You are on page 1of 8

Pengurusan adalah satu proses organisasi yang merangkumi perancangan strategik, persekitaran;

objektif, mengurus sumber, menggerakkan aset sumber manusia dan kewangan yang diperlukan
untuk mencapai objektif, dan mengukur keputusan. Pengurusan juga termasuk menyimpan fakta
dan maklumat untuk kegunaan kemudian atau untuk orang lain dalam organisasi. Fungsi
pengurusan tidak terhad kepada pengurus dan penyelia. Tiap-tiap anggota organisasi mempunyai
pengurusan dan pelaporan beberapa fungsi sebagai sebahagian daripada tugas mereka.
SEJARAH PENGURUSAN
Menjelang tahun 1800-an, ekonomi Amerika Syarikat banyak bergantung kepada industri seperti
minyak, keluli, kereta api, dan barang-barang perkilangan.
Ramai orang meninggalkan ladang mereka untuk bekerja di kilang-kilang, di mana pengurus
profesional menyelia kerja mereka.
Perusahaan perindustrian baru yang muncul pada abad kesembilan belas menuntut kemahiran
pengurusan yang tidak pernah diketahui.
JENIS-JENIS TEORI PENGURUSAN
1. PENGURUSAN SAINTIFIK
Frederick Winslow Taylor-(1856-1915) adalah bapa Pengurusan Saintifik. Apabila dia bekerja
sebagai pelatih di syarikat keluli di Midvale, beliau mendapati kebanyakan pekerja tidak bekerja
keras. Bagi meningkatkan kecekapan, Taylor cuba memahami konsep one best way untuk
melaksanakan tugas tertentu. Untuk berbuat demikian, beliau menggunakan jam randik untuk
menentukan kaedah ini adalah yang paling berkesan. Kajian ini telah dikenali sebagai Time and
Motion Studies.
PENGURUSAN SAINTIFIK TAYLOR

Pekerjaan perlu direka mengikut peraturan saintifik daripada peraturan kaedah rule of thumb.
Majikan perlu mengumpul, mengelaskan, dan menjadualkan data untuk menentukan one best
way untuk melaksanakan tugas atau siri tugas.
Pekerja harus dipilih dan dilatih mengikut kaedah-kaedah saintifik. Majikan juga perlu melatih
pekerja untuk meningkatkan prestasi mereka.
Prinsip-prinsip pengurusan saintifik perlu dijelaskan kepada pekerja.
Pengurusan dan pekerja harus saling bergantung supaya mereka bekerjasama.
2. ABRAHAM H. MASLOW
Maslow adalah seorang ahli psikologi yang membangunkan teori motivasi. Idea-idea beliau telah
memberi kesan yang besar ke atas pengurusan. Maslow percaya bahawa individu perlu
memenuhi keperluan peringkat rendah sebelum mendapatkan keperluan yang lebih tinggi. Iaitu,
memenuhi keperluan mereka untuk makanan sebelum mereka meminta kehendak diri. Set
keperluan mesti dipenuhi sebelum kehendak, Maslow menyebut ini sebagai hierarki keperluan.

HIERARKI KEPERLUAN MASLOW


3. TEORI X
Profesor Douglas McGregor
Teori X-menganggap bahawa orang-orang pada dasarnya malas dan akan mengelak daripada
bekerja jika mereka boleh. Untuk memastikan bahawa pekerja bekerja, Teori X pengurus
mengenakan peraturan yang ketat dan memastikan bahawa semua keputusan penting dibuat
hanya oleh mereka.

Teori ini boleh diaplikasikan dalam Pengurusan Pusat Sumber yang mempunyai masalah
disiplin.
4. TEORI Y
Teori Y mengandaikan bahawa orang mencari
percaya bahawa orang-orang yang kreatif dan

kepuasan dalam kerja mereka. Pengurus Teori Y


akan datang dengan idea-idea yang baik jika

digalakkan untuk berbuat demikian. Mereka cenderung untuk memberi pekerja mereka lebih
kebebasan dan membiarkan mereka membuat kesilapan.
#Jika sesebuah organisasi Pusat Sumber mempunyai seorang ahli yang kreatif, mereka boleh
menggunakan cara ini bagi menonjolkan bakat dan dapat menaikkan semangat ahli yang lain.
5. TEORI Z
William Ouchi, seorang penyelidik pengurusan membangunkan teori baru ini pengurusan pada
1980-an
Teori Z adalah satu teori pengurusan perniagaan yang menggabungkan amalan perniagaan Jepun
dan Amerika. Penekanan perniagaan Jepun pada membuat keputusan secara bersama, manakala
penekanan Amerika adalah tanggungjawab individu.
6. TEORI ORGANISASI JEPUN

