P. 1
20_ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ_GR

20_ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ_GR

5.0

|Views: 4,133|Likes:
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ
STRESS ELIMINATOR
(Συγγραμα απο τον ΤΣΑΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΛΙΑΠΗ ΛΙΑΠΟΥΝΟΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Διαθεση βιβλιων 6937097443 210.8065618)
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ
STRESS ELIMINATOR
(Συγγραμα απο τον ΤΣΑΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΛΙΑΠΗ ΛΙΑΠΟΥΝΟΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Διαθεση βιβλιων 6937097443 210.8065618)

More info:

Categories:Types, Research, Science
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
STRESS ELIMINATOR
Сopy right
2009
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 2
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 3
With much love dedicated
my parents
to EL_lines, in Natalia, Olga, Onder,
to my colleagues

By Price
LÌAPÌS Panagiotis
Author LÌAPÌS Panagiotis
Title STRESS ELÌMÌNATOR
Addr K. Varnali 12 15121 Pine Athens
Tel 210-6149149
Mob. 6937097443
E-mail real_estate_liapis@yahoo.gr
SUPPLY 210.8065618 6937097443
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 4
Novel APYTHMENÌS REALÌTY
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 5
CAUTION
SIGNIFICANT MARKINGS TO reader
1. This project is a bottomless MYTHÌSTORÌMA Reality
2. Clarifies Developed Fiction
3. Any resemblance to actual persons, locations and events are
imaginary, purely accidental, not existing in the present reality and past
it.
4. Copyrights on works protected by the current constitution, laws and
jurisprudence
5. Prohibited the reproduction and distribution of all or part of the
document without the prior written permission of the author and an
award identifying figures and in words of the author's remuneration,
rights and remuneration of the Greek state, the duration of the contract
and the parties.
6. The document bears a registered trademark
7. The project is only available for private use, prohibited the reading
public all or part of it.
8. The work donate to the library of the Greek state request and
complied with the legislation providing for the process.
9. For Greek citizens: To book not sold through bookstores and other
retail outlets. KNOWLEDGE donors.
10. The book takes seeker typing costs and expenses of this mission.
11. The Writer LÌAPÌS Panagiotis receive no remuneration (money) for
placing the Project
12. The book has no subversive of the system concept, but instead Net
conglomerate of all the Greeks of Planet Earth, 120,000,000 Greeks to
create well-governed society as defined by the democratic, elected
Parliamentary Antiptosopous People (primary form of power)
13. The GREECE Fri all the problems exist because of the scandalous
EVNNOÌA OF MARY. The Greeks GYÌOS DEFKALÌONOS OF, THE
LÌGHT, AS NO ONE GREEK even no hope, no justice. Amen.
.
Subject: A word that came recently to our vocabulary and the
meanings of growing concern to people, the word stress. This
phenomenon occurs for various reasons, and consequences
experienced by victims are numerous and significant. As regards the
proposed solutions, others appear to be feasible and others are difficult
to impossible to make
Purpose
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 6
STRESS ELÌMÌNATOR The seminar is aimed at the improvement and
refinement of competencies and skills required by both experienced
and young, and people working in antafonistika peivallonta any theme.
Moreover, responding to all those who conduct presentations and data
management situations work. The practice and improvement of the
paper (presentation) of each participant is achieved directly by
identifying and recording the weaknesses and obstacles that are
presented throughout the course of the presentation. Our Ìnstructors
from the other side with the knowledge, transmissibility, constant
interaction with the audience, using practical exercises, games and
exercises, and the philosophy of "Ì understand" help to meet the
expectations on the part of learners .
MYOÌZTOPHMA AHYOMENHZ HPAFMATÌKOTHTAZ
Αnru0uvóµootr kupímç or ó/d ¡d µsodid, dvo¡spd kdi
dvo¡d¡d o¡s/é¿q s¬i¿sipqosov (ôioikq¡ikó & ¬o/qosov) kd0oç
kdi ¡iç ypdµµd¡siç ôioikqosoç, ¬ou s¬i0uµoúv vd opiçouv kdi vd
s/éy¿ouv ¡qv spydoidkq ¡ouç ouµ¬spi¢opó o¡o kpioiµo 0éµd
¡qç ópio¡qç ôid¿sipioqç kdi kd¡dvoµqç ¡ou ¿póvou ¡ouç.
Mr okonó: Nd µoq0qosi ¡ov spydçóµsvo vd dv¡i/q¢0si ¡qv
oqµdoid ¡qç d¬o¡s/soµd¡ikó¡spqç ôid¿sipioqç ¡ou ¿póvou ¡ou
kdi o¡qv ouvé¿sid vd µs/¡ioosi µs ¡iç kd¡ó//q/sç ¡s¿vikéç ¡qv
s¬dyys/µd¡ikq ¡ou s¬ópksid o¡o çq¡qµd du¡ó.
ΑvoKúovtoç tìç 0rµotìkíç rvótqtrç
Τι είναι το άγχος;
• H ¢úoq ¡ou óy¿ouç
• Opioµoi
• Hqyéç-di¡id ¡ou óy¿ouç
• K/iµdksç o¡psooyóvov ¬qyov (life stress index-
¬poodpµoyq o¡qv s//qvikq ¬pdyµd¡ikó¡q¡d)
• O ¿póvoç oç ¬qyq óy¿ouç
• To ôqµioupyikó óy¿oç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 7

Εκδηλώσεις του άγχους
• Osopq¡ikó µov¡é/d ¬poé/suoqç ¡ou óy¿ouç
• Tpó¬oi skôq/ooqç ¡ou óy¿ouç-
ouµ¬¡oµd¡o/oyid os ¡pid s¬i¬sôd
• E¬i¬¡oosiç óy¿ouç (µu¿o/oyikéç, ooµd¡ikéç,
o¡q ouµ¬spi¢opó, o¡q vóqoq)
• Tú¬oi ¬pooo¬ikó¡q¡dç kdi óy¿oç
• Ts¿vikéç dÇio/óyqoqç- ¬dpdôsiyµd¡d

Ειδικότερες καταστάσεις:
• To spydoidkó óy¿oç (¬dpdôsiyµd¡d d¬ó ôió¢opd
s¬dyyé/µd¡d)
• To ¬diôikó-s¢qµikó óy¿oç
• To óy¿oç ¡ou yovioú
• To óy¿oç ¡ov sÇs¡óosov
• Hév0oç kdi óy¿oç
• Hd0o/oyikéç kd¡do¡óosiç (ôid¡dpd¿éç:
ysviksuµévq dy¿oôqç ôid¡dpd¿q, µs¡d¡pduµd¡ikó
óy¿oç, k¡/)
• Ay¿oç kdi ¢óµoi-¢oµisç
• Oi kpiosiç ¬dvikoú

EPΓΑΣΙΑKO ΑΓXOΣ KΑΙ ΑΠOMΑKPYΝΣΗ ΤOY
• Hpooo¬ikoi kdi E¬i¿sipqoidkoi Aóyoi A¬o/sidç - Z¬d-
¡ó/qç Xpóvou ÷
• Fid¡i svo spyóçoµdi ¬o/ú kdi ¬poo¬d0o ok/qpó o ¿pó-
voç µou ou¿vó vd µqv µou ¢0óvsi; - Hoio sivdi dkpiµoç
¡o ¬póµ/qµd:
• O ¿póvoç µou q syo o iôioç µs ¡ov ¡pó¬o ¬ou ¡ov ôid¿si-
piçoµdi; -
• E¿o sv¡o¬iosi ¬oioi sivdi oi ¬pooo¬ikoi /óyoi d¬o/sidç
¡ou ¿póvou µou; -
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 8
• Hoisç sivdi oi ouvq0ioµévsç "¬dyiôsç¨ o¡q ôid¿sipioq ¡ou
s¬dyys/µd¡ikoú ¿póvou µou; - Mq¬oç siµdi, ¬óv¡d, ¡o
"kd/ó ¬diôi¨ yid ¡d ôúoko/d; -
• Fid¡i, ¡s/ikó, q s¬dyys/µd¡ikq µou s¬i¡u¿id ouvôés¡di kdi
µs ¡ov é/sy¿o ¡ou ¿póvou µou;
• Hoisç Ts¿vikéç Xpqoiµo¬oio o¡o Kd0qµspivó
Management ¡ou Xpóvou µou Hpoksiµévou vd Fivo ¬io
A¬o¡s/soµd¡ikóç;
• Hoid q ôid¢opó µs¡dÇú ikdvoú kdi d¬o¡s/soµd¡ikoú sp-
ydçóµsvou; -
• Ti sivdi ¬io oqµdv¡ikó; -
• Fid¡i svo siµdi, iooç, spyd¡ikóç, suouvsiôq¡oç, ¡s/sioµd-
vqç, ôpdo¡qpioç, ¬o/u ¬póyµov q / kdi ouyksv¡po¡ikóç
µ¬opsi vd µqv 0sopoúµdi d¬o¡s/soµd¡ikóç; -
• Fid¡i io¿úsi, ouvq0oç, o vóµoç ¡ou Pareto (80/20); -
• Fvopiço ¡q oqµdoid ¡qç ispóp¿qoqç ¬po¡spdio¡q¡ov
o¡qv kd0qµspivq µou ôou/sió;
• Av vdi, ¬oid 0sopo oç d¬dpdi¡q¡d kpi¡qpid ¬oid sivdi q
ooo¡q osipó ¡ouç; -
• Hoç, ¡s/ikó, µ¬opo vd opydvovo ¡o ¿póvo µou, oo¡s
vd ôou/súo ¬io d¬o¡s/soµd¡ikó;
• Hpoypdµµd¡ioµóç - To¬o0é¡qoq Z¡ó¿ov kdi Time -
Management-
• Ti ouµ¢épsi; Nd ¬po/dµµóvo q vd ôpo sk ¡ov uo¡épov
"¬upooµso¡ikó¨; -
• Fid¡i d¬o¢súyouµs ¡ov ¬poypdµµd¡ioµó (s¬dyys/µd¡ikó
& ¬pooo¬ikó) ¡ov svspysiov µdç, svo sivdi ¡óoo dvd-
ykdioç; -
• Fid¡i o ¬poypdµµd¡ioµóç ouvôés¡di µs ¡o oqµdv¡ikó, svo
q dvu¬dpÇid ¡ou µs ¡o s¬siyov; -
• A¬o¡s/soµd¡ikóç ¬poypdµµd¡ioµóç kdi ¡o¬o0é¡qoq o¡ó-
¿ov o¡ov sdu¡ó µdç. - Hoid d¬dpdi¡q¡d ¿dpdk¡qpio¡ikó
¬pé¬si vd ¬spi/dµµóvsi q ¡o¬o0é¡qoq o¡ó¿ov;Avó0soq
• Ms¡dµiµdoq - Ek¿opqoq Apµoôio¡q¡ov (Delegation)
& Time-Management- Mq¬oç siµdi ouyksv¡po¡ikóç;
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 9
• Av vdi, yvopiço ¬oç dv¡iµs¡o¬içs¡di o ouyksv¡po¡i-
oµóç; -
• Fid¡i o ouyksv¡po¡ikóç spydçóµsvoç "µó//si¨ kd¡ó ¡ou s-
du¡oú ¡ou & ¡ov ouvspyd¡ov ¡ou; -
• Ei¡s siµdi ¬po€o¡óµsvoç si¡s u¢io¡óµsvoç µs ouµ¢épsi q
sk¿opqoq dpµoôio¡q¡ov;
• Av vdi, kó¡o d¬ó ¬oisç ¬po•¬o0éosiç; - Av, ¡u¿óv, siµdi
¬po€o¡óµsvoç ó//ov d¡óµov yvopiço ¬oç µ¬opo vd d-
vd0é¡o kd0qkov¡d; -
• Mq¬oç dyvoo ó¡i q ôou/sió µou ôsv sivdi, d¬dpdi¡q¡d,
vd ¡d kóvo ó/d µóvoç µou d//ó vd ¢pov¡iço vd yivov¡di
ó/d; -
• Fvopiço ¡q ôid¢opó µs¡dÇú sk¿opqoqç kdi "Çs¢op¡oµd-
¡oç¨ dpµoôio¡q¡ov q "ôsÇioú ¿spioú¨; -
• Fid¡i, iooç, ôsv µou dpéosi vd µs¡dµiµóço dpµoôió¡q¡sç
kdi yid¡i ou¿vó d¬o¡uy¿óvo ó¡dv d¬o¢doiço ¡qv ¬pdy-
µd¡o¬oiqoq ¡ouç; -
• Hoioi sivdi oi µú0oi & ¬oisç sivdi oi kd¡ó//q/sç svépysisç
yid ¡qv u/o¬oiqoq ¡qç sk¿opqoqç;- Hoç ouvôés¡di o
¿póvoç kdi ¡o stress; -
• Hoioi sivdi oi /óyoi ôqµioupyidç ¡ou stress o¡ov spydoid-
kó ¿opo; -
• Fid¡i q ¬pooo¬ikq & s¬dyys/µd¡ikq µdç s¬ópksid, qps-
µid & du¡o¬s¬oi0qoq é¿si vd kóvsi kdi µs ¡ov é/sy¿o ¡ou
stress;
• -Zuvé¬sisç - s¬i¬¡oosiç ¡ou stress o¡ov spydçóµsvo kdi
o¡qv s¬i¿sipqoq ÷
• Fid¡i sivdi ¬id µú0oç ó¡i ¡o stress ôq/ovsi s¬dyys/µd¡ikq
kd¡dÇiooq; -
• Mq¬oç ¢¡disi q ôikq µou ouµ¬spi¢opó yid ¡qv ¬isoq ¡ou
¿póvou ¬ou ouvs¿oç voio0o;
• nMq¬oç su0úvoµdi syo yid ¡o stress ¡ov ouvspyd¡ov
µou; -
• Hoid sivdi q ooo¡q év¡doq ¡ou stress;
• Ti sivdi ¡o "suo¡péç¨ kdi ¡i ¡o "v¡io¡péç¨;-
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 10
• Hoioi spydçóµsvoi sivdi ¬io suó/o¡oi o¡o stress kdi dvq-
kouv o¡qv oµóôd "uµq/oú kivôúvou¨; -
• Ts/ikó, yid ¬oiouç spydçóµsvouç ¡o stress sivdi ôqµioup-
yikó q dv¡i0s¡d kd¡do¡po¢ikó & yid¡i; -
• Hoç, ¡s/ikó, µ¬opsi vd dv¡iµs¡o¬io¡si & vd yivsi ¬io d-
¬o¡s/soµd¡ikó yid ¡o iôio ¡o ó¡oµo;
• -Hoç dv¡iµs¡o¬içs¡di ¡o stress d¬ó ¡iç s¬i¿sipqosiç;E¬i-
koivovid kdi Time - Management - Hoç kdi yid¡i µ¬opsi
vd ¿óvo ¿póvo µéod d¬ó ¡iç kd0qµspivéç µou µop¢éç s-
¬ikoivovidç;-
• Hoid ¡d ouvq0q sµ¬óôid ¡qç s¬ikoivovidç ¬ou, svôs¿o-
µévoç, µou o¡spoúv ¬o/ú¡iµo ¿póvo; -
• Hoç µ¬opo vd kspôiço ¿póvo µs/¡iovov¡dç ¡qv ¬po¢o-
pikq, ypd¬¡q kdi ¡q/s¢ovikq µou s¬ikoivovid; -
• Av¡i/dµµóvoµdi yid¡i sivdi dvdykdio o¡qv s¬ikoivovid s-
k¡óç d¬ó kd¡dvoq¡óç oµi/q¡qç vd siµdi kdi kd/óç dkpod-
¡qç; -
• Fid¡i sivdi oqµdv¡ikó ó¡dv s¬ikoivovo vd d¬su0úvoµdi
µs ôid¢ops¡ikó ¡pó¬o (oç ¬poç ¡o ¬spis¿óµsvo, ¡óvo, ú-
¢oç & ôiópksid ¡ou µqvúµd¡óç µou) dvó/oyd µs ¡ov q
¡ouç d¬oôék¡q (sç); -
• Fvopiço, ôq/dôq, ó¡i oqµdv¡ikó ôsv sivdi µóvo ¡i /so s-
yo d//ó ¡i dv¡i/dµµóvov¡di oi ó//oi; -
• Hpó¡u¬o d¬o¡s/soµd¡ikqç s¬ikoivovidç dvó/oyd µs ¡o
¬oióv é¿o d¬évdv¡i µou.Avdµ/q¡ikó¡q¡d kdi Zuvé¬siéç
¡qç o¡o Time - Management‚-
• Hoioi sivdi oi /óyoi ¡qç dvdµ/q¡ikó¡q¡dç kdi yid¡i ouvôés-
¡di µs ¡o Time - Management; -
• H ¡s/sioµdvid sivdi ¬óv¡o¡s 0s¡ikq kdi s¬i0uµq¡q ouµ¬s-
pi¢opó; -
• Hoç µ¬opoúµs vd dv¡iµs¡o¬ioouµs ¡qv dvdµ/q¡ikó¡q¡d
dvsÇóp¡q¡d d¬ó ¡i ¡qv ¬pokd/si; Zuokéµsiç - Zuvsôpió-
osiç - Zuµµoú/id (Meetings) kdi Time - Management-
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 11
• Fid ¬oiouç /óyouç, ouvq0oç, o¬d¡d/óµs ¡o ¿póvo µdç
o¡iç ôió¢opsç ouokéµsiç; - Hoç µ¬opoúµs vd kspôiçou-
µs ¿póvo ouµµs¡é¿ov¡dç os dvó/oysç ôpdo¡qpió¡q¡sç; -
• Hoid ¬pé¬si vd sivdi q ¬pos¡oiµdoid kdi ¡d kd0qkov¡d
¡ov µs/ov kdi ¡ou ¬posôpsúov¡oç;ƒq¡qµd¡d Au¡o¬si-
0dp¿idç, Hpooo¬ikqç Opyóvooqç & E/éy¿ou ¡ou Xpó-
vou µdç ÷
• Hoç dp¿sio0s¡o kdi ¡dÇivoµo ¡d éyypd¢d, ¡iç ¬/qpo¢o-
pisç & ¡qv d//q/oypd¢id µou; -
• Hoç d¬o¢súyo ¡ouç dvs¬i0úµq¡ouç s¬iok鬡sç kdi ¡iç
¬o//éç µs¡dkivqosiç; -
• Ti pó/o ¬diçsi o ¬pooo¬ikóç "svspysidkóç kúk/oç¨ µou;
-
• Hoç d¬o¢súys¡di q "dvoik¡q ¬óp¡d¨; -
Hoç s¬qpsóçsi 0s¡ikó q dpvq¡ikó ¡o ¿póvo ¡o ôikó µou q
¡ov ó//ov ouvspyd¡ov µou o ¡pó¬oç óokqoqç ¡qç qysoi-
dç, ¡qç ¬dpdkivqoqç, ¡qç oµdôikqç ôou/sióç & ¡qç /qµqç
d¬o¢óosov
ΑΓXOΣ OΙKOΝOMΙKΩΝ KPΙΣEΩΝ ÷ „ÌAXEÌPHZH
Α. ΑvóKuoq tou Kpíoqç koì tqç Aìo¿rípìoqç tqç (yrvìkó)
Avó/uoq Evvoiov K/dooikov Ms0óôov ¡qç Z¡pd¡qyikqç o¡q
„id¿sipioq Kpiosov ÷ Avó/uoq Hdpdyóv¡ov kdi Zuo¡d¡ikov ¡qç
kpioqç
B. Mr0oöoKoyío Σ¿röíooqç Αvtìµrtmnìoqç Kpíormv
Σuv0qksç -Ts¿vikq Av¡iµs¡o¬ioqç (ysvikó) - Kpioiµd Zqµsid -
Hpooéyyioq Z¡óôid kdi „idôikdoid Z¿sôidoqç - Avó/uoq
Hdpdyóv¡ov „qµioupyidç Kpiosov ÷ Hoç /si¡oupysi µid Kpioq
(ysvikó) ÷ E/sy¿oç Eykupó¡q¡dç ¡ou ¡pó¬ou µs ¡ov o¬oio 0d
dv¡iµs¡o¬io0si µid Kpioq ÷ Fsvikó „ióypdµµd „id¿sipioqç µidç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 12
Kpioqç
Γ. Aìo¿rípìoq tou Kìvöúvou
Eiodyoyq o¡ov Kivôuvo - Avó/uoq - Hpooôiopioµóç -
Hspiypd¢q - Ek¡iµqoq - AÇio/óyqoq - Avd¢opó - A¬ó¢doq -
Ospd¬sid Kivôúvou - Hdpdko/oú0qoq
A. Mrímoq tmv Enìntmormv
Kd¡qyopisç Y¬o/oyioµoú E¬i¬¡oosov µidç Kpioqç - Koivó
Z¡oi¿sid Opydvioµov & E¬i¿sipqosov - Z¡óôid „qµioupyidç
Z¿sôiov E¡oiµó¡q¡dç - Zuo¡qµd¡d Hposiôo¬oiqoqç - Zuvq0q
Z¡oi¿sid Aôpóvsidç „oµov Opydvioµov & E¬i¿sipqosov
E. Xrìpìoµóç tmv MME kotó tq öìópkrìo tmv Kpíormv
Oéµd¡d ¬ou M¬opoúv vd Hpokd/éoouv µid Kpioq - Tpó¬oç
Av¡iµs¡o¬ioqç q Hpó/qµqç µidç Kpioqç - Zuvq0q Epo¡qµd¡d
o¡iç Kpiosiç - …qµd¡d yid ¡qv Av¡iµs¡o¬ioq Kpiosov - Z¡óôid
Hpos¡oiµdoidç - „id¿sipioq ¡qç Eikóvdç µidç E¬i¿sipqoqç q svóç
Opydvioµoú
ΣΤ. Etoìµótqto
H „oµq Ké/u¢oç ¡qç „id¿sipioqç ¡qç Kpioqç os µid E¬i¿sipqoq
q Opydvioµó - Y¬óôsiyµd Z¿sôiov Av¡iµs¡o¬ioqç kdi
Avókdµµqç - Mov¡é/o EHÌ
Z. Aìo¿rípìoq tqç Αvtìµrtmnìoqç
Z¡pd¡qyikéç …s/¡iooqç „id¿sipioqç ¡qç Kpioqç
H. Avókdµµq
A¬ó ¡i u¬o¢épouv oi E¬i¿sipqosiç kdi oi Opydvioµoi oqµspd -
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 13
Z¡pd¡qyikéç PÌC - PÌC - H †u¿o/oyid kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç
Avókdµµqç
O. Α{ìoKóyqoq tqç Kpíoqç - Αv0rktìkótqto
Td Zuo¡d¡ikó ¡qç AÇio/óyqoqç - Ms0oôo/oyid Y¬o/oyioµoú - Ti
s¬i¡uy¿óvs¡di µs ¡qv Av0sk¡ikó¡q¡d
Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους
• Fsvikéç ouµµou/éç yid ¡qv kd0qµspivó¡q¡d
• Hdpsµµóosiç o¡o sÇo¡spikó ¬spiµó//ov (o¬i¡i,
spydoid)
• Eiôikó¡spsç ¡s¿vikéç du¡oµoq0sidç
• Tpó¬oi dv¡iµs¡o¬ioqç µs sÇo¡spikq µoq0sid
• Kd¡d¬o/éµqoq kpiosov ¬dvikoú
• H 0spd¬su¡ikq iôió¡q¡d ¡ov ¡s¿vov (¡o
¬dpóôsiyµd ¡qç µouoikqç)
• O pó/oç ¡qç ôid¡po¢qç o¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡ou
óy¿ouç
• ‡dpµdksu¡ikq dyoyq, svd//dk¡ikéç 0spd¬sisç.
EÌZAFˆFH ZEMÌNAPÌOY
Hpó/oyoç
Hdpdyoyikq µé0oôoç: Ho//ó ¬poµ/qµd¡d évd ¡o óy¿oç...
Opioµóç: Ay¿oç (‚óy¿o‰o¢iyyo ¡o /diµó): dyovid,
¬d0o/oyikq µu¿ikq kd¡óo¡doq ¬ou k/iµdkovs¡di d¬ó ¡qv
év¡ovq ôuo¢opid oç ¡ov ¬dvikó kdi ¡qç o¬oidç ¬poqyoúv¡di
ouv0qksç ¬pdyµd¡ikqç q ouµµo/ikqç d¬si/qç, o¡psç. d.
ouvdio0qµd¡ikq kd¡óo¡doq ¬ou ¿dpdk¡qpiçs¡di kupioç d¬ó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 14
év¡ovq ouvs¿q ôuo¢opid kdi o¢si/s¡di os ¢óµo q dvqou¿id
yid kó¡i. µ. (µu¿.) ¬d0o/oyikq kd¡óo¡doq ¬ou
¿dpdk¡qpiçs¡di d¬ó év¡ovq dvqou¿id kdi u¬spév¡doq kdi
o¢si/s¡di os µu¿o¬d0o/oyikó di¡id. (AsÇikó Ìôpúµd¡oç
Tpidv¡d¢u//iôq) To óy¿oç sivdi µid µu¿o¬d0o/oyikq
kd¡óo¡doq ôidpkoúç ¢óp¡ioqç kdi u¬spév¡doqç. To Š0úµd‹
¡ou dio0óvs¡di µid 0q/ió ó//oi µi/oúv yid kóµ¬oŒ vd ¡ou
o¢iyysi ¡o /diµó• ôsv µ¬opsi µs kdvévd ¡pó¬o vd qpsµqosi
kdi ¡d vsúpd ¡ou, dv µ¬opoúv vd ¬dpoµoido¡oúv µs ¿opôéç,
sivdi ¡óoo ¡sv¡oµévd, ¬ou ¬dv vd o¬óoouv. H ¬viyqpq du¡q
kd¡óo¡doq ¡ou óy¿ouç k/iµdkovs¡di d¬ó ¡qv év¡ovq
ôuo¢opid oç kdi ¡ov ¬dvikó. Tqç sµ¢óvioqç ¡qç
¬poqyoúv¡di ouv0qksç ¬pdyµd¡ikqç q ouµµo/ikqç
d¬si/qç.A¬ó ¬o//oúç ¡o óy¿oç é¿si ¿dpdk¡qpio¡si oç q
¬qyq ¡ov ¬spiooó¡spov ¬poµ/qµó¡ov ¡qç ooµd¡ikqç kdi
µu¿ikqç uysidç ¡ou oúy¿povou dv0po¬ou. O ¡pó¬oç çoqç,
o kd¡diyioµóç u¬o¿psoosov, ¬/qpo¢opiov, su0uvov, oi
ypqyopoi pu0µoi ¡qç çoqç, q kdkq ôid¡po¢q, o duÇdvóµsvoç
dv¡dyovioµóç, ó/d du¡ó ouµµó//ouv o¡qv dvó¬¡uÇq
ouvdio0qµó¡ov óy¿ouç. To óy¿oç sioµó//si o¡q çoq µdç
kd0qµspivó kdi skôq/ovs¡di µs ôió¢opouç ¡pó¬ouç kdi os
kó0s q/ikid. Oi ¬spiooó¡spoi óv0po¬oi kd¡d/dµdivouv ó¡i
kd¡dµó//ov¡di d¬ó óy¿oç, oo¡óoo ôq/ovouv dôuvdµid q
óyvoid yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ou.
To osµivópio du¡ó ¬dpouoióçsi µs ¡pó¬o ¬pooi¡ó yid ó/ouç
¡o ¡i dkpiµoç sivdi ¡o óy¿oç kdi µs ¬oiov ¡pó¬o skôq/ovs¡di
o¡qv kd0qµspivq µdç çoq. Ms ¡o ouvôudoµó ¬dpóôooqç
0sopq¡ikoú u/ikoú, ôisÇdyoyqç ôpdo¡qpio¡q¡ov kdi
dokqosov, kdi µs ¡pó¬o µioµd¡ikó kdi ouvspyd¡ikó, o
ouµµs¡é¿ov 0d µ¬opéosi vd µó0si kd/ú¡spd ¡ov sdu¡ó ¡ou
kdi ¡ouç yúpo ¡ou o¿s¡ikó µs ¡o 0éµd ¡ou óy¿ouç, kdi 0d
s¢oôido¡si µs ¬pdk¡ikéç ¡s¿vikéç dv¡iµs¡o¬ioqç d//ó kdi
¬pó/qµqç.
ΑΠO KΑOΑPΑ ΙΑΤPΙKΗ ΣKOΠΙΑ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 15
To stress ¬ou yivs¡di dv¡i/q¬¡ó d¬ó ¡ov
opydvioµó sivdi ôuvd¡ó vd ¬pokd/éosi osipó
¬d0o/oyikov ôid¡dpd¿ov ¡óoo o¡ov óv0po¬o
óoo kdi o¡d çod. Td µópid ¬ou ôidµsoo/dµoúv
du¡éç ¡iç ôid¡dpd¿éç sivdi oi opµóvsç ¡ou
¢/oioú ¡ov s¬ivs¢piôiov, ó¬oç q dv0po¬ivq
uôpokop¡içóvq. H s¬ivs¢pivq kdi q
vops¬ivs¢pivq sivdi d¬dpdi¡q¡sç yid ¡qv
s¬iµiooq ¡ou dv0po¬ou os ouv0qksç oÇéoç stress. Zs
¬spi¬¡oosiç µu¿okoivovikoú stress, µs kó0s ouvôudoµó
ouv0qkov ¬ou du¡ó µ¬opsi vd oqµdivsi, ¬dpd¡qpsi¡di µ/óµq
o¡ov i¬¬ókdµ¬o, ¬spio¿q ¡ou syks¢ó/ou oqµdv¡ikq yid ¡q
/si¡oupyid ¡qç µó0qoqç kdi ¡qç µvqµqç. H µ/óµq du¡q sivdi
d¬ó¡okq µdkpó¿povqç ék0soqç os kop¡iço/diµid q o¬oid
¬pokd/si¡di d¬ó ¿póvio q s¬dvd/dµµdvóµsvo stress. H d¡po¢id
¡ou i¬¬okóµ¬ou sivdi ¡o d¬o¡é/soµd ¡qç µ/óµqç du¡qç, q o¬oid
µ¬opsi vd ouµµdivsi o¡d ¬/dioid kd¡d0/i¬¡ikqç ôid¡dpd¿qç, svo
¬o/ú ou¿vó ôsv ¬dpd¡qpsi¡di ouvooqpó¡q¡d µs kd¡ó0/iµq. Evo
¬d/dió¡spd ó/sç oi épsuvsç d¢opoúodv µóvo ¡ouç u¬oôo¿siç
¡ov y/ukokop¡ikosiôov o¡ov syké¢d/o, oqµspd dvdçq¡si¡di
pó/oç kdi yid ¡ouç u¬oôo¿siç ¡ov d/d¡okop¡ikosiôov o¡qv
¬pók/qoq u¬spôpdo¡qpió¡q¡dç ¡ou óÇovd YYE d¬ó
µu¿okoivovikó stress. Z¡qv kd¡ó0/iµq ¬dpd¡qpoúv¡di ou¿vó
¿dpdk¡qpio¡ikéç ôid¡dpd¿éç ¡qç /si¡oupyidç ¡ou óÇovd YYE, oi
o¬oisç sivdi dvdo¡péµiµsç µs ¡q ¿opqyqoq dv¡ikd¡d0/i¬¡ikov
¢dpµókov. To ¬póµ/qµd é¿si d¬oôsi¿0si ó¡i sv¡o¬içs¡di o¡o
oúo¡qµd ¡ov u¬oôo¿éov ¡ov y/ukokop¡ikosiôov (GR), ¬ou
uo¡spsi ¡óoo os dpi0µó óoo kdi ¬oio¡ikó.
Oi ¬óo¿ov¡sç d¬ó kd¡ó0/iµq sµ¢dviçouv oç sk ¡oú¡ou
duÇqµévq ¬dpdyoyq kdi ékkpioq CRF( Ek/u¡ikóç Hdpóyov¡dç
¡qç kop¡iko¡po¬ivqç). Hsipóµd¡d os s¬iµusç sv¡o¬içouv RNA ¡o
o¬oio ouvôés¡di µs ¡ouç u¬oôo¿siç GR kdi ¬pokd/si
kd¡d0/i¬¡ikq ôid¡dpd¿q kdi µs¡dµo/éç ¡qç ouµ¬spi¢opóç, oi
o¬oisç dvdo¡pé¢ov¡di µs dv¡ikd¡d0/i¬¡ikó. Au¡ó s¬i¡uy¿óvs¡di
µéoo dúÇqoqç ¡ou dpi0µoú kdi ¡qç /si¡oupyidç ¡ov u¬oôo¿éov
GRs, ysyovóç ¬ou sudio0q¡o¬oisi ¡ov óÇovd YYE o¡d
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 16
kop¡ikosiôq. Au¡q q dvdkó/uµq ôqµioupysi vésç ¬poo¬¡ikéç o¡q
¢dpµdksu¡ikq ¬pooéyyioq ¡qç kd¡ó0/iµqç. H svôuvóµooq ¡qç
ôpóoqç ¡qç kop¡içó/qç µéod o¡ov syké¢d/o sivdi ¡o çq¡oúµsvo
¡qç ¡pé¿ouodç épsuvdç µéoo svspyo¬oiqoqç µs¡dµo/ikov
ôpóµov ¬ou s/éy¿ov¡di d¬ó µq o¡sposiôikoúç µsoo/dµq¡éç
pu0µiçov¡dç ¡o oúo¡qµd ¡ov u¬oôo¿éov GR Oi µdoikoi
pu0µio¡éç ¡ou óÇovd YYE sivdi o sk/u¡ikóç ¬dpóyov¡dç ¡qç
¢/oio¡pó¬ou opµóvqç (CRH) kdi q dv¡iôioupq¡ikq opµóvq. H
ékkpioq ¡qç CRH ¬oiki//si µs ¡qv q/ikid kdi ¡qv dvd¬dpdyoyikq
¢óoq.
H yqpdvoq ouvoôsús¡di ou¿vó d¬ó ôió¢opsç ¬d0o/oyikéç
kd¡do¡óosiç ¬ou o¿s¡içov¡di µs ¡qv ôid¡dpd¿éç ¡ou óÇovd YYE.
Té¡oisç kd¡do¡óosiç sivdi q kd¡ó0/iµq, oi ôid¡dpd¿éç ¬dvikoú, o
odk¿dpoôqç ôidµq¡qç, o u¬sp0upsosiôioµóç, o u¬ooi¡ioµóç kdi
q ksv¡pikq ¬d¿uodpkid.
A¬ó ¬o//oúç ¡o óy¿oç é¿si ¿dpdk¡qpio¡si oç q ¬qyq ¡ov
¬spiooó¡spov ¬poµ/qµó¡ov ¡qç ooµd¡ikqç kdi µu¿ikqç uysidç
¡ou oúy¿povou dv0po¬ou. O ¡pó¬oç çoqç, o kd¡diyioµóç
u¬o¿psoosov, ¬/qpo¢opiov, su0uvov, oi ypqyopoi pu0µoi ¡qç
çoqç, q kdkq ôid¡po¢q, o duÇdvóµsvoç dv¡dyovioµóç, ó/d du¡ó
ouµµó//ouv o¡qv dvó¬¡uÇq ouvdio0qµó¡ov óy¿ouç. To óy¿oç
sioµó//si o¡q çoq µdç kd0qµspivó kdi skôq/ovs¡di µs
ôió¢opouç ¡pó¬ouç kdi os kó0s q/ikid. Oi ¬spiooó¡spoi
óv0po¬oi kd¡d/dµdivouv ó¡i kd¡dµó//ov¡di d¬ó óy¿oç,
oo¡óoo ôq/ovouv dôuvdµid q óyvoid yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ou.
To osµivópio du¡ó ¬dpouoióçsi µs ¡pó¬o ¬pooi¡ó yid
ó/ouç ¡o ¡i dkpiµoç sivdi ¡o óy¿oç kdi µs ¬oiov ¡pó¬o
skôq/ovs¡di o¡qv kd0qµspivq µdç çoq. Ms ¡o ouvôudoµó
¬dpóôooqç 0sopq¡ikoú u/ikoú, ôisÇdyoyqç ôpdo¡qpio¡q¡ov
kdi dokqosov, kdi µs ¡pó¬o µioµd¡ikó kdi ouvspyd¡ikó, o
ouµµs¡é¿ov 0d µ¬opéosi vd µó0si kd/ú¡spd ¡ov sdu¡ó ¡ou kdi
¡ouç yúpo ¡ou o¿s¡ikó µs ¡o 0éµd ¡ou óy¿ouç, kdi 0d
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 17
s¢oôido¡si µs ¬pdk¡ikéç ¡s¿vikéç dv¡iµs¡o¬ioqç d//ó kdi
¬pó/qµqç.

Aìo¿rípìoq óy¿ouç-þìmµotìkó orµìvópìo
A¬ó ¬o//oúç ¡o óy¿oç é¿si ¿dpdk¡qpio¡si oç q ¬qyq ¡ov
¬spiooó¡spov ¬poµ/qµó¡ov ¡qç ooµd¡ikqç kdi µu¿ikqç uysidç
¡ou oúy¿povou dv0po¬ou. O ¡pó¬oç
çoqç, o kd¡diyioµóç u¬o¿psoosov,
¬/qpo¢opiov, su0uvov, oi ypqyopoi
pu0µoi ¡qç çoqç, q kdkq ôid¡po¢q, o
duÇdvóµsvoç dv¡dyovioµóç, ó/d du¡ó
ouµµó//ouv o¡qv dvó¬¡uÇq
ouvdio0qµó¡ov óy¿ouç. To óy¿oç
sioµó//si o¡q çoq µdç kd0qµspivó kdi
skôq/ovs¡di µs ôió¢opouç ¡pó¬ouç kdi os kó0s q/ikid. Oi
¬spiooó¡spoi óv0po¬oi kd¡d/dµdivouv ó¡i kd¡dµó//ov¡di d¬ó
óy¿oç, oo¡óoo ôq/ovouv dôuvdµid q óyvoid yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡ou. To osµivópio du¡ó ¬dpouoióçsi µs ¡pó¬o
¬pooi¡ó yid ó/ouç ¡o ¡i dkpiµoç sivdi ¡o óy¿oç kdi µs ¬oiov
¡pó¬o skôq/ovs¡di o¡qv kd0qµspivq µdç çoq. Ms ¡o
ouvôudoµó ¬dpóôooqç 0sopq¡ikoú u/ikoú, ôisÇdyoyqç
ôpdo¡qpio¡q¡ov kdi dokqosov, kdi µs ¡pó¬o µioµd¡ikó kdi
ouvspyd¡ikó, o ouµµs¡é¿ov 0d µ¬opéosi vd µó0si kd/ú¡spd ¡ov
sdu¡ó ¡ou kdi ¡ouç yúpo ¡ou o¿s¡ikó µs ¡o 0éµd ¡ou óy¿ouç, kdi
0d s¢oôido¡si µs ¬pdk¡ikéç ¡s¿vikéç dv¡iµs¡o¬ioqç, ¿d/ópooqç
d//ó kdi ¬pó/qµqç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 18
Bìoïotpìkó q þìogu¿okoìvmvìkó µovtíKo yìo tqv oo0ívrìo;

