You are on page 1of 5

Trong chuyn mc ng php ting Hn k ny, hc ting Hn Sofl s

gii thiu vi cc bn bi hc Nhng cu trc ui thng gp nht


trong ting Hn

- Ti liu c ting Hn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/KhoaHoc-Trung-Cap-2/Tai-lieu-luyen-doc-tieng-Han-349/.


1. Cu trc ting Hn ui: ()

- () l ui t kt thc cu mang ngha xc nhn mt vn


m c ngi nghe v ngi ni u bit Khng phi l, S tht
l, Nh bn thy y. -() cng c s dng a ra l
do cho mt vn no .
Cu trc:
Tnh t/ng t + -. (cu lch s)

Tnh t/ng t + -/. (cu trang trng)


Tnh t/ng t + -// + -.
Tnh t/ng t +() + -.
V d:
-.
= Khng phi l ti ni ri sao?
-.
= V tri lnh m.
= Khng phi l tri lnh sao?
A: ?
B: . .
= A: Bn thch hoa hng ?
B: Vng. V n p m.
2. Cu trc ting Hn ui: ()

() l ui t kt thc cu cm thn, din t s ngc nhin, bt


ng.
Cu trc:
ng t/Tnh t + -().
ng t/Tnh t + -// + -().
V d:
.
= i mn n ny ngon qu.
.
= C gi kia p qu.
.
= Tu in ngm nhanh tht.
.
= i ng ngi qu.

- Kho hc trung cp 2.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/KhoaHoc-Trung-Cap-2/.


3. Cu trc ting Hn ui: ()/

()./ cng l mt ui t kt thc cu thng c dng


khi bn nhn ra mt iu g , thng din t , ti nhn ra
rng . i khi ()./ c dng din t s ngc nhin,
bt ng ( ging vi -()).
Cu trc:
ng t + + ()/
Tnh t + ()/
Danh t + +()/

Lu : () c dng trong cu lch s cn c dng trong


cu thn mt.
V d:
/.
= Ti thy rng vt mc qu.
/.
= Th ra l p th.
.
= Thi tit nng th.
/.
= Th ra l phi lm nh th.
/.
= Th ra cu l Chulsu.
4. Cu trc ting Hn ui: ()

() l ui t kt thc thng dng a ra l do, nhn


mnh mt , mt nguyn do no .
Cu trc:
ng t/Tnh t + ()
ng t/Tnh t + -// + ().
Danh t + + ().
Lu : khng dng () vi .
V d:
.
= V by gi ti ang b bnh.
.
= Nu c th gip c bn, nh th ti s rt vui.
- .
= V ti hc ting Hn rt chm ch.
5. Cu trc ting Hn ui: ()

() l ui t kt thc cu, dng xc nhn mt s tht m


c ngi nghe v ngi ni u bit. Ngi ni dng ui cu ny
xc nhn li s tht y hoc ginh s ng ca ngi nghe.
Cu trc:
ng t + -()?
Danh t + + -()?
Lu : Trong vn vit v c vn ni, () c khi c vit tt
thnh .
V d:
?
= Thi tit th lnh, ng khng?
?
= Bn l hc sinh, ng khng?
- ?
= Do ny bn rt bn, ng khng?
- Ngun tham kho : http://hoctienghanquoc.org
- Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h:
TRUNG TM TING NHT SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng - H Ni
Email: nhatngusofl@gmail.com
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12 88.