Pekerjaan seumur hidup

Membuat keputusan kolektif

Tanggungjawab bersama

Penilaian rendah

Arahan yang bersahaja dan mudah difahami

Laluan kerjaya bukan khusus

Mengambil berat akan pekerja sebagai seorang manusia.

7. ORGANISASI AMERIKA

Pekerjaan jangka pendek

Individu membuat keputusan

Tanggungjawab individu

Penilaian yang pantas

Arahan yang jelas dan tepat

Laluan kerjaya khusus

Pekerja dilihat sebagai pekerja sebagai pekerja.

8. HAWTHORNE EFFECT
Hasil daripada eksperimen yang dijalankan di kilang Hawthorne Barat elektrik di Cicero, Illinois
pada tahun 1924. Mereka menurunkan lampu di kilang, menjangkakan produktiviti menjadi
kurang, tetapi sebaliknya, produktiviti meningkat.
Para penyelidik menyimpulkan bahawa produktiviti meningkat kerana pekerja bekerja lebih
keras apabila mereka mendapat perhatian. Fenomena ini, telah dikenali sebagai "Hawthorne
Effect."
Hawthorne Effect lebih kepada rangsangan psikologi kepada pekerja.
Jika rangsangan psikologi yang digunakan adalah positif, maka ianya akan dapat meningkatkan
produktiviti dan sebaliknya jika ianya negatif.
Jika pengurusan Pusat Sumber ingin menggunakan teori ini, kita harus memastikan ianya benarbenar berkesan supaya tiada masalah yang berlaku.
9. HERZBERGS
Psikologi Frederick Herzberg percaya bahawa:
Intrinsik : Faktor-faktor sebenar semula jadi yang berkaitan dengan kepuasan kerja

Extrinsik : Faktor-faktor luaran yang berkaitan dengan rasa tidak puas hati kerja.
Apabila pekerja tidak berpuas hati, mereka cenderung untuk menyebut faktor-faktor luaran
seperti dasar syarikat dan pentadbiran, penyeliaan, hubungan interpersonal, dan keadaan kerja.
Teori ini mencadangkan menekankan motivasi faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan kerja,
seperti pengiktirafan bagi meningkatkan kualiti pengurusan.
10. MCCELLANDS
McClelland mendapati bahawa sesetengah orang mempunyai keinginan untuk berjaya bagi
pencapaian peribadi bukannya untuk ganjaran kejayaan.
Mereka tidak suka memperjudikan kejayaan. Mereka tidak akan mengambil risiko yang tinggi.
Mereka akan membuat kerja yang mudah dicapai.

Ianya adalah teori yang hanya mengekalkan zon selesa jika sebuah Pusat Sumber itu telah
berjaya.

Dalam ilmu Pengurusan, kita akan didedahkan dengan teori pengurusan yang melibatkan teori
daripada pelbagai ahli falsafah dan pakar pengurusan sejak tahun 1770an sehinggalah ke
peringkat teori terkini yang digunakan oleh pelbagai sektor. Teori-teori ini terhasil daripada
pelbagai sebab yang akan dinyatakan nanti. Secara ringkasnya, teori-teori ini ada di antaranya
pun telah kita aplikasikan dalam sistem pentadbiran kita pada ketika ini. Akan dinyatakan sebabsebab teori pengurusan ini perlu diperjelaskan kepada penggerak organisasi PAS di setiap
peringkat. Sejarah awal teori pengurusan telah dipelopori oleh Robert Owen dan Charles Babage
sekitar tahun 1771