Zúµ¢ovd µs ¡o þìoïotpìkó µovtíKo, q
do0évsid dv¡iµs¡o¬içs¡di oç évd opydvikó,
ooµd¡ikó, µq¿dvikó ¬póµ/qµd ¬ou ¬pé¬si
q id¡pikq s¬io¡qµq vd s¬iôiop0oosi. O
do0svqç dv¡iµs¡o¬içs¡di oç évd µio/oyikó
¬spio¡d¡ikó, kdi q do0évsid d¬oµovovs¡di
os dpks¡ó µd0µó d¬ó ¡qv u¬ó/oi¬q çoq
¡ou. O do0svqç sivdi ¬d0q¡ikóç ôék¡qç ¡qç
0spd¬su¡ikqç ¬pooéyyioqç kdi q o¿éoq ¡ou µs ¡ouç
s¬dyys/µd¡isç ¡qç uysidç sivdi µovóôpoµq kdi óvioq, d¢oú du¡oi
kd/oúv¡di vd ôidyvooouv kdi vd 0spd¬súoouv ¡o ¬póµ/qµd.
„ivs¡di µóvo o¡oi¿sioôqç éµ¢doq o¡ov ¡pó¬o çoqç ¡ou
do0svoúç (o¡qv di¡io/oyid ¡ou ¬poµ/qµd¡oç kdi o¡iç d//dyéç
¬ou ¿psióçov¡di yid ¡qv kd/ú¡spq 0spd¬sid) kdi o do0svqç ôs
/dµµóvsi svspyó pó/o o¡qv du¡oŽdoq ¡ou.
Av¡i0s¡d, ¡o þìogu¿okoìvmvìkó µovtíKo ¬pooéyyioqç ¡qç
évvoidç ¡qç do0évsidç, dv¡iµs¡o¬içsi ¡qv do0évsid oç µid
kd¡óo¡doq ó¬ou q ouµ¬spi¢opó µ¬opsi vd s¬qpsóosi ¬o/ú ¬io
óµsod ¡qv uysid (si¡s dpvq¡ikó si¡s 0s¡ikó). O do0svqç yivs¡di
dv¡i/q¬¡óç oç évd svspyó µé/oç ¡qç
0spd¬su¡ikqç ôidôikdoidç. H o¿éoq ¡ou µs ¡ouç
0spó¬ov¡sç sivdi o¿éoq ouvspydoidç. Oi
0spd¬ov¡sç oéµov¡di ó¡i kó0s do0svqç
d¬o¡s/si évdv µovdôikó ouvôudoµó
d¡oµikov ôid¢opov kdi ¿dpdk¡qpio¡ikov,
kdi ¬poodpµóçouv ¡qv dyoyq oúµ¢ovd µs
du¡ó ¡o d¡oµikó ¬po¢i/. O do0svqç
s¬ikoivovsi kdi µs ¡q ouµ¬spi¢opó ¡ou kdi
µs ¡iç sk¢póosiç ¡ou ooµd¡óç ¡ou. H
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 19
µu¿o/oyikq kd¡óo¡doq kpivs¡di iôidi¡spd oqµdv¡ikóç
s¬ikoupikóç ¬dpóyov¡dç o¡q 0spd¬su¡ikq dyoyq.
H du¡oyvooid ¬poóysi ¡qv µu¿ikq uysid ¡ou d¡óµou kdi
¬poo¢épsi o¢dipikq dvó¬¡uÇq ¡qç ¬pooo¬ikó¡q¡óç ¡ou,
/dµµóvov¡dç u¬óµq ó/sç o¿sôóv ¡iç ôido¡óosiç ¡qç
kd0qµspivqç çoqç ¬ou d¬si/oúv ¡qv Šuyiq‹ /si¡oupyid kdi
¬poodpµoyq o¡o oúv0s¡o oqµspivó kóoµo. H ouµµs¡o¿q os µid
oµóôd du¡oyvooidç d¬o¡s/si oqµdv¡ikó s¢óôio yid ¡o oúy¿povo
óv0po¬o yid¡i d¬o¡s/si µé0oôo dv¡iµs¡o¬ioqç ¬o//ov
kd¡d0/i¬¡ikov kdi dy¿oyóvov ouµ¬¡oµó¡ov ¬ou su0úvov¡di os
µsyó/o µépoç yid ¡qv µu¿ikq d¬oppú0µioq kdi ¡q
ouvdio0qµd¡ikq sud/o¡ó¡q¡d.
Zuykskpiµévd, ¡d kupió¡spd 0spd¬su¡ikó o¢é/q µidç oµóôdç
du¡oyvooidç sivdi:
• KotonoKíµqoq tmv oìo0qµótmv óy¿ouç, si¡s o¡qv
¬spi¬¡ooq d¬/qç ú¬dpÇqç óy¿ouç si¡s o¡qv
¬spiooó¡spo oúv0s¡q ¬spi¬¡ooq µs¡ouoiooqç du¡oú os
év¡ovq µu¿o¬d0o/oyid (¬¿. kpioq ¬dvikoú, ôió¿u¡q kdi
ysviksuµévq dvqou¿id)
• KoKKìípyrìo koì npooörutìkq oú{qoq tqç
ouvoìo0qµotìkqç íkçpooqç q o¬oid d¬o¡s/si
ikdvó¡q¡d uµio¡qç oqµdoidç yid ¡q oúvdµq kdi
ôid¡qpqoq ôid¬pooo¬ikov o¿éosov. H ôuvd¡ó¡q¡d
kd¡dvóqoqç kdi µs¡é¬si¡d ék¢pdoqç ¡ou
ouvdio0qµd¡ikoú µdç kóoµou, µs/¡iovsi ¡qv sikóvd ¬ou
é¿ouµs yid ¡ov sdu¡ó µdç, ¡ov ¡pó¬o ¬ou µ/é¬ouµs ¡ouç
ó//ouç kdi ¡qv spµqvsid ¬ou ôivouµs o¡iç okéµsiç kdi ¡iç
¬póÇsiç ¡ov kov¡ivov µdç ¬pooo¬ov.
• Αvóntu{q tou romtrpìkoú µoç kóoµou, yvoo¡ikó
µéoo ¡qç kd¡dvóqoqç ¡ou u¬spµo/ikoú q s//i¬oúç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 20
¡pó¬ou spµqvsidç ¡ov ¢divóµsvov kdi ouvdio0qµd¡ikó
µéoo ¡qç duÇqµévqç du¡oyvooidç kdi Šµoipóoµd¡oç‹
¡ov ¬pdyµd¡ikov ouvdio0qµó¡ov µdç µs ¡ouç ó//ouç.
• Bìmµotìkq ovóntu{q ¬ou s¬i¡uy¿óvs¡di µéoo ¡qç
s¬d¢qç µs ¡iç s¬i0uµisç kdi ¡ouç o¡ó¿ouç µdç, Š ¡d 0é/o
kdi ¡d µ¬opo‹. H svdpµóvioq ¡ov soo¡spikov Š0é/o‹
µs ¡d sÇo¡spikó Šµ¬opo‹ kdi q ouvsiôq¡o¬oiqoq ó¡i
oqµdv¡ikó¡d¡q ¬dpóµs¡poç sivdi q okéµq Šsiµdi ikdvóç
vd‹, ¬poo0oúv ¡qv µu¿ikq opiµdvoq ¡ou d¡óµou kdi
o¡dôidkó sÇs/iooouv ¡qv du¡oyvooid kdi ¡qv ¬io¡q o¡ov
sdu¡ó.
• KotonoKíµqoq tmv ouvoìo0qµótmv onoµóvmoqç
koì µovo{ìóç, µrímoq tmv µrKoy¿oKìkmv koì
onoìoìóöo{mv okígrmv. Td dio0qµd¡d µovdÇióç, os
ouvôudoµó µs ¡q ouvs¿oç duÇdvóµsvq syoksv¡pikq
Šó¬oµq çoqç‹ kdi ¡qv ¬dpd¡qpoúµsvq µsiooq
¬pó0soqç ¡ov véov d¡óµov yid oúvdµq ôuvd¡ov
ôsoµov, d¬o¡s/oúv ¬dpóyov¡sç yévsoqç kdi
ouv¡qpqoqç kd¡ó0/iµqç, óy¿ouç kdi du¡ó-u¬o¡iµqoqç.
Kupidp¿sç okéµsiç, ó¬oç Šôsv µs kd¡d/dµdivsi kdvévdç,
ôsv ¡dipióço µs kdvévdv, ¡i¬o¡d ôs 0d d//óÇsi o¡o
µé//ov, ¬o¡é ôs 0d µpo du¡ó ¬ou µou dÇiçsi‹,
¬pokd/oúv évd ouvs¿q ¢dú/o kúk/o dpvq¡ikov
dvd¢opov yid ¡ov sdu¡ó µdç kdi ¡ouç ó//ouç kdi
ôqµioupyoúv µid so¢d/µévq dv¡i/qµq yid ¡iç
dv0po¬ivsç o¿éosiç. H ouµµs¡o¿q os µid oµóôd
du¡oyvooidç, µéoo ¡qç koivo¬oiqoqç ¡ov svôóµu¿ov
kdi ¬pooo¬ikov dvdçq¡qosov kdi ¡qç ouçq¡qoqç ¡ov
sµ¬oôiov kdi ôuoko/iov ¬ou dv¡iµs¡o¬içsi o kó0s
óv0po¬oç o¡qv ¬opsid ¡qç ¬pooo¬ikqç ¡ou
o/ok/qpooqç, oôqysi os kd¡ók¡qoq ¡qç Šdio0qoqç ¡ou
dvqksiv‹ kdi o¡q yvooq ó¡i u¬óp¿ouv kdi kó¬oioi ó//oi
yúpo µdç ¬ou ôsi¿vouv osµdoµó kdi du0sv¡ikó
svôid¢épov yid ¡q çoq µdç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 21
Πoìoì mçrKoúvtoì ìöìoítrpo onó tqv ovóntu{q
outoyvmoíoç?
• Av0pmnoì µr otó¿o tq þrKtímoq tqç
ouvoìo0qµotìkqç íkçpooqç koì tqç ìkovótqtoç
rnoçqç µr to ouvoìo0qµotìkó touç kóoµo. Zuvq0oç
skôq/ovs¡di µs µid dio0qoq Škó¡i ôsv ¬ósi kd/ó d//ó ôs
Çépo ¡i‹ q Šsvo ó/d sivdi os ¡óÇq, kó¡i µéod µou µs
kóvsi vd dio0óvoµdi óo¿qµd‹. Zu¿vó ¬dpd¡qpsi¡di
s¬ioqç d¬o/sid svôid¢épov¡oç yid ¡d ¬póyµd¡d kdi ¡ouç
dv0po¬ouç yúpo µdç ¬ou o óv0po¬oç ¡o µiovsi oç
Šôsv µou dpéosi ¬/éov ¡i¬o¡d, é¿o ¿óosi ¡qv ópsÇq µou
yid ¡d ¬óv¡d‹.
• Av0pmnoì nou oìo0óvovtoì ívtovo 0uµó. •¡dv oi
s¬i0uµisç µdç ouykpoúov¡di µs ¡iç s¬i0uµisç kov¡ivov
¬pooo¬ov kdi q ikdvo¬oiqoq ¡ov ¬pooo¬ikov µdç
dvdykov ép¿s¡di os oúykpouoq µs kdvóvsç kdi
ouvq0sisç ¡ou oikoysvsidkoú q ¡ou spydoidkoú
¬spiµó//ov¡oç, s¬i/éyouµs ¡qv uio0é¡qoq µidç
¬d0q¡ikqç kdi dvsk¡ikqç o¡óoqç, µs oko¬ó ¡qv
ôid¢ú/dÇq ¡qç u¬óp¿ouodç iooppo¬idç. A¬o¡é/soµd
¡ou /ó0ouç ¡pó¬ou ¬ou ôiskôikoúµs ¡d Š0é/o‹ µdç sivdi
vd ¢0sipouµs ¡qv du¡ó-sikóvd µdç (¡o ¬oç µ/é¬ouµs
sµsiç ¡ov sdu¡ó µdç) d//ó ¡du¡ó¿povd vd
u¬oµd0µiçouµs kdi ¡qv sikóvd ¬ou ¬poµó//ouµs ¬poç
¡ouç ó//ouç. E¡oi o¿qµd¡içs¡di µid /dv0doµévq ó¬oµq
yid sµóç, µs d¬o¡é/soµd vd ôs¿óµdo¡s ouµ¬spi¢opéç
¬ou ou¿vó oôqyoúv os dio0qµd¡d µsiovsÇidç kdi
dvs¬ópksidç ¡d o¬oid sk¢póçov¡di µs okéµsiç ¡ou ¡ú¬ou
Šôsv siµdi ikdvóç/q vd ¬o du¡ó ¬ou 0é/o, ôsv é¿si
oqµdoid q yvoµq µou, kdvévdç ôsv µs u¬o/oyiçsi‹. Oi
¬dpd¬óvo okéµsiç ¬pokd/oúv soo¡spiksuoq ¡ou 0uµoú
kdi µdç o0oúv os Çso¬óoµd¡d opyqç q 0/iµqç, ou¿vó
µéod d¬ó µikpéç d¢opµéç. Méod o¡qv oµóôd
sk¢póçov¡di óod ôsv µ¬opoúv vd si¬o0oúv µ¬poo¡ó
o¡o oúv¡po¢o, yovéd, spyoôó¡q q yvoo¡ó kdi ¡o µé/oç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 22
¡qç oµóôdç ouvsiôq¡o¬oisi ¡o ¬óoo ôiskôikq¡ikó sivdi kdi
dv¡i/dµµóvs¡di ¡d d¬o¡s/éoµd¡d ¡ov s¬i/oyov ¡ou
d¢oú dkoúsi ¡q yvoµq ¡ov u¬o/oi¬ov µs/ov kdi
¬dpd¡qpsi ¡iç ouvé¬sisç ¡qç ouµ¬spi¢opóç ¡ou d¬évdv¡i
os évd oúvo/o dv0po¬ov.
• Av0pmnoì µr otó¿o tq þrKtímoq tmv
öìonpoomnìkmv o¿íormv. Av0po¬oi ¬ou
ôuoko/súov¡di vd ¬poosyyioouv kó¬oiov ó//o yid vd
kóvouv µid o¿éoq q ¬ou ôuoko/súov¡di vd ôid¡qpqoouv
µid o¿éoq spo¡ikoú q ¢i/ikoú ¡ú¬ou, µoq0ioúv¡di
iôidi¡spd d¬ó ¡q ouµµs¡o¿q os µid oµóôd du¡oyvooidç.
Md0divouv vd s¬ikoivovoúv ¬pdyµd¡ikó,
ouvsiôq¡o¬oioúv ¡d ókdµ¬¡d q u¬spµo/ikó koµµó¡id ¡ou
sdu¡oú ¡ouç ¬ou ôqµioupyoúv ¬poµ/qµd¡d o¡iç o¿éosiç,
ép¿ov¡di ¬io kov¡ó µs du¡ó ¬ou 0é/ouv d¬ó évdv ó//o
óv0po¬o, Šsk¬diôsúov¡di‹ o¡qv kd//iépysid
dio0qµó¡ov dµoiµdió¡q¡dç kdi ouvspydoidç.
Hdpó//q/d, kd¡dvooúv ¡o ¬oç ¡d ¬pooo¬ikó
¬poµ/qµd¡d kdi q du¡o¬s¬oi0qoq s¬qpsóçouv ¡ov
¡pó¬o ¬pooéyyioqç kdi ¡q Šµqvuµd¡ikq‹ ¡qç
ouµ¬spi¢opóç ¡ouç d¬évdv¡i o¡ouç ó//ouç.
Πmç Krìtoupyrí µìo oµóöo npoomnìkqç ovóntu{qç
koì outoyvmoíoç
Td µé/q µidç oµóôdç du¡oyvooidç sÇs/iooouv ¡ov
¬pooo¬ikó ¡ouç kóoµo kdi dvdkou¢içov¡di d¬ó ¡qv
soo¡spikq év¡doq µéod d¬ó ¡psiç kúpisç ôido¡óosiç:
• Hdpóµoid µs ¡qv d¡oµikq 0spd¬sid, oi spo¡qosiç,
ouµµou/éç, spµqvsisç ¡ov 0spd¬su¡ov ÷ ouv¡ovio¡ov,
µoq0oúv o¡ov kd0opioµó ¡ov ¬poµ/qµó¡ov kdi
¬poóyouv ¡q ouvsiôq¡o¬oiqoq ¡ov ôuoko/iov. Z¡q
ouvé¿sid oi kd¡ó//q/sç ¬dpsµµóosiç d¬ooko¬oúv o¡qv
sÇó/siµq ¡ov d¡oµikov ¬poµ/qµó¡ov.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 23
• Td u¬ó/oi¬d µé/q ¡qç oµóôdç /évs ¡q yvoµq ¡ouç,
¬po¡sivouv /úosiç kdi skôq/ovouv ¡d ouvdio0qµd¡ó
¡ouç yid du¡ó ¬ou dvd¢épov¡di. H kd¡dvóqoq d¬ó ¡q
µspió ¡ou kó0s µé/ouç ó¡i u¬óp¿ouv kdi ó//oi óv0po¬oi
µs ¬dpóµoid ¬poµ/qµd¡d, ó¡i ôsv sivdi o µóvoç ¬ou é¿si
¬spóosi ¡é¡oid ôuoko/id kdi ó¡i u¬óp¿si /úoq, kd0oç kdi
¡o ó¡i dkoúsi /úosiç q ¬po¡óosiç ¬ou é¿ouv kd¡ó kdipoúç
u/o¬oiq0si d¬ó ¡ouç ó//ouç os dv¡io¡oi¿sç kd¡do¡óosiç,
ouv¡s/oúv o¡q ¿ópdÇq µidç kdivoúpyidç o¡pd¡qyikqç
d¬évdv¡i o¡o ¬póµ/qµd q ¡ou/ó¿io¡ov o¡o vd ¡o ôsi
µéod d¬ó svd//dk¡ikéç ¬dpdµé¡pouç.
• To¬o0s¡ov¡dç ¡ov sdu¡ó ¡ou o¡q 0éoq ¡ou µé/ouç÷
ouµµoú/ou, ouµµs¡é¿ov¡dç µs ¡q osipó ¡ou o¡qv ¬dpo¿q
µoq0sidç d¬évdv¡i os kó¬oio ó//o µé/oç, é¿si ¡qv
sukdipid vd oks¢¡si µs Šdv¡io¡po¢q‹ /oyikq kdi vd
kd¡d/óµsi ôido¡óosiç ¡ov 0sµó¡ov ¬ou ôsv si¿s
¬poqyouµévoç dvdyvopiosi. Fid ¬dpóôsiyµd, kd¡ó ¡q
ôiópksid dvó/uoqç µidç ouykskpiµévqç ouµ¬spi¢opóç
µéod o¡q o¿éoq, µ/é¬ov¡dç ¡q ouykskpiµévq
ouµ¬spi¢opó vd sk¢póçs¡di d¬ó kó¬oiov ó//ov
óv0po¬o µ¬opsi vd dv¡i/q¢0si ¡iç ouvé¬sisç kdi ¡d
o¢é/q du¡qç µs kd0dpó¡spo ¡pó¬o d¬ó ó¡i dv
¿pqoiµo¬oioúos ¡qv ¬pooo¬ikq ¡ou sµ¬sipid odv óÇovd
dvd¢opóç. Hpoo¬d0ov¡dç vd µoq0qoouµs ¡ouç ó//ouç
oks¢¡óµdo¡s du¡ó ¬ou /évs µs ¬spiooó¡spo kpi¡ikó kdi
psd/io¡ikó ¡pó¬o d¬ó ó¡i kóvouµs µi/ov¡dç yid sµóç,
ysyovóç ¬ou oôqysi o¡qv kd0dpó¡spq sk¡iµqoq µidç
kd¡óo¡doqç kdi o¡q ouvé¿sid o¡qv dvdyoyq ¡ov
ouµ¬spdoµó¡ov o¡qv ¬pooo¬ikq µdç o¢dipd.
Kupímç Oíµo
E1. Αítìo
• kd¡d¬iso¡ikq oikoyévsid
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 24
• kd¡d¬iso¡ikó o¿o/sio, sÇs¡do¡ikó oúo¡qµd
• kd¡d¬iso¡ikq koivq yvoµq ( s/su0spid kivqosov...)
• ¬o/u¬pdyµooúvq
• dv¡dyovio¡ikq koivovikq ôoµq (vóµoç çoúyk/dç)
• M.M.E. (ôs/¡id siôqosov)
• sÇo¬pdyµd¡ikó ¬pó¡u¬d
• dvspyid-oikovoµikéç ôuoko/isç, s¬dyys/µd¡ikq
d¬okd¡óo¡doq
• kd¡dvd/o¡ikq µdvid s¬o¿qç (u/io¡ikéç ¡óosiç)
• do¡u¢i/id, µsyd/ou¬ó/siç
• s¬d¢qç µs ¢uoikó ¬spiµó//ov, µó/uvoq
¬spiµó//ov¡oç
• s/sú0spou ¿póvou, év¡ovoç pu0µóç çoqç
• µovo¡ovid-pou¡ivd
• dppoo¡isç, µu¿o/oyikó ¬poµ/qµd¡d
• koivovikov s¬d¢ov-ôid/óyou
• s¬io¢d/qç sipqvq-¬ó/sµoi (¬upqvikq kd¡do¡po¢q)
• kd¡do¡po¢q ¢uoikoú ¬spiµó//ov¡oç
• µid, syk/qµd¡ikó¡q¡d
• ¬vsuµd¡ikq Çqpdoid, ksvq çoq
• du¡oyvooidç
• ôisÇóôov: ó0/qoq, ¬o/i¡ioµóç, o¢é/iµsç do¿o/isç...
• s¢qµsid
• ...
E2. Σuvínrìrç
• µu¿o-ooµd¡ikó ¬poµ/qµd¡d
• qpsµio¡ikó, vdpko¡ikó, kó¬vioµd, d/koó/
• s¬io¢d/qç uysid: óo0µd, kdpôidyysidkéç ¬d0qosiç...
• µidid Çso¬óoµd¡d, du¡okd¡do¡po¢ikéç ¡óosiç
• soo¡spiksuoq, Šk/sioiµo‹ o¡ov sdu¡ó..., sooo¡pé¢sid
• du¡ok¡ovid
• d¬oÇévooq dv0po¬ov
• du¡os/éy¿ou
• vq¢ó/idç okéµqç & ôpóoqç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 25
• d//o¡piooq
• kivq¡po yid ôpóoq ôqµioupyid
• u¬su0uvó¡q¡d
• ...

E3. Τpónoì ovtìµrtmnìoqç
• µs/é¡q ¡ou ¬poµ/qµd¡oç, di¡iov
• oikoysvsidkq 0d/¬opq
• 0pqoksu¡ikq ¬io¡q
• o¿o/ikq dpoyq
• dvspyidç, ooo¡óç s¬dyys/µd¡ikóç ¬poodvd¡o/ioµóç
• do¡u¢i/idç
• ¬poypdµµd¡ioµóç, opyóvooq
• ooo¡éç ¬dpésç
• ooo¡q skµs¡ó//suoq dÇio¬oiqoq s/sú0spou ¿póvou
• ôiéÇoôoi: ó0/qoq, µu¿dyoyid...
• s¬d¢q µs ¡q ¢úoq
• o/ok/qpooq ¬pooo¬ikó¡q¡dç
• ooo¡q ôid¡po¢q
• µu¿o¢ópµdkd, µu¿o/oyikq u¬oo¡qpiÇq
• ...
EníKoyoç
• µsyó/o oúy¿povo ¬póµ/qµd s¬i/uoq

