You are on page 1of 118

Chuyn thc tp

LI M U
Dt may l mt ngnh cng nghip c ng gp ng k vo tng kim
ngch xut nhp khu ca c nc, l mt trong nhng mt hng c kim
ngch xut khu trn 1 t USD. Mc d kim ngch xut khu cao nhng phn
ln cc sn phm dt may u c sn xut di hnh thc gia cng. Tuy gia
cng khng phi l hot ng ch lc m Vit Nam hng ti trong bc pht
trin ngnh dt may nhng hin nay, gia cng hng may mc xut khu ang
ng vai tr ht sc quan trng trong hot ng xut khu ca ngnh. Cng ty
c phn May 10 l mt trong nhng cng ty c thnh lp u tin trong
ngnh dt may, chuyn sn xut v kinh doanh hng may mc trn th trng
ni a v th trng quc t. Trong hon cnh nn kinh t t nc cha pht
trin, cc doanh nghip may mc Vit Nam cha c thng hiu trn th
trng quc t, cng nh rt nhiu cc doanh nghip dt may khc, cng ty c
phn May 10 cng tin hnh xm nhp th trng quc t bng hnh thc gia
cng sn phm cho cc i tc nc ngoi.
Sau mt thi gian thc tp ti cng ty c phn May 10, ti chn
ti Hot ng gia cng hng may mc xut khu ca cng ty c phn
May 10: Thc trng v gii php hon thin lm bo co thc tp tt
nghip.
Mc ch ca ti nghin cu l tm hiu hot ng gia cng ti cng
ty nhm a ra mt s gii php kh thi cho hot ng gia cng ti cng ty c
phn May 10.
i tng nghin cu ca ti l thc trng v nhng gii php nhm
nng cao hiu qu gia cng hng xut khu may mc ti cng ty c phn May
10
Phm vi nghin cu ca ti l nhng l lun c bn ca gia cng
hng may mc xut khu, nhng nhn t nh hng ti hot ng gia cng

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

hng may mc xut khu v thc trng hot ng ny ti cng ty c phn May
10.
Bo co gm 3 chng:
Chng I: C s l lun v gia cng hng may mc xut khu
Chng II: Thc trng hot ng gia cng xut khu ti cng ty c phn May
10
Chng III: Gii php nng cao hiu qu hot ng gia cng hng may mc
xut khu ti cng ty c phn May 10.

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

Chng I: C S L LUN V GIA CNG HNG MAY


MC XUT KHU
I. C s l lun ca hot ng gia cng hng may mc xut khu
1. Khi nim hot ng gia cng hng may mc xut khu
Gia cng hng may mc xut khu l phng thc sn xut hng xut
khu. Trong , ngi t hng gia cng nc ngoi cung cp: my mc,
thit b, nguyn ph liu hoc bn thnh phm theo mu v nh mc cho
trc. Ngi nhn gia cng trong nc t chc qu trnh sn xut sn phm
theo yu cu ca khch. Ton b sn phm lm ra ngi nhn gia cng s
giao li cho ngi t gia cng nhn tin cng.
Tin cng gia cng

Bn t gia
cng

MMTB, NPL,...

Bn nhn gia
cng

T chc qu
trnh sn xut

Tr sn phm hon chnh


S 1: Quan h gia hai bn ( t v nhn) trong hot ng gia cng
Ti Vit Nam, sau nhiu ln sa i, b sung, khi nim gia cng c
quy nh trong Ngh nh 57/1998/N CP ngy 31/07/1998 nh sau:
Gia cng hng ha vi thng nhn nc ngoi l vic thng nhn
Vit Nam, doanh nghip c thnh lp theo lut u t nc ngoi ti Vit
Nam nhn gia cng hng ha ti Vit Nam cho thng nhn nc ngoi hoc
t gia cng nc ngoi.

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

Nh vy, hot ng gia cng xut khu l quan h hp tc gia hai hay
nhiu bn sn xut ra hng ha phc v cho xut khu. Trong mi quan h
ny, bn nhn gia cng c li th v nhn lc nhn t chc qu trnh sn xut
sn phm theo hp ng sau s tr sn phm hon chnh cho bn t gia
cng ly tin cng.
2. Phn loi hot ng gia cng hng may mc xut khu
Hot ng gia cng hng may mc xut khu l mt hot ng mang
li ngun ngoi t, gp phn pht trin t nc ni chung v nn kinh t ni
ring. Cn c vo cc tiu ch, c th phn loi hot ng gia cng hng may
mc xut khu nh sau:
Cn c theo quyn s hu nguyn liu trong qu trnh sn xut sn
phm, hot ng gia cng c cc hnh thc sau:
+ Hnh thc nhn nguyn liu, giao sn phm: bn nhn gia cng sn
xut sn phm t nguyn liu v bn thnh phm thuc quyn s hu ca bn
t gia cng, sau giao sn phm v nhn tin cng. Phng thc ny cn
gi l phng thc gia cng xut khu n thun, l phng thc s khai ca
gia cng xut khu. Theo phng thc ny, bn nhn gia cng c li th l
khng phi b vn ra mua nguyn ph liu, khng nhng th, nu thc hin
s dng tit kim nguyn ph liu so vi nh mc th bn nhn gia cng cn
c th hng s nguyn ph liu cn d ra . Tuy nhin gia cng theo hnh
thc ny hiu qu kinh t khng cao v bn nhn gia cng ch c hng
tin cng gia cng. Bn cnh , bn nhn gia cng cn ph thuc vo tin
giao nguyn ph liu ca bn t gia cng. Bn t gia cng thng gp ri ro
trong phng thc gia cng ny l nu bn nhn gia cng lm sai th s mt
s nguyn ph liu m khng thu c hng ha.
+ Hnh thc mua nguyn liu, bn thnh phm: Theo hnh thc ny,
bn t gia cng s cung cp cc mu m, ti liu k thut cho bn nhn gia

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

cng theo hp ng tin hnh sn xut v sau s mua li thnh phm.


Bn nhn gia cng c th mua nguyn ph liu theo hai cch: mua theo s ch
nh ca bn t gia cng hoc t tm nh cung cp nguyn ph liu. y l
hnh thc pht trin cao ca gia cng xut khu, em li hiu qu kinh t cao
cho bn nhn gia cng.
u im ca phng thc gia cng ny l bn t gia cng khng phi
chu chi ph ng trc v nguyn ph liu, nu bn nhn gia cng lm sai th
khng mt nguyn ph liu, do vy gim bt ri ro trong qu trnh t gia
cng hng. Bn nhn gia cng c th ch ng trong vic mua nguyn ph
liu, khng ph thuc vo bn t gia cng, c bit nu t mua nguyn liu
hon ton th s gim c chi ph sn xut, v vy m nng cao hiu qu kinh
t. Mt khc, bn nhn gia cng cn c th m rng th trng nguyn ph
liu thng qua vic xy dng mi quan h vi cc nh cung cp nguyn ph
liu do bn t gia cng ch nh. Tuy nhin, phng thc ny c nhng bt
li vi bn nhn gia cng l nu khng mua nguyn ph liu ca nh cung
cp do bn t gia cng ch nh th sai hp ng, nhng nu mua li thng
hay b p gi.
Cn c theo gi c, gia cng c cc hnh thc sau:
+ Hp ng khon: trong hp ng gia cng ngi ta xc nh nh
mc cho sn phm gm: chi ph nh mc v th lao nh mc. Hai bn s
thanh ton vi nhau theo mc cho d chi ph thc t ca bn nhn gia cng
l bao nhiu chng na.
+ Hp ng thc chi thc thanh: bn nhn gia cng thanh ton vi bn
t gia cng ton b chi ph thc t ca mnh cng vi tin th lao gia cng.
Cn c theo mc cung cp nguyn ph liu:
+ Bn t gia cng cung cp 100% nguyn ph liu v bn nhn gia
cng sn xut sn phm theo nh mc tha thun trong hp ng, sau

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

s tr li thnh phm cho bn t gia cng hoc s giao cho bn th ba theo


ch nh.
+ Bn nhn gia cng ch nhn nguyn liu chnh theo nh mc cn
nguyn liu ph th t khai thc theo ng yu cu ca khch hng.
+ Bn nhn gia cng khng nhn bt c nguyn liu ph no ca khch
hng m ch nhn ngoi t mua nguyn liu theo ng yu cu.
Cn c vo ngha v ca bn nhn gia cng
- CM (cutting and making): Ngi nhn gia cng ch tin hnh pha ct
v ch to sn phm theo yu cu ca bn t gia cng
- CMP (cutting, making and packaging): Ngi nhn gia cng phi pha
ct, ch to v ng gi sn phm theo yu cu ca bn t gia cng.
- CMPQ (cutting, making, packaging and quota fee): Ngi nhn gia
cng ngoi vic ct may, ng gi sn phm cn phi tr ph hn ngch theo
quy nh nhng mt hng c qun l bng hn ngch.
Hin nay, cng ty c phn May 10 ch thc hin gia cng hng may
mc xut khu thng qua hai hnh thc: gia cng nhn nguyn liu, giao thnh
phm v gia cng mua nguyn liu, bn thnh phm. Phng thc mua
nguyn liu bn thnh phm bn cnh vic cng ty tm kim i tc t gia
cng theo phng thc ny th a s cc hp ng t gia cng mua nguyn
liu bn thnh phm ca cng ty u do cc bn hng chuyn t gia cng
nhn nguyn liu, giao thnh phm chuyn sang. Hin nay, s hp ng gia
cng nhn nguyn liu, giao thnh phm ca cng ty gim i ng k, thay
vo l hp ng mua nguyn liu, bn thnh phm bi cc hp ng ny
s lm tng gi tr gia cng m cng ty nhn c. S hp ng mua nguyn
liu, bn thnh phm chim 70% 80% trong tng s hp ng gia cng m
cng ty May 10 nhn c.

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

3. c im ca hot ng gia cng xut khu


Xut pht t khi nim gia cng th hot ng gia cng hng ha xut
khu bao gm hai ni dung: th nht, bn nhn gia cng s nhn gia cng cho
thng nhn nc ngoi hng tin gia cng, th hai, bn t gia cng
thu bn nhn gia cng hng ha kinh doanh thng mi. Trong ni dung
ca bo co ny ch cp ti ni dung th nht.
Nh vy, hot ng gia cng c nhng c im sau:
- Hot ng gia cng l phng thc sn xut hng ha theo n t
hng. Bn t gia cng s t hng cho bn gia cng sn xut sn phm
nhm phc v hot ng sn xut kinh doanh ca mnh. Vn bn chng t
tnh php l ca n t hng l hp ng gia cng.
- Ni dung gia cng bao gm: sn xut, ch bin, ch tc, sa cha, ti
ch, lp rp, phn loi, ng gi hng ha theo yu cu v bng nguyn ph
liu cu bn t gia cng. Khi bn t gia cng t hng, doanh nghip nhn
gia cng s phi thc hin ton b cc cng on sn xut ra hng ha
bng nguyn ph liu m bn t gia cng cung cp hoc yu cu. Cc
khu trong qu trnh sn xut t khi a nguyn ph liu vo cho ti khi hon
thnh sn phm ng gi giao cho bn t u phi do bn nhn gia cng
chu trch nhim.
- thc hin vic gia cng, cc doanh nghip nc ngoi c th tin
hnh chuyn giao cng ngh. Do trnh khoa hc cng ngh km pht trin
ca nc nhn gia cng m cc doanh nghip nc ngoi c th chuyn giao
cng ngh cng nh nhng kinh nghim qun l bn nhn gia cng c th
hon thnh c hp ng. Tuy nhin vic gia cng hng ha cng nh vic
chuyn giao cng ngh phi c thc hin ng theo hp ng gia cng v
theo quy nh ca php lut ca nc nhn gia cng v nc t gia cng.

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

- Bn t gia cng phi chu trch nhim v tnh hp php ca quyn s


hu cng nghip i vi hng ha gia cng. Khi t gia cng, cc mu m m
bn t gia cng giao cho bn nhn gia cng sn xut hng ha phi l
nhng mu m thuc quyn s hu ca bn t gia cng. Cc mu m ny
phi c bn t gia cng ng k bn quyn tc gi v bn t gia cng phi
chu mi trch nhim nu pht hin nhng mu m l vi phm quyn tc
gi.
- Bn t gia cng c quyn c thanh tra kim tra, gim st vic gia
cng ti ni nhn gia cng theo tha thun gia cc bn nhm trnh tnh trng
sai st trong khi sn xut hng gia cng.
- Bn nhn gia cng giao sn phm hon thin p ng yu cu ra
v nhn tin cng.
4. Vai tr ca hot ng gia cng hng ha xut khu
4.1 i vi nn kinh t quc dn
Khi t nc chuyn sang nn kinh t m ca th ngoi thng ang
ngy c vai tr quan trng trong nn kinh t. Hot ng ngoi thng mt
mt gip cho t nc c c ngun ngoi t nhp khu, qua gp phn
cng nghip ha - hin i ha t nc, mt khc gip cho nn kinh t v
cc doanh nghip hc tp c cc kinh nghim tin tin v qun l v cc
tin b khoa hc cng ngh nhm hin i ha sn xut. Bn cnh cc hot
ng xut nhp khu th hot ng gia cng hng ha c mt vai tr quan
trng, nht l i vi nn kinh t cn ang pht trin nh nc ta.
-

Hot ng gia cng thu ht mt lng ln lao ng ph thng,

do n c vai tr tch cc trong vic gii quyt vic lm cho ngi lao
ng, gp phn gim t l tht nghip cho x hi, tng thu nhp cho ngi
dn. Thng qua hot ng gia cng, nc ta tn dng c ngun lao ng

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

di do vi gi nhn cng r nng cao hiu qu sn xut, gim c gi


thnh. y cng l mt th mnh ca gia cng ti Vit Nam.
-

Thu ht vn, k thut, cng ngh nc ngoi, tng ngun thu

ngoi t cho quc gia ng thi c iu kin hc tp kinh nghim qun l tin
tin ca nc ngoi, tip cn vi th trng th gii. Gia cng ch yu l
trong cc lnh vc cng nghip nh, khu vc cng nghip cn nhiu lao ng
v l khu vc kinh t cn hin i ha trc tin nu mun hin i ha nn
kinh t.
-

Nng cao trnh sn xut trong nc, kch thch hot ng xut

khu pht trin. Tip xc vi cc doanh nghip nc ngoi, vi cc trang thit


b hin i v s qun l khoa hc ca h, ngnh cng nghip Vit Nam s
nng cao trnh qun l v hin i c cc trang thit b, t s gp
phn nng cao trnh sn xut trong nc. Mt khc, khi tin hnh gia cng
cho nc ngoi, chng ta s tn dng c c s nh xng, my mc, s
dng nguyn ph liu, vt t sn c trong nc hoc nhp khu t cc nc
khc nhau, s dng "Trademark" (thng hiu), knh phn phi hng ho ca
bn t gia cng nc ngoi. T cc li th trn, sau ny chng ta s rt
kinh nghim nng dn t trng hng ho t sn xut trc tip xut khu.
4.2 i vi doanh nghip gia cng xut khu
Gia cng xut khu bn cnh vic c nhng vai tr vi nn kinh t th
cn c vai tr rt ln i vi cc doanh nghip tham gia trong lnh vc ny.
-

Khi tin hnh gia cng hng ha cho cc doanh nghip nc

ngoi, cc doanh nghip Vit Nam c tip xc vi cc trang thit b hin


i tin tin ca cc nc pht trin, t hin i ha ngnh cng nghip
nh, gp phn hin i ha nn kinh t.
-

Gia cng hng xut khu cn gip cho cc doanh nghip hc hi

c kinh nghim qun l tin tin ca cc nc pht trin. Vic ny gip cho

m Th Hng Thm TMQT - K46

Chuyn thc tp

cc doanh nghip ca ta tng cng kh nng qun l doanh nghip, gip


doanh nghip hot ng c hiu qu.
-

Gia cng hng xut khu cho cc nc pht trin, c h cung

cp cho cc mu hng, cc trang thit b hon thnh cng vic. Chnh s


cung cp s a cc doanh nghip Vit Nam tip cn vi th trng th
gii. Thng qua cc mu m m h cung cp, cc doanh nghip ca ta c th
phn tch tng bc nh hnh c phong cch tiu dng ca th gii, t
c th tin ti t cung cp mu m cho th trng.
-

Hot ng gia cng xut khu gip cho doanh nghip tip cn

vi th trng th gii mt cch d dng hn. Th trng tiu th c sn,


doanh nghip khng phi b chi ph cho hot ng bn sn phm xut khu.
5. Mt s ch tiu phn tch hot ng gia cng
5.1 Doanh thu gia cng (TR)
TR = Pi * Qi
Trong :

Pi: n gi gia cng ca sn phm i


Qi: S lng sn phm i

5.2 Chi ph gia cng (TC)


Chi ph gia cng bao gm cc chi ph pht sinh trong qu trnh sn xut
nh chi ph nhn cng, chi ph nguyn vt liu cung ng, chi ph bn hng, ...
(tr chi ph nguyn vt liu chnh)
5.2 Li nhun gia cng (P)
P = TR TC
Li nhun gia cng l ton b khon tin thu c sau khi ly doanh
thu gia cng tr i chi ph gia cng.

m Th Hng Thm TMQT - K46

10

Chuyn thc tp

5.4 T sut doanh thu / chi ph


T sut Doanh thu/ Chi ph = TR/ TC*100%
Ch tiu ny c ngha l b ra mt ng chi ph vo gia cng th thu
c bao nhiu ng doanh thu.
5.5 T sut Li nhun/ Doanh thu
T sut li nhun/ doanh thu = P/ TR * 100%
Ch tiu ny cho bit c 100 ng doanh thu th thu c bao nhiu
ng li nhun.
II. Hp ng gia cng hng ha xut khu
1. Khi nim hp ng gia cng hng ha xut khu
Hp ng gia cng hng xut khu l s tha thun gia hai bn t gia
cng v nhn gia cng. Trong , bn t gia cng l mt c nhn hay mt t
chc kinh doanh nc ngoi. Cn bn nhn gia cng Vit Nam c hiu:
Thng nhn Vit Nam thuc cc thnh phn kinh t c php nhn gia
cng cho cc thng nhn nc ngoi, khng hn ch s lng, chng loi
hng gia cng. i vi hng gia cng thuc Danh mc hng ha cm xut
khu, cm nhp khu v tm ngng xut khu, nhp khu, thng nhn ch
c k hp ng sau khi c s chp nhn bng vn bn ca B Cng
Thng.
Thng thng hp ng gia cng c nhng quy nh sau:
-

Loi hng gia cng.

Nguyn ph liu, nh mc ca chng.

Thi gian, phng thc cung cp, giao nhn nguyn ph liu,

my mc thit b.
-

o to nhn cng.

Thi gian, phng thc giao nhn sn phm.

m Th Hng Thm TMQT - K46

11

Chuyn thc tp

Tin gia cng v phng thc thanh ton.

Cc quyn li v ngha v khc ca cc bn.


Theo iu 12 Ngh nh 57 CP quy nh: Hp ng gia cng phi

c lp thnh vn bn v bao gm cc iu khon sau :


-

Tn, a ch ca cc bn k hp ng;

Tn, s lng sn phm gia cng;

Gi gia cng;

Thi hn thanh ton v phng thc thanh ton;

Danh mc, s lng, tr gi nguyn liu, ph liu, vt t nhp

khu v nguyn liu, ph liu, vt t sn xut trong nc (nu c) gia


cng; nh mc s dng nguyn liu, ph liu, vt t; nh mc vt t tiu
hao v t l hao ht nguyn liu trong gia cng;
-

Danh mc v tr gi my mc thit b cho thu, cho mn hoc

tng cho phc v gia cng (nu c);


-

Bin php x l ph liu, ph thi v nguyn tc x l my mc,

thit b thu mn, nguyn liu, ph liu vt t d tha sau khi kt thc hp
ng gia cng.
-

a im v thi gian giao hng;

Nhn hiu hng ho v tn gi xut x hng ho;

Thi hn hiu lc ca hp ng.

2. Quy trnh thc hin hp ng gia cng hng may mc xut khu
K kt hp
ng

Xut hng

Nhn nguyn ph
liu

Phc tra

Ct

Hon thin

May thnh
phm

Kim tra

S 2: Trnh t thc hin hp ng gia cng

m Th Hng Thm TMQT - K46

12

Chuyn thc tp

y l quy trnh mang tnh chung nht cho vic thc hin hp ng gia
cng hng may mc ca cng ty, mi cng on bao gm nhiu cng vic
khc nhau. Ty tng n t hng vi mi loi mt hng khc nhau s c
thm nhng cng vic c th hon chnh n hng theo yu cu ca tng
khch hng. Trong tt c cc cng on trn th may mu vn l khu rt quan
trng v sau khi nhn nguyn ph liu th bn nhn gia cng phi nhanh chng
tin hng may sn cc sn phm mu. Cc mu c th c sn do khch hng
gi v hoc phng k thut ca cng ty phi t nghin cu, thit k cc mu.
Sn phm mu sau khi may xong phi c gi sang cho khch hng xem
xt, nh gi v c chp nhn th qu trnh may mi c tip tc.
Mt c im ni bt ca gia cng hng may mc khc vi cc sn
phm khc l sau khi sn phm hon thin c b phn KCS (b phn qun
l cht lng sn phm) ca Cng ty kim tra th cc sn phm ny phi
cho pha i tc kim tra li ri sau mi c xut hng. Tuy vic ny lm
cho qu trnh thc hin hp ng ko di thm mt cng on na nhng n
gip pht hin kp thi nhng li sai hng c nhng bin php khc phc
kp thi ngay t khi sn phm cn trong xng. Mt khc, vic lm ny
gip cho cng ty trnh khi tnh trng xut khu hng sang nc bn ri li b
tr li, nh vy th khon chi ph ny l rt ln.
II. Cc nhn t nh hng ti hot ng gia cng xut khu
1. Nhm nhn t bn ngoi doanh nghip
1.1 Mi trng chnh tr - lut php
1.1.1 Mi trng chnh tr
Khi k hp ng gia cng quc t tc l cc doanh nghip hot ng
ra ngoi bin gii lnh th ca mt quc gia. iu ny c ngha l cc cng ty
phi thch nghi vi mt hoc mt s th ch chnh tr mi m cc cng ty ny
phi cn nhc trnh b nh hng xu ti hot ng sn xut kinh doanh.

m Th Hng Thm TMQT - K46

13

Chuyn thc tp

Tnh hnh chnh tr ca Vit Nam n nh trong sut nhng nm qua l mt


thun li ln i vi cc doanh nghip nc ngoi mun hp tc lm n vi
cc doanh nghip trong nc. Hin nay Vit Nam c quan h ngoi giao vi
171 nc v vng lnh th, c quan h bun bn vi 105 nc v khu vc
trn th gii, trong c k hip nh thng mi vi 64 nc; c hot ng
bun bn vi hng nghn t chc kinh t, thng mi ca cc nc.
Trong tnh hnh chnh tr n nh, quan h thng mi gia Vit Nam
v cc nc trn th gii rt tt tc ng tch cc ti hot ng kinh doanh
gia cc doanh nghip trong v ngoi nc. Cc nc c quan h kinh t vi
Vit Nam c tnh hnh chnh tr n nh gip cho cc doanh nghip may
mc Vit Nam c c hi tm hiu thng tin v nm bt c hi a ra cc
chin lc cho ph hp vi tng th trng.
1.1.2 Mi trng lut php
Mi trng lut php c nh hng rt ln ti cc hot ng sn xut
kinh doanh ca doanh nghip, c bit l i vi cc doanh nghip kinh
doanh trn mi trng quc t.
Mi trng lut php trong nc
Hin nay, mi trng lut php trong nc ang ngy cng c hon
thin cc doanh nghip c mt hnh lang php l lnh mnh, n nh gip
cho cc hot ng sn xut kinh doanh c n nh. Trong nhng nm gn
y, lut php nc ta lun coi mt hng dt may l mt hng pht trin chin
lc ca Vit Nam. Chnh v vy m lut php Vit Nam lun c nhng vn
bn php lut hng dn v quy nh v xut khu, nhng u i dnh cho
cc doanh nghip dt may.
-

i vi cc nguyn ph liu ca ngnh dt may nhp khu t

nc ngoi hoc mua trong nc sn xut hng xut khu th khng phi
np thu nhp khu v thu gi tr gia tng.

m Th Hng Thm TMQT - K46

14

Chuyn thc tp

Doanh nghip dt may nu u t mi th s thu nhp thu c

t u t mi c gim 50% thu thu nhp doanh nghip trong hai nm


tip theo ( Lut khuyn khch u t trong nc, chng 3 iu 10 khon 1).
-

H s xin visa c gim bt nhiu giy t. H s xin visa

khng cn phi c ba loi chng t nh trc y bao gm hp ng xut


khu, bo co quy trnh sn xut, t khai nhp nguyn ph liu m ch kim
tra t khai nhp khu nguyn ph liu hoc t khai nhp khu nguyn liu
chnh, ng thi chp nhn cc loi chng t vn ti khc thay cho vn n.
y l mt thun li ln cho cc doanh nghip xut khu dt may bi cc th
tc h s gim r rt, y nhanh qu trnh lm th tc, trnh nhng chi ph
pht sinh khng cn thit.
-

Nm 2006, B Thng mi ra thng bo mi: cc doanh

nghip xut khu dt may s lng di hai mui t khng cn phi c s ph


duyt ca lin b. y l mt thng bo rt c li cho cc doanh nghip gia
cng xut khu hng mu cho bn hng kim tra v s lng hng mu
thng khng ln, nu xin giy php th s mt nhiu thi gian, gy ko
di hp ng v tng thm chi ph sn xut. Mt khc, thng bo ny cng rt
c li cho cc doanh nghip xut khu thiu hn ngch (xut khu t) sang M
nm 2006 v cc doanh nghip khng b gii hn s ln xut khu cc l hng
vi s lng t nh trn trong mt nm.
-

