You are on page 1of 336

TCVN 8753 : 2011

TCVN

TIU CHUN QUC GIA

TCVN 8753 : 2011


Xut bn ln 1

SN BAY DN DNG
YU CU CHUNG V THIT K V KHAI THC
Aerodrome General Requirements for Design and Operations

H Ni

- 2011

TCVN 8753 : 2011

MC LC
Li ni u ........................................................................................................................... 7
Li gii thiu ........................................................................................................................ 8
1 Phm vi p dng ............................................................................................................................ 9
2 Ti liu vin dn .............................................................................................................................. 9
3 Thut ng v nh ngha ............................................................................................................. 10
4 K hiu v ch vit tt ................................................................................................................. 22
5 Quy nh chung ............................................................................................................................ 23
5.1 Cc h qui chiu chung ........................................................................................................... 23
5.2 Giy chng nhn khai thc cng hng khng, sn bay. ...................................................... 24
5.3 Qun l an ton hng khng ..................................................................................................... 25
5.4 Thit k cng hng khng, sn bay ......................................................................................... 26
5.5 Phn cp sn bay - M hiu sn bay ...................................................................................... 26
6 Cc thng s sn bay. ................................................................................................................... 27
6.1 Cc d liu hng khng............................................................................................................. 27
6.2 im quy chiu sn bay. ........................................................................................................... 29
6.3 Cao sn bay v ng ct h cnh. .................................................................................. 29
6.4 Nhit khng kh tham chiu ca sn bay. ......................................................................... 29
6.5 Kch thc sn bay v thng tin lin quan. ............................................................................ 29
6.6 Sc chu ti ca mt ng sn bay. ..................................................................................... 30
6.7 V tr kim tra my o cao trc khi bay............................................................................ 33
6.8 Cc khong cch cng b. ........................................................................................................ 33
6.9 Tnh trng khu bay v cc cng trnh lin quan. .................................................................... 34
6.10 Di chuyn my bay hng. ........................................................................................................ 35
6.11 Khn nguy v cu ho............................................................................................................. 36
6.12 H thng ch th dc tip cn bng mt. .......................................................................... 36
6.13 Phi hp gia cc c s cung cp dch v thng bo tin tc hng khng v nh khai
thc cng hng khng. ..................................................................................................................... 37
7 c tnh vt l ca sn bay (Cc yu t hnh hc v iu kin t nhin). ............................ 38
7.1 ng ct h cnh..................................................................................................................... 38
7.2 L ng ct h cnh. ............................................................................................................... 44
7.3 Sn quay u ng ct h cnh............................................................................................ 44
7.4 Di ct h cnh ........................................................................................................................... 46
7.5 Bo him u ng ct h cnh............................................................................................ 49
7.6 Di quang. .................................................................................................................................... 51
7.7 Di hm phanh u. ................................................................................................................... 52
7.8 Khu vc hot ng ca thit b v tuyn o cao .............................................................. 52
7.9 ng ln. ................................................................................................................................... 53
7.10 L ng ln. ............................................................................................................................ 59
7.11 Di ln. ....................................................................................................................................... 59
7.12 Sn ch, v tr ch ng ct h cnh v v tr ch ng. ............................................. 60
7.13 Sn my bay. ....................................................................................................................... 62
7.14 V tr my bay cch ly. ........................................................................................................ 63
8 Tnh khng, chng ngi vt v khc phc chng ngi vt. ............................................... 63
8.1 Tnh khng sn bay v cc b mt gii hn chng ngi vt (OLS) . ............................. 64
8.2 Yu cu gii hn chng ngi vt. .......................................................................................... 69
8.3 Vt th ngoi cc b mt gii hn chng ngi vt. ............................................................ 76
8.4 Nhng vt th khc. ................................................................................................................... 76
9 Thit b ph tr dn ng hng khng bng mt ................................................................... 77
9.1 Cc thit b ph tr dn ng v pht tn hiu. ................................................................... 77
9.1.1 ng gi. ..................................................................................................................... 77
9.1.2 Ch hng h cnh. ................................................................................................... 77
9.1.3 n tn hiu. ............................................................................................................... 78
9.1.4 Cc bng tn hiu v cc khu vc tn hiu. ................................................................. 79

TCVN 8753 : 2011


9.2 Sn tn hiu. ................................................................................................................................ 79
9.2.1 Khi qut.................................................................................................................... 79
9.2.2 Sn tn hiu ch hng ng CHC. ........................................................................ 80
9.2.3 Sn tn hiu tim ng CHC. .................................................................................... 82
9.2.4 Sn tn hiu nh du ngng ng CHC. ............................................................. 83
9.2.5 Sn tn hiu nh du im ngm. ............................................................................ 85
9.2.6 Sn tn hiu nh du vng chm bnh..................................................................... 87
9.2.7 Sn tn hiu cnh ng CHC................................................................................... 88
9.2.8 Sn tn hiu tim ng ln. ....................................................................................... 89
9.2.9 Sn tn hiu sn quay u ng CHC. .................................................................... 91
9.2.10 Sn tn hiu nh du v tr ch ng CHC. .......................................................... 92
9.2.11 Sn tn hiu v tr ch ln trung gian. ....................................................................... 93
9.2.12. Sn tn hiu nh du im kim tra i VOR trn sn bay .................................... 94
9.2.13 Sn tn hiu v tr my bay................................................................................... 95
9.2.14 Vch sn tn hiu an ton ca sn my bay. ....................................................... 96
9.2.15 Sn tn hiu nh du v tr ng ch ln. ............................................................. 97
9.2.16 Hng dn k sn tn hiu bt buc. ...................................................................... 97
9.2.17 Sn tn hiu thng bo. ............................................................................................ 98
9.3 Cc loi n. ................................................................................................................................ 99
9.3.1 Tng quan. ................................................................................................................. 99
9.3.2 H thng n d phng. .......................................................................................... 103
9.3.3 n tn hiu hng khng. ......................................................................................... 104
9.3.4 H thng n tip cn. ............................................................................................. 106
9.3.5 H thng ch dn dc tip cn bng mt (VASIS)................................................ 114
9.3.6 n hng dn bay vng. ....................................................................................... 127
9.3.7 H thng n ca vo ng CHC. ........................................................................ 128
9.3.8 n nh du ngng ng CHC. ........................................................................ 128
9.3.9 n l ng CHC. ................................................................................................. 129
9.3.10 n ngng ng CHC v n cnh ngang. ...................................................... 130
9.3.11 n cui ng CHC ............................................................................................ 131
9.3.12 n tim ng CHC (Runway centre line lights) .................................................... 133
9.3.13 n vng chm bnh ng CHC. ........................................................................ 136
9.3.14 n bo hiu ng ln thot nhanh ..................................................................... 136
9.3.15 n di hm phanh u (Stopway light)................................................................. 137
9.3.16 n tim ng ln. ................................................................................................ 138
9.3.17 n l ng ln. .................................................................................................. 143
9.3.18 n sn quay u ng CHC .............................................................................. 143
9.3.19 n vch dng. ..................................................................................................... 144
9.3.20 n v tr ch ln trung gian. .................................................................................. 146
9.3.21 n thot cc sn cnh ng CHC ..................................................................... 147
9.3.22 n bo v ng CHC. ....................................................................................... 148
9.3.23 n chiu sng sn . ......................................................................................... 150
9.3.24 H thng ch dn my bay bng mt ................................................................. 151
9.3.25 H thng ch dn my bay bng mt t ng. ................................................... 153
9.3.26 n ch dn di chuyn v tr my bay ............................................................. 155
9.3.27 n v tr ch trn ng ln. ................................................................................ 155
9.4. Bin bo. ................................................................................................................................... 156
9.4.1 Tng quan. ............................................................................................................... 156
9.4.2 Bin bo hiu bt buc. ........................................................................................... 158
9.4.3 Bin thng tin (Bin thng bo). ............................................................................... 161
9.4.4 Bin bo hiu v tr kim tra i VOR sn bay. ......................................................... 165
9.4.5 Bin bo hiu nhn bit sn bay. ............................................................................. 167
9.4.6 Bin bo hiu v tr my bay. ............................................................................... 167
9.4.7 Bin bo hiu v tr ch trn ng ln. ................................................................... 167
9.5 Mc.............................................................................................................................................. 168

TCVN 8753 : 2011


9.5.1 Khi qut. ................................................................................................................. 168
9.5.2 Mc cnh ng CHC khng c mt ng nhn to. ............................................ 168
9.5.3 Mc cnh di hm phanh u. ................................................................................. 168
9.5.4 Mc cnh dng cho ng CHC kh nhn bit........................................................ 169
9.5.5 Mc cnh ng ln. ............................................................................................... 169
9.5.6 Mc tim ng ln. .................................................................................................. 169
9.5.7 Mc cnh ng ln khng c mt ng nhn to ................................................ 170
9.5.8 Mc ng bin. ...................................................................................................... 170
10 nh du cnh bo chng ngi vt nhn bng mt........................................................... 171
10.1 i tng phi nh du v chiu sng. ............................................................................ 171
10.2 nh du cc vt th. ............................................................................................................ 173
10.3 Chiu sng chng ngi vt. ............................................................................................... 176
10.4 Tuc bin gi ............................................................................................................................. 185
11 nh du cnh bo khu vc hn ch bay bng mt ................................................ 185
11.1 ng ca ng ct h cnh v ng ln hoc tng b phn ca chng................ 185
11.2 Cc b mt khng chu ti..................................................................................................... 186
11.3 Khu vc trc ngng ng ct h cnh. ...................................................................... 187
11.4 Cc khu vc khng s dng................................................................................................. 187
12 H thng in. ............................................................................................................................ 188
12.1 H thng cp in cho thit b ph tr dn ng hng khng . ................................... 188
12.2 Thit k h thng in. .......................................................................................................... 192
12.3 Gim st. .................................................................................................................................. 192
13 Khn nguy v cc dch v khc. .............................................................................................. 193
13.1 Lp k hoch khn nguy sn bay ........................................................................................ 193
13.2 Khn nguy v cu ho........................................................................................................... 195
13.3 Di chuyn my bay hng ....................................................................................................... 202
13.4 Gim ri ro do ng vt hoang d. ...................................................................................... 202
13.5 Dch v iu hnh sn my bay...................................................................................... 203
13.6 Phc v mt t cho my bay. ............................................................................................. 204
13.7 Hot ng ca phng tin c gii trong sn bay. .......................................................... 204
13.8 H thng ch dn v kim sot di chuyn trn mt t..................................................... 205
13.9 V tr, xy dng v lp t trang thit b trn cc khu vc khai thc............................... 206
13.10 Hng ro. ............................................................................................................................... 208
13.11 n bo v. ........................................................................................................................... 208
14.2 Mt ng. .............................................................................................................................. 209
14.3 Cc lp bo v mt ng CHC. ........................................................................................ 210
14.4 Cc phng tin nhn bng mt. ......................................................................................... 211
Ph lc A .......................................................................................................................... 214
(Quy nh) ........................................................................................................................ 214
Mu sc cho n hng khng mt t, sn tn hiu, bin bo hiu v bng hiu. ...... 214
A.1 Khi qut.................................................................................................................................... 214
A.2 Mu sc cho n hng khng mt t. ................................................................................. 214
A.3 Mu sc cho sn tn hiu, bin bo hiu v bng hiu. ..................................................... 216
Ph lc B .......................................................................................................................... 226
(Quy nh) ........................................................................................................................ 226
Cc c tnh n hng khng mt t. ........................................................................... 226
Ph lc C ......................................................................................................................... 252
(Quy nh) ........................................................................................................................ 252
Sn tn hiu ch dn bt buc v sn tn hiu thng tin. ............................................... 252
Ph lc D ......................................................................................................................... 257
(Quy nh) ........................................................................................................................ 257
Yu cu thit k cc bin bo hiu ch dn ln. ............................................................. 257
Ph lc E .......................................................................................................................... 270
(Quy nh) ......................................................................................................................... 270
Yu cu cht lng d liu hng khng. .......................................................................... 270
Ph lc G ......................................................................................................................... 272
5

TCVN 8753 : 2011


(Quy nh) ........................................................................................................................ 272
V tr n trn chng ngi vt ....................................................................................... 272
Ph lc H ......................................................................................................................... 280
(Quy nh) ........................................................................................................................ 280
Hng dn b sung cho Tiu chun. ........................................................................................... 280
H.1 S lng, v tr v hng ng ct h cnh. .................................................................... 280
H.2 Di quang v di hm phanh u. ......................................................................................... 281
H.3 Tnh cc c ly cng b. ........................................................................................................... 283
H.4 Cc dc trn ng ct h cnh...................................................................................... 285
H.5 bng phng ca b mt ng ct h cnh.................................................................. 286
H.6 Xc nh v thng bo cc c tnh ma st mt ng trn ............................................ 288
H.7 Xc nh cc c tnh ma st ca b mt nhn to ng ct h cnh b t. ............ 289
H.8 Di ct h cnh ......................................................................................................................... 292
H.9 Bo him u ng ct h cnh. ........................................................................................ 293
H.10 V tr ca ngng ng ct h cnh................................................................................. 293
H.11 H thng n tip cn. .......................................................................................................... 295
H.12 Th t u tin lp t h thng ch dn dc tip cn nhn bng mt . .................... 302
H.13 n tn hiu cnh bo khu vc khng s dng. ............................................................... 303
H.14 n ch dn ng ln thot nhanh. .................................................................................. 304
H.15 Kim sot cng chiu sng ca n tip cn v n ng ct h cnh............ 304
H.16 Khu vc tn hiu. .................................................................................................................... 305
H.17 Cc dch v khn nguy v cu ho. .................................................................................... 305
H.18 Ngi li xe............................................................................................................................. 308
H.19 Phng php ACN-PCN cng b sc chu ti ca mt ng sn bay. .................... 309
Ph lc I............................................................................................................................ 310
(Quy nh) ......................................................................................................................... 310
Cc b mt gii hn chng ngi vt ............................................................................... 310
Ph lc K ......................................................................................................................... 311
(Tham kho) .................................................................................................................... 311
Chuyn i h n v ...................................................................................................... 311
Ph lc L .......................................................................................................................... 312
(Tham kho) .................................................................................................................... 312
Mt s thut ng ting Anh tng ng s dng trong Tiu chun ny. .................. 312
(Theo trnh t ch ci A.B,C trong ting Anh) ............................................................... 312
Ph lc M ......................................................................................................................... 318
(Tham kho) .................................................................................................................... 318
S tng ng ca Sn bay dn dng-Yu cu chung v thit k v khai thc vi
Annex-14 phin bn 2009 ............................................................................................... 318
M.1 Cc iu khon ........................................................................................................................ 318
M.2 Cc hnh v ............................................................................................................................... 326
M.3 Cc bng ................................................................................................................................... 328
M.4 Hnh v ca cc ph lc.......................................................................................................... 330
Ph lc N ......................................................................................................................... 334
(Tham kho) .................................................................................................................... 334
Th mc ti liu tham kho. ........................................................................................... 334

TCVN 8753 : 2011

Li ni u
TCVN 8753: 2011 do Cc Hng khng Vit Nam bin
son, B Giao thng Vn ti ngh, Tng Cc Tiu
chun o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc v
Cng ngh cng b.
TCVN 8753: 2011 c xy dng da trn International
Standards and Recommended Practices: Annex-14 to the
Convention on International Civil Aviation Aerodromes Volume 1: Aerodrome Design and Operations - 2009
(Tiu chun v khuyn ngh thc hnh quc t: Ph c
14 ca T chc hng khng dn dng quc t - Sn bay
Tp I: Thit k v khai thc sn bay) phin bn 2009.

TCVN 8753 : 2011

Li gii thiu

T chc Hng khng dn dng quc t (International Civil Aviation Organization


ICAO) ban hnh 18 ph c cho cc nc tham gia hip c Hng khng dn dng
quc t tham kho p dng. Tiu chun ny c chuyn dch t mt phn trong h
thng tiu chun v khuyn ngh thc hnh ca ICAO, l Aerodromes Annex-14
to the Convention on International Civil Aviation Volume 1: Aerodrome Design and
Operations.
Kt cu v ni dung c bn ca Tiu chun ny c Cc Hng khng Vit nam v
B Giao thng vn ti chp thun ph hp vi yu cu ca annex - 14, to iu kin
cho vic cung cp trao i thng tin trong nc v quc t thun li. Do trnh t cc
iu khon v c bn khng thay i so vi annex-14 phin bn nm 2009.
Tiu chun ny bao gm cc yu cu v thit k v khai thc i vi sn bay dn dng
gm ng ct h cnh, ng ln, sn v phn khng gian sn bay nhm m
bo an ton cho my bay ct, h cnh, ln, v ch phc v k thut. Cc yu cu
thit k v khai thc gm nhng c trng hnh hc, iu kin t nhin v b mt gii
hn chng ngi vt (OLS) m sn bay phi p ng, nhng phng tin v dch v
k thut thng thng nh h thng trang b ct h cnh, ln cho my bay nh h
thng n, bin bo sn k tn hiu, h thng khn nguy cu nn, phng v cha chy
m bo an ton cho hot ng ca my bay ti khu vc sn bay.
Nhng yu cu k thut t ra cho tng thit b, cng trnh c trnh by trong tiu
chun ny c lin kt vi nhau bng h thng m hiu sn bay, cn gi l cp sn
bay. Chng c lin quan n ng ct h cnh (CHC) v trang thit b km theo.
Tiu chun ny quy nh nhng yu cu k thut ti thiu i vi sn bay dng cho cc
loi my bay hin ang khai thc hoc cc loi my bay s a vo khai thc c tnh
nng tng t.
Tiu chun c mt s hnh vn cn ting Anh do c th chuyn ngnh, ti cc sn
bay phi c ch dn bng ting Anh.

TCVN 8753 : 2011

TIU CHUN QUC GIA

TCVN 8753 : 2011

Sn bay dn dng Yu cu chung v thit k v khai


thc.
Civil Aerodromes General requirements for design and operations
1 Phm vi p dng
1.1 Nhng yu cu k thut i vi ng CHC tip cn chnh xc CAT II v III ch p
dng vi ng CHC c m s 3 v 4.
1.2 Cc yu cu k thut ca tiu chun ny c p dng cho sn bay dn dng.
1.3 Trong trng hp c bit, khi iu kin khng cho php thit k sn bay theo
ng tiu chun ca cp sn bay chn th c th thit k tho mn yu cu ca my
bay khai thc thc t c cp c thm quyn ph duyt
1.4 Khi thit k v khai thc sn bay dn dng dng chung cho qun s th xem xt p
dng thm tiu chun sn bay qun s vi nguyn tc p dng Tiu chun cao hn.
1.5 Sn bay trc thng, sn bay trn mt nc v sn bay cho my bay s dng
ng CHC ngn (MBCHCN) c tiu chun ring.
1.6 Tiu chun ny khng c yu cu quy hoch v tr sn bay nh khong cch gia
cc sn bay gn nhau hoc nng lc thng qua ca tng sn bay ring bit hoc
nhng yu t kinh t v cc yu t phi k thut khc phi xt n trong qu trnh quy
hoch pht trin sn bay. Tuy nhin, an ton hng khng l mt b phn khng th
thiu ca cng tc quy hoch v khai thc sn bay nn Tiu chun ny c mt s qui
nh nhm nng cao an ton ca sn bay.
1.7 Cc quy nh khc vi Tiu chun ny phi c c quan c thm quyn chp
thun bng vn bn.

2 Ti liu vin dn
Cc ti liu vin dn sau y l cn thit p dng tiu chun ny. i vi cc ti
liu vin dn ghi nm cng b th p dng bn c nu. i vi cc ti liu vin dn
khng ghi nm cng b th p dng phin bn mi nht, bao gm c cc sa i, b
sung (nu c).
-Khng.
9

TCVN 8753 : 2011


3 Thut ng v nh ngha
Trong tiu chun ny p dng cc thut ng v nh ngha sau:
3.1 chnh xc (Accuracy):
S ph hp gia gi tr tnh ton hoc o c so vi gi tr thc.
3.2 Cng hng khng (airport):
Khu vc xc nh, bao gm sn bay, nh ga v trang thit b, cng trnh cn thit khc
c s dng cho my bay bay n, bay i v thc hin vn chuyn hng khng.
3.3 Sn bay (Aerodrome):
Mt khu vc xc nh trn mt t hoc mt nc bao gm nh ca, cng trnh v
trang thit b c dng mt phn hay ton b cho my bay bay n, bay i v di
chuyn.
3.4 n tn hiu sn bay (Aerodrome beacon):
n tn hiu giao thng hng khng c dng xc nh v tr sn bay t trn
khng.
3.5 Giy chng nhn khai thc sn bay (Aerodrome certificate):
Giy do c quan c thm quyn theo lut hng khng cp, chng nhn sn bay
iu kin hot ng theo quy nh i vi loi sn bay .
CH THCH: Xem Thng t s: 16 /2010/TT-BGTVT Quy nh chi tit v qun l, khai thc cng hng
khng, sn bay.

3.6 cao sn bay (Aerodrome elevation):


cao ca im cao nht trn khu h cnh.
3.7 Du hiu nhn bit sn bay (Aerodrome identification sign):
Du hiu trn sn bay c dng nhn bit sn bay t trn khng.
3.8 im quy chiu sn bay (Aerodrome reference point):
im nh du v tr a l ca sn bay, cn gi l im chun sn bay.
3.9 Mt giao thng sn bay (Aerodrome traffic density):

10

TCVN 8753 : 2011


a) Thp: Khi s ln hot ng trung bnh trong gi cao im ca my bay khng vt
qu 15 ln trn mt ng CHC, hoc tng s ln hot ng trn ton sn bay di 20
ln trong trng hp c bit;
b) Trung bnh: Khi s ln hot ng trung bnh trong gi cao im ca my bay t 16
n 25 ln trn mt ng CHC, hoc tng s ln hot ng trn ton sn bay nm
trong khong t 20 n 35 ln trong trng hp c bit;
c) Cao: Khi s ln hot ng trung bnh trong gi cao im ca my bay t 26 ln hoc
ln hn trn mt ng CHC, hoc tng s ln hot ng trn ton sn bay ln hn
35 ln trong trng hp c bit.
CH THCH:
1 S ln hot ng ca my bay trung bnh trong gi cao im l gi tr trung bnh s hc s ln my bay
hot ng ti gi cao im hng ngy trong mt nm.
2 Mt ln ct cnh hoc h cnh c coi l mt ln hot ng.

3.10 n tn hiu giao thng hng khng (Aeronautical beacon):


n tn hiu hng khng trn mt t sng lin tc hoc khng lin tc c nhn thy
t mi hng dng nh du mt im c th trn mt t.
3.11 n tn hiu giao thng hng khng mt t (Aeronautical ground light):
n tn hiu chuyn dng cho mc ch ph tr dn ng hng khng m khng phi
l n gn trn my bay.
3.12 Chiu di ng ct h cnh tham chiu ca my bay (Aeroplane reference
field length):
Chiu di ng CHC ti thiu cn thit cho my bay ct cnh vi ti trng ct cnh
ti a cao mc nc bin, iu kin kh quyn tiu chun, lng gi v dc
ng CHC bng khng, nh ghi trong s tay bay ca my bay c c quan c thm
quyn chng nhn, hoc cc s liu tng t do nh sn xut my bay cung cp.
Chiu di CHC tham chiu l chiu di CHC cn bng thch hp cho my bay tnh ton
c chp nhn hoc l c ly ct cnh c th trong nhng trng hp khc.
CH THCH: Xem Ph lc H iu H.2 trnh by khi nim chiu di cn bng ca di CHC

3.13 S phn cp my bay (Aircraft classification number - ACN):


S biu th tc ng tng i ca my bay ln mt ng t trn nn ng c cp
chu lc c th.
11

TCVN 8753 : 2011


3.14 V tr my bay (Aircraft stand):
Khu vc trn sn my bay ginh cho mt my bay .
3.15 Sn my bay (Apron):
Khu vc xc nh trn sn bay mt t ginh cho my bay phc v hnh khch ln
xung, xp d bu kin hay hng ho, np nhin liu, ch thng thng hay
bo dng my bay.
3.16 Dch v iu hnh sn my bay (Apron management service):
Dch v nhm iu hnh my bay v phng tin c gii hot ng, di chuyn trn sn
my bay.
3.17 Tip cn ht (Balked landing):
Qu trnh h cnh khi m my bay khng c php h cnh na ti im bt k
nm di chiu cao vt chng ngi vt (OCA / H)
3.18 n barret (barrette):
Cn c th gi l thanh sng, l dy ba hay nhiu n hng khng mt t t gn
nhau theo hng ngang sao cho t xa chng c nhn thy nh mt di sng ngn.
3.19 Lch (Calendar):
H thng lch chun o cc khong thi gian tng i theo trc thi gian dn g lm
cn c xc nh thi im kt thc mt ngy (ISO 19108).
CH THCH: ISO 19108, Geographic information Temporal schema: Tiu chun ISO 19108 Thng tin
a l - Lch thi gian

3.20 n nhy (Capacitor discharge light):


Loi n chiu sng trong thi gian ngn c cng cao c to ra nh s phng
in cao p qua cht kh cha trong ng.
3.21 Sn bay c Chng ch (Certified aerodrome):
Sn bay m Nh khai thc n c cp Giy chng nhn khai thc sn bay.
3.22 Di quang (Clearway):

12

TCVN 8753 : 2011


Mt khu vc mt t hoc mt nc hnh ch nht khng c chng ngi vt c
Nh khai thc sn bay qun l, la chn hay chun b to thnh mt khu vc thun tin
cho my bay thc hin mt on ct cnh ban u n cao qui nh pha trn n.
3.23 Kim tra d nh k (Cyclic redundancy check CRC):
Mt thut ton c dng biu th bng s cc d liu b sung nhm cung cp
chnh xc bo m chng mt mt hoc thay i ca d liu.
3.24 Cht lng d liu (Data quality):
Mc hoc tin cy d liu c cung cp tha mn yu cu s dng d liu v
chnh xc, phn gii v tnh nguyn vn.
3.25 B d liu (Datum):
Mt s liu hoc mt tp hp cc s liu dng tham chiu hoc l c s tnh ra
cc s liu khc (ISO Standard 19104).
CH THCH: ISO Standard 19104, Geographic information Terminology: Tiu chun ISO 19104, Thng tin a
l- Thut ng

3.26 Cc c ly cng b (Declared Distances):


a) C ly chy c th (Take- off run available: TORA): Phn chiu di thc ca
on ng CHC c cng b v thch hp cho my bay tnh ton chy trn mt
t ct cnh.
b) C ly ct cnh c th (Take- off distance available: TODA): Phn chiu di thc
ca on ng chy c th (TORA) cng vi chiu di ca di quang nu c.
c) C ly dng khn cp c th (Accelerate-stop distance: ASDA): Phn chiu di
thc ca on ng chy c th (TORA) cng vi chiu di ca di hm phanh
u, hay cn gi l di hm u.
d) C ly h cnh c th (Landing distance available: LDA): Phn chiu di h cnh
thc ca on ng CHC c cng b, thch hp cho my bay tnh ton h cnh
chy trn mt t.
3.27 Tip cn song song ph thuc (Dependent parallel approaches):
Tip cn h cnh ng thi trn cc ng CHC c thit b song song hoc gn song
song, trong c quy nh khong cch ti thiu theo ra a gia cc my bay trn tim
ko di ca cc ng CHC cnh nhau.
13

TCVN 8753 : 2011


3.28 Ngng dch chuyn ca ng CHC (Displaced threshold):
Ngng ng CHC khng nm trn cnh cui ng CHC.
3.29 Cng hiu dng (Effective intensity):
Cng hiu dng ca mt n nhy bng cng ca mt n sng lin tc cng
mu sc to ra cng mt tm nhn trong cng iu kin quan st.
3.30 cao Elipsoid (Ellipsoid height (Geodetic height)):
cao so vi mt cao trc a chun ( cao elipsoid chun) c o theo php
tuyn xuyn t mt elipsoid qua im xt (Cn gi l cao trc a)
3.31 n chiu sng c nh (Fixed light):
n c cng chiu sng khng i khi nhn t mt im c nh.
3.32 Vt d gy (Frangible object):
Mt vt c khi lng nh c thit k d gy, d un, d bin hnh nhm gim thiu
nguy him cho my bay khi c va chm.
3.33 D liu trc a (Geodetic datum):
Mt tp hp ti thiu nhng s liu cn thit cho vic xc nh v tr v hng ca h
thng nh v cc b so vi h thng nh v chung ton cu.
3.34 Mt Geoid (Geoid):
B mt ng trng lc ca tri t theo gi thit trng vi mc nc bin trung bnh
tnh lng (MLS) m rng lin tc xuyn qua cc lc a.
CH THCH: Mt Geoid c hnh dng khng u do iu kin a phng (gi thi, mn, dng nc
v.v...) v hng trng lc vung gc vi mt Geoid thay i ti mi im.

3.35 a hnh ( li lm) ca mt Geoid (Geoid undulation):


Khong cch ca im thuc mt Geoid cao hn (dng) hoc thp hn (m) so vi
elipsoid ton hc chun.
CH THCH: Theo h thng o c ton cu 1984 (World Geodetic System WSG-84): elipsoid xc
nh s khc nhau gia cao elipsoid WGS-84 v cao trc tm (orthometrical) cho ta khi nim a
hnh ( li lm) ca mt Geoid WGS-84.

14

TCVN 8753 : 2011


3.36 Lch Gregorian (Calendar Gregorian):
Lch ph thng ang dng c p dng ln u nm 1582 xc nh mt nm xch o
gn ng hn so vi lch Julian (ISO 19108).
CH THCH:
1 Trong lch Gregorian mt nm ni chung c 365 ngy hoc nm nhun 366 ngy c chia thnh 12
thng.
2 ISO 19108, Geographic information Temporal schema: Tiu chun ISO 19108 Thng tin a l- Lch thi
gian

3.37 n cnh bo nguy him (Hazard beacon):


n tn hiu giao thng hng khng dng cnh bo mi nguy him i vi giao
thng hng khng.
3.38 Sn bay trc thng (Heliport):
Sn bay trc thng c th gm mt phn ca sn bay hoc mt khu vc xc nh trn
cng trnh c dng mt phn hay ton b cho my bay trc thng bay n, bay i v
di chuyn.
3.39 Sn ch (Holding bay):
Mt khu vc m cho php my bay dng li hoc vng trnh nhm to iu kin
thun li an ton cho hot ng ca cc my bay khc.
3.40 Nguyn tc nhn t con ngi (Human Factors principles):
Nguyn tc ny c p dng cho qu trnh thit k, cp chng ch, hun luyn, hot
ng, bo dng hng khng nhm m bo an ton trong mi quan h gia con
ngi vi nhng b phn ca h thng khc bng cch xem xt c th hnh vi ca con
ngi.
3.41 Hnh vi con ngi (Human performance):
Nhng gii hn v kh nng ca con ngi c th nh hng n an ton v hiu
qu ca hot ng hng khng.
3.42 n nh v hng khng (Identification beacon):
n tn hiu giao thng hng khng pht tn hiu m phc v cho vic xc nh mt
im cn thit.
3.43 Tip cn h cnh song song c lp (Independent parallel approaches):
15

TCVN 8753 : 2011


Tip cn h cnh ng thi trn cc ng CHC c thit b song song hoc gn song
song, trong khng quy nh khong cch ti thiu bng ra a gia cc my bay trn
tim ko di ca cc ng CHC cnh nhau.
3.44 Ct cnh song song c lp (Independent parallel departures):
Ct cnh ng thi t cc ng CHC c thit b song song hay gn song song.
3.45 ng CHC c thit b (Instrument runway):
Mt trong cc loi ng CHC sau y dng cho my bay hot ng theo qui tc tip
cn c thit b:
a) ng CHC tip cn gin n (Non-precision approach runway): ng CHC
c trang b cc phng tin ph tr h cnh bng mt v khng bng mt (bng
dng c) hng dn my bay tip cn thng vo hng h cnh.
b) ng CHC tip cn chnh xc CAT I (Precision approach runway, category I):
ng CHC c trang b h thng h cnh bng thit b ILS v /hoc MLS h cnh
v nhng phng tin ph tr h cnh bng mt dng cho my bay tip cn h cnh
vi cao quyt nh khng di 60 m (200 ft) v tm nhn xa khng di 800 m hoc
tm nhn ng CHC (RVR) khng di 550 m.
c) ng CHC tip cn chnh xc CAT II (Precision approach runway, category II):
ng CHC c trang b h thng h thng h cnh bng thit b ILS v /hoc MLS
h cnh v nhng phng tin h cnh bng mt cho my bay tip cn h cnh vi
cao quyt nh di 60 m (200 ft) nhng khng di 30 m (100 ft) v RVR khng
di 300 m.
d) ng CHC tip cn chnh xc CAT III (Precision approach runway, category III):
ng CHC c trang b h thng h cnh bng thit b h cnh ILS v/hoc MLS
pha trc v dc theo b mt ng CHC, dng cho my bay tip cn h cnh trong
cc trng hp:
A: vi cao quyt nh di 30 m (50 ft) hoc khng c cao quyt nh, RVR
khng di 175 m.
B: vi cao quyt nh di 15 m hoc khng c cao quyt nh v RVR di
175 m nhng khng di 50 m.
C: Cho khai thc khng c cao quyt nh, khng c RVR.

16

TCVN 8753 : 2011


3.46 Tnh nguyn vn - d liu hng khng (Intergrity - aeronautical data):
Mc m bo cho d liu hng khng v gi tr ca n khng b mt i hoc thay i tr
khi thay i ngun gc d liu hoc c c quan c thm quyn theo lut hng khng
cho php.
3.47 V tr ch trung gian (Intermediate holding position): V tr c la chn nhm kim
sot giao thng iu hnh my bay ang ln v cc phng tin giao thng dng li ti
ch i kim sot sn bay cho php i tip.
3.48 Khu vc h cnh (Landing area):
Mt phn ca khu bay ginh cho my bay h cnh hay ct cnh.
3.49 Vt ch hng h cnh (Landing direction indicator):
Thit b ch hng bng mt cho php nhn bit hng ang thc hin h cnh hoc ct
cnh.
3.50 Vng bay gii hn bi Laze (Laser-beam critical flight zone (LCFZ):
Khong khng gian gii hn gn sn bay nhng ngoi vng bay c lp khng Laze
(LFFZ) m bc x c gim n mc khng gy chi mt.
3.51 Vng bay c lp khng Laze (Laser-beam free flight zone (LFFZ):
Khong khng gian gii hn gip sn bay m bc x c gim n mc khng gy
ra bt k s nhm ln no.
3.52 Vng bay chu nh hng ca Laze (Laser-beam sensitive flight zone (LFFZ)):
Vng nm ngoi nhng khng nht thit ni lin vi cc vng LFFZ v LCFZ, trong bc
x c gim n mc khng lm chi mt.
3.53 tin cy ca h thng n (Lighting system reliability):
Xc sut m bo h thng n lm vic bnh thng vi gii hn dung sai qui nh.
3.54 Khu ct h cnh (Manoeuvring area):
Mt phn ca sn bay dng cho my bay ct, h cnh v ln, tr phn sn my bay.
3.55 Mc (Marker):
Vt th nh ln khi mt t nh du mt chng ngi vt (CNV) hay phn nh
ng bin.
3.56 Sn tn hiu (Marking):
Mt vt hay mt nhm vt sn k trn b mt ca khu bay nhm mc ch thng bo tin
tc hng khng.

17

TCVN 8753 : 2011


3.57 Khu bay (Movement area):
Phn sn bay dng cho my bay ct cnh, h cnh v ln bao gm c khu ct h cnh v
sn my bay.
3.58 ng CHC gn song song (Near - parallel runways):
Nhng ng CHC khng ct nhau c cc tim ko di vi gc hi t/phn k bng hoc
nh hn 15 .
3.59 ng CHC khng c trang thit b (Non - instrument runway):
ng CHC dng cho my bay hot ng theo quy tc bay bng mt.
3.60 Vng bay bnh thng (Normal flight zone (NFZ):
Khong khng gian khng phi l LFFZ, LCFZ hoc LSFZ nhng phi c bo v trnh
bc x Laze lm hng mt.
3.61 Chng ngi vt - CNV (Obstacle):
Tt c nhng vt th t nhin hoc nhn to (c nh hoc di ng) c th nh hng n
an ton bay hoc hot ng bnh thng ca cc i, trm thng tin, ra a dn ng
hng khng v cc trn a qun l, bo v vng tri. Chng c th:
a) nm trn khu vc d nh cho my bay hot ng trn mt t, hoc
b) nh ln khi mt phng gii hn an ton bay, hoc
c) ng bn ngoi nhng b mt an ton nhng c nh gi l nguy him cho
giao thng hng khng.
3.62 Vng phi chng ngi vt - OFZ (Obstacle free zone):
Khong khng gian pha trn b mt tip cn trong, b mt chuyn tip trong, b mt tip
cn ht OFZ v phn ca di c gii hn bi cc b mt , khng c c CNV c
nh no nh ln, tr CNV nh d gy, phc v mc ch dn ng hng khng.
3.63 Chiu cao trc tm (Orthometric height):
Chiu cao ca mt im trn mt Geoid, c so snh vi mc nc bin trung bnh MLS.
3.64 S phn cp mt ng (Pavement classification number - PCN):
Con s biu th kh nng chu lc ca mt ng cho php my bay hot ng khng hn
ch.
3.65 ng CHC tip cn chnh xc (Precision approach runway):
Xem ng CHC c thit b.

18

TCVN 8753 : 2011


3.66 ng CHC chnh (Primary runway):
ng CHC c s dng u tin hn so vi cc ng CHC khc khi mi iu kin u
cho php.
3.67 Vng bay c bo v (Protected flight zone):
Khong khng gian c thit k c bit nhm gim nh hng nguy him ca bc x
laze.
3.68 ng t (Road):
Tuyn ng trn mt t trong khu hot ng ch c dng cho phng tin c gii.
3.69 V tr ch trn ng t (Road - holding position):
Mt v tr c quy nh cho phng tin c gii ang ln c php dng.
3.70 ng CHC (Runway):
Mt khu vc hnh ch nht c xc nh trn mt t ti khu bay dng cho my bay ct
cnh v h cnh.
3.71 Bo him u ng CHC - RESA (Runway end safety area):
Vng nm i xng hai bn ng tim ko di ca ng CHC tip gip vi cnh cui
ng CHC nhm gim nguy c h hng my bay khi chm bnh trc ng CHC hoc
chy vt ra ngoi ng CHC.
3.72 n bo v ng CHC (Runway guard light):
H thng n dng thng bo cho phi cng hoc li xe bit sp vo ng CHC ang
hot ng.
3.73 V tr ch ng ct h cnh (Runway - holding position):
V tr c la chn trn ng ct h cnh, ng ln hoc khu vc ILS/MLS ti hn m
my bay v phng tin ang vn hnh phi dng li ch lnh ca kim sot vin
khng lu cho php ln tip, nhm mc ch m bo an ton khai thc cho ng ct h
cnh, khng nh hng n b mt gii hn chng ngi vt (OLS).
CH THCH: Theo thut ng thng tin v tuyn,v tr ch c hiu l v tr ch ng CHC.

3.74 Di CHC (Runway strip):


Khu vc c xc nh bao gm ng CHC v di hm phanh u (nu c) vi mc ch:
a) gim h hng my bay khi ln ra khi ng CHC;
b) bo m an ton cho my bay bay qua pha trn ng CHC khi h cnh hoc
ct cnh.
19

TCVN 8753 : 2011


3.75 Sn quay u ng CHC (Runway turn pad):
Khu vc xc nh gip cnh bn ng CHC sn bay dng cho my bay quay u 180
tr v ng CHC.
3.76 Tm nhn ng CHC - RVR (Runway visual range):
Khong cch m trong gii hn phi cng pha trn tim ng CHC c th nhn thy
vch sn tn hiu b mt ng CHC, n nh du ng CHC hoc tn hiu nhn dng
tim ng CHC.
3.77 H thng qun l an ton (Safety management system):
H thng qun l an ton trn sn bay bao gm cc t chc hnh chnh, cc quy nh chc
nng, chnh sch, quy trnh.
3.78 Chng trnh an ton (Safety programme):
Chng trnh tch hp cc quy nh v cc hot ng nhm ci thin an ton bay.
3.79 Hot ng song song tch chiu (Segregated parallel operations):
Cc hot ng ng thi trn ng CHC c thit b song song hoc gn song song, trong
mt ng CHC ch s dng cho h cnh v ng CHC kia ch s dng cho ct cnh.
3.80 L ng (Shoulder):
Khu vc tip gip vi mp mt ng c chun b tt nhm chuyn tip m thun gia
mt ng v b mt tip gip.
3.81 Bin bo (Sign):
a) Bin bo thng tin c nh (Fixed message sign):
Bin bo ch th hin mt thng tin.
b) Bin bo thng tin thay i - Bin bo in t (Variable message sign):
Bin bo thng tin thay i c kh nng th hin mt vi thng tin d kin trc hoc c
th khng c thng tin.
3.82 Khu vc tn hiu (Signal area):
Mt phn trong sn bay dng b tr tn hiu mt t.
3.83 lch kim la bn ca i (Station declination):
lch gia tia khng ca i dn ng a hng sng cc ngn (VOR) v hng
bc thc, c xc nh thi im hiu chnh i VOR.
3.84 Di hm phanh u (Stopway):

20

TCVN 8753 : 2011


Mt on ng xc nh trn mt t hnh ch nht cui chiu di on ng chy
c th cng b, c chun b cho my bay dng trong trng hp ct cnh b d, cn c
th gi l di hm u.
3.85 Thi gian chuyn mch (ngun cp in) n (Switch-over time (light) ):
Thi gian cn thit cng thc t ca n hng xc nh tng t di 50 % phc
hi n 50 % khi chuyn i ngun cp in, i vi n hot ng vi 25 % cng
hoc ln hn.
3.86 ng CHC ct cnh (Take - off runway):
ng CHC ch s dng cho my bay ct cnh.
3.87 ng ln (Taxiway):
ng ln xc nh trn sn bay mt t dng cho my bay ln t b phn ny n b
phn khc ca sn bay, gm c:
a)

ng ln vo v tr my bay Vt ln (Aircraft stand taxilane):

b)

Mt phn sn my bay c xc nh lm ng ln ch dng cho my bay ln


vo tng v tr my bay.

b) ng ln trn sn my bay (Apron taxiway):


Mt phn ca h thng ng ln nm trn sn my bay dng lm ng ln qua sn
my bay.
c) ng ln thot nhanh (Rapid exit taxiway):
ng ln ni vi ng CHC theo mt gc nhn v dng cho my bay h cnh ri ng
CHC vi tc ln nhm gim thi gian chim ng CHC.
3.88 Nt giao ng ln (Taxiway intersection):
Ni giao nhau ca hai hoc nhiu ng ln.
89 Di ln (Taxiway strip):
Khu vc bao gm ng ln v phn m rng bo v my bay hot ng trn ng
ln v gim nguy c h hi khi my bay b ln ra ngoi ng ln.
3.90 Ngng ng CHC (Threshold):
Ni bt u ca phn ng CHC dng cho my bay h cnh.
3.91 Vng chm bnh (Touch down zone):
Mt phn ng CHC k t ngng ng CHC tr vo cho php my bay tip xc bnh
u tin vi ng CHC khi h cnh.

21

TCVN 8753 : 2011


3.92 H s s dng (Usability factor):
S phn trm thi gian s dng ng CHC hay h ng CHC khng b thnh phn gi
ngang hn ch.
CH THCH: Gi ngang l gi gn mt t, c hng vung gc vi tim ng CHC.

4 K hiu v ch vit tt
4.1 Annex

Ph c.

4.2 ACN

S phn cp my bay (Aircraft classification number).

4.3 AIRAC

H thng gim st v qun l thng tin hng khng (Aeronautical

Information Regulation and Control).


4.4 AIS

C s cung cp dch v thng bo tin tc hng khng (Aeronautical

information services).
4.5 ANS

Dch v dn ng hng khng (Air navigation services)

4.6 ASDA

C ly dng khn cp c th ( Accelerate - Stop Distance Available)

4.7 ATS

Dch v khng lu hng khng (Air traffic services).

4.8 CAT

Cp sn bay theo phng thc dn ng ct h cnh. (Category)

4.9 CBR

Ch s sc chu ti Caliphocnia (California bearing ratio)

4.10 CHC

Ct h cnh.

4.11 CNV

Chng ngi vt hng khng (Obstacle).

4.12 CIE

U ban chiu sng quc t (Commission Internationale LEclairage)

4.13 cd

n v o cng chiu sng (candela) - Nn

4.14 DME

Thit b o c ly bng v tuyn (Distance measuring equipment)

4.15 ICAO

T chc Hng khng dn dng quc t (Interrnational Civil Aviation

Organization).
4.16 ILS

H thng h cnh bng thit b ILS (Instrument Landing System)

4.17 MLS

H thng h cnh bng sng ngn (Viba) (Microwave Landing System).

4.18 IMC

iu kin thi tit bay bng thit b (Instrument meteorological condition)

4.19 ISO

T chc Tiu chun ha quc t (International Organization for

Standardization)

22

TCVN 8753 : 2011


4.20 LDA

C ly h cnh c th. (Landing Distance Available)

4.21 max

Cc i (maximum).

4.22 mnm

Cc tiu (Minimum).

4.23 MN

Mega niu tn.

4.24 MPa

Mega pascal.

4.25 OCA/H cao /chiu cao vt chng ngi vt (Obstacle clearance


altitude/height)
4.26 OLS

B mt gii hn chng ngi vt (Obstacle Limitation Surface).

4.27 OPS

B mt bo v chng ngi vt (Obstacle protection surface).

4.28 OFZ

Vng phi chng ngi vt (Obstacle free zone).

4.29 PCN

S phn cp mt ng (Pavement classification number)

4.30 RAOA

Thit b v tuyn o cao (Radio altimeter operating area)

4.31 RNA

Thit b v tuyn dn ng hng khng (Radio navigation aid)

4.32 RVR

Tm nhn ng ng CHC (Runway Visual Range).

4.33 TODA

C ly ct cnh c th (Take - Off Distance Available)

4.34 TORA

C ly chy c th (Take - Off Run Available)

4.35 VMC

iu kin thi tit bay bng mt (Visual meteorological conditions)

4.36 VOR

i dn ng a hng sng cc ngn (Very high frequency

omnidirectional radio range)

5 Quy nh chung
5.1 Cc h qui chiu chung
5.1.1 H qui chiu ngang
H quy chiu hay h trc a quc t 1984 (WGS-84) c s dng lm h qui chiu
ngang. H to a l hng khng (kinh v v ) c biu th bng cc thut ng ca
h d liu trc a chun quc t WGS-84.
5.1.2 H qui chiu ng
D liu mc nc bin trung bnh (MSL), cho bit quan h gia cao lin quan n lc
hp dn ng vi b mt ca Geoid, c s dng lm h qui chiu ng.
CH THCH:

23

TCVN 8753 : 2011


1 Ton b mt Geoid xp x MSL. N c nh ngha nh b mt ng th ng nht ca tri t vi
MSL tnh lng m rng lin tc xuyn qua cc lc a.
2 cao ng vi lc hp dn c hiu nh l cao trc c, ngha l chiu cao ca cc im pha
trn ng elipsoit, cng l cao elipsoid.

5.1.3 H qui chiu thi gian


5.1.3.1 H thng lch Gregorian v H to gi quc t (UTC) c dng lm h qui
chiu thi gian.
5.1.3.2 Khi dng h quy chiu thi gian khc, th phi ch r iu ny trong phn 1 Tng
quan mc 2.1.2 ( GEN 2.1.2) ca Tp thng bo tin tc hng khng - AIP (Aeronautical
Information Publication) theo quy nh ca ICAO

5.2 Giy chng nhn khai thc cng hng khng, sn bay.
CH THCH. Mc ch ca nhng quy nh ny l h tr vic xy dng quy tc nhm p dng ng
nhng thng s k thut trong Tiu chun ny. bo m tun th nhng thng s k thut c p
dng sao cho hiu qu v minh bch th phi c s gim st an ton ring bit v c ch gim st an
ton r rng cng vi s h tr v mt php l mt cch thch hp c th thc hin chc nng m
bo an ton trn sn bay.
Khi mt sn bay c cp giy chng nhn khai thc ngha l cc hng khai thc my bay v
cc t chc khc hot ng trn sn bay c m bo rng ti thi im cp giy chng nhn, sn bay
p ng c cc yu cu v k thut lin quan n cng trnh v khai thc cng trnh , ng thi nhng
thng s k thut ny c duy tr trong sut thi gian hiu lc ca giy chng nhn.
Qu trnh cp giy chng nhn cng to c s cho vic theo di vic tun th cc thng s k
thut sau ny.
Thng tin v giy chng nhn ca sn bay cn c cung cp cho cc c s dch v thng bo
tin tc hng khng lin quan cng b trong tp thng bo tin tc hng khng (AIP).

5.2.1 C quan c thm quyn theo lut hng khng quyt nh n v c trch nhim cp
giy php khai thc cng hng khng, sn bay tun theo cc iu khon ca tiu chun
ny v cc tiu chun lin quan khc; i vi cng hng khng, sn bay quc t th cn
phi tun theo cc iu khon lin quan ca ICAO.
5.2.2 n v cp giy chng nhn khai thc cho cng hng khng, sn bay phi ban hnh
quy trnh, khung tiu chun v cc iu kin cp giy chng nhn khai thc cng hng
khng, sn bay.
5.2.3. C quan c thm quyn theo Lut Hng khng dn dng phi ban hnh quy trnh
hng dn vic cp giy chng nhn khai thc cho sn bay v quyt nh c quan cp
giy chng nhn khai thc cho sn bay.

24

TCVN 8753 : 2011


5.2.4 n v xin cp giy chng nhn khai thc cng hng khng, sn bay phi c ti liu
khai thc cng hng khng, sn bay bao gm cc thng tin cn thit trn trang web, tng
mt bng cng hng khng, sn bay, trang thit b, dch v, quy trnh khai thc, t chc v
iu hnh cng hng khng, sn bay, bao gm c h thng qun l an ton c ph
chun trc khi np n xin cp giy chng nhn khai thc cng hng khng, sn bay.
CH THCH: Mc ch ca h thng qun l an ton l bo m sn bay c quy trnh v t chc qun l
an ton. Phi c Hng dn v h thng qun l an ton sn bay trong s tay an ton sn bay v trong
Hng dn cp giy chng nhn cho sn bay.

5.3 Qun l an ton hng khng


5.3.1 C quan c thm quyn ph duyt chng trnh an ton m bo t c
mc an ton bay quy nh trong khai thc sn bay
5.3.2 Mc an ton bay i vi sn bay phi c c quan c thm quyn ph
duyt.
CH THCH: Xem thm Guidance on safety programmes and on defining acceptable levels of safety is
contained in Attachment D to Annex 11 and in the Safety Management Manual (SMM) (Doc 9859) - S tay
qun l cc chng trnh an ton v xc nh mc an ton (SMM) (Doc 9859) trong Ph lc D ca Annex
11 v trong s tay qun l an ton (SMM) (Doc 9859)

5.3.3 Nh khai thc sn bay c cp giy chng nhn khai thc phi trin khai y
h thng qun l an ton ph duyt, t nht l phi:
a) lm r cc nguy c e do an ton;
b) m bo cc bin php cn thit khc phc cc nguyn nhn e do an ton duy
tr mc an ton ph duyt;
c) bo m gim st lin tc v nh gi thng xuyn theo mc an ton ph
duyt, v
d) bo m thng xuyn ci tin mc an ton tng th.
5.3.4 H thng qun l an ton phi quy nh r gii hn trch nhim m bo an ton
i vi nh iu hnh sn bay c cp giy chng nhn, bao gm c trch nhim
ca nh qun l an ton trc tip cao nht.
CH THCH: Xem thm. Guidance on safety management systems is contained in the Safety Management
Manual (SMM) (Doc 9859), and in the Manual on Certification of Aerodromes (Doc 9774) - Hng dn v cc
h thng qun l an ton trong s tay qun l an ton (SMM) (Doc 9859) v trong s tay cp giy chng nhn
cho sn bay (Doc 9774).

25

TCVN 8753 : 2011


5.4 Thit k cng hng khng, sn bay
5.4.1. Trong thit k kin trc, xy lp cng trnh mi v thay th cng trnh hin hu trn
cng hng khng, sn bay phi xem xt thng nht yu cu v kin trc v c s h tng
c lin quan nhm m bo tiu chun an ton hng khng ti u.
CH THCH: Xem thm Guidance on all aspects of the planning of aerodromes including security
considerations is contained in the Airport Planning Manual (Doc 9184), Part 1 - Hng dn m bo cc yu
cu trong quy hoch sn bay k c nhng yu cu v an ton trong S tay quy hoch cng hng khng (Doc
9184), phn 1.

5.4.2. Bn thit k cng hng khng, sn bay cn p ng cc yu cu s dng t v


kim sot mi trng.
CH THCH: Xem thm Guidance on land-use planning and environmental control measures is contained in
the Airport Planning Manual (Doc 9184), Part 2 - Hng dn quy hoch s dng t v cc bin php kim
sot mi trng trong S tay quy hoch cng hng khng (Doc 9184), Phn 2.

5.5 Phn cp sn bay - M hiu sn bay


Phn cp sn bay bng cch dng m hiu sn bay.
CH THCH: Mc ch phn cp sn bay bng m hiu sn bay l cung cp mt phng php n gin lin kt
nhng quy nh v cc c tnh ca sn bay cng nh xy lp cng trnh trong sn bay thch hp vi cc my
bay d nh khai thc ti sn bay. M hiu sn bay khng c mc ch xc nh chiu di ng CHC hoc cc
yu cu v sc chu ti mt ng. M hiu sn bay gm hai thnh phn l m ch v m s c lin quan n
cc c tnh v kch thc ca my bay. Thnh phn 1- m s l mt s da trn chiu di di CHC tham
chiu ca my bay. Thnh phn 2- m ch l mt ch da trn si cnh my bay v khong cch cc mp
ngoi bnh ngoi ca 2 cng chnh my bay. C quy nh ring hng dn chn tng thnh phn thch hp
trong hai thnh phn hoc t hp hp l ca hai thnh phn. M s hoc m ch c la chn cho mc ch
thit k da trn cc c tnh ca my bay tnh ton i vi cng trnh. Khi p dng tiu chun ny, trc ht
phi xc nh my bay thit k ca sn bay sau xc nh hai thnh phn ca m hiu sn bay.

5.5.1 M hiu sn bay - gm 2 thnh phn l m ch v m s c chn cho mc ch


quy hoch sn bay ph hp vi nhng tnh nng ca my bay m sn bay d kin phc
v.
5.5.2 M ch v m s ca sn bay c nu trong Bng 1.
5.5.3 Thnh phn 1 ca m hiu sn bay l mt s xc nh theo Bng 1, ct 1 bng cch
chn m s tng ng vi gi tr chiu di ng CHC tham chiu ln nht tnh ton cho
cc loi my bay dng ng CHC .
CH THCH: Vic xc nh chiu di ng CHC tham chiu cho mt loi my bay ch nhm mc ch la
chn m s m khng nh hng n chiu di thc t ca ng CHC.

26

TCVN 8753 : 2011


Bng 1. M hiu sn bay
(Xem t 5.5.2 n 5.5.4)
Thnh phn 1 -s

Thnh phn 2- ch

M s

Chiu di ng CHC
tham chiu cho my bay,
m

M
ch

Si cnh my bay,
m

Khong cch bnh


ngoi ca cng
chnh(a), m

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nh hn 800

Di 15 m

Di 4,5 m

T 800 n di 1200

T 15 n di 24

T 4,5 n di 6

T 1200 n di 1800

T 24 n di 36

T 6 n di 9

Bng v ln hn 1800

T 36 n di 52

T 9 n di 14

T 52 n di 65

T 9 n di 14

T 65 n di 80

T 14 n di 16

a. Khong cch gia mp ngoi ca cc bnh ngoi ca 2 cng chnh.

5.5.4 M ch sn bay c xc nh theo Bng 1, ct 3 bng cch chn m ch tng


ng vi si cnh ln nht hoc khong cch ln nht gia cc mp ngoi bnh ngoi ca
hai cng chnh my bay v c ly theo m ch ln hn trong s m ch ca cc loi
my bay s dng sn bay.

6 Cc thng s sn bay.
6.1 Cc d liu hng khng.
6.1.1 Vic xc nh v thng bo cc d liu hng khng lin quan ca sn bay phi p
ng cc yu cu v chnh xc v tnh ton vn ghi trong Bng E-1 n Bng E-5 ca
Ph lc E c xt n quy trnh m bo ca h thng cht lng c thit lp. Nhng
yu cu v chnh xc i vi d liu hng khng da trn c s trn tin cy 95 % v
v iu ny, 3 loi d liu v v tr phi c chng thc l cc im trc c (v d nh
ngng ng CHC), cc im tnh ton (cc php tnh ton t nhng im trc c ca
cc im bit trong khng gian, cc mc c nh) v cc im cng b chnh thc (v d
nh cc im ranh gii ca vng thng bo bay).
6.1.2 Nh khai thc cng hng khng phi m bo sao cho chnh xc ca d liu hng
khng c duy tr trong ton b qu trnh x l t kho st/gc n ngi s dng d
27

TCVN 8753 : 2011


kin tip theo. Cc yu cu v tnh ton vn ca d liu hng khng phi xt da trn nguy
c tim n t s sai lch ca d liu v cch s dng d liu. Phi p dng cch phn cp
mc ton vn ca d liu nh sau:
a) D liu ti hn, mc ton vn 1x10-8: Sai s ti hn ny p dng cho loi d
liu m khi sai st lm cho my bay rt d mt an ton dn n tai nn nghim
trng nu tip tc bay v h cnh.
b) D liu thit yu, mc ton vn 1x10-5: Sai s ny p dng cho loi d liu m
khi sai st c xc xut nh hn lm cho my bay mt an ton dn n tai nn nu
tip tc bay v h cnh.
c) D liu thng thng, mc ton vn 1x10-3: Sai s thng thng ny p dng
cho loi d liu m khi sai st c rt t xc xut lm cho my bay mt an ton dn
n tai nn nu tip tc bay v h cnh.
6.1.3 Vic bo v d liu in t hng khng trong khi lu tr hoc truyn i hon ton
c qun l bi vic kim tra nh k d (CRC). thc hin vic bo v d liu hng
khng c bn v ti hn nh phn loi trong 6.1.2 trn, phi p dng thut ton kim tra
nh k d (CRC) 32 hoc 24 bit tng ng.
6.1.4 Trong trng hp c bit c c quan c thm quyn cho php, bo v d liu
hng khng thng thng nh phn loi trong 6.1.2 trn, c th p dng thut ton kim
tra nh k d CRC 16 bit.
6.1.5 Cc ta a l ch v tuyn v kinh tuyn c xc nh v thng bo cho c s
cung cp dch v thng bo tin tc hng khng (AIS) lin quan di dng d liu ta a
l chun ca H thng trc a ton cu 1984 (WGS 84) xc nhn r cc to a l
c chuyn thnh to WGS 84 bng tnh ton v c chnh xc o c ti hin
trng gc khng tho mn cc yu cu Bng E-1, Ph lc E.
6.1.6 Cp chnh xc ca cng tc hin trng phi m bo sao cho cc d liu dn
ng qun l ca cc giai on bay nm trong trong khong sai s ti a xt theo khung
chun tng ng nu trong cc Bng ca Ph lc E.
6.1.7 Ngoi vic cao (so vi mc nc bin trung bnh) ca cc v tr ring bit trn mt
t o c ti sn bay, cn phi xc nh a hnh mt Geoid (so vi elipsoid WGS 84)
ca chng nh trong Ph lc E v thng bo cho AIS.
CH THCH: Khung chun thch hp l khung m h thng trc a ton cu WGS 84 cho php th hin trn
sn bay c th v phn nh c mi d liu ta lin quan.

28

TCVN 8753 : 2011


6.2 im quy chiu sn bay.
6.2.1 Mi sn bay phi c mt im quy chiu.
6.2.2 im quy chiu sn bay t gn tm hnh hc ban u hoc tm hnh hc thit k
ca sn bay vi nguyn tc khng c thay i v tr ban u chn.
6.2.3 V tr im quy chiu sn bay c o v thng bo cho AIS n (0), pht (min) v
giy (s).

6.3 Cao sn bay v ng ct h cnh.


6.3.1 cao v a hnh mt Geoid v tr cn xc nh ca sn bay c o chnh xc
n 0,5 m v c thng bo cho AIS.
6.3.2 i vi sn bay tuyn hng khng dn dng quc t tip cn gin n, cao v a
hnh mt Geoid ti mi ngng, cao ti cui ng CHC v ca cc im trung gian
cao v thp c bit c o chnh xc n 0,5 m v c thng bo cho AIS.
6.3.3 i vi ng CHC tip cn chnh xc, cao v a hnh mt Geoid ca ngng,
cao cui ng CHC v cao ln nht ca khu vc chm bnh c o chnh xc
n 0,25 m v c thng bo cho AIS.
CH THCH: a hnh mt Geoid c o ph hp vi h ta thch hp.

6.4 Nhit khng kh tham chiu ca sn bay.


6.4.1 Nhit khng kh tham chiu ca sn bay cn c gi l nhit chun ca sn
bay c xc nh theo Celsius ( C).
6.4.2 Nhit khng kh tham chiu ca sn bay l nhit trung bnh ca thng nng
nht, c xc nh bng trung bnh cng ca cc nhit cao nht hng ngy ca thng
nng nht trong nm (thng nng nht l thng c nhit trung bnh thng cao nht).
Nhit c ly bnh qun cng nhiu nm cng tt, nhng khng di 5 nm.

6.5 Kch thc sn bay v thng tin lin quan.


6.5.1 Phi o hoc m t cc d liu tng cng trnh trn sn bay nh sau:
a) ng CHC gc phng v thc chnh xc n 1 % , hng, chiu di, chiu
rng, v tr ngng dch chuyn lm trn n mt gn nht, dc, loi b mt, loi
ng CHC, i vi ng CHC tip cn chnh xc CAT I - hin trng tnh khng;
b) Di CHC, bo him u ng CHC, di hm phanh u: chiu di, chiu rng
lm trn n mt gn nht, loi b mt;
29

TCVN 8753 : 2011


c) ng ln: k hiu, chiu rng, loi b mt;
d) Sn my bay: loi b mt, cc v tr my bay;
e) Ranh gii dch v kim sot khng lu, vng thng bo bay;
f)

Di quang: chiu di lm trn n mt gn nht, trc dc mt t;

g) Cc thit b phc v bay nhn bng mt theo cc phng thc tip cn, sn tn
hiu v n tn hiu ng CHC, ng ln v sn my bay, cc thit b dn
ng v ch dn bay bng mt khc trn ng ln v sn my bay, bao gm c
cc v tr ch ln v cc vch dng, v tr v loi ca h thng hng dn vo v tr
bng mt;
h) V tr v tn s v tuyn ca im kim tra i VOR sn bay;
i)

V tr v s hiu ca ng ln ni; v

j)

Khong cch lm trn n mt gn nht ca i nh v v i lt ca h thng

h cnh bng thit b (ILS) hoc gc phng v v cao ng ten ca h thng thit
b h cnh sng ngn (Viba - MLS) mc ni vi cc u mt ng CHC c lin
quan.
6.5.2 To a l ca tng ngng ng CHC cn c o v thng bo cho AIS n
, pht, giy v phn trm giy.
6.5.3 To a l ca cc im thch hp trn tim ng ln c o v cung cp cho
AIS n , pht, giy v phn trm giy.
6.5.4 To a l ca tng v tr my bay c o v cung cp cho AIS n , pht,
giy v phn trm giy.
6.5.5 Ta a l ca CNV trong khu vc 2 (phn trong bin gii sn bay) v khu vc 3
(trong cc vng tip cn v ct cnh ) c o v cung cp cho AIS n n , pht, giy
v phn trm ca giy. Cc im CNV nh nh cao, loi, sn tn hiu v n (nu c) ca
cc CNV cng c thng bo cho AIS.
CH THCH: Ph lc E cung cp yu cu xc nh d liu v CNV trong cc khu vc 2 v 3

6.6 Sc chu ti ca mt ng sn bay.


6.6.1 Phi xc nh sc chu ti ca mt ng sn bay.
6.6.2 Sc chu ti mt ng sn bay i vi my bay c trng lng ln hn 5700 kg
c xc nh theo phng php "S phn cp ti trng my bay S phn cp sc chu

30

TCVN 8753 : 2011


ti mt ng sn bay, gi tt l S phn cp my bay- s phn cp mt ng (ACNPCN) bng cc thng s sau:
a) S phn cp mt ng (PCN);
b) Loi mt ng cn xc nh ACN-PCN;
c) Cp chu lc ca nn t;
d) Cp p sut bnh ln nht cho php hay tr s p sut bnh ln nht cho php;
e) Phng php nh gi;
CH THCH: Khi cn thit, tr s ca PCN c th c thng bo vi sai s n mt s thp phn.

6.6.3 PCN c thng bo cho bit rng mt my bay c ACN bng hoc nh hn PCN
thng bo c th hot ng trn mt ng vi gii hn p sut bnh hoc tng trng
lng my bay quy nh.
CH THCH: Nu sc chu ti ca mt ng sn bay thay i ng k theo ma th c th thng bo nhng
gi tr PCN khc nhau.

6.6.4 ACN ca my bay c xc nh theo quy trnh chun ph hp vi phng php


ACN-PCN do nh sn xut cng b hoc quy trnh do c quan c thm quyn ph chun.
CH THCH: Cn c quy trnh chun xc nh ACN ca my bay. tin li, vic nh gi mt ng cng v
mm cho mt s loi my bay ang khai thc da trn s phn loi nn theo 4 cp nh trnh by 6.6.6 b)
di y.

6.6.5 Vi mc ch xc nh ACN, theo tnh cht lm vic, mt ng sn bay c phn


thnh kt cu cng hoc mm.
6.6.6 Vic cng b loi mt ng sn bay xc nh ACN-PCN, cp chu lc ca nn,
p sut bnh ln nht cho php v phng php nh gi c biu th bng cc m sau
y:
a) Loi mt ng sn bay theo phng php ACN-PCN.

Mt ng cng

Mt ng mm

CH THCH: Nu mt ng hin hu l kt cu hn hp hoc phi tiu chun th cn c ch thch c th (xem


v d 2 di).

b) Cp chu lc ca nn:

- Cng cao: c trng bi tr s K = 150 MN/m3 i din cho tt c


gi tr K ln hn 120 MN/m3 i vi mt ng cng v CBR = 15 (ch s
Califorlia v sc chu ti ca nn t) i din cho tt c cc gi tr CBR ln hn
13 i vi mt ng mm.

31

TCVN 8753 : 2011


- Cng trung bnh: c trng bi tr s K = 80 MN/m3 i din cho K
thay i t 60 n 120 MN/m3 i vi mt ng cng v CBR = 10 i din
cho CBR thay i t 8 n 13 i vi mt ng mm.
- Cng thp: c trng bi tr s K = 40 MN/m3 i din cho K thay
i t 25-60 MN/ m3 i vi mt ng cng v CBR = 6 i din cho CBR thay
i t 4-8 i vi mt ng mm.
- Cng rt thp: c trng bi tr s K = 20 MN/ m3 i din cho mi
gi tr ca K nh hn 25 MN/m3 i vi mt ng cng v CBR = 3 i din
cho mi gi tr ca CBR nh hn 4 i vi mt ng mm.
c) Cp p sut bnh ln nht cho php:
Cao

- p sut khng hn ch.

D
M
W

Trung bnh - p sut gii hn n 1,5 MPa.

Thp

- p sut gii hn n 1 MPa.

Rt thp

- p sut gii hn n 0,5 MPa.

d) Phng php nh gi:

*nh gi k thut: Nghin cu chuyn v cc c tnh ca mt ng


sn bay v p dng cng ngh nh gi trng thi mt ng sn bay.

* S dng kinh nghim my bay khai thc: Cng nhn theo thc t mt
ng sn bay chu c my bay c trng lng c th hot ng thng
xuyn an ton.

CH THCH: Cc v d sau y minh ho sc chu ti mt ng sn bay c cng b theo phng php


ACN-PCN:
V D 1:
Nu sc chu ti ca mt ng cng t trn nn t c cng trung bnh c nh gi k thut l PCN
80 v khng gii hn p sut bnh th n c cng b nh sau:
PCN 80 / R / B / W / T
V D 2:
Nu sc chu ti ca mt ng hn hp lm vic nh mt ng mm v t trn nn t c cng cao,
c nh gi theo my bay khai thc PCN 50 v p sut bnh my bay ti a cho php l 1,00 MPa th n
c cng b nh sau:
PCN 50 / F / A / Y / U
CH THCH: Mt ng hn hp.
V D 3:
Nu sc chu ti ca mt ng mm t trn nn t cng trung bnh, c nh gi k thut l PCN 40
v p sut bnh ti a cho php 0,80 MPa th n c cng b nh sau:
PCN 40 / F / B / 0,80 MPa / T

32

TCVN 8753 : 2011


V D 4:
Nu mt ng sn bay chu c my bay B747-400 vi gii hn tng trng lng l 390.000 kg th n c
cng b km theo ch thch nh sau:
CH THCH: PCN chu c my bay B747-400 vi gii hn tng trng lng 390.000 kg

6.6.7 Phi c hng dn iu chnh khai thc khi mt ng sn bay c dng cho my
bay c ACN ln hn PCN cng b ca mt ng theo cc quy nh 6.6.2 v 6.6.3
CH THCH:
1. Ti H.19 Ph lc H Tiu chun ny gii thiu c th phng php n gin hng dn iu chnh hot ng
qu ti ca my bay.
2 Xem thm annex 14, Attachment A, Section 19, details a simple method for regulating overload operations
while the Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 3, includes the descriptions of more detailed procedures
for evaluation of pavements and their suitability for restricted overload operations Trong annex 14, B sung A,
Mc 19 gii thiu c th phng php n gin hng dn iu chnh hot ng qu ti ca my bay, trong s
tay thit k sn bay ( Doc 9157) phn 3 trnh by c th qui trnh nh gi sc chu ti mt ng v hng
dn hn ch hot ng qu ti mt ng.

6.6.8 Sc chu ti ca mt ng sn bay phc v my bay c trng lng bng hoc


nh hn 5700 kg c cng b nh sau:
a) Trng lng my bay ln nht cho php;
b) p sut bnh hi ln nht cho php.
V D:
4.000 Kg / 0,50 MPa.

6.7 V tr kim tra my o cao trc khi bay.


6.7.1 Ti mi sn bay phi xy dng mt hoc nhiu v tr kim tra my o cao trc khi
bay.
6.7.2 V tr kim tra my o cao trc khi bay c t ti sn my bay.
CH THCH:
1 Cn c v tr kim tra my o cao trn sn my bay trc khi bay nhm kim tra my o cao trc
khi my bay ln ra trnh phi dng li kim tra khi ln ra khi sn my bay.
2 Thc t, ton b sn my bay u c th s dng lm v tr kim tra my o cao trc khi bay.

6.7.3 cao v tr kim tra my o cao trc khi bay c hiu l cao trung bnh ca
c khu vc m trn t v tr kim tra vi cao lm trn n mt. chnh cao ca bt
k phn no ca v tr kim tra my o cao trc khi bay so vi cao trung bnh ca c
khu vc cng khng c qu 3 m.

6.8 Cc khong cch cng b.


i vi vn ti hng khng thng mi quc t, cc c ly trn ng CHC sau y
c tnh ton lm trn n mt cng b:

33

TCVN 8753 : 2011


a)

TORA (Take - Off Run Available): C ly chy c th.

b)

TODA (Take - Off Distance Available): C ly ct cnh c th.

c)

ASDA ( Accelerate - Stop Distance Available): C ly dng khn cp c th.

d)

LDA (Landing Distance Available): C ly h cnh c th.

CH THCH: Hng dn tnh ton cc khong cch cng b c trnh by trong H.3 Ph lc H.