1871. Robert Owen menyatakan bahawa pekerja merupakan sumber daya pengurusan yang
signifikan. Owen percaya bahawa pengurusan yang memperbaiki keadaan persekitaran kerja atau
pelaburan pada sumber daya manusia dapat meningkatkan output dan keuntungan. Konsep yang
dipelopor oleh Charles Babbage pula membabitkan pembahagian kerja di mana beliau meyakini

bahawa pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang akan semakin
terampil dan semakin efisien. Konsep Pendekatan Klasik (1880

1927) pula berlaku akibat daripada perkembangan revolusi industri pada pertengahan kurun ke
19. Isu yang berbangkit pada ketika ini adalah masalah yang dihadapi oleh para pengurus
syarikat untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Apa yang ingin dicapai adalah
organisasi menjadi cekap sehingga menghasilkan pengeluaran yang tinggi dan kejayaan
organisasi. Disamping itu juga, pengurusan mencari kaedah bagaimana menjadikan organisasi
menjadi cekap. Dalam dunia Sains Pengurusan, Federick W. Taylor cukup dikenali dan beliau
digelar
sebagai Bapa Pengurusan Saintifik. Taylor memulakan kajian secara saintifik terhadap
pergerakan pekerja dalam industri melebur besi. Beliau telah membuat pemilihan terhadap
pekerja yang mempunyai keupayaan sebenar, memberikan pekerja latihan dan insentif untuk
melaksanakan kerja dengan kaedah kerja yang tepat. Taylor juga memperkenalkan sistem
ganjaran bagi pekerja yang telah memenuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh organisasi
masing-masing. Melalui konsep pengurusan yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor, pekerja
yang tidak memenuhi piawaian dan sasaran yang ditetapkan akan disingkirkan dari sistem
kitaran kerja setelah berada dibawah pengawalan dalam jangka masa tertentu . Taylor turut
memperkenalkan sistem waktu rehat berjadual bagi membantu mengurangkan kepenatan bekerja.

Secara keseluruhannya, Taylor mengeluarkan prinsip pengurusan saintifik yang melibatkan


perkara seperti penentuan pergerakan, pengkhususan kerja, perancangan dan penjadualan rapi,
pemilihan dan pengambilan kakitangan yang rapi dan yang terakhirnya insentif upah. Pandangan
Taylor tentang memotivasikan pekerja melalui perkara-perkara seperti dinyatakan tadi digunakan
oleh kita pada hari ini. Teori Klasikal telah mengenalpasti pengurusan sebagai elemen penting
dalam masyarakat terancang dan menjadi begitu penting dalam dunia yang global. Pendekatan
Klasikal telah mengenal pasti fungsi utama pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian,
pengarahan, penyelarasan dan pengawalan. Bagaimanapun fungsi pengurusan bergantung kepada
keupayaan dan kemahiran seseorang pengurus. Pendekatan Klasikal juga telah memberi
sumbangan kepada teknik-teknik pengurusan seperti analisis pergerakan dan masa, kemudahan

