You are on page 1of 35

TAMADUN ISLAM DAN ASIA

DISEDIAKAN OLEH:

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU
(900824-03(900824-03-5606)

SITI NOOR FATIAH BINTI MOHD YUSOF SAADAH BINTI MAH HASSAN
(901011035128)

PISMP 1D AMBILAN JANUARI 2010 USTAZ MOHD AUFA BIN SANUSI

‡

‡

Konsep Hak asasi manusia terdiri daripada dua segi iaitu dari segi perundangan dan juga dari segi moral. Dari segi perundangan, hak asasi manusia merupakan satu bentuk hak yang dinikmati oleh seorang warganegara seperti apa yang telah termaktub dalam undang-undang negara berkenaan.

‡

‡

‡

Contohnya,dalam undang-undang penerangan mengenai hak kemanusiaan yang terlindung di bawah perlembagaan. Pencabulan hak kemanusiaan yang berkenaan, mungkin akan membawa kepada tindakan undang-undang yang sewajarnya. Penakrifan hak kemanusiaan dari segi undang-undang adalah berbeza dari satu negara ke satu negara yang lain.

`

`

Dari satu segi moral, Hak asasi manusia merupakan satu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat dengan mengakui wujudnya hak tertentu yang harus dinikmati oleh setiap individu, yang dianggap sebagai "sebahagian daripada sifatnya sebagai manusia", walaupun ia mungkin tidak termaktub dalam undang-undang. Maka anggota-anggota masyarakat berkenaan akan cuba mengelakkan diri daripada mencabuli hak masing-masing dengan penuh perasaan moral. Kewujudan dan kesahihan dalam isi kandungan hak asasi manusia telah menjadi isu pendebatan dalam bidang falsafah dan sains politik.

‡ ‡

‡

Hak asasi dalam Islam berbeza dengan hak asasi menurut pengertian umum. Dalam islam, hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Setiap individu mempunyai kewajipan untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajipan menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa membezakan jenis kelamin,agama mahupun bangsa.

‡

‡

Islam tidak hanya menjadikan perkara tersebut sebagai kewajipan negara,bahkan islam juga memerintahkan negara untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Contohnya,sejarah islam iaitu Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang tidak mahu membayar zakat untuk menjaga hak muslimin yang lain.

‡

‡

Islam juga memberikan hak untuk memerintah kepada individu yang melaksanakan pemerintahannya dengan penuh tanggungjawab, adil dan saksama serta mengamalkan suruhan Allah SWT. Seperti mana firmanNya: ³Iaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma¶ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. 22: 4)

Jaminan Hak Peribadi 
Jaminan

‡

pertama hak-hak peribadi dalam sejarah umat manusia adalah dijelaskan Al-Qur¶an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya... dst." (QS. 24: 27-28) 

Jaminan hak kedua dalam islam ialah penguasa atau pemerintah dilarang mencari kesalahan rakyatnya melainkan terdapat bukti yang kukuh dan saksi yang benar. Individu pula dilarang mencari atau menceritakan keaiban yang ada pada individu yang lain.

`

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Hak untuk hidup. Hak Kebebasan Beragama Hak Atas Keadilan Hak Persamaan Taraf Hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak Untuk Kebebasan Memberikan Pendapat Hak Mendapat Pekerjaan Hak Pemilikan

Hak Hidup
` ` `

`

Hak hidup merupakan hak asasi paling utama bagi manusia. Hak hidup merupakan kurnia daripada Allah s.w.t kepada setiap manusia. Perlindungan hukum islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat daripada ketentuan-ketentuan syari¶ah yang melindungi dan menjungjung tinggi darah,nyawa. Ini dapat dilihat melalui larangan membunuh qishash dan larangan membunuh diri. Membunuh merupakan salah satu daripada dosa besar yang diancam dengan balasan api neraka.

`

Allah s.w.t telah berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 93 yang membawa erti berikut :³ Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasanya adalah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya dan Allah s.w.t murka keatasnya dan melaknatnya serta menyertakan azab yang berat keatasnya´.

`

`

`

Qishash merupakan sambungan daripada larangan membunuh, Qishash merupakan saksi hukum mengenai kejahatan terhadap diri dan jiwa orang lain. Qishash diwajibkan oleh Allah s.w.t sebagai satu tindakan pencegahan untuk memelihara kelangsungan hidup umat manusia yang adil, aman, dan tenteram. surah A-Baqarah ayat 178 yang diertikan ³ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan keatas kamu Qishash dalam masalah pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan´.