Nc ta p dng bin php ci cch hnh chnh theo c ch

mt ca, gip cc doanh nghip lm th tc hi quan v thng quan hi quan


nhanh chng.
Nh vy lut php Vit Nam ang ngy cng hon thin to nhng
iu kin thun li cho cc doanh nghip kinh doanh ni ring v cc doanh
nghip dt may ni chung. Tuy vy, cc h tr t pha chnh ph vn cha
tht s y , khin cho cc doanh nghip ca nc ta gim kh nng cnh

m Th Hng Thm TMQT - K46

15

Chuyn thc tp

tranh so vi cc i th nc ngoi. V d nh B Ti chnh quy nh chi ph


dnh cho qung co khng qu 7% tng chi ph, lm hn ch kh nng m
rng th trng ca cc doanh nghip Vit Nam, trong khi cng vi quy nh
v chi ph qung co nh vy, cc doanh nghip nc ngoi c php dnh
chi ph qung co ti a 50% tng chi ph. y l mt bt li ln i vi cc
doanh nghip trong nc.
Lut php nc ngoi
i vi cc doanh nghip dt may xut khu, lut php nc ngoi nh
hng rt ln ti hot ng kinh doanh. Hin nay, Vit Nam tham gia vo
rt nhiu cc t chc quc t v khu vc, iu ny i hi cc doanh nghip
xut khu Vit Nam ni chung v cc doanh nghip dt may xut khu ni
chung phi hiu tng tn v cc quy nh cng nh lut php ca nc v t
chc m doanh nghip tham gia kinh doanh. V d nh khi Vit Nam tham gia
vo t chc ASEAN th Vit Nam phi tun th theo cc iu khon CEPT/
AFTA. Theo iu khon th Vit Nam phi gim thu xut nhp khu
xung t 0 5% trong vng 10 nm. Khi Vit Nam l thnh vin ca T chc
thng mi th gii WTO th phi thc hin hip nh v hng dt may
(ATC). Theo hip nh ny th cc nc phi d b hon ton hn ngch dt
may giai on cui cng l 01/01/2005.
Mt khc, cc doanh nghip Vit Nam cng phi i mt vi nhng v
kin chng bn ph gi khi tham gia vo cc th trng nh M, EU, Nht
Bn... y cng l mt th thch rt ln m cc doanh nghip dt may ca
nc ta gp phi khi tham gia vo th trng nc ngoi.
1.2 Mi trng khoa hc cng ngh
Mi trng khoa hc cng ngh lun l mt yu t quan trng
doanh nghip tham gia kinh doanh. Ngnh may mc l mt ngnh i hi dy
chuyn cng ngh hin i p ng c nhng yu cu kht khe v k

m Th Hng Thm TMQT - K46

16

Chuyn thc tp

thut ca cc bn hng ln trn th gii. V d nh p ng c yu cu


v tiu chun hng dt may xut sang Nht Bn th cc doanh nghip dt may
Vit Nam phi c my soi kim v ghim gy ln trong qun o xut khu. y
l mt dy chuyn hin i m khng phi doanh nghip dt may no cng
p ng c. Vit Nam l mt nc c nn kinh t cn non tr, do vy cn
rt nhiu nhng dy chuyn cng ngh lc hu, khng thch hp sn xut
hng xut khu. Do vy, mun xut khu c hng dt may ca doanh
nghip mnh sang cc th trng ln trn th gii th cc doanh nghip Vit
Nam cn ch trng u t, i mi trang thit b p ng c cc yu cu
kht khe v k thut ca bn hng.
1.3 Kh nng cung cp nguyn ph liu
Kh nng cung cp nguyn ph liu l mt trong nhng khu yu nht
ca ngnh dt may. Ngnh dt l mt v d in hnh. Trong khi vi v
nguyn ph liu l yu t chnh quyt nh sc cnh tranh ca sn phm may,
n li ch chim 12,3% trong cc sn phm may xut khu ca Vit Nam. i
mi my mc, cng ngh, gia ngnh dt vi ngnh may cn nhiu khp
khing. Hin nay, trn c nc, ngnh may i mi c 95% my mc,
thit b, trong , a 30% my cht lng cao, t ng ho vo sn xut nh
ct ch t ng, rp s t ng, tri vi t ng... th ngnh dt mi i
mi c 30-35%, nhiu my ko si ca Trung Quc, n ... t nhng
nm 1970-1975 vn tn ti. Nhng thit b hin i ca c, Thu S, Italia,
Php... mi ch chim 30-35%. Do , nng sut dt vi ca Vit Nam ch
bng 30% ca Trung Quc.
Ni n nhng yu km ca ngnh dt, khng th khng ni n hn
ch ca ngh trng bng. Nng sut bng hin nay ca Vit Nam mi p ng
c 10-15% nhu cu dt, c bit vi x tng hp, ta vn phi nhp khu
100%. Mt khc, si bng Vit Nam c nhc im ngn, cht lng thp

m Th Hng Thm TMQT - K46

17

Chuyn thc tp

nn ch dt c vi thp cp. Ring nm 2002, Vit Nam phi nhp khu


49.000 tn bng (chim 95% tng cu). Hng nm chng ta vn phi nhp
khu 400 - 450 triu m vi phc v may xut khu v tiu dng trong nc.
Theo s liu thng k ca Tng cng ty Du tm t Vit Nam (Viseri), din
tch du tm ca Vit Nam vo khong 25.000 ha, ng th 2 th gii (ch sau
Trung Quc). V l thuyt, vi din tch trng du nh vy, Vit Nam c th
tr thnh mt trung tm sn xut kn, t nguyn liu c hng. Th nhng hin
chng ta vn phi nhp t sng t Trung Quc se t v dt la vi s lng
trn 200 tn/nm. Hng nm Vit Nam mi ch sn xut ra c 8.000 tn
bng x, p ng khong 5% nhu cu trong nc. Ngoi ra, 70% nhu cu si
tng hp, 40% nhu cu si x ngn, 40% nhu cu vi dt kim v 60% nhu cu
vi dt thoi vn phi nhp khu t nc ngoi.
Bn cnh , cc nguyn ph liu ca ngnh dt may cn ch yu nhp
khu t nc ngoi. Ngnh dt may hin phi nhp khu hu ht nguyn ph
liu cho sn xut: bng l 90%, x si tng hp nhp gn 100%, ha cht
thuc nhum v my mc thit b nhp gn 100%, vi 70%, si trn 50%, ph
liu may khong 50%. Mi nm cc doanh nghip cn n 450.000 tn si
nhng nng lc sn xut trong nc ch t 200.000 tn, trong Tp on
Dt may Vit Nam cung ng c 120.000 tn (60%), cn li thuc v cc
Cng ty t nhn. Nh vy, hng nm ta phi nhp khong 250.000 tn. Thc
t cng cho thy, ton ngnh ch sn xut c khong 10 ngn tn x bng
(p ng 5% nhu cu), 50 ngn tn x si tng hp (khong 30% nhu cu).
Ring x si ngn t khong 260 ngn tn (65% nhu cu th trng trong
nc).
Trang b ca ngnh dt lc hu, nhng nm qua, tuy nhp b sung,
thay th 1.500 my dt khng thoi hin i nng cp tng s my hin c
l 10.500 my, p ng khong 15% cng sut dt. V trang thit b lc hu,

m Th Hng Thm TMQT - K46

18

Chuyn thc tp

chm i mi nn vic sn xut ra cc loi vi cao cp phc v sn xut l


iu kh khn. Ngoi ra, chnh v vy m cc loi vi dng sn xut hng
xut khu u ch yu l do cc nh t gia cng nhp khu vo Vit Nam.
Trang thit b ca ngnh dt may hin nay mi c 10% my mc thit
b tin tin ca cc nc Ty u v Nht ( s dng t nm 2000); 11% l
thit b qua s dng t 10 20 nm, trong c rt nhiu dy chuyn ca
Trung Quc; 33% cng qua s dng 10 20 nm nhng cht lng ch t
mc trung bnh; 46% cn li l h thng my mc qua s dng trn 20
nm vi s xung cp nghim trng. Tuy ngnh dt may c s u t v
trang thit b nhng nhn chung, vn cn rt lc hu. Chnh v th m ngnh
dt may khng th sn xut ra nhng mt hng c cht lng cao p ng
nhng khch hng cao cp.
Tuy nhin, nhn thy nhng yu km trong cung cp nguyn ph liu,
chnh ph c nhng bin php nng cao cht lng nguyn ph liu
ngnh may v p ng phn no nhu cu cho sn xut trong nc. Hin nay,
Hip hi Dt may Vit Nam ang hon tt cc th tc thnh lp 2 trung
tm giao dch, mua bn nguyn ph liu dt may da ti H Ni v thnh ph
H Ch Minh. Bn cnh , Hi Dt May Thu an thnh ph H Ch Minh
s thnh lp Trung tm thng tin vi nhim v thng tin cho doanh nghip v
khch hng, gi gia cng cho tng ma v, danh tnh nh cung cp nguyn
ph liu c uy tn, lm cu ni gia DN vi ngn hng tip cn ngun vn
u t... , pht trin cc vng trng cy bng tp trung ng b vi vic u
t thu li, m bo t nng sut, sn lng n nh nhm gim dn lng
bng nhp khu, tin ti ch ng v nguyn liu bng cho sn xut ko si
v dt - nhum...

m Th Hng Thm TMQT - K46

19

Chuyn thc tp

1.4 i th cnh tranh


i th cnh tranh ca Vit Nam trong phng thc gia cng hng may
mc l cc nc: Trung Quc, n , Thi Lan, Bangladesh, i Loan, Hng
Kng, Singapore, Indonesia, Philippin,... y l nhng quc gia c ngnh
cng nghip dt may rt pht trin, m trong , Trung Quc l i th ng
gm nht. Nm 2007 Trung Quc chim 30% th phn dt may th gii v d
on s chim khong 50% th phn th gii vo nm 2010. Khng ring g
Trung Quc, cc nc n , Bangladesh cng tng tc xut khu, mc tiu
xut khu ca Bangladesh cng s tng t 9 t USD hin nay ln 18 t USD
vo nm 2010.
Hin nay Trung Quc chim 30% th phn dt may th gii v ngy
cng c xu hng tng nhanh. T khi ch hn ngch gia cc thnh vin
WTO xo b (1/1//2005) th tc tng xut khu hng dt may ca Trung
Quc khng nhng e do ngnh cng nghip dt may cc nc nhp khu
ln m cn gy nh hng khng nh n nhiu nc xut khu dt may
khc, trong c Vit Nam. C c s tng tc nh vy l do nhiu nguyn
nhn, trong c cc nguyn nhn ch yu sau. Th nht, Trung Quc c mt
khu cung cp nguyn ph liu ln, p ng c nhu cu sn xut trong nc
v xut khu. Khi ch ng trong vn cung cp nguyn ph liu th chi ph
sn xut s gim xung rt nhiu, t y gim c gi thnh sn phm. Gi
thnh sn phm thp l mt li th ln ca Trung Quc. Th hai, cc my
mc thit b sn xut ca Trung Quc u c sn xut trong nc v rt
hin i. Ngoi ra chnh ph Trung Quc c rt nhiu bin php h tr, lao
ng qun l c nng lc, kinh nghim kinh doanh trong lnh vc kinh doanh
quc t cao hn so vi Vit Nam rt nhiu. Bn cnh Trung Quc, n ,
Bangladesh cng l nhng i th cnh tranh ln ca Vit Nam trong ngnh
dt may.

m Th Hng Thm TMQT - K46

20

Chuyn thc tp

Bn cnh s cnh tranh gay gt t cc doanh nghip nc ngoi, cc


doanh nghip Vit Nam cn cnh tranh gay gt vi nhau trn th trng ni
a ginh nhng hp ng gia cng, ginh quota vo cc th trng hn
ngch, nht l gia cc doanh nghip quc doanh v doanh nghip c vn u
t nc ngoi, lm cho gi gia cng ngy cng gim. y l mt thc ti ng
lo lng ca cc doanh nghip dt may Vit Nam bi khi gi gia cng gim th
gia cng s khng c tnh hiu qu.
2. Cc yu t thuc v doanh nghip
2.1 Ngun nhn lc
Cc ngun lc trong cng ty nh hng rt ln ti hot ng kinh
doanh ca cc doanh nghip ni chung v doanh nghip dt may ni ring.
Ngun lc nh hng u tin k n l ngun nhn lc. Vit Nam l mt
nc dn s tr vi ngun nhn cng di do v gi nhn cng r ang l mt
li th ca ngnh dt may, c bit l trong lnh vc gia cng hng xut khu.
Mt khc, lao ng Vit Nam c tay ngh cao, kho lo v d o to nn lao
ng ngnh dt may c nhng trng o to nng cao tay ngh. Tuy
nhin, ngun nhn lc trong ngnh dt may vn c nhng kh khn nh nng
sut lao ng ca ngnh cn thp. So vi Trung Quc v cc nc trong khu
vc, nng sut lao ng ca Vit Nam ch bng 50% - 60%. Nh vy, tuy gi
nhn cng ca Vit Nam r hn so vi cc nc nhng gi nhn cng tng
i ca Vit Nam li t hn. y l kh khn i vi cc doanh nghip dt
may gia cng hng xut khu bi gi nhn cng tng i t hn s lm tng
chi ph v gim li nhun thu c.
Mt khc cng nhn ngnh may phi lm vic vt v, thng xuyn
phi lm tng ca, tng gi nhng gi lao ng thp nn h thng chuyn
sang lm ngnh khc, gy nn tnh trng khng c lao ng v phi b thm
nhiu chi ph o to mi ngun lao ng khc. Nhng lao ng c tay

m Th Hng Thm TMQT - K46

21

Chuyn thc tp

ngh v lao ng c trnh cao thng chuyn t doanh nghip nh nc


sang nhng doanh nghip lin doanh hoc doanh nghip nc ngoi dn n
tnh trng c nhng doanh nghip Vit Nam thiu nhng lao ng c tay
ngh.
2.2 Ngun vn
Ngun vn cng l mt yu t quan trng trong gia cng hng may
mc. Hin nay cc doanh nghip dt may tin hnh c phn ha nn ngun
vn huy ng c ca cc cn b cng nhn trong doanh nghip p ng
c phn no yu cu v vn mua nguyn ph liu gia cng xut khu.
Cc ngn hng thng mi pht trin nhanh chng, huy ng c lng tin
nhn ri trong nhn dn nn ngun vn cho cc doanh nghip vay ni chung
v cc doanh nghip dt may ni ring ang ngy cng ln. Mt khc, cc t
chc tn dng nc ngoi cng sn sng cho cc doanh nghip Vit Nam vay
vn nu c s bo lnh ca ngn hng Ngoi thng. y cng l mt thun
li ln cho doanh nghip gia cng hng xut khu. Tuy nhin, ngun vn i
vay ca cc doanh nghip dt may thng c li sut cao, gy gim hiu qu
s dng vn ca doanh nghip. Hin nay li sut cho vay ca cc ngn hng
tng cao, t 14% - 15%/ nm khin cho cc doanh nghip dt may rt kh
khn. Vic tng li sut t 12%/ nm ln 15%/ nm lm cho chi ph v vn
tng cao, gy gim hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip. c bit
vi ngnh dt may, mt ngnh c c th l ngun vn vay lun chim
khong 70% tng ngun vn kinh doanh ca cc doanh nghip th vic tng
li sut ny cng khin cho cc doanh nghip kh c th u t sn xut. Nhu
cu vn vay ca cc doanh nghip dt may lun ln nn vi gi gia cng ngy
cng thp th vic tng chi ph vn s lm gim hiu qu hot ng kinh
doanh ca doanh nghip.

m Th Hng Thm TMQT - K46

22

Chuyn thc tp

2.3 C s vt cht ca cng ty


Bn cnh vn th trang thit b cng l mt nhn t nh hng ti hot
ng gia cng ca doanh nghip may. Cc doanh nghip dt may Vit Nam
phn ln cc trang thit b u hin i, p ng c nhu cu sn xut ca
doanh nghip. Cc ngun cung cp my mc thit b cho ngnh may u t
cc nc Trung Quc, c, M,... v cc my mc ngy cng a dng v hin
i, gip cho cc doanh nghip c th trang b phc v cho sn xut.
i vi cc doanh nghip va v nh, khng c vn trang b my
mc th c th c bn t gia cng cung cp my mc thit b hon
thnh hp ng. Tuy c bt li trong vic chuyn giao cng ngh nhng s
gip doanh nghip tip xc vi cc trang thit b hin i, t c th nh
hng khi quyt nh u t c s vt cht. Vic chuyn giao cng ngh s
gip cho cc doanh nghip tip xc vi cc trang thit b hin i trn th
gii, t doanh nghip c th nh gi khi c quyt nh u t trang thit
b.

m Th Hng Thm TMQT - K46

23

Chuyn thc tp

Chng II. THC TRNG HOT NG GIA CNG XUT


KHU CA CNG TY C PHN MAY 10
I. Gii thiu chung v Cng ty c phn May 10
1. Gii thiu chung v cng ty c phn May 10
Cng ty c phn May 10 (Garco 10) l mt doanh nghip Nh nc
chuyn sn xut v kinh doanh hng may mc. Ra i t nhng ngy u ca
cuc khng chin trng k chng thc dn Php, n nay Cng ty c hn
na th k tn ti v pht trin.
Cng ty c phn May 10 thuc Tng cng ty Dt may Vit Nam
(Vinatex), c tn giao dch quc t l GARMENT 10 JOINT STOCK
COMPANY, tn vit tt l GARCO 10. Tr s chnh ca cng ty t ti
Phng Si ng, qun Long Bin, H Ni.
in thoi: (84) 04 827.6923
Fax: (84) 04 827.6925
Cng ty c phn May 10 c chuyn sang c phn t cng ty May 10
theo quyt nh s 105/2004/Q-BCN ca B Cng nghip vi vn iu l
ca cng ty c phn l 54.000.000.000 ng ( Nm mi t t ng chn),
trong c cu vn iu l l:
T l c phn ca Nh nc: 51,00 %;
T l c phn bn cho ngi lao ng trong Cng ty: 49,00 %;
Tr gi mt c phn: 100.000 ng.
Tr gi thc t ca cng ty May 10 ti thi im ngy 31 thng 12 nm
2003 c phn ho l 191.582.176.851 ng, trong gi tr thc t phn
vn Nh nc ti cng ty l 54.364.533.575 ng. ( theo Quyt nh s
2342/Q-TCKT ngy 03 thng 9 nm 2004 ca B Cng nghip)

m Th Hng Thm TMQT - K46

24

Chuyn thc tp

Tuy mi ch chuyn sang cng ty c phn c 4 nm nhng cng ty


c phn May 10 tri qua chng ng pht trin hn 60 nm vi rt nhiu
thnh tch.
Tin thn ca cng ty c phn May 10 ngy nay l cc xng qun
trang c thnh lp cc chin khu ton quc t nm 1946. n nay, sau
hn 60 nm hot ng, cng ty c phn May 10 tr thnh mt trong nhng
cng ty may mc hng u ca Vit Nam, trc thuc B Cng nghip.
1.1. Chc nng v nhim v ca cng ty
Chc nng ca cng ty
Cng ty c phn May 10 trc thuc Tng cng ty Dt may Vit Nam c
chc nng chnh l sn xut v kinh doanh cc sn phm may mc nh: o s
mi cc loi, o Jacket cc loi, qun u, qun soc, b ng, qun o bo h
lao ng, phc v cho nhu cu trong nc v xut khu. Phng thc chnh
sn xutca cng ty l nhn gia cng ton b, sn xut hng xut khu
di hnh thc xut FOB v sn xut hng phc v tiu dng ni a. Ngoi
ra, cng ty cn c thm mt s chc nng sau:
- T chc thc hin cc chnh sch bn sn phm, vn chuyn hng ho,
kt ni knh phn phi ti th trng trong v ngoi nc.
- Chc nng d tr, bo v, qun l cht lng hng ho, nghin cu v
pht trin mt hng mi.
- Thu thp v phn tch cc thng tin th trng, cc hot ng ca cng ty
a ra cc quyt nh iu chnh, b sung v vic sn xut kinh doanh sn
phm nhm nng cao cht lng sn phm, dch v, li nhun ca cng ty,
- Thc hin cc hot ng hch ton kinh t c lp, c y chc nng
php nhn trc php lut.
Nhim v ca cng ty
- Trong giai on hin nay, cng ty ra mt s nhim v c th nh sau:

m Th Hng Thm TMQT - K46

25

Chuyn thc tp

- Cng ty phi m bo kinh doanh c hiu qu, hon thnh tt ngha v


i vi nh nc.
- m bo cng n vic lm n nh, ci thin v khng ngng nng cao
iu kin lm vic cng nh i sng cho cn b cng nhn vin.
- Tun th cc quy nh ca php lut, chnh sch Nh nc.
- Hoch nh cng ty c phn May 10 tr thnh mt doanh nghip may
thi trang vi tm vc ln trong nc cng nh trong khu vc.
- Pht trin a dng ho sn phm, y mnh pht huy sn phm mi nhn
v khng ngng nng cao cht lng v h thng qun l cht lng.
- Hoch nh c s h tng, vt cht k thut phc v cho vic sn xut
kinh doanh ca cng ty.
- Nng cao th trng trong nc, n nh v m rng th trng xut
khu.
- Bo v doanh nghip, bo v mi trng, gi gn trt t an ton x hi
theo quy nh ca php lut v ca Nh nc.
1.2. Chc nng v nhim v ca cc phng ban
M hnh t chc b my qun l ca cng ty c phn May 10 c t
chc theo kiu trc tuyn v chc nng. Cc phng ban khng trc tip ra
quyt nh xung cc b phn trc thuc m ch yu lm nhim v tham mu
cho ban gim c trong qu trnh chun b ban hnh v thc hin quyt nh
thuc phm vi ca mnh.
Ban gim c
Tng gim c: l ngi i din v php nhn ca cng ty, c quyn
iu hnh cc hot ng sn xut kinh doanh chung ca cng ty, l ngi chu
trch nhim trc tng cng ty v nh nc. Tng gim c do Hi ng
qun tr Tng cng ty Dt may Vit Nam b nhim v min nhim. Tng

m Th Hng Thm TMQT - K46

26

Chuyn thc tp

gim c c nhim v nhn vn, t ai, ti nguyn v cc ngun lc khc do


Tng Cng ty Dt may giao qun l v s dng theo nhim v c giao.
Ph tng gim c: gip Tng gim c iu hnh cc hot ng sn
xut v kinh doanh ca cng ty, c u quyn thay mt Tng gim c gii
quyt cc cng vic khi Tng gim c vng mt, chu trch nhim trc
php lut v Tng gim c v cc cng vic c giao. Ph tng gim c
c Tng gim c u quyn n phn v k kt mt s hp ng kinh t vi
khch hng trong v ngoi nc, trc tip qun l cc phng: phng k
hoch, 5 x nghip ti cng ty, phng kinh doanh, phng QA, i din cho
ngi lao ng v cht lng.
Ba gim c iu hnh: gip Tng gim c iu hnh cc hot ng
sn xut ca cng ty, chu trch nhim trc Tng gim c v cc cng vic
c giao. Gim c iu hnh trc tip qun l cc phng: phng ti chnh
k ton, cc phn xng ph tr, cc x nghip a phng, phng kho vn,
trng o to v i din cho ngi lao ng v mi trng an ton lao
ng.
Cc phng ban chc nng
Phng k hoch: L b phn tham mu cho ban gim c, c chc
nng lp k hoch v nhp v xut nguyn vt liu cho sn xut trong cc k
ti, lp k hoch sn xut, tiu th sn phm, doanh thu, li nhun. Phng
k hoch cn tham gia m phn k kt hp ng kinh t, son tho v thanh
ton cc hp ng, gii quyt cc th tc xut nhp khu trc tip theo s u
quyn ca Tng gim c, xy dng v n c thc hin k hoch sn xut
ca cc n v m bo hon thnh k hoch ca cng ty.

m Th Hng Thm TMQT - K46

27

Chuyn thc tp

Tng G
CT HQT
DL v
MT

G iu hnh

DL v
ATSK

DL v CL

G iu hnh

T l B

Ngun: Ban t chc hnh chnh cng ty May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

28

Trng o to

T ct B

Phng kho vn

XN a phng

Cc PX ph tr

Trng ca B

T kim ho
Cc t
may

G iu hnh

Phng k thut

Phng QA

P. Kinh doanh

T l A

T qun tr

T hm hp

Trng ca A
T ct A

5 x nghip
may

Phng k
hoch

Vn phng

Ban u t

Phng TCKT

Cc t
ctmay

Ph tng G

Chuyn thc tp

Phng kinh doanh: bao gm phng marketing, h thng ca hng, h


thng kho. Phng kinh doanh c nhim v nghin cu tm hiu thm d v
pht trin th trng tiu th sn phm, hoch nh h thng phn phi, cc
ca hng, i l, cc chin lc v gi bn, tham gia cc m phn k hp
ng tiu th vi khch hng trong v ngoi nc, t hng sn xut vi
phng k hoch.
Phng k thut: chu trch nhim v hoch nh cc nh mc nguyn
vt liu cho sn xut sn phm, cc yu cu v k thut sn phm, nh mc
lao ng cho cng nhn vin, t chc dy chuyn may, gim st cc hot
ng ca cng nhn k thut v cc x nghip trn kha cnh an ton sn xut,
an ton lao ng, nghin cu v bo dng thit b my mc, o to bi
dng tay ngh,
Ban u t pht trin: trc thuc Tng gim c, c nhim v nghin
cu tm ti nhp cc thit b my mc, hoch nh cc cng trnh nhm
nng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Ban u t pht trin c chc nng
tham mu cho Tng gim c v quy hoch, u t pht trin cng ty, lp d
n u t, t chc thit k, thi cng v t chc gim st thi cng cc cng
trnh xy dng c bn, bo dng, duy tr cc cng trnh xy dng, vt kin
trc trong cng ty.
Phng ti chnh k ton: c nhim v ghi chp, x l v phn tch cc
d liu v hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty, qun l nguyn vt liu
nhp vo, xut ra, tnh ton cc khon lng cho cn b cng nhn vin, tnh
ton cc khon phi np cho Nh nc. Phng ti chnh k ton cn tham gia
xy dng k hoch gi thnh, xy dng k hoch thu chi ti chnh, gi tiu th
sn phm, k hoch tin vn, cc quy nh v ch tiu tin mt, chuyn khon
ca cc khu trong cng ty, xy dng v trnh Tng gim c ban hnh nhng
quy nh v ghi chp s sch cc s liu ban u, cc quy nh v hch ton
k ton cc n v.

m Th Hng Thm TMQT - K46

29

Chuyn thc tp

Phng t chc hnh chnh: l n v tng hp va c chc nng gii


quyt v nghip v qun l sn xut kinh doanh va phc v v hnh chnh v
x hi, tham mu gip vic cho Tng gim c v cc cng tc cn b lao
ng, tin lng, hnh chnh qun tr, y t nh tr, bo v qun s v cc hot
ng x hi ca cng ty.
Phng QA: c nhim v kim tra cht lng ca cc khu trong quy
trnh cng ngh sn xut m bo cht lng do cng ty v khch hng
ra, tham mu cho Tng gim c trong cng tc qun l cht lng ca cng
ty theo tiu chun quc t ISO 9000, duy tr v m bo h thng cht lng
hot ng c hiu qu.
Trng o to: l n v trc thuc c quan tng gim c, c chc
nng o to, bi dng cn b qun l, cn b nghip v, cn b iu hnh
v cng nhn k thut cc ngnh ngh phc v cho quy hoch cn b, sn
xut kinh doanh v theo yu cu ca cc t chc kinh t.
Phng kho vn: c nhim v qun l vic nhp kho v xut kho cc
nguyn vt liu sn xut, cc bn thnh phm v thnh phm, qun l qu
trnh vn chuyn sn phm n cc h thng tiu th
Phn xng c in: l n v ph tr sn xut, c chc nng qun l
thit b, cung cp nng lng, bo dng sa cha thit b, ch to cng c
thit b mi v cc vn lin quan n qu trnh sn xut chnh cng nh cc
hot ng khc ca cng ty.
Phn xng thu - git l: l n v ph tr sn xut, c chc nng
thc hin cc bc cng ngh thu, git sn phm v t chc trin khai dn
nhn mc ln sn phm.
Phn xng bao b: l n v ph tr sn xut, cung cp hm, hp ct
tng, ba lng, khoanh c cho cng ty v khch hng, thc hin cc bc
cng ngh in.

m Th Hng Thm TMQT - K46

30

Chuyn thc tp

Cc x nghip thnh vin: l cc n v sn xut chnh ca cng ty vi


nhim v: t chc sn xut hon chnh sn phm may t khu nguyn ph
liu, ct, may, l, gp, ng gi n nhp thnh phm vo kho theo ng quy
nh.
2. Cc ngun lc ca cng ty
H thng x nghip thnh vin
May 10 c 8000 cn b, cng nhn tay ngh gii vi thc trch
nhim cao, giu kinh nghim, hng nm sn xut 18 triu sn phm phc v
nhu cu tiu dng trong nc v xut khu.
Hin nay, cng ty c phn May 10 c 13 x nghip thnh vin, trong
c 5 x nghip ti H Ni, cn li cc a phng khc nh Hi Phng, Thi
Bnh, Qung Bnh, Nam nh, Thanh Ho. Cc x nghip thnh vin c nng
sut rt cao, hng nm sn xut ra t 700.000 2.200.000 b/nm v xut
thng sang cc th trng kh tnh nh Nht Bn, Chu u.
H thng phn phi
Cng ty c mt h thng phn phi tri di t Bc vo Nam, gm 126
i l, trong ti H Ni c 20 ca hng, Bc Giang c 2 ca hng, Hi
Phng c 1 ca hng, Thanh Ho c 1 ca hng, Ninh Bnh c 1 ca hng,
Bc Kn c 1 ca hng,... v mt s tnh thnh trn c nc.
C s vt cht v ngun vn
- C s vt cht
May 10 l doanh nghip may i u hin i ho cng ngh sn xut v
ng dng thnh cng cc tin b k thut v may mc ca cc nc Chu u
t nhng nm 70 ca th k trc. Hin nay, s lng my mc thit b
chuyn dng ca cng ty ch yu do cc nc thuc EU, Nht Bn, M ch
to. Ring ti khu vc Gia Lm c nm x nghip vi nh ca khang trang, c

m Th Hng Thm TMQT - K46

31

Chuyn thc tp

cc dy chuyn ct may, git hon thin, h thng l hi, l thi gp o t


ng, vo loi hin i nht ti thi im ny trn th gii.
Qua bng trn cho thy, trong 3 nm cng ty khng ngng u t
i mi trang thit b my mc, biu hin s lng thit b may mc tng
dn t 976 chic nm 2004 ln 1015 chic nm 2005 v 1032 chic nm
2006. My mc trong cng ty mt phn l do i tc gia cng bn giao, phn
cn li l u t mi. Vic u t my mc gip cho cng ty hon thin c
mt s sn phm, trnh tnh trng i thu ngoi. Bn cnh , vic cc i tc
gia cng bn giao my mc s gip cho cng ty tch lu c kinh nghim
trong vic tip cn cng ngh mi. Nh xng khng c g bin ng trong ba
nm qua, s lng phng tin vn ti bin ng cng khng nhiu nhng s
thit b qun l tng nhanh. Nm 2004, s lng thit b ny l 115 chic th
nm 2005 tng ln 19 chic, tng ng vi 24,36% v nm 2006 tng ln
so vi nm 2005 l 15 chic, tng ng vi 15,46%. S thit b ny a phn
l cc phn mm, my vi tnh, my photocopy, my in, gip cho vic
qun l thng tin trong cng ty nhanh chng v thng sut. Sang nm 2007,
do c s u t trang thit b nn my mc thit b ca cng ty tng ln 16
chic so vi nm 2006, tc tng 1,55% so vi nm 2006. Nh xng v thit
b vn ti ca cng ty khng thay i my, cc my mc thit b dnh cho
qun l ca cng ty tng nhanh, tng 30 my so vi nm 2006. C s u t
ny l do cng ty u t my mc thit b ng b qun l, gip cho hiu
qu qun l ca cng ty tng ln mt cch nhanh chng.
Nhn chung, my mc thit b ca cng ty kh y , phc v tt cho
vic qun l cng nh cc hot ng sn xut, dch v ca cng ty. H thng
my mc c u t nhiu hn, dy chuyn sn xut hin i h tr rt

m Th Hng Thm TMQT - K46

32

Chuyn thc tp

Bng 1: Tnh hnh my mc trang thit b ca cng ty


n v: Chic
Ch tiu
1.
2.
3.
4.

