You are on page 1of 1

0.

0 ISI KANDUNGAN
Bil

Kandungan

Penghargaan

Pengenalan perniagaan

Profil perniagaan

Senarai keperluan dokumen berdasarkan urus


niaga

Dokumen perniagaan

Buku Catatan Pertama

Lejar

Imbangan Duga

Kad Stok

10

Penyata Pendapatan

11

Kunci Kira-kira

12

Rumusan

13

Lampiran :
- Jadual perlaksanaan projek
Perancangan urusniaga
- Soalan
- Senarai semak dan penilaian guru

Muka surat