Το σημερι νά δι αμορφωμένο σχολεί ο αρρωσταί νει
τα παι δι ά.
Πovrupmnoïkq µrKítq onokoKúntrì ótì q gu¿ìkq uyrío tmv
rKKqvmv µo0qtmv öokìµó(rtoì nrpìooótrpo on' ó,tì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 26
otìç óKKrç ¿mprç, 200.000 íçqþoì µrto{ú 12 koì 18
rtmv ovtìµrtmní(ouv kónoìoç µopçqç gu¿oKoyìkó
npoþKqµoto
To kd/okdipi ¡ou 1997 q Θάλεια Τσίτσου o¡d 18 ¡qç ¿póvid
éôoos ¡é/oç o¡q çoq ¡qç ¬é¢¡ov¡dç d¬ó ¡ov ¡é¡dp¡o ópo¢o
µidç ¬o/ukd¡oikidç o¡qv Kq¢ioió. Mid qµépd ¬piv d¬ó ¡qv
du¡ok¡ovid ¡qç évdç o¡svóç ¢i/oç ¡qç, ouµµd0q¡qç ¡qç o¡o 3o
Aúksio ¡qç Nikdidç, ¡qç ¡q/s¢ovqos kdi ¬poo¬ó0qos µs ¡pó¬o
vd ¡qç ¬si ó¡i si¿s µsivsi µs¡sÇs¡do¡éd os ôúo µd0qµd¡d. Kd¡ó
ouvé¬sid d¬ok/sió¡dv d¬ó ¡iç ¬dvs//dôikéç sÇs¡óosiç. H
dv¡io¡po¢q µé¡pqoq yid ¡qv ó¡u¿q Oó/sid si¿s qôq dp¿iosi. H
¬spi¬/óvqoq ¡qç o¡qv A0qvd ¡qv oôqyqos o¡qv Kq¢ioió kdi
o¡qv éÇoôo... H du¡ok¡ovid si¿s ouyk/oviosi ¡o ¬dvs//qvio kdi
kd¡dvd/o0qkdv ¡ó¡s ¡óvoi µs/óvi yid vd dvd/u0oúv oi...
µ/dµspéç ouvé¬sisç ¡ov ¬dvs//dôikov sÇs¡óosov o¡qv uysid
¡ov µd0q¡ov.
Td s¬óµsvd ¿póvid q ¡pdyoôid s¬dvd/q¢0qks• ó//sç ¢opéç
d¬s¡pó¬q ¡qv ¡s/su¡did o¡iyµq. „sv ¢0óvouv ¢uoikó ó/d ¡d
¬diôió o¡qv du¡ok¡ovid, d//ó évd oqµdv¡ikó ¬oooo¡ó du¡ov
¬ou é¿ouv µó0si vd 0sopoúv ¡qv s¬i¡u¿id o¡iç sÇs¡óosiç kdi ¡qv
s¬dkó/ou0q siodyoyq o¡o Hdvs¬io¡qµio µovdôikq s¬i/oyq ¡qç
çoqç ¡ouç kivôuvsúouv. H ¬/siovó¡q¡d du¡ov ¡ov ¬diôiov
¬viys¡di d¬ó ¡o óy¿oç, kó¬oid ¢0óvouv vd ¬é¢¡ouv os
kd¡ó0/iµq, µoipdid opioµévd ôsv dv¡é¿ouv o¡o ¡é/oç.
Eiôikoi µu¿o/óyoi ¬ou ¬dpdko/ou0oúv µd0q¡éç ¡qç F' Auksiou
µoq0ov¡dç ¡ouç vd Çs¬spóoouv ¡o óy¿oç ¡ov ¬dvs//dôikov
sÇs¡óosov µ/é¬ouv ¬diôió vd... ¡ps/divov¡di µs ¡q okéµq ¡qç
d¬o¡u¿idç kdi /évs ó¡i dv ôsv si¿dv ¡qv d¬dpdi¡q¡q µu¿o/oyikq
u¬oo¡qpiÇq ôsv 0é/ouv vd oks¢¡oúv ¡i µ¬opsi vd ¡ouç
ouvéµdivs. Ms du¡ó ¡d ôsôoµévd ôsv d¬o¡s/si ék¬/qÇq, d//ó
ôpdµd¡ikq s¬iµsµdiooq ¡o d¬o¡é/soµd ôisupo¬d€kqç
s¬io¡qµovikqç µs/é¡qç yid ¡qv ¬oió¡q¡d çoqç ¡ov s¢qµov ¬ou
¬pdyµd¡o¬oiq0qks ¡du¡ó¿povd os 13 supo¬d€kéç ¿opsç. To
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 27
µdoikó ¡qç ouµ¬épdoµd sivdi ó¡i q µu¿ikq uysid ¡ov s//qvov
µd0q¡ov ôokiµóçs¡di ¬spiooó¡spo d¬ó sksivq ¡ov ¬diôiov o¡iç
¬spiooó¡spsç ó//sç ¿opsç. Evdç o¡ouç ¡psiç é//qvsç µd0q¡éç
u¬o¢épsi d¬ó óy¿oç, ¬o//oi d¬ó du¡oúç ¬d0divouv ¡s/ikó
kd¡ó0/iµq. Au¡ó oqµdivsi ó¡i d¬ó ¡ouç ¬spi¬ou 70.000
¡s/sió¢oi¡ouç, ¬spiooó¡spoi d¬ó ¡ouç 20.000 dv¡iµs¡o¬içouv
¬póµ/qµd.
H dvdyoyq o¡o oúvo/o ¡ou µd0q¡ikoú ¬/q0uoµoú sivdi
¬po¢dvoç ¡poµdk¡ikq. Zúµ¢ovd µs ¡d supqµd¡d ¡qç épsuvdç ¡o
30‘ ¡ov s//qvov µd0q¡ov Fuµvdoiou kdi Auksiou
dv¡iµs¡o¬içsi kó¬oidç µop¢qç µu¿o/oyikó ¬poµ/qµd¡d - kdi
du¡ó ¡o ¬oooo¡ó oqµdivsi 200.000 ¬diôió q/ikidç µs¡dÇú 12 kdi
18 s¡ovŒ Mdçi µs ¡ouç é//qvsç µd0q¡éç ¬poµ/qµd¡ikq
d¬sôsi¿0q kdi q µu¿ikq iooppo¬id ¡ov yó//ov kdi ¡ov
¬o/ovov ouµµd0q¡ov ¡ouç. O supo¬d€kóç µéooç ópoç ¬é¢¡si
o¡o 25‘ kdi os ¿opsç ó¬oç q Auo¡pid, q E/µs¡id kdi q
O//dvôid dv¡io¡oi¿d ¬poµ/qµd¡d dv¡iµs¡o¬içsi ¬oooo¡ó
µikpó¡spo ¡ou 20‘ ¡ov ¬diôiov. Fúpo d¬ó ¡ov µéoo ópo
kuµdivov¡di ¡d ¬oooo¡ó ¿opov, ó¬oç q Ìo¬dvid kdi q
Fspµdvid.
Zs du¡éç ¡iç ouv0qksç oi é//qvsç é¢qµoi kd¡d¡óooov¡di o¡qv
¡s/su¡did 0éoq ¡qç épsuvdç kdi oç ¬poç ¡o s¬i¬sôo
dvsÇdp¡qoidç o¡qv opyóvooq ¡ou s/sú0spou ¿póvou ¡ouç.
Eiôikó¡spd, ¡éoospiç é¢qµoi o¡ouç ôékd ôq/ovouv ó¡i ôsv
vio0ouv dpks¡ó du¡óvoµoi oo¡s vd µ¬opoúv vd ôid0éoouv
ó¬oç 0é/ouv ¡ov ôikó ¡ouç ¿póvo, ¬o//oi ôsv é¿ouv kdv
¬pooo¬ikó ¿póvo vd ¡ov d¢ispooouv os koivovikéç o¿éosiç kdi
µu¿dyoyid, ó¡dv o supo¬d€kóç µéooç ópoç µsiovs¡di os ¡psiç
o¡ouç ôékd µd0q¡éç. E¡oi, ¬óvo d¬ó 40‘ ¡ov s//qvov s¢qµov
ôsv vio0ouv dpks¡ó du¡óvoµoi yid vd opydvooouv ¡ov ¿póvo
¡ouç kdi ¡qv koivovikq ¡ouç çoq, ó¡dv ¡o dv¡io¡oi¿o ¬oooo¡ó
¡ov ouµµd0q¡ov ¡ouç o¡qv O//dvôid, ¡qv Auo¡pid kdi ¡q
Fspµdvid ôsv Çs¬spvó ¡o 20‘, o¡qv Ìo¬dvid kdi o¡qv Ìp/dvôid
µpioks¡di yúpo o¡o 25‘ kdi o¡qv Tos¿id s/ó¿io¡d kó¡o d¬ó ¡o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 28
30‘. Oi µd0q¡éç os Ayy/id kdi Fd//id (yúpo o¡o 35‘) s¬ioqç
d¬é¿ouv d¬ó ¡ouç ouµµd0q¡éç ¡ouç o¡qv E//óôd.
Td ¬dvs¬io¡qµid kdi ó//oi dpµóôioi ¢opsiç ¡ov ¿opov ¬ou
ouµµs¡si¿dv o¡qv épsuvd dÇio/óyqodv s¬i ¡pis¡id ¡qv ¬oió¡q¡d
çoqç 22.300 supo¬diov s¢qµov. Tqv épsuvd, ¬ou éyivs yid
¬po¡q ¢opó, dvé/dµs vd ôisk¬spdioosi o¡qv E//óôd q Ìd¡pikq
Z¿o/q ¡ou Hdvs¬io¡qµiou A0qvov os ouvspydoid µs ¡o
voookoµsio Hdiôov ŠAyid Zo¢id‹. Ms/s¡q0qks q ouµ¬spi¢opó
1.200 véov, svo dÇio/oyq0qks kdi q ouµµs¡o¿q ¡ov yovéov
¡ouç o¡q ôidµóp¢ooq ¡qç ¬pooo¬ikó¡q¡óç ¡ouç kdi ¡q o¿éoq
¡ouç µs ¡d ¬diôió ¡ouç. H ¬dpóµs¡poç µó/io¡d ¡ov yovéov
¬poo0é¡si o¡qv épsuvd kdi ¡o... kspdoóki. O µ¬dµ¬óç kdi q
µdµó /évs µéµd¡d; Tou/ó¿io¡ov du¡ó ¬pokú¬¡si dv ouykpi0oúv
oi ôikéç ¡ouç d¬dv¡qosiç µs sksivsç ¡ov ¬diôiov ¡ouç yid ¡ov
¿póvo ¬ou µoipóçov¡di kdi ¡q µs¡dÇú ¡ouç o¿éoq. Zúµ¢ovd µs
¡d d¬o¡s/éoµd¡d ¡qç µs/é¡qç, oi é//qvsç é¢qµoi µd0q¡éç é¿ouv
¢¡o¿ó¡spq ¬oió¡q¡d çoqç óoov d¢opó ¡q o¿éoq ¡ouç µs ¡ouç
yovsiç ¡ouç os oúykpioq ó¿i µóvo µs ¡ouç supo¬diouç
ouvoµq/ikouç ¡ouç, d//ó kdi µs óod ¬io¡súouv, q 0é/ouv vd
¬io¡súouv, oi yovsiç ¡ouç. Evôsik¡ikó, 22,3‘ ¡ov s¢qµov
ôq/ovouv ó¡i Š¬o¡é q o¬óvid‹ é¿ouv dpks¡ó ¿póvo oi yovsiç
¡ouç vd ôid0éoouv yi' du¡oúç. 20‘ s¬ioqç ôq/ovsi ó¡i Š¬o¡é q
o¬óvid‹ µ¬opoúv vd µi/qoouv o¡ouç yovsiç ¡ouç ó¡dv ¡o
0é/ouv. A//ó o¡iç dv¡io¡oi¿sç spo¡qosiç ¬poç ¡ouç yovsiç,
µóvov oi µiooi ouµ¢ovqodv µs ¡d ¬dpd¬ovoúµsvd ¬diôió ¡ouç.
Fid ¡o u¬ó/oi¬o 10‘ ôsv u¬qp¿s kdvévd iôidi¡spo ¬póµ/qµdŒ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 29
ΣuµþóKuv koì to çpovtìotqpìo... otqv rvtotìkonoíqoq tou
óy¿ouç
Apks¡oi yovsiç ¬poo¬d0ov¡dç vd µpouv ôiéÇoôo o¡ov Š¢dú/o
kúk/o‹ ¡ou óy¿ouç ¬ou kd¡dµó//si ó/d o¿sôóv ¡d ó¡oµd ¡qç
oikoyévsidç /óyo ¡ov sÇs¡óosov kd¡d¢súyouv o¡d /syóµsvd
¢pov¡io¡qpid... óy¿ouç, ¡d o¬oid yvopiçouv µid dÇiooqµsio¡q
s¬i¡u¿id ¡d ¡s/su¡did ¿póvid. «Από την Α' Aυκείου αρχίçει η
αναστάτoση στην οικογsνεια και όσο πιο καλός είναι ο μα0ητqς
τόσο περισσότερες προσδοκίες καλλιεργοúνται από τους γονείς,
με αποτsλεσμα το άγχος να διπλασιάçεται» ˆo¡óoo «η πίεση
που ασκοúν οι εισαγoγικsς εçετάσεις στους μα0ητsς, είτε άμεσα
oς μια ιδιαίτερα δúσκολη δοκιμασία είτε sμμεσα oς αίτημα της
οικογsνειας q της κοινoνίας για ανώτατες σπουδsς, 0α συνεχίσει
να υποσκάπτει την µυχολογικq ευεçία τους» óoo oi sÇs¡óosiç
¬dpdµévouv o¡qv E//óôd q µovdôikq s¬i/oyq yid vd sioé/0ouv
oi véoi o¡q çoq ¡ov svq/ikov. ¡iç qµépsç ¡ov ¬dvs//dôikov
sÇs¡óosov q ¬isoq sivdi ¡óoo µsyó/q oo¡s duÇóvov¡di
oqµdv¡ikó oi s¬iokéµsiç µd0q¡ov o¡d voookoµsid. Apks¡oi
¡pé¿ouv o¡d voookoµsid qôq d¬ó ¡qv évdpÇq ¡qç o¿o/ikqç
¿povióç kdi kó¬oisç ¢opéç ¡d ouµ¬¡oµd¡d o¡psç ¬ou ¡ouç
¡d/di¬opoúv ¡ouç ouvoôsúouv os ó/q ¡ouç ¡q çoq. «Mα0ητsς
κατα¢εúγουν στα νοσοκομεία με συμπτώματα όπoς είναι ο
sμετος, τα δsκατα, η sντονη κόπoση q οι γαστρεντερικsς
διαταραχsς. Mάλιστα, τα κορίτσια είναι εκείνα τα οποία
υπο¢sρουν περισσότερο από το στρες».
H okqvq d¬ó ¡o kivqµd¡oypd¢ikó épyo
ŠO kúk/oç ¡ov ¿dµévov ¬oiq¡ov‹, ó¬ou
o vsdpóç µd0q¡qç oôqysi¡di o¡qv
du¡ok¡ovid, dôuvd¡ov¡dç vd ôs¿¡si ¡qv
kd¡d¬isoq d¬ó ¡o oikoysvsidkó kdi
o¿o/ikó ¬spiµó//ov ¡ou, ôuo¡u¿oç
s¬dvd/dµµóvs¡di. Au¡q ¡q ¢opó óµoç q
okqvq ôsv yupiçs¡di o¡o os/i/óiv¡ d//ó
o¡qv kd0qµspivq µdç çoq. To ôpdµd¡ikó ¡é/oç ¬ou éµd/s o¡q
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 30
çoq ¡qç q 18¿povq µd0q¡pid Oó/sid Toi¡oou, yid¡i d¬é¡u¿s o¡iç
d¬o/u¡qpisç sÇs¡óosiç, ép¿s¡di vd ¬poo¡s0si o¡q µdkpó /io¡d µs
¡iç du¡ok¡ovisç s¢qµov, oi o¬oisç o¢pdyiçouv kó0s o¿o/ikq
¿povió.
Oi du¡ok¡ovisç vsdpov ¬diôiov q/ikidç d¬ó 12 éoç 18 s¡ov
é¿ouv ¬ópsi ¡d ¡s/su¡did ¿póvid dvqou¿q¡ikéç ôido¡óosiç. oi
du¡ok¡ovisç d¬o¡s/oúv ¡qv ¡pi¡q kd¡ó osipó di¡id 0dvó¡ou véov
dv0po¬ov q/ikidç 14 éoç 18 s¡ov. Móvo yid ¡o 1994 oi é¢qµoi
q/ikidç d¬ó 12 éoç kdi 18 s¡ov ¬ou d¬o¬sipó0qkdv vd
du¡ok¡ovqoouv 颡dodv ¡ouç 1.032 kdi d¬ó du¡oúç ¡o 40‘
q¡dv dvóµsod o¡iç q/ikisç 16 kdi 19 s¡ov.
•¬oç ¬pokú¬¡si d¬ó ¡qv épsuvd, Šoi di¡isç µ¬opoúv vd
dvdçq¡q0oúv o¡q µóoq ¡qç koivovikqç opyóvooqç, ¡qv o¬oid
¿dpdk¡qpiçsi évdç dv¡dyovioµóç, ou¿vó d¬óv0po¬oç, ¬ou
dvd¬dpóys¡di o¡o o¿o/sio, ¡qv oikoyévsid d//ó kdi os ó//sç
µop¢éç ¡qç koivovikqç çoqç. Z¡o ¿opo ¡ou o¿o/siou oi
kd¡d0/i¬¡ikéç kdi µs/dy¿o/ikéç ouv0qksç ¬ou µiovouv oi
µd0q¡éç sivdi iôidi¡spd év¡ovsç‹. „ikdio/oyqµévd, d¢oú µid
osipó d¬ó dy¿oôsiç sÇs¡óosiç oôqysi o¡q µd0µo/d¡pid kdi ¡q
µd0µo0qpid‹.
A¬ó ¡qv épsuvd ouµ¬spdivs¡di ó¡i ¡o óy¿oç, q d¬o0óppuvoq kdi
q d¬óppiµq µsiovouv ¡qv du¡osk¡iµqoq kdi ¢épvouv o¡ouç
é¢qµouç µid µd0ió d¬oyoq¡suoq. A¬o¡é/soµd, q dôuvdµid ¡ou
sk¬diôsu¡ikoú ouo¡qµd¡oç vd µs¡d¡pé¬s¡di os o¡iyµd ôq0sv
¬pooo¬ikqç dvikdvó¡q¡dç, ¬ou oqµdôsúsi ¬o//éç ¢opéç
dvs¬dvóp0o¡d ¡ov µu¿ikó kóoµo ¡ov µd0q¡ov.
Td ¬spiooó¡spd ¬diôió, os ¬oooo¡ó ¬ou Çs¬spvó ¡o 70‘,
oôqyoúv¡di o' du¡qv ¡qv ¬póÇq, s¬siôq vio0ouv vd ouv0/iµov¡di
kó¡o d¬ó ¡qv ¬isoq, ¡qv kd¡d¬isoq ¡ov ¬poµ/qµó¡ov kdi ¡qv
ôid¬/okq ¡ov dpvq¡ikov s¬iôpóosov ¡ou o¿o/siou kdi ¡qç
oikoyévsidç. Oi ¬spiooó¡spoi véoi dvdykóçov¡di vd
s¬dvd/dµµóvouv évd µovó¡ovo kdi ¬o//éç ¢opéç d¬oÇsvo¡ikó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 31
oúvo/o kd0qµspivov ôpdo¡qpio¡q¡ov (o¬i¡i o¿o/sio
¢pov¡io¡qpio o¬i¡i), µs d¬o¡é/soµd ¡qv dúÇqoq ¡ov
µu¿o/oyikov ¡ouç ¬poµ/qµó¡ov kdi ¡qv ¡óoq yid
du¡okd¡do¡po¢q.
Y¬o/oyiçs¡di ó¡i os kó0s du¡ok¡ovid dv¡io¡oi¿oúv ¡psiç éoç
ôékd d¬ó¬sipsç. Evo q dvd/oyid kopi¡oiov ¬poç ¡d dyópid
sivdi 3 ¬poç 1. Eivdi dÇiooqµsio¡o ó¡i dvóµsod o¡qv
¡pidkov¡ds¡id 1960-1990 ¡o ¬oooo¡ó du¡ok¡oviov s¢qµov
duÇq0qks kd¡ó 150‘, kd0oç kdi ¡o ó¡i ¡o ¬oooo¡ó ¡ov véov
¬ou s¬i¿sipoúv vd du¡ok¡ovqoouv µsiovs¡di kd0oç duÇóvsi q
q/ikid ¡ouç. Zuykskpiµévd o¡iç q/ikisç d¬ó 20 éoç 22 ¢¡óvsi o¡o
17‘.
Οι Εληνες, «πρωτα0λητές» στο ερyασι αkó στρες
Evdç o¡ouç ¡éoospiç Eupo¬diouç svq/iksç skôq/ovsi kó¬oid
µu¿ikq do0évsid µs ou¿vó¡spsç ¡qv kd¡ó0/iµq kdi ¡iç dy¿oôsiç
ôid¡dpd¿éç. Zs du¡éç ¬spi/dµµóvs¡di kdi ¡o spydoidkó o¡psç,
o¡o o¬oio oi E//qvsç dvdôsikvúov¡di Š¬po¡d0/q¡éç‹ µs¡dÇú
¡ov kd¡oikov ¡ov ¿opov ¡qç E.E. ¡ov Š25‹: évdç o¡ouç ôúo
spydçóµsvouç o¡q ¿opd µdç (¬oooo¡ó 55‘) ôq/ovsi ó¡i µiovsi
év¡ovo óy¿oç o¡q ôou/sió ¡ou, svo ¡o dv¡io¡oi¿o ¬oooo¡ó
µs¡dÇú ¡ov Eupo¬diov u¬d//q/ov sivdi 28‘. Oi µu¿ikéç
do0évsisç ¿dpdk¡qpiçov¡di kdi oç o Šd0éd¡oç ôo/o¢óvoç‹ ¡qç
Eupo¬qç kd0oç su0úvov¡di yid ¡q ouv¡pi¬¡ikq ¬/siovó¡q¡d ¡ov
58.000 du¡ok¡oviov ¬ou kd¡dypó¢ov¡di s¡qoioç o¡q Fqpdió
H¬sipo. H ou¿vó¡q¡d ¡ov du¡ok¡oviov ôid¢épsi d¬ó ¿opd os
¿opd, kdi sivdi svôsik¡ikó ó¡i o¡qv E//óôd kd¡dypó¢ov¡di
¬spi¬ou 3,6 du¡ok¡ovisç dvó 100.000 kd¡oikouç -dvd/oyid ¬ou
sivdi q µikpó¡spq µs¡dÇú ¡ov kpd¡ov-µs/ov- svo o¡q Ai0oudvid
o ôsik¡qç du¡ok¡oviov sivdi 44:100.000 kd¡oikouç. E¬i¬/éov, oi
µu¿ikéç do0évsisç é¿ouv ¡spóo¡io oikovoµikó kóo¡oç, d¢oú q
kdkq µu¿ikq uysid koo¡içsi ¡o 3‘-4‘ ¡ou AEH o¡qv E.E.,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 32
sÇdi¡idç ¡qç d¬o/sidç ¬dpdyoyikó¡q¡dç kdi s¬i¬póo0s¡ov
µdpov os uysid, sk¬diôsuoq kdi ôikdiooúvq. H ŠHpóoivq
Biµ/oç‹ ¬po¡sivsi ouykskpiµévq o¡pd¡qyikq, ¬ou so¡ióçsi o¡qv
¬podyoyq ¡qç µu¿ikqç uysidç, ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov µu¿ikov
ôid¡dpd¿ov µéoo ¬po/q¬¡ikov ôpóosov kdi ¡qv dvdµó0µioq
¡qç ¬oió¡q¡dç çoqç ¡ov d¡óµov µs µu¿ikéç ôid¡dpd¿éç. Oi
siôikoi yid¡poi dvd¢ép0qkdv iôidi¡spd o¡qv dvóykq ¬pó/qµqç
kdi ¬podyoyqç µu¿ikqç uysidç, ¬ou d¢opoúv kupioç o¡qv
¬diôikq q/ikid. O¬oç si¬dv, ¡o o¿o/sio 0d ¬pé¬si vd sÇs/i¿0si
os «krvtpìkq opívo» o¡qv o¬oid 0d ôisÇd¿0si o dyovdç yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov ¬poµ/qµó¡ov µu¿ikqç uysidç, kd0oç o¡ov
¿opo ¡ou o¿o/siou µ¬opoúv vd sv¡o¬io¡oúv sykdipoç, d¬ó
sk¬diôsuµévouç ôdokó/ouç, ¬diôió q oikoyévsisç ¬ou dvqkouv
o¡qv oµóôd uµq/oú kivôúvou yid ¡qv skôq/ooq µu¿ikqç
do0évsidç.
Zuνεπαyωyη ερyασι αkοú στρές  Ασ0ένει ες
To o¡psç kdi o dv0uyisivóç ¡pó¬oç çoqç ¬diçouv o¡iç µépsç µdç
µsyó/o pó/o o¡qv dvó¬¡uÇq ¡ov ¿póviov ¬d0qosov kdi
d¬o¡s/oúv ¡qv kúpid di¡id yid ¡d ou¿vó¡spd ¬poµ/qµd¡d uysidç.
Oi ¿póvisç do0évsisç d¬si/oúv ¡q ooµd¡ikq dkspdió¡q¡d kdi ¡qv
suçoid, ¬pokd/oúv ouvdio0qµd¡ikq kd¡d¬óvqoq, d//dyéç o¡qv
koivovikq çoq, uµq/q sÇóp¡qoq d¬ó ¢ópµdkd, Hóoo o¡svq
sivdi q o¿éoq µs¡dÇú ¡ou µu¿o/oyikoú o¡psç kdi ¡ov ooµd¡ikov
do0svsiov;
Oi µs¡dôiôóµsvsç do0évsisç ¬ou o¢si/ov¡di os µo/uoµd¡ikoúç
¬dpóyov¡sç, é¿ouv ¬óµsi o¡qv s¬o¿q µdç vd d¬o¡s/oúv ¡o
kupió¡spo di¡io 0vqoiµó¡q¡dç, /óyo µs/¡iooqç ¡qç ôid¡po¢qç,
¡qç ooµd¡ikqç kdi ôqµóoidç uyisivqç kdi ¡qç id¡pikqç ¢pov¡iôdç,
ˆo¡óoo, ¡q 0éoq ¡ouç ¬qpdv o¡dôidkó oi ¿póvisç do0évsisç,
ó¬oç oi kdpôio¬ó0sisç, o kdpkivoç, oi syks¢d/ikéç µ/óµsç, oi
do0évsisç ¡ov vs¢pov, oi dp0pi¡iôsç, q ok/qpuvoq k.ó.,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 33
†u¿o/oyikoi ¬dpóyov¡sç, ó¬oç ¡o o¡psç kdi o dv0uyisivóç
¡pó¬oç çoqç, ¬diçouv µsyó/o pó/o o¡qv dvó¬¡uÇq ¡ov ¿póviov
¬d0qosov kdi d¬o¡s/oúv ¡qv kúpid di¡id yid ¡d ou¿vó¡spd
¬poµ/qµd¡d uysidç, Oi ¿póvisç do0évsisç d¬si/oúv ¡q ooµd¡ikq
dkspdió¡q¡d kdi ¡qv suçoid, ¬pokd/oúv ouvdio0qµd¡ikq
kd¡d¬óvqoq, d//dyéç o¡qv koivovikq çoq, uµq/q sÇóp¡qoq
d¬ó ¢ópµdkd, svo, ¡é/oç, d¬di¡oúv sÇsiôiksuµévo ¬pooo¬ikó
kdi µq¿dvqµd¡d yid vd dv¡iµs¡o¬io¡oúv. Hóoo o¡svq sivdi óµoç
q o¿éoq µs¡dÇú ¡ou µu¿o/oyikoú o¡psç kdi ¡ov ooµd¡ikov
do0svsiov;
Fsvikó, q dio0qoq ¡qç µu¿ikqç dôuvdµidç, q µs/dy¿o/id kdi q
kd¡ó0/iµq, q dv¡iµs¡o¬ioq ôuoópso¡ov kd¡do¡óosov, q
koivovikq d¬oµóvooq kdi oi dvs¬dpksiç ¡pó¬oi dv¡iµs¡o¬ioqç
¡ou o¡psç sivdi oi µu¿okoivovikoi o¡psooyóvoi ¬dpóyov¡sç ¬ou
s¬qpsóçouv ouvq0oç dpvq¡ikó ¡qv uysid,
Oi µu¿oooµd¡ikéç do0évsisç sµ¢dviçov¡di ó¡dv q kd¡óo¡doq
¡ou µud/oú ¬upoôo¡si µid ooµd¡ikq µ/óµq q µsoo/dµsi yid ¡qv
é/suoq ¡qç, kdi o¢si/ov¡di os dôuvdµid ¬poodpµoyqç o¡ov
ôuvdµioµó, ¡qv ¬o/u¬/okó¡q¡d kdi ¡qv ¬spi¬/okó¡q¡d ¡qç
kd0qµspivqç çoqç.
Hpóksi¡di /oi¬óv yid ooµd¡ikéç do0évsisç µs ¬pdyµd¡ikq
opydvikq µóoq, ¬ou o¢si/ov¡di sv µépsi os µu¿o/oyikoúç
¬dpóyov¡sç, siôikó¡spd o¡q ouvdio0qµd¡ikq kd¡d¬óvqoq, Oi ¬io
ouvq0ioµévsç µu¿oooµd¡ikéç do0évsisç sivdi q u¬ép¡doq, ¡o
é/koç, ¡o óo0µd, oi ôspµd¡ikéç do0évsisç, ó¬oç ¡o ékçsµd, oi
d//spyisç, q qµikpdvid kdi oi ks¢d/d/yisç ¡óoqç,
H ¬póoôoç o¡ouç ¡oµsiç ¡qç svôokpivo/oyidç, ¢uoio/oyidç kdi
µu¿ovsupodvooo/oyidç ouvsioé¢sps o¡qv kd¡dvóqoq ¡qç
o¿éoqç ¡ov µq¿dvioµov sµ¢óvioqç ¡ov µu¿oooµd¡ikov
do0svsiov µs ¡iç dv¡iôpóosiç o¡o dvsÇé/syk¡o o¡psç, Zúµ¢ovd
µs ¡o µu¿oooµd¡ikó µov¡é/o ¡ou o¡psç, o¡o ¬po¡o ¬sôio
dvó¬¡uÇqç ¡qç do0évsidç µpioks¡di o o¡péoopdç -évd spé0ioµd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 34
¬ou sk/dµµóvs¡di d¬ó ¡ov opydvioµó oç s¬ikivôuvo kdi
d¬si/q¡ikó kdi ¬pokd/si µid dv¡iôpdoq ¬poodpµoyqç,
Hdpó//q/d, q d¬si/q dvdyvopiçs¡di kdi o¡o yvoo¡ikó s¬i¬sôo
¡ou d¡óµou (sivdi ¡o µqµd ¬ou kd0opiçsi ¡o ¡i sk/dµµóvsi ¡o
ó¡oµo oç o¡psooyóvo- ôsv dpksi /oi¬óv q ú¬dpÇq svóç
kivôuvou, d//ó ¿psióçs¡di kdi q ôikq µdç u¬oksiµsvikq spµqvsid
yid vd dvdyvopio¡si oç d¬si/q), A¬ó du¡q µdç ¡qv s¬sÇspydoid
sÇdp¡ov¡di o ¡pó¬oç kdi q év¡doq ¡qç d¬óv¡qoqç o¡o
o¡psooyóvo spé0ioµd,
To s¬óµsvo o¡óôio sivdi q ouvdio0qµd¡ikq ôiéyspoq oç
d¬óv¡qoq, M¬opsi vd é¿si ¡q µop¢q 0uµoú, éko¡doqç, ¢óµou,
¿dpóç, s¿0pó¡q¡dç, s¢opidç q óy¿ouç, Méoo ¡ov µq¿dvioµov
oúvôsoqç ¡ou syké¢d/ou µs ¡o ooµd, q ouvdio0qµd¡ikq
ôiéyspoq µs¡d¡pé¬s¡di os ooµd¡ikq. To ¡pi¡o kdi ¡s/su¡dio
o¡óôio sivdi q do0évsid, Av ¡d ooµd¡ikó ouµ¬¡oµd¡d ¡qç
µu¿oysvoúç ôiéyspoqç s¬iµévouv ¿povikó, ¡ó¡s q dviooppo¬id
du¡q µ¬opsi vd s¬i¢épsi µ/óµq os évd q ¬spiooó¡spd opydvikó
ouo¡qµd¡d, To oúo¡qµd o¡o o¬oio o¬ósi ¬po¡d q óµuvd ¡ou
opydvioµoú sivdi kd¡d¬ovqµévo kdi suó/o¡o o¡qv sµ¢óvioq
µ/óµqç, Av sivdi ¡o dvooo¬oiq¡ikó, µ¬opsi vd ¬pok/q0si
µó/uvoq q kdpkivoç, dv sivdi ¡o kdpôidyysidkó, ¡ó¡s µ¬opsi vd
ôqµioupyq0oúv ¬poµ/qµd¡d o¡qv kdpôió, Au¡ovóq¡d, o¡q
ouvé¿sid, q iôid q do0évsid d¬o¡s/si évdv s¬i¬/éov o¡psooyóvo
¬dpóyov¡d ¬ou oôqysi os ¢dú/o kúk/o, kd¡ó ¡ov o¬oio ¡o évd
o¡psooyóvo ouvôés¡di µs ¡o s¬óµsvo, sµ¬oôiçov¡dç ¡ov
opydvioµó vd s¬dvé/0si o¡qv ¬poqyoúµsvq kd¡óo¡doq ¡ou.
Oi do0évsisç ¬pokd/oúv¡di ouvq0oç d¬ó ¡o ¿póvio,
ouooopsu¡ikó kdi s¬dvd/dµµdvóµsvo o¡psç, ¬ou ôsv s¬i¡pé¬si
¡qv dvókdµµq kdi dvóppooq ¡ou opydvioµoú (kupioç sksi ó¬ou
u¬óp¿si sud/o¡ó¡q¡d, /óyo k/qpovoµikó¡q¡dç, q s¬iôpoúv
¬dpóyov¡sç uµq/oú kivôúvou) kdi duÇóvsi ¡qv ¬i0dvó¡q¡d ¡ov
µu¿oooµd¡ikov vóoov,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 35
Ek¡óç d¬ó ¡o ¿póvio o¡psç, ¬ou é¿si ¬po¡dp¿ikó pó/o o¡qv
dvó¬¡uÇq ¡ov µu¿oooµd¡ikov vóoov, ouµµó//ouv kdi ó//oi
¬dpóyov¡sç, ó¬oç q ¬pooo¬ikó¡q¡d, o ¡pó¬oç çoqç, oi
opµovikéç kdi µs¡dµo/ikéç /si¡oupyisç, q koivovikq u¬oo¡qpiÇq
k,ó, A¬ó ¡ouç ¬dpd¬óvo ¬dpóyov¡sç sv ouvó/o sÇdp¡ó¡di dv q
d¬óv¡qoq os évd spé0ioµd (ysyovóç) 0d sivdi ¡o o¡psç q q
do0évsid.
Ασ0ένει ες οδηyοuν σε uι ο0έτηση προτúπων
Νo, nou oto tíKoç tqç ¿ìKìrtíoç q noKìtìkq op0ótqto
rìoþóKKrì npoç otìyµqv koì oto þo(ókìo µr tìç
rvuöotìkíç kpíµrç
ŠY¬óp¿ouv 3 ôioskd¡oµµúpid yuvdiksç ¬ou ôsv µoióçouv µs
ooú¬sp µóv¡s/ kdi µóvo ok¡o ¬ou µoióçouvŒ‹. Au¡q q
u¬ooqµsiooq ouvoôsúsi ¡qv... ¬o/i¡ikoç op0q kdµ¬óvid ¡ou
Body Shop. H µps¡dvikq ¢ipµd kd//uv¡ikov ép¿s¡di vd
u¬sv0uµiosi ó¡i µéod d¬ó ¡iç ôskds¡isç ¡o yuvdiksio ooµd é¿si
u¬oo¡si µid osipó Š¬iéosiç‹ o¡ov µoµó ¡qç skóo¡o¡s µóôdç.
E¿si ôs0si do¢uk¡ikó, é¿si kd¡d¬iso¡si os kopoé, é¿si
¢ouokoosi, é¿si ¢dokio0si, é¿si µdupiosi, é¿si do¬piosi... „sv
0d q¡dv ¬po¡iµó¡spo, dvdpo¡ié¡di, vd kpivouv ¡iç yuvdiksç yid
¡qv ¬pooo¬ikó¡q¡ó ¡ouç, yid ¡ov ¡pó¬o ¬ou ysúov¡di ¡q çoq;
Kdi svo ó/d oqµspd ¡sivouv... ¬poç ¡iç iôdvikéç ôido¡óosiç, q sv
/óyo s¡dipsid kd//uv¡ikov d¬o¢doiçsi du¡qv ¡q ¢opó vd µqv
Š¬dpdµu0ióosi‹ ¡iç s¬iôoÇsç ¬s/ó¡ioosç. H ¡s/su¡did kdµ¬óvid
¡qç ôsv ¬ou/ó u¬oo¿éosiç ó¬oç µdç si¿dv ouvq0iosi oç ¡opd
oi ¬spiooó¡spsç ¢ipµsç ¡s¿vq¡oú kd//o¬ioµoú kdi ôq/ovsi ó¡i
q du¡sk¡iµqoq d¬/oç ôsv µ¬opsi vd ¡o¬o0s¡q0si ¬óvo os
çuydpió.
Eivdi ¡poµspó, /ési, µóvo vo okrç0rí kovríç ótì kónotr
póþoµr to poú¿o oto µítpo µoç koì tmpo kóþouµr koì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 36
póþouµr to omµo µoç oto µítpo tou poú¿ou! Td ¬spioôikó
kdi q ¡q/sópdoq µdç é¿ouv kóvsi vd ¬io¡súouµs ó¡i µóvo évd
voúµspo sivdi ¡qç µóôdç... ¡o µikpó¡spo. Mdç é¿ouv ¬siosi ó¡i
yid vd siodi d¬oôsk¡óç, ¬pé¬si vd ouppikvo0siç. Eívoì koìpóç
oì yuvoíkrç vo ovtìoto0oúv onívovtì or µìo koìvmvío nou
tìç 0íKrì óKrç... novoµoìótunrç. Movdôikó d//ó novío¿upo
ónKo touç, ó¬oç dvd¢épsi q iôid, q rktíµqoq yìo tov íöìo
touç tov routó. H o¬oid ¢uoikó ôsv µ¬opsi vd ¿opéosi µéod
os évd µdçóki kpéµdç vuk¡óç q os évd piµs/.
To ôid¢qµio¡ikó - svqµspo¡ikó ¢u//óôio ŠFull Voice‹, ¬ou
ouvoôsúsi ¡qv kdµ¬óvid, ôsv u¬óo¿s¡di o¡iç dvdyvoo¡pisç
ôsiyµd d¬ó ¡q véd ykóµd kpdyióv d//ó évd ôopsóv... /i¢¡ivyk,
¬ou ôsv sivdi ó//o d¬ó ¡o yé/io. A//d ¢/éyov¡d 0éµd¡d ¬ou
0iysi sivdi q sÇé/iÇq ¡ou... yuvdiksiou siôouç, oi ôid¢opéç
¿dµq/qç kdi uµq/qç du¡sk¡iµqoqç µdçi µs ¡d koivovikó
ouµ¬¡oµd¡ó ¡ouç, ¬op¡pé¡d dvopsÇikov µov¡é/ov (¬poç
d¬o¢uyqv). A¬o¡spoç o¡ó¿oç ¡ou vd 0uµiosi ó¡i d¬/oç
u¬óp¿ouv óv0po¬oi os kó0s o¿qµd kdi µéys0oç.
Αú(ηση των σε(οuαλι k6ν προþλημάτων στοuς
νέοuς
Tqv óyvoid yúpo d¬ó ¡o osÇ ¡ov ¬poqyoúµsvov ysvsov
¢divs¡di ó¡i, o¡qv s¬o¿q µdç, dv¡ikd¡éo¡qodv oi /dv0doµévsç
¬s¬oi0qosiç yúpo d¬ó ¡o osÇ. To d¬o¡é/soµd, ó¬oç ôsi¿vouv
¡d o¡oi¿sid ¡ou E//qvikoú ZsÇo/oyikoú Ìvo¡i¡oú¡ou, sivdi ó¡i
¬dpd¡qpsi¡di oqµdv¡ikq dúÇqoq ¡ou ¬oooo¡oú osÇoud/ikov
¬poµ/qµó¡ov o¡ouç véouç, q/ikidç 18-28 s¡ov.
ŠKúpioç /óyoç du¡qç ¡qç dúÇqoqç, ó¬oç dvé¢sps ¿0sç os
ouvév¡suÇq Tú¬ou o k/ivikóç µu¿o/óyoç k. F. …uvókoç, sivdi q
dv¡io¡oi¿q dúÇqoq ¬ou ¬dpouoióçouv ¡d /syóµsvd µd0qoidkó
µu¿o/oyikó di¡id. Hpoµ/qµd¡d, ôq/dôq, ¬ou ôsv o¢si/ov¡di os
µd0ú¡spd µu¿o/oyikó di¡id q os ¬poµ/qµd¡d o¿éoqç, ¢óoqç
çoqç k./¬. d//ó os kdkq osÇoud/ikq ôid¬diôdyoyqoq kdi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 37
svqµépooq. To 52,1‘ ¡ov osÇoud/ikov ¬poµ/qµó¡ov
o¢si/ov¡di os kd0dpó µd0qoidkó di¡id, svo o¡o 75,9‘ ¡ov
¬poµ/qµó¡ov u¬óp¿si ¬óv¡d ouµµs¡o¿q du¡ov ¡ov di¡iov‹.
E¡oi, oi /dv0doµévsç ¬s¬oi0qosiç, ¡d sÇo¬pdyµd¡ikó ¬pó¡u¬d
(¡é/sio ooµd, ¡é/sio ¬póoo¬o k./¬.), ¡d µéod ¬pdyµó¡ooqç
¡qç osÇoud/ikqç ouµ¬spi¢opóç (¿/iôq, ¬/oú¡oç k./¬.), ó¬oç
sµ¢dviçov¡di o¡d µiv¡id kdi ¡o kuvqyi ¡ou d¡óµou q ¡ou
çsuydpioú vd dv¡d¬okpi0oúv o' du¡ó, ôqµioupyoúv ¡spóo¡io
óy¿oç s¬iôooqç kdi ¢óµo d¬o¡u¿idç, µs d¬o¡é/soµd vd
µ¬/okópov¡di ¡s/ikó osÇoud/ikó. „id¢ops¡ikó sµ¢dviçov¡di ¡d
¬póyµd¡d o¡iç µsyd/ú¡spsç q/ikisç ó¬ou o¡o ¢óoµd q/ikiov
d¬ó 45-58 s¡ov kdi 58-68 u¬óp¿si s/d¢pó µsiooq ¡ou
¬oooo¡oú osÇoud/ikov ¬poµ/qµó¡ov
Το άyχος της αποτuχί ας σkοτ6νει
Kd¡ó 150‘ duÇq0qkdv oi du¡ok¡ovisç µs¡dÇú 1960 kdi 1990. H
du¡ok¡ovid ¡qç 18¿povqç Oó/sidç, s¬siôq d¬é¡u¿s o¡iç o¿o/ikéç
sÇs¡óosiç, é¢sps Çdvó o¡o ¬pookqvio ¡d ¬poµ/qµd¡d ¬ou
ôqµioupysi o¡ouç qôq suó/o¡ouç µu¿o/oyikó s¢qµouç q ¬isoq
¬ou u¢io¡dv¡di yid vd s¬i¡ú¿ouv kdi ¡o óy¿oç yid µid 0éoq o¡o
¬dvs¬io¡qµio. Ho//éç ¢ovéç dkoúo¡qkdv, ¬o//ó o¿ó/id
ypó¢¡qkdv, svo ouµµd0q¡éç ¡qç 18¿povqç kdi ôió¢opoi ¡pi¡oi
ôsv ôio¡dodv vd piÇouv ¡o µópoç ¡qç su0úvqç o¡ouç yovsiç ¡qç
kdi ôq o¡q µq¡épd, dkóµq kdi ¡qv opd ¡qç kqôsidçŒ Ziyoupd ¡o
duÇqµévo óy¿oç ¬ou é¿ouv oi µd0q¡éç ¡qv ¬spioôo ¡ov
o¿o/ikov sÇs¡óosov s¬iôsivovs¡di d¬ó ¡qv ¬isoq ¬ou ouvq0oç
¡ouç doksi ¡o oikoysvsidkó ¬spiµó//ov. Oi d¢opioµoi óµoç kd/ó
sivdi vd d¬o¢súyov¡di. Šq ’d¬o¡u¿id' o¡iç siodyoyikéç yid
¬o//ó ¬diôió dp¿içsi d¬ó ¡o Aúksio, ó¡dv é¿si od¢oç ôidypd¢si
q dôuvdµid ¡ouç vd ¬poodpµoo0oúv o¡o ¬po¡sivóµsvo
oúo¡qµd‹ kdi ouµ¬/qpovsi: ŠOi siodyoyikéç, o¿sôóv o¡o
oúvo/o ¡ov ¬spi¬¡oosov, ôsv d¬o¡s/oúv ¬dpó s¬iµsµdiooq
du¡oú ¬ou oi 鵬sipoi kd0qyq¡éç Auksiou é¿ouv ôidyvoosi, oi
éÇu¬voi yovsiç dv¡i/q¢0si kdi oi si/ikpivsiç é¢qµoi ôidio0dv0si.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 38
•/q du¡q q µdkpó¿povq kdi kd¡ó ¡q yvoµq µou sv¡s/oç
/dv0doµévq ôispydoid é¿si évd 0s¡ikó d¬o¡é/soµd: q ’d¬o¡u¿id'
sivdi sk ¡ov ¬po¡épov ¬poµ/éµiµq, q µu¿ikq ¬pos¡oiµdoid yi'
du¡qv é¿si Çskivqosi ¬o/ú kdipó ¬piv kdi oi µu¿ikéç d¬o/sisç
¬diôiov kdi oikoysvsiov sivdi µikpéç‹. Hoç d¬o¢doiçouv, óµoç,
oi véoi vd ¢0óoouv o¡qv du¡ok¡ovid sÇdi¡idç µidç o¿o/ikqç
d¬o¡u¿idç; Mq¬oç ¡d ¬diôió du¡ó d¬o¡s/oúv ¡s/ikó siôikéç,
µu¿o¬d0o/oyikéç ¬spi¬¡oosiç; ŠEu¡u¿oç, s/ó¿io¡oi é¢qµoi,
d¬ó du¡oúç ¬ou µdç sivdi dkpiµoi, ¬ou sivdi iôidi¡spd sudio0q¡oi
kdi iôióµop¢oi µu¿ikó kdi é¿ouv iôdvikó kdi iôsoôq yid ¡ov
óv0po¬o kdi ¡ov ¬o/i¡ioµó, kóvouv ¡o /ó0oç vd ¬ópouv o¡ouç
oµouç ¡ouç ¡o ouvo/ikó µópoç du¡qç ¡qç dvoúoidç µs¡óµdoqç.
„uo¡u¿oç, óµoç, ôsv sivdi q ¬po¡q ¢opó ¬ou ¬pdyµd¡o¬oioúv
¡qv ¡pdyikq du¡q ¬póÇq o¡q çoq ¡ouç‹, ŠTd ¬diôió ¬ou
kd¡d/qyouv os µid du¡o¿sipikq ¬póÇq é¿ouv ôoosi o¡q oúv¡oµq
¬opsid ¡ouç µikpó ôsiyµd¡d, ¡d o¬oid oi yovsiç, ¡o o¿o/sio kdi oi
id¡pikéç u¬qpsoisç ôsv kd¡ó¢spdv vd dÇio/oyqoouv oç
kdµou¢/dpioµévsç du¡ok¡ovikéç ouµ¬spi¢opéç‹.
H s0s/o¡u¢/id µdç d¬oôsikvús¡di, d¬ó ¡ov µsyó/o dpi0µó
du¡ok¡ovikov ouµ¬spi¢opov s¢qµov (¬dipvov¡dç ¿ó¬id,
oôqyov¡dç s¬ikivôuvd k./¬.), oi o¬oisç ¬dpouoióçov¡di o¡iç
s¢qµspisç ¡ov voookoµsiov. Td ¬diôió du¡ó ¢súyouv d¬ó ¡d
voookoµsid ó¬ou 0d é¬ps¬s vd u¬óp¿si ¡ou/ó¿io¡ov évdç
¬diôoµu¿id¡poç o¡o kd0évd ¿opiç kdµid id¡pikq kdi µu¿id¡pikq
¬dpdko/oú0qoq. oi s¬i0s¡ikéç ouµ¬spi¢opéç opioµévov
¬diôiov ¬poç ¡ouç ouµµd0q¡éç ¡ouç kdi oi du¡okd¡do¡po¢ikéç
skôq/oosiç d¬o¡s/oúv 0éµd¡d ¬ou ¡o o¿o/sio, dv kdi
ôidio0óvs¡di, ôsv ¡o/µó vd 0iÇsi, yid¡i ôsv é¿si ¡qv d¬dpdi¡q¡q yi'
du¡ó ¡ov oko¬ó µu¿id¡pikq kdi µu¿o/oyikq u¬oo¡qpiÇq
(¬o/uópi0µsç ¡óÇsiç k/¬.). ŠEv ¡é/si, ¡d ¬o//d¬/ó µqvúµd¡d
ôsv ôidµóçov¡di kdi oi é¢qµoi oôqyoúv¡di o¡o µsyó/o µqvuµd,
¡qv du¡o¿sipikq ¬póÇq, µs ¡qv o¬oid d¬oôiôouv vóqµd kdi
µópoç sksi ¬ou, kd¡ó ¡q yvoµq µou, u¬óp¿si ¬o/ú /iyo. Hioo
d¬ó ¡ouç kopu¢diouç du¡ó¿sipsç s¢qµouç ¬pé¬si vd
ôidkpivouµs ¡q µsyó/q oµóôd du¡ov ¬ou, µu¿ikó q ouµµo/ikó,
du¡ok¡ovoúv, d¬ooupóµsvoi d¬ó évd koivovikó ¬di¿viôi ¡o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 39
o¬oio 0sopoúv µovdôikó, ôi¿oç vd dv¡i/dµµóvov¡di ¡iç
svd//dk¡ikéç /úosiç ¬ou é¿ouv o¡q çoq ¡ouç‹.
Η ¿oµívq outonrnoí0qoq koì q o¿oKrìoçoþío...
To µsyó/o óy¿oç ¬ou ôidkd¡é¿si ¡ouç µd0q¡éç ¬piv d¬ó ¡iç
siodyoyikéç sÇs¡óosiç sivdi yvoo¡ó. Eivdi, óµoç, ¬óv¡o¡s kdi
kd¡do¡po¢ikó; ŠTo óy¿oç ¡ov siodyoyikov sÇs¡óosov, ó¡dv
µpioks¡di os ¿dµq/ó s¬i¬sôo, µoq0ó o¡qv s¬i¡suÇq uµq/ov
s¬iôóosov kdi ¬dpé¿si ¡q ôuvd¡ó¡q¡d o¡d ó¡oµd vd dvd¬¡úÇouv
µq¿dvioµoúç dv¡io¡doqç, é¡oi oo¡s vd µ¬opoúv vd dv¡éÇouv os
µs//ov¡ikéç kd¡do¡óosiç. Zs duÇqµévo µd0µó, óµoç, ¡o óy¿oç
é¿si dpvq¡ikéç s¬iôpóosiç ¡óoo o¡qv µu¿ikq uysid óoo kdi o¡qv
iôid ¡qv d¬óôooq ¡ov µd0q¡ov‹. Y¬oypdµµiçs¡di ¬óv¡oç ó¡i,
oúµ¢ovd µs óod é¿ouv ôsiÇsi épsuvsç ¬ou éyivdv kd¡ó kdipoúç,
Šµsyd/ú¡spo µd0µó óy¿ouç sµ¢dviçouv ó¡oµd ¬ou ôsv é¿ouv
kd/q du¡osikóvd, sivdi iôidi¡spd sudio0q¡d, o¡spoúv¡di
du¡o¬s¬oi0qoqç kdi é¿ouv ¿dµq/q ikdvó¡q¡d spydoidç kó¡o
d¬ó ouv0qksç ¬isoqç‹.
H ¬isoq d¬ó ¡o oikoysvsidkó ¬spiµó//ov, kdi iôidi¡spd d¬ó ¡ouç
yovsiç, oi o¬oioi ¡du¡içouv ou¿vó ¡qv s¬i¡u¿id ¡ou ¬diôioú ¡ouç
o¡q çoq µs ¡qv siodyoyq ¡ou o¡o Hdvs¬io¡qµio, duÇóvsi ¡o
óy¿oç ¡ov u¬oµq¢iov. ŠH ¬isoq sivdi iôidi¡spd µsyó/q o¡qv
s//qvikq koivovid, /óyo ¡ov duÇqµévov ¢i/oôoÇiov ¡ov
s//qvikov oikoysvsiov oç ¬poç ¡q µóp¢ooq ¡ov ¬diôiov ¡ouç,
¡iç uµq/éç ¬pooôokisç ¡ouç d¬ó du¡ó kdi ¡qv ¬s¬oi0qoq ó¡i oi
¬pooôokisç du¡éç 0d yivouv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d. Zúµ¢ovd µs
¬d/dió¡spq épsuvd ¡ou OOZA, ¡o 73‘ ¡ov s//qvov ¬d¡épov
kdi ¡o 76‘ ¡ov µq¡épov sivdi ¬s¬sioµévoi ó¡i ¡d ¬diôió ¡ouç
sivdi ikdvó vd ¬pdyµd¡o¬oiqoouv dvo¡d¡sç o¬ouôéç. To 90‘
¡ov ¬po¡ov kdi ¡o 96‘ ¡ov ôsú¡spov ôq/oodv, µó/io¡d, ó¡i
q¡dv ôid¡s0siµévoi vd u¬oo¡oúv o¬oidôq¬o¡s 0uoid yid vd
µ¬opéoouv ¡d ¬diôió ¡ouç vd o¬ouôóoouv‹.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 40
Zs ¬spi¬¡ooq ¬ou du¡ó ôsv sivdi 0s¡ikó, d¬si/oúv vd
dvd¡péµouv ¡qv sikóvd ¬ou o koivovikóç ¬spiyupoç é¿si
ôidµop¢oosi yid ¡ouç véouç, kdi iôidi¡spd yid ¡ouç /syóµsvouç
’kd/oúç µd0q¡éç' q ’¡d kd/ó ¬diôió'‹. Zúµ¢ovd µs ¡d
d¬o¡s/éoµd¡d ¬pokd¡dpk¡ikqç épsuvdç ¬ou éyivs os Fuµvóoio
¡qç Kpq¡qç, ¡d o¬oid dvd¢épov¡di o¡o µiµ/io, ¡o 85‘ ¡ov
µd0q¡ov 0sopsi ó¡i q kdkq µd0µo/oyid o¡iç sÇs¡óosiç ¡du¡içs¡di
µs v¡po¬q, 0/iµq, d¬oyoq¡suoq kdi koivovikq kd¡o¡spó¡q¡d,
svo ¡o 48‘ ¿dpdk¡qpios ¡q ôqµóoid ¬poµo/q ¡ov kdkov
d¬o¡s/soµó¡ov iooôúvdµq µs ¡qv koivovikq ôid¬óµ¬suoq.
30.000 ¬diôió kdi é¢qµoi ¬dpouoióçouv év¡ovd o¿o/sio¢oµikó
ouµ¬¡oµd¡d. Mid d¬ó ¡iç ou¿vó¡spd dvd¢spóµsvsç ¢oµisç ¡qç
¬diôikqç q/ikidç sivdi q o¿o/ikq ¢oµid, ¬ou ouvoôsús¡di
µó/io¡d, ó¿i o¬óvid, d¬ó ooµd¡ikó ¢divóµsvd. Xdpdk¡qpio¡ikó
sivdi ¡d d¬o¡s/éoµd¡d ôúo spsuvov (1978 kdi 1992) ¬ou
¬dpouoióçouv ¡ouç ¢óµouç ¡ov µd0q¡ov kd¡ó ¢0ivouod osipó
ou¿vó¡q¡dç. To o¿o/sio, oi sÇs¡óosiç kdi oi µd0µoi ¢óµiçdv ¡ouç
µd0q¡éç os ¬oooo¡ó 38‘ ¡o 1978, kdi os ¬oooo¡ó 24‘ ¡o
1992. Ako/ou0oúv ¡o oko¡óôi (46‘ ¡o 1978 kdi 15‘ ¡o 1992),
¡d d¡u¿qµd¡d (45‘ ¡o 1978 kdi 6‘ ¡o 1992), o 0óvd¡oç (19‘ ¡o
1978 kdi 12‘ ¡o 1992), oi ¢uoikéç kd¡do¡po¢éç (19‘ ¡o 1978
kdi 6‘ ¡o 1992), o ¬ó/sµoç (16‘ ¡o 1978 kdi 5‘ ¡o 1992) kdi
oi kdkoi óv0po¬oi ôo/o¢óvoi, /qo¡éç k.ó. (19‘ ¡o 1978 kdi 8‘
¡o 1992).
Z¡iç di¡isç kdi d¢opµéç ¡ov du¡ok¡oviov, ó¬oç ¬spiypó¢ov¡di
d¬ó ¡ouç véouç q d¬ó ¡o ¬spiµó//ov ¡ouç, dvd¢épov¡di
ispdp¿ikó: “ Š„sv dv¡é¿o ó//o du¡ó ¡o oúo¡qµd Hdiôsidç‹. “
Š”s¢¡i/io¡qkd o¡o ¿opió ¬ou éµsivd. Au¡ó ¡d µd0qµd¡d ôsv ¡d
kd¡d/dµdivo. Kdi ¡ov Zs¬¡éµµpio vd éôivd, ¬ó/i ôsv 0d ¡d
kd¡ó¢spvd‹. “ Š„sv éypdµd kd/ó o¡iç sÇs¡óosiç‹ Tov si¿s
µd/oosi o ¬d¡épdç ¡ou yid ¡ouç óo¿qµouç µd0µoúç ¡ou. “
Au¡o¬up¬o/q0qks µ/é¬ov¡dç vd oµqvouv ¡d óvsipó ¡ou yid µid
0éoq o¡d AEÌ Y¬qpÇdv ¬poo¡piµéç µs ¡ouç yovsiç. “ A¬o¡u¿id
o¡iç sÇs¡óosiç ki s¬siôq ôsv ¡qv kd¡d/óµdivdv. “ A¬o¡u¿id yid
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 41
ôsú¡spq ¢opó o¡iç sÇs¡óosiç ¡ou o¿o/siou. “ Š„sv µ' dpéosi o
¡pó¬oç çoqç ¬ou kóvo‹. “ Aóyo ¡qç ¿dµq/qç µd0µo/oyidç o¡d
µd0qµd¡d Apvqoq ¡ou ¬d¡épd vd ¡ou s¬i¡péµsi vd ¬ósi µs ¡ouç
¢i/ouç ¡ou. “ Au¡o¬up¬o/q0qks yid¡i ôsv q0s/s vd ôoosi
sÇs¡óosiç, ó¬oç s¬éµsvs o ¬d¡épdç ¡ou. “ „sv óv¡sÇs ¡qv ¬isoq
kdi ¡o óy¿oç ¡qç Škpioiµqç ¿povióç‹ ¡ov sÇs¡óosov. “ Fid
ouvdio0qµd¡ikoúç /óyouç.
Oi ¡óosiç du¡okd¡do¡po¢qç skôq/ovov¡di ¬spiooó¡spo o¡qv
q/ikid 16-19 s¡ov, os ¬oooo¡ó 40‘. Z¡qv q/ikid ¡ov 12-15
s¡ov ¡o ¬oooo¡ó sivdi 29‘ kdi µsiovs¡di dkóµq ¬spiooó¡spo
óoo duÇóvs¡di q q/ikid ¡ov véov dv0po¬ov o¡qv q/ikid ¡ov
20-22 s¡ov ¡o ¬oooo¡ó ¢0óvsi ¡o 17‘. Aç oqµsio0si ó¡i ¡o
¬oooo¡ó ¡ov du¡ok¡oviov ¡qv 30s¡id 1960-1990 duÇq0qks kd¡ó
150‘Œ E¬ioqç é¿si ôid¬io¡o0si ó¡i ¡d kopi¡oid kóvouv
¬spiooó¡spsç d¬ó¬sipsç, d//ó ¡d dyópid ¬s0divouv ou¿vó¡spd.
«Arv rívoì çuoìoKoyìkó»
ŠKdi µéµdid é¿o óy¿oç‹, /ési o Koo¡dç, µd0q¡qç ¡qç F'
Auksiou. ŠZk颡oµdi ¡iç Hdvs//qvisç kdi µou kóµov¡di ¡d ¬óôid.
A//ó ¬io¡súo ó¡i yid vd ¢0óosi évd ¬diôi o¡qv du¡ok¡ovid ôsv
dpksi µóvo q ¬isoq d¬ó ¡ouç yovsiç. •oo kdi dv os
kd¡d¬iéoouv, dkóµq kdi dv os d¬si/qoouv, ¡i o¡o kd/ó, yovsiç
oou sivdi, 0d os oko¡ooouv;... Fid vd du¡ok¡ovqosi kó¬oioç,
syo ¬io¡súo ó¡i ¬pé¬si vd é¿si kdi ó//d, ¬io ooµdpó
¬poµ/qµd¡d. „sv µ¬opsi vd ¬ópsiç ¡é¡oid d¬ó¢doq dv ôsv siodi
¬poµ/qµd¡ikóç‹.
H E/évq 0d ôoosi sÇs¡óosiç yid ôsú¡spq ¢opó. ŠEivdi ¢oµspó ¡o
óy¿oç ¬ou ó/oi é¿ouµs, ¬io¡súo, o¡iç sÇs¡óosiç. Hépuoi, ¬ou
éôivd yid ¬po¡q ¢opó, évio0d ¬o/ú ¬isoµévq, kupioç s¬siôq
qÇspd kd¡ó µó0oç ó¡i ôsv si¿d ôidµóosi óoo é¬ps¬s.
Kd//ispysi¡di, óµoç, d¬ó ó/ouç kdi évd k/iµd dv¡dyovioµoú,
¬o/ú év¡ovo. „sv 0d Çs¿óoo du¡ó ¬ou µou si¬s µid kd0qyq¡pid,
¬ou µdç s¬i¡qpoúos ¬épuoi, s¬siôq µs é¬idos vd µoq0óo µid
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 42
ouµµd0q¡pid. „sv µou ékdvs ¬dpd¡qpqoq, ó¬oç ¬spiµsvd,
d¬/ó µs po¡qos dv qÇspd ó¡i, µs du¡ó ¬ou kóvo, µ¬opsi q ó//q
vd µou ¢ósi ¡q 0éoq o¡o ¬dvs¬io¡qµioŒ •oo yid ¡iç du¡ok¡ovisç,
voµiço ó¡i du¡ó ôsv sivdi ¢uoio/oyikó ¬póyµd¡d. A¬ó ¡qv ó//q,
óµoç, ¬oç µ¬opsi vd Çépsi o kd0évdç ¡i ouµµdivsi os évd o¬i¡i
q, dkóµq ¬spiooó¡spo, o¡o µud/ó svóç dv0po¬ou‹.
ŠEi/ikpivó ôsv Çépo ¡i 0d kóvo dv ôsv ypóµo kd/ó. E¿o
ôidµóosi ¡óoo ¬o/ú kdi Çépo ó¡i 0d d¬oyoq¡su0oúv oi yovsiç
µou dv d¬o¡ú¿o, dkóµq kdi dv ôsv µou ¡o ôsiÇouv. ‡oµóµdi µq
µ¬spôsu¡o d¬ó ¡o ¡pdk µou kdi ôsv ypóµo ooo¡ó, ¬dp' ó/o
¬ou ¡d Çépo ó/d. •/d ¡d o¿o/ikó µou ¿póvid, évio0d µid ¬isoq
d¬ó ¡ouç yovsiç µou, ¬ou ôsv skôq/o0qks ¬o¡é µs /óyid. Eyo,
óµoç, ¡qv évio0d. Tqv du¡ok¡ovid, óµoç, ôsv 0d ¡q oks¢¡óµouv
¬o¡é‹.
ŠE/d kdqµévs... Ms /iyd k/óµd¡d kdi ôuo ¢ovéç oi yovsiç
kóvouv ó,¡i 0é/ouµs ¡s/ikó. A¬o¡ú¿dµs. Kdi /oi¬óv, 0d µdç
kpsµóos¡s; Ki é¬si¡d du¡éç ¡iç ôikdio/oyisç, ¬spi ¡pdk kdi
óy¿ouç, ¬ou sÇdi¡idç ¡ouç ôsv ¬épdos ¡o ¬diôóki, ¬dp' ó/o ¬ou
q¡dv ¡ou 20 kdi si¿s ôidµóosi, syo ¡iç µpioko dvóq¡sçŒ Eyo, dç
¬oúµs, Çépo ó¡i ôsv ôióµdod óoo é¬ps¬s, d//ó s/¬iço. Hoú
Çépsiç, µ¬opsi vd ¢dvo ¡u¿spóç. Noµiçsiç ó¡i oi yovsiç ôsv
µ¬opoúv vd kd¡d/óµouv ¡iç ôuvd¡ó¡q¡sç ¡ou ¬diôioú ¡ouç;
M¬opoúv, d//ó ôsv 0é/ouv, yid¡i sivdi syoio¡éç‹.
Το άyχος των ε(ετάσεων τσαkί (ει τοuς μα0ητές
Γ ' . BΙ BΛ Ι OΓ P ΑO1 Α
• Fontana David, Ay¿oç kdi q dv¡iµs¡o¬ioq ¡ou: Ts¿vikéç
kd¡d¬o/éµqoqç ¡ou o¡psç, skô. E//qvikó Fpóµµd¡d,
1993, os/. 191, 9,90 •.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 43
• Luciani –oseph, „ioÇ¡s ¡o óy¿oç kdi ¡q µs/dy¿o/id, skô.
Kpi¡ikq, 2004, os/. 372, 15,37 •.
• Kévsp/i E/sv, ”s¬spvov¡dç ¡o óy¿oç, Evdç oôqyóç
du¡oµoq0sidç µs yvoo¡ikéç-ouµ¬spi¢opikéç ¡s¿vikéç,
skô. E//qvikó Fpóµµd¡d, 1999, os/. 303, 11,70 •.
• Hd¬oú/id „qµq¡pd, Hdvikóç óy¿oç-¢oµisç: K/siôió yid
¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ouç, skô. Fpqyópqç, 2001, os/. 108,
7,73 •.
• Pouyyépq Nd¡óod, To óy¿oç ¡qç d¬o¡u¿idç oko¡ovsi,
s¢. To …qµd, 22/6/1997.
• Zkoú¢ou „qµq¡pd, To óy¿oç ¡ov sÇs¡óosov ¡odkiçsi
¡ouç µd0q¡éç, s¢. Td Néd, 19/6/1997.
• Tçóouvç Xi/dpi, Y¬spd¬do¿ó/qoq kdi óy¿oç, skô.
Ouµópi, 1999, os/. 275, 10,85 •.
• Too/ókd Mdipq, Ay¿oç, kd¡ó0/iµq: Hpó/qµq, 0spd¬sid.
Ms qµspo/óyio µdp¡upidç, skô. Kév¡po ‡uoikqç ƒoqç
kdi Yysidç, 2000, os/. 85, 5,96 •
• ‡póuv¡ Ziykµouv¡, To óy¿oç. H 0sopid ¡ou /iµ¬iv¡o:
Ndpkiooioµóç, µs¡dµiµdoq okéµsoç, µu¿dvd/u¡ikq
0spd¬sid, skô. „dµidvóç, os/. 96, 6,58 •.
Σkrçtqkotr notí yìotí :
oì öouKrìíç örv npo¿mpóvr ;
örv rnìtuy¿óvovtoì oì otó¿oì ;
nopoþìó(ovtoì to ¿povoöìoypóµµoto ;
yívovtoì Kó0q ;
unóp¿ouv ko0uotrpqorìç ;
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 44
oì óv0pmnoì í¿ouv óy¿oç koì ívtooq ;
Kó0s µépd dv¡iµs¡o¬içouµs du¡ó ¡d Šyid¡i‹ ¿mpíç vo
µnopoúµr nóvto vo ömoouµr öqµìoupyìkíç r{qyqorìç ¬ou
vd spµqvsúouv s¬dpkoç ¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d. Td ¬poµ/qµd¡d
¬dpdµévouv, ¬dp'ó/o ¬ou µ¬opsi vd u¬óp¿ouv sÇdips¡ikéç
ôidôikdoisç yid kó0s /si¡oupyid ¡qç s¬i¿sipqoqç.
„uo¡u¿oç, du¡ó ¡d ¢divóµsvd ôsv µ¬opsi vd ¡d spµqvsúosi,
oú¡s vd ôoosi /úosiç q s¬io¡qµq ¡qç opyóvooqç, oú¡s kdvsvóç
siôouç ÌSO . To yid¡i kó¬oio o¡é/s¿oç ôsv /si¡oupysi ooo¡ó,
yid¡i sµ¢dviçsi o¡qv kd0qµspivq ¡ou ôou/sió évd q kdi
¬spiooó¡spd d¬ó du¡ó ¬ou ¬spiypó¢qkdv o¡d ¬poqyoúµsvd
oç Šyid¡i‹, µnoprí vo rpµqvrutrí µóvo µíoo onó tqv
otoµìkq tou gu¿oKoyío kdi ¡iç s¬i/oyéç ¬ou o iôioç kóvsi,
ouvsiôq¡ó q douvsiôq¡d. Zqµspd d¬ó ¡iç s¬i¿sipqosiç örv
Krínouv oú¡s oi dvd/úosiç kdi oi µs/é¡sç, oú¡s q sk¬diôsuoq
¡ov o¡s/s¿ov, oú¡s q ooo¡q ôioikqoq. E¬ioqç örv Krínouv oi
o¡ó¿oi, ¡d ¬poypóµµd¡d svspysiov q oi kd¡ó//q/oi óv0po¬oi
o¡iç kd¡ó//q/sç 0éosiç, d¢oú ó/oi oi ôisu0uv¡éç kd0qµspivó
¢pov¡içouv yid ó/d du¡ó. E¬ioqç, örv Krínouv oú¡s ¡d µéod, q
¡s¿vo/oyid q oi µé0oôoi. Hdp'ó/d du¡ó ¡d ¬poµ/qµd¡d dv¡i vd
/úvov¡di kdi é¡oi vd µsiovov¡di, duÇóvov¡di kdi ôqµioupyoúv
¡spóo¡id kóo¡q yid ¡qv s¬i¿sipqoq
Eutu¿mç óµmç unóp¿rì koì r{qyqoq koì Kúoq.
H sÇqyqoq sivdi ¬oç, ó¡dv u¬óp¿ouv ó/d óod ¿psióçov¡di yid
¡qv o/ok/qpooq svóç épyou kdi sksivo ôsv o/ok/qpovs¡di d¬ó
¡ouç dv0po¬ouç, ¡ó¡s /si¬si ívoç kpíoìµoç nopóyovtoç ¬ou
d¬o¡s/si ¡ov kd¡d/ú¡q, ¡o d¬dpdi¡q¡o sksivo o¡oi¿sio ¬ou 0d
sÇdo¢d/iosi ¡qv s¬i¡u¿id.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 45
O kpíoìµoç outóç nopóymv nou Krínrì rívoì :
Η ΣYΝEPΓΑΣΙΑ ovóµroo otouç ov0pmnouç.
M¬opsi vd ¿pqoiµo¬oioúµs ouvé¿sid ¡qv /éÇq Šouvspydoid‹ kdi
Šouvspyó¡qç‹ sv ¡oú¡oiç óµoç, ôsv é¿si kd¡dk¡qosi ¡qv 0éoq
¬ou ¡qç dvd/oysi o¡qv kd0qµspivq spydoid ¡ov dv0po¬ov.
E¬siôq oi óv0po¬oi µéod o¡qv s¬i¿sipqoq, s¬ikoivovoúv
µs¡dÇú ¡ouç, í¿ouv tqv gruöoío0qoq nmç «ouvrpyó(ovtoì»
koì µóKìoto omotó. •µoç, du¡ó ¬ou ouµµdivsi ouvq0oç sivdi
¡o dv¡i0s¡o. „sv u¬óp¿si kdµid ¬pdyµd¡ikq ouvspydoid kdi
yidu¡ó ¡d d¬o¡s/éoµd¡d sivdi dpvq¡ikó.
Η Kúoq, onó tqv óKKq µrpìó, þpíokrtoì otqv rknoíöruoq
tmv ov0pmnmv oto nmç vo ouvrpyó(ovtoì opµovìkó.
„uo¡u¿oç, 0rmprítoì outovóqto oKKó örv rívoì , ¬oç oi
óv0po¬oi yvopiçouv ¡i sivdi q ouvspydoid kdi ¬oç vd
ouvspyóçov¡di kdi yidu¡ó ôsv sÇs¡óçs¡di kd¡ó ¡qv ¬póo/qµq
du¡q q ikdvó¡q¡d, oú¡s óµoç kdi o¡qv ouvé¿sid do¿o/si¡di
kdvsiç µdçi ¡qç. H é//siµq ¡qç ouvs¬oç, µsiovsi ¡qv s¬iôpdoq
ó/ov ¡ov ó//ov ¬dpdyóv¡ov s¬i¡u¿idç kdi ko0ìotó touç
ov0pmnouç ovrnopkríç koì ovonotrKroµotìkoúç.
Σtqv npó{q í¿rì onoörì¿0rí, yìo ívov unóKKqKo q otíKr¿oç
µìoç rnì¿rípqoqç, nmç rívoì koKútrpo vo í¿rì ou{qµívo
þo0µó ouvrpyooíoç koì oç µqv {íprì tóoo koKó to
ovtìkríµrvo tqç öouKrìóç tou, nopó to ovtí0rto. O ¿oµqKóç
þo0µóç ouvrpyooíoç, ko0ìotó kó0r óKKq yvmoq q
ìkovótqto, ó¿pqotq koì ovonotrKroµotìkq otqv öouKrìó.
Σtó¿oç tou rívoì vd ôiôó¿¡oúvi ó/oi oi dv0po¬oi ¡qç
s¬i¿sipqoqç tì rívoì «ouvrpyooío» koì nmç µnoprí vo
rçopµootrí o¡qv kd0qµspivq spydoid ¡ouç, oo¡s vd
s¬i¡su¿0oúv ¡d kd/ú¡spd d¬o¡s/éoµd¡d.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 46
Tóoo io¿upq sivdi q s¬iôpdoq ¡qç ikdvó¡q¡dç yid ouvspydoid,
¬ou µ¬opsi vd µs/¡ioosi ¡ouç dv0po¬ouç okóµq koì ov ôsv
sivdi s¬dpkoç sk¬diôsuµévoi o¡o dv¡iksiµsvo ¡qç ôou/sióç ¡ouç
•µoç ¬ósi kdi ¬io ¬épdŒ •,¡i io¿úsi yid ¡qv ouvspydoid o¡qv
ôou/sió, ¡d iôid dkpiµoç io¿úouv kdi yid ¡qv ouvspydoid o¡qv
¬pooo¬ikq çoq (noìöìó, oú(uyoç, ouyyrvríç kKn.).
Ttoì, óooì to nopokoKou0qoouv, 0o onoktqoouv ívo
oqµovtìkó rpyoKrío nou 0o þrKtìmorì tqv noìótqto tqç
rpyooíoç tou oKKó koì tìç o¿íorìç tou µr to oyonqµívo
npóomno touç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 47
MEPOΣ Α
1. Ti sivdi Šouvspydoid‹
2. Fid¡i ¿psióçs¡di q ikdvó¡q¡dç ¡qç Šouvspydoidç‹ o¡ov
óv0po¬o
3. H oqµdoid ¡qç Šouvspydoidç‹ yid ¡qv çoq
4. ŠZuvspydoid‹ kdi µu¿ikq uysid
5. ŠAv¡dyovioµóç‹ kdi ŠZuvspydoid‹
MEPOΣ B
1. To µu¿o/oyikó u¬óµd0po ¡qç Šouvspydoidç‹
2. Td sµ¬óôid o¡qv Šouvspydoid‹
3. O ¬pooo¬ikóç kdi o spydoidkóç o¡ó¿oç os o¿éoq µs
¡qv Šouvspydoid‹
4. Fid¡i ¬po¡iµó¡di o Šdv¡dyovioµóç‹ évdv¡i ¡qç
Šouvspydoidç‹
5. O µq¿dvioµóç ¡qç dv0po¬ivqç ouµ¬spi¢opóç
MEPOΣ Γ
1. H Šouvspydoid‹ o¡qv spydoid
2. Oi ¡pó¬oi s¢dpµoyqç ¡qç kdi ¡d d¬o¡s/éoµd¡d ¬ou
¢épvsi
3. Hoç s¬iôpó: o¡qv sÇoikovóµqoq ¿póvou, o¡qv
¬oió¡q¡d, o¡qv s¬i¡u¿id
4. H Šouvspydoid‹ o¡qv „ioikqoq, o¡iç Ho/qosiç, o¡qv
EÇu¬qpé¡qoq ¡ou ¬s/ó¡q
5. H Šouvspydoid‹ oç kou/¡oúpd ¡qç s¬i¿sipqoqç
MEPOΣ A
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 48
2. 1. H dÇid ¡qç Šouvspydoidç‹ yid ¡qv ¬pooo¬ikq çoq
2. H Šouvspydoid‹ µdç µs ¡d ¬póoo¬d ¡qç kd0qµspivqç
µdç çoqç
3. H kd¡d¬o/éµqoq ¡ou óy¿ouç, ¡qç év¡doqç, ¡qç
dvqou¿idç µs ¡qv Šouvspydoid‹
4. O µd0µóç Šouvspydoidç‹ oç d¬dpdi¡q¡q dv0po¬ivq
ikdvó¡q¡d
4. H Šouvspydoid‹ kdi q ¬opsid ¡ou kóoµou
3.
Τí rívoì q Mí0oöoç SILVA ;
H Mé0oôoç SÌLVA, ouµ¬spi/dµµóvsi µid osipó d¬ó
s¬io¡qµovikéç ¡s¿vikéç ¬ou dvd¬¡úooouv ¡iç éµ¢u¡sç ikdvó¡q¡sç
¡ou d¡óµou, ¿opiç óµoç vd koupópouv ¡ov opydvioµó. •¬oioç
ki dv sivdi o ôsik¡qç voqµooúvqç du¡oú ¬ou sk¬diôsús¡di, q
dvó¬¡uÇq ¡ou q ¡o ¬vsuµd¡ikó ¡ou s¬i¬sôo, 0d d¬ok¡qosi o¡o
¡é/oç ¡qç ôiôdokd/idç ¡qç µs0óôou µid oqµdv¡ikq µs/¡iooq o¡o
µq¿dvioµó okéµqç. Au¡ó 0d ¡ov µoq0qosi vd /úosi ¡d
¬poµ/qµd¡d ¡qç kd0qµspivqç zoqç kdi vd µs/¡ioosi é¡oi os
µsyó/o µd0µó ¡qv ¬oió¡q¡d ¡qç çoqç ¡ou.
Πmç rçopµó(rtoì; Msoo opioµévov voq¡ikov dokqosov ¬ou
yivov¡di ¬pooôsu¡ikó kdi ¬pokd/oúv ¿d/ópooq, du¡óç ¬ou
sk¬diôsús¡di µd0divsi vd ôid¡qpsi ¡o vou ¡ou os sypqyopoq kdi
vd ¢¡óvsi os µd0ú¡spd s¬i¬sôd ouvsiôqoqç (u¬oouvsiôq¡o)
dvd¬¡úooov¡dç µid ikdvó¡q¡d du¡os/éy¿ou ¡qv o¬oid ôid¡qpsi
kdi o¡o µé//ov ¿opiç ¡qv dvóykq kd0oôqyqoqç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 49
Πoìó rívoì to rnìotqµovìkó tqç unóþo0po; Eivdi yvoo¡ó ó¡i
o syké¢d/oç sk¬éµ¬si q/sk¡pikó kúµd¡d os ôid¢ops¡ikéç
ou¿vó¡q¡sç, ¬ou ovoµóçov¡di: …q¡d, A/¢d, Oq¡d, „é/¡d.
Y¬óp¿si µid o¿éoq dvóµsod o¡qv ¬dpdyoyq ¡ov syks¢d/ikov
kuµó¡ov, ¡ov voq¡ikov kd¡do¡óosov kdi ¡ov ôpdo¡qpio¡q¡ov
¬ou dvd¬¡úoosi o óv0po¬oç. Av /oi¬óv ¡o ó¡oµo µpioks¡di os
sypqyopoq voq¡ikq kdi rvrpyrí µr tìç çuoìkíç tou oìo0qorìç,
s¬ikpd¡si n nopoymyq tmv kuµótmv Bqto. Η ou¿vótqto
AKço, onó tqv óKKq µrpìó, rívoì ¿oµqKótrpq kd¡ó µid
k/iµdkd kdi ¬spiooó¡spo svspyq¡ikq d¬ó ¡qv …q¡d (du¡q sivdi q
¬io svspyq¡ikq ¬dpdyoyikq kdi ouy¿povioµévq d¬ó ¡iç ó//sç ki
é¿si óµsoq o¿éoq µs ¡o u¬oouvsiôq¡o. Z¡o u¬oouvsiôq¡o
ouvdv¡ov¡di oi ôqµioupyikéç ikdvó¡q¡sç ¡ou d¡óµou. Η Mí0oöoç
ΣíKþo öìöóokrì nmç vo
oKKó(ouµr tqv rykrçoKìkq ou¿vótqto, µr tpóno motr vo
µnopoúµr vo nopoµrívouµr toutó¿povo or voqtìkq
rypqyopoq, nopóyovtoç nrpìooótrpo , kúµoto AKço kotó
þoúKqoq koì vo ¿pqoìµonoìoúµr tìç öuvotótqtíç µoç µr
nrpìooótrpo npoktìkó tpóno.
Πoìíç ìkovótqtrç o¿rtízovtoì µr to kúµoto AKço; Ek¡óç d¬ó
¡qv ôqµioupyikó¡q¡d, ¡d kúµd¡d A/¢d é¿ouv o¿éoq µs ¡qv
ikdvó¡q¡d ¡qç ¿d/ópooqç kdi ¡qç Çskoúpdoqç, ¡qv s¬i¡ó¿uvoq
kó¬oidç 0spd¬sidç, ¡qv qpsµid, ¡qv dvók¡qoq ôuvóµsov (¬ou
¢uoio/oyikó d¬ok¡óµs µéoo ¡ou ú¬vou kdi ¡ou ovsipou), ¡qv
svio¿uoq ¡qç µvqµqç, ¡q ouykév¡pooq, ¡q ¢dv¡doid, ¡q
ôidio0qoq, ¡o ôid/oyioµó kdi ysvikó µs ó/sç ¡iç ôpdo¡qpió¡q¡sç
¡qç dv0po¬ivqç okéµqç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 50
Hoió ¬poµ/qµd¡d µ¬opoúv vd /u0oúv µs ¡q ¿pqoq ¡qç
Ms0óôou Zi/µd E/éy¿ou ¡ou Nou;
Α. YΓEΙΑΣ Ospd¬súsi µu¿oooµd¡ikéç do0évsisç, sÇd/si¢si q
d¬oµovovsi ¬ovoks¢ó/ouç, év¡doq, qµikpdvisç, ôi¿oç
¢ópµdkd, µoq0ósi ¡o yid¡pó vd ¬poo¢épsi d¬o¡s/soµd¡ikó¡spq
0spd¬sid, ó¡dv é¿si vd dv¡iµs¡o¬iosi kdpkivo q ó//sç ooµdpéç
¬d0qosiç.EÇd¢dviçsi ¡o o¡psç os ó¬oid di¡id ki dv o¢si/s¡di,
ôivsi kd/q µu¿ikq kd¡óo¡doq ki sÇdo¢d/içsi qpsµo ú¬vo, ¿opiç
qpsµio¡ikó.
B. ΣYΓKEΝΤPΩΣΗΣ KΑΙ MΝΗMΗΣ …oq0ósi o¡qv dÇiooqµsio¡q
µs/¡iooq ¡ov o¬ouôov, svio¿úsi ¡qv dv¡i/qµq kdi sÇdo¢d/içsi
¡q µs//ov¡ikq s¢dpµoyq ó/ov du¡ov ¬ou µd0divouµs. AuÇóvsi
¡qv ¬dpdyoyikó¡q¡d ¡ou d¡óµou o¡q ôou/sió ¡ou kdi ¡qv
ikdvó¡q¡d du¡oouykév¡pooqç ki dvó¬¡uÇqç ¡qç µvqµqç ¡ou, os
spydoidkoúç ¡oµsiç ó¬ou du¡ó d¬o¡s/oúv d¬dpdi¡q¡d
¬pooóv¡d
EXOPOΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ AEΝ EΙΝΑΙ ΤOΣO Η ΑΓΝOΙΑ OΣO ΤO
ΓEΓOΝOΣ OΤΙ ΑΓΝOOYME ΠΩΣ EXOYME ΑΓΝOΙΑ
Γ. KΑKEΣ ΣYΝΗOEΙEΣ …oq0ósi o¡o vd kóµouµs ¡iç kdkéç µdç
ouvq0sisç. Nd ¬spiopioouµs q vd kóµouµs ¡o kó¬vioµd, ¡o
¬o¡ó, vd ¬spiopioouµs ¡qv ¬ooó¡q¡d ¡ou ¢dyq¡oú dv é¿ouµs
¬póµ/qµd ¬d¿uodpkidç. …oq0ósi o¡o vd yivouµs ó¡oµd
opydvo¡ikó kd0oç kdi vd d//óÇouµs ouvq0sisç ¬ou ôsv sivdi
suspys¡ikéç yid µdç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 51
A. ΠPOΣΩΠΙKOΤΗΤΑΣ Zuv¡s/si o¡o vd Çs¬spóoouµs
ouµ¬/éyµd¡d kd¡ó ¡qç ¬pooo¬ikó¡q¡dç, ó¬oç ¢oµisç,
dvdo¢ó/sisç, é//siµq du¡o¬s¬oi0qoqç kdi s¬ikoivovidç µs ¡ouç
ó//ouç.
E. AΙΑΠPOΣΩΠΙKΩΝ ΣXEΣEΩΝ Oi o¿éosiç µdç µs ¡d
¬póoo¬d ¬ou µdç ¬spiµó//ouv, si¡s du¡ó sivdi ¬o/ú oiksid si¡s
ó¿i, yivov¡di kd/ú¡spsç µs ¡qv uio0é¡qoq ¡s¿vikov yid ¡qv
dvdçq¡qoq /úosov ¬poµ/qµó¡ov, ¬ou ¬qyózouv d¬' du¡éç ¡iç
o¿éosiç.
Η MEOOAOΣ ΣΙΛBΑ EΙΝΑΙ Η MOΝΗ EΠΙΣΤΗMOΝΙKΑ
ΑΠOAEAEΙΓMEΝΗ MEOOAOΣ ΣΤO ΝΑ BOΗOΗΣEΙ ΤOYΣ
ΑΝOPΩΠOYΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤYEOYΝ KΑΙ ΝΑ EΛEΓEOYΝ ΤΗΝ
ΑΠOΤEΛEΣMΑΤΙKΗ ΠPOBOΛΗ ΤΩΝ ΑΙΣOΗΣEΩΝ (ESP)
ΤO ΠΑPEΛOOΝ XΤΙZEΙ ΤO ΠΑPOΝ KΑΙ ΤO ΠΑPOΝ, ΤO
MEΛΛOΝ
Τì rurpyrtqµoto µou npooçíprì q Mí0oöoç ΣíKþo ov örv
í¿m npoþKqµoto;
Evspysi ¬po/q¬¡ikó, sÇdo¢d/izov¡óç odç kd/q uysid,
ouvdio0qµd¡ikq iooppo¬id, o¡d0spó¡q¡d o¡iç o¿éosiç odç µs
¡ouç ó//ouç, kd//ispysi ki svio¿úsi ¡ov ouvdio0qµd¡ikó odç
¬/oú¡o, ¬poo¢épov¡óç odç ¡q ôuvd¡ó¡q¡d vd µ¬opsi¡s vd
¬poo¢éps¡s µoq0sid o¡ouç dyd¬qµévouç odç. Zdç µoq0ósi vd
µs/¡ioos¡s ¡qv ¬oió¡q¡d ¡qç zoqç odç kdi vd duÇqos¡s ¡qv
ôqµioupyikó¡q¡ó odç dkóµq ¬spiooó¡spo.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 52
Mnoprí onoìooöqnotr vo öìöo¿trí tq Mí0oöo ΣíKþo
EKíy¿ou tou Νou;
Ndi. O¬oioôq¬o¡s ó¡oµo µs ¢uoio/oyikq voqµooúvq µ¬opsi vd
¡q ôiôd¿¡si. H q/ikid ôsv ¬dizsi kdvévd pó/o. Td ó¡oµd ¬ou
µpiokov¡di kó¡o d¬ó óµsoq id¡pikq ¬dpdko/oú0qoq ¬pé¬si vd
çq¡qoouv ¡qv éykpioq ¡ou yid¡poú ¡ouç yid vd
¬dpdko/ou0qoouv ¡d µd0qµd¡d.
ΓΙΑ ΠΑΙAΙΑ Ìôidi¡spq d¬q¿qoq é¿si q Mé0oôoç o¡d ¬diôió. Td
µoq0ósi o¡iç o¬ouôéç ¡ouç µs ¡o vd é¿ouv dvo¡spq
ouykév¡pooq, kd/ú¡spq µvqµq, µd0divouv vd ¬poypdµµd¡içouv
¡q 0s¡ikq okéµq, vd ¿pqoiµo¬oioúv ôqµioupyikó ¡q ¢dv¡doid
¡ouç kdi vd d¬ok¡oúv kd/éç ouvq0sisç. (u¬óp¿ouv siôikó
¡µqµd¡d yid ¬diôió)
Πóoo öìopkrí q Booìkq Σrìpó Mo0qµótmv; Zuvq0oç q
ôiôdokd/id yivs¡di s¬i ¡psiç ouvs¿óµsvsç qµépsç Hdpdoksuq,
Zóµµd¡o, Kupidkq d¬ó ¡iç 4 ¡o d¬óysuµd éoç ¡iç 10 ¡o µpóôu
¡qç Hdpdoksuqç svo ¡o Zóµµd¡o kdi ¡qv Kupidkq d¬ó ¡iç 10 ¡o
¬poi éoç ¡iç 10 ¡o µpóôu.
Eivdi ¬i0dvóv óµoç vd u¬ópÇsi kdi ôid¢ops¡ikó opópio
ôiôdokd/idç kd0oç kdi os ó//sç qµépsç ¡qç sµôoµóôdç
Τo µo0qµoto rívoì: E/sy¿óµsvq ¿d/ópooq (Kd¡d¬o/éµqoq
Ay¿ouç-Z¡psç-E/sy¿oç —¬vou-Ovsipov-Hovoks¢ó/ov)
Fsvikq Au¡oµs/¡iooq (Av¡iksiµsvikq s¬ikoivovid)…s/¡iooq
µvqµqç, …s/¡iooq Z¿éosov, Av¡d//dyq d¬ó Hspiopio¡ikó
Hio¡súo, …s/¡iooq Au¡osikóvdç, Oéoq Z¡ó¿ov, Ìkdvó¡q¡d
Eúpsoqç Aúosov, E/sy¿oç Zuvq0siov
A¬o¡s/soµd¡ikq Hpoµo/q ¡ov Aio0qosov (Y¬oksiµsvikq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 53
s¬ikoivovid Ek¬diôsuoq ¡qç ‡dv¡doidç)
E¢dpµooµévq A¬o¡s/soµd¡ikq Hpoµo/q ¡ov Aio0qosov
(Evópdoq- „iópdoq - Avó¬¡uÇq ESP).
KΑΝEΝΑΣ ΑΝOPΩΠOΣ AEΝ EΙΝΑΙ EΛEYOEPOΣ ΑΝ AEΝ
EΙΝΑΙ KYPΙOΣ ΤOY EΑYΤOY ΤOY
ΠpoíKruoq koì ovóntu{q tqç Mr0óöou ΣíKþo.
H µé0oôoç du¡q sivdi d¬o¡é/soµd spsuvov 22 s¡ov , d¬ó ¡o
1944 éoç ¡o 1966, ¬ou éyivdv d¬ó ¡ov Xooé Zi/µd, iôpu¡q kdi
¬pósôpo ¡ou ôis0voúç opydvioµoú, ¬ou kd0oôqysi ¡q
ôiôdokd/id ki sk¬diôsúsi siôikoúç ôdokó/ouç.
Eôpd sivdi ¡o Adpév¡o ¡ou TéÇdç ¡ov HHA. Z' du¡ó ¡d 22 ¿póvid
¡qç s¬io¡qµovikqç épsuvdç, o Xooé Zi/µd si¿s ¡qv u¬oo¡qpiÇq
¡ov kd/ú¡spov siôikov spsuvq¡ov Av kdi q µé0oôoç
o/ok/qpo0qks ¡o 1966, q épsuvd ouvs¿izs¡di µé¿pi kdi oqµspd.
H Mé0oôoç s¢dpµózs¡di os o¿o/sid, ¬dvs¬io¡qµid, voookoµsid,
koivovikó iôpúµd¡d k /.¬.
OΤΑΝ ΓΙΝEΙΣ EΠΙΤYXΗMEΝOΣ, AEΝ ΛEΣ ΠOΤE ΠΙΑ OΤΙ OΙ
ΑΛΛOΙ EΓΙΝΑΝ ΑΠO ΤYXΗ KΑΙ MOΝO EΠΙΤYXΗMEΝOΙ
Σr noìíç ¿mprç öìöóokrtoì q Mí0oöoç;
H µé0oôoç Zi/µd µoq0ó ¡o ó¡oµo vd dvd¬¡úÇsi ¬spiooó¡spo ¡iç
ôidvoq¡ikéç ¡ou ikdvó¡q¡sç, ¬ou sivdi dvskµs¡ó//su¡sç kdi ¡o
o0si vd ¡iç ¿pqoiµo¬oisi yid vd kd/u¡spéµsi ¡qv ¬oió¡q¡d ¡qç
çoqç ¡ou kdi vd /úosi kdipid ¬poµ/qµd¡d. Au¡q q µdoikq dp¿q
ékdvs ¡q µé0oôo vd sÇd¬/o0si os ó/o ¡ov kóoµo.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 54
Y¬óp¿ouv ó¡oµd ¬ou s¬i0uµoúv vd µs/¡iooouv ¡iç ôuvd¡ó¡q¡éç
¡ouç q vd Çs¬spóoouv ¬poµ/qµd¡d ¬ou sivdi koivó os ó/ouç.
Hpoµ/qµd¡d uysidç, µóp¢ooqç, ouvdio0qµd¡ikó, koivovikó,
s¬ikoivovidç µs ¡ouç ó//ouç.
Η EYΤYXΙΑ BPΙΣKEΤΑΙ MEΣΑ MΑΣ KΑΙ EΠΙΤYΓXΑΝEΤΑΙ
OΤΑΝ MΑOOYME ΝΑ EΛEΓXOYME ΤO ΝOY MΑΣ KΑΙ ΝΑ
ΤOΝ KΑΤEYOYΝOYME ΣΩΣΤΑ
Τo óy¿oç µnoprí vo rívoì koKó....
To óy¿oç sivdi kó¡i ¬ou µiovou˜s ó/oi ˜dç kó¬oisç o¡iy˜éç.
Eivdi o ¡pó¬oç ˜s ¡ov o¬oio ¡o oo˜d ˜dç ¬pos¡oi˜óçs¡di vd
dv¡iôpóosi d¬évdv¡i os d¬si/éç kdi kivôúvouç.
Hdpó/o ¬ou dkoúys¡di ¬dpóÇsvo, ¡o óy¿oç ˜¬opsi vd sivdi
kd/ó. Xopiç du¡ó, ôsv 0d ˜¬opoúod˜s vd dv¡iôpóoou˜s
d¬o¡s/so˜d¡ikó d¬évdv¡i os óyvoo¡sç kd¡do¡óosiç. A//ó
¬po¡d, dç ôoú˜s onó noú nqyó(rì to óy¿oç;
Fid vd kd¡d/óµou˜s d¬ó ¬oú ¬qyóçsi ¡o óy¿oç ¬pé¬si vd
yupioou˜s ¬ioo ˜spikéç ¿i/ióôsç ¿póvid. Z¡qv ¬pdy˜d¡ikó¡q¡d,
¬pé¬si vd yupioou˜s o¡qv s¬o¿q ¬ou oi ¬póyovoi ˜dç çoúodv
o¡d ôóoq. EÇdi¡idç ¡ov ¡ó¡s ouv0qkov, u¬qp¿s ¬óv¡d q d¬si/q
vd ¡ouç s¬i¡s0oúv q vd ¡ouç oko¡ooouv ¡d óypid çod.
Hpo¢dvoç, kó¡o d¬ó ¡é¡oisç ouv0qksç, ¿psióçov¡dv kó¬oiov
¡pó¬o yid vd ˜¬opoúv vd dv¡iôpóoouv kdi vd s¬içqoouv.
E¬ps¬s vd µps0si kó¬oioç ¡pó¬oç yid vd ˜¬opoúv vd
ôidio0óvov¡di ¡ov kivôuvo kdi vd svspyoúv ˜s ¡ov kd/ú¡spo
¡pó¬o - si¡s vd oko¡ooouv ¡o çoo kdi vd ¡o ¿pqoi˜o¬oiqoouv
yid ¡po¢q, si¡s vd ¡pd¬oúv os ¢uyq (d¬óôpdoq). Au¡ó /oi¬óv
¬ou ¿psióçov¡dv q¡dv ¡o óy¿o猌
To óy¿oç µoq0oúos ¡ouç ¬poyóvouç ˜dç vd dv¡i˜s¡o¬içouv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 55
¡ouç kivôúvouç. Hpos¡oi˜dçs ¡o oo˜d ¡ouç yid "ôpóoq". Xopiç
du¡ó, iooç kdi vd ˜qv si¿dv s¬içqosi.
Eu¡u¿oç, oi kivôuvoi ¬ou dv¡i˜s¡o¬içou˜s oq˜spd ôsv sivdi
iôioi. Y¬óp¿ouv s/ó¿io¡sç ¬i0dvó¡q¡sç vd µps0oú˜s d¬évdv¡i os
óypid çod o¡qv kd0q˜spivq ˜dç çoq. Hdpó/o ó˜oç ¬ou ôsv
é¿ou˜s ¡d iôid ¬poµ/q˜d¡d ˜s ¡ouç ¬poyóvouç ˜dç, ¡o oo˜d
˜dç ôsv é¿si d//óÇsi d¬ó ¡ó¡s. Akó˜d é¿ou˜s ¡d iôid
ouvdio0q˜d¡d kdi dkó˜d µiovou˜s óy¿oç. Td ¬poµ/q˜d¡d ˜dç
˜¬opsi vd sivdi ôid¢ops¡ikó, d//ó dkó˜d kdi oq˜spd sivdi kd/ó
vd µiovou˜s kónoìo óy¿oç, iôidi¡spd os kdivoúpyisç
kd¡do¡óosiç.
To Kíyo óy¿oç ˜¬opsi vd sivdi ¿pqoi˜o. M¬opsi vd ˜dç
µoq0qosi vd é¿ou˜s ¡qv d¬dppdi¡q¡q ôiéyspoq yid vd
svspyqoou˜s ˜s ¡ov kd/ú¡spo ôuvd¡ó ¡pó¬o. Fid ¬dpóôsiy˜d,
é¿ou˜s dkoúosi ¬o//éç ¢opéç ˜d0q¡éç vd é¿ouv óy¿oç /iyo ¬piv
¡iç sÇs¡óosiç, ¡ouç q0o¬oioúç ¬piv d¬ó ˜id ¬dpóo¡doq, ¡ouç
d0/q¡éç ¬piv d¬ó kó¬oio dyovd, k/¬. Fid ó/ouç du¡oúç, ¡o /iyo
óy¿oç sivdi d¬dppdi¡q¡o yid vd é¿ouv ¡q ˜éyio¡q ôuvd¡q
d¬óôooq.
Πótr yívrtoì to óy¿oç npóþKqµo;
Kó¬oioi óv0po¬oi é¿ouv óy¿oç os kd¡do¡óosiç ¬ou ôsv sivdi
d¬si/q¡ikéç q óyvoo¡sç (¬¿. o¡o o¬i¡i q o¡d µovid). A//oi
µiovouv u¬spµo/ikó óy¿oç kdi ôsv ˜¬opoúv vd
ôpdo¡qpio¬oiq0oúv kdvovikó. Z™ du¡q ¡qv ¬spi¬¡ooq, ¡o
u¬spµo/ikó óy¿oç s˜¬oôiçsi ¡qv kd0q˜spivq çoq. Av
Çdvdyupioou˜s yid /iyo o¡ouç ¬poyóvouç ˜dç, siôd˜s ó¡i du¡oi
si¿dv vd dv¡i˜s¡o¬ioouv ôid¢ops¡ikéç d¬si/éç d¬ó ¡iç ôikéç
˜dç. Aóyo ¡qç ¢úoqç sksivov ¡ov d¬si/ov, é¬ps¬s vd µiooouv
˜syó/o óy¿oç. To oo˜d ˜dç, ¬ou ôsv ôid¢épsi d¬™ ¡o ôikó ¡ouç,
˜¬opsi s¬ioqç vd µioosi ˜syó/o óy¿oç. A//ó du¡ó ôsv sivdi
d¬dppdi¡q¡o o¡iç ouv0qksç ¬ou s¬ikpd¡oúv oq˜spd. Mó/io¡d,
ó¡dv du¡ó ou˜µdivsi, ôsv sivdi kd0ó/ou ¿pqoi˜o.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 56
Eóv é¿ou˜s ¬o/ú óy¿oç os kd¡do¡óosiç ¬ou ôsv sivdi
d¬si/q¡ikéç q os kó¬oisç ouykskpi˜évsç kd¡do¡óosiç, ¡ó¡s sivdi
¬o/ú ¬i0dvó ¡o óy¿oç vd sivdi évd ooµdpó ¬póµ/q˜d. Av¡i vd
˜dç µoq0ó, s˜¬oôiçsi ¡q ¢uoio/oyikq ˜dç çoq.
Πoìo rívoì to oqµóöìo tou óy¿ouç;
Y¬óp¿ouv ¬o//ó oq˜óôid kdi ou˜¬¡o˜d¡d ¡ou óy¿ouç. Au¡ó
ouvq0oç ¬oiki//ouv d¬ó ó¡o˜o os ó¡o˜o. •¬oid kdi vd sivdi
ó˜oç, ˜¬opsi vd sivdi ¬o/ú dvqou¿q¡ikó.
Mspikó ¬dpdôsiy˜d¡d:
• ôuoko/id o¡qv dvd¬voq
• ¡d¿u¬d/˜id, iôpo¡dç, çd/óôd
• Çspó o¡ó˜d
• ¬óvoi ˜uov, ¬ovoké¢d/oç
• ôióppoid, ôuokoi/ió¡q¡d
• dvopsÇid
• dôuvd˜id ouykév¡pooqç
• ôuoko/id o¡ov ú¬vo
• é//siµq svôid¢épov¡oç yid osÇ.
Td ¬dpd¬óvo oiyoupd ôsv sivdi ˜id o/ok/qpo˜évq /io¡d
ou˜¬¡o˜ó¡ov ¡ou óy¿ouç. M¬opsi vd dvdyvopiosiç ˜spikó d¬™
¡d ôikó oou ou˜¬¡o˜d¡d o™ du¡q ¡q /io¡d. Av ó¿i, po¡qos ¡ov
0spd¬su¡q oou yi™ du¡ó ¬ou soú µiovsiç. Td ôikó oou sivdi
¬o/ú ¬i0dvó vd d¬o¡s/oúv ¡ov ¡pó¬o ¬ou dv¡iôpó ¡o ôikó oou
oo˜d d¬évdv¡i os kó¬oio kivôuvo q d¬si/q. Ho//ó ó¡o˜d
dvdyvopiçouv ¬oç kó¬oid ou˜¬¡o˜d¡d s¬dvd/d˜µóvov¡di
ouvé¿sid. Ho/ú o¬óvid kó¬oio ó¡o˜o µiovsi óKo ¡d ¬dpd¬óvo
ou˜¬¡o˜d¡d.
Ho//ó d¬™ du¡ó ¡d ou˜¬¡o˜d¡d ˜¬opsi vd s˜¢dvio¡oúv ki d¬ó
ó//sç di¡isç, ¬épd d¬™ ¡o óy¿oç. Fid ¬dpóôsiy˜d, ó¡dv é¿siç
ypi¬¬q, ˜¬opsi vd dio0óvsodi dôúvd˜oç, év¡doq ˜uov q
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 57
çd/óôsç. •¡dv o ¬d0o/óyoç oou s¬i˜évsi ¬oç ôsv u¬óp¿si
kó¬oid opydvikq di¡id yid ¡o ¬póµ/q˜d oou, ¡ó¡s ˜¬opsi vd
é¿siç kó¬oio /óyo vd s¬ioks¢0siç évdv µu¿o/óyo. .sv 0d é¬ps¬s
¬o¡é vd d¬oôiôsiç ¡d o¬oidôq¬o¡s opydvikó ou˜¬¡o˜d¡d o¡o
óy¿oç d¬ó ˜óvoç oou, ¿opiç ¬po¡d vd é¿siç ou˜µou/su¡si ¡ov
yid¡pó oou.
•¡dv ¡o óy¿oç ôidpksi ¬o/ú kdipó os kó¬oio ó¡o˜o, ¡ó¡s sivdi
¬i0dvó vd oks¢0si ¬oç é¿si kó¬oid ooµdpq µu¿id¡pikq q
¬d0o/oyikq do0évsid. Au¡ó ôsv sivdi d/q0sid. Td ou˜¬¡o˜d¡d
˜¬opsi vd sivdi ôuoópso¡d, d//ó oiyoupd ôsv sivdi s¬ikivôuvd.
Kdvévdç ôsv é¿si ¬s0óvsi d¬ó óy¿oç kdi ˜óvo.
Td ou˜¬¡o˜d¡d ¬ou é¿siç ˜¬opsi vd os ¢oµiçouv, d//ó
• ôsv oq˜divouv ó¡i siodi ooµdpó óppoo¡oç,
• ôsv oq˜divouv ó¡i 0d kd¡dppsúosiç q 0d ¬ó0siç
kdpôidkq ¬pooµo/q, kdi
oiyoupd ôsv oq˜divouv ¬oç 0d ¡ps/d0siç.
Eivdi oiyoupo ¬oç kó¬oid o¡iy˜q ¡d ou˜¬¡o˜d¡d 0d
d¬o˜dkpuv0oúv q 0d ˜sio0oúv (iooç ouv¡o˜ó¡spd d¬™ ó¡i
vo˜içsiç). Nd 0u˜óodi ¬oç ó/oi ˜dç µiovou˜s óy¿oç. A¬/ó soú
é¿siç ¬spiooó¡spo óy¿oç kdi, iooç, os ¬spiooó¡spsç
¬spi¬¡oosiç.
Γìotí í¿m outó to npóþKqµo;
Kó¬oid ó¡o˜d ˜¬opoúv vd 0u˜q0oúv ¡qv ¬po¡q ¢opó ¬ou
s˜¢dvio¡qks ¡o óy¿oç ¡ouç. šooç kdi oú vd ˜¬opsiç vd 0u˜q0siç
¡qv ¬po¡q ¢opó ¬ou évioosç óy¿oç - ¬ou sioouv, ˜s ¬oioúç, ¡i
dkpiµoç dio0óv0qksç, k/¬. Zu¿vó, ó˜oç, sivdi ôúoko/o vd ¬si
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 58
kdvsiç ¬ó¡s dkpiµoç s˜¢dvio¡qks ¡o óy¿oç ¡ou yid ¬po¡q ¢opó.
Zuvq0oç sivdi dkó˜d ôuoko/ó¡spo vd ¬si kdvsiç ¡ouç /óyouç
yid ¡ouç o¬oiouç s˜¢dvio¡qks. Akó˜d kdi dv sivdi os 0éoq
kó¬oioç vd ¬pooôiopiosi ¡iç di¡isç, sivdi ôúoko/o vd sÇqyqosi
yid ¬oió /óyo ¡o óy¿oç ouvs¿içsi vd s˜¢dviçs¡di. Ti sivdi du¡ó
¬ou ¬pokd/si ¡d ou˜¬¡o˜d¡d ouvé¿sid;
Eivdi d/q0sid ¬oç du¡ó ¬ou ôid¡qpsi ¡o óy¿oç sivdi ˜id osipó
d¬ó ¢dú/ouç kúk/ouç ¬ou é¿ouv o¿éoq ˜s ¡ov ¡pó¬o okéµqç
¡ou d¡ó˜ou. Evdç ˜syó/oç µd0˜óç dvqou¿idç kdi ¬/q0oç
dpvq¡ikov ouvdio0q˜ó¡ov kóvouv ¡o ó¡o˜o vd ok颡s¡di
ouvé¿sid ¡d ¬poµ/q˜d¡d ¬ou dv¡i˜s¡o¬içsi, ¡o iôio ¡o óy¿oç
(ôq/. ¡d ou˜¬¡o˜d¡d ¬ou s˜¢dviçov¡di), kd0oç s¬ioqç ¡qv
du¡o¬s¬oi0qoq ¡ou, ¡ov kóo˜o yúpo ¡ou kdi ¡q çoq ¡ou
ysvikó¡spd.
Η Αvtìµrtmnìoq tou óy¿ouç
Hd/dió¡spd, ¡o óy¿oç dv¡i˜s¡o¬içó¡dv ¬spiooó¡spo ˜s
¢dp˜dko/oyid, d//ó q ™ouvq0sid™ kdi q ™sÇóp¡qoq™ ¬ou
ouvoôsúsi ¡q ¢dp˜dko/oyid, ékdvdv du¡oú ¡ou siôouç ¡q
0spd¬sid /iyó¡spo s¬i0u˜q¡q. A//sç 0spd¬sisç sivdi
¬spiooó¡spo d¬o¡s/so˜d¡ikéç o¡qv dv¡i˜s¡o¬ioq ¡ov
ou˜¬¡o˜ó¡ov kdi é¿ouv ˜dkpo¿póvid ôiópksid. Zuykpi¡ikéç
˜s/é¡sç éôsiÇdv ¬oç q ¬io d¬o¡s/so˜d¡ikq ˜é0oôoç oq˜spd
sivdi q yvmoìokq-ouµnrpìçopìotìkq (ΓΣ). Au¡q q ¬pooéyyioq
µdoiçs¡di os ˜id osipó d¬ó ¡s¿vikéç ¬ou kd0ispo0qkdv d¬ó
s¬io¡q˜ovikéç kdi k/ivikéç ˜s/é¡sç ¡d ¡s/su¡did 30 ¿póvid. M™
du¡q ¡qv ˜é0oôo, soú kdi o 0spd¬su¡qç 0d ôou/éµs¡s ˜dçi yid
vd ¬s¡ú¿s¡s ¡ov o¡ó¿o odç. Od ˜ó0siç kdivoúpyiouç ¡pó¬ouç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 59
okéµqç kdi ou˜¬spi¢opóç ¬ou 0d sivdi ¬spiooó¡spo
psd/io¡ikoi, d¬o¢súyov¡dç ¡iç ¬d/diéç -˜q psd/io¡ikéç-
ouvq0sisç. Od ˜ó0siç yid ¡q ¢úoq ¡ou óy¿ouç kdi ¬oç du¡ó
skôq/ovs¡di os oévd, ¬oç vd kd¡d¬o/s˜qosiç ¡ouç ¢óµouç ¬ou
¬i0dvó é¿siç, ¡s¿vikéç ¬ou 0d os µoq0qoouv vd dio0óvsodi
/iyó¡spq év¡doq kdi ¬spiooó¡spo 0óppoç ó¡dv 0d
dv¡i˜s¡o¬içsiç kd¡do¡óosiç o¡iç o¬oisç ôsv vio0siç óvs¡d.
H dp¿q ¡qç FZ 0spd¬sidç örv sivdi "q ôúvd˜q ¡qç 0s¡ikqç
okéµqç". Ms ¡q FZ 0spd¬sid ôsv ˜d0divou˜s ˜óvo ¬oç vd
si˜do¡s 0s¡ikoi, d//ó d¬ok¡oú˜s ¡qv ikdvó¡q¡d vd
dv¡i˜s¡o¬içou˜s ¡óoo ¡iç kd¡do¡óosiç ¬ou ôsv ˜¬opoúod˜s vd
dv¡i˜s¡o¬ioou˜s ¬piv, óoo kdi ¡iç ¬i0dvéç óo¿q˜sç kd¡do¡óosiç
o¡o ˜é//ov. Hpé¬si vd d¬oôs¿¡oú˜s kdi vd kd¡d/óµou˜s ¡ov
¡pó¬o ˜s ¡ov o¬oio dv¡iôpoú˜s o' du¡éç ¡iç kd¡do¡óosiç. Hpé¬si
vd 0u˜ó˜do¡s ó¡i du¡éç sivdi dv0po¬ivsç dv¡iôpóosiç. Hdpó/d
du¡ó, ˜s¡ó d¬' ¡qv dp¿ikq ˜dç dv¡iôpdoq, sóv ¡d ouvdio0q˜d¡d
˜dç ¬dpd˜évouv dpvq¡ikó, 0d ¬pé¬si vd ¬poo¬d0qoou˜s vd ¡d
o¡d˜d¡qoou˜s d¬ó ¡o vd ˜dç kupidp¿oúv
Αutoyvmoío: Η otpoçq onó to ooqµovto oto oqµovtìkó
koµµótì tqç (mqç...
Zu¿vó oi oúy¿povoi óv0po¬oi
d¬oµdkpuvóµdo¡s d¬ó ¡qv du0sv¡ikq µdç
µoú/qoq, ¡qv µoú/qoq ¡qç †u¿qç kdi ¡iç
kd0oôqyq¡ikéç ¡qç dp¿éç. ƒoúµs o› évdv
µido¡ikó kóoµo, ¬ou ¿dpdk¡qpiçs¡di d¬ó ¡qv
Šdvóykq‹ yid ypqyopq s¬i¡u¿id...
Avd¬¡úoos¡di µéod µdç µid dio0qoq µidoúvqç, kdi ¬o/ú ou¿vó
é¿ouµs ¡qv ¡óoq vd çoúµs u¬o ¬isoq. Z› du¡óv ¡ov kiksovd ¡ou
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 60
ôidpkoúç du¡oµd¡ioµoú ¬o//ó ¬póyµd¡d o¡q çoq µdç µoióçouv
s¬siyov¡d, ¬dpó/o ¬ou ôsv sivdi oqµdv¡ikó.
Hio¡súo ó¡i sóv dp¿ios¡s vd so¡ióçs¡s ¡qv ¬pooo¿q odç o¡iç ¬io
oqµdv¡ikéç ¬/supéç ¡qç çoqç odç, du¡q q ¢divoµsvikó
dkd¡dµó¿q¡q dio0qoq ¡ou s¬siyov¡oç 0d µsiovs¡di ó/o kdi
¬spiooó¡spo, kdi 0d vioos¡s ó¡i Çdvdé¿s¡s ¡ov é/sy¿o ¡qç çoqç
odç, q o¬oid 0d dp¿iosi vd d¬ok¡ó Çdvó véo vóqµd.
Fid µévd ¬pooo¬ikó, ¡d ¬póyµd¡d ¬ou é¿ouv d/q0ivq oqµdoid
o¡q çoq sivdi q ôqµioupyid ikdvo¬oiq¡ikov o¿éosov, q svio¿uoq
ó//ov dv0po¬ov, q dvó¬¡uÇq svóç opóµd¡oç o¡q çoq kdi q
ouvs¿qç ¡po¢oôó¡qoq ¡ou, kd0oç s¬ioqç kdi q kd¡d/u¡ikqç
oqµdoidç s¬d¢q µs ¡qv µu¿q µou.
Oi oqµdv¡ikoi ¡oµsiç o¡q çoq µdç sivdi ¡éoospiç: o ooµd¡ikóç, o
voq¡ikóç, o koivovikóç kdi o ¬vsuµd¡ikóç. Eóv s¬i/éÇs¡s vd
so¡ióos¡s ¡qv ¬pooo¿q odç o›du¡oúç ¡ouç ¡éoospiç ¡oµsiç, 0d
dvdyvopios¡s o¡dôidkó ¬óod ¬o//ó sivdi ¡d ¬póyµd¡d o¡q çoq
odç ¬ou ôsv é¿ouv ouoido¡ikq oqµdoid, kdi dv¡io¡oi¿d, os ¬óod
¬o//ó µ¬opsi¡s vd ¬si¡s ó¿i.
H d/q0sid sivdi ó¡i q d¬ó¢doq vd s¬iµsivs¡s o¡o oqµdv¡ikó dv¡i
vd sµµévs¡s o¡d ôq0sv Šs¬siyov¡d‹ ¡qç kd0qµspivo¡q¡dç sivdi
µid ôúoko/q ôidôikdoid. Oi óv0po¬oi vio0ouv óµo/d ¿opiç ¡qv
¬isoq ¡qç kd0qµspivó¡q¡dç o¡qv o¬oid é¿ouv s0io¡si, kdi
µó/io¡d ôsi¿vouv vd é¿ouv ¬óvouç d¬sÇóp¡qoqç ó¡dv s¬i/éyouv
vd d¬oµdkpuv0oúv d¬ó ¡iç ouv0qksç ¬isoqç. A¬› ¡q o¡iyµq
óµoç ¬ou dp¿ios¡s vd s¬iksv¡povso¡s o¡o oqµdv¡ikó, ¡d o¢é/q
¬ou 0d d¬okoµios¡s 0d sivdi ¬o//ó kdi 0d ¬óps¡s µsyó/q
ikdvo¬oiqoq d¬ du¡q odç ¡qv s¬i/oyq.
H 0spd¬su¡ikq /oyo¡s¿vid é¿si, kd¡ó ¡q yvoµq µou, s¬iµsivsi
u¬spµo/ikó o¡qv dvó/uoq kdi ¡qv kd¡dvóqoq ¡ov µu¿ikov µdç
¡pduµó¡ov d¬ó kdko¬oiqosiç ¡qç ¬diôikqç q/ikidç, svo é¿si
u¬o¡iµqosi ¡qv ikdvó¡q¡d ¡ou dv0po¬ou vd ¬/ou¡içsi ¡qv çoq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 61
¡ou ÷0pé¢ov¡dç ¡qv †u¿q ¡ou- kd¡doksuóçov¡dç évd
¬pooo¬ikó ópdµd yid ¡ov sdu¡ó ¡ou.
Eiµdi oiyoupoç ó¡i ¡o ópdµd sivdi d¬sipoç µsyd/ú¡spo kdi
io¿upó¡spo d¬ó ¡d ¡pdúµd¡d ¬ou kouµd/óµs. E¿ouµs µéod µdç
¡qv -sv ôuvóµsi- dvsÇóv¡/q¡q ikdvó¡q¡d vd ¬pdyµd¡o¬oiqoouµs
du¡ó ¡o ópdµd kdi vd sÇd/siµouµs ó,¡i kouµd/óµs kdi ¡o é¿ouµs
s¬i¡péµsi vd /si¡oupyqosi µé¿pi oqµspd oç ¡po¿o¬éôi o¡qv
soo¡spikq µdç ôúvdµq. „sv svvoo ó¡i siµdi dv¡i0s¡oç o¡iç
µoq0q¡ikéç ouvé¬sisç ¡qç ouvsiôq¡o¬oiqoqç ¬ou ¬poép¿s¡di oç
d¬o¡é/soµd ¡qç µu¿o0spd¬sidç. A¬/oç ôsv voµiço ó¡i kdvsiç
¬pé¬si vd s¬dvd¬du¡si o› du¡qv ¡qv ouvsiôq¡o¬oiqoq. „sv
¬pé¬si oú¡s q okéµq µdç, oú¡s kd¡› s¬ék¡doq q çoq µdç vd
¬dpdµsivsi ¬pooko//qµévq o› du¡qv ¡qv ¬spiopioµévq sikóvd.
Hpé¬si vd µó0ouµs vd ôivouµs ¿opo o¡iç du0sv¡ikéç dvóyksç
¡qç †u¿qç. Au¡ó sivdi ¬ou ¡s/ikó d//óçsi kdi 0spd¬súsi ¡ouç
dv0po¬ouç.
Τo (qtqµo tou gu¿oKoyìkoú çóþou koì nmç vo tov
ovtìµrtmníortr
Evdç d¬o ¡ouç µsyd/ouç s¿0poúç ¡ou
dv0po¬ou sivdi o ¢óµoç. •oo /iyó¡spo ¢óµo
é¿si kdvsiç, ¡óoo ¬spiooó¡spo uysid kdi
µu¿ikq dpµovid 0d µiovsi o¡q çoq ¡ou. To
ouoido¡ikó ¬póµ/qµd ¡qç dv0po¬ó¡q¡dç sivdi
vd d¬d//dysi d¬› ¡ov ¢óµo.
•¡dv ôsv vio0siç ¢óµo yid µid kd¡óo¡doq, ¡ó¡s du¡q ôsv µ¬opsi
vd os µ/óµsi. Hpé¬si µéµdid vd 0uµóodi ó¡i ¬o/ú ou¿vd os
kd¡d/dµµóvsi o ¢óµoç µs u¬oouvsiôq¡o ¡pó¬o, ¿opiç ôq/dôq
vd ¡ov dv¡i/dµµóvsodi. Au¡ó ¬ou ôsv ¬pé¬si vd Çs¿vóç sivdi ó¡i
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 62
o çóþoç «µnKoçóprì». Av ¡ov dv¡iµs¡o¬iosiç µs µóoq du¡qv
¡qv sv0úµqoq, ¡ó¡s o ¢óµoç ôid/ús¡di.
O ¢óµoç ôqµioupysi¡di ouvq0oç mç npoonó0rìo tou vou vo
rKíy{rì to µíKKov, ¡o µé//ov yid ¡o o¬oio ¡o µovo ¬ou Çépouµs
sivdi o¡i ... ôsv u¬óp¿siŒŒ A¢oú ¡o ¬dps/0óv µóvo u¬qpÇs ÷
ôq/dôq ôsv u¬óp¿si oqµspdŒ- kdi ¡o µé//ov ôsv é¿si ép0si
dkóµd, o µovdôikóç ¿póvoç, o¡ov o¬oio çoúµs ¡qv çoq µdç sivdi
¡o ¬dpóvŒ
O kd/ú¡spoç ¡pó¬oç vd dv¡iµs¡o¬ios¡s ¡ouç µu¿o/oyikoúç odç
¢óµouç kdi ¡d ¬poµ/qµd¡d ¬ou sk¬qyóçouv d¬› du¡oúç, sivdi
vo koKKìrpyqortr µr0oöìkó tqv rníyvmoq, koì tqv rnoçq
ooç µr tov romtrpìkó ooç nopotqpqtq.
Z¡qv ouoid, ó/oi µdç yvopiçouµs, ¬oç ó,¡i ki dv kóvouµs, ó¡i ki
dv dio0dv0oúµs, ó,¡i ki dv oks¢¡oúµs, u¬óp¿si kó¡i µsod µdç,
Škó¬oioç‹ ¬ou ¬dpd¡qpsi ¡d ¬óv¡d. Av o vouç µdç, dv¡i vd
¬poo¬d0si vd s/éyÇsi µid okéµq µdç µs ó//sç okéµsiç ÷¬ou
o¿sôov ¬óv¡d d¢opoúv ¡o ¬dps/0óv kdi ¡o µé//ov, ôq/dôq
¿povikéç ¬spioôoi ¬ou ôsv u¢io¡dv¡di o¡qv ouoid ¡qç çoqç
µdçŒ- µs¡dkivq0si o› du¡óv ¡ov Š¬dpd¡qpq¡q‹, ¡ó¡s 0d ôoúµs ó¡i
q d¡µoo¢dipd ¡ou ¢óµou sÇd¢dviçs¡di, kdi ¡q o¡iyµq ¬ou o
¢óµoç ¬dúsi vd sivdi ¬dpov, o¡dµd¡ósi kdi q dvóykq µdç yid
é/sy¿oŒ
Kó¬oioi ¬io¡súouv o¡i ¡o dv¡i0s¡o ouvdio0qµd ¡qç Ayó¬qç sivdi
¡o µiooç. Au¡ó ôsv sivdi d/q0sid: O dv¡i¬oôdç ¡qç Ayó¬qç sivdi
o ¢óµoçŒ ‡dv¡do¡si¡s ¡ov sdu¡ó odç odv évd óôsio µ¬oukó/i.
Av s¬i/éys¡s kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç çoqç odç vd ysµiçs¡s ¡o
Šµ¬oukó/i‹ odç µs ¢óµo, ¡ó¡s ôsv 0d ¬spioosúsi kd0ó/ou
¿opoç yid ¡qv Ayó¬q. Av¡i0s¡d, sóv ŠdvoiÇs¡s‹ ¡o Šµ¬oukó/i‹
odç kdi ¡o ysµiçs¡s, os kó0s sukdipid, µs Ayó¬q, ¡ó¡s ôsv 0d
u¬óp¿si kd0ó/ou ¿opoç µéod odç yid vd dvd¬¡u¿0si o ¢óµoçŒ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 63
BrKtìmotr tqv öìó0roq, tqv rnìkoìvmvío, koì tqv
onoöotìkótqtó ooç otqv Epyooío ooç
H d/q0sid sivdi ó¡i, ó¬oç ó/oi µ¬opoúµs vd
kd¡d/óµouµs, q d//dyq o¡q çoq svóç d¡óµou,
q o¡qv d¬o¡s/soµd¡ikó¡q¡d µidç oµóôdç
dv0po¬ov ÷ó¬oç sivdi o ¿opoç ¡qç spydoidç
µdç- µ¬opsi vd ép0si sóv ¡o ó¡oµo d//óÇsi ¡ov
¡pó¬o ¬ou µ/é¬si ¡qv çoq, q sóv dp¿iosi vd
ouµ¬spi¢éps¡di ôid¢ops¡ikó, q sóv ouµµoúv kdi ¡d ôuo
¡du¡ó¿povd.
Fid vd ouµµoúv óµoç oi ôúo ¬dpd¬óvo ¬po•¬o0éosiç, ¬pé¬si
¡o ó¡oµo vd dp¿iosi vd so¡ióçsi ¡qv ¬pooo¿q ¡ou o¡iç
Šs¬i¡u¿isç‹ ¡ou, -kdi ó¿i o¡iç d¬o¡u¿isç ¡ou- o›du¡ó ôq/dôq ¬ou
é¿si kd¡d¢épsi o¡o ¬dps/0óv oç ó¡oµo, q oç µé/oç µidç oµóôdç
spydoidç. E¡oi, µd0divsi vd dvdyvopiçsi ¡iç kpuµµévsç ¡ou
ôuvóµsiç ki dÇisç, dp¿içsi vd dÇio/oysi ¡d ¿dpdk¡qpio¡ikó ¡qç
¬pooo¬ikó¡q¡óç ¡ou ¬ou ¡o é¿ouv µoq0qosi µé¿pi oqµspd vd
s¬iµioosi kdi vd dvdôsi¿¡si o¡ov spydoidkó ¡ou ¿opo, kdi vd
s¬ikoivovsi µs ¡ov sdu¡ó ¡ou kdi ¡ouç ó//ouç ouvdôép¢ouç ¡ou
µs µsyd/ú¡spq dioioôoÇid.
Au¡q dkpiµoç q dvdçq¡qoq ¡ov Š¢o¡sivov sÇdipéosov‹ o¡qv
s¬dyys/µd¡ikq çoq ¡ov dv0po¬ov -¬ou sioóysi q ouo¡qµikq
okéµq o¡qv µpd¿sid ouµµou/su¡ikq- dvdôsikvúsi ¡qv Šs¬i¡u¿id‹
odv ¡o Šk/siôi‹ yid ¡q ôidµóp¢ooq véov ¬io /si¡oupyikov
ouµ¬spi¢opov o¡ov s¬dyys/µd¡ikó ¿opo, ¬ou ôivouv /úosiç,
yid¡i d¬/ó du¡éç oi iôisç oi ouµ¬spi¢opéç sivdi oi Š/úosiç‹ ¡ov
¬poµ/qµó¡ov ¬ou dv¡iµs¡o¬içouµsŒ
H dioióôoÇq du¡q µé0oôoç ¬poo¢épsi évd d¬o¡s/soµd¡ikó
spyd/sio ¬dpéµµdoqç os µikpó & µsyó/d ouo¡qµd¡d, ôq/dôq os
oikoyévsisç, os s¬i¿sipqosiç, o¿o/sid, ki opydvioµoúç, µs o¡ó¿o
¡qv dÇio¬oiqoq ¡ov ço¡ikov ôuvóµsov dvó¬¡uÇqç -µéod d¬ó
¡qv ouvspydoid ¡ou ouµµoú/ou µs ¡d sµ¬/skóµsvd o¡o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 64
oúo¡qµd q opydvioµó µé/q- ¡qv µs/¡iooq ¡qç s¬ikoivovidç, ¡qç
dúÇqoqç ¡qç ôqµioupyikó¡q¡dç kdi ¡qç ¬dpdyoyikó¡q¡dç, µéod
d¬ó ¡qv dvóôsiÇq ¡ou du¡oosµdoµoú ¡ov spydçoµévov, µs
¡s/ikó o¡ó¿o ¡qv d¬s/su0épooq ¡ov kpuµµévov ôuvd¡o¡q¡ov
¡ouç.
Oì þóorìç tou noponóvm 0rmpqtìkoú µovtíKou rívoì oì
r{qç:
• Kó0s ¬póµ/qµd sivdi évd dvsk¬/qpo¡o óvsipoŒ
• Aç oks¢¡oúµs /oi¬óv évd ¬póµ/qµd... Hoio sivdi ¡o
dvsk¬/qpo¡o óvsipo ¬ioo d¬›du¡ó; ...
• M¬opoúµs dv¡i vd µi/qoouµs yid ¡o ¬póµ/qµd vd µi/óµs
yid ¡qv /úoq ¡ou;Œ
• Oi /éÇsiç sivdi iôidi¡spd oqµdv¡ikéç. H y/oood ôsv
dv¡i¬pooo¬súsi ¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d, ....¢¡ió¿vsi ¡qv
¬pdyµd¡ikó¡q¡d. Oi /éÇsiç ¢¡ió¿vouv ¡ov kóoµo, ¡d
ouvdio0qµd¡d. Oi /éÇsiç ¬ou ¿pqoiµo¬oioúµs yid vd
¬spiypóµouµs dÇisç ôqµioupyoúv évdv ó//o kóoµo.
• H AÇid sivdi ¬poo0q¡ikq „úvdµq. •¬oioç ¬io¡éµsi o›du¡qv
0d ¡qv ¢¡óosi.
• H y/oood ¡ov ovsipov ¿pqoiµo¬oisi ¡qv 0s¡ikq svépysid
kdi ¡ov sv0ouoidoµó.
• H y/oood ¡ov o¡ó¿ov ôqµioupysi u¬o¿psoosiç kdi µópq.
• Mó0s¡s vd sk¢póçso¡s o¡iç ouvspydoisç µdç o¡ov
spydoidkó µdç ¿opo µs µóoq ¡d óvsipd kdi ¡iç dÇisç odç.
• Mqv ovsipsuóµdo¡s d¬/ó, d//ó µs /s¬¡oµépsisç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 65
• Hiéo¡s ¡ov sdu¡ó odç vd µi/qosi yid ¡qv /úoq. M›du¡óv ¡ov
¡pó¬o d//óçsi oiyó ÷oiyó kdi o ¡pó¬oç okéµqç odç, yid¡i é¡oi
¿pqoiµo¬oisi¡s ó//d µépq ¡ou syks¢ó/ou odç, ôqµioupysi¡s
ó//d ouvdio0qµd¡d, ó//sç opµovikéç ôuvd¡ó¡q¡sç.
• Zúµ¢ovd µs épsuvsç, oi ¬spiooó¡spoi d¬ó µdç
µd0divouµs ¬spiooó¡spo d¬ó évd ¬dpóôsiyµd ¬ou µdoiçs¡di os
0s¡ikéç évvoisç, ó¬oç q dvóôsiÇq ikdvo¡q¡ov kdi dÇiov, ¬dpó
d¬ó kó¬oio dpvq¡ikó, ¬ou ôioykovsi ¡qv ú¬dpÇq svóç
¬poµ/qµd¡oç.
• O ¡pó¬oç µs ¡ov o¬oio koi¡óµs ¡d ¬póyµd¡d yúpo µdç
sivdi q µóoq yid vd ôqµioupyqoouµs ¡ov kóoµo. Eóv o ¡pó¬oç
du¡óç sivdi 0s¡ikóç ¡ó¡s kdi o kóoµoç 0d sivdi 0s¡ikóç.
Au¡q, µéµdid, q ¬poo¬ó0sid ¿psióçs¡di sÇoiksiooq o¡ov
kdivoúpyio ¡pó¬o okéµqç kdi ouµ¬spi¢opóç. M¬opoúµs vd
Çskivqoouµs o kd0évdç µdç d¡oµikó ÷s¢dpµóçov¡dç kó¬oisç
d¬ó ¡iç ¬dpd¬óvo iôésç dp¿ikó o¡qv kd0qµspivq µdç çoq µs
¡ouç ¢i/ouç kdi ¡qv oikoyévsió µdç, kdi kd¡ó¬iv o¡ov spydoidkó
µdç ¿opo- kdi ¬dpó//q/d vd dvdçq¡qoouµs µéod d¬ó
osµivópid kdi siôikó ¬poypóµµd¡d sk¬diôsuoq o¡iç ¡s¿vikéç
du¡éç d¬ó siôiksuµévouç ouµµoú/ouç o¡qv ¬dpd¬óvo
µs0oôo/oyid.
Ki dv dvdpo¡q0si¡s ôidµóçov¡dç ¡d ¬dpd¬óvo: ŠM¬opsi vd
u¬óp¿si ópdys dioioôoÇid os µid ¡óoo ço¢spq s¬o¿q;...‹, q
d¬óv¡qoq sivdi ó¡i -ki óµoç-, µs µóoq ¡d ¬opioµd¡d oúy¿povov
spsuvov ¬óvo o¡qv dv0po¬ivq ouµ¬spi¢opó, o kóoµoç
svôid¢éps¡di kupioç yid ¡iç 0s¡ikéç io¡opisç, ki ó¿i yid ¡iç
dpvq¡ikéç. „sç ki d¬ó ¡ov sdu¡ó oou... •¡dv dkoúosiç q
ôidµóosiç µid kd/q io¡opid, os s¬qpsóçsi ooµd¡ikó, ¬piv dkóµd
os s¬qpsóosi ouvdio0qµd¡ikó, q µu¿ikó. M¬opsiç vd ¡du¡io¡siç,
vd ¿dpsiç, vd ¬dpdôsiyµd¡io¡siç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 66
Ms ó//d /óyid, io¿úsi yid µdç ¡ouç dv0po¬ouç du¡ó ¬ou
d¬okd/oúµs Šq/io¡po¬ikq dp¿q‹: •/oi µdç ouµ¬spi¢spóµdo¡s
ó¬oç ¡d q/io¡pó¬id,.... ¬po¡iµoúµs vd o¡ps¢óµdo¡s ¬poç ¡o
¢oç, ¡ov œ/io....

