You are on page 1of 6

VJEBA - Alternacije

1. to je netono?
bici, zagonetci, pripovijeci, listci, lisci, Babogredev, gospoe, eludani, elui, sudca,
plemiski, protesni, opustjeti, bogca, razpisati se, Redford, potakon, otarlijati,
nadovjek, pretsjednik, najuniji, potiati, podiniti, naleke, naleke, predposljednji,
odzdraviti, napici, devetgodinji, estogodinji, eststo, adhezija, Potpian, Gubec
Gubca, razdilitati se, iukati, raljutiti se, mjehi, dahem, drem, obranbeni,
bombon, predinastiki, nuzzanimanje, izarati, nepce nebaca.
2. Imenujte glasovne promjene:
ledci

korice

mladiki

aoristni

podzemlje

uzetati se

podcrtati

golupi

orai

snjegovi

oca

rii

zakonoa

kameni

othraniti

Engleskinja

dolasci

primjedba

lie

crvenperka

engleski

najjuriniji

sudstvo

ivanigradski

3. Provedite glasovne promjene!


odgonetka, D jd. -

kolut, demin. -

golobrad, posvojni pridjev -

korist, pridjev .r. -

azbest, pridjev -

mladac, N mn. -

bosiljak + je -

krnj, komparativ -

o + prazniti + jeti -

soldat, augm.-

nad + cestar -

sub + polaran -

uz + etati se -

sme + kast -

ob + iti -

svetac, G jd. -

iznad + prosjean -

ispod + pletati -

od + tok -

klupko, G mn. -

enidba, G mn. -

naprstak, G jd. -

uzdah, demin. -

drhtati, prezent 1. l jd. -

vodena + buba -

super + revizija -

RAZDIOBA FONEMA

1. podjela prema otvorenosti odnosno zatvorenosti prolaza zranoj struji iz plua:


OTVORNICI

a, e, i, o, u

ZATVORNICI

b, c, , , d, d, , f, g, h, j, k, l, lj, m, n, nj, p, r, s, , t, v, z,

2. po mjestu tvorbe

ako pri tvorbi sudjeluju usne, desni, zubi, jezik:

DVOUSNENI (bilabijali)

p, b, m

ZUBNOUSNENI (labiodentali) f, v
ZUBNICI (dentali)

t, d, n, c, z, s

DESNICI (alveolari)

l, r

ako pri tvorbi glasova sudjeluju jezik i nepce:

NEPANICI (palatali)

, , d, , j, lj, nj, ,

MEKONEPANICI (velari)

k, g, h

3. po zvunosti:
ZVUNI

BEZVUNI

FONOLOKI UVJETOVANE ALTERNACIJE


(nastavak)
1. ISPADANJE SUGLASNIKA
Trostrukosti:
bitki, bitci, bici
odgonetki, odgonetci, odgoneci
pripovijetki, pripovijetci, pripovijeci
zagonetki, zagonetci, zagoneci
Imenike i pridjevne izvedenice sa sufiksima ca, -ce, -e, -i, -ina, -ev, -jani, od
imenica ija osnova zavrava na t, d, c u Hrvatskome jezinome savjetniku imaju
dvostruke oblike:
Babogredev i Badogreev; eljadce i eljace, golobradev i golobraev, gospode i
gospoe, koluti i kolui, koritce i korice, pate i pae, posmrte i posmre, sirote i
sitoe, smrtca i smrca, soldatina i soldaina, zadani i zaani, eludani i eluani,
eludi i elui.
2. JEDNAENJE PO MJESTU TVORBE
- snijeg snjegovi - odstupanje ispred lj, nj, iza kojih slijedi samoglasnik e nastao
zajedno sa suglasnicima lj, nj kao rezultat zamjenjivanja ije s e, te ispred nj koji je nastao
zamjenjivanjem n ispred sufiksa jeti: prazan opraznjeti, pust opustjeti
3. JEDNAENJE PO ZVUNOSTI
- primjeri odstupanja: Redford, Josipdol, ivanigradski, odetati, podstanar, podiati,
podivati, odarlijati, podcrtati, podiniti, podakon, naddep, poredci, zadatci,
subpolaran, poddinarski, uzzidati se, uzetati se, najjuniji

JEZIKOMJER

1. Ova bol je presnana.


Bolovi u tijelu. Boli u tijelu.

Ovaj bol je presnaan.


Duevni bolovi. Duevne boli.

2. Ovdje nije doputeno razgovarati. Ovdje nije dozvoljeno razgovarati.

3. Tvoja je koulja ia od moje.

Tvoja je koulja istija od moje.

4. Takav je obiaj i u nas.

Takav je obiaj i kod nas.

5. Izbacite uljeze:
kometa, planet, metod, gripa, veliki rasko, prva doba, stavak.

6.

Oni e osvjetljavati tu zgradu jer je sada i ja osvjetljujem.


Oni e osvjetljavati tu zgradu jer je sada i ja osvjetljavam.
Oni e osvjetljivati tu zgradu jer je sada i ja osvjetljujem.

VJEBA
Prozodija
1. Silazni akcenti!
Molim te!
Split je vei od Zadra.
Sutra se tata vraa kui.
Uenici pjevaju pjesme.
Budi pametan!
Svaka ptica svome jatu.
2. Uzlazni akcenti!
Na grani sjedi lasta.
Pero se vratio u Zagreb.
Sestra je bila na selu.
Maca na pei prede.
Oni ue.
Grmi, ini se da e oluja.
Koga je moliti, nije ga suditi.
3. Odredite klitike i akcentuirajte rijei!
to se dogodilo u gradu?
Veeras putujemo u Pulu.
Ovdje e proraditi nova tvornica.
Nadam se da e se opametiti.
Ne zaboravi to si obeao!
Pomozi mi napisati rad!
Dijete sjedi u uionici.