2004

2005

2006

2007

My mc thit b may mc 967


Nh xng, vt kin trc
15
Phng tin vn ti
8
Thit b qun l
115
Tng
1105

1015
15
8
134
1172

1032
15
9
149
1205

1048
15
10
162
1235

2005/2004
+/%
48
4.96
0
0
0
0
19
16.52
67
6.06

2006/2005
+/%
17
1.67
0
0
1
12.5
15
11.19
33
2.82

2007/2006
+/%
16
1.55
0
0
1
11.11
13
8.72
30
2.49

( Ngun: Phng k ton ti chnh ca cng ty)

m Th Hng Thm TMQT - K46

33

Chuyn thc tp

nhiu cho vic tng nng sut, cht lng ca sn phm. H thng thit b vn
phng c quan tm u t gip cho vic qun l c nhanh chng v
thng sut. p ng c nhu cu cng nghip ho - hin i ho ca t
nc v yu cu ca khch hng th vic u t trang thit b l hon ton hp
l.
Bn cnh , Cng ty May 10 cn l doanh nghip i u trong qun l
cht lng sn phm t cng ty n cc x nghip thnh vin theo tiu chun
quc t ISO 9001 2000 v thc hin qun l mi trng theo tiu chun
quc t ISO 14000, c t chc BVQI ca Vng quc Anh nh gi thm
nh v cp chng ch. Cng ty cng p dng h thng trch nhim x hi
DA 8000 trong ton doanh nghip. May 10 l mt trong nhng cng ty u
tin ca ngnh may Vit Nam xy dng hon chnh v thc hin ng b c
ba tiu chun quan trng ny, p ng c nhng yu cu kht khe nht v
cht lng sn phm i vi cc th trng c sc mua ln nht trn th gii.
- Vn sn xut kinh doanh
Cng ty May 10 c vn iu l khi tin hnh c phn ho l 54 t ng,
trong Nh nc nm gi 51%, bn ra cho cng nhn vin trong cng ty
49%.
Gi tr thc t ca Cng ty May 10 ti thi im ngy 31 thng 12 nm 2003
c phn ho (Quyt nh s 2342/Q-TCKT ngy 03 thng 9 nm 2004
ca B Cng nghip) l 191.582.176.851 ng. Trong , gi tr thc t phn
vn Nh nc ti Cng ty l 54.364.533.575 ng. Tng s c phn bn u
i cho 5.767 lao ng trong Cng ty l 264.600 c phn vi gi tr c u
i l 7.938.000.000 ng. Theo bng s liu trn, tng ngun vn sn xut
kinh doanh ca cng ty c s bin ng ln xung. Nm 2004, tng ngun
vn l 210,020 t ng, sang nm 2005 tng thm 39,568 t, tng

m Th Hng Thm TMQT - K46

34

Chuyn thc tp

Bng 2: Tnh hnh vn sn xut kinh doanh ca cng ty c phn May 10


n v: T ng
Ch tiu
Tng ngun vn
1. Theo tnh cht
Vn lu ng
Vn c nh
2. Theo ngun hnh thnh
Vn ch s hu
N phi tr

2005/2004
2006/2005
2007/2006
+/%
+/%
+/%
210.015 246.608 228.683 217.771 36.593 17.42 -17.925 -7.27 -10.912 -4.77
2004

2005

2006

2007

127.778 167.346 150.148 141.235 39.568 30.97 -17.198 -10.28 -8.913


82.237 79.262 78.535 76.536 -2.975 -3.62 -0.727 -0.92 -1.999

-5.94
-2.55

60.684 65.64 71.297 73.521 4.956 8.17


5.657
8.62 2.224
149.331 180.698 157.386 144.25 31.367 21.00 -23.312 -12.90 -13.136

3.12
-8.35

(Ngun: Phng k ton ti chnh ca cng ty)

m Th Hng Thm TMQT - K46

35

Chuyn thc tp

ng vi tng 17,4%. Nm 2006, tng ngun vn gim so vi nm 2005 l


17,198 t ng, tng ng vi gim 7,3%. Nm 2007, ngun vn ca cng ty
ch cn 217.771 t ng, gim 10,912 t ng, tng ng vi gim 4,77% so
vi nm 2006. Bin ng tng ngun vn do nhiu nguyn nhn, m ch yu
l do s thay i v ngun vn lu ng, vn c nh, cng nh thay i v
ngun hnh thnh.
Theo tnh cht ngun vn: qua 3 nm, s vn lu ng ca cng ty lin
tc bin ng. Nm 2004, lng vn lu ng l 127,778 t ng, nm 2005
tng ln 39,568 t ng, tng ng vi 31% nhng ti nm 2006, lng vn
lu ng gim so vi nm 2005 l 17,198 t ng, tng ng vi gim
10,3%. Vn lu ng nm 2005 tng mnh so vi nm 2004 l do cng ty
mi chuyn sang hnh thc c phn nn tng nhiu a vo sn xut kinh
doanh vi quy m ln. Vn lu ng gim trong nm 2006 l do lng hng
tn kho gim mnh. y l mt chiu hng tt gip cho cng ty trnh tnh
trng ng vn. Sang nm 2007, vn lu ng ca cng ty ch cn 141,253
t ng, gim xung 8,913 t ng, tng ng vi gim 5,94% so vi nm
2006. iu ny l do trong nm 2007, vic kh khn trong sn xut nn
ngun vn lu ng gim xung v vn lu ng ch yu l do sn phm sn
xut ra nn vic gim ngun vn lu ng l iu khng th trnh khi.
Vn c nh ca cng ty gim lin tc trong 3 nm vi s lng khng
nhiu. Nm 2005 gim so vi nm 2004 l 2,975 t ng, tng ng vi
3,6%. Nm 2006 gim so vi nm 2005 l 0,727 t ng, tng ng vi
0,9%. Nm 2007, lng vn c nh gim xung ch cn 76,536 t ng.
Lng vn c nh gim l do khu hao ti sn c nh v mt s my mc
thit b khu hao ht a vo thanh l.
Theo ngun hnh thnh: theo bng s liu th ngun vn ch s hu ca
cng ty gia tng khng ngng trong 4 nm. Nm 2004 l 60,684 t ng, nm

m Th Hng Thm TMQT - K46

36

Chuyn thc tp

2005 tng thm l 4,556 t, tng ng vi 8,2%. Nm 2006 tng so vi nm


2005 l 5,657 t ng, tng ng vi 8,6%. Nm 2007, ngun vn ch s hu
tng ln 2,224 t ng so vi nm 2006. Nguyn nhn ca s gia tng ny l
do cng ty mi chuyn sang hnh thc cng ty c phn nn thu ht c
nhiu vn gp cho hot ng sn xut kinh doanh. y l tn hiu ng mng
v cng ty ngy cng t ch v vn hn trong hot ng sn xut kinh doanh.
Vn vay ca cng ty c xu hng chung l gim dn. Nm 2004 l 149331
triu ng, sang nm 2005 tng thm 31637, tng ng vi 21,2%. S gia
tng ny l do gia tng vn u t di hn sn xut kinh doanh. n nm
2006, lng vn vay li gim mnh, gim 23582 triu ng, tng ng vi
13,03% so vi nm 2005. Nm 2007 n phi tr tip tc gim, ch cn 144.25
t ng. y l mt iu kh quan i vi tnh hnh ti chnh ca doanh
nghip.
- Nhn lc
Lao ng l nhn t khng th thiu c trong qu trnh hot ng sn
xut kinh doanh ca x hi, l ch th trong qu trnh sn xut, l lc lng
to ra ca ci vt cht trong x hi. Chnh v vy, i vi bt k mt doanh
nghip no, c bit l doanh nghip sn xut, lc lng lao ng l rt cn
thit. Ring i vi cc doanh nghip trong ngnh may mc, lc lng lao
ng i hi t m v kho tay th lc lng lao ng rt quan trng. Mt
khc, nhu cu lao ng trong ngnh dt may rt ln. Vi dn s Vit Nam
khong 85 triu, trong lc lng lao ng tr chim 50% lc lng lao
ng ca Vit Nam nn y s l mt thun li ln cho doanh nghip.

m Th Hng Thm TMQT - K46

37

Chuyn thc tp

Bng 3: Tnh hnh lao ng ca cng ty c phn May 10


n v: Ngi
Ch tiu
Tng s lao ng
1. Phn theo gii tnh
Nam
N
2. Phn theo trnh chuyn mn
Trn H - H - C
Trung hc chuyn nghip
Cng nhn bc cao
Lao ng ph thng
3. Phn theo tnh cht cng vic
Lao ng trc tip
Lao ng gin tip

2004
2005
SL
%
SL
%
5420 100 5775 100

2006
SL
%
6027 100

1084
4336

2006/2005
+/%
252 4.36

2007/2006
+/%
-44 -0.73

1194 19.81 1168 19.52 43 3.97


4833 80.19 4815 80.48 312 7.20

67
185

5.94
3.98

-26
-18

-2.19
-0.37

338 6.24 391 6.77


116
2.14 137 2.37
684 12.62 693
12
4282
79 4554 78.86

399 6.62 419


148 2.46 157
713 11.83 756
4833 79.09 4649

8
11
20
279

2.05 20
8.03
9
2.89 43
6.13 -184

5.11
6.32
6.15
-3.80

4849 89.46 5161 89.36


571 10.54 614 10.64

5422 89.96 5482 91.63 312 6.43 261 5.06 60


1.11
605 10.04 501 8.37 43 7.53
-9 -1.47 -104 -17.23
( Ngun: Phng t chc hnh chnh ca cng ty)

20
80

m Th Hng Thm TMQT - K46

1127 19.52
4648 80.48

2007
SL
%
5983 100

2005/2004
+/%
355 6.55

7.01 53 15.68
2.63 21 18.10
12.65 9 1.316
77.71 272 6.35

38

Chuyn thc tp

Qua bng s liu ta thy, s lng lao ng ca cng ty c xu hng


tng dn, t 5420 ngi nm 2004 ln 5983 ngi nm 2007. Nh vy, quy
m lao ng ca cng ty ngy cng tng v kh n nh. Nm 2005 tng 355
ngi, tng ng vi 6,55% so vi nm 2004. Nm 2006 tng 252 ngi,
tng ng vi 4,36% so vi nm 2005, qua p ng tt nhu cu lao
ng ca cng ty tng quy m sn xut. Nm 2007, lao ng ca cng ty
gim xung so vi nm 2006, ch cn 5983 lao ng, gim 44 ngi tng
ng vi 0,73% so vi nm 2006. iu ny l do cng ty ct gim s lao ng
gin tip trong cng ty.
Nu xt c cu lao ng theo gii tnh, lao ng n lun chim ti 80%
tng s lao ng trong cng ty. iu ny l c im ca ngnh may mc do
cn s kho lo v t m trong cng vic. Tuy nhin, y cng l bt li i
vi cng ty do s ph n ngh ch thai sn hng nm ln, nh hng ti
nng sut v quy m sn xut ca cng ty.
Nu xt c cu lao ng theo trnh chuyn mn th s lng lao
ng trn i hc, i hc, cao ng, trung cp v s cng nhn c tay ngh
cao c chiu hng gia tng trong cc nm qua. Lao ng trn i hc, i
hc v cao ng nm 2005 tng 15,68% so vi nm 2004 v nm 2006 tng
thm 2,47% so vi nm 2005, nm 2007 tng 5,11% so vi nm 2006. S lao
ng trnh trung hc chuyn nghip cng tng nh, s cng nhn bc
cao tuy khng tng v tng i nhng s lng tuyt i li tng ln. Do
vy, nhn chung lao ng cng ty c phn May 10 gia tng theo chiu
hng tt.
Nu xt theo tnh cht cng vic, phn ln lao ng ca cng ty l lao
ng trc tip (chim 89,36% nm 2004 v c xu hng tng (91,63% nm
2007). y l mt iu hon ton hp l v cng ty l cng ty sn xut nn s
lng lao ng trc tip chim phn ln lao ng, s lao ng gin tip ch

m Th Hng Thm TMQT - K46

39

Chuyn thc tp

yu l lm trong b phn qun l. Nm 2006 v nm 2007 s lao ng gin


tip gim xung. y l mt xu hng tt v gim lc lng lao ng ny
tc l gim bt b my qun l, nh vy b my qun l ca cng ty gn
nh v tit kim c chi ph nhn cng cho cng ty.
V Cng ty c phn May 10 l mt cng ty ra i t lu nn lc
lng lao ng khng bin i nhiu. Tuy nhin, cng ty cng cn c k
hoch tuyn dng c chn lc gip cng ty c lc lng lao ng di do
v gii chuyn mn.
3. Mi trng kinh doanh ca Cng ty c phn May 10
Mi doanh nghip tn ti v pht trin trong mi trng nht nh u
chu tc ng trc tip hoc gin tip t cc yu t mi trng . Trong qu
trnh hot ng ca mnh, nu doanh nghip phn tch v nm bt c cc
yu t mi trng th s c c hi pht trin, ngc li, nu phn tch v
nm bt sai cc yu t s dn ti cc tc ng tiu cc ti doanh nghip nh
doanh s gim, mt khch hng,... Do vy phn tch mi trng kinh doanh
ca doanh nghip lun l mt hot ng quan trng, gip cho doanh nghip
hoch nh cc chnh sch phng hng pht trin mt cch ng n, gip
cho doanh nghip thu c hiu qu kinh doanh cao nht.
3.1 Mi trng bn ngoi
Mi trng chnh tr - lut php
Hin nay, Vit Nam ang c nh gi l mt trong nhng nc c s
n nh v chnh tr. y l mt thun li ln i vi cc doanh nghip ni
chung v Cng ty May 10 ni ring. H thng php lut ca Vit Nam ang
ngy cng c hon thin mt cch r nt, cc b lut ang c ci thin
v dn hon chnh hn vi cc th tc n gin v nhanh chng, gn nh, c

m Th Hng Thm TMQT - K46

40

Chuyn thc tp

nhiu u i vi cc nh u t, c bit l cc nh u t nc ngoi vo


Vit Nam.
Bn cnh , cc tiu chun v sn xut, cc lut v cnh tranh, bo v
quyn s hu tr tu, v chng bn ph gi,... c p dng nhm bo v
cc doanh nghip trnh khi tnh trng hng gi, hng nhi, cnh tranh khng
lnh mnh, m bo cc iu kin sn xut cho ngi lao ng ng thi tn
vinh thng hiu Vit. C th ni rng mi trng chnh tr lut php n nh
ca nc ta s l nn tng cho cc doanh nghip yn tm u t v sn xut
kinh doanh. Tuy vy, vi s c gng hon thin hnh lang php l v to dng
mi trng kinh doanh n nh, thun li cho cc doanh nghip ca Nh nc
th cc doanh nghip cng cn nng cao s hiu bit ca mnh v lut php,
nm vng cc lut l, quy nh, cc thng l quc t vn dng linh hot v
mm do sao cho va mang li li ch cho doanh nghip va ng lut.
Mi trng kinh t
Mi trng kinh t nh hng ti hot ng sn xut kinh doanh ca
doanh nghip thng qua cc vn nh tng trng kinh t, thu nhp quc
dn, lm pht, tht nghip,... Cc vn ny nh hng mt cch gin tip ti
vic m rng th trng tiu th cho sn phm. Vi thu nhp hin nay ca i
b phn ngi dn th mc gi sn phm m cng ty c phn May 10 a ra
cn kh cao v cha thc s ph hp vi mi tng lp nhn dn. Do vy, vic
tiu th sn phm ca cng ty ch yu nhng ni c thu nhp cao, nhng
khu th v thnh ph ln. Khi nn kinh t tng trng cao, thu nhp ca
ngi dn tng ln, i sng ca nhn dn ngy cng c ci thin th chi
tiu cho may mc cng tng ln. Ngi tiu dng yu cu mt sn phm
khng nhng bn m phi p, hp thi trang, lch s,... y l mt thun li
i vi cng ty May 10 bi v cc mt hng s mi v veston cao cp ca cng
ty lun c nh gi cao trn th trng ni a cng nh th trng quc t.

m Th Hng Thm TMQT - K46

41

Chuyn thc tp

Mi trng vn ha x hi
Mi trng vn ha x hi l yu t c tc ng mnh m n vic pht
trin th trng may mc. Hng may mc khng ch n thun p ng nhu
cu bo v m cn phi p ng nhu cu thm m, nng cao a v x hi. y
chnh l gi tr vn ha ca sn phm may mc. S khc bit v nhu cu cng
nh cc gi tr vn ha cc th trng khc nhau s to ra nhng phong cch
thi trang khc nhau, do vy nh hng ti hot ng sn xut cng nh tiu
th sn phm may.
Bn cnh , Vit Nam l mt th trng vi dn s ng v kt cu
dn s tr s l th trng tim nng cho ngnh may mc pht trin. Ngnh
may mc l mt ngnh nh hng rt ln bi th hiu ca ngi tiu dng, v
vy cc sn phm may mc phi p ng c tiu ch v hp thi trang. i
vi tng tui th phong cch n mc cng rt khc nhau. y l mt kh
khn i vi cng ty May 10 bi v b phn thit k ca cng ty cn yu,
cha nm bt c kp cc xu hng thi trang trong nc v trn th gii.
Tuy nhin, gn y cng ty c nhng c gng ng k trong vic thit k
mu m. Cc sn phm s mi v veston cao cp ca cng ty ang ngy cng
c a chung bi tnh thanh lch v sang trng ca sn phm.
Mi trng t nhin
Yu t a l l mt trong nhng nhn t tc ng mnh nht ti tnh
hnh sn xut kinh doanh ca cng ty May 10. Cng ty c mt v tr v cng
thun li, nm quc l 5, u mi giao thng quan trng, thun li cho vic
giao dch, chuyn hng. Quc l 5 l u mi giao thng ni lin H Ni Hi Phng nn rt thun li cho vic xut khu hng may qua cng Hi
Phng. Bn cnh , Cng ty cn c xy dng trn mt khu t rng, c
iu kin pht trin xy dng cc x nghip thnh vin ngay ti cng ty, thun
li cho vic sn xut, tiu th cng nh qun l. Mi trng thun li, thng

m Th Hng Thm TMQT - K46

42

Chuyn thc tp

thong nn cng ty t c cc quy nh nghim ngt v bo v mi


trng cng nh cc ch tiu v mi trng lao ng cho cng nhn sn xut.
Mi trng khoa hc cng ngh
S pht trin khng ngng ca khoa hc cng ngh ang ngy cng to
ra nhiu cc thit b v dy chuyn sn xut mi. Cc thit b mi ra i lm
tng nng sut lao ng, ng thi n to ra nhng sn phm c cht lng
cao, p ng c yu cu v cht lng ca cc th trng kh tnh. Ngnh
may mc nc ta hin nay cn yu so vi th gii bi cc trang thit b trong
ngnh ca nc ta cn lc hu so vi th gii, mu m ca nc ta khng
c ci thin lin tc trong khi yu cu v mu m, cht lng li l yu t
hng u ca ngnh dt may. V vy, khi tin hnh gia cng hng may mc
xut khu th cc doanh nghip nhn gia cng nn nghin cu, xem xt
nhn cc hp ng c th tip cn vi cc thit b, dy chuyn sn xut hin
i trn th gii.
Mi trng cnh tranh
Trong kinh doanh, cnh tranh l mt quy lut tt yu. i th cnh
tranh ca doanh nghip l cc doanh nghip c cng hot ng trn lnh vc
sn xut kinh doanh, c nhng sn phm tng t v lun tm cch chim
lnh th phn cng nh thu ht lc lng lao ng c tay ngh ca cng ty,...
Doanh nghip mun ng vng trn th trng th vic tm hiu i th cnh
tranh l rt quan trng c nhng chin lc ph hp.
Vi th trng ni a, cng ty gp phi s cnh tranh ca cc cng ty
sn xut trong nc. l cc x nghip quc doanh, cc doanh nghip t
nhn c tn tui. Bn cnh , cng ty cn chu s cnh tranh ca cc sn
phm ngoi nhp. Vi hot ng gia cng th cng ty chu s cnh tranh ca
cc doanh nghip trong nc cng tham gia gia cng hng may mc xut
khu.

m Th Hng Thm TMQT - K46

43

Chuyn thc tp

th trng ni a, cc sn phm s mi, veston, qun u ca cc cng


ty may Vit Tin, may c Giang, may An Phc, may Nh B,... v ang
tch cc m rng th phn, m rng mng li tiu th trn c nc. Cc cng
ty ny nhn thy c th trng ni a l mt th trng y tim nng
v ang c gng gia tng doanh s bn ti th trng ni a. Cc cng ty ny
lun l i th cnh tranh mnh ca cng ty c phn May 10, ngay c trn th
trng xut khu.
Mt khc, s cnh tranh ca cc sn phm nhp khu cng l mt vn
rt ln m cng ty May 10 ang gp phi. Cc sn phm s mi ca Hn
Quc, Trung Quc, Thi Lan,... trn vo th trng vi s lng ln, phong
ph v chng loi, mu sc, kiu dng, kt cu hp l, gi c li thp, ph hp
vi ti tin ca mi tng lp tiu dng. Khng ch vy, trn th trng pha
Bc th cng ty may Chin Thng, may Thng Long, may c Giang lun l
nhng i th cnh tranh mnh, cnh tranh rt gay gt vi cng ty c phn
May 10. Do vy, cng ty cn phi tm hiu r cc i th cnh tranh, phn
tch im mnh, im yu ca cc cng ty v ca cng ty mnh hoch
nh chin lc v xy dng hng i ph hp.
3.2 Mi trng bn trong ca doanh nghip
Mi trng bn trong l mi trng c tc ng trc tip ti hiu qu
hot ng kinh doanh ca doanh nghip. V vy doanh nghip cn nhn bit
v hiu r cc yu t ca mi trng bn trong xy dng v iu chnh cc
hot ng ca mnh. Da trn m hnh 6M ca Philip Kotler, chng ta s phn
tch mi trng bn trong ca cng ty c phn May 10.