Τo npmto þqµoto yìo vo kóvrtr to óvrìpó ooç
npoyµotìkótqto:
• A¢ispoo¡s /iyo d¬›¡ov s/sú0spo odç ¿póvo yid vd
kd¡dypóµs¡s ¡o óvsipó odç. Hpooo¿qŒ Mqv µ¬spôsús¡s ¡d
óvsipd µs ¡ouç o¡ó¿ouç odç. A¢qo¡s ¡qv ¢dv¡doid odç vd odç
oôqyqosi, ¿opiç ¬spiopioµoúç. Z¡d óvsipd ó/d sivdi ôuvd¡ó kdi
s¬i¡pé¬ov¡diŒ
• Po¡qo¡s ¡ov sdu¡ó odç ¬ou 0é/si vd µpioks¡s
s¬dyys/µd¡ikó os ¬év¡s ¿póvid d¬ó ¡opd; ‡dv¡do¡si¡s µs
/s¬¡oµépsisç ¡o s¬óyys/µd, ¡o ¬spiµó//ov ¡qç spydoidç odç
(óv0po¬oi & ouv0qksç), ¡ov ¿opo, kdi ¡o dv¡iksiµsvó odç.
• Hoid sivdi oqµspd ¡d ¬póyµd¡d o¡q ôou/sió odç ¬ou odç
ôivouv ¿dpó ki sv0ouoidoµó; Hoisç sivdi oi kd¡do¡óosiç ¬ou odç
ôivouv su¢opid kdi duÇóvouv ¡qv svépysid µéod odç svo
ôou/sús¡s; Hoisç d¬›du¡éç 0d 0é/d¡s vd odç ouµµdivouv
ou¿vó¡spd; Hoisç d¬›du¡éç d¬o¡s/oúv µépoç ¡ou ovsipou odç;
• ‡pov¡io¡s óoo ¬spvósi d¬ó ¡o ¿épi odç vd kóvs¡s
ou¿vó¡spd, o¡ov spydoidkó odç ¿opo, svépysisç ¬ou odç
ysµiçouv µs çov¡óvid kdi odç svspyo¬oioúv.
Tó¡s 0d ôsi¡s ¬oç 0d dp¿ios¡s vd sk¡iµó¡s ¬spiooó¡spo ¡ov
sdu¡ó odç, 0d sio¡s ¬io dyd¬q¡oi d¬ó ¡ouç ouvdôép¢ouç odç,
oi ¬po€o¡óµsvoi odç 0d odç s¬iôokiµóçouv kdi 0d odç
dv¡dµsiµouv ou¿vó¡spdŒ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 67
• Ouµq0si¡s kó¬oisç o¡iyµéç d¬ó ¡o ¬dps/0óv odç ¬ou odç
ékdvdv vd dio0óvso¡s ¬spq¢dvoi yid ¡ov sdu¡ó odç. Hoisç q¡dv
oi ikdvó¡q¡sç, oi ôsÇió¡q¡sç kdi/q ¡d ¿dpdk¡qpio¡ikó ¡qç
¬pooo¬ikó¡q¡óç odç ¬ou µoq0qodv vd é¿s¡s ¡ó¡s sksivq ¡qv
s¬i¡u¿qµévq sµ¬sipid;
• Avdpo¡q0si¡s os ¬oid ¬póyµd¡d sio¡s kd/oi; ƒq¡qo¡s
o›du¡ó ¡qv µoq0sid ¡ov ouvspyd¡ov odç ¬ou odç sk¡iµoúv.
• Hoio sivdi q µikpó¡spq d//dyq ¬ou voµiçs¡s ó¡i µ¬opsi¡s
vd kóvs¡s yid vd oôqyq0si¡s ¬io kov¡ó o¡o •vsipo odç;
• ”skivqo¡s qôq d¬›du¡qv ¡qv sµôoµóôd vd kóvs¡s ¡psiç
d¬/éç ki súko/sç svépysisç / kivqosiç ¬ou odç svspyo¬oioúv kdi
¬io¡sús¡s ó¡i 0d µoq0qoouv oo¡s vd yivsi ¡o óvsipó odç
¬pdyµd¡ikó¡q¡d.
Σqµovtìkó:
• ”skivqo¡s µs µikpó µqµd¡d. M¬opsi¡s vd ¡d sµ¬io¡su¡si¡s
yid¡i ¬pdyµd¡o¬oioúv¡di súko/d, kdi 0d kóvouv ¡o óvsipó odç
¬io opd¡óŒ
• Mó0s¡s vd sÇo¡spiksús¡s ¡qv svépysid kdi ¡ov
sv0ouoidoµó odç. Od odç µoq0qosi vd dvdyvopios¡s vésç
¬i0dvó¡q¡sç, kdi vd ôokiµóos¡s kdivoúpyisç ¬poo¬¡ikéçŒ
• Ap¿io¡s oqµspd. E¡oi, 0d ¢éps¡s ¡o óvsipó odç ¬io kov¡ó
os odçŒ
Ortìkq Σtóoq Zmqç
H 0s¡ikq o¡óoq çoqç d¬o¡s/si ¡o k/siôi yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq kdi
¡ov ôuoko/ó¡spov kd¡do¡óosov ¡qç kd0qµspivó¡q¡dç. O
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 68
óv0po¬oç µ¬opsi ¬óv¡d vd ôsi ¡q 0s¡ikq ¬/supó ¡ov
¬pdyµó¡ov, ¿opiç vd dpvsi¡di ¡q ooµdpó¡q¡ó ¡ouç.
Z¡q ôidµóp¢ooq µidç 0s¡ikqç o¡óoqç çoqç µoq0oúv q
d¢iépooq ¿póvou yid ¡ov sdu¡ó µdç kdi ¡iç dvóyksç µdç, q
Çskoúpdoq, q ooo¡q ôid¡po¢q, q kd¡d¬o/éµqoq ¡ou óy¿ouç kdi
oi koivovikéç s¬d¢éç.
HEPÌEXOMENA
Zs du¡ó ¡o sk¬diôsu¡ikó ¬póypdµµd ¬dpouoióçov¡di kdi
dvd/úov¡di ¡d ¬dpdkó¡o 0éµd¡d:
ž Fid¡i ¿psióçs¡di vd yivsi ¡pó¬oç çoqç q 0s¡ikq o¡óoq;
ž Hoid ¡d d¬o¡s/éoµd¡d ¡ou 0s¡ikoú ¡pó¬ou çoqç kdi ¬oç ¡o
kd¡d¢épvouµs;
ž Kd¡d¬o/éµqoq ¡qç dµq¿dvidç. Avó/uoq ÷ Z¡pd¡qyikéç
ž Mó0s¡s vd ôidµóçs¡s ¡iç sk¢póosiç ¡ov ó//ov
ž Aokqosiç ¢ovqç
ž Ek¢póosiç ¬pooo¬ou
ž Xdµóys/o
ž E¬ikoivovid
ž Kd¡d¬o/éµqoq ¡ou óy¿ouç kdi ¡qç év¡doqç
ž Xsipdµisç
ZKOHOZ
Z¡o ¡é/oç ¡qç sk¬diôsuoqç oi ouµµs¡é¿ov¡sç 0d sivdi os 0éoq:
ž Nd dv¡i/q¢0oúv ó¡i q dioióôoÇq o¡óoq d¬évdv¡i os µid
ôúoko/q kd¡óo¡doq ouµµó/si ypqyopó¡spd kdi suko/ó¡spd
o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç.
ž Nd dvd¬¡úÇouv ¡q çq¡oúµsvq 0s¡ikq o¡óoq çoqç ôio¿vov¡dç
¡o óy¿oç kdi ¡o o¡psç ¬ou ¡ouç kd¡dµó//si.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 69
ž Nd dvd¬¡úÇouv ¡iç kd¡ó//q/sç ¡s¿vikéç ¡qç y/ooodç ¡ou
ooµd¡oç ¬ou u¬oôq/ovouv 0s¡ikó¡q¡d kdi dioioôoÇid
Aokqoq, q koKútrpq «ovtìotprooyóvo» µí0oöoç
KAHOTE s¬ikpd¡oúos q sv¡ú¬ooq ó¡i ¡d ¬poµ/qµd¡d ¬ou
¬pokd/si ¡o óy¿oç o¡qv uysid, sivdi µóvo ¬vsuµd¡ikqç ¢úoqç.
Topd óµoç yvopiçouµs kd/ó ó¡i ¡o o¡psç sivdi µ/dµspó
¬vsuµd¡ikó kdi ooµd¡ikó µs ¬pdyµd¡ikéç s¬i¬¡oosiç o¡q
¢uoikq uysid. Hspiooó¡spo óy¿oç d¬ó ¡o kdvovikó ¬pokd/si
¬ovoks¢ó/ouç, o¡oµd¿ikéç ôid¡dpd¿éç, ¢i/do0évsid, dkóµq kdi
kdpôidkéç ¬d0qosiç.
Πóoo otprç rívoì uníp tou kovovìkoú;
To o¡psç sivdi o¢é/iµo µé¿pi svóç oqµsiou, d¢oú µdç ôivsi
ôúvdµq kdi dv¡o¿q vd dv¡s¬sÇé/0ouµs os s¬siyouosç kdi
dvd¬óv¡s¿sç ¬spio¡óosiç. Mdç kóvsi ¬io Šs¡oiµo¬ó/sµouç‹ os
0éµd¡d uµio¡qç oqµdoidç, ó¬oç yid ¬dpóôsiyµd ó¡dv ôivouµs
sÇs¡óosiç q kóvouµs µid ¬dpouoidoq. •¡dv óµoç é¿ouµs
u¬spµo/ikó o¡psç, sivdi ¡ó¡s ¬ou Çskivoúv kdi oi dpvq¡ikéç
s¬iôpóosiç. Zuvq0oç ¬o/ú o¡psç ôqµioupysi¡di ó¡dv ôsv
¬poypdµµd¡içouµs ¡o ¿póvo µdç dvó/oyd kdi ooo¡ó yid ¡d
¬póyµd¡d ¬ou ¬pé¬si q 0é/ouµs vd kóvouµs kd¡ó ¡q ôiópksid
¡qç qµépdç. ‡uoikó, ¡o óy¿oç ¬ou ôqµioupysi¡di ôsv sivdi ¡óoo
µ/dµspó dv o¡o ¡é/oç ¡qç qµépdç ¢pov¡içouµs vd ¿d/dpovouµs
kdi vd qpsµoúµs. Eivdi óµoç kdkó yid ¡qv uysid µdç ó¡dv ¡o
óy¿oç du¡ó ôqµioupysi¡di kdi s¬ikpd¡si yid µépsç, sµôoµóôsç q
µqvsç, yivs¡di ¿póvio ôq/dôq, kdi Çs¿voúµs ¬oç ¬pé¬si kdi vd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 70
¿d/dpovouµs.
Πoìo ríöoç otprç rívoì nìo þKoþrpó onó óKKo;
Z¡psç ¡o o¬oio ¿dpdk¡qpiçs¡di d¬ó év¡ovd dpvq¡ikó
ouvdio0qµd¡d, ó¬oç o 0uµóç kdi q µidió¡q¡d sivdi iôidi¡spd
µ/dµspó yid ¡ov dv0po¬ivo opydvioµó. E¬ioqç, dio0qµd¡d
d¬óyvooqç kdi d¬oµóvooqç ¬ou ¿dpdk¡qpiçouv kd¡óo¡doq
kd¡ó0/iµqç sivdi dpvq¡ikó yid ¡qv uysid.
Mqnmç to otprç npokoKrí uníptooq;
To o¡psç ôsv sivdi o ¬io oqµdv¡ikóç ¬dpóyov¡dç o¡qv dúÇqoq
¡qç ¬isoqç, d//ó ouµµó//si os µsyó/o µd0µó. H u¬ép¡doq
¬pokd/si¡di d¬ó ôió¢opouç ¬dpóyov¡sç ó¬oç q
k/qpovoµikó¡q¡d, q q/ikid, ¡o ¬oooo¡ó /i¬ouç, q ôid¡po¢q, q
óokqoq kdi ¡o o¡psç. Y¬óp¿ouv ¬poypóµµd¡d yid ¡q
Šôid¿sipioq‹ ¡ou óy¿ouç, ¡d o¬oid µ¬opsi vd µoq0qoouv o¡qv
µu¿ikq kdi ooµd¡ikq uysid. Msiooq ¡ou óy¿ouç kdi ¡qç ¬isoqç
µ¬opsi vd s¬i¡su¿0si kdi µs ¡qv óokqoq.
Aokqoq, to «rpyoKrío» yìo tq öìo¿rípìoq tou óy¿ouç
H dspóµid óokqoq sivdi évdç 0duµóoioç ¡pó¬oç µsiooqç ¡ov
ouvdio0qµó¡ov ¬ou ¬pokd/si ¡o óy¿oç. Av po¡qos¡s ó¡oµd
¬ou yuµvóçov¡di ¡dk¡ikó 0d odç skµuo¡qpsu¡oúv ó¡i q óokqoq
¡ouç kóvsi vd vio0ouv kd/ú¡spd kdi ¡ouç ¿d/dpovsi. Ms¡ó ¡qv
óokqoq ¡d vsúpd kdi q u¬spév¡doq u¬o¿opoúv kdi yivóµdo¡s
¬o/ú ¬io qpsµoi.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 71
E¬ioqç q óokqoq µ¬opsi vd sivdi évd ôió/siµµd d¬ó ¡o óy¿oç
¡qç ôou/sióç q ¡qç oikoyévsidç. Av ¡o siôoç óokqoqç ¬ou kóvs¡s
sivdi su¿ópio¡o, ¡ó¡s vd sio¡s µéµdioi ó¡i kdi ¡d d¬o¡s/éoµd¡d 0d
sivdi dkóµq ¬io sv0dppuv¡ikó. Ki du¡ó, yid¡i q óokqoq oóç ôivsi
¡qv dio0qoq ¡qç ¬pooo¬ikqç ôúvdµqç kdi s/éy¿ou ¡ov
dio0qµó¡ov odç. ‡uoikó, ¡d kd/ú¡spd d¬o¡s/éoµd¡d ép¿ov¡di
ó¡dv kd¡d¢épouµs vd ¬pooôiopioouµs ¡o ysyovóç ¬ou µdç
¬pokd/si o¡psç, µpoúµs µid /úoq o¡o ¬póµ/qµd q o¡ov ¡pó¬o
¬ou dv¡iµs¡o¬içouµs du¡ó ¡o ¬póµ/qµd kdi ¡d ouvôuóoouµs
du¡ó µs d//dyéç o¡iç ouvq0siéç µdç, ó¬oç ou¿vq óokqoq kdi
ooo¡q ôid¡po¢q.
AKKoì nopóyovtrç nou þoq0oúv otq µrímoq tou otprç
O ¡pó¬oç ¡qç oúy¿povqç çoqç µ¬opsi vd ¬pokd/éosi dpks¡ó
o¡psç µs s¬i¬¡oosiç o¡qv uysid µdç. Fid ¬dpóôsiyµd ¡o
kó¬vioµd kdi q kd¡dvó/ooq d/koó/ os µsyó/sç ¬ooó¡q¡sç
svo¿o¬oioúv¡di ó¡i ¬pokd/oúv ¬spiooó¡spo o¡psç, d//ó
¡du¡ó¿povd kdi µ/óµq o¡qv uysid µdç. Av¡i0é¡oç, ouµµs¡o¿q os
¡dk¡ikó ¬póypdµµd óokqoqç kdi uyisivq ôid¡po¢q sivdi
kd¡d/ú¡sç yid ¡o óy¿oç kdi ¡d dpvq¡ikó s¬dkó/ou0ó ¡ou.
E¬ioqç, dpks¡óç ú¬voç kdi dvó¬duoq, koivovikq u¬oo¡qpiÇq,
dyó¬q kdi ¿dpó sivdi o¡oi¿sid ¡d o¬oid µoq0oúv ¡ov opydvioµó
vd Çs¬spóosi ¡o o¡psç
ΜΥΣΤΙΚΟΙ
ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ τ!
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 72
Το Πήλιο φίλοι μου είναι διεθνώς γνωστό ως το πιο πράσινο βουνό
της Ελλάδας. Η πιο μεγάλη ποιιλία από φυτά είναι !αρατηριστιό
της περιο!ής από την δαντελωτή αρογιαλιά του μ"!ρι την ορυφή του
βουνο#. $ι ημ"ρες διαοπών στο Πήλιο θα σε άνουν να δεις από μια
άλλη οπτιή γωνία τη %ωή σου αι θα σου μείνουν α&"!αστε' Ε!ετε
την ευαιρία να περπατήσετε μ"σα στα λουλο#δια( στα !ωράφια( στις
πηγ"ς αι τις ρεματι"ς( να αολουθήσετε τα σμιλεμ"να αλντερίμια
του ανάμεσα στις αστανι"ς αι τις ο&ι"ς. )πό πολ# παλιά οι άτοιοι
του Πηλίου γνώρι%αν τα βότανα που φ#τρωναν στις πλαγι"ς του αι τα
!ρησιμοποιο#σαν. *ρησημοποιο#σαν τη θεραπευτιή τους δ#ναμη(
το άρωμα αι την ομορφιά τους όπως δαισώθηε στις παραδόσεις από
τα !ρόνια του )πόλλωνα( του +"νταυρου *είρωνα αι του
)σληπιο# οι οποίοι "%ησαν σ#μφωνα με τον μ#θο στο Πηλίου στις
βουνοπλαγι"ς του. ,ίνεται προσπάθεια μετά από προσετιή
αλλι"ργεια βοτάνων( όπως !αμομηλιο#( μ"ντας( λεβάντας .α να
γίνεται παραγωγή φυσιών λαδιών αι άλλων υλιών για την
παραγωγή αλλυντιών για την περιποίηση του σώματος
Td µó¡dvd ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di kd/ó sivdi, ó¬oç ékdvdv o¡qv
dp¿dió¡q¡d oi µuqµévoi ¡ov Aok/q¬siov, vd ou//éyov¡di
oúµ¢ovd µs ¡iç ¢óosiç ¡qç Zs/qvqç - ¡qv µioôuvdµikq ¡s¿vikq -
oo¡s vd ôid¡qpoúv o¡o µéyio¡o µd0µó ¡iç svépysisç kdi ¡iç
iôió¡q¡éç ¡ouç H Ap¿did …dk¿sid µéoo ¡ov ¬po€óv¡ov ¡qç
¬po¡sivsi évdv ôid¢ops¡ikó ¡pó¬o çoqç, svdpµovioµévo µs ¡iç
svépysisç ¡qç ‡úoqç, yid¡i
Bαkχεία kατά Hλάτωνα, είναι η φιλοσοφία, αuτq της
εναρμóνισης με τον Pu0μó kαι την Αρμονία τοu Zúμπαντος.!
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 73
A¬ó ¡qv dp¿dió¡q¡d sivdi yvoo¡éç oi kd¡d¬/qk¡ikéç iôió¡q¡sç
¢u¡ov kdi µo¡óvov os ó¡i d¢opó uysid kdi oµop¢ió
¬pooo¬ou, ooµd¡oç kdi µd//iov. ‡u¡ó ó¬oç q µup¡ió, ¡o
¡pidv¡ó¢u//o, ¡o ôsv¡po/iµdvo kdi q /sµóv¡d q¡dv d¢ispoµévd
o¡qv 0só ¡qç oµop¢ióç, ¡qv A¢poôi¡q /óyo ¡qç ¬poo¢opó
¡ouç o¡qv oµop¢ió ¡ov yuvdikov. Oi Msooysidkoi ¬o/i¡ioµoi
yvopiçdv ¬o/ú kd/ó ¡d µuo¡ikó oµop¢ióç ¡qç ‡úoqç kdi qÇspdv
¬oç kdi µs ¬oióv ¡pó¬o 0d ¿pqoiµo¬oiqoouv ¡o kó0s ¢u¡ó. Td
µuo¡ikó du¡ó kd¡dypd¢qkdv os koôiksç ¬ou ¢u/óoov¡dv o¡d
Aok/q¬sid kdi d¬dyopsuó¡dv o¡ouç µuqµévouç vd
koivo¬oiqoouv ¬poç ¡d éÇo ¡d µuo¡ikó du¡ó. Av ¡o si¿dv kóvsi
ôsv 0d µdç ¢divó¡dv ¬dpdôoÇq q dvdkd/uµq ¬ou dvd¢spo o¡o
µiµ/io µou ŠO/ikq E¬dvd¢opó Yysidç‹ sy¿sipqosoç syks¢ó/ou
¬piv 28 diovsç µs ¡qv do0svq vd s¬içqosi yid ¡d s¬óµsvd 20
¿póvid oç ôidyvoo0qks d¬ó ¡d supqµd¡d.
To µsyd/ú¡spo µuo¡ikó sivdi ¬oç q yvooq du¡q ép¿s¡di kdi
çov¡dvsúsi µéod d¬ó ¡qv svdpµóvioq µs ¡iç svépysisç ¡qç ‡úoqç
¬ou d¬di¡si ¡ov ooo¡ó ouvôudoµó ¡ov ¬po¡ov u/ov o¡iç
ooo¡éç dvd/oyisç kd0oç kdi ¡ov kd¡ó//q/o ¡pó¬o ¬dpdoksuqç
¬po€óv¡ov idoqç.
Td µikpó Šµuo¡ikó‹ ¡qç ‡úoqç sivdi ¬ou kóvouv ¡qv µsyó/q
¬oio¡ikq ôid¢opó kdi ôivouv µid ó//q ôióo¡doq o¡ov ¿opo ¡ov
¢uoikov ¬dpdoksudoµó¡ov. Zqµspd µid véd ysvió
¬dpdoksudoµó¡ov ép¿s¡di o¡o ¬pookqvio µdoiçóµsvq os du¡q
¡qv dp¿did yvooq d//ó kdi os oúy¿povsç µs0óôouç ó¬oç
du¡éç ¡qç d¬óo¡dÇqç.
Td µó¡dvd u¬óp¿ouv ¬dv¡oú yúpo odç kdi ¡d ¿pqoiµo¬oisi¡s
¡dk¡ikó yid vd dv¡iµs¡o¬ios¡s kd0qµspivó µikpo¬poµ/qµd¡d
ôidioviçov¡dç, ¿opiç vd ¡o yvopiçs¡s, µid ¬dvóp¿did yvooq.
Hóod óµoç, d/q0sid, Çéps¡s yid ¡q ¢dpµdksu¡ikq ¡ouç ¿pqoq kdi
yi› du¡ó ¬ou d¬okd/si¡di µo¡dvo0spd¬sid;
Fvopiçd¡s ó¡i µé¿pi ¬piv d¬ó /iyd ¿póvid ó/d ¡d ¢ópµdkd ¬ou
¬poµq0suóµdo¡dv d¬ó ¡d ¢dpµdksid µdoiçov¡dv o¡d
sk¿u/ioµd¡d ¢u¡ov; Hoç q µdoikq ¬po¡q ú/q ¡qç do¬ipivqç
q¡dv o ¢/oióç ¡qç i¡ióç; Akóµd kdi oqµspd, q
¢dpµdkoµioµq¿dvid, ¬ou o¡qpiçs¡di ¬id o¡d ¿qµikó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 74
oksuóoµd¡d, sÇdko/ou0si vd skµs¡d//sús¡di ¡iç suspys¡ikéç
iôió¡q¡sç ¡ov ¢u¡ov kdi ¡ov µo¡óvov. H µo¡dvo0spd¬sid
Šysvvq0qks‹ µdçi µs ¡ov óv0po¬o. Au¡q q dp¿éyovq yvooq,
¬ou d¬ok¡q0qks o¡qv ¬opsid ¡ou ¿póvou µs kó¬o kdi
piµokivôuvsç sµ¬sipikéç ôokiµéç, ôid¡qpq0qks os kó¬oisç
¬spio¿éç ¡qç Fqç kdi o¿sôóv ¿ó0qks os kó¬oisç ó//sç. Zqµspd,
o¡o „u¡ikó Kóoµo q µo¡dvo0spd¬sid dvdk¡ó ¡o ¿dµévo ¡qç
éôd¢oç kdi 0sopsi¡di ¬/éov µid d¬ó ¡iç ¬io dÇió¬io¡sç
ouµ¬/qpoµd¡ikéç µs0óôouç.
Tì rívoì q þotovo0rponrío; Hpóksi¡di yid ¡q ¿pqoq ¡ov
µo¡óvov yid 0spd¬su¡ikoúç oko¬oúç. To µó¡dvo ôpd o/io¡ikó,
kd0oç kó0s µépoç ¡ou ¢u¡oú µ¬opsi vd ôid0é¡si ôid¢ops¡ikéç
0spd¬su¡ikéç iôió¡q¡sç, µoq0ov¡dç é¡oi o¡qv oµoióo¡doq ¡ou
opydvioµoú.
Πmç ¿pqoìµonoìoúvtoì to çutó; Téoospiç sivdi oi µdoikoi
¡pó¬oi ¿pqoqç ¡ov ¢u¡ov: oç d¢éµqµd, oç éy¿uµd, oç µóµµd
q os kóµou/sç u¬ó µop¢q okóvqç. To éy¿uµd ¬pokú¬¡si dv
¬o¡ioouµs ¡o Çspó µó¡dvo µs µpdo¡ó vspó kdi ¡o d¢qoouµs vd
¬dpdµsivsi yid 5-10 /s¬¡ó, kd¡ó ¬po¡iµqoq oks¬doµévo, oo¡s
vd µqv sÇd¡µiçov¡di ¡d suspys¡ikó ¡ou di0épid é/did. Zuvq0oç,
os éy¿uµd ¿pqoiµo¬oioúv¡di ¡d µd/dkó µépq ¡ou µo¡óvou,
ó¬oç ¡d d¬oÇqpdµévd ¢ú//d q ¡d óv0q. Av ¬póksi¡di yid piçd,
kdp¬ó, ¢/oió q kó¬oio ó//o ok/qpó ¡µqµd ¡ou ¢u¡oú,
¬po¡iµóµs ¡o d¢éµqµd, ó¬ou ¡o µó¡dvo µpóçsi µdçi µs ¡o vspó.
Td µóµµd¡d ¬dpdoksuóçov¡di d¬ó ¡ouç ¢dpµdko¬oioúç. To
Çspó µó¡dvo sµµd¬¡içs¡di os d/koó/, ó¬ou kdi ¬dpdµévsi yid
µépsç oo¡s vd s/su0spo0oúv ó/sç oi ouoisç ¡ou. Z¡q ouvé¿sid,
o do0svqç ôid/úsi opioµévsç o¡dyóvsç d¬ó ¡o µóµµd os vspó
-oúµ¢ovd µs ¡iç oôqyisç ¡ou µo¡dvo0spd¬su¡q- kdi ¡o ¬ivsi.
Tóoo o¡d d¢sµqµd¡d kdi ¡d sy¿úµd¡d óoo kdi o¡d µóµµd¡d
µ¬opoúv vd ¿pqoiµo¬oiq0oúv ¬spiooó¡spd d¬ó évd µó¡dvd,
dvó/oyd µs ¡qv ¬spi¬¡ooq. Evd//dk¡ikó, o do0svqç µ¬opsi vd
kd¡dvd/oosi kóµou/sç µs µó¡dvd os okóvq.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 75
Eívoì óKoì oì tpónoì ¿pqoqç r{íoou öpootìkoí;
Oi µo¡dvo0spd¬su¡éç u¬oo¡qpiçouv ¬oç ¡o µóµµd sivdi ¡o ¬io
ôpdo¡ikó, kd0oç sµ¬spié¿si ouµ¬ukvoµévsç ó/sç ¡iç
suspys¡ikéç iôió¡q¡sç ¡ov µo¡óvov. Ako/ou0oúv oi kóµou/sç,
svo ¡óoo ¡o éy¿uµd óoo kdi ¡o d¢éµqµd suspys¡oúv µsv ¡ov
opydvioµó, d//ó o do0svqç ¿psióçs¡di vd kd¡dvd/ovsi ¬o/ú
µsyó/sç ¬ooó¡q¡sç yid vd s¬i¡ú¿si ¡d d¬o¡s/éoµd¡d ¡ov ó//ov
ôúo µs0óôov.
H þotovo0rponrío ovtìko0ìotó tq çopµokrutìkq oymyq;
H µo¡dvo0spd¬sid sivdi µid 0spd¬su¡ikq µé0oôoç, ¬póyµd ¬ou
oqµdivsi ¬oç ôúvdv¡di vd ôpdoouv ouvôudo¡ikó ¬o//éç
µé0oôoi ¬ou s¬i¢épouv idoq. Av kó¬oioç /dµµóvsi qôq
¢dpµdksu¡ikq dyoyq oç s¿si d¬o¢doiosi, ôsv 0d ¬pé¬si vd ¡q
o¡dµd¡qosi ó¡dv Çskivqosi ¡q ¿pqoq ¡ov µo¡óvov. Od
ôid¬io¡oosi dpyó¡spd dv o ouvôudoµóç ¡ov ôúo 0spd¬su¡ikov
µs0óôov sivdi ¬io d¬o¡s/soµd¡ikóç q dkupovsi q µid µé0oôoç
¡qv ó//q kdi ¬oid.
T¿ouv to þótovo noprvípyrìrç;
Av ¿pqoiµo¬oioúv¡di µs µé¡po kdi oúµ¢ovd µs ¡iç u¬oôsiÇsiç
svóç siôikoú, ó¿i. H u¬spµo/ikq kd¡dvó/ooq µ¬opsi vd µ/óµsi,
ó¬oç ¬.¿. kdi q u¬spµo/ikq kd¡dvó/ooq vspoú.
Γìo tq ¿pqoq touç onoìtrítoì q ouµþouKq tou rìöìkoú;
Avó/oyd µs ¡qv ¬spi¬¡ooq. •/oi, sÇó//ou, kd¡dvd/ovouµs
kó¬oid d¬ó ¡d ¬io koivó µó¡dvd, ó¬oç ¡o ¡oói. Kd/ó sivdi,
oo¡óoo, vd ouµµou/su¡oúµs évd µo¡dvo0spd¬su¡q -µ¬opsi vd
sivdi µio/óyoç µs ouµ¬/qpoµd¡ikéç o¬ouôéç o¡q
µo¡dvo0spd¬sid q évdç o/io¡ikóç yid¡póç-, kd0oç du¡óç, d¢oú
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 76
çq¡qosi d¬ó ¡ov do0svq évd id¡pikó io¡opikó, µ¬opsi vd ¡ou
u¬oôsiÇsi ¬oid µó¡dvd dv¡io¡oi¿oúv o¡o ¬póµ/qµó ¡ou, ¬oid
sivdi ouµµd¡ó µs ¡q ¢dpµdksu¡ikq dyoyq ¬ou iooç dko/ou0si,
¬oid µ¬opsi vd ¡qv Š¬dpsµ¬oôioouv‹ k¡/. Av, yid ¬dpóôsiyµd,
o do0svqç /dµµóvsi dv¡i¬qk¡ikó ¢ópµdkd, ôsv ¬pé¬si vd ¬ópsi
¡du¡ó¿povd ykivyko µ¬i/óµ¬d. Kd0oç, /oi¬óv, sivdi ôúoko/o
évdç o¬oiooôq¬o¡s óv0po¬oç vd é¿si µid ¡óoo ¬o/ú¬/okq
yvooq, kd/ó sivdi vd ouµµou/su¡si évdv siôikó.
Σuvq0rìrç ónmç to kónvìoµo ovtìtí0rvtoì otq ¿pqoq touç;
šod-iod ¬ou os du¡éç ¡iç ¬spi¬¡oosiç o opydvioµóç é¿si
µsyd/ú¡spq dvóykq yid dv¡ioÇsiôo¡ikéç ouoisç kdi d¬o¡oÇivooq.
•¿i µóvo, /oi¬óv, ôsv dv¡svôsikvu¡di q µo¡dvo0spd¬sid os
du¡éç ¡iç ¬spi¬¡oosiç, d//ó ou¿vó sivdi kdi d¬dpdi¡q¡q.
Πóoo koìpó öìopkrí µìo 0rponrutìkq oymyq µr þótovo;
H ôiópksid sÇdp¡ó¡di d¬ó ¡o ¬póµ/qµd. Fsvikó, oo¡óoo,
d¬di¡si¡di kó¬oioç ¿póvoç. Fid¡i, svo évd ¿qµikó ¢ópµdko
µ¬opsi vd é¿si óµsoq s¬iôpdoq, o¡dµd¡ov¡dç dµéooç ¡o
oúµ¬¡oµd ¡qç do0évsidç -¿mpíç motóoo vo r{oKríçrì tqv
oìtío-, ¡o µó¡dvo ¿psióçs¡di ¬spiooó¡spo ¿póvo, s¬siôq,
oúµ¢ovd µs ¡ouç µo¡dvo0spd¬su¡éç, ôpd o/io¡ikó.
Tì vo npooí¿ouµr ótov oyopó(ouµr ono{qpoµívo þótovo;
Kd¡› dp¿óç, µ¬opoúµs vd ¡d µdçéµouµs kdi µóvoi µdç, dpksi vd
Çépouµs vd ¡d dvdyvopiçouµs kdi vd ¢pov¡ioouµs vd ¡d
ou//éÇouµs d¬ó évd kd0dpó oqµsio. Av ¡d µó¡dvd ¬ou 0d
dyopóoouµs sivdi kd//ispyqµévd, kd/ú¡spd vd s¬i/éÇouµs ¡d
µio/oyikó. Td µó¡dvd ouoido¡ikó ôsv é¿ouv qµspoµqvid /qÇqç.
ˆo¡óoo, µ¬opsi µs ¡ov kdipó vd Çs0uµóvouv ¡d di0épid é/dió
¡ouç kdi vd ¿óoouv é¡oi µépoç ¡ov 0spd¬su¡ikov ¡ouç
iôio¡q¡ov.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 77
Oì íykurç yuvoíkrç rnìtpínrtoì vo to ¿pqoìµonoìoúv;
Eôo ¿psióçs¡di /iyq ¬pooo¿q. Y¬óp¿ouv µó¡dvd ¬ou ôsv
s¬qpsóçouv kd0ó/ou ¡qv sykuµooúvq, kó¬oid óµoç ¬ou
¬spié¿ouv ¢u¡ooio¡poyóvd ôsv ¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oioúv¡di.
Au¡oú ¡ou siôouç ¡d µó¡dvd ¬pé¬si vd d¬o¢súyov¡di kdi o¡o
0q/doµó. Y¬óp¿ouv, µéµdid, kdi ¡d yd/dk¡dyoyó, ¬ou µoq0oúv
¡q µq¡épd vd é¿si yó/d. ˆo¡óoo, µid yuvdikd éykuoç q os
¬spioôo 0q/doµoú ôsv ¬pé¬si vd ¡d ¿pqoiµo¬oisi ¿opiç ¡q
yvoµq svóç siôikoú.
Ιotopío tqç Outo0rponríoç
Av kdi o¡qv ouoid oi ôúo µé0oôoi ¡du¡içov¡di, q ¢u¡o0spd¬sid
o¡o oúy¿povo kóoµo sÇs/i¿0qks os id¡pikq ¢dpµdksu¡ikq
µé0oôo, kd0oç ¬o//ó ¢ópµdkd ¬dpdoksuóçov¡di d¬ó ¢u¡ó. H
µdoikq ¡qç ôid¢opó µs ¡q µo¡dvo0spd¬sid sivdi ¬oç q ¡s/su¡did
¬dpdµévsi sµ¬sipikq. Kdi oi ôúo óµoç µé0oôoi sivdi ¡o
d¬o¡é/soµd µidç ¬opsidç ¡ou/ó¿io¡ov 6.000 s¡ov. •¬oç kdi
o¡q µo¡dvo0spd¬sid, q ôúvdµq ¡qç ¢u¡o0spd¬sidç sv¡o¬içs¡di
o¡iç ouvspyikéç ôpóosiç ¡ov ouoiov ¡ou ¢u¡oú, oi o¬oisç é¿ouv
s¢dpµoyq os ó/q ¡qv dv0po¬ivq ¬d0o/oyid. Mé¿pi ¡q ôskds¡id
¡ou ›60, ¡ou/ó¿io¡ov ¡d µioó ¢ópµdkd d¬ó du¡ó ¬ou
kuk/o¢opoúodv o¡d ¢dpµdksid ¬poép¿ov¡dv d¬ó ¢uoikó
sk¿u/ioµd¡d ¢u¡ov. A¬ó ¡o 1965 kdi µs¡ó dv¡ikd¡do¡ó0qkdv os
µsyó/o µd0µó d¬ó ¡d oksuóoµd¡d ¡qç ¿qµikqç µioµq¿dvidç. H
¢u¡o0spd¬sid sivdi ¬o/ú ¬io oúv0s¡q d¬ó ¡q ¢dpµdko/oyid, kdi
du¡óç sivdi évdç d¬ó ¡ouç /óyouç ¬ou s¬ikpó¡qos ¡s/ikó ¡o
¿qµikó ¢ópµdko, dv kdi o¡o sÇo¡spikó q ¢u¡o0spd¬sid -o¡o
¬/dioio ¡qç ouµµd¡ikqç id¡pikqç kdi ó¿i ¡ov svd//dk¡ikov
0spd¬su¡ikov µs0óôov- sivdi ¬o/ú ¬io ôidôsôoµévq d¬ó ó,¡i
o¡qv E//óôd. H nìo nopoöooìokq ¿pqoq tqç çuto0rponríoç
oto Autìkó Kóoµo rívoì yvmotq µíoo onó tqv kìvr(ìkq
çopµokoKoyío. •,¡i u¬qp¿s oç yvooq q id¡pikq µé0oôoç o¡qv
dp¿did E//óôd ôidoo0qks o¡qv Hspoid kdi o¡q Bópsio Ìvôid -
kd¡ó µid ó¬oµq, q 0iµs¡idvq id¡pikq sµ¬spié¿si koµµó¡id ¡qç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 78
dp¿didç s//qvikqç id¡pikqç, kd0oç kdi q Ayioupµéôd. A¬ó du¡q
¡q yvooq, q E//óôd d¬okó¬qks, kupioç µs¡ó ¡qv ¬¡ooq ¡ou
Buçdv¡iou kdi ¡o k/sioiµo ¡ov o¿o/ov Šid¡pikqç ¢i/ooo¢idç‹,
ó¬oç ovoµóçov¡dv. Móvo µéod d¬ó kó¬oid o¬dpóyµd¡d
ouyypdµµó¡ov ¬ou ôidoo0qkdv ôid¡qpq0qks µépoç ¡qç
yvooqç oç ¬po¢opikq ¬/éov ¬dpóôooq, ¡d yvoo¡ó µdç
yid¡pooó¢id.
H véd ysvió ¢uoikov kdi µio/oyikov kd//uv¡ikov ¿pqoiµo¬oisi
¬po¡sç ú/sç d¬ó opydvikéç kd//iépysisç, dvdkuk/ooiµsç
ouoksudoisç svo d¬dyopsúsi pq¡ó kó0s siôouç ¿qµikéç
¬pooµiÇsiç d//ó kdi ¬sipóµd¡d os çod. Y¬óp¿ouv od¬oúvid,
µovdôikó o¡ov kóoµo, yid¡i yivov¡di d¬ok/sio¡ikó d¬ó yóKo
yoïöoúpoç os µid kd¡d¬/qk¡ikq ¢ópµd ó¬ou ki sk¡pé¢ov¡di ¡d
yd€ôoupókid s¬i¡s/ov¡dç µs du¡óv ¡ov ¡pó¬o kdi µid ispq
d¬oo¡o/q d¢oú ôidooçouv évd siôoç ¬ou µpioks¡di u¬ó
sÇd¢óvioq ¬ou q¡dv kdi sivdi ¡o ¬/éov dv¡i¬pooo¬su¡ikó çoo
¡qç Msooysiou.To yd€ôoupioio yó/d sivdi ¡o ¬/ouoió¡spo os
¬po¡s€vsç, µi¡dµivsç A, …1, …2, …6, D, C, E kdi µé¡d//d, é¿si
0spd¬su¡ikq s¬iôpdoq os ôspµd¡ikéç ¬d0qosiç ó¬oç d//spyisç,
skçéµd¡d k.d.
H ¿pqoq ¡ou yid koKKuvtìkq nrpìnoíqoq sivdi yvoo¡q
¡ou/ó¿io¡ov d¬ó ¡qv s¬o¿q ¡qç K/so¬ó¡pdç, q o¬oid ¡o
¿pqoiµo¬oioúos os kd0qµspivq µóoq o¡o /ou¡pó ¡qç kdi ¡o
0sopoúos ¡o oqµdv¡ikó¡spo ouo¡d¡ikó yid ¡qv ôid¡qpqoq ¡qç
¢psokóôdç ¡qç kdi ¡qç oµop¢ióç ¡qç ó¬oç kdi oi Poµdioi ¡o
¿pqoiµo¬oioúodv oç koúpd oµop¢ióç kdi ¡o 0sopoúodv úµio¡q
¬o/u¡é/sid.
To ¬dpdôsiyµd du¡ó d¬o¡s/si évd µóvo ¡d¬sivó ¬dpóôsiyµd ¡qç
¢dpµdkd¬o0qkqç ¡qç ¢úoqç ¬poióv¡d ¿opiç kdµid d¬o/ú¡oç
¬dpsvépysid.
Oi qôq skôq/oµévsç do0évsisç d¬o¡s/oúv dvdµévo ¢ópo ¬ou
odç oôqysi kd¡su0sidv o¡d di¡ió ¡ouç kdi µs ¡qv op0q ¡ouç
kd¡d¬o/éµqoq os óµµsoq idoq ¿opiç ¬poµ/qµd¡d ¬ou
¬poép¿ov¡di d¬ó ôuoópso¡sç ¬dpsvépysisç ¿qµikov
¬dpdoksudoµó¡ov.
To µiµ/io d¬su0›uvs¡di os ôúo kd¡qyopisç dvdyvoo¡ov 1.
du¡oúç ¬ou µs yvoµovd ¡qv do0évsid s¬i¿sipouv vd µs/s¡qoouv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 79
µéod o¡q ouvé¿sid ¡ou ¿póvou ¡ouç ¡po¬ouç µs ¡ouç o¬oiouç oi
óv0po¬oi o¬/ioµévoi µs ¬poióv¡d ¡qç iôidç ¡qç ¢úosoç
¬poo¬ó0qodv vd ópouv ¡iç ôuoó¡so¡sç ouvé¬sisç ¡ov
do0svsiov vd ¡iç kd¡d¬o/éµqoouv kdi vd ¡iç sÇd/siµouv, kdi 2.
ó/ouç sksivouç ¬ou s¬i¿sipouv µsod d¬ó ¡q µs/é¡q ¡ov
ypd¬¡ov ¬qyov o¡iç o¬oisç dvd¢sps¡di kd¡ó s¬o¿éç q ¿pqoq
µo¡óvov yid 0spd¬su¡ikoúç /óyouç, vd µs/s¡qoouv ôid ¡dú¡qç
¡iç iôió¡q¡sç ¡ov ¢u¡ov ¬ou ôúvdv¡di vd µsiooouv q kdi vd
sÇd/siµouv ¡ouç pu¬ouç ¬ou ôs¿s¡di o dv0po¬ivoç opydvioµóç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 80
AΙΑΤPOOΙKEΣ ΑΛEPΓEΙEΣ & ΑΣOEΝEΙEΣ
H noìo nrtu¿qµívq öìotpoçìkq oöqyío qp0r onó tov
Ιnokpótq 2500 ¿póvìo npìv «Αor tq tpoçq vo yívrì
çópµokó oou koì to çópµokó oou tpoçq oou», ôq/dôq q
ôidyvooq d//spyidç os ¢dyq¡ó, q d¬oµókpuvoq ¡po¢ov d¬ó ¡o
ôikdi¡o/óyio odç oi o¬oisç ôid¡dpdoouv ¡qv µio¿qµsid ¡ou
opydvioµoú sivdi q /úoq ¬poç ¡q 0spd¬sid. •¡dv
ouvsiôq¡o¬oiqos¡s ¡q µio¿qµikq odç sudio0qoid os ¡po¢éç ¬ou
kd¡ó ¡d d//d sivdi uyisivéç ki dµ/dµsiç, d//d q sudio0qoid ¡ou
opydvioµoú odç kóvsi ¡o dvooo¬oiq¡ikó odç oúo¡qµd vd
dv¡iôpd odv vd ôs¿s¡di s¬i0soq d¬ó s¿0po, kóvov¡dç ¡d
svôoysvq ouo¡qµd¡d vd u¬o/si¡oupyouv, dp¿içsi q osipd ¡qç
ôidôikdoidç ¬¡ooqç v¡óµivo ¬ou o/ok/qpovs¡di µs ¡qv µop¢q
do0évsidç ¬ou µydivsi o¡q s¬i¢dvsid (ôidµq¡qç, dp0pi¡iôd,
¬d¿uodpkid, ¿povid ko¬ooq, qµikpdvisç, kpiosiç ¬dvikou,
sv¡spikd ¬poµ/qµd¡d, ¬diôiksç dpoo¡isç k.d) H ôidôikdoid du¡q
dp¿içsi µs ¡q ouoopsuoq o¡o opydvioµó µopiov ¬po¡sivqç, évd
q ¬spiooó¡spd ¢uoikd ™q ¡s¿vq¡d ¬ou kóvouv ¡d /sukd
diµoo¢dipid vd dv¡iôpdoouv kdi µspiksç ¢opéç vd skpdyoúv
d¬é/su0spovov¡dç io¿upó ¿qµikó kd¡ó ¡ou Šsikovikoú
sioµo/éd‹ ¬ou os oopsuoq d¢qvouv ¬ioo ¡ouç kd¡do¡po¢q
ó¬oç ôidpoq diµo¢ópov dyysiov, ¿povisç ¢/syµovéç ouo¡o/q
/siov µuov ¡ov ¬vsuµóvov, kd¡i od µikpéç ¬upqviksç skpqÇsiç
o¡o ooµd µdç. …sµdid q sudio0qoid o¡iç ¡po¢sç ôsv sivdi iôid
os ó/ouç ¡ouç dv0po¬ouç, d//d YHAPXEÌ. Ap¿ikó s¿ouµs
ku¡¡dpikéç µs¡dµo/éç /s¬¡éç ki ôidkpi¡éç µé¿pi s¬si¡d
0dvd¡q¢ópsç ¬d0qosiç ó¬oç o ôidµq¡qç q ¡o do0µd. KAMÌA
„ÌAÌTA „E …OHOA AN …OM…AP„̃ETE TON OPFANÌZMO
ZAZ ME TO HPOZˆHÌKO ZAZ „HAHTHPÌOŒŒ EÇé¡doq ¡ou
diµd¡oç µ¬opsi vd ôsiÇsi os ¬oisç ¡po¢éç é¿s¡s sudio0qoid oo¡s
vd ¡iç d¬o¢úys¡s. ƒouµs os µid ¬spioôo d¢0ovidç
kd¡dvd/ovov¡dç ¡po¢éç d¬ó ó/d ¡d µspq ¡ou ¬/dvq¡q,
0é¡ov¡dç ¡ov opydvioµó µdç µoviµd os ôidôikdoid
Šd¬o0qksuoqç svépysidç‹ ¿opiç ¬o¡é vd ¿pqoqµo¬oisi ¡d
Š¬/sovdoµd¡d kduoiµov‹ ¬ou ôid0é¡si. Zuvé¬sisç
¬d¿uodpkidç ôidµq¡qç, kdpôio¬d0sisç, u¬sp¡doq,
dp¡qpioo/qpooq, uµq/q ¿o/qo¡spo/q. Avdpo¡iéo¡s yid¡i q
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 81
koivovid µdç ¬poo0si du¡ó ¡o µov¡s/o ¡o o¬oio sivdi kd¡d¢opd
¬poµ/qµd¡ikoŸ H Auoq sivdi d¬/q, 30 ôiç ôo//dpid ¡o 1998 o
¡çipoç ¡qç µioµq¿dvidç dôuvd¡ioµd¡oç, 12 ôiç ôo//dpid o ¡çipoç
dvdµuk¡ikov ôidi¡qç, y/ukdv¡ikd 1,54 ôiç ôo//ópid, ¡po¢iµd µs
µsioµsvsç 0spµiôsç 1 ôiç ôo//dpid kdi ¡o ¬io oqµdv¡ikó Η
BΙOMΗXΑΝΙΑ ΑAYΝΑΤΙΙΣMΑΤOΣ BΓΑZEΙ MYOΙKΑ KEPAΗ
ΠOYΛΩΝΤΑΣ ΠPOΙOΝΤΑ ΠOY AEΝ KΑΝOYΝ
ΑΠOΛYΤΩ¨ΤÏΠOΤΑ. ΤO YΠEPBΑPO ΑΤOMO OΑ
ΠPOΣΠΑOΗΣEΙ ΝΑ XΑΣEΙ BΑPOΣ EΑΝΑ KΑΙ EΑΝΑ
ΠΛΗPΩΝOΝΤΑΣ YΠEPOΓKΑ ΠOΣΑ ΓΙΑ «MYΣΤΙKΑ AΙΑΙΤΑΣ»
kdi 0d s¬dvd/óµsi ¡o iôio ¬póypdµµd q ôidi¡d Çdvd kdi Çdvó
yid¡i ôsv odç /évs, ôsv 0é/ouv vd Çéps¡s ó¡i
-. EΑΝ OΙ MYΣ Η Η MΑZΑ ΠOY OΑ ΑΝΑΛΑBEΙ
ΝΑ ΠΑPΑΓEΙ EΝEPΓEΙΑ AEΝ EXEΙ ΛΙΠOΣ
ΤOΤE YΠΑPXEΙ ΑΠΛA ΑΠΩΛEΙΑ 580kaI.
.. H AΠOBOΛΗ ΙΣΤOY XΩPΙΣ ΛΙΠOΣ OAΗΓEΙ ΣE
ΑΠΩΛEΙΑ BΑPOYΣ ΠOY ΠΑPΑΤΗPEΙΤΑΙ
OΤΑΝ KΑΠOΙOΣ ΛΙMOKΤOΝEΙ Η
YΠOΣΙΤΙZEΤΑΙ
3. ΑΠΩΛEΙΑ MYΙKΗΣ MΑZΑΣ EΠΗPEΑZEΙ ΤOYΣ
MYΣ ΤΗΣ KΑPAΙΑΣ
ΩPΑΙO ΤO «MYΣΤΙKO»!! KΑΛΗMEPΑ ΣΑΣ,
EXΩ KΙ ΑΛΛΑ ΠΑPΑKΑΤΩ!
Oi ¡po¢éç susÇidç ôsv kóvouv ¡i¬o¡d ó//o d¬ó ¡o vd
dvdo¡s/ouv ¡qv sk/uoq ospo¡ovivqç ¬ou pu0µiçsi ¡qv dvdykq
yid ¢dyq¡ó µpd¿u¬pó0soµd, o¬ó¡s os ôuo opsç µéod
¿psidçso¡s ó//q µid ôóoq ¢dyq¡ou ó¡dv ¬spdosi q s¬iôpdoq
¡ouç ki q ¿qµsid ¡ou syks¢d/ou s¬dvs/0si o¡o ¢uoio/oyikó ¡qç
d¬ó ¡iç µu¿dvdykdo¡ikéç s¬iôpóosiç ¡ou Š¬dpdoksuóoµd¡oç
susÇidç‹
Y¬óp¿si µid yoviôidkq ¬po¡sivq q /s¬¡ivq ¬ou óoo µpioks¡di os
µikpq ¬ooó¡q¡d o syké¢d/oç ôs /dµµdvsi sv¡o/q /qµqç ¡po¢qç.
Ooo ¬spiooo¡spq ¡po¢q kd¡dvd/ovouµs ¡ooo sv¡ovo¡spq
sv¡o/q ôivsi. Fi du¡ó ooo¡d ouvio¡ov¡di ¬o//ó µikpd ysúµd¡d,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 82
yid vd ¡q kpd¡ouv os ¿dµq/d s¬i¬sôd dpd kdi ¡d s¬i¬sôd
oopsuoqç /i¬ouç vd ¬dpdµévouv ¿dµq/ó
Td Š¬poióv¡d susÇidç‹ …ÌAƒOYN ¡ov ôidµiµdo¡q sv¡o/ov
syké¢d/o. „si¡s ¢i/oi µou ¡q ôidôikdoid µsod d¬ó ¡qv o¬oid ¡o
kóvouv kdi kpd¡q0si¡s µdkpió ¡ouç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 83
BΙΑΣMOΣ EΓKEOΑΛOY ΑΠO ΠΑPΑΣKEYΑΣMΑ
ŠHoç µ¬opsi ¢i/oi µou q kd¡dvó/ooq µidç ooko/ó¡dç q svóç
uôd¡óv0pdkd vd ¬pokd/éosi óuÇqoq ¬po¡sivikqç opµóvqç o¡ov
syké¢d/oŸ „si¡s ¡o
1. H opµóvq, q ospo¡ovivq yid vd µ¬opsosi vd ¬dpd¿0si
¬pé¬si o syké¢d/oç vd s¿si ¡ouç kd¡ó//q/ouç
¬poôpóµouç µs ¡q µop¢q dµivoÇéoç, ¡d o¬oid dµivoÇsd
ôsv sivdi ¡i¬o¡d ó//o d¬ó ¡d ¡ouµ/d ¡ou opydvioµou,
sivdi ôq/dôq ¡d µikpo¡spd ôoµikd o¡oi¿sid ¬ou
¿pqoqµo¬oisi o opydvioµoç yid vd ouv0éosi ¡iç
¬po¡sivsç.
2. O siôikóç ¬póôpoµoç /oi¬ov yid ¡q ospo¡ovivq sivdi ¡o
dµivoÇú ¡pu¬¡o¢óvq.
3. Hpiv µs¡d¢sp0ouv ó/d ¡d dµivoÇéd o¡o syks¢d/o
ouvoo¡içov¡di os kd¡i od ¢pdyµd o¡d opid ¡ou,
¬spiµévov¡dç ¡o kd0évd ¡q osipó ¡ou
4. To qôq s¬i¬sôo ospo¡ovivqç svo ouv¡s/si¡di q
ôidôikdoid du¡q ouvs¿içsi vd µsiovs¡di o¬o¡s o
syks¢d/oç odç siôo¬oisi vd ¢d¡s kd¡i y/uko yid vd ¡o
duÇqosi.
5. Mo/iç ¢ó¡s ¡q ooko/ó¡d, ¡o s¬i¬sôo ivoou/ivqç dp¿içsi
vd duÇóvs¡di
6. H ivoou/ivq o0si ¡d dµivoÇsd o¡iç ¬pokd0opioµévsç
0éosiç ¡ouç yid vd dp¿ioouv vd kd¡doksudçouv µuikq
µdçd
7. To dµivoÇu ¡pu¬¡o¢dvq s¿si ¡opd uµq/q ouyksv¡pooq
/óyo ¡ou ¬d/oipidkou kúµµd¡oç ¬ou ôqµioupyqos q
ivoou/ivq ¬ou ¬pok/q0qks d¬ó ¡q ooko/d¡d
8. Ooo ¬io ¬o//q ¡pu¬¡o¢dvq µ¬divsi o¡o syké¢d/o, ¡ooo
ypqyopo¡spd µs¡d¡ps¬s¡di os ospo¡ovivq ¬ou sivdi
vsupoôidµiµdo¡qç ¡ou ouvdio0qµd¡oç ¡qç ¬sivdç
9. H dvdykq yid ¬sivd sµ¢dviçs¡di év¡ovq os évd ooµd ¬ou
sivdi Š¿op¡doµévo‹
10. E¬ioqç sv¡ovo o¡psç ki é//siµq u¬vou oôqyouv os
¿dµq/d s¬i¬sôd ospo¡ovivqç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 84
11. E¡oi ¢i/oi µou µid ooko/ó¡d d¬ó ¡o ¬spi¬¡spo ¡qç
yovidç oôqysi ¡q kupid o¡o ôi¬/dvó ¡pd¬éçi vd ¡posi µs
µou/iµid kdpµ¬ovópd o/ók/qpq. A¬/ó s¡oiŸ
A¬oµdkpuvs¡di d¬ó ¡q ôid¡po¢q odç kó0s ouv0s¡ikq ¡po¢q
A¬o¢úys¡di óosç é¿ouv ¬o//ó ouv¡qpi¡qkd
Aydipso¡s µs ¬sipdµd¡ioµouç kó0s ¡po¢q ¬ou odç ôqµioupysi
ouµ¬¡oµd¡d ko¬oosoç, ¬ovov, çó/qç
Kdi 0uµq0si
ΑΝ ΣΤΑ MOΣXΑPΙΑ AΙΝOYΝ ΠOΣOΤΗΤEΣ ΛΙΠOYΣ,
ΠPΩΤEΙΝΗΣ, KΑΙ YAΑΤΑΝOPΑKΩΝ , ΝΑ ΠΑXYΝOYΝ ΠPΙΝ
ΤΗ ΣOΑΓΗ, KΑΙ ΠΑXΑΙΝOYΝ ΤOΣO ΠOΛY,
ΓΙΑΤΙ ΠPEΠEΙ EΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ KΑΝOYΝ ΑAYΝΑΤOYΣ?
Tì onokoKúntrì q öìkq ooç oo0ívrìo
H çoq sivdi u¬épo¿q. E¿si óµoç svooµd¡oµévsç µéod o¡o
kúk/o ¡qç ôuoko/isç kdi sµ¬óôid, ¬pok/qosiç yid vd ¡iç
u¬spµoúµs kdi vd ¢¡óoouµs os µsyd/ú¡spo µd0µo dpµovidç µs
¡ov soo¡spiko ki sÇo¡spikó µdç kóoµo ¢i/oi µou. O ¡pó¬oç sivdi
ôidµéoou ¬óv¡d ¡qç ¬poodpµoyqç ¬ou ôsv sivdi ¡i¬o¡d ó//o
d¬ó du¡ó ¬ou ovoµóçouµs dv¡i/qµq. Av q ¬i0dvó¡q¡d svóç
s¬sp¿óµsvou ôuoópso¡ou ysyovó¡oç oóç o¡svo¿opsi kdi odç
¬/qyovsi, sivdi ¬i0dvó vd ¬sios¡s ¡ov sdu¡ó odç ó¡i ôsv
¿psióçs¡di vd d¬o¡s/si µépoç ¡qç çoqç odç kdi ó¡i ¬pé¬si vd
kóvs¡s ¡o ¬dv yid vd ¡o d¬o¢úys¡s. E¡oi, Šy/i¡ovs¡s‹ ¡ov ¬óvo,
svo ôsv µ¬divs¡s o¡q ôidôikdoid vd vioos¡s ¡o dio0qµd ¡qç
d¬o/sidç. Oi óv0po¬oi ¬ou dko/ou0oúv du¡q ¡q /oyikq
¢divs¡di ó¡i o¿upovov¡di d¬évdv¡i os kd0qµspivoúç kivôúvouç.
Ouoido¡ikó, óµoç, du¡óç o ¡pó¬oç çoqç /si¡oupysi ó¬oç évdç
¬dpdµop¢o¡ikóç ¢dkóç, ¬ou ôsv d¢qvsi ¡o ó¡oµo vd ôsi ¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 85
¬pdyµd¡ikó¡q¡d. Ekrí {rkìvórì to npóþKqµo. Autq q nqyq
öuoKrìtoupyíoç öqµìoupyrí to oúµntmµo koì otq ouví¿rìo
tqv oo0ívrìo.
H omtqpìo öúvoµq tqç oppmotìoç.
H iôid q dv0po¬ivq ¢úoq ¬poo¬d0si vd µpsi ¡pó¬ouç vd
dv¡iµs¡o¬ioouµs ¡iç ôió¢opsç ôuoko/isç ¬ou ¬dpouoióçov¡di
kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç çoqç kdi vd µdç µoq0qosi vd s¬iµiooouµs
kdi vd ¬poodpµoo¡oúµs. Kdi q /úoq, óoo ¬dpóôoÇo ki dv
dkoúys¡di, sivdi oì oöìo0roírç koì oì oo0ívrìrç nou þìmvouµr,
oì onoírç ouoìootìkó noí(ouv to póKo µìoç romtrpìkqç
ouvríöqoqç nou µoç rnovoçíprì otov routó µoç.
O Kdp/ Fiouvyk ouvoµiçsi ¡iç ¬dpd¬óvo okéµsiç os µid ¢póoq:
«Arv 0o 0rponrutrítr onó tìç oo0ívrìíç ooç. Autíç 0o ooç
0rponrúoouv». Y¬óp¿si, /oi¬óv, µid µd0ió oo¢id µéod µdç,
¬ou 0é¡si ¡iç do0évsisç odv ¡o µdpóµs¡po ¬ou ¬óv¡d ¡sivsi vd
µdç s¬dvd¢épsi o¡o ôpóµo µdç. Au¡q q iôid q oo¢id d¬o¡s/si ¡o
Šµuo¡qpio‹ ¡qç do0évsidç.•
Od µ¬opoúodµs ópdys vd io¿upio¡oúµs ó¡i oi ¬diôikéç
do0évsisç...syyuov¡di évd kd/ú¡spo µé//ovŒ HdpdôóÇoç vdi.
Oi do0évsisç ¢i/oi µou 0d µ¬opoúodµs vd ¬oúµs ó¡i µ¬opoúµs
vd ¡iç koôiko¬oiqoouµs ôid¿opiçov¡óç ¡sç os kd¡qyopisç. Oi
oÇsisç, Çd¢vikéç do0évsisç sk¬pooo¬oúv ¡qv Š¬po¡q ypdµµq
¬poodpµoyqç‹, ¡ov dp¿ikó ôq/dôq ¡pó¬o dv¡iôpdoqç ¡ou
opydvioµoú µdç, oo¡s vd µdç s¬dvd¢épsi o¡qv iooppo¬id. Oì
noìöìkíç oo0ívrìrç (onó ìKopó µí¿pì mtítìörç kKn.) nou
ovqkouv or outq tqv kotqyopío onotrKoúv «ívo r{oìprtìkó
µíoo yìo vo onoçúyouµr tq öqµìoupyío µìoç
öìootprþKmµívqç ovtíKqgqç».
•/oi yvopiçouµs ó¡i évdç ¬ups¡óç s¬i¡d¿úvsi ¡q ¢uoikq kdi
µu¿o/oyikq dvó¬¡uÇq ¡ov ¬diôiov. Evd ¬diôi ôq/dôq ¬ou
¬épdos ¡qv spu0pó, yivs¡di du¡óµd¡d ¬io opiµo kdi du¡óvoµo,
svo q dvsµoµ/oyió µ¬opsi vd sÇd¢dviosi ¡iç ouvdio0qµd¡ikéç
¡ou pqÇsiç. Autó oqµoívrì ótì o opyovìoµóç «kotovóqor» to
µíoo npooopµoyqç koì ìo¿uponoìq0qkr. Eivdi os 0éoq
¬/éov vd ôs¿¡si ¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d kdi vo nrpóorì µíoo onó
tov nóvo nou unóp¿rì o¡q çoq. «Eívoì yvmotó ótì outíç oì
oo0ívrìrç onotpínouv tqv rköqKmoq oKKrpyìmv, óo0µotoç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 86
koì ¿póvìmv oo0rvrìmv nou rívoì nì0ovó vo rµçovìotoúv
kotó tqv rvqKìkq (mq. Σto tíKoç tqç "npmtqç ypoµµqç
npooopµoyqç", µrpìkíç oo0ívrìrç 0o r{rKì¿0oúv or
¿póvìrç, onóörì{q tqç otrKoúç Kúoqç tou npoþKqµotoç».
Kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç çoqç, s/éy¿s¡di ouvs¿oç q ikdvó¡q¡ó
¬poodpµoyqç µdç o¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d. ŠMé¿pi ôq/dôq vd
¢¡óosi kdvsiç o¡o oqµsio vd vooqosi d¬ó µid ¿póvid do0évsid,
µsoo/dµsi évd o/ók/qpo... oúµ¬dv‹.
Oi do0évsisç µdç... dppoo¡divouv q µdç 0spd¬súouv ¡s/ikó;
Eivdi µid kd/q spo¡qoq. Aç ¡o sÇs¡óoouµs /oi¬ov ¢i/oi µou. Oi
kd¡do¡óosiç ¡qç Šµq ¬poodpµoyqç‹ sk¬pooo¬oúv ¡q ôsú¡spq
ypdµµq óµuvdç ¡ou opydvioµoú. Z¡qv ¬spioôo ¡qç s¢qµsidç kdi
¡qç svq/ikiooqç, o íöìoç o opyovìoµóç 0o öqµìoupyqorì µìo
orìpó oo0rvrìmv «µrto{ú oo0ívrìoç koì 0rponríoç». Ms
ó//d /óyid, o opydvioµóç µrtoçpó(rì µìo romtrpìkq
öuoKrìtoupyío or nó0qoq, nou óµmç örv ouvìotó tq
µóvìµq rykotóotooq µìoç ¿póvìoç ooþopqç oo0ívrìoç.
Oi d//spyisç: sivdi d¬o¡é/soµd µidç ¬d/ióç oúykpouoqç ¬ou
ôsv é¿si /u0si kdi kd¡ ouoid d¬o¡s/oúv dv¡iôpóosiç ópvqoqç
µ¬poo¡ó os kd¡do¡óosiç ¬ou örv µnoprí kovríç vo unoçíprì,
rvm toutó¿povo örv tìç ouvrìöqtonoìrí. To ó¡oµo í¿rì
öìoypógrì onó tq µvqµq tou opìoµívo yryovóto, oov vo
µqv to í(qor notí. O opydvioµóç, ¬dp› ó/d du¡ó, yvopiçsi ó¡i
kó¡i ôsv ¬ósi kd/ó kdi dv¡iôpó. Autóç rívoì koì o okonóç tmv
oKKrpyìmv. No µoç npoototrúrì onó µìo kotóotooq nou
µoç rvo¿Krí, oKKó örv µnopoúµr vo tqv npooöìopíoouµr.
Hdpdkó¡o odç ¬dpd0é¡o µspikó ¬dpdôsiyµd¡d ouµ¬¡oµó¡ov
oôqyoúµsvooi d¬ó du¡ó o¡iç µd0ú¡spsç di¡isç ¬ou ¡d
ôqµioúpyqodv. Fid ¬dpóôsiyµd
- Z¬doµoúç skôq/ovouv ou¿vó oi óv0po¬oi ¬ou u¬o¢épouv
ouvq0oç d¬ó é//siµq dyó¬qç, ¡qv o¬oid óµoç dyvooúv os
ouvsiôq¡ó s¬i¬sôo. Touç /si¬si kó¡i, d//ó ôsv µ¬opoúv vd
¬pooôiopioouv ¡i dkpiµoç.
- Z¡iç sÇdp¡qosiç kó0s µop¢qç (¡oiyópo, d/koó/, ooko/ó¡d,
¬o/i¡ikq...) kdi o¡d vdpko¡ikó µpiokouv ŠôiéÇoôo‹ ouvq0oç
óv0po¬oi ¬ou µpiokov¡di os kd¡do¡óosiç µ¬poo¡ó o¡iç o¬oisç
sivdi dvikdvoi vd ¬ópouv µid d¬ó¢doq (¬.¿. µid spo¡ikq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 87
s¬i/oyq, d¬ó¢doq ôéoµsuoqç o¡o yóµo, ouvsiôq¡q d¬ó¢doq vd
kóvsi kdvsiç ¬diôió k/¬.).
- H kd¡ó0/iµq sk¢póçsi µid dkpdid ¬poo¬ó0sid ¡ou opydvioµoú
vd dvdôidµop¢oosi ¡qv dv¡i/qµq µdç yid ¡ov kóoµo.
Eµçoví(rtoì ótov o opyovìoµóç örv ovtí¿rì óKKo, örv 0íKrì
nìo vo çtóorì npoç to otó¿o, tov onoío kotó þó0oç örv
nìotrúrì. Hpóksi¡di ouoido¡ikó yid évd «koµnovókì» ¬ou
kpoúsi o opydvioµóç µdç, oo¡s vd µq ¿prìootrí vo
ovtìµrtmníorì opyótrpo kónoìo ¿póvìo oo0ívrìo.
- Oì ounvírç sivdi ¬/qpo¢ópqoq ¬ou µdç ôivsi ¡o douvsiôq¡o
ó¡dv µpioks¡di os oouµçmvío µr tov routó µoç. Au¡ó ¡o
douvsiôq¡o sivdi ¬ou µdç Šµi/ósi‹ kd0qµspivó µéoo ¡ov
ovsipov ki yi du¡ó 0d ¬pé¬si vd ¬poos¿0oúv sÇdips¡ikó.
- Oi qµìkpovírç d¬o¡s/oúv s¬ioqç ¿dpdk¡qpio¡ikó Šµq
¬poodpµoyqç‹ kdi skôq/ooq ¡qç ¬isoqç ¬ou doksi¡di o¡ov
sdu¡ó µdç, ¬ou ¬poép¿s¡di d¬ó sµóç ¡ouç iôiouç q d¬ó ó//ouç,
kdi ôsv sivdi ¬id u¬o¢sp¡q, sivdi ôq/dôq ¬isoq os opidkó
s¬i¬sôd. Fi du¡ó évd DEPON ôs ôivsi /úoq d//ó kuo¢opsi ¡q
yévvsoq syks¢d/ikou Eiôd¡s ¬óoo d¬/ó ¬dpspµqvsúouµs
oqµspd ¡iç ¬posiôo¬oiqosiç ¡ou opydvioµoú µdç µdoiçóµsvoi
o¡q d¬o¡s/soµd¡ikó¡q¡d ¢dpµdksu¡ikov ¬dpdoksudoµó¡ovŸ
O opydvioµóç é¿si dvóykq pú0µioqç kdi kd¡d¢súysi os du¡q ¡q
µop¢q dv¡iôpdoqç yid vd µdç ¿¡u¬qosi ¡o Škdµ¬dvóki‹ kdi yid
vd µdç d¢u¬viosi. Ηµìkpovío = Αvóykq yìo ¿oKópmoq or
çuoìko nrpìþóKKov.
Αv óµmç q oçúnvìoq opyrí, ov oì oppmotìrç
«koµnovókìo» örv nítu¿ov tov okonó touç, örv
oçúnvìoov öqKoöq tov opyovìoµó, tótr tq okutóKq
noípvouv oì ¿póvìrç, ooþopíç oo0ívrìrç. Š„sv µ¬opéodµs
vd Çs¢op¡o0oúµs ¡ov ¬dpdµop¢o¡ikó ¢dkó ¬ou
¿pqoiµo¬oioúµs yid vd ôoúµs ¡q çoq. Fi› du¡ó kdi s¬ép¿s¡di q
¿póvid do0évsid. Ek¢póçsi ¡q ôuoko/id ¬ou ôsv dv¡iµs¡o¬iodµs
kdi µdç ¡o 0uµiçsi ouvs¿oç kdi ôsi¿vsi ¡o ôpóµo ¬ou ¬pé¬si vd
dko/ou0qoouµs, d¬okoôiko¬oiov¡dç ¡d ouµ¬¡oµd¡ó
µdç‹.A¬/óç ôsv sivdi o µq¿dvioµóç ¢i/oi µouŸ
- Hdpd¡qpqo¡s yid ¬dpóôsiyµd ¡qv optqpìokq uníptooq sivdi
µid ¿póvid do0évsid ¬ou 0d µ¬opoúodv vd ¬dpouoióoouv óooi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 88
µsyó/oodv os µid oikoyévsid ¬ou ¡d µé/q ¡qç ôuoko/súov¡di vd
sk¢póoouv ¡d ouvdio0qµd¡ó ¡ouç. A¬o¡é/soµd du¡oú ¡ou
yiyvso0di sivdi ¡d µé/q du¡qç ¡qç oikoyévsidç vd ôidµop¢ovouv
öronotìkoúç ¿opoktqprç, vd ¡sivouv vd ¬io¡súouv ó¡i q µóvq
/úoq o¡q çoq rívoì q rnìþoKq otouç óKKouç µíom tqç
öúvoµqç. Au¡q sivdi kd0dpó ¬dpdµop¢o¡ikq ó¬oµq, ¡qv o¬oid
o opydvioµóç ¬poo¬d0si vd dvd¡péµsi ¢épvov¡dç ¡o ó¡oµo
dv¡iµé¡o¬o µs ¡q ouykskpiµévq do0évsid.
- H gmpíooq µ¬opsi vd sivdi q skôq/ooq ¡qç s¬i0uµidç d//ó
kdi ¡ou ¡du¡ó¿povou ¢óµou yid d¬oµókpuvoq, ¡qç s¬i0uµidç yid
du¡ovoµid kdi ¡ou ¡du¡ó¿povou çóþou vd Çs¿do¡si kdvsiç d¬ó
¡ouç dyd¬qµévouç ¡ou.
- Σtq okKqpuvoq kotó nKókoç kó0s ó¡oµo é¿si ôqµioupyqosi,
d¬ó ¡qv ¬diôikq kdi s¢qµikq ¡ou q/ikid, évd ôikó ¡ou oúo¡qµd
dv¡i/qµsov ¬ou ouvio¡ó ¡qv ¬pooo¬ikq ¡ou o¬¡ikq yid ¡ov
kóoµo. •ooi óµoç ¬óo¿ouv d¬ó ¡q ouykskpiµévq do0évsid
dpvq0qkdv o/ok/qpo¡ikó, ¡q ôikq ¡ouç o¬¡ikq kdi uio0é¡qodv
¡iç dv¡i/qµsiç ó//ov, ¡qç oikoyévsióç ¡ouç, ¡ov ¢i/ov ¡ouç k/¬.,
µs µovdôikó oko¬ó vd yivouv d¬oôsk¡oi, vd dyd¬q0oúv d¬ó
du¡oúç. …/é¬ouµs /oi¬óv ó¡i q d¬ó¬sipd d¬o¬oiqoqç ¡ou Eyo
oôqysi os sÇdips¡ikó ¬poµ/qµd¡ikó vooqµd¡d, ysyovóç ¬ou
oôqysi ¬ioo o¡qv dv¡io¡po¢q okéµq ó¡i ó¬oç ki dv sivdi
ôidµop¢oµévo ¡o syo, du¡ó os kdµid ¬spi¬¡ooq ôsv ¬pé¬si vd
s¬i¿sipsi¡di vd d¬oppi¬¡s¡di d//ó vd ¡po¬o¬oisi¡di ¬poç
µs/¡io¡o¬oiqoq ¡ou µéod d¬ó µq¿dvioµoúç dv¡i/qµqç ¡ov
¡sk¡divóµsvov
Mé¿pi ¡ou oqµsiou ¡oú¡ou ¬dpouoióo¡qkdv µspikéç d¬ó ¡iç ¬io
ou¿vó sµ¢dviçóµsvsç do0évsisç ki ¬pdyµd¡o¬oiq0qks µid
d¬ó¬sipd ¬pooôiopioµoú ¡ov ysvsoioupyov di¡iov ¡ouç. O¬oid
ki dv sivdi du¡ó oi do0évsisç du¡éç d¬o¡s/oúv µid u¬dpk¡q
¬pdyµd¡ikó¡q¡d. Od ¬pé¬si ¢i/oi µou vd µs/s¡qoouµs ¡o
o¬/oo¡óoio ¬ou µdç ¬dpé¿si q iôid q ¢úoq ¬poç dv¡iµs¡o¬ioq
¡ouç. Td ¬óv¡d ouµ¬dv¡ikóç µdivouv os kd¡óo¡doq iooppo¬idç
¬ou oqµdivsi ó¡i yid kó0s ¬póµ/qµd u¢io¡d¡di kdi µid
¡ou/ó¿io¡ov /úoq. To µóvo ¬ou dyvosi¡di ¬o//éç ¢opéç sivdi q
op0q ¬opsid ¬poç ¡q /úoq du¡q. Zdv ¬uÇiôd µ¬opo µóvo vd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 89
odç ¬o ó¡i q ¬opsid du¡q ôs ¬pé¬si vd dv¡iµdivsi ¡q oµd/q
/si¡oupyid ¡qç µq¡épdç ‡úoqç

