You are on page 1of 5

Rujukan kami : KPPNB/LAPORAN-SPEKAR(

.
.
.
.
Tuan,
KEBENARAN KEPADA SPEKAR MEMAPARKAN LAPORAN KEWANGAN SAYA KEPADA KOPERASI
PERKHIDMATAN PELAJARAN NASIONAL BERHAD
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Dimaklumkan bahawa saya bernombor kad
pengenalan adalah merupakan anggota yang telah berdaftar dengan
Koperasi Perkhidmatan Pelajaran Nasional Berhad (KOPENAS).
3.
Saya dengan ini memberi kebenaran kepada KOPENAS yang tidak boleh dibatal tanpa syarat
untuk mendedahkan apa-apa maklumat berkaitan dengan kemudahan kewangan saya di KOPENAS bagi
apa-apa tujuan sekalipun kepada SPeKAR, Angkasa, Ram Credit Info, Cawangan Bank, Anak-anak
Syarikat Bank, Bank Negara Malaysia (BNM) Unit Kredit Pusat (Central Credit Unit), Sistem Maklumat
Kredit Pusat (CCRIS), Biro Maklumat Cek dan agensi lain yang diluluskan oleh BNM atau mana-mana
pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas KOPENAS, pemegang serahan hak yang
dibenarkan dan diberikuasa oleh KOPENAS.
4.
Saya dengan ini membenarkan / tidak membenarkan* pihak KOPENAS mendapatkan maklumat
peribadi kredit dari SPeKAR,Ram Credit Info (RAMCI), Syarikat Credit Tip Off Services Sdn. Bhd. (CTOS)
dan Sistem Maklumat Kredit Pusat (CCRIS). Maklumat yang diperolehi hanya boleh digunakan bagi
tujuan permohonan pembiayaan sahaja.
Sekian.
Yang benar,

(
)

s.k. Fail
*Potong yang tidak berkenaan