6.9 Tnh trng khu bay v cc cng trnh lin quan.


6.9.1 Thng tin v tnh trng khu bay v trng thi lm vic ca cc cng trnh lin quan
c gi n AIS, cn thng tin tng t v trng thi c bit c gi n cc c s
cung cp dch v khng lu cc n v ny thng bo cho cc my bay i v n. Thng
tin phi thng xuyn c cp nht v nhng thay i v trng thi khu bay phi c
bo co kp thi.
6.9.2 Phi m bo iu chnh v bo co kp thi tnh trng khu bay v trng thi lm vic
ca cc cng trnh, thit b lin quan, cng nh thng bo v nhng vn quan trng
hoc nhng vn lin quan n hiu qu khai thc my bay, c bit l cc vn sau:
a) cng tc xy lp hoc bo dng;
b) g gh hoc h hng trn ng CHC, ng ln hay sn my bay;
c) sch, trn ca ng CHC, ng ln hay sn my bay;
d) nc trn ng CHC, ng ln hay sn my bay;
e) cc t hoc di t cnh ng CHC, ng ln hay sn my bay;
f) ho cht s dng trn ng CHC hoc ng ln;
g) cc CNV tm thi khc, k c my bay ang ;
h) mt phn hoc ton b thit b bng mt ca sn bay b hng hoc hot ng sai;
i) ngun cp in thng thng hoc ngun cp in d phng b hng.
6.9.3 p ng cc iu khon 6.9.1 v 6.9.2, cn kim tra khu bay t nht mt ln
trong ngy sn bay c m s 1 v 2 v t nht 2 ln trong ngy vi sn bay m s 3 v 4.
CH THCH: Xem thm Guidance on carrying out daily inspections of the movement area is given in the
Airport Services Manual (Doc 9137), Part 8 and in the Manual of Surface Movement Guidance and Control
Systems (SMGCS) (Doc 9476) Hng dn kim tra khu vc hot ng hng ngy xem trong S tay Dch v
cng hng khng (Doc 9137), phn 8 v trong S tay hng dn di chuyn trn mt t v H thng kim sot
(SMGCS) (Doc 9476) .

34

TCVN 8753 : 2011


6.9.4 Nc trn ng CHC
Trong trng hp trn ng CHC c nc, cn m t trng thi b mt trn na chiu
rng nm phn gia ca n, km theo nh gi chiu su lp nc bng cch s dng
cc thut ng phn loi sau:
- VT M: B mt b thay i mu sc do nc.
- T: B mt b m do nc nhng khng b ng nc.
- NG NC: C i ch ng nc nhn thy bng mt thng.
- NGP NC: C din tch ln b ngp nc.
6.9.5 Phi thng bo khi ng CHC hoc mt phn ng CHC b trn do t.
6.9.6 ng CHC hoc mt phn ng CHC c coi l trn do t khi m cc s o
ma st ch ra rng ma st trn b mt c xc nh theo thit b th nghim thp hn
tiu chun ma st cho php.
CH THCH: Hng dn xc nh v bo co ma st ti thiu c trnh by trong H.7 Ph lc H.

6.9.7 n v qun l khai thc sn bay phi xc nh ma st ti thiu cho bit trng thi
trn ca ng CHC v loi thit b o ma st c s dng,
6.9.8 C quan c thm quyn thng bo tiu chun ma st ti thiu nh gi trng thi
trn ca ng CHC v loi thit b o ma st c s dng,
6.9.9 Cn chun b sn sng o b sung ma st cho nhng trng hp bt thng lm
ng CHC b trn. Khi xut hin iu kin lm ng CHC b trn th cn o v thng
bo cc gi tr ma st o b sung ca b mt ng CHC b trn .

6.10 Di chuyn my bay hng.


CH THCH: Xem thm iu 13.3. thng tin v dch v di chuyn my bay hng.

6.10.1 Sn bay cn c phng n di chuyn my bay hng mt kh nng t di chuyn.


Cn thng bo s in thoi v s Fax ca c quan qun l hot ng di chuyn
my bay hng trn khu bay hoc khu vc ln cn cho nh khai thc my bay theo quy nh.
6.10.2 Cn thng bo kh nng di chuyn my bay hng trn khu bay hoc khu vc ln cn
cho nh khai thc my bay.
CH THCH: Kh nng di chuyn my bay hng c th c biu th bng loi my bay nng nht m thit b
trn sn bay c th di chuyn c.

35

TCVN 8753 : 2011


6.11 Khn nguy v cu ho.
6.11.1 Sn bay phi c phng n khn nguy v cu ho. Phi thng bo trang thit b sn
bay c th khn nguy v cu ho i vi cc loi my bay.
6.11.2 Mc sn sng thng thng ti sn bay c biu th bng cp khn nguy v
cu ho km theo chng loi v s lng xe cu ho m sn bay phi c.
6.11.3 Khi mc sn sng ti sn bay v cp khn nguy v cu ho c thay i th cn
thng bo cho nhng c s cung cp dch v khng lu v AIS cc c quan ny c th
cung cp tin tc cn thit cho cc my bay i v n. Khi khc phc xong s thay i v
mc sn sng th cng phi thng bo cho cc c quan .
CH THCH: S thay i v mc sn sng c coi l thay i v cp cu ho khi c thay i v lng bt
cha chy, trang thit b, hoc nhn vin khai thc trang thit b cu ho

6.11.4 Khi c thay i ln v mc sn sng th cn nng cp n v khn nguy v cu


ho ti sn bay.

6.12 H thng ch th dc tip cn bng mt.


Phi lp t h thng ch th dc tip cn bng mt vi cc thng tin sau:
a) Hng ng CHC;
b) H thng thit b ct h cnh. i vi thit b AT-VASIS, PAPI hoc APAPI phi
ch r n pha no ca ng CHC, ngha l bn phi hay bn tri ng CHC;
c) khi trc h thng thit b khng song song vi tim ng CHC th phi ch ra gc
lch v hng lch tc l lch sang phi hay sang tri;
d) dc danh nh ca ng tip cn: i vi thit b loi T-VASIS hoc ATVASIS th gc ny l theo cng thc trn Hnh 23, i vi PAPI v APAPI th gc
ny l (B+C)/2 v (A+B)/2 theo Hnh 25;
e) cao ti thiu ca mt phi cng so vi ngng ng CHC nhn trn ng dc
tn hiu: i vi T- VASIS hay AT-VASIS th cao ny l cao thp nht m t
c th nhn thy vch n cnh. Cn thng bo cc cao b sung m t c
th nhn thy cc vch n cnh cng thm 1, 2 hay 3 n bay xung nhm phc v
tt hn cho my bay tip cn. i vi mt PAPI th y l gc t ca n th ba
tnh t ng CHC tr 2 ngha l gc B tr 2 v i vi AT-VASIS y l gc t
n xa hn ca ng CHC tr 2, tc l gc A tr 2.

36

TCVN 8753 : 2011


6.13 Phi hp gia cc c s cung cp dch v thng bo tin tc hng khng v nh
khai thc cng hng khng.
6.13.1 m bo cho cc AIS c thng tin cn thit thng bo trc chuyn bay v
trong khi bay th phi c s phi hp gia cc AIS v Nh khai thc cng hng khng sao
cho cc dch v ti sn bay thng bo kp thi cho AIS cc thng tin sau:
a) iu kin sn bay;
b) trng thi hot ng ca cc cng trnh thit b lin quan, dch v v nhng phng
tin dn ng trong khu vc chu trch nhim;
c) bt k thng tin no khc c ngha quan trng i vi hot ng ca my bay.
6.13.2 Trc khi a ra nhng thay i ca h thng dn ng hng khng (ANS), cc
c s chu trch nhim cung cp dch v tng ng phi xem xt tng thay i theo thi
gian AIS kp chun b, son tho v ban hnh nhng ti liu cn cng b. m bo
vic chun b cung cp thng tin cho AIS c kp thi, nhng c s dch v ny phi phi
hp cht ch vi nhau.
6.13.3 Nhng thay i v thng tin hng khng quan trng nh hng ln n bn hng
khng v/hoc cc ANS bng my tnh, c tm quan trng c bit m h thng gim st
v qun l thng tin hng khng (AIRAC) phi thng bo. Cc c s c trch nhim cung
cp dch v ca sn bay phi tun th nhng thi hn c hiu lc c AIRAC quc t xc
nh trc v tho thun c cng thm 14 ngy gi bu in na cc c s dch v
c trch nhim ti sn bay xem xt, cp nht thng tin, s liu th chuyn ti cc AIS.
CH THCH: Xem thm Annex 15 - Aeronautical Information Services, Chapter 6 and Appendix 4 - Ph c
15 Dch v thng bo tin tc hng khng, chng 6 v ph nh 4 .

6.13.4 Nhng c s dch v c trch nhim ti sn bay phi chun b thng tin/s liu hng
khng th cho cc AIS tnh ton vi sai s v chnh xc ca s liu hng khng
yu cu nh trong Ph lc E ca Tiu chun ny.
CH THCH:
1 C quan c thm quyn quy nh yu cu k thut i vi vic pht hnh in vn thng bo tin tc hng
khng - NOTAM (Notice To Airmen). (Xem thm: Annex 15, Chapter 5 and Appendices 6 and 2, respectivelyPh c 15, chng 5 v cc ph nh 6,2 tng ng)
2 Thng tin ca AIRAC c AIS cung cp ti thiu 42 ngy trc ngy AIRAC c hiu lc m bo ni
nhn c thng tin ti thiu 28 ngy trc ngy AIRAC c hiu lc.
3 C quan c thm quyn ph duyt Quy trnh xc nh thi hn c hiu lc chung c tnh quc t v hng
dn s dng AIRAC c AIRAC nh trc trong khong thi gian hiu lc 28 ngy v c th hin trong
hng dn ca c quan thng bo tin tc hng khng (Xem thm Aeronautical Information Services Manual
Doc 8126, Chapter 2- S tay dch v thng bo tin tc hng khng Doc 8126, chng 2).

37

TCVN 8753 : 2011


7 c tnh vt l ca sn bay (Cc yu t hnh hc v iu kin t nhin).
7.1 ng ct h cnh.
S lng v hng ng ct h cnh.
CH THCH:
1 C nhiu yu t nh hng n vic xc nh hng, v tr v s lng ng CHC.
2 Mt trong nhng yu t quan trng l h s s dng ng CHC, c xc nh theo s phn b gi. Mt
yu t quan trng khc l vic nh hng ng CHC sao cho d lp cc ng tip cn h cnh ph hp vi
cc qui nh v b mt tip cn theo iu 8. Nhng ch dn lin quan n cc yu t trn v cc yu t khc
c nu trong H.1 Ph lc H.
3 Khi chn v tr mi lm ng CHC c thit b cn xem xt cc vng my bay bay qua phi tha mn cc
quy tc tip cn c thit b v tip cn ht, sao cho tt c nhng CNV trong cc vng v cc yu t khc
khng hn ch vic khai thc cc loi my bay d kin s dng ng CHC.

7.1.1 Cn chn s lng v hng ng CHC trn sn bay sao cho m bo c h s


s dng sn bay theo yu cu v gi khng nh hn 95% i vi cc loi my bay m sn
bay phc v.
7.1.2 Cn chn v tr v hng ng CHC trn sn bay nhm m bo cho tuyn bay n
v bay i nh hng t nht n cc cng trnh ca a phng khu tip cn v cc cng
trnh ln cn sn bay t chu nh hng ca ting n khng phi gii quyt hu qu
trong tng lai.
7.1.3 Chn thnh phn gi cnh ln nht cho php.
Khi p dng 7.1.1, c th gi nh l trong iu kin bnh thng khng cho my bay ct h
cnh nu thnh phn gi cnh vt qu:
a) 37 km/h cho my bay c chiu di ng CHC tham chiu l 1500 m hoc ln
hn; trong trng hp thc t nu hiu qu hm phanh ca ng CHC km do h
s ma st dc khng , th thnh phn gi cnh khng qu 24 km/h;
b) 24 km/h cho my bay cn chiu di ng CHC tham chiu bng hoc ln hn
1200 m nhng nh hn 1500 m;
c) 19 km/h cho my bay cn chiu di ng CHC tham chiu nh hn 1200 m.
CH THCH: Trong H.1 Ph lc H trnh by cc yu t nh hng n h s s dng ng CHC v nhng
trng hp cho php xt n tc ng ca nhng tnh hung bt thng.

7.1.4 Cc thng s s dng.


Khi chn cc thng s tnh ton h s s dng ng CHC cn da vo nhng s liu
thng k tin cy v s phn b gi trong thi k cng di cng tt nhng khng di 5

38

TCVN 8753 : 2011


nm. Nhng thng s s dng c o t nht 8 ln trong ngy, vi nhng khong thi
gian bng nhau.
CH THCH: y ch xt gi bnh thng. Khi cn thit c th phi xt n cc cn ging nh trnh by trong
H.1 Ph lc H.

V tr ngng ng CHC
7.1.5 Ngng ng CHC c b tr cnh cui ng CHC, tr cc trng hp do cc
iu kin khai thc yu cu, c th chn v tr khc.
CH THCH: Ch dn lin quan n v tr ngng ng CHC trnh by H.10 Ph lc H.

7.1.6 Trong cc trng hp dch chuyn v tr thng thng ca ngng ng CHC tm


thi hay lu di th phi xem xt cc yu t nh hng n v tr ngng ng CHC. Khi
dch chuyn ngng do tnh trng ng CHC khng m bo th cn d kin mt khu vc
khng c chng ngi vt c chiu di ti thiu 60 m nm gia khu vc ng CHC khng
s dng c v ngng dch chuyn. ng thi phi b sung mt khu vc lm di bo
him u p ng cc yu cu k thut.
CH THCH: Ch dn v cc yu t lin quan c th xt n khi xc nh v tr ngng dch chuyn c nu
trong H.10 ca Ph lc H.

Chiu di thc t ca ng CHC.


7.1.7 ng CHC chnh.
Tr cc trng hp 7.1.9, chiu di thc t ng CHC chnh cn tho mn cc yu cu
khai thc ca my bay s dng ng CHC v khng nh hn chiu di ln nht c xc
nh bng cc h s iu chnh iu kin ti ch theo tnh nng ct h cnh ca my bay
s dng ng CHC.
CH THCH:
1 Nhng yu cu nu trn khng c ngha l phi khai thc my bay ti hn vi trng lng ti a.
2 Khi xc nh chiu di ng CHC c th xt c hai trng hp ct cnh v h cnh v my bay ct cnh v
h cnh theo c hai hng ng CHC.
3 Nhng iu kin ti ch c th c xem xt khi tnh ton bao gm cao, nhit , dc, m v cc
c tnh b mt ng CHC.
4 Khi khng bit tnh nng k thut ca my bay s s dng ng CHC th c th tham kho cc ti liu ch
dn xc nh chiu di thc t ca ng CHC chnh bng cch p dng cc h s iu chnh.

7.1.8 ng CHC ph.


Xc nh chiu di ng CHC ph tng t nh cch xc nh chiu di ng CHC
chnh. Tuy nhin ng CHC ph ch cn tnh cho my bay s s dng ng CHC ph

39

TCVN 8753 : 2011


nhm b tr cho ng CHC chnh hoc b sung h s s dng cc ng CHC t
nht bng 95 %.
7.1.9 ng CHC vi di hm phanh u hoc di quang.
Trong nhng trng hp c di hm phanh u hoc di quang tip gip vi ng CHC,
c th cho php chiu di thc ca ng CHC nh hn chiu di tnh c theo 7.1.7
hay 7.1.8 nhng trong trng hp ny bt c s s dng kt hp no ca ng CHC vi
di hm phanh u v di quang cng phi p ng nhng yu cu khai thc ca my bay
ct h cnh trn ng CHC .
CH THCH: Ch dn lin quan n vic s dng di hm phanh u v di quang xem H.2 Ph lc H.

Chiu rng ng CHC


7.1.10 Chiu rng ng CHC khng nh hn gi tr tnh bng mt bng sau:
M ch
M s
A

18

18

23

23

23

30

30

30

30

45

--

--

45

45

45

60

* Chiu rng ca ng CHC tip cn chnh xc khng c nh hn 30 m khi m s l 1 hoc 2.

Khong cch ti thiu gia hai tim ng CHC song song


7.1.11 Khong cch ti thiu gia hai tim ng CHC khng c thit b song song, c
s dng ng thi l:
a) 210 m khi m s ng CHC ln hn l 3 hoc 4;
b) 150 m khi m s ng CHC ln hn l 2;
c) 120 m khi m s ng CHC ln hn l 1.
7.1.12 Tu thuc vo iu kin c th, khong cch ti thiu gia hai tim ng CHC
song song c thit b l:
a) 1035 m cho tip cn song song c lp;
b) 915 m cho tip cn song song ph thuc;

40

TCVN 8753 : 2011


c) 760 m cho ct cnh song song c lp;
d) 760 m cho hot ng song song tch chiu;
tr nhng trng hp:
a) vi hot ng song song tch chiu, khong cch ti thiu c th:
1) gim 30 m cho tng khong so le 150 m m ng CHC dch v pha
my bay tip cn, nhng khng gim qu 300 m;
2) tng thm 30 m cho tng khong 150 m m ng CHC dch xa khi
my bay tip cn.
dc ca ng CHC
7.1.13 dc dc ng CHC.
dc dc trung bnh ng CHC c xc nh bng t s gia hiu s cao
im cao nht v thp nht dc tim ng CHC v chiu di ca ng CHC, khng vt
qu:
a) 1 % khi m s l 3 hoc 4;
b) 2 % khi m s l 1 hoc 2.
7.1.14 dc dc bt k phn no ca ng CHC cng khng vt qu:
a) 1,25 % i vi ng CHC c m s 4, tr khu vc 1/4 chiu di ng CHC
u v 1/4 chiu di ng CHC cui, dc dc khng vt qu 0,8 %;
b) 1,5 % khi ng CHC c m s 3, tr khu vc 1/4 chiu di ng CHC
u v 1/4 chiu di ng CHC cui, c thit b h cnh chnh xc CAT II hoc
CAT III, dc dc khng vt qu 0,8 %;
c) 2 % i vi ng CHC c m s 1 hoc 2.
7.1.15 Thay i dc dc ng CHC.
Trong trng hp khng trnh khi phi thay i dc dc th hiu s gia 2
dc k nhau khng vt qu:
a)

1,5 % i vi ng CHC c m s 3 hoc 4; v

b)

2 % i vi ng CHC c m s 1 hoc 2.

CH THCH: Hng dn thay i dc i vi ng CHC trnh by H.4 Ph lc H.

7.1.16 Chuyn tip dc dc ng CHC: Chuyn tip t dc ny sang dc khc


theo b mt cong vi bin dc khng vt qu:
a) 0,1 % trn 30 m (bn knh ti thiu ng cong ng l 30.000 m) i vi ng
CHC c m s 4 ;

41

TCVN 8753 : 2011


b)

0,2 % trn 30 m (bn knh ti thiu ng cong ng l 15.000 m) i vi


ng CHC c m s 3; v

c)

0,4 % trn 30 m (bn knh ti thiu ng cong ng l 7.500 m) i vi ng


CHC c m s 1 hoc 2.

CH THCH:
Khi li cao thit k c bc (khong cch gia hai im thay i dc ) khc 30 m th c th tnh li bin
dc vi cng bn knh cong ng cho php theo cng thc sau :
bin dc : a/R,
trong a l bc thit k tnh bng mt, R bn knh cong ng cho php tnh bng mt,
v d : a=40 m, R=30000 m, bin dc l : 40/30000=0,13 %

7.1.17 m bo tm nhn trn ng CHC.


Trong trng hp ng CHC khng trnh c s thay i dc th n phi cho
php nhn r t mt im bt k cao:
a)

3 m trn ng CHC n mi im khc cao 3 m trn ng CHC vi


khong cch t nht bng na chiu di ng CHC m ch C, D, E hoc F;

b)

2 m trn ng CHC n mi im khc cao 2 m trn ng CHC vi


khong cch t nht bng na chiu di ng CHC m ch B; v

c)

1,5 m trn ng CHC n mi im khc cao 1,5 m trn ng CHC vi


khong cch t nht bng na chiu di ng CHC m ch A.

CH THCH: Cn lu m bo tm nhn thng sut ton b chiu di ng CHC n ni khng th nhn


ht chiu di ng ln song song. sn bay c nhng ng CHC giao nhau, cn xem xt b sung tiu
chun tm nhn ca khu vc giao nhau nhm m bo cho hot ng c an ton.

7.1.18 Khong cch gia cc im thay i dc ng CHC.


Phi trnh mt ct dc ng CHC hnh sng hoc thay i nhiu dc dc cc
b cnh nhau. Khong cch gia cc nh ca hai ng cong lin tip khng nh hn gi
tr ln hn trong cc trng hp a) v b) tng ng di y:
a) tng gi tr tuyt i cc tr s thay i dc ( bin dc) nhn vi cc gi tr
tng ng:
1) 30.000 m khi m s ng CHC l 4;
2) 15.000 m khi m s ng CHC l 3;
3) 5.000 m khi m s ng CHC l 1 hoc 2;
b) 45 m;

42

TCVN 8753 : 2011


CH THCH: Hng dn thc hnh nhng yu cu k thut trn c nu trong H.4 Ph lc H.

7.1.19 dc ngang ng CHC.


m bo thot nc nhanh, b mt ng CHC lm 2 mi li, khi ch c mt mi
th hng dc cn xui theo chiu gi thi nc thot nhanh khi ma. dc ngang l
tng nht bng:
a) 1,5 % khi m ch C, D, E hoc F;
b) 2 % khi m ch A hoc B;
nhng trong bt k trng hp no cng khng vt qu 1,5% v 2% tng ng, cng
khng c nh hn 1 % , tr nhng ch giao nhau gia ng CHC hay ng ln v
cn c nhng dc nh hn.
Trn b mt c trc ngang hai mi li th dc ngang v hai pha i xng qua tim.
CH THCH:
1 Khi c gi cnh thi trn ng CHC t th cn quan tm n vn trt do thot nc km.
2 Thng tin v vn ny v cc yu t khc lin quan c trnh by trong H.7 ca Ph lc H.

7.1.20 dc ngang ng CHC c bn khng thay i trn sut chiu di ng CHC


ngoi cc ch giao nhau vi ng CHC khc hoc ng ln m dc cn thay
i do phi chuyn tip m thun v thot nc.
Sc chu ti ca ng CHC.
7.1.21 ng CHC phi chu c hot ng ca my bay khai thc d bo.
B mt ng CHC
7.1.22 B mt ng CHC phi c xy dng m bo ma st v khng nh hng
xu khc n vic ct cnh v h cnh ca my bay.
CH THCH: Ch dn v dung sai thit k v nhng thng tin khc c nu H.5 ca Ph lc H.

7.1.23 B mt ng CHC phi c xy dng sao cho c ma st tt k c khi b


t.
7.1.24 Cn o ma st ca ng CHC mi hay b mt ci to bng thit b o ma st lin
tc c cc thit b t gy m bit ma st theo yu cu thit k.
CH THCH: Ti H.7 Ph lc H ch dn v c tnh ma st ca b mt ng CHC mi.

7.1.25 Chiu su trung bnh ca rnh nhm trn b mt mi khng nh hn 1,0 mm.
CH THCH: tho mn yu cu ny cn x l b mt c bit.

7.1.26 B mt c rnh hoc g cn vung gc vi tim ng CHC hoc song song vi khe
ngang, nu khe ngang khng vung gc vi tim.
43

TCVN 8753 : 2011

7.2 L ng ct h cnh.
Yu cu chung
CH THCH: Ch dn v c tnh v yu cu gia c l ng CHC c nu H.8 Ph lc H.

7.2.1 ng CHC m ch D hay E v ng CHC c chiu rng nh hn 60 m phi c l.


7.2.2 ng CHC m ch F phi c l.
Chiu rng l ng CHC
7.2.3 Chiu rng l ng CHC.
L ng CHC nn b tr i xng hai bn ng CHC sao cho tng chiu rng ng
CHC v cc l ca n khng nh hn:
a) 60 m nu ng CHC c m ch D hoc E; v
b) 75 m nu ng CHC c m ch F.
dc l ng CHC
7.2.4 B mt l gip vi ng CHC bt u t mp ng CHC vi dc ngang hng
xui ra ngoi khng ln hn 2,5 %.
Sc chu ti l ng CHC:
7.2.5 L ng CHC c gia c hoc xy dng sao cho c th chu c ti trng ca
my bay ln ra ngoi ng CHC m khng lm h cu trc my bay v cc phng tin
vn ti hot ng trn l.

7.3 Sn quay u ng ct h cnh.


Yu cu chung
7.3.1 Cui ng CHC m ch l D, E hoc F khng c ng ln hoc ng ln quay
u, th phi c sn quay u ng CHC cho my bay quay u 180 . (xem Hnh 1).
7.3.2 Cui ng CHC m ch l A, B hoc C khng c ng ln hoc ng ln quay
u, th nn c sn quay u ng CHC cho my bay quay u 180 , nu c iu
kin hoc c yu cu .
CH THCH: C th lm sn quay u ng CHC v tr trung gian dc theo ng CHC nhm gim thi
gian ln v qung ng ln my bay khng phi i ht chiu di ng CHC.

44

TCVN 8753 : 2011

Hnh 1. Mt bng sn quay u in hnh

7.3.3 Sn quay u ng CHC c th t c hai pha tri hoc phi ca ng CHC


c hai u ng CHC v v tr trung gian no theo yu cu.
CH THCH: Vic quay u s thun tin hn khi t sn quay u pha tri ca ng CHC, v gh ngi ca
li trng thng bn tri.

7.3.4 Gc giao nhau ca sn quay u ng CHC vi ng CHC khng vt qu 30o.


7.3.5 Gc quay ca bnh li mi dng thit k sn quay u ng CHC khng vt
qu 45o.
7.3.6 Sn quay u ng CHC c thit k sao cho khi cabin ca my bay trn vch
sn tn hiu sn quay u, th khong cch gia bt k mp ngoi bnh no ca cng my
bay v mp ca sn quay u cng khng nh hn gi tr trong bng sau:

M ch

Khong cch ti thiu t mp ngoi bnh ngoi cng my bay n mp


sn quay u

1,5 m

2,25 m

3 m nu sn quay u ng CHC s dng cho my bay c c s cng nh hn 18 m


4,5 m nu sn quay u ng CHC s dng cho my bay c c s cng ln hn 18 m

4,5 m

4,5 m

4,5 m

CH THCH: C s cng l khong cch t cng mi ti tim ca cng chnh.

45

TCVN 8753 : 2011

7.3.7 Ni c iu kin thi tit xu v ma st b mt km, khong cch trn c th tng ln


6 m cho m ch E v F.
dc sn quay u ng CHC
7.3.8 dc dc v dc ngang trn sn quay u ng CHC phi thot nc,
khng cho nc ng trn b mt. Cc dc ny c th bng dc mt ng CHC.
Sc chu ti sn quay u ng CHC
7.3.9 Sc chu ti ca sn quay u ng CHC t nht phi bng sc chu ti ca ng
CHC ca n, v trong thc t sn quay u phi phc v hot ng quay ca my bay do
chu p lc ln hn so vi c mt ng CHC.
CH THCH: Khi sn quay u ng CHC c b mt l mt ng mm, th n c th chu c lc tc dng
theo phng ngang do cc bnh ca cng chnh gy ra trong qu trnh quay vng.

B mt sn quay u ng CHC
7.3.10 B mt sn quay u ng CHC khng c c cc h hng b mt nh hng
xu n my bay s dng sn quay u.
7.3.11 B mt sn quay u ng CHC cn c xy dng sao cho c c tnh ma st
tt cho my bay s dng c n ngay c khi b mt b t.
7.3.12 Sn quay u ng CHC cn c l rng khi b xi mn b mt do tc ng
ca lung kh ng c my bay v trnh cc vt bn ngoi tc ng lm h ng c my
bay.
CH THCH: Chiu rng ti thiu ca l sn quay u ng CHC cn rng hn phm vi ng c ngoi ca
my bay m n phc v, do n c th rng hn l ng CHC.

7.3.13 L sn quay u ng CHC c th chu c cc hot ng ca my bay trn sn


quay u m khng lm h hng my bay v cc loi phng tin c gii phc v mt t
khc hot ng trn l.

7.4 Di ct h cnh
Yu cu chung
7.4.1 ng CHC v cc di hm phanh u ca n thuc vo di CHC.
Chiu di di CHC
7.4.2 Chiu di di CHC gm ng CHC v cc on ko di thm nm trc ngng k
t mp ng CHC hoc di hm phanh u vi chiu di khng nh hn:

46

TCVN 8753 : 2011


a) 60 m khi ng CHC c m s l 2, 3 hoc 4;
b) 60 m khi ng CHC c m s l 1 v ng CHC c thit b;
c) 30 m khi ng CHC c m s l 1 v ng CHC khng c thit b.
Chiu rng di CHC
7.4.3 Chiu rng di CHC ca ng CHC tip cn chnh xc: c m rng theo phng
ngang khi iu kin cho php ti khong cch khng c nh hn:
a) 150 m khi m s l 3 hoc 4;
b) 75 m khi m s l 1 hoc 2;
v mi pha ca tim ng CHC v ko di ht chiu di di CHC
7.4.4 Chiu rng di CHC ca ng CHC tip cn gin n c th c m rng v mi
pha theo phng ngang ti khong cch khng nh hn:
a) 150 m khi m s l 3 hoc 4; v
b) 75 m khi m s l 1 hoc 2;
v mi pha k t tim ng CHC v ko di ht chiu di di CHC.
7.4.5 Chiu rng di CHC ca ng CHC khng c thit b c th c m rng v mi
pha theo phng ngang ht chiu di di CHC vi khong cch khng c nh hn:
a) 75 m khi m s l 3 hoc 4;
b) 40 m khi m s l 2;
c) 30 m khi m s l 1.
Vt th trn di CHC
CH THCH: Xem 13.9 ch dn lin quan n v tr v lp t trang thit b trn di CHC.

7.4.6 Nu vt th nm trn di CHC c th uy hip an ton bay th cn xem n nh CNV v


phi di chuyn cng xa cng tt.
7.4.7 Trn di CHC khng c c bt k cng trnh c nh no ngoi cc thit b bng
mt cn thit cho mc ch dn ng hng khng v tho mn cc yu cu d gy an
ton nu iu 9 trong phm vi:
a)

77,5 m k t tim ng CHC c thit b h cnh chnh xc CAT I, II hoc III khi

m s l 4 v m ch l F; hoc
b) 60 m k t tim ca ng CHC c thit b h cnh chnh xc CAT I, II hay III khi
m s l 3 hoc 4; hoc

47

TCVN 8753 : 2011


c) 45 m k t tim ca ng CHC c thit b h cnh chnh xc CAT I khi m s l
1 hoc 2.
Khng c c vt th di ng trong phm vi ny ca di CHC trong thi gian my
bay ct h cnh trn ng CHC.
Quy hoch ng (san nn) di CHC
7.4.8 Phi Quy hoch ng di CHC ca ng CHC c thit b trong phm vi khong
cch ti thiu:
a) 75 m khi m s l 3 hoc 4;
b) 40 m khi m s l 1 hoc 2;
v mi pha k t tim ng CHC ko di nhm m bo cho my bay s dng ng
CHC an ton trong trng hp ln ra khi phm vi ng CHC.
CH THCH: Ch dn lin quan n phm vi Quy hoch ng ln hn ca ng CHC m s 3 hoc 4 tip cn
chnh xc c nu H.8 ca Ph lc H.

7.4.9 Quy hoch ng di CHC ca ng CHC khng c thit b, trong gii hn ti thiu:
a) 75 m khi m s 3 hoc 4;
b) 40 m khi m s 2;
c) 30 m khi m s 1;
v mi pha k t tim ng CHC ko di nhm m bo cho my bay s dng ng
CHC an ton trong trng hp ln ra khi phm vi ng CHC.
7.4.10 B mt mt phn di CHC trong phm vi ng CHC, l hay di hm phanh u
chnh l b mt ca ng CHC l hay di hm phanh u.
7.4.11 Phn di CHC di t nht trong phm vi 30 m trc ngng ng CHC c xy
dng cn thn, nhm chng xi do lung kh t ng c my bay v khi my bay chm
bnh khng b va p vo mp ng CHC nh ln.
dc di CHC
7.4.12 dc dc di CHC.
dc dc ca di CHC thit k khng vt qu:
a) 1,5 % khi m s l 4;
b) 1,75 % khi m s l 3;
c) 2 % khi m s l 1 hoc 2.

48

TCVN 8753 : 2011


7.4.13 Thay i dc dc trn di CHC.
Thay i dc dc di CHC cng t cng tt, trnh chuyn tip dc t ngt hay cc
dc ngc chiu qu ln.
7.4.14 dc ngang di CHC.
dc ngang trn di CHC c thit k khng cho ng nc mt nhng khng
ln hn:
a) 2,5 % khi m s l 3 hoc 4;
b) 3 % khi m s l 1 hoc 2;
tr trng hp cn thot nc nhanh trong phm vi 3 m u tin ngoi mp ng CHC,
l hoc di hm phanh u c dc m theo hng t ng CHC ra c th ly bng 5 %.
7.4.15 dc ngang bt k phn no ngoi gii hn Quy hoch ng ca di CHC khi
nhn t pha ng CHC cng khng c hng ln qu 5 %
Sc chu ti ca di CHC
7.4.16 Sc chu ti ca di CHC bao gm ng CHC c thit b, trong gii hn ti thiu:
a) 75 m khi c m s l 3 hoc 4; v
b) 40 m khi c m s l 1 hoc 2;
tnh t tim ng CHC v ng ko di ca n cn c gia c hoc xy dng sao cho
khi cc loi my bay d kin khai thc ln ra ngoi ng CHC t b nguy him nht do sc
chu ti khc nhiu so vi ng CHC.
7.4.17 Sc chu ti ca di CHC bao gm ng CHC khng c thit b, trong gii hn ti
thiu:
a) 75 m khi c m s l 3 hoc 4;
b) 40 m khi c m s l 2;
c) 30 m khi c m s l 1;
tnh t tim ng CHC v ng ko di ca n c gia c hoc xy dng sao cho khi
cc loi my bay d kin khai thc ln ra ngoi ng CHC t b nguy him nht do kh
nng chu ti khc nhiu so vi ng CHC.

7.5 Bo him u ng ct h cnh.


Yu cu chung
7.5.1 Phi c di bo him u ng CHC cui di CHC i vi ng CHC:
49

TCVN 8753 : 2011


a. m s l 3 hoc 4;
b. m s 1 hoc 2 v ng CHC c thit b.
CH THCH: Ti liu hng dn v bo him u ng CHC nu H.9 ca Ph lc H.

Kch thc bo him u ng CHC


7.5.2 Bo him u ng CHC di t nht l 90m.
7.5.3 Bo him u ng CHC cn c ko thm cng di cng tt n:
a) 240 m khi m s l 3 hoc 4;
b) 120 m khi m s l 1 hoc 2.
7.5.4. Chiu rng bo him u ng CHC t nht bng 2 ln chiu rng ng CHC ca
n.
7.5.5 Chiu rng ca bo him u ng CHC nhng ni c th, bng chiu rng quy
hoch ng ca di CHC .
Vt th trn bo him u ng CHC
CH THCH: Xem 13.9 ch dn chn v tr xy lp trang thit b vng bo him u ng CHC.

7.5.6 Vt th trn bo him u ng CHC nguy him cho my bay c xem nh l


CNV v cn tm mi cch di chuyn i cng xa cng tt.
Lm quang v Quy hoch ng bo him u ng CHC
7.5.7 Bo him u ng CHC c lm quang v Quy hoch ng nhm m bo an
ton cho my bay khi h cnh chm bnh trc ng CHC hoc ln ra ngoi ng
CHC.
CH THCH: B mt t ca khu vc bo him u ng CHC khng nht thit phi xy dng cht lng tt
nh dng CHC, tuy nhin cn tho mn yu cu 7.5.11.

dc khu vc bo him u ng CHC


7.5.8 dc khu vc bo him u ng CHC c chn sao cho mi phn ca khu vc
u ng CHC khng nh ln khi mt phng tip cn hoc mt phng ln cao khi ct
cnh.
7.5.9 dc dc bo him u ng CHC khng vt qu dc xung 5 %. Vic thay
i dc dc phi m thun, trnh nhng chuyn tip t ngt hay nhng dc ngc
chiu qu ln.
7.5.10 dc ngang bo him u ng CHC khng ln hn dc ln v xung 5 %.
dc chuyn tip cng m thun cng tt.

50

TCVN 8753 : 2011


Sc chu ti bo him u ng CHC
7.5.11 Bo him u ng CHC c chun b v xy dng sao cho gim c nguy c
hng khi my bay chm bnh trc ng CHC hoc ln ra ngoi ng CHC, gim
nhanh tc ca my bay v thun li cho cc phng tin khn nguy v cu ho di
chuyn nh yu cu trong 13.2.26 n 13.2.28.

7.6 Di quang.
CH THCH: Nhng yu cu k thut chi tit i vi di quang c nu trong iu ny, khng c ngha l phi
c di quang. Trong H.2 ca Ph lc H v s tay hng dn thit k sn bay (Aerodrome Design Manual, Doc
9157) trnh by chi tit vic p dng di quang.

V tr di quang
7.6.1 Di quang c bt u cui c ly chy c th.
Chiu di di quang
7.6.2 Di quang khng vt qu na chiu di chy c th.
Chiu rng di quang
7.6.3. Di quang c chiu rng t nht 75 m v mi pha tim ng CHC ko di.
dc di quang
7.6.4 a hnh di quang khng c nh ln khi mt nghing vi dc ln 1,25 %. Gii
hn di ca mt phng l mt nm ngang c tnh cht :
a) vung gc vi mt phng ng i qua tim ng CHC;
b) i qua mt im nm trn tim ng CHC cui c ly chy c th.
7.6.5 C th trnh dc ln thay i t ngt nu dc di quang tng i nh hay
dc trung bnh l dc ln. Trong nhng trng hp di quang nm trong phm vi 22,5 m
hoc mt na chiu rng ca ng CHC, tu theo gi tr no ln hn, v mi pha tim
ng CHC ko di ; dc, s thay i dc cng nh s chuyn tip ca dc t
ng CHC n di quang phi ph hp vi yu cu ca ng CHC .
Vt th trn di quang
CH THCH: Xem ch dn chun b, lp t thit b trn di quang 13.9.

7.6.6 Vt th trn di quang c nguy c lm mt an ton cho my bay c coi nh CNV


v phi di i.

51

TCVN 8753 : 2011


7.7 Di hm phanh u.
CH THCH: Nhng yu cu k thut chi tit i vi di hm phanh u khng c ngha l phi c di hm
phanh u. Trong H.2, Ph lc H c ch dn p dng di hm phanh u.

Chiu rng di hm phanh u.


7.7.1 Di hm phanh u c chiu rng nh ng CHC m n ni tip.
dc ca di hm phanh u
7.7.2 dc v s thay i dc ca di hm phanh u cng nh chuyn tip t ng
CHC n di hm phanh u phi tun theo yu cu ca cc iu t 7.1.13 n 7.1.19 i
vi ng CHC m di hm phanh u ni tip, tr nhng trng hp khi:
a) gii hn dc 0,8 % trong 7.1.14 i vi on 1/4 th nht v cui cng ca
ng CHC khng nht thit phi p dng i vi di hm phanh u.
b) ch tip gip gia di hm phanh u vi ng CHC v dc theo di hm
phanh u s thay i dc ti a c th bng 0,3 % trn on 30 m (bn knh
ti thiu ca ng cong ng bng 10.000m) i vi ng CHC c m s 3
hoc 4.
Sc chu ti ca di hm phanh u.
7.7.3 Di hm phanh u c gia c hay xy dng sao cho khi my bay ct cnh gin
on, n c th chu c ti trng my bay m khng lm hng cu trc my bay.
CH THCH: Trong H.2 Ph lc H nu ch dn lin quan n sc chu ti ca di hm phanh u.

B mt di hm phanh u
7.7.4 B mt di hm phanh u c xy dng sao cho bo m c h s bm tt nh
ng CHC ca n k c khi di hm phanh u b t.
7.7.5 ma st trn di hm phanh u khng c mt ng nhn to khng nh hn
ma st ng CHC m di hm phanh u tip gip.

7.8 Khu vc hot ng ca thit b v tuyn o cao


Yu cu chung
7.8.1 Khu vc hot ng ca thit b v tuyn o cao (Radio altimeter operating areaRAOA) c b tr trong vng trc ngng vo ca ng CHC tip cn chnh xc.
Chiu di ca khu vc
7.8.2 Khu vc hot ng ca RAOA c m rng ra pha trc ngng t nht l 300 m.

52

TCVN 8753 : 2011


Chiu rng ca khu vc
7.8.3 Chiu rng ca khu vc hot ng ca RAOA c m rng ra hai pha cch tim
ng CHC 60 m, tr nhng tnh hung c bit cho php, khong cch c th c
gim xung nhng khng di 30 m, nu vic gim khng nh hng n an ton hot
ng ca my bay.
Thay i dc dc
7.8.4 Thay i dc dc trn khu vc hot ng ca RAOA: ht sc trnh thay i dc
a hnh hoc thay i t nht. Khi khng trnh c thay i dc th phi thay i t t
trnh t ngt hoc i chiu dc. S thay i gia 2 dc cnh nhau khng vt qu
2 % trn 30 m.
CH THCH. - Hng dn v khu vc hot ng ca RAOA c trnh by trong H.4.3 Ph lc H v trong "
Manual of All-Weather Operations, (Doc 9365), Section 5.2- S tay bay mi thi tit, (Doc 9365), Phn 5.2 ,
Hng dn s dng thit b v tuyn c trnh by trong PANS-OPS, Volume II,Part II, Section 1- PANSOPS, Tp II, Phn II, Chng I .

7.9 ng ln.
Yu cu chung
7.9.1 Phi xy dng ng ln m bo cho my bay di chuyn nhanh v an ton trn mt
t.
7.9.2 my bay nhanh chng vo v ra khi ng CHC phi d kin ng ln vo
v ra. Khi mt giao thng ln c th nghin cu xy dng ng ln thot nhanh.
7.9.3 ng ln c thit k sao cho khi v tr cabin my bay nm pha trn tim ng ln
th bnh ngoi ca cng chnh cch mp ng ln khng nh hn cc gi tr trong bng
sau:
M ch

Khong cch

1,5 m

2,25 m

3 m nu ng ln dng cho my bay c c s cng nh hn 18 m.


4,5 m nu ng ln dng cho my bay c c s cng bng hoc ln hn 18 m.

4,5 m

4,5 m

4,5 m

53

TCVN 8753 : 2011


CH THCH:
1 C s cng l khong cch t cng mi n tim hnh hc ca cng chnh.
2 Khi m ch l F v mt giao thng ln, c th chn khong cch mp ngoi cc bnh n mp ng ln
ln hn 4,5m nhm cho php tc ln ln hn.

7.9.4 ng ln hin dng hoc thit k m cha tho mn yu cu ca 7.9.3 th phi


ci to p ng tiu chun ny trong thi hn do c quan c thm quyn quy nh k t
khi Tiu chun ny c hiu lc.
7.9.5 Chiu rng ng ln trn on thng khng nh hn gi tr trong bng di y:
M ch

Chiu rng ng ln

7,5 m

10,5 m

15 m ng ln cho my bay c c s cng di 18 m;


18 m ng ln cho my bay c c s cng bng hoc ln hn 18 m.

18 m ng ln cho my bay c khong cch ngoi cc bnh di 9 m.


23 m ng ln cho my bay c khong cch ngoi cc bnh bng hoc ln hn 9 m.

23 m

25 m

Cc ch vng ca ng ln
7.9.6 Cng t thay i hng ca ng ln cng tt. Bn knh on vng ph thuc vo
tnh c ng v vn tc ln thng thng ca my bay dng ng ln. on vng c
thit k sao cho khi v tr cabin my bay nm trn vch tim ng ln th khong cch t
mp ng ln ti bnh ngoi ca cng khng nh hn gi tr nu trong 7.9.3.
CH THCH:
1 V d m rng ng ln m bo khong cch nu t mp ng ln ti bnh c minh ho trn
Hnh 2.
2 V tr cc vch sn tn hiu v n tim ng ln c nu ti 9.2.8.4 v 9.3.16.11.
3 ng cong phc hp trn on cong cho php gim m rng hoc khng phi m rng ng ln
nhiu.

V tr tip gip v giao nhau.


7.9.7 Cn m rng v tr tip gip ng ln v ng CHC, sn my bay v cc ng
ln khc cng nh cc v tr giao nhau ca chng my bay di chuyn c d dng.
Phn m rng c hnh dng m bo cho my bay i qua v tr tip gip hoc giao nhau
vn gi c khong cch ti thiu ca bnh ti mp ng ln nu trong 7.9.3.

54

TCVN 8753 : 2011


CH THCH: Cn xem xt khong cch cng my bay khi thit k on m rng.

Hnh 2. on vng ca ng ln

Cc khong cch ti thiu ca ng ln.


7.9.8 Khong cch gia tim ng ln v tim ng CHC, tim ng ln song song hoc
vt th khng nh hn kch thc quy nh Bng 2, tr ngoi l cho php gi cc khong
cch nh hn ang c ti sn bay nu n khng lm mt an ton hoc khng nh hng
n hot ng thng xuyn ca my bay.
CH THCH:
1 Cc thit b ILS v MLS c th nh hng ti v tr ca ng ln do my bay ln hay u gy nhiu tn hiu
ILS v MLS.
2 Khong cch Bng 2 ct 10 khng c ngha l m bo cho php quay u bnh thng t mt
ng ln ny sang mt ng ln song song khc.
3 C th tng thm khong cch gia tim ca ng ln trn sn my bay n vt th nu ct 12 Bng 2 do
tc lung hi pht nguy him cho hot ng dch v mt t.

dc ng ln.
7.9.9 dc dc ca ng ln khng c vt qu:
a) 1,5 % i vi sn bay m ch l C, D, E hoc F;
55

TCVN 8753 : 2011


b) 3 % i vi sn bay m ch l A hoc B.

Bng 2. Cc khong cch ti thiu ca ng ln


Khong cch gia tim ng ln v tim ng CHC
(m)

M
ch

ng CHC c thit b

ng CHC khng c
thit b

M s

M s

T tim L
khng
phi
l
ng
ln
T tim
Tim L trn sn
my
ti tim
L (m) bay ti vt
th (m)

T tim
ng
ln trn
sn
my
bay ti
vt th
(m)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

82,5

82,5

37,5

47,5

23,75

16,25

12

87

87

42

52

33,5

21,5

16,5

168

93

44

26

24,5

176

176

101

101

66,5

40,5

36

182,5

107,5

80

47,5

42,5

190

115

97,5

57,5

50,5

CH THCH: Khong cch trong cc ct (2) n (9) l khong cch thng thng gia ng CHC v ng
ln. Cc khong cch trong ct t (2) n (9) cha phi l khong trng pha sau my bay ang ch cho
my bay khc i qua trn ng ln song song.

7.9.10 Thay i dc dc ng ln.


Trong cc trng hp khng th trnh c thay i dc ng ln th vic
chuyn t dc ny sang dc khc c thc hin theo b mt cong vi cc gi tr
bin dc khng ln hn:
a) 1 % trn 30 m (bn knh cong ng ti thiu 3.000 m), khi m ch C, D, E hoc F;
b) 1 % trn 25 m (bn knh cong ng ti thiu l 2.500 m) khi m ch A hoc B.
7.9.11 Tm nhn ng ln.
Trong trng hp khng th trnh khi thay i dc th cn thay i chng sao
cho t bt k im no trn ng ln cao:
a) 3 m c th nhn thy ton b b mt ng ln cch xa im nhn t nht 300 m,
nu m ch l C, D E hoc F.

56

TCVN 8753 : 2011


b) 2 m c th nhn thy ton b b mt ng ln cch xa im nhn t nht 200 m,
nu m ch l B;
c) 1,5 m c th nhn thy ton b b mt ng ln cch xa im nhn t nht 150 m,
nu m ch l A.
7.9.12 dc ngang ng ln.
dc ngang ca ng ln phi ln trnh ng nc trn b mt ng ln
nhng khng vt qu:
a) 1,5 % khi m ch l C, D, E hoc F;
b) 2 % khi m ch l A hoc B.
CH THCH: Xem 7.13.4 v dc ngang ng ln trn sn my bay.

Sc chu ti ca ng ln
7.9.13 Sc chu ti ca ng ln ti thiu phi bng sc chu ti ca ng CHC lin
quan, trong cn ch n mt hot ng trn ng ln cao hn v vn tc chuyn
ng thp hoc cc ng tc dng ca my bay nn ng ln phi chu ng sut ln hn
ng CHC tng ng.
B mt ca ng ln.
7.9.14 Khng c s dng b mt ng ln hng gy nguy him cho kt cu my bay.
7.9.15 Phi xy dng b mt ng ln c ma st tt c khi b t.
ng ln thot nhanh.
CH THCH: Hnh 3 minh ha ng ln thot nhanh. Cc yu cu chung i vi ng ln cng p dng cho
ng ln ny. C th xem thm chi tit hng dn thit k ng ln thot nhanh trong S tay thit k sn
bay ca ICAO ( Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2.)

7.9.16 ng ln thot nhanh c thit k vi bn knh cong nh nht cho my bay ri


ng CHC l:
a) 550 m cho ng CHC c m s 3 hoc 4,
b) 275 m cho ng CHC c m s 1 hoc 2
vn tc ln ra iu kin mt ng m t l:
c) 93 km/h cho ng CHC c m s 3 hoc 4,
d) 65 km/h cho ng CHC c m s 1 hoc 2.
CH THCH: C th xc nh v tr ng ln thot nhanh v tc my bay trn ng ln ra cn c vo cc
yu cu tc .

57

TCVN 8753 : 2011

Hnh 3. ng ln thot nhanh

7.9.17 Bn knh phn m bng ch r ca ng ln thot nhanh phi m bo rng v


d nhn bit kp thi li vo v ra ca ng ln.
7.9.18 ng ln thot nhanh phi c mt on thng trong phn r ra cho my bay t
ng CHC ra c th dng li hon ton cch xa mi ng ln ct qua.
7.9.19 Gc giao nhau ca ng ln thot nhanh vi ng CHC khng ln hn 45o v
khng nh hn 25o, tt nht l bng 30o.

ng ln trn cu
7.9.20 ng ln trn cu c b mt vng chc cho my bay ln c o vung gc vi
tim ng ln trn cu vi chiu rng khng c nh hn chiu rng ca on c quy
hoch ng lm di ln.
7.9.21 Phi c ng cho phng tin khn nguy v cu ho vo c theo c hai hng
trong khong thi gian quy nh khn nguy cu ha i vi my bay ln nht s dng cu
trn ng ln.
CH THCH: Khi ng c my bay nh hng n kt cu ca cu th cn bo v khu vc tip xc trc tip
ca cu vi lung kh ca ng c.

7.9.22 Cu c xy dng trn on thng ca ng ln v c on ni thng hai u


cu cho my bay qua cu thun li.

58

TCVN 8753 : 2011


7.10 L ng ln.
7.10.1 Trn on ng ln thng m ch C, D hoc E cn b tr l hai pha i xng
vi ng ln sao cho tng chiu rng ca ng ln v cc l trn cc on thng khng
nh hn:
a) 60 m, khi m ch F;
b) 44 m, khi m ch E;
c) 38 m, khi m ch D;
d) 25 m, khi m ch C.
ti cc ch vng, ch ni tip hay nt giao nhau ca ng ln, ni mt ng c m
rng, chiu rng ca l khng nh hn chiu rng ca l trn on ng ln thng lin k.
7.10.2 B mt l ng ln dng cho my bay c ng c tuc bin c gia c nhm
chng xi mn v chng vt liu b mt b ht vo ng c my bay.

7.11 Di ln.
Yu cu chung
7.11.1 Mi ng ln, ngoi ng ln trn sn my bay, u phi nm trong di
ng ln, hay cn gi l di ln.
Chiu rng ca di ln.
7.11.2 Di ln c b tr dc theo chiu di ng ln i xng v hai pha so vi tim
ng ln, c chiu rng ti thiu bng cc khong cch nu trong ct 11 Bng 2.
CH THCH: Thng tin lin quan ti vic b tr v lp t trang thit b trn di ln c nu trong 13.9.

Vt th trn di ln.
7.11.3 Trn di ln khng c c cc vt th e da an ton my bay ln.
CH THCH: Cn nghin cu v tr v thit k h thng thot nc trn di ln nhm trnh nguy him cho my
bay khi ln ra khi ng ln. Np ca h thng thot nc c thit k theo yu cu.

Quy hoch ng di ln.


7.11.4 Phn trung tm ca di ln c qui hoch ng n c ly ti thiu cch tim ng
ln l:
a) 11 m khi m ch A;
b) 12,5 m khi m ch B hoc C;
c) 19 m khi m ch D;
59

TCVN 8753 : 2011


d) 22 m khi m ch E;
e) 30 m khi m ch l F.
dc ca di ln.
7.11.5 B mt ca di ln ti mp ng ln hoc l, nu c, bng cao ca mp ng
ln hoc l, khng c c dc ngang hng ln qu:
a) 2,5 % i vi di ln m ch C, D, E hoc F.
b) 3 % i vi di ln m ch A hoc B.
Trong hng ln ca dc c so vi dc ngang ca b mt ng ln tip
gip ch khng phi so vi mt phng ngang. dc ngang i xung so vi mt phng
ngang khng vt qu 5 %.
7.11.6 dc ngang ca bt k phn no nm ngoi phn quy hoch ng ca di ln
cng khng vt qu dc ln hoc xung 5 % theo hng nhn t ng ln.

7.12 Sn ch, v tr ch ng ct h cnh v v tr ch ng.


Yu cu chung
7.12.1 Khi mt giao thng trung bnh hoc cao cn xy dng sn ch ng CHC.
7.12.2 Phi thit k sn ch hoc v tr ch ng CHC :
a) Trn ng ln ti nt giao ca ng ln vi ng CHC;
b) trn nt giao ca mt ng CHC vi ng CHC khc khi ng CHC c mt
phn c thit k l ng ln tiu chun.
7.12.3 V tr ch ng CHC c thit k trn ng ln ph thuc vo hng v v tr
ca ng ln sao cho my bay hoc cc phng tin c gii di chuyn khng vi phm
OLS hoc gy nhiu i vi hot ng ca cc thit b v tuyn dn ng hng khng
RNA (Radio navigation aid).
7.12.4 V tr ch trung gian c th c thit k ti bt k ch no trn ng ln ngoi v
tr ch ng CHC nu n tho mn yu cu k thut gii hn v tr ch.
7.12.5 V tr ch ng cho phng tin c gii uc thit k ti nt giao ca ng t
vi ng CHC.
V tr
7.12.6 Khong cch gia sn ch, v tr ch ng CHC trn nt giao ng ln/ng
CHC hoc v tr ch ng t v tim ng CHC c xc nh theo Bng 3, cn i vi

60

TCVN 8753 : 2011


ng CHC tip cn chnh xc, khong cch phi m bo cho my bay hay phng
tin c gii ang ch khng gy nhiu i vi hot ng ca RNA.
7.12.7 Khi cao trn 700 m khong cch 90 m nu trong Bng 3 i vi ng CHC c
m s 4 tip cn chnh xc cn c tng ln nh sau:
a) cao n 2.000 m: thm 1 m i vi mi 100 m cao thm k t cao 700 m.
b) cao t 2.000 m n 4.000 m: 13 m cng thm 1,5 m cho mi 100 m cao thm k
t cao 2.000 m .
c)

cao t 4.000 m n cao 5.000 m: 43 m cng thm 2 m cho mi 100 m cao


thm k t cao 4.000 m.

7.12.8 Nu cao ca sn ch, v tr ch ng CHC hoc v tr ch ng t i vi


ng CHC tip cn chnh xc m s 4 ln hn cao ca ngng ng CHC, khong
cch 90 m hoc 107,5 m theo yu cu k thut tng ng nu trong Bng 3 phi tng thm
5 m i vi mi mt chnh cao gia cao ca sn ch hoc v tr ch so vi cao ca
ngng ng CHC.
7.12.9 V tr ca sn ch ng CHC c xc nh theo 7.12.3 phi bo m cho my
bay hay phng tin c gii ang khng xm phm vng OFZ, b mt tip cn, b mt
ly cao ct cnh hoc vng nhy cm/nguy him ca thit b ILS/MLS hay gy nhiu i
vi hot ng ca RNA.
Bng 3. Khong cch ti thiu t tim ng CHC n sn ch
V tr ch ng CHC hoc v tr ch ng ln (m)
M s ng CHC
Loi ng CHC

ng CHC khng c thit b

30

40

75

75

ng CHC tip cn gin n

40

40

75

75

60(b)

60b

90(a.b)

90(a.b.c)

ng CHC tip cn chnh xc CAT II v


III

--

--

90(a.b)

90(a.b.c)

ng CHC ct cnh

30

40

75

75

ng CHC tip cn chnh xc CAT I

a)

Nu cao sn ch hoc v tr ch ng CHC, ng ln thp hn ngng ng CHC, khong cch


trn c th gim i 5 m i vi mi mt thp hn ngng pha trn sn ch hoc v tr ch nhng khng
c vi phm mt chuyn tip trong.

61

TCVN 8753 : 2011


b)

Khong cch c th phi tng trnh nhiu i vi hot ng ca RNA, c bit khu vc tip cn (bay
xung) v thit b ct h cnh.
CH THCH: 1- Khong cch 90 m i vi m s 3 hoc 4 da trn c s ui my bay cao 20 m, khong
o

cch t mi ti im cao nht ca ui 52,7 m v chiu cao phn mi 10 m to thnh gc 45 hoc ln hn


so vi tim ng CHC, ngoi OFZ v khong cch ny khng c k vo trong tnh ton OCA/H.
2-Khong cch 60 m i vi m s 2 c da trn c s xem xt my bay c chiu cao ui 8 m,
o

khong cch t mi ti im cao nht ca ui 24,6m v chiu cao mi 5,2 m to thnh gc 45 hoc ln
hn so vi tim ng CHC v ngoi OFZ.
c)

Khi m ch F, khong cch ny l 107,5m.


CH THCH: Khong cch 107,5 m i vi m s 4 khi m ch l F da trn c s my bay c chiu cao
ui l 24 m, cn khong cch t mi my bay n phn cao nht ca ui l 62,2 m v chiu cao ca mi
0

l 10 m to thnh gc 45 hoc ln hn so vi tim ng CHC v ngoi OFZ.

7.13 Sn my bay.
Yu cu chung
7.13.1 Sn my bay c t ti ni thun li cho vic a n hnh khch, thc hin
bc d hnh l, bu kin ln xung my bay v phc v my bay m khng cn tr giao
thng trn sn bay.
Kch thc sn
7.13.2 Din tch sn my bay phi p ng nng lc thng qua trn sn bay vi mt
tnh ton ln nht.
Sc chu ti ca sn
7.13.3 Mi phn ca sn my bay phi chu c ti trng my bay tnh ton, trong
ch ti nhng phn sn my bay c mt hot ng cao hn v do chuyn ng
chm hay dng ca my bay lm cho n chu ti ln hn ng CHC.
dc sn
7.13.4 dc trn sn , bao gm c ng ng ln trn sn my bay cn ln
trnh ng nc trn b mt. Ngoi ra, theo yu cu bo m thot nc, b mt
phi c cao.
7.13.5. dc ti a ca sn my bay khng vt qu 1%.
Khong trng an ton trn v tr ca my bay.
7.13.6 Khong trng an ton trn v tr ca my bay.

62

TCVN 8753 : 2011


Phi m bo v tr c khong trng an ton ti thiu sau y gia my bay vi
bt k nh ca no bn cnh, vi my bay khc v cc cng trnh khc:
M ch

Khong trng an ton, m

4,5

7,5

7,5

7,5

Cc khong trng an ton nu trn trong nhng trng hp c bit c th c php


gim i i vi cc v tr my bay quay u vo nh ga sn bay c m ch D, E hoc F:
a)

gia nh ga hng khng, k c cu hnh khch c nh bt k v phn mi my


bay.

b)

pha trn v tr my bay u c sn tn hiu ch dn bng mt ch dn gc


.

CH THCH: Trn sn my bay cn ch bo m cc ng cng v cng nh khu vc di chuyn v b


tr thit b mt t.

7.14 V tr my bay cch ly.


7.14.1 Trong sn bay cn thit k sn my bay cch ly, hoc i kim sot ti sn bay
phi bit c cc ni thch hp lm v tr cho my bay b can thip hay d on b can
thip bt hp php, hoc v cc l do khc phi cch ly khi hot ng thng thng ca
sn bay.
7.14.2 V tr ca my bay cch ly nn t cng xa cng tt cc v tr my bay khc,
nh ca hoc cc ni cng cng v trong mi trng hp khng c di 100 m. Khng
b tr v tr pha trn cc cng trnh ngm, v d nh cc b cha nhin liu my bay
v c gng trnh v tr tuyn cp in lc hoc cp thng tin.

8 Tnh khng, chng ngi vt v khc phc chng ngi vt.


CH THCH:
1 Yu cu i vi cc ch tiu k thut trong iu ny phc v vic xc nh vng tri xung quanh sn bay cn
c duy tr khng c CNV cn tr hot ng d kin ca my bay, my bay hot ng c an ton v
phng nga s xut hin cc CNV xung quanh sn bay bt li cho hot ng ca my bay. iu ny t c
bng cch thit lp mt lot cc b mt hn ch CNV (OLS), quy nh cc gii hn khng c c cc i
tng l CNV trong vng tri sn bay.

63

TCVN 8753 : 2011


2 Mt s i tng vt khi b mt gii hn CNV nu trong iu ny trong mt s trng hp c th lm tng
cao vt CNV khi tip cn hoc bay vng.
3 Vic xc nh v yu cu an ton i vi b mt gii hn CNV cho cc h thng mt nghing tip cn bng
mt c quy nh ti 9.3.5.41 n 9.3.5.45.

8.1 Tnh khng sn bay v cc b mt gii hn chng ngi vt (OLS) .


CH THCH: Xem Hnh 4.

Phm vi khng gian xung quanh sn bay m trn n khng c c CNV nh hng n
an ton ct h cnh ca my bay gi l tnh khng sn bay. Tnh khng sn bay c cc b
mt gii hn CNV (OLS) ph hp vi cp sn bay.
B mt ngang ngoi
CH THCH: Xem thm Airport Services Manual - Doc 9137, Part 6 -S tay Dch v cng hng khng, phn 6,
trong gii thch mt nm ngang ngoi v c tnh ca n

B mt hnh nn
8.1.1 M t: B mt hnh nn l b mt c dc hng ln v hng ra ngoi k t
ng bin ca b mt ngang trong.
8.1.2 c im: Gii hn ca b mt hnh nn bao gm:
a) ng bin di trng vi ng bin ca b mt ngang trong;
b)

ng bin trn nm cao xc nh so vi b mt ngang trong.

8.1.3 dc b mt hnh nn c o trong mt thng ng vung gc vi cnh bin


ngoi ca b mt ngang trong.
B mt ngang trong
8.1.4 M t: B mt ngang trong l mt phng nm ngang pha trn sn bay v vng ln
cn sn bay.
8.1.5 c im: Bn knh hay ng bin ngoi ca b mt ngang trong c o t im
quy chiu hoc cc im c thit lp cho mc ch .
CH THCH: B mt ngang trong khng nht thit l hnh trn. C th tham kho hng dn xc nh b mt
ngang trong trong: The Airport Services Manual (Doc 9137), Part 6 - S tay Dch v Cng hng khng (Doc
9137), phn 6.

8.1.6 Chiu cao b mt ngang trong c o t cao trnh la chn cho mc ch .

64

TCVN 8753 : 2011

CH THCH: Xem thm Hnh 5 b mt gii hn CNV v chuyn tip trong v Ph lc I xt 3 chiu

Hnh 4. Gii hn b mt tnh khng.

65

TCVN 8753 : 2011

Hnh 5. B mt tip cn trong, chuyn tip trong v tip cn ht

B mt tip cn
8.1.7 M t: B mt tip cn l b mt nghing hoc t hp ca nhiu b mt nm pha
trc ngng ng CHC.
8.1.8 c im: ng gii hn ca b mt tip cn bao gm:
a) ng bin trong c chiu di quy nh, nm ngang v vung gc vi tim ko
di ca ng CHC v cch ngng ng CHC mt khong quy nh;
b)

hai cnh cui xut pht t hai u mt ng bin trong v i xa dn cch

u ng tim ko di;
c)

ng bin ngoi song song vi ng bin trong.

d) cc mt trn y s thay i khi mt bn dch chuyn, tip cn dch chuyn hoc


cong, c th hai cnh trong xut pht t hai u mp cui cnh bin trong v dn xa

66

TCVN 8753 : 2011


dn u so vi tim ko di ca dch chuyn ngang, tip cn dch chuyn hoc mt
t cong.
8.1.9 cao ca ng bin trong bng cao im chnh gia ca ngng ng CHC.
8.1.10 dc b mt tip cn c o trong mt phng thng ng cha tim ng CHC
v tim ko di trn mt t lch hoc cong ty .
CH THCH: Xem Hnh 5.

B mt tip cn trong
8.1.11 M t: B mt tip cn trong l mt phn hnh ch nht nm trong b mt tip cn
xut pht st ngay ngng ng CHC.
8.1.12 c im: Gii hn b mt tip cn trong bao gm:
a) mt ng bin trong vi chiu di quy nh trng vi ng bin trong ca b
mt tip cn;
b) hai ng bin sn bt u t cc u mt ca ng bin trong v i song
song vi mt phng ng cha tim ng CHC;
c) ng bin ngoi song song vi ng bin trong.
B mt chuyn tip
8.1.13 M t: B mt chuyn tip l mt b mt phc hp nm dc theo mt cnh bn
ca di CHC v mt phn ca mt bn ca b mt tip cn ko di ln cao hng ra ngoi
cho n khi gp b mt ngang trong.
8.1.14 c im: Cc ng gii hn ca b mt chuyn tip bao gm:
a) ng bin thp hn, bt u t ng giao ca b mt tip cn vi b mt
ngang trong v ko di xung pha di dc theo ng bin sn ca b mt
tip cn cho n khi gp ng bin trong ca b mt tip cn v sau chy
dc theo di CHC song song vi tim ng CHC;
b) ng bin trn nm trong mt phng ca b mt ngang trong.
8.1.15 cao ca mt im trn ng bin di:
a) dc theo ng bin sn ca b mt tip cn bng cao ca b mt tip cn
ti im ;
b) dc theo di CHC bng cao ca im gn nht trn tim ng CHC hoc
trn ng tim ko di.
CH THCH: Kt qu t mc b) trong iu ny th b mt chuyn tip dc theo di CHC s c dng cong nu
trc dc ca ng CHC cong v l mt phng nu trc dc ca ng CHC thng. B mt chuyn tip trong
vi b mt ngang trong cng cong hoc thng tu thuc vo trc dc ca ng CHC.

67

TCVN 8753 : 2011


8.1.16 dc ca b mt chuyn tip c o trong mt phng thng ng vung gc vi
tim ng CHC.
B mt chuyn tip trong
8.1.17 M t: B mt chuyn tip trong l b mt tng t nh b mt chuyn tip nhng
gn ng CHC hn.
CH THCH: Cn ch rng, dng b mt chuyn tip trong lm OLS c ngha l khng ch CNV khng c
c my bay v phng tin vn ti gn ng CHC vt khi b mt , tr nhng vt th d gy. V d b
mt chuyn tip c m t 8.1.13 l OLS khng ch i vi cc cng trnh nh ca, v.v.

8.1.18 c im: Gii hn cc ng bin ca b mt chuyn tip trong l:


a)

ng bin di bt u t cui b mt tip cn trong v ko xung di dc


theo b mt tip cn trong n khi gp ng bin trong ca b mt , sau
chy dc theo di CHC song song vi tim ng CHC n khi gp ng bin
trong ca b mt tip cn ht v t i ln n giao im ca ng bin
sn vi b mt ngang trong;

b) ng bin trn nm trong mt phng ca b mt ngang trong.


8.1.19 cao ca mt im trn ng bin di c xc nh nh sau:
a) dc theo ng bin ca b mt tip cn trong v b mt tip cn ht- bng
cao ca b mt c th ti im ;
b) dc theo di CHC bng cao ca im gn nht trn tim ng CHC hoc
trn tim ko di.
CH THCH: Theo kt qu im b) iu ny, b mt chuyn tip trong dc theo di CHC s l cong nu trc
dc cong ca ng CHC cong hoc s l mt phng nu trc dc thng. Giao tuyn ca b mt chuyn tip
trong vi b mt ngang trong cng s l cong hay thng tu theo trc dc ca ng CHC.

8.1.20 dc ca b mt chuyn tip trong o trong mt phng thng ng vung gc vi


tim ng CHC.
B mt tip cn ht
8.1.21 M t: B mt tip cn ht l mt phng nghing bt u t mt khong cch nht
nh sau ngng ng CHC v m rng n b mt chuyn tip trong.
8.1.22 c im: Cc cnh bin b mt tip cn ht bao gm:
a) ng bin trong nm ngang, vung gc vi tim ng CHC v nm cch
ngng ng CHC mt khong cch nht nh;
b) hai ng bin sn bt u t cc u mt ca ng bin trong v to u
ra di mt gc c nh xa dn mt phng ng cha tim ng CHC;

68

TCVN 8753 : 2011


c) ng bin ngoi song song vi ng bin trong v nm trong mt phng ca
b mt ngang trong.
8.1.23 cao ca ng bin trong bng cao ca tim ng CHC ti v tr ca ng
bin trong.
8.1.24 dc ca b mt tip cn ht c o trong mt phng thng ng, dng dc
theo tim ng CHC.
B mt ly cao ct cnh
8.1.25 M t: B mt ly cao ct cnh l mt phng nghing hoc mt b mt c bit
khc nm ngoi u mt ng CHC hoc ngoi di quang.
8.1.26 c im: Cc gii hn ca b mt ct cnh ly cao bao gm:
a) ng bin trong nm ngang v vung gc vi tim ng CHC v cch u
mt ng CHC mt khong cch quy nh hoc cui di quang, nu c v
chiu di di quang ln hn khong cch quy nh;
b) hai ng bin sn bt u t mt ca ng bin trong v to u vi mt
gc quy nh khi qu o ct cnh n chiu rng cui quy nh v tip tc ko
di chiu rng n ht phn chiu di cn li ca b mt ly cao ct cnh;
c) ng bin ngoi chy theo phng nm ngang v vung gc vi qu o ct
cnh.
8.1.27 cao ca ng bin trong phi bng cao ca im cao nht trn tim ng
CHC ko di v ng bin trong, tr khi c di quang th cao ny bng im cao nht
trn mt t nm trn tim ca di quang.
8.1.28 Trong trng hp qu o ct cnh ly cao l ng thng th dc ca b
mt ct cnh ly cao c o theo mt phng thng ng cha tim ng CHC.
8.1.29 Trong trng hp qu o ct cnh ly cao c on cong th b mt ct cnh ly
cao l mt b mt phc hp cha cc ng php tuyn nm trong mt phng ngang
so vi ng tim. dc ca ng tim tng t nh dc trong trng hp qu o
ct cnh l ng thng.

8.2 Yu cu gii hn chng ngi vt.


CH THCH: Yu cu i vi cc b mt gii hn CNV c quy nh trn c s mc ch s dng ng
CHC, tc l ct cnh hoc h cnh v cc phng php tip cn d nh p dng cho ng CHC . Trong
trng hp my bay hot ng theo c hai hng ng CHC, th c th khng cn mt s b mt no v
cc yu cu nghim ngt hn ca b mt khc thp hn.

ng CHC khng c thit b:


69

TCVN 8753 : 2011


8.2.1 ng CHC khng c thit b c cc OLS sau y:
a) b mt hnh nn;
b) b mt ngang trong;
c) b mt tip cn;
d) cc b mt chuyn tip.
8.2.2 cao v dc ca cc b mt trn khng vt qu cao v dc Bng 4,
cc kch thc khc ca chng khng nh hn cc kch thc tng ng trong Bng .
8.2.3 Khng c c cc CNV mi hoc CNV sn c vt ra ngoi b mt tip cn hoc
b mt chuyn tip, tr khi theo kin ca c quan c thm quyn, cng trnh mi hoc
cng trnh m rng c che khut bi cng trnh c nh cho php trc.
8.2.4 Khng c c cc cng trnh mi hoc m rng cng trnh sn c vt khi hnh
nn hoc b mt ngang trong, tr khi theo kin ca c quan c thm quyn hoc theo kt
qu nghin cu v hng khng cho thy cc cng trnh c che khut bi cng trnh
c nh cho php trc; hoc cng trnh khng nh hng bt li n an ton hoc
khng nh hng n cc chuyn bay.
8.2.5 Cc cng trnh hin hu vt ra ngoi bt k b mt no nu trong 8.2.1 u phi di
chuyn cng xa cng tt, tr khi theo kin ca c quan c thm quyn, cng trnh
c che khut bi cng trnh c nh cho php trc; hoc theo kt qu nghin cu v
hng khng cho thy cng trnh khng nh hng bt li n an ton ca cc chuyn
bay.
CH THCH: Do dc dc v ngang ca ng CHC, nn trong mt s trng hp cc cnh bin trong hay
mt phn ca cnh bin trong ca b mt tip cn c th thp hn cao tng ng ca ng CHC. Lu
rng khng nht thit phi quy hoch ng a hnh cho ph hp vi ng bin trong ca b mt tip cn,
cng khng nht thit phi di chuyn cc i tng cao hn mt t t nhin tr khi n c coi l CNV c th
gy nguy him cho my bay.

8.2.6 Khi xem xt mt cng trnh chun b xy dng, phi xt n tng lai c th lm
ng CHC c thit b tip cn v nhng yu cu kht khe hn i vi cc OLS.
ng CHC tip cn gin n
8.2.7 ng CHC tip cn gin n c cc OLS sau y:
a) b mt hnh nn;
b) b mt ngang trong;
c) b mt tip cn;
d) cc b mt chuyn tip.

70

TCVN 8753 : 2011


8.2.8 Chiu cao v dc ca cc b mt khng c ln hn chiu cao v dc
Bng 4 v nhng kch thc khc ca chng khng c nh hn nhng kch thc
tng ng trong bng tr phn nm ngang ca b mt tip cn (xem 8.2.9).
8.2.9 B mt tip cn bt u nm ngang k t giao tuyn cao hn trong s cc giao tuyn
gia mt c dc 2,5 % vi:
a) mt phng ngang cao 150 m so vi cao ca ngng ng CHC;
b) mt phng ngang i qua nh ca bt k cng trnh no c ngha quyt nh
n cao an ton vt chng ngi vt (OCA/H);
8.2.10 Khng c c cc cng trnh nh cao hn b mt tip cn trong phm vi 3000 m
k t ng bin trong hoc cao hn b mt chuyn tip, tr nhng trng hp cng trnh
ny, theo kin c quan c thm quyn n c cng trnh c nh cho php trc che
khut.
8.2.11 Khng c c cc cng trnh cao hn b mt tip cn ngoi 3.000 m k t mp
b mt tip cn trong, b mt hnh nn, hoc b mt ngang trong, tr cc trng hp cng
trnh ny, theo kin c quan c thm quyn, n c che khut bi cng trnh c nh
cho php trc, hoc theo kt qu nghin cu v hng khng cho thy cng trnh khng
nh hng n an ton hoc khng nh hng n cc chuyn bay.
8.2.12 Cc cng trnh cao hn bt c b mt no c quy nh trong 8.2. cn c
loi b tr cc trng hp cng trnh , theo kin c quan c thm quyn, c che
khut bi cng trnh c nh cho php trc; hoc theo kt qu nghin cu v hng khng
cho thy cng trnh khng nh hng bt li n an ton hoc khng nh hng n
cc chuyn bay.
CH THCH: Do dc dc v ngang ca ng CHC, trong mt s trng hp cc cnh bin trong hay mt
phn ca cnh bin trong ca b mt tip cn c th thp hn cao tng ng ca ng CHC. Lu rng,
khng nht thit phi Quy hoch ng a hnh cho ph hp vi ng bin trong ca b mt tip cn, cng
khng nht thit phi di chuyn cc i tng cao hn mt t t nhin tr khi n c coi l CNV c th gy
nguy him cho my bay.

ng CHC tip cn chnh xc


8.2.13 ng CHC tip cn chnh xc CAT I, c cc OLS sau y:
- b mt hnh nn;
- b mt ngang trong;
- b mt tip cn;
- cc b mt chuyn tip.

71

TCVN 8753 : 2011


Bng 4. Kch thc v dc OLS cc loi ng CHC tip cn
CC LOI NG CHC TIP CN
PHN CP NG CHC
Cc b
mt v
Kch
thc

ng CHC khng c thit b

M s
1

(1)
(2)
(3)
HNH NN
- dc,
5
5
%
- Chiu
35
55
cao, m
MT NGANG TRONG
- cao,
45
45
m
Bn 2000
2500
knh, m
MT TIP CN TRONG
- Chiu
rng, m
-Khong
cch t
ngng,
m
- Chiu
di, m
- dc,
%
MT TIP CN
-Chiu
60
80
di cnh
trong, m
-Khong
30
60
cch t
ngng,
m
Gc
10
10
m
ra
mi bn,
%
ON TH NHT
- Chiu 1600
2500
di, m
- dc,
5
4
%
ON TH HAI
- Chiu
di, m
- dc,
%

72

ng CHC tip cn
gin n
M s

ng CHC tip cn
chnh xc CAT: I II hoc
III
M s

1, 2

1, 2

3, 4

3, 4

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

75

100

60

75

100

60

100

100

45

45

45

45

45

45

45

45

4000

4000

3500

4000

4000

3500

4000

4000

90

120

120

60

60

60

900

900

900

2,5

(e)

(e)

150

150

150

300

300

150

300

300

60

60

60

60

60

60

60

60

10

10

15

15

15

15

15

15

3000

3000

2500

3000

3000

3000

3000

3000

3,33

2,5

3,33

2,5

(b)

(b)

3600

3600

2,5

2,5

12000
3

(b)

3600

2,5

(b)

3600

2,5

TCVN 8753 : 2011


Bng 4. Kch thc v dc OLS cc loi ng CHC tip cn
CC LOI NG CHC TIP CN (tip theo)

(1)
(2)
ON NM NGANG
Chiu
di, m
Tng
chiu di,
m.
MT CHUYN TIP

(3)

(4)

(5)

(6)

14,3

14,3

20

(8)
(b)

- dc
20
20
(%).
MT CHUYN TIP TRONG
- dc
(%).
MT TIP CN HT
- Chiu di
ng
gii
hn
trong, m
- Khong
cch
t
ngng,
m.
- Gc m
ra mi bn
(%).
- dc
(%).

(7)

(9)
(b)

8400

8400

15000

15000

14,3

14,3

(10)
(b)

(11)
(b)

8400

8400

15000

15000

15000

14,3

14,3

14,3

40

33,3

33,3

(e)

(e)

90

120

1800

1800

10

10

10

3,33

3,33

(d)

120

(d)

a) Cc kch thc c o theo phng nm ngang nu khng c quy nh no khc.


b) Chiu di thay i (xem 8.2.9 hoc 8.2.17).
c) Khong cch n cui di CHC.
d) Hoc n mt ng CHC nu n nh hn.
e) Khi m ch l F, chiu rng c tng n 155 m.

8.2.14 Trong mt s trng hp, c th cho php ng CHC tip cn chnh xc CAT 1 c
cc OLS sau y:
- b mt tip cn trong;
- cc b mt chuyn tip trong;
- b mt tip cn ht.
8.2.15 ng CHC tip cn chnh xc CAT II hay CAT III, c cc OLS sau y:
- b mt hnh nn;
73

TCVN 8753 : 2011


- b mt ngang trong;
- b mt tip cn v b mt tip cn trong;
- cc b mt chuyn tip;
- cc b mt chuyn tip trong;
- b mt tip cn ht.
8.2.16 Chiu cao v dc ca cc b mt tng ng khng c vt qu chiu cao v
dc Bng 4 v cc kch thc khc ca chng khng nh hn cc kch thc tng
ng bng ny, tr cc kch thc trong on nm ngang ca b mt tip cn (xem
8.2.17).
8.2.17 B mt tip cn theo phng nm ngang bt u t sau im ca giao tuyn cao
hn trong s cc giao tuyn gia mi dc 2,5 % v:
a) mt phng ngang cao 150 m so vi cao ngng ng CHC;
mt phng ngang i qua nh ca bt k cng trnh no nh hng quyt nh n khong
cch gii hn an ton bay trn CNV;
8.2.18 Khng c c cc vt th c nh vt khi b mt tip cn trong, b mt chuyn
tip trong v b mt tip cn ht, tr nhng vt d gy cn b tr trn di CHC. Khng
c c cc vt th di ng vt qu cc b mt trong khi my bay h cnh trn ng
CHC.
8.2.19 Khng c c cc cng trnh mi hoc cng trnh sn c m rng vt ra khi b
mt tip cn hoc b mt chuyn tip tr nhng trng hp, theo kin c quan c thm
quyn, cng trnh mi hay cng trnh m rng c che khut bi cng trnh c nh cho
php trc theo nguyn tc che khut.
CH THCH: C th tm hiu thm nhng trng hp p dng hp l nguyn tc che khut c m t trong
s tay dch v cng hng khng phn 6 (Airport Services Manual (Doc 9137), Part 6)

8.2.20 Khng c c cc cng trnh mi hoc cng trnh c nh sn c, vt khi b mt


hnh nn v b mt ngang trong, tr nhng trng hp, theo kin c quan c thm
quyn, cng trnh c che khut bi cng trnh c nh cho php trc, hoc theo kt
qu nghin cu v hng khng cho thy cng trnh khng nh hng bt li n an
ton hoc khng nh hng n cc chuyn bay.
8.2.21 Cc cng trnh sn c vt trn b mt tip cn, b mt chuyn tip, b mt hnh
nn v b mt ngang cn c loi b, tr nhng trng hp, theo kin c quan c
thm quyn, cng trnh ny c che khut bi cng trnh c nh cho php trc; hoc

74

TCVN 8753 : 2011


theo kt qu nghin cu v hng khng cho thy cng trnh khng nh hng bt li
n an ton hoc khng nh hng n cc chuyn bay.
ng CHC dng cho ct cnh:
8.2.22 ng CHC dng cho ct cnh c OLS sau y:
- b mt ct cnh.
8.2.23 B mt ct cnh phi c kch thc khng nh hn kch thc ghi trong Bng 5,
ngoi l c th ly chiu di nh hn cho b mt ln cao ct cnh, khi kch thc ngn
tho mn quy trnh bay ph hp vi phng thc bay.
8.2.24 Cn kim tra cc c tnh khai thc ca my bay s dng ng CHC xem c m
bo an ton khng khi gim dc cho Bng 5 trong cc iu kin bay ti hn. Nu
dc cho gim i th cn tin hnh hiu chnh chiu di b mt ct cnh ly cao
bo m an ton n cao 300 m.
CH THCH: Nu iu kin kh quyn ti ch khc nhiu so vi iu kin kh quyn tiu chun mc nc
bin th c th gim dc Bng 5. Mc gim dc ph thuc vo chnh lch gia iu kin kh
quyn ti ch v iu kin kh quyn tiu chun v ph thuc vo cc c tnh ca cc my bay s dng ng
CHC c th v vo cc yu cu khai thc ca chng.

8.2.25 Khng c xy dng cc cng trnh mi hoc m rng cc cng trnh sn c vt


ra ngoi b mt ct cnh, tr cc trng hp, theo kin ca c quan c thm quyn,
cng trnh mi hay cng trnh m rng c che khut bi cng trnh c nh cho php
trc.
Bng 5. Kch thc v dc cc OLS.
Cc ng CHC cho ct cnh
M s
B mt v kch thc(a)
1

3 hoc 4

(2)

(3)

(4)

- Chiu di cnh trong, m


- Khong cch t u mt di CHC(b), m
- m v hai pha, %

60
30
10

80
60
10

- Chiu rng cui cng, m

380

580

1.600
5

2.500
4

180
60
12,5
1.200
1.800(c)
15.000
2 (d)

(1)
B mt ct cnh

- Chiu di, m
- dc, %

75

TCVN 8753 : 2011

a. Tt c cc kch thc c o theo phng nm ngang nu khng c quy nh no khc.


b. B mt ct cnh bt u t cui di quang nu chiu di ca n vt qu khong cch quy nh.
o

c. 1800 m, khi ng bay cho trc bao gm c s thay i hng bay qu 15 i vi cc chuyn bay thc
hin theo IMC v VMC vo ban m.
d. Xem 8.2.24 v 8.2.26.

8.2.26 Nu khng c cng trnh no t n cao ca b mt ct cnh vi dc 2,0 %


(1/50) th cc cng trnh mi c khng ch di OLS hoc b mt c dc 1,6 %
(1/62,5).
8.2.27 Cn loi b cc cng trnh sn c vt khi b mt ct cnh, tr nhng trng hp,
theo kin ca c quan c thm quyn, cng trnh ny c che khut bi cng trnh c
nh cho php trc; hoc theo kt qu nghin cu v hng khng cho thy cng trnh
khng nh hng bt li n an ton hoc khng nh hng n cc chuyn bay.
CH THCH: Do dc dc v ngang ca ng CHC v di quang nn trong mt s trng hp cc cnh
bin trong hay mt phn ca cnh bin trong ca b mt tip cn c th thp hn cao tng ng ca
ng CHC hoc di quang. Song, khng nht thit phi Quy hoch ng a hnh ng CHC hay di quang
cho ph hp vi ng bin trong ca b mt tip cn, cng khng nht thit phi di chuyn cc i tng cao
hn mt t t nhin tr khi n c coi l CNV c th gy nguy him cho my bay. Trong trng hp dc
ngang ng CHC v di quang khc nhau th on ni tip ca chng cng x l tng t theo quan im
ny.

8.3 Vt th ngoi cc b mt gii hn chng ngi vt.


8.3.1 Cn tho thun vi c quan c thm quyn vic xy dng cc cng trnh nm ngoi
CNV c cao ln hn cao do c quan c thm quyn quy nh nhm mc ch nghin
cu nh hng ca n n cc chuyn bay.
8.3.2 Ngoi khu vc OLS, t nht, mi vt th c chiu cao 150 m hay ln hn so vi mt
t u c coi l CNV, tr khi kt qu nghin cu c bit v hng khng cho thy
chng khng gy nguy him cho my bay.
CH THCH: Nghin cu ny xem xt phng thc bay v phn bit gia hot ng ban ngy v hot ng
ban m.

8.4 Nhng vt th khc.


8.4.1 Nhng vt th khng nh ln khi b mt tip cn, nhng nh hng bt li n vic
b tr ti u hoc n hot ng ca cc thit b h cnh bng mt v khng bng mt th
cn di chuyn i cng xa cng tt.

76

TCVN 8753 : 2011


8.4.2 Tt c cc vt th, theo kin ca c quan c thm quyn sau khi c kt qu nghin
cu v hng khng cho thy chng c th gy nguy him cho my bay khu bay hay trn
khng gian trong phm vi ng bin ca b mt ngang trong v b mt hnh nn th
chng c xem l CNV v cn di chuyn i cng xa cng tt.
CH THCH: Trong mt s iu kin nht nh, nhng vt th tuy khng nh ln trn bt k mt b mt no
c lit k ra 8.1 nhng vn l mi nguy him cho my bay, v d mt hoc nhiu cng trnh ng ring bit
trong khu ln cn sn bay.

9 Thit b ph tr dn ng hng khng bng mt


9.1 Cc thit b ph tr dn ng v pht tn hiu.
9.1.1 ng gi.
Yu cu p dng
9.1.1.1 Phi trang b cho mi sn bay t nht mt vt ch hng gi gi l ng gi.
V tr
9.1.1.2 ng gi c b tr phi cng t trn my bay ang bay hoc trn my bay ang
khu bay ca sn bay nhn thy v khng b nh hng do khng kh nhiu ng do cc
CNV gn sinh ra.
c tnh
9.1.1.3 ng gi c dng hnh nn ct lm bng vi di khng di 3,6 m, ng knh u
ln khng di 0,9 m. ng gi c ch to nhm ch r hng gi gn mt t v cho
php hnh dung khi qut c tc gi. Mu sc ng gi c chn sao cho ni bt
nht trn phng nn t cao ti thiu 300 m nhn r c hng ca n. Dng ng
gi mt mu, tt nht l trng hay da cam. Trong trng hp cn bo m s tng phn
cn thit do phng nn khng ng nht th c th dng phi hp 2 mu. u tin phi hp
mu da cam vi mu trng, mu vi mu trng hoc mu en vi mu trng, trong
cn sp t 5 di lin tip nhau sao cho di u tin v sau cng u c mu sm hn.
9.1.1.4 t nht nh du v tr ca ng gi bng di bng hnh trn (vnh khuyn trn)
ng knh 15 m, rng 1,2 m. ng gi t tm ca di bng c mu sc c chn sao
cho bo m c tng phn cn thit, trong u tin mu trng.
9.1.1.5 Ti sn bay hot ng v ban m phi c t nht c mt ng gi c chiu sng.
9.1.2 Ch hng h cnh.
V tr

77

TCVN 8753 : 2011


9.1.2.1 Ti khu vc cn ch hng h cnh th n phi c b tr ni d nhn thy trn
sn bay bn cnh ng CHC pha h cnh.
c tnh
9.1.2.2 Ch hng h cnh c hnh ch "T".

Hnh 6. Sn tn hiu ch hng h cnh

9.1.2.3 Hnh dng v kch thc ti thiu ca ch "T" "h cnh" c trnh by Hnh 6.
Vic chn mu trng hay mu da cam ph thuc vo tong phn vi nn. Nu s dng
ch T v ban m th n phi c chiu sng hoc c vin quanh bng n sng
trng.
9.1.3 n tn hiu.
Yu cu p dng
9.1.3.1 Trn i kim sot ti sn bay phi t n tn hiu.
c tnh
9.1.3.2 n tn hiu pht cc tn hiu mu , xanh lc, trng v phi:
a)

hng c v bt c mc tiu cn thit no bng phng php th cng;

b)

pht tn hiu mt mu bt k trong 3 mu ni trn v sau pht tn hiu mu bt k


trong hai mu khc;

c) Truyn tn hiu bt k mu no trong ba mu bng tn hiu Moc - s, vi tc t nht


4 t /min.
Nu chn n mu xanh lc th s dng ng bin gii hn mu xanh lc, nh trnh
by trong A.2.1.2 Ph lc A.

78

TCVN 8753 : 2011


o

9.1.3.3 ri ca tia sng to thnh gc khng nh hn 1 v khng ln hn 3o vi cng


chiu sng yu ngoi phm vi 3o. Nu n tn hiu c dng vo ban ngy th cng
chiu sng ca n mu khng nh hn 6.000 cd (nn).
9.1.4 Cc bng tn hiu v cc khu vc tn hiu.
CH THCH: Vic trnh by trong iu ny nhng yu cu k thut chi tit v khu vc tn hiu, khng c ngha
l phi c khu vc tn hiu. Trong H.15 Ph lc H c ch dn v yu cu lp t tn hiu mt t. Trong ph nh
1 ca ph c 2 (Annex 2, Appendix 1 ) trnh by chi tit hnh dng, mu sc v cch s dng tn hiu nhn
bng mt trn mt t. Hng dn thit k tn hiu c trnh by trong S tay thit k sn bay phn 4
(Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 4)

V tr khu vc tn hiu
9.1.4.1 Khu vc tn hiu c b tr nhn c t mi hng, di mt gc ln hn 10o
so vi mt phng nm ngang t cao 300 m.
c tnh khu vc tn hiu
9.1.4.2 Khu vc tn hiu hnh vung t nht bng 9 m2 trn mt phng nm ngang.
9.1.4.3 Mu sc khu vc tn hiu c la chn phi tng phn vi mu ca bng tn
hiu s dng. Khu vc tn hiu c bao quanh bng mt di trng rng t nht 0,3 m.
9.2 Sn tn hiu.
9.2.1 Khi qut
Sn tn hiu ch ng CHC giao nhau
9.2.1.1 Trn nt giao ca hai hay nhiu ng CHC, phi k sn tn hiu trn ng CHC
quan trng hn bng mt di lin ni bt nh du mp ng CHC v vch sn tn hiu
ng CHC khc c nh du ngt qung. Vch sn tn hiu nh du cc mp ca
ng CHC quan trng hn c th l ng lin i qua v tr giao nhau hoc ngt qung.
9.2.1.2. K sn tn hiu nh du ng CHC vi th t u tin theo tm quan trng nh
sau:
ng CHC th nht: ng CHC tip cn chnh xc;
ng CHC th hai: ng CHC tip cn gin n;
ng CHC th ba: ng CHC khng c thit b.
9.2.1.3 Khi ng CHC v ng ln giao nhau th sn tn hiu nh du ng CHC l
ng k lin, sn tn hiu nh du ng ln s ngt qung, trong trng hp c bit
sn tn hiu nh du mp ng CHC c th ngt qung.
CH THCH: Th t phi hp sn tn hiu nh du tim ng CHC v tim ng ln c ch dn 9.2.8.5

Mu sc v nt.
79

TCVN 8753 : 2011


9.2.1.4 Sn tn hiu nh du ng CHC c mu trng.
CH THCH:
1 Trn b mt ng CHC c mu sng m cc vch trng c bao quanh bi mt vin mu en th s nhn
r hn.
2 C gng gim nguy c ma st khng u trn b mt sn tn hiu bng cch s dng loi sn nh du thch
hp.
3 C th nh du bng di sn tn hiu lin tc hoc nhng vch sn tn hiu di nhng to ra hiu qu ging
din tch sn tn hiu lin tc.

9.2.1.5 Cc vch sn tn hiu nh du ng ln v sn my bay c mu vng.


9.2.1.6 Vch sn tn hiu an ton ca sn my bay c mu d phn bit vi mu sn tn
hiu nh du v tr my bay.
9.2.1.7 Trn cc sn bay c hot ng v ban m, nhn r, sn tn hiu mt ng
c thit k bng vt liu phn quang.
ng ln khng c mt ng nhn to
9.2.1.8 ng ln khng c mt ng nhn to c k sn tn hiu nh du nh quy
nh i vi ng ln c mt ng nhn to.
9.2.2 Sn tn hiu ch hng ng CHC.
Yu cu p dng
9.2.2.1 Sn tn hiu ch hng ng CHC c k ti cc ngng ng CHC c mt
ng nhn to.
9.2.2.2 Sn tn hiu ch hng ng CHC khng c mt ng nhn to c k trn
ngng ng CHC cch cng xa ngng cng tt.
V tr
9.2.2.3 Vch sn tn hiu hng ng CHC c k ngng ca ng CHC nh trn
Hnh 7.
CH THCH: Nu ngng ca ng CHC b dch chuyn khi mp cui ng CHC th phi k sn tn hiu
nh du hng ng CHC cho my bay ct cnh.

80

TCVN 8753 : 2011

Hnh 7. Sn tn hiu ch hng ng CHC, tim v ngng ng CHC

c tnh
9.2.2.4 Sn tn hiu ch hng ng CHC l mt s c hai ch s, trn ng CHC song
song th thm mt ch bn cnh s . Trn ng CHC n, ng CHC i song song
v ng CHC ba song song, ch hng bng mt s nguyn gm hai ch s bng gc
phng v t ca tim ng CHC tnh theo chiu kim ng h k t pha bc nam chm
xt theo chiu tip cn h cnh chia cho 10 v lm trn. Trn 4 hay nhiu ng CHC song
song th ng CHC gn nht c nh s bng 1/10 gc phng v t lm trn, cc
ng CHC tip theo c nh s bng 1/10 gc phng v t lm trn. Theo quy tc
trn nu c mt ch s th trc n phi thm mt s 0.
9.2.2.5 Khi c cc ng CHC song song, mi k hiu hng ng CHC c km thm
mt trong cc ch ci di y t theo th t t tri sang phi, nu nhn t pha tip cn
h cnh:
a) hai ng CHC song song "L", "R";
b) ba ng CHC song song "L", "C", "R";

81

TCVN 8753 : 2011


c) bn ng CHC song song "L", "R", "L", "R"; nm ng CHC song song "L", "C",
"R", "L", "R" hay "L","R", "L", "C", "R"; su ng CHC song song "L", "C", "R", "L",
"C", "R".
9.2.2.6 Cc s v ch c hnh dng v kch thc nh Hnh 8. Kch thc chng khng
nh hn kch thc Hnh 8, nhng khi dng cc s nh du ngng ng CHC th
chn kch thc ln hn ph ht khong cch gia cc di ca ngng ng CHC.

CH THCH: n v o bng h mt

Hnh 8. Hnh dng v t l ch v s ch hng ng CHC


9.2.3 Sn tn hiu tim ng CHC.
Yu cu p dng
9.2.3.1 Phi nh du tim ng CHC bng cch k sn tn hiu trn mt ng CHC
nhn to.

82

TCVN 8753 : 2011


V tr
9.2.3.2 K sn tn hiu dc theo tim ng CHC, gia cc di sn tn hiu ch hng
ng CHC nh Hnh 7, tr cc trng hp b ngt on theo nh 9.2.1.1.
c tnh
9.2.3.3 Sn tn hiu nh du tim ng CHC l cc vch sn bng nhau cch u nhau.
Chiu di ca mi vch sn cng vi khong trng khng di 50 m, khng qu 75 m.
Chiu di ca mi vch sn t nht bng khong cch ln hn trong hai khong cch sau:
chiu di khong trng hoc 30 m.
9.2.3.4 Cc vch sn c chiu rng khng di:
- 0,90 m trn ng CHC tip cn chnh xc CAT II v III;
- 0,45 m trn ng CHC tip cn gin n m s l 3 hoc 4 v ng CHC tip
cn chnh xc CAT I;
- 0,30 m trn ng CHC tip cn gin n m s l 1 hoc 2 v trn ng CHC
khng c thit b.
9.2.4 Sn tn hiu nh du ngng ng CHC.
Yu cu p dng
9.2.4.1 Phi sn tn hiu nh du ngng ng CHC c mt ng nhn to c thit b,
khng c thit b m s 3 hoc 4 v ng CHC phc v tuyn quc t.
9.2.4.2 Cn sn tn hiu nh du ngng ng CHC c mt ng nhn to khng c
thit b m s 3 hoc 4 v ng CHC phc v tuyn ni a.
9.2.4.3 Trn ng CHC khng c mt ng nhn to th cn nh du ngng cng xa
cng tt.
V tr
9.2.4.4 Vch sn tn hiu ngng ng CHC c k cch ngng ng CHC 6 m.
c tnh
9.2.4.5 Sn tn hiu ngng ng CHC gm dy cc vch sn dc c kch thc nh
nhau k i xng qua tim ng CHC nh cc Hnh 7 (A) v (B) cho ng CHC rng
45 m. S lng cc vch ph thuc vo chiu rng ng CHC nh sau:
Chiu rng ng CHC, m

S lng cc vch sn tn hiu

18

23

30

45

12

60

16

Trng hp trn ng CHC tip cn gin n v trn ng CHC khng c thit


b, chiu rng 45 m v ln hn, c th k sn tn hiu nh Hnh 7 (C).
83

TCVN 8753 : 2011


9.2.4.6 Theo hng ngang cc vch sn tn hiu c k cch mp ng CHC mt
khong bng khong cch nh hn trong hai khong sau: cch mp ng CHC 3 m; na
chiu rng ng CHC tr 27 m v mi pha tim ng CHC. Trong phm vi sn tn hiu
ngng ng CHC, mi bn tim ng CHC t nht c 3 vch sn tn hiu nh du
ng CHC. Trong trng hp sn tn hiu ng CHC pha trn sn tn hiu ngng
th vch sn c k ht b ngang ng CHC. Cc vch di t nht 30 m v rng t nht
1,80 m vi khong cch gia chng khong 1,80 m, ngoi tr khi cc vch sn tn hiu ho
vo sn tn hiu ngng ng CHC th khong cch ny tng gp i tch hai di
nm gn tim ng CHC nht v khi c vch sn tn hiu hng ng CHC th khong
cch ny l 22,5 m.
Sn tn hiu ngang
9.2.4.7 Nu ngng ng CHC b dch chuyn khi mp ng CHC hoc nu cnh cui
ng CHC khng vung gc vi tim ng CHC, th cn b sung thm vch sn tn hiu
k ngang ngng, nh Hnh 9 (B).
9.2.4.8 Vch sn tn hiu ngang ny c chiu rng khng di 1,80 m.

Hnh 9. Sn tn hiu nh du ngng ng CHC b dch chuyn

84

TCVN 8753 : 2011


Mi tn ch dn.
9.2.4.9 Nu ngng ng CHC thng xuyn b dch chuyn, th trn on ng CHC
nm trc ngng b dch chuyn phi t cc mi tn ch dn nh Hnh 9 (B).
9.2.4.10 Nu ngng ng CHC b dch chuyn tm thi khi v tr bnh thng th n
c nh du nh Hnh 9 (A) hay 9 (B) v phi b tt c cc vch sn tn hiu pha trc
ngng b dch chuyn, tr nhng vch sn tn hiu tim ng CHC l cc vch c
dng lm mi tn ch dn.
CH THCH:
1 Trong trng hp ngng ng CHC tm thi dch chuyn trong thi gian ngn th tn dng sn tn hiu c
hnh dng v mu sc nh sn tn hiu ngng b dch chuyn khng k thm sn tn hiu trn ng CHC.
2 Khi mt on ca ng CHC trc ngng b dch chuyn khng thch hp cho my bay di chuyn trn b
mt, th cn k sn tn hiu ng ca nh yu cu m t 7.1.4.

9.2.5 Sn tn hiu nh du im ngm.


Yu cu p dng
9.2.5.1 Phi nh du im ngm bng sn tn hiu. Phi thay th cc vch sn tn hiu
hin hnh cho ph hp vi cc yu cu ca 9.2.5 v 9.2.6 trong thi hn do c quan c
thm quyn quy nh k t khi Tiu chun ny c hiu lc.
9.2.5.2 Sn tn hiu im ngm c k ti hai u tip cn ng CHC c thit b, c mt
ng nhn to khi m s l 2, 3 hoc 4.
9.2.5.3 C th k sn tn hiu im ngm ti mi u tip cn :
a)

trn mt ng CHC khng c thit b m s 3 hoc 4.

b)

trn mt ng CHC c thit b m s 1, khi cn phi lm r thm im

ngm.
V tr
9.2.5.4 Phi k sn tn hiu im ngm bt u cch ngng ng CHC mt khong
cch khng nh hn cc khong cch ghi trong ct tng ng Bng 6, tr khi trn
ng CHC c trang b h thng ch dn dc tip cn bng mt th im bt u ca
sn tn hiu trng vi im u ca ng dc tip cn bng mt.
9.2.5.5 Sn tn hiu im ngm gm hai vch sc m. Kch thc ca cc vch v
khong trng gia cc mp trong ca chng theo gi tr ghi trong ct tng ng ca Bng
6.Trong trng hp vng chm bnh c k sn tn hiu th khong trng gia cc vch
sn tn hiu bn ngoi bng khong cch gia cc vch sn tn hiu trong vng chm
bnh.
85

TCVN 8753 : 2011

Hnh 10. Sn tn hiu im ngm v khu vc chm bnh


(Minh ho cho ng CHC c chiu di t 2400 m tr ln)

86

TCVN 8753 : 2011


9.2.6 Sn tn hiu nh du vng chm bnh.
Yu cu p dng
9.2.6.1 Phi k sn tn hiu chm bnh trong vng chm bnh trn mt ng nhn to
CHC tip cn chnh xc m s 2, 3 hoc 4.
9.2.6.2 C th k sn tn hiu vng chm bnh ca mt ng nhn to CHC tip cn gin
n hoc ng CHC khng c thit b m s 3 hoc 4 nhm lm cho vng chm bnh ni
bt hn.
Bng 6. V tr v khong cch ca vch sn tn hiu nh du im ngm
C li h cnh, m
V tr v kch thc

< 800

800 n <1200

1200 n <2400

2400

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Khong cch t ngng n


vch sn tn hiu u tin, m

150

250

300

400

Chiu di vch sn tn hiu , m

30 - 45

30 - 45

45 - 60

45 - 60

Chiu rng vch sn tn hiu, m

6 -10 (b)

6 -10 (b)

Khong trng ngang gia cc


mp trong ca vch sn tn
hiu, m

6 (c)

9 (c)

18 -22,5

18 -22,5

a. khu vc cn lm ni bt hn th dng kch thc ln hn.


b. Khong trng ngang c th thay i trong phm vi gii hn trn gim thiu nho ca sn tn hiu do
vt cao su bnh my bay gy ra.
c. Cc vt sn trn c xc nh trn c s khong cch gia hai bnh ngoi ca cng chnh trong thnh
phn 2 ca m ch sn bay iu 5, Bng 1.

V tr v c tnh
9.2.6.3 Sn tn hiu chm bnh ng CHC gm cc cp vch sn tn hiu hnh ch nht,
t i xng hai bn tim ng CHC vi s lng cc cp ph thuc vo C ly h cnh c
th v hng tip cn ng CHC, khong cch gia hai ngng nh sau:
Chiu di ng CHC, m
Di 900

S lng cp sn tn hiu nh du
1

T 900 n di 1200

T 1200 n di 1500

3
87

TCVN 8753 : 2011


T 1500 n di 2400

T 2400 tr ln

9.2.6.4 Sn tn hiu vng chm bnh c hnh dng nh mt trong hai mu trn Hnh 10.
i vi mu Hnh 10 (A), cc vch sn tn hiu c kch thc di khng di 22,5m rng
khng di 3m. Trn s Hnh 10 (B), bt k vch sn tn hiu no cng c kch thc
di khng di 22,5m rng khng di 1,8m vi khong trng 1,5m gia hai vch sn
cnh nhau. Khong cch ngang gia cc cnh trong ca cc hnh ch nht bng khong
trng nh du im ngm, nu c. Ni khng nh du im ngm, khong cch ngang
gia cc cnh trong ca cc hnh ch nht tng ng vi khong cch ngoi nh du cc
im ngm theo Bng 6 (ng vi ct 2,3,4 hoc 5 tu theo yu cu). Khong trng dc
gia cc cp k hiu l 150 m bt u t ngng ng CHC, tr cp vch sn tn hiu
ca vng chm bnh trng vi du im ngm hoc nu khong cn li cch im ngm
di 50 m th b qua.
9.2.6.5 Trn ng CHC tip cn gin n m s 2, c th k thm mt cp vch sn tn
hiu chm bnh 150 m trc vch sn tn hiu im ngm.

9.2.7 Sn tn hiu cnh ng CHC.


Yu cu p dng
9.2.7.1 Trn ng CHC c mt ng nhn to nu cnh ca n khng c ni bt so
vi l hay vi a vt xung quanh, th phi k sn tn hiu cnh ng CHC nhm phn
bit ng CHC vi l hoc vi xung quanh.
9.2.7.2 Trn ng CHC tip cn chnh xc, c th k sn tn hiu cnh ng CHC
khng ph thuc vo vic cc cnh ng CHC c ni bt hay khng so vi l hoc vi
xung quanh.
V tr
9.2.7.3 C th k sn tn hiu cnh ng CHC bng 2 di, mi di c k dc theo cnh
bn ca ng CHC sao cho mp ngoi ca vch sn gn trng vi cnh ng CHC tr
nhng trng hp chiu rng ng CHC ln hn 60 m th k cc di cch tim ng
CHC 30 m.
9.2.7.4 Ti ni c sn quay u, vch sn tn hiu cnh ng CHC c th k lin tc t
ng CHC n sn quay u.
c tnh

88

TCVN 8753 : 2011


9.2.7.5 Chiu rng vch sn tn hiu cnh ng CHC t nht bng 0,9 m cho ng CHC
rng t 30 m tr ln v t nht l 0,45 m cho ng CHC hp hn .
9.2.8 Sn tn hiu tim ng ln.
Yu cu p dng
9.2.8.1 Phi k sn tn hiu tim ng ln trn mt ng nhn to ng ln, sn
my bay m s 3 hoc 4 lin tc t tim ng CHC n v tr my bay.
9.2.8.2 C th k sn tn hiu tim ng ln trn mt ng nhn to ng ln, sn
my bay m s 1 hoc 2 lin tc t tim ng CHC n v tr my bay.
9.2.8.3 Phi k sn tn hiu tim ng ln trn mt ng CHC c mt phn l ng ln
tiu chun khi:
a) khng c sn tn hiu tim ng CHC; hoc
b) tim ng ln khng trng vi tim ng CHC.
9.2.8.4 Khi c v tr ch ng CHC th vch sn tim ng ln c th c ko di n v
tr ch.
CH THCH: Cn k sn tn hiu tim ng ln khi n c th l mt phn ca ng CHC d phng.

9.2.8.5 Khi cn thit, phi k sn tn hiu tim ng ln ko di n tt c cc giao ng


CHC/L ca sn bay.
V tr
9.2.8.6 Trn on thng ca ng ln, sn tn hiu tim ng ln c th c k dc
theo tim ca n. Ti on vng ca ng ln sn tn hiu tim ng ln c k tip tc
t on thng v gi khong cch khng i n mp ngoi on vng ca ng ln.
CH THCH: Xem 7.9.6 v Hnh 2.

9.2.8.7 Ti v tr giao nhau ca ng ln vi ng CHC khi ng ln c dng lm


ng ln thot nhanh t ng CHC ra th c th k sn tn hiu tim ng ln tip tuyn
vi sn tn hiu tim ng CHC on ng cong, nh trn Hnh 11 v Hnh 31. Vch
sn tn hiu tim ng ln c ko di song song vi vch sn tn hiu tim ng CHC
trn mt on tnh t tip im t nht 60 m i vi ng CHC c m s l 3 hoc 4 v t
nht 30 m i vi ng CHC c m s 1 hoc 2.
9.2.8.8 Trng hp sn tim ng CHC c k nh mc 9.2.8.3, th vch sn tim c th
c k trn ng tim ca ng ln tiu chun.

89

TCVN 8753 : 2011

Hnh 11. Sn tn hiu ng ln


(Trnh by theo sn tn hiu ng CHC c bn)

90

TCVN 8753 : 2011

Hnh 12. Sn tn hiu nh du tim ng ln ko di


9.2.8.9 Khi cn, vch sn tim ng ln c ko di t v tr ng CHC n v tr ch
(theo nh quy nh sn tn hiu ng ln trn Hnh 11) trn khong cch t nht 45m ( t
nht ba ng vch) theo hng chuyn ng t ng CHC vo hoc t v tr ch ra
ng CHC trn khong cch t nht 45m.
c tnh
9.2.8.10 Vch sn ko di tim ng ln rng khng di 15 cm, c k lin tc, tr
trng hp giao vi ng CHC v tr ch v cc v tr trung gian nh trn Hnh 11.
9.2.8.11 Vch sn ko di tim ng ln c th hin trn Hnh 12.
9.2.9 Sn tn hiu sn quay u ng CHC.
Yu cu p dng
9.2.9.1 Ti ni c sn quay u ng CHC, phi k sn tn hiu nh du sn quay u
ng CHC ch dn cho my bay quay u 1800 ln v tim ng CHC.
V tr

91

TCVN 8753 : 2011


9.2.9.2 Vch sn tn hiu sn quay u ng CHC c th c k t tim ng CHC
vng vo trong sn quay u. Bn knh vng ph hp vi kh nng thay i qu o v tc
ln thng thng ca my bay. Gc gia vch sn tn hiu nh du sn quay u
ng CHC v tim ng CHC khng qu 300.
9.2.9.3 Vch sn tn hiu sn quay u ng CHC c th c ko di song song vi
vch sn tn hiu tim ng CHC trn khong cch t nht 60 m k t ngoi tip im khi
m s ng CHC l 3 hoc 4, v trn khong cch t nht 30 m khi m s l 1 hoc 2.
9.2.9.4 C th k sn tn hiu sn quay u ng CHC ch dn cho my bay ln trn
on thng n trc im quay u 1800. Cn k sn tn hiu nh du on ln thng
song song vi mp ca sn quay u ng CHC.
9.2.9.5 C th thit k ng cong cho php my bay thc hin quay u 1800 da trn
gc mi bnh li khng qu 450.
9.2.9.6 Thit k sn tn hiu nh du sn quay u sao cho khi cabin ca my bay trn
vch sn tn hiu sn quay u ng CHC th khong cch gia bnh my bay v mp
sn quay u ng CHC khng nh hn khong cch ghi trong 7.3.6
CH THCH: my bay di chuyn d dng, khong cch gia mp bnh my bay v mp sn quay u c
th ln hn i vi cc m ch E v F. Xem 7.3.7.

c tnh
9.2.9.7 Vch sn tn hiu sn quay u ng CHC c k lin tc rng t nht 15 cm.
9.2.10 Sn tn hiu nh du v tr ch ng CHC.
Yu cu p dng v v tr
9.2.10.1 Sn tn hiu nh du v tr ch ng CHC c k sut chiu di v tr ch
ng CHC.
CH THCH: Xem 9.4.2 lin quan n vic k sn tn hiu trn v tr ch ng CHC.

c tnh
9.2.10.2 Ti nt giao nhau ca ng ln v ng CHC khng c thit b, tip cn gin
n hoc ng chuyn ct cnh th vch sn tn hiu v tr ch ng CHC c k nh
trn Hnh 11, chi tit A.
9.2.10.3 Ti ni c v tr ch ng CHC ti nt giao nhau ca ng ln v ng CHC
tip cn chnh xc CAT I, II v III, sn tn hiu v tr ch ng CHC c k nh trn
Hnh 11, chi tit A. Khi c hai hoc ba v tr ch ng CHC trn nt ng, sn tn hiu v
tr ch ng CHC gn hn (hoc gn nht) so vi ng CHC nh trnh by trn Hnh

92

TCVN 8753 : 2011


11, chi tit A v sn tn hiu nh du v tr xa hn ng CHC nh trnh by trn Hnh 11,
chi tit B.
9.2.10.4 Sn tn hiu nh du v tr ch ng CHC c th hin trn v tr ch ng
CHC theo 7.12.3 nh trnh by trn Hnh 11, chi tit A.
9.2.10.5 Khi cn lm r hn v tr ch ng CHC, sn tn hiu v tr ch ng CHC c
th c trnh by nh trn Hnh 13, chi tit A hoc B.
9.2.10.6 Trong chi tit B sn tn hiu v tr ch ng CHC c nh du trn khu vc di
trn 60 m vi sn tn hiu CAT II hay CAT III (tu theo cp) vi nhng khong cch
bng nhau gia 2 sn tn hiu cnh nhau, ti a bng 45 m. Chiu cao ca cc ch ci
khng di 1,8 m v c t ngoi phm vi sn tn hiu sn ch khng qu 0,9 m.

Hnh 13. Sn tn hiu nh du v tr ch ng CHC


9.2.10.7 Sn tn hiu nh du v tr ch ng CHC trn v tr giao ng CHC/ng
CHC phi vung gc vi tim ng CHC c mt phn l ng ln tiu chun. Hnh dng
ca sn tn hiu c nu trn Hnh 13, chi tit A.
9.2.11 Sn tn hiu v tr ch ln trung gian.
Yu cu p dng v v tr
9.2.11.1 Dc theo cc v tr ch ln trung gian cn k sn tn hiu nh du v tr ch ln
trung gian.
93

TCVN 8753 : 2011


9.2.11.2 bin gii li ra ca sn chuyn dng trn ng CHC thot ra ng ln cn k
sn tn hiu nh du v tr ch ln trung gian
9.2.11.3 Sn tn hiu v tr ch trung gian ti nt giao ca hai ng ln c mt ng
nhn to c b tr ngang qua ng ln cch cnh gn nht ca ng ln ct ngang
vi khong cch m bo an ton gia cc my bay ln. N trng vi sn tn hiu vch
dng hoc n v tr ch ln, nu c.
9.2.11.4 Khong cch gia sn tn hiu v tr ch ln trung gian bin ng ln ra v tim
ng ln ni tip khng c nh hn kch thc ghi trong Bng 2, ct 11.
c tnh
9.2.11.5 nh du v tr ch trung gian bng vch sn tn hiu n t qung nh trn
Hnh 11.
9.2.12. Sn tn hiu nh du im kim tra i VOR trn sn bay
Yu cu p dng
9.2.12.1 Khi sn bay c im kim tra i VOR, phi c sn tn hiu nh du im kim
tra i VOR.
CH THCH: Xem 9.4.4 sn tn hiu nh du im kim tra i VOR sn bay.

A- KHNG C MI TN CH HNG

B- C MI TN CH HNG

CH THCH: Ch cn mi tn ch hng khi my bay phi theo hng quy nh trc

Hnh 14. Sn tn hiu nh du im kim tra i VOR sn bay

94

TCVN 8753 : 2011


9.2.12.2 V tr im kim tra i VOR c chn theo cc quy nh ca phng thc bay.
c tnh
9.2.12.3. Sn tn hiu nh du im kim tra i VOR c k trung tm v tr my bay
u tip nhn tn hiu kim tra ca i VOR.
c tnh
9.2.12.4 Sn tn hiu im kim tra i VOR sn bay c hnh trn ng knh 6 m v
ng vin rng 15 cm (xem Hnh 14 (A)).
9.2.12.5 Khi cn t my bay theo hng no th c th th k mt ng qua tm ca
vng trn tng ng vi gc phng v t my bay. ng ny phi vt ra ngoi phm
vi vng trn 6 m pha u v tn cng bng mi tn. Chiu rng ca ng k l 15 cm
(xem Hnh 14 (B)).
9.2.12.6 Sn tn hiu ca im kim tra i VOR sn bay c th c mu trng, song phi
khc bit vi mu ca sn tn hiu ng ln.
CH THCH: sn tn hiu ni bt th c sn en bao quanh.

9.2.13 Sn tn hiu v tr my bay.


Yu cu p dng
9.2.13.1 Sn tn hiu nh du v tr my bay c k ti cc v tr trn sn my
bay c mt ng nhn to.
V tr
9.2.13.2 Sn tn hiu nh du v tr my bay trn sn my bay c mt ng nhn
to c b tr sao cho c khong cch an ton ch nh 7.13.6 v 7.15.9 tng ng
khi bnh mi ln theo sn tn hiu vo .
c tnh
9.2.13.3 Sn tn hiu ch v tr my bay gm cc phn nh sn tn hiu v tr , ch dn
ln vo v tr , vch r, ng r, vch my bay, vch dng v ch dn ln ra theo s
b tr trn sn my bay v ph hp vi cc thit b ph tr dn ng khc trn sn
my bay.
9.2.13.4 Sn tn hiu nhn bit v tr my bay (ch hay s) c bt u t ch r ca
ng ln vo v tip tc trn mt khong ngn sau im ri ng ln. Sn tn hiu phi
c chiu cao t cabin ca my bay ln vo v tr c th c c.
9.2.13.5 nhng ch c hai loi sn tn hiu nh du v tr my bay trng ln nhau
nhm s dng linh hot sn my bay, do kh xc nh phi theo sn tn hiu no hoc
do an ton c th b e do nu khng theo ng sn tn hiu cn thit, th cn b sung
95

TCVN 8753 : 2011


cho sn tn hiu sn my bay thm sn tn hiu nh du v tr cho tng loi my bay
c th.
CH THCH: V d: 2A-B747, 2B-F28.

9.2.13.6 Sn tn hiu nh du ng ln vo, ng r vng v ng ln ra thng


thng c k lin tc trn sut chiu di ln v c chiu rng khng di 15 cm.
nhng ch c mt hay nhiu loi sn tn hiu nh du sn c dng th cc vch sn
tn hiu nh du ch cho my bay ln hn l ng lin, cn vch sn tn hiu cho
my bay khc th ngt qung.
9.2.13.7 Sn tn hiu nh du bn knh cc on cong ca ng ln vo, ng r vo
v ng ln ra c k theo loi my bay c bn knh quay ln nht.
9.2.13.8 v tr d kin my bay s di chuyn ch theo mt hng, th b sung thm cc
mi tn ch hng di chuyn, coi chng l mt thnh phn ca ng ln vo v ng ln
ra.
9.2.13.9 Sn tn hiu quay u phi b tr vung gc vi ng ln vo v bn tri xt theo
hng t v tr phi cng ti im bt u quay u. Chiu di v rng ca vch sn tn hiu
khng di 6 m v 15 cm, k c sn tn hiu mi tn ch hng quay u.
CH THCH: Cc khong cch gia vch sn tn hiu quay u v vch sn tn hiu c th thay i tu
theo loi my bay ph thuc vo tm nhn ca phi cng.

9.2.13.10 Nu cn nhiu loi sn tn hiu quay u v sn tn hiu vch dng th phi c


k hiu ring cho tng loi.
9.2.13.11 Sn tn hiu trn v tr c k trng vi ng ko di ca tim my bay
ti im dng phi cng nhn r trong giai on ln cui. Chiu rng ca sn tn hiu
khng di 15 cm.
9.2.13.12 Sn tn hiu vch dng c t vung gc vi ng dng k bn tri xt theo
hng t v tr phi cng ti im dng. Chiu di v chiu rng ca sn tnh hiu vch
dng khng nh hn 6 m v 15 cm.
CH THCH: Cc khong cch gia vch dng v ln vo c th thay i theo loi my bay ph thuc vo tm
nhn ca phi cng.

9.2.14 Vch sn tn hiu an ton ca sn my bay.


Yu cu p dng
9.2.14.1 Cc vch sn tn hiu nh du gii hn an ton ca sn my bay gi l vch
sn tn hiu an ton sn my bay c k trn mt ng sn my bay theo s
my bay v cc phng tin trn mt t.

96

TCVN 8753 : 2011


V tr
9.2.14.2 Cc vch sn tn hiu an ton ca sn c k trn sn ch dn cho
phng tin c gii v cc thit b khc phc v my bay gi khong cch an ton i vi
my bay.
c tnh
9.2.14.3 Cc vch sn tn hiu an ton ca sn m bo cc yu cu nh: khong cch
an ton t mt cnh my bay v cc ng bao gii hn ng t phc v phi ph hp
vi s v tr my bay v cc phng tin trn mt t.
9.2.14.4 Vch sn tn hiu an ton sn rng t nht 10 cm c k lin tc trn sut
chiu di sn .
9.2.15 Sn tn hiu nh du v tr ng ch ln.
9.2.15.1 Sn tn hiu nh du v tr ng ch ln c k ti tt c ng dn vo
ng CHC.
9.2.15.2 Sn tn hiu nh du v tr ng ch ln k ngang qua ng trn v tr ch ln.
9.2.15.3 Sn tn hiu nh du v tr ng ch ln phi ph hp vi lut giao thng.
9.2.16 Hng dn k sn tn hiu bt buc.
9.2.16.1 Ti nhng ni khng th lp t c bin bo ch dn bt buc theo 9.4.2.1 th
phi k sn tn hiu ch dn bt buc trn mt ng.
9.2.16.2 nhng ni c hot ng nhiu nh ng ln rng trn 60 m, trnh hiu
nhm ng CHC, ngoi bin bo ch dn bt buc cn k b sung sn tn hiu ch dn
bt buc.
9.2.16.3 Sn tn hiu ch dn bt buc trn ng ln m ch A, B, C hoc D c b tr
ngang ng ln u trn hai pha tim ng ln trc sn tn hiu v tr ch ng CHC
nh trn Hnh 15 (A). Khong cch gia mp gn nht ca sn tn hiu ch dn bt buc v
sn tn hiu v tr ch ln hoc sn tn hiu tim ng ln khng di 1 m.
9.2.16.4 Sn tn hiu ch dn bt buc trn ng ln m ch E, F c b tr c hai bn
tim ng ln trc sn tn hiu v tr ch ng CHC nh trn Hnh 15 (B). Khong cch
gia mp gn nht ca sn tn hiu ch dn bt buc v sn tn hiu v tr ch ln hoc sn
tn hiu tim ng ln khng di 1 m.
9.2.16.5 Sn tn hiu ch dn bt buc khng nht thit phi k trn ng CHC, tr khi
theo yu cu khai thc.

97

TCVN 8753 : 2011


9.2.16.6 Sn tn hiu ch dn bt buc c k bng ch trng trn nn . Tr sn tn
hiu cm vo (NO ENTRY), ch vit cung cp thng tin tng t nh bin bo ch dn
bt buc tng ng.
9.2.16.7 Du hiu no entry - Cm vo gm ch no entry -Cm vo trng trn nn .
9.2.16.8. Khi khng tng phn gia sn tn hiu v mt ng, sn tn hiu ch
dn bt buc phi c ng vin thch hp, tt nht l mu trng hoc en.
9.2.16.9 Cc k t cn c chiu cao 4 m cho sn bay m ch C, D, E hoc F, v 2 m, cho
sn bay m ch A hoc B. Cc k t c hnh dng v t l nh trnh by ti Ph lc C.
9.2.16.10 Kch thc khung sn tn hiu ch dn bt buc hnh ch nht, theo chiu ngang
v dc rng hn k t ti thiu 0,5 m.

Hnh 15. Sn tn hiu ch dn bt buc

9.2.17 Sn tn hiu thng bo.


9.2.17.1 nhng ni thng thng cn t bin thng bo v ni v mt c hc khng
th t c bin thng bo th s k sn tn hiu thng bo trn mt ng theo quyt
nh ca c quan c thm quyn.

98

TCVN 8753 : 2011


9.2.17.2 ni cn thit, ngoi bin thng bo phi k b sung sn tn hiu thng bo theo
yu cu ca c quan c thm quyn.
9.2.17.3 C th k sn tn hiu thng bo (v tr/hng) trc nt giao v sau v tr nt
giao vi ng ln phc tp v khi cn ni khc, k thm vch ch hng nhm dn
ng trn mt t cho my bay theo quyt nh ca c quan c thm quyn .
9.2.17.4 Sn tn hiu thng bo (v tr) c th c k trn b mt ng trn nhng
khong cch bng nhau dc theo ng ln c chiu di ln.
9.2.17.5 Sn tn hiu thng bo c th c k ngang trn mt ng nhn to ng ln
trn sn v tr cn thit sao cho phi cng t cabin my bay ang tip cn nhn thy
c.
9.2.17.6 Sn tn hiu thng bo bao gm:
a) ch vit mu vng, khi n thay th hoc b sung cho bin bo v tr; v
b) ch vit mu en, khi n thay th hoc b sung cho bin bo ch hng
hoc ch n.
9.2.17.7 ni khng tng phn gia sn tn hiu v mt ng th sn tn hiu
phi bao gm:
a) nn vin mu en khi ch vit mu vng;
b) nn vin mu vng khi ch vit mu en.
9.2.17.8 Chiu cao ca k t l 4 m, vit theo mu v t l trong Ph lc C.

9.3 Cc loi n.
9.3.1 Tng quan.
n c nguy c lm mt an ton cho my bay.
9.3.1.1 loi tr mi nguy him, phi loi b, che giu hay ci to mi n mt t khng
phi l n dn ng hng khng gn sn bay e da an ton hot ng ca my bay.
Hiu ng laze c nguy c lm mt an ton i vi my bay
9.3.1.2 bo m an ton cho my bay trnh hiu ng laze cn to cc vng quanh sn
bay nh sau:
Vng bay c lp khng Laze (LFFZ);
Vng bay gii hn bi Laze (LCFZ);
Vng bay chu nh hng ca Laze (LFFZ));

99

TCVN 8753 : 2011


CH THCH:
1 Hnh 16, 17 v 18 c th c s dng xc nh mc cho php v cc khong cch an ton cho hot
ng bay.
2 Ch cho php ng k s dng Laze cho 3 vng bay LFFZ, LCFZ, LFFZ vi tia laze nhn thy. Nh khai thc
cng hng khng qun l s dng tia Laze m bo an ton cho my bay. Trong ton b vng khng gian
bay, mc bc x ca tia nhn thy v khng nhn thy phi nh hn hoc bng bc x cho php ln nht,
tr khi bc x c Nh khai thc cng hng khng cho php.
3 Xc nh vng bay c bo v nhm gim bt nguy him ca bc x laze i vi cc sn bay ln cn.
4 Hng dn cch bo v hot ng bay an ton trnh hiu ng chi nguy him ca bc x laze c trnh
by trong cc ti liu k thut ring.

Hnh 16 Vng bay c bo v

100

TCVN 8753 : 2011

Hnh 17 Vng bay nhiu ng CHC c lp vi Laze (LFFZ).

Hnh 18. Cc vng bay c bo v vi bc x Laze max nhn thy.

101

TCVN 8753 : 2011


9.3.1.3 n c nguy c gy nhm ln.
n mt t khng phi n dn ng hng khng c cng chiu sng cao, hnh
dng bn ngoi hoc mu sc gy kh khn hoc nhm ln cho vic nhn bit n dn
ng hng khng, cn c loi b, giu i hay ci to loi tr cc hiu ng trn. c
bit ch cc n mt t khng phi l n dn ng hng khng nhn thy t trn
khng trong phm vi cc khu vc ca tng loi ng CHC nh sau:
a) ng CHC c thit b m s 4: trong phm vi cc khu vc trc ngng
ng CHC v sau mt ng CHC c chiu di tnh t ngng v cui ng
CHC t nht l 4.500 m v chiu rng l 750 m v c hai pha ca tim ng CHC
ko di.
b) ng CHC c thit b m s 2 hoc 3: nh trng hp a), chiu di ti thiu l
3.000 m.
c) ng CHC c thit b m s 1 v ng CHC khng c thit b: trong khu vc
tip cn.
Trong trng hp n dn ng hng khng mt t t gn vng dn ng
mt nc c tu thuyn i li th cn c thit k sao cho chng khng gy nhm ln cho
tu thuyn.
9.3.1.4 Cu trc n tip cn nh cao v cc tr ca chng phi d gy, tr n ngoi
phm vi 300 m tnh t ngng ng CHC:
a) cao ca kt cu tr n vt qu 12 m th on trn 12 m phi d gy;
b) khi tr n c bao quanh bi kt cu khng d gy th phn nm ngoi kt
cu phi d gy.
9.3.1.5 Cn thay th thit b lp t hin hu cha tho mn 9.3.1.4 trong thi hn do c
quan c thm quyn quy nh k t khi Tiu chun ny c hiu lc.
9.3.1.6 Khi n tip cn sng lin tc hoc cu trc ca bn thn n kh nhn r th n phi
c nh du.
9.3.1.7 n nh cao
n ng CHC, n cc di hm phanh u v n ng ln nh cao phi d
gy. Chng c t thp st mt t c khong cch an ton n u mt cnh
qut v bng ng c ca my bay phn lc.
9.3.1.8 Cu trc ca n nm chm di mt ng, di hm phanh u, ng ln v cc
sn c cu to v b tr sao cho chng chu c ti trng t bnh my bay m
khng b hng v khng lm h hi my bay.

102

TCVN 8753 : 2011


9.3.1.9 Nhit sinh ra trn b mt tip xc ca n chm vi lp my bay do dn nhit hay
bc x nhit, khng c vt qu 160 oC sau 10 min tip xc.
Cng ca n v iu chnh cng
CH THCH: Khi hong hn hay khi tm nhn km ban ngy, n tn hiu chiu sng c hiu qu hn cc vch
sn. n c hiu qu trong cc iu kin v khi tm nhn km ban m, n phi c sng. m
bo cng yu cu, thng thng n phi chiu sng ng hng vi gc nhn ln v c nh
hng tha mn yu cu khai thc. H thng n chiu sng ca ng CHC phi ng b cc n c
chiu sng tng hp p ng yu cu khai thc t u n cui, xem thm iu H.15 Ph lc H v S tay
thit k sn bay (Aerodrome Design Manual -Doc 9157, Part 4).

9.3.1.10 n ng CHC phi c cng p ng iu kin tm nhn ti thiu v chiu


sng xung quanh m ng CHC i hi v ph hp vi cng chiu sng ca cc b
phn gn nht ca h thng n tip cn, nu c.
CH THCH: Khi cng ca h thng n tip cn cao hn cng n ng CHC, cn trnh chuyn
tip cng t ngt c th lm cho phi cng ng nhn v s thay i tm nhn trong khi tip cn h cnh.

9.3.1.11 Khi c h thng n cng cao th cn c cc thit b iu chnh cng


thch hp hay cc phng php tng ng khc bo m gim cng ph hp
trong trng hp c cc h thng sau:
- n tip cn;
- n l ng CHC;
- n ngng ng CHC;
- n cui ng CHC;
- n tim ng CHC;
- n khu vc chm bnh;
- n tim ng ln.
9.3.1.12 Theo chu vi v bn trong ca hnh elp xc nh tia chiu sng chnh trong Ph lc
B t hnh B-1 n B-10, gi tr cng ln nht ca n khng ln hn 3 ln gi tr
cng nh nht ca n c o theo Ph lc B, cc ch thch cho Hnh B-1 n Hnh
B-11, ch thch 2 .
9.3.1.13 Theo chu vi v bn trong ca hnh ch nht, xc nh tia chiu sng chnh trong
Ph lc B t Hnh B-12 n B-20, gi tr cng ln nht ca n khng ln hn 3 ln
gi tr cng nh nht ca n c o theo Ph lc B, cc ch thch cho Hnh B-12
n Hnh B-21, ch thch 2
9.3.2 H thng n d phng.
Yu cu p dng
103

TCVN 8753 : 2011


9.3.2.1 Sn bay c trang b h thng n ng CHC m khng c ngun cp in d
phng th phi chun b n d phng trong trng hp h thng n ang dng ngng
lm vic th c th thay th ngay n hng ca h thng , t nht l trn ng CHC
chnh.
CH THCH: - C th s dng n d phng cnh bo CNV hay ng ln v sn .
V tr
9.3.2.2 n d phng c lp t trn ng CHC, t nht cng phi p ng c yu
cu ca ng CHC khng c thit b.
c tnh
9.3.2.3 Mu ca n d phng phi ph hp vi yu cu i vi h thng n ng CHC,
tr trng hp trn ng CHC khng th lp t n mu ti ngng v n gii hn
mu th cc n y c th l mu trng c cng chiu sng bin i hoc gn mu
trng bin i.
9.3.3 n tn hiu hng khng.
Yu cu p dng
9.3.3.1 Khi cn thit th phi t n tn hiu giao thng hng khng hoc n mc sn bay
cc sn bay s dng v ban m.
9.3.3.2 Yu cu khai thc c xc nh theo yu cu kim sot khng lu ti sn bay c
bit l yu cu sn bay phi ni bt so vi xung quanh v c cc thit b bng mt v khng
bng mt khc h tr cho vic xc nh v tr ca sn bay.
n tn hiu sn bay
9.3.3.3 n tn hiu sn bay c s dng sn bay hot ng ban m nu c mt hoc
nhiu iu kin sau y:
a)

dn ng my bay ch yu bng mt.

b)

tm nhn thng xuyn b gim.

c)

kh xc nh v tr sn bay t trn khng do n hoc a hnh xung quanh

cn tr.

c tnh
9.3.3.4 n tn hiu sn bay c t ngay ti sn bay hoc gn sn bay khu vc c nh
sng nn yu.

104

TCVN 8753 : 2011


9.3.3.5 n tn hiu sn bay c b tr sao cho nhng hng s dng khng b cc
CNV khc che khut v khng lm chi mt phi cng khi tip cn h cnh.
9.3.3.6 n tn hiu sn bay chp sng mu lc xen k vi cc tia chp sng nhp nhy
mu trng, hoc ch pht ra cc tia mu trng. Tn s nhp nhy l 20-30 ln/min. cc
sn bay trn mt t dng n tn hiu sn bay pht ra cc tia nhp nhy mu xanh. Ti
sn bay trn mt nc cc tia nhp nhy c mu vng. Trong trng hp sn bay hn hp
trn mt t v trn mt nc th n c mu ca n trn sn bay chnh.
9.3.3.7 nh sng n tn hiu c nhn thy t mi hng. Theo phng thng ng,
nh sng chiu ln trn t gc khng ln hn 1o so vi mt phng nm ngang n gc
c c quan c thm quyn chp nhn hiu qu dn ng cao ti a m n
phc v v cng chiu sng hiu qu ca n khng di 2000 cd.
CH THCH: nhng ni khng trnh c nh sng nn cao, cn tng h s chiu sng ln 10 th cng
ca chp sng mi c hiu qu

n nh v hng khng.
Yu cu p dng
9.3.3.8 n nh v hng khng t trn sn bay s dng ban m khi kh nhn bit t trn
khng theo cc thit b khc.
V tr
9.3.3.9 n nh v hng khng c b tr trn sn bay phn din tch c nh sng nn
xung quanh yu.
9.3.3.10 n nh v hng khng c b tr sao cho nhng hng s dng khng b cc
CNV khc che khut v khng lm chi mt phi cng khi tip cn h cnh.
c tnh
9.3.3.11 nh v sn bay trn mt t, nh sng n phi c nhn thy t mi hng.
Theo phng thng ng, nh sng chiu ln trn t gc khng ln hn 1o so vi mt
phng nm ngang n gc c c quan c thm quyn chp nhn l hiu qu dn
ng cao ti a m n phc v v cng chiu sng hiu qu ca n khng
di 2000 cd.
CH THCH: nhng ni khng trnh c nh sng nn cao, cn tng h s chiu sng ln 10 th cng
ca chp sng mi c hiu qu

9.3.3.12 n nh v sn bay c nh sng mu xanh lc ti sn bay trn mt t v nh


sng mu vng ti sn bay trn mt nc.
9.3.3.13 Nhng k t nh v c pht i theo m moc-x quc t.

105

TCVN 8753 : 2011


5.3.3.14 Tc truyn tin l 6 n 8 t /min, tng ng vi tc truyn mt tn hiu m
moc-x t 0,15 n 0,2 s /tn hiu.
9.3.4 H thng n tip cn.
Yu cu p dng
9.3.4.1 H thng n tip cn dng cho
A.

ng CHC khng c trang b h thng h cnh bng thit b.

ni iu kin thc t cho php, phc v ng CHC m s l 4 hoc 3 khng


c h thng h cnh bng thit b dng ban m th cn c h thng n tip cn gin n
nh 9.3.4.2 n 9.3.4.9, tr nhng trng hp ch s dng ng CHC trong cc iu
kin tm nhn tt v c thit b ph tr bay bng mt khc bo m dn ng hiu qu.
CH THCH: - H thng n tip cn gin n cng c th dng dn ng bng mt vo ban
ngy.

B.

ng CHC tip cn gin n.

Nhng ni iu kin thc t cho php, phc v ng CHC tip cn gin n th


cn c h thng n tip cn gin n nh 9.3.4.2 n 9.3.4.9, tr nhng trng hp ch
s dng ng CHC trong cc iu kin tm nhn tt hoc khi c cc thit b ph tr bay
bng mt khc bo m dn ng hiu qu.
CH THCH: Khi cn, c th trang b h thng n tip cn chnh xc CAT I hoc b sung h thng n ca
vo ng CHC.

C.

ng CHC tip cn chnh xc CAT I.

Nhng ni iu kin thc t cho php, phc v cho ng CHC tip cn chnh xc
CAT I th cn c h thng n tip cn chnh xc CAT I nh 9.3.4.10 n 9.3.4.21.
D.

ng CHC tip cn chnh xc CAT II v III.

phc v cho ng CHC tip cn chnh xc CAT II v III th cn c h thng n


tip cn chnh xc CAT II v III nh 9.3.4.22 n 9.3.4.39.
H thng n tip cn gin n.
V tr
9.3.4.2 H thng n tip cn gin n bao gm mt dy n b tr trn tim ng CHC
ko di trong c ly khng di 420 m tnh t ngng ng CHC nu c th, v mt hng
n to thnh mt ng nh sng ngang di 18 m hoc 30 m cch ngng ng CHC
300 m.

106

TCVN 8753 : 2011


9.3.4.3 Cn b tr cc n to thnh ng nh sng ngang thng nm ngang vung gc
vi cc di n tim ng CHC v cch u n ng tim. Cc n to thnh ng nh
sng ngang c khong cch sao cho chng to thnh ng sng thng, tr cc trng
hp khi chiu di ng nh sng ngang l 30 m cho php c cc khong trng hai pha
ca tim ng CHC. Cc khong trng ph thuc vo yu cu ti ch v mi khong
khng vt qu 6 m.
CH THCH:
1 Gia cc n ca ng nh sng nm ngang c mt khong cch t 1 m n 4 m. Khong trng hai pha
tim ng CHC c th gip nh hng tt hn khi tip cn b lch ngang v cho php cc trang thit b khn
nguy v xe cu ho i li.
2 Xem hng dn dung sai lp t n tip cn H.11, Ph lc H.

9.3.4.4 Cc n ng tim c b tr vi khong cch dc l 60 m, tr trng hp c


thit b nh hng tt hn th c th khong cch 30 m. n gn nht c b tr cch
u ngng ng CHC 60 m hoc 30 m tu thuc vo khong cch dc ca cc n
ng tim.
9.3.4.5 Nu trn thc t khng th ko di ng tim ra cch ngng ng CHC 420 m,
th ng tim cng phi ko di ra mt khong 300 m n n barret. Nu khng th thc
hin c nyh vy th cc n ng tim cn lp t cng di cng tt, ti mi n tim c
n barret di t nht l 3 m. i vi h thng n tip cn, khi n barret b tr cch
ngng ng CHC 300 m th c th b sung mt n barret cch ngng ng CHC
150 m .
9.3.4.6 B tr h thng n cn thit cng st mt phng nm ngang i qua ngng ng
CHC cng tt vi yu cu:
a)

khng vt th no ngoi ngten nh hng ILS v MLS c nh ln trn mt

phng n tip cn trong phm vi 60 m tnh t ng tim ca h thng; v


b)

khng mt n no ngoi n phn trung tm n cnh ngang hoc n tim

barret (khng phi l n bin) c nhn thy t my bay ang tip cn.
Bt k mt ng ten nh hng ILS hoc MLS no nh ln trn mt phng n u c
coi l CNV v c nh du hoc chiu sng thch hp.
c tnh
9.3.4.7 Cc n ca h thng n tip cn gin n l nhng n sng lin tc v c mu
cho php phn bit c d dng vi cc n dn ng hng khng mt t khc v cc
n l, nu c. Mi n tim bao gm:
a)

mt n n; hoc

b)

n barret vi chiu di ti thiu 3 m.


107

TCVN 8753 : 2011


CH THCH:
1 Nu n barret ghi mc b) iu ny, bao gm cc n gn ging cc ngun sng im th khong cch
gia chng 1,5 m l ph hp.
2 C th s dng cc n barret sng di 4 m nu c k hoch chuyn h thng n tip cn gin n sang h
thng n tip cn chnh xc.
3 Ti nhng v tr kh phn bit h thng n tip cn gin n v ban m do cc n xung quanh lm nhiu
th c th trang b thm cc n nhy ngoi h thng.

9.3.4.8 Phi cng phi nhn thy cc n trn ng CHC khng c thit b t mi hng
trong giai on tip cn cht v h cnh. H thng n c tnh m bo cng
sng mi iu kin tm nhn v nh sng xung quanh n.
9.3.4.9 Phi cng phi nhn thy cc n trn ng CHC tip cn gin n t mi hng
trong giai on tip cn cht v h cnh khi m my bay khng vt ra ngoi gii hn
lch bnh thng ca qu o h cnh theo thit b khng nhn bng mt. H thng n
c tnh bo m sng cho vic nh hng chnh xc c ban ngy ln ban m
iu kin tm nhn bt li nht m h thng d kin phc v.
H thng n tip cn chnh xc CAT I
V tr
9.3.4.10 H thng n tip cn chnh xc CAT I bao gm dy n to thnh nhng di
sng ngang di 30 m, c b tr trn phn tim ng CHC ko di cch ngng ng
CHC t 300 m n 900 m.
9.3.4.11 Cn b tr cc n to nn di sng ngang theo mt ng thng nm ngang
vung gc vi tuyn n tim cch u tim v hai pha. Cc n ca di sng ngang c
b tr vi khong cch gia cc n sao cho to c ng thng sng lin tc, tr
trng hp c khong trng hai bn ca tim ng CHC ko di. S lng nhng
khong trng cng t cng tt tu theo iu kin ti ch, nhng khong trng khng vt
qu 6 m.
CH THCH:
1 Khong trng gia cc n ca di nh sng l t 1 m n 4 m. Nhng khong trng hai pha tim ng
CHC ko di lm cho vic nh hng c tt hn khi tip cn c lch ngang v cho cc phng tin vn
ti khn nguy v cu ho i li thun tin.
2 Ch dn v dung sai lp t c nu ra H.11, Ph lc H.

9.3.4.12 Cc n tim c b tr vi khong cch dc 30 m, trong n u tin c


t cch ngng ng CHC 30 m.

108

TCVN 8753 : 2011


9.3.4.13 H thng n c lp tht st vi mt phng nm ngang i qua ngng ng
CHC bo m sao cho:
a) khng mt vt th no ngoi ngten nh hng ILS v MLS c nh ra ngoi
mt phng n tip cn trong phm vi 60m tnh t ng tim ca h thng, v
b) khng n no ngoi n phn trung tm ca n ngang v n barret (khng
phi l n bin) c nhn thy t my bay ang tip cn.
Trong trng hp ILS hoc MLS phi nh ln trn mt phng n, th n c coi
nh CNV v cn c nh du hoc chiu sng thch hp.
c tnh
9.3.4.14 Cc n tim ng v cc n ng ngang trong h thng n tip cn chnh
xc CAT I l n sng lin tc c mu trng thay i. Mi v tr n tim ng phi bao
gm:
a) mt ngun nh sng trong 300 m trong cng ca ng tim, hai ngun nh sng
trung tm 300 m ca ng tim, v ba ngun nh sng ngoi 300 m ca ng
tim thng bo khong cch, hoc
b) n barret.
9.3.4.15 n tip cn p ng c yu cu khai thc th hin trong 14.4.10 th mi v
tr n tim ng phi c:
a) ngun sng n; hoc
b) n barret.
9.3.4.16 Dy n barret di t nht 4 m. Khi dy n barret bao gm cc n l ngun sng
im, th chng phi cch u nhau mt khong khng ln hn 1,5 m.
9.3.4.17 Nu n tim bao gm cc dy n barret nh m t 9.3.5.14 b) hoc 9.3.5.15 b)
th mi dy n barret nh vy cn c b sung n nhy, ngoi tr nhng trng hp
c th khng cn n nhy do c tnh ca h thng n v cc iu kin kh tng.
9.3.4.18 Mi n nhy ghi 9.3.4.17 pht ra hai chp sng trong mt giy theo trnh t
quy nh, bt u t n xa hn theo hng ti ngng ng CHC v kt thc n gn
ng CHC. y cn s dng s mng in cho php iu khin cc n khng
ph thuc vo cc n khc ca h thng n tip cn.
9.3.4.19 Nu ng tim bao gm nhng n ghi 9.3.5.14 a) hoc 9.3.4.15 a), cn b
sung cho ng nh sng ngang cch ngng 300 m cc dy n cch ngng ng
CHC150 m, 450 m, 600 m v 750 m. B tr cc n to thnh ng nh sng ngang theo
ng thng nm ngang vung gc vi n ng tim v cch u tim v hai pha. Cc
109

TCVN 8753 : 2011


n c lp t vi khong trng gia chng to thnh hiu qu ca mt ng
sng lin tc, tr trng hp cho php ngt qung v hai pha ca ng tim ng CHC
ko di. Cc on ngt qung phi tht t tu theo yu cu ti ch v mi on khng
c di qu 6 m.
CH THCH: M t chi tit hn xem iu H.11, Ph lc H.

9.3.4.20 Khi cn b sung h thng thanh sng ngang nh ghi 9.3.4.19, cc n ngoi
cng ca chng nm trn hai ng thng hoc song song vi n ng tim, hoc hi t
trn tim ng CHC ti im cch ngng ng CHC l 300 m.
9.3.4.21 Cc n cn tho mn nhng yu cu k thut trong Ph lc B, Hnh B-1.
CH THCH: Yu cu thit k v v n nu trong Ph lc H, Hnh H.4.

H thng n tip cn chnh xc CAT II v III.


V tr
9.3.4.22 H thng n tip cn bao gm mt dy n trn phn ko di tim ng CHC
ni c th trn chiu di 900 m cch ngng ng CHC. Ngoi ra h thng cn c hai
dy n cch ngng ng CHC 270 m v hai hng n ngang, mt cch ngng
ng CHC 150 m v mt cch ngng 300 m, chng c th hin trn Hnh 19. ni
c th dng n tip cn nh i tng khai thc trong 9.4.26 c th c hai dy n bin
ko di cch ngng ng CHC 240 m v 2 dy n ngang, mt cch ngng 150 m v
mt cch ngng 300 m, chng c th hin trn Hnh 20.
CH THCH: Chiu di 900 m da trn c s bo m khai thc cc chuyn bay trong cc iu kin CAT I, II
v III. Cc chiu di ngn hn c th bo m cho cc chuyn bay iu kin CAT II v III, nhng hn ch cc
chuyn bay iu kin CAT I. Xem H.11 Ph lc H.

9.3.4.23 Cc n tim c b tr vi khong cch dc 30 m, trong n gn nht c


b tr cch ngng ng CHC 30 m.
9.3.4.24 Cc n ca dy n bin c b tr hai bn tim ng vi khong cch dc
ging nh i vi n tim ng v n u tin gn nht cch ngng ng CHC 30 m.
ni khng th dng n tip cn nh i tng khai thc trong 14.4.7 cc n to nn
dy n bin c b tr hai bn tim ng vi khong cch dc 60 m v n u tin
gn nht cch ngng ng CHC 60 m. Khong cch ngang (chiu rng) gia cc n
trong cng ca dy n bin khng nh hn 18 m v khng ln hn 22,5 m, tt nht l
bng 18 m, trong bt k trng hp no khong cch ngang cng phi bng khong cch
gia cc n ca khu vc chm bnh.

110

TCVN 8753 : 2011

Hnh 19. n vng tip cn trong 300 m v n ng CHC cho


tip cn chnh xc CAT II v CAT III

111

TCVN 8753 : 2011

Hnh 20. n vng tip cn trong 300 m v n ng CHC cho tip cn chnh xc
CAT II v III ni phi bo m tm nhn khai thc nh yu cu nu trong iu 14

112

TCVN 8753 : 2011


9.3.4.25 Thanh sng ngang t cch ngng ng CHC 150 m s chn gia khong
trng cc n tim v cc n bin.
9.3.4.26 Thanh sng ngang t cch ngng 300 m s c ko di v hai bn ca cc
n tim mt khong l 15 m tnh t tim ng CHC ko di.
9.3.4.27 Nu ng tim ngoi phm vi 300 m tnh t ngng ng CHC bao gm
nhng n ghi 9.3.4.31 b) hoc 9.3.4.32 b) th t b sung cc thanh sng ngang cch
ngng ng CHC 450 m, 600 m v 750 m.
9.3.4.28 Khi h thng c nhng thanh sng ngang b sung 9.3.4.27 th cc n ngoi
cng ca thanh sng ngang nm trn hai ng thng hoc chy song song vi dy
n tim hoc hi t trn tim ng CHC ti mt im cch ngng ng CHC l 300 m
9.3.4.29 H thng n c lp tht st vi mt phng nm ngang i qua ngng ng
CHC bo m:
a) khng mt i tng no ngoi ngten nh hng ILS v MLS c nh ra
ngoi mt phng n tip cn trong phm vi 60 m tnh t ng tim ca h thng; v
b)

khng n no ngoi n phn trung tm ca thanh sng ngang v n barret

(khng phi l n bin) c nhn thy t my bay ang tip cn.


Trong trng hp ILS hoc MLS phi nh ln trn mt phng n, th n c coi nh
CNV v c nh du hoc chiu sng thch hp.
c tnh
9.3.4.30 Cc n tim ca h thng n tip cn chnh xc CAT II v III cho 300 m u tin
k t ngng ng CHC l cc n barret c mu trng bin i, tr trng hp ngng
ng CHC dch chuyn i 300 m hoc ln hn, n tim c th bao gm cc ngun sng
n pht nh sng mu trng bin i. ni c th cho php dng n tip cn nh i
tng khai thc trong 13.4.7 th n tim ca h thng n tip cn chnh xc CAT II v III
trong 300 m u tin tnh t ngng ng CHC gm cc ngun pht nh sng mu trng
bin i nh sau:
a) n barret, ng tim nm ngoi ngng ng CHC 300 m bao gm cc n
barret m t trong 9.3.4.32 a) ; hoc
b)

xen k ngun sng n v n barret, trn ng tim nm ngoi ngng ng

CHC 300 m vi ngun sng n nh nu trong 9.3.4.32 b) v ngun sng n trong


cng c t cch ngng ng CHC 30 m v cc n barret trong cng c
t cch ngng ng CHC 60 m; hoc
c) cc ngun sng n khi ngng ng CHC dch chuyn i 300 m hoc ln hn;

113

TCVN 8753 : 2011


9.3.4.31 Ngoi phm vi 300 m cch ngng ng CHC, mi dy n tim bao gm cc
n sng trng bin i nh sau:
a)

n barret s dng trong khong cch ngng ng CHC 300 m; hoc

b)

hai ngun sng khong 300 m gia v ba ngun sng 300 m cui ca

ng tim;
9.3.4.32 ni c th cho php dng n tip cn nh i tng khai thc trong 14.4.7 th
ngoi 300m tnh t ngng ng CHC mi v tr n tim ng c th bao gm cc n
pht nh sng mu trng bin i nh sau:
a) n barret; hoc
b) ngun sng n.
9.3.4.33 Dy n barret di ti thiu 4 m. Khi dy n barret bao gm cc n nh ngun
sng im, cc n c t cch nhau mt khong khng nh hn 1,5 m.
9.3.4.34 Nu ng tim cch ngng ng CHC ngoi phm vi 300 m bao gm cc dy
n ngang ghi 9.3.4.31 a) hoc 9.3.4.32 a) th mi dy n nm ngoi phm vi 300 m c
th b sung n nhy, ngoi tr nhng trng hp c th khng cn n nhy do c tnh
ca h thng n v iu kin kh tng.
9.3.4.35 Mi mt n nhy pht ra hai chp sng trong mt giy theo trnh t quy nh bt
u t n xa ngng ng CHC nht v kt thc n gn ng CHC. Trong trng
hp cn s dng s li in cho php iu khin cc n khng ph thuc vo
nhng n khc ca h thng n tip cn.
9.3.4.36 Dy n bin bao gm nhng n barret mu . Chiu di dy n barret bin v
khong cch gia cc n cng ging nh i vi cc n barret vng chm bnh.
9.3.4.37 Nhng n to thnh thanh sng ngang l n lin tc chiu nh sng trng bin
i. cc n c b tr cch u nhau vi khong cch gia hai n cnh nhau khng
vt qu 2,7 m.
9.3.4.38 Cng n mu cng phi bng cng cc n mu trng.
9.3.4.39 n phi p ng cc yu cu k thut trong Ph lc B, Hnh B-1 v B-2.
CH THCH: C th s dng thit k v v n ny nh nu trong Ph lc H, Hnh H-4.

9.3.5 H thng ch dn dc tip cn bng mt (VASIS)


Yu cu p dng

114

TCVN 8753 : 2011


9.3.5.1 Phi lp t h thng ch dn dc tip cn bng mt phc v cho tip cn khng
ph thuc vo ng CHC c hoc khng c thit b nhn bng mt hoc khng nhn bng
mt tip cn do mt hoc mt s nhng iu kin di y:
a) ng CHC s dng cho cc loi my bay tuc-bin phn lc hay cc loi my
bay khc c yu cu dn ng tip cn tng t;
b) phi cng ca bt k loi my bay no cng c th gp kh khn khi nh gi tip
cn nu:
1) vo ban ngy khng c y nhng vt nh hng bng mt khi tip
cn trn mt t hay trn mt nc, thiu vt chun ban ngy hay vo ban
m khng c nh sng vng tip cn, hoc
2) thiu thng tin, khng nh gi ng a vt xung quanh hoc dc ca
ng CHC;
c) nhng cng trnh vng tip cn c th gy ra hu qu nghim trng nu nh
my bay bay thp hn qu o bnh thng ca vng tip cn, c bit nu thiu
nhng thit b nhn c bng mt v khng nhn c bng mt cnh bo nhng
cng trnh ;
d) trng thi vt l b mt ca c hai u ng CHC nh hng nhiu n an
ton nu my bay h cnh sm hay ln ra ngoi phm vi ng CHC;
e) b a hnh hay cc iu kin kh tng nh hng lm cho my bay c th ri
vo vng nhiu ng trong qu trnh tip cn.
CH THCH: Hng dn lp t h thng ch dn dc tip cn bng mt c trnh by H.12 Ph lc H.

9.3.5.2 H thng ch dn bng mt dc tip cn tiu chun bao gm:


a) T-VASIS v AT-VASIS p ng c nhng yu cu k thut cc iu t
9.3.5.6 n 9.3.5.22;
b) PAPI v APAPI p ng c nhng yu cu k thut cc iu t
9.3.5.23 n 9.3.5.40 v Hnh 21.
9.3.5.3 Phi m bo h thng PAPI, T-VASIS hoc AT-VASIS cho m s l 3 hoc 4, khi
c mt hoc nhiu iu kin trong 9.3.5.1.
9.3.5.4 Phi m bo h thng PAPI, APAPI cho m s l 1 hoc 2, khi c mt hoc nhiu
iu kin trong 9.3.5.1.
9.3.5.5 Khi ng CHC c ngng dch chuyn tm thi khi v tr thng thng v c mt
hoc nhiu iu kin nu trong 9.3.5.1 th c th trang b h thng PAPI, tr trng hp m
s l 1 hoc 2 c h thng APAPI.

115

TCVN 8753 : 2011


H thng T-VASIS v AT-VASIS
M t
9.3.5.6 H thng T-VASIS bao gm 20 n c lp t i xng qua tim ng CHC
di dng hai n cnh ngang, mi n cnh ngang gm 4 n, vi tuyn n chy dc
hai bn ng CHC mi bn c 6 n nh Hnh 22.
9.3.5.7 H thng AT-VASIS bao gm 10 n t v mt bn ca ng CHC di dng
vch n cnh n 4 n, v tuyn 6 n dc.

Hnh 21. H thng ch dn dc tip cn nhn bng mt


9.3.5.8 Cc b n c lp t sao cho phi cng ang tip cn :
a) khi pha trn ng dc tip cn s nhn thy cc vch n cnh c mu
trng, v 1, 2 hoc 3 n bay xung; phi cng cng cao hn ng dc tip
cn bao nhiu th cc n bay xung cng r by nhiu;
b) khi pha trn ng dc tip cn s nhn thy cc vch n cnh c mu
trng; v
c) khi pha di ng dc tip cn s nhn thy cc vch n cnh v 1, 2
hoc 3 n mu trng bay ln; phi cng cng thp hn ng dc tip cn

116

TCVN 8753 : 2011


bao nhiu th cc n bay ln cng r by nhiu v khi thp qu xung di
ng dc tip cn, s nhn thy vch n cnh v ba n bay ln c mu .
khi trong hoc trn ng dc tip cn, khng nhn thy n no t cc b n bay
ln; khi trong hay di ng dc tip cn khng nhn thy n no t cc b n bay
xung.
V tr
9.3.5.9 Cc n c b tr nh Hnh 22 theo cc khong cch lp t ghi .
o

CH THCH: - V tr ca h thng T-VASIS m bo dc 3 v cao chun ca mt phi cng cao


15m so vi ngng ng CHC (xem 9.3.5.6 v 9.3.5.19), cn mt phi cng cao 13 m n 17 m ch nhn
thy cc n cnh ngang. Nu cn tng chiu cao ngng ng CHC ( c khong trng n cng
my bay), th khi tip cn c th nhn thy mt hay nhiu hn nbay xung. Chiu cao mt phi cng pha trn
ngng ng CHC lc s nh sau:
- Nhn thy cc n cnh v mt n bay xung: 17-22 m
- Nhn thy cc n cnh v hai n bay xung:

22-28 m

- Nhn thy cc n cnh v ba n bay xung:

28-54 m

c tnh n chiu sng


9.3.5.10 H thng n chiu sng dng cho cc hot ng vo ban ngy v ban m.
9.3.5.11 S phn b nh sng ca tng n c hnh qut chiu di mt cung ph ton b
chiu rng hng tip cn. Cc n cnh ngang to nn chm sng mu trng gia gc
ng t 1o54' n 6o v chm sng mu vi gc ng t 0o n 1o54'. Cc n "bay
xung" to thnh chm sng mu trng chiu t gc cao 6o xung n st dc tip cn
ri tt hn. Cc n "bay ln" to thnh chm sng mu trng t xp x dc tip cn
xung n gc ng 1o54' v chm sng mu di gc ng 1o54'. Gc nh chm
sng thuc n cnh ngang v cc n "bay ln" c tng ph hp vi 9.3.5.21.
9.3.5.12 Phn b sng ca n cnh, n bay xung v n bay ln c trnh by trn
Hnh B-22 ca Ph lc B.
9.3.5.13 S chuyn tip t mu sang mu trng trong mt phng ng c ngi
quan st nhn thy t khong cch khng di 300 m di mt gc ng khng ln hn
15'.
9.3.5.14 sng ln nht n phi c tung Y khng qu 0,320.
9.3.5.15 Phi kim tra sng ca n nhm iu chnh cho n p ng nhng iu kin
d kin, trnh lm chi mt phi cng trong qu trnh tip cn v h cnh.

117

TCVN 8753 : 2011

Hnh 22. V tr n ca T-VASIS

118

TCVN 8753 : 2011


9.3.5.16 Nhng n to thnh dy n cnh ngang hoc nhng n to thnh cp chuyn
v "bay xung" hoc "bay ln" c thit k sao cho phi cng trn my bay tip cn thy
chng xut hin trn cng mt ng nm ngang. Cc n t cng thp cng tt v c
kt cu d gy.
9.3.5.17 n cn c thit k sao cho sn phm ngng t bi, bn v.v.. kh bm ln
nhng b phn quang hc hay trn nhng b mt phn quang, t nh hng n s tn x
cc tn hiu nh sng v khng nh hng n sng hoc tng phn gia nhng
tn hiu v trng. Cc n cng c cu to sao cho kh b bn t lm bn ni c
th c nhng iu kin nh vy.
dc tip cn v cao ca tia sng n
9.3.5.18 dc tip cn ca tia sng n phi ph hp vi tnh nng cc my bay tip
cn.
9.3.5.19 Khi ng CHC c h thng T-VASIS v c trang b c h thng ILS v (hoc)
MLS th v tr v cao ca n c chn sao cho dc tip cn bng mt cng st vi
ng tip cn ca ILS v/hoc MLS cng tt.
9.3.5.20 cao ca nhng tia sng n thuc cc n cnh ngang hai bn ng CHC
phi bng nhau. cao ca ng gii hn trn ca chm tia sng n "bay ln" gn nht
vi mi cnh ngang v cao ca tia sng bin pha di ca chm sng n "bay xung"
gn nht vi mi n cnh ngang phi bng nhau v ph hp vi dc tip cn. Gc
chm dt ca ng bin trn ca nhng chm sng n "bay ln" c tng 5' theo gc
chiu ti mi bn tip theo t cnh ngang. Gc chm dt ca y di chm sng n
"bay xung" cn tng mt cung 7' ti mi n tip theo tnh t n cnh ngang (xem hnh
23).

Hnh 23. Chm tia v cc gc lp t ca T-VASIS v AT-VASIS

119

TCVN 8753 : 2011


9.3.5.21 cao ng bin trn ca cc chm sng thuc n cnh ngang v n
"bay ln" c thit k sao cho trong qu trnh tip cn, khi phi cng nhn thy n cnh
ngang v 3 n "bay xung" v cch tt c cc vt th trong vng tip cn mt cao d
phng an ton th phi cng s khng nhn thy mt n no.
9.3.5.22 Gc phng v ca chm tia sng c m rng ph hp ni i tng nm
ngoi cc OPS ca h thng nhng trong min ca cc tia sng bn cnh s nhn r n
nh ln khi OPS nu i tng c th nh hng xu n an ton bay. Cn m rng
phm vi bo v sao cho i tng c th nm ngoi chm tia sng.
CH THCH: Xem 9.3.5.41 n 9.3.5.45 lin quan n OPS.

H thng PAPI v APAPI


M t
9.3.5.23 H thng n PAPI gm mt dy bn n cnh ngang mi n c nhiu bng
(hoc hai bng n ghp thnh cp) t cch u nhau. H thng ny c b tr pha bn
tri ng CHC, tr nhng trng hp trn thc t khng th b tr c.
CH THCH: Khi ng CHC s dng cho cc my bay theo ch dn dc bng mt khng c cc thit b
khc, th c th lp t n cnh ngang th 2 trn pha i din ca ng CHC.

9.3.5.24 H thng APAPI bao gm mt dy bn n cnh ngang mi n c nhiu bng


(hoc hai bng n ghp thnh cp) t cch u nhau. H thng ny c b tr pha bn
tri ng CHC, tr nhng trng hp trn thc t khng th b tr c.
CH THCH: Khi ng CHC s dng cho cc my bay theo ch dn dc bng mt khng c cc thit b
khc, th c th lp t n cnh ngang th 2 trn pha i din ca ng CHC.

9.3.5.25 n cnh ngang ca h thng PAPI c cu to v b tr sao cho phi cng trong
qu trnh tip cn s:
a) nhn thy hai n gn ng CHC nht c mu v hai n xa ng CHC
nht c mu trng khi ngay trn hay gn ng dc tip cn
b) nhn thy mt n gn ng CHC nht mu v ba n xa ng CHC nht
mu trng khi pha trn ng dc tip cn, khi qu cao so vi ng dc
tip cn s nhn thy tt c cc n mu trng; v
c) nhn thy 3 n gn ng CHC nht mu v mt n xa ng CHC nht
mu trng khi thp hn ng dc tip cn, khi qu thp so vi ng dc
tip cn s nhn thy tt c cc n mu .
9.3.5.26 n cnh ngang ca h thng APAPI c cu to v b tr sao cho phi cng
trong qu trnh tip cn s:

120

TCVN 8753 : 2011


a) nhn thy mt n ng CHC gn hn mu v mt n ng CHC xa hn
mu trng, khi trn hoc gn dc tip cn;
b) nhn thy c hai n mu trng, khi cao hn ng dc tip cn, v
c) nhn thy c hai n mu , khi thp hn ng dc tip cn,

Hnh 24. V tr ca PAPI v APAPI


121

TCVN 8753 : 2011


9.3.5.27 Cc n c b tr nh s c bn c minh ho Hnh 24, trong c yu
cu dung sai lp t cho php. Cc n to nn n cnh ngang cn c thit k sao cho
phi cng ang tip cn nhn thy chng v c bn cng trn mt ng thng nm ngang.
Cc n cn c lp t cng thp cng tt v d gy.
c tnh ca h thng n
9.3.5.28 H thng n phi thch hp vi hot ng c ban ngy v ban m.
9.3.5.29 S chuyn tip t mu sang mu trng trong mt phng thng ng cho php
ngi quan st nhn thy t mt khong cch khng nh hn 300 m, bao qut di mt
gc ng khng ln hn 3'.
9.3.5.30 sng nht, n phi c tung Y khng qu 0,320.
9.3.5.31 S phn b cng chiu sng ca n nh trnh by trn Hnh B-23, Ph lc
B.
9.3.5.32 Phi kim tra sng ph hp ca n iu chnh n cho tho mn nhng iu
kin d kin nhm trnh chi mt phi cng trong qu trnh tip cn v h cnh.
9.3.5.33 Mi n c iu chnh cao sao cho gii hn di ca phn trng chm tia
sng c c nh gc chiu d kin yu cu gia 1o30' v t nht n 4o30' pha trn
mt phng ngang
9.3.5.34 n cn c thit k sao cho sn phm ngng t bi, bn v.v.. kh bm ln
nhng b phn quang hc hay trn nhng b mt phn quang, t nh hng n s tn x
cc tn hiu nh sng v khng nh hng n sng hoc tng phn gia nhng
tn hiu v trng cng nh cao ca phn hnh qut chuyn tip.
dc v cao ca h thng n tip cn
9.3.5.35 dc tip cn n c xc nh theo Hnh 25 phi tho mn cc my bay tip
cn.
9.3.5.36 Khi ng CHC c lp t h thng ILS v /hoc MLS th v tr v tr s gc
chiu ca n cn c la chn sao cho dc tip cn bng mt cng st vi ng
tip cn ca h thng ILS v /hoc MLS cng tt.
9.3.5.37 t cc n trong vch n cnh ngang PAPI phi m bo gc chiu sao cho
trong qu trnh tip cn, nu phi cng quan st c tn hiu 1 trng v 3 th s nhn
thy mi CNV trong khu tip cn vi mt khong cch an ton thit k nh trc (xem
bng 7).

122

TCVN 8753 : 2011


Bng 7. Lu khng bnh my bay trn ngng ng CHC ct cnh cho PAPI v
APAPI,
Chiu cao mt-Bnh my bay
theo dng tip cn (m) a

Lu khng bnh my bay


yu cu (m)b,c

Lu khng bnh my bay ti


thiu (m)d

(1)

(2)

(3)

Di 3

3e

T 3 n di 5

T 5 n di 8

T 8 n di 14

a)

Khi chn nhm chiu cao mt- bnh my bay, ch xem xt nhng my bay s s dng h thng trn
thng xuyn, loi my bay c yu cu cao nht trong nhng my bay cho ta nhm chiu cao mtbnh my bay.

b)

ni c iu kin cn tha mn cc khong lu khng bnh my bay yu cu ct (2).

c)

C th chp nhn cc khong lu khng bnh my bay ct (2) gim i nhng khng nh hn gi tr ct
(3).

d) Nghin cu v hng khng cho thy c th gim cc khong lu khng bnh my bay nhng khng c
nh thua gi tr ct (3)
e) Trn ng CHC ch yu dng cho my bay phn lc, cc khong lu khng bnh my bay c th gim i
1,5 m

9.3.5.38 t cc n trong vch n cnh ngang APAPI phi m bo gc chiu sao cho
trong qu trnh tip cn, nu phi cng quan st c tn hiu trn ng dc thp nht,
ngha l mt tn hiu trng v mt tn hiu th s nhn thy mi CNV trong khu tip cn
vi mt khong cch an ton thit k trc (xem bng 7).
9.3.5.39 Gc phng v ca chm tia sng c m rng ph hp ni i tng nm
ngoi cc OPS ca h PAPI hay APAPI nhng trong min ca cc tia sng bn cnh s
nhn r n nh ln khi OPS nu i tng c th nh hng xu n an ton bay. Cn
m rng phm vi bo v sao cho i tng c th nm ngoi chm tia sng.
CH THCH: Xem 9.3.5.41 n 9.3.5.45 lin quan n OPS.

9.3.5.40 Khi cc n cnh ngang c lp t hai bn ng CHC ng vai tr dn


ng th cc n tng ng cn c gc chiu nh nhau sao cho cc tn hiu ca tng
n cnh ngang i xng c th thay i vo cng thi im.
B mt bo v chng ngi vt.
CH THCH: Cc quy nh sau y p dng cho T-VASIS, AT-VASIS, PAPI v APAPI.

9.3.5.41 B mt bo v chng ngi vt.


Phi lp OPS bng cch to ra mt h thng ch dn dc tip cn bng mt.
123

TCVN 8753 : 2011


9.3.5.42 Cc c tnh ca OPS, tc l ng gc, m, chiu di v dc phi ph
hp vi cc quy nh ct tng ng trong Bng 8 v Hnh 26.

Bng 8. Kch thc v dc khng ch b mt bo v CNV.


Cc loi ng CHC/m s
Kch thc b
mt

Khng c thit b

C thit b

M s

M s

Chiu di cnh
trong, m

60

80

150

150

150

150

300

300

Khong cch t
ngng, m

30

60

60

60

60

60

60

60

m (tng
pha), %

10

10

10

10

15

15

15

15

Tng chiu di,


m

7500

15000

15000

7500

15000

15000

(a)

7500

(b)

7500

(b)

dc,
a) T-VASIS v
AT-VASIS
(d)

b) PAPI
c)

(d)

APAPI

(c)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

A-0,57

A-0,57

A-0,57

A-0,57

A-0,57

A-0,57

A-0,57

A-0,9

A-0,9

A-0,9

A-0,9

a)

Chiu di ny c tng n 150 m cho h thng T-VASIS hoc AT-VASIS.

b)

Chiu di ny c tng n 15000 m cho h thng T-VASIS hoc AT-VASIS.

c)

Khng quy nh dc do khng s dng h thng tng ng trn ng CHC m ny.

d)

Gc ch ra trn Hnh 25.

124

TCVN 8753 : 2011

Hnh 25. Chm tia v cc gc lp t PAPI v APAPI

125

TCVN 8753 : 2011

Hnh 26. OPS cho h thng ch dn dc tip cn bng mt


9.3.5.43 Cc CNV mi hoc cc phn m rng ca cc CNV c khng c vi phm
OPS, tr khi CNV mi hay CNV m rng c che khut bi mt CNV c nh hin
hu cho php v c c quan c thm quyn chp nhn.
9.3.5.44 Cc CNV hin hu nm pha trn ca OPS phi c di chuyn, tr khi CNV ny
c che khut bi mt CNV c nh hin hu cho php hoc CNV khng nh
hng xu n an ton ca my bay hot ng v c c quan c thm quyn cho
php.
9.3.5.45 Khi nghin cu v hng khng ch ra rng mt CNV vt ln trn OPS c th nh
hng xu n an ton bay th phi p dng mt hoc nhiu bin php sau y:
a) nng cao mt cch thch hp dc tip cn ca h thng;
b) gim m phng v ca h thng sao cho CNV nm ngoi cc ng bao
ca chm tia sng;
c) di chuyn tim ca h thng v OPS gn lin vi n i khng qu 50;

126

TCVN 8753 : 2011


d) di chuyn ngng ng CHC ph hp;
e) khi im d) khng th thc hin c th di chuyn c h thng v pha ngc
vi ngng ng CHC mt cch hp l to ra cao gia tng trn ngng
ng CHC bng cao CNV
9.3.6 n hng dn bay vng.
Yu cu p dng
9.3.6.1 Cn b tr n hng dn bay vng khi cc h thng n tip cn v n ng
CHC khng m bo cho my bay bay theo ng vng nhn bit ng CHC v/hoc
cc khu vc tip cn trn khng trong iu kin ng CHC c s dng cho tip cn
theo ng vng.
V tr
9.3.6.2 Phi chn v tr v s lng n hng dn bay theo ng vng sao cho phi cng
trong cc trng hp bay vng c th:
a) bay vo theo chiu gi hoc ln vng ngc hng tip cn bay vo ng CHC
c ly cn thit v nhn bit c ngng ng CHC khi bay qua; v
b) c tm nhn n ngng ng CHC v/hoc nhng vt chun nh hng
phn bit khc cho php phi cng quyt nh bay vo vng ln c s v hon
thnh tip cn cht theo ch dn ca cc thit b nhn bng mt khc.
9.3.6.3 n hng dn bay vng gm:
a) n tn hiu phn ko di tim ng CHC v /hoc cc phn ca h thng
n tip cn bt k no; v
b)

n tn hiu v tr ngng ng CHC; hoc

c)

n tn hiu ch hng hoc ch v tr ng CHC

hoc t hp cc n thch hp cho ng CHC xem xt.


c tnh
9.3.6.4 n sng lin tc hoc nhy hng dn bay vng c cng v gc chiu sng
thch hp trong cc iu kin tm nhn v n xung quanh m trong d kin tip cn
bng mt theo ng vng. Cc n nhy c mu trng, cn cc n sng lin tc c mu
trng hoc l n phng in qua cht kh.
9.3.6.5 Cc n c cu to v lp t sao cho khng lm chi mt v khng lm phi
cng lc hng trong qu trnh tip cn h cnh, ct cnh hoc khi ln.

127

TCVN 8753 : 2011


9.3.7 H thng n ca vo ng CHC.
Yu cu p dng
9.3.7.1 C th b tr h thng n ca dn my bay vo ng CHC khi cn ch dn bay
bng mt dc qu o tip cn, c bit do phi trnh a hnh nguy him hoc gim
ting n.
CH THCH: Ch dn h thng n ca vo ng CHC trnh by trong S tay thit k sn bay ( Aerodrome
Design Manual (Doc 9157), Part 4)

V tr
9.3.7.2 C th b tr h thng n ca dn my bay vo ng CHC bao gm nhng nhm
n nh hng ch dn ng tip cn cn thit khi bay qua cc nhm n trc th
thy c nhm n tip theo. Khong cch gia cc nhm n cnh nhau khng c
vt qu 1.600 m.
CH THCH: H thng n ca ng CHC c th c dng ng cong, ng thng hoc kt hp c hai.

9.3.7.3 H thng n ca dn my bay vo ng CHC c bt u t im do c quan


c thm quyn quy nh n im m t nhn thy c h thng n tip cn, nu c,
hoc nhn thy ng CHC hoc h thng n ng CHC.
c tnh
9.3.7.4 Mi nhm n ca h thng n ca ng CHC cn bao gm ti thiu ba n
nhy thng hng hoc cm n. H thng c th c tng cng bng n si t
sng lin tc ni cn nhn bit h thng.
9.3.7.5 Cc n nhy c mu trng, thng l n phng in qua cht kh.
9.3.7.6 Khi cn, cc n nhy ca mi nhm ln lt pht cc tn hiu nhp nhy ni tip
nhau trn hng dn ti ng CHC.
9.3.8 n nh du ngng ng CHC.
Yu cu p dng
9.3.8.1 Lp t n nh du ngng ng CHC :
a) trn ngng ng CHC tip cn gin n nhm b sung sn tn hiu nhn
bit ngng ng CHC hoc khi khng m bo c bng cc n tn hiu tip
cn khc;
b) trn ngng ng CHC thng xuyn phi di chuyn khi u ng CHC
hoc ngng ng CHC tm thi di chuyn khi v tr thng thng v khi cn
lm r ngng ng CHC.

128

TCVN 8753 : 2011

V tr
9.3.8.2 Cc n nh du ngng ng CHC c b tr i xng qua tim ng CHC
trn cng ng thng vi ngng ng CHC v ngoi cc n l ng CHC khong
10 m .
c tnh
9.3.8.3 Cc n nh du ngng ng CHC l n nhy mu trng vi tn s chp
sng t 60 n 120 ln /min.
9.3.8.4 Cc n nh du ngng ng CHC ch c nhn thy hng tip cn
ng CHC.
9.3.9 n l ng CHC.
Yu cu p dng
9.3.9.1 Cc n l ng CHC c lp t cho ng CHC s dng vo ban m, hoc
ng CHC tip cn chnh xc dng ban ngy hoc ban m.
V tr
9.3.9.2 Cc n l ng CHC c th c lp t trn ng CHC dng cho ct cnh
vo ban ngy s dng tm nhn trn ng CHC di mc ti thiu 800 m.
9.3.9.3 Cc n l ng CHC gm hai dy n song song cch u tim ng CHC
c b tr dc theo ton b chiu di ng CHC.
9.3.9.4 Cc n l ng CHC b tr dc mp khu vc cng b lm ng CHC, hoc
ngoi phm vi ng CHC nhng khng cch xa cc mp ng CHC qu 3 m.
9.3.9.5 Khi chiu rng khu vc dng lm ng CHC ln hn 60 m th khong cch gia
cc dy n c xc nh ph thuc vo tnh cht hot ng ca my bay, s phn b
ca cc n l ng CHC v nhng thit b bng mt khc phc v ng CHC.
9.3.9.6 Cc n l ng CHC c b tr theo hng cch nhau khng qu 60 m i vi
ng CHC c thit b, v khng qu 100 m i vi ng CHC khng c thit b. Cc n
hai pha i din qua tim ng CHC nm trn ng vung gc vi tim. Trn v tr giao
nhau ca cc ng CHC khong cch gia cc n c th khng u hoc c v tr khng
c n nu phi cng da c vo cc thit b ch dn cn li khc.
c tnh
9.3.9.7 n l l n sng lin tc c nh sng mu trng bin i, tr trng hp:
a) khi c ngng dch chuyn ca ng CHC, cc n gia mp u ng CHC
v ngng dch chuyn c nh sng mu theo hng tip cn;
129

TCVN 8753 : 2011


b) mt phn cc n trong khong 600 m hoc 1/3 chiu di ng CHC, ly theo
khong cch nh hn, nm u xa ca ng CHC so vi v tr xut pht khi ct
cnh, c nh sng mu vng.
9.3.9.8 Cc n l ng CHC c nhn thy t mi gc phng v nhm ch dn cho phi
cng khi h cnh hoc ct cnh c hai hng. Trong trng hp cc n l dng
hng dn bay vng th chng phi c nhn thy c t mi gc phng v (xem
9.3.6.1).
9.3.9.9 mi gc phng v yu cu trong 9.3.9.8, n l ng CHC phi c nhn
thy mi gc trn 150 so vi ng nm ngang vi cng ph thuc vo cc iu
kin tm nhn v nh sng xung quanh khi dng ng CHC cho ct cnh hoc h cnh.
Trong mi trng hp cng chiu sng t nht l 50 cd, tr khi sn bay khng c nh
sng ngoi, cng ca n c th gim xung n 25cd trnh lm chi mt phi cng.
9.3.9.10 Cc n l trn ng CHC tip cn chnh xc phi p ng nhng yu cu k
thut Ph lc B, Hnh B-9 hoc B-10.
9.3.10 n ngng ng CHC v n cnh ngang.
(xem Hnh 27)
Yu cu p dng i vi n ngng ng CHC
9.3.10.1 Cc n ngng ng CHC c lp t cho ng CHC c n l ng
CHC, tr ng CHC tip cn khng c thit b hoc tip cn gin n trong trng hp
ngng ng CHC b dch chuyn v c lp t cc n cnh ngang.
V tr n ngng ng CHC
9.3.10.2 Nu ngng ng CHC trng vi mp u ca ng CHC, cc n ngng
c b tr thnh mt dy vung gc vi tim ng CHC cng gn mp u ca ng
CHC cng tt, v trong bt k trng hp no cng khng c xa qu mp ng CHC 3
m.
9.3.10.3 Khi ngng ng CHC b dch chuyn khi mp u ng CHC th cc n
ngng c b tr theo mt dy vung gc vi tim ng CHC ti ngng dch chuyn.
9.3.10.4 Cc n ngng ng CHC bao gm:
a) t nht 6 n trn ng CHC khng c thit b hoc trn ng CHC tip cn
gin n;
b) t nht c s lng n cn thit b tr cc n cch u nhau 3 m gia
cc dy n l ng CHC trn ng CHC tip cn chnh xc CAT I;

130

TCVN 8753 : 2011


c) cc n phn b u gia cc dy n l ng CHC vi khong cch khng
ln hn 3 m trn ng CHC tip cn chnh xc CAT II hoc III.
9.3.10.5 Cc n c d kin mc nh a) v b) ca 9.3.10.4 c th:
a) c khong cch gia cc n l ng CHC bng nhau, hoc
b) gm hai nhm i xng qua tim ng CHC trong cc n trong tng nhm
c t cch u nhau v khong trng gia cc nhm bng khong cch
gia cc n hoc cc vt sn tn hiu nh du vng chm bnh nu c,
hoc trong trng hp khc khong cch khng c ln hn 1/2 khong
cch gia cc hng n l ng CHC.
Yu cu p dng i vi n cnh ngang ng CHC
9.3.10.6 Trn ng CHC tip cn chnh xc khi cn phi ch r hn ng CHC th lp
t cc n cnh ngang
9.3.10.7 B tr cc n cnh ngang trn ng CHC khng thit b hoc trn ng CHC
tip cn gin n khi ngng b dch chuyn v trn cc ng CHC khng c n
ngng ng CHC.
V tr n cnh ngang ng CHC
9.3.10.8 Cc n cnh ngang c b tr thnh hai nhm i xng vi tim ng CHC ti
ngng. Mi n cnh ngang c to bi t nht 5 n ko di ra pha ngoi cnh ng
CHC ti thiu 10 m v vung gc vi dy n l ng CHC, trong n gn nht ca
mi n cnh ngang nm trn ng ni cc n l ng CHC.
c tnh n ngng v n cnh ngang ng CHC
9.3.10.9 Cc n ngng ng CHC v n cnh ngang sng sng lin tc mt hng
mu xanh lc chiu sng hng tip cn ng CHC. Cng v gc chiu sng ca
cc n phi ph hp vi cc iu kin tm nhn v chiu sng xung quanh ca
ng CHC.
9.3.10.10 Cc n ngng ng CHC trn ng CHC tip cn chnh xc phi tho mn
cc yu cu k thut nu Hnh B-3, Ph lc B.
9.3.10.11 Cc n cnh ngang trn ngng ng CHC tip cn chnh xc phi tho mn
cc yu cu k thut nu Hnh B-4, Ph lc B.
9.3.11 n cui ng CHC
(xem Hnh 27).

131

TCVN 8753 : 2011

Hnh 27 B tr n ngang ng CHC v n cnh cui ng CHC

132

TCVN 8753 : 2011


Yu cu p dng
9.3.11.1 Cc n cui ng CHC c lp t cho ng CHC c n l.
CH THCH: Khi ngng nm cnh cui ng CHC, n ngng ng CHC c th c s dng lm
n gii hn cui ng CHC.

V tr
9.3.11.2 Cc n cui ng CHC c b tr trn mt ng thng vung gc vi tim
ng CHC cng gn mp cui ng CHC cng tt, v bt k trng hp no cng
khng c cch xa mp cui ng CHC qu 3 m.
9.3.11.3 Cn ti thiu 6 n cui ng CHC v b tr tho mn 1 trong 2 iu kin sau:
a)

khong cch bng nhau gia cc dy n l ng CHC;

b)

gm hai nhm i xng qua tim ng CHC, trong cc n trong tng nhm
c t cch u nhau v khong trng gia cc nhm khng c ln hn
1/2 khong cch gia cc hng n l ng CHC.

Trn ng CHC tip cn chnh xc CAT III, khong cch gia nhng n cui
ng CHC khng c vt qu 6 m, tr khong trng gia hai n trong cng, nu c.
c tnh
9.3.11.4 Cc n cui ng CHC l nhng n sng lin tc c mu theo mt hng
ng CHC. Cng v gc chiu sng phi ph hp vi iu kin tm nhn v chiu
sng xung quanh ca ng CHC.
9.3.11.5 Cc n cui ng CHC tip cn chnh xc phi tho mn nhng yu cu k
thut Hnh B-8, Ph lc B.
9.3.12 n tim ng CHC (Runway centre line lights)
Yu cu p dng
9.3.12.1 n tim ng CHC c b tr trn ng CHC c thit b tip cn chnh xc
CAT II hoc CAT III.
9.3.12.2 Khi cn, c th lp t n tim ng CHC trn ng CHC tip cn chnh xc
CAT I, c bit khi ng CHC c dng cho cc my bay c tc h cnh ln hoc
khi khong cch gia cc dy n l ng CHC ln hn 50 m.
9.3.12.3 Lp t n tim ng CHC trn ng CHC dng ct cnh trong iu kin
khai thc ti thiu vi tm nhn ng CHC (RVR) nh hn 400 m.
9.3.12.4 Khi cn, c th lp t n tim ng CHC trn ng CHC dng cho ct cnh
tm nhn trn ng CHC ti thiu 400 m hoc ln hn khi ng CHC s dng cho cc

133

TCVN 8753 : 2011


loi my bay c tc ct cnh rt ln, c bit, nu khong cch gia cc dy n l
ng CHC ln hn 50 m.
V tr
9.3.12.5 Cc n tim ng CHC c b tr dc tim ng CHC. Khi khng th b tr trn
ng tim, chng c t lch v mt pha cch u tim ng CHC khng qu 60 cm.
Cc n tim ng CHC c b tr t ngng n cui ng CHC vi khong cch dc
bng khong 15 m. Khi phi bo dng n tim ng CHC theo yu cu khai thc trnh
by trong 14.4.7 hay 14.4.11 v ng CHC s dng tm nhn l 350 m hoc ln hn
th khong cch dc bng khong 30 m.
CH THCH: Khng phi thay th h thng chiu sng tim ng hin hu nu cc n c b tr cch nhau
7,5 m

9.3.12.6 Ch dn ng ra tim ng CHC cho my bay ct cnh k t u ng CHC


n ngng dch chuyn bng mt trong nhng h thng sau:
a) h thng n tip cn, nu c tnh v cng ca n bo m hng dn
cho my bay trong qu trnh ct cnh v khng lm chi mt phi cng khi ct cnh;
b) n tim ng CHC;
c) nhng dy n barret di ti thiu 3 m, c b tr cch u nhau 30 m, nh
Hnh 28, v c thit k sao cho nhng c tnh quang hc v cng ca chng
bo m dn ng c trong qu trnh ct cnh m khng lm chi mt phi cng.
Khi cn thit, c th tt cc n tim c nu trong mc b trong iu ny, hoc iu
chnh cng ca h thng n tip cn hoc ca cc dy n barret trong trng hp
ng CHC s dng h cnh. Ni chung, cc n tim ng CHC khng phi l ch
dn ra ng tim duy nht t u ng CHC ti ngng dch chuyn khi ng CHC s
dng h cnh.
c tnh
9.3.12.7 Cc n tim ng CHC l cc n sng lin tc mu trng bin i lp t t
ngng ng CHC n im cch cui ng CHC 900 m, xen k mu v mu trng
bin i t im cch 900 m n im cch 300 m tnh t cui ng CHC v cc n
mu t im cch cui ng CHC 300 m ti mp cui cng, tr trng hp chiu di
ng CHC nh hn 1800m cc n xen k mu v mu trng bin i c lp t t
mt im gia ng CHC dng cho h cnh n im v tr 300 m cch mp cui
ng CHC.
CH THCH: Khi thit k h thng in phi ch sao cho khi mt phn h thng in b hng cng khng ch
dn sai khong cch cn li ca ng CHC.

134

TCVN 8753 : 2011

Hnh 28. V d v h thng n tip cn v n ng CHC c ngng b dch


chuyn

135

TCVN 8753 : 2011


9.3.13 n vng chm bnh ng CHC.
Yu cu p dng
9.3.13.1 Phi b tr cc n trong vng chm bnh cho ng CHC tip cn chnh xc CAT
II hoc III.
V tr
9.3.13.2 Cc n vng chm bnh c lp t bt u t ngng ng CHC ko di
trn on 900 m, tr trng hp ng CHC ngn hn 1800 m th chiu di khu vc lp
t khng c vt qu mt na chiu di ng CHC. Cc n c lp t theo
tng cp n barret i xng qua tim ng CHC. Khong cch ngang gia cc n pha
trong cng ca tng cp dy n barret bng khong cch ngang la chn cho cc vch
sn tn hiu vng chm bnh. Khong cch dc gia cc cp dy n barret l 60 m. Khi
tm nhn thp hn ti thiu th b tr cc dy n barret cch nhau theo chiu dc l 30 m.
c tnh
9.3.13.3 Dy n barret bao gm ti thiu 3 n vi khong cch gia chng khng ln
hn 1,5 m.
9.3.13.4 Dy n barret cn c chiu di t 3.5 m n 4.5 m.
9.3.13.5 Cc n vng chm bnh l cc n sng lin tc mt hng vi mu trng bin
i.
5.3.13.6 Cc n vng chm bnh phi p ng cc yu cu k thut ca Ph lc B, Hnh
B-5.
9.3.14 n bo hiu ng ln thot nhanh
Yu cu p dng
CH THCH: Mc ch ca n bo hiu ng ln thot nhanh (RETILS) l dng RETILS thng bo cho
phi cng v khong cch ti ng ln thot nhanh gn nht trn ng CHC v tng kh nng nhn bit v tr
ng ln thot nhanh tm nhn km v gip cho phi cng phanh hp l m bo tc thot ra khi
ng CHC. Tt nht l phi cng h cnh sn bay c ng CHC vi cc n bo hiu ng ln thot
nhanh quen vi mc ch ca cc n ny.

9.3.14.1 Cc n bo hiu ng ln thot nhanh nn c lp t trn ng CHC d


kin s dng tm nhn trn ng CHC nh hn 350 m v/hoc ni c mt giao
thng cao.
CH THCH: Xem H.14 Ph lc H.

9.3.14.2 Cc n nhn bit ng ln thot nhanh khng c bt sng trong trng hp


c n hng hoc c s c lm cho cc n khng sng bnh thng nh Hnh 29.

136

TCVN 8753 : 2011


V tr
9.3.14.3 Mt b cc n bo hiu ng ln thot nhanh c t trn ng CHC cng
pha ca tim ng ln thot nhanh, theo Hnh 29. Trong mi b, cc n t cch nhau 2
m v n gn tim ng CHC nht cch ng tim 2 m.
9.3.14.4 Khi c nhiu hn mt ng ln thot nhanh trn ng CHC, cc b n bo
ca cc ng ln thot nhanh khng c hin th chng cho nhau.

Hnh 29. n bo hiu ng ln thot nhanh (RETILS)


c tnh
9.3.14.5 n bo hiu ng ln thot nhanh l cc n mu vng sng lin tc mt
hng, c lp t sao cho phi cng khi h cnh c th nhn thy t hng tip cn
ng CHC.
9.3.14.6 Cc n bo hiu ng ln thot nhanh phi tho mn cc yu cu k thut nu
trong Ph lc B, Hnh B-6 hoc B-7.
9.3.14.7 Cc n bo hiu ng ln thot nhanh cn c cp in c lp vi cc n
ng CHC khc c th s dng chng khi cc n khc b mt in.
9.3.15 n di hm phanh u (Stopway light)
Yu cu p dng
9.3.15.1 Phi lp t n cho di hm phanh u s dng v ban m.
V tr
137

TCVN 8753 : 2011


9.3.15.2 Cc n di hm phanh u c t trn sut chiu di di hm phanh u bao
gm hai dy song song cch u nhau hai bn tim ng CHC v trng vi tuyn n l
ng CHC. Cc n di hm phanh u cng c t cng gn mp ngang cui ca di
hm phanh u vung gc vi trc di hm phanh u cng tt, nhng trong bt k trng
hp no cng khng c cch xa mp ngang cui qu 3 m.
c tnh
9.3.15.3 Cc n ca di hm phanh u l nhng n sng lin tc mt hng c mu
theo hng ng CHC.
9.3.16 n tim ng ln.
Yu cu p dng
9.3.16.1 Phi lp t cc n tim trn cc ng ln ra, ng ln, sn s dng trong
nhng iu kin tm nhn trn ng CHC nh hn 350 m nhm bo m ch dn lin tc
cho my bay di chuyn t tim ng CHC n v tr my bay, tr trng hp khi mt
giao thng thp th khng nht thit phi lp t cc n nu cc n bin ng ln v
sn tn hiu ng tim ca n m bo dn ng.
9.3.16.2 C quan c thm quyn c th cho php lp t n tim ng ln s dng ban
m khi tm nhn trn ng CHC bng 350 m hoc ln hn v trn nt giao ng ln v
ng ln thot nhanh. C th khng cn lp t cc n nu mt giao thng thp,
khi n l ng ln v sn tn hiu tim ng ln m bo dn ng.
CH THCH: Khi cn s nh du cnh ng ln, v d: n ng ln thot nhanh, ng ln hp cn phi
c cc n bin hay mc nh du.

9.3.16.3 Khi cn, c quan c thm quyn c th quyt nh lp t cc n tim ng ln


trn ng ln ra, ng ln v trn sn cho mi iu kin tm nhn. Chng c coi
nh mt phn ca h thng ch dn v kim sot di chuyn trn mt t nhm dn ng
lin tc t tim ng CHC vo v tr my bay.
9.3.16.4 Cn lp t cc n tim ng ln trn ng CHC c mt phn l ng ln tiu
chun dng cho my bay ln trn ng CHC trong nhng iu kin tm nhn trn ng
CHC nh hn 350m, tr trng hp khi mt hot ng thp th c th khng cn nu
n bin ng ln v sn tn hiu ng tim ca n m bo dn ng.
CH THCH: Xem 12.2.3 v khi nim h thng n ng CHC v ng ln giao nhau.

9.3.16.5 Khi cn, c quan c thm quyn c th cho php lp t n tim ng ln cho tt
c cc trng hp tm nhn trn mt phn ng CHC l ng ln tiu chun nh l mt
b phn ca h thng ch dn v kim sot di chuyn trn mt t.

138

TCVN 8753 : 2011


c tnh
9.3.16.6 n tim ng ln trn ng ln khng phi l ng ln thot nhanh v trn
ng ln tiu chun l mt phn ng CHC l cc n mu xanh lc vi kch thc
chm tia ch cho nhn thy t my bay ln ngay pha trn hoc bn cnh ng ln.
9.3.16.7 Cc n tim ng ln trn ng ln thot l n sng lin tc. n tim ng
ln c mu xanh lc v vng bt u t im xa ng CHC nht trong hai v tr sau:
a) v tr t tim ng CHC n bin ca khu vc ILS/MLS ti hn/nguy him,
b) v tr t tim ng CHC n cnh thp hn ca b mt chuyn tip trong,
cc n sau c mu xanh lc (Hnh 30). n gn bin nht bao gi cng c mu vng.
Ti ni my bay c th ln trn tim theo c hai hng th tt c cc n tim cho my bay
tip cn ng CHC c mu xanh lc
CH THCH:
1 Cn thn trng vi gii hn cc gc chiu nh sng n mu xanh lc nm trn hay gn ng CHC
chng khng b nhm vi cc n ngng;
2 c tnh tn hiu mu vng xem Ph lc A, mc A.2.2;
3 Kch thc ca vng ti hn/nguy him ca h thng ILS/MLS, ph thuc vo c tnh ca h thng ILS/MLS
v cc nhn t khc, xem trong ph c 10 ICAO, tp I, Ph lc C v G (ICAO- Annex 10, Volume 1,
Attachments C and G)
4 Xem 9.4.3 v bin bo thng tin.

9.3.16.8 n tim ng ln phi tho mn cc yu cu k thut nh sau:


a)

Ph lc B, Hnh B-12, B-13 hoc B-14 i vi ng ln dng tm nhn trn


ng CHC nh hn 350 m;

b)

Ph lc B, Hnh B-15 hoc B-16 cho ng ln khc.

9.3.16.9 ni cn cng chiu sng cao hn, theo quan im khai thc th n tim
ng ln thot nhanh tm nhn trn ng CHC di 350 m cn c c tnh k thut
nh trong Ph lc B, Hnh B-12. chiu sng ca cc n ny ging nh n tim ng
CHC.
9.3.16.10 ni cc n tim ng ln l b phn hu c ca h thng ch dn v kim
sot di chuyn trn mt t v ni, xt v mt yu cu khai thc, mt giao thng cao
hn nhng cn duy tr tc di chuyn trn mt t cn thit khi tm nhn km hoc trong
iu kin lo mt ban ngy, th cc n tim ng ln cn tho mn nhng c tnh k
thut ca Ph lc B, Hnh B-17, B-18 hoc B-19.
CH THCH: Cc n tim ng ln cng cao ch c s dng trong trng hp ht sc cn thit v c
s nghin cu c bit.

139

TCVN 8753 : 2011

Hnh 30. n ng ln

140

TCVN 8753 : 2011


V tr
9.3.16.11 Thng thng lp t n tim ng ln trn sn tn hiu tim ng ln, tr
trng hp c bit khng th c th lp t cch sn tn hiu tim trong khong 30 cm.
n tim ng ln trn ng ln
V tr
9.3.16.12 Lp t n tim ng ln trn on thng ca ng ln theo chiu dc cch
nhau khng qu 30 m; tr khi :
a) iu kin kh tng cho php, cc n c th cch nhau xa hn nhng khng
qu 60 m;
b) trn nhng on thng ngn, cc n c th cch nhau di 30 m;
c) trn ng ln dng cho iu kin tm nhn trn ng CHC nh hn 350 m,
cc n cch nhau khng qu 15 m .
9.3.16.13 n tim ng ln trn on vng c lp t tip vi cc khong cch n
mp ngoi ng cong ging nh trn on thng. Cc n cn c khong cch
nhn thy ng cong.
9.3.16.14 Trn ng ln dng cho iu kin tm nhn trn ng CHC di 350 m, cc
n trn ng cong cch nhau khng qu 15 m, trn ng cong bn knh nh hn 400
m cc n cch nhau khng qu 7,5m. Khong cch lp t ny c th m rng cho 60 m
trc v sau on cong.
CH THCH:
1 Khong cch n thch hp trn on cong ca ng ln iu kin tm nhn trn ng CHC 350 m hoc
ln hn l:
Bn knh ng cong, m

Khong cch n, m

n 400

7,5

401 899

15

900

30

2 Xem 7.9.6 v Hnh 2.

n tim ng ln trn ng ln thot nhanh


V tr
9.3.16.15 n tim trn on cong ca ng ln thot nhanh c lp t bt u t mt
im trc tip u ca tim on cong t nht 60 m v tip tc vt qu tip cui ca on
cong n im trn tim ng ln m my bay c th t tc ln bnh thng. Cc n

141

TCVN 8753 : 2011


trn on song song vi tim ng CHC lun cch hng n tim ca ng CHC t nht
60 cm nh trnh by trn Hnh 31.
9.3.16.16 n tim ng ln cch nhau theo chiu dc khng qu 15 m, tr ni khng c
n tim ng CHC th khong cch ny c th ln hn nhng khng qu 30 m.
n tim ng ln trn ng ln khc
V tr
9.3.16.17 n tim ng ln trn cc ng ln thot m khng phi l ng ln thot
nhanh c bt u t im tip u ng cong tnh t tim ng CHC v theo vt sn
tim ng ln cong cho n im nh du tch khi ng CHC. n u tin cch hng
n tim ng CHC bt k t nht 60 cm nh trn Hnh 31.
9.3.16.18 Khong cch dc cc n trn khng qu 7,5 m.

Hnh 31. Dch chuyn n tim ng ln v ng CHC


n tim ng ln trn ng CHC
V tr
9.3.16.19 Cc n tim ca ng ln tiu chun trn mt phn ng CHC cho my bay
ln qua v ln vo ng CHC tm nhn trn ng CHC nh hn 350 m c lp t
vi khong cch dc khng qu 15 m.

142

TCVN 8753 : 2011


9.3.17 n l ng ln.
Yu cu p dng
9.3.17.1 Lp t n l ng ln trn cnh ca sn quay u ng CHC, sn ch, sn
v.v. v trn ng ln khng c n tim dng ban m, tr khi khng cn n l ng
ln do tnh cht hot ng ca my bay, th c th dng b mt phn quang hoc cc
phng tin khc dn ng.
CH THCH: Xem 9.5.5 v cc mc cnh ng ln.

9.3.17.2 n l ca ng ln tiu chun trn ng CHC c lp t dng ban m


khi trn ng CHC khng c n tim ng ln.
CH THCH: Xem 12.2.3, v gii php chuyn tip h thng n ng CHC n h thng n ng ln.

V tr
9.3.17.3 n l ng ln trn on thng ca ng ln v ng CHC c mt phn l
ng ln tiu chun c khong cch dc khng qu 60 m. n trn ng cong c th c
khong cch di 60 m nhn r ng cong.
9.3.17.4 n l ng ln trn sn ch, sn cnh ng CHC, sn v.v.. c b tr
vi khong cch dc u nhau khng qu 60 m.
9.3.17.5 n l ng ln trn sn quay u c lp t cch u nhau khng qu 30 m.
9.3.17.6 n l ng ln c lp t tht st mp ng ln, sn ch, sn cnh ng
CHC, sn , hoc ng CHC, v.v. hoc ngoi nhng khng xa mp qu 3 m.
c tnh
9.3.17.7 n l ng ln l n sng lin tc mu xanh dng. n chiu ln t nht gc
30o so vi ng nm ngang theo mi hng ch dn phi cng theo c hai hng.
v tr giao nhau, ng ln thot hay on cong n c che khng cho nh sng chiu
v pha d b ln vi n khc.
9.3.17.8 Cng ca n l ng ln khng di 2 cd t 0 n 6 theo chiu thng
ng, v 0,2 cd gc thng ng bt k gia 6 v 75 .
9.3.18 n sn quay u ng CHC
Yu cu p dng
9.3.18.1 Cc n sn quay u ng CHC c lp t nhm tip tc ch dn trn sn
quay u ng CHC cho iu kin tm nhn trn ng CHC nh hn 350m, cho php
phi cng quay u my bay 1800 tr v tim ng CHC.
9.3.18.2 Phi lp t n sn quay u ng CHC cho sn quay u ng CHC s
dng vo ban m.
143

TCVN 8753 : 2011


V tr
9.3.18.3 Thng thng lp t cc n sn quay u ng CHC trn sn tn hiu sn
quay u ng CHC, tr khi khng lp t c th c th dch chng i nhng khng xa
qu 30 cm.
9.3.18.4 Cc n sn quay u ng CHC trn phn on thng ca sn tn hiu sn
quay u ng CHC cch nhau khng qu 15 m.
9.3.18.5 Cc n sn quay u ng CHC lp t trn ng cong ca sn tn hiu sn
quay u ng CHC cch nhau khng qu 7,5 m.
c tnh
9.3.18.6 Cc n sn quay u ng CHC l n sng lin tc mt hng nh sng xanh
lc vi kch thc chm tia sao cho cc n ch c nhn thy t cc my bay ang ln
trn sn quay u ng CHC hoc ang tip cn n.
9.3.18.7 Cc n sn quay u ng CHC phi p ng cc c tnh k thut nu trong
Ph lc B, Hnh B-13, B-14 hoc B-15.
9.3.19 n vch dng.
Yu cu p dng
CH THCH:
1 i kim sot ti sn bay iu khin cc n vch dng bng th cng hoc t ng;
2 ng CHC c th b xm nhp trong mi iu kin tm nhn v thi tit. Vic lp t n vch dng trn v
tr ch ng CHC s dng vo ban m v khi tm nhn trn ng CHC trn 550 m l gii php hiu qu
ngn nga s xm nhp ng CHC.

9.3.19.1 Lp t n vch dng tng v tr ch ng CHC khi tm nhn trn ng


CHC nh hn 350 m, tr nhng ni:
a) c ch dn v qui trnh ring tr gip ngn chn my bay v phng tin giao
thng xm nhp vo ng CHC;
b)

c qui trnh khai thc hn ch khi tm nhn trn ng CHC nh hn 550 m v


khng ch :
1) s lng my bay trn khu CHC hot ng ti mt thi im; v
2) phng tin tham gia giao thng trn khu ct h cnh gim n ti
thiu.

9.3.19.2 Lp t vch n dng tng v tr ch ng CHC khi tm nhn trn ng


CHC t 350 m n 550 m, tr nhng ni:

144

TCVN 8753 : 2011


a) c ch dn v qui trnh ring tr gip ngn chn my bay v phng tin giao
thng xm nhp vo ng CHC;
b) C qui trnh khai thc hn ch khi tm nhn trn ng CHC nh hn 550 m v
khng ch :
1) s lng my bay trn khu ct h cnh hot ng ti mt thi im;
2) phng tin tham gia giao thng trn khu ct h cnh gim n ti
thiu.
9.3.19.3 Khi cn n tn hiu b sung cho sn tn hiu v hng dn chuyn ng bng
phng tin nhn bng mt th c th lp t n vch dng v tr ch ln trung gian
9.3.19.4 Khi n vch dng thng thng b m kh thy (t v tr phi cng), chng hn do
bn t, ma hoc khi phi cng phi dng my bay v tr lm cho n b che khut do cu
trc my bay, th c th b sung thm vo i n cao cho mi u mt ca n vch
dng.
V tr
9.3.19.5 n vch dng c t ngang qua ng ln ti im dng. Nu c n b
sung quy nh 9.3.19.4, th nhng n ny c t cch mp ng ln khng di 3
m.
c tnh
9.3.19.6 n vch dng bao gm nhng n cch nhau 3 m ngang qua ng ln c mu
v hng d kin tip cn n v tr giao nhau hoc v tr ch ng CHC.
9.3.19.7 n vch dng t v tr ch ng CHC l n mt hng v c mu theo
hng tip cn ng CHC.
9.3.19.8 Khi c n b sung b tr theo yu cu 9.3.19.4 th cc n ny phi c nhng
c tnh ging nh n vch dng, sao cho my bay tip cn nhn thy v tr n vch
dng.
9.3.19.9 n vch dng c la chn tt, sng c lin kt vi t nht 3 n tim ng ln
(m rng n khong cch ti thiu l 90 m tnh t vch dng) theo hng my bay n
tnh t n vch dng.
CH THCH: Xem 9.3.16.12 v vic quyt nh khong cch ca n tim ng ln .

9.3.19.10 Cng chiu sng v gc chiu sng ca cc n vch dng phi ph hp


vi cc quy nh tng ng Hnh v t B-12 n B-16 ca Ph lc B.
9.3.19.11 Nu n vch dng l mt b phn ca h thng ch dn v kim sot di chuyn
trn mt t v theo quan im khai thc, cn duy tr mt giao thng cao, p ng s
145

TCVN 8753 : 2011


di chuyn tc nht nh trn mt t khi tm nhn rt km hoc trong iu kin lo mt
ban ngy, th cng chiu sng mu v gc chiu sng ca cc n vch dng cn
tha mn cc tiu chun ca Ph lc B, Hnh B-17,B-18 hoc B-19.
CH THCH: n vch dng cng cao ch s dng trong trng hp tht cn thit theo quy nh ca c
quan c thm quyn .

9.3.19.12 Khi cn thit, rng chm tia sng hn hp, cng chiu sng mu v
rng ca di nh sng n vch dng cn theo cc tiu chun ca Ph lc B, Hnh B-17
hoc B-19.
9.3.19.13 Tuyn n trn ng cong c thit k sao cho:
a) n vch dng ct ngang qua li vo ng ln c tt, sng theo la
chn;
b) Cc n vch dng t ngang qua ng ln khi d kin ch s dng lm
ng ln thot, c tt, sng theo la chn hay theo nhm;
c) khi n vch dng pht sng, phi tt ht n tim ng ln k t n vch
dng trong khong t nht 90 m;
d) n vch dng cn hot ng thng nht vi n tim ng ln ngoi n
vch dng sao cho khi n vch dng chiu sng th n tim tt v ngc
li.
CH THCH:
1 Khi n vch dng sang th khng cho php di chuyn v khi tt th cho php tip tc di chuyn .
2 Ch thit k h thng in sao cho cc n vch dng khng b hng cng mt lc.

9.3.20 n v tr ch ln trung gian.


CH THCH: Xem 9.2.11 i vi cc quy nh v sn tn hiu v tr ch ln trung gian.

Yu cu p dng
9.3.20.1 Tr ni lp t n vch dng, n v tr ch ln trung gian c b tr ti v tr
ch ln trung gian s dng khi tm nhn trn ng CHC di 350 m.
9.3.20.2 C th lp t n ch ln trung gian ti v tr ch ln trung gian ni khng c
bin bo ch dn dng-v-i nh n vch dng.
V tr
9.3.20.3 Lp t n ch ln trung gian dc theo pha trc sn tnh hiu v tr ch ln
trung gian 0,3 m.
c tnh

146

TCVN 8753 : 2011


9.3.20.4 n v tr ch ln trung gian bao gm 3 n sng lin tc chiu sng cng mt
hng mu vng theo hng tip cn v tr ch ln trung gian vi s phn b nh sng
ging nh n tim ng ln, nu c. Cc n c sp xp i xng hai pha v vung
gc vi tim ng ln v cc n ring bit cch nhau 1,5 m v mi bn.
9.3.21 n thot cc sn cnh ng CHC
Yu cu p dng
9.3.21.1 C th lp t cc n thot ca sn cnh ng CHC ti ng thot bin gii
ca sn.
V tr
9.3.21.2 Cc n thot ca sn cnh ng CHC c t trong khong 0,3 m ca sn
tn hiu v tr ch trung gian phn bit n ng bin thot v n thot ca sn cnh
ng CHC.
c tnh
9.3.21.3 Cc n thot chm ca sn cnh ng CHC phi sng lin tc theo cng hng
chp sng mu vng cch nhau 6 m, n thot ng bin chp sng theo hng tip cn
ging nh n tim ng ln (xem Hnh 32).

Hnh 32. V d sn cnh ng

147

TCVN 8753 : 2011


9.3.22 n bo v ng CHC.
CH THCH: Mc ch lp t n bo v ng CHC l nhm cnh bo cho phi cng v cc li xe khi hot
ng trn ng ln khng i vo ng CHC ang hot ng. C hai dng chun ca n bo v ng
CHC nh minh ha trn Hnh 33.

Yu cu p dng
9.3.22.1 Trang b n bo v ng CHC, dng A cho tng nt ng ln/ng CHC khi
ng CHC c s dng trong iu kin:
a) tm nhn trn ng CHC nh hn 550 m khi khng c vch n dng;
b) tm nhn trn ng CHC t 550 m n 1200 m khi mt giao thng cao.

Hnh 33. n bo v ng CHC


9.3.22.2 Tu theo tnh hnh c th, c quan c thm quyn c th cho php trang b n
bo v ng CHC, dng A cho tng nt giao ng ln/ng CHC khi ng CHC
c s dng trong iu kin:
a) tm nhn trn ng CHC nh hn 550 m c vch n dng;
b) tm nhn trn ng CHC t 550 m n 1200 m khi mt giao thng trung
bnh hoc thp.
9.3.22.3 C th lp t n bo v ng CHC, dng A hoc dng B hoc c hai dng cho
tng nt giao ng ln/ng CHC phn bit r nt giao ng ln/ng CHC vi v
tr khc, v d nh trn v tr ng ln m rng, tr dng B c th khng cn kt hp vi
n vch dng.
V tr

148

TCVN 8753 : 2011


9.3.22.4 n bo v ng CHC dng A b tr hai pha ng ln cch tim ng CHC
khng nh hn khong cch ng vi ng CHC ct cnh trong Bng 3.
9.3.22.5 n bo v ng CHC dng B b tr ngang qua ng ln vi khong cch n
tim ng CHC khng nh hn khong cch ng vi ng CHC ct cnh trong Bng 3.
c tnh
9.3.22.6 n bo v ng CHC dng A bao gm 2 i n mu vng.
9.3.22.7 Trng hp cn tng tm nhn hiu qu khi n bo v ng CHC dng A tt,
sng, vo ban ngy th c th dng tm che nng kch thc b tr trn mi n
ngn nh nng chiu vo thu knh to nn giao thoa nh sng.
CH THCH: C th thit k thit b quang hc c bit khng phi dng tm che.

9.3.22.8 n bo v ng CHC dng B bao gm cc n mu vng t ngang qua


ng ln cch nhau 3 m .
9.3.22.9 B tr n chiu sng theo mt hng sao cho phi cng ang ln n v tr ch
nhn thy.
9.3.22.10 Cng chiu sng n mu vng v loa chiu sng ca n dng A c c
tnh k thut nh trong Ph lc B, Hnh B-24.
9.3.22.11 Khi n bo v ng CHC s dng vo ban ngy th cng chiu sng n
mu vng v loa chiu sng ca n dng A c c tnh k thut nh trn Hnh B-25, Ph
lc B.
9.3.22.12 Khi n bo v ng CHC l mt thnh phn ch dn v kim sot di chuyn
trn mt t c yu cu cng chiu sng cao hn th cng chiu sng n mu
vng v loa chiu sng ca n dng A c c tnh k thut nh trn Hnh B-25, Ph lc B.
CH THCH: Khi tm nhn km, cn cng chiu sng cao hn p ng vic di chuyn trn mt t
tc cn thit.

9.3.22.13 Cng sng n mu vng v loa chiu sng ca n dng B c c tnh k


thut nh trn Hnh B-12 Ph lc B,.
9.3.22.14 n bo v ng CHC s dng ban ngy th cng n mu vng v loa
chiu sng ca n dng B c c tnh k thut nh trn Hnh B-20, Ph lc B.
9.3.22.15 Nu n bo v ng CHC c dng ch dn v kim sot di chuyn trn
mt t cn cng chiu sng cao hn th cng n mu vng v loa chiu sng
ca n dng B c c tnh k thut nh trn Hnh B-20, Ph lc B.
9.3.22.16 Cc n trong b n dng A lun phin nhau pht sng.

149

TCVN 8753 : 2011


9.3.22.17 Vi n dng B, nhng n k nhau s lun phin nhau pht sng v cc n
cch nhau pht sng ng thi.
9.3.22.18 Cc n phi nhp nhy trong khong 30 n 60 chu k trong mt pht v chu k
tt, sng i vi cc n i din mi bn phi bng nhau
CH THCH: sng ti u ca tia sng ph thuc vo thi gian s dng n. n bo v ng CHC dng A
c lp t 6,6 ampe cho php nhn tt nht khi chp sng mi n t 45 n 50 ln /min. n bo v ng
CHC dng B c lp t 6,6 ampe cho php nhn tt nht khi chp sng mi n t 30 n 32 ln /min.

9.3.23 n chiu sng sn .


(Xem 9.3.16.1 v 9.3.17.1)
Yu cu p dng
9.3.23.1 C th trang b n chiu sng trn sn my bay, sn cnh ng CHC v trn
v tr l dng ban m.
CH THCH:
1 Khi v tr sn cnh ng CHC c b tr gn ng CHC, n sng lin tc lm phi cng chi mt th c
th dng gii php chiu sng khc;
2 nh du v tr my bay l ring bit c trnh by 7.14.

V tr
9.3.23.2 C th lp t n chiu sng sn my bay nhm chiu sng u c sn ,
vi sng ti thiu phc v phi cng ang bay v trn mt t, nhn vin kim sot ti
sn bay v sn my bay v cc nhn vin phc v trn sn . Nn chn v tr v hng
n sao cho mt v tr my bay c th nhn c nh sng t hai hoc nhiu hng
gim bng xung ti thiu.
c tnh
9.3.23.3 Phn b nh sng ca n chiu sng sn sao cho d phn bit r mu sc
ca sn tn hiu my bay vi sn tn hiu phc v ng ln, sn tn hiu b mt sn
v CNV.
9.3.23.4

sng trung bnh t nht cn nh sau:

Ti v tr my bay:
-

chiu sng ngang: 20 lux vi h s ng u (t s chiu sng trung bnh/


chiu sng ti thiu) khng qu 4/1;

chiu sng ng: 20 lux cao 2 m so vi mt sn nhng hng cn


thit.

150

TCVN 8753 : 2011


Ti cc khu vc khc ca sn :
-

chiu sng ngang: 50% chiu sng trung bnh ca cc v tr my bay vi


h s ng u (t s chiu sng trung bnh/ chiu sng ti thiu) khng qu
4/1.

9.3.24 H thng ch dn my bay bng mt


Yu cu p dng
9.3.24.1 H thng ch dn my bay bng mt c trang b khi cc phng thc hng
dn khc khng dng c.
CH THCH: Cc yu t cn xem xt nh gi nhu cu lp t h thng ch dn my bay bng mt l: s
lng v chng loi my bay s dng v tr my bay, iu kin thi tit, khong trng trn sn v chnh
xc yu cu my bay v cc phng tin phc v khch ln my bay v.v.

9.3.24.2 H thng hin hu nu cha tho mn cc yu cu cp trong cc iu t


9.3.24.3 n 9.3.24.7, 9.3.24.9, 9.3.24.10, 9.3.24.12 n 9.3.24.15, 9.3.24.17, 9.3.24.18 v
9.3.24.20 cn c thay th trong thi hn do c quan c thm quyn quy nh k t khi
Tiu chun ny c hiu lc.
c tnh
9.3.24.3 H thng bin bo th hin c gc phng v v ch dn dng.
9.3.24.4 n ch dn phng v v n bo v tr dng cn p ng nhu cu s dng trong
mi thi tit, tm nhn v trng thi mt ng khi m h thng d kin s dng c ban
ngy v ban m, nhng khng lm chi mt phi cng.
CH THCH: Cn thit k v lp t h thng n ch dn phng v v n bo v tr dng khng b nh sng
mt tri v nhng n ln cn khc phn chiu lm m v ln tn hiu ca h thng ch dn bng mt.

9.3.24.5 n ch phng v v n ch dn dng cn c thit k sao cho:


a) phi cng thy r s khc bit i vi mt hoc c hai loi n;
b) c th tt.
9.3.24.6 n ch phng v v n ch dn dng cn t v tr m bo ch dn tip tc
gia cc vch sn tn hiu v tr my bay, cc n ch dn di chuyn vo v tr my
bay, nu c v h thng bin bo bng mt.
9.3.24.7 chnh xc ca h thng n ny phi ph hp vi mi loi cu hnh khch v
my bay ph hp vi cc thit b phc v n.
9.3.24.8 H thng n ny c th dng cho mi loi my bay s dng v tr , khng ph
thuc vo mc ch khai thc.

151

TCVN 8753 : 2011


9.3.24.9 Nu h thng n c chn phc v cho hot ng ca loi my bay ring bit,
th cn thng bo loi my bay c la chn cho c phi cng v ngi vn hnh h thng
m bo h thng sn sng cho khai thc.
n ch phng v
V tr
9.3.24.10 n ch phng v c t pha trn hoc gn ng tim my bay ko di
pha trc u my bay t cabin my bay trong sut thi gian ln vo v tr phi cng
u nhn thy cc tn hiu v khi vo v tr t nht phi cng bn tri nhn thy chng.
9.3.24.11 Nn lp t n ch phng v sao cho cho c phi cng ngi bn tri v bn phi
u nhn thy.
c tnh
9.3.24.12 n ch phng v cn ch r hng tri/phi gip cho phi cng x l v gi c
hng vo m khng phi nh n ch lnh.
9.3.24.13 Khi dng mu sc thay i ch phng v th mu xanh lc c s dng
nhn bit ng tim v mu dng ch lch khi ng tim.
n ch v tr dng my bay
V tr
9.3.24.14 n ch v tr dng my bay cn c lp t v tr nt giao hoc gn nt
giao, n ch phng v c lp t sao cho phi cng c th quan st thy c gc phng
v v sn tn hiu dng m khng cn quay u.
9.3.24.15 n ch v tr dng my bay t nht cng phi m bo cho phi cng ngi bn tri
nhn thy.
9.3.24.16 Nn lp t n ch v tr dng my bay sao cho c phi cng ngi bn tri v bn
phi u nhn thy.
c tnh
9.3.24.17 Khi bin bo cho bit thng tin v v tr dng i vi mt loi my bay ring bit
th phi xt n khong thay i ln ca chiu cao mt phi cng v gc nhn.
9.3.24.18 n bo v tr dng phi ch r v tr dng cho my bay, cho bit thng tin v tc
cui cng phi cng hm dn my bay cho n khi dng hon ton v tr dng.
9.3.24.19 n bo v tr dng my bay cho bit thng tin v tc trc khong cch t
nht l 10 m.

152

TCVN 8753 : 2011


9.3.24.20 n bo v tr dng my bay thay i mu sc nh sau: mu xanh lc th my
bay c tip tc ln, mu cho bit n ng v tr dng, tr khi khong cch trc
im dng ngn, c th dng mu th ba thng bo cho bit cnh im dng.
9.3.25 H thng ch dn my bay bng mt t ng.
Yu cu p dng
CH THCH:
1 H thng ch dn my bay bng mt t ng (A-VDGS) l h thng m ngoi thng tin v gc phng v
chnh v dn xut, v v tr , n cung cp thm cho phi cng thng tin dng (thng l trn c s b cm
bin), cc thng tin hng dn nh thng tin v loi my bay (k hiu), khong cch n v tr cn c
cung cp thng tin v tc khi vo . Thng tin hng dn my bay thng c th hin trn mt
bin bo in t.
2 H thng A-VDGS c th cung cp thng tin hng dn cho ba giai on: h thng tip nhn my bay vo
, gc phng v t my bay, thng tin v v tr .

9.3.25.1 Nn b tr h thng A-VDGS ni cn b sung thng tin ngay trong qu trnh


my bay nhm xc nh v tr chnh xc ca tng loi my bay vo hoc ch r tim
ng nu c nhiu hn mt v tr .
9.3.25.2 H thng A-VDGS phi thch hp i vi mi loi my bay d nh .
9.3.25.3 Ch c s dng A-VDGS trong iu kin c c tnh k thut khai thc my
bay c th.
CH THCH:
1 Cn ch r iu kin s dng h thng A-VDGS, v d nh thi tit, tm nhn v nh sng nn, ban ngy v
ban m,
2 Cn phi ch y c hai giai on thit k v bo dng h thng ti hin trng sao cho chi,
phn x nh sng mt tri v cc ngun sng ln cn khng lm m v khng lm gim kh nng nhn bit
cc thng tin tn hiu do h thng cung cp.

9.3.25.4 Cc thng tin hng dn do h thng ch dn A- VDGS cung cp khng


c mu thun vi thng tin do h thng ch dn my bay bng mt thng thng dn
my bay vo , nu c hai h thng c trang b v s dng ng thi. Cn c ch dn
cho bit khi no A-VDGS khng hot ng hoc khng c s dng.
V tr
9.3.25.5 Cn b tr h thng A-VDGS sao cho ngi c trch nhim v nhng ngi h tr
my bay di chuyn vo d nhn bit v ch hiu theo mt ngha.
CH THCH .- Thng thng cc phi cng trng chu trch nhim li my bay vo . Tuy nhin, trong mt s
trng hp, ngi khc c th chu trch nhim, v d nh ngi li xe ko dt my bay.

c tnh

153

TCVN 8753 : 2011


9.3.25.6 H thng A-VDGS cn cung cp cc thng tin hng dn ti thiu sau y tng
ng vi cc giai on my bay vo
a) ch dn dng khn cp;
b) ch dn ring cho cc loi my bay v my bay m hnh;
c) ch dn lch ca my bay vo so vi ng tim vch ;
d) hng iu chnh gc phng v cn thit hiu chnh khi my bay chch khi ng
tim vch ;
e) ch dn khong cch n v tr dng hn;
f) ch dn cho bit my bay ng v tr , v
g) ch dn cnh bo my bay vt khi v tr quy nh.
9.3.25.7 H thng A-VDGS cn c kh nng cung cp thng tin hng dn cho mi tc
my bay ln trong qu trnh di chuyn vo .
CH THCH: Xem thm Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 4, for an indication of the maximum
aircraft speeds relative to distance to the stopping position (Hng dn Thit k sn bay (Doc 9157), Phn 4,
ch dn tc ln cc i ca my bay lin quan n khong cch ti v tr ).

9.3.25.8 Thi gian xc nh dch chuyn ngang theo mn hnh khng lm cho v tr
my bay so vi ng tim lch qu 1 m, khi n hot ng trong iu kin bnh thng.
9.3.25.9 Thng tin hin th lch cho php ca my bay tng i so vi tim vch v
tr theo quy nh trong Bng 9.
9.3.25.10 K hiu v hnh nh hng dn thng bo ch dn c th hin theo mu
CH THCH: Cn s dng mu sc cho thch hp v phi theo ng trnh t quy c tn hiu, tc l mu ,
vng v xanh l cy l mc nguy him trung bnh, mc cnh bo v bnh thng / cc iu kin tng ng
ph hp. Cng cn phi xem xt hiu ng tng phn ca mu sc.

Bng 9. lch cho php ca h thng A-VDGS


Thng tin

lch ti a lch ti a lch ti a lch ti a


ca v tr dng cch v tr dng cch
(Khu vc )

Phng v
Khong cch

250 mm
500 mm

tr cch v tr dng

9m

dng 15m

25 m

340 mm

400 mm

500 mm

1 000 mm

1 300 mm

Khng xc nh

9.3.25.11 Thng tin v lch ngang tng i ca my bay so vi tim vch cn c


cung cp trc khi my bay dng t nht 25 m.

154

TCVN 8753 : 2011


CH THCH: Ch dn khong cch ca my bay n v tr c th c nh du bng m mu phn nh tc
v khong cch thc t t l thun vi tc thc t ln vo v tr v khong cch t my bay n im
.

9.3.25.12 Khong cch dng v tc dng phi c cung cp lin tc t khi my bay
cn cch v tr t nht 15 m.
9.3.25.13 nhng ni cn thit, cn ghi khong cch n v tr bng mt lm trn n
mt ch s sau du phy, t nht cch v tr 3 m.
9.3.25.14 Trong qu trnh my bay di chuyn vo ch , cn c phng tin thch hp do
h thng A-VDGS cung cp ra lnh dng my bay tc th khi cn. Trong trng hp ,
khi h thng A-VDGS khng s dng c th s khng hin th c cc thng tin khc.
9.3.25.15 Nhn vin chu trch nhim v an ton khai thc sn phi c php dng
my bay tc th trong qu trnh a my bay vo sn .
9.3.25.16 K hiu "STOP hin mu khi cn ngng tc thi qu trnh ln vo .
9.3.26 n ch dn di chuyn v tr my bay
Yu cu p dng
9.3.26.1 n ch dn my bay di chuyn vo v tr c lp t cho tng v tr my
bay trn mt ng sn v sn cnh ng CHC khi tm nhn hn ch, tr trng hp
phng tin khc ch dn.
V tr
9.3.26.2 n ch dn di chuyn vo v tr c lp t thng nht vi sn tn hiu v tr
my bay.
c tnh
9.3.26.3 H thng n ch dn my bay vo , tr n dng, c mu vng c nh, c
lp t sao cho trong khu vc ch dn my bay di chuyn vo v tr nhn thy c ht
9.3.26.4 Cc n dng ch dn ln vo, quay vng, v ln ra cch nhau khng qu 7,5 m
trn on cong v khng qu 15 m trn on thng.
9.3.26.5 Cc n ch v tr dng l n sng lin tc mu mt hng.
9.3.26.6 Cng chiu sng ca n ph thuc vo iu kin tm nhn v mi trng
chiu sng v tr my bay.
9.3.26.7 Mch in n cn c thit k sao cho khi cc n bt sng khi v tr my
bay c s dng v tt th v tr my bay khng c s dng.
9.3.27 n v tr ch trn ng ln.
Yu cu p dng
155

TCVN 8753 : 2011


9.3.27.1 n v tr ch trn ng ln c trang b tng v tr ch trn ng ln vo
ng CHC khi ng CHC c thit k s dng cho iu kin tm nhn di 350 m.
9.3.27.2 C th cho php lp t n v tr ch trn ng ln vo ng CHC khi ng
CHC c thit k s dng cho iu kin tm nhn t 350 m n 550 m.
V tr
9.3.27.3 n v tr ch trn ng ln c b tr bn cnh sn tn hiu v tr ch ln cch
mp ng 1,5 m (0,5m) tc l pha bn tri hoc bn phi theo lut giao thng.
CH THCH: Xem 13.9 ch dn gii hn khi lng, cao v yu cu d gy ca thit b ph tr dn ng
trn di CHC.

c tnh
9.3.27.4 n v tr ch trn ng ln bao gm:
a) n hng dn di chuyn mu l tn hiu dng, n mu xanh lc cho php i;
hoc
b) n nhy (xung) mu .
CH THCH: Cn ch rng, c s cung cp dch v khng lu kim sot cc n trong mc a) ny.

9.3.27.5 Chm nh sng phi c nh hng v sp xp sao cho ngi li phng tin
ang ln n v tr ch trn ng ln c th nhn thy.
9.3.27.6 Cng chiu sng phi thch hp vi iu kin tm nhn v mi trng chiu
sng theo iu kin s dng v tr ch ln m khng lm chimt ngi li.
CH THCH: n giao thng ni chung s dng theo yu cu trong 9.3.27.5 v 9.3.27.6.

9.3.27.7 n c tn s nhy t 30 n 60 chu k /min.


9.4. Bin bo.
9.4.1 Tng quan.
CH THCH: Bin bo c th c thng tin c nh hoc thng tin thay i. C th tham kho thm Aerodrome
Design Manual (Doc 9157), Part 4 - S tay thit k sn bay (Doc 9157), phn 4.

Yu cu p dng
9.4.1.1 Bin bo phi cung cp cc ch dn bt buc, thng bo v v tr hoc hng c
bit trong khu bay hoc cc thng tin khc theo yu cu ca 13.8.1.
CH THCH: Xem 9.2.17 chi tit sn tn hiu bin bo.

9.4.1.2 C th lp t bin bo in t (bin bo thng tin thay i) khi c nhu cu sau:


a) ch dn hoc thng tin trn bin bo trong mt khong thi gian no ;

156

TCVN 8753 : 2011


b) cung cp thng tin thay i xc nh trc cho bin bo theo yu cu ca iu
13.8.1.
c tnh
9.4.1.3 Bin bo phi d gy. Nhng bin bo nm gn ng ln hoc ng CHC phi
thp m bo khong cch an ton di cnh qut my bay v ng c my bay phn
lc. cao ca bin bo khng c ln hn cao ghi trong ct tng ng Bng 10.
9.4.1.4 Bin bo c hnh ch nht, cnh di t nm ngang nh trn Hnh 34 v 35.
9.4.1.5 Trn khu bay nhng bin bo mu l bin bo ch dn bt buc.
9.4.1.6 K t trn bin bo ph hp vi cc iu trong Ph lc D.
9.4.1.7 Bin bo c chiu sng ph hp vi cc iu trong Ph lc D dng trong cc
trng hp:
a)

iu kin tm nhn trn ng CHC nh hn 800 m;

b)

ban m cho ng CHC c thit b;

c)

ban m cho ng CHC khng c thit b vi m s l 3 hoc 4.

Bng 10. V tr, khong cch i vi bin bo ch dn ln v bin bo ri ng CHC


Chiu cao bin bo (mm)

Khong cch

Khong cch

vung gc t

vung gc t

cnh mt ng

cnh mt ng

nhn to ng

CHC n cnh

ln n cnh gn

gn ca bin bo,

(max)

ca bin bo, m

Chiu
M s

Ch ch

B mt

thch

chnh
(mnm)

cao lp
t

1 hoc 2

200

400

700

5-11

3-10

1 hoc 2

300

600

900

5-11

3-10

3 hoc 4

300

600

900

11-21

8-15

3 hoc 4

400

800

1100

11-21

8-15

9.4.1.8 Nhng bin bo phn quang v/hoc c chiu sng s dng ban m ph hp
vi cc iu trong Ph lc D cho ng CHC khng c thit b m s l 1 hoc 2.
9.4.1.9 Bin bo in t c b mt trng khi khng s dng.
157

TCVN 8753 : 2011


9.4.1.10 Trong trng hp b hng, bin bo in t khng c thay i ni dung lm
thng tin sai lch gy ra mt an ton i vi phi cng hoc cc phng tin giao thng.
9.4.1.11 Thi gian chuyn i t tn hiu ny sang tn hiu khc trn bin bo in t cng
ngn cng tt nhng khng qu 5 s.
9.4.2 Bin bo hiu bt buc.
CH THCH: Xem Hnh 34 trnh by bin bo hiu bt buc v Hnh 36 trnh by v d bin bo hiu v tr trn
nt giao ng ln/ng CHC.

Hnh 34. Bin bo hiu bt buc


Yu cu p dng
9.4.2.1 Bin bo hiu bt buc c t ti v tr m pha sau n khng cho my bay
hoc phng tin c gii hot ng, tr khi i kim sot ti sn bay cho php.
9.4.2.2 Bin bo hiu bt buc bao gm bin bo hiu hng ng CHC, bin bo hiu v
tr ch CAT I, II hoc III, bin bo hiu v tr ch ng CHC, bin bo hiu v tr ch trn
ng ln v bin bo hiu cm vo (NO ENTRY).

158

TCVN 8753 : 2011


CH THCH: Xem 9.4.7 c tnh k thut trn bin bo hiu v tr ch trn ng ln.

9.4.2.3 Chi tit A nh du v tr ch ng CHC b sung cho sn tn hiu trn v tr giao


nhau ca ng ln/ng CHC hoc ng CHC/ng CHC cng vi bin bo hiu ch
hng ng CHC.
9.4.2.4 Chi tit B nh du v tr ch ng CHC b sung cho bin bo hiu v tr ch
CAT I, II hay III.
9.4.2.5 Chi tit A nh du v tr ch ng CHC trn v tr ch ng CHC ph hp vi
7.12.3 b sung cho bin bo hiu v tr ch ng CHC.
CH THCH: Xem 9.2.10 chi tit nh du v tr ch ng CHC.

9.4.2.6 Bin bo hiu ch hng ng CHC trn nt ng ln/ng CHC c b


sung bng bin bo hiu v tr ngoi ng bin (v tr xa ng ln nht).
CH THCH: Xem 9.4.3 v bin thng tin.

9.4.2.7 Khi ng vo mt khu vc b cm th phi c bin bo hiu NO ENTRY CM


VO.
V tr
9.4.2.8 Bin bo hiu ch hng ng CHC trn nt giao ng ln/ ng CHC hoc
nt giao ng CHC/ng CHC c b tr hai bn ca v tr ch ng CHC i din
vi hng tip cn ng CHC.
9.4.2.9 Bin bo hiu ch v tr ch CAT I, II hay CAT III t hai bn ca sn tn hiu v tr
ch ng CHC i din vi hng tip cn n khu vc nguy him.
9.4.2.10 Bin bo hiu NO ENTRY- "CM VO"c t u khu vc cm, theo
hng nhn ca phi cng c hai pha ca ng ln.
9.4.2.11 Bin bo hiu v tr ch ng CHC c b tr hai bn v tr ch ng CHC
ph hp vi 7.12.3 i din vi hng tip cn OPS hoc khu vc thit b ILS v/ hoc
MLS nhy cm/v tr nguy him.
c tnh
9.4.2.12 Bin bo hiu bt buc c ch mu trng trn nn mu .
9.4.2.13 Trng hp, do yu t mi trng hoc cc yu t khc, cn nng cao nt ca
dng ch trn sn tn hiu ch dn bt buc, cc cnh bn ngoi ca cc dng ch mu
trng c th c b sung bng mu en rng khong 10 mm cho ng CHC c m s 1
v 2, v 20 mm cho ng CHC c m s 3 v 4.

159

TCVN 8753 : 2011


9.4.2.14 K t trn bin bo hiu ghi hng ng CHC bao gm hng cc ng CHC
giao nhau theo hng ch ca bin bo hiu, tr bin bo hiu ch hng ng CHC bn
cnh t mp cng ng CHC ch ghi hng ng CHC lin quan xa.
9.4.2.15 Ch trn bin bo hiu v tr ch ln CAT I, II, III hoc bin bo hiu ch ln trn
nt giao gia II/III bao gm hng ng CHC vi CAT I, CAT II, CAT III hoc CAT II/III.
9.4.2.16 K t trn bin bo hiu NO ENTRY - "CM VO ghi nh Hnh 34.
9.4.2.17 K t trn bin bo hiu ch ng CHC v tr ch ng CHC c ghi ph
hp vi 7.12.3 bao gm ch s hiu ng ln v con s.
9.4.2.18 Nhng k t hoc k hiu ghi nh v d sau c s dng ni thch hp:
K t/k hiu

S dng

Hng ng
CHC cui ng

Cho bit v tr ch ng CHC ti cui ng CHC

CHC
hoc, (OR)
Hng ng
CHC hai u mt
ng CHC

Hoc

Cho bit v tr ch ng CHC nt giao ng ln/ ng CHC


hoc ng CHC/ ng CHC

25 CAT I (v d)

Cho bit v tr ch ng CHC CAT I ngng ng CHC u 25

25 CAT II (v d)

Cho bit v tr ch ng CHC CAT II ngng ng CHC u


25

25 CAT III (v d)

Cho bit v tr ch ng CHC CAT III ngng ng CHC u


25

25 CAT II/III (v d)

Cho bit v tr ch ng CHC CAT II/III ngng ng CHC u


25

K hiu NO

Cho bit khu vc b cm

ENTRY "CM
VO"
B2 (v d)

160

Cho bit v tr ch ng CHC xc nh theo iu 7.12.3

TCVN 8753 : 2011


9.4.3 Bin thng tin (Bin thng bo).
CH THCH: Xem Hnh 35 bin thng tin.

Hnh 35. Bin thng tin (Bin thng bo)


Yu cu p dng
9.4.3.1 Phi c bin thng tin ni cn cung cp thng tin cho hot ng nh v tr c
bit, hoc ng i (hng hoc ch).
9.4.3.2 Bin thng tin bao gm: bin ch hng, bin ch v tr, bin ch ch, bin ri ng
CHC, bin ng CHC trng v bin ch nt giao ct cnh.

161

TCVN 8753 : 2011


9.4.3.3 Bin ri ng CHC c t v tr cn ri ng CHC nhn bit v tr ri
ng CHC.
9.4.3.4 Bin bo hiu ri ng CHC c t li ra ca ng ln ri ng CHC khi
khng c n tim ng ln v cho phi cng ri ng CHC theo gii hn ca h thng
ILS/MLS bo vng nguy cp/nhy, hoc theo cnh thp hn ca mt chuyn tip pha trong
tu theo v tr no xa hn so vi tim ng CHC.
CH THCH: Xem 9.3.16 : mu ca n tim ng ln.

9.4.3.5 Bin ch dn nt giao ct cnh cho bit khong cch cn li ca on ng chy


c th (TORA) n nt giao ct cnh.
9.4.3.6 Khi cn, phi c bin ch ch, cho bit hng v v tr c bit trn sn bay, nh
khu vc chuyn cho hng ho, cho my bay chung v.v.
9.4.3.7 Phi c bin kt hp ch hng v v tr cho phi cng bit ng i trc khi n
nt giao ng ln.
9.4.3.8 Phi c bin ch hng khi hot ng xc nh c s hiu v hng ng
ln trn v tr giao nhau.
9.4.3.9 C th b tr bin bo hiu v tr nhng v tr ch ln trung gian.
9.4.3.10 Bin bo hiu v tr c kt hp vi bin ch hng ng CHC, tr nt giao
ng CHC/ng CHC.
9.4.3.11 Bin bo hiu v tr kt hp vi bin bo hiu ch hng, khi khng cn thit th c
th khng c.
9.4.3.12 Khi cn thit, c th trang b bin ch v tr nhn bit ng ln vo sn hoc
ng ln bn cnh nt giao.
9.4.3.13 Khi ng ln kt thc ti nt giao, c th dng ch "T" thng bo, cng c th
s dng barrie chn, bin ch hng v/hoc cc du hiu nhn bng mt khc.
V tr
9.4.3.14 Ngoi nhng ch dn 9.4.3.16 v 9.4.3.24 bin thng tin s c t bn tay
tri ca ng ln, ti ni c th t c theo Bng 10.
9.4.3.15 Ti nt giao ng ln, bin bo hiu s c t trc im giao nhau v cng
hng vi sn tn hiu ng ln giao nhau. Khi khng c vch sn tn hiu ng ln giao
nhau, bin bo hiu s c lp t cch tim ca ng ln giao nhau ti thiu 60 m khi
m s l 3 hoc 4, ti thiu 40 m khi m s l 1 hoc 2.
CH THCH: Bin bo hiu v tr ngoi nt giao ca ng ln c t hai bn ng ln.

162

TCVN 8753 : 2011

Hnh 36. V d nh du ni giao nhau ca ng ln/ng CHC

163

TCVN 8753 : 2011


9.4.3.16 Bin bo hiu ri ng CHC c t cng pha ri ng CHC (c ngha l
bn phi hoc bn tri) vi v tr t theo Bng 10.
9.4.3.17 Bin bo hiu ri ng CHC c t trc li ri ng CHC, cch tip im
t nht l 60 m khi m s l 3 hoc 4 v cch t nht l 30 m khi m s l 1 hoc 2.
9.4.3.18 Bin bo hiu trng ca ng CHC c t t nht cng pha vi ng ln.
Khong cch gia bin bo hiu v tim ng CHC khng nh hn khong cch ln hn
trong cc khong cch sau:
a)

khong cch gia tim ng CHC v ng gii hn h thng ILS/MLS nguy


him/nhy cm;

b)

khong cch gia tim ng CHC v mp thp ca mt tip cn trong.

9.4.3.19 Khi kt hp vi bin bo hiu ng CHC trng, k hiu ch v tr ng ln c


t pha ngoi k hiu ng CHC trng.
9.4.3.20 Bin bo hiu nt giao ct cnh c b tr bn tri ng ln vo. Khong cch
gia bin bo hiu v tim ng CHC khng nh hn 60 m khi m s l 3 hoc 4 v khng
nh hn 45 m khi m s l 1 hoc 2.
9.4.3.21 Trn bin bo hiu kt hp ng CHC v ng ln, k hiu ng ln s
pha ngoi ca k hiu ng CHC.
9.4.3.22 Bin bo hiu ch thng thng c th khng kt hp vi bin bo hiu ch v tr
hoc bin bo hiu ch hng.
9.4.3.23 Bin thng tin khng phi l bin v tr th khng kt hp vi bin bo hiu cm
9.4.3.24 Bin bo hiu ch hng, barrie, v ch dn bng mt thng c dng nhn
bit nt giao, ch "T" c t pha i din nt giao ng ln.
c tnh
9.4.3.25 Bin bo hiu khng phi l bin bo hiu v tr c k t mu en trn nn mu
vng.
9.4.3.26 Bin bo hiu v tr c k t mu vng trn nn mu en v khi ng mt mnh
bin bo hiu c ng vin mu vng.
9.4.3.27 K t trn bin bo hiu ri ng CHC s gm s hiu ng ln ri ng
CHC v mi tn ch hng i.
9.4.3.28 K t trn bin ch ng CHC trng theo sn tn hiu v tr ch ng CHC nh
chi tit A trnh by trn Hnh 35.

164

TCVN 8753 : 2011


9.4.3.29 K t bin ch nt giao ct cnh gm ch s ch on ng chy c th cn
li o bng mt vi mt mi tn tng ng nh v v hng theo chiu ct cnh nh trnh
by trn Hnh 35.
9.4.3.30 K t bin bo hiu gm mt ch ci, ch s hoc s ch s hiu vi mt mi
tn ch hng theo chiu nh trnh by trn Hnh 35.
9.4.3.31 K t bin ch hng gm mt ch ci, hoc ch s ch ng ln vi mt
hoc nhiu mi tn ch hng nh trnh by trn Hnh 35.
9.4.3.32 K t bin ch v tr gm s hiu v v tr ng ln, ng CHC hoc mt
ng m my bay trn hoc v tr r khng c cc mi tn.
9.4.3.33 Khi cn phn bit mt hoc nhiu v tr ch ng CHC trung gian trn cng mt
ng ln th bin ch v tr c th ghi s hiu ca ng ln v mt s.
9.4.3.34 Khi mt bin ch v tr v nhng bin ch hng c s dng kt hp th:
a) tt c cc bin ch hng r tri s c t bn tri ca bin ch v tr v tt c
nhng bin ch hng r phi c t pha bn phi ca bin ch v tr, tr
trng hp v tr ct nhau vi mt ng ln th bin ch v tr c th u tin la
chn t bn tri;
b) nhng bin ch hng c t sao cho hng ca nhng mi tn xut pht
tng dn theo chiu thng ng ln dn v pha ng ln tng ng;
c) mt bin ch hng thch hp c t tip sau bin ch v tr khi hng ca
ng ln thay i sau nt giao;
d) bn cnh k hiu ch hng s v ng thng ng mu en nh trnh by
Hnh 34.
9.4.3.35 Mt ng ln s c nhn bit bi k hiu gm mt ch, nhiu ch hoc t
hp ch v nhiu ch vi mt s theo sau.
9.4.3.36 Khi nh du ng ln, nn hn ch vic s dng ch I, O hoc X v cc t nh
" trong-inner v " ngoi-outer" trnh nhm ln vi cc s nh 1, 0 v du hiu ng
ca .
9.4.3.37 Nhng con s ng mt mnh trong khu ct h cnh c dng ch hng
ng CHC.
9.4.4 Bin bo hiu v tr kim tra i VOR sn bay.
Yu cu p dng
9.4.4.1 Khi c im kim tra i VOR sn bay th phi c bin bo hiu v sn tn hiu ch
dn im kim tra i VOR sn bay.
165

TCVN 8753 : 2011


CH THCH: Xem 9.2.12 nh du im kim tra i VOR sn bay.

Hnh 37. Bin bo hiu im kim tra i VOR

V tr
9.4.4.2 Bin bo hiu im kim tra i VOR sn bay c t tht gn im kim tra sao
cho t cabin my bay trn sn tn hiu im kim tra i VOR sn bay nhn r cc k t.
c tnh
9.4.4.3 Bin bo hiu im kim tra i VOR trn sn bay gm k t mu en trn nn
vng.
9.4.4.4 C th ghi phn k t trn bin ch dn im kim tra i VOR theo mt trong
nhng mu Hnh 37, trong :
VOR - L ch vit tt ch im kim tra i VOR.
116,3 - Tn s v tuyn v d ca i VOR.
147o - Gc phng v ca VOR v d ghi n gn nht trn im kim tra i
VOR;
4,3 Km - C ly v d tnh bng Km n i DME trng vi im ca i VOR.
CH THCH: Cc dung sai cho cc gi tr gc phng v ch trn bin bo hiu c nu cc ti liu v hot
ng bay lin quan. im kim tra c dng khi cc ln kim tra nh k xc nh n ch sai lch 2 so vi
0

gc phng v quy c.

166

TCVN 8753 : 2011


9.4.5 Bin bo hiu nhn bit sn bay.
Yu cu p dng
9.4.5.1 C th t bin bo hiu nhn bit sn bay ti sn bay khi m sn tn hiu nhn bit
nhn bng mt khng r.
V tr
9.4.5.2 C th t bin bo hiu nhn bit sn bay ti v tr sao cho t xa mi gc pha
trn ng nm ngang c th nhn thy.
c tnh
9.4.5.3 Bin bo hiu nhn bit sn bay phi ghi r tn ca sn bay.
9.4.5.4 Nn chn mu sc sao cho bin bo hiu ni bt trn nn.
9.4.5.5 Chiu cao k t khng di 3 m.
9.4.6 Bin bo hiu v tr my bay.
Yu cu p dng
9.4.6.1 C th sn tn hiu v tr my bay b sung cho bin bo hiu v tr my bay.
V tr
9.4.6.2 Cn lp t bin bo hiu v tr my bay ni d nhn thy nht t cabin my
bay trc khi my bay ln vo v tr .
c tnh
9.4.6.3 Bin bo hiu v tr my bay gm k t mu en trn nn mu vng.
9.4.7 Bin bo hiu v tr ch trn ng ln.
9.4.7.1 Bin bo hiu v tr ch trn ng ln c trang b ti tt c cc ng ln vo
ng CHC.
V tr
9.4.7.2 Bin bo hiu v tr ch trn ng ln c t cch cnh ng 1,5 m (bn phi)
ti v tr ch.
c tnh
9.4.7.3 Bin bo hiu v tr ch trn ng ln bao gm k t mu trng trn nn mu .
9.4.7.4 Trn bin bo hiu v tr ch trn ng ln k t c ghi bng ting Vit v c
th c vit thm bng ting Anh theo quy nh ca c quan c thm quyn, ph hp vi
lut giao thng quc gia v gm cc ch dn trong nhng trng hp sau:
a)

yu cu dng li;
167

TCVN 8753 : 2011


b)

ph hp vi ni:
1) cn c hiu lnh ca kim sot khng lu;
2) cn c ch dn v tr.

9.4.7.5 Bin bo hiu v tr ch trn ng ln s dng vo ban m cn c chiu sng


hoc c phn quang.

9.5 Mc.
9.5.1 Khi qut.
Mc dng nh du cc khu vc khu bay phi d gy. Nhng mc t gn ng CHC
hoc ng ln phi thp c khong trng di cnh qut v ng c my bay phn
lc.
CH THCH: i khi dng xch hoc mc no gi cho mc khng b gy ri khi v b thi bay i.

9.5.2 Mc cnh ng CHC khng c mt ng nhn to.


Yu cu p dng
9.5.2.1 Phi lp t mc trn phn m rng khng c mt ng nhn to ca ng CHC
khi b mt khng ni bt so vi xung quanh kh phn bit.
V tr
9.5.2.2 Ni c n ng CHC, mc c kt hp vi kt cu v n. Ni khng c n,
cn c mc hnh hp ch nht hoc hnh nn phn bit r ng CHC.
c tnh
9.5.2.3 Mc hnh hp ch nht c kch thc ti thiu 1x3 m vi cnh di song song vi tim
ng CHC. Cc mc hnh nn c cao khng qu 50 cm.
9.5.3 Mc cnh di hm phanh u.
Yu cu p dng
9.5.3.1 Lp t mc cnh di hm phanh u di hm phanh u m rng khi khng th
phn bit r v n khng tng phn vi mt t xung quanh.
c tnh
9.5.3.2 Mc cnh di hm phanh u phi khc bit so vi cc mc cnh ng CHC
chng khng ln vi nhau.
CH THCH: Mc bao gm nhng bng nh thng ng ngy trang mt sau nu nhn t ng CHC.

168

TCVN 8753 : 2011


9.5.4 Mc cnh dng cho ng CHC kh nhn bit.
Yu cu p dng
9.5.4.1 Mc cnh dng cho ng CHC kh nhn bit nhm phn bit gii hn s dng
c ca ng CHC nu khng c cch no khc lm r cc gii hn ny.
CH THCH: C th dng n ng CHC lm gii hn ny.

V tr
9.5.4.2 Cc mc cnh dng cho ng CHC kh nhn bit c t dc theo cnh ng
CHC vi khong cch khng qu 100 m, i xng qua tim ng CHC v c khong
trng di cnh v ng c my bay. Phi t cc mc ngang qua ngng ng CHC
v mp cui ng CHC.
c tnh
9.5.4.3 Cc mc cnh ng CHC kh nhn bit gm nhng vt th ni bt nh cy xanh
cao khong 40-50 cm hoc cc n mc nh.
9.5.5 Mc cnh ng ln.
Yu cu p dng
9.5.5.1 Lp t mc cnh ng ln cho ng ln m s 1 hoc 2 v khi khng c n
tim ng ln hoc n l ng ln hoc khng c ng k nh du tim ng ln.
V tr
9.5.5.2 Lp t mc cnh ng ln tht gn cc v tr dng cho n l ng ln.
c tnh
9.5.5.3 Mc cnh ng ln c nh sng mu xanh dng.
9.5.5.4 Lp t mc cnh ng ln sao cho phi cng nhn c b mt hnh ch nht vi
din tch nhn thy ti thiu l 150 cm2.
9.5.5.5 Mc cnh ng ln l mc d gy. Chiu cao ca chng phi thp c
khong trng di ng c my bay phn lc.
9.5.6 Mc tim ng ln.
Yu cu p dng
9.5.6.1 Mc tim ng ln t trn ng ln m s l 1 hoc 2 v ng ln khng c
n tim ng ln hoc n l ng ln hoc khng c du hiu cnh ng ln.
9.5.6.2 Mc tim ng ln t trn ng ln khi m s l 3 hoc 4 v ng ln khng c
n tim ng ln, hoc khi cn b sung cho sn tn hiu tim ng ln.

169

TCVN 8753 : 2011


V tr
9.5.6.3 Mc tim ng ln t v tr tng t nh v tr ginh cho n tim ng ln.
CH THCH: Xem 9.3.16.12 khong cch n tim ng ln.

9.5.6.4 Thng t mc tim ng ln trn v tr sn tn hiu tim ng ln tr khi iu


kin khng cho php t ng trn v tr sn tn hiu tim ng ln th c th t mc ngoi
v tr tim nhng khng xa qu 30 cm.
c tnh
9.5.6.5 Mc tim ng ln c lm bng vt liu phn quang mu xanh lc.
9.5.6.6 Mc b mt phi m bo cho phi cng nhn c hnh ch nht vi din tch nhn
ti thiu l 20 cm2.
9.5.6.7 Cc mc tim ng ln c thit k sao cho chng chu c bnh my bay ln
qua m khng gy h hi cho my bay v cho bn thn mc.

9.5.7 Mc cnh ng ln khng c mt ng nhn to


Yu cu p dng
9.5.7.1 Lp t cc mc cnh ng ln khng c mt ng nhn to khi phn m rng
ca ng ln khng c mt ng nhn to khng c ni bt so vi phn t xung
quanh.
V tr
9.5.7.2 Ti ni c n ng ln, cc mc c kt hp vi kt cu v n. ni khng
lp t n, cn lp t cc mc hnh nn nh du r ranh gii ng ln.
9.5.8 Mc ng bin.
Yu cu p dng
9.5.8.1 Cc mc ng bin c t ti sn bay khu h cnh khng c ng CHC.
V tr
9.5.8.2 Cc mc ng bin c t dc theo ng bin khu h cnh vi khong cch
khng qu 200 m, nu dng loi mc nh trnh by trn Hnh 38 hoc khong cch 90 m
nu dng loi mc hnh nn vi gc bt k.

170

TCVN 8753 : 2011

Hnh 38. Mc ng bin

c tnh
9.5.8.3 Cc mc ng bin c hnh dng ging nh trn Hnh 38 hoc dng hnh nn cao
khng di 50 cm v ng knh y khng di 75 cm. Cc mc c mu tng phn
phn bit r vi nn xung quanh. C th dng mu n nh da cam hay hoc hai mu
tng phn nh da cam v trng hoc v trng xen k, tr ni cc mu b ln vi
nn.

10 nh du cnh bo chng ngi vt nhn bng mt.


10.1 i tng phi nh du v chiu sng.
Phi nh du v chiu sng ch r cc i tng c th gy nguy him cho my
bay c gi l CNV. iu ny khng c ngha l gim gii hn khai thc my bay v cc
CNV.
10.1.1 Cc hng khng quy nh nh du CNV c nh nh ln khi b mt dc ln ct
cnh trong phm vi 3000 m bt u t mp trong v chiu sng CNV nu ng CHC s
dng vo ban m, tr trng hp :
a) khng nh du v chiu sng khi CNV c che khut bi mt CNV c nh
khc- theo nguyn l che khut;
b) khng nh du khi CNV c chiu sng bng cc n cnh bo CNV cng
trung bnh loi A, vo ban ngy v cao ca CNV so vi mt t xung quanh
khng vt qu 150m;

171

TCVN 8753 : 2011


c) khng nh du khi CNV c chiu sng bng cc n cnh bo CNV cng
cao, vo ban ngy;
d) khng chiu sng khi CNV l mt ngi nh c n sng.
10.1.2 Cc hng khng quy nh nh du vt th c nh, tuy khng phi l CNV nhng
ngay cnh b mt ct cnh v chiu sng nu ng CHC c s dng v ban m
m bo an ton. Tr trng hp:
a) CNV c chiu sng bng n cnh bo CNV cng trung bnh loi A vo
ban ngy v cao ca n so vi mt t xung quanh di 150 m;
b) vt th c chiu sng bng n cnh bo CNV cng cao vo ban ngy.
10.1.3 Phi nh du CNV c nh cao hn b mt tip cn hay b mt chuyn tip trong
phm vi 3000 m ca mp trong b mt tip cn v nu ng CHC s dng vo ban m,
th CNV c chiu sng. Trong mt s trng hp c bit khc gii quyt nh sau:
a) khng nh du v chiu sng khi CNV c che khut bi mt CNV c nh
khc;
b) khng nh du v chiu sng khi CNV c chiu sng bng n cnh bo
CNV cng trung bnh, loi A ban ngy v cao ca n so vi mt t xung
quanh khng vt qu 150 m;
c) khng nh du khi CNV c chiu sng bng n cnh bo CNV cng
cao vo ban ngy v
d) khng lp n chiu sng nu CNV l ngi nh c nh sng.
10.1.4 Cc hng khng qui nh nh du CNV c nh vt khi b mt nm ngang v
chiu sng nu sn bay c s dng vo ban m. Trong mt s trng hp c bit
khc:
a) khng nh du v chiu sng khi:
1)

CNV c che khut bi mt CNV c nh khc;

2) i vi cc CNV khi ln khng th di chuyn hoc a hnh l CNV hnh


cong cn thit k phng thc bay m bo an ton theo chiu thng
ng pha di vt bay ca my bay;
3) CNV khng nh hng n hot ng bay;
b)

khng nh du khi CNV c chiu sng bng n cnh bo CNV cng


trung bnh loi A ban ngy v cao ca CNV so vi mt t xung quanh
di 150 m;

172

TCVN 8753 : 2011


khng nh du khi CNV c chiu sng bng n cnh bo CNV cng

c)

cao v ban ngy;


d) khng chiu sng khi CNV l ngi nh c nh sng.
10.1.5 Phi nh du CNV c nh vt ln trn OLS v nu ng CHC c dng v
ban m th n c chiu sng.
CH THCH: Xem 9.3.5 bit thng tin v b mt khng ch ca CNV.

10.1.6 Phi nh du CNV l phng tin c gii v cc vt th di ng khc khng phi l


my bay; khi sn bay c s dng vo ban m hoc iu kin tm nhn km th chng
c chiu sng, tr cc thit b v phng tin c gii chuyn dng trn sn my bay.
10.1.7 Phi nh du cc n hng khng mt t t cao trong phm vi khu bay d
nhn bit vo ban ngy. Khng lp n cnh bo CNV im cao khi c n chiu
sng hoc bin bo hiu cho phn a hnh cao trong khu bay.
10.1.8 Mi vt th trong c ly quy nh Bng 2 ct 11 v 12 tnh t tim ng ln vo sn
my bay hoc ng ln vo v tr my bay c nh du v nu ng ln,
ng ln sn v ng ln v tr my bay c s dng v ban m th n c
chiu sng.
10.1.9 C quan c thm quyn quy nh nh du cc CNV theo 8.3.2 v chiu sng nu
sn bay c s dng vo ban m. Khng cn nh du khi CNV c chiu sng
bng n cnh bo CNV cng cao vo ban ngy.
10.1.10 nh du cc ng dy, ng cp cao v.v. i qua sng, thung lng hay ng
s; cng cn nh du v chiu sng cc ct chng, nu cc ng dy v cp c
th nguy him cho my bay. Khng cn nh du khi chng c chiu sng bng n
cnh bo CNV cng cao v ban ngy.
10.1.11 Khi phi nh du cc ng dy in, ng cp trn khng m khng th nh
du trn dy in v cp th phi lp t n cnh bo CNV cng cao loi B trn
cc ct chng.
10.2 nh du cc vt th.
Yu cu p dng
10.2.1 Mi CNV c nh cn nh du u phi sn mu khi c iu kin, nhng khi khng
th nh du th phi t mc hay c trn hoc pha trn cc CNV . Nhng CNV
ni bt bi hnh dng, kch thc mu sc ca chng th khng cn nh du na.
10.2.2 Mi vt th di ng cn nh du u phi sn mu hay cm c.
S dng mu sc

173

TCVN 8753 : 2011


10.2.3 Sn mu cho vt th lm ni r hnh dng nu vt th khng d gy v hnh
chiu ca n trn bt k mt phng ng no u bng hoc ln hn 4,5m theo c hai
chiu. Mi gm nhiu hnh ch nht thch hp, mi cnh khng nh hn 1,5 m v khng
ln hn 3 m. Cc gc c mu sm hn. Cc mu phi tng phn vi nhau v tng
phn vi nn xung quanh n. Thng dng nht l mu da cam v mu trng hoc , trng
xen nhau tr khi nhng mu sc b ln vi nn xung quanh (xem Hnh 39).

Hnh 39. Mu nh du c bn
10.2.4 Sn mu c vch mu tng phn xen k nhau cho vt th, nu n:
a) ch yu gm nhng b mt khng d gy v chiu ngang hay ng ln hn 1,5
m v chiu kia ng hay ngang nh hn 4,5 m;
b) bao gm cc c chiu ng hoc chiu ngang ln hn 1,5 m.
Cc di sn vung gc vi cnh di nht v c chiu rng bng gi tr nh hn trong hai
gi tr sau: 1/7 ca cnh di nht hoc 30 m. Mu sc ca cc di sn tng phn vi nn
xung quanh n. Cn dng mu da cam hay trng, tr khi nhng mu ny khng ni r trn
nn quan st. Cc di u mt ca vt th c mu sm hn (xem Hnh 39, 40).
CH THCH: Bng 11 ch dn xc nh chiu rng ca di vi mt s l cc di, cc di nh v y c mu
sm hn.

10.2.5 Sn CNV mt mu nu hnh chiu ca n trn bt k mt mt phng ng no


cng c hai chiu nh hn 1,5 m. Dng mu da cam hay mu , tr khi nhng mu ny b
ln vi mu nn.
CH THCH: i vi mt vi loi nn c th dng mu khc vi da cam hay c tng phn.

174

TCVN 8753 : 2011


10.2.6 Khi phi sn vt th di ng th c th dng mt mu m d nhn thy, tt nht
l mu hay xanh lc - vng cho xe khn nguy v mu vng cho cc xe dch v.
Bng 11. Chiu rng ca cc vch sn tn hiu
Kch thc ln nht, m
Ln hn

Khng qu

Chiu rng ca vch sn tn


hiu so vi chiu c kch
thc ln nht

1,5

210

1/7

210

270

1/9

270

330

1/11

330

390

1/13

390

450

1/15

450

510

1/17

510

570

1/19

570

630

1/21

S dng mc
10.2.7 Lp t cc mc trn hoc bn cnh CNV ti nhng v tr d nhn bit vt th,
trong thi tit tt c th nhn bit c ly ti thiu 1000 m t trn khng v 300 m t mt
t mi hng m my bay c th tin n vt th . Hnh dng ca mc phi r trong
phm vi cn thit chng khng b nhm ln vi cc mc dng cho mc ch thng tin
khc v khng lm tng mi nguy him cho my bay do mc nh du vt th gy ra.
10.2.8 Mc pha trn dy in, cp trn khng.v.v. c dng hnh cu ng knh khng
di 60 cm.
10.2.9 Khong cch gia hai mc cnh nhau hoc gia mt mc v mt ct cn ph
hp vi ng knh ca mc, trong mi trng hp khng c xa hn:
a) 30 m khi ng knh ca mc l 60 cm;
b) 35 m khi ng knh ca mc l 80 cm;
c) 40 m khi ng knh ca mc nh nht l 130 cm.
Khi c nhiu tuyn ng dy, ng cp gn nhau th im t mc nh du
khng thp hn tuyn ng dy cao nht.
10.2.10 Mi mc c sn mt mu. Lp t cc mc trng v hoc trng v da cam
xen k nhau. Chn mu sc tng phn vi nn xung quanh d nhn thy.
S dng c
10.2.11 C nh du vt th c cm xung quanh hoc trn nh, hoc xung quanh mp
cao nht ca vt th. Khi dng c nh du nhng vt th ln hoc nhng nhm vt th
175

TCVN 8753 : 2011


gn st nhau, phi cm c cch nhau t nht 15 m hn ch nguy him do c nh du
vt th gy ra.
10.2.12 C vung dng nh du vt th c nh khng c nh hn 0,6 m, c vung
nh du vt th di ng khng c nh hn 0,9 m.
10.2.13 C nh du vt th c nh c mu da cam hoc kt hp ca hai tam gic mt
mu da cam v mt mu trng, hoc mt mu v mt mu trng, tr trng hp nhng
mu ny ln vo nn th dng cc mu khc r hn.
10.2.14 K mu vung cho c nh du vt th di ng, mi vung c cnh khng nh
hn 0,3 m. Mu sc ca phi tng phn vi nhau v tng phn vi nn xung quanh,
thng dng mu vng da cam v mu trng hoc v trng xen k nhau, tr khi cc
mu ln vi nn xung quanh th dng cc mu khc r hn.

10.3 Chiu sng chng ngi vt.


S dng n cnh bo chng ngi vt
10.3.1 Phi chiu sng r cc CNV nh nu trong iu 6.1 bng n cnh bo CNV cng
thp, trung, cao hoc kt hp c ba loi n trn .
CH THCH: S dng n cnh bo CNV cng cao cho c ban ngy ln ban m. Cn thn trng cc
n ny khng gy chi mt.

10.3.2 Dng n chiu sng CNV cng thp loi A, B cho vt th nh v cao CNV
so vi mt t xung quanh nh hn 45 m.
10.3.3 Khi n cnh bo CNV cng thp loi A hoc B khng nh sng hoc cn
cnh bo c bit th dng n cnh bo CNV cng trung hoc cao.
10.3.4 Phi t n cnh bo CNV cng thp loi C trn phng tin c gii v cc
vt th di ng khc tr my bay.
10.3.5 Phi t n cnh bo CNV cng thp loi D trn xe dn ng.
10.3.6 Dng n cnh bo CNV cng thp loi B ring hoc kt hp vi n cnh bo
CNV cng chiu sng trung bnh loi B theo nh iu 10.3.7.
10.3.7 Lp t n cnh bo CNV cng trung loi A, B hoc C cho mt vt th ln
hoc vt th cao hn 45 m so vi mt t xung quanh. Dng n cnh bo CNV cng
trung loi A v C ring; cn n cnh bo CNV cng trung loi B dng ring hoc kt
hp vi n cnh bo CNV cng thp loi B.
CH THCH: Nhm cy hoc nh c coi nh vt th ln.

176

TCVN 8753 : 2011

Hnh 40. V d nh du v chiu sng cc cng trnh cao

177

TCVN 8753 : 2011

Hnh 41. Chiu sng cng trnh xy dng


10.3.8 Lp t n cnh bo CNV cng cao dng A nu CNV cao hn mt t xung
quanh trn 150m v nghin cu hng khng ch ra rng cn dng n ch yu cho c ban
ngy.
CH THCH: Nhm cy hoc nh c coi nh vt th ln.

10.3.9 Lp t n cnh bo CNV cng cao dng B pha trn ct in, ng dy


cp cao trn khng v.v. nhng ni:
a) cn c n cnh bo s hin din ca nhng ct in, ng dy cp v.v.;
b) thc t khng th t c du hiu trn ct in, ng dy cp, v.v.
10.3.10 Ti ni nu s dng n cnh bo CNV cng cao loi A hoc B, hoc n
cnh bo CNV cng trung bnh loi A vo ban m c th lm chi mt phi cng ti
vng ln cn sn bay (trong khong bn knh gn 10.000 m) hoc do yu cu mi trng
th c th dng c hai loi n chiu sng CNV ny. H thng n ny c th bao gm cc
loi n cnh bo CNV cng cao loi A hoc B, hoc n cnh bo CNV cng
trung bnh loi A cho ban ngy vo lc tranh ti tranh sng, cn n cnh bo CNV cng
trung bnh loi B hoc C cho ban m.
V tr n cnh bo CNV
CH THCH: Ch dn s dng t hp n cnh bo CNV cng thp, trung bnh, cao c trnh by trong
Ph lc G.

178

TCVN 8753 : 2011


10.3.11 Mt hay nhiu n cnh bo CNV cng thp, trung bnh, cao phi t cng
gn nh CNV cng tt. n trn cng phi ch r c nh ca CNV hoc ra cao nht
ca CNV trn b mt gii hn ca CNV.
10.3.12 Trong trng hp c ng khi hoc kt cu khc tng t, n trn cng c b
tr thp hn nh hn ch khi bn bm vo n (xem Hnh 40, 41).
10.3.13 Trong trng hp cng trnh thp hoc ng ten cn trang b n cnh bo CNV
cng cao ban ngy vi kt cu loi ct hoc ng ten cao hn 12 m ni kh lp t
ng v tr n cnh bo CNV cng cao trn nh ct, th n ny c t trn v tr
cao nht c th, v nu c th th n cnh bo CNV cng trung bnh loi A c t
trn nh.
10.3.14 Trong trng hp vt th ln hoc nhm vt th gn nhau cc n pha trn phi
ch r t nht cc nh hay cc cnh ca cc vt th cao nht ca OLS th hin c hnh
dng v ln ca vt th. Nu hai hay nhiu cnh c cng mt chiu cao, th nh du
cnh gn khu vc h cnh nht. Khi dng n cng thp th khong cch dc khng
qu 45 m. Khi dng n cng trung th khong cch dc khng qu 90 m.
10.3.15 Khi OLS dc v im trn nh dc ca OLS khng phi l im cao nht ca vt
th th c th t thm n cnh bo CNV trn phn cao nht ca vt th .
10.3.16 Khi nhng vt th c chiu sng bng n cnh bo CNV cng trung bnh
loi A v nh ca vt th cao hn mt t xung quanh hoc nh cao ca nc cc to nh
gn bn (khi xung quanh vt th c nhiu nh cao tng) 105 m, th phi b sung thm cc
n mc gia. Nhng n b sung mc gia ny c b tr cch u nhau t n
trn nh cao nht n mt t hoc nc nhng to nh xung quanh vi khong cch thch
hp, nhng khng qu 105 m (xem 10.3.7).
10.3.17 Khi vt th c chiu sng bng n cnh bo CNV cng trung bnh loi B
v nh ca vt th cao hn mt t xung quanh hoc nh cao ca cc to nh gn bn
(khi xung quanh vt th c nhiu nh cao tng) trn 45 m, th phi b sung thm cc n
mc gia. Nhng n b sung mc gia ny l nhng n cnh bo CNV cng
thp loi B v n cnh bo CNV cng trung bnh loi B xen k nhau v c b tr
cch u nhau t n trn nh cao nht n mt t hoc nc nhng to nh xung quanh
vi mt khong cch thch hp, nhng khng qu 52 m.
10.3.18 nhng ni vt th c chiu sng bng n cnh bo CNV cng trung
bnh loi C v nh ca vt th cao hn mt t xung quanh hoc nh cao ca cc to nh
gn bn (khi xung quanh vt th c nhiu nh cao tng) trn 45 m, th phi b sung thm
cc n mc gia. Nhng n b sung mc gia ny c b tr cch u nhau t
n trn nh cao nht n mt t hoc nc nhng to nh xung quanh vi mt khong
cch thch hp, nhng khng qu 52 m.
179

TCVN 8753 : 2011


10.3.19 nhng ni s dng n cnh bo CNV cng cao loi A, n thng c
t cch u nhau khng qu 105 m tnh t n di mt t n n nh vi tiu
chun nh 10.3.11 tr ni b nh cao tng bao quanh, khi im cao nht ca to nh
c dng lm chun so vi im di mt t nh r s mc n.
10.3.20 Lp t n cnh bo CNV cng cao loi B 3 mc sau:
- trn nh thp;
- mc thp nht ca cc on ni ca ng dy hoc cp;
- khong gia ca 2 mc trn.
CH THCH: Trong mt vi trng hp v tr t n c th tch ri khi to thp.

10.3.21 B tr gc n cnh bo CNV cng cao loi A v B theo Bng 12.

Bng 12. B tr gc lp t n cnh bo CNV cng cao


cao ca n so vi a hnh,
m

Gc ca tia cao nht so vi mt phng ngang,

>151

122 -151

92 -122

<92

10.3.22 S lng v v tr lp t cc n cnh bo CNV cng thp, trung v cao ti


mi mc sao cho cho vt th c nhn thy t mi gc phng v. Khi n b phn khc
ca vt th hoc vt th lin k che khut theo bt k hng no th cn b sung n trn
vt th ging nh vt th cn c chiu sng. Nu n b che khut khng chiu r vt
th cn c chiu sng, th c th b n i.
n cnh bo CNV cng thp Cc c tnh
10.2.23 n cnh bo CNV cng thp trn vt th c nh loi A v B l n mu
c nh.
10.3.24 n cnh bo CNV cng thp loi A v B phi theo ng yu cu k thut ghi
trong Bng 13.

180

TCVN 8753 : 2011


10.3.25 n cnh bo CNV cng thp loi C t trn phng tin giao thng khn
nguy hoc an ninh l n nhy xanh dng v cc n cnh bo CNV cng thp loi
C t trn cc phng tin giao thng khc l n nhy vng.
10.3.26 n cnh bo CNV cng thp loi D b tr trn xe dn ng l n nhy
vng.
10.3.27 n cnh bo CNV cng thp loi C v D phi theo ng yu cu k thut
trong Bng 13.
10.3.28 n cnh bo CNV cng thp trn cc vt th di chuyn chm nh xe thang
hng khng l n mu c nh. Cng ca n phi phn bit vi n bn
cnh vi chiu sng bnh thng.
10.3.29 n cnh bo CNV cng thp trn cc vt th di chuyn chm, ti thiu phi
p ng yu cu k thut i vi n cnh bo CNV cng thp loi A trong Bng 13.
n cnh bo CNV cng trung bnh Cc c tnh
10.3.30 n cnh bo CNV cng trung bnh loi A l n nhy trng, loi B l n
nhy v loi C l n c nh.
10.3.31 n cnh bo CNV cng trung bnh loi A, B v C phi p ng cc ch tiu k
thut trong Bng 13.
10.3.32 n cnh bo CNV cng trung bnh loi A v B c b tr trn vt th phi
chp sng ng thi.
n cnh bo CNV cng cao Cc c tnh
10.3.33 n cnh bo CNV cng cao dng A v B l n nhy trng.
10.3.34 n cnh bo CNV cng cao loi A v B phi p ng cc ch tiu k thut
trong Bng 13.
10.3.35 n cnh bo CNV cng cao loi A b tr trn vt th s chp sng ng thi.
10.3.36 n cnh bo CNV cng cao loi B cnh bo c ct dy in cao trn thp,
dy cp v.v. nhp nhy ln lt, trc tin l n gia, tip n l n cao v cui cng l
n y. Khong cch cc ln n chp sng nh sau:
Qung cch chp gia cc n

T s ca chu k thi gian

n gia v n nh

1/13

n nh v n y

2/13

n y v n gia

10/13

181

TCVN 8753 : 2011

Bng 13. Cc c tnh ca n cnh bo CNV

Loi n

Mu

Loi tn Cng cao nht (cd) sng nn m


hiu/tc
ca chm
chp
thng
sng
ng, (c)

C nh

> 500
cd/m2

50-500
cd/m2

<50 cd/m2

N/A
(Khng p
dng)

10 mnm

10 mnm

N/A

32 mnm

Cng thp loi A


(CNV c nh)

Cng thp loi B


(CNV c nh)

Cng thp loi C


(CNV di ng)

Vng/
xanh
dng (a)

Chp
sng (6090 fpm)

N/A

Cng thp loi D (xe


dn ng- folow me)

Vng

Chp
sng (6090 fpm)

N/A

182

C nh

10

10

11

Cng (cd) theo gc nghing khi xc nh


theo mc 1 n

-10o (c)

-1o (f)

0o (f)

+6o

40 mnm (b)

40 mnm (b)

400 max

400 max

200 mnm (b) 200 mnm (b)


400 max

400 max

10

+10o

10 mnm 10 mnm
(g)

32 mnm

12

(g)

32 mnm 32 mnm
(g)

(g)

12 (h)

12 (i)

TCVN 8753 : 2011

Bng 13 (tip). Cc c tnh ca n cnh bo CNV


1

Cng trung bnh


loi A

Trng

Cng trung bnh


loi B

Cng trung bnh


loi C

Cng cao loi A

Trng

Cng cao loi B

Chp sng 20 000 (b)


(20-60 fpm)
25%
Chp sng
(20-60 fpm)

N/A

C nh

N/A

20 000 (b)

2000 (b)

3o mnm

25%

25%

N/A

2 000 (b)

3% max 50% mnm

3o mnm

25%

N/A

2 000 (b)

Chp sng 200 000 (b) 20 000 (b)


(40-60 fpm)
25%
25%

2 000 (b)

Chp sng 100 000 (b) 20 000 (b)


(40-60 fpm)
25%
25%

2 000 (b)

50% mnm
75% max

3o mnm

50% mnm
75% max

3o-7o

25%

25%

75% max

25%

Trng

3% max 50% mnm


75% max

3o-7o

3% max 50% mnm


75% max

10

11

12

100%
mnm

100%
mnm

100%
mnm

100%
mnm

100%
mnm

CH THCH: - Bng ny khng c ch dn v tia chiu sng theo phng nm ngang. iu 10.3.22 yu cu min chiu sng 360 xung quanh vt th. Tuy nhin, s lng n cn
tho mn yu cu ny ph thuc vo min chiu sng nm ngang ca tng n v hnh dng cng trnh (i tng). Nh vy, min chiu sng hp hn cn phi c nhiu n hn.
a)

Xem 10.3.25.

b)

Cng c hiu qu .

183

TCVN 8753 : 2011


Min chiu sng c xc nh l gc gia 2 hng trn mt mt phng m cng bng 50% gi tr cng pha sai s thp hn trong cc ct 4, 5, 6. Chm tia khng

c)

nht thit i xng vi gc nghing qua tia cng ti a.


d)

Gc nghing (trong mt phng ng) so vi ng nm ngang.

e)

Cng trn tia nm ngang bt k xc nh bng t l phn trm cng ln nht thc t trn tia khi mi tia hot ng c nu trong ct 4, 5, 6.

f)

Cng trn tia hng tm nm ngang bt k xc nh bng t l phn trm gi tr cng pha sai s thp hn ca cng nu trong ct 4, 5, 6.

g)

Ngoi cc tnh nng k thut, n chiu sng phi c cng m bo nhn r di gc nghing gia 0 n 50 .

h)

Cng ln nht c xc nh khong 2,5 thng ng.

i)

Cng ln nht c xc nh khong 17 thng ng.

fpm s ln chp trong mt pht;


N/A khng dng

184

TCVN 8753 : 2011


10.4 Tuc bin gi
nh du
10.4.1 Tuc bin gi phi c nh du v / hoc chiu sng nu xc nh n l CNV.
CH THCH: Xem 8.3.1 v 8.3.2.

Chiu sng
10.4.2 Cc cnh qut, v ng c v pha trn 2 / 3 chiu cao ct ca tuabin gi cn c
sn mu trng, tr khi c ch nh khc v hng khng.
10.4.3 Khi cn phi chiu sng CNV th nn s dng cng chiu sng trung bnh.
Trong trng hp c bi tuc bin gi, tc l mt nhm gm hai hay nhiu tua bin gi th
phi coi l mt i tng khi v phi lp t n chiu sng:
a) theo chu vi ca bi tuc bin gi;
b) khong cch ti a gia cc n chiu sng dc theo chu vi khu tuc bin theo mc
10.3.14, tr khi nghin cu cho thy c th dng khong cch ln hn;
c) nu dng n chp th chng phi chp sng ng thi; v
d) chiu sng mi tuc bin gi cao hn hn bi tuabin gi
10.4.4 Nn lp t cc n chiu sng CNV trn v ng c sao cho my bay c th nhn
thy t mi hng tip cn.

11 nh du cnh bo khu vc hn ch bay bng mt


11.1 ng ca ng ct h cnh v ng ln hoc tng b phn ca chng.
Yu cu p dng
11.1.1 Khi ng CHC, ng ln hoc mt phn ca chng khng ph hp cho my bay
s dng th phi sn tn hiu cnh bo. Sn tn hiu ny l sn tn hiu ng ca.
V tr
11.1.2 Phi c sn tn hiu ng ca trn ng CHC, ng ln hoc cc khu vc tm
thi khng cho my bay s dng. Khng cn sn tn hiu ng ca nu thi gian ng ca
rt ngn v c s cung cp dch v khng lu thng bo y .
11.1.3 Sn tn hiu ng ca v cc du hiu b tr c hai u ca ng CHC hoc
on ng CHC ng ca vi khong cch ti a gia chng khng qu 300 m. Trn
ng ln, sn tn hiu ng ca t nht c k tng u mt ca ng ln hay on
ng ln cn thng bo ng ca.
c tnh

185

TCVN 8753 : 2011


11.1.4 Sn tn hiu ng ca trn ng CHC c hnh dng v t l nh minh ha Hnh
42 a) trn ng CHC, trn ng ln c hnh dng v t l nh minh ho Hnh 42, b).
Sn tn hiu c mu trng trn ng CHC v mu vng trn ng ln.
CH THCH: C th nh du khu vc tm thi ng ca bng nhng barie d gy, sn hoc nhng vt liu
ph hp khc d nhn bit vng ng ca.

Hnh 42. Du hiu ng ca ng CHC, ng ln


11.1.5 Khi ng CHC hay ng ln hay mt phn ca chng phi ng ca lu di th
phi xo mi k hiu thng thng ca ng CHC hay ng ln .
11.1.6 Khng c bt n trn ng CHC hay ng ln hay mt phn ca chng
ng ca, tr khi bo dng n.
11.1.7 B sung cho du hiu ng ca khi ng CHC hay ng ln hay mt phn ca
chng ng ca b ng CHC hay ng ln khc ang s dng ct qua, v ban m
bng nhng n bo khu vc khng s dng c t ngang qua li vo khu ng ca vi
khong cch n khng qu 3 m (xem 11.4.4).
11.2 Cc b mt khng chu ti.
Yu cu p dng
11.2.1 Khi cc l ca ng ln, sn quay u ng CHC, sn ch v sn my bay v
cc b mt khng chu ti khc khng th phn bit c vi cc b mt chu ti th gia
khu vc v b mt chu ti c nh du bng cc vch sc pha my bay ln.
CH THCH: Du hiu cnh ng CHC trnh by 9.2.7.

186

TCVN 8753 : 2011


V tr
11.2.2 Sn tn hiu k sc pha my bay ln dc theo mp ca mt ng chu ti sao
cho mp ngoi ca sn tn hiu gn hn trng vi mp ca mt ng chu ti.
c tnh
11.2.3 Sn tn hiu k cnh ng ln gm mt cp vch m, mi vch rng 15 cm cch
nhau 15 cm cng mu sc vi sn tn hiu tim ng ln.
11.3 Khu vc trc ngng ng ct h cnh.
Yu cu p dng
11.3.1 Nu b mt pha trc ngng ng CHC (phn nm trn mt ng CHC) c
mt ng nhn to di qu 60 m khng thch hp cho my bay s dng, th ton b chiu
di trc ngng ng CHC nh du hnh mi nh (>).
V tr
11.3.2 Du hiu mi nh > k theo hng ng CHC, sp xp nh Hnh 43.

Hnh 43. Du hiu trc ngng ng CHC


c tnh
11.3.3 Du hiu > c mu sc phn bit so vi mu sc ca cc k hiu ng CHC, tt
nht l mu vng, chiu rng vch sn tn hiu ti thiu l 0,9m.

11.4 Cc khu vc khng s dng.


Yu cu p dng
11.4.1 Cc mc bo hiu khu vc khng s dng gi l mc trnh c b tr trn nhng
khu vc ca ng ln, sn hoc sn ch khng cho my bay ln qua nhng vn c
187

TCVN 8753 : 2011


th cho my bay ln vng trnh khu vc mt cch an ton. Nu khu vc ny c s dng
vo ban m th phi c n trnh.
CH THCH: S dng cc mc hoc n trnh cnh bo khu vc khng dng c cnh bo cho phi cng
bit c h trn ng ln hay sn my bay hoc mt on mt ng ang sa cha. Khi mt
phn ng CHC khng dng c, hoc trn mt on ng ln hoc mt phn ln chiu rng ng ln
khng dng c th ng CHC hoc ng ln thng c ng li.

V tr
11.4.2 Cc mc trnh v n trnh c b tr cng gn nhau cng tt khong cch hiu
qu lm ni bt khu vc trnh.
CH THCH: Hng dn v tr ca n trnh c ghi trong H.13 Ph lc H.

c tnh mc bo hiu khu vc khng s dng


11.4.3 Cc mc trnh gm nhng thit b thng ng ni bt nh c, mc hnh chp, n
hay bin bo hiu.
c tnh n bo hiu khu vc khng s dng
11.4.4 n bo trnh c mu sng lin tc. n phi c cng sng cho php
phn bit vi loi n khc bn cnh v nn sng chung ca ton khu vc nhng khng
c chi qu. Trong mi trng hp cng n khng c nh hn 10 cd.
c tnh hnh chp bo hiu khu vc khng s dng
11.4.5 Hnh chp bo trnh phi cao t nht 0,5 m mu , da cam hay vng hoc mt
trong cc mu kt hp vi mu trng.
c tnh c bo hiu khu vc khng s dng
11.4.6 C bo trnh hnh vung c cnh ti thiu 0,5 m mu , da cam vng hoc mt
trong cc mu kt hp vi mu trng.
c tnh bin bo hiu khu vc khng s dng
11.4.7 Bin bo hiu trnh cao t nht 0,5 m v di t nht 0,9 m vi nhng sc thng ng
v trng hoc da cam v trng xen k nhau.

12 H thng in.
12.1 H thng cp in cho thit b ph tr dn ng hng khng .
CH THCH: an ton ca cc hot ng trn sn bay ph thuc vo cht lng h thng (ngun) cp in.
Ton b h thng in c ni vi mt hoc nhiu ngun cp in c lp, mt hoc nhiu trm pht in c
th cp in ngay khi ngun chnh b mt in. Khi thit k quy hoch li in phi d phng nhiu ngun cp
in.

188

TCVN 8753 : 2011


12.1.1 Sn bay phi c ngun cp in chnh m bo cho cc h thng dn ng hot
ng an ton.
12.1.2 Phi thit k h thng cp in cho thit b ph tr dn ng bng mt hoc bng
v tuyn sao cho nu thit b b hng cng khng lm phi cng b mt tn hiu ch dn bng
mt hoc b nhm ln.
CH THCH: Khi thit k v lp t h thng in cn lu cc tnh cht nh nhiu ca trng in t, tn hao
trn ng dy, cht lng ngun cp in v.v..

12.1.3 Phi ni h thng in d phng vi cc phng tin cn in d phng sao cho


cc phng tin c t ng ni vo h thng in d phng khi h thng in ang
dng b hng.
12.1.4 Thi gian t khi h thng in chnh hng n khi khi phc hon ton cc dch v
yu cu 12.1.10 cng ngn cng tt, tr trng hp cc phng tin tip cn chnh xc
bng mt, gin n hoc cc ng CHC theo yu cu thi gian chuyn ngun ti a ghi
trong Bng 14.
CH THCH: Thi gian chuyn ngun d phng c xc nh trong mc 3.

12.1.5 Thi gian chuyn ngun trong tiu chun ny xc nh yu cu phi thay th
ngun cp in d phng hin hu trong thi hn do Ngi c thm quyn quy nh sau
khi Tiu chun ny c hiu lc. Tuy nhin, i vi ngun cp in d phng c lp t
sau ngy tiu chun ny c hiu lc th phi ni ngun cp in d phng n nhng trang
thit b cn c ngun cp in d phng sao cho nhng trang thit b ph hp vi
nhng yu cu trong Bng 14 v thi gian chuyn ngun ti a nh nu trong iu 5.
Thit b ph tr dn ng bng mt.
Yu cu p dng
12.1.6 H thng cp in cho thit b ph tr dn ng bng mt.
i vi ng CHC tip cn chnh xc, cn h thng cp in d phng p ng
c cc yu cu ca Bng 14, tng ng vi cp ct h cnh ca ng CHC. ng
ni gia ngun cp in vi cc thit b cn cp in d phng c thit k sao cho
ngun cp in d phng dng cho cc thit b t ng kt ni vi thit b khi xy ra s
c ngun cp in chnh.
12.1.7 i vi ng CHC ch dng cho ct cnh khi tm nhn di 800 m phi c ngun
cp in d phng p ng c cc yu cu ca Bng 14.
12.1.8 sn bay vi ng CHC chnh tip cn gin n, cn c ngun cp in d
phng p ng cc yu cu ca Bng 14, ngoi tr cc phng tin nhn bng mt trn
ng CHC tip cn gin n th hai tr i khng cn ngun cp in d phng.

189

TCVN 8753 : 2011


12.1.9 sn bay m ng CHC chnh l ng CHC khng c thit b, cn c ngun cp
in d phng p ng c cc yu cu ca 12.1.4, ngoi tr thit b nhn bng mt khi
m h thng n d phng theo quy nh ca 9.3.2 c th p ng yu cu chm nht l
15 min th c quan c thm quyn c th quy nh cn hoc khng cn ngun cp in d
phng.
Bng 14. Cc yu cu v ngun cp in d phng (xem 12.1.4)
ng CHC

Cc phng tin cn cp in

Thi gian chuyn ngun ti


a,

Ch dn dc tip cn bng mt(a)


Khng
Thit b

Mp ng CHC(b)
Ngng ng CHC(b)
Cui ng CHC

Xem 12.1.4 v 12.1.9

(b)

CNV(a)
H n tip cn

Thit b tip
cn gin n

15 s

Ch dn dc tip cn bng mt(a,d)

15 s

(d)

15 s

Mp ng CHC

Ngng ng CHC

(d)

15 s

Cui ng CHC

15 s

(a)

CNV

15 s

H n tip cn

15 s

Mp ng CHC
Thit b tip
cn chnh xc
CAT I

(d)

Ch dn dc tip cn bng mt

15 s
(a,d)

15 s

Ngng ng CHC

15 s

Cui ng CHC

15 s

ng ln chnh

(a)

15 s

CNV(a)

15 s

Trong 300m ca h n tip cn

1s

Cc phn khc ca h n tip cn

15 s

(a)

CNV

15 s

Thit b tip
cn chnh xc

Mp ng CHC

15 s

Ngng ng CHC

1s

CAT II/III

Cui ng CHC

1s

Tim ng CHC

1s

Vng chm bnh trn ng CHC

1s

n dng cc loi

1s

190

TCVN 8753 : 2011


ng ln chnh

ng CHC
dng cho ct
cnh khi tm
nhn
di
800 m.

15 s

Cnh ng CHC

15 s c

Cui ng CHC

1s

Tim ng CHC

1s

n dng cc loi

1s

ng ln chnh(a)

15 s

(a)

CNV

15 s

a) S dng ngun cp in d phng ch yu m bo an ton cho cc hot ng bay.


b) Xem iu 9, 9.3.2 s dng n cp cu.
c) S dng 1s khi ng CHC khng c n tim.
d) S dng 1s khi hng tip cn nguy him hoc a th cao nguy him.

12.1.10 Nhng thit b sn bay sau y cn c ngun cp in d phng cp in ngay


khi ngun cp in chnh b mt:
a) n tn hiu v chiu sng ti thiu m bo cho kim sot vin khng lu hon
thnh nhim v khi trc;
CH THCH: C th p ng yu cu chiu sng ti thiu bng cch s dng h thng chiu sng khng dng
in.

b) Mi n cnh bo CNV m bo cho my bay hot ng an ton theo kin ca


c quan chc nng;
c) n tip cn, ng CHC v ng ln p ng yu cu k thut nu trong iu
t 12.1.6 n 12.1.9;
d) Trang b kh tng;
e) n bo v chiu sng cn thit, nu c trang b theo quy nh 13.11;
f) trang thit b thit yu ca sn bay nhm p ng trng hp khn cp;
e) n bo v chnh tun th theo 9.3.23.1;
g) n chiu sng v tr my bay cch ly, nu c trang b theo quy nh ca
9.3.23.1; v
h) n chiu sng khu vc sn ni hnh khch qua li;
CH THCH: Yu cu h thng in d phng h tr cho pht thanh v cc phng tin mt t c nu
trong Annex 10, Volume I, Chapter 2 (Ph c 10, tp I, Chng 2)

12.1.11 C th s dng cc loi ngun cp in sau lm ngun cp in d phng:

191

TCVN 8753 : 2011


- Ngun cp in cng cng c lp vi ngun cp chnh, ng dy c lp vi
ngun v ng dy chnh khi ngun chnh b hng th ngun cp in cng cng khc
c th cp in c ngay.
- Trm pht in d phng c my pht in, acqui v.v.. c th cung cp in c
ngay.

12.2 Thit k h thng in.


12.2.1 i vi ng CHC s dng trong cc iu kin tm nhn trn ng CHC nh hn
550 m, h thng in ni vi ngun cp in cho n v iu khin h thng n km theo
trong Bng 14 c thit k sao cho khi mt thit b hng cng khng lm phi cng b mt
tn hiu ch dn bng mt hoc b nhm ln.
12.2.2 Khi ngun cp in d phng ca sn bay dng h dy d phng th phi m bo
chng c lp c v mt vt l ln in th lun sn sng v c lp lm vic.
12.2.3 Khi ng CHC c mt phn l ng ln tiu chun c trang b n ng
CHC v n ng ln, vi h thng d phng l ngun kp th phi phi hp cht ch
ngn nga kh nng cng mt lc c hai h thng hot ng.

12.3 Gim st.


12.3.1 Phi duy tr h thng gim st m bo h thng n hot ng tin cy.
12.3.2 Khi h thng n c s dng iu hnh my bay th n c iu khin t
ng cung cp ngay lp tc mi tn hiu ch dn khi c s c bt k xy ra c nguy c nh
hng n chc nng gim st. Thng tin ny s c t ng chuyn n c s cung
cp dch v khng lu.
12.3.3 Khi thay i ngun cp in, trong vng 2 s ngun d phng cn cung cp in cho
n dng v tr ch ng CHC v trong vng 5 s i vi tt c cc loi n dn ng
bng mt khc.
12.3.4 i vi ng CHC s dng trong cc iu kin tm nhn trn ng CHC di
550 m, H thng n p ng yu cu trong Bng 14 c gim st t ng cung cp
ngay nhng ch dn khi c s c lm cho kh nng ca bt k b phn no gim xung
di mc ti thiu cho php nu trong iu t 14.4.7 n 14.4.11 tng ng. Thng tin
ny c chuyn n c s bo dng lin quan ngay lp tc.
12.3.5 i vi ng CHC s dng trong cc iu kin tm nhn trn ng CHC di
550 m, H thng n p ng yu cu trong Bng 14 c gim st t ng cung cp
192

TCVN 8753 : 2011


ngay nhng ch dn khi c s c c nguy c lm cho kh nng ca bt k b phn no
gim xung di mc ti thiu cho php lm cho cc hot ng phi ngng. Thng tin ny
c t ng chuyn n c s cung cp dch v khng lu v c thng bo n ngi
c trch nhim.

13 Khn nguy v cc dch v khc.


13.1 Lp k hoch khn nguy sn bay
Yu cu p dng
CH THCH: K hoch khn nguy sn bay l qu trnh chun b cho sn bay ng ph vi tnh hung nguy him
trong sn bay hoc trong phm vi ln cn sn bay. Mc tiu ca k hoch khn nguy sn bay l gim tc hi
ca s c, c bit l phi cu sinh mng ngi, khn nguy v duy tr kh nng hot ng ca my bay. K
hoch khn nguy sn bay ra nhng quy trnh phi hp hnh ng ca nhng c quan khc nhau ca sn
bay v ca cng ng xung quanh sn bay c th h tr khn nguy sn bay.

13.1.1 K hoch khn nguy sn bay c lp ph hp vi cc hot ng ca my bay v


nhng hot ng khc trn sn bay.
13.1.2 K hoch khn nguy sn bay phi ra qui trnh phi hp hnh ng trong tnh
hung khn cp ti sn bay v vng ln cn sn bay.
CH THCH: V d cc tnh hung khn cp lin quan l: s c my bay, khng tc k c t bom, bt cc my
bay, hng ho nguy him, chy v thin tai v.v.

13.1.3 K hoch khn nguy nhm phi hp cc n v khn nguy hoc trin khai khn nguy
trong cc tnh hung khn cp.
CH THCH:
Cc n v l:
- Trong sn bay: c s kim sot dch v khng lu, khn nguy, cu ho, dch v cp cu y t sn
bay, khai thc my bay, an ninh v cnh st;
- Ngoi sn bay: n v cu ho, cnh st, dch v cp cu y t, bnh vin, qun i, tun tra, canh
gc b bin, bn cng.

13.1.4 Bn k hoch khn nguy sn bay c ni dung phi hp v hp tc vi trung tm


khn nguy khi cn thit.
13.1.5 Bn k hoch khn nguy sn bay phi gm t nht:
a)

cc loi khn nguy d kin khc phc;

b)

cc c quan (n v) tham gia vo k hoch;

c) trch nhim v vai tr ca tng n v, ca trung tm khn nguy v s ch


huy khn nguy i vi tng loi tnh hung khn cp;
193

TCVN 8753 : 2011


d) thng tin v tn v s in thoi ca cc n v hay ngi cn quan h trong
cc trng hp khn nguy c th;
e) bn phn chia vung sn bay v vng ln cn sn bay.
13.1.6 Bn k hoch phi xem xt nhn t con ngi m bo phi hp ti u cc hot
ng khn nguy ca cc n v lin quan.
Trung tm khn nguy c nh v s ch huy khn nguy lu ng
13.1.7 Phi c Trung tm khn nguy c nh v mt s ch huy khn nguy lu ng hot
ng trong sut thi gian khn nguy.
13.1.8 Trung tm hot ng khn nguy l mt thnh phn ca sn bay m nhim mi vic
phi hp chung v hng dn gii quyt cng tc khn nguy.
13.1.9 S ch huy c trang b c th c ng nhanh n ni xy ra s c khi cn thit v
phi hp ti ch cc n v n khn nguy.
13.1.10 Phi ch nh mt ngi qun l trung tm khn nguy v mt ngi na qun l s
ch huy khn nguy khi cn.
H thng thng tin lin lc
13.1.11 Phi c h thng thng tin lin lc thch hp ni s ch huy vi trung tm khn nguy
v vi cc n v tham gia theo k hoch v p ng cc yu cu c th ca sn bay.
Din tp khn nguy sn bay
13.1.12 khn nguy phi c k hoch khn nguy gm nhng quy trnh nhm nh k th
nghim tnh hp l ca k hoch v xem xt cc kt qu nhm nng cao hiu qu ca n.
CH THCH: - Bn k hoch khn nguy phi bao gm cc c quan tham gia v trang thit b
cn thit.

13.1.13 Bn k hoch khn nguy c th nghim bng cch tin hnh:


a) Tng din tp khn nguy khng qu 2 nm mt ln ton Cng Hng khng ;
b) Din tp khn nguy cc b gia hai ln tng din tp khc phc nhng thiu
st pht hin trong ln tng din tp ton cng hng khng;
c) r xt kch bn hoc sau mt s c c tht nhm b khuyt cng nhanh cng tt
nhng thiu st pht hin trong ln tng din tp hay sau s c c th.
CH THCH: Mc ch ca tng din tp ton cng hng khng l m bo tnh hin thc ca bn k hoch
ng ph vi mi loi s c. Mc ch ca din tp cc b l bo m tnh hin thc ca hnh ng ng ph
ca cc n v tham gia v ca tng phn bn k hoch, chng hn nh h thng thng tin lin lc.

194

TCVN 8753 : 2011

Khn nguy trong mi trng c bit.


13.1.14 K hoch khn nguy bao gm cng tc chun b tim lc v phi hp p ng
vic khn nguy ti sn bay gn ao h v/hay m ly v c phn tip cn h cnh hoc ct
cnh i qua chng.
13.1.15 Trn nhng sn bay ny vng gn ao h v/hoc m ly hoc a hnh c bit,
kh khn, k hoch khn nguy c th gm vic xy dng, kim tra nh gi vic chun b
trc i vi dch v khn nguy chuyn nghip qua nhng khong thi gian nht nh.

13.2 Khn nguy v cu ho.


Khi qut
CH THCH:
1 Mc ch ca khn nguy, cu ho l cu sinh mng ngi. V l do iu quan trng hng u l m bo
nhng phng tin i ph vi tai nn my bay hay mt s c xy ra ti sn bay hoc ln cn sn bay, m sn
bay l c tm quan trng nht v c nhiu c hi nht cu sinh mng ngi. Phi thng xuyn xc nh
kh nng hoc nhu cu cu ho do chy thng xy ra ngay khi my bay gp nn hoc bt c lc no trong
qu trnh khn nguy.
2 Cc yu t quan trng nht nh hng n vic khn nguy c hiu qu khi c tai nn my bay l: cht lng
hun luyn, hiu qu ca trang thit b v tc a nhn vin v trang thit b khn nguy, cu ho vo cuc.
3 y khng xt n cc yu cu cu ho nh ca hay kho xng du hoc ri bt chng chy trn cc
ng CHC.

Yu cu p dng
13.2.1 Sn bay phi c cc dch v v trang thit b khn nguy v cu ho.
CH THCH: Cc t chc cng cng hay t nhn ng v tr ph hp c trang thit b thch hp c th c
ch nh trin khai dch v khn nguy, cu ho. Thng thng trm cu ho c t chc c b tr ti sn bay,
tuy nhin khng loi tr v tr ngoi sn bay min l p ng thi gian phn ng quy nh.

13.2.2 Khi sn bay gn khu vc c nc, m ly hoc a hnh kh khn v ni m


phn ln cc hot ng tip cn hay ct cnh c tin hnh pha trn cc khu vc ,
cn phi c trang thit b khn nguy, cu ho thch hp gim nguy him v ri ro.
CH THCH:
1 Tuy khng nht thit phi c thit b c bit cha chy cho cc vng nc, nhng khng c ngha l khng
trang b cc thit b nu thc t c nhu cu, chng hn nh cc khu vc lin quan n nc bao gm cc
rn san h, o.
2 Mc tiu l ln k hoch v trin khai nhanh chng cc thit b ni cn thit ph hp i vi nhng my
bay ln nht thng s dng sn bay.

195

TCVN 8753 : 2011


3 Xem thm Hng dn trong Chapter 13 of the Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1.

Cp bo v cn thit
13.2.3 Cp khn nguy cu ho ca sn bay, cn gi l cp bo v sn bay, phi tun th
cp bo v sn bay xc nh theo nguyn tc trong 13.2.5 v 13.2.6, tr khi s ln hot
ng ca my bay ng vi cp bo v cao nht thng thng ca sn bay nh hn 700
ln hot ng lin tc trong 3 thng th cp bo v khng thp hn mt cp so vi cp
xc nh.
CH THCH: Mt ln ct cnh hoc mt ln h cnh c coi l mt ln hot ng.

13.2.4 Nu cp khn nguy cu ho sn bay cha tho mn vi cp bo v sn bay theo


13.2.5 v 13.2.6 th phi b sung trang thit b cho ph hp trong thi hn do c quan c
thm quyn quy nh.
13.2.5 Cp khn nguy cu ho sn bay c xc nh theo Bng 15 da trn chiu di v
chiu rng ca thn my bay ln nht thng s dng sn bay.

Bng 15. Phn cp bo v khn nguy, cu ho sn bay


Cp bo v
sn bay

Ton b chiu di my bay,

rng ti a ca thn my bay

0 n di 9 m

2m

9 m n di 12 m

2m

12 m n di 18 m

3m

18 m n di 24 m

4m

24 m n di 28 m

4m

28 m n di 39 m

5m

39 m n di 49 m

5m

49 m n di 61 m

7m

61 m n di 76 m

7m

10

76 m n di 90 m

8m

196

TCVN 8753 : 2011


13.2.6 Nu sau khi la chn c cp tng ng vi ton b chiu di ca my bay di
nht m chiu rng ca thn my bay ln hn chiu rng ln nht trong Bng 15, ct 3 cho
cp , th loi my bay c nng nhu cu v cp bo v ln mt cp cao hn.
CH THCH:
1 Xem Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1 ( S tay dch v cng hng khng (Doc 9137), Phn 1 ) v
phn cp sn bay cho mc ch bo v khn nguy cu ha i vi mi hot ng khai thc my bay hng ha .
2 Hng dn hun luyn nhn lc v thit b bo v mi trng v cc dch v khn nguy cu ha c trnh
by trong H.17 Ph lc H v trong Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1 ( S tay dch v cng hng
khng (Doc 9137), Phn 1 )

13.2.7 Trong thi k t hot ng, cp bo v phi lun c duy tr khng nh hn cp


bo v cao nht d tnh cho loi my bay ln nht s dng sn bay trong thi gian ,
khng ph thuc vo mt bay.

Cht cha chy


13.2.8 Phi cung cp cht cha chy chnh v ph theo quy nh cho sn bay.
13.2.9 Cht cha chy chnh l:
a)

bt chng chy p ng cht lng ti thiu cp A;

b)

bt chng chy p ng cht lng ti thiu cp B;

c) phi hp c hai loi trn;


tr khi cht cha chy chnh cho sn bay cp 1 n cp 3 p ng cht lng ti
thiu cp B.
13.2.10 Cht cha chy ph l hn hp bt ho hc kh cha chy hydrocacbon.
CH THCH:
1 Phi thn trng khi chn bt ho hc kh dng vi bt chng chy bo m s ph hp gia chng.
2 C th dng cc hn hp cht bt ho hc kh v chng chy hiu qu tng ng. C th xem thm
Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1

13.2.11 Lng nc cho sn xut bt v cc cht ph cn thit cho cc xe khn nguy, cu


ho phi ph hp vi cp sn bay xc nh 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6 v Bng 16, tr
khi cn c th c iu chnh nh sau:
a) i vi sn bay cp bo v 1 v 2 c th thay n 100% nc bng cht ph;
b) i vi sn bay cp bo v 3 n 10 nu dng bt cht lng A th c th thay
n 30% nc bng cht ph.
i vi nhng cht thay th, s dng t l di y:
197

TCVN 8753 : 2011


Bt ph

Lng thay th

1 kg

1,0 lt nc cho sn xut bt cht lng A

1 kg

0,66 lt nc cho sn xut bt cht lng B

CH THCH:
2

1 Lng nc quy nh cho sn xut bt c d kin 8,2 lt/min/m cho bt cht lng A v 5,5lt/min/m cho
bt cht lng B.
2 Khi dng bt k cht ph no khc, cn kim tra li t l trn

13.2.12 Ti sn bay c my bay ln hn kch thc trung bnh d kin khai thc cn tnh
ton li lng nc cn thit v c th tng thm lng nc cho sn xut bt cu ho v
tng thm gii php x bt.
CH THCH: Xem thm hng dn ti Chapter 2 of the Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1. (Chng
2 S tay dch v cng hng khng (Doc 9137), Phn 1 )

13.2.13 Lng bt c cung ng ring cho cc xe sn xut bt phi t l vi lng


nc c cung ng v loi bt c c la chn.
13.2.14 Tng s bt c cung cp cho cc xe phi sn xut t nht 2 ln lng cht
bt khi ho tan.
13.2.15 Phi c nc cung cp b sung cho xe khn nguy, cu ho khi my bay gp tai
nn.
13.2.16 Khi c hai loi bt cht lng A v B cng c s dng th tng s lng nc
tng ng c cung cp cho sn xut cht bt trc ht phi da vo lng nc yu
cu cho bt cht lng A v sau gim i 3 lt ng vi 2 lt nc cung ng cho bt cht
lng B.
13.2.17 Tc x dung dch khng c nh hn cc tc ghi Bng 16.
13.2.18 Cc cht cha chy cn p ng cc quy nh tng ng ca t chc quc t v
tiu chun ho (ISO).
13.2.19 Vic thay i t l cc cht ph c la chn t hiu qu ti u ca cht .
13.2.20 Bt kh ha hc ch nn c thay th bng cht cha chy tng ng hoc tt
hn mi cht cha chy, nu cht b sung d kin s c s dng.
CH THCH: Xem thm hng dn s dng bt chng chy trong Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1
(S tay dch v cng hng khng (Doc 9137), Phn 1 ).

13.2.21 Phi duy tr ti sn bay mt lng cung ng d tr cht bt c v cht ph tng


ng vi 200% ca lng cc cht cn cung ng cho cc xe khn nguy, cu ho

198

TCVN 8753 : 2011


cha y cc xe cht bt c. Nu d kin thi hn d tr cht bt c lu hn th phi
tng lng d tr.
Bng 16. S lng ti thiu cc cht cha chy.
Cp
sn
bay

Bt cht lng cp A

Bt cht lng cp B

Tc

Tc

Cc cht ph
Tc

Nc (lt)

x bt
(lt/min)

Nc (lt)

x bt
(lt/min)

Bt ho
hc kh
(kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

350

350

230

230

45

2,25

1 000

800

670

550

90

2,25

1 800

1 300

1 200

900

135

2,25

3 600

2 600

2 400

1 800

135

2,25

8 100

4 500

5 400

3 000

180

2,25

11 800

6 000

7 900

4 000

225

2,25

18 200

7 900

12 100

5 300

225

2,25

27 300

10 800

18 200

7 200

450

4,5

36 400

13 500

24 300

9 000

450

4,5

10

48 200

16 600

32 300

11 200

450

4,5

x
(kg/min)

CH THCH: Cht lng nc trong ct 2 v 4 ph thuc vo chiu di trung bnh loi my bay khai thc .

Trang thit b khn nguy


13.2.22 Trang thit b khn nguy phi ph hp vi tn sut hot ng ca my bay v ph
thuc vo cc xe khn nguy v cu ho.
Thi gian phn ng.
13.2.23 Thi gian phn ng l thi gian gia thi im bo ng u tin n thi im khi
chic xe u tin t th x bt t tc ti thiu l 50% tc x quy nh Bng 16.
13.2.24 Cc phng tin khn nguy v cu ho phi tho mn thi gian phn ng, khng
chm qu 2 min i n bt c im no ca cc ng CHC ang hot ng, trong cc
iu kin ti u v tm nhn v trng thi mt ng.
13.2.25 Cc phng tin khn nguy v cu ho cn tho mn thi gian phn ng, khng
chm qu 3 min i n bt c b phn no ca khu bay, trong cc iu kin ti u v tm
nhn v trng thi mt ng.
199

TCVN 8753 : 2011


CH THCH:
1 t mc tiu hot ng trn n cao nht c th c, trong cc iu kin tm nhn di mc ti u,
cn c ch dn cho cc xe khn nguy v cu ho.
2 iu kin ti u v tm nhn v trng thi mt ng c xc nh cho phng tin c gii i bnh thng
ban ngy, tm nhn tt, mt ng sch khng b nc ma, bn.v...

13.2.26 p ng mc tiu hot ng trong iu kin gn vi tm nhn di tm nhn ti


u, c bit khi tm nhn km th cn c quy trnh hng dn v cc phng tin khn
nguy cu ho thch hp.
CH THCH: Xem Hng dn b sung trong Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1 (S tay Dch v cng
hng khng (Doc 9137), ICAO, Phn 1).

13.2.27 Mi xe, ngoi xe x cc cht cha chy quy nh Bng 16 phi n im cu


ho khng mun hn 4 min k t thi im xe u tin n, sao cho cc cht cha chy
c cung ng lin tc.
13.2.28 Tt nht l mi xe, ngoi xe x cc cht cha chy quy nh Bng 16 nn n
im cu ho sm hn 3 min k t thi im xe u tin n, sao cho cc cht cha chy
c cung ng lin tc.
13.2.29 Cn phi bo dng h thng cc xe khn nguy, cu ho m bo trang thit b
lm vic hiu qu v ph hp vi thi gian c quy nh trong sut thi gian hot ng
ca xe.
ng khn nguy.
13.2.30 Khi iu kin t ai cho php phi lm ng khn nguy m bo thi gian
quy nh. Cn c bit ch iu kin s dng ng, sn v cc khu vc tip cn n
cch ngng ng CHC 1000 m, hoc t nht trong ng vnh ai sn bay. Nu c
hng ro th cn c li ra cc khu vc bn ngoi sn bay.
CH THCH: Cc ng cng v c th dng lm ng khn nguy nu chng c b tr v xy dng ph
hp.

13.2.31 Cc ng khn nguy phi chu c ti trng ca cc xe nng nht i qua v


dng c trong mi thi tit. Cc ng trong phm vi 90 m ca ng CHC cn c lp
mt chng xi mn b mt v khng lm bn ng CHC. Pha trn cc xe ln nht cn
c khong trng.
13.2.32 Khi b mt ng khn nguy kh phn bit vi cc khu vc xung quanh hoc do
bn t, cy c che khut, th phi t mc cnh ng cch nhau khong 10 m.
Cc trm cu ho.

200

TCVN 8753 : 2011


13.2.33 Cc xe khn nguy v cu ho c t trm cu ho. Cn c cc trm cu ho
trung gian hay cn gi l trm cu ho v tinh nu mt trm cu ho khng m bo c
thi gian phn ng quy nh.
13.2.34 Trm cu ho c b tr sao cho xe khn nguy, cu ho chy ngay c n khu
vc ng CHC theo ng thng v t phi i vng.
H thng thng tin lin lc v bo ng.
13.2.35 Cn phi c h thng thng tin lin lc ring bit gia mt trm cu ho vi mt i
kim sot ti sn bay, vi cc trm cu ho khc trn sn bay v vi cc xe khn nguy,
cu ho.
13.2.36 Cn phi c h thng bo ng cho b my nhn vin khn nguy, cu ho ti trm
cu ho m h ang lm vic, ti mi trm cu ho khc trn sn bay v ti i kim sot
ti sn bay.
S lng xe khn nguy, cu ho
13.2.37 S lng xe khn nguy, cu ho ti thiu sn bay theo bng sau:
Cp bo v sn bay (khn nguy, cu ho)

S xe khn nguy, cu ho, n


v

01

01

01

01

01

02

02

03

03

10

03

Nhn vin khn nguy, cu ho


13.2.38 Nhn vin khn nguy, cu ho phi c hun luyn y hon thnh phn
s ca h hiu qu nht v phi tham gia cc cuc din tp khn nguy, cu ho vi tt c
cc loi my bay v cc phng tin khn nguy, cu ho c s dng sn bay, bao
gm c nhin liu chy c p sut.
CH THCH:
1 Hng dn h tr v o to hun luyn thch hp nu trong H.17 Ph lc H.

201

TCVN 8753 : 2011


2 S chy lin quan vi vic x nhin liu di p sut cao t v tr thng ca thng nhin liu c hiu l
chy nhin liu c p sut.

13.2.39 Chng trnh hun luyn nhn vin khn nguy, cu ho phi bao gm hun luyn
k nng hnh ng ca tng ngi v kh nng phi hp trong i.
13.2.40 B my nhn vin c hun luyn chu o cn sn sng iu khin cc xe khn
nguy, cu ho v khai thc trang thit b vi cng sut ti a trong qu trnh hot ng bay.
Cc nhn vin c hun luyn ny cn hnh ng vi thi gian phn ng ngn nht v
duy tr x cc cht cha chy lin tc theo quy nh. Yu cu nhn vin s dng thnh tho
dy, thang v cc thit b khn nguy, cu ho khc gn lin vi hot ng khn nguy, cu
ho cho my bay.
13.2.41 S nhn vin cn cung ng cho hot ng khn nguy, cu ho ph thuc vo loi
my bay c s dng sn bay.
13.2.42 Mi nhn vin khn nguy, cu ho c cung cp qun o bo h v mt n
phng c c iu kin hon thnh nhim v hiu qu nht.

13.3 Di chuyn my bay hng


13.3.1 Phi c k hoch di chuyn my bay hng (mt kh nng di chuyn) trn hoc
gn khu bay ca sn bay v phi c mt ngi ch huy thc thi k hoch khi cn thit.
13.3.2 K hoch di chuyn my bay hng c lp da trn cc c tnh ca my bay d
kin s dng sn bay v c nhng ni dung sau y:
a) danh sch thit b v nhn vin ti sn bay hoc trong vng ln cn sn bay c
th huy ng cho mc ch ;
b) k hoch tip nhn thit b phc hi my bay nhanh c th huy ng t cc sn
bay khc.
c)
13.4 Gim ri ro do ng vt hoang d.
13.4.1 Ri ro va chm vi ng vt hoang d c nh gi ti sn bay v vng ln cn
sn bay thng qua vic:
a) lp quy trnh quc gia ghi nhn v thng bo nguy c va chm ca ng vt
hoang d vi my bay;
b) thu thp thng tin t nh khai thc my bay, nhn vin cng hng khng... v s
c mt ca ng vt hoang d ti sn bay v xung quanh sn bay v mi nguy him
va chm vi my bay hot ng.
202

TCVN 8753 : 2011


13.4.2 Khi nhn thy c nguy c ng vt hoang d va chm vi my bay ti sn bay c
quan c thm quyn thng bo cho ICAO a vo d liu thng bo nguy c va chm
vi ng vt hoang d (H thng IBIS).
CH THCH: IBIS c thit k nhm thu thp v nghin cu thng tin va chm gia ng vt hoang d vi
my bay.

13.4.3 gim ri ro cho my bay hot ng cn p dng cc bin php gim thiu
nguy c va chm gia my bay v ng vt hoang d.
CH THCH: Hng dn cc bin php hiu qu cho vic thit lp mi trng khng thch hp cho ng vt
hoang d tim n nguy c mt an ton i vi my bay v cc phng php ngn cn s hin din ca
chng c nu trong Airport Services Manual (Doc 9137), Part 3 (S tay Dch v cng hng khng (Doc
9137), ICAO, Phn 3)

13.4.4 Khi khng nh c nguy c chim va chm vi my bay ti sn bay, c quan c thm
quyn phi c hnh ng lm gim s chim c nguy c tim n i vi hot ng ca my
bay bng cch dng cc bin php xua ui chng khi sn bay hoc khu vc xung quanh
sn bay.
13.4.5 Cn loi b cc ng rc hay mi ngun thu ht chim n sn bay v khu ln cn
sn bay, tr khi chng khng to iu kin thu ht chim v khng c nguy c my bay va
chm vi chim.

13.5 Dch v iu hnh sn my bay.


13.5.1 Khi khi lng vn chuyn v iu kin khai thc cho php, dch v thch hp trn
sn do c s cung cp dch v giao thng hng khng (Khng lu - ATS) ti sn bay,
hoc nh khai thc sn bay, hoc do mt t chc hn hp ca cc n v trn thc hin
nhm:
a) iu hnh hot ng ngn nga va qut gia cc my bay vi nhau v gia
my bay vi cc CNV;
b) iu hnh my bay ca ra vo t i kim sot sn bay;
c) m bo an ton v di chuyn nhanh chng ca xe v cc hot ng khc.
13.5.2 Khi i kim sot ti sn bay khng tham gia vo dch v iu hnh sn my bay
th cn thit lp cc phng thc my bay di chuyn c trt t v d dng bn giao
c my bay gia n v qun l iu hnh sn v i kim sot ti sn bay.
CH THCH: Ch dn dch v iu hnh sn c th xem thm trong Airport Services Manual (Doc 9137),
Part 8; (S tay dch v cng hng khng (Doc 9137), Phn 8); v trong the Manual of Surface Movement
Guidance and Control Systems (SMGCS) (Doc 9476) (S tay hng dn di chuyn trn mt t v H thng
kim sot (SMGCS) (Doc 9476)).

203

TCVN 8753 : 2011


13.5.3 C s dch v iu hnh sn my bay c trang b cc phng tin thng tin v
tuyn.
13.5.4 Khi tm nhn km th phi hn ch n mc ti thiu ngi v phng tin c gii
trn sn my bay.
CH THCH: Ch dn lin quan n quy trnh c bit lin quan c th xem thm trong the Manual of Surface
Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) (Doc 9476) (S tay hng dn di chuyn trn mt t v
H thng kim sot (SMGCS) (Doc 9476)).

13.5.5 Xe khn nguy tng ng vi mc khn nguy phi c u tin so vi cc phng


tin di chuyn trn mt t khc.
13.5.6 Phng tin c gii hot ng trn sn phi:
a) nhng ng cho cc xe khn nguy, my bay ang ln, xe ko y my bay
chun b ln, hoc ang ko, y my bay;
b) nhng ng cho cc phng tin c gii khc theo lut giao thng.
13.5.7 V tr my bay phi m bo quan st c bng mt khong trng yu cu cho
my bay s dng v tr .

13.6 Phc v mt t cho my bay.


13.6.1 Phi chun b sn sng thit b cu ho cha chy c ngay khi bt u xy ra
chy nhin liu v nhn vin c hun luyn cu ho c th nhanh chng phc v khn
nguy, cu ho trong tnh hung chy hoc trn nhin liu.
13.6.2 Nu tra np nhin liu cho my bay trong khi hnh khch ln xung my bay th phi
b tr thit b mt t :
a) S dng c hiu qu s li thot nhanh hin hu;
b) Chun b ng i cho tng li thot trong tnh hung khn cp.
13.7 Hot ng ca phng tin c gii trong sn bay.
CH THCH:
1 Hng dn cho phng tin c gii di chuyn trn sn bay c ghi trong H.18 Ph lc H v quy tc giao
thng iu hnh xe c c th xem thm trong the Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems
(SMGCS) (Doc 9476) (S tay hng dn di chuyn trn mt t v H thng kim sot (SMGCS) (Doc 9476)).
2 Cn ch rng ng trn khu vc di chuyn ca nhn vin v ngi c php s dng ring c ngn
cch vi ng i vo cc to nh cng cng khng cho ngi ngoi s dng ng ny.

13.7.1 Phng tin c gii c th c php hot ng:


a) trn khu CHC theo ch dn ca i kim sot ti sn bay;
204

TCVN 8753 : 2011


b) trn sn theo s cho php ca Ngi c thm quyn.
13.7.2 Li xe trn nhng phng tin vn ti khu bay phi tun th tt c nhng ch dn
bt buc, nhng du hiu v bin bo hiu tr khi c php ca:
a) i kim sot ti sn bay, khi trn khu ct h cnh;
b) Ngi c thm quyn, khi trn sn .
13.7.3 Li xe trn nhng phng tin vn ti trn khu ct h cnh phi tun th tt c
nhng ch dn bt buc bng n.
13.7.4 Li xe trn nhng phng tin giao thng trn khu ct h cnh c hun luyn
thc hin nhng cng vic thch hp v phi tun th nhng ch dn ca:
a) i kim sot ti sn bay, khi trn khu ct h cnh;
b) Ngi c thm quyn, khi trn sn .
13.7.5 Li xe trn nhng phng tin vn ti c trang b b m l nhng phng tin
truyn thng hai chiu lin lc vi i kim sot ti sn bay trc khi i vo khu bay v vi
ngi c thm quyn trc khi vo sn . Li xe phi thng xuyn nghe, quan st v
gi tn s lin lc trong khu ct h cnh.

13.8 H thng ch dn v kim sot di chuyn trn mt t.


Yu cu p dng
13.8.1 Trn sn bay phi c h thng ch dn v kim sot di chuyn trn mt t
CH THCH: Hng dn di chuyn trn mt t v H thng kim sot c th xem thm trong the Manual of
Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) (Doc 9476) (S tay hng dn di chuyn trn mt
t v H thng kim sot (SMGCS) (Doc 9476)).

c tnh
13.8.2 Thit k h thng hng dn di chuyn trn mt t v kim sot phi xt n:
a) mt giao thng ng khng;
b) iu kin tm nhn cho php hot ng;
c) nhu cu dn ng cho phi cng;
d) phc tp ca s qui hoch cc khu vc sn bay;
e)

vic di chuyn ca cc phng tin vn ti.

13.8.3 Cc thit b hng dn di chuyn trn mt t v h thng kim sot, tc l sn tn


hiu, n tn hiu v bin bo hiu c thit k ph hp vi yu cu k thut tng ng
trong 9.2, 9.3 v 9.4.
205

TCVN 8753 : 2011


13.8.4 H thng ch dn v kim sot di chuyn trn mt t c thit k gip ngn
nga my bay v nhng phng tin vn ti khng cho xm nhp ng CHC ang hot
ng.
13.8.5 H thng ch dn v kim sot di chuyn trn mt t c thit k ngn nga va
chm gia my bay vi my bay v vi cc phng tin vn ti hoc cc vt th khc trn
khu bay.
13.8.6 Ti nhng ni ch dn di chuyn v kim sot hot ng trn mt t c thc
hin bng cch la chn ng m cng tc ca n vch dng, n tim ng ln, th cn
m bo nhng yu cu di y:
a) n tim ng ln hng dn ln sng n tn vch dng;
b) n c b tr sao cho khi my bay phi dng trc vch dng c chiu sng
th phn n tim pha ngoi vch dng khng hot ng;
c) n tim ng ln u my bay phi sng khi vch dng b che khut.
CH THCH: n tim ng ln v vch dng c ch r tng ng trong 9.3.16 v 9.3.19.

13.8.7 Cn trang b ra a hot ng cho khu CHC trn b mt sn bay khi iu kin tm
nhn trn ng CHC nh hn 350 m.
13.8.8 Ngoi yu cu 13.8.7, cn trang b ra a qun l cho khu CHC khi mt giao
thng cao trn b mt sn bay kh hng dn hot ng bng nhng thit b v qui tc
thng thng.
CH THCH: Ch dn dch v ra a iu hnh di chuyn trn sn c th xem thm trong the Manual of
Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) (Doc 9476) (S tay hng dn di chuyn trn mt
t v H thng kim sot (SMGCS) (Doc 9476)).

13.9 V tr, xy dng v lp t trang thit b trn cc khu vc khai thc.


CH THCH:
1 Cc yu cu i vi cc OPS c trnh by 8.2.
2 Vic thit k kt cu n v ct n, cc n ch dn dc tip cn bng mt, cc bin bo hiu v mc
c quy nh 9.3.1, 9.3.5, 9.4.1 v 9.5.1.

13.9.1 Tr khi theo yu cu phc v dn ng my bay, khng thit b no c c mt


trn:
a) di CHC, bo him u ng CHC, di ln hoc trong phm vi quy nh Bng
2, ct 11 nu gy nguy him cho my bay;
b) di quang, nu gy nguy him cho my bay trn khng.
206

TCVN 8753 : 2011


13.9.2 Mi thit b ph tr dn ng phi d gy v c b tr cng thp cng tt :
a) trn phn ca di CHC trong phm vi:
1) 75 m cch tim ng CHC c m s 3 hoc 4;
2) 45 m cch tim ng CHC c m s 1 hoc 2;
b) trn di bo him u ng CHC, di ln hoc trong khong cch theo Bng 2;
c) trn di quang v ni d gy nguy him cho my bay trn khng;
13.9.3 Phng tin khng nhn bng mt hin hu khng p ng yu cu ca 13.9.2 cn
c thay th trong thi hn do c quan c thm quyn quy nh k t khi Tiu chun ny
c hiu lc.
13.9.4 Mi cng trnh hoc thit b cn lp t cho mc ch dn ng hng khng cao
hn mt phng ca di CHC c coi l CNV, phi d gy v cng thp cng tt.
13.9.5 Tr khi yu cu phc v dn ng hng khng, khng thit b no c t bn
trong 240 m tnh t cui di CHC tip cn chnh xc CAT I, II hoc III trong khong:
a) 60 m cch tim ng CHC ko di khi c m s 3 hoc 4;
b) 45 m cch tim ng CHC ko di khi c m s 1 hoc 2;
13.9.6 Mi thit b cn thit cho mc ch dn ng c b tr trn hoc gn di CHC
chnh xc CAT I, II hoc III phi d gy v cng thp cng tt :
a) phn di CHC trong phm vi 77,5 m cch tim ng CHC khi c m s 4 v m
ch F; hoc
b) trong phm vi 240 m xt t cui di CHC v trong khong:
1) 60 m cch tim ng CHC khi m s l 3 hoc 4;
2) 45 m cch tim ng CHC khi m s l 1 hoc 2;
c) trn b mt tip cn trong, b mt chuyn tip trong hoc b mt tip cn ht;
13.9.7 Phng tin khng nhn bng mt hin hu khng p ng yu cu ca 13.9.6. b)
cn c thay th trong thi hn do c quan c thm quyn quy nh k t khi Tiu chun
ny c hiu lc.
CH THCH: Xem 9.3.1.5 v thi hn hiu lc n tip cn trn cao.

13.9.8 Bt k cng trnh hoc thit b no c dng cho mc ch dn ng hng khng


c th l CNV bt li xt theo 8.2.4, 8.2.11, 8.2.20 hoc 8.2.27 phi d gy v cng thp
cng tt.

207

TCVN 8753 : 2011


13.10 Hng ro.
Yu cu p dng
13.10.1 Sn bay phi c hng ro hay cc loi barie thch hp chng sc vt v ngi l
t nhp vo khu bay gy nguy him cho my bay.
13.10.1 Sn bay phi c hng ro hay cc loi barie thch hp ngn cn ngi l t nhp
vo khu vc khng c php.
CH THCH:
1 iu ny k c hng ro ca nhng ng ngm, ng cng chng t nhp.
2 Cn c nhng bin php c bit ngn ngi t nhp tri php vo ng CHC hay ng ln ct qua cc
ng cng cng.

13.10.3 Cn phi c nhng phng tin bo v thch hp chng s t nhp ca ngi l


vo cc khu trang b mt t v cc thit b khc c lin quan n an ton ca my bay dn
dng nm bn ngoi sn bay.
V tr
13.10.4 Hng ro hay barie phi b tr hp l khu CHC v cc phng tin hay khu vc
khc lin quan n hot ng ca my bay c ngn vi ng cng cng i ngang qua.
13.10.5 Nu c yu cu m bo an ninh cao hn, cn lm di an ton c hai pha ca
hng ro hay barie cc i tun tra lm vic v chng t nhp. C th lm mt ng
vnh ai dc theo hng ro trong sn bay cho c nhn vin duy tu bo qun sn bay v cc
i tun tra s dng.
13.11 n bo v.
Theo yu cu an ninh, c quan c thm quyn c th quyt nh lm hng ro hay
barie v chiu sng thch hp bo v my bay hng khng dn dng quc t v cc
thit b. Cn chiu sng c hai bn ca hng ro, nht l cc ni ra vo. C th lm n
chiu sng cc b mt t c hai pha hng ro hoc lm barie c bit ni ra vo.

14 Bo dng sn bay.
14.1 Khi qut.
14.1.1 Cn phi c chng trnh bo dng bao gm bo dng phng nga cng trnh
ti sn bay duy tr cc cng trnh trong trng thi an ton, n nh v hiu qu cho dn
ng hng khng.
CH THCH:

208

TCVN 8753 : 2011


1 Bo dng phng nga l k hoch bo dng nhm mc ch chng s xung cp hoc h hng ca cc
cng trnh.
2 Cng trnh c hiu gm: mt ng, phng tin dn ng bng mt, hng ro, cc h thng thot
nc v nh ca.

14.1.2 Vic thit k v p dng chng trnh bo dng cn tun theo nguyn tc nhn t
con ngi.

14.2 Mt ng.
14.2.1 B mt ca mt ng (ng CHC, ng ln sn my bay, v.v.) phi c
gi sch khng c nhng vin nh hoc nhng vt th khc c th lm hi cu trc my
bay, ng c my bay, hoc cn tr khai thc cc h thng ca my bay.
CH THCH:
1. Xem thm 6.9.3 Kim tra khu hot ng.
2.Ch dn nh gi khu hot ng hng ngy c th xem thm trong Airport Services Manual (Doc 9137), Part
8; (S tay dch v cng hng khng (Doc 9137), Phn 8); the Manual of Surface Movement Guidance and
Control Systems (SMGCS) (Doc 9476) (S tay hng dn di chuyn trn mt t v H thng kim sot
(SMGCS) (Doc 9476)); the Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual
(Doc 9830); (S tay hng dn di chuyn t ng trn b mt v h thng kim tra (A-SMGCS) (Doc 9830)).
3. Xem thm ch dn i vi lm sch b mt v b mt t trong Airport Services Manual (Doc 9137), Part 9
( S tay dch v cng hng khng (Doc 9137), Phn 9)
4. Yu cu thit k l trnh by trong H.8 Ph lc H, v xem thm trong The Aerodrome Design Manual (Doc
9157), Part 2( S tay thit k sn bay (Doc 9157), Phn 2)

14.2.2 B mt mt ng phi bng phng, khng c bin dng ln.


CH THCH: Xem H.5 Ph lc H.

14.2.3 Phi nh k o cc c tnh ma st ca b mt ng CHC bng thit b o ma st


lin tc t ghi.
CH THCH: Ch dn nh gi ma st trnh by trong H.7 Ph lc H.

14.2.4 Phi bo dng khi cc c tnh ma st ca ton b hay mt phn ng CHC nh


hn gi tr tiu chun ma st ti thiu quy nh.
CH THCH: Phi bo dng hoc lp bo co cho tng on ng CHC di khong 100 m.

14.2.5 Cn lp k hoch bo dng nh k duy tr cc c tnh ma st ca ton b hay


mt on ng CHC khng cho gim xung di mc quy nh.
14.2.6 Nu cc c tnh thot nc ca ng CHC hoc mt on ng CHC km do
dc v ln, th cn nh gi cc c tnh ma st ca ng CHC trong iu kin t
nhin hoc m phng c tnh ma ti khu vc v tin hnh bo dng.

209

TCVN 8753 : 2011


14.2.7 Khi ng ln c dng cho my bay c ng c tuc bin th b mt ng ln
phi c duy tr sch khng c nh hay cc vt th c th lt vo ng c my bay.
14.2.8 B mt ng CHC c duy tr c trng thi ma st tt v chng trt ngang.
Phi kp thi dn sch khng ng bn t, ct, du, vt cao su my bay, nc ng
hoc cc cht bn khc.
CH THCH: Ch dn xc nh v bo co cc c tnh ma st trong cc iu kin c nu trong H.6 Ph lc
H.

14.2.9 Cn phi gi cho ng ln khng c bn, nc trn, t , v.v. trong phm vi


rng cn thit my bay c th ln vo ng CHC ang hot ng v t ng CHC
ln ra.
14.2.10 Cn phi gi sch sn my bay khng c bn, nc trn, t , v.v. trong
phm vi rng cn thit my bay c th hot ng an ton hoc c th ko v y
my bay khi cn thit.
14.2.11 Khi khng th ng thi dn sch bn t, ,v.v. trn nhiu b phn ca khu bay,
th theo th t u tin nh sau:
ng CHC ang s dng;
ng ln phc v cho ng CHC ang s dng;
Sn my bay;
Sn ch ln;
Cc khu vc khc.
14.2.12 C th dng cc loi ho cht ty sch hoc ngn nga vic hnh thnh cht
bn trn mt ng sn bay khi cn, tuy nhin, phi cn thn khng lm cho mt ng
b trn trt.
14.2.13 Khng c dng ho cht c hi cho my bay hoc mt ng, hoc nhng ho
cht gy c hi cho mi trng sn bay.

14.3 Cc lp bo v mt ng CHC.
CH THCH: Nhng quy nh sau y dng cho cc d n tng cng lp ph b mt ng CHC khi ng
CHC cn khi phc trng thi hot ng ging nh lp tng cng trn ton b ng CHC, do thng c
mt on chuyn tip dc ni gia cc b mt c v mi ca ng CHC.

14.3.1 dc dc ca on ni chuyn tip so vi b mt ca b mt hin ti hoc lp ph


c phi l:
a) 0,5-1,0 % cho lp tng cng dy di 5 cm;
210

TCVN 8753 : 2011


b) khng ln hn 0,5 % cho dy ln hn 5 cm.
14.3.2 Lp ph tng cng mt ng c lm t u mt ny n u mt kia ca
ng CHC sao cho my bay s dng phn ln ng CHC vi dc nh.
14.3.3 Cn phi tng cng ht ton b chiu rng ca ng CHC trong tng t thi
cng.
14.3.4 Trc khi lm lp ph cho ng CHC tr li trng thi hot ng tm thi, phi
nh du tim ng CHC ph hp vi yu cu k thut trong 9.2.3. Thm vo , ti v tr
bt k ca ngng tm thi phi lm di ngang rng 3,6 m.

14.4 Cc phng tin nhn bng mt.


CH THCH: Nhng yu cu k thut sau y c dng xc nh r mc yu cu cn bo dng,
chng khng bao gm vic xc nh h thng n c cn lm vic hay khng.

14.4.1 n c coi l khng hiu qu khi cng trung bnh ca chm tia chnh nh
hn 50% gi tr trn hnh tng ng trong Ph lc B. i vi nhng n c cng trung
bnh ca chm tia thit k chnh vut qu 50% gi tr nu trong Ph lc B th c coi l
gi tr thit k..
14.4.2 Phi bo dng phng nga cc phng tin ph tr nhn bng mt duy tr
tin cy ca h thng n v sn tn hiu.
14.4.3 H thng bo dng phng nga cho ng CHC tip cn chnh xc CAT II hoc III
phi bao gm ti thiu nhng vic kim tra sau:
a) kim tra bng mt v o cng ti hin trng, kch thc chm tia v
hng ca cc n bao gm h thng n tip cn v h thng n ng
CHC ;
b) kim tra v nh gi cc c tnh v in ca tng s in bao gm h
thng n tip cn v h thng n ng CHC;
c) kim tra s ph hp ca cng n dng cho kim sot khng lu.
14.4.4 Vic nh gi cng ti hin trng, kch thc chm tia v hng ca cc n
bao gm h thng n tip cn v h thng n ng CHC, i vi ng CHC tip cn
chnh xc CAT II hoc III th cn xem xt cc n cng nhiu cng tt theo yu cu k thut
tng ng ca Ph lc B.
14.4.5 Vic nh gi cng chiu sng, kch thc, chm tia v hng ca cc n
bao gm h thng n tip cn v h thng n ng CHC tip cn chnh xc CAT II
hoc III cn c thc hin bng h thng o lng di ng c chnh xc cao phn
tch nhng c tnh ca tng loi n.
211

TCVN 8753 : 2011


14.4.6 Tn sut nh gi cc n chiu sng ng CHC tip cn chnh xc CAT II hoc III
da trn c s mt giao thng, mc nhim khu vc, thc t thit b lp t n v
kt qu nh gi o lin tc ti hin trng, nhng trong bt k tnh hung no cng khng
c di 2 ln/nm i vi n mt ng v khng di 1 ln/nm vi cc loi n
khc.
14.4.7 H thng bo dng d phng s dng cho ng CHC tip cn chnh xc CAT II
hoc III phi t c mc tiu l trong qu trnh hot ng tt c cc n ng CHC v
n tip cn CAT II hoc III u dng c v trong mi trng hp ti thiu:
a) 95% n phi s dng c tng b phn ring bit quan trng sau y:
1) h thng n tip cn chnh xc CAT II v III, trong khong 450 m;
2) n tim ng CHC;
3) n ngng ng CHC;
4) n l ng CHC;
b) 90% n phi s dng c khu vc chm bnh ca my bay;
c) 85% n trong h thng n tip cn ngoi 450 m u tin phi s dng c;
d) 75% n trong s n cui ng CHC phi s dng c.
hng dn my bay c lin tc, t l cho php n hng khng c nh
hng n s c bn ca h thng n. Ngoi ra, khng c c mt n hng nm
cnh mt n hng khc tr v tr n barret hay di n ng ngang c th cho php hai
n hng cnh nhau.
CH THCH: Lu vi dy n barret, dy n ngang, n l ng CHC, cc n c coi l cnh nhau nu
chng c t lin tip nhau v:
-

theo chiu ngang trong cng dy n barret hay dy n ngang;

theo chiu dc trong cng mt dy ca n l hay cc dy n barret.

14.4.8 H thng bo dng phng nga cho mt dy n dng v tr ch ng CHC


dng ni vi ng CHC khai thc khi tm nhn trn ng CHC nh hn 350 m phi
t nhng mc tiu sau y:
d) s n hng khng qu 2;
e) hai n k nhau khng c php hng, tr khi khong cch gia hai n rt
nh so vi khong cch quy nh.
14.4.9 H thng bo dng d phng cho ng ln khi tm nhn nh hn 350 m phi t
mc tiu khng c hai n tim ng ln hng cnh nhau.
212

TCVN 8753 : 2011


14.4.10 H thng bo dng d phng cho ng CHC tip cn chnh xc CAT I phi t
mc tiu l trong qu trnh hot ng tip cn CAT I tt c cc n tip cn v n ng
CHC lc no cng phi s dng c v trong mi trng hp t nht 85% s n phi s
dng c trong tng khu vc sau:
a) h thng n tip cn chnh xc cp 1;
b) n ngng ng CHC;
c) n l ng CHC;
d) n cui ng CHC.
m bo dn ng my bay lin tc khng c c mt n hng nm cnh
mt n hng khc, tr khi khong cch gia hai n rt nh so vi khong cch quy nh.
CH THCH: nhng dy n barret v dy n ngang hai n hng cnh nhau vn c th dn ng c
cho my bay.

14.4.11 H thng bo dng d phng cho ng CHC khi ct cnh tm nhn nh hn


550 m phi t mc tiu l trong cc hot ng tip cn tt c n ng CHC lc no
cng hot ng v trong bt k trng hp no:
a) t nht 95% n tim ng CHC (ni c lp t) v n l ng CHC phi hot
ng;
b) t nht 75% s n cui ng CHC phi hot ng.
m bo dn ng my bay lin tc, khng c c mt n hng nm cnh
mt n hng khc.
14.4.12 C quan c thm quyn quyt nh vic bo dng d phng cho ng CHC ct
cnh tm nhn trn ng CHC l 550 m hoc ln hn sao cho khi tip cn tt c cc
n ng CHC u hot ng, t nht 85% n cui ng v n l ng CHC cng
phi hot ng. m bo dn ng my bay lin tc, khng c c hai n hng
nm cnh nhau.
14.4.13 Trong thi gian gim tm nhn, phi trnh xy dng hoc bo dng gn h thng
in sn bay.

213

TCVN 8753 : 2011


Ph lc A
(Quy nh)
Mu sc cho n hng khng mt t, sn tn hiu, bin bo hiu v bng
hiu.
A.1 Khi qut.
Cc quy nh sau y xc nh nhng gii hn v mu sc cho cc n hng khng
mt t, sn tn hiu, bin bo hiu v bng hiu. Cc quy nh ny ph hp vi cc quy
nh nm 1983 ca U ban chiu sng Quc t (CIE).
Khng th quy nh n mc loi tr trit kh nng nhm ln mu sc. Thc t,
iu quan trng l sng bng mt phi cao hn hn ngng nhn bit, mu sc khng
b bin i ln bi nhng tc ng lm lm m ca kh quyn v ngi quan st phi c
th lc phn bit mu sc. Cng c th c nguy c nhm ln mu sc khi sng qu ln
v d nh ngun sng cng cao phm vi qu gn.
Cc mu sc c biu th qua ngi quan st mu v h ta tiu chun c
cng nhn bi CIE ti kho th 8 Cambridge - Anh nm 1931.

A.2 Mu sc cho n hng khng mt t.


A.2.1 Cc mu sc.
A.2.1.1 Cc mu sc ca cc n hng khng mt t nm trong cc gii hn di y:
Cc phng trnh ca CIE (Xem Hnh A-1).
a. :
- Gii hn ta

y = 0,980 - x

- Gii hn vng

y = 0,335

b. Vng:
- Gii hn

y = 0,382

- Gii hn trng

y = 0,790 - 0,667x

- Gii hn xanh lc

y = x - 0,120

c. Xanh lc:
- Gii hn vng

x = 0,360 - 0,080y

- Gii hn trng

x = 0,650y

- Gii hn xanh dng

y = 0,390 - 0,171x

d. Xanh dng:
214

TCVN 8753 : 2011


- Gii hn xanh lc

y = 0,805x + 0,065

- Gii hn trng

y = 0,400 - x

- Gii hn ta

x = 0,600y + 0,133

e. Trng:
- Gii hn vng

x = 0,500

- Gii hn xanh dng

x = 0,285

- Gii hn xanh lc

y = 0,440
v y = 0,150 + 0,640x

- Gii hn ta

y = 0,050 + 0,750x
v y = 0,382

f. Trng bin i:
- Gii hn vng

x = 0,225 + 0,750y
v x = 1,185 - 1,500y

- Gii hn xanh dng

x = 0,285

- Gii hn xanh lc

y = 0,440
v y = 0,150 + 0,640x

- Gii hn ta

y = 0,050 + 0,750x
v y = 0,382

A.2.1.2 Khi b m hay khi nhng ngi quan st c th lc mu sc km mun xc nh


c mu ca n, th cc tn hiu xanh lc trong nhng gii hn sau y:
Gii hn vng:

y = 0,726 - 0,726x

Gii hn trng:

x = 0,650y

Gii hn xanh dng:

y = 0,390 - 0,171x

A.2.1.3 Khi cn tin cy cao v nhn bit hn l c ly tm nhn ti a, cc tn hiu


xanh lc cn nm trong nhng gii hn sau:
Gii hn vng:

y = 0,726 - 0,726x

Gii hn trng:

x = 0,265y - 0,041

Gii hn xanh dng:

y = 0,390 - 0,171x

A.2.2 Phn bit gia cc n.

215

TCVN 8753 : 2011


A.2.2.1 Nu c yu cu phn bit mu vng v trng th cc mu ny cn hin th gn nhau
v thi gian v khng gian, chng hn c pht i nhp nhy lin tc t mt n mc.
A.2.2.2 Nu c yu cu phn bit mu vng vi mu xanh lc v (hoc) mu trng chng
hn nh cc n trong ng tim ng ln thot th to y ca n vng khng qu
0,40.
CH THCH: - Cc gii hn ca n trng da trn gi nh l chng c s dng trong nhng
iu kin m trong cc c tnh (nhit mu sc) ca n rt n nh.

A.2.2.3 Mu trng bin i c dng ring cho nhng n cn bin i v cng ,


chng hn nh trnh chi mt. Nu nh cn phn bit vi mu vng th cc n c
thit k v iu chnh sao cho:
a)

To "x" ca n vng t nht ln hn to "x" ca n trng l 0,05; v

b)

B tr n sao cho cc n vng c sng ng thi v tht gn cc n

trng.
A.2.2.4. Mu ca n hng khng mt t phi nm trong phm vi min bao nh trn Hnh
A-1 vi 5 im trong gii hn ng cong ng sng (theo biu ng cong ng sng
Ph lc B) khi hot ng ti cng v hiu in th nh mc. Trong trng hp
ng ng sng cong elip hoc trn, mu o gia v ng gii hn nm ngang hoc
thng ng. Trong trng hp ng ng sng hnh ch nht o mu trong im gia v
gii hn bi cc ng cho (gc). Hn na, mu ca n cn c kim tra im xa
nht ca ng cong ng sng khng nh rng khng c tia mu no c th lm phi
cng nhm ln.
CH THCH:
1 im xa nht ca ng cong ng sng s liu o to mu c c quan c thm quyn xem xt v
ph duyt.
2 C th s dng n sao cho phi cng c th nhn thy im xa nht ca ng cong ng sng (n vch
dng v tr ch ng CHC m rng). S liu o to mu c c quan c thm quyn xem xt v ph
duyt. Trong cc trng hp nh vy, khi cn c quan c thm quyn s kim tra tia mu trn min gc xa
nht ca ng cong.

A.2.2.5. Trong trng hp ch dn dc tip cn bng mt v cc b n khc c min

chuyn tip mu th mu cn c o ti cc im tng ng vi A. 2.2.4 tr phn mu


ring bit v khng c im trong phm vi 0,5 ca min chuyn tip.

A.3 Mu sc cho sn tn hiu, bin bo hiu v bng hiu.


CH THCH:
1 Nhng quy nh v mu sc b mt di y ch p dng cho nhng b mt mi sn mu. Mu sc dng cho
nhng sn tn hiu, bin bo hiu v bng hiu thng thay i theo thi gian do cn c khi phc.

216

TCVN 8753 : 2011


2 Ch dn mu sc b mt c nu trong ti liu ca CIE phn Khuyn ngh v cc mu sc b mt ca tn
0

hiu nhn bng mt - n phm N 39-2(TC-106) 1983.


3 Cc quy nh c nu A.3.4 di y cho nhng bng truyn sng v bn cht ch l tm thi v da
trn cc quy nh ca CIE v cc tn hiu truyn sng. Cc quy nh ny c kim tra li v cp nht khi CIE
ban hnh cc quy nh v bng truyn sng.

A.3.1 Cc mu sc v h s chiu sng ca cc mu thng thng, cc mu sc ca cc


vt liu phn quang v mu sc ca cc tn hiu v cc bng truyn sng (chiu sng bn
trong) c xc nh theo nhng iu kin tiu chun nh sau:
a) Gc chiu sng: 45o.
b) Hng nhn: vung gc vi b mt; v
c) chiu sng: chiu sng CIE tiu chun D65 .
A.3.2 Mu sc v cc h s chiu sng ca cc mu thng thng dng cho sn tn hiu
b mt cn nm trong phm vi cc gii hn sau y khi c xc nh trong nhng iu
kin tiu chun:
Cc phng trnh ca CIE (xem Hnh A-2).
a. Mu :
- Gii hn ta:
- Gii hn trng:

y = 0,345 - 0,051x
y = 0,910 - x

- Gii hn da cam:

y = 0,314 + 0,047x

- H s chiu sng:

= 0,07 (mnm)

b. Mu da cam:
- Gii hn :

y = 0,285 + 0,100x

- Gii hn trng:

y = 0,940 - x

- Gii hn vng:
- H s chiu sng:

y = 0,250 + 0,220x
= 0,20 (mnm)

c. Mu vng:
- Gii hn da cam:

y = 0,108 + 0,707x

- Gii hn trng:

y = 0,910 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 1,35x - 0,093

- H s chiu sng:

= 0,45 (mnm)

d. Mu trng:
217

TCVN 8753 : 2011


- Gii hn ta:

y = 0,010 + x

- Gii hn xanh dng

y = 0,610 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 0,030 + x

- Gii hn vng:

y = 0,710 - x

- H s chiu sng:

= 0,75(mnm)

e. Mu en:
- Gii hn ta:

y = x - 0,030

- Gii hn xanh dng:

y = 0,570 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 0,050 + x

- Gii hn vng:

y = 0,740 - x

- H s chiu sng:

= 0,03 (max)

f. Mu xanh lc pha vng nht:


- Gii hn xanh lc:

y = 1,317x + 0,4

- Gii hn trng:

y = 0,910 - x

- Gii hn vng:

y = 0,867x + 0,4

g. Mu xanh lc:
- Gii hn vng:

y = 0,313

- Gii hn trng:

y = 0,243 + 0,670x

- Gii hn xanh dng

y = 0,493 -0,524 x

- H s chiu sng:

= 0,10(mnm)

CH THCH: Do s khc bit qu nh gia b mt v b mt vng da cam nn rt kh phn bit cc mu


ny.

A.3.3 Mu sc v cc h s chiu sng mu ca cc vt liu phn quang dng cho du


hiu b mt nm trong phm vi cc ng bin sau y khi c xc nh trong cc iu
kin tiu chun:
Cc phng trnh CIE (Xem A-3).
a. Mu :
- Gii hn ta:
218

y = 0,345 - 0,051x

TCVN 8753 : 2011


- Gii hn trng:

y = 0,910 - x

- Gii hn da cam:

y = 0,314 + 0,047x

- H s chiu sng:

= 0,03 (mnm)

b. Mu da cam:
- Gii hn :

y = 0,265 + 0,205x

- Gii hn trng:

y = 0,910 - x

- Gii hn vng:

y = 0,207 + 0,390x

- H s chiu sng:

= 0,14 (mnm)

c. Mu vng:
- Gii hn da cam:

y = 0,160 + 0,540x

- Gii hn trng:

y = 0,910 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 1,35 - 0,093x

- H s chiu sng:

= 0,16 (mnm)

d. Mu trng:
- Gii hn ta:

y=x

- Gii hn xanh dng

y = 0,610 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 0,040 + x

- Gii hn vng:

y = 0,710 - x

- H s chiu sng:

= 0,27 (mnm)

e. Mu xanh dng:
- Gii hn xanh lc:

y = 0,118 + 0,675x

- Gii hn trng:

y = 0,370 - x

- Gii hn ta:

y = 1,65x - 0,187

- H s chiu sng:

= 0,01 (mnm)

f, Mu xanh lc:
- Gii hn vng:

y = 0,711 - 1,22x

- Gii hn trng:

y = 0,243 + 0,670x

- Gii hn xanh dng:

y = 0,405 - 0,243x

- H s chiu sng:

= 0,03 (mnm)
219

TCVN 8753 : 2011


A.3.4 Mu sc v cc h s chiu sng ca cc mu dng cho cc du hiu v bng truyn
sng (chiu sng bn trong) nm trong phm vi cc ng bin khi c xc nh trong
cc iu kin tiu chun di y.
Cc phng trnh CIE (Xem A-4).
a. Mu :
- Gii hn ta:

y = 0,345 - 0,051x

- Gii hn trng:

y = 0,910 - x

- Gii hn da cam:

y = 0,314 + 0,047x

H s chiu sng (ban ngy):

= 0,07 (mnm)

sng so vi mu trng (ban m): 5% (mnm)


20% (max)
b. Mu vng:
- Gii hn da cam:

y = 0,108 + 0,707x

- Gii hn trng:

y = 0,910 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 1,35x - 0,093

H s chiu sng (ban ngy):

= 0,45 (mnm)

sng so vi mu trng (ban m): 30% (mnm)


80% (max)
c. Mu trng:
- Gii hn ta:

y = 0,010 + x

- Gii hn xanh dng:

y = 0,610 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 0,030 + x

- Gii hn vng:

y = 0,710 - x

H s chiu sng (ban ngy):

= 0,75 (mnm)

sng so vi mu trng (ban m): 100%


d. Mu en:

220

- Gii hn ta:

y = x - 0,030

- Gii hn xanh dng :

y = 0,570 - x

- Gii hn xanh lc:

y = 0,050 + x

TCVN 8753 : 2011


- Gii hn vng:

y = 0,740 - x

H s chiu sng (ban ngy):

= 0,03 (max)

sng so vi mu trng (ban m): 0% (mnm)


2% (max)
e. Mu xanh lc:
- Gii hn vng:

y = 0,313

- Gii hn trng:

y = 0,243 + 0,670x

- Gii hn xanh dng

y = 0,493 -0,524 x

- H s chiu sng:

= 0,10(mnm) (ban ngy)

sng so vi mu trng (ban m): 5% (mnm)


30% (max)

221

TCVN 8753 : 2011

Hnh A-1 Mu sc ca n Hng khng mt t

222

TCVN 8753 : 2011

Hnh A-2 Cc mu sc thng thng nh du v chiu sng cho bin bo hiu v


bng hiu.

223

TCVN 8753 : 2011

Hnh A-3 Mu sc cc vt liu phn quang sn tn hiu,


bin bo hiu v bng hiu.

224

TCVN 8753 : 2011

Hnh A-4 Mu sc ca bin bo hiu v bng hiu truyn sng (chiu sng trong)

225

TCVN 8753 : 2011


Ph lc B
(Quy nh)
Cc c tnh n hng khng mt t.

CH THCH:
1- Cc ng cong c tnh theo cng thc:

a
b

10
5,5

14
6,5

15
8,5

2- Gc ng ca n to thnh cc chm tia ng chnh c gii hn nh sau:


Khong cch tnh t ngng

Cc gi tr gc chm tia gii hn chnh

T ngng ti 315 m

0 - 11

316 m 475 m

0,5- 11,5

476 m 640 m

1,5 - 12,5

641m v xa hn

2,5 - 13,5 (minh ho hnh trn)

3 Cc n cnh ngang ngoi phm vi 22,5m tnh t tim ng c chm 2. Tt c cc n c b tr


song song vi ng tim ca ng CHC.
4 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-1 Biu ng sng cho n tim ng tip cn v n cnh ngang (n


trng)

226

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1. Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

7,0

11,5

16,5

5,0

6,0

8,0

2. chm 2.
3. Gc ng ca n to thnh cc chm tia ng chnh c gii hn nh sau:

Khong cch tnh t ngng

Cc gi tr gc chm tia gii hn chnh

T ngng ti 115 m

0,5 - 10,5

116 m 215 m

1 - 11

216m v xa hn

1,5 - 11,5 (minh ho hnh trn)

4. Xem tp hp CH THCH chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-2 Biu ng sng cho n tip cn (n )

227

TCVN 8753 : 2011

CH THCH :
1. Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

5,5

7,5

9,0

4,5

6,0

8,5

2. chm 3,5.
3. Xem tp hp CH THCH chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-3. Biu ng sng cho n ngng (n mu xanh lc)

228

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1. Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

a
b

7,0
5,0

11,5
6,0

16,5
8,0

2. chm 20.
3. Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n B-11.

Hnh B-4. Biu ng cong ng sng cho n cnh ngng


(n xanh lc)

229

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1.

Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

5,0

7,0

8,5

3,5

6,0

8,5

2.

chm 4.

3.

Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-5. Biu ng sng cho n vng chm bnh (n trng)

230

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:

1.

Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

5,0

7,0

8,5

3,5

6,0

8,5

2.

i vi n nhn cc gi tr vi 0,15.

3.

i vi n vng nhn cc gi tr vi 0,04.

4.

Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-6. Biu ng sng cho n tim ng CHC vi khong cch dc 30 m


(n trng) v n ch dn ng ln thot nhanh (n vng)

231

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1.

Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

x2 y2

1
a2 b2
2.
3.
4.

5,0

7,0

8,5

4,5

8,5

10,0

i vi n nhn cc gi tr vi 0,15.
i vi n vng nhn cc gi tr vi 0,40.
Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-7. Biu ng sng cho n tim ng CHC vi khong cch dc 15m
(n trng) v n ch dn ng ln thot nhanh (n vng)

232

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1.

Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

x2 y2

1
a2 b2
2.

6,0

7,6

9,0

2,25

5,0

6,5

Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-8. Biu ng sng cho n cui ng CHC (n )

233

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1.

Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

x2 y2

1
a2 b2
2.
3.
4.
5.

5,5

7,5

9,0

3,5

6,0

8,5

chm 3,5 .
Vi n nhn cc gi tr vi 0,15.
Vi n vng nhn cc gi tr vi 0,4.
Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-9. Biu ng sng cho n l ng CHC khi chiu rng ng CHC l
45 m (n trng)

234

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1.

2.
3.
4.
5.

Cc ng cong c tnh ton theo cng thc:

x2 y2

1
a2 b2

6,5

8,5

10,0

3,5

6,0

8,5

chm 4,5 .
Vi n nhn cc gi tr vi 0,15.
i vi n vng nhn cc gi tr vi 0,4.
Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-1 n Hnh B-11.

Hnh B-10. Biu ng sng cho n l ng CHC khi chiu rng ng CHC l
60 m (n trng)

235

TCVN 8753 : 2011

Hnh B-11. Li im trn biu dng tnh cng trung bnh ca n tip
cn v n ng CHC.
CH THCH chung cho cc Hnh t B-1 n B-11:
Cc ng elp trn mi hnh v i xng nhau qua h trc to chung ng v ngang.

2
Cc Hnh t B-1 n B-10 cho bit cng sng ti thiu c th chp nhn. Cng trung bnh ca tia
sng chnh c tnh ton bng cc im li to xc nh trn Hnh B-11 v vic s dng nhng gi tr
cng ti tt c cc im ca li vung c o trong phm vi v trn bin cc ng elip tng ng
ca tia sng chnh. Gi tr trung bnh l gi tr trung bnh s hc ca cc cng sng o ti tt c cc im
to li.
Khng c c sai lch no trong m hnh chm tia sng chnh khi b n c t ng.

4
T l cng sng trung bnh. T l gia cng trung bnh trong phm vi ng elip xc nh chm
tia chnh ca mt n mi in hnh v cng trung bnh ca chm tia chnh ca mt n mi cnh
ng CHC nh sau:
Hnh B-1 n tim tip cn v n cnh ngang

1,5 2,0 (n trng)

Hnh B-2 n khu vc tip cn

0,5 1,0 (n )

Hnh B-3 n ngng

1,0 1,5 (n xanh lc)

Hnh B-4 n cnh ngng

1,0 1,5 (n xanh lc)

Hnh B-5 n khu vc chm bnh

0,5 1,0 (n trng)

Hnh B-6 n tim ng CHC (khong phn cch dc 30 m)

0,5 1,0 (n trng)

Hnh B-7 n tim ng CHC (khong phn cch dc 15 m):

0,5 1,0 cho CAT III (n trng)


0,25 0,5 cho CAT I, II (n trng)

Hnh B-8 n cui ng CHC

236

0,25 0,5 (n )

TCVN 8753 : 2011


Hnh B-9 n l ng CHC (chiu rng ng CHC 45 m)

1,0 (n trng)

Hnh B-10 n l ng CHC (chiu rng ng CHC 60 m)

1,0 (n trng)

5 Xc nh phm vi gii hn trn cc hnh v nhm ch dn cho tip cn h cnh vi tm nhn ng CHC
RVR khong 150 m v ct cnh vi tm nhn ng CHC RVR khong 100 m.
6 Cc gc ngang c xc nh so vi mt phng ng i qua tim ng CHC. i vi cc n khng phi
l n tim, hng v pha tim ng CHC c coi l dng. Cc gc ng c xc nh so vi mt phng
nm ngang.
7 Ti ni c cc n tim tip cn v dy n ngang v n khu vc tip cn th c th dng cc n tng
cng chn ngm thay th cho n nh cao tng chiu sng, v d, trn ng CHC c ngng dch
chuyn, cn tng cng chiu sng bng cch lp t thm 2 hoc 3 n b sung (vi cng chiu sng
yu hn) cho mi mt v tr.
8 Vic bo dng cha phi l quan trng nht. Cng trung bnh khng c thp hn 50 % so vi
cng ti thiu ch ra trn cc hnh v v chnh l mc tiu m Nh khai thc cng hng khng phi
duy tr chiu sng gn bng cng trung bnh nh nht qui nh.
9

Mt b n c lp t sao cho chm tia chnh c nm trong khong 1/2 so vi yu cu.

237

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1 Cc ng bao nhng chm tia ny cho php dch chuyn cabin khi tim ng CHC trong khong 12 m v
c s dng trc v sau ng cong.
2 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.
3 Tng cng cho n tim ng ln thot nhanh b sung nh ch dn trong 9.3.16.9 bng bn ln cng
tng ng trn hnh v ( tc l 800cd cho tia trung bnh ti thiu).

Hnh B-12. Biu ng sng cho h thng n tim ng ln (cch nhau 15 m) v


vch n dng trn cc on thng dng cho tm nhn trn ng CHC di 350 m
khi cho php sai lnh ln v cc n bo v ng CHC cng thp, dng B

238

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1 Cc ng bao nhng chm tia ny cho php di chuyn an ton cabin khi tim ng trong khong 3 m.
2 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-13. Biu ng sng cho h thng n tim ng ln (cch nhau 15 m) v


n vch dng trn cc on thng dng cho tm nhn ng CHC di 350 m.

239

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
0

1 Cc n trn ng cong c chm 15,75 so vi tip tuyn ca ng cong.


2 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-14. Biu ng sng cho h thng n tim ng ln (cch nhau 7,5 m) v
n vch dng trn ng cong c s dng cho tm nhn trn ng CHC di
350 m

240

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1 Ti nhng khu vc m sng phng nn thng cao v hiu qu chiu sng b gim i bi cc iu kin
sng m, ma hoc iu kin khu vc, cng chiu sng phi tng ln 2,5 ln.
2 nhng ni c cc n a hng th chng phi tun th theo cc yu cu v chum tia sng ng trn hnh.
3 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-15. Biu cng chiu sng cho n tim ng ln (khong cch 30 m,
60 m) v n vch dng trn on thng s dng cho iu kin tm nhn trn ng
CHC 350 m hoc ln hn

241

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
0

Cc n trn ng cong c chm 15,75 so vi tip tuyn ca ng cong.

Ti nhng khu vc m sng phng nn thng cao v hiu qu chiu sng b gim i bi cc iu kin
sng m, ma hoc iu kin khu vc, cng chiu sng phi tng ln 2,5 ln.

Cc ng bao nhng chm tia ny cho php dch chuyn cabin khi tim ng CHC trong khong 12 m
v c s dng cho cui ng cong.

Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-16. Biu cng chiu sng cho h thng n tim ng ln (khong
cch 7,5 m, 15 m, 30 m) v n dng trn ng thng cho tm nhn trn ng
CHC 350 m hoc ln hn

242

TCVN 8753 : 2011

ng cong

Cng ,
(cd)

20

100

450

1800

CH THCH:
1 Cc ng bao nhng chm tia ny cho php dch chuyn cabin khi tim ng CHC trong khong 12 m v
c s dng trc v sau ng cong.
2 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-17. Biu ng sng cho n tim ng ln cng cao (khong cch
15m) v n vch dng trn on thng nhm ch dn cho chuyn ng b mt v
h thng kim sot ni cn cng chiu sng cao hn

243

TCVN 8753 : 2011

ng cong

Cng (cd)

20

100

450

1800

CH THCH:
1 Cc ng bao nhng chm tia ny cho php dch chuyn cabin v pha bnh xe ngoi an ton trn mp
ng ln.
2 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-18. Biu ng sng cho n tim ng ln cng cao (khong cch
15m) v n thanh sng dng trn on thng nhm ch dn cho chuyn ng b
mt v h thng kim tra ni cn cng chiu sng cao hn

244

TCVN 8753 : 2011

ng cong

Cng (cd)

100

200

400

CH THCH:
1 Cc n trn dng cong cho gc t 17 so vi tip tuyn ca ng cong..
2 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-19. Biu ng sng cho n tim ng ln cng cao (khong cch
7,5m) v n thanh sng dng trn on thng nhm ch dn cho chuyn ng b
mt v h thng kim tra ni cn cng chiu sng cao hn

245

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1 Khi n chp hot ng bnh thng, cng chiu sng phi m bo nh n cao p sng lin tc.
2 Xem tp hp ch thch chung cho cc Hnh B-12 n Hnh B-21.

Hnh B-20. Biu ng sng n bo v ng CHC cng cao, Dng B

246

TCVN 8753 : 2011

Hnh B-21. Biu vung ng ng sng s dng cho tnh ton cng trung
bnh ca n tim ng ln v n vch dng

Tp hp CH THCH chung cho cc Hnh v t B-12 n B-21.


1 Cng xc nh trong cc Hnh v t B-12 n B-20 l n mu xanh lc v mu vng cho n tim
ng ln, mu vng cho n bo v ng CHC v n mu cho n vch dng.
2 Cc Hnh v t B-12 n B-20 cho bit cng chiu sng nh nht ca n cho php. Cng
trung bnh ca cc tia sng chnh trn li vung xc nh nh trn Hnh B-21 v gi tr ca cc ng trung
bnh ny c o ti mi im to trong v trn chu vi ca hnh ch nht ca chm tia chnh. Cc gi tr
trung bnh l gi tr trung bnh s hc ca cc cng chiu sng o ti mi to .
3 Khng c c sai s trong ng gii hn ca cc chm tia chnh hoc chm tia trong cng nu n
chiu ng hng.
4 Cc gc ngang c xc nh so vi mt phng ng i qua tim ng ln tr trn on cong c
xc nh so vi tip tuyn ca ng cong.
5 Cc gc ng xc nh theo dc dc ca b mt ng ln.
6 Vic bo dng cha phi l quan trng nht. Cng trung bnh khng c thp hn 50 % so
vi cng ti thiu ch ra trn cc hnh v v chnh l mc tiu m Nh khai thc cng hng khng
phi duy tr chiu sng gn bng cng trung bnh nh nht qui nh.
7 Cc n s c lp t sao cho cc tia sng chnh hoc chm tia trong cng ph hp phi thng
hng trong gii hn 1/2 yu cu.

247

TCVN 8753 : 2011

Hnh B-22. Phn b cng chiu sng ca T - VASIS v AT


248

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1 Cc ng cong ny dng cho cng ti thiu mu
2 Gi tr cng min chm tia trng khng nh hn 2 v c th cao ti 6,5 ln cng tng ng
min
3 Gi tr cng trong ngoc l cho APAPI

Hnh B-23. Phn b cng chiu sng ca PAPI v APAPI

249

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1 Khi n chp hot ng bnh thng, cng chiu sng phi m bo nh n cao p sng lin tc
2 n tn hiu quy nh mu vng

Hnh B-24. Biu ng sng cho n bo v ng CHC cng thp, dng A

250

TCVN 8753 : 2011

CH THCH:
1 Khi n chp hot ng bnh thng, cng chiu sng phi m bo nh n cao p sng lin tc
2 n tn hiu quy nh mu vng

Hnh B-25. Biu ng sng ca n bo v ng CHC cng cao, dng A

251

TCVN 8753 : 2011


Ph lc C
(Quy nh)
Sn tn hiu ch dn bt buc v sn tn hiu thng tin.
CH THCH
1 Xem iu 9.2.16 v 9.2.17 v yu cu k thut p dng, v tr v c tnh ca sn tn hiu ch dn bt buc
v sn tn hiu thng tin.
2 Ph lc ny th hin chi tit hnh dng v t l ca ch, s v cc du hiu ch dn bt buc v du hiu
thng tin trn li vung 20cm.

Ph lc C-1
252

TCVN 8753 : 2011

Ph lc C-2

253

TCVN 8753 : 2011

Ph lc C-3

254

TCVN 8753 : 2011

Ph lc C-4

255

TCVN 8753 : 2011

Ph lc C-5

256

TCVN 8753 : 2011


Ph lc D
(Quy nh)
Yu cu thit k cc bin bo hiu ch dn ln.
CH THCH: Xem mc 9 iu 9.4 yu cu k thut v vic p dng, v tr v c tnh bin bo hiu

D.1 cao bin bo hiu ph hp vi bng sau y:


cao nh nht ca bin bo hiu
Bin bo hiu thng tin
M s ng CHC

Bin bo hiu ch
dn bt buc

Bin bo hiu ca ra
ng CHC v cc bin
bo hiu ng CHC trng

Bin bo
hiu khc

1 hoc 2

300 mm

300 mm

200 mm

3 hoc 4

400 mm

400 mm

300 mm

CH THCH: nhng ch bin bo hiu v tr ng ln c lp t kt hp vi bin bo hiu ng CHC


(xem 5.4.3.22), kch c k t c xc nh theo bin bo hiu ch dn bt buc.

D.2 Kch thc mi tn nh sau:


Chiu cao k t

200 mm

32 mm

300 mm

48 mm

400 mm

64 mm

D.3 B rng khong trng gia cc ch ci n nh sau:


Chiu cao k t

200 mm

32 mm

300 mm

48 mm

400 mm

64 mm

D.4 Chiu sng bin bo hiu nh sau:


a)

Khi my bay hot ng tm nhn trn ng CHC nh hn 800 m, sng trung

bnh ti thiu nh sau:


Mu

30 cd/m2

Mu vng

150 cd/ m2

Mu trng

300 cd/ m2

257

TCVN 8753 : 2011


Khi cc hot ng my bay theo 9.4.1.7 b) v c) v 9.4.1.8, sng trung bnh ti

b)

thiu nh sau:
Mu

10 cd/ m2

Mu vng

50 cd/ m2

Mu trng

100 cd/ m2

CH THCH: Khi iu kin tm nhn trn ng CHC nh hn 400 m cc k t kh phn bit hn

D.5 T l nh sng gia mu v mu trng ca bin bo hiu bt buc s


trong khong 1:5 v 1:10.
D.6 chiu sng trung bnh bin bo hiu c tnh ton theo cc im li nh
Hnh D-1 v s dng sng o ti tt c cc im trong phm vi li vung ca k t.
D.7 Gi tr trung bnh l gi tr trung bnh cng ca tt c cc gi tr sng mi
im ca li.
D.8 T l gia cc gi tr sng ca cc im cnh nhau trn lui khng c
vt qu 1,5:1. i vi cc khu vc trn b mt bin bo hiu khi khong cch lui l 7,5
cm, t l gia cc gi tr sng ca cc im cnh nhau trn lui khng c vt qu
1,25:1. T l gia gi tr sng ln nht v nh nht trn ton b b mt bin bo hiu
khng c vt qu 5:1.
D.9 Hnh dng k t tc l ch, s, mi tn v cc biu tng, ph hp theo hng
dn trn Hnh D-2. Chiu rng ca cc k t v khong trng gia cc k t ring l c
xc nh nh trong Bng D-1.
D.10 Chiu cao ca k t nh sau:
Chiu cao k t

Chiu cao mt bin bo hiu

(mnm)
200 mm

400 mm

300 mm

600 mm

400 mm

800 mm

D.11 rng mt bin bo hiu c xc nh theo Hnh D.3, tr khi bin bo hiu
ch dn bt buc ch t mt pha ng ln th rng b mt khng c nh
hn:
a)

1,94 m khi m s l 3 hoc 4; v.

b)

1,46 m khi m s l 1 hoc 2

D.12 ng vin
258

TCVN 8753 : 2011


a) Vch thng ng mu en phn cch nhng k hiu ch hng cnh nhau rng
bng 0,7 rng ch ngt qung.
b) K hiu ng vin mu vng trn bin bo hiu v tr ng mt mnh rng bng
0,5 rng ch ngt qung.
D.13 Mu ca bin bo hiu phi ph hp vi chi tit k thut tng ng trong Ph
lc A.

CH THCH
1 chiu sng trung bnh ca bin bo hiu c tnh bng cch xc nh cc im li ca k t trn b
mt bin bo hiu v mu nn tng ng ( mu i vi bin bo hiu bt buc v mu vng i vi bin
bo ch hng v k t) nh sau:
a) Xut pht t gc trn bn tri ca b mt bin bo hiu, xc nh im li ca ng k 7,5 cm
t mp tri v phn trn ca bin bo hiu.
b) K li cch 15 cm theo chiu ngang v ng k t im chun ng k . Loi b cc im bn
trong 7,5 cm ng k t mp ca bin bo hiu .
c) im cui cng trn hng/ct ca cc im li k gia 22,5 cm v 15 cm t mp ca mt bin
bo hiu (nhng khng bao gm), thm im cch im ny 7,5 cm.
d) im li trn ranh gii ca k t v nn, im li c dch chuyn cht t ra ngoi k t.
2 Cc im li k thm phi m bo cho mi k t chim 5 khong trng ca li.
3 Khi mt bin bo hiu bao gm 2 loi k hiu th phi lp li ring cho tng loi.

Hnh D-1. Li k tnh chiu sng trung bnh ca bin bo hiu

259

TCVN 8753 : 2011

Hnh D-2. Mu ch

260

TCVN 8753 : 2011

Hnh D-2. (tip theo 1)

261

TCVN 8753 : 2011

Hnh D-2. (tip theo 2)

262

TCVN 8753 : 2011

Hnh D-2. (tip theo 3)

263

TCVN 8753 : 2011

Hnh D-2. (tip theo 4)

264

TCVN 8753 : 2011

Du hiu ng CHC trng

Du hiu NO ENTRY Sign CM VO


Vi kch thc ny c thay th theo quy
nh ca ngi c thm quyn k t khi
Tiu chun ny c hiu lc

NO ENTRY Sign
Du hiu CM VO

Hnh D-2. (tip theo 5)

265

TCVN 8753 : 2011

CH THCH 1.- Chiu rng mi tn, ng knh du


chm, chiu rng v di du gch ngang c t l nh
chiu rng ch
CH THCH 2.- Kch thc mi tn khng i i vi
kch thc bin bo c th, khng ph thuc vo hng.

A- Mi tn, du chm v du gch ngang.

Hnh D-2. (tip theo 6)

Hnh D-3. Kch thc bin bo hiu

266

TCVN 8753 : 2011


Bng D-1. rng ca ch, s v khong trng gia cc ch hoc s.

Ch ci trc

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

a) M s t ch n ch
Ch ci tip theo
B, D, E, F,
C, G, O,
H, I, K, L,
Q, S, X, Z
M,N, P, R, U,
M s
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

A, J, T,
V,W,Y

4
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
3
4
3

267

TCVN 8753 : 2011


Bng D-1. (Tip theo 1)

S trc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
M N0

1
2
3
4
Ch ci
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
268

b) M s t s n s
S tip theo
1, 5
2, 3, 6, 8, 9, 0
M s
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
c) Khong trng gia cc k t
Chiu cao ca ch ci (mm)
200
300
Khong trng (mm)
48
71
38
57
25
38
13
19
d) rng ca ch ci
Chiu cao ca ch ci (mm)
200
300
Chiu rng (mm)
170
137
137
137
124
124
137
137
32
127
140
124
157
137
143
137
143
137
137
124
137
152
178
137
171
137

255
205
205
205
186
186
205
205
48
190
210
186
236
205
214
205
214
205
205
186
205
229
267
205
257
205

4, 7
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2

400
96
76
50
26

400
340
274
274
274
248
248
274
274
64
254
280
248
314
274
286
274
286
274
274
248
274
304
356
274
342
274

TCVN 8753 : 2011


Bng D-1. (Tip theo 2)

S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

e) rng ca s
Chiu cao ca s (mm)
200
300
rng (mm)
50
74
137
205
137
205
149
224
137
205
137
205
137
205
137
205
137
205
143
214

400
98
274
274
298
274
274
274
274
274
286

CH THCH
1 xc nh khong cch thch hp gia cc ch v cc s, tm m s t Bng a hoc b v vo Bng c theo
m s ny tm chiu cao ca ch hoc s.
2 Khong cch gia cc t hoc nhm cc k t to nn ch vit tt hoc k t bng 0,5 n 0,75 chiu cao
ca k t, tr trng hp mt mi tn c b tr vi mt k t n nh A , khong cch c gim xung
khng di 1/4 ca chiu cao k t theo quy nh mt nhn c cn i.
3 Khi s theo sau ch hoc ngc li s dng m 1.
4 ch gch ni, du chm hoc nt cho sau k t hoc ngc li s dng m 1.

269

TCVN 8753 : 2011


Ph lc E
(Quy nh)
Yu cu cht lng d liu hng khng.
Bng E-1. Kinh v v
Kinh v v
im quy chiu sn bay
NAVAIDS b tr trn sn bay
Cc CNV trong vng bay vng v trn sn bay
(Khu vc 3)
Cc CNV c nh du trong khu vc 2 tip
cn v ct cnh (Mt phn trong ranh gii sn
bay)
Ngng ng CHC
Cui ng CHC (im ging thng ng
bay)
Cc im trn tim ng CHC
Cc v tr ch ng CHC
Cc im tim ng ln/cc im trn
ng ch dn vo
Cc im giao vi ng ln
ng ch dn thot
Chu vi sn

chnh xc,
Loi d liu, o
30 m
o/tnh ton
3 m o

Phn loi
Tnh nguyn vn
Thng thng
1 x 10-3
Ch yu 1 x 10-5

0,5 m o

Ch yu 1 x 10-5

5 m o

Ch yu 1 x 10-5

1 m o

Gii hn 1 x 10-8

1 m o

Gii hn 1 x 10-8

1 m o
0,5 m o

Gii hn 1 x 10-8
Gii hn 1 x 10-8

0,5 m o

Ch yu 1 x 10-5

0,5 m o
1 m o

Ch yu 1 x 10-5
Ch yu 1 x 10-5
Thng thng 1 x 10-

1 m o

Cc im trn a gic

0,5 m o

Cc im kim tra INS/v tr ca my bay

0,5 m o

Thng thng 1 x 103

Thng thng 1 x 103

Bng E-2. Mc cao/ cao so vi mc nc bin/chiu cao


Mc cao/ cao so vi mc nc
bin/chiu cao
cao sn bay
a hnh ca geoid WGS-84 ti v tr cao
sn bay
Ngng ng CHC, tip cn gin n
a hnh ca geoid WGS-84 ti ngng ng
CHC, tip cn gin n
Ngng ng CHC, tip cn chnh xc
a hnh ca geoid WGS-84 ti ngng ng
CHC, tip cn chnh xc
Cc im trn tim ng CHC
Cc im trn tim ng ln/tim ng ch dn
vo ch
Cc CNV khu vc 2 (trong khu vc tip cn v
ct cnh)
Cc chng ngi vt khu vc 3 (trong vng
270

chnh xc
Loi d liu,
o.
0,5 m o

Phn loi
Tnh nguyn vn,

0,5 m o

Ch yu 1 x 10-5

0,5 m o

Ch yu 1 x 10-5

0,5 m o

Ch yu 1 x 10-5

0,25 m o

Gii hn 1 x 10-8

0,25 m o

Gii hn 1 x 10-8

0,25 m o

Gii hn 1 x 10-8

1 m o

Ch yu 1 x 10-5

3 m o

Ch yu 1 x 10-5

0,5 m o

Ch yu 1 x 10-5

Ch yu 1 x 10-5

TCVN 8753 : 2011


bay vng v ti sn bay)
Ch yu 1 x 10-5

3 m o

chnh xc o c ly bng v tuyn (DME/P).

Bng E-3. S bin thin ca sai s v lch t.


lch/S bin thin

chnh xc,
Loi d liu, o.

Phn loi
Tnh nguyn vn

bin i t tnh sn bay

1 0 o

Ch yu 1 x 10-5

S bin thin t tnh ca ng ten nh


v ILS

1 0 o

Ch yu 1 x 10-5

S bin thin t tnh ca ng ten gc


phng v MLS

1 0 o

Ch yu 1 x 10-5

Bng E-4. Quan h phng hng


Quan h phng hng
nh v ILS
nh gc phng v khng ca MLS
nh hng ng CHC

chnh xc,
Loi d liu, o.
1/100 o
1/100 o
1/100 o

Phn loi
Tnh nguyn vn
Ch yu 1 x 10-5
Ch yu 1 x 10-5
Thng thng 1 x 10-3

Bng E-5. di/Khong cch/Kch thc


di/Khong cch/Kch thc
Chiu di ng CHC
Chiu rng ng CHC
Khong cch ngng dch chuyn
Chiu di v chiu rng di hm phanh
u
Chiu di v chiu rng di quang
C ly h cnh c th.
C ly chy c th
C ly ct cnh c th
C ly dng khn cp c th
Chiu rng l ng CHC
Chiu di ng ln
Chiu rng ng ln
Khong cch, ng ten nh v tr ILSim cui ng CHC
Khong cch dc tim, ng ten ILS h
cnh -ngng
Khong cch ngng-cc mc ILS
Khong cch dc ng tim, ngngng ten ILS DME
Khong cch, cui ng CHC-ng ten
gc phng v MLS
Khong cch dc ng tim, ngngng ten cao MLS
Khong cch dc ng tim, ngngng ten MLS DME/P

chnh xc,
Loi d liu
1m o
1m o
1m o

Phn loi
Tnh nguyn vn
Gii hn 1 x 10-8
Ch yu 1x10-5
Thng thng 1x10-3

1m o

Gii hn 1x10-8

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

Ch yu 1x10-5
Gii hn 1x10-8
Gii hn 1x10-8
Gii hn 1x10-8
Gii hn 1x10-8
Ch yu 1x10-5
Ch yu 1x10-5
Ch yu 1x10-5

o
o
o
o
o
o
o
o

3 m tnh ton

Thng thng 1 x 10-3

3 m tnh ton

Thng thng 1x10-3

3 m tnh ton

Ch yu 1x10-5

3 m tnh ton

Ch yu 1x10-5

3 m tnh ton

Thng thng 1x10-3

3 m tnh ton

Thng thng 1x10-3

3 m tnh ton

Ch yu 1 x 10-5
271

TCVN 8753 : 2011

Ph lc G
(Quy nh)
V tr n trn chng ngi vt

CH THCH.- n chiu sng CNV cng cao c t cao trn 150m so vi mt t.


Nu s dng n cng trung bnh th cn sn tn hiu.

Hnh G-1. H thng n chiu sng CNV chp sng trng cng trung bnh,
Loi A

272

TCVN 8753 : 2011

CH THCH.- Ch s dng ban m.

Hnh G-2. H thng n cnh bo CNV chp sng


cng trung bnh, Loi B

273

TCVN 8753 : 2011

CH THCH.- Ch s dng ban m.

Hnh G-3. H thng n cnh bo CNV


cng trung bnh sng lin tc, Loi C

274

TCVN 8753 : 2011

CH THCH.- n chiu sng CNV cng cao c t cao trn 150m so vi mt t.


Nu s dng n cng trung bnh th cn sn tn hiu.

Hnh G-4. H thng n cnh bo CNV kp


cng trung bnh, Loi A/ Loi B

275

TCVN 8753 : 2011

CH THCH.- n chiu sng CNV cng cao c t cao trn 150m so vi mt t.


Nu s dng n cng trung bnh th cn sn tn hiu.

Hnh G-5. H thng n cnh bo CNV kp


cng trung bnh, Loi A/ Loi C

276

TCVN 8753 : 2011

Hnh G-6. H thng n cnh bo CNV chp sng trng, Loi A

277

TCVN 8753 : 2011

Hnh G-7. H thng n cnh bo CNV kp


cng cao/ trung bnh, Loi A/Loi B

278

TCVN 8753 : 2011

Hnh G-8. H thng n cng cao/ trung bnh


cnh bo CNV kp , Loi A/Loi C

279

TCVN 8753 : 2011


Ph lc H
(Quy nh)
Hng dn b sung cho Tiu chun.
H.1 S lng, v tr v hng ng ct h cnh.
V tr v hng ng CHC
H.1.1 Nhiu yu t phi xt n trong khi xc nh hng v v tr ca ng CHC. Khng nht
thit phi lit k t m cc yu t v phn tch chi tit cc yu t nh hng m ch cn ch ra
nhng yu t thng gp nht phi nghin cu. Nhng yu t ny c th phn thnh 4 nhm:
H.1.1.1 Nhm lin quan n hot ng: iu kin s dng sn bay trong mi iu kin kh tng
hoc ch trong iu kin kh tng bay bng mt, ban ngy, ban m hoc ch vo ban ngy.
H.1.1.2 Cc iu kin thi tit: Phi nghin cu s phn b ca gi xc nh h s s dng
qua cc yu t sau:
a) Cc s liu thng k v gi tnh ton h s s dng thng c cung cp theo
min tc v hng. chnh xc ca cc kt qu thu c ph thuc nhiu vo s ln
quan trc s phn b trong min cp gi v hng gi. Khi thiu s liu tin cy v phn b
gi trn thc t th cch lm thng dng l gi nh s phn b gn nh dng trc y
v iu ny ni chung cho ta gi tr gn ng ca h s s dng lin quan n nhng
hng ng CHC thun li nht.
b) Cc thnh phn gi ngang trung bnh cc i iu 7.1.2 mc 7 l i din cho cc
trng hp thng thng. Mt vi yu t c th phi xem xt dn ti gim nhng gi tr
cc i tng sn bay ring bit. Nhng yu t ny gm:
1) c tnh v thnh phn gi cnh cc i cho php, i vi cc loi my bay mi
nhm trong 3 nhm my bay cho trong 7.1.3 c th c nhng s khc nhau ln;
2) u th v tnh cht ca gi mnh;
3) u th v tnh cht ca gi ri;
4) s c mt ca ng CHC ph;
5) chiu rng ca cc ng CHC;
6) Trng thi b mt ca ng CHC- nc trn, bn t lm gim ng k thnh
phn gi cnh cho php; v
7) Cng ca gi lin quan vi thnh phn gi cnh gii hn.
Cng cn phi nghin cu trng hp tm nhn xu v /hoc trn my thp. Phi xt n
tn sut ca chng cng nh hng v tc gi km theo.
280

TCVN 8753 : 2011


H.1.1.3 a hnh khu vc sn bay, cc ng tip cn v vng ln cn sn bay, c bit l:
a) s ph hp ca cc OPS;
b) vic s dng t hin ti v tng lai: vic chn hng v quy hoch nhm bo v tt
nht nhng khu vc c bit nhy cm nh cc khu dn c, trng hc, bnh vin
khi b nhiu do ting n my bay;
c) chiu di hin ti v chiu di tng lai ca ng CHC;
d) chi ph xy dng;
e) kh nng c th lp t nhng phng tin khng nhn bng mt v bng mt ch dn
qu trnh tip cn h cnh.
H.1.1.4 Chuyn ng ca my bay trong vng ln cn sn bay, c bit l:
a) gn cc sn bay khc hoc tuyn dch v khng lu;
b) mt giao thng;
c) kim sot khng lu v cc phng thc tip cn ht.
S lng ng CHC trn tng hng
H.1.2 S lng ng CHC phi c trn tng hng ph thuc vo s ln hot ng ca my
bay.

H.2 Di quang v di hm phanh u.


H.2.1 Vic quyt nh xy dng di hm phanh u v/hoc di quang nh l mt gii php ko
di thm ng CHC, s tu thuc vo cc c tnh vt l ca khu vc nm ngoi cnh cui
ng CHC, vo cc yu cu v cht lng hot ng ca my bay d kin s dng. Chiu di
ca ng CHC, di hm phanh u v di quang cn thit c xc nh bi tnh nng ct cnh
ca my bay, nhng vn phi kim tra C ly h cnh c th yu cu ca cc my bay s dng
ng CHC khng nh rng chiu di ca ng CHC c m bo cho my bay h
cnh. Tuy nhin chiu di ca mt di quang khng c ln hn mt na chiu di chy ct
cnh.
H.2.2 Cc tnh nng gii hn hot ng ca my bay i hi chiu di m bo cho my bay
trong qu trnh chy ct cnh c th dng c hoc tip tc ct cnh mt cch an ton.
phn tch, ta gi thit rng ng CHC, di quang v di hm phanh u vi chiu di thc ca
sn bay ch va cho loi my bay i hi C ly ct cnh c th v C ly dng khn cp c th
ln nht c xt n trng lng ct cnh ca my bay, cc c tnh ca ng CHC v cc iu
kin kh quyn xung quanh. Di nhng iu kin , mi hot ng ct cnh c mt tc gi l
tc quyt nh. Di tc , phi hu b ct cnh nu mt ng c khng lm vic v trn

281

TCVN 8753 : 2011


tc , phi tip tc ct cnh. C ly chy c th v c ly ct cnh c th cn di khi mt
ng c hng trc khi t tc quyt nh v tc v cng sut gim. S d dng hm my
bay trong C ly dng khn cp c th cn li, min l hm kp thi. Trong nhng iu kin ny
quyt nh hu b ct cnh l ng n.
H.2.3 Nu ng c hng sau khi vt tc quyt nh th my bay c th ct cnh c vi
mt ng c hng trn C ly ct cnh c th cn li. Ngc li, vi tc cao, my bay kh hm
c trong di hm phanh u cn li.
H.2.4 Tc quyt nh khng phi l mt tc c nh cho mi loi my bay nhng c th c
phi cng la chn trong phm vi cc gii hn ph hp vi C ly dng khn cp c th v C ly
ct cnh c th, trng lng ct cnh ca my bay, cc c tnh ca ng CHC v cc iu kin
v kh quyn xung quanh sn bay. Thng thng, chn tc quyt nh cao hn khi C ly dng
khn cp cng b ln hn.
H.2.5 C th t c nhiu t hp ca C ly dng khn cp c th cn thit v C ly ct cnh c
th cn thit ph hp vi tng my bay c xt n trng lng ct cnh ca my bay, cc c
tnh ca ng CHC v cc iu kin kh quyn xung quanh. Mi t hp iu kin i hi mt
chiu di chy ring ca n.
H.2.6 Trng hp quan trng nht l khi tc quyt nh c gi tr lm cho C ly ct cnh c th
bng vi C ly dng khn cp c th - gi tr ny gi l c ly cn bng ca di CHC. Khi khng c
di hm phanh u v di quang , nhng c ly ny u bng chiu di ca ng CHC. Tuy
nhin nu cha r C ly h cnh c th. th ng CHC khng nht thit bng ton b c ly cn
bng ca di CHC, v thng thng c ly chy c th nh hn chiu di cn bng ca di
CHC. Chiu di cn bng ca di CHC c th bng chiu di ng CHC cng vi chiu di di
quang v di hm phanh u. Nu ng CHC c s dng cho ct cnh c hai chiu th phi
c di quang v di hm phanh u di bng nhau c hai u ng CHC. Nh vy vic tit
kim chiu di ng CHC dn n chiu di tng cng di CHC ln hn.
H.2.7 Trong trng hp v l do kinh t khng lm di hm phanh u c m ch c ng
CHC v di quang th chiu di ng CHC (b qua cc yu cu v h cnh) phi bng gi tr ln
hn trong hai gi tr sau: C ly dng khn cp c th hoc c ly chy c th. C ly ct cnh c
th thc t s l chiu di ca ng CHC cng thm chiu di ca di quang .
H.2.8 Chiu di ti thiu ca ng CHC v chiu di ti a ca di hm phanh u hoc di
quang c th c xc nh nh sau: t nhng d liu trong s tay bay ca my bay i vi loi
my bay c coi l gii hn theo yu cu v chiu di ng CHC:
a) Chiu di di hm phanh u nm trong phn chiu di di CHC cn bng l kinh t nht.
Chiu di ng CHC c ly theo gi tr ln hn trong cc trng hp: c ly chy c th
hoc C ly h cnh c th. Nu C ly dng khn cp c th ln hn chiu di ng CHC

282

TCVN 8753 : 2011


chn th thm hai di HP hai u ng CHC. Ngoi ra cn thm di quang hai u bng
chiu di di HP.
b) Nu khng c di HP th chiu di ng CHC bng C ly h cnh c th, hoc bng C ly
dng khn cp c th, nu n ln hn ng vi tc quyt nh nh nht. Phn C ly ct cnh c
th ln hn chiu di ng CHC c th c khc phc bng di quang, thng t hai u
ng CHC.
H.2.9 Ngoi nhng ni dung xem xt trn, c th lm di quang trong mt s trng hp khi C
ly ct cnh c th cho tt c cc ng c ang hot ng ln hn C ly ct cnh c th cho mt
trng hp ng c b hng.
H.2.10 Vic tit kim nh khng lm di hm phanh u c th tr nn hon ton v ngha nu
sau mi ln s dng li phi san v lu ln cht. Do , di hm phanh u c xy dng t
nht cng chu c mt s ln gia ti ca my bay m khng gy h hi kt cu my bay.

H.3 Tnh cc c ly cng b.


H.3.1 Nhng c ly cng b cn tnh ton cho mi hung gm: TORA (Take - Off Run Available):
C ly chy c th, TODA (Take - Off Distance Available): C ly ct cnh c th, ASDA
(Accelerate - Stop Distance Available): C ly dng khn cp c th, LDA (Landing Distance Available):
C ly h cnh c th,
H.3.2 Khi ng CHC khng c di hm phanh u hoc di quang v ngng ng CHC nm
u mt ng CHC th c 4 c ly cng b trn bng chiu di ca ng CHC nh trn Hnh
H-1 (A).
H.3.3 Khi ng CHC c di quang (CWY) th TODA s bao gm c chiu di ca di quang .
Xem Hnh H-1 (B).
H.3.4 Khi ng CHC c di hm phanh u (SWY) th ASDA s bao gm c chiu di ca di
hm phanh u nh trn Hnh H-1 (C).
H.3.5 Khi ng CHC c ngng dch chuyn th LDA s b gim i c ly dch chuyn ngng
nh trn Hnh H-1 (D). Ngng dch chuyn ch nh hng ti LDA i vi tip cn thc hin trn
ngng . Tt c cc c ly cng b cho cc hot ng trn cc hng ngc li u khng b
nh hng.

283

TCVN 8753 : 2011

Hnh H-1. Minh ha cc c ly cng b

H.3.6 Cc Hnh H-1 (B) n Hnh H-1 (D) minh ho cho ng CHC c di hm phanh u hoc
di quang hoc c ngng dch chuyn. Khi c mt trong cc yu t trn th s c nhiu hn mt
khong cch cng b thay i theo, nhng s thay i s tun theo cng mt nguyn tc trnh
by. Mt v d v trng hp c tt c cc yu t trn c trnh by Hnh H-1 (E).
284

TCVN 8753 : 2011


H.3.7 Hnh H-1 (F) trnh by mt hnh thc thng tin v cc khong cch cng b. Nu mt
hng ca ng CHC khng th dng ct cnh hoc h cnh, hoc c hai, b cm v 1 do
khai thc th iu phi c cng b v phi dng cc t not usable -"khng dng c"
hoc ch vit tt "NU" -cm.

H.4 Cc dc trn ng ct h cnh.


H.4.1 C ly (gia cc im) thay i dc (D):
V d sau y minh ho cch xc nh c ly thay i dc (xem Hnh H-2):
Vi mt ng CHC c s m l 3, D t nht phi bng:
15000 (| x-y| + |y-z|) m
|x-y| l gi tr tuyt i ca x-y
|y-z| l gi tr tuyt i ca y-z
Gi nh: x = +0,01.
y = -0,005
z = +0,005
Khi :

|x-y| =0,015
|y-z| =0,01

ph hp vi quy nh, D khng c nh hn: 15000 (0,015 + 0,01) m


Tc l: 15 000 x 0,025m = 375m

Hnh H-2. Trc dc tim ng CHC

H.4.2 Xt dc dc v dc ngang
Khi mt ng CHC c thit k theo t hp cc cc dc v cc thay i dc cc tr cho
php t 7.1.13 n 7.1.19 mc 7 th phi lun chng khng nh rng mt ct s dng
khng cn tr hot ng ca my bay.

285

TCVN 8753 : 2011


H.4.3 Khu vc hot ng ca my v tuyn o cao
phc v cc my bay thc hin cc tip cn kp t ng v h cnh t ng (khng ph thuc
vo iu kin thi tit) th trnh thay i dc hoc thay i dc nh nht trn mt khu vc
di hnh ch nht di t nht 300 m trc ngng ca ng CHC tip cn chnh xc. Khu vc
ny i xng qua tim ko di rng 120 m. Trong tnh hung c bit cho php, chiu rng ny c
th gim xung nhng khng di 60 m, nu vic nghin cu hng khng ch ra rng gim ny
khng nh hng n an ton bay. iu ny cho php khi cc my bay c trang b my v
tuyn o cao dng ch dn cao cui cng v tn hiu nh sng dn ng. Khi my bay
bay pha trn ca khu t lin ngay trc ngng ng CHC, my v tuyn o cao s bt
u thng bo cho b phn li t ng pht tn hiu nh sng. Khi khng th trnh c s
thay i dc th s thay i gia hai dc k nhau khng c qu 2 % trn c ly 30 m.

H.5 bng phng ca b mt ng ct h cnh.


H.5.1 Khi chp nhn gi tr mp m ca a hnh b mt ng CHC cho php, c th theo tiu
chun xy dng sau y cho nhng khong cch ngn 3 m ph hp vi yu cu k thut trn
thc t:
"Tr nhng ch vng ln hoc ch vt qua mng thot nc, b mt xy dng phi c
bng phng sao cho khi dng mt thc thng di 3 m t bt k ch no theo hng bt k,
khe h gia b mt ng CHC v bt c im no ca mp thc cng khng c vt qu 3
mm".
H.5.2 Cng cn lu khi lp n ng CHC hay np rnh thot nc trn b mt ng CHC
vn phi m bo m thun ca b mt ng CHC.
H.5.3 Do hot ng ca my bay v ln khng u ca nn mng mt ng nn mp m
ca b mt sn bay c th tng ln mt cch bt thng. Nhng mp m nh trong phm vi c ly
trn s khng cn tr nghim trng n hot ng ca my bay. Ni chung cho php c nhng
mp m bit lp di khong 2,5-3 cm trn chiu di trn 45 m. Khng quy nh chnh xc c ly cho
php ln nht v n thay i theo loi my bay v vn tc ca my bay :
ChIu di on g gh chp nhn (m)
B mt g gh
g gh max cao hoc su (cm)

12

15

20

30

45 60

3,5

5,5

6,5

11

13 15

g gh chp nhn tm thi cao hoc su 3,5 5,5 6,5 7,5


(cm)

286

10

TCVN 8753 : 2011


H.5.4 Hnh H-3 minh ha ch tiu g gh b mt so snh vi cc ch tiu tng ng ca Cc
hng khng lin bang M (FAA).

CH THCH. Tiu chun ny p dng cho cc vt g gh n l, khng p dng cho on ln sng di cng nh vt
g gh lp li nhiu.

Hnh H-3 So snh cc ch tiu g gh.


H.5.5 Bin dng theo thi gian ca ng CHC cng c th lm tng kh nng hnh thnh nhng
vng nc. Nhng vng nh su khong 3 mm, nht l nhng v tr my bay thng h cnh
vi vn tc ln chy qua, c th to ra trn trt. Hin tng my bay trt trn nc c th ko
di trn ng CHC t ngay c khi chiu su nc rt nh. Ch dn y v chiu di v chiu
su ca cc vng nc lin quan n hin tng my bay trt trn nc cn c nghin cu
tip. D nhin, phi phng nga kh nng to thnh cc vng nc nguy him.

287

TCVN 8753 : 2011


H.6 Xc nh v thng bo cc c tnh ma st mt ng trn
H.6.1 Cn thng xuyn xc nh nhng thng tin thc t v c tnh ma st ca ng CHC b
nc trn hoc bn. Yu cu chnh xc v tin cy c tho mn bng cch o ma st trc
tip. Tuy nhin cn c thm kinh nghim so snh nhng kt qu thu nhn bi cc thit b my
bay nh tc , k thut hm (c ch hm), cc c tnh k thut bnh my bay v cng.
H.6.2 Cn o h s ma st cho ng CHC b nc trn hoc bn t bao ph hon ton hay
mt phn. C th o v/hoc nh gi tc ng ca ma st trn b mt khng phi l ng CHC,
khi thy iu kin hm khng c tho mn trn b mt ny.
H.6.3 o h s ma st l c s tt nht xc nh iu kin sc bm b mt. Cc gi tr sc
bm b mt l gi tr ln nht, xut hin khi h thng bnh bt u trt khi vn cn ln. C th
s dng nhng thit b khc nhau o sc bm. Do nhu cu hot ng thng xuyn, cn thng
nht phng php o v cng b cc iu kin ma st ca ng CHC, phi dng cc thit b o
c ma st cc i dc theo ton b ng CHC.
H.6.4 Bn ma st c lp da trn c s nhng kt qu o kim tra trn b mt b nc
trn, bn la chn s cho thy mi tng quan vi phng php o ma st hin hu trn b mt
b nc trn, bn.
H.6.5 Nhng iu kin ma st ca ng CHC c cng b nh sau: "Thng bo hot ng
phanh theo h s ma st . Gi tr c bit lin quan cht ch vi qu trnh thit k v ch to
thit b o ma st cng nh qu trnh o v tc khai thc.
6.6 Bng sau y phn nh tnh hnh lin quan c cp nht theo nhng s liu ma st thu
thp c trong nhng iu kin nc trn, bn t cng cht, v khng c coi l cc gi tr
tuyt i phi p dng trong tt c cc iu kin. Nu b mt b bao ph bi nc trn v cht
lng hm c cng b l "tt" th phi cng cng khng th chc chn rng nhng iu kin
hm tt nh trn b mt ng CHC kh nhn (ni m ma st tt hn so vi ma st trong bt
k trng hp no). Gi tr "tt" l gi tr tng i ln v c xc nh cho my bay khng c
ngha l my bay khng gp phi kh khn khi gi hng hoc phanh, c bit l khi h cnh :

288

H s ma st o c

Cht lng hm

M s

0,4 v hn

Tt

0,39 - 0,36

Trung bnh n tt

0,35 - 0,3

Trung bnh

0,29 - 0,26

Trung bnh n xu

0,25 v di 0,25

Xu

TCVN 8753 : 2011


H.6.7 Cn phi cung cp thng tin ma st b mt theo tng on 1/3 ng CHC. 3 on ny
c gi l A, B, C. Vi mc ch cung cp thng tin cho cc c s cung cp dch v hng khng,
A lun lun l s liu cng b ca ng CHC c s ch hng phng v thp hn. Khi thng
bo cho phi cng trc khi h cnh th phi thng bo v on th 1, 2 hoc 3 ca ng CHC.
on th 1 lun c ngha l 1/3 chiu di u tin ca ng CHC t pha h cnh. Cc qu
trnh o ma st c thc hin dc theo 2 ng song song ca ng CHC hai pha cch
ng tim khong 3 m hoc khong cch tnh t ng tim m trong phn ln hot ng c
thc hin.
Mc tiu ca qu trnh kim tra l xc nh gi tr ma st trung bnh ca cc phn A, B v
C. Trong nhng trng hp ny khi s dng thit b do ma st lin tc th nhng gi tr ma st
trung bnh c tnh t cc gi tr ma st o c tng phn. C ly gia cc im kim tra c
gi tr bng khong 10 % chiu di s dng ca ng CHC. Nu quyt nh kim tra trn mt
pha tim ng CHC ly gi tr ma st phn nh ton b ng CHC th trn mi 1/3 chiu di
ca ng CHC phi c 3 im kim tra.
CH THCH: - Khi cn c th yu cu o ma st trn di hm phanh u.

H.6.8 Thit b o ma st lin tc (v d: Skiddometer- my o trt, Surface Friction Tester - My


kim tra ma st b mt, Mu-meter - My o MU, Runway Friction Tester - My kim tra ma st
ng CHC hoc GripTester - My kim tra bng hm phanh) c th s dng xc nh gi tr
ma st cho ng CHC b nc trn trn b mt. My o gim tc (my Tapley meter hoc my
o hm ng-Dynometer) c th s dng cho cc iu kin b mt bn, v d nc trn, c lp
mng bn t. C th s dng cc phng php o ma st khc nu c th nghim so snh
vi t nht mt trong nhng thit b cp n trn. My o gim tc c th s dng trong
nhng iu kin nc trn v xc nh cc gi tr ma st cn hiu chnh. Nhng phng php o
ma st khc thm ch c th a ra nhng gi tr ma st khng chnh xc do b nh hng ca
cht gy nhim v nhit khng kh xung quanh.

H.7 Xc nh cc c tnh ma st ca b mt nhn to ng ct h cnh b t.


H.7.1 Phi o ma st ca nhng ng CHC t :
a) kim tra c tnh ma st ca ng CHC mi xy dng hoc ci to khi b t (mc 7;
7.1.24);
b) nh k nh gi trn ca mt ng nhn to CHC b t (mc 14; 14.2.3);
c) Xc nh nh hng ca ma st khi ng CHC thot nc km (mc 14; 14.2.6);
d) Xc nh ma st ca ng CHC c mt ng b trn trong cc iu kin bt thng
(mc 6; 6.9.8).

289

TCVN 8753 : 2011


H.7.2 nh gi c tnh ma st ng CHC, cn xc nh cc c tnh ma st ca b mt
ng CHC ut khi mi xy dng xong hoc sau khi ci to b mt. Mc d tha nhn rng ma
st gim i qua s dng, gi tr ny s i din cho ma st ca phn trung tm tng i di ca
ng CHC khng b nhim bn bi cc cn cao su do my bay gy ra v do n l gi tr khai
thc. Cc th nghim nh gi c thc hin trn cc b mt sch. Nu khng th lm sch
c ng CHC trc khi th nghim, th c th th nghim trn mt phn ca b mt lm sch
trong phn trung tm ca ng CHC chun b bn bo co kim tra ban u.
H.7.3 Nhng th nghim ma st trng thi b mt hin hu c tin hnh nh k nhm pht hin
ng CHC c ma st thp khi t. Cn phi xc nh cp ma st ti thiu xp loi ng
CHC trn khi t v cng b gi tr trong "Bn thng bo tin tc hng khng (AIP). Khi ma st
ca ng CHC c pht hin l thp hn gi tr th thng tin ny c cng b bng
NOTAM v phi lp k hoch bo dng. Tuy nhin, khi cc c tnh ma st ca ton b hay mt
b phn ng CHC di mc ma st ti thiu th phi lp tc tin hnh bo dng ci to
sc bm. Cc ln o ma st c tin hnh nh k qua nhng khong thi gian nht nh
lp c k hoch bo dng ng CHC kp thi. Khong cch thi gian gia cc ln o ph
thuc vo nhng yu t: loi my bay v tn s s dng, cc iu kin kh hu, loi mt ng v
cc yu cu dch v v bo dng mt ng.
H.7.4 m bo tnh ng nht v cho php so snh vi cc ng CHC khc, cc th nghim
ma st ng CHC hin hu, ng CHC mi hoc ng CHC c ci to, lp mt c
thc hin bng thit b o ma st lin tc vi bnh lp mm. My o ny phi c thit b to m
c th o cc c tnh ma st ca b mt vi su lp nc ti thiu 1mm.
H.7.5 Khi nghi ng c tnh ma st ca ng CHC b gim bi thot nc km v cc dc
khng thch hp hay vt lm th phi th nghim o ma st sau o b sung di nhng iu
kin t nhin tiu biu ca ma ti ch. Th nghim ny khc th nghim trc ch chiu su
ca nc trong nhng khu ny thng ln khi ma cc b. Cc kt qu th nghim c th cho
bit r hn khu vc c vn vi gi tr ma st thp c th gy ra trt nhiu hn th nghim
trc. Nu hon cnh khng cho php tin hnh th nghim trong iu kin ma t nhin th c
th m phng iu kin ny.
H.7.6 Ngay c khi ma st c pht hin l trn mc quy nh ng CHC trn, vn phi hiu
rng trong nhng iu kin bt thng trong ma kh, ng CHC c th tr thnh ng CHC
trn. Khi iu kin nh vy c nguy c xy ra th phi sm tin hnh o ma st khi nghi ng l
ng CHC trn.
H.7.7 Khi nhng kt qu ca mi ln o ni 11.3 n 11.6 cho thy rng ch mt b phn
ring bit ca ng CHC b trn th vic cng b thng tin ny v vic ci to tng ng u
quan trng nh nhau.

290

TCVN 8753 : 2011


H.7.8 Khi tin hnh th nghim o ma st trn nhng ng CHC t iu quan trng cn thit
phi lu l ngoi nhng iu kin lm cho h s ma st t bin i khi tc thp th ng
CHC t lm gim ma st nhiu hn theo s gia tng tc . Tuy vy khi vn tc tng, tc
gim ma st gim i. Trong nhng yu t nh hng n h s ma st gia bnh my bay v b
mt ng CHC th cu trc b mt ng CHC c bit quan trng. Nu ng CHC c cu trc
v m thun li cho php thot nc tt pha di bnh my bay th ma st t chu nh hng ca
vn tc. Do khi th nghim ma st ca ng CHC v xc nh nhu cu bo dng ci thin
ma st phi dng vn tc cao pht hin nhng bin i ma st tc ny.
H.7.9 Tiu chun ny quy nh hai cp ma st nh sau:
ma st cn bo dng: di mc ny phi bo dng;
ma st ti thiu: di mc ny phi thng bo rng ng CHC c th b trn khi t.
Ngoi ra, cn xc nh cc ch tiu cho cc c tnh ma st ca b mt ng CHC lm
mi hoc ph li mt. Bng H-1 ch dn quy nh cc c tnh ma st ca b mt ng CHC lm
mi v lp ra cc k hoch bo dng v ma st ti thiu ca b mt ng CHC ang s
dng.
Bng H-1
Thit b o kim Lp th nghim

Tc

su H

tra

(km/h)

lp

ma

Dng

(1)

s H

s H s ma

st ma st st

p sut

nc th ng

cn

(kPa)

nghim

CHC

dng

(mm)

mi

(2)

ti

thiu

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

70

65

1,0

0,72

0,52

0,42

70

95

1,0

0,66

0,38

0,26

Xe moc o trt

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

(m phanh)

210

95

1,0

0,74

0,47

0,34

Xe o ma

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

st b mt

210

95

1,0

0,74

0,47

0,34

Xe o ma

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

st ng CHC

210

95

1,0

0,74

0,54

0,41

Xe o ma

210

65

1,0

0,76

0,57

0,48

st - TATRA

210

95

1,0

0,67

0,52

0,42

Xe

140

65

1,0

0,74

0,53

0,43

140

95

1,0

0,64

0,36

0,24

Xe moc Mu

moc hm

phanh o ma st GRIPTESTER

291

TCVN 8753 : 2011


H.7.10 Cc gi tr ma st nu trn l nhng gi tr tuyt i v c p dng khng c sai s.
Nhng gi tr trn cn c lp t cng trnh nghin cu ca quc gia. C 2 cch o lc ma
st mp lp l MU, phng php dng o ta lng ca lp v c lm t cao su c bit
dng A. Lp c th nghim gc nghing 15o so vi chiu dc ca trc xe moc. o lc ma st
n l ca mp lp xe bng phng php my o trn. Th nghim ma st b mt, th nghim ma
st ng CHC v TATRA o ta lng ca lp xe c lm cng t mt loi cao su dng B.
Phng php GRIPTESTER c th nghim vi ta lng n ca lp xe c lm t mt loi
cao su tng t dng B nhng c nh hn dng C. c tnh k thut ca cc loi lp (dng A, B
v C) c ghi trong cc ti liu chuyn mn. Thit b dng o ma st ca cao su. Ta lng
lp xe/mu rnh, su ca nc, p sut ca lp xe hoc cc tc th nghim khc c s
dng trong nhng chng trnh ni trn, khng th bng ng nhng lc ma st trong bng. Gi
tr trong ct 5, 6, 7 l gi tr trung bnh tiu biu cho ng CHC hoc mt phn ng k ca n.
Cn th nghim cc c tnh ma st nhiu tc khc nhau trn mt ng.
H.7.11 Nhng thit b dng o ma st khc cng c s dng vi iu kin l chng tng
ng vi t nht 1 thit b th nghim c cp trn y.

H.8 Di ct h cnh
H.8.1 L.
H.8.1.1 L ca cc ng CHC hoc di hm phanh u c chun b hoc c xy dng sao
cho gim n mc ti thiu mi ri ro cho my bay chy ra ngoi ng CHC hay di hm phanh
u. Di y cung cp ch dn v mt s vn c bit c th pht sinh v cc bin php trnh
nhng vin nh hay nhng vt th khc lt vo ng c tuc bin.
H.8.1.2 Trong mt s trng hp sc chu ti ca t thin nhin c th m khng cn chun
b c bit theo yu cu i vi l. Khi phi chun b c bit th phng php s dng ph thuc
vo iu kin t ti ch v trng lng ca my bay d kin khai thc. Cc th nghim t gip ta
chn nhng phng php tt nht ci thin t (thot nc, gia c, b mt, mt ng n gin).
H.8.1.3 Cng cn lu thit k chng cc vin nh hay vt th khc lt vo ng c tuc
bin. Nhng l do p dng y cng tng t nh l do nu trong phn l ng ln.
H.8.1.4 Khi l c x l c bit m bo t cng cn thit hoc ngn nga s
c mt ca v mnh vn th li gp nhng kh khn pht sinh do s tng phn gia b mt
ng CHC v b mt ca di k cn b gim i. Kh khn ny c th khc phc bng cch to ra
s tng phn b mt trong qu trnh xy dng b mt ng CHC hay di CHC, hoc l dng
sn tn hiu k sc cnh ng CHC.
H.8.2 Cc vt th trn di CHC.

292

TCVN 8753 : 2011


Trong phm vi din tch chung ca di k cn ng CHC phi c bin php ngn nga
bnh my bay ln su vo t khng p vo mt mt cng thng ng. Nhiu vn c bit c
th pht sinh i vi n ng CHC hoc cc vt th khc trong di CHC hoc ch giao nhau
vi ng CHC hay ng ln khc.
Trong trng hp c cc cng trnh nh ng ln hay ng CHC th b mt ca chng
phi cng mc vi b mt ca di CHC, c th loi tr mt thng ng bng cch bt nh ca
cng trnh cao hn cao ca di CHC xung t nht 30 cm. Cc vt th khc m chc nng
khng yu cu cn phi cao b mt th c h xung su t nht 30 cm.
H.8.3 Quy hoch cho cc ng CHC tip cn chnh xc
iu 7.4.8 yu cu phn ca di CHC c thit b trong phm vi ti thiu 75 m tnh t tim
ng CHC c quy hoch khi ng CHC c m s 3 hoc 4. i vi ng CHC tip cn
chnh xc n c th rng hn so vi yu cu ca ng CHC c m s 3 hoc 4. Hnh H-4 ch ra
hnh dng v kch thc ca di rng hn cho ng CHC nh vy. Di ny c thit k cho
trng hp my bay chy ra ngoi ng CHC. Quy hoch tnh t tim ng CHC rng 105 m,
tr phn c ly gim xung cch hai u mt ca ng CHC 150 m, tnh t tim rng 75 m.

H.9 Bo him u ng ct h cnh.


H.9.1 Khi c bo him u ng CHC nh ni iu 7 phi xem xt xy dng mt khu vc
di cha cc on d phng my bay chy qu ng CHC v cc im h cnh sm ca my
bay do t hp ca nhng yu t khai thc bt li. Trn ng CHC tip cn chnh xc, i ILS
thng l CNV cao u tin v khu bo him u ng CHC c m rng cho n i ny.
Trong nhng trng hp khc trn ng CHC tip cn gin n hoc ng CHC khng thit b
CNV thng trc u tin c th l ng b, ng st, cng trnh xy dng hoc t nhin.
Trong nhng trng hp ny khu bo him u c m rng cho n CNV.
H.9.2 Khi vic xy dng khu bo him u c th vng vo nhng khu c bit khng th thc
hin c th phi xem xt vic gim bt cc c ly cng b.

H.10 V tr ca ngng ng ct h cnh.


H.10.1 Khi qut.
H.10.1.1 Ngng ng CHC thng thng c nh v cnh cui (mt) ng CHC nu
khng c CNV xm phm vo b mt tip cn. Tuy nhin trong mt vi trng hp do cc iu
kin ti ch, c th phi dch chuyn ngng lu di (xem di). Khi nghin cu cc v tr ca
ngng ng CHC, phi xt chiu cao ca cc s liu chun ca ILS v (hoc) MLS v xc nh
cc gii hn lm quang CNV.

293

TCVN 8753 : 2011


H.10.1.2 Khi xc nh rng khng c CNV no xm phm b mt tip cn, cn phi xem xt cc
vt di ng (phng tin c gii, trn ng b hoc tu ha trn ng st) t nht trong phm
vi ca khu vc tip cn trong vng 1200 m theo chiu dc tnh t ngng ng CHC vi chiu
rng khng di 150 m.
H.10.2 Ngng ng ct h cnh dch chuyn.
H.10.2.1 Nu c vt th nh ln qu b mt tip cn v khng th di i c th phi xem xt
vic di chuyn ngng lu di.
H.10.2.2 p ng mc ch gii hn CNV iu 8 tt nht l ngng ng CHC nn dch
chuyn vo trong ng CHC m bo c ly cn thit b mt tip cn khng c CNV.
H.10.2.3 Tuy nhin, vic dch chuyn ngng khi mt ng CHC s lm gim C ly h cnh c
th cng b v iu ny v mt khai thc c th quan trng hn l vic cc CNV c nh du
v chiu sng vt khi b mt tip cn. Quyt nh dch chuyn ngng v dch chuyn phi
ch trng n c ly cn bng gia cc yu cu ca b mt tip cn v C ly h cnh c th. Khi
quyt nh vn ny, cn xem xt n loi my bay m ng CHC phi phc v, cc iu kin
hn ch tm nhn v trn my ca ng CHC v trong trng hp ng CHC tip cn chnh
xc phi xt n tm quan trng ca cc CNV v xc nh gii hn lm quang CNV.

Hnh H-4. Hnh dng di CHC tip cn chnh xc m s 3 hoc 4

H.10.2.4 D C ly h cnh c th th no, th v tr c chn ca ngng cng khng c lm


cho b mt khng CNV n ngng dc qu 3,3 % vi ng CHC c m s 4 hoc dc qu 5 %
vi ng CHC c m s 3.
H.10.2.5 Trong nhng trng hp ngng c t ng tiu chun i vi cc b mt khng
CNV ni mc trc cc yu cu v nh du CNV ni iu 10 vn phi tho mn i vi
ngng b dch chuyn.

294

TCVN 8753 : 2011


H.10.2.6 Ty thuc vo di dch chuyn, tm nhn (RVR) ngng ng CHC c th khc so
vi im bt u ng CHC khi ct cnh. Vic s dng n cnh ng CHC vi cng
chiu sng thp hn gi tr nh danh 10 000 cd i vi nh sng trng lm tng s khc bit ny.
nh hng ca ngng ng CHC dch chuyn ln cc tiu chun ti thiu ct cnh s do
Nh khai thc cng hng khng nh gi.
H.10.2.7 Vic nh du v chiu sng ngng ng CHC dch chuyn c quy nh ti mc
9.2.4.9, 9.2.4.10, 9.3.5.5, 9.3.8.1, 9.3.9.7, 9.3.10.3, 9.3.10.7 v 9.3.12.6.

H.11 H thng n tip cn.


H.11.1 Cc loi n v cc c tnh ca n
H.11.1.1 Nhng quy nh trong phn ny cung cp nhng c tnh c bn cho h thng n tip
cn gin n v chnh xc. Trong mt s trng hp, cho php mt khong dao ng, chng hn
nh khong cch gia n tim v n ngang. Cc chi tit hng dn h cnh ca n tip cn
ph bin c nu cc Hnh H-6, H-7. S n tip cn trong khong 300 m ca ng
CHC tip cn chnh xc CAT II v III c trnh by Hnh 19
H.11.1.2 Phi m bo s n tip cn khng ph thuc vo v tr ca ngng tc l ngng
u mt ng CHC hay b dch chuyn khi u mt ng CHC. c hai trng hp, h thng
n tip cn u phi ko di n tn ngng. Tuy nhin trong trng hp ngng dch chuyn,
cc n chm c b tr t u mt ng CHC cho n ngng t c hnh dng quy
nh. Nhng n chm ny c thit k p ng cc yu cu kt cu quy nh iu
9.3.1.9 v cc yu cu chiu sng c bit trn sn Ph lc B Hnh B-1 hoc Hnh B-2.
H.11.1.3 Cc ng bao vt bay s dng trong thit k n c nu Hnh H-5.
H.11.2. Dung sai lp t.
H.11.2.1 Cc dung sai (ngang) v kch thc c nu Hnh H-7.
H.11.2.2 Tim ca h thng n tip cn phi trng vi tim ko di ca ng CHC vi dung sai ti
a l 15'.
H.11.2.3 Khong cch dc gia cc n tim phi b tr sao cho mt n tim (hay mt cm n)
chnh gia mi hng n ngang v cc n tim phi nm khong gia hai hng n ngang hoc
gia mt hng n ngang v ngng ng CHC.
H.11.2.4 Cc dy n ngang v cc dy n barret phi vung gc vi n tim ca h thng n
tip cn vi dung sai 30' nu theo chi tit Hnh H-7 (A) hoc 2o nu theo chi tit Hnh H-7 (B).
H.11.2.5 Khi phi dch chuyn mt dy n ngang ra khi v tr tiu chun ca n th dy n
ngang bt k cnh n cng phi dch chuyn n ni thch hp c th gim nhng chnh lch
v khong cch gia cc n ngang.

295

TCVN 8753 : 2011


H.11.2.6 Khi mt n ngang trong h thng n Hnh H-7 (A) c iu chnh ra khi v tr tiu
chun ca n, th tng chiu di dch chuyn vn bng 1/12 khong cch hin ti gia cc n
ngang tnh t im gc. Tuy nhin khng nht thit phi iu chnh khong cch tiu chun 2,7 m
gia cc n trong vch n ngang, nhng cc dy n ngang phi gi i xng qua ng tim
ca n tip cn.

Hnh H-5. Min bao ng bay s dng thit k n


cho khai thc theo CAT I, II v III .
296

TCVN 8753 : 2011

Hnh H-6 H thng n tip cn gin n

297

TCVN 8753 : 2011


H.11.2.7 B cc n (dung sai ng) l tng l lp t tt c cc n tip cn trn mt mt
phng ngang i qua ngng ng CHC (xem Hnh H-8) v iu thun li cho vic nh
hng theo cc iu kin ti ch cho php. Tuy nhin, cc to nh, cy ci... s lm gim ng
nhn ca phi cng 1o di ng dc in t trong vng ln cn ca i mc xa.
H.11.2.8 Trong phm vi di hm phanh u hay di quang v trong 150 m k t mt ng CHC
cc n c lp t tht st gn mt t theo iu kin ti ch cho php gim h hi cho my
bay khi chy vt ng CHC hoc h cnh trc ng CHC. Ngoi phm vi di hm phanh
u v di quang, cc n khng nht thit phi lp t st mt t v do nhng mp m ca
ng bao trn b mt t c th c khc phc bng cch lp cc n trn cc ct c cao.
H.11.2.9 Yu cu n c lp t cng cao cng tt sao cho khng c CNV no trong c ly 60 m
hai bn ng tim nh ln khi mt phng ca h thng n tip cn. Nu c mt vt cao trong
phm vi 60 m ca ng tim v trong phm vi 1350 m tnh t ngng ng CHC i vi h
thng n tip cn chnh xc hoc 900 m i vi h thng n tip cn gin n th nn lp t
cc n sao cho mt phng ca na bn ngoi ca h thng n chiu sng nh ca vt th .
H.11.2.10 trnh gy cm gic sai v mt phng mt t cc n khng nn lp t di dc
xung 1/66 k t ngng ng CHC n mt im cch ngng 300 m v di dc 1/40
ngoi im 300 m. i vi h thng n tip cn chnh xc CAT II v CAT III yu cu tiu chun
kht khe hn, chng hn nh khng c c cc dc m trong phm vi 450 m tnh t ngng
ng CHC.
H.11.2.11 ng tim: Cc dc ca ng tim trong phm vi bt k on no (gm c di hm
phanh u hay di quang ) phi tht nh, t thay i; dc thay i nh v khng vt qu 1/60.
Kinh nghim cho thy nu tnh t ng CHC ra pha ngoi, th cc dc ln ca bt k on
no di 1/66 v dc xung di 1/40 u chp nhn c.
H.11.2.12 Dy n ngang: Cc n ngang phi nm trn ng vung gc vi dy n tim v
phi nm ngang ni c th. Tuy nhin c th cho php sai s dc ngang cc n trn ng
ngang thay i khng qu 1/80, nu iu c th cho php lp cc n ngang trong phm vi di
hm phanh u hay di quang nhng ni c dc ngang xung.
H.11.3 Khc phc chng ngi vt.
H.11.3.1 Mt phn din tch khu vc gi l mt phng n c thit k khc phc CNV v tt
c cc n ca h thng u nm trong mt phng ny. Mt phng ny c hnh ch nht v c
t i xng qua tim ca h thng n tip cn. N bt u t ngng ng CHC v ko di
n 60 m ngoi mt tip cn ca h thng n v rng 120 m.

298

TCVN 8753 : 2011

Hnh H-7. H thng n tip cn chnh xc CAT I

299

TCVN 8753 : 2011

Hnh H-8. Cc dung sai lp n thng ng


300

TCVN 8753 : 2011


H.11.3.2 Trong phm vi ng bin ca mt phng n khng c c cc vt th cao qu
mt phng n tr nhng vt th c ni sau y. Tt c cc ng v ng t u
coi l CNV cao hn nh ng 4,8 m, tr nhng ng cng v ca sn bay mi
chuyn ng ca phng tin c gii c t di s kim sot ca Nh khai thc cng
hng khng v c hip ng vi i kim sot sn bay. ng st, bt k lng giao thng
l bao nhiu, im cao hn nh ray 5,4 m u b coi l CNV.
H.11.3.3 Mt vi thnh phn ca h thng ph tr h cnh in t nh n phn chiu,
ng - ten, v tuyn iu khin phi lp t cao hn mt phng n. Phi c gng a
nhng n ny ra ngoi ng bin mt phng n. C th thc hin c iu bng
cch dng n phn chiu v n c iu khin.
H.11.3.4 Khi v tr ca i ILS pha trong ng bin ca mt phng n th i hoc mn
chn ca n nh ln trn mt phng n. Trong nhng trng hp nh vy chiu cao ca
nhng cng trnh phi ht sc thp v cng xa ngng ng CHC cng tt. Ni
chung qui tc cho php chiu cao l 15 cm trn mi khong cch 30 m tnh t cng trnh
n ngng ng CHC. V d nu i t cch ngng l 300 m, th mn chn c cao
hn mt phng ca h thng n tip cn ti a l 10 x 15=150 cm, nhng cng thp cng
tt ty thuc vo s hot ng ca ILS.
H.11.3.5 Lp t ngten trn i MLS v tr theo hng dn trong cc quy trnh lin quan
(Annex 10, Volume I, Attachment G). Lp t ngten i MLS ph hp vi i ILS: i MLS
c t pha trong ng bin mt phng n khi n khng th v tr xa hn pha ngoi
n tip cn hoc i din thng vi hng tip cn. Nu i MLS nm trn v tr ko di
ca tim ng CHC th n phi nm v tr xa so vi n gn MLS nht k t cui
ng CHC. Ngoi ra, i MLS trung tm phi cao hn ti thiu 0,3 m so vi n trung tm
ca khu vc gn i MLS nht v pha cui ng CHC (c th gim n 0,15 m nu v tr
t ph thuc vo cc loi tia sng). Nu p ng yu cu ny s m bo cho cht
lng tn hiu ca i MLS khng b nh hng bi h thng n tip cn, nhng c th
i MLS cn tr h thng n. khng lm gim tm nhn bng mt, i MLS khng
c gn cnh cui ng CHC di 300 m v phi ngoi khong 25 m so vi ng
ngang 300 m (Phi t ng ten 5 m sau v tr ca n cch cnh cui ng CHC 330 m).
Khi ng ten phng v ca i MLS nh vy th phn trung tm ca n ngang tip cn ti
300 m s b cn tr mt phn. Tuy nhin, iu quan trng l cc n ngang cn li khng b
cn tr c th phc v bt k lc no.
H.11.3.6 Cc vt th trong ng bin ca mt phng n lm cho mt phng n phi
nng cao p ng cc tiu chun ni y, cn di chuyn, h thp hoc chuyn v tr,
nu cch ny kinh t hn so vi nng mt phng n.

301

TCVN 8753 : 2011


H.11.3.7 Trong mt s trng hp c nhng vt th khng th di chuyn, h thp hay
chuyn v tr sao cho kinh t nht. Nhng vt th ny c th gn ngng n mc chng
khng th nm di ng dc 2%. Nu gp nhng iu kin v khng cn phng
n no khc th c th nng dc 2% ln hoc c th theo "bc thang" gi cho cc
n tip cn pha trn cc vt th. Cch dng "bc thang" hoc dc gia tng ch p
dng khi khng th gi c cc tiu chun v dc ti thiu. Vi tiu chun ny khng
c c c dc m nm phn ngoi cng ca h thng.
H.11.4 Xt nh hng ca cc chiu di b rt ngn.
H.11.4.1 Cn c h thng n tip cn y h tr cho tip cn chnh xc m bo cho
phi cng c nhng vt chun d dng nhn r trc khi h cnh. Nhng hot ng ny
c m bo thng xuyn v an ton khi nhn r cc vt chun bng mt. cao pha
trn ngng ng CHC phi cng quyt nh phi c tm nhn bng mt cho phi
cng tip tc tip cn chnh xc v h cnh thay i ph thuc vo loi tip cn c thc
hin v ph thuc vo nhng yu t khc nh iu kin kh tng v trang thit b mt t
v cc thit b trn my bay. Chiu di yu cu ca h thng n tip cn p ng c
mi s thay i l 900 m v n c m bo mi ni c th.
H.11.4.2 Tuy nhin, c mt s hng ng CHC khng th c chiu di 900 m cho h
thng n tip cn p ng cc hot ng tip cn chnh xc.
H.11.4.3 Trong nhng trng hp nh vy phi c gng m bo h thng n tip
cn. C quan c thm quyn c th t ra nhng hn ch hot ng i vi nhng ng
CHC khng c chiu di ca h thng n tip cn. C nhiu yu t xc nh cao cho
phi cng tip cn h cnh hoc thc hin tip cn ht. Phi cng khng th phn on tc
thi v vic t cao quyt nh. Quyt nh thc s tip tc tip cn v h cnh l
mt qu trnh tch lu ch kt thc cao quy nh, tr phi thy n trc khi n im
quyt nh. Qu trnh nh gi bng mt l khng chc chn v kh nng tip cn ht s
tng ln nhiu. C nhiu vn khai thc ng CHC m c quan c thm quyn phi
xem xt quyt nh c cho tip cn chnh xc hay khng.

H.12 Th t u tin lp t h thng ch dn dc tip cn nhn bng mt .


H.12.1 Khng th c cc ch dn cho php phn tch y cc yu t khch quan chn
ng CHC ca sn bay c u tin lp t h thng ch dn dc tip cn nhn bng
mt. Tuy nhin, nhng yu t phi xt khi quyt nh vn trn l:
a) tn sut s dng;
b) mc nghim trng ca mi nguy him;
302

TCVN 8753 : 2011


c) s hin din ca cc phng tin ch dn khng nhn bng mt v bng mt
khc;
d) loi my bay s dng ng CHC;
e) Tn sut v loi thi tit xut hin khi s dng ng CHC.
H.12.2 Xt tnh cht nghim trng ca mi nguy him, th t p dng cc quy nh i vi
h thng ch dn dc tip cn bng mt 9.3.5.1 b) n e) ca mc 9 c th c s
dng lm ch dn chung. Chng c th c tm tt nh sau:
a) ch dn bng mt khng y do:
1. Tip cn pha trn mt nc hoc a hnh c bit, hoc khng c n chiu
sng y khu vc tip cn vo ban m;
2. khu vc d nhm ln vi xung quanh;
b) mi nguy him nghim trng khi tip cn;
c) mi nguy him nghim trng nu my bay h cnh sm hay chy vt ra ngoi
ng CHC;
d) nhiu ng bt thng.
H.12.3 S c mt ca nhng phng tin khng nhn bng mt hay bng mt khc l mt
yu t rt quan trng. Cc ng CHC c thit b ILS hoc MLS ni chung mc u tin
thp nht l lp t h thng ch dn dc tip cn. Cc h thng ch dn dc tip cn
bng mt l nhng phng tin tip cn bng mt c lp v c th h tr cho cc phng
tin in t. Khi c nguy c nghim trng hoc mt s lng ln my bay khng c thit b
ILS hoc MLS s dng ng CHC th c th u tin lp t mt h thng ch dn dc
tip cn bng mt cho ng CHC .
H.12.4 Phi u tin i vi nhng ng CHC dng cho my bay tua bin phn lc.

H.13 n tn hiu cnh bo khu vc khng s dng.