kerja, sistem upah, jadual pengeluaran, pengujian personel dan belanjawan. Ada juga Teori
Pengurusan yang mengambil pendekatan melalui tingkahlaku yang mana Pengurus yang
inginkan kejayaan perlu memahami tentang manusia, iaitu pekerja & berusaha menyesuaikan
organisasi dengan manusia. Di antaranya, Elton Mayo dan kesan Hawthorne dalam kajian
dilakukan di Hawthorne Works of The Western Electric Company oleh Elton Mayo dan rakannya
dari Universiti Harvard. Begitu juga dengan Elton Mayo dengan teorinya sentuhan kemanusiaan
itu penting dalam mewujudkan produktiviti yang tinggi, Hugo Munsterberg yang mencipta
lapangan psikologi industri iaitu kajian saintifik individu ditempat kerja dalam usaha untuk
memaksimakan produktiviti dan untuk sebarang perubahan. Mary Parker Follett, salah seorang
ahli falsafah dalam bidang pengurusan dalam Teori Organisasi Klasik melalui pendekatan
Pergerakan Hubungan Manusia menyatakan organisasi patut dilihat dari perspektif gelagat
manusia secara individu dan berkumpulan. Apabila zaman berubah maka pendekatan teori
pengurusan juga terdapat perubahan pada bahagian-bahagian tertentu. Contohnya, Tom Peters
telah memberikan teori dan pendekatan terhadap mengurus kekaburan dan paradoks. Tom Peters
menyatakan bahawa menguruskan organisasi perlu sentiasa bersedia berhadapan dengan
ketidaktentuan pasaran, keberanian mencuba tanpa memikirkan kepada kegagalan dan perlu
menghampiri dengan pelanggan. Tokoh pengurusan moden yang popular masa kini adalah
seperti Abraham Maslow, Chris Argyris, D. Mc. Gregor, Edgar Schein, D. Mc. Cleland, R. Blake
& J. Mouton, Ernest Dale dan Peter Drucker. Begitu juga dengan Douglas Mc Gregor dengan
Teori X & Y, William Ouchi dengan Teori Z dan Michael Porter dengan memberikan lima
kekuatan persaingan utama. Begitulah gambaran serba sedikit perkembangan Sains Pengurusan
yang perlu diketahui perkembangannya. Saya akan menyentuh berkaitan dengan sistem
pengurusan Islam pada bahagian yang akan datang. Justeru apa pentingnya bagi kita untuk
membaca dan memahami teori-teori pengurusan ini?. Saya berpandangan terdapat 4 perkara
yang penting ingin disampaikan dalam penulisan ini berkaitan dengan Teori Pengurusan. 1. Teori
terhasil daripada pengalaman, pengamatan, kajian dan pemerhatian. Pengurusan PAS walaupun
mengaplikasikan pelbagai teori pengurusan di dalam
pentadbiran namun perlu juga kita menggunakan segala pengalaman yang telah dilalui
selama ini untuk menjadi guide

kepada gerakerja pengurusan dalam organisasi kita. Walaupun secara umumnya pengurusan PAS
di peringkat cawangan-cawangan sebagai contohnya, tidak jauh bezanya di antara satu cawangan
dengan cawangan yang lain
namun waqi cawangan
mempunyai perbezaannya. Oleh itu, dalam menguruskan organisasi kita, keperluan untuk
melihat keadaan setempat wajar diberikan perhatian. Ingat, berdepan dengan jawatan kuasa yang
terdiri daripada golongan professional tidak sama dengan situasi mengendalikan cawangan yang
didokongi oleh golongan petani (contoh). 2. Perkara yang penting dalam teori pengurusan adalah
output daripada produktiviti. Apakah output yang menjadikan produktiviti kita berjaya mencapai
sasaran? Andai output tidak sampai sasaran maka apa tindakan yang perlu dilakukan oleh
pengurusan parti? Atau kita merasakan sudah cukup dengan hasil yang ada atau pun kita
sememangnya tidak menghiraukan apa yang sepatutnya dicapai. 3. Evolusi Teori Pengurusan
berterusan sepanjang zaman dan sentiasa ada penambahbaikan mengikut zamannya. Sebab itu,
ilmu pengurusan perlu disegarkan pada setiap sesi dan sebaik-baiknya apabila sesi baru bermula.
Kursus pengurusan organisasi wajib dilaksanakan agar organisasi PAS dapat ditadbir dengan
sebaiknya. Dunia ketika ini dihubungkan dengan pelbagai aplikasi seperti Facebook dan
Whatsapp, tidak sama seperti mana pengurusan PAS 20 tahun lalu yang tidak kenal dengan SMS
pun lagi. 4. Adaptasi sistem yang baik untuk menambah baik sistem pengurusan yang sedia ada.
Bengkel pengurusan diadakan untuk memastikan setiap pengurusan PAS Cawangan dan
Kawasan didedahkan dengan sistem pengurusan yang terkini dan ianya selari dengan kehendak
di peringkat yang lebih tinggi. Aplikasi SISPRO, SSDP dan SPOKAS yang telah disediakan oleh
Jabatan ICT perlu difahami dan digunapakai dalam pentadbiran PAS di semua peringkat. Oleh
itu, proses penambahbaikan terhadap pengurusan PAS dengan penggunakan pelbagai konsep
pengurusan perlulah dilaksanakan mengikut arus masa kini. Sekretariat PAS Pusat akan cuba
untuk membantu merealiasikan harapan ini dengan bantuan daripada Lajnah Pemerkasaan Parti
dan Jabatan ICT PAS.