m Th Hng Thm TMQT - K46

44

Chuyn thc tp

Vn (Money)
Cng ty c phn May 10 l doanh nghip kinh doanh hng may mc
nn c nhng c th ca cc doanh nghip sn xut hng may. Vn i vay
ca cng ty lun chim khong 70% tng ngun vn ca doanh nghip. y
l kh khn ca cng ty khi hin nay li sut cho vay ca ngn hng cao
(14%-15%). Ngun vn vay ca cng ty mt phn c vay t cn b cng
nhn vin chc ca cng ty khi cng ty tin hnh c phn ha, mt phn do
cc bn hng cung cp trong khi cng ty thc hin cc n hng.
My mc thit b, cng ngh (Machinery)
My mc thit b ca cng ty c phn May 10 hin nay c nh gi
l hin i so vi cc doanh nghip may trong nc. Trang thit b ca cng
ty ch yu c nhp khu t cc nc c trnh khoa hc tin tin nh
Nht Bn, c, Ngoi ra, cng ty cn rt ch trng ti u t i mi thit
b my mc thit b, nh xng. Nm 2007, cng ty ginh 37 t ng
u t i mi my mc, trong c th k ti my p qun ca x nghip
Veston 2, my vt s hai u x nghip Hng H, my chuyn dng ti cc
x nghip may s mi, qun u. Bn cnh cng ty cn u t m rng sn
xut cho x nghip may Hng H ( Thi Bnh), tng nng lc sn xut cho x
nghip may H Qung (Qung Bnh), nh kho ca x nghip may Thi H
(Thi Bnh), tip tc u t m rng x nghip may Bm Sn (Thanh Ho) v
mt s a phng khc.
Vt t (Materials)
Hot ng chnh ca cng ty May 10 l gia cng nn nguyn ph liu
chnh phn ln nhp t nc ngoi vo. Ngun vt t ca cng ty ch yu do
bn t gia cng cung cp, cn cng ty ch cung cp nhng ph liu trong qu
trnh sn xut nh cc loi thng hp, ch may, ti nilon,. Cc ph liu ny
ch yu c nhp t trong nc, bao gm cc cng ty giy v bao b H Ni,

m Th Hng Thm TMQT - K46

45

Chuyn thc tp

chi nhnh cng ty vi si Ngha Hng, cng ty Phng ng,... v mt s


cng ty va l i th cnh tranh, va l nh cung cp nh cng ty may Hng
Long, may Vit Tin,... Nh vy, ngun vt t phc v cho hot ng gia
cng ca cng ty ch yu do nc ngoi cung cp. Ngun nguyn liu chnh
m bn t gia cng cung cp trung bnh chim t 40% - 60% ngun nguyn
liu sn xut. C iu ny l do bn t gia cng cha tin tng vo cht
lng nguyn liu chnh m cng ty cung cp. Bn cnh , s yu km trong
th trng nguyn ph liu ca nc ta cng chnh l kh khn cho cng ty
khi cung cp cc nguyn liu ny.
Ngun nhn lc (Man power)
Ngun nhn lc l mt yu t khng th thiu ca doanh nghip. Cng
ty c phn May 10 c mt lc lng lao ng c c tay ngh cao v mt i
ng qun l c nng lc. Vic o to cng nhn v cn b cng nhn vin
c cng ty t chc thng xuyn nn tay ngh v trnh qun l ca cn
b qun l ca cng ty ngy cng c nng cao. Cng ty c ring mt
trng o to cc cn b may thi trang nn vic o to i ng thit k
cng nh cc cng nhn lm vic ti cc phn xng sn xut c t chc
thng xuyn, c k hoch, to c ngun nhn lc c cht lng cao. Bn
cnh , chnh sch tuyn dng ca cng ty v cc chnh sch i ng cng
nhn vin cng c cng ty rt ch trng nn ngi lao ng ca cng ty
yn tm lao ng, to c mi trng lao ng nhit tnh, yu ngh ca
cng nhn. Cn b cng nhn vin a s l nhng ngi tr, c trnh
chuyn mn cao, nng ng, sng to. Mi ngi trong cng ty lm vic c
k cng, n np, on kt, lm vic c hiu qu gip cng ty ngy cng pht
trin.

m Th Hng Thm TMQT - K46

46

Chuyn thc tp

Qun l (Management)
i ng qun l ca cng ty l nhng cn b c nng lc v rt nhit
tnh cng tc nn nhng nm gn y, cng ty c nhng s pht trin rt
mnh m. Cc cn b ca cng ty thng xuyn c t chc o to, tham
gia cc kha hc v qun l v c cng ty t chc cho nhng chuyn i hc
hi v quan st cc kinh nghim qun l ca cc nc c ngnh may mc pht
trin nh Trung Quc, Hn Quc. Cng ty c phn May 10 l cng ty ch yu
kinh doanh trn th trng quc t nn vic hiu bit cc lut v quc quc t
v cc thng l quc t rt quan trng. Nhn thc c iu ny nn cng ty
thng xuyn t chc cc t hc nng cao kin thc v lut php quc
t cho cc cn b trong cng ty. Ngoi ra, cng ty cn u t cc phn mm
qun l tin tin nh qun l nhn s, qun l tin lng, m s m vch,
qun l cng ngh gip cho vic qun l ca cng ty ng b v hiu qu.
Tip cn th trng (Marketing)
Thng hiu l hnh nh ca cng ty trong lng khch hng. l mt
ti sn v hnh v cng quan trng, mang li nhiu thun li cho vic tiu th
sn phm, gp phn tng doanh thu cho cng ty. Hin nay, thng hiu May
10 tr thnh mt thng hiu mnh trn th trng trong nc v ang dn
to thng hiu trn th trng quc t. Bn cnh vic pht trin thng hiu
ca cng ty cng ty c phn May 10 hin nay ang dn tip cn th trng
trong nc, mt th trng tim nng v c sc tiu th ln. Trong nm 2007,
cng ty ginh mt ngun kinh ph ng k qung b hnh nh ca cng
ty qua cc hot ng: truyn thng trn truyn hnh VTV, truyn hnh H Ni,
cc bo, cc tp ch ca Trung ng v a phng, cc hot ng thi trang,
cc hot ng qung co trn nhng tm bin ln, trn t v cc hot ng
ti tr. Ngoi ra, cng ty cn tin hnh chun ha logo ca cng ty, ng b
cc i l trn ton quc, to c n tng vi ngi tiu dng. Thng hiu

m Th Hng Thm TMQT - K46

47

Chuyn thc tp

ca cng ty c phn May 10 hin nay ang l mt thng hiu c uy tn trn


th trng quc t v th trng ni a. Cc sn phm ch o ca cng ty l
cc dng sn phm o s mi nam n, veston, qun u ang chim c cm
tnh ca khch hng trong v ngoi nc. y l mt th mnh cn c pht
huy ca cng ty.
4. Kt qu hot ng sn xut kinh doanh trong nhng nm va qua ca
cng ty c phn May 10
Trong 4 nm t nm 2004 2007, cng ty c s thay i ln trong
qu trnh sn xut kinh doanh, l vic chuyn t cng ty nh nc sang
cng ty c phn. y l mt s bin chuyn ln m cn b cng nhn vin
ca cng ty tch cc phn u t c. Mc d mi hot ng di
hnh thc cng ty c phn c 4 nm nhng cng ty khng ngng tng
trng v pht trin, ngy cng khng nh c ch ng ca mnh trn th
trng ni a v th trng th gii.
- Doanh thu
Doanh thu l ch tiu nh gi mt lng kt qu sn xut kinh doanh
ca bt k mt doanh nghip no. Trong nhng nm qua, doanh thu ca cng
ty c xu hng tng t 458,668 t ng ln 481,2 nm 2007, trong cc
nm c s bin ng nh sau:
Nm 2005 doanh thu tng 94,316 t ng tng ng vi 20,5% so vi
nm 2004. Nm 2006 doanh thu tng 78,7 t ng, tng ng vi 14,41% so
vi nm 2005. Tuy nhin, sang nm 2007, doanh thu gim t ngt xung ch
cn 481,2 t ng, gim 150,484 t ng tng ng gim 13,81% so vi nm
2006. Nguyn nhn ca s gim doanh thu t ngt ny l do s gim doanh
thu t hot ng xut khu. Tuy nm 2007 doanh thu gim mnh nhng l do
ca s gim ny li l do nguyn nhn khch quan t mi trng bn ngoi
tc ng, khng phi t ni b cng ty. Mt khc, xt theo c qu trnh th

m Th Hng Thm TMQT - K46

48

Chuyn thc tp

Bng 4: Tnh hnh sn xut kinh doanh ca cng ty c phn May 10 trong thi gian t 2004 - 2007
n v tnh: t ng
STT

Ch tiu
Doanh thu
Li nhun
Doanh thu t
hot ng xut
khu
Doanh thu t
hot ng bn
hng ni a
Np ngn sch

n v
2004
2005
2006
tnh
t
458,668 552,984 631,684
ng

2007

2005/2004
+/%

2006/2005
+/%

2007/2006
+/%

481,2

94,316

20,55

78,7

14,41

-150484

-13,81

16,5

1,427

11

1,439

10

0,67

7,28

t
ng

12,964

t
ng

417,872 482,465 505,347

383,5

64,593

15,46

22,882

4,47

-121,847

-24,12

t
ng

39,769

69,533

65

97,7

29,764

74,84

-4,533

-6,52

32,7

50,31

t
ng

1.96

2.2

2,4

6,03

0,24

12,25

0.2

9.09

3,63

123,88

14,391

15,83

(Ngun: Phng k ton ti chnh ca cng ty)

m Th Hng Thm TMQT - K46

49

Chuyn thc tp

doanh thu trong qu trnh t nm 2004 2007 c xu hng tng. y l mt


chiu hng tt, th hin cng ty ang ngy cng pht trin.
- Li nhun
Li nhun l ch tiu nh gi cng ty lm n c hiu qu, phn nh
cc hot ng ca cng ty u c thc hin tt. Trong nm 2004, li nhun
cng ty t 12,964 t, sang nm 2005 tng ln 14,391 t ng, tng 1,427 t
ng tng ng vi 11%, nm 2006, li nhun tng 1,439 t ng, tng ng
vi 10% so vi nm 2005. Nm 2007, li nhun tng nh ch tng 0,67 t
ng, tng ng vi 7,28% so vi nm 2006. Nm 2007, tuy doanh thu gim
nhng li nhun vn tng l do nhiu nguyn nhn, trong c s tit kim
trong chi ph sn xut, chi ph qun l v chi ph bn hng ca cng ty. Cc x
nghip ca cng ty chuyn sn xut t hai ca thnh mt ca, lm nng sut
lao ng tng thm 10%, trong khi chi ph v in nng gim c 8%.
Bn cnh , doanh thu t hot ng gia cng tng 20% nn li nhun ca
cng ty vn duy tr c v tng nh so vi nm 2006.
- Doanh thu t hot ng xut khu
L mt cng ty kinh doanh xut khu hng may mc nn doanh thu t
hot ng ny hng nm chim t 75% - 80% tng doanh thu ca ton b
cng ty. Nm 2004, doanh thu t hot ng ny t 417,872 t ng th sang
nm 2005 tng ln 482,465 t ng, tc l tng thm 64,593 t ng tng
ng tng 15,46% so vi nm 2004. Nm 2006, doanh thu t hot ng xut
khu tng thm 22,882 t ng, tc tng 4,47% so vi nm 2005. Nm 2007,
doanh thu ny gim xung cn 383,5 t ng, tng ng vi gim 121,847
t, tc 24,12%. Nh vy, t l tng doanh thu ca nm 2005 l cao nht v
nm 2007, doanh thu xut khu ca cng ty li gim xung. Nm 2006, t l
tng doanh thu gim xung l do c s kh khn trong th trng nc ngoi.

m Th Hng Thm TMQT - K46

50

Chuyn thc tp

Ngnh dt may ca Vit Nam b kin bn ph gi, lm cho tnh hnh sn xut
khng n nh.
Bn cnh , do vic b cc kh khn ti th trng nc ngoi. Hng
may mc xut khu ca Vit Nam b p dng Chng trnh gim st hng
nhp khu ca Vit Nam v c 6 thng mt ln nh gi kt qu ti th trng
M. Mc d cha b p dng mc thu chng bn ph gi i vi hng dt
may nhng lm gim ng k tc tng trng th trng ny. i vi
th trng EU, tuy cha b p thu chng bn ph gi nhng s khng n nh
cng khin cho lng n t hng gim st i nhiu so vi cc nm trc.
Kh khn ti cc th trng tim nng khin cho cc doanh nghip t hng
dt may ca Vit Nam gim xung. Tnh hnh chung ny nh hng ti
hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip trong nm. Sang nm 2007,
s khng n nh ti th trng th gii nh hng nghim trng ti hot
ng xut khu ca cng ty. Doanh thu ca hot ng xut khu gim xung
24,12% so vi nm 2005. Nh vy, nh hng rt ln t th trng bn ngoi
lm gim ng k doanh thu ca cng ty. V vy, cng ty cn c cc bin
php c th tm c cc n t hng mi, bn cnh cn ch trng
pht trin thng hiu ca cng ty, c bit vi sn phm xut khu ch o
l s mi nam v veston cao cp nng cao c doanh thu v m rng th
trng, to ra s pht trin n nh cho cng ty
- Doanh thu t hot ng bn hng ni a
Bn hng ni a khng phi l ngun thu ln nht ca cng ty May 10.
N ch chim t 15% - 20% doanh thu ca ton cng ty nhng y li l mt
ngun doanh thu tim nng ca cng ty. Vi dn s 85 triu ngi v cuc
sng ca ngi dn ngy cng c ci thin s gia tng nhng nhu cu lm
p cho bn thn, th trng ni a s l th trng ln nu nh cng ty c
th xm nhp v chim lnh. Doanh thu t hot ng bn hng ni a nm

m Th Hng Thm TMQT - K46

51

Chuyn thc tp

2004 l 39,769 t ng, sang nm 2005, doanh thu ny tng ln 69,533 t, tc


tng 29,764 t ng tng ng vi 74,84%. y cng l nm m doanh thu
t hot ng bn hng ni a c s gia tng v mt tng i l cao nht.
Nm 2006, doanh thu t hot ng ny gim xung cn 65 t ng, tng
ng gim 4,533% v tuyt i v 6,52% v tng i. Doanh thu t hot
ng bn hng ni a trong nm 2006 gim xung khng ng k nhng
sang nm 2007, doanh thu ny tng ln nhanh chng, t mc 97,7 t
ng, tng hn so vi nm 2006 32,7 t ng tng ng vi 50,31% so vi
nm 2006. C c kt qu ny l do cng ty quan tm nhiu hn ti th
trng ni a, c nhiu bin php kch thch sc mua t th trng ni a.
Trong nm 2007, cng ty m rng phn phi bng cch tin hnh u t
thm cc i l, ch pht trin thng hiu ca cng ty bng vic qung
co, in logo ca cng ty ln cc ti xch bn hng, cc ca hiu i l v t
chc ti tr cho cc hot ng x hi khc. Chnh nh nhng n lc pht trin
thng hiu ca cng ty nn doanh thu t th trng ni a tng nhanh
chng trong nm 2007.
- Np ngn sch
Np ngn sch va l trch nhim, va l ngha v i vi cc doanh
nghip sn xut kinh doanh. i vi cng ty c phn May 10 cng vy. Trong
cc nm 2004 2008, khon np ngn sch ca cng ty lun tng, ng gp
cho ngn sch nh nc mt ngun thu rt ln. Nm 2004, cng ty np ngn
sch 1,96 t ng, sang nm 2005 l 2,2 t ng, tng hn so vi nm 2004 l
0,24 t, tng ng vi 12,25%, nm 2006 np 2,4 t, tng hn nm 2005 l
0,2 t tng ng l 9,09%. Nm 2007, cng ty np 6,03 t, tng 3,63 t so vi
nm 2006, tng ng vi tng 123,88%. Nh vy, vi s pht trin ca mnh,
hng nm cng ty c phn May 10 u ng gp cho ngn sch nh nc
nhng khon thu rt ln, thc hin tt chnh sch ca nh nc ra.

m Th Hng Thm TMQT - K46

52

Chuyn thc tp

II. Thc trng hot ng gia cng hng may mc xut khu ca cng ty
1. T chc hot ng gia cng hng may mc xut khu ca cng ty
1.1 La chn bn t gia cng
La chn bn t gia cng l khu u tin trong hot ng nhn gia
cng xut khu hng may mc. Trong qu trnh la chn bn t gia cng, cc
cn b ban Marketing ng vai tr quan trng. Cc cn b ban Marketing tin
hnh nghin cu th trng ca cng ty, tuy nhin, cng tc nghin cu vn
cn nhiu hn ch, ch dng li cc khu nghin cu lng cung ca th
trng, gi c ca cc n t hng, gi nguyn ph liu, gi bn thnh phm
c th, gi bn sn phm ca bn i tc cho khch hng ca h, v mi
trng lut php chnh tr ca th trng tiu th v th trng nguyn ph
liu.
Vic tm i tc gia cng ca cng ty ch yu da vo vic tham gia
cc hi ch v may mc trong nc v quc t. Khch hng thng qua hi
ch ny bit ti cng ty v t tm n vi cng ty thit lp quan h lm n.
Trong tt c cc n t hng gia cng ca cng ty th s hp ng m bn
i tc tm n chim 90% tng s hp ng, cn khch hng m cng ty tm
c rt t, ch chim 10%. Mt s khch hng m cng ty tm c c th k
ti: MTA Co., GIMENO Ltd.
Bn cnh vic tham gia cc hi ch trong nc v quc t, cc cn b
cng ty cn tm kim i tc thng qua cc thng tin trn mng Internet.
Nhng ngun thng tin m cng ty hay s dng l ngun thng tin ca Phng
thng mi v cng nghip Vit Nam, Tp on dt may Vit Nam, cc i s
qun, tham tn, thng v ca Vit Nam ti cc nc bn hng v cc nc
m Vit Nam c quan h ngoi giao, cc t chc xc tin thng mi cc
nc,

m Th Hng Thm TMQT - K46

53

Chuyn thc tp

1.2 K kt hp ng gia cng


Sau khi la chn c i tc t gia cng th bc tip theo l t chc
k kt hp ng gia cng. Ban Marketing v phng k hoch ca cng ty chu
trch nhim k kt, thc hin cc hp ng gia cng xut khu. Phng k
hoch ca cng ty ph trch b phn gia cng ca cng ty, trong c hai
ph phng trc tip chu trch nhim hot ng mng gia cng, bao gm mt
ph phng chu trch nhim mng gia cng theo phng thc nhn nguyn
liu, giao thnh phm, mt ph phng chu trch nhim mng gia cng theo
phng thc mua nguyn liu, bn thnh phm. Khi khch hng c yu cu
t gia cng th b phn Marketing v b phn ph trch gia cng s ph
trch k hp ng vi khch hng .
Bc 1: Tip nhn yu cu ca khch hng
Nu l khch hng quen thuc ca cng ty, t hng vi s lng
ln, thi gian di vi mc gi c th th nhng hp ng ny s c gi cho
cn b ph trch mt hng gia cng tng k hp ng vi khch hng trc
. Ti b phn gia cng ca cng ty c 4 cn b ph trch cc mt hng khc
nhau. Nu khch hng khng chp nhn mc gi c m yu cu m phn
mc gi mi hoc cng ty yu cu m phn mc gi mi th cc cn b trn
s lu h s ca khch hng bng mt phiu yu cu hoc dng chnh vn bn
cho gi ca khch hng lm phiu yu cu, nh s theo di v trnh ln cho
trng phng k hoch, cc ph phng ph trch b phn gia cng xem xt v
quyt nh.
Vi nhng khch hng mi th vic cho gi gia cng cng tng t
nh khi khch hng quen thuc ca cng ty khng chp nhn mc gi c,
hoc khi cng ty khng chp nhn mc gi gia cng k nhng hp ng
trc .

m Th Hng Thm TMQT - K46

54

Chuyn thc tp

Bc 2: Xem xt kh nng p ng ca cng ty


Trng v cc ph phng k hoch s xem xt cc phiu yu cu do
cc cn b ph trch mt hng ca cng ty trnh ln. Cc ni dung ch yu
cn phi xem xt trong phiu yu cu l:
- Loi hng t gia cng, s lng sn phm t hng v tnh ton kh
nng p ng ca cng ty
- n gi v gi tr ca tng mt hng, tng sn phm
- Kh nng cng ngh ca cng ty c p ng c yu cu v cht
lng
- Bn cung cp nguyn ph liu
- Thi hn giao hng
- iu kin thanh ton
Sau khi xem xt v thy kh nng ca cng ty c th p ng c,
trng v ph phng k hoch s hon thnh biu mu Xem xt hp ng
hoc biu mu Xem xt ph lc hp ng. Trng phng k hoch k tn
vo biu mu v trnh ln Tng gim c xem xt v ph duyt. Nu tng
gim c ng th gi mt xc nhn ti khch hng bng mail, sau tin
hnh k kt hp ng. Nu tng gim c khng ng c th e-mail m
phn. Nu hai bn vn khng ng th s t chc gp mt m phn.
Bc 3: Son tho v k kt hp ng
Vic son tho hp ng c th do cng ty c phn May 10 hoc do
bn t gia cng son tho. Nu do cng ty ph trch son tho th vic son
tho s do cn b ph trch cc mt hng ph trch. Vic son tho hp ng
s da trn cc iu khon gia cng ty v khch hng m phn. Sau khi
son xong hp ng, cn b ph trch hp ng trnh ln cho trng phng
k hoch xem xt v kim tra li, v trnh ln cho Tng gim c k. Nu
Tng gim c hoc ngi ph trch k hp ng hoc bn t gia cng

m Th Hng Thm TMQT - K46

55

Chuyn thc tp

khng ng vi hp ng ny th cc cn b ph trch son tho s phi


son li cho ph hp.
Sau khi k kt c hp ng, cc cn b ny s phi tin hnh theo di
hp ng bng s theo di hp ng. Nu mt trong hai bn pht sinh nhng
yu cu khc so vi hp ng th nhng ni dung y ca hp ng y s c
xem xt sa i. Nu nhng yu cu sa i c a ra t pha i tc th
cn b ph trch s lu nhng yu cu ny bng phiu Yu cu sa i b
sung hp ng v ph lc hp ng, sau trnh ph phng, trng phng
k hoch, cui cng trnh Tng gim c xem xt.
1.3 Thc hin hp ng gia cng
Sau khi k kt c hp ng gia cng th bc sn xut sn phm ca
n hng gia cng c thc hin. Tuy nhin, cng c khi cng ty phi sn
xut mu sn phm cho cng ty t gia cng kim tra nng lc sn xut ca
cng ty. Nu phi sn xut hng mu cho pha i tc th trc tin cc cn b
mt hng s nhn cc ti liu k thut ca sn phm, dch sang ting Vit v
giao cho phng k thut t chc hot ng sn xut hng mu. Sau khi hng
mu c chp nhn, hp ng c k kt th cng ty bt u t chc sn
xut hng theo hp ng k. Quy trnh ca thc hin hp ng gia cng
nh sau:
Bc 1: Lp k hoch sn xut
Trn c s ti liu k thut do cc cn b mt hng gi sang, phng k
thut kt hp vi cc cn b nh mc k thut ca phng k hoch lp nh
mc tiu hao nguyn ph liu, s lng sn phm sn xut ra trong thng,
trong qu, t ln k hoch nhp nguyn ph liu, k hoch sn xut theo
s ch o ca Trng phng k hoch, sau trnh Tng gim c k duyt.

m Th Hng Thm TMQT - K46

56

Chuyn thc tp

Bc 2: Tin hnh nhp nguyn ph liu


Trn c s nh mc nguyn vt liu ca sn phm v k hoch sn
xut theo thng, qu, v di s ch o ca Tng gim c v Trng phng
k hoch cc cn b phng k hoch s tin hnh nhp nguyn ph liu.
i vi cc hp ng gia cng nhp nguyn liu, giao thnh phm th
cc cn b ph trch mt hng cng vi Trng phng k hoch v cc ph
phng phi hp vi bn t gia cng tin hnh nhp nguyn ph liu cho sn
xut. Cc cn b mt hng ph trch mt hng ph trch n c bn i tc
giao nguyn liu y v ng thi hn cng ty kp thi t chc sn xut.
i vi cc hp ng mua nguyn liu bn thnh phm th cc cn b
ph trch mt hng sau khi c s ch o ca Tng gim c v Trng
phng k hoch s tin hnh hi gi, t hng cc n v cung cp nguyn
ph liu v nu mc gi hp l th s tin hnh t hng vi cc n v v
lu h v thi gian d tnh t mua hng cc n v giao hng ng
thi hn, trnh cho cng ty khi b ng khi tin hnh sn xut. Nu cng ty
nhp nguyn liu tin hnh gia cng bn li th khng cn xin giy php
nhp khu m ch phi xin giy php xut khu.
Khi tin hnh nhp nguyn ph liu qua cng Hi Phng, cng ty phi
thc hin nhng bc nh sau:
M L/C (Nu thanh ton bng L/C)
Nu cng ty thanh ton bng L/C cho nhng nguyn ph liu sn xut
th cc cn b phng Ti chnh k ton ca cng ty s ph trch m mt L/C
ti ngn hng Ngoi Thng Vit Nam, s ti khon ca cng ty l
001.1.37.0078600.
Lm th tc Hi quan
Vic lm th tc Hi quan ca cng ty do cn b ph trch xut nhp
khu ca cng ty ph trch, cng vi chi nhnh ca cng ty ti Hi Phng ph

m Th Hng Thm TMQT - K46

57

Chuyn thc tp

trch. Cc cn b mt hng giao cc chng t cn thit nh bn sao hp ng


nhp khu, bn chnh ho n thng mi cng vi cc giy t khc nh giy
chng nhn xut x, vn n, cho cc cn b ph trch xut nhp khu.
Cc cn b ph trch xut nhp khu tin hnh kim tra tt c cc giy t
sau giao cho chi nhnh ti Hi Phng lp thnh b h s Hi quan y
.
Sau khi tip nhn y cc chng t cn thit, chi nhnh ti Hi
Phng s thc hin khai bo Hi quan ti ca khu Hi Phng theo quy nh
ca php lut. Sau khi nhp khu nguyn ph liu, cc cn b ph trch xut
nhp khu s chuyn t khai gc v thng bo thu ng hn cho cng ty,
Hn np thu ca cng ty c gia hn trong khong thi gian l 9 thng sau
khi nhp khu.
Khi nguyn ph liu c nhp v kho, cc cn b ti phng kho vn
tin hnh nhn hng, i chiu vi bng k khai hng ha kim tra s
lng, cht lng hng thc nhp v thng bo cho cc cn b mt hng bit
h lm bng cn i gia nguyn ph liu nhp v v k hoch sn xut,
sau trnh ln cho Trng phng k hoch v Tng gim c ph duyt.
Bc 3: T chc sn xut
Sau khi nhp nguyn ph liu v, ty theo tnh hnh nhp nguyn ph
liu m Trng phng k hoch di s ch o ca Tng gim c tin hnh
k pht Lnh sn xut chuyn ti cc phn xng, x nghip bt u tin
hnh sn xut. Trong qu trnh sn xut cn b mt hng phi chu trch
nhim theo di tin sn xut thng xuyn, nu c s c g th phi tm
hiu nguyn nh v bo co kp thi ln cc ph phng tm hng gii
quyt. Mt khc, cn b mt hng phi thng xuyn lin lc vi bn t gia
cng hoc bn t hng nguyn ph liu n c h giao nguyn ph liu
cn thiu v thng bo cho bn t gia cng tin sn xut ca cng ty.