‡ HAK KEBEBASAN BERAGAMA
`

`

Kebebasan dan kemerdekaan merupakan salah satu elemnen dalam Hak Asasi Manusia, ini termasuklah hak kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinanya. Islam turut melarang secara keras mengenai adanya pemaksaan terhadap keyakinan orang lain mengenai agama yang telah dianutinya. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ³ Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama islam, sesungguhnya telah jelas mengenai jalan yang benar dan sebaliknya´

`

`

Kemerdekaan untuk beragama telah wujud dalam pelbagai cara. Antaranya tiada paksaan untuk memeluk sesuatu agama atau kepercayaan tertentu atau meninggalkan agama yang telah diyakininya. Selain itu, islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang bukan islam ( ahli agama) untuk melakukan apa sahaja asalkan tidak bertentangan dengan agama islam. Islam turut menjaga kehormatan dan status ahli kitab, bahkan mereka juga turut diberi kebebasan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pemikiran serta pendapat dan mengelakkan kekerasan dan paksaan.

` `

`

HAK ATAS KEADILAN Keadilan merupakan prinsip dasar dalam agama islam. Keadilan juga merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan dan menjaga kehormatan manusia. Surah Al-Nahl ayat 90, telah memberikan ertinya :³ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah s.w.t melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan ´.

`

Keadilan merupakan hak setiap manusia dan telah menjadi elemen utama dalam keharmonian setiap perhubungan setiap individu. Disebabkan itulah, telah menjadi hak setiap individu untuk memohon perlindungan daripada penguasa yang sah, dan telah menjadi kewajipan bagi para pemimpin untuk menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup kepada warganya.

` `

`

`

HAK PERSAMAAN TARAF Islam adalah agama yang tidak memandang perbezaan darjat hanya berdasarkan warna kulit, bangsa, kekayaan dan sebagainya . Pembahagian manusia berdasarkan bangsa, warna kulit hanyalah bertujuan untuk menjadikan kita untuk saling berkenalan antara satu sama lain. Al qur¶an telah menjelaskan definisi persamaan taraf antara manusia di dalam Surah Al-Hujarat ayat 13 yang membawa erti :-

` `

`

`

³Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu lelaki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu pelbagai bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu adalah mereka yang paling bertakwa ´. Pembahagian manusia mengikut bangsa dan warna kulit bukanlah untuk menjadikan bangsa terbabit berbangga dengan bangsanya. Secara dasarnya, keunggulan seseorang manusia adalah berdasarkan ketakwaanya dan keimanan kepada Allah s.w.t. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasullah s.a.w dalam sabdanya :-

` `

`

`

³ Orang Arab tidak memiliki kelebihan terhadap orang bukan Arab, juga orang bukan arab tidak memiliki kelebihan terhadap orang kulit hitam . atau orang kulit hitam tidak memiliki kelebihan terhadap orang kulit putih. Kamu merupakan anak-anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah ´. Mahupun terdapat persamaan dalam islam ianya adalah mengcakupi persamaan kedudukan seseorang itu di hadapan hukum. Islam telah memberikan kepad umatnya hak yang sama berkaitan hukum. Ertinya adalah setiap orang mempunyai kewajipan dan hak-hak yang sama di hadapan Allah s.w.t. Oleh sebab demikian, setiap orang haruslah diperakukan dan diberikan mandat yang sama dalan menjalankan ketentuan hukum.

`

`

HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang bersesuaian dengan tahap kemampuan dirinya. Menurut agama islam mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan satu hak, tetapi ianya merupakan satu kewajipan bagi setiap manusia. Hak ini telah dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad s.a.w yang telah diriwayatkan oleh Bukhari ³ Menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap manusia ´.

`

`

` `

Pendidikan sangat berkepentingan dalam kehidupan, kerana melalui pendidikanlah orang akan menyedari harga diri dan martabat sebagai manusia. Selain itu, pendidikan dapat membuka dan mengembangkan akal pemikiran manusia terhadapt kenyataan hidup di alam semesta ini. Pendidikan juga dapat memberikan kesedaran kepada manusia untuk memperjuangkan haknya. Allah s.w.t telah memberikan penghargaan kepada orang yang berilmu, dimana dalam Surah AlMujadilah ayat 11 dinyatakan bahawa Allah s.w.t meninggikan darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.

