You are on page 1of 2

FUSHA GJUHE SHQIPE DHE

KOMUNIKIM

LENDA GJUHE SHQIPE ABETARE

Tema mesimore Punimi I shkronjes


GJ. gj.
Situata e te nxenit
Objekte ose figura objektesh, emrat
e te cilave e permbajne shkronjen gj.
Burimet
Teksti I nxenesit abetare, legjenda e
Gjergj Elez Alise, etiketa me
shkronjen e shtypit GJ, gj.
Metodologjia dhe veprimtarite e
te nxenit
Lidhja e temes me njohurite e
meparshme te nxenesve.
U kerkohet nxenesve te thone fjale
qe e permbajne shkronjen gj ne trup
te tyre.
Shkruhen fjalet ne tabele dhe
qortohet shkronja gj nga vete
nxenesit duke treguar dhe pozicionin
e saj.

Shenime vleresuese
Vleresohen
nxenesit
Per shqiptimin, leximin dhe shkrimin

Data 02.03.2016
Rezultatet e te nxenit
Shqipton, lexon dhe shkruan tingullin dhe shkronjen
Gj, gj ne struktura fjalesh dhe fjalish.
Lexon fjalet efjalorit dhe qarkon ne te shkronjen gj.
Pershkruan me goje me 2-3 fjali te thjeshta figuren e
tekstit.
Analizone fjaline qendrore duke e zberthyer ne fjalet
perberse dhe fjalite me rrokje e shkruajne.
Krijojne fjali me rrokjet e dhena.
Krijojne fjali me grupet e tjera te dhena.
Fjale kyce
Shkronja Gj, gj, rrokje fjale, fjali

Lidhja me fushat e tjera


TIK dhe shoqeria me mjedisin
Ndertimi I njohurive te reja
Nxiten nxenesit te veshtrojne figuren e dhene dhe
komentohet ajo.
Shkruhet netabele fjalia. Gjergji gjen gjurmet e
bajlozit.
Lexohet disa here nga nxenesit.
Vecohen fjalet Gjergji, gjeti, gjurmet, te cilat
zberthehen ne rrokje e shkronja.
Shihen figurat e dhena ne fjalet e fjalorit dhe lexohen
fjalet e dhena poshte tyre.
Qortohet shkronja gj, tregohet vendodhja e saj.
Nxiten nxenesit te formojne fjali me fjalet e fjalorit.
U kerkohet nxenesve te formojne grupe fjalesh me
fjalet e shkruara brenda gjelit.
Me disa prej ketyre grupe fjalesh formohen fjali.
Nxiten nxenesit te bashkojne rrokjet brenda gjethes
per te formuar fjali.
Lexohen fjalet e formuara nga disa nxenes.
Stimulohen nxenesit qe punojne ne pergjithesi sakte.
Demostrimi I rezultateve te arrtuira
Nxiten nxenesit te ndajne fjalet e bashkuara dhe me
pas te ti vendosin sic duhet per te formuar nje fjali.

e tingullit e shkronjes GJ, gj, ne


struktura fjalesh,fjali. Analizimin e
figures, fjalise qendrore poshte saj.
Leximin e fjaleve te fjalorit, qortimin
e shkronjes gj.
Renditjen e sakte te fjaleve per te
krijuar nje fjali.

Lexohet fjalia nga disa nxenes.


Gjergji kishte marre nente plage ne lufte.
Detyrat
Vizato figuren e dhene ne fjalet e fjalorit.
Shkruaje fjalet e fjalorit dhe formo fjali me to.