m Th Hng Thm TMQT - K46

58

Chuyn thc tp

Bc 4: Thc hin nghip v xut khu


Sau khi sn xut xong l hng, cn b mt hng thng bo cho bn i
tc v thi gian giao hng tin hnh xut khu. Cng ty c phn May 10
ch yu xut khu hng theo iu kin FOB cng Hi Phng nn cng ty
khng phi thu tu v mua bo him cho hng ha. Cc cn b ti b phn
FOB ca cng ty tin hnh thc hin nghip v xut khu nh sau:
Kim tra L/C (i vi loi hnh gia cng mua nguyn liu, bn thnh
phm).
Vic kim tra L/C khch hng m cho cng ty do cn b lm th tc
xut nhp khu ti b phn FOB kim tra. Da theo nhng iu khon k
kt trong hp ng gia cng do cn b mt hng k kt vi khch hng cng
vi cc yu cu trong m L/C m cn b ph trch lm th tc xut khu ti
cng ty s kim tra.
Xin giy php xut khu.
Vic xin giy php xut khu do cn b ph trch xut khu ca cng
ty m nhn. Trong qu trnh xin giy php cc cn b ny s lin h trc tip
vi cc cn b Hi Quan, ng thi giao dch vi cc c quan chc nng
xin c giy chng nhn xut x, lm th tc giao nhn cho cc l hng.
Lm th tc Hi quan.
Vic lm th tc Hi quan xut khu bao gm khai bo Hi quan, xut
trnh hng ho kim tra v thi hnh theo quyt nh ca Hi quan. Khi n
hn thanh khon Hi quan, cc cn b thanh khon Hi quan s lp nhng
chng t i chiu da trn nh mc s dng nguyn vt liu i vi cc m
hng, tng s lng hng thc xut tnh ra tng nguyn ph liu s dng
sn xut liu vi tng s nguyn ph liu nhp, t s xc nh mc thu
phi np ca doanh nghip. Nu s nguyn ph liu nhp hon ton dng
cho sn xut hng xut khu th doanh nghip s khng phi np thu nhp

m Th Hng Thm TMQT - K46

59

Chuyn thc tp

khu cho s nguyn ph liu sn xut. Nu s nguyn ph liu tha ra th


cng ty c th np thu cho s nguyn ph liu tha s dng sn xut
hng ni a hoc cng ty c th chuyn sang sn xut cho hp ng sau. Bn
cnh , cc cn b thanh khon Hi quan phi kim tra tnh ph hp trong
vic k m hiu ca hng ho vi n v tnh trong t khai hng xut khu v
bn nh mc hng xut trc khi gi xung chi nhnh ti Hi Phng v l
ngi lu gi cc t khai gc km theo chng t hng ho, cc t khai xut
hng.
Giao hng ti cng
Cn b mt hng phi theo di v thng bo cho cn b theo di hng
xut v cn b lm th tc xut nhp khu v vic giao hng. Sau khi c
thng bo v thi hn giao hng, cn b theo di hng xut lin lc vi hng
tu giao nhn container theo ch nh ca khch hng, ng thi thng bo
cho cn b lm th tc xut nhp khu bit ngy gi v thi hn giao hng
cn b ny hon thnh chng t xut km theo hng.
Cn b mt hng phi gi phiu ng gi cho kho vn v cc cn b
ph trch theo di hng xut. Cn b ti chi nhnh Hi Phng c trch nhim
giao hng ln tu, ng thi ly vn n gi v cho cn b ph trch lm th
tc xut nhp khu hon thnh b chng t gi cho khch hng.
Lm th tc thanh ton
Cn b ph trch xut nhp khu c trch nhim lp cc ho n chng
t gi cho phng ti chnh k ton phng ti chnh k ton i nhn tin ti
ngn hng cn cc cn b mt hng ph trch vic n c khch hng thanh
ton theo ng thi hn.
1.4 Kim sot hot ng gia cng
Trong qu trnh t khi cng ty tin hnh la chn i tc gia cng, sn
xut v xut khu hng, cc cn b mt hng ca cng ty cng vi Trng

m Th Hng Thm TMQT - K46

60

Chuyn thc tp

phng k hoch, ph phng k hoch di s ch o ca gim c lun gim


st quy trnh sn xut, kim tra quy trnh nhp nguyn ph liu sn xut.
Khi nguyn ph liu c nhp kho, cc cn b qun l kho cng vi
phng QA s tin hnh kim tra s lng nguyn ph liu thc nhp, i
chiu vi hng mu kim tra cht lng nguyn ph liu, gim st
nguyn ph liu khng b gim cht lng khi a vo sn xut, ng thi
cng tin hnh bo qun cc sn phm sn xut ra gi c cht lng khi
giao hng. Trong qu trnh sn xut, cc cn b mt hng phi hp vi cc t
trng t sn xut v qun l cc phn xng theo di qu trnh sn xut,
ng thi phng QA cng kim tra phi hp vi phng k thut loi cc
sn phm li, hng nng cao cht lng l hng, to uy tn cho cng ty.
2.Thc trng kt qu gia cng hng may mc xut khu ca cng ty
2.1. Doanh thu cc mt hng gia cng
Gia cng l hot ng chnh mang li doanh thu cho cng ty c phn
May 10. S tng ln ca doanh thu c ng gp rt ln t hot ng gia cng
xut khu. Doanh thu gia cng qua 3 nm 2004 2006 khng ngng tng ln,
nm 2005 l 385,877 t ng tng 87,894 t, tng ng 29,54% so vi
nm 2004, nm 2006 doanh thu tng 11,36% so vi nm 2005. Tuy nhin,
sang nm 2007 do c s kh khn v th trng quc t nn doanh thu gim
mnh. Doanh thu nm 2007 gim 46,299 t ng, tng ng gim 10,76% so
vi nm 2006.
V c cu doanh thu, doanh thu gia cng xut khu lun chim trn
80% trong tng doanh thu gia cng, trong cao nht l nm 2004 vi
89,79%, thp nht l nm 2005 vi 84,77%. Doanh thu xut khu trong 3 nm
2004 2006 c xu hng tng dn ln theo thi gian, t 267,478 t ng nm
2004 ln 327,1 t ng nm 2005 tng ng vi tng 59,63 t ng, nm
2006 mc doanh thu gia cng xut khu tng ln 374,907 t ng, tng

m Th Hng Thm TMQT - K46

61

Chuyn thc tp

47,799 t so vi nm 2005, tng ng vi 14,61%. Mc tng trng ca tng


doanh thu gia cng xut khu trong 3 nm lun tng n nh trn 10%
nm. Sang nm 2007, doanh thu gia cng xut khu gim mnh do cc n
t hng gia cng t th trng quc t gim. Doanh thu gia cng quc t ca
cng ty gim 46,247 t ng so vi nm 2006, tng ng gim 12,33%.
Cc mt hng gia cng xut khu trong 3 nm 2004 2006 tng doanh
thu ng k, tr mt hng qun o ng v o Tshirt c gim vo nm 2006 do
hai mt hng ny khng c cc bn hng t hng m thay vo l cc
hp ng gia cng hng s mi nam. n v qun u. Trong 3 nm 2004 2006
doanh thu ca 3 mt hng ny tng mnh. Nm 2005 doanh thu o s mi nam
tng 22,53 t ng, tng ng vi 41,86% so vi nm 2004. Nm 2006 doanh
thu o s mi nam tng 22,741 t ng, tng ng tng 29,79% so vi nm
2005. Mt hng o s mi n tuy chim t trng t hn trong tng doanh thu
gia cng xut khu nhng cng c s tng mnh trong 3 nm . Nm 2005
doanh thu gia cng xut khu s mi n tng 5,374 t, tng ng vi 25,21%
so vi nm 2004. Nm 2006 doanh thu mt hng ny tng 10,236 t ng,
tng ng vi 38,35% so vi nm 2005. Mt hng qun u nm 2005 tng
nh so vi nm 2004 nhng sang nm 2006, mt hng ny c doanh thu tng
cao nht trong tng s mt hng gia cng xut khu, tng 25,599 t ng, ng
vi 41,78%. Tuy vy, sang nm 2007, tt c cc mt hng gia cng xut khu
ca cng ty u gim mnh, ch c mt hng o Tshirt l tng nh, tng 1,685
t ng, tng ng vi tng 4,22%. S kh khn trong th trng quc t
lm cho cc n t hng gia cng gim mnh, khin cho tt c cc mt hng
gia cng ca cng ty gim t 10% n 42,17%, trong qun o ng gim
mnh nht ( 42,17%), o s mi n gim t nht ( 8,22%). Doanh thu tt c cc
mt hng gim khin cho tng doanh thu gia cng gim xung 10,76% so
vi nm 2006.

m Th Hng Thm TMQT - K46

62

Chuyn thc tp

Bng 5: Doanh thu cc mt hng gia cng xut khu t 2004 2007
n v: T ng

Ch tiu
Tng doanh thu
Xut khu
o s mi nam
o s mi n
o veston
Qun u
o Jacket
Qun o ng
o Tshirt

2004
Gi tr
%
297,893
100
267,478 89,79
53,817
20,12
21,318
7,97
53,094
19,85
56,572
21,15
19,044
7,12
31,937
11,94
31,696
11,85

2005
Gi tr
%
385,877
100
327,108 84,77
76,347
23,34
26,692
8,16
56,1
17,15
61,267
18,73
18,776
5,74
44,225
13,52
43,702
13,36

2006
Gi tr
%
429,729
100
374,907 87,24
99,088
26,43
36,928
9,85
72,432
19,32
86,866
23,17
20,095
5,36
19,608
5,23
39,890
10,64

2007
Gi tr
%
383,5
100
328,66
85.7
89,067
27,1
33,983 10,34
63,168 19,22
72,897 22,18
16,63
5,06
11,339
3,45
41,575 12,65

2005/2004
+/%
87,984
29,54
59,630
22,29
22,530
41,86
5,374
25,21
3,005
5,66
4,695
8,30
-0,268
-1,41
12,288
38,48
12,006
37,88

2006/2005
+/%
43,852
11,36
47,799
14,61
22,741
29,79
10,236
38,35
16,333
29,11
25,599
41,78
1,319
7,02
-24,647 -55,73
-3,812
-8,72

2007/2006
+/%
-46,229 -10,76
-46,247 -12,33
-10,021 -10,11
-3,035
-8,22
-9,264
-12,79
-13,969 -16,08
-3,465
-17,39
-8,269
-42,17
1,685
4,22

Ngun: Phng K ton Ti chnh ca cng ty c phn May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

63

Chuyn thc tp

Doanh thu ca cc mt hng gia cng tuy ch yu l tng ln nhng


lun c s bin ng, v vy ci kh ca cng ty l phi duy tr c cc
khch hng c v tm c cc khch hng mi tng doanh thu, tng cc
mt hng th mnh ca cng ty c trn th trng xut khu.
Qua bng doanh thu gia cng xut khu ca cng ty c phn May 10,
chng ta thy cc mt hng chim t trng ln nht ca cng ty trong gia
cng l o s mi nam, qun u, veston, o s mi n. y l mt iu tt yu
v cc mt hng ny ca cng ty c nh gi cao bi cht lng v c uy
tn trn th trng trong nc v th gii. Cc mt hng o Jacket, qun o
ng, o Tshirt c xu hng gim dn t trng trong gia cng xut khu v cc
n t hng ca cng ty ch yu t hng gia cng may o s mi v veston.
2.2. C cu cc mt hng gia cng
Cng ty May 10 l mt cng ty sn xut hng may mc, trong gia
cng quc t chim mt v tr rt quan trng trong hot ng sn xut kinh
doanh ca cng ty. Hot ng ny lun mang li doanh thu tng vi t trng
cao trong tng doanh thu ca c cng ty. hiu r hn v tnh hnh gia cng
quc t ca cng ty c phn May 10, chng ta i tm hiu chi tit v c cu
cc mt hng m cng ty c phn May 10 tham gia gia cng t nh gi
hiu qu hot ng gia cng quc t ca cng ty.
Trc ht, qua bng s liu trn chng ta c th thy mt hng ch lc
ca cng ty trong hot ng gia cng xut khu l cc mt hng o s mi
nam, o veston, qun u v o s mi n. Cc mt hng trn lun chim sn
lng cao trong t trng sn xut ca cng ty.
Xt v tng sn lng th qua 3 nm 2004 2006, sn lng ca ton
cng ty trong hot ng gia cng lun tng trng. Nm 2005, tng sn lng
gia cng tng cao nht trong 3 nm vi s gia tng thm so vi nm 2004 l
37,58%. Nm 2006 tng sn lng ch tng nh so vi nm 2005 (0,5%).

m Th Hng Thm TMQT - K46

64

Chuyn thc tp

Sang nm 2004, do kh khn trong th trng, tng sn lng gim i


ng k, gim 30,08% so vi nm 2006.
Trong tng sn lng gia cng th sn lng gia cng hng quc t
chim mt t trng kh ln (trn 80% mi nm) v cao nht l nm 2004 vi
t l 90,27% trong tng sn lng hng gia cng. iu ny cho thy hot
ng gia cng quc t ca cng ty c phn May 10 ng mt vai tr rt quan
trng trong hot ng gia cng ni ring v hot ng sn xut kinh doanh
ca cng ty ni chung.
Trong cc mt hng m cng ty nhn gia cng xut khu, mt hng u
tin cn nhc n l mt hng o s mi nam. T l o s mi nam xut khu c
xu hng ngy cng tng qua 4 nm. Nm 2004, o s mi nam chim 19,33%
tng sn lng ca ton b hng gia cng xut khu th sang nm 2005, t l
ny l 20,41%, tng 775.776 chic, tng ng tng 39,47% so vi nm 2004.
Nm 2006, t l ca mt hng ny l 25,33% so vi tng sn lng hng xut
khu, tng 26,87% so vi nm 2005. Sang nm 2007, t l o s mi nam gia
cng xut khu chim 27,34% trong tng sn lng. Tuy v lng tuyt i,
lng o s mi nam gia cng xut khu nm 2007 gim 898.507 chic so vi
nm 2006 nhng v lng tng i th t l mt hng ny vn tng trong
tng sn lng. Nguyn nhn ca s tng ln v gi tr tng i ca mt
hng ny l do mt hng ny ca cng ty trn th trng th gii c uy tn,
cng nhn ca cng ty sn xut lnh ngh nn cht lng sn phm cao, c
nhiu bn hng a chung, v vy cc n t hng o s mi nam tng ln,
khin cho t l o s mi nam xut khu trong tng sn lng cao.
Tng t nh mt hng o s mi nam, o s mi n cng c s tng
trng trong tng sn phm gia cng xut khu. T l o s mi n xut khu
ca cng ty c phn May 10 tng t 8,34% nm 2004 ln 12,56% vo nm
2007. Tuy nm 2005, t l ny c gim xung cn 7,55% nhng xt trong c

m Th Hng Thm TMQT - K46

65

Chuyn thc tp

thi k 2004 2008 th t l ny vn tng cao. Nm 2005, t l o s mi n


xut khu gim xung nhng trn thc t, sn lng o s mi n xut khu
vn tng 164.718 chic, tng ng vi tng 19,41% v sn lng. V vy,
vic sn xut o s mi n trong thi gian va qua vn c s gia tng r rt.
i vi mt hng o veston th t l trong tng sn lng gia cng xut
khu khng n nh qua cc nm. Nm 2004, t l ny l 15,1%, nm 2005
gim xung ch cn 12,38%, nm 2006 tng ln l 13,02% v nm 2007 t l
ny 14,72%. Cng nh mt hng o s mi n, nm 2005 t trng mt hng o
veston trong tng sn lng xut khu nhng xt v gi tr tuyt i th mt
hng ny vn tng ( tng 127.153 chic so vi nm 2004, tng ng tng
8,28% v sn lng).
Qun u l mt hng ch lc ca cng ty May 10 trong gia cng hng
may xut khu bi mt hng ny l mt mt hng truyn thng ca cng ty,
c uy tn v thng hiu trn th trng quc t. Hn na, cng ging nh
mt hng o s mi nam, cc cng nhn sn xut ca cng ty c kinh
nghim sn xut mt hng ny, cc cng nhn c tay ngh cao nn sn phm
sn xut ra c cht lng tt, c nhiu bn hng a chung. Tuy t l mt
hng ny trong tng sn lng khng n nh nhng y vn l mt mt hng
th mnh ca cng ty.
o Jacket l mt sn phm c t l khng n nh nht trong tt c cc
mt hng. Nu nh nm 2004, t l mt hng ny ch chim 5,13% trong tng
sn lng th nm 2005, t l ny tng mnh, chim ti 15,62%. Sang nm
2006, t l ny li gim xung ch cn 3,32% v tng nh trong nm 2007
(5,71%). o Jacket l mt mt hng mi trong sn xut hng gia cng xut
khu ca cng ty May 10. Cc cng on sn xut o Jacket kh phc tp nn
cng ty cn hn ch, cha dm nhn nhiu hp ng sn xut nn t l sn
xut o trong tng sn lng cn thp.

m Th Hng Thm TMQT - K46

66

Chuyn thc tp

Bng 6: C cu mt hng gia cng ca cng ty 2004 2007


n v: Chic

Ch tiu
Tng sn
lng
Xut khu
o s mi nam
o s mi n
o veston
Qun u
o Jacket
Qun o ng
o Tshirt

2004
Gi tr
%

2005
Gi tr
%

2006
Gi tr
%

2007
Gi tr
%

2005/2004
+/%

11.266.523 100 15.500.552 100 15.577.298 100 10.890.961 100 4.234.029 37.58
10.169.910 90.27 13.428.381 86.63 13.729.545 88.14
1.965.599 19.33 2.741.365 20.41 3.477.992 25.33
848.646 8.34 1.013.364 7.55 1.427.445 10.4
1.535.840 15.1 1.662.993 12.38 1.787.121 13.02
1.745.511 17.16 1.806.763 13.45 2.545.897 18.54
521.753 5.13 2.097.513 15.62 456.393 3.32
2.019.171 19.85 1.912.844 14.24 2.320.473 16.9
1.533.430 15.09 2.193.975 16.35 1.714.240 12.49

9.434.840
2.579.485
1.185.016
1.388.808
1.721.858
538.729
777.431
1.243.512

2006/2005
+/%
767.46

86.63 3.258.471 32.04 301.164


27.34 775.766 39.47 736.627
12.56 164.718 19.41 414.081
14.72 127.153 8.28 124.128
18.25 61.252 3.51 739.134
5.71 1.575.760 302.01 -1.641.120
8.24 -106.327 -5.27 407.629
13.18 660.545 43.08 -479.735

2007/2006
+/%

0.50 -4.686.337 -30.08


2.24
26.87
40.86
7.46
40.91
-78.24
21.31
-21.87

-4.294.705
-898.507
-242.429
-398.313
-824.039
82.336
-1.543.042
-470.728

Ngun: Phng k hoch ca cng ty c phn May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

67

-31.28
-25.83
-16.98
-22.29
-32.37
18.04
-66.50
-27.46

Chuyn thc tp

Qun o ng l mt hng c s lng ln nhng gi tr gia cng khng


cao nn nhng nm gn y, cng ty hn ch nhn nhng n t hng sn
xut mt hng ny. V sn xut vi s lng ln nn t l ca mt hng ny
trong tng sn lng cu cng ty lun cao, chim khong 10 % - 19%. Tuy
nhin, t l ny ang gim dn. Nu nh trong nm 2004, tng sn lng mt
hng qun o ng chim gn 20% th sang nm 2007, mt hng ny ch cn
chim 8,24%, gim mt cch ng k trong tng sn lng hng gia cng
xut khu.
o Tshirt chim khong 10 15% tng sn lng ca ton cng ty.
Nm 2005, sn lng cu mt hng ny tng 660.545 chic so vi nm 2004,
tng ng tng 43,08% th sang cc nm 2006 v 2007, t l ny li gim dn
xung. y l mt hng cng ty sn xut khng n nh, hn na mt hng
ny cng khng phi l mt hng sn xut ch o ca cng ty nn sn lng
gim st l iu kh trnh khi.
Nu nh trong 3 nm 2004 2006, hu nh tt c cc mt hng u c
s tng trng trong sn lng th sang nm 2007, tt c cc mt hng u
gim sn lng, ch c o Jacket l tng ln nhng s lng khng ng k.
iu ny c th thy rng mi trng quc t nh hng rt ln ti hot ng
gia cng quc t ca cng ty. S bt n v lut php lm mt i kh nhiu
cc n t hng ca cng ty, dn ti sn lng gim. y l kh khn chung
i vi ngnh may mc nhng cng ty cng cn c nhng chnh sch thch
nghi vi tnh hnh mi, trnh b b ng vi nhng tc ng tiu cc ca th
trng. i vi cc mt hng gia cng xut khu ch lc nh o s mi nam
n, o veston, qun u, cng ty cn gi vng, duy tr trnh , nng lc sn
xut nh hin nay m bo cht lng, p ng c tiu chun ca khch
hng. i vi cc mt hng khc, cng ty cn xem xt, nu c iu kin

m Th Hng Thm TMQT - K46

68

Chuyn thc tp

sn xut v mt hng sn xut c gi tr gia cng cao th s tm kim i tc


gia cng k kt hp ng sao cho s dng ht nng lc sn xut sn
xut c hiu qu hn, mang li li nhun nhiu hn cho cng ty. Tuy nhin,
trong qu trnh gia cng cho cc bn hng nc ngoi, cng ty cng nn hc
hi cc cch thc qun l cng nh trnh thit k nng cao nng lc ca
mnh, to bc tin vng chc thc hin mc tiu xut khu trc tip ra th
trng th gii.
2.3. Th trng tiu th v bn hng
Th trng nc ngoi ca cng ty ch yu cc th trng sau y:
Th trng EU: khi th trng ny khng c s phn bit i vi hng
Vit Nam nhng yu cu cht lng hng ho cao v chnh xc trong thi hn
giao hng nn i hi cng ty phi c n lc cao khi tham gia vo th trng
ny. C th k mt s hng chnh ang hp tc vi cng ty nh: Miles,
Handelsgesellschaft, International MHB, New M, Supreme, Seidensticker,
Target, K Mart,
Th trng Nht Bn: y l mt th trng rt hp dn v gi tng
i cao, mu m khng thay i nhiu, thi gian giao hng khng n ni qu
ngt ngho, cng nhc. Tuy nhin, vn chnh khi xut hng sang th trng
ny l ghim v kim ln trong hng. Nu b pht hin c kim v ghim ln trong
hng th khch hng s khiu ni v s phi bi thng gi tr tng i ln.
Do vy, khi trin khai sn xut cng nh trong cng on kim tra hng trn
dy chuyn v cng on kim tra hng trc khi xut khu l vn cng ty
c bit lu khng b st kim v ghim gy trong hng. Hng hp tc vi
cng ty trong th trng ny c th k ti l Itochu Corp.
Th trng M: y l mt th trng ln, hp dn v n hng thng
vi s lng ln, cht lng khng i hi kht khe, gi c hp l. Tuy nhin,
vn thi hn giao hng, cc quy nh, th tc phc tp khi nhp khu l

m Th Hng Thm TMQT - K46

69

Chuyn thc tp

mt tr ngi ln i vi cng ty. Vic gia nhp WTO l mt thun li ln i


vi cc doanh nghip dt may ni chung v i vi cng ty May 10 ni ring
v cc th tc nhp khu v cc chi ph khi nhp khu gim thiu. y s l
mt thun li ln v sau khi gia nhp WTO, hng dt may Vit Nam xut khu
vo M tng 35%. Tuy nhin, thm nhp v ng vng trn th trng
ny, cng ty cn phi c nng lc sn xut ln, trnh t chc qun l cao
m bo ng ngy giao hng, ng s lng, chng loi v quy nh v quy
cch phm cht.
Th trng Chu : th trng ny rt ph hp v i tc c rt nhiu
im tng ng v phong tc tp qun, lm vic da theo tnh cm hn nn
khi cng ty gp kh khn th thng gip ch khng i pht nh khch
hng ca cc th trng khc. Tuy nhin c mt bt li ln l gi c thp hn
cc th trng khc.
Trong cc th trng ca cng ty, th trng Hn Quc lun chim t
trng cao nht. Doanh thu t i tc Hn Quc tuy c s bin ng nhng l
quc gia c s hp ng gia cng nhiu nht ti cng ty. Nm 2004, doanh
thu t th trng Hn Quc l 102,364 t ng, chim 38,27% trong tng
doanh thu t hot ng gia cng xut khu. Sang nm 2005, doanh thu t th
trng ny tng thm 20,694 t, tng ng vi tng 20,22%. Sang nm 2006,
doanh thu th trng Hn Quc tng t bin, tng ln 188,803 t ng,
chim 50,36% trong tng doanh thu t gia cng xut khu. Sang nm 2007,
do c s kh khn t th trng quc t, doanh thu gia cng gim xung, th
trng Hn Quc cng khng phi l ngoi l. Doanh thu t th trng ny
gim 20,43 t, tng ng gim 10,82%.
Mt th trng na cng ng gp vo doanh thu gia cng l th trng
Hng Kng. Nm 2004, doanh thu t th trng Hng Kng chim 25,18 %

m Th Hng Thm TMQT - K46

70

Chuyn thc tp

Bng 7: C cu doanh thu gia cng xut khu qua cc th trng trong thi gian 2004 -2007
n v: T ng
Ch tiu
Tng doanh thu
Xut khu
Hn Quc
Hng Kng
M
EU
Trung Quc
Cc nc khc
(c,Singapore,...)

