
Plaats

Romy Kwetters
PEH15VC
De Reigerlaan
Eindhoven

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Bo van Roosmalen
15-03-2016
6B
26 leerlingen

Vak- vormingsgebied: Levensbeschouwing


Speelwerkthema / onderwerp: Levensbeschouwelijk gesprek
Persoonlijk leerdoel:
Ik wil werken aan mijn tijdsplanning. Dus dat ik ervoor kan zorgen dat ik niet uitloop en mijn tijdsplanning die ik op mijn lesvoorbereiding in vul ook echt na kom.
Dit wil ik doen doormiddel van een betere inschatting van de tijd die ik nodig heb en aan mijn mentor vragen of ze ook op wil letten hoe het gaat en me erop
aanspreekt als het niet goed gaat.
Lesdoel(en):
Kerndoel 37
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden
en normen.
-

De kinderen kunnen aan het einde van de les vertellen waar het verhaal van de
kikkerkoning over ging (product).
De kinderen kunnen tijdens een kringgesprek naar elkaar luisteren en op elkaar
reageren waarbij niemand een fout antwoord kan geven (proces).

Evaluatie van lesdoelen:


Ik wil de les evalueren door de kinderen allemaal een eigen belofte te
laten schrijven en daar dingen over te vragen.

Beginsituatie:
Actualiteit
De groep bestaat uit 26 leerlingen.
Dit is de 2e les die ik ga geven en het kan dus zijn dat de leerlingen er nog aan moeten wennen dat er iemand anders voor de klas staat.
Werkvormen
Ik maak gebruik van een kringgesprek, dit doen de kinderen elke maandag en soms met sociale leefstijl ook nog.
Voorkennis van het vak
Ze krijgen op school geen levensbeschouwing en hebben hier dus vrij weinig voorkennis van.
Ze maken wel gebruik van sociale leefstijl waar soms een levensbeschouwelijk aspect aan vast zit.
Dit zijn geen standaard lessen maar deze worden elke keer zelfverzonnen en elke keer anders dan de keer ervoor.
Lesverloop
Tijd
5 minuten

5/10
minuten

Leerinhoud Didactische handelingen


Leeractiviteit
Leraar
leergedrag leerling(en)
Begin
- Ik vertel de kinderen dat we in de kring ga zitten en dat
- De leerlingen gaan in de kring zitten.
ik dan een verhaal voor ga lezen waar ze goed naar
moeten luisteren omdat ik er zo een gesprek over ga
voeren.
- Dan gaan we in de kring zitten.
Lezen
- Ik lees het verhaal van de kikkerkoning voor en vraag
- De leerlingen luisteren naar het
ondertussen ook een aantal dingen aan de kinderen.
verhaal.
(fase 1)
- De leerlingen beantwoorden de
http://www.kleutergroep.nl/Sprookjes/Kikkerkoning/DE
vragen.
%20KIKKERKONING.pdf

Materialen /
Organisatie
-

15 minuten Gesprek

10 minuten Belofte
schrijven

5 minuten

Evalueren

Ik geef van tevoren aan dat er geen foute antwoorden


kunnen worden gegeven.
Ik begin het gesprek met een aantal vragen over het
verhaal zoals: wie speelden er mee in het verhaal?
Waar speelt het verhaal zich af?
Daarna ga ik de link leggen naar het
levensbeschouwelijk gedeelte: wat gebeurd er nu
eigenlijk in dit verhaal? En wat vinden jullie daarvan?
Daarna gaan we het koppelen naar eigen
gebeurtenissen bijvoorbeeld: heb jij ook wel eens
meegemaakt dat iemand een belofte heeft gemaakt en
die niet na kwam? Zo ja, welke? Heb je zelf wel eens
een belofte gemaakt die je niet na kwam? (fase 2)
Daarna komen we bij fase 3: hoe voelde je je toen je
dit meemaakte? En weet je nog hoe je hebt
gereageerd? En als het nog een keer gebeurt hoe zou
je dan reageren?
Fase 4 is de terugkoppeling naar het verhaal:
bijvoorbeeld: hoe hadden jullie het opgelost als jullie
de prinses waren? Of hoe had de prinses beter kunnen
reageren op de kikker?
Ik geef de kinderen allemaal een klein blaadje en vertel
dat ze allemaal een belofte op het briefje moeten
schrijven.
Als ze dat hebben gedaan vraag ik een aantal
kinderen of ze de belofte willen voorlezen en waarom
ze deze belofte kiezen en of ze zich eraan zouden
houden.
Ik vraag aan de kinderen wat ze van de les vonden en
of ze tips en tops voor me hebben.

De leerlingen geven antwoord op de


vragen en denken goed na over wat
ze willen zeggen.

De kinderen schrijven de belofte op


en spreken er daarna over als ze de
beurt krijgen

Briefje
Pen

Persoonlijke reflectie
Wat ging goed?
- Ik ben erg tevreden over mijn les, het ging voor mijn gevoel heel erg goed.
- De kinderen waren heel enthousiast over het principe terwijl ik bang was dat ze het saai zouden vinden.
- Ik heb goed laten zien aan de kinderen wat ik verwachtte van ze en daar handelden ze ook naar. Daar waar het beter kon heb ik het
gezegd waarna het beter ging.
- De kinderen konden alleen tops verzinnen en geen tips wat aangeeft dat ik het goed heb gedaan.
De tops waren:
1. Je hebt heel duidelijk uitgelegd wat we gingen doen.
2. Je hebt op een goed tempo en met een duidelijke stem voorgelezen
3. Ik vond het heel leuk en zou het graag vaker doen
Wat kan beter?
- Ik had 3 kwartier voor mijn les en mijn leerdoel is om me aan mijn tijdsplanning te houden. Ik liep deze keer niet uit maar was een
kwartier eerder klaar waar ik niet zo tevreden over was.

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: 15-03-2016
- Romy, je hebt een hele goede les gegeven.
- De kinderen waren betrokken en waar nodig stuurde je bij.
- Goed dat je doorvroeg op de wensen die de kinderen hadden opgeschreven.
- Er zat veel vaart in je les waardoor je gemakkelijk uit kwam met de tijd.