MEΙΩΣΗ BΑPOYΣ
Opioµévd µó¡dvd µ¬opoúv vd ouµµó/ouv o¡qv d¬o/sid
µópouç, ki du¡ó yivs¡di ó¿i yid¡i é¿ouv Šµdyikéç ikdvó¡q¡sç‹
d//d ¬o/ú d¬/ó ôió¡i ¬poo¢épouv µid ¬póo0s¡q o0qoq o¡o
pu0µó ¡ou µs¡dµo/ioµoú. To ysyovóç du¡ó s¬i¡uy¿óvs¡di ¿ópq
o¡d évçuµd kdi o¡iç µi¡dµivsç ¬ou ¬spié¿ouv, ¡d o¬oid
Šsvspyo¬oioúv‹ ¡óoo ¡d ópydvd ¬ou s¬sÇspyóçov¡di ¡o /i¬oç
(¬.¿. ¡q ¿o/qôó¿o kúo¡q, ¬ou psuo¡o¬oisi ¡d /i¬q) óoo kdi ¡iç
d¬skkpi¡ikéç oôoúç ¡ou opydvioµoú. Té¡oid µó¡dvd sivdi
OutoKóko - tonìkó nó¿oç
H ¢u¡o/ókd sivdi évd ôév¡po ¡d ¢ú//d ¡ou o¬oiou é¿ouv kupioç
/i¬oôid/u¡ikq kdi sv µépsi ôioupq¡ikq ôpóoq. ŠH ¢u¡o/ókd 0d
µ¬opoúos vd µoq0qosi kó¬oiov µs év¡ovo ¬póµ/qµd ¡o¬ikoú
¬ó¿ouç‹,
„ooo/oyid : E¡oiµóçs¡s éy¿uµd µs 1 kou¡d/óki ¢u¡o/ókd os 1
¢/i¡çóvi vspó.
Tq ¢u¡o/ókd 0d ¡q µpsi¡s kdi os ¬óoiµq µop¢q, os ¢dpµdksid
µs oµoio¬d0q¡ikó. „id/ús¡s 10 o¡dyóvsç ¢u¡o/ókd os évd
¢/i¡çdvóki vspó kdi ¬ivs¡s µé¿pi 3 ¢/i¡çdvókid ¡qv qµépd.
Agì0ìó,
Av odç dpéoouv ¡d y/ukó q dµi0ió ¢qµiçs¡di yid ¡qv ¬/oúoid
¬spisk¡ikó¡q¡ó ¡qç os di0épid é/did. Zuµµó//si o¡qv kd/ú¡spq
/si¡oupyid ¡ou ¬s¬¡ikoú ouo¡qµd¡oç kdi o¡o µs¡dµo/ioµó ¡ov
uôd¡dv0pókov (odk¿ópov) - yi› du¡ó kdi svôsikvu¡di yid óoouç
é¿ouv dôuvdµid o¡d y/ukó.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 90
„ooo/oyid : E¡oiµóçs¡s éy¿uµd µs 1-2 kou¡d/ókid dµi0ió os 1
¢/i¡çóvi vspó.
Iþíokoç - öuokoìKìótqto
Ek¡óç d¬ó ôidkooµq¡ikó ¢u¡ó, o iµiokoç ouµµó//si o¡qv kd/q
/si¡oupyid ¡ou ¬s¬¡ikoú ouo¡qµd¡oç kdi o¡ov kd/ú¡spo
µs¡dµo/ioµó ¡ov uôd¡dv0pókov, ¡ov ¬po¡s€vov kdi ¡ov
/i¬iôiov. O iµiokoç svôsikvu¡di yid ¡ouç u¬épµdpouç µs
¬póµ/qµd ôuokoi/ió¡q¡dç kdi duÇqµévov /i¬iôiov.
„ooo/oyid : E¡oiµóçs¡s éy¿uµd µs 1 kou¡d/óki iµiokou os 1
¢/i¡çóvi vspó.
Λouí(o - kotokpótqoq uypmv
H /ouiçd sivdi d¬ó ¡d ¬io yvoo¡ó kdi ôidôsôoµévd µó¡dvd o¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ¬d¿uodpkidç. H /ouiçd µoq0ó o¡qv dúÇqoq
¡ou pu0µoú ¡ou µs¡dµo/ioµoú, o¡q pú0µioq ¡qç ópsÇqç kdi o¡q
ôioúpqoq - yi› du¡ó kdi sivdi µid kd/q s¬i/oyq yid óoouç
¡d/di¬opoúv¡di d¬ó kd¡dkpó¡qoq uypov. E¬i¬/éov, q /ouiçd
é¿si q¬id kd¡suvdo¡ikq ôpóoq.
„ooo/oyid : E¡oiµóçs¡s éy¿uµd µóçov¡dç µé¿pi 3 kou¡d/ókid os
1 ¢/i¡çóvi vspó. ˆo¡óoo, d¬o¢úys¡é ¡qv dv é¿s¡s u¬ó¡doq,
s¬siôq sivdi ôioupq¡ikq kdi µsiovsi ¡qv ¬isoq.
ΣnìpouKívo - BouKìµío
H o¬ipou/ivd sivdi évd µó¡dvo ¡ov ¬o¡dµov kdi ¡qç 0ó/doodç
(kd//iépysisç o¬ipou/ivdç u¬óp¿ouv o¡q Bópsid E//óôd). H
o¬ipou/ivd svôsikvu¡di yid óoouç ouvq0içouv vd kd¡d¢súyouv
o¡o ¢dyq¡ó, ó¡dv ôsv é¿ouv kd/q ôió0soq. Od ¡q µpsi¡s os
µop¢q okóvqç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 91
„ooo/oyid : „id/ús¡s 1-2 kou¡d/ókid ¡ou y/ukoú okóvq
o¬ipou/ivdç os 1 ¬o¡qpi vspó q os 1 ¬o¡qpi ¢péoko ¿uµó (¬.¿.
ykpéi¬¢pou¡). A¬o¢úys¡s ¡o pó¢qµd, s¬siôq q o¬ipou/ivd ôsv
é¿si su¿ópio¡q ysúoq. H o¬ipou/ivd ôid¡i0s¡di kdi os kóµou/sç
Σqµúöo - kuttopítìöo
Td ¢ú//d ¡qç oqµúôdç é¿ouv ôioupq¡ikq ôpóoq, µoq0oúv o¡qv
kdúoq ¡ou /i¬ouç, d//ó kdi o¡q µsiooq ¡ou oupikoú oÇéoç. H
oqµúôd µ¬opsi vd µoq0qosi kdi o¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡qç
ku¡¡dpi¡iôdç,
„ooo/oyid : E¡oiµóçs¡s d¢éµqµd µs 1 kou¡d/óki ¢ú//ov
oqµúôdç os 1 ¢/i¡çóvi vspó.
Topo{óko q poöíkì - nrpìopíotr tqv ópr{q
To ¡dpdÇóko sivdi d¬ó ¡d ¬io ôidôsôoµévd µó¡dvd ¡qç E//óôdç,
µs ¬o/ú¬/supq ôpóoq, yi› du¡ó kdi ¡ou é¿si d¬oôo0si ¬/q0oç
¿dpdk¡qpioµov, ó¬oç ¡dpdÇóko Š¡o idµd¡ikóv‹, Š¡o
0spd¬su¡ikóv‹, Š¡o kd¡d¬/qk¡ikóv‹, Š¡o µdyikóv‹. …oq0ó o¡o
µs¡dµo/ioµó ¡ov odk¿ópov kdi ¡ov /i¬ov - yi› du¡ó kdi 0d
µ¬opoúos vd µoq0qosi évdv u¬épµdpo µs duÇqµévq
¿o/qo¡spivq. E¬i¬/éov, pu0µiçsi ¡qv ópsÇq, ouµµó//si o¡qv
súpu0µq /si¡oupyid ¡ou q¬d¡oç kdi é¿si kd¡d¬pd•v¡ikq ôpóoq.
„ooo/oyid : E¡oiµóçs¡s éy¿uµd µs 1-2 kou¡d/ókid os 1 ¢/i¡çóvi
vspó.
poçqµoto Ey¿uµd : A¢oú µpóosi ¡o vspó o¡o µ¬piki, ¡o
d¬ooúps¡s d¬ó ¡q ¢o¡ió, ¬poo0é¡s¡s ¡q ouvio¡oµsvq ôóoq ¡ou
µo¡óvou (dvd¢éps¡di ¬dpdkó¡o) kdi ¡o d¢qvs¡s oks¬doµévo yid
5 /s¬¡ó. To ooupovs¡s kdi ¡o ¬ivs¡s.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 92
A¢éµqµd : To d¢éµqµd svôsikvu¡di yid ¡d ok/qpó ¢ú//d kdi ¡iç
piçsç ¡ov µo¡óvov. Z¡qv ¬spi¬¡ooq du¡q, µpóçs¡s ¡o µó¡dvo
µdçi µs ¡o vspó yid 5 /s¬¡ó, ¡o ooupovs¡s kdi ¡o ¬ivs¡s. Eóv
µpiokso¡s ¬o//éç opsç sk¡óç o¬i¡ioú, µ¬opsi¡s vd s¡oiµóos¡s
d¬ó ¡o ¬poi évd µ¬oukd/óki µs ôúo ôóosiç d¬ó ¡o µó¡dvo ¡qç
s¬i/oyqç odç.
Πótr : nóoo yìo nóoo
Hó¡s : 20 /s¬¡ó ¬piv ¡o ysúµd odç
Hóod : ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd 1-2
Fid ¬óoov kdipó : Hivs¡s ¡d po¢qµd¡d yid 1-2 µqvsç, kóvs¡s évd
ôió/siµµd 2 sµôoµóôov kdi ouvs¿içs¡s µs ¬io ¿d/dpó pu0µó,
¬.¿. yid évd µqvd, ¬po¡oú kóvs¡s ¬ó/i ôió/siµµd. To dp¿ikó
ôióo¡qµd ¡qç /qµqç ¡ouç µ¬opsi vd ¬dpd¡d0si kd¡ó évd q ôúo
µqvsç, sóv ¡d ki/ó ¬ou 0é/s¡s vd ¿óos¡s sivdi ¬o//ó.
Σuvöuooµoí yìo koKútrpo onotrKíoµoto
O ouvôudoµóç ¡ov µo¡óvov ¬ou qôq dvd¢ép0qkdv µs
opioµévd ó//d µ¬opsi vd ouµ¬/qpoosi ¡q ôpóoq ¡ouç kdi vd
duÇqosi ¡qv d¬o¡s/soµd¡ikó¡q¡ó ¡ouç. Zdç ¬po¡sivouµs
opioµévouç ouvôudoµoúç, ¬óv¡o¡s µs ¡q µoq0sid ¡ou siôikoú
(ôooo/oyid: 1 kou¡d/óki d¬ó kó0s µó¡dvo os 1 ¢/i¡çóvi vspó).
Av rykotoKrínrtr tq öíoìto, BooìKìkóç koì ogì0ìó
(Ey¿uµd) O ouvôudoµóç du¡óç svôsikvu¡di yid ¡ouç
u¬épµdpouç ¬ou, ó¡dv Çskivoúv ôidi¡d, é¿ouv ¬ovoks¢ó/ouç,
yivov¡di vsupikoi kdi Çs¿voúv ypqyopd ¡o o¡ó¿o ¡ouç.
Av ríotr unotovìkoí, ArvöpoKíþovo koì ìþíokoç
(Ey¿uµd) To ôsvôpo/iµdvo ouµ¬/qpovsi ¡q ôpóoq ¡ou iµiokou
kdi sivdi kd¡ó//q/o yid óoouç sivdi iôidi¡spd u¬o¡ovikoi ó¡dv
Çskivoúv ôidi¡d.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 93
Av í¿rtr oünvírç, Movt(oupóvo koì topo{óko
(Ey¿uµd) H µdv¡çoupóvd ouvôuóçs¡di µs ¡o ¡dpdÇóko kdi 0d
µ¬opoúos vd µoq0qosi ¡ouç u¬épµdpouç µs u¬ép¡doq, óy¿oç
kdi d•¬visç.
Av í¿rtr unrpívtooq, MrKìooó¿opto koì çutoKóko
(Ey¿uµd) To µs/iooó¿op¡o svôsikvu¡di yid óoouç é¿ouv
o¡oµd¿ikó ¬poµ/qµd¡d, u¬ép¡doq, ¬ovoks¢ó/ouç kdi év¡doq
o¡qv kd0qµspivq ¡ouç çoq. Zuµ¬/qpovsi ¡q ôpóoq ¡qç
¢u¡o/ókdç.
Av í¿rtr µrKoy¿oKío, Σqµúöo µr þoKooµó¿opto
(Ey¿uµd) To µd/odµó¿op¡o µoq0ó óoouç é¿ouv µs/dy¿o/id kdi
¡d/di¬opoúv¡di ou¿vó d¬ó µu€koúç ¬óvouç.M¬opsi¡s vd
ouvôuóos¡s µóvoi odç µé¿pi ¡pid µó¡dvd. Zuvôudoµóç
¬spiooó¡spov µo¡óvov (/ouiçd µs µqôikq, osv¡é/d doió¡ikd,
µs/iooó¿op¡o, ¢pdykoú/d, µdúpd ¢úkid, ¡dpdÇóko kdi
µó/odµo) µ¬opsi vd yivsi µs ¡q µoq0sid svóç siôikoú os
¬spi¬¡oosiç µs év¡ovo ¬póµ/qµd µópouç kdi µs ¡qv
¬po•¬ó0soq ó¡i ¡o ¬s¬¡ikó oúo¡qµd /si¡oupysi oµd/ó (¿opiç
¢ouokoµd¡d kdi ôuo¬sµid).
BóKooµo yìo to omµo koì tqv gu¿q
Avékd0sv yvoo¡ó yid ¡iç ¬o//éç 0spd¬su¡ikéç ¡ou iôió¡q¡sç, ¡o
µó/odµo 0sopsi¡di oqµspd oqµdv¡ikó ¢u¡ikó dv¡ikd¡d0/i¬¡ikó,
kó¡i odv svd//dk¡ikó Hpoçók. Zdç ¡o ¬dpouoióçouµs µdçi µs ¡iç
d¬óµsiç ¡piov siôikov o¿s¡ikó µs ¡q ¢dpµdksu¡ikq ¡ou ôpóoq
ΣìtpovíKKo örv rívoì µóvo µío
Eivdi ¬óvo d¬ó 50 siôqŒ Kó¬oisç ¿pqoiµo¬oioúv¡di
0spd¬su¡ikó kdi ó//sç oç dpoµd¡ikó o¡qv kouçivd..Oi
¬spiooó¡spoi yvopiçouµs ¡q oi¡pové/d oç ¡qv ¬io ouvq0ioµévq
¢uoikq ¬poo¡doid d¬ó ¡d kouvoú¬id. ˆo¡óoo, ¡o ¢u¡ó µs ¡q
/sµovó¡q µupoôió ôid0é¡si kdi ó//sç iôió¡q¡sç kdi ouykskpiµévd
¢dpµdksu¡ikéç kdi ydo¡piµdpyikéç. To di0épio é/dió ¡qç
¿pqoiµo¬oisi¡di supéoç o¡qv dpoµd¡o0spd¬sid yid ¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 94
dv¡iµs¡o¬ioq ¬poµ/qµó¡ov uysidç, kd0oç é¿si µs¡dÇú ó//ov
¡ovo¡ikq, dv¡iµikpoµidkq kdi dv¡ioq¬¡ikq ôpóoq, svo d¬o¡s/si
µdoikó u/ikó ¡qç doid¡ikqç kouçivdç, ¡óoo yid ¡o iôidi¡spo
ópoµó ¡qç óoo kdi yid ¡d 0ps¬¡ikó ouo¡d¡ikó ¬ou ¬spié¿si.
Y¬óp¿ouv ¬óvo d¬ó 50 siôq oi¡pové/dç, ¡d o¬oid dvqkouv
o¡qv oikoyévsid ¢u¡ov ¬ou ¢épouv ¡q /d¡ivikq ovoµdoid
Cymbopogon. Z¡q ¿opd µdç, ôsv suôokiµsi kdvévd d¬ó ¡d siôq
¡ou ¢u¡oú, ¡o o¬oio dvd¬¡úoos¡di os óypid kdi kd//ispyqµévq
µop¢q o¡q No¡iodvd¡o/ikq Aoid (kupioç o¡qv Td€/óvôq, ¡qv
Ìóµd, ¡q Zpi Aóvkd, ¡qv Ìvôid), d//ó kdi o¡q Néd Fouivéd.
Opioµévd siôq kd//ispyoúv¡di yid ¡o di0épio é/dió ¡ouç kdi ó//d
yid µdysipikq ¿pqoq.