2004
Gi tr
297,893
267,478
102,364
67,351
38,116
27,363
10,485

%
100
89,79
38,27
25,18
14,25
10,23
3,92

2005
Gi tr
%
385,877
100
327,108 84,77
123,058 37,62
28,557
8,73
52,650
16,10
41,052
12,55
13,608
4,16

2006
Gi tr
%
429,729
100
374,907 87,24
188,803 50,36
47,126
12,57
31,380
8,37
49,263
13,14
22,944
6,12

2007
Gi tr
%
383,500
100
328,660
85,7
168,373 51,23
34,608
10,53
17,222
5,24
51,139
15,56
23,138
7,04

2005/2004
+/%
87,984
29,53
59,630
22,29
20,694
20,22
-38,794 -57,60
14,534
38,13
13,689
50,03
3,123
29,79

2006/2005
+/%
43,852
11,36
47,799
14,61
65,745
53,43
18,569
65,02
-21,270 -40,40
8,211
20,00
9,336
68,61

2007/2006
+/%
-46,229 -10,76
-46,247 -12,34
-20,430 -10,82
-12,518 -26,56
-14,158 -45,12
1,876
3,81
194
0,85

21,799

8,15

68,183

35,391

32,997

46,384

-32,792

-2,394

20,84

9,44

10,04

212,78

-48,09

Ngun: Phng Ti chnh - K ton ca cng ty c phn May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

71

-6,76

Chuyn thc tp

doanh thu t gia cng xut khu, t 67,351 t ng. Nm 2005, doanh thu t
th trng Hng Kng gim mnh, ch cn 28,557 t ng, tng ng chim
8,73% doanh thu. Nm 2005 doanh thu t th trng ny gim 38,794 t
ng, tng ng vi gim 57,6% so vi nm 2004. C s st gim mnh nh
vy bi gi m cc bn t gia cng a ra ti th trng ny qu thp.
Nguyn nhn gy ra gi thp l do c rt nhiu cc nc ang pht trin nh
Vit Nam nhn may gia cng hng xut khu, dn ti s cnh tranh nhau gay
gt nn tin gia cng gim xung. Cc sn phm m cng ty nhn may gia
cng cho pha i tc Hng Kng ch yu l qun o ng, m mt hng ny
ang c xu hng gim mnh do c sn lng ln nhng doanh thu li khng
cao nn cng ty mnh dn b cc hp ng c gi thp. Tuy nhin Hng
Kng vn l th trng duy tr lm n vi cng ty. Mt s cng ty Hng Kng
nh Brighten ch ng nng n gi gia cng ln, v vy doanh thu nm
2006 tng thm 18,569 t ng, tc 65,02%.
Mt s th trng khc nh c, Singapore, Sc, Trung Quc cng l
nhng i tc lm n ca cng ty nhng nhu cu khng n nh.
Trong cc th trng nc ngoi th M v EU l hai i tc em li
doanh thu gia cng kh ln trong tng doanh thu gia cng nc ngoi. Nm
2004 th trng M t doanh s 38,116 t ng, tng ng vi 14,25%
tng doanh thu t gia cng xut khu. Sang nm 2005, doanh thu t th
trng ny t 52,65 t ng, tng ng tng 14,534 t ( tng 38,13%). Tuy
nhin, sang nm 2006 doanh thu t th trng ny li gim mnh, ch t
31,38 t ng, chim 8,37% trong tng doanh thu t gia cng xut khu.
Bn cnh th trng M, th trng EU l th trng lun lun tng trng
trong 4 nm. Nm 2004 doanh thu t th trng ny l 27,363 t ng, chim
10,23% doanh thu t gia cng quc t, ti nm 2007 tng ln 51,139 t ng,
chim 15,56% doanh thu. Th trng EU kh n nh so vi cc th trng

m Th Hng Thm TMQT - K46

72

Chuyn thc tp

khc, v vy cng ty cn c nhng chnh sch hp l tng hp ng t th


trng ny.Nm 2007 l mt nm kh khn i vi th trng nc ngoi ca
cng ty c phn May 10. Doanh thu t th trng nc ngoi gim mnh do
s khng n nh v lut php i vi cc doanh nghip xut khu hng may
mc. Chnh v vy m doanh thu gia cng quc t t hu ht cc th trng
u gim mnh. Th trng gim mnh nht l th trng M, gim 45,12%
so vi nm 2006. Nguyn nhn ca s gim doanh thu ny l do ti th trng
M, hng may mc ca Vit Nam b p dng chng trnh gim st hng may
mc, khin cho cc bn hng lo lng v vic hng may mc ca Vit Nam c
th b p thu chng bn ph gi. Nu nh vy, gi hng may mc ca Vit
Nam s tng cao, m gi thp vn l mt li th ca Vit Nam trong lnh vc
ny.
2.4. Tnh hnh k kt hp ng gia cng
Bt k mt doanh nghip no cng mong mun k c nhiu hp ng
nht Tuy s lng hp ng khng phn nh lng doanh thu nhiu hay t
nhng n l c s tin hnh hot ng sn xut kinh doanh. May mc l
mt ngnh lu i vn dng c li th lao ng ca Vit Nam, chnh v th
trn ton quc, s lng cc doanh nghip hot ng trong lnh vc ny l rt
ln v a phn l hot ng gia cng. Chnh v vy vic tm kim i tc
k hp ng l mt vic rt kh khn do p lc cnh tranh gay gt gia cc
doanh nghip trong nc. Bn cnh cng ty cn phi cnh tranh vi cc
doanh nghip nc ngoi. Hn na khi pht hin c cu ri th khng hn
doanh nghip k kt c hp ng ngay m cn phi tri qua qu trnh
m phn, kim tra v sinh cng nghip ngnh may mc. Qu trnh m phn
trc khi k kt hp ng l rt quan trng. Vi hp ng gia cng may mc,
m phn gip cho bn gia cng trnh hin tng b p gi, bn t gia cng
bit c i tc ca mnh c iu kin sn xut khng.

m Th Hng Thm TMQT - K46

73

Chuyn thc tp

Bng 8: Tnh hnh thc hin hp ng ca cng ty c phn May 10 qua cc nm 2004 2007
Nm
Ch tiu
Tng s hp ng
Hp ng xut khu
Tng gi tr hp ng XK
Gi tr bnh qun mt H
XK

2005

2006

2007

19
15
267,478

2005/2004
2006/2005
+/%
+/%
25
36
30
6
31,58
11
44
19
27
24
4
26,67
8
42.11
327,108 374,907 328,660 59,630 22,29 47,799 14.61

2007/2006
+/%
-6
-16,67
-3
-11,11
-46,247 -12,34

17,832

17,216

13,885

13,694

-0,191

VT

2004

SH
SH
T ng
T ng

-0,615

-3,4

-0,333

-19.35

Ngun: Phng k hoch ca cng ty c phn May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

74

-1,38

Chuyn thc tp

S hp ng ca cng ty c phn May 10 nhn c qua 3 nm 2004


2006 u tng nhanh. Nm 2005 nhn c 25 hp ng, tng hn so vi
nm 2004 l 6 hp ng, tng ng vi tng 31,58%. Nm 2006 cng ty nhn
c 36 hp ng, tng hn nm 2005 11 hp ng, tc tng 44%. S hp
ng tm c ngy cng tng chng t cng tc tm kim bn hng c hiu
qu. Tuy nhin, sang nm 2007, s hp ng cng ty nhn c gim xung
ch cn 30 hp ng, gim xung 6 hp ng so vi nm 2006. Vic st gim
hp ng nhn c c nguyn nhn khch quan t th trng th gii tc
ng, khng phi do ni b cng ty lm n khng hiu qu. Tuy nhin cng ty
cng cn c nhng chnh sch hp l thu ht khch hng, xy dng c
quan h bn hng truyn thng. y l iu kin cn thit cng ty tip tc
pht trin i ln.
S hp ng xut khu lun chim t trng cao trong tng s hp ng
m cng ty nhn c. iu ny ph hp vi tnh hnh sn xut ca cng ty
ch yu may xut khu. iu ny cng ph hp vi tnh hnh sn xut hng
may mc Vit Nam bi nc ta c li th v ngnh may nn c cc bn
hng nc ngoi khai thc li th .
Tng gi tr hp ng xut khu c xu hng ngy cng tng ln qua
cc nm nhng gi tr bnh qun mt hp ng li c xu hng gim xung t
17,832 t nm 2004 xung cn 13,694 t ng nm 2007. Tuy gi tr mt hp
ng gim xung nhng s hp ng nhn c li tng ln ng k nn tng
doanh thu t xut khu vn tng. Tuy nhin, vi nhiu hp ng c
gi tr nh th cng ty s phi chu thm mt khon chi ph trong vic tm
kim mi hng so vi nhn nhng hp ng ln.

m Th Hng Thm TMQT - K46

75

Chuyn thc tp

Nhn chung cng ty c phn May 10 c nhng tin b vt bc trong


vic tm kim bn hng v k kt cc hp ng quc t. iu ny
chng t cng ty ngy cng to c uy tn vi bn hng trn th
trng quc t. Trong 4 nm cng ty khng c mt hp ng no b
hy b. y l mt im mnh m cng ty cn pht huy.
2.5 Tnh hnh thc hin n gi gia cng ti cng ty c phn May 10
n gi gia cng l mt yu t quan trng nh hng trc tip n
doanh thu hot ng gia cng. Vic sn xut c li nhun hay khng ph
thuc phn ln vo n gi gia cng cao hay thp.
n gi gia cng c xc nh da trn nhiu tiu thc v ty theo
yu cu c im k thut ca tng m hng m n c xc nh l cao hay
thp. Mt khc, n gi gia cng cao hay thp cn ph thuc nhiu vo kh
nng m phn ca cng ty.
Cc mt hng ch lc ca cng ty l o s mi nam, s mi n, o veston
v qun u thng c n gi rt cao. Nm 2005, n gi s mi nam tng
0,47 nghn ng, tng ng vi tng 1,72% so vi nm 2004. Nm 2006, gi
s mi nam tng 0,64 nghn ng, tng 2,3% so vi nm 2005. Sang nm
2007, gi tng 2,6% so vi nm 2006. i vi o s mi na, n gi ni
chung l gim v gim mnh nht vo nm 2006. Sang nm 2007, gi c tng
ln 26,12 nghn ng tng tng ng 0,96% nhng vn thp hn gi nm
2005. Nm 2005 n gi s mi n l cao nht vi gi l 26,34 nghn ng. C
s gim gi ca o s mi n l do trn th trng mt hng ny c sn xut
nhiu vi gi r nn gi bn chung gim xung, do ko theo gi gia cng
gim xung.
o Veston c n gi tng u qua 4 nm. Nm 2005 n gi ca mt hng
ny l 37,26 nghn ng, tng 2,69 nghn ng tng ng tng 7,88 % so vi
nm 2004. Sang nm 2006, gi o veston tip tc tng thm 8,78% so vi

m Th Hng Thm TMQT - K46

76

Chuyn thc tp

nm 2005. Nm 2007 n gi ca o veston tng thm 4,19% so vi nm


2006. n gi ca mt hng ny kh cao bi y l mt hng m cng ty c
nng lc sn xut cao, c nhiu kinh nghim trong sn xut. Thm vo ,

m Th Hng Thm TMQT - K46

77

Chuyn thc tp

Bng 9: Tnh hnh thc hin n gi gia cng 2004 2007


n v: Nghn ng
Mt hng

2004

2005

2006

2007

o s mi nam
o s mi n
o veston
Qun u
o Jacket
Qun o ng
o Tshirt

27,38
25,12
34,57
32,41
36,5
9,39
20,71

27,85
26,34
37,26
33,75
35,9
8,95
21,14

28,49
25,87
40,53
34,12
44,03
8,45
23,27

29,23
26.12
42,23
33,21
46,92
8,23
25,31

2005/2004
+/%
0,47
1,72
1,22
4,86
2,69
7,78
1,34
4,13
-0,6
-1,64
-0,44
-4,69
0,43
2,08

2006/2005
+/%
0.64
2,30
-0,47
-1,78
3,27
8,78
0,37
1,10
8,13
22,65
-0,5
-5,59
2,13
10,08

2007/2006
+/%
0,74
2,60
0,25
0,96
1,7
4,19
-0,91
-2,67
2,89
6,56
-0,22
-2,60
2,04
8.77

Ngun: Phng k hoch ca cng ty c phn May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

78

Chuyn thc tp

mt hng ny ca cng ty to dng c uy tn v thng hiu trn th


trng th gii nn mc d gi c tng ln nhng vn c cc i tc chp
nhn.
Qun u l mt hng sn xut ch lc ca cng ty nn gi ca mt hng
ny kh cao. Tuy nhin n gi ca mt hng ny khng n nh. Nm 2005,
n gi ca qun u tng 4,13% so vi nm 2004, sang nm 2006, n gi
tng thm 1,10% so vi nm 2005. Tuy nhin, sang nm 2007, gi qun u
gim xung ch cn 33,21 nghn ng, gim 4,19% so vi nm 2006. Mt
hng o Jacket cng ty sn xut khng nhiu nhng n gi cao nht v lun
tng qua 4 nm. Trong nm 2006, gi o Jacket tng mnh nht trong 4 nm,
tng thm 8,13 nghn tng ng vi tng 22,65%. Vic o Jacket ca cng ty
t gi cao nh vy l do sn xut mt chic o Jacket phi tri qua rt
nhiu cng on, cng nhn ca nh my lnh ngh khi sn xut sn phm
ny. iu ny lm cho cht lng sn phm sn xut ra c m bo, khin
cho khch hng ng nn doanh nghip a n gi cao hn mt cht vn
c chp nhn.
Xt v mt hng o Tshirt th n gi gia cng c xu hng tng dn
ln t 20,71 nghn nm 2004 ln 21,14 nghn nm 2005, ln 23,17 nghn nm
2006, 25,31 nghn nm 2007 cho mt sn phm. Nm n gi gia cng ca
mt hng ny tng cao nht l nm 2006, tng thm 2,13 nghn cho mt sn
phm, tng ng tng 10,08%.
Qun o ng l mt hng c gi lun gim trong 4 nm. Gi ca mt
sn phm qun o ng l 9,39 nghn nm 2004 gim xung ch cn 8,23
nghn nm 2007. Mt hng ny tuy sn xut nhiu nhng gi tr gia cng
khng ln nn cng ty t chi sn xut mt s n hng c n gi thp v
gia cng km hiu qu.Nm 2006 l nm cng ty c phn May 10 c s nh
du v thay i trong hot ng sn xut kinh doanh. Cng ty t chi

m Th Hng Thm TMQT - K46

79

Chuyn thc tp

nhng hp ng khng em li hiu qu cao m thay vo nng cao hiu


qu hot ng gia cng thng qua vic nng n gi gia cng mt s mt
hng th mnh ca cng ty nh o s mi nam n, o veston, qun u. ng
thi cng ty cng chuyn sang sn xut nhiu o Jacket, l mt mt hng c
n gi cao v cng ty c kh nng p ng nhng yu cu kht khe ca bn
hng.
Nh vy, n gi gia cng cc mt hng ca cng ty c phn May 10
v ang c ci thin theo chiu hng tch cc. Nhiu mt hng t
c n gi cao, hng cng ty sn xut ra p ng c yu cu v cht
lng ca bn hng. Bn cnh , vic lm n kinh doanh c hiu qu cao,
cng ty cn nghin cu iu tra tm ra nguyn nhn ca vic khch hng
yu cu gim gi gia cng t c bin php khc phc.
2.6 Chi ph hot ng gia cng ca cng ty May 10
Chi ph l ton b nhng hao ph bng tin pht sinh trong qu trnh
hot ng sn xut kinh doanh, nh hng trc tip n kt qu sn xut. V
vy, tt c cc doanh nghip u phi tm mi bin php nhm gim ti a chi
ph. Khc vi cc hot ng khc, chi ph ca hot ng gia cng hng may
mc c nhng c im ring bit, bao gm cc khon mc nh sau: chi ph
nguyn vt liu, chi ph nhn cng, chi ph bn hng, chi ph qun l doanh
nghip, chi ph khu hao ti sn c nh.
Mt nt c trng ca hot ng gia cng hng may mc xut khu l
nguyn vt liu u vo thng do bn t gia cng cung cp. Chnh v th ta
thy chi ph cho nguyn liu sn xut ca cng ty khng chim v tr cao nht.
V mt gi tr tuyt i, chi ph nguyn vt liu cung ng tng dn ln theo
cc nm. Nm 2005, gi tr nguyn vt kiu chnh tng 10,74 t ng, tng
tng ng 20,79% so vi nm 2004. Sang nm 2006, chi ph ny tng thm
9,501 t ng so vi nm 2005, tng ng tng 15,22%. Tuy nhin, xt v gi

m Th Hng Thm TMQT - K46

80

Chuyn thc tp

tr tng i th chi ph v nguyn vt liu cho sn xut ca cng ty ch chim


trn di 25% tng chi ph trong qu trnh sn xut gia cng hng xut khu.
Cc chi ph ny ch yu l chi ph cc nguyn ph liu m cng ty cung cp
trong qu trnh sn xut nh ch may, dy cotton, ti nilon, khun nha,... Tuy
nhin, cc khon chi ph ny cn gim bt gim chi ph sn xut, tng hiu
qu sn xut hng gia cng xut khu cho cng ty.
Theo nh bng trn th chi ph nhn cng l khon chi ph cao nht
trong qu trnh may gia cng hng xut khu. Chi ph nhn cng ca cng ty
bao gm chi ph nhn cng trong cng ty v nhn cng thu ngoi. Chi
ph nhn cng thu ngoi chim khong 45% tng chi ph nhn cng trong
qu trnh sn xut. iu ny l do lc lng nhn cng trong cng ty thiu
ht, s lng n t hng nhiu nn cng ty phi thu gia cng thc hin
n hng ng thi hn. V vy, chi ph nhn cng thu ngoi tng ln qua
cc nm. Nm 2004, chi ph nhn cng thu ngoi l 13,083 t ng, chim
6,53% trong tng chi ph gia cng th sang nm 2005, chi ph ny ln ti
37,778 t ng, tng 188,76%. y cng l nm m chi ph cho nhn cng
thu ngoi chim t trng cao nht trong 4 nm. Sang nm 2006, chi ph ny
tip tc tng thm 9,936 t ng, tng ng tng thm 26,3% so vi nm
2005. nm 2005, chi ph nhn cng thu ngoi tng cao nhng chi ph nhn
cng trong doanh nghip li gim3,87% so vi nm 2004. iu ny do cng
ty cha cc cng ngh sn xut nn phi thu gia cng trong nc.
Cc khon chi ph khc nh chi ph bn hng v khu hao ti sn c
nh gi mc n nh, khng c s gia tng t bin. Chi ph qun l doanh
nghip tng mnh trong nm 2005, tng thm 6,534 t ng, tng ng tng
thm 40,61% so vi nm 2004 nhng sang nm 2005, do c nhng iu chnh
kp thi trong doanh nghip nn sang nm 2006 chi ph ny ch tng 9,5% so

m Th Hng Thm TMQT - K46

81

Chuyn thc tp

Bng 10: Tnh hnh chi ph hot ng gia cng trong giai on 2004 2007
n v: T ng
Nm
Ch tiu
Chi ph nguyn
vt liu
Ch ph nhn
cng
CP thu nhn
cng ngoi
Chi ph bn
hng
CP qun l
doanh nghip
Khu hao
TSC
Tng

2004
Gi tr
%

2005
Gi tr
%

2006
Gi tr
%

2007
Gi tr
%

2005/2004
+/%

2006/2005
+/%

2007/2006
+/%

51.671

25.79

62.411

24.83

71.912

26.36

63.524

25.83

10.74

20.79

9.501

15.22

-8.388

-11.66

75.854

37.86

72.918

29.01

63.292

23.2

66.523

22.13

-2.936

-3.87

-9.626

-13.20

3.231

5.10

13.083

6.53

37.778

15.03

47.714

17.49

41.325

15.75

24.695

188.76

9.936

26.30

-6.389

-13.39

22.88

11.42

27.699

11.02

32.737

12

28.654

14.92

4.819

21.06

5.038

18.19

-4.083

-12.47

16.088

8.03

22.622

24.771

9.08

23.451

8.61

6.534

40.61

2.149

9.50

-1.32

-5.33

20.778

10.37

27.925

11.11

32.383

11.87

31.526

12.76

7.147

34.40

4.458

15.96

-0.857

-2.65

200.354

100

251.353

100

272.809

100

255.003

100

50.999

25.45

21.456

8.54

-17.806

-6.53

Ngun: Phng K ton - Ti chnh cng ty c phn May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

82

Chuyn thc tp

vi nm 2005. Tuy nhin, xt trong tng th chi ph v s tng cc n t


hng cng nh s tng v doanh thu th chi ph qun l doanh nghip li gim
tng i. iu ny cho thy cng ty c nhng chnh sch hp l ct
gim nhng hao ph trong qu trnh qun l doanh nghip tng hiu qu
kinh doanh.
Chi ph gia cng hng may mc xut khu ca doanh nghip qua 3 nm
2004 2006 gia tng t 200,354 t nm 2004 ln 272,809 t nm 2006 nhng
iu ny ph hp vi tnh hnh ca cng ty v cc n hng t gia cng tng
ln nn cc chi ph cng tng theo.
Sang nm 2007, th trng quc t c nhiu nh hng ln ti tnh hnh
sn xut ca cng ty ni chung v tnh hnh gia cng hng may mc xut khu
ni ring, cc n hng t gia cng quc t gim nn hu ht cc chi ph ca
cng ty trong hot ng gia cng xut khu u gim xung, ch c chi ph
nhn cng trong cng ty tng nh. Chi ph nhn cng trong cng ty nm 2007
tng thm 3,213 t ng, tng ng tng thm 5,1% so vi nm 2006. iu
ny l do trong nm 2007 cng ty u t thm mt s my mc thit b
phc v cho sn xut nn khng phi i thu gia cng li. y cng l mt
trong nhng nguyn nhn khin chi ph nhn cng ngoi ca cng ty sang
nm 2007 gim mnh. Nm 2007, chi ph nhn cng ngoi ca cng ty ch
chim 15,75% trong tng chi ph sn xut hng gia cng xut khu, gim
13,39% so vi nm 2006.
Nh vy, qua phn tch tnh hnh chi ph hot ng gia cng ca cng
ty c phn May 10 th ta thy chi ph nhn cng chim phn ln trong tng
chi ph. y chnh l nt ni bt ca hnh thc gia cng. Cc doanh nghip
ca nc ta khng c y tim lc v vn, cng ngh nn phi thc hin
gia cng cho cc doanh nghip nc ngoi. Tuy nhin, gia cng xut khu
khng phi l phng php sn xut tt bi n khng mang li gi tr gia tng

m Th Hng Thm TMQT - K46

83

Chuyn thc tp

cao, chnh v vy cng ty nn ch u t my mc thit b, o to cc cn


b thit k thi trang da trn nhng kinh nghim v gia cng xut khu,
cng ty s tng bc xut khu trc tip ra th trng th gii.
2.7 Hiu qu hot ng gia cng
Trc khi tham gia bt k mt hot ng sn xut kinh doanh no, cc
doanh nghip u phi tnh ton k xem hot ng c mang li li nhun
khng, li nhun m hot ng mang li c cao khng. Ni cch khc, li
nhun chnh l ch tiu quan trng nht nh gi kt qu hot ng sn
xut kinh doanh cu bt c mt doanh nghip no. y, chng ta ch xem
xt li nhun m hot ng gia cng xut khu em li cho cng ty c phn
May 10.
Theo s liu bng li nhun cho thy cng vi s gia tng v doanh thu
l gia tng v chi ph gia cng. Tuy nhin s gia tng v doanh thu ln hn s
gia tng v chi ph nn hot ng gia cng xut khu c hiu qu tng ln qua
cc nm, li nhun t hot ng ny lun tng cao qua 3 nm 2004 2006.
Nm 2005, li nhun t gia cng xut khu l 75,755 t ng, tng 8,631 t
so vi nm 2004, tng ng tng 12,86%. Nm 2006, li nhun t hot ng
ny ca cng ty tng mnh. Li nhun ca cng ty nm 2006 t 102,098 t
ng, tng 26,343 t so vi nm 2005, tc tng tng ng 34,774%. C th
thy rng li nhun ca cng ty ngy cng tng l do cng ty ngy cng nhn
thm c hp ng gia cng xut khu. iu ny cho thy cng ty ngy
cng c ch ng trn th trng quc t, c bn hng quc t nh gi cao
v thu ht c nhiu i tc.
T sut doanh thu /chi ph l ch tiu phn nh tc tng ca doanh
thu so snh vi tng quan vi chi ph. S thay i cu ch tiu ny c nh
hng ln n cc ch tiu khc. Qua bng trn ta thy doanh thu ca 3 nm
2004 2006 tng trng lin tc nhng t sut doanh thu/chi ph nm 2005

m Th Hng Thm TMQT - K46

84

Chuyn thc tp

Bng 11: Bng phn tch hiu qu hot ng gia cng quc t trong giai on 2004 - 2007
Nm
Ch tiu
Tng doanh thu
Tng chi ph
Li nhun
T sut LN/DT
T sut LN/CP
T sut DT/CP

VT
T ng
T ng
T ng
%
%
Ln

2005/2004
+/%
267.478 327.108 374.907 328.66 59.63 22.29
200.354 251.353 272.809 255.003 50.999 25.45
67.124 75.755 102.098 73.657 8.631 12.86
0.25
0.23
0.27
0.22
-0.02
-7.72
0.34
0.30
0.37
0.29
-0.03 -10.04
1.34
1.30
1.37
1.29
-0.04
-2.52
2004

2005

2006

2007

2006/2005
+/%
47.799 14.61
21.456 8.536
26.343 34.774
0.041 17.591
0.0729 24.174
0.073 5.599

2007/2006
+/%
-46.247
-12.34
-17.806
-6.53
-28.441
-27.86
-0.048
-17.71
-0.085
-22.82
-0.085
-6.21

Ngun: Phng K ton Ti chnh ca cng ty c phn May 10

m Th Hng Thm TMQT - K46

85

Chuyn thc tp

li gim xung so vi nm 2004. Nm 2005, t sut doanh thu/chi ph gim


xung 0,04 ln, tng ng vi gim 2,52% so vi nm 2004. Nguyn nhn
ca s gim t sut ny l do chi ph nhn cng thu ngoi ca cng ty tng
cao vo nm 2005, khin cho ph ph ca cng ty tng ln. Tuy nhin, nguyn
nhn ca s tng chi ph nguyn nhn ngoi ny khng phi do cng ty lng
ph chi ph nhn cng m do nng lc sn xut ca cng ty khng sn
xut nn phi thu gia cng ngoi hon thnh hp ng vi khch hng.
Nm 2006, t sut ny tng ln l 1,37 ln, tng ng tng 0,07 ln so vi
nm 2005. iu ny cho thy trong nm 2006, cng ty c nhng bc
tin trong vic ct gim chi ph, tng hiu qu hot ng gia cng quc t.
Sang nm 2007, t sut ny li gim xung cn 1,29 ln. S tc ng ca th
trng quc t nh hng rt ln ti hot ng sn xut kinh doanh ca
cng ty, gy ra s st gim v doanh thu, dn ti t sut doanh thu/chi ph
gim xung.
Tng t nh t sut doanh thu/chi ph, cc t sut li nhun/doanh thu
v li nhun/chi ph cng khng n nh qua 4 nm. Nm 2005 v nm 2007,
c hai t sut ny u gim xung so vi nm 2006 v 2004. S gia tng v
chi ph nhn cng ngoi vo nm 2005 lm gim li nhun ca cng ty i
nn c hai t sut li nhun/doanh thu v li nhun/chi ph ca nm 2005 u
gim so vi nm 2004. Nm 2006, c hai t sut ny tng ln so vi nm
2005.
Tuy nhin, xt v ch tiu li nhun/doanh thu ta thy ch tiu ny ca cng ty
thp nht l vo nm 2007 (t 0,22%) v cao nht l vo nm 2006 (t
0,27%). Nh vy c 100 ng doanh thu th thu c 22 n 27 ng li
nhun. Xt v ch tiu li nhun/chi ph th nm thp nht l 0,29% vo nm
2007 v cao nht l 0,37% vo nm 2006. iu ny c ngha l c 100 ng

m Th Hng Thm TMQT - K46

86

Chuyn thc tp

chi ph th thu c t 29 n 37 ng li nhun. y cng khng phi l mt


t l thp so vi cc doanh nghip sn xut.
Tm li, hiu qu hot ng gia cng xut khu khng nh v tr
quan trng ca mnh trong ton b hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty
bng nhng kt qu t c trong thi gian qua. Tuy gia cng khng phi l
hot ng mang mc tiu sn xut lu di ca cng ty nhng hin nay, vi
tim lc v vn v cng ngh cng nh i ng thit k cha p ng c
yu cu xut khu trc tip, gia cng hng xut khu vn l mt bc m
cng ty tin ra th trng quc t. V vy, cng ty May 10 cn c nhng
chnh sch hp l tip tc nng cao hiu qu hot ng ny to c
thng hiu trn th trng th gii, ng thi cng ty cng cn c nhng
chnh sch o to cc i ng nhn vin thit k nhm p ng c cc yu
cu v thit k, nhm pht trin hot ng sn xut ca cng ty ln mt tm
cao mi.
III. nh gi hot ng gia cng hng may mc xut khu ti cng ty c
phn May 10
1. im mnh
Cng ty c phn May 10 l mt doanh nghip vi b dy truyn thng,
pht trin mnh m cng vi s pht trin ca ngnh dt may ni ring v nn
kinh t ni chung. Bt u thc hin gia cng hng may mc xut khu t
nm 1990, hot ng ny chim phn ln doanh thu t hot ng xut
khu ca cng ty, l hot ng mang li li nhun cho doanh nghip. c
c nhng thnh qu nh vy, cng ty bit pht huy nhng im mnh
ca mnh, ginh c nhng li th cnh tranh so vi cc i th trong ngnh.
Cc im mnh l:

