You are on page 1of 2

9.

Periferijski uglovi
Teorema 1. Ako su A, B, C i D tacke na kruznici, ugao koji zaklapaju tetive AC i BD jednak je zbiru periferijskih
uglova nad lukovima AB i CD.
Teorema 2. Ugao izmedu tangente i tetive ciji je jedan kraj tacka dodira te tangente podudaran je periferijskom uglu
nad tom tetivom.
1. Iz tacke M koja se krece po kruznici spustene su normale M P i M Q na precnike AB i CD. Dokazati da duzina
duzi P Q ne zavisi od polozaja tacke M .
2. Na tetivi AB kruznice k s centrom O izabrana je tacka C. Kruznica opisana oko trougla AOC sece k jos i u tacki
D. Dokazati: BC = CD.
3.

Temena A i B jednakostranicnog trougla ABC leze na kruznici k, a teme C unutar nje. Tacka D na k je takva
da BD = AB. Ako prava CD sece k jos i u tacki E, dokazati da je duzina duzi EC jednaka poluprecniku kruznice.

4. Po kruznici k1 , iznutra je dodirujuci, kotrlja se kruznica k2 dvostruko manjeg poluprecnika. Koje je GMT neke
fiksirane tacke kruznice k2 ?
5. Na kruznici su date tacke A, B, C, D u tom poretku, i M je srediste luka AB. Neka tetive M C i M D seku AB u
tackama E i K. Dokazati da je cetvorougao KECD tetivan.
6. Dijagonale jednakokrakog trapeza ABCD sa kracima AB i CD seku se u tacki P . Dokazite da centar O njegove
opisane kruznice lezi na kruznici opisanoj oko 4AP B.
7.

Unutar trougla ABC izabrana je tacka P takva da 6 BP C = 6 BAC + 60 , 6 AP C = 6 ABC + 60 , 6 BP A =


6 BCA + 60 . Prave AP, BP, CP seku kru
znicu opisanu oko trougla ABC u tackama A0 , B 0 , C 0 . Dokazati da je
0 0 0
4A B C jednakostranican.

8. Na kruznici su date tacke A, C1 , B, A1 , C, B1 u tom poretku. Dokazati: AA1 , BB1 , CC1 su simetrale uglova trougla
ABC akko su visine trougla A1 B1 C1 .
9. Temena trougla T2 su sredista lukova na koje temena trougla T1 dele njegovu opisanu kruznicu. Dokazati da su
dijagonale koje spajaju naspramna temena sestougla koji se dobija u preseku T1 i T2 paralelne stranicama trougla
T1 i konkurentne.
10. Neka je ABCD tetivni cetvorougao sa normalnim dijagonalama i O centar kruznice koja je opisana oko njega.
Dokazati da je 6 AOB + 6 COD = 180 .
11. Na kruznici su date tacke A, B, M i N . Povucene su tetive M A1 i M B1 normalne redom na p(N, B) i p(N, A).
Dokazati: AA1 k BB1 .
12. Kruznice k1 i k2 dodiruju se spolja u tacki S. Ako su A, B, C, D tacke dodira njihovih zajednickih spoljasnjih
tangenti, dokazati da je cetvorougao ABCD tangentan.
13. Kroz tacku A, jednu od presecnih tacaka kruznica k1 i k2 , prolazi prava a koja sece k1 i k2 redom u tackama B i
C. Tangente tih kruznica u B i C seku se u tacki D. Dokazati da 6 BDC ne zavisi od izbora prave a.
14. Kruznica k1 dodiruje krake ugla 6 ABC u tackama A i C. Kruznica k2 , koja dodiruje p(A, C) u tacki C i prolazi
kroz B, sece k1 jos u tacki M . Dokazati da p(A, M ) deli duz BC na dva jednaka dela.
15. Unutar kruga povuceno je n precnika koji dele kruznicu na 2n jednakih lukova. Dokazati da su podnozja normala
iz proizvoljne tacke M unutar kruznice na te precnike temena pravilnog n-ugla.
16. Ako su A, B, C, D tacke na kruznici u tom poretku, dokazati da su duz koja spaja sredista lukova AB i CD i duz
koja spaja sredista lukova BC i DA normalne.
17. Na dijagonalama AC i CE pravilnog sestougla ABCDEF izabrane su unutrasnje tacke M i N redom, takve da je
CN
AM
cke B, M, N kolinearne, odrediti .
AC = CE = . Ako su ta

18. Sestougao
ABCDEF upisan je u kruznicu poluprecnika R sa centrom O i vazi AB = CD = EF = R. Dokazite da
su tacke preseka po dve od kruznica opisanih oko trouglova BOC, DOE, F OA temena jednakostranicnog trougla
stranice R.


19. Sestougao
ABCDEF upisan je u kruznicu poluprecnika R, pri cemu je AB = CD = EF = R. Dokazite da sredista
stranica BC, DE, F A obrazuju jednakostranicni trougao.