Τo oì0ípìo íKoìo
To di0épio é/dio ¡ou ¢u¡oú ¬pokú¬¡si µs d¬óo¡dÇq d¬ó ôúo
siôq oi¡pové/dç, ¡o Cymbopogon nardus ¡qç Ks•/óvqç kdi ¡o
Cymbopogon winderianus ¡qç Ìóµdç. Td µdoikó ouo¡d¡ikó ¡ou
di0épiou s/diou oi¡pové/dç, dvsÇóp¡q¡d d¬ó ¡o siôoç ¡ou ¢u¡oú
d¬ó ¡o o¬oio ¬poép¿s¡di, sivdi q oi¡povs/ó/q, q yspdvió/q kdi
¡o /sµovévio. Z¡q oi¡povs/ó/q o¢si/s¡di ¡o ¿dpdk¡qpio¡ikó
/sµovoôsç ópoµd ¡ou ¢u¡oú. Oi ouyksv¡poosiç ¡ov ôpdo¡ikov
ouo¡d¡ikov ¬oiki//ouv dvó/oyd µs ¡o ¢u¡ó d¬ó ¡o o¬oio
¬poép¿s¡di ¡o di0épio é/dio.
Kpotó µokpìó ooç to kouvoúnìo
Aóyo ¡qç oi¡povs/ó/qç kdi ¡qç yspdvió/qç, q oi¡pové/d d¬o0si
¡d kouvoú¬id, yi› du¡ó kdi ¿pqoiµo¬oisi¡di supéoç oç
sv¡oµod¬o0q¡ikó. Z¡o sµ¬ópio, 0d µpsi¡s du¡okó//q¡d
(patches) sµ¬o¡ioµévd µs ¡o di0épio é/dio ¡ou ¢u¡oú, /ooióv yid
s¬ó/siµq q µskdoµó o¡o ooµd kdi ¡d poú¿d, d//ó kdi
odµ¬ouóv, d¢pó/ou¡pd kdi kpéµsç ooµd¡oç.
Otìó{tr rvtoµoonm0qtìkq Kooìóv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 95
Hpoµq0su¡si¡s Škd0dpó‹ oivó¬vsuµd kdi dyvó é/did
dpoµd¡o0spd¬sidç d¬ó évd kd¡óo¡qµd µs di0épid é/did q d¬ó
kó¬oio ¢dpµdksio ¬ou ¬ou/ó oµoio¬d0q¡ikó ¢ópµdkd kdi
dvdµsiÇ¡s ¡d µéod os évd µ¬oukó/i. Od ¿psido¡si¡s:
85 mI ko0opó oìvónvruµo
5 mI oìtpovíKo
5 mI Krµovó¿opto
5 mI örvtpoKíþovo
Γìo rvìo¿uµívq öpóoq : A¢dipéo¡s d¬ó ¡q ouv¡dyq 5 ml
oivó¬vsuµd kdi ¬poo0éo¡s 5 ml sukó/u¬¡o ¡qç ¬oiki/idç lemon.
EvoKKoktìkó...
» Ayopóo¡s µid kpéµd µóoqç (50 yp.), ¬poo0éo¡s 25 o¡dyóvsç
oi¡pové/d kdi kóv¡s s¬d/siµsiç o¡o ôépµd odç.
» Eµ¬o¡io¡s évd o¡u¬ó¿dp¡o os Škd0dpó‹ di0épio é/dio
oi¡pové/dç kdi µó/¡s ¡o o¡o koµoôivo ôi¬/d d¬ó ¡o kpsµó¡i odç.
Eívoì koì çópµoko
Z¡qv Kivd, ¿pqoiµo¬oioúv¡di supéoç ¡d ¢ú//d ¡ou ¢u¡oú oç
¢ópµdko yid ¡qv dp0pi¡iôd, ¡ov ¬ups¡ó, ¡d sv¡spikó ¬dpóoi¡d,
¡iç ¬d0qosiç ¡ou ¬s¬¡ikoú ouo¡qµd¡oç kdi ¡d ¬poµ/qµd¡d ¡qç
¬spióôou. Hspiooó¡spsç, óµoç, ¿pqosiç é¿si ¡o di0épio é/dio
¡ou ¢u¡oú. Xpqoiµo¬oisi¡di o¡qv dpoµd¡o¬oiid, yid ¡qv
¬dpdoksuq od¬ouviov, o¡qv dpoµd¡o0spd¬sid, os ouvôudoµó
µs ó//d di0épid é/did, /óyo ¡qç ¡ovo¡ikqç, o¬doµo/u¡ikqç,
dv¡ioq¬¡ikqç kdi d¬ooµq¡ikqç ¡ou ôpóoqç. Eiôikó¡spd, µoq0ó
o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¬poµ/qµó¡ov ¡ou vsupikoú ouo¡qµd¡oç,
ó¬oç ¬ovoké¢d/oi, qµikpdvisç, vsupd/yisç, kd¡ó0/iµq, svio¿úsi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 96
¡qv óµuvd ¡ou opydvioµoú, kd¡d¬o/sµó ¡qv koúpdoq kdi
¡ovovsi ¡o kdpôidyysidkó oúo¡qµd. E¬ioqç, µs/¡iovsi ¡q
/si¡oupyid ¡ou ydo¡psv¡spikoú ouo¡qµd¡oç, kd0oç µoq0ó o¡qv
¬éµq, kd¡d¬o/sµó ¡d ¬dpóoi¡d ¡ou o¡oµó¿ou kdi ¡ou sv¡épou,
dvdkou¢içsi d¬ó ¡qv ko/i¡iôd kdi ¡q ôuokoi/ió¡q¡d. E¬i¬/éov,
¿pqoiµo¬oisi¡di yid ¡q pú0µioq ¡qç ¬spióôou, ¡qv dvdkoú¢ioq
¡ov ¬óvov d¬ó psuµd¡ioµoúç kdi dp0pi¡iôd, ¡ov ¬spiopioµó ¡qç
u¬spiôpooidç kdi ¡qç /i¬dpó¡q¡dç ¡ov µd//iov kdi ¡ou
ôépµd¡oç. Té/oç, ¿pqoiµo¬oisi¡di yid ¡qv d¬oo¡sipooq ¡ov
¬óykov ¡qç kouçivdç.
Orponrutìkó Kóöìo
Ayopóo¡s évd /óôi µóoqç, di0épio é/dio oi¡pové/dç Škd0dpó‹ q
dpdioµévo µs oivó¬vsuµd q vspó, ó//d di0épid é/did ¬ou
Šôévouv‹ µs ¡q oi¡pové/d kdi svôsikvuv¡di yid ¡o ¬póµ/qµd ¬ou
0é/s¡s vd dv¡iµs¡o¬ios¡s kdi dvdµsiÇ¡s ¡d ó/d µdçi.
Γìo to otprç
30 mI oµuyöoKíKoìo
10 otoyóvrç oìtpovíKo
5 otoyóvrç Krþóvto
3 otoyóvrç noKµopó(o
Kóv¡s évd µ¬óvio yid vd qpsµqos¡s ¬poo0é¡ov¡dç o¡o vspó,
dv¡i yid di0épio é/dio /sµóv¡dç, 6-7 o¡dyóvsç di0épio é/dio
oi¡pové/dç, ¡iç o¬oisç 0d é¿s¡s ¬po¡d ôid/úosi os évd
kou¡d/óki kd0dpó oivó¬vsuµd, µó¡kd q ó//o óo¬po d/koó/.
Γìo tq þopuotoµo¿ìó
30 ml dµuyôd/é/dio
5 o¡dyóvsç oi¡pové/d
5 o¡dyóvsç ¿dµoµq/i
4 o¡dyóvsç y/ukóvioo
Γìo koKq óµuvo
30 ml µspikoké/dio
4 o¡dyóvsç oi¡pové/d
4 o¡dyóvsç ¬d/µdpóçd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 97
10 o¡dyóvsç yspóvi
Γìo ovo(moyovqtìkó-onooµqtìkó noöóKoutpo
„id/úo¡s 5 o¡dyóvsç di0épio é/dio tea tree, 5 o¡dyóvsç
oi¡pové/d kdi 2 o¡dyóvsç ¬spydµóv¡o os évd kou¡d/óki
oivó¬vsuµd q µó¡kd, ¬poo0éo¡s ¡d os µid /skóvq µs ¿/idpó
vspó kdi µó/¡s µéod ¡d ¬óôid odç vd µou/ióoouv yid µioq opd.
Πpooo¿q!
A¬o¢súys¡s vd ¿pqoiµo¬oisi¡s ¡q oi¡pové/d d¬su0sidç o¡o
ôépµd odç os µsyd/ú¡spsç d¬ó ¡iç svôsikvuóµsvsç ¬ooó¡q¡sç q
ou¿vó¡spd d¬ó ó,¡i odç u¬oôsikvúsi o siôikóç ¬ou é¿s¡s
ouµµou/su¡si, yid¡i u¬óp¿si svôs¿óµsvo vd odç ¬pokd/éosi
¡oÇikq dv¡iôpdoq. E¬ioqç, d¬dyopsús¡di q ¿pqoq ¡qç kd¡ó ¡qv
¬spioôo ¡qç sykuµooúvqç kdi ¡qç yd/ou¿idç.
Λrµovó¿opto: oìtpovíKo nou tpmyrtoì
Evd ó//o siôoç oi¡pové/dç, ¡o lemongrass (/sµovó¿op¡o),
¿pqoiµo¬oisi¡di yid ¡o iôidi¡spo ópoµó ¡ou o¡q µdysipikq kdi
o¡d kok¡éi/. H /d¡ivikq ovoµdoid ¡ou ¢u¡oú sivdi Cymbopogon
citrates kdi ¡d kupió¡spd ouo¡d¡ikó ¡ou sivdi q ki¡pó/q kdi q
yspdvió/q. To ¬po¡o su0úvs¡di yid ¡q µupoôió ¡ou ¢u¡oú. To
/sµovó¿op¡o ¢u¡povsi óypio, d//ó kdi kd//ispysi¡di o¡o
…is¡vóµ, ¡qv Td€/óvôq, ¡q …ipµdvid, ¡q Md/dioid, ¡qv Ìvôovqoid,
¡iç ‡i/i¬ivvsç, ¡q Zpi Aóvkd, ¡qv Ìvôid kdi ¡qv Auo¡pd/id. Zs
du¡éç ¡iç ¿opsç, ¡o ¬poo0é¡ouv os ooú¬sç, ouv¡dyéç µs
ko¡ó¬ou/o, µópid, 0d/dooivó, dkóµq kdi o¡o ¡oói, svo
d¬o¡s/si kdi µdoikó ouo¡d¡ikó os µsiyµd¡d µ¬d¿dpikov, ó¬oç
¡o kópi. Z¡q ¿opd µdç, 0d ¡o ysu¡si¡s os ¬ió¡d doid¡ikov
so¡id¡opiov q ¬ivov¡dç sÇo¡ikó kok¡éi/. Τì npooçíprì
„id¡po¢ikq dvó/uoq ¡ou /sµovó¿op¡ou o¡qv E//óôd ôsv é¿si
yivsi. ˆo¡óoo, oúµ¢ovd µs o¡oi¿sid ¡ou Opydvioµoú Tpo¢iµov
kdi ‡dpµókov ¡ov HHA, ó¬ou kdi ¿pqoiµo¬oisi¡di supéoç,
¬spié¿si µsyó/q ¬oiki/id 0ps¬¡ikov ouo¡d¡ikov, ó¬oç
doµéo¡io, oiôqpo, µdyvqoio, ¢oo¢opo, kó/io, vó¡pio,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 98
µsuôópyupo, ¿d/kó, µdyvqoio, µi¡dµivsç A, B12, C, 0sidµivq,
piµo¢/dµivq, ¢u¡oo¡spó/sç k/¬.
Πoú 0o þprítr to Krµovó¿opto
» Zs kd¡do¡qµd¡d µs siôq doid¡ikqç ôid¡po¢qç, ¢péoko kdi
d¬oÇqpdµévo.
» O/ó¢psoko qµépdç d¬ó ¡qv Td€/óvôq kó0s H鵬¡q µsoqµépi
o¡d kd¡do¡qµd¡d doid¡ikqç ôid¡po¢qç ŠSalamat‹.
» Kd¡sµuyµévo q os oipó¬i os µsyó/d oou¬spµópks¡.
Σuvöuóotr to µr... +ópìo : Hpiv µqos¡s, ¡qydvios¡s q
µdysipéµs¡s o¡ov d¡µó évd o/ók/qpo µópi, µó/¡s µéod o¡qv
koi/ió ¡ou µid ¿oú¢¡d µi/okoµµévo /sµovó¿op¡o. Apoµd¡io¡s,
s¬ioqç, µs ¬o/¡o¬oiqµévo /sµovó¿op¡o ¡d ¢i/é¡d µdpioú ¬ou
µqvs¡s q µdysipsús¡s o¡ov d¡µó.
ΠouKrpìkó : Ms ¡ov iôio ¡pó¬o ó¬oç kdi o¡d µópid.
ΣoKótrç : Tdipióçsi ¬o/ú ¬o/¡o¬oiqµévo µs oµó ¬póoivd
/d¿dvikó, 0d/dooivó, ¬ou/spikó, púçi kdi çuµdpikó. Hpoo0éo¡s
oó/¡od µivsykpé¡ µs so¬spiôosiôq kdi ¡çiv¡çsp.
ΣóKtorç yìo (uµopìkó : AvdµsiÇ¡s ¬oupé /sµovó¿op¡ou µs
¢péokd µó¡dvd, µ¬d¿dpikó, kpsµµúôid, okópôo kdi /iyq kpéµd
yó/dk¡oç.
Τqyovqtó : Hpoo0éo¡s µid µsyó/q ¿oú¢¡d o¡o ¡qyóvi, ó,¡i ki dv
¡qydviçs¡s.
Σoúnrç : …ó/¡s µspikó µsyó/d koµµó¡id o¡q ooú¬d yid 10
/s¬¡ó kdi µs¡ó d¢dipéo¡s ¡d. Evd//dk¡ikó, piÇ¡s /iyo oipó¬i
/sµovó¿op¡ou.
Aotpoçtrpó nìóto
Z¡q /skóvq µs ¡o vspó kdi ¡o d¬oppu¬dv¡ikó yid ¡d ¬ió¡d,
¬poo0éo¡s 7 o¡dyóvsç di0épiou s/diou oi¡pové/dç, 4 o¡dyóvsç
di0épiou s/diou /sµovioú kdi 4 o¡dyóvsç di0épiou s/diou
/sµóv¡dç. „okiµóo¡s vd ¬/úvs¡s µs ¡o iôio µsiyµd ¡ouç ¬óykouç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 99
¡qç kouçivdç q ¡o µ¬ópµ¬skiou. E¬ioqç, µs ¡o iôio µsiyµd, ¿opiç
óµoç ¡o d¬oppu¬dv¡ikó, 0d d¬o/uµóvs¡s µs ¢uoikó ¡pó¬o ¡ouç
¬/uµévouç ¬óykouç ¡qç kouçivdç.
Γìo tqv rukoKío ooç
» Hpiv ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¡o d¬oÇqpdµévo /sµovó¿op¡o,
µou/ióo¡s ¡o o¬ooôq¬o¡s yid 20 /s¬¡ó o¡o vspó, d//ioç ôsv
µ¬opsi vd kd¡dvd/o0si.
» E¬siôq ¡o ¢péoko /sµovó¿op¡o sivdi ¬o/ú ok/qpó, ¬pé¬si vd
µyó/s¡s ¡d sÇo¡spikó ¢ú//d kdi vd ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¡ouç
soo¡spikoúç µio¿ouç.
» „id¡qpsi¡di o¡qv kd¡óµuÇq yid 3 sµôoµóôsç..
ΠΙEΣΗ - BOΤΑΝΑ ΠOY ΤΗ PΙXΝOYΝ
Αv í¿rtr qnìoç µopçqç uníptooq, oçoú ouµþouKrutrítr to
yìotpó ooç, þoq0qotr tov opyovìoµó ooç vo tqv
kotonoKrµqorì µr to þótovo nou ooç npotrívouµr.
H u¬ép¡doq dvqksi o¡iç oúy¿povsç ¬d0qosiç ¡qç s¬o¿qç kdi
kd¡ó kdvóvd dv¡iµs¡o¬içs¡di µs d//dyéç o¡ov ¡pó¬o çoqç kdi
ôid¡po¢qç (d¬o¢uyq d/d¡ioú, ôidko¬q kd¬vioµd¡oç, óokqoq,
ôidi¡d), kd0oç kdi µs ¢dpµdksu¡ikq dyoyq, dv du¡ó kpi0si
d¬dpdi¡q¡o d¬ó ¡o yid¡pó. ˆo¡óoo, u¬óp¿ouv opioµévd µó¡dvd
¬ou é¿ouv ¡qv iôió¡q¡d vd µsiovouv ¡qv ¬isoq ¡ou diµd¡oç kdi
0d µ¬opoúodv vd µoq0qoouv o¡q pú0µioq ¡qç u¬ép¡doqç.
KoKó rívoì, óµmç, vo µqv unrpþoívrtr to 1-2 poçqµoto tqv
qµípo, ìöìoítrpo ov okoKou0rítr oymyq µr ovtìunrptooìkó
çópµoko, yìotí q ouvöuootìkq touç öpóoq µnoprí vo
oöqyqorì oto ovtí0rto ókpo, µrìmvovtoç oqµovtìkó tqv
níroq tou oíµotoç.
Ti vd ¬pooéÇs¡s
ž Eóv é¿s¡s oko¬ó vd dko/ou0qos¡s ouo¡qµd¡ikq
dv¡iu¬sp¡doikq dyoyq µs µó¡dvd (ôq/dôq vd ¬ivs¡s ¡pid
po¢qµd¡d ¡qv qµépd), ¡ó¡s ¬pé¬si vd svqµspoos¡s ¡o yid¡pó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 100
odç, siôikó dv dko/ou0si¡s kdi ¢dpµdksu¡ikq dyoyq yid ¡q
pú0µioq ¡qç u¬ép¡doqç.
ž M¬opsi¡s vd ¬ivs¡s ¡d µó¡dvd ¬ou odç ¬po¡sivouµs 3-4 ¢opéç
¡qv sµôoµóôd kdi ó¿i kd0qµspivó. Eóv ¡d ¬ivs¡s kd0qµspivó,
¡ó¡s µs¡ó ¡iç ¡psiç sµôoµóôsç /qµqç ¡ouç, kd/ó sivdi vd kóvs¡s
évd ôió/siµµd µidç sµôoµóôdç.
ž A¬o¢úys¡s vd ouvôuóçs¡s ¬o//ó µó¡dvd µdçi. O ouvôudoµóç
1-2 µo¡óvov sivdi dpks¡óç.
Kpótoìyoç
Oi kókkivoi kdp¬oi ¡ou kpó¡diyou 0sopoúv¡di d¬ó ¡d kd/ú¡spd
¡ovo¡ikó ¡ou kuk/o¢opikoú kdi ¿pqoiµo¬oioúv¡di yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç u¬ép¡doqç, ¡qç dp¡qpiook/qpooqç kdi ¡qç
o¡q0óy¿qç. O kpó¡diyoç sivdi kd/q s¬i/oyq yid óoouç
¡d/di¬opoúv¡di d¬ó u¬ép¡doq, kupioç sÇdi¡idç ¬poµ/qµó¡ov
o¡d dyysid ¡ouç. E¿si ¡qv iôió¡q¡d vd sÇiooppo¬si µs q¬io ¡pó¬o
¡qv ¬isoq ¡ou diµd¡oç. Hivs¡s ¡o d¢éµqµd ¡ou kpó¡diyou 1-2
¢opéç ¡qv qµépd (¡o ¬poi kdi ¡o d¬óysuµd), µs¡dÇú ¡ov
ysuµó¡ov.
Hoç vd ¡o s¡oiµóos¡s: Pi¿vs¡s 2 kou¡d/ókid kdp¬oúç kpó¡diyou
os 1 ¢/i¡çóvi ¡ou ¡odyioú µs µpdoµévo vspó, ¡ouç d¢qvs¡s yid
20› kdi ooupovs¡s.
OúKKo rKìóç
Td ¢ú//d ¡qç s/ióç -yid ¡d o¬oid é¿si ¿u0si ¬o/ú µs/óvi
µspikoúç µqvsç ¬piv- é¿ouv d¬oôsôsiyµévd 0spd¬su¡ikéç
iôió¡q¡sç. Zuµµó//ouv o¡q pú0µioq ¡qç ¬isoqç, o¡qv kd/ú¡spq
/si¡oupyid ¡qç kdpôióç, kd0oç kdi o¡q µsiooq ¡ov uµq/ov
s¬i¬éôov ¡ou odk¿ópou. Td ¢ú//d ¡qç s/ióç ¬spié¿ouv ¬o//éç
ôpdo¡ikéç ouoisç ¬ou ôpouv dv¡iu¬sp¡doikó (¡ouç
o/sosupo¬ooiôsç, ¡qv o/soçivq kdi ¡o y/uko/ikó oÇú) kdi
dvdkou¢içouv d¬ó ¡d ouµ¬¡oµd¡d ¡qç uµq/qç ¬isoqç, ó¬oç
sivdi oi ¬ovoké¢d/oi kdi oi i/iyyoi. To pó¢qµd du¡ó svôsikvu¡di
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 101
yid óoouç ¡d/di¬opoúv¡di d¬ó u¬ép¡doq, kd0oç kdi d¬ó
¬s¬¡ikó ¬poµ/qµd¡d (¬.¿. ôuo¬sµid, ¢ouokoµd¡d, ¬é¡psç o¡q
¿o/q). M¬opsi¡s vd ¬ivs¡s 1-2 po¢qµd¡d ¡qv qµépd µs¡ó ¡d
ysúµd¡d.
Hoç vd ¡o s¡oiµóos¡s: Pi¿vs¡s os 300 ml vspó (óoo ôúo
¬o¡qpid) 20 yp. {qpó çúKKo rKìóç koì to oçqvrtr vo
þpóoouv µo(í yìo 15'. Πívrtr to póçqµo (rotó (µìoó to
npmí koì µìoó to þpóöu).
ΤíKìo
To ¡i/io é¿si ¬o//éç suspys¡ikéç iôió¡q¡sç (qpsµio¡ikó,
ôioupq¡ikó, q¬io o¡u¬¡ikó) kdi 0sopsi¡di ó¡i ¬po/dµµóvsi ¡qv
dp¡qpiook/qpooq kdi ¡qv u¬ép¡doq. To µó¡dvo du¡ó
svôsikvu¡di yid óoouç é¿ouv uµq/q ¬isoq kdi ¬dpó//q/d sivdi
vsupikoi, µs d¬o¡é/soµd q ¬isoq ¡ouç vd dvsµdivsi ó¡dv
skvsupiçov¡di. To ¡i/io é¿si ¡qv iôió¡q¡d vd ¿d/dpovsi ¡d
diµo¢ópd dyysid kdi vd s¬ou/ovsi ¡d ¡oi¿oµd¡ó ¡ouç. M¬opsi¡s
vd ¬ivs¡s 1-2 ¢opéç ¡qv qµépd pó¢qµd ¡i/iou µs¡dÇú ¡ov
ysuµó¡ov q ó¡dv vio0s¡s ó¡i sio¡s os év¡doq.
Hoç vd ¡o s¡oiµóos¡s: Pi¿vs¡s 1 kou¡d/ió ¡i/io os 1 ¢/i¡çóvi
µpdoµévo vspó yid 10› kdi µs¡ó ooupovs¡s. To ¡i/io µ¬opsi vd
ouvôudo¡si µs ¡ov kpó¡diyo.