m Th Hng Thm TMQT - K46

87

Chuyn thc tp

1.1 Xy dng c mi quan h lm n lu di i vi nhiu bn hng


quc t
Hot ng gia cng hng may mc xut khu khng ch gp phn lm
tng doanh thu ca cng ty m bn cnh , hot ng ny cn mang li
nhiu bn hng quc t cho cng ty. Hin nay, cng ty c nhng bn hng
trn khp cc chu lc trn th gii, c th k ra nh: Miles,
Handelsgesellschaft, International MHB, New M, Supreme, Seidensticker,
Target, K Mart, ca th trng chu u, Itochu Corp th trng Nht
Bn, Prominent Apparent Ltd, Seidensticker, K-Mart, Resourses Vietnam,
Fishman and Tobin, ti th trng M. y l 3 th trng ln nht th gii
m cng ty c nhng bn hng truyn thng. Bn cnh cn c cc bn
hng Hn Quc, Hng Kng, Trung Quc. Nhng khch hng ny chnh l
nhng bn hng t nhng n t hng ln, em li doanh thu ln cho May
10.
1.2 Dy chuyn cng ngh hin i
u t vo day chuyn cng ngh l mt vic m bt c doanh nghip
no cng phi tin hnh nu khng mun doanh nghip mnh ngy cng lc
hu v c nng sut lao ng thp. Vi ch trng u t chiu su i
mi cng ngh - kt hp u t m rng v u t mi, hin nay, May 10 c
mt dn cc my mc thit b theo hng cng ngh hin i v tng nng
sut gp i n gp 3 so vi cc thit b trc y nh: my p qun ca x
nghip Veston 2, my vt s hai u x nghip Hng H, my chuyn dng
ti cc x nghip may s mi, qun u, a s h thng my mc thit b
phc v sn xut ca cng ty u c nhp khu t Nht, c, M, vi
trnh k thut hin i nh my may 1 kim t ng JUKI c b phn iu
khin bng mch IC, t ng ct ch, li mi may theo chng trnh nh sn,
my l thn, my thit k v v t ng, Bn cnh , cng ty cn u t

m Th Hng Thm TMQT - K46

88

Chuyn thc tp

cc phn mm tin tin gip cho qun l nh: cng tc qun l nhn s, tin
lng, m s m vch, qun l cng ngh. Nh nhng thit b cng ngh hin
i v cc phn mm qun l tin tin, cng ty tng nng sut lao ng,
ng thi tng c cht lng sn phm, p ng c nhng yu cu kht
khe ca khch hng.
1.3 Cng ty p dng ng b ba h thng qun l
Bn cnh vic m bo cht lng cho sn phm, cng ty cn nhn
thy vic m bo mi trng sn xut an ton cho ngi lao ng cng l
mt trong nhng mc tiu m cng ty cn phi hng ti. Cng ty May 10 l
doanh nghip i u trong qun l cht lng sn phm t cng ty n cc x
nghip thnh vin theo tiu chun quc t ISO 9001 2000 v thc hin qun
l mi trng theo tiu chun quc t ISO 14000, c t chc BVQI ca
Vng quc Anh nh gi thm nh v cp chng ch. Cng ty cng p
dng h thng trch nhim x hi DA 8000 trong ton doanh nghip. May 10
l mt trong nhng cng ty u tin ca ngnh may Vit Nam xy dng hon
chnh v thc hin ng b c ba tiu chun quan trng ny, p ng c
nhng yu cu kht khe nht v cht lng sn phm i vi cc th trng c
sc mua ln nht trn th gii.
1.4 t cht lng cao v sn phm
im mnh ca cng ty c phn May 10 trong lnh vc gia cng hng
may mc xut khu khng ch c nhng bn hng truyn thng, h thng
my mc thit b hin i, m cn cht lng sn phm xut khu. C th
ni, cht lng sn phm l yu t quan trng nht trong sn xut. i vi
cng ty May 10, y l mt im mnh m khng phi doanh nghip may gia
cng no cng t c. Cng t c th sn xut c mt hng t cht
lng cao, p ng c yu cu ca bn t hng. sn xut ra c sn

m Th Hng Thm TMQT - K46

89

Chuyn thc tp

phm t cht lng, cng ty ch u t i mi trang thit b, bn cnh


cn ch trng o to i ng cng nhn c tay ngh cao.
Trc khi c vo sn xut ti phn xng, cc cng nhn ca cng
ty c o to, hc ngh ti Trng cng nhn k thut may thi trang
ca cng ty. Trong trng lun t chc cc lp hc ngn hn, trung hn, di
hn cho cc cng nhn trong phn xng. Bn cnh vic hc vic, cng ty
cn t chc cc k thi nng bc cho cng nhn, t chc o to li cng nhn,
m cc lp o to nng cao trnh cho cc t trng sn xut, trng ca
cc x nghip,
Xt theo quy trnh sn xut th cht lng cc sn phm cng ty sn
xut ra lun c quan tm hng u. Nguyn vt liu cng ty nhp v c
phn loi v bo qun trong kho. Kho thnh phm v kho nguyn liu ca
cng ty lun t cht lng v nh sng, nhit , m. Mi ln nhp hng
vo kho u c cc nhn vin phng QA kim tra cc thng s k thut ca
kho. Trong qu trnh bo qun lun c cc cn b kim tra thng xuyn
m bo hng ha lun c bo qun tt. Do c s kim tra thng xuyn
nn sn phm xut khu ca cng ty cng nh cc nguyn vt liu u vo
lun t cht lng cao. Cc hng xut khu ca cng ty lun c phng k
thut kim tra cc thng s k thut trc khi xut hng cho khch. Ti cc
phn xng sn xut, c mi cng on sn xut li c nhn vin kim ha
kim tra loi ra cc sn phm hng, v vy cc sn phm cng ty sn xut
ra lun t cht lng cao, ng b. Cc trng hp sai, hng lun c cng
ty kim tra, tm r nguyn nhn khc phc kp thi.
2. im yu
2.1 Hn ch trong nghin cu th trng v tm kim bn hng
Th trng v bn hng l hai nhn t quyt nh ti doanh thu ca bt
k mt doanh nghip no. i vi cng ty c phn May 10, hot ng nghin

m Th Hng Thm TMQT - K46

90

Chuyn thc tp

cu th trng v tm kim i tc cha tr thnh mt hot ng thng


xuyn, lin tc. Ban Marketing ca cng ty hu nh ch hot ng nhm tm
kim cc i tc t gia cng ch cha nhm mc ch nh gi, d bo
nhng bin ng ca th trng tiu th v th trng nguyn ph liu. Cng
tc nghin cu th trng cn nhiu yu km, cha ch ng trong vic tm
kim i tc m ch yu cc bn hng tm ti cng ty t hng. Cng tc
nghin cu cng nh d bo cn yu ch yu do cc cn b phng Marketing
cn yu, cha tng thc hin nhng k hoch d bo c th nn cha c kinh
nghim. y l mt im yu cn c cng ty khc phc nhanh chng,
nhm tm kim thm i tc cng nh d bo nhu cu th trng phc v
cho yu cu sn xut ca cng ty.
2.2 Cha hon ton ch ng trong vic cung cp nguyn ph liu m cn
ph thuc vo ngun cung cp ca nc ngoi
Trong hot ng gia cng hng may mc xut khu th nguyn vt liu
ch yu do bn t gia cng cung cp hoc ch nh mua. Nguyn nhn ca
vic l do cng ty cha xy dng c mt h thng cung cp nguyn ph
liu vi s lng ln v y , cht lng cha c m bo, gi li cao
nn cha to dng c lng tin ca bn t gia cng. Bn cnh , ngnh dt
trong nc cha pht trin tng xng vi ngnh may nn vic cung cp vi
v nguyn ph liu gp nhiu hn ch. y l mt kh khn rt ln cho cng
ty. Vic cng ty ch ng c ngun nguyn ph liu s to ra gi tr gia
tng cao hn cho hot ng gia cng, mt khc li to ra th trng tiu th
cho cc mt hng nguyn ph liu trong nc, khng phi nhp khu t nc
ngoi, dn n b b ng trong hot ng sn xut kinh doanh.
2.3 Cng ty ch xut khu theo iu kin FOB
y khng phi l im yu ca ring cng ty May 10 m l im yu
ca hu ht cc cng ty xut nhp khu Vit Nam. Xut khu theo iu kin

m Th Hng Thm TMQT - K46

91

Chuyn thc tp

FOB gi tr gia tng khng cao, cng ty khng ginh c quyn thu tu v
mua bo him nn gi xut cng thp hn. Tuy xut khu theo iu kin FOB
n gin v nhanh chng hn nhng t mang li gi tr cho nn kinh t t
nc.

m Th Hng Thm TMQT - K46

92

Chuyn thc tp

CHNG III. GII PHP NNG CAO HIU QU HOT


NG GIA CNG HNG MAY MC XUT KHU CA
CNG TY C PHN MAY 10
I. C s xut gii php
1. Mt s nt v ngnh may mc Vit Nam
Dt may l mt trong nhng ngnh cng nghip mi nhn c lch s
lu i, ng gp ng k vo s pht trin kinh t ca t nc. T nm
1995 ti nay, vi nhng li th so snh v lao ng, chi ph, hng dt may
Vit Nam tng bc chim lnh th trng quc t. Gi tr hng dt may
xut khu tng nhanh, t 4,32 t USD nm 2004 ln 7,7 t USD nm 2007,
qua mt du th, tr thnh mt hng c kim ngch xut khu cao nht trong
nm. Trong lnh vc may mc, Vit Nam ang ng trong top 10 nc sn
xut hng may mc ln nht th gii.
Th trng xut khu ch yu ca ngnh dt may l th trng M,
Nht Bn, EU, trong , th trng M l th trng ln nht vi kim ngch
xut khu dt may lun chim t 50 55% trong tng kim ngch xut khu
ca nc ta. Tuy nhin, vi th trng ny hin nay, cc doanh nghip Vit
Nam lun gp nhng kh khn trong lut php. Hin nay, cc doanh nghip
dt may ca Vit Nam ang b M p dng ch gim st hng dt may ca
Vit Nam kim tra xem hng Vit Nam c bn ph gi vo th trng M
hay khng. Tuy ch t ch gim st v 6 thng nh gi mt ln nhng
gy ra khng t kh khn cho xut khu may mc vo th trng ny v cc
bn hng lo s v nhng bt n v gi nn cc n hng gim i ng k.
Tuy vy vi s ch o ca b Cng Thng, cc doanh nghip dt may nc
ta ang c gng vt qua nhng kh khn tin su hn vo th trng y
tim nng ny.

m Th Hng Thm TMQT - K46

93

Chuyn thc tp

Mt th trng na ca xut khu dt may l th trng EU. Hin nay,


dt may Vit Nam cng ch chim cha y 1% th phn chu lc. Tuy nhin,
vi th trng ny, cc doanh nghip Vit Nam ang phi i mt vi vic
vo nm 2008, EU s bi b hn ngch dt may i vi Trung Quc, nn cc
quc gia xut khu dt may sang th trng EU trong c Vit Nam, s phi
cnh tranh khc lit hn. Theo nhn nh ca Hip hi Dt may Vit Nam,
vic EU bi b hn ngch i vi hng dt may Trung Quc, ng thi p
dng mt h thng gim st kim tra kp theo di vic cp php xut
khu hng dt may ti Trung Quc v vic nhp khu mt hng ny vo EU,
s tc ng ng k n hng dt may Vit Nam xut sang EU, bi Trung
Quc c nng lc cnh tranh rt ln do ch ng c nguyn liu v c kh
nng p ng nhiu loi phm cp hng ha.
Th trng Nht Bn l mt th trng kh tnh vi cc mt hng. Mt
hng dt may cng khng phi l ngoi l. Xut khu sang th trng ny, cc
doanh nghip Vit Nam phi p ng c cc yu cu v k thut v mi
trng rt kht khe m t c doanh nghip no c th p ng c. Chnh v
vy m kim ngch xut khu dt may ca cc doanh nghip Vit Nam cn
thp.
Dt may Vit Nam hin nay mi ch chim khong 1% th phn ti th
trng EU, gn 4% th phn ti th trng M, 3% ti th trng Nht Bn.
Tuy nhin, trong tng kim ngch xut khu th ch c khong 30% sn phm
l sn phm xut khu trc tip, cn li l t hng gia cng. iu ny cho
thy gia cng hng xut khu vn l hnh thc ch yu ca xut khu hng dt
may nc ta. Tuy gia cng l phng thc ch yu trong sn xut hng may
mc xut khu ca Vit Nam nhng trong tng lai, cc doanh nghip v Nh
nc cn c nhng chin lc c th pht trin xut khu may mc trc
tip bi gia cng s lm gim hiu qu thc s ca hot ng xut khu.

m Th Hng Thm TMQT - K46

94

Chuyn thc tp

2. nh hng pht trin ca ngnh may mc Vit Nam


Ngnh may mc l mt trong nhng ngnh xut khu ch lc ca Vit
Nam, hng nm mang li rt nhiu vic lm cho x hi, thu c ngun ngoi
t ln cho t nc. Chnh v vy m vic ra phng hng cho ngnh
may mc Vit Nam l iu rt cn thit. Nhn thc r c tm quan trng
, quan im pht trin ngnh cng nghip Dt may ca Vit Nam c
Th tng Chnh ph ph duyt trong quyt nh ph duyt chin lc pht
trin ngnh cng nghip dt may Vit Nam n nm 2015, nh hng n
nm 2020, quyt nh s 36/2008/Q-Ttg nh sau:
Pht trin ngnh dt may theo hng chuyn mn ha, hin i ha
nhm to ra bc nhy vt v cht v lng sn phm, to iu kin cho
ngnh tng trng nhanh, n nh v bn vng, khc phc cc yu im nh
thng hiu, mu m, cng nghip ph tr,
Ly xut khu lm mc tiu pht trin cho cng nghip ca ngnh, m
rng th trng xut khu, pht trin th trng ni a, tp trung pht trin
mnh cc sn phm cng nghip h tr, sn xut nguyn ph liu, gim nhp
siu, nng cao gi tr gia tng ca cc sn phm trong ngnh.
Pht trin ngnh dt may gn vi bo v mi trng v xu th dch
chuyn lao ng nng nghip nng thn.
a dng ha s hu v loi hnh doanh nghip trong ngnh dt may,
huy ng mi ngun lc trong v ngoi nc u t vo ngnh, ku gi
cc nh u t nc ngoi tham gia vo u t cc lnh vc m cc nh u t
trong nc cn yu v thiu kinh nghim.
Pht trin ngun nhn lc c v s lng v cht lng cho s pht
trin bn vng ca ngnh, trong ch trng o to i ng cn b qun l,

m Th Hng Thm TMQT - K46

95

Chuyn thc tp

cn b k thut, cng nhn lnh ngh nhm to ra i ng doanh nhn gii,


cn b cng nhn lnh ngh, chuyn su.
Trn c s quan im a ra, cc mc tiu ca ngnh t ra nh sau:
Mc tiu tng qut
Pht trin ngnh Dt May tr thnh mt trong nhng ngnh cng nghip trng
im, mi nhn v xut khu; p ng ngy cng cao nhu cu tiu dng trong
nc; to nhiu vic lm cho x hi; nng cao kh nng cnh tranh, hi nhp
vng chc kinh t khu vc v th gii
Mc tiu c th
Giai on 2008 Giai on 2011

Tc tng trng

2010
Tng trng sn xut hng nm 16 18%
Tng trng xut khu hng nm 20%

2020
12 14%
15%

Cc ch tiu ch yu trong Chin lc pht trin ngnh Dt May Vit


Nam n nm 2015, nh hng n nm 2020 nh sau:
Thc hin

Mc tiu ton ngnh n


2010
2015
2020
14.800
22.500
31.000
12.000
18.000
25.000
2.500
2.750
3.000
50
60
70

Ch tiu

n v tnh

1. Doanh thu
2. Xut khu
3. S dng lao ng
4. T l ni a ha
5. Sn phm chnh:
- Bng x

triu USD
triu USD
nghn ngi
%
1000 tn

20

40

60

- X, si tng hp

1000 tn

120

210

300

- Si cc loi

1000 tn

265

350

500

650

- Vi

triu m2

575

1.000

1.500

2.000

- Sn phm may

triu SP

1.212

1.800

2.850

4.000

m Th Hng Thm TMQT - K46

2007
7.800
5.834
2.150
32

96

Chuyn thc tp

Cc nh hng i vi sn phm nh sau:


- Tp trung pht trin v nng cao kh nng cnh tranh cho ngnh may
xut khu, nng cao t l ni a ha nng cao kh nng sn xut v xut
khu hng may mc, ch trng cng tc thit k thi trang, tng bc xy
dng thng hiu sn phm cho cc doanh nghip, y nhanh cc vic p
dng cc tiu chun qun l cht lng ph hp vi yu cu hi nhp trong
ngnh, tng nhanh sn lng cc sn phm dt may, p ng nhu cu xut
khu v tiu dng trong nc.
- Ku gi cc nh u t trong v ngoi nc u t sn xut x si tng
hp, nguyn ph liu, ph tng thay th v cc sn phm h tr cung cp
cho cc doanh nghip trong ngnh.
- Xy dng Chng trnh sn xut vi phc v xut khu. Tp on Dt
May Vit Nam gi vai tr nng ct thc hin Chng trnh ny.
- Xy dng Chng trnh pht trin cy bng, trong ch trng xy
dng cc vng trng bng c ti nhm tng sut v cht lng bng x ca
Vit Nam cung cp cho ngnh dt.
3. nh hng pht trin ca cng ty c phn May 10
3.1 Mc tiu ca cng ty
Vi s phn u ca ton th ban lnh o v cn b cng nhn vin
trong cng ty, trong nm 2007, cng ty hon thnh ch tiu ra: hon
thnh k hoch v li nhun l 123,9% (k hoch t ra l 607.256 USD, thc
hin c 752.516USD (ngun: bo co tng kt hot ng ca cng ty nm
2007), hon thnh k hoch v doanh thu l 100,1% (k hoch t ra l
12.747.531 USD, thc hin c 12.750.516 USD (ngun: bo co tng kt
hot ng ca cng ty nm 2007). Trn c s , cng ty t ra ch tiu
cho nm 2008 nh sau:
- Doanh thu: 590 t, tng 20% so vi nm 2007

m Th Hng Thm TMQT - K46

97

Chuyn thc tp

- Li nhun: 17,5 t, tng 6% tr ln so vi nm 2007


- Thu nhp ca cng nhn: 1.800.000 ng/ngi/thng
- Chi ph gim: 10% 15% so vi nm 2007
- Gim lao ng khng hiu qu b phn lao ng gin tip: 5% - 10%
Bn cnh cc mc tiu v hot ng sn xut kinh doanh, mc tiu ca
hot ng gia cng hng xut khu may mc ca cng ty nh sau:
- Doanh thu gia cng xut khu t 446 t ng, tng 15,5% doanh thu
so vi nm 2007.
- Li nhun ca gia cng xut khu tng 12% so vi nm 2007
- S hp ng gia cng xut khu k kt c l 35 hp ng, tng 15%
so vi nm 2007, trong gi tr trung bnh ca mt hp ng tng 10% so
vi nm 2007
- Chi ph gia cng gim 10 15% so vi nm 2007
- Gim t l sn phm li, hng xung ch cn t 2% - 4% trong tng s
sn phm sn xut .
3.2. Phng hng pht trin trong hot ng sn xut kinh doanh ca
cng ty trong thi gian ti
- Tip tc kin ton t chc hot ng ca cng ty theo hng a dng
ha hot ng kinh doanh nhm p ng nhu cu pht trin trong tnh hnh
mi.
- Gi vng danh hiu Doanh nghip dt may tiu biu nht ca ngnh
dt may Vit Nam. Xy dng May 10 tr thnh trung tm thi trang ca Vit
Nam.
- a dng ha sn phm, chuyn mn ha sn xut, a dng ha ngnh
hng, pht trin dch v, kinh doanh tng hp. T vn, thit k v trnh din
thi trang.

m Th Hng Thm TMQT - K46

98

Chuyn thc tp

- Chuyn t may gia cng sang may xut khu theo phng thc mua
t, bn on
- Nng cao t trng hng sn xut kinh doanh trong nc
- Nng cao nng lc qun l ton din, u t cc ngun lc, ch trng
vo vic pht trin yu t con ngi, yu t then cht thc hin thnh cng
cc nhim v trong thi k hi nhp kinh t quc t.
- Tip tc thc hin trit h thng tiu chun quc t ISO 9000, ISO
14000 v SA 8000
- Xy dng v pht trin thng hiu ca cng ty, nhn hiu hng ha,
m rng knh phn phi trong nc v quc t.
- Xy dng nn ti chnh lnh mnh.
- Bng nhiu bin php to iu kin v c chnh sch tt nht chm lo
i sng v gi ngi lao ng.
II. nh gi chung v c hi v thch thc ca cng ty c phn May 10
1. C hi
Trn c s phn tch cc yu t mi trng khch quan bn ngoi, cng
ty c nhng thun li sau:
- Hin nay, Vit Nam l thnh vin ca t chc Thng mi th gii
(WTO) nn hng may mc xut khu ca Vit Nam s c hng cc u i
v thu v c bi b hn ngch do hng may mc xut khu s tng kh
nng cnh tranh i vi cc sn phm ca nc khc nh Trung Quc,
Bangladesh,
- Khi l thnh vin ca WTO, hng may mc ca Vit Nam s c i
x bnh ng vi hng ha cc nc khc, chnh v vy m hng ha Vit
Nam s trnh c vic b x p trong nhng v kin bn ph gi.
- Cht lng cuc sng ang ngy cng c nng cao, chnh v vy m
nhu cu i vi cc sn phm may mc nng cao. Cc sn phm may mc

m Th Hng Thm TMQT - K46

99

Chuyn thc tp

khng ch phc v nhu cu bo v m thng quan trang phc cn th hin tnh


cch, khiu thm m, v khng nh mnh. y l mt c hi ln i vi cc
doanh nghip may mc ni chung v cng ty c phn May 10 ni ring.
- Lao ng Vit Nam c gi cnh tranh hn so vi cc nc khc. T
trc ti nay, gi nhn cng thp lun l mt li th i vi cc doanh nghip
sn xut hng may mc Vit Nam. L mt nc c dn s tr, trn 50% dn
s trong tui lao ng, y l mt li th bi doanh nghip c ngun lao
ng di do.
- Hnh lang php l ca Vit Nam ang ngy cng c hon thin, to
iu kin ln i vi cc doanh nghip kinh doanh xut nhp khu, c bit l
trong th tc Hi quan v trong cc th tc hnh chnh.
2. Thch thc
Bn cnh nhng c hi m mi trng khch quan mang li, cng ty c
phn May 10 cn i mt vi nhng thch thc khng nh.
- Th nht, ngun nguyn ph liu vn ph thuc vo th trng nc
ngoi, doanh nghip cha ch ng khai thc c ngun cung trong nc.
Bn cnh , ngun cung cp nguyn ph liu trong nc cha p ng c
nhu cu ca cng ty, cht lng khng cao, s lng nh.
- Th hai, cng ty phi cnh tranh gay gt vi cc doanh nghip trong
ngnh, cc doanh nghip trong nc cng nh cc doanh nghip nc ngoi
c u th hn v trnh qun l sn xut, cng ngh, vn, nh Trung
Quc, n , Hn Quc,
- Th ba, gi cc nguyn ph liu cho sn xut gia cng hng may mc
trong thi gian qua tng cao, khin cho cc doanh nghip gp kh nhiu kh
khn trong vic thc hin cc hp ng k trc .
- Th t, cng ty kinh doanh gia cng hng xut khu nn vic i mt
vi cc nguy c trong lut php quc t l iu khng th trnh khi. Khng

m Th Hng Thm TMQT - K46

100

Chuyn thc tp

am hiu k lut php v cc thng l quc t c th s gy ra nhng tn tht


ln cho cng ty. c bit, i vi lut php Hoa K, vn rt rc ri, m th
trng ny li l mt th trng trng im ca cng ty nn y cng l thch
thc ln hn.
III. Nhng gii php v kin ngh nhm nng cao hiu qu hot ng gia
cng hng may mc xut khu ca cng ty c phn May 10
1. Gii php nng cao hiu qu hot ng gia cng hng may mc xut
khu ti cng ty c phn May 10
1.1 o to bi dng ngun nhn lc
Ngun nhn lc l mt trong nhng nhn t quan trng m bo sn
xut ca cng ty. Hin nay, i vi ngnh may mc Vit Nam, ngun nhn lc
l mt li th khi tin hnh hot ng gia cng. V vy ngun lc ny pht
huy ht vai tr ca n nhm nng cao nng sut v hiu qu lao ng, ng
thi to ng lc lm vic th cng ty cn thc hin cc bin php sau:
- Nng cao hiu qu qun tr nhn s cho i ng cn b qun l, c bit
cn ch ti phn cng cng vic, gim st v xy dng cc nh mc cng
vic mt cch khoa hc, chnh xc ng thi nng cao kh nng thu thp
thng tin t i ng cn b, cng nhn vin c s iu chnh thch hp
nhm nng cao nng sut lao ng cng nh cht lng sn phm. i ng
qun l l c s quan trng cho vic qun l cng ty cng nh qun l hot
ng sn xut. Vic phn cng cng vic r rng, cng vi vic xy dng cc
nh mc cho sn xut s gip cho tng hiu qu hot ng gia cng, trnh
tnh trng lng ph ngun lc, ngun nguyn liu.
- Thng xuyn t chc cc lp o to tay ngh cho ngi lao ng
trc tip cng nh t chc cc cuc thi tay ngh. Vic t chc cc lp o to
tay ngh cho ngi lao ng cng ty May 10 hin nay ang c t chc
rt tt nhng nh vy khng c ngha l khng nhc ti tm quan trng ca

m Th Hng Thm TMQT - K46

101

Chuyn thc tp

cng tc ny. Vi cc cng nhn mi vo, vic o to s gip cho h nng


cao c trnh sn xut ca mnh, trnh mc phi li trong sn xut, nh
vy cng ty s bt c lng ph do c nhng sn phm hng, li. i vi cc
cng nhn lm vic ti cng ty, vic t chc cc lp o to s gip cho h
nng cao c trnh sn xut, rt ngn c thi gian lao ng trung bnh
lm ra mt sn phm, nh vy nng sut lao ng s c tng ln. Bn
cnh , t chc cc cuc thi tay ngh gii s to ra ng lc gip ngi lao
ng phn u tng kh nng lao ng ca mnh. iu ny cng gip cho
cng ty c nhiu cng nhn c tay ngh cao. Nh vy, thng qua cc hnh
thc bi dng v khuyn khch nng cao tay ngh, ngi lao ng s c iu
kin hc hi c kinh nghim lao ng, nng cao trnh , t gp phn
nng cao nng sut lao ng v cht lng sn phm.
- Thng xuyn r sot, loi b nhng cn b thiu nng lc, khng p
ng c yu cu cng vic, gy nh hng xu ti hot ng ca cng ty.
Nhng cn b thiu nng lc s gy cn tr cho hot ng tm kim th
trng v i tc, lm gim nng sut lao ng do khng th khuyn khch
cng nhn lm vic, gy ra gim hiu qu kinh doanh ca cng ty. Hin nay,
tuy lc lng cn b ca cng ty a phn l nhng cn b c nng lc cao,
nhit tnh vi cng vic nhng bn cnh vn c nhng cn b hiu qu
cng vic km, vif vy cng ty nn mnh dn s dng bin php ny c
mt i ng cn b c nng lc cao.
- Tin hnh tuyn dng nhng lao ng c tay ngh cao, c bit lu
ti mc lm vic lu di ca lao ng. Lao ng tay ngh cao l mt ti
sn qu ca doanh nghip, chnh v vy, bn cnh vic o to nng cao trnh
tay ngh th vic tuyn dng lao ng c tay ngh cng l mt bin php
cng ty nng cao cht lng ngun nhn lc. Tuy nhin, mc lm vic
lu di ca lao ng cng l mt vn cn quan tm. Nhng lao ng c

m Th Hng Thm TMQT - K46

102

Chuyn thc tp

thi gian lm vic ngn s khng mang li hiu qu cao cho cng ty bi s
nh hng ti k hoch sn xut ca cng ty v tin sn xut ca cng ty.
Bn cnh , cng ty cng nn t chc sn xut to ra mc thu nhp n nh,
thm ch cao hn nhng ni khc cng nhn yn tm lm vic. Ngoi ra,
cc lao ng trong ngnh may mc a phn l cc cng nhn n nn cng ty
cn c nhng chnh sch hp l i vi cng nhn thai sn, gip cho ngi lao
ng yn tm sn xut v to c tnh cm i vi cng ty ca ngi lao
ng.
1.2 Nng cao cht lng sn phm v tng nng sut lao ng
Cht lng sn phm v nng sut lao ng c xem nh nhn t
hng u cc i tc k hp ng vi cng ty. Hot ng gia cng hng
may mc ca cng ty c c im chnh l nguyn ph liu phn ln do i
tc nc ngoi cung cp nn cht lng sn phm y th hin s chnh xc
v cc thng s k thut c quy nh trong nhng sn phm mu v s
m bo nguyn dng phm cht ca nguyn liu nhp khu. Nng sut lao
ng tc ng trc tip ti tin hon thnh hp ng, v vy vic nng cao
nng sut lao ng l bin php cn thit cng ty pht trin mnh hn.
Nhng bin php cng ty khc phc nhng tn ti trong cht lng sn
phm v nng cao nng sut lao ng ca cng ty l
- u t thm dy chuyn sn xut hin i, i mi cng ngh theo
hng tip cn cng ngh cao, tin hnh thanh l cc thit b c. Dy chuyn
sn xut hin i l yu t quan trng trong vic nng cao nng sut lao ng
v cht lng sn phm ca cng ty. u t thm cc dy chuyn sn xut
hin i, t ng s gip cho sn phm c c cht lng cao hn, ng thi
nng sut lao ng s tng ln.
- Kim tra qu trnh sn xut m bo sn xut cc sn phm ng yu
cu k thut. i vi cc sn phm khng t yu cu cn phi loi b ngay.

