You are on page 1of 3

,

,
(. 8:21) .

,
. , , ,

,
(1). ,
,
.
,
, ,
, ,
.
, , .
,
. ,
(2).
. ,
. ,

.
, ,
, . , ,
,
, ,
(3). .


, , , ,
, , ,
, (4). ,
, : ,
(5).

, ,
. ,
,
, .
. ,
() (6).
,
.
,
. ,

-1-

, }
(7).
,
.
, ()
} (8). (9).
, :
() ,
, .
,
(10).
, , ,
.
(11), (12)
.
. ,
, , ,
, , (13).
, , ,
, , ,
, , , ,
, ,
, , (14).
, ,
. ,
, , , ,
, ,
, , , (15).
, , ,
, , (16).
,
.
:
, ,
,
.
(17).

(1) , PG 150,1052D. . 22, PG 151,289.


(2) , ,
1861, , . 223-4.
(3) 31, PG 151,392.
(4) , ., PG 150,1161.
(5) 31, PG 151,392C. , ., PG 150,1161C . . 4:17.
(6) , , . 241.
(7) 3, PG 151,44.

-2-

(8) 30, PG 151,385.


(9) 30, PG 151,385.
(10) 28, PG 151,361CD. . . 7:10.
(11) , , . 242.
(12) , , . 201-2.
(13) , , . 241-2.
(14) 23, PG 151,364C.
(15) 31, PG 151,392C , ., PG 150,1161D.
(16) 31, PG 151,392C. . . 5:3-12.
(17) 28, PG 151,361C.
: ..
, K o . , . 79-87 ( ).

http://www.koinoniaorthodoxias.org/pnemvatiki-zwi/kairos-metanoias-i-parousa-zoi/

-3-