HAK KEBEBASAN MEMBERIKAN PENDAPAT
`

`

`

Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat namun tidak melebihi batas-batas hukum dan norma-norma yang lainnya. Ertinya, tidak seorang pun dibolehkan untuk menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu tatatertib umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Malahan, sewaktu mengemukakan pendapat haruslah melontarkan idea yang dapat memberikan kebaikan dan menggelakkan kemungkaran.

`

`

Sejak dari dahulu lagi, islam telah mengamalkan prinsip kebebasan memberikan pendapat. Pada zaman nabi, telah menjadi satu kelaziman para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w mengenai beberapa masalah berkaitan dengan perintah Allah s.w.t yang telah diwahyukan kepadanya.

`

`

Kebebasan memberikan pendapat juga dijamin oleh Lembaga Syura, lembaga musyawarah dengan rakyat, yang dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang diertikan :³ Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka´. Prinsip musyawarah ini sangat penting dalam islam, kerana menurut Al-Qur¶an setiap orang diperintahkan untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan pelbagai urusan dunia yang dihadapinya.

HAK MENDAPAT PEKERJAAN ` Islam bukan hanya menyatakan bekerja sebagai hak, malahan ianya wajib. Bekerja merupakan satu kehormatan yang perlu dijamin, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad s.aw :`

³ Tidak ada makanan yang lebih baik dimakan ileh seseorang daripada makanan yang telah dihasilkan dari tanganya sendiri ´. ( HADIS RIWAYAT BUKHARI )

` `

`

`

Selain itu, islam turut menjamin hak seseorang itu sebagai pekerja, seperti yang terdapat di dalam hadis dibawah :³ Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering kerigatnya ´. ( HADIS RIWAYAT IBNU MAJAH ) Antaranya adalah bekerja dan berusaha dalam islam adalah wajib, maka setiap orang muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidupnya. Sebaliknya agama islam tidak menyukai orang yang malas bekerja (menggangur). Islam turut memandang rendah kepada orang yang mengemis, yang bergantung hidupnya kepada orang lain dengan memintaminta.

`

`

`

Kedua, islam mengalakkan kebebasan dalam mencari rezeki dan kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan. Setiap muslim berhak memilih pekerjaan yang hendak dilakukan, dan apa yang dilakukan mestilah mendapat syari¶at islam. Selain itu, islam juga menyatakan bahawa bekerja merupakan satu ibadah kepada Allah s.w.t.

` `

`

HAK PEMILIKAN Islam merupakan agama yang menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara yang salah dan songsang untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Hak ini telah dibuktikan melalui firman Allah s.w.t dalan surah Al-Baqarah ayat 188 yang diertikan :-

`

`

`

³ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya ´. Disebabkan faktor inilah islam melarang perbuatan riba dan setiap usaha yang merugikan. Islam turut melarang perbuatan penipuan dalam menjalankan proses perniagaan.

`

`

`

Islam telah mengariskan Hak Asasi Manusia mengikut dua kategori utama iaitu HAK ALLAH S.W.T dan HAK INSAN. Kedua-dua katogeri ini mempunyai akibat yang berbeza untuk insan dan amalanya. Pemerintah negara islam telah diberikan tugan untu menjaga masyarakat dan mengembalikan hak-hak yang sepatutnya kepada pihak yang berwajib jika berlakunya pencabulan hak-hak tersebut.

`

`

`

Walaubagaimanapun, hak insan tidak tidaklah bersifat mutlak. Pemerintah negara islam bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut seperti yang telah digariskan oleh maqasid syariah yang ke-5 iaitu melindungi agama, akal, nyawa, keturunan dan harta. Islam juga merupakan satu ajaran agama yang asy-syamul (lengkap).

` `

`

`

Ajaran islam meliputi aspek dan sisi kehidupan manusia tanpa mengira taraf dan darjat. Islam telah memberikan tuntutan kepada manusia bermula daripada urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang besar. Pembinaan tamadun yang mantap mestilah disertakan dengan elemen hak asasi manusia yang adil, dan saksama. Keruntuhan dan kemajuan sesebuah tamadun atau bangsa berpunca dan bergantung kepada hak asasi manusia. Adakah mereke mengunakanya dengan adil ataupun tidak.

‡

‡

Kebebasan mutlak sebenarnya tidak wujud dalam masyarakat madani kerana masyarakat bertamaddun ialah masyarakat yang dikawal oleh sistem, peraturan dan undang-undang. Golongan yang menjadikan hawa nafsu sebagai panduan bukanlah masyarakat yang bebas, sebaliknya adalah masyarakat yang sesat.