m Th Hng Thm TMQT - K46

103

Chuyn thc tp

Bn cnh c thc cc t trng t sn xut phi c s kim tra cht ch


cc thng s k thut ngay t khi sn phm mi giai on u. Vic kim
tra trong qu trnh sn xut rt quan trng, n gip cng ty pht hin ra nhng
sn phm khng cht lng loi b ra, gip cht lng sn phm c
nng cao, khng c sn phm li trong l hng xut khu, to c uy tn ca
cng ty v cht lng. V vy phng QA ngoi vic kim tra thng xuyn
cc quy trnh sn xut th cng phi kim tra t xut ti cc dy chuyn
nhm khc phc ngay nhng sai st, trnh trng hp n khi hon thnh
xong mi kim tra, s mt nhiu thi gian sa li s lng ln hng b hng.
Bn cnh vic ngi cng nhn lm ng cht lng th cc t trng t sn
xut cng cn c o to nng cao thc trong vic c quy trnh sn
xut cng nhn lm theo. cng ty c nhng trng hp t trng c
sai quy trnh sn xut khin cc m hng c sn xut xong ton b phi
tho ra sa li, lm gim nng sut lao ng v nh hng ti thu nhp ca
ngi lao ng.
- Bo qun, lu tr nguyn ph liu cn thn, trnh nhng nh hng
lm gim phm cht ca nguyn ph liu. Ngoi ra, cng ty cn xy dng h
thng kho tng chc chn, t tiu chun v m, thong v an ton v
cc tiu chun phng chng chy n, m bo khng xy ra hin tng mt
mt, hao ht nguyn ph liu v thnh phm nhp vo kho. Nguyn ph liu
c cht lng cao nh hng ln ti cht lng sn phm sn xut ra, v vy
vic bo qun nguyn ph liu l iu rt cn thit. Bn cnh , vic bo
qun cc thnh phm cng rt quan trng. Nu trong qu trnh sn xut sn
xut ra cc sn phm tiu chun nhng ch v khu bo qun khng tt m
cht lng b gim xung th cng nh hng ti hot ng kinh doanh ca
cng ty. Do vy cc cn b phng QA phi tng cng kim tra cht lng
hng nhp v, phng kho vn phi chu trch nhim bo qun nguyn ph liu

m Th Hng Thm TMQT - K46

104

Chuyn thc tp

v thnh phm khng b suy gim phm cht. Cc thnh phm trc khi xut
xng phi c thc hin nghim ngt theo h thng cht lng ISO.
- Chia ca sn xut mt cch hp l va to c nng sut cao m li
tit kim c chi ph. Cc cn b qun l trong phn xng phi bit qun l
tt tin sn xut trong phn xng mnh, m bo c tin sn xut
theo ng k hoch. Trong nm 2007, cng ty c phn May 10 thc hin
chia 3 ca sn xut, khin cho nng sut lao ng tng 16% cn chi ph in
gim 8%. Nhng c gng ny ca cng ty cn c pht huy gim chi ph
sn xut, tng li nhun cho cng ty.
- Tng cng tnh chuyn mn ha trong sn xut tng nng sut lao
ng, trnh tnh trng cng nhn b phn ny ngh th iu cng nhn ca b
phn khc sang lm thay. Nh vy s nh hng ti nng sut m li hay xy
ra cc sai st do cng nhn khng tho vic.
1.3 Nng cao tnh cnh tranh ca cng ty
Trong xu th hi nhp su rng vo nn kinh t th gii, vic nng cao
tnh cnh tranh ca cng ty l mt iu tt yu. Sau mt thi gian thc tp ti
cng ty c phn May 10, t thc trng hot ng sn xut kinh doanh ca
cng ty, ti xin a ra mt s bin php nhm nng cao tnh cnh tranh ca
cng ty. C th nh sau:
- Khng ngng nng cao tay ngh ca ngi lao ng. Tay ngh lao
ng ca cng nhn cng ty c nng cao s gp phn nng cao cht lng
sn phm v cht lng sn phm l mt trong nhng yu t quan trng
xc nh tnh cnh tranh ca cng ty cao hay thp. Bn cnh , cng ty cng
cn nng cao cht lng ca ban qun l sn xut ti cc phn xng v i
ng thit k ca cng ty. Hng may mc l mt mt hng nhy cm vi gu
thm m nn cn c nhng sn phm mang tnh thm m cao, hp thi trang,

m Th Hng Thm TMQT - K46

105

Chuyn thc tp

y s l mt im mnh, thu ht c khch hng nu cng ty c mt i


ng thit k gii, nm bt c xu hng ca th trng.
- Mun nng cao nng lc cnh tranh ca cng ty th cng ty cn m
bo cht lng i vi tng m hng. Ngoi ra cn xy dng k hoch sn
xut c th, r rng, chnh xc nhm m bo giao hng ng thi hn. Vic
sn xut hng m bo cht lng l quan trng nhng phi giao hng ng
thi im, trnh tnh trng chm giao hng, va khin phi bi thng do
chm hp ng m cng ty cn mt i uy tn ca mnh vi khch hng.
- m bo thc hin hp ng ng cc iu khon k, khng xy
ra tnh trng thiu ht sn phm sau khi xut hng v iu ny s lm mt
uy tn ca cng ty v tng chi ph bi thng, khc phc. m bo c
iu ny cng ty cn kim tra k lng s lng sn phm trc khi xut
khu, u t cng ngh, xy dng chin lc v mt s mt hng c th mnh
nhm to ra u th trong cnh tranh. Nng cao nng sut lao ng, kim sot
cht ch chi ph sn xut nhm gim bt nhng khon chi ph khng cn thit,
nng cao c hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty.
- i vi nhng bn hng lu nm, cng ty nn c nhng chnh sch u
i v thng xuyn c s lin lc duy tr mi quan h. C th khng cn
phi tun no cng lin lc, iu ny s gy ra s kh chu i vi khch
hng. Cng ty nn lin lc hng thng, c th bng e- mail cung cp cho
khch hng nhng mu sn phm mi, gi cho gia cng i vi cc mt
hng, Nh vy va trnh cho khch hng qun mt cng ty m cn c th
cung cp cho h nhng thng tin v cng ty, gip cho s thng lng v hp
ng tr nn nhanh chng trong mt s iu khon.
1.4 Qun l v s dng vn c hiu qu
Cng ty May 10 c li th l ngun vn ca cng ty a phn l ngun
vn ch s hu. Lng vn kinh doanh ca cng ty cng cha nhiu nn vic

m Th Hng Thm TMQT - K46

106

Chuyn thc tp

s dng ngun vn tht hiu qu ang l mt vn trng tm c bit trong


iu kin cnh tranh gay gt nh hin nay. Cc ngun vn m cng ty c th
huy ng xp theo th t u tin nh sau:
- Vn t c ca cng ty
- Vn t ni b cng nhn vin trong cng ty
- Ngun vn t pht hnh c phiu
- Ngun vn vay t ngn hng v cc t chc tn dng
Hin nay, cng ty c phn May 10 mi ch pht hnh c phiu ca cng
ty cho cn b cng nhn vin trong cng ty v sau 3 nm k t khi tin hnh
c phn ha th cng ty mi c pht hnh c phiu trn th trng chng
khon. Nh vy, nm 2008 ny l nm cng ty s c php pht hnh c
phiu ra th trng. Do , cng ty cn c cc bin php m rng pht hnh
c phiu thu ht ngun vn t bn ngoi, tip cn vi cc ngun vn vay
t cc t chc tn dng c th h tr vn cho cng ty trong nhng lc yu
cu v vn ln cao.
Khi cng ty huy ng c ngun vn cho hot ng sn xut kinh
doanh th vic s dng vn nh th no cho hiu qu cao l rt quan trng.
- Trc ht, cng ty cn nh gi tnh trng s dng vn ca cng ty
a ra cc bin php nhm nng cao hiu qu s dng vn. Sau khi nh
gi c thc trng s dng vn th cn xy dng cc bin php s dng ti
chnh c hiu qu cho hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty. Cc khon
u t ca cng ty phi c phn b mt cch hp l, trnh u t dn tri,
gy lng ph m khng t hiu qu.
- i vi cc hot ng u t cc ti sn c nh, cng ty cn thc hin
cc bin php sau:
Vi cc thit b mi a vo s dng, cng ty cn tin hnh o to
hng dn lao ng s dng mt cch chnh xc, p dng cc bin php qun

m Th Hng Thm TMQT - K46

107

Chuyn thc tp

l my mc thit b nh giao cho mt b phn qun l. Mi t cn c ngi


i hc k thut s dng my v ngi ny s c trch nhim gii quyt cc
thc mc lin quan n qu trnh vn hnh v s dng my.
i vi cc thit b ht thi gian thanh l v c thay bng thit b
mi th cn lit k danh sch tin hnh thanh l.
Bn cnh vic s dng ngun vn, cng ty cng cn lu ti lng hng tn
kho v cc khon n.
i vi lng hng tn kho: Nhng nm gn y cng ty c gng
gim bt lng hng tn kho nhng gi tr hng tn kho vn cn kh ln. V
vy, cng ty cn c nhng chnh sch x l lng hng tn kho ny. Hng
tn kho l nhng mt hng khng tiu chun xut khu nn gim bt
lng hng ny, cng ty phi nng cao cht lng sn phm. i vi nhng
sn phm tn kho, cng ty c th tin hnh thanh l thu hi mt phn vn
li cho cng ty. y l bin php nhm gip cng ty gii quyt tnh trng
ng vn. Tuy nhin, quan trng nht l phi nng cao cht lng sn phm.
i vi cc khon bn chu, cng ty nn hn ch cc khon thu chm
di hn ca khch hng, ng thi c nhng bin php khn kho thu v
nhng khon n ti hn.
Ngoi ra, cng ty cn thc hin cc bin php ct gim chi ph, s dng
cc ti sn mt cch hp l, thc hin hch ton y chnh xc tnh hnh
thu chi ti chnh, kim tra gim st qu trnh thc hin k hoch huy ng v
s dng vn m bo k hoch s dng vn ca cng ty, thc hin kim
tra nh k m bo ngun vn c s dng c hiu qu, m bo k
hoch ti u t sn xut v tng vng quay ca vn.
1.5 M rng th trng nguyn ph liu
Th trng nguyn ph liu l th trng quan trng i vi bt c mt
doanh nghip gia cng hng may mc no. Hin nay, cng ty May 10 cha

m Th Hng Thm TMQT - K46

108

Chuyn thc tp

hon ton mua nguyn ph liu c m vn phi mua theo ch nh ca


khch hng. iu ny l do cng ty cha c mt th trng nguyn ph liu
n nh, cha cung cp c nguyn ph liu vi s lng ln v gi c phi
chng, cht lng nguyn ph liu ca cng ty cung cp cha cao nn khng
p ng c yu cu ca khch hng. Mt nguyn nhn na l cc i tc
t gia cng c mi lin h cht ch vi cc nh cung cp ca h v ch tin
tng vo cc nh cung cp ny nn vic cung cp nguyn ph liu tr thnh
vn rt kh khn i vi cng ty. Tuy nhin vic cung cp nguyn ph liu
cho qu trnh gia cng l mt vic nht nh phi thc hin bi n s lm tng
li nhun ln cao v ch ng trong sn xut, khng phi ph thuc vo thi
gian cung cp nguyn ph liu ca bn hng. lm c vic , cng ty
cn m rng th trng nguyn ph liu ca mnh p ng c yu cu
ca bn hng. Cng ty c th thc hin cc bin php sau:
- Hp tc cht ch vi nh cung cp nguyn ph liu nc ngoi v trong
nc. Cng ty cn c cc k hoch sn xut r rng cho k sn xut sau, thng
sau, qu sau sau thng bo cho nh cung cp nguyn ph liu bit h
chun b. Ngoi ra, khi tm i tc cung cp nguyn ph liu cng ty phi tm
nhng i tc cung cp c uy tn, khng c v tnh trng thiu nguyn ph
liu v v mun m rng th trng nguyn ph liu m k hp ng cung cp
nhng l hng khng yu cu v cht lng. Mt khc, cng trnh tnh
trng cng ty k hp ng gia cng ri mi i tm ngun cung cp s d b i
tc p gi.
- Nh cung cp nguyn ph liu trong nc phi l nh cung cp ch yu
ca cng ty v nhp nguyn ph liu trong nc s kim tra c thc t
trc khi mua, mt khc khng phi chu chi ph vn chuyn t nc ngoi
v, gy tng chi ph nguyn ph liu, gim li nhun gia cng. Hin nay cc
cng ty dt trong nc c nhng pht trin tch cc, u t hin i ha

m Th Hng Thm TMQT - K46

109

Chuyn thc tp

trang thit b nn trong tng lai, ngnh dt trong nc c th p ng c


nhu cu ca cc doanh nghip may trong nc. Mt mt m rng th trng
nguyn ph liu bng cch k hp ng vi cc doanh nghip dt, mt khc,
cng ty tip tc tham gia vo chui lin kt cc doanh nghip dt may c
( v d chui doanh nghip si Ph Bi, dt Sn Tr, nhum Yn M) hoc t
lin kt vi cc doanh nghip khc to thnh chui sn xut, va tit kim
chi ph li ch ng trong khu chun b nguyn ph liu. Ngoi ra, cng ty
c th tham gia lin doanh, u t vo cc cng ty dt, si c th giao hng
khi cn, tit kim c chi ph lu kho m gi mua li r.
- B phn ph trch th trng nguyn ph liu phi ch ng tm kim
th trng, phi hp vi phng k thut tm hiu nhng yu cu k thut t
ra i vi nguyn ph liu ch ng tm kim v la chn nh cung cp.
- Vi cc khch hng t gia cng, cng ty c gng thng lng
gim bt t trng nguyn liu khch hng cung cp hoc mua nguyn liu
theo ch th ca khch hng, dn tin ti tha thun cng ty s t cung cp
nguyn liu hon ton. Tuy nhin, cng ty cng cn tm hiu gi nguyn ph
liu m bn hng cung cp, nu cao hn gi m cng ty c th cung cp th c
gng tha thun t cng ty cung cp, cn nu gi thp hn th vn nn
chp nhn mua theo ch th hoc khch hng cung cp.
2. Kin ngh
2.1 Kin ngh i vi cng ty
Ngoi cc bin php nhm nng cao hiu qu hot ng gia cng hng
may mc xut khu nh trnh by trn, em cng xin a ra nhng kin
ngh i vi lnh o cng ty cng ty t c hiu qu cao hn trong sn
xut.
- Cng ty nn xy dng cc chnh sch tha ng nhm thu ht lc lng
lao ng c tay ngh cao v a ra cc bin php kch thch lao ng lm vic

m Th Hng Thm TMQT - K46

110

Chuyn thc tp

nng sut, cht lng, nhit tnh cng hin cho s tn ti v pht trin ca
cng ty.
- Tng cng xy dng cc mi quan h vi cc bn hng nhm duy tr
cc n t hng thng xuyn v khng b mt khch hng
- Nng cao nng lc sn xut, duy tr v nng cao cht lng sn phm,
a dng ha kh nng sn xut cc loi mt hng p ng nhu cu ca th
trng, ch trng vo sn xut cc mt hng truyn thng ca cng ty, cc
mt hng c gi tr cao.
- Gim ti a cc loi chi ph vn chuyn, chi ph vn phng, cc chi ph
qun l doanh nghip, chi ph bn hng nhng vn phi gi c hiu qu
hot ng sn xut kinh doanh. Thc hin u t trang thit b, my mc hin
i cho cc phn xng nng cao kh nng sn xut. Tp trung u t cho
i ng thit k mu dn dn tin ti xut khu trc tip.
- C cc bin php nhm thm d thng tin v sn phm, th trng,
khch hng, gp phn sn xut ra cc sn phm p ng c yu cu
ca th trng mt cch tt nht. Tng vn hiu bit v th trng quc t v
lut php quc t, trnh ri phi tnh trng v thiu hiu bit m b pht,
b p dng nhng bin php hn ch xut khu, gy mt th trng ca cng
ty.
2.2 Kin ngh vi cc c quan chc nng c lin quan
cng ty pht trin thun li v bn vng, ngoi nhng c gng v n
lc ca ton th cn b cng nhn vin ca cng ty m cn c s h tr rt
ln t pha cc c quan chc nng.
- To mi iu kin thun li cng ty nhp khu my mc thit b
mi, h tr cng ty trong vic nghin cu ng dng cc cng ngh mi vo
sn xut.

m Th Hng Thm TMQT - K46

111

Chuyn thc tp

- n gin ha cc th tc Hi quan v th tc hnh chnh cng ty c


th nng cao hiu qu trong kinh doanh xut nhp khu v th tc rm r
lm cng ty mt i mt khon chi ph thi gian - yu t quan trng trong kinh
doanh hin i
- Nh nc cn c chnh sch h tr, khuyn khch v thu ht cc hc
vin theo hc ngnh may nhm khc phc tnh trng thiu k s ngnh may
nh hin nay. u tin o to cc chuyn gia v thit k thi trang v
marketing nhm khc phc nhng im yu c bn ca ngnh may l yu
trong khu thit k v khu nghin cu tm kim th trng, tm kim i tc,
tng bc to lp cc c s cho cc doanh nghip xut khu sang nc
ngoi nhng sn phm mang thng hiu Vit. iu ny s gip cho kim
ngch xut khu ca ngnh may tng mnh, t nc thu c mt ngun
ngoi t ln.

m Th Hng Thm TMQT - K46

112

Chuyn thc tp

KT LUN
Ngnh dt may lun l mt trong nhng ngnh xut khu trng tm
c Nh nc ch trng quan tm hng u bi ngoi vic thu c ngun
ngoi t v cho t nc, y cn l ngnh to ra mt lng vic lm ln cho
t nc. Di s lnh o ca Nh nc v n lc ca chnh mnh, cc
doanh nghip dt may ni chung v cng ty c phn May 10 ni ring ang
dn dn pht trin, tin ra th trng th gii. Cc sn phm may mc gia
cng xut khu ca cng ty ang ngy cng c khch hng a chung bi
cht lng cao, ng u.
Bo co chuyn tt nghip vi ti Gia cng hng may mc xut
khu ti cng ty c phn May 10: Thc trng v gii php trnh by mt
s ni dung v gia cng hng may mc xut khu, phn tch thc trng ti
cng ty c phn May 10, t ra cc gii php c th vn dng nng
cao hiu qu hot ng gia cng hng may mc xut khu ti cng ty. Tuy gia
cng hng may mc khng phi l chin lc pht trin lu di ca cng ty
nhng bng phng php ny, cng ty c th tng bc xm nhp th trng
nc ngoi, to tin cho xut khu trc tip ra th trng quc t.
Tuy tri qua 15 tun thc tp ti cng ty cng nh c s gip
nhit tnh ca thy Nguyn Quang Huy cng nh cc c ch, nh ch trong
cc phng ban ca cng ty May 10 nhng bi bo co ca em c th cn
nhiu thiu st, em mong c s gp ca cc thy c bo co ca em
c hon thin hn.
Em xin cm n thy Nguyn Quang Huy v cc c ch, anh ch trong
cc phng ban ca cng ty c phn May 10 trong qu trnh thc tp gip
em em hon thnh c bi bo co ca mnh.

m Th Hng Thm TMQT - K46

113

Chuyn thc tp

TI LIU THAM KHO


1. K thut ngoi thng PGS TS on Th Hng Vn, NXB Thng
k nm 2005
2. Ngh nh 57/1998/N CP c hiu lc ngy 31/07/1998
3. Lut khuyn khch u t trong nc
4. Quyt nh s 36/2008/Q-Ttg ca th tng chnh ph ngy
10/03/2008
5. Cc ti liu tham kho ti cng ty c phn May 10
6. Mt s website khc

m Th Hng Thm TMQT - K46

114

Chuyn thc tp

MC LC
LI M U..................................................................................................1
Chng I: C S L LUN V GIA CNG HNG MAY MC XUT
KHU...............................................................................................................3
I. C s l lun ca hot ng gia cng hng may mc xut khu................3
1. Khi nim hot ng gia cng hng may mc xut khu......................3
2. Phn loi hot ng gia cng hng may mc xut khu........................4
3. c im ca hot ng gia cng xut khu.........................................7
4. Vai tr ca hot ng gia cng hng ha xut khu..............................8
4.1 i vi nn kinh t quc dn...........................................................8
4.2 i vi doanh nghip gia cng xut khu........................................9
5. Mt s ch tiu phn tch hot ng gia cng......................................10
5.1 Doanh thu gia cng (TR)................................................................10
5.2 Chi ph gia cng (TC)....................................................................10
5.2 Li nhun gia cng (P)...................................................................10
5.4 T sut doanh thu / chi ph.............................................................11
5.5 T sut Li nhun/ Doanh thu........................................................11
II. Hp ng gia cng hng ha xut khu..................................................11
1. Khi nim hp ng gia cng hng ha xut khu..............................11
2. Quy trnh thc hin hp ng gia cng hng may mc xut khu......12
II. Cc nhn t nh hng ti hot ng gia cng xut khu......................13
1. Nhm nhn t bn ngoi doanh nghip...............................................13
1.1 Mi trng chnh tr - lut php.....................................................13
1.2 Mi trng khoa hc cng ngh.................................................16
1.3 Kh nng cung cp nguyn ph liu..............................................17
1.4 i th cnh tranh..........................................................................20
2. Cc yu t thuc v doanh nghip.......................................................21

m Th Hng Thm TMQT - K46

115

Chuyn thc tp

2.1 Ngun nhn lc..............................................................................21


2.2 Ngun vn......................................................................................22
2.3 C s vt cht ca cng ty.............................................................23
Chng II. THC TRNG HOT NG GIA CNG XUT KHU
CA CNG TY C PHN MAY 10...........................................................24
I. Gii thiu chung v Cng ty c phn May 10.........................................24
1. Gii thiu chung v cng ty c phn May 10......................................24
1.1. Chc nng v nhim v ca cng ty.............................................25
1.2. Chc nng v nhim v ca cc phng ban..................................26
2. Cc ngun lc ca cng ty...................................................................31
3. Mi trng kinh doanh ca Cng ty c phn May 10.........................40
3.1 Mi trng bn ngoi.....................................................................40
3.2 Mi trng bn trong ca doanh nghip........................................44
4. Kt qu hot ng sn xut kinh doanh trong nhng nm va qua ca
cng ty c phn May 10...........................................................................48
II. Thc trng hot ng gia cng hng may mc xut khu ca cng ty...53
1. T chc hot ng gia cng hng may mc xut khu ca cng ty....53
1.1 La chn bn t gia cng.............................................................53
1.2 K kt hp ng gia cng..............................................................54
1.3 Thc hin hp ng gia cng.........................................................56
1.4 Kim sot hot ng gia cng........................................................60
2.Thc trng kt qu gia cng hng may mc xut khu ca cng ty.....61
2.1. Doanh thu cc mt hng gia cng.................................................61
2.2. C cu cc mt hng gia cng.......................................................64
2.3. Th trng tiu th v bn hng....................................................69
2.4. Tnh hnh k kt hp ng gia cng..............................................73
2.5 Tnh hnh thc hin n gi gia cng ti cng ty c phn May 1075

m Th Hng Thm TMQT - K46

116

Chuyn thc tp

2.6 Chi ph hot ng gia cng ca cng ty May 10............................79


2.7 Hiu qu hot ng gia cng..........................................................83
III. nh gi hot ng gia cng hng may mc xut khu ti cng ty c
phn May 10................................................................................................86
1. im mnh...........................................................................................86
1.1 Xy dng c mi quan h lm n lu di i vi nhiu bn hng
quc t..................................................................................................87
1.2 Dy chuyn cng ngh hin i.....................................................87
1.3 Cng ty p dng ng b ba h thng qun l..........................88
1.4 t cht lng cao v sn phm....................................................88
2. im yu..............................................................................................89
2.1 Hn ch trong nghin cu th trng v tm kim bn hng..........89
2.2 Cha hon ton ch ng trong vic cung cp nguyn ph liu m
cn ph thuc vo ngun cung cp ca nc ngoi............................90
2.3 Cng ty ch xut khu theo iu kin FOB....................................90
CHNG III. GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG GIA
CNG HNG MAY MC XUT KHU CA CNG TY C PHN
MAY 10...........................................................................................................92
I. C s xut gii php............................................................................92
1. Mt s nt v ngnh may mc Vit Nam.............................................92
2. nh hng pht trin ca ngnh may mc Vit Nam........................94
3. nh hng pht trin ca cng ty c phn May 10............................96
3.1 Mc tiu ca cng ty......................................................................96
3.2. Phng hng pht trin trong hot ng sn xut kinh doanh ca
cng ty trong thi gian ti....................................................................97
II. nh gi chung v c hi v thch thc ca cng ty c phn May 10...98
1. C hi...................................................................................................98

m Th Hng Thm TMQT - K46

117

Chuyn thc tp

2. Thch thc...........................................................................................99
III. Nhng gii php v kin ngh nhm nng cao hiu qu hot ng gia
cng hng may mc xut khu ca cng ty c phn May 10....................100
1. Gii php nng cao hiu qu hot ng gia cng hng may mc xut
khu ti cng ty c phn May 10...........................................................100
1.1 o to bi dng ngun nhn lc..............................................100
1.2 Nng cao cht lng sn phm v tng nng sut lao ng........102
1.3 Nng cao tnh cnh tranh ca cng ty..........................................104
1.4 Qun l v s dng vn c hiu qu.............................................106
1.5 M rng th trng nguyn ph liu............................................108
2. Kin ngh............................................................................................110
2.1 Kin ngh i vi cng ty.............................................................110
2.2 Kin ngh vi cc c quan chc nng c lin quan......................111
KT LUN..................................................................................................112
TI LIU THAM KHO...........................................................................113

m Th Hng Thm TMQT - K46

118