You are on page 1of 2

¿¢¸ú ¿¢Ãø

  • 6.30 மமலல மமணவரரகளர ஒனரறகடலர சசறபரப வரலகயமளரரகளர வரலக

  • 6.45 மமலல - கடவளர & ¾Á¢ú Å¡úòÐ

    • - வரவவறரப நடனமர

மமலல 7.01 - வரவவறரபலர

  • - தலலவரர உலர

  • - ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ¯¨Ã - சசறபரப அஙரகமர

¿¢¸ú ¦¾¡¼ì¸õ

À¨¼ôÒ 1 - வகமலமடரடமர (ஆணரட 6) பரசசளசபரப 1 À¨¼ôÒ 2 - ஆலட ஆலஙரகமரமர அணசவகபரப (பமலரரபளரளச 5)

பரசசளசபரப 2 பலடபரப 3 – நவவன நடனமர ( ஆணரட 3) பரசசளசபரப 3

  • 7.30 இரவ - வசரநரவதமமரபலர

  • 7.50 இரவ நசகழரசரசச ததமடரமர

பலடபரப 4 – மலமயர நடனமர (பமலரரபளரளச 6) பரசசளசபரப 4 À¨¼ôÒ 5 – கசரமமசய நடனமர (ஆணரட1) பரசசளசபரப 5 பலடபரப 6 – நவவன நடனமர (ஆணரட 6) பமலரரபளரளச படரடமளசபரப வசழம சசறபரப நசகழரசரசச தபறரவறமரர நசகழரசரசச பலடபரப 7 – தமசழரர பமரமரபரசய நடனமர (ஆணரட 2) பரசசளசபரப 8 ::அதசரரஷரட பரசச::

பலடபரப 8–கமடரசசயமர கமனமமர (ஆணரட 4) பரசசளசபரப 9 :: அதசரரஷரட பரசச::

பலடபரப 9 – நவவன நடனமர (ஆணரட 5)

-¿¢¨È×-

¦ºÂüÌØ:

¾¨ÄÅ÷:

தசர ச.லவரமர

Ш½ ¾¨ÄÅ÷ 1:

தசரமதச இரம.கமவவரச நமயட

¦ºÂÄ¡Ç÷:

தசரமதச தச.ஷமமளம

¦À¡ÕÇ¡Ç÷:

கமமரச ச.தவபம

þ¼ ஏறரபமட ¾¢Õ பமலனர &தப..சஙரகமர மறரறமர வதமடரடகரகமரரரகளர

பதொமரளர வசதச ¾¢Õ Faidzul & தசர அரணர

«È¢Å¢ôÀ¡Ç÷ :

¾¢ÕÁ¾¢.Ó.ÒÉ¢¾¡ & தசரமதச தப.வதனரமதச

¿¢¸ú׸û/ அலழபரபசதழர கமமரச. தப.வதனரமதச

ஒலச ஒளச/நசழலரபடமர தசர. Faidzul

ÀâÍ:

¾¢ÕÁ¾¢ þá.¸¡§Åâ ¿¡ÔÎ & கமமரச ச.தவபம

¯½× ÁüÚõ ÌÇ¢÷À¡Éõ:

¾¢ÕÁ¾¢ À.§º¡¾¡ §¾Å¢ தசர..அரணர

Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸ð¦¼¡ØíÌ

தசர தப.பமலனர & தசரமதச தச.ஷமமளம & Pn.Mardiah

º¢ÈôÒ §¿¡ì¸õ:

§¾º¢Â ¸øÅ¢ ¾òÐÅ ¦¸¡û¨¸ìÌ ²üÀ Á¡½Å÷¸û ¸øŢ¢Öõ ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢Öõ º¢ÈóРŢÇíÌÅ÷.

§¾º¢Â ¸øÅ¢ò ¾òÐÅõ

' Á§Äº¢Âì ¸øŢ¡ÉÐ þ¨È ¿õÀ ¢ì¨¸. þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óÐ ºÁý¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÈ, ¾É¢ ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬ü鬀 ÓبÁ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷ ÓÂüº¢Â¡Ìõ. þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È ¢×, º¡øÒ, ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÕôÒ½÷îº ¢, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÕõ ¬üÈø ¬¸ ¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚî ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨Áô À¡ð¨¼Ôõ ¦ºÆ ¢ô¨ÀÔõ ¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ.’

 ¸øŢ¢ø ¬÷Åò¨¾  §ÁõÀÎò¾ ÀÄ ¾¢Èý¸¨Ç ¦ÅÇ¢  ¦¸¡½Ã ¬§Ã¡ì¸¢ÂÁ¡É §À¡ðʨ  ¯ÕÅ¡ì¸ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ´üÚ¨Á¨Â

¸øŢ¢ø ¬÷Åò¨¾

§ÁõÀÎò¾ ÀÄ ¾¢Èý¸¨Ç ¦ÅÇ¢

¦¸¡½Ã ¬§Ã¡ì¸¢ÂÁ¡É §À¡ðʨÂ

¯ÕÅ¡ì¸ Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â ´üÚ¨Á¨Â ÅÇ÷ì¸

Á¡½Å÷¸Ç¢¨¼§Â :

§¿¡ì¸õ:

º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸Â¡Ç÷¸û ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ÀûÇ¢ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ÀûÇ¢ °Æ¢Â÷¸û ¦À.¬.º ¯ÚôÀ¢É÷¸û ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û ¦Àü§È¡÷¸û ÓýÉ¡û Á¡½Å÷¸û ÁüÚõ ÅÕ¨¸Â¡Ç÷¸û.

º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸Â¡Ç÷¸û ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ÀûÇ¢ ¬º¢Ã¢Â÷¸û ÀûÇ¢ °Æ¢Â÷¸û ¦À.¬.º ¯ÚôÀ¢É÷¸û ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸û ¦Àü§È¡÷¸û ÓýÉ¡û Á¡½Å÷¸û ÁüÚõ ÅÕ¨¸Â¡Ç÷¸û.

¿ýÈ¢

தசர.பசரகமஷர (Ahli Khas Ahli Parlimen)

þ¼õ:

§¿Ãõ:

2015

¾¢¸¾¢:

Áñ¼Àõ

6.30 Á¡¨Ä

சசறபரப வரலக

17 நவமரபரர 2015 (பதனர)

ÌÅ¡Äò ¦¾÷Ä¡ ¾Á¢úôÀûÇ¢

பளரளச பரசசளசபரப வசழம

தசர . பசரகமஷர (Ahli Khas Ahli Parlimen) þ¼õ: §¿Ãõ: 2015 ¾¢¸¾¢: Áñ¼Àõ 6.30 Á¡¨Ä சசறபரப வரலக

Hari Penyampaian Hadiah

§¾º¢Â Ũ¸ ÌÅ¡Äò ¦¾÷Ä¡ ¾Á ¢úôÀûÇ¢ 39010 §¸ÁÃý Á¨Ä