Bíoko to Krukó
To µó¡dvo du¡ó, ¬ou sivdi yvoo¡ó oç yki, é¿si ¡qv iôió¡q¡d vd
s¬iµpdôúvsi ¡ov kdpôidkó pu0µó, vd µsiovsi ¡qv ¬isoq ¡ou
diµd¡oç kdi vd µoq0ó o¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡qç
dp¡qpiook/qpooqç. E¬ioqç, dvdkou¢içsi d¬ó ¡d ouµ¬¡oµd¡d
¡qç u¬ép¡doqç, ó¬oç oi çd/óôsç kdi oi ¬ovoké¢d/oi.
Evôsikvu¡di yid óoouç é¿ouv u¬ép¡doq, kd0oç kdi ¬poµ/qµd¡d
¡ou kuk/o¢opikoú ouo¡qµd¡oç (¬.¿. ¬pqÇiµd¡d o¡d ókpd).
M¬opsi¡s vd ¬ivs¡s 1-2 po¢qµd¡d ¡qv qµépd.
Hoç vd ¡o s¡oiµóos¡s: Pi¿vs¡s 1 kou¡d/ió ¢ú//d d¬ó ¡o yki os 1
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 102
¢/i¡çóvi µpdoµévo vspó kdi ¡o d¢qvs¡s yid 10-20›. To µó¡dvo
du¡ó µ¬opsi vd ouvôudo¡si µs ¡ov kpó¡diyo, kd0oç kdi µs ¡o
¡i/io.
MrKìooó¿opto
To µs/iooó¿op¡o sivdi évd µó¡dvo ¬ou svôsikvu¡di yid ¡ouç
u¬sp¡doikoúç ¬ou ¡sivouv vd dvsµóçouv... ¬isoq kupioç ó¡dv
o¡psoópov¡di. To µs/iooó¿op¡o ôpd ¡ovo¡ikó o¡qv kdpôió kdi
o¡o kuk/o¢opikó, ¬pokd/ov¡dç ôido¡o/q ¡ov dyysiov, µs
d¬o¡é/soµd vd µsiovs¡di q ¬isoq ¡ou diµd¡oç. H ysúoq ¡ou sivdi
opdid (µoióçsi µs ¡ou /sµovioú), yi› du¡ó µqv ¬dpdoup0si¡s
¬ivov¡dç ¬o//ó ¢/i¡çóvid. Apkso¡si¡s os 1-2 po¢qµd¡d ¡qv
qµépd q kó0s ôsú¡spq µépd.
Hoç vd ¡o s¡oiµóos¡s: Pi¿vs¡s 1-2 kou¡d/iéç Çqpó µs/iooó¿op¡o
(q 4 ¢péokd ¢ú//d) os 1 ¢/i¡çóvi µpdoµévo vspó kdi ¡o d¢qvs¡s
yid 10-15›. Zoupovs¡s kdi ¬ivs¡s. To µs/iooó¿op¡o µ¬opsi vd
ouvôudo¡si µs ¡o ¡i/io.
Kpókoç
O kpókoç (q od¢póv) sivdi évd µó¡dvo µs ¬o//éç 0spd¬su¡ikéç
iôió¡q¡sç ¬ou o¢s/oúv ¡qv kdpôió: Tovovsi ¡qv kuk/o¢opid ¡ou
diµd¡oç, ¬pokd/si ôioúpqoq, µsiovsi ¡qv uµq/q ¬isoq kd0oç
kdi ¡q ¿o/qo¡spivq. E¬ioqç, é¿si dv¡i0poµµo¡ikq ôpóoq. Eivdi
kd¡ó//q/q s¬i/oyq yid ¡ouç u¬sp¡doikoúç ¬ou ¡d/di¬opoúv¡di
d¬ó ¬poµ/qµd¡d o¡o ouko¡i kdi o¡o µs¡dµo/ioµó ¡ou /i¬ouç
(¬.¿. é¿ouv uµq/q ¿o/qo¡spivq).
Hoç vd ¡o s¡oiµóos¡s: Pi¿vs¡s 3-4 o¡qµovsç kpókou os 1
¢/i¡çóvi µpdoµévo vspó kdi ¡ouç d¢qvs¡s yid 6-8›. Zoupovs¡s
kdi ¬ivs¡s ¡o pó¢qµd.
Aronoìvó¿opto
To µó¡dvo du¡ó sivdi yvoo¡ó kdi oç «Λróvoupoç o
kopöìokóç», ysyovóç ¬ou d¬okd/ú¬¡si ¡qv suspys¡ikq ¡ou
ôpóoq o¡o kdpôidyysidkó oúo¡qµd.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 103
To ôso¬oivó¿op¡o sivdi qpsµio¡ikó kdi kdpôio¡ovo¡ikó µó¡dvo
¬ou µ¬opsi vd ¿pqoiµo¬oiq0si yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç
u¬ép¡doqç, kupioç ó¡dv du¡q s¬i¡sivs¡di d¬ó ¡o o¡psç.
M¬opsi¡s vd ¬ivs¡s 1-2 po¢qµd¡d ¡qv qµépd.

