You are on page 1of 3

Trong chuyn mc ting Hn trung cp k ny, Hc ting Hn Sofl s

gii thiu vi cc bn bi hc Thnh ng Qun ng trong ting


Hn

- B ti cch hc ting Hn giao


tip http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tienghan/Bo-tui-cach-hoc-tieng-Han-giao-tiep-172/.
STT TING HN TING VIT GHI CH
1 Nc u vt
2 . n cp quen tay
3 sng c khc ngi c lc D l
con kh th cng c lc ri khi cy
4 nh dt t nc m

Khng c la lm sao c khi

6 Trm nghe khng bng mt


thy
7 Gin c chm tht
8

n c giy n c bt tt

10

11

12

13

ic khng s sng
lm thy nhiu ma

Kin tha lu y t

ng nhm t kin la
Chi dao c ngy t tay

- Kinh nghim hc ting


Hn.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tienghan/.
14 Mt b mi lo lm chung
15

C vo hang cp mi bt

c cp
16

Thuc ng gi tt

17

Ha v n ch

18

19

thm du vo la

20

Tt g hn tt nc sn

21

22

23
gn
24
25
hn
26

Va nh va xoa

ng ni ny trng ni n
Sau cn ma tri li sng
B con xa khng bng lng ging

: Nc n chn mi nhy
Lc huy hong vi qun th
vi
Nht c lng tin


27

Tai vch mch rng

28

29

30

Gin c chm tht

Tin no ca ny
Trng tri

31 C thc mi vc c o
- Ngun tham kho : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h:
TRUNG TM TING NHT SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng - H Ni
Email: nhatngusofl@gmail.com
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12 88.