You are on page 1of 6

FILIPINO

Lo1
1.Sinusuring mabuti ni Dilan ang tulang Sa Aking Mga Kabata. Ang uri ng pagbasang
kaniyang isinagawa ay
ans:analytic
2.Ang skimming ang pinakamabilis na kakayahang bumasa ng isang tao. Ito ay ang p
inararaanang pagbasa. Ang pahayag ay
ans:sadyang tunay
3.Siya ang kinikilalang "Ama ng Pagbasa"
ans:william gray
4.Ang taong nagmumurang kamatis ay mga batang nag-aayos o nag-uugaling matanda.
Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
5.Si Liza ay nagbabasa sa harap ng kaniyang mga kamag-aral ukol sa kaniyang ulat
. Ang paraan ng kaniyang pagbasa ay
ans:malakas
6.Ito ay isang pampanitikang paraan ng pagpapahayag na ginagamitan ng mga salita
ng matatalinhaga o di tahas ang kahulugan upang lumikha ng isang larawan.
ans:tayutay
7.Ayon kay Arrogante , ang panonood ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala
sa buhay, nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga di inaasahang suliranin sa
buhay.Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
8.Napakaganda niyang lumakad, naiiwan ang puwit. Ang tayutay na ginamit ay
ans:pang-uyam
9.Ang pagbasa ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na
nakalimbag. Ang pahayag ay
ans:sadyang tunay
10.Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit tayo nagbabasa maliban sa
ans:upang maging sikat sa larangan ng showbiz
11.Itoy isang uri ng pagbasa na tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na imporma
syon sa aklat. Maaari ring hinahanap dito ang mga sagot sa mga tiyak na tanong.
ans:pahapyaw na pagbasa o scanning
12.Siya ay putok sa buho dahil siya y anak sa labas. Ang pahayag ay
ans:sadyang tunay
13.May isa lamang dahilan kung bakit nagbabasa ang mga tao. Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
14.Ito ay tumutukoy sa larangan ng buhay sa lipunan.
ans:disiplina
15.Ang may ipot sa ulo ay taong pinagtaksilan ng asawa. Ang pahayag ay
ans:sadyang tunay
16.Sa musika, ito ay nangangahulugang piyesa o awit samantalang sa agham ito ay
nangangahulugang pinagsama-samang elemento. Anong rehistro ng wika ang tinutukoy
rito?
ans:komposisyon
17.Ang mga sumusunod ay kahalagahan ng tayutay maliban sa isa
ans:teksto
18.Lumuluha ang panahon sa araw ng kamatayan ng bayani. Ang tayutay na ginamit a
y
ans:pagbibigay-katauhan
19.Ito ay tumutukoy sa wikang gamit ng isang tao na nakabatay sa kanyang katayua
n sa lipunan o grupong kinabibilangan.
ans:rehistro
20.Ang taong sampid-bakod ay may sariling bahay. Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
Lo2
1.Binibigyang diin sa teoryang Bottom-up ang kahalagahan ng mambabasa sa pagsisi

mula ng komprehensyon sa kanyang isip.Ang pahayag ay


*ans:walang katotohanan
2.Ang mga sumusunod ay mga dapat isaalang-alang sa kasanayan sa pagbasa maliban
sa isa
*ans:magsanay sa pagbasa nang napakabagal
3.Ang hulwarang Sanhi at Bunga ay epektibong ilahad sa pamamagitan ng sistematik
ong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
4.Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng interakasyon ng mambabasa a
t ng may-akda
*ans:pagbibigay
5.Unahin ihulog sa kumukulong tubig ang karne at isunod ang mga gulay pagkatapos
ng limang minuto . Ang pahayag ay may hulwaran ng tekstong
*ans:procedural
6.Naantig ang puso ni Lindo sa batang tauhan sa kuwentong Kalupi. Ang dimensyon ng
pagbasa na nangingibabaw ay
*ans:pagpapahalaga
7.Ito ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa.
*ans:iskima
8.Halos lahat ng epiko ay nagtataglay ng mga sumusunod na pangyayari. Una, isisi
lang ang isang bayani na sa murang edad pa lamang ay magpapamalas na ng mga kagi
la-gilalas na kapangyarihan. Ikalawa, makikipagsapalaran ang bayani. Karaniwan s
a isang digmaan mapapasuong ang bayani. Ikatlo, magtatagumpay ang bayani at siya
ay magbabalik sa kanyang bayan. Sa ilang epiko, ang bayani ay iibig pa at magpa
pakasal. Ang teksto ay may hulwarang
*ans:pagsusunud-sunod
9.Ang mga sumusunod ang dapat isaalang-alang sa kasanayan sa pagbabasa maliban s
a
*ans:ugaliin
10.Nagsisimula ang pagbasa sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, pa
rirala, pangungusap ng buong teksto bago pa man ang pagpapakahulugan sa teksto.A
ng teorya sa proseso ng pagbasa na tinutukoy ay
*ans:bottom-up
11.Ito ay isang dimensyon sa pagbasa kung saan nagaganap ang pagbibigay ng saril
ing reaksyon ukol sa mga kaisipang natutuhan o tungkol sa akdang nabasa.
*ans:mapanuri
12.Si Johart ay taimtim na nagbabasa ng kwentong Sandaang Damit. Sa kanyang pagbab
asa ay biglang naalala niya ang mga batang nakita niya sa kalsada kahapon na nak
asuot ng marumi at tagpi-tagping damit. Nasabi niya sa kanyang sarili na siyay ma
palad sapagkat mayroon siyang damit na malinis at maayos. Mula sa pahayag na ito
, anong hakbang sa proseso ng pagbasa ang ginamit?
*ans:asimilasyon o integrasyon
13.Tekstong akademiko ang taguri sa babasahin na ginagamit ng mga mag-aaral para
makatulong sa kanilang pag-aaral. Ang pahayag ay
*ans:sadyang tunay
14.Bukas na ang pagsusulit ni Cris sa Filipino pero hindi pa siya nakapagbasa pa
ra sa paghahanda bukas dahil sa iniisip niyang problema sa pamilya. Mula sa paha
yag, anong proseso ng pagbabasa ang kailangan gawin ni Cris upang makapagbasa na
ng maayos?
*ans:sikolohikal
15.Marami ang nagsasabi na maraming bata si Mayor. Anong dimensyon ng pagbasa an
g nakapaloob sa pahayag?
*ans:pagbibigay
16.Tumaas ang presyo ng lahat ng bilihin ngayong taon. Dahil kasi ito sa pagtaas
ng dagdag na buwis na ipinataw ng pamahalaan sa lahat ng mga bilihin.Ang hulwar
an ng teksto ay
*ans:sanhi at bunga
17.Ang asimilasyon o integrasyon ay tumutukoy sa pagkilala sa mga nakalimbag na
simbolo. Ang pahayag ay
*ans:walang katotohanan

18.Ang tanong-sagot na pamamaraan ay epektibo sa hulwarang Problema at Solusyon


. Ang pahayag ay
*ans:sadyang tunay
19.Sa pamamagitan ng Venn Diagram, mailalahad ang mga hambingan at pagkokontrast
ng dalawang magkaibang tao, bagay, ideya o pangyayari. Ang pahayag ay
*ans:sadyang tunay
20.Dalawang uri ng pamahalaan ang umiiral sa kasalukuyan, ito ay ang presidensya
l at parlyamentari. Ang pinakamataas na nanunungkulan sa presidensyal ay tinataw
ag na Pangulo samantalang ang parlayamentari ay tinatawag na Praym Minister. Gay
unpaman, parehong demokrasya ang pinaiiral na dalawang uri ng pamahalaan. Ang ka
rapatan ng mamamayan, kapayapaan at hustisya ay pinangangalagaan din sa dalawang
anyo ng pamahalaan. Anong hulwaran ng teksto ang nakapaloob sa pahayag?
*ans:paghahambing at pagkokontrast
Lo3
1.Ayon sa kanya ang pagsulat ay kapwa pisikal at mental na paggawa para sa ibat
ibang layunin.
ans:bernales
2.Sa panghuling proseso ng pagsulat, ang sulatin o artikulo ay tatantiyahin sa p
amamagitan ng mga sumusunod.Alin sa mga ito ang hindi kasama?
ans:pag eedit
3.Si Keith ay gumagawa ng isang tulang pinamagatang Takipsilim . Ang uri ng pagsul
at ayon sa layunin na kaniyang ginawa ay
ans:malikhain
4.Ito ay proseso ng pagsulat na unang isinasagawa bago magkaroon ng pagsulat ng
burador.
ans:pagplaplano
5.Ang pagsulat ay kapwa pisikal at sikolohikal na paggawa para sa ibat ibang layu
nin. Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
6.Ang halimbawa ng malikhaing pagsulat ay ang talumpati, proposal, editoryal at
iba pa. Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
7.Ito ay aktwal na pagsulat nang malaya at tuluy-tuloy na hindi isinasaalang-ala
ng ang gramatika, estruktura, at tamang pormat ng pagsulat.
ans:pagsusulat
8.Ito ang unang mahalagang hakbang sa pagsulat ng salaysay. Kailangan ito ay mag
anda at kawili-wili. Bukod dito, mahalaga rin na ito ay napapanahon at may dalan
g pakinabang o kabutihan sa mga babasa.
ans:pagpipili ng paksa
9.Siya ay isang manunulat na nagsabi na ang pagsulat ay isang biyaya, isang pang
angailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito.
ans:keller
10.Ang elemento ng pagsulat na isinasaalang-alang ang kabuuan ng pangungusap at
salitang gagamitin ay tumutukoy sa mga mambabasa o audience.
ans:walang katotohanan
11.Ayon sa kaniya ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng
wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang element
o.
ans:xing at jin
12.Ang libro, encyclopedia, statistics at iba pa ay mga halimbawa ng pagsulat na
*ans:impormatibo
13.Ito ay isang paraan upang makakuha ng paksa ng sulatin. Ito ang pinakamadali
at pinakadetalyadong paraan ng pagsasalaysay ng isang tao sapagkat ito ay hango
sa pangyayaring naranasan ng mismong nagsasalaysay.
ans:sariling karanasan
14.Isa sa mga layunin ng pagsulat ang makipagtalastasan. Ang pahayag ay
ans:sadyang tunay
15.Ang pagbasa ay pagsasalin sa papel ng anumang kasangkapang maaaring magamit n

a mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao. Ang


pahayag ay
ans:sadyang tunay
16.Ang isang manunulat ay kailangang mayroong kaban ng wikang maaaring gamitin a
yon sa pangangailangan. Dapat alam niya ang estilo at uri ng wikang angkop na ga
mitin sa kaniyang pagsulat.
ans:sadyang tunay
17.Ang elemento ng pagsulat na isinasaalang-alang ang kabuuan ng pangungusap at
salitang gagamitin ay tumutukoy sa mga mambabasa o audience. Ang pahayag ay
ans:walang katotohanan
LO4
1.Itinuturing ito na pinakamasining, pinakatanyag at tampok na paraan ng pagpapa
hayag. Ito rin ang sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito
nagsimula ang alamat, epiko at mga kwentong bayan.
*ans:pagsasalaysay
2.Sa panghuling proseso ng pagsulat, ang sulatin o artikulo ay tatantiyahin sa p
amamagitan ng mga sumusunod.Alin sa mga ito ang hindi kasama?
ans:pageedit
3.Noong bata pa ako , malimit na ginagawa naming magkakalaro ang pagkikiskis ng
lobo sa aming buhok. Pagkatapos ay ididikit namin sa aming damit . May isa sa am
in ang nagwika ng ganito, -Para akong nakuryente,- at wala kaming kamalay-malay,
nakalikha na pala kami ng elektrisidad na static. Mula sa pahayag, anong istrat
ehiya ng introduksyon o panimula ang inilahad?
*ans:magsalaysay
4.Natakot ka ba? tanong ng bunso kong kapatid. Saan sa kulog at kidlat? Hindi, o
y! Nang biglang kumidlat. Tinamaan ang puno ng sampalok sa harap ng aming bahay.
Bigla akong umamin, Oo, pero kaunti lang. Malakas ang ulan at ihip ng hangin sa
Iabas. Wala pa ang aming mga magulang. Kami lamang magkapatid sa bahay. Ang pan
imulang ginamit ay nagpapakita ng
*ans:paggamit
5.Ito ay pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita,baybay
,balarila, at pagbabantas.
*ans:editing
6.Sa papaunting bilang ng mga mangingisdang lumalabag sa batas,tuluyan na kayang
bubuti at sasagana ang ating yamang-dagat? Mula sa pahayag na ito, paano binigy
ang wakas ang teksto?Sa papaunting bilang ng mga mangingisdang lumalabag sa bata
s,tuluyan na kayang bubuti at sasagana ang ating yamang-dagat? Mula sa pahayag n
a ito, paano binigyang wakas ang teksto?
*ans:katanungan
7.Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang-linaw ang isang kon
septo o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o b
umabasa.
*ans:paglalahad
8.Ito ang unang mahalagang hakbang sa pagsulat ng salaysay. Kailangan ito ay mag
anda at kawili wili. Bukod dito, mahalaga rin na ito ay napapanahon at may dalan
g pakinabang o kabutihan sa mga babasa.
*ans:paksa
9.Isinasagawa ang pagsulat kung nais magpaabot ng mensahe, balita, magpaliwanag,
magpayo, mangatwiran, makiusap. Anong uri ng layunin ng manunulat ang ginamit?
*ans:pagbibigay
10:Ang mga sumusunod ay mga kasanayang nalilinang sa pangangatwiran maliban sa
*ans:maayos
11.Sa pagkuha ng paksa para sa iyong sulatin, piliin ang mga paksang may nais ka
ng alamin at hindi mo pa nalalaman. Ang pahayag ay
*ans:walang katotohanan
12.Sa pagbuo ng panimula ng teksto, ang mga sumusunod ay halimbawa ng paggamit n
g estratehiya sa pagsulat maliban sa
*ans:paggamit

13.Marami ang nagsasabi na ang mga paniki ay nakapandidiri. Mapapawi lamang ang
kaisipang ito kung mababatid na ang isang kawan ng mga paniki ay nakakakain ng m
ahigit sa 99 na libra (pound) ng mapanirang insekto sa loob ng isang gabi. Sa ka
bila ng kanilang nakatatakot na mukha at ilang nakakapanindig balahibong mga kuw
ento, maituturing na malaking tulong ang mga paniki sa tao. Mula sa pahayag, ano
ng istratehiya ng introduksyon o panimula ang inilahad?
*ans:magbahagi
14.Hindi kalakihan ang aking silid-tulugan. May sukat itong halos labindalawang
metro kwadrado lamang. Katamtaman ang taas ng kisameng berdeng mura,mga labindal
awang talampakan buhat sa sahig. Ang mga dingding ay dinikitan ng wallpaper na m
ay kulay ring berdeng mura at nasasabugan ng maliliit na dahon na kulay matingka
d na berde. Mula sa pahayag, anong uri ng pagpapahayag ang ginamit?
ans:paglalarawan
15.Tiyakin ang target na paksa para sa iyong sulatin at lagi itong isaisip haban
g nagsusulat. Ang pahayag ay
*ans:sadyang tunay
16.Ang libro, encyclopedia, statistics at iba pa ay mga halimbawa ng pagsulat na
*ans:impormatibo
17.Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng paglalahad maliban sa
*ans:dabate
18.Ito ay uri ng paglalarawan na may makulay na larawang nililikha ng imahinasyo
n. Gumagamit ito ng mga salitang nagpapaganda gaya ng mga tayutay at iba pang mg
a salitang patalinghaga.
*ans:masining
19.Naisip ni Jerry na isulat ang mga paraan sa pagpaplano ng pagbabadyet ng pera
. Ito ang kaniyang naisulat- Ang pagpaplano kung paano babadyetin ang perang pam
baon sa loob ng isang linggo ay susi para makaipon o makatipid. Una, tiyakin ang
sakop na panahon ng pagbabadyet na karaniwan ay limang araw. lkalawa, kalkulahi
n kung magkano o humigit-kumulang ang perang hahawakan. lsama rin ang dagdag na
pera bukod sa regular na perang pambaon gaya ng perang bigay ng ate o kuya o di
kaya ay malapit na kamag-anak. lkatlo, sumahin ang lahat ng gastusin sa loob ng
isang linggo gaya ng pamasahe, meryenda, tanghalian at iba pang bayarin sa eskwe
lahan. Mula sa talata, anong uri ng pagpapahayag ang ginamit ni Jerry?
*ans:paglalahad
20.Ang pangalawang proseso sa pagsulat ay paghahanda bago magsulat. Dito inihaha
nda ng manunulat ang pangangalap ng ideya o impormasyon tungkol sa nais isulat.
Ang pahayag ay
*ans:walang katotohanan
LO 5
1.Ito ay tumutukoy sa paraan na gagamitin sa pagkuha ng datos at pagsusuri sa pi
niling paksa. Ang pangangalap ng datos ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng sur
vey, interview/panayam, paggamit ng talatanungan/questionnaires, obserbasyon at
iba pa.
ans:metodolohiya
2.Dito nakasaad ang pangkalahatang balak sa isasagawang pananaliksik.Ito rin ay
nagsisilbing proposal para sa sulating pananaliksik .
ans:konseptong papel
3.Ito ay isang paraan upang maisaayos mo ang mga nakalap o naisulat na impormasy
on.
ans:pagbabalangkas
4.Ito ay bahagi ng konseptong papel na naglalahad sa kaligiran (background) o pi
nagmulan ng ideya kung bakit pinili ang isang partikular na paksa.
ans:rasyunal
5.Laging kaakibat ng pagsusulat ang kakayahang
ans:magisip
6.Isang paraan ng pagsasaayos ng mga datos ay pagbuo ng sanggunian. Ang pahayag
ay
ans:sadyang tunay
7.Ito ay pansamantalang kabuuan ng sulating papel. Binubuo ito sa pamamagitan ng

pagsasama sama at wastong pag-uugnay ng mga talang nakalap at nakabatay sa binu


ong balangkas.
ans:burador
8.Ito ay isinasagawa upang maisaayos ang mga ideyang nakalap mula sa inisyal na
paghahanap ng datos sa aklatan. Malaki ang maitutulong nito para mabigyang gabay
at direksyon ang pananaliksik sa simula pa lamang.
ans:pagbabalangkas
9.Isa sa mga pangangailangan sa Kolehiyo upang makapagtapos ng isang kurso ay an
g pagkakaroon ng kaalaman hinggil sa kasanayang pasulat at higit sa lahat ang pa
gkamit ng batayang kaalaman sa pananaliksik. Makakamit lamang ang pangangailanga
ng ito sa pamamagitan ng pagpapalinang ng kanilang
ans:pagsulat
10.Kailangan din ang isang pananaliksik ay maiulat sa pasulat na paraan sa anyo
ng isang papel pampananaliksik para sa angkop na dokumentasyon, at kadalasan, sa
pasalitang paraan o ang tinatawag na
ans:oral