H.13.1 Cc khu vc khng s dng.
H.13.1 Khi c nhng khu tm thi khng s dng th c th cnh bo bng n sng
lin tc. t nht phi s dng 4 n nh du bin gii tim n nguy him ca khu vc ,
tr khi khu vc c hnh tam gic ch cn 3 n. S n tng ln khi din tch ln hoc c
hnh dng phc tp. Cn lp t ti thiu 1 n cho mi c ly 7,5 m theo chu vi khu vc.
Nu l n nh hng chung nn hng sao cho cc chm tia ca chng trng vi hng
i n ca my bay hoc phng tin c gii trn c ly cng xa cng tt. Nu my bay v
phng tin c gii n t nhiu hng, cn xem xt b sung thm n hoc n c bit
303

TCVN 8753 : 2011


nhiu hng ch khu vc theo cc hng . Cc n khu vc khng s dng c
phi d gy. Chiu cao ca chng phi thp c tnh khng thch hp cho cnh
qut v ng c my bay phn lc.

H.14 n ch dn ng ln thot nhanh.


H.14.1 n ch dn ng ln thot nhanh (RETIL) mu vng mt hng lp t cnh tim
ng CHC. n c lp t theo trnh t 3-2-1 cnh nhau 100 m trc im tip tuyn
ca tim ng ln thot nhanh, chng ch hng cho phi cng n ng ln thot nhanh
tip theo
H.14.2 Khi tm nhn km, cc RETIL cung cp nhng du hiu nhn bit c li cho phi
cng tp trung gi my bay theo tim ng CHC
H.14.3 Sau khi h cnh, my bay chim ng CHC nhiu thi gian. Cc RETIL cho php
phi cng gim t tc cao n tc an ton ri ng CHC vo ng ln thot
nhanh. Tc ri ng CHC n 110 km/h n RETILL u tin (ba n barret - thanh
sng) l tc ti u.

H.15 Kim sot cng chiu sng ca n tip cn v n ng ct h


cnh.
H.15.1 Vic nhn bit n ph thuc vo cm gic v tng phn gia n v nn ca
n. Nu bay ban ngy, trn ng tip cn cn cng chiu sng ti thiu 2000 hoc
3000 cd, n tip cn phi c cng chiu sng khong 20.000 cd. Trong iu kin
sng m ban ngy rt sng, c th khng c n cng chiu sng hiu qu. Mt
khc, khi thi tit quang trong m ti c th cn cng chiu sng khong 100 cd cho
n tip cn v 50 cd cho n mp ng CHC. Tuy nhin ngay c khi n gn hn min
chiu sng nhn thy c th phi cng i khi vn cho rng cc n mp ng CHC
khng sng.
H.15.2 Trong sng m nh sng b tn x rt cao. Ban m nh sng tn x ny lm tng
sng ca sng m trn khu vc tip cn v ng CHC cho nn, tng tm nhn
ca n th phi tng cng ca chng ln trn 2000 hay 3000 cd. Khi c gng tng tm
xa chiu sng cc n c th c nhn thy ch yu vo ban m th cng ca
chng khng c tng qu mc lm cho phi cng b chi khong cch gn.
H.15.3 T nhng iu ni trn cho thy vic iu chnh cng cc n trong h thng
n tip cn ca sn bay cho ph hp vi cc iu kin d kin l rt quan trng nhm t

304

TCVN 8753 : 2011


c hiu qu tt nht m khng gy chi mt phi cng. Cng thch hp cho nhng
trng hp ring bit ph thuc vo c sng ca nn v tm nhn.

H.16 Khu vc tn hiu.


Khu vc tn hiu ch s dng cc tn hiu nhn bng mt trn mt t lin lc vi
my bay ang bay. Nhng tn hiu ny cn thit cho sn bay khng c i kim sot ti sn
bay hoc c s dch v thng bo tin tc hng khng hoc sn bay cho my bay khng c
thit b v tuyn s dng. Cc n tn hiu mt t bng mt c gi tr trong trng hp
hng thng tin v tuyn 2 chiu vi my bay. Tuy nhin cn lu rng loi thng tin m
cc tn hiu nhn bng mt trn mt t c th truyn i thng c cng b trong AIP
hoc NOTAM. Do phi lun chng nhu cu cc tn hiu trn mt t bng mt trc khi
xy dng khu vc tn hiu ny.

H.17 Cc dch v khn nguy v cu ho.


H.17.1 Hnh chnh
H.17.1.1 Dch v khn nguy v cu ho sn bay c t di s lnh o ca gim
c qun l khai thc sn bay. l ngi chu trch nhim m bo t chc, trang b,
bin ch o to v khai thc dch v ny hon thnh y cc chc nng chuyn
mn.
H.17.1.2 Trong khi vch k hoch chi tit tin hnh tm kim v khn nguy, Gim c qun
l khai thc sn bay cn thng nht k hoch ca mnh vi cc trung tm phi hp khn
nguy thch hp bo m xc nh cc gii hn tng ng v trch nhim i vi tai nn
my bay trong vng ln cn sn bay.
H.17.1.3 S phi hp gia cc b phn khn nguy, cu ho mt sn bay v nhng c
s bo v cng cng nh: i cu ho a phng, lc lng cng an phng v b bin
v cc bnh vin cn c thc hin bng mt hp ng tho thun trc v vic phn
cng trch nhim h tr khi c tai nn my bay.
H.17.1.4 Cn c bn to vung ca sn bay v vng ph cn ca sn bay cung
cp cho cc b phn hu quan ca sn bay. Phi ch r a hnh, ng vo sn bay v v
tr cc ngun cp nc lin quan trn bn . Bn ny c treo cng khai i kim
sot sn bay v trm cu ho v c cung cp cho cc xe khn nguy, cu ho v cc xe
h tr khc cn thit phc v cho vic ng ph trc tai nn hay s c my bay. Cc bn
sao cng cn c cp cho cc c quan bo v cng cng.

305

TCVN 8753 : 2011


H.17.1.5 Cc bn hng dn phi hp phi nu trch nhim ca cc bn lin quan v cch
hot ng ng ph trong tnh hung khn cp. Cc hng dn ny phi c nghin cu
v ph bin n cc i tng lin quan.
H.17.2 Hun luyn
Chng trnh hun luyn bao gm hng dn ban u v nh k hun luyn t
nht v nhng lnh vc sau:
a) hiu bit v sn bay;
b) hiu bit v my bay;
c) an ton cho nhn vin khn nguy cu ho;
d) h thng thng tin khn nguy trn sn bay, bao gm c bo chy lin quan n
my bay;
e) s dng bnh cu ho, vi nc, thang v nhng thit b khc theo ng vi yu
cu ca 13.2 mc 13;
f) s dng cc loi cht cha chy theo nh yu cu ca 13.2 mc 13;
g) tr gip khn, cp cu ngi khi my bay;
h) thc hin cha chy;
i) lm quen vi cu to v s dng thit b khn nguy v cu ho, khn nguy v
cha chy cho my bay;
j) hng ho nguy him;
k) hiu bit v nhim v i cu ho theo k hoch khn nguy ca sn bay;
l) qun o bo v v phng hi c.
H.17.3 Mc bo v cho php
H.17.3.1 Trong 13.2 mc 13 phn loi sn bay theo mc ch khn nguy v cu ho vi
mc bo v tng ng.
H.17.3.2 Tuy nhin, trong 13.2.3 mc 13 cho php mc bo v thp hn trong thi gian
ngn khi s ln hot ng cao nht ca my bay thng s dng sn bay di 700 ln
trong 3 thng lin tip bn nht. Cn phi ch trong 9.2.3 l c s khc nhau ln v kch
thc ca my bay trong s 700 ln hot ng.
H.17.4 Thit b khn nguy trong cc mi trng kh khn
H.17.4.1 Thit b khn nguy v cc dch v ph hp sn c trong sn bay khu vc c b
mt nc, khu vc m ly v cc mi trng kh khn khc m cc xe c bnh c th
306

TCVN 8753 : 2011


khng hot ng c. Cn c bit ch iu ny khi mt trong cc giai on hot ng
tip cn/xut pht c thc hin pha trn cc khu vc .
H.17.4.2 Thit b khn nguy c t trn thuyn hoc cc phng tin c gii khc nh
trc thng v xe li nc hoc cc xe trn m khng kh c th hot ng trong khu vc
ln cn. Cc phng tin c gii c b tr sao cho c th nhanh chng n cc khu vc
cn phc v ng ph.
H.17.4.3 Ti sn bay c nc bao quanh, thuyn hoc phng tin c gii khc c u
tin b tr trn sn bay v v tr thun li h thu. Nu cc phng tin c gii ny b
tr ngoi sn bay, chng c t di s qun l ca c s dch v khn nguy v cu
ho sn bay, nu khng th phi chu s qun l ca cc t chc cng cng v c nhn gn
nht (nh cng an, qun i, thanh tra cng, bo v b bin) phi hp hnh ng cng vi
cc c s dch v khn nguy cu ho sn bay .
H.17.4.4 Thuyn hoc cc phng tin c gii khc phi m bo c tc cng cao
cng tt ti hin trng tai nn trong thi gian ngn nht. gim kh nng thng
vong trong khi khn nguy, cc thuyn phn lc c u tin s dng hn cc thuyn c
cnh qut nc, tr khi cnh qut ca cc thuyn s dng hiu qu hn. Phi chn cc
thit b ph hp vi cc khu vc c nc xung quanh. Cc phng tin c gii s dng
trong dch v ny c trang b km theo thuyn cu h v phao theo nhu cu ca cc
my bay ln hn thng s dng sn bay, c trang b thng tin v tuyn hai chiu, n pha
cho cc hot ng ban m. Nu my bay hot ng trong cc thi k c tm nhn thp th
cn c hng dn ph hp cho cc xe khn nguy ng ph trong trng hp ny.
H.17.4.5 Nhn vin ph trch s dng thit b c o to y v thnh tho cng tc
khn nguy trong mi trng ph hp.
H.17.5 Cc phng tin thng tin, khn nguy.
H.17.5.1 m bo truyn pht tin chc chn trong cc trng hp khn cp cn thit v
thng tin hng ngy cn c quy nh v dng in thoi c bit, thng tin v tuyn hai
chiu v cc h thng bo ng ni chung cho dch v khn nguy, cu ho. Tu thuc vo
cc yu cu c th ca tng sn bay, cc phng tin ny phc v cho cc mc ch sau:
a) thng tin trc tip gia nh khai thc v trm cu ho sn bay m bo bo
ng kp thi v iu hnh xe khn nguy v cu ho v nhn vin kp thi khi my
bay gp tai nn hoc s c;
b) thng tin trc tip gia cc dch v khn nguy, cu ho v t bay ca my bay
trong trng hp khn cp;
c) cc tn hiu khn cp dng triu tp cc nhn vin khng trc ca;

307

TCVN 8753 : 2011


d) khi cn, tp hp c cc c s chnh lin quan n dch v trong hoc ngoi
sn bay; v
e) duy tr thng tin bng b m hai chiu vi cc xe khn nguy v cu ho ti hin
trng my bay gp nn hoc s c.
H.17.5.2 Xe cu thng v cc phng tin y t di chuyn cc trng hp thng
vong do tai nn my bay theo s ch o trc tip ca ngi c thm quyn v theo k
hoch d phng khn nguy trong mi trng hp cp cu.

H.18 Ngi li xe.


H.18.1 C quan c thm quyn chu trch nhim v qun l phng tin c gii trn khu
CHC phi chng nhn rng ngi li xe c trnh ph hp. iu ny bao gm s hiu
bit v chc nng ca ngi li xe v:
a) a hnh sn bay;
b) cc k hiu ca sn bay nh cc bin bo hiu, sn tn hiu v n;
c) cc quy tc dng b m;
d) cc thut ng v cm t dng cho qun l sn bay bao gm c bng ch ci
ICAO;
e) cc quy tc dch v khng lu lin quan n cc hot ng mt t;
f) cc quy tc v quy trnh ca cng hng khng;
g) cc chc nng chuyn mn c bit yu cu, v d trong khn nguy v cu ho.
H.18.2 Ngi li xe phi c nng lc thch hp trong:
a) qun l hoc s dng thit b trn xe truyn pht/ nhn tin;
b) hiu v tun th yu cu ca kim sot khng lu v lut giao thng quc gia;
c) iu khin phng tin c gii trn sn bay; v
d) cc k nng c bit i hi i vi chc nng c th.
Ngoi ra, theo yu cu v chc nng chuyn mn, ngi li xe phi c giy php li
xe ca Nh nc, giy php hot ng iu khin sng v tuyn v cc giy php khc.
H.18.3 Nhng iu trn c p dng tu theo vai tr li xe. N khng yu cu tt c cc
li xe phi c o to cng mt trnh , v d nhn vin bo v trn sn .
H.18.4 Nu c cc quy trnh c bit cho cc hot ng tm nhn thp th cn kim tra
kin thc ca nhn vin li xe v cc quy trnh qua cc ln kim tra nh k.
308

TCVN 8753 : 2011

H.19 Phng php ACN-PCN cng b sc chu ti ca mt ng sn bay.


H.19.1 Hot ng qu ti
H.19.1.1 Qu ti mt ng c th do ti trng qu ln hoc s ln s dng tng ng k
hoc c hai. Ti trng ln hn ti trng tnh ton (theo thit k hoc nh gi) s lm gim
tui th s dng, trong khi ti trng nh hn s lm tng tui th. Do qu ti, mt ng
vi bn cht kt cu khng chu c ti ln hn nhiu gii hn c th nn d b hng t
bin. Theo tnh cht, mt ng c th chu ti i vi s lng ti tnh ton tc dng trong
sut thi k s dng. Vic qu ti nh c th chp nhn c nu c li cho d gim tui
th ca mt ng lm mt ng nhanh hng. i vi cc hot ng m mc qu ti
v tn sut s dng cao hn, nu khng c phn tch chi tit th cn theo cc tiu ch:
a) i vi mt ng mm, my bay hot ng khng thng xuyn vi ACN khng
vt qu 10% PCN cng b th khng nh hng xu n mt ng;
b) i vi cc mt ng cng hoc hn hp, trong tm mt ng l chnh, my
bay hot ng khng thng xuyn vi ACN khng vt qu 5 % PCN cng b th
khng nh hng xu ti mt ng;
c) nu khng bit c kt cu ca mt ng th hn ch p dng mc qu ti 5%;
v
d) s ln hot ng qu ti ca mt ng hng nm khng vt qu 5% tng hot
ng ca my bay hng nm.
H.19.1.2 Cc hot ng qu ti ca my bay nh vy khng lm cho mt ng c du
hiu qu ti hoc hng. Ngoi ra phi trnh qu ti trong thi k m t khi cng mt
ng hay nn t c th b yu i do nh hng ca nc. nhng ni c th c cc
hot ng qu ti, Ngi c thm quyn phi xem xt cc iu kin mt ng v cc tiu
chun hot ng qu ti trong tng thi k hot ng trnh cc hot ng qu ti lm
gim tui th mt ng dn n phi i tu mt ng.
H.19.2 ACN i vi mt s loi my bay
thun li, mt s loi my bay c th c nh gi qua phn cp ACN tu thuc
vo mt ng cng v mm cn c vo 4 loi nn t trong 6.6.6, b mc 6.

309

TCVN 8753 : 2011


Ph lc I
(Quy nh)
Cc b mt gii hn chng ngi vt

310

TCVN 8753 : 2011


Ph lc K
(Tham kho)
Chuyn i h n v
Stt
1

Loi
Linear mesure
Inch Centimeters
Feet Meters
Miles Kilometers
Nautical miles- Kilometers
Area Din tch
Inches2 - Centimeters2
Feet2 - Meters2
Volume - Th tch
Inches3 Centimeters3
Feet3 Meters3
Weight Trng lng
Pounds Kilograms
Ton Metric Ton
Liquit measure-o cht lng
Quarts Liters
Gallon Liters
Velocity- Vn tc
Miles/Hr - Kilometers/Hr
Knots - Kilometers/Hr
Presure - p sut
Pounds/in2 Kilograms/cm2
Pounds/ft2 Kilograms/m2
Rate Gia ti
Pounds/min Kilograms/min
Gallons/min Liters/min
Temp Nhit
Farenheit Centigrade

i thun

i ngc

1in = 2,54 cm
1ft=0,3048 m
1mi=1,609 km
1Nmi=1,853km

1cm=0,3937 in
1m=3,281 ft
1km=0,6214mi
1km=0,5396 Nmi

1In2= 6,452Cm2
1Ft2= 0,929m2

1 Cm2= 0,155In2
1 m2= 10,76Ft2

1In3= 16,39Cm3
1Ft2= 0,283m2

1 Cm2= 0,061In3
1 m3= 35,31Ft3

1Lb=0,4536 kg
1 t =0,907 Metric ton

1kg=2,205Lb
Metric ton=1,102 t

1qt = 0,946 L
1Gal = 3,785 L

1L = 1,67 qt
1 L = 0,264gal

1m/h = 1,609 km/h


1kn=1,853 km/h

1km/h=0,621m/h
1km/h=0,539 kn

1Psi=0,070 kg/ cm2


1Psf=4,882 kg/cm2

1kg/cm2=14,22Psi
1kg/ cm2=0,204Psf

1Lb/min=0,453kg/min
1Gal/min=3,785L/min

1kg/min=2,204
Lb/min
1L/min=0,264Gal/min

C=5/9 (0 F-32)

F=9/5(0 C+32)

311

TCVN 8753 : 2011


Ph lc L
(Tham kho)
Mt s thut ng ting Anh tng ng s dng trong Tiu chun ny.
(Theo trnh t ch ci A.B,C trong ting Anh)
Ting Anh

Stt
1.

Ting Vit

Aeronautical Information Publication


(AIP)

Bn thng bo tin tc hng khng


(AIP).

2.

Accuracy

chnh xc

3.

Accelerate-stop distance: ASDA

C ly dng khn cp c th: ASDA

4.

Aircraft stand taxilane

ng ln vo v tr my bay

5.

Aeronautical Information Regulation and


Control (AIRAC )

H thng gim st v qun l thng tin


hng khng (AIRAC) (Kim sot v iu
chnh tin tc hng khng )

6.

Aeronautical information services (AIS)

C s cung cp dch v thng bo tin


tc hng khng (AIS)

7.

Air navigation services (ANS)

H thng (Dch v) dn ng hng


khng - ANS.

8.

Airport

Cng Hng khng

9.

Air traffic services ATS

Dch v giao thng hng khng (Khng


lu - ATS)

10.

Annex

Ph c

11.

Aviation Security

An ton hng khng

12.

Apron taxiway

ng ln trn sn my bay

13.

Aerodrome

Sn bay

14.

Aerodrome beacon

n tn hiu sn bay

15.

Aerodrome certificate

Giy chng nhn khai thc sn bay

16.

Aerodrome elevation

Mc cao/ cao sn bay

17.

Aerodrome identification sign

Bin bo hiu nhn bit sn bay

18.

Aerodrome reference point.

im quy chi sn bay

19.

Aerodrome traffic density

Mt giao thng sn bay

20.

Aeronautical beacon

n tn hiu hng khng

312

TCVN 8753 : 2011


21.

Aeronautical ground light

n tn hiu giao thng hng khng mt


t

22.

Aeroplane reference field length

Chiu di ct h cnh (di CHC) chun


ca my bay

23.

Aircraft Clacification Number (ACN)

S phn cp my bay (ACN)

24.

Aircraft stand

V tr my bay

25.

Apron

Sn my bay

26.

Apron management service

Dch v qun l sn

27.

Barrette

n barret (Thanh sng)

28.

Coordinated Universal Time (UTC)

H to gi quc t (UTC)

29.

Commission Internationale LEclairage


CIE

U ban chiu sng quc t (CIE)

30.

Calendar

Lch

31.

Calendar Gregorian

Lch Gregorian

32.

Capacitor discharge light

n nhy

33.

Clearway

Di quang

34.

Cyclic redundancy check CRC

Kim tra d nh k

35.

Common reference systems

Cc h qui chiu chung.

36.

Data quality

Cht lng d liu

37.

Datum

B d liu

38.

Declared Distances

Cc c ly cng b

39.

Dependent parallel approaches

Tip cn h cnh song song ph thuc

40.

Displaced threshold

Ngng dch chuyn ca ng CHC

41.

Effective intensity

Cng hiu dng

42.

Ellipsoid height (Geodetic height)

cao Elipsoid ( cao trc a)

43.

Fixed light

n sng lin tc

44.

Frangible object

Vt d gy

45.

Fixed message sign

Bin bo hiu thng tin c nh

46.

Geographic information Terminology

Thut ng - Thng tin a l

313

TCVN 8753 : 2011


47.

Geographic information Temporal


schema

S - Thng tin a l

48.

Geodetic datum

D liu trc a

49.

Geoid

Mt Geoid

50.

Geoid undulation

a hnh ca mt Geoid

51.

Hazard beacon

n cnh bo nguy him

52.

Heliport

Sn bay trc thng

53.

Holding bay

Sn ch

54.

Human Factors principles

Nguyn tc nhn t con ngi

55.

Human performance

Hnh vi con ngi

56.

International Standard Organisation


(ISO)

T chc tiu chun ho quc t (ISO)

57.

Identification beacon

n nh v hng khng

58.

Independent parallel approaches

Tip cn h cnh song song c lp

59.

Independent parallel departures

Ct cnh song song c lp

60.

Instrument runway

ng CHC c thit b

61.

Instrument landing system ILS

H thng h cnh bng thit b -ILS

62.

Intergrity - aeronautical data

Tnh nguyn vn - d liu hng khng

63.

Intermediate holding position

V tr ch trung gian

64.

Instrument meteorological condition


IMC

iu kin thi tit bay bng thit b IMC

65.

International Civil Aviation Organization


ICAO

T chc Hng khng dn dng quc t


(ICAO).

66.

Landing distance available: LDA

C ly h cnh c th.: LDA

67.

Landing area

Khu vc h cnh

68.

Landing direction indicator

Vt ch hng h cnh

69.

Laser-beam critical flight zone (LCFZ)

Vng bay gii hn bi Laze (LCFZ)

70.

Laser-beam free flight zone (LFFZ)

Vng bay c lp khng Laze (LFFZ)

71.

Laser-beam sensitive flight zone (LSFZ)

Vng bay chu nh hng ca Laze


(LSFZ)

72.

Lighting system reliability

tin cy ca h thng n

314

TCVN 8753 : 2011


73.

Manoeuvring area

Khu ct h cnh

74.

Marker

Ct mc

75.

Marking

Sn tn hiu

76.

Microwave landing system - MLS

H thng thit b h cnh bng sng


ngn (Viba)-MLS

77.

Movement area

Khu bay (Khu di chuyn)

78.

Non-precision approach runway

ng CHC tip cn gin n

79.

Near - parallel runways

ng CHC gn song song

80.

Non - instrument runway

ng CHC khng c thit b

81.

Normal flight zone (NFZ)

Vng bay bnh thng (NFZ)

82.

Obstacle

Chng ngi vt hng khng (CNV)

83.

Obstacle clearance altitude/heigh


(OCA/H)

cao hoc chiu cao vt chng


ngi
vt.
(Obstacle
clearance
altitude/height (OCA/H))

84.

Obstacle limitation surface (OLS)

B mt gii hn chng ngi vt (OLS)

85.

Obstacle protection surface OPS

B mt bo v chng ngi vt - OPS

86.

Obstacle free zone (OFZ)

Vng phi chng ngi vt (OFZ)

87.

Orthometric height

Chiu cao trc tm

88.

Pavement classification number (PCN)

S phn cp mt ng (PCN)

89.

Precision approach runway, category I

ng CHC tip cn chnh xc CAT I

90.

Precision approach runway, category II

ng CHC tip cn chnh xc CAT II

91.

Precision approach runway, category III

ng CHC tip cn chnh xc CAT III

92.

Precision approach runway

ng CHC tip cn chnh xc

93.

Primary runway

ng CHC chnh

94.

Protected flight zone

Vng bay c bo v

95.

Road

ng

96.

Road - holding position

V t ch trn ng t.

97.

Runway

ng CHC

98.

Runway end safety area

Bo him u ng CHC (RESA)

315

TCVN 8753 : 2011


99.

Runway guard light

n bo v ng CHC

100.

Runway- holding position

V tr ch ng CHC

101.

Runway strip

Di CHC

102.

Runway turn pade

Sn quay u ng CHC

103.

Runway visual range (RVR))

Tm nhn ng CHC

104.

Rapid exit taxiway

ng ln thot nhanh

105.

Reference code

Phn cp sn bay - M hiu sn bay.

106.

Radio altimeter operating area- RAOA

107.

Radio navigation aid- RNA

Thit b v tuyn o cao- RAOA


Thit b v tuyn dn ng hang
khng RNA

108.

Safety management system.

H thng qun l an ton

109.

Segregated parallel operations

Hot ng song song tch chiu

110.

Shoulder

L ng

111.

Sign

Bin bo hiu

112.

Variable message sign

Bin bo hiu thng tin thay i (Bin


bo hiu in t)

113.

Signal area

Khu vc tn hiu

114.

Station declination

lch kim la bn ca i

115.

Stopway

Di hm phanh u

116.

Switch-over time (light)

Thi gian chuyn mch (n)

117.

Take - off runway

ng ct cnh

118.

Taxiway

ng ln

119.

Take- off run available: TORA

C ly chy c th: TORA

120.

Take- off distance available: TODA

C ly ct cnh c th: TODA

121.

Taxiway intersection

Nt giao ng ln

122.

Taxiway strips

Di ng ln (Di ln)

123.

Threshold

Ngng ng CHC

124.

Touch down zone

Vng chm bnh

125.

Usability factor

H s s dng

126.

Horizontal reference system

H qui chiu ngang

316

TCVN 8753 : 2011


127.

Vertical reference system

H qui chiu ng

128.

Temporal reference system

H qui chiu thi gian (H thng lch)

129.

Gregorian Calendar

Lch Gregorian

130.

Very high frequency omnidirectional


radio range - VOR

i dn ng a hng sng cc
ngn - VOR

131.

Visual meteorological conditions VMC

iu kin thi tit bay bng mt- VMC

132.

World Geodetic System - WGS-84

H thng o c ton cu - WGS-84

317

TCVN 8753 : 2011


Ph lc M
(Tham kho)
S tng ng ca Sn bay dn dng-Yu cu chung v thit k v
khai thc vi Annex-14 phin bn 2009
M.1 Cc iu khon
Stt

Annex 14 ICAO

Sn bay dn dng-Yu cu chung v thit


k v khai thc

1.

Abbreviations and symbols

2.

Publications

3.

FOREWORD

Li ni u.
Li gii thiu.

4.
5.

CHAPTER 1. General

6.

1.1 Definitions

7.

1.2 Applicability

1. Phm vi p dng ( mc1-9 annex14)

8.

2. Ti liu vin dn.

9.

3. Thut ng v nh ngha

10.

4. K hiu v ch vit tt

11.

5. Quy nh chung

12.

1.3 Common reference systems.

5.1. Cc h qui chiu chung.

13.

5.1.1 H qui chiu ngang

14.

5.1.2 H qui chiu ng

15.

5.1.3 H qui chiu thi gian

16.

1.4 Certification of aerodromes.

5.2. Giy chng nhn khai thc cng hng


khng, sn bay.

17.

1.5 Safety management

5.3 Qun l an ton hng khng

18.

1.6 Airport design

5.4 Thit k cng hng khng, sn bay

19.

1.7 Reference code

5.5. Phn cp sn bay - M hiu sn bay

20.

CHAPTER 2. Aerodrome data

6. Cc thng s sn bay.

21.

2.1 Aeronautical data

6.1. Cc d liu hng khng.

22.

2.2 Aerodrome reference point

6.2. im quy chiu sn bay.

23.

2.3 Aerodrome and runway

6.3. Cao sn bay v ng ct h cnh.

elevations
24.

25.

318

2.4 Aerodrome reference

6.4. Nhit khng kh tham chiu ca sn

temperature

bay.

2.5 Aerodrome dimensions and

6.5. Kch thc sn bay v thng tin lin

related information

quan.

TCVN 8753 : 2011


26.

2.6 Strength of pavements

6.6. Sc chu ti ca mt ng sn bay.

27.

2.7 Pre flight altimeter check

6.7. V tr kim tra my o cao trc khi

location

bay.

28.

2.8 Declared distances

6.8. Cc khong cch cng b.

29.

2.9 Condition of the movement area

6.9. Tnh trng khu bay v cc cng trnh

and related facilities

lin quan.

30.

2.10 Disabled aircraft removal

6.10. Di chuyn my bay hng.

31.

2.11 Rescue and fire fighting

6.11. Khn nguy v cu ho.

32.

2.12 Visual approach slope

6.12. H thng ch th dc tip cn bng

indicator systems

mt.

2.13 Coordination between

6.13. Phi hp gia cc c s cung cp

aeronautical information services

dch v thng bo tin tc hng khng v nh

and aerodrome authorities

khai thc cng hng khng.

CHAPTER 3. Physical

7. Cc c tnh vt l ca sn bay (cc yu

characteristic

t hnh hc v iu kin t nhin).

35.

3.1 Runways

7.1. ng ct h cnh.

36.

3.2 Runway shoulders

7.2. L ng ct h cnh.

37.

3.3 Runway turn pads

7.3. Sn quay u ng ct h cnh.

38.

3.4 Runway strips

7.4. Di ct h cnh

39.

3.5 Runway end safety areas

7.5. Bo him u ng ct h cnh.

40.

3.6 Clearways

7.6. Di quang.

41.

3.7 Stopways

7.7. Di hm phanh u.

42.

3.8 Radio altimeter operating area

7.8. Khu vc hot ng ca thit b v tuyn

33.

34.

o cao
43.

3.9 Taxiways

7.9. ng ln.

44.

3.10 Taxiway shoulders

7.10. L ng ln.

45.

3.11 Taxiway strips

7.11. Di ln.

46.

3.12 Holding bays, runway-holding

7.12. Sn ch, v tr ch ng ct h cnh

positions, intermediate holding

v v tr ch ng.

positions and road-holding positions


47.

3.13 Aprons

7.13. Sn my bay.

48.

3.14 Isolated aircraft parking

7.14. V tr my bay cch ly.

position
49.

3.15 De-icing/anti-icing facilities

50.

CHAPTER 4. Obstacle restriction

8. Tnh khng, chng ngi vt v khc

and removal

phc chng ngi vt.

4.1 Obstacle limitation surfaces

8.1. Tnh khng sn bay v cc b mt gii

51.

319

TCVN 8753 : 2011


hn chng ngi vt (OLS) .
52.

4.2 Obstacle limitation requirements

8.2. Yu cu gii hn chng ngi vt.

53.

4.3 Objects outside the obstacle

8.3. Vt th ngoi cc b mt gii hn

limitation surfaces

chng ngi vt.

54.

4.4 Other objects

8.4. Nhng vt th khc.

55.

CHAPTER 5. Visual aids for

9. Thit b ph tr dn ng hng khng

navigation

bng mt

5.1 Indicators and signalling

9.1. Thit b ph tr dn ng v pht tn

devices

hiu.

57.

5.1.1 Wind direction indicator

9.1.1. ng gi.

58.

5.1.2 Landing direction indicator

9.1.2. Ch hng h cnh.

59.

5.1.3 Signalling lamp

9.1.3. n tn hiu.

60.

5.1.4 Signal panels and signal area

9.1.4. Cc bng tn hiu v cc khu vc tn

56.

hiu.
61.

5.2 Markings

9.2. Sn tn hiu.

62.

5.2.1 General

9.2.1. Khi qut

63.

5.2.2 Runway designation marking

9.2.2. Sn tn hiu ch hng ng CHC.

64.

5.2.3 Runway centre line marking

9.2.3. Sn tn hiu tim ng CHC.

65.

5.2.4 Threshold marking

9.2.4. Sn tn hiu nh du ngng ng


CHC.

66.

5.2.5 Aiming point marking

9.2.5. Sn tnh hiu nh du im ngm.

67.

5.2.6 Touchdown zone marking

9.2.6. Sn tn hiu nh du vng chm


bnh.

68.

5.2.7 Runway side stripe marking

9.2.7. Sn tn hiu cnh ng CHC.

69.

5.2.8 Taxiway centre line marking

9.2.8. Sn tn hiu tim ng ln.

70.

5.2.9 Runway turn pad marking

9.2.9. Sn tn hiu sn quay u ng


CHC.

71.

5.2.10 Runway holding position

9.2.10. nh du v tr ch ng CHC.

marking
72.

5.2.11 Intermediate holding position

9.2.11. Sn tn hiu v tr ch ln trung gian.

marking
5.2.12 VOR aerodrome checkpoint

9.2.12. Sn tn hiu nh du im kim tra

marking

i VOR trn sn bay

74.

5.2.13 Aircraft stand marking

9.2.13. Sn tn hiu v tr my bay.

75.

5.2.14 Apron safety lines

9.2.14. Vch sn tn hiu an ton ca sn

73.

my bay.

320

TCVN 8753 : 2011


5.2.15 Road holding position

9.2.15. Sn tn hiu nh du v tr ng

marking

ch ln.

5.2.16 Mandatory instruction

9.2.16. Hng dn k sn tn hiu bt

marking

buc.

78.

5.2.17 Information marking

9.2.17. Sn tn hiu thng bo.

79.

5.3 Lights

9.3. Cc loi n.

80.

5.3.1 General

9.3.1. Tng quan.

81.

5.3.2 Emergency lighting

9.3.2. H thng n d phng.

82.

5.3.3 Aeronautical beacons

9.3.3. n tn hiu hng khng.

83.

5.3.4 Approach lighting systems

9.3.4. H thng n tip cn.

84.

5.3.5 Visual approach slope

9.3.5. H thng ch dn dc tip cn bng

indicator systems

mt (VASIS)

85.

5.3.6 Circling guidance lights

9.3.6. n hng dn bay vng.

86.

5.3.7 Runway lead in lighting

9.3.7. H thng n ca vo ng CHC.

76.

77.

systems
87.

5.3.8 Runway threshold

9.3.8. n nh du ngng ng CHC.

identification lights
88.

5.3.9 Runway edge lights

9.3.9. n l ng CHC.

89.

5.3.10 Runway threshold and wing

9.3.10. n ngng ng CHC v n

bar lights

cnh ngang.

90.

5.3.11 Runway end lights

9.3.11. n cui ng CHC .

91.

5.3.12 Runway centre line lights

9.3.12. n tim ng CHC

92.

5.3.13 Runway touchdown zone

9.3.13 n vng chm bnh ng CHC.

lights
93.

5.3.14 Rapid exit taxiway indicator

9.3.14. n bo hiu ng ln thot nhanh

lights
94.

5.3.15 Stopway lights

9.3.15. n di hm phanh u

95.

5.3.16 Taxiway centre line lights

9.3.16. n tim ng ln.

96.

5.3.17 Taxiway edge lights

9.3.17. n l ng ln.

97.

5.3.18 Runway turn pad lights

9.3.18 n sn quay u ng CHC

98.

5.3.19 Stop bars

9.3.19. n vch dng.

99.

5.3.20 Intermediate holding position

9.3.20. n v tr ch ln trung gian.

lights
100.

5.3.21 De-icing/anti-icing facility exit

9.3.21. n thot cc sn cnh ng CHC

lights
101.

5.3.22 Runway guard lights

9.3.22. n bo v ng CHC.

321

TCVN 8753 : 2011


102.

5.3.23 Apron floodlighting

9.3.23. n chiu sng sn .

103.

5.3.24 Visual docking guidance

9.3.24. H thng ch dn my bay bng

system

mt

5.3.25 Advanced visual docking

9.3.25

guidance system

mt t ng

5.3.26 Aircraft stand manoeuvring

9.3.26. n ch dn di chuyn v tr my

guidance lights

bay

106.

5.3.27 Road holding position light

9.3.27. n v tr ch trn ng ln.

107.

5.4 Signs

9.4. Bin bo.

108.

5.4.1 General

9.4.1. Tng quan.

109.

5.4.2 Mandatory instruction signs

9.4.2. Bin bo hiu bt buc (cm).

110.

5.4.3 Information signs

9.4.3. Bin bo hiu thng tin (Bin thng

104.

105.

H thng ch dn my bay bng

bo).
5.4.4 VOR aerodrome checkpoint

9.4.4. Bin bo hiu v tr kim tra i VOR

sign

sn bay.

112.

5.4.5 Aerodrome identification sign

9.4.5. Bin bo hiu nhn bit sn bay.

113.

5.4.6 Aircraft stand identification

9.4.6. Bin bo hiu v tr my bay.

111.

signs
114.

5.4.7 Road holding position sign

9.4.7. Bin bo hiu v tr ch trn ng


ln.

115.

5.5 Markers

9.5. Mc.

116.

5.5.1 General

9.5.1. Khi qut.

117.

5.5.2 Unpaved runway edge

9.5.2. Mc cnh ng CHC khng c mt

markers

ng nhn to

118.

5.5.3 Stopway edge markers

9.5.3. Mc cnh di hm phanh u.

119.

5.5.4 Edge markers for snow

9.5.4. Mc cnh dng cho ng CHC kh

covered runways

nhn bit.

120.

5.5.5 Taxiway edge markers

9.5.5. Mc cnh ng ln.

121.

5.5.6 Taxiway centre line markers

9.5.6. Mc hiu tim ng ln.

122.

5.5.7 Unpaved taxiway edge

9.5.7. Mc cnh ng ln khng c mt

markers

ng nhn to

123.

5.5.8 Boundary markers

9.5.8. Mc ng bin.

124.

CHAPTER 6. Visual aids for

10. nh du cnh bo chng ngi vt

denoting obstacles

nhn bng mt.

6.1 Objects to be marked and/or

10.1. i tng phi nh du v chiu

lighted

sng.

125.

322

TCVN 8753 : 2011


126.

6.2 Marking of objects

10.2 nh du cc vt th.

127.

6.3 Lighting of objects

10.3. Chiu sng chng ngi vt.

128.

6.4 Wind turbines

10.4 Tuc bin gi

129.

CHAPTER 7. Visual aids for

11. nh du cnh bo khu vc hn ch

denoting restricted use areas

bay bng mt

7.1 Closed runways and taxiways,

11.1. ng ca ng ct h cnh v

or parts thereof

ng ln hoc tng b phn ca chng.

131.

7.2 Non-load-bearing surfaces

11.2. Cc b mt khng chu ti.

132.

7.3 Pre-threshold area

11.3. Khu vc trc ngng ng ct h

130.

cnh.
133.

7.4 Unserviceable areas

11.4. Cc khu vc khng s dng.

134.

CHAPTER 8. Electrical systems

12. H thng in.

135.

8.1 Electrical power supply systems

12.1. H thng cp in cho thit b ph tr

for air navigation facilities

dn ng hng khng .

136.

8.2 System design

12.2. Thit k h thng in.

137.

8.3 Monitoring

12.3. Gim st.

138.

CHAPTER 9. Aerodrome

13. Khn nguy v cc dch v khc.

operational services, equipment


and installations
139.

9.1 Aerodrome emergency planning

13.1. Lp k hoch khn nguy sn bay

140.

9.2 Rescue and fire fighting

13.2. Khn nguy v cu ho.

141.

9.3 Disabled aircraft removal

13.3. Di chuyn my bay hng

142.

9.4 Wildlife strike hazard reduction

13.4. Gim ri ro do ng vt hoang d.

143.

9.5 Apron management service

13.5. Dch v iu hnh sn my bay.

144.

9.6 Ground servicing of aircraft

13.6. Phc v mt t cho my bay.

145.

9.7 Aerodrome vehicle operations

13.7. Hot ng ca phng tin c gii


trong sn bay.

9.8 Surface movement guidance

13.8. H thng ch dn v kim sot di

and control systems

chuyn trn mt t.

9.9 Siting of equipment and

13.9. V tr, xy dng v lp t trang thit b

installations on operational areas

trn cc khu vc khai thc.

148.

9.10 Fencing

13.10. Hng ro.

149.

9.11 Security lighting

13.11. n bo v.

150.

CHAPTER 10. Aerodrome

14. Bo dng sn bay.

146.

147.

maintenance
151.

10.1 General

14.1. Khi qut.

323

TCVN 8753 : 2011


152.

10.2 Pavements

14.2. Mt ng.

153.

10.3 Runway pavement overlays

14.3. Cc lp bo v mt ng CHC.

154.

10.4 Visual aids

14.4. Cc phng tin nhn bng mt.

155.

APPENDIX 1. Colours for

Ph lc A. (Quy nh) Mu sc cho n hng

aeronautical ground lights,

khng mt t, sn tn hiu, bin bo hiu

markings, signs and panels

v bng hiu.

156.

1. General.

A.1. Khi qut.

157.

2. Colours for aeronautical ground

A.2. Mu sc cho n hng khng mt t.

lights
158.

159.

160.

3. Colours for markings, signs and

A.3. Mu sc cho sn tn hiu, bin bo hiu

panels

v bng hiu.

APPENDIX 2. Aeronautical ground

Ph lc B. (Quy nh) Cc c tnh n hng

light characteristics

khng mt t.

APPENDIX 3. Mandatory

Ph lc C. (Quy nh) Sn tn hiu ch dn

instruction markings and

bt buc v sn tn hiu thng tin.

information markings
161.

APPENDIX 4. Requirements

Ph lc D. (Quy nh) Yu cu thit k cc

concerning design of taxiing

bin bo hiu ch dn ln.

guidance signs
162.

163.

164.

APPENDIX 5. Aeronautical data

Ph lc E. (Quy nh) Yu cu cht lng

quality requirements

d liu hng khng.

APPENDIX 6. Location of lights on

Ph lc G. (Quy nh) V tr n trn chng

obstacles

ngi vt

ATTACHMENT A. Guidance

Ph lc H. (Quy nh) Hng dn b sung

material supplementary to Annex

cho Tiu chun.

14, Volume I
1. Number, siting and orientation of

H.1. S lng, v tr v hng ng ct h

runways

cnh.

166.

2. Clearways and stopways

H.2. Di quang v di hm phanh u.

167.

3. Calculation of declared distances

H.3. Tnh cc c ly cng b.

168.

4. Slopes on a runway

H.4. Cc dc trn ng ct h cnh.

169.

5. Runway surface evenness

H.5. bng phng ca b mt ng ct

165.

h cnh.
170.

6. Determining and expressing the

H.6. Xc nh v thng bo cc c tnh ma

friction characteristics of snow- and

st mt ng trn

ice-covered paved surfaces


171.
324

7. Determination of friction

H.7. Xc nh cc c tnh ma st ca b

TCVN 8753 : 2011


characteristics of wet paved

mt nhn to ng CHC b t.

runways
172.

8. Strips

H.8. Di ct h cnh

173.

9. Runway end safety areas

H.9. Bo him u ng CHC.

174.

10. Location of threshold

H.10. V tr ca ngng ng CHC.

175.

11. Approach lighting systems

H.11. H thng n tip cn.

176.

12. Priority of installation of visual

H.12. Th t u tin lp t cc h thng

approach slope indicator systems

ch dn dc tip cn bng mt .

13. Lighting of unserviceable areas

H.13. n tn hiu cnh bo khu vc khng

177.

s dng.
178.

14. Rapid exit taxiway indicator

H.14. n ch dn ng ln thot nhanh.

lights
15. Intensity control of approach

H.15. Kim sot cng chiu sng ca

and runway lights

n tip cn v n ng ct h cnh.

180.

16. Signal area

H.16. Khu vc tn hiu.

181.

17. Rescue and fire fighting

H.17. Cc dch v khn nguy v cu ho.

179.

services
182.

18. Operators of vehicles

H.18. Ngi li xe.

183.

19. The ACN-PCN method of

H.19. Phng php ACN-PCN cng b sc

reporting pavement strength

chu ti ca mt ng sn bay.

ATTACHMENT B. Obstacle

Ph lc I. (Quy nh) Cc b mt gii hn

limitation surfaces

chng ngi vt.

184.

Ph lc K.(Tham kho) Chuyn i h n

185.

v
186.

LIMITED INDEX OF SIGNIFICANT


SUBJECTS INCLUDED IN ANNEX
14, VOLUME I

187.

Ph lc L. (Tham kho)

Mt s thut ng

ting Anh tng ng s dng trong Tiu


chun ny. (Theo trnh t ch ci A.B,C
trong ting Anh)
188.

Ph lc M. (Tham kho) S tng ng


ca Sn bay dn dng- Yu cu chung v
thit k v khai thc v Annex-14 phin bn
2009

189.

Ph lc N. (Tham kho) Th mc ti liu


tham kho.
325

TCVN 8753 : 2011

M.2 Cc hnh v

Stt
1
2
3
4

Annex 14

Sn bay dn dng-Yu cu chung v


thit k v khai thc

Figure 3-1.
Typical turn pad
Hnh 1. Mt bng sn quay u in hnh
layout
Figure 3-2. Taxiway curve
Hnh 2. on vng ca ng ln
Figure 3-3.

Rapid exit taxiway

Hnh 3. ng ln thot nhanh

Figure 3-4.
Minimum separation B
distance on a de-icing/anti-icing
facility
Figure 4-1.
surfaces

Obstacle limitation

Hnh 4. Gii hn b mt tnh khng

Figure 4-2. Inner approach, inner


transitional and balked landing
obstacle limitation surfaces

Hnh 5 B mt tip cn trong, chuyn tip


trong v tip cn ht

Figure 5-1.
indicator

Hnh 6. Sn tn hiu ch hng h cnh

Landing direction

Figure 5-2. Runway designation,


centre line and threshold markings

Hnh 7. Sn tn hiu ch hng ng


CHC, tim v ngng ng CHC

Figure 5-3. Form and proportions


of numbers and letters

Hnh 8. Hnh dng v t l ch v s nh


du hng ng CHC

for runway designation markings


10

11

12

Figure 5-4.
markings

Displaced threshold

Hnh 9 Sn tn hiu nh du ngng


ng CHC b dch chuyn

Figure 5-5. Aiming point and


touchdown zone markings

Hnh 10. Sn tn hiu im ngm v khu


vc chm bnh

(illustrated for a runway with a


length of 2 400 m or more)

(Minh ho cho ng CHC c chiu di t


2400 m tr ln)

Figure 5-6.

Hnh 11. Sn tn hiu ng ln

Taxiway markings

(shown with basic runway


markings)

(Trnh by theo sn tn hiu ng CHC


c bn)

13

Figure 5-7.
Enhanced taxiway Hnh 12. Sn tn hiu nh du tim ng
centre line marking
ln ko di

14

Figure 5-8.
Runway-holding Hnh 13. Sn tn hiu nh du v tr ch
position markings
ng CHC

15

Figure 5-9.
VOR aerodrome Hnh 14. Sn tn hiu nh du im kim
checkpoint marking
tra i VOR sn bay

326

TCVN 8753: 2011


16

17

Figure 5-10.
instruction marking
Figure 5-11.
zones

Mandatory Hnh 15. Sn tn hiu ch dn bt buc


Protected flight Hnh 16. Vng bay c bo v

18

Figure 5-12.
Multiple runway Hnh 17. Vng bay nhiu ng CHC c
laser-beam free flight zone
lp vi Laze (LFFZ).

19

Figure 5-13.
Protected flight Hnh 18. Cc vng bay c bo v vi
zones with indication of maximum bc x Laze max nhn thy.
irradiance levels for visible laser
beams

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Figure 5-14. Inner 300 m


approach and runway lighting for
precision approach runways,
categories II and III

Hnh 19. n vng tip cn trong 300 m v


n ng CHC cho tip cn chnh xc
CAT II v CAT III

Figure 5-15. Inner 300 m


approach and runway lighting for
precision approach runways,
categories II and III, where the
serviceability levels of the lights
specified as maintenance
objectives in Chapter 10 can be
demonstrated

Hnh 20. n vng tip cn trong 300 m v


n ng CHC cho tip cn chnh xc
CAT II v III ni phi bo m tm nhn
i tng khai thc nh yu cu nu trong
iu 14

Figure 5-16. Visual approach


slope indicator systems

Hnh 21. H thng ch dn dc tip cn


bng mt

Figure 5-17.
for T-VASIS

Hnh 22. V tr n ca T-VASIS

Siting of light units

Figure 5-18. Light beams and


elevation settings of T-VASIS and
AT-VASIS

Hnh 23. Chm tia v cc gc lp t ca TVASIS v AT-VASIS

Figure 5-19.
APAPI

Hnh 24. V tr ca PAPI v APAPI

Siting of PAPI and

Figure 5-20. Light beams and


angle of elevation setting of PAPI
and APAPI

Hnh 25. Chm tia v cc gc lp t PAPI


v APAPI

Figure 5-21. Obstacle protection


surface for visual approach slope
indicator systems

Hnh 26. OPS cho h thng ch dn dc


tip cn bng mt

Figure 5-22. Arrangement of


runway threshold and runway end
lights
Figure 5-23. Example of
approach and runway lighting for

Hnh 27. B tr n ngang ng CHC v


n cnh ng CHC

Hnh 28. V d v h thng n tip cn v


n ng CHC c ngng b dch chuyn
327

TCVN 8753 : 2011


runway with displaced thresholds
30

31
32

33

34
35

36
37

38

39
40
41

42
43

44

Figure 5-24. Rapid exit taxiway


indicator lights (RETILS)

Hnh 29. n bo hiu ng ln thot


nhanh (RETILS)

Figure 5-25.

Hnh 30. n ng ln

Taxiway lighting

Figure 5-26. Offset runway and


taxiway centre line lights

Hnh 31. Dch chuyn n tim ng ln v


tim ng CHC

Figure 5-27. Typical remote deicing/anti-icing facility

Hnh 32. V d n sn cnh ng

Figure 5-28.

Hnh 33. n bo v ng CHC

Runway guard lights

Figure 5-29. Mandatory


instruction signs

Hnh 34. Bin bo hiu bt buc

Figure 5-30.

Hnh 35. Bin thng tin (Bin thng bo )

Information signs

5-31. Examples of sign positions


at taxiway/runway intersections

Hnh 36. V d nh du ni giao nhau ca


ng ln/ng CHC

Figure 5-32. VOR aerodrome


checkpoint sign

Hnh 37. Bin bo hiu im kim tra i


VOR

Figure 5-33. Boundary markers

Hnh 38. Mc ng bin

Figure 6-1. Basic marking patterns

Hnh 39. Mu sn nh du c bn

Figure 6-2. Examples of marking


and lighting of tall structures

Hnh 40. V d sn nh du v chiu sng


cc cng trnh cao

Figure 6-3. Lighting of buildings

Hnh 41. Chiu sng cng trnh xy dng

Figure 7-1. Closed runway and


taxiway markings

Hnh 42. Du hiu ng ca ng CHC,


ng ln

Figure 7-2. Pre-threshold marking

Hnh 43. Du hiu trc ngng ng


CHC

M.3 Cc bng
Stt
1

328

Annex 14

Sn bay dn dng-Yu cu chung v


thit k v khai thc

Table 1-1. Aerodrome reference


code

Bng 1. M hiu sn bay

Table 3-1. Taxiway minimum


separation distances

Bng 2. Cc khong cch ti thiu ca


ng ln

Table 3-2. Minimum distance


from the runway centre line to a

Bng 3. Khong cch ti thiu t tim


ng CHC n sn ch, v tr ch ng

TCVN 8753: 2011


holding bay, runway-holding
position or road-holding position

CHC hoc v tr ch ng ln (m)

Table 4-1. Dimensions and


slopes of obstacle limitation
surfaces Approach runways

Bng 4. Kch thc v dc OLS cc


loi ng CHC tip cn

Table 4-2. Dimensions and


slopes of obstacle limitation
surfaces
RUNWAYS MEANT FOR TAKEOFF

Bng 5. Kch thc v dc OLS ng


CHC cho ct cnh

Table 5-1. Location and


dimensions of aiming point
marking

Bng 6. V tr v khong cch ca vch


sn tn hiu nh du im ngm

Table 5-2. Wheel clearance over


threshold for PAPI and APAPI

Bng 7. Lu khng bnh my bay trn


ngng ng CHC ct cnh cho PAPI v
APAPI

Table 5-3. Dimensions and


slopes of the obstacle protection
surface
Table 5-4. A-VDGS
recommended displacement
accuracy

Bng 8. Kch thc v dc khng ch


bo v b mt CNV.

10

Table 5-5. Location distances for


taxiing guidance signs including
runway exit signs

Bng 10. V tr, khong cch i vi bin


bo hiu ch dn ln v bin bo hiu ri
ng CHC

11

Table 6-1. Marking band widths

Bng 11. Chiu rng ca cc vch sn tn


hiu

12

Table 6-2. Installation setting


angles for
high-intensity obstacle lights

Bng 12. B tr gc lp t n cnh bo


CNV cng cao

13

Table 6-3. Characteristics of


obstacle lights

Bng 13. Cc c tnh ca n cnh bo


CNV

14

Table 8-1. Secondary power


supply requirements

Bng 14. Cc yu cu v ngun cp in


d phng

15

Table 9-1. Aerodrome category


for rescue and fire fighting

Bng 15. Phn cp bo v khn nguy, cu


ho sn bay

16

Table 9-2. Minimum usable


amounts of extinguishing agents

Bng 16. S lng ti thiu cc cht cha


chy

Bng 9. lch cho php ca h thng AVDGS

329

TCVN 8753 : 2011


M.4 Hnh v ca cc ph lc
Stt

1.

Sn bay dn dng-Yu cu chung v


thit k v khai thc
APPENDIX
1.
Colours
for Ph lc A. Mu sc cho n hng khng
aeronautical
ground
lights, mt t, sn tn hiu, bin bo hiu v
markings, signs and panels
bng hiu.
Figure A1-1. Colours for
Hnh A-1 Mu sc ca n Hng khng
aeronautical ground lights
mt t
Annex 14 ICAO

2.

Figure A1-2. Ordinary colours for


markings and externally illuminated
signs and panels

Hnh A-2 Cc mu sc thng thng


nh du v chiu sng cho bin bo hiu
v bng hiu.

3.

Figure A1-3. Colours of


retroreflective materials for
markings, signs and panels
Figure A1-4. Colour of luminescent
or
transiluminated
(internally
illuminated) sign and panels
APPENDIX 2. Aeronautical ground
light characteristics
Figure A2-1. Isocandela diagram for
approach centre line light and
crossbars (white light)
Figure A2-2. Isocandela diagram for
approach side row light (red light)
Figure A2-3. Isocandela diagram for
threshold light (green light)
Figure A2-4. Isocandela diagram for
threshold wing bar light (green light)
Figure A2-5. Isocandela diagram for
touchdown zone light (white light)
Figure A2-6. Isocandela diagram for
runway centre line light with 30 m
longitudinal spacing (white light) and
rapid exit taxiway indicator light
(yellow light)

Hnh A-3 Mu sc cc vt liu phn quang


sn tn hiu, bin bo hiu v bng
hiu.
Hnh A-4 Mu sc ca bin bo hiu v
bng hiu truyn sng (Chiu sng trong).

Figure A2-7. Isocandela diagram for


runway centre line light with 15 m
longitudinal spacing (white light) and
rapid exit taxiway indicator light
(yellow light)
Figure A2-8. Isocandela diagram for
runway end light (red light)
Figure A2-9. Isocandela diagram for
runway edge light where width of
runway is 45 m (white light)

Hnh B-7. Biu ng sng cho n tim


ng CHC vi khong cch dc 15m
(n trng) v n ch dn ng ln thot
nhanh (n vng)

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Ph lc B. Cc c tnh n hng khng


mt t.
Hnh B-1 Biu ng sng cho n tim
ng tip cn v n cnh ngang (n
trng)
Hnh B-2 Biu ng sng cho n tip
cn (n )
Hnh B-3. Biu ng sng cho n
ngng (n mu xanh lc)
Hnh B-4. Biu ng cong ng sng
cho n cnh ngng (n xanh lc)
Hnh B-5. Biu ng sng cho n
vng chm bnh (n trng)
Hnh B-6. Biu ng sng cho n tim
ng CHC vi khong cch dc 30 m
(n trng) v n ch dn ng ln thot
nhanh (n vng)

Hnh B-8. Biu ng sng cho n cui


ng CHC (n )
Hnh B-9. Biu ng sng cho n l
ng CHC khi chiu rng ng CHC l
45 m (n trng)

14.

Figure A2-10. Isocandela diagram Hnh B-10. Biu ng sng cho n l


for runway edge light where width of ng CHC khi chiu rng ng CHC l
runway is 60 m (white light)
60 m (n trng)

15.

Figure A2-11. Grid points to be used Hnh B-11. Li im trn biu dng

330

TCVN 8753: 2011


for the calculation of average
intensity of approach and runway
lights
Figure A2-12. Isocandela diagram
for taxiway centre line (15 m
spacing) and stop bar lights in
straight sections intended for use in
runway visual range conditions of
less than a value of 350 m where
large offsets can occur and for lowintensity runway guard lights,
Configuration B
Figure A2-13. Isocandela diagram
for taxiway centre line (15 m
spacing) and
stop bar lights in straight sections
intended for use in
runway visual range conditions of
less than a value of 350 m
Figure A2-14. Isocandela diagram
for taxiway centre line (7.5 m
spacing) and stop bar lights in
curved sections intended for use in
runway visual range conditions of
less than a value of 350 m
Figure A2-15. Isocandela diagram
for taxiway centre line (30 m, 60 m
spacing) and
stop bar lights in straight sections
intended for use in
runway visual range conditions of
350 m or greater

tnh cng trung bnh ca n tip


cn v n ng CHC.

20.

Figure A2-16. Isocandela diagram


for taxiway centre line (7.5 m, 15 m,
30 m spacing) and stop bar lights in
curved sections intended for use in
runway visual range conditions of
350 m or greater

Hnh B-16. Biu cng chiu sng


cho h thng n tim ng ln (khong
cch 7,5 m, 15 m, 30 m) v n dng trn
ng thng cho tm nhn trn ng
CHC 350 m hoc ln hn

21.

Figure A2-17. Isocandela diagram


for high-intensity taxiway centre line
(15 m spacing) and stop bar lights in
straight sections intended for use in
an advanced
surface movement guidance and
control system where higher light
intensities are required and where
large offsets can occur
Figure A2-18. Isocandela diagram
for high-intensity taxiway centre line
(15 m spacing)
and stop bar lights in straight
sections intended for use in an
advanced
surface movement guidance and

Hnh B-17. Biu ng sng cho n tim


ng ln cng cao (khong cch
15m) v n vch dng trn on thng
nhm ch dn cho chuyn ng b mt v
h thng kim sot ni cn cng
chiu sng cao hn

16.

17.

18.

19.

22.

Hnh B-12. Biu ng sng cho h


thng n tim ng ln (cch nhau 15 m)
v vch n dng trn cc on thng
dng cho tm nhn trn ng CHC di
350 m khi cho php sai lnh ln v cc n
bo v ng CHC cng thp, dng B

Hnh B-13. Biu ng sng cho h


thng n tim ng ln (cch nhau 15 m)
v n vch dng trn cc on thng
dng cho tm nhn ng CHC di 350
m.
Hnh B-14. Biu ng sng cho h
thng n tim ng ln (cch nhau 7,5 m)
v n vch dng trn ng cong c
s dng cho tm nhn trn ng CHC
di 350 m
Hnh B-15. Biu cng chiu sng
cho n tim ng ln (khong cch 30 m,
60 m) v n vch dng trn on thng
s dng cho iu kin tm nhn trn ng
CHC 350 m hoc ln hn

Hnh B-18. Biu ng sng cho n tim


ng ln cng cao (khong cch
15m) v n thanh sng dng trn on
thng nhm ch dn cho chuyn ng b
mt v h thng kim tra ni cn cng
chiu sng cao hn
331

TCVN 8753 : 2011

23.

24.

25.

26.

27.
28.

control system where higher light


intensities are required
Figure A2-19. Isocandela diagram
for high-intensity taxiway centre line
(7.5 m spacing) and stop bar lights
in curved sections intended for use
in an advanced
surface movement guidance and
control system where higher light
intensities are required
Figure A2-20. Isocandela diagram
for high-intensity runway guard
lights, Configuration B
Figure A2-21. Grid points to be used
for calculation of average intensity
of taxiway centre line and stop bar
lights
Figure
A2-22.
Light
intensity
distribution of T-VASIS and ATVASIS
Figure
A2-23.
Light
intensity
distribution of PAPI and APAPI
Figure A2-24. Isocandela diagram
for each light in low-intensity runway
guard lights, Configuration A

Hnh B-19. Biu ng sng cho n tim


ng ln cng cao (khong cch
7,5m) v n thanh sng dng trn on
thng nhm ch dn cho chuyn ng b
mt v h thng kim tra ni cn cng
chiu sng cao hn
Hnh B-20. Biu ng sng n bo v
ng CHC cng cao, Dng B
Hnh B-21. Biu vung ng ng
sng s dng cho tnh ton cng
trung bnh ca n tim ng ln v n
vch dng
Hnh B-22. Cng chiu sng phn b
t T - VASIS v AT VASIS
Hnh B-23. Phn b cng chiu sng
ca PAPI v APAPI
Hnh B-24. Biu ng sng cho tng
n bo v ng CHC cng thp,
dng A

29.

Figure A2-25. Isocandela diagram Hnh B-25. Biu ng sng ca tng


for each light in high-intensity n bo v ng CHC cng cao,
runway guard lights, Configuration A dng A

30.

APPENDIX 3. Mandatory instruction


markings and information markings
APPENDIX
4.
Requirements
concerning
design
of
taxiing
guidance signs
Figure A4-1 Grid points for
calculating average luminance of a
sign
Figure A4-2. Forms of characters
Figure A4-3. Sign dimentions
APPENDIX 5. Aeronautical data
quality requirements
APPENDIX 6. Location of lights on
obstacles
Figure
A6-1.
Medium-intensity
flashing-white
obstacle
lighting
system, Type A
Figure
A6-2.
Medium-intensity
flashing-red
obstacle
lighting
system, Type B
Figure A6-3. Medium-intensity fixedred obstacle lighting system, Type C
Figure A6-4. Medium-intensity dual
obstacle lighting system, Type
A/Type B

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

332

Ph lc C. Sn tn hiu ch dn bt buc v
sn tn hiu thng tin.
Ph lc D. Yu cu thit k cc bin bo
hiu ch dn ln.
Hnh D-1. Li k tnh chiu sng
trung bnh ca bin bo hiu
Hnh D-2. Mu ch
Hnh D-3. Kch thc bin bo hiu
Ph lc E. Yu cu cht lng d liu
hng khng.
Ph lc G. V tr n trn chng ngi vt
Hnh G-1. H thng n chiu sng CNV
chp sng trng cng trung bnh, Loi
A
Hnh G-2. H thng n cnh bo CNV
chp sng cng trung bnh, Loi B
Hnh G-3. H thng n cnh bo CNV
cng trung bnh sng lin tc, Loi C
Hnh G-4. H thng n cnh bo CNV
kp
cng trung bnh, Loi A/ Loi B

TCVN 8753: 2011


41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.

54.
55.

Figure A6-5. Medium-intensity dual


obstacle lighting system, Type
A/Type C
Figure A6-6. High-intensity flashingwhite obstacle lighting system, Type
A
Figure A6-7. High-/medium-intensity
dual obstacle lighting system, Type
A/Type B

Hnh G-5. H thng n cnh bo CNV


kp
cng trung bnh, Loi A/ Loi C
Hnh G-6. H thng n cnh bo CNV
chp sng trng, Loi A

Figure A6-8. Hight-/medium-intesity


dual obstacle lighting stem, Type
A/Type C.
ATTACHMENT
A.
Guidance
material Annex 14, Volume I
Figure A-1. Illustration of declared
distances
Figure A-2. Profile on centre line of
runway
Figure
A-3.
Comparison
of
roughness criteria

Hnh G-8. H thng n cng cao/


trung bnh cnh bo CNV kp , Loi
A/Loi C
Ph lc H. Hng dn b sung cho Tiu
chun.
Hnh H-1. Minh ha cc c ly cng b

Figure A-4. Graded portion of a strip


including a precision approach
runway
where the code number is 3 or 4
Figure A-5. Flight path envelopes to
be used for lighting design for
category I, II and III operations

Hnh H-4. Hnh dng di CHC tip cn


chnh xc m s 3 hoc 4

Figure A-6. Simple approach lighting


systems
Figure A-7. Precision approach
category I lighting systems
Figure A-8. Vertical installation
tolerance

Hnh H-6 H thng n tip cn gin n

ATTACHMENT
limitation surfaces
Figure B-1.

B.

Hnh G-7. H thng n cnh bo CNV


kp
cng cao/ trung bnh, Loi A/Loi B

Hnh H-2. Trc dc tim ng CHC


Hnh H-3 So snh cc ch tiu g gh.

Hnh H-5. Min bao ng bay s dng


thit k n cho khai thc theo CAT I, II v
III.

Hnh H-7. H thng n tip cn chnh xc


CAT I
Hnh H-8. Cc dung sai lp n thng
ng

Obstacle Ph lc I. Cc b mt gii hn chng


ngi vt.
Hnh H-1

333

TCVN 8753 : 2011


Ph lc N
(Tham kho)
Th mc ti liu tham kho.
N.1. Danh mc ti liu ph c ca ICAO:
STT
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5

.
AN 6-1
AN 6-2
AN 6-3
AN 7
AN 8
AN 9
AN 10.
AN 10-1
AN 10-2

AN 10-3

AN 103A
AN 10-4
AN 10-5
AN 11
AN 12
AN 13
AN 14
AN 14-1
AN 14-2
AN 15
AN 16
334

Tn ting Anh cc ph c
Annex 1 - Personnel Licensing.
Annex 2 - Rules of the Air.
Annex 3 - Meteorological Service
for International Air Navigation.
Annex 4 - Aeronautical Charts.
Annex 5 - Units of Measurement to
be Used in Air and Ground
Operations.
Annex 6 - Operation of Aircraft.
Part I - International Commercial
Air Transport .
Part II - International General
Aviation - Aeroplanes.
Part III - International Operations Helicopters.
Annex 7 - Aircraft Nationality and
Registration Marks.
Annex 8 - Airworthiness of Aircraft.
Annex 9 - Facilitation.
Annex 10 - Aeronautical
Telecommunications.
Volume I (Radio Navigation Aids).
Volume II (Communication
Procedures including those with
PANS Status).
Volume III (Part I - Digital Data
Communication Systems; Part II
Voice Communications Systems).
Amendment 71 to Volume III
(applicable 7/11/96).
Volume IV (Surveillance Radar and
Collision Avoidance Systems).
Volume V (Aeronautical Radio
Frequency Spectrum Utilization).
Annex 11- Air Traffic Services.
Annex 12 - Search and Rescue.
Annex 13 - Aircraft Accident and
Incident Investigation.
Annex 14 - Aerodromes.
Volume I - Aerodrome Design and
Operations.
Volume II - Heliports.
Annex 15 - Aeronautical
Information Services.
Annex 16 - Environmental

Tn ting Vit cc ph c
Annex 1- Cp chng ch cho nhn vin.
Annex 2- Qui tc bay.
Annex 3- Dch v kh tng phc v dn
ng Hng khng dn dng quc t.
Annex 4- Bn Hng khng.
Annex 5- n v o lng trong hot
ng trn khng v trn mt t.
Annex 6- Khai thc my bay
Phn 1- Vn ti Hng khng thng mi
quc t.
Phn 2- My bay - Hng khng chung
quc t.
Phn III. My bay ln thng- Hot ng
quc t.
Annex 7- Du hiu quc tch v du hiu
ng k my bay.
Annex 8 Chng ch iu kin bay ca
my bay
Annex 9 Thit b
Annex 10- Lin lc Hng khng.
Tp I- Dn ng v tuyn.
Tp II Quy trnh lin lc bao gm c lin
lc vi PANS.
Tp III- H thng lin lc ( Phn 1-H
thng lin lc truyn s liu, Phn 2- H
thng lin lc m thanh )
iu 71 cho tp III (p dng 7/11/96).
Tp IV- (Ra a gim st v h thng trnh
va chm )
Tp V- Cc h di tn s dng trong v
tuyn hng khng
Annex 11 Dch v khng lu.
Annex 12 Tm kim v khn nguy.
Annex 13- Tai nn my bay v iu tra tai
nn.
Annex 14- Sn bay
Tp I- Thit k v khai thc sn bay.
Tp II Sn bay trc thng .
Annex 15- Dch v thng bo tin tc hng
khng.
Annex 16- Bo v mi trng

TCVN 8753: 2011


AN 16-1
AN 16-2
AN 17
AN 18

Protection.
Volume I - Aircraft Noise.
Volume II Aircraft Engine
Emissions.
Annex 17 Security.
Annex 18 - The Safe Transport of
Dangerous Goods by Air.

Tp I. Ting n my bay.
Tp II. Cht thi ng c my bay.
Annex 17- An ninh Hng khng.
Annex 18- Yu cu vn chuyn an ton
hng ho nguy him bng ng Hng
khng.

N.2. Danh mc cc ti liu tham kho b sung phc v cho annex 14:
Aerodrome Design Manual (Doc 9157).

S tay thit k sn bay (Doc 9157).

Part 1. Runways.

Phn 1. ng CHC.

Part 2. Taxiway, Aprons and Holding Bays.

Phn 2. ng ln, sn v sn ch.

Part 3. Pavements.

Phn 3. Mt ng.

Part 4. Visual aids.

Phn 4. Thit b nhn bng mt.

Part 5. Electrical Systems.

Phn 5. H thng in.

Part 6. Frangibility.

Phn 6. Tnh d gy.

Airport Planning Manual (Doc 9184).

S tay qui hoch cng Hng khng


(Doc 9184).

Part 1. Master planning.

Phn 1. Quy hoch tng th.

Part 2. Land Use and Environmental Control.

Phn 2. S dng t v kim sot mi


trng.

Part 3. Guidelines for Consultant/ Construction Phn 3. Hng dn thc hin Dch v t
Services.
Airport Services Manual (Doc 9137).

vn v xy dng
S tay Dch v cng Hng khng (Doc
9137).

Part 1. Rescue and Fire Fighting.

Phn 1. Khn nguy v cu ho.

Part 2. Surface Pavement Conditions.

Phn 2. Trng thi b mt mt ng.

Part 3. Bird Control and Reduction.

Phn 3. Kim sot chim v cc bin php


hn ch chim.

Part 4. Fog Dispersal.

Phn 4. Lm tan sng m.

Part 5. Removal of Disabled Aicraft .

Phn 5. Di chuyn my bay hng.

Part 6. Obstacle Control .

Phn 6. Kim sot chng ngi vt.

Part 7. Airport Emergency Planning .

Phn 7. Lp k hoch khn nguy cho


CHK.

Part 8. Airport Operational Services.

Phn 8. Dch v khai thc CHK.

Part 9. Airport Maintenance Practices.

Phn 9. Thc hnh bo dng CHK.

Heliport Manual (Doc 9216).

S tay sn bay trc thng (Doc 9261).


335

TCVN 8753 : 2011


Human Factors Training Manual (Doc 9683)

S tay hun luyn nhn t con ngi (Doc


9683)

Manual on Certification of Aerodromes (Doc S tay ng k sn bay (Doc 9774)


9774)
Manual on the ICAO Bird Strikes Information S tay h thng thng tin v s va chm
System (IBIS) (Doc 9332).

vi chim ca ICAO (IBIS) (Doc 9332).

Manual of Surface Movement Guidance and S tay h thng ch dn v kim sot di


Control Systems (SMGCS) (Doc 9476).

chuyn trn mt t (SMGCS) (Doc


9476).

Stolport Manual (Doc 9150).

S tay sn bay ng CHC ngn (Doc


9150).

N3. Mt s ti liu tiu chun c s lin quan cng b n nm 2009


TT

Tn tiu chun

Q cng b

M s

Tiu chun an ton k thut cc

S 3662/Q-CHK

TCCS 01:

phng tin hot ng trn khu bay

ngy 21.11.2008

2008/CHK

S 968/Q-CHK ngy

TCCS 02:

25.03.2009

2009/CHK

S 967/Q-CHK ngy

TCCS 03:

25.03.2009

2009/CHK

Tiu chun cc h thng ph tr dn

S 1637/Q-CHK

TCCS 04:

ng v tuyn mt t

ngy 13.05.2009

2009/CHK

Tiu chun h thng n ph tr dn

S 1638/Q-CHK

TCCS 05:

ng Hng khng

ngy 13.05.2009

2009/CHK

Tiu chun v quy trnh bo dng duy

S 1326/Q-CHK

TCCS 06:

tu sn bay dn dng Vit Nam

ngy 20.04.2009

2009/CHK

Tiu chun khai thc gim phn cch

S 2071/Q-CHK

TCCS 09:

cao ti thiu

ngy 18.06.2009

2009/CHK

Tiu chun gim st khai thc v

S 4407/Q-CHK

TCCS 10:

iu kin bay i vi my bay ca

ngy 28.12.2009

2009/CHK

Quy trnh thit k mt ng sn bay


dn dng Vit Nam

Tiu chun sn bay trc thng dn


dng Vit Nam

10

ngi khai thc nc ngoi

336