Hoç vd ¡o s¡oiµóos¡s: Pi¿vs¡s 1-2 kou¡d/ókid Çqpoú µo¡óvou os
1 ¢/i¡çóvi µpdo¡ó vspó, ¡d d¢qvs¡s yid 10-15› kdi ooupovs¡s.
Σkópöo!
To okópôo é¿si dv¡iu¬sp¡doikq ôpóoq, s¬siôq s¬i¡pé¬si ¡q
ôido¡o/q ¡ov dyysiov kdi µs/¡iovsi ¡qv kuk/o¢opid ¡ou diµd¡oç
o¡iç dp¡qpisç. E¬ioqç, é¿si ¬dpd¡qpq0si ó¡i ó¡dv /dµµóvs¡di yid
µsyó/o ¿povikó ôióo¡qµd (3-4 µqvsç), sk¡óç ¡ou ó¡i µsiovsi ¡qv
¬isoq ¡ou diµd¡oç, s/d¡¡ovsi kdi ¡qv uµq/q ¿o/qo¡spivq. Eóv
¡d/di¬opsio¡s d¬ó u¬ép¡doq, /oi¬óv, kd/ó sivdi vd sv¡óÇs¡s
o¡qv kd0qµspivq odç ôid¡po¢q 1-2 oks/iôsç okópôo. Fid vd
d¬okoµios¡s ¡d suspys¡ikó d¬o¡s/éoµd¡d ¡qç d/ioivqç, ¬ou
¬spié¿si ¡o okópôo, sivdi ¬po¡iµó¡spo vd µi/okóµs¡s ¡iç
oks/iôsç kdi vd ¡iç d¢qos¡s yid 10› o¡o ¬ió¡o ¬piv ¡iç ¢ó¡s q ¡iç
piÇs¡s o¡o ¢dyq¡ó (é¡oi ¡o okópôo yivs¡di ¬io ôpdo¡ikó). Fid vd
sivdi, oo¡óoo, d¬o¡s/soµd¡ikq q ôpóoq ¡ou okópôou, ¬pé¬si vd
sv¡óoos¡di o¡o ¬/dioio µidç uyisivqç ôid¡po¢qç, ¬ou
¬spi/dµµóvsi o¬ooôq¬o¡s ¬spiopioµó ¡ou d/d¡ioú
OKìkq ovovímoq µr þótovo
Y¬óp¿ouv d¬ó/u¡d ¢uoikéç s¬i/oyéç ¬ou 0d µoq0qoouv ¡ov
opydvioµó odç vd d¬oµó/si ¡iç ¡oÇivsç ¡ou ¿siµovd, 0d odç
Çskoupóoouv kdi 0d odç ¿dpioouv susÇid kdi dvdvsoµévq
ôió0soq. H óvoiÇq, q s¬o¿q ¡qç dvdvéooqç kdi ¡qç d//dyqç,
Hpóksi¡di yid µó¡dvd ¬ou µoq0oúv ¡o ooµd odç vd d¬oµó/si ¡d
Š¬spi¡¡ó‹ o¡oi¿sid ¬ou é¿ouv ouooopsu¡si sv¡óç ¡ou o¡o
ôióo¡qµd ¡ov ¬spdoµévov µqvov. A¬d//dysi¡s, /oi¬óv, d¬ó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 104
ó,¡i koupóçsi ¡ov opydvioµó odç kdi u¬oôs¿0si¡s µs Šysµó¡sç
µ¬d¡dpisç‹ ¡o kd/okdipi, ¬ou sivdi ¬po ¡ov ¬u/ov.
TpìyovíKo, yìo ou¿vó npq{íµoto
H ¡piyové/d sivdi évd µó¡dvo ¬ou µoq0ó o¡qv d¬o¡oÇivooq ¡ou
opydvioµoú kdi o¡qv d¬oµo/q ¡ov ¬spi¡¡ov uypov d¬ó ¡o
ooµd. Fi› du¡ó, 0sopsi¡di kd¡ó//q/q s¬i/oyq yid óoouç
¡d/di¬opoúv¡di ou¿vó d¬ó ¬pqÇiµd¡d /óyo kd¡dkpó¡qoqç
uypov kdi é¿ouv ku¡¡dpi¡iôd.
Hoç 0d ¡qv ¬isi¡s (éy¿uµd): Zs µpdoµévo vspó pi¿vs¡s µid
¬péçd ¡piµµévd ¢ú//d ¡piyové/dç yid 5-10™, ooupovs¡s kdi
¬ivs¡s éoç 2 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd (¬poi, µpóôu) yid 1 µqvd.
Γoïöoupóyko0o,
Td ¢ú//d kdi ¡d k/dôókid ¡ou yd€ôoupóykd0ou µoq0oúv o¡qv
d¬oµo/q ¡ov ¡oÇivov d¬ó ¡o ooµd, svo ¬dpó//q/d ¡ovovouv
¡q /si¡oupyid ¡ou q¬d¡oç. Eóv vio0s¡s iôidi¡spd koupdoµévoi,
/oi¬óv, kdi é¿s¡s ¡d/di¬opqosi ¡ov opydvioµó odç µs ó¢0ovd
y/ukó d//ó kdi ¢ópµdkd kd¡ó ¡q ôiópksid ¡ou ¿siµovd, ¡o
yd€ôoupóykd0o µ¬opsi vd odç µoq0qosi.
Hoç 0d ¡o ¬isi¡s (d¢éµqµd) : Bpóçs¡s ¡o µó¡dvo µdçi µs ¡o vspó
yid 3-4™, ooupovs¡s kdi ¬ivs¡s µé¿pi 2 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd
(¬poi, µpóôu) yid évd µqvd. Y¬o/oyio¡s 2 ¬péçsç yid 1 ¢/i¡çóvi
vspó.
Aykìvópo,
H dykivópd ouykd¡d/éys¡di o¡d ¢u¡ó ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di oç
po¢qµd¡d. Boq0ó iôidi¡spd óoouç 0é/ouv vd d¬o¡oÇivo0oúv,
d//ó kdi vd dv¡iµs¡o¬ioouv ¡q ôuokoi/ió¡q¡d. E¬i¬/éov, q
dykivópd Škd0dpiçsi‹ ¡o ouko¡i kdi ¡o év¡spo, yi› du¡ó kdi
µ¬opsi vd ouµµó/si o¡ov é/sy¿o ¡ov /i¬iôiov ¡ou diµd¡oç (¬.¿.
uµq/q ¿o/qo¡spivq kdi ¡piy/ukspiôid).
Hoç 0d ¡qv ¬isi¡s ( éy¿uµd) : Pi¿vs¡s os évd ¢/i¡çóvi µpdo¡ó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 105
vspó 1 kou¡d/ió ¢ú//d dykivópdç, yid 10™. Hivs¡s 3 ¢/i¡çóvid
¡qv qµépd, 20 /s¬¡ó ¬piv ¡o ¢dyq¡ó, yid 7-10 qµépsç.
Gin•eng, - tóvmoq
ŠH piçd ¡qç çoqç‹, ó¬oç /éys¡di ¡o kivéçiko ginseng, ¬poo¢épsi
ooµd¡ikq kdi µu¿ikq ¡óvooq, d//ó kdi svio¿uoq ¡qç
osÇoud/ikqç d¬óôooqç. E¬ioqç, ¡ovovsi ¡qv dv¡o¿q ¡ou
opydvioµoú, o¬ó¡s ouvio¡ó¡di ó¡dv ¡o ¬póypdµµó odç sivdi
¢op¡oµévo kdi vio0s¡s ó¡i ôsv é¿s¡s ¡iç ôuvóµsiç vd
dv¡s¬sÇé/0s¡s. Kd/ó sivdi vd ¡o d¬o¢úys¡s, óµoç, dv é¿s¡s
uµq/q ¬isoq.
Hoç 0d ¡o ¬isi¡s (d¢éµqµd) : Bpóçs¡s µdçi µs ¡o vspó 40 yp.
ginseng, ooupovs¡s kdi ¬ivs¡s 1-2 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd, yid évd
µqvd.
ŒAv é¿s¡s u¬ép¡doq, µ¬opsi¡s vd s¬i/éÇs¡s ¡o oiµqpidvó
ginseng, ¬ou ôsv duÇóvsi iôidi¡spd ¡qv ¬isoq. E¬ioqç, µ¬opsi¡s
vd ôokiµóos¡s kdi ¡o ginkgo biloba, évd µó¡dvo ¬ou ¡ovovsi ¡ov
opydvioµó kdi µoq0ó o¡qv kd/ú¡spq kuk/o¢opid ¡ou diµd¡oç.
E¬ioqç, ¡o ginkgo biloba µoq0ó o¡qv ¡óvooq ¡qç µvqµqç.
M¬opsi¡s vd ¡o ¬óps¡s os kóµou/sç - µid ¡o ¬poi kdi µid ¡o
µsoqµépi µs¡ó ¡o ¢dyq¡ó, yid 1-2 µqvsç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 106
BoKooµó¿opto, ov í¿rtr STRES
Eóv sio¡s... µou¡qyµévoi o¡o o¡psç, q ôió0soq odç sivdi
Š¬soµévq‹ kdi vio0s¡s ¡qv dvóykq yid ¡óvooq, ¡o
µd/odµó¿op¡o (µó/odµo µu¿qç kdi ooµd¡oç) sivdi q kd¡ó//q/q
s¬i/oyq. Evio¿úsi ¡qv dv¡o¿q, µs/¡iovsi ¡qv µu¿ikq ôió0soq kdi
kd¡d¬o/sµó ¡o µu¿ikó kdi ¡o ooµd¡ikó o¡psç.
Hoç 0d ¡o ¬isi¡s (éy¿uµd) : Pi¿vs¡s 10 yp. µd/odµó¿op¡o os
µpdoµévo vspó yid 4-5™, ooupovs¡s kdi ¬ivs¡s 1-3 ¢/i¡çóvid ¡qv
qµépd, yid évd µqvd. To µó¡dvo du¡ó ôid¡i0s¡di kdi os kóµou/sç
(µ¬opsi¡s vd ¬dipvs¡s µid ¡o µsoqµépi kdi µid ¡o µpóôu µs¡ó ¡o
¢dyq¡ó).
Topo{óko, ov í¿rtr noKKó npoþKqµoto
To ¡dpdÇóko sivdi évd µó¡dvo ¬ou µ¬opsi vd odç µoq0qosi
¬o/ú¬/supd. A¬o¡oÇivovsi ¡o ooµd kdi svôuvdµovsi kó0s io¡ó
¡ou opydvioµoú, ¡óoo sÇo¡spikó óoo kdi soo¡spikó. Fi› du¡ó kdi
µ¬opsi vd ¿dpiosi ó¿i µóvo dio0qµd susÇidç, d//ó kdi /óµµq
o¡qv s¬iôspµiôd odçŒ To ¡dpdÇóko ouvio¡ó¡di yid ¡ouç
dv0po¬ouç ¬ou é¿ouv ¬o//ó ¬poµ/qµd¡d o¡o... ks¢ó/i ¡ouç,
o¬ó¡s q dvóykq ¡ouç yid dvdvéooq kdi ¡óvooq sivdi ¬o/ú
µsyó/q.
Hoç 0d ¡qv ¬isi¡s (éy¿uµd) : Pi¿vs¡s évd kou¡d/óki ¡ou y/ukoú
¡dpdÇóko os évd ¢/i¡çóvi µpdo¡ó vspó, ¡o d¢qvs¡s yid 5-10™,
ooupovs¡s kdi ¬ivs¡s 1-2 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd yid 1-2 µqvsç.
AKóq, ov ríotr kotókonoì
H d/óq q d0óvd¡oç sivdi ¡o µó¡dvo ¬ou éôivs o Méydç
A/éÇdvôpoç o¡ouç ¬o/sµio¡éç ¡ou yid vd dvdvsovsi kdi vd
svio¿úsi ¡d d¬o0éµd¡d ¡ov ôuvóµsov ¡ouçŒ Eivdi ¡o kd¡ó//q/o
µó¡dvo yid vd svio¿úosi ¡qv dv¡o¿q ¡ou opydvioµoú, vd
Škd0dpiosi‹ ¡o év¡spo kdi vd oµop¢úvsi ¡o ôépµd.
Hoç 0d ¡qv ¬isi¡s : Hivs¡s ¡o ¿uµó ¡qç d/óqç dpdioµévo os /iyo
vspó q oké¡o (dvó/oyd µs ¡iç oôqyisç ¡ou skóo¡o¡s
oksuóoµd¡oç) 3 ¢opéç ¡qv qµépd, ¬piv ¡o ¢dyq¡ó (¬po¡iµqo¡s
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 107
¡qv d/óq µs ¡o o¿s¡ikó oqµd ¬io¡o¬oiqoqç d¬ó s//qvikoúç q
Çévouç ¢opsiç ¬io¡o¬oiqoqç µio/oyikov¬po€óv¡ov).
Σqµúöo, ov 0íKrtr þo0ìó onoto{ívmoq
H oqµúôd sivdi évd µó¡dvo ¬ou µoq0ó o¡qv d¬o¡oÇivooq, o¡qv
dvdvéooq kdi o¡qv d¬oµo/q ¡ov ¬spi¡¡ov uypov. Hdpó//q/d,
µoq0ó o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov µikpov soo¡spikov ¢/syµovov
¡ou ooµd¡oç, d//ó kdi du¡ov ¡ou ôépµd¡oç, ¿dpiçov¡dç /óµµq
kdi s/do¡ikó¡q¡d o¡qv s¬iôspµiôd.
Hoç 0d ¡qv ¬isi¡s (éy¿uµd) : Pi¿vs¡s 10 yp. oqµúôdç os µpdo¡ó
vspó kdi ¡o d¢qvs¡s yid 5-10™. Hivs¡s 1-2 ¢/i¡çóvid, ¡o d¬óysuµd
kdi ¡o µpóôu, yid 2 sµôoµóôsç éoç 1 µqvd.
Λouí(o, ov í¿rtr kuttopítìöo
H /ouiçd q /sµovó¿op¡o é¿si kó¬oç Çivq, d//ó vóo¡iµq ysúoq.
Boq0ó o¡qv d¬o¡oÇivooq kdi o¡qv d¬oµo/q ¬spi¡¡ov uypov.
Hpé¬si vd ¡qv d¬o¢súys¡s, óµoç, dv é¿s¡s u¬ó¡doq.
Hoç 0d ¡qv ¬isi¡s (éy¿uµd) : Pi¿vs¡s µid ¬péçd /ouiçd os
µpdoµévo vspó yid 5-10™, ooupovs¡s kdi ¬ivs¡s 2 ¢/i¡çóvid ¡qv
qµépd, yid 1-2 µqvsç.
Πóoo koìpó vo noípvm to þótovo;
- Γìo 2-3 µqvrç, ótov unóp¿rì µryóKq ovóykq
onoto{ívmoqç koì tóvmoqç tou opyovìoµoú.
- Γìo 1-2 µqvrç, ótov q ovóykq tou opyovìoµoú rívoì
µítpìo.
- - Γìo 2-€ rþöoµóörç, ótov örv í¿rtr ìöìoítrpo
npóþKqµo, oKKó 0íKrtr µìo µìkpq rvío¿uoq tmv
öuvóµrmv ooç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 108
- Πpooo¿q! KoKó rívoì vo µqv noípvrtr to íöìo þótovo
öìopkmç, yìotí o opyovìoµóç ooç 0o to «ouvq0íorì»
koì 0o ¿óoouv tq öpóoq touç.
Oì koKútrpoì ouvöuooµoí þotóvmv(nívrtr ímç 2 çKìt(óvìo
tqv qµípo yìo 2-3 µqvrç)
BoKooµó¿opto koì oKóq : Fid kd/ú¡spq ôió0soq kdi /dµ¬spq
s¬iôspµiôd (dvdµsiyvús¡s ¡qv d/óq µs ¡o pó¢qµd).
Topo{óko koì Kouí(o : Fid ¡óvooq kdi kd¡d¬o/éµqoq ¡qç
ku¡¡dpi¡iôdç.
Aykìvópo koì oqµúöo : Fid ¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡qç
ôuokoi/ió¡q¡dç kdi ¡ov é/sy¿o ¡ov /i¬iôiov.
Gin•eng koì yoÏöoupóyko0o : Fid ¡qv svio¿uoq ¡qç /iµ¬iv¡o
kdi yid d¬o¡oÇivooq.
ΛYΣΗ oto ΓYΝΑΙKEΙΑ ΠPOBΛΗMΑΤΑ µr Bótovo
H ¢úoq é¿si ¬povoqosi kdi ŠsÇó¬/ios‹ ¡iç yuvdiksç µs µó¡dvd
¬ou kd¡d¬o/sµoúv ¡iç ¬io ouvq0ioµévsç svo¿/qosiç ¡qç uysidç
¡ouç
Oi qµikpdvisç, q vdu¡id, oi svo¿/qosiç ¬piv d¬ó ¡qv ¬spioôo, oi
oupo/oiµoÇsiç sivdi µspikó d¬ó ¡d ¬poµ/qµd¡d ¬ou
¡d/di¬opoúv ¡o yuvdiksio opydvioµó kdi oi ¬spiooó¡spsç d¬ó
sµóç é¿ouµs kd¡ó kdipoúç s¬ioks¢¡si ¡o ¢dpµdko¬oió q ¡o
yid¡pó µdç yid vd ¡d dv¡iµs¡o¬ioouµs. ˆo¡óoo, dv 0é/ouµs oi
dv¡iµioosiç kdi ¡d ¬duoi¬ovd vd sivdi q ¡s/su¡did µdç /úoq, q
¢úoq µ¬opsi vd µoq0qosi, d¢oú yid kd0évd d¬ó ¡d ¬poµ/qµd¡d
du¡ó ôid0é¡si ¡o kd¡ó//q/o µó¡dvo.
Cranberry, yid ¡qv ¬pó/qµq ¡ov oupo/oiµoÇsov
Oi yuvdiksç sivdi ¬io suó/o¡sç o¡iç oupo/oiµoÇsiç, yid ¡iç
o¬oisç su0úvov¡di ¡d µdk¡qpid ¬ou dvd¬¡úooov¡di o¡d
¡oi¿oµd¡d ¡qç oupq0pdç q ¡qç kúo¡qç. To Cranberry sµ¬oôiçsi
¡qv ¬pookó//qoq ¡ov µdk¡qpiov o¡d ¡oi¿oµd¡d, d//ó,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 109
ôuo¡u¿oç, dv qôq dv¡iµs¡o¬içs¡s ¡o ¬póµ/qµd, ôsv 0d odç
0spd¬súosi. Z¡qv ¬spi¬¡ooq du¡q, ¿psióçso¡s dv¡iµiooq.
Oôqyisç ¿pqoqç : Av ¬óps¡s ¡dµ¬/é¡sç, dko/ou0qo¡s ¡iç
oôqyisç ¬ou dvdypó¢ov¡di o¡q ouoksudoid kó0s s¡dipsidç, svo
o¡d kd¡do¡qµd¡d uyisivqç ôid¡po¢qç 0d µpsi¡s ouµ¬ukvoµévo
¿uµó ¿opiç çó¿dpq, d¬ó ¡ov o¬oio µ¬opsi¡s vd ¬ivs¡s 2
kou¡d/iéç ôid/uµévsç os vspó yid¡i sivdi ¬o/ú Çivóç.
Nd 0uµóo¡s : Hdpsvépysisç ôsv é¿ouv ¬dpd¡qpq0si, oo¡óoo, dv
¬óo¿s¡s d¬ó é/koç o¡oµó¿ou q ydo¡pooioo¢dyikq
¬d/ivôpóµqoq, ¬pé¬si vd ¬pooé¿s¡s, s¬siôq, /óyo ¡qç
oÇú¡q¡óç ¡ou, µ¬opsi vd s¬iôsivoosi ¡qv kd¡óo¡doq. Oi
¡dµ¬/é¡sç os du¡q ¡qv ¬spi¬¡ooq sivdi q kd/ú¡spq /úoq.
Λìvopóonopoç, kotó tqç ¿oKqotrpívqç
Td ¡s/su¡did ¿póvid o dpi0µóç ¡ov yuvdikov ¬ou ¬óo¿ouv d¬ó
kdpôidyysidkó ¬poµ/qµd¡d é¿si duÇq0si oqµdv¡ikó kdi µid d¬ó
¡iç di¡isç sivdi q uµq/q ¿o/qo¡spivq. O /ivdpóo¬opoç µoq0ósi
o¡q µsiooq ¡qç, kd0oç ¬spié¿si o-3 /i¬dpó oÇéd.
Oôqyisç ¿pqoqç : M¬opsi¡s vd /dµµóvs¡s 1-5 kou¡d/iéç
/ivdpóo¬opo 3-4 ¢opéç ¡qv sµôoµóôd ¬poo0é¡ov¡óç ¡ouç o¡d
ôqµq¡pidkó odç q o¡o yidoúp¡i.
Z¡qv dyopó, 0d µpsi¡s kdi /óôi kd¡ó//q/o yid od/ó¡sç, d//ó ó¿i
yid µdysipsµd, ¡o o¬oio ¬pé¬si vd ¢u/óoos¡di o¡o µuysio yid vd
µqv ¡dykiosi. Té/oç, 0d µpsi¡s /ivdpóo¬opo kdi os kóµou/sç,
yid ¡iç o¬oisç dko/ou0si¡s ¡iç dvdypd¢óµsvsç oôqyisç.
Nd 0uµóo¡s: Tóoo oi o¬ópoi óoo kdi ¡o /óôi sivdi do¢d/q o¡q
¿pqoq s¢óoov ¡d kd¡dvd/ovs¡s os µikpéç ¬ooó¡q¡sç. H /qµq
u¬spµo/ikqç ¬ooó¡q¡dç µ¬opsi vd é¿si ¡oÇikq s¬iôpdoq o¡ov
opydvioµó. E¬ioqç, oi o¬ópoi µ¬opsi vd ¬dpouoióoouv
kd0dp¡ikq ôpóoq, /óyo ¡ov ¢u¡ikov ivov ¬ou ¬spié¿ouv.
OookóµqKo, yìo tìç r{ógrìç koì touç vu¿trpìvoúç ìöpmtrç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 110
„sv 0d ôuoko/su¡si¡s vd ¡o µpsi¡s kdi sivdi iôidi¡spd
d¬o¡s/soµd¡ikó yid ¡d ouykskpiµévd ¬dpd¬óvo ¬poµ/qµd¡d.
Eivdi d¬ó ¡d kd/ú¡spd µó¡dvd ¬ou u¬óp¿ouv o¡q ¿opd µdç yid
yuvdiksç o¡qv k/iµdk¡qpio kdi o¡q ¢óoq ¡qç ¬posµµqvó¬duoqç
q ¡qç sµµqvó¬duoqç. No 0uµóotr : H kotovóKmoq tou rívoì
ooçoKqç
Oôqyisç ¿pqoqç : ‡¡ió¿vs¡s ¡o d¢éµqµd ¿pqoiµo¬oiov¡dç 1
kou¡d/ió ¢dokóµq/o yid kó0s ¢/i¡çóvi vspó. Bpóçs¡s ¡o µó¡dvo
o¡o vspó yid 7™, ¡o d¢qvs¡s éÇo d¬ó ¡q ¢o¡ió yid 10™ kdi ¡o
ooupovs¡s. H ouvio¡oµsvq ôóoq sivdi 1 ¢/i¡çóvi ¡qv qµépd q
µépd ¬dpó µépd yid ¡iç vsdpó¡spsç yuvdiksç, 2 ¢/i¡çóvid yid
óosç é¿ouv év¡ovd ouµ¬¡oµd¡d, svo oi yuvdiksç o¡q ¢óoq ¡qç
sµµqvó¬duoqç µ¬opoúv vd ¬ivouv µé¿pi kdi 3 ¢/i¡çóvid.
.AyyrKìkq, yìo tqv uyrío tmv yuvoìkrímv opyóvmv
To kivsçikó du¡ó µó¡dvo µoq0ósi o¡q µs/¡iooq ¡qç kuk/o¢opidç
¡ou diµd¡oç, yi› du¡ó ¿pqoiµo¬oisi¡di ou¿vó yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq yuvdiko/oyikov ¬poµ/qµó¡ov ó¬oç q do¡ó0sid
¡ou kúk/ou kdi q kó¬ooq. Eivdi, µs ó//d /óyid, ¡o yuvdiksio
¡çivosvyk.
Oôqyisç ¿pqoqç : H ôóoq ¬ou ¿opqysi¡di sÇdp¡ó¡di d¬ó ¡iç
dvóyksç ¡qç kó0s yuvdikdç, kdi ¡iç ¬spiooó¡spsç ¢opéç
ouvôuóçs¡di µs ó//d µó¡dvd. E¬oµévoç, kd/ó sivdi vd
s¬ioks¢¡si¡s kó¬oiov siôikó yid vd kd0opiosi ¡q ôikq odç dyoyq.
Av, oo¡óoo, 0é/s¡s vd ¡o ¬óps¡s µóvo ¡ou, ¬isi¡s ¡o odv
d¢éµqµd, µpóçov¡dç 1 kou¡d/óki ¡piµµévq piçd os 230 ml vspó
yid 20™ q odv µóµµd 2-3 ¢opéç ¡qv qµépd, ôid/úov¡dç os vspó q
¡oói (ó¿i os ¿uµó) 10-15 o¡dyóvsç. ‡pov¡io¡s, si¡s vd sio¡s
vqo¡ikéç si¡s vd ¡o ¬óps¡s µióµioq opd µs¡ó ¡o ¢dyq¡ó q µioq
opd ¬piv.
Nd 0uµóo¡s : A¬o¢úys¡s ¡q /qµq dyys/ikqç os ¬spi¬¡ooq
sykuµooúvqç q dv ¬dipvs¡s ¢ópµdkd yid ¡qv dpdiooq ¡ou
diµd¡oç. Zs o¬óvisç ¬spi¬¡oosiç, µ¬opsi vd ¬pokd/éosi
ôióppoid.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 111
Πpóoìvo toóì, yìo tqv npóKqgq tou kopkívou
H ¬po/q¬¡ikq ôpóoq ¡ou ¬póoivou ¡odyioú óoov d¢opó ¡ov
kdpkivo ôsv sivdi kó¡i ¬ou dkoúµs yid ¬po¡q ¢opó. Zúµ¢ovd µs
¡ouç siôikoúç, oi dv¡ioÇsiôo¡ikéç ouoisç ¬ou ¬spié¿si sµ¬oôiçouv
¡qv dvó¬¡uÇq kdpkivikov ku¡¡ópov.
Oôqyisç ¿pqoqç : Zs µid µikpq kdvó¡d µs kdu¡ó vspó,
¬poo0é¡s¡s évd kou¡d/óki ¬póoivo ¡oói kdi ¡o d¢qvs¡s yid 5™.
Hivs¡s kó0s µépd 3 ¢/i¡çóvid.
Nd 0uµóo¡s : •osç é¿s¡s u¬ó¡doq, ¢pov¡io¡s vd µqv ¡o
¬dpdkóvs¡s, s¬siôq ¡o ¡oói pi¿vsi ¡qv ¬isoq, svo ¡o iôio io¿úsi
yid ¡iç sykúouç kdi ¡iç yuvdiksç ¬ou 0q/óçouv. To ¡oói ¬spié¿si
¡sŽvq, yi› du¡ó d¬o¢úys¡s ¡qv u¬spµo/ikq kd¡dvó/ooq.
Λuyopìó, yìo to nporµµqvoppuoìokó oúvöpoµo
‡divs¡di ¬oç dvdkou¢içsi d¬ó ouµ¬¡oµd¡d ó¬oç q oÇu0uµid,
oi d//dyéç o¡q ôió0soq kdi oi ¬ovoké¢d/oi. E¿si ¡qv iôid ôpóoq
µs ¡qv ¬poyso¡spóvq, yi› du¡ó ôsv ¬pé¬si vd ¡o ¬dipvs¡s yid
µsyó/o ôióo¡qµd.
Oôqyisç ¿pqoqç : To ¬io ¬pdk¡ikó sivdi vd /dµµóvs¡s 1-2
kóµou/sç ¡qv qµépd. Av, oo¡óoo, ¬po¡iµó¡s ¡d po¢qµd¡d,
¢¡ióÇ¡s éy¿uµd /uydpióç pi¿vov¡dç 1 kou¡d/ió µó¡dvo os 1
¢/i¡çóvi µpdo¡ó vspó. To d¢qvs¡s yid 10-15™, ¡o ooupovs¡s kdi
¬ivs¡s 3 ¢opéç ¡qv qµépd. H /qµq Çskivósi 10 qµépsç ¬piv ¡ov
kúk/o, d//ó ôsv ¬pé¬si vd s¬dvd/dµµóvs¡di os ¬spiooó¡spouç
d¬ó 2-3 ouvs¿óµsvouç kúk/ouç.
Nd 0uµóo¡s : Fsvikó q kotovóKmoq tqç npínrì vo
onoçrúyrtoì kotó tq öìópkrìo tqç rykuµooúvqç koì tou
0qKooµoú. Mnoprí vo ¬pokd/éosi sÇdv0qµd¡d kdi vd
oKKqKrnìöpóorì µr çópµoko ¬ou dvdo¡é//ouv ¡q ôpóoq ¡qç
v¡o¬dµivqç o¡ov syké¢d/o, ó¬oç, yid ¬dpóôsiyµd, opioµévd
ovtìkoto0Kìntìkó.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 112
T(ívt(rp, yìo tq voutío
Eivdi ¡o ¬io d¬o¡s/soµd¡ikó µó¡dvo yid ¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡qç
vdu¡idç kdi ¡ou sµs¡oú, ó¬oid kdi dv sivdi q di¡id ¬ou ¡d
¬pokd/si (sykuµooúvq, kivqoq, óy¿oç).
Oôqyisç ¿pqoqç : Bpóo¡s 10 yp. piçd yid 10™ q ko¬dvqo¡s ¡q
o¡o youôi, ¬poo0éo¡s kdu¡ó vspó kdi d¢qo¡s ¡o yid 5™. „úo µs
¡pid ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd sivdi dpks¡ó yid vd qpsµqoouv ¡o
o¡oµó¿i odç. M¬opsi¡s dkóµd vd ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¡q ¢péokid
piçd ¡ou o¡q µdysipikq odç. Zs dv¡i0soq µs ó//d oksuóoµd¡d,
ôsv é¿si ¬dpsvépysisç kdi q ôpóoq ¡ou sivdi óµsoq.
Nd 0uµóo¡s : Zs µop¢q okóvqç, µ¬opsi vd ¬pokd/éosi
¢oúokoµd q ôuo¬sµid.
•puoóv0rµo, yìo tìç qµìkpovírç
Av kd0óµdo¡s ¬spiooó¡spsç opsç µéod os ¿opouç µs çso¡ó
dépd sivdi ¬o/ú ¬i0dvó vd µdç ¬ovéosi ¡o ks¢ó/i. To
¿puoóv0sµo µoq0ósi o¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡qç qµikpdvidç ¬ou
o¿s¡içs¡di µs ¡q çéo¡q.
Oôqyisç ¿pqoqç : Bpóçs¡s 9 yp. µó¡dvo os 1/2 /i¡po vspó yid
¬spi¬ou 5™ kdi ¬ivs¡s ¡o d¢éµqµd 2-3 ¢opéç ¡qv qµépd.
Nd 0uµóo¡s : Zuµµou/su¡si¡s évdv siôikó ¬piv ¡q /qµq ¡ou, yid¡i
µ¬opsi vd ¬pokd/éosi d//spyid. „sv ¬pé¬si, s¬ioqç, vd
/dµµóvs¡di d¬ó sykúouç
EΛΙEΙPΙΑ EΝEPΓEΙΑΣ & ΝEOΤΗΤOΣ

Td µó¡dvd ¬ou odç ¬dpouoióçouµs ¡ovovouv ¡o ooµd kdi ¡o
vou, svio¿úouv ¡q µvqµq kdi kd¡d¬o/sµoúv ¡o o¡psç ¡qç
kd0qµspivqç çoqç. To óy¿oç, q koúpdoq, oi ôid¡dpd¿éç ¡qç
µvqµqç, q kdkq ôió0soq ¬ou µ¬opsi vd é¿s¡s dpks¡éç ¢opéç,
s¬siôq ¬iéçso¡s d¬ó ¡iç d¬di¡qosiç ¡qç çoqç, µ¬opsi vd
µs¡pido¡oúv dv ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¡d /syóµsvd ¬poodpµoyóvd
µó¡dvd, ¡d o¬oid, oúµ¢ovd µs Çévouç s¬io¡qµovsç kdi E//qvsç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 113
µo¡dvo0spd¬su¡éç, µs/¡iovouv ¡qv ikdvó¡q¡d ¬poodpµoyqç ¡ou
opydvioµoú o¡iç oúy¿povsç, ou¿vó ok/qpéç ouv0qksç çoqç.
Hoç svspyoúv ¢i/oi µou ¡o sÇqyo dµµéooç ¬dpdkó¡o. To
µó¡dvd du¡ó ovoµóo¡qkdv ¬poodpµoyóvd ¡o 1947 d¬ó ¡o
Pooo yid¡pó N.V. Lasarev, o o¬oioç é¬si¡d d¬ó µs/é¡sç,
kd¡é/qÇs o¡o ouµ¬épdoµd ó¡i ¬spiopiçouv kd¡ó ¬o/ú ¡q
ooµd¡ikq kdi µu¿ikq sÇóv¡/qoq kdi svio¿úouv ¡qv svépysid kdi
¡o dvooo¬oiq¡ikó oúo¡qµd. Td ¿dpdk¡qpios ¬poodpµoyóvd
s¬siôq:
1. AuÇóvouv ¡qv dv¡o¿q ¡ou ooµd¡oç os µsyó/o dpi0µó
¬spiµd//ov¡ikov, ¿qµikov kdi µio¿qµikov ¬dpdyóv¡ov.
2. Bs/¡iovouv ó/sç ¡iç /si¡oupyisç ¡ou opydvioµoú, ¿opiç vd
s¬iµdpúvouv kdµid.
3. Hpokd/oúv s/ó¿io¡sç ¬dpsvépysisç.
To npooopµoyóvo «koupöí(ouv» to omµo koì µrtó onó ívo
ìkovó ¿povìkó öìóotqµo þoq0oúv to kúttopo vo nopóyouv
rvípyrìo koì vo tq ¿pqoìµonoìoúv omotó.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 114
Z¡qv ¬dpdôooidkq kivsçikq id¡pikq, opioµévd ¬poodpµoyóvd
sivdi yvoo¡ó oç ¡ovo¡ikó ¡ou Š¡oi‹, ¬ou, ó¬oç q yióykd,
µ¬opoúv vd µs/¡iooouv ¡q ôúvdµq, ¡iç ôoµikéç /si¡oupyisç ¡ou
opydvioµoú, ¡iç ¢uoio/oyikéç ôidôikdoisç kdi ¡q ôidvoq¡ikq
ikdvó¡q¡d. Td µó¡dvd du¡ó ¬poo¢épouv o¡ov óv0po¬o ¡q
ôuvd¡ó¡q¡d vd dv¡iµs¡o¬içsi ¡o óy¿oç ¬io d¬o¡s/soµd¡ikó.
„uo¡u¿oç, oi oqµspivéç ouv0qksç çoqç, ó¬oç sµsiç ¡iç é¿ouµs
ôidµop¢oosi, µdç ¬pokd/oúv ¬o//ó ¬poµ/qµd¡d uysidç. Fid vd
¡d d¬o¢úyouµs, /oi¬óv, q vd ¡d µs¡pióoouµs, 0d ¬pé¬si vd
svio¿úoouµs ¡o ooµd kdi ¡o µud/ó µdç. Td ¬poodpµoyóvd
µ¬opoúv vd µoq0qoouv ¬poç ¡qv kd¡sú0uvoq du¡q.
Zdç ¬dpouoióçouµs ¡d µó¡dvd sksivd ¬ou µ¬opsi¡s vd µpsi¡s
o¡qv s//qvikq dyopó.
Bì0ovío(‚iithania Somniƒera)
H µi0dvid sivdi yvoo¡q oç ¡o ivôikó ¡çivosvyk, yid¡i oi iôió¡q¡éç
¡qç sivdi óµoisç µs du¡éç ¡ou kivsçikoú µó¡dvou, ¬dpó ¡o
ysyovóç ó¡i µo¡dvo/oyikó ôsv ouvôéov¡di.
O¢é/q
„uvdµovsi ¡o ooµd, dv¡iµs¡o¬içsi ¡qv sÇóv¡/qoq, ¡qv
dôuvdµid, ¡ovovsi ¡o dvooo¬oiq¡ikó oúo¡qµd, µsiovsi ¡o o¡psç,
é¿si dv¡ioÇsiôo¡ikq ôpóoq kdi µs/¡iovsi ¡q ôió0soq. Msiovsi ¡q
¿o/qo¡spivq kdi ¡qv dp¡qpidkq ¬isoq. Xpqoiµo¬oisi¡di oç
¡ovo¡ikó yid ¡qv d¬ók¡qoq svépysidç d¬ó ¡qv Ayioupµéôd, kd¡ó
¡ov iôio ¡pó¬o ¬spi¬ou ¬ou ¿pqoiµo¬oisi¡di ¡o ¡çivosvyk o¡qv
¬dpdôooidkq kivsçikq id¡pikq.
Hdpsvépysisç
Av ¿pqoiµo¬oioúv¡di oi ooo¡éç ôóosiç, ôsv u¬óp¿ouv
¬dpsvépysisç. Zs µsyd/ú¡spsç ôóosiç d¬ó ¡iç ouvio¡oµsvsç,
µ¬opsi vd ¬dpouoido¡oúv o¡oµd¿ikéç ôid¡dpd¿éç, ôióppoid,
sµs¡óç. A¬dyopsús¡di q /qµq ¡ou os ¬spi¬¡oosiç sykuµooúvqç
q 0q/doµoú.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 115
Hoç vd ¡o ¬óps¡s
1-6 yp. ¡qv qµépd os kóµou/sç q 2-12 kou¡d/ókid os pó¢qµd.
Zs µóµµd q uypó sk¿ú/ioµd, 2-4 ml 3 ¢opéç ¡qv qµépd.
Oì rnìotqµovìkíç µrKítrç
Ms/é¡sç os çod ôsi¿vouv ó¡i q µi0dvid svio¿úsi ¡qv dv¡o¿q
o/ók/qpou ¡ou opydvioµoú s¬siôq ouµµó//si o¡q µsiooq ¡ov
ouµ¬¡oµó¡ov ¬ou ¬pokd/oúv¡di d¬ó ôió¢opsç µop¢éç o¡psç.
Evspyo¬oisi ¡o dvooo¬oiq¡ikó oúo¡qµd, svo dvsµóçsi ¡d
s¬i¬sôd ¡ov dv¡iooµó¡ov kdi ¡ov /sukov diµoo¢dipiov o¡o
diµd. Aóyo ¡ov dv¡ioÇsiôo¡ikov ¡qç iôio¡q¡ov, q µi0dvid
¢divs¡di ó¡i ¬poo¡d¡súsi ¡qv kdpôió kdi ouµµó//si o¡qv
¬pó/qµq ¡ou kdpkivou. E¬i¬/éov, ¢divs¡di ó¡i µ¬opsi vd
svio¿úosi ¡qv d¬o¡s/soµd¡ikó¡q¡d ¡qç 0spd¬sidç µs
dk¡ivoµo/id. Zúµ¢ovd µs dµspikdvikéç µs/é¡sç, ¡o oók¿dpo kdi
q ¿o/qo¡spivq µsiovov¡di oqµdv¡ikó úo¡spd d¬ó évd µqvd
/qµqç ¡qç µi0dvidç.
Σìoóvöpo (‚„ ‚ei …hi)
Z¡qv kivéçikq id¡pikq, q oioóvôpd 0sopsi¡di évd µó¡dvo
sÇiooppo¬q¡ikó, s¬siôq ¬spié¿si kdi ¡iç 5 ysúosiç ¡ov µdoikov
svspysiov: y/ukó, Çivó, d/µupó, ¬ikpó kdi ¬ikóv¡iko.
O¢é/q
Bs/¡iovsi ¡q µvqµq, ¡qv dv¡i/qµq kdi ¡qv ikdvó¡q¡d ¬pooo¿qç,
¬poo¡d¡súsi ¡o q¬dp, µsiovsi ¡qv oÇu0uµid, sÇdo¢d/içsi
¬oio¡ikó ú¬vo.
Hdpsvépysisç
„sv ¬pokd/si oqµdv¡ikéç dvs¬i0úµq¡sç svépysisç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 116
Hoç vd ¡o ¬óps¡s
A¬ó 1,5 éoç 6 yp. kdp¬ov kd0qµspivó q d¬ó 500 mg éoç 2 yp.
¡ou sk¿u/ioµd¡oç ¡qv qµépd.
Oi s¬io¡qµovikéç µs/é¡sç
Aoid¡ikéç µs/é¡sç os çod ôsi¿vouv ó¡i µs/¡iovsi ¡q µvqµq kdi ¡iç
voq¡ikéç /si¡oupyisç kdi ¬poo¡d¡súsi ¡o ouko¡i d¬ó ¬o//oúç
¡oÇikoúç ¬dpóyov¡sç. E¬ioqç, 0sopsi¡di ôisysp¡ikó ¡qç /iµ¬iv¡o,
óµoç µé¿pi o¡iyµqç ôsv é¿si s¬iµsµdio0si d¬ó µs/é¡sç.
T(ívorvyk(Ren Shen)
Eóv ôou/sús¡s ¬o/ú kdi é¿s¡s ¬o/ú óy¿oç, ¡o ¡çivosvyk 0d odç
µoq0qosi vd dv¡iµs¡o¬içs¡s ¬io d¬o¡s/soµd¡ikó ¡qv sÇóv¡/qoq,
ooµd¡ikq kdi µu¿ikq.
O¢é/q
M¬opoúv vd ¡o ¿pqoiµo¬oioúv óv0po¬oi ¬ou vio0ouv
sÇóv¡/qoq kdi d¡ovid. E¬ioqç, duÇóvsi ¡d d¬o0éµd¡d svépysidç,
¡qv dv¡o¿q, u¬oo¡qpiçsi ¡q /si¡oupyid ¡ou dvooo¬oiq¡ikoú
ouo¡qµd¡oç, svio¿úsi ¡q µvqµq, µs¡pióçsi ¡ov ¬óvo. Hio¡sús¡di,
µó/io¡d, ó¡i ouµµó//si o¡qv ¬pó/qµq ¡ou kdpkivou, µs/¡iovsi
¡qv kdpôidyysidkq kdi osÇoud/ikq /si¡oupyid, µoq0ósi o¡qv
dvóppooq µs¡ó d¬ó 0spd¬sid µs dk¡ivoµo/id, svo µsiovsi kdi
¡o oók¿dpo.
Hdpsvépysisç
To ¡çivosvyk ôsv ¬pokd/si oqµdv¡ikéç ¬dpsvépysisç. •µoç, sóv
é¿s¡s uµq/q dp¡qpidkq ¬isoq, ôsv ¬pé¬si vd ¡o ¬óps¡s dv ôsv
ouµ¢ovqosi kdi o yid¡póç odç.
Hoç vd ¡o ¬óps¡s
Bpóçs¡s 0,6-6 yp. koµµévqç q os okóvq piçdç kdi ¬ivs¡s ¡o
pó¢qµd 1-3 ¢opéç ¡qv qµépd, svo os µop¢q kóµou/dç ¬dipvs¡s
200-600 mg ¡qv qµépd.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 117
Oi s¬io¡qµovikéç µs/é¡sç
A¬o¡s/si évd d¬ó ¡d ¬io µs/s¡qµévd µó¡dvd ôis0voç. Z¡qv
¬/siovó¡q¡ó ¡ouç oi s¬io¡qµovikéç épsuvsç é¿ouv kd¡d/qÇsi o¡qv
iôid ôid¬io¡ooq: ó¡i ¡ovovsi ¡ov opydvioµó kdi svio¿úsi ¡o
dvooo¬oiq¡ikó oúo¡qµd. Aµspikdvikéç kdi kdvdôikéç µs/é¡sç,
µó/io¡d, é¿ouv d¬oôsiÇsi ó¡i µsiovsi ¡d s¬i¬sôd ¡ou odk¿ópou
o¡o diµd, µs/¡iovsi ¡qv kdpôidkq /si¡oupyid kdi µoq0ósi ¡ov
opydvioµó vd dvdppoosi ypqyopó¡spd é¬si¡d d¬ó kó¬oid
ooµdpq sy¿sipqoq.
EKru0rpókokkoç (EIe„thero†o†„• Senti†o•„•)
Hdpó ¡o ysyovóç ó¡i ou¿vó ¡o d¬okd/oúv kdi Šoiµqpikó
¡çivosvyk‹, o s/su0spókkokoç sivdi évd sv¡s/oç ôid¢ops¡ikó
¢u¡ó. Ndi µsv sivdi 0óµvoç ki du¡óç, d//ó, os dv¡i0soq µs ¡o
¡çivosvyk, µ¬opsi vd µq/oosi dpks¡ó. Eivdi ¢u¡ó ¬ou
d¬dv¡óv¡di os ¬o//éç ¬spio¿éç ¡qç Pooidç kdi yi› du¡ó é¿ouv
µs/s¡q0si ¬o/ú oi ¢dpµdksu¡ikéç ¡ou iôió¡q¡sç.
A¬o¡é/sos ¡o µó¡dvo-µóoq yid ¡ov opioµó ¡ov
¬poodpµoyóvov.
O¢é/q
AuÇóvsi ¡qv svépysid, ¡qv dv¡o¿q, µsiovsi ¡o óy¿oç, svio¿úsi ¡o
dvooo¬oiq¡ikó oúo¡qµd, é¿si dv¡iikq ôpóoq. E¬ioqç,
u¬oo¡qpiçsi ¡qv q¬d¡ikq /si¡oupyid, ¬poo¡d¡súsi d¬ó ¡qv
oo¡so¬ópooq, µsiovsi ¡q /syóµsvq Škdkq‹ ¿o/qo¡spivq kdi ¡o
oók¿dpo, pu0µiçsi ¡iç ¡d¿u¬d/µisç, svio¿úsi ¡q µvqµq, µoq0ósi
o¡qv d¬okd¡óo¡doq ¡ou opydvioµoú d¬ó ¡qv ék0soq ¡ou os
dk¡ivoµo/id kdi µs/¡iovsi ¡qv ópdoq.
Hdpsvépysisç
Oi dvs¬i0úµq¡sç svépysisç ôsv sivdi ou¿véç, d//ó sóv
sµ¢dvio¡oúv, µ¬opsi vd sivdi: u¬vq/id q d•¬vid, dvqou¿id,
¬ovoké¢d/oç. Mqv ¬dipvs¡s s/su0spókokko dv sio¡s éykuoç, dv
¬dipvs¡s ¢ópµdkd yid ¡qv u¬ép¡doq q yid dyysidkó
¬poµ/qµd¡d, dv é¿s¡s ¬ups¡ó.
Hoç vd ¡o ¬óps¡s
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 118
Bpóçs¡s kdi ¬ivs¡s évd pó¢qµd 0,6-3 yp. d¬oÇqpdµévqç piçdç
kó0s µépd, ¡o ¬o/ú yid évd µqvd. Eóv ¬spié¿s¡di os oksúdoµd,
0d ¬pé¬si vd dko/ou0si¡s ¡iç oôqyisç ¬ou dvdypó¢ov¡di o¡q
ouoksudoid.
Oì rnìotqµovìkíç µrKítrç
Ho/ovoi s¬io¡qµovsç 0sopoúv ó¡i o s/su0spókokkoç os µóµµd
(25 o¡dyóvsç 3 ¢opéç ¡qv qµépd) µs/¡iovsi ¡qv oÇuyóvooq ¡ov
µuov, µs d¬o¡é/soµd vd svio¿úsi ¡q ¢uoikq kd¡óo¡doq ¡ou
opydvioµoú kdi ¡qv dv¡o¿q. E¬ioqç, µs µóoq ¡iç µs/é¡sç ¡ou
dµspikdvikoú Hdvs¬io¡qµiou ¡qç A€óµd, q ¿pqoq ¡ou µóµµd¡oç
s/su0spókokkou ¬spiopiçsi ¡d ouµ¬¡oµd¡d ¡qç ¿póvidç
kó¬ooqç. To sk¿ú/ioµd µoq0ósi dkóµd o¡qv svio¿uoq ¡ou
dvooo¬oiq¡ikoú ouo¡qµd¡oç, oúµ¢ovd µs Fspµdvoúç
spsuvq¡éç. E¬i¬/éov, é¿si 0s¡ikq ôpóoq o¡d kdpôidkó
vooqµd¡d, s¬siôq µsiovsi ¡qv Škdkq‹ ¿o/qo¡spivq kdi ¡d
¡piy/ukspiôid, oúµ¢ovd µs ¡d ¬opioµd¡d d¬ó µs/é¡q ¡ou
ŠPhytotherapy Research‹. E¬i¬/éov, µsiovsi ¡o oók¿dpo kdi
¬spiopiçsi ¡iç dppu0µisç ¡qç kdpôióç, oúµ¢ovd µs pooikéç kdi
¬o/ovikéç µs/é¡sç.
Bìoouvtovìoµóç. Mnoprí vo vìkqorì tìç oKKrpyírç
H µú¡q odç ¡pé¿si, ¡d µó¡id odç ôdkpúçouv, ¢¡spviçso¡s
ôidpkoç... H d//spyikq pivi¡iôd, ¬ou odç ¡d/di¬opsi o¿sôóv
ó/o ¡o ¿póvo, ôsv odç d¢qvsi vd qou¿óos¡s. Nio0s¡s dvqou¿id,
¬ou µsyd/ovsi o¡q okéµq ó¡i ôsv u¬óp¿si opio¡ikq /úoq o¡o
¬póµ/qµó odç. Kdi óµoç, u¬óp¿si, u¬oo¡qpiçouv oi siôikoi ¬ou
s¢dpµóçouv ¡o µioouv¡ovioµó, Τì rívoì o þìoouvtovìoµóç
O µioouv¡ovioµóç µdoiçs¡di o¡qv s¬io¡qµovikó d¬oôsôsiyµévq
dp¿q ¡qç kµdv¡ikqç ¢uoikqç ó¡i ¡d kú¡¡dpd ¡ou ooµd¡óç µdç
sk¬éµ¬ouv kdi /dµµóvouv q/sk¡poµdyvq¡ikó oqµd¡d. •¡dv
óµoç q ¢uoio/oyikq q/sk¡poµdyvq¡ikq s¬ikoivovid ¡ov
ku¡¡ópov ôid¡dpd¿0si, ¬.¿. /óyo ¡qç ¬dpsµµo/qç kó¬oiou
¬d0oyóvou µikpoopydvioµoú, ¡o d¬o¡é/soµd sivdi q skôq/ooq
do0svsiov. Té¡oiou ¡ú¬ou Š¬dpóoi¡d‹ o¡qv q/sk¡poµdyvq¡ikq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 119
s¬ikoivovid ¡ov ku¡¡ópov µ¬opoúv vd ¬pokd/éoouv kdi oi
d//spyioyóvsç ouoisç (¬.¿. q yúpq, q okóvq, ¡d ¡pó¢iµd, ¡o
ôq/q¡qpio ¡qç µé/ioodç), µs d¬o¡é/soµd ¡qv skôq/ooq
d//ispyiov. Fid ¡qv s¢dpµoyq ¡ou µioouv¡ovioµoú
¿pqoiµo¬oisi¡di µid siôikq ouoksuq ¬ou é¿si ¡qv iôió¡q¡d vd
/dµµóvsi ¡iç q/sk¡poµdyvq¡ikéç ôovqosiç ¡ou ooµd¡óç µdç, vd
¡iç s¬sÇspyóçs¡di kdi vd ¡iç s¬io¡pé¢si ¬ioo o¡o ooµd, é¿ov¡dç
Škd0dpiosi‹ ¡d ¬d0oyóvd Š¬dpóoi¡d‹ - ¬óv¡o¡s µs ¡o ¿sipioµó
¡ou sk¬diôsuµévou siôikoú. Γìo tqv ovtìµrtmnìoq tmv
oKKrpyìmv, onootíKKovtoì oto omµo koì oì
tpononoìqµívrç (ovrotpoµµívrç) qKrktpoµoyvqtìkíç
öovqorìç tmv oKKrpyìoyóvmv ouoìmv, nou tono0rtoúvtoì
or ívo öo¿río ouvörörµívo µr tq þìoouvtovìotìkq ouokruq.
«Mr outó tov tpóno rnìtuy¿óvouµr tqv
onruoìo0qtonoíqoq tou opyovìoµoú. Αkupmvouµr tqv
oKKrpyìkq ruoìo0qoío ónmç "oþqvouµr" ívo npóypoµµo
onó tov unoKoyìotq», Z¡qv Eupo¬q -kdi kupioç o¡qv Kivd-
ôisÇóyov¡di µs/é¡sç os ¬diôió kdi svq/ikouç yid ¡qv s¢dpµoyq
¡ou µioouv¡ovioµoú o¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡ov d//spyiov (¡qç
d¡o¬ikqç ôspµd¡iôdç, ¡qç pivi¡iôdç, ¡ou óo0µd¡oç k/¬.), µs
¬o/ú kd/ó d¬o¡s/éoµd¡d.
Πoìrç oKKrpyírç kotonoKrµó
Ms ¡q µé0oôo ¡ou µioouv¡ovioµoú sivdi ôuvd¡ó vd
dv¡iµs¡o¬io¡si kó0s µop¢q d//spyidç. Oi ouvq0éo¡spsç
d//spyisç ¬ou dv¡iµs¡o¬içov¡di d¬o¡s/soµd¡ikó sivdi oi
d//spyisç o¡d ¡pó¢iµd, o¡o ôq/q¡qpio ¡qç µé/ioodç kdi ¡qç
o¢qkdç kdi o¡q yúpq ¡ov ¢u¡ov. Td ¬oooo¡ó s¬i¡u¿idç ¡qç
µs0óôou dyyiçouv ¡o 80‘, Š¿opiç du¡ó vd oqµdivsi ó¡i o
µioouv¡ovioµóç sivdi ¬dvóksid‹, ¡oviçsi q k. Mouyiókou. H
µé0oôoç 0sopsi¡di iôidi¡spd d¬o¡s/soµd¡ikq o¡d ¬diôió, s¬siôq
o opydvioµóç ¡ouç é¿si s/ó¿io¡sç s¬iµdpúvosiç. Hoç µ¬opsi vd
yvopiçsi óµoç kó¬oioç dv ¡s/ikó d¬sudio0q¡o¬oiq0qks; Š„sv
µ¬opoúµs vd syyuq0oúµs 100‘ ó¡i ¡o ¡pó¢iµo, q yúpq q ¡o
ôq/q¡qpio ¡qç µé/ioodç ôsv 0d svo¿/qosi ¬id ¡ov do0svq. ƒq¡o,
/oi¬óv, d¬ó ¡ouç do0svsiç µou vd ouvs¿ioouv vd é¿ouv µdçi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 120
¡ouç ¡d ¢ópµdkó ¡ouç yid kó0s svôs¿óµsvo. Zuvq0oç, óµoç, µs
su¿dpio¡qoq dvdkd/ú¬¡ouv ó¡i ôsv ¡d ¿psióçov¡di ¬id‹,
O otó¿oç tqç 0rponríoç
Ms ¡q µé0oôo ¡ou µioouv¡ovioµoú s¬i¡uy¿óvs¡di q
d¬sudio0q¡o¬oiqoq ¡ou do0svoúç d¬ó ¡d d//spyioyóvd ¬ou
¡ov ¡d/di¬opoúv. Hdpó//q/d, óµoç, o siôikóç ¬poo¬d0si vd
sv¡o¬iosi kdi vd dv¡iµs¡o¬iosi, µs ¡q µoq0sid ¡qç
µioouv¡ovio¡ikqç ouoksuqç, ¡d µd0ú¡spd di¡id ¬ou ¬pokd/oúv
¡iç d//spyisç -dvdçq¡ó, ôq/dôq, ¡ouç ¬dpóyov¡sç ¬ou oôqyqodv
o¡qv sÇdo0évioq ¡qç óµuvdç ¡ou dvooo¬oiq¡ikoú ouo¡qµd¡oç
(¬.¿. ¬d0oyóvoi µikpoopydvioµoi, s¬iµdpuv¡ikéç
q/sk¡poµdyvq¡ikéç dk¡ivoµo/isç, µdpéd µé¡d//d, k.d.)-, oú¡oç
oo¡s ¡o d¬o¡é/soµd ¡qç 0spd¬sidç d¬sudio0q¡o¬oiqoqç vd
sivdi µóviµo.
Πmç yívrtoì
H µé0oôoç ¡ou µioouv¡ovioµoú sivdi dvoôuvq, ¿opiç
¬dpsvépysisç. O do0svqç kó0s¡di dvd¬du¡ikó os µid ¬o/u0póvd
kdi o siôikóç ¡o¬o0s¡si os ôió¢opd oqµsid ¡ou ooµd¡óç ¡ou
siôikó µdyvq¡ikó µdÇi/dpókid ouvôsôsµévd µs ¡q
µioouv¡ovio¡ikq ouoksuq. •¡dv ¿psido¡si, o siôikóç ¡o¬o0s¡si os
évd ôo¿sio ¡qç ouoksuqç ¡qv d//spyioyóvo ouoid o¡qv o¬oid 0d
yivsi q d¬sudio0q¡o¬oiqoq kdi pu0µiçsi kd¡ó//q/d ¡q ouoksuq
yid vd Š¡péÇsi‹ ¡o o¿s¡ikó ¬póypdµµd. Ek¡iµó¡di ó¡i yid ¡qv
d¬sudio0q¡o¬oiqoq d¬ó ¡q yúpq, ¡d dkópsd ¡qç okóvqç, ¡d
µé¡d//d kdi ¡o ôq/q¡qpio ¡ov uµsvó¬¡spov dpkoúv 1-2
0spd¬sisç. Fid ¡iç d//spyisç o¡d ¡pó¢iµd µ¬opsi vd ¿psido¡oúv
2-3 s¬dvd/qµsiç.
Τo þqµoto tqç 0rponríoç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 121
Bqµo 1o : Πporpyooío koì öìóyvmoq
O siôikóç s/éy¿si ¡qv dv¡iôpdoq ¡ou opydvioµoú os opioµévsç
d//spyioyóvsç ouoisç, ¡iç o¬oisç s¬i/éysi µs µóoq ¡o io¡opikó
¡ou do0svoúç kdi ¡q ôikq ¡ou sµ¬sipid. ŠAvdçq¡oúµs ¡o évo¿o
d//spyioyóvo, s¢óoov ôsv ¡o é¿si dvdyvopiosi µóvoç ¡ou o
do0svqç q ôsv é¿si kóvsi qôq kó¬oio d//spyikó ¡so¡. Au¡q q
ôidôikdoid ôsv sivdi s¬ikivôuvq, oú¡s é¿si ¬dpsvépysisç‹,
s¬ioqµdivsi q k. Mouyiókou. Hdpó//q/d, o siôikóç 0d
¿pqoiµo¬oiqosi ¡q µioouv¡ovio¡ikq ouoksuq yid vd ôidyvoosi
¡u¿óv s¬iµdpúvosiç (¬.¿. d¬ó µikpoopydvioµoúç,
q/sk¡poµdyvq¡ikéç dk¡ivoµo/isç k/¬.) ¬ou ¬pokd/oúv
Š¬dpsµµo/éç‹ o¡qv q/sk¡poµdyvq¡ikq iooppo¬id ¡ou
opydvioµoú. Z¡q ouvé¿sid, s¬i/éyov¡dç ¡d kd¡ó//q/d
¬poypóµµd¡d 0spd¬sidç, o siôikóç 0d kd0dpiosi ¡ov opydvioµó
¡ou do0svoúç d¬ó du¡ó ¡d Š¬dpóoi¡d‹, ¬pos¡oiµóçov¡dç é¡oi
¡o éôd¢oç yid ¡qv kd/ú¡spq ôuvd¡q dv¡d¬ókpioq ¡ou o¡q
0spd¬sid d¬sudio0q¡o¬oiqoqç.
…qµd 2o : Ospd¬sid d¬sudio0q¡o¬oiqoqç
Ms¡ó ¡q ¢óoq ¡qç ¬pospydoidç, dko/ou0si q 0spd¬sid
d¬sudio0q¡o¬oiqoqç o¡d évo¿d d//spyioyóvd (o¡qv iôid q os
s¬óµsvq s¬ioksµq). To ¬póypdµµd yid kó0s ouoid ôidpksi
¬spi¬ou15™.
…qµd 3o: A¬o¿q d¬o ¡d d//spyioyóvd
Ms¡ó ¡q 0spd¬sid yid kó0s d//spyioyóvo, ouvio¡ó¡di q d¬o¿q
d¬ó du¡ó yid s¬¡ó µépsç. ŠTu¿óv µq ouµµóp¢ooq ¡ou
do0svoúç 0d kd0uo¡spqosi ¡o 0s¡ikó d¬o¡é/soµd ¡qç
0spd¬sidç‹,
Oì rvoKKoktìkíç Kúorìç yìo vo ríotr uyìríç to ¿rìµmvo
Tov ¢poviµov ¡d ¬diôió ¬piv ¬sivóoouv µdysipsúouv‹, /ési µid
¬d/ió ¬dpoiµid kdi kd/ó 0d kóvouµs vd ¡qv é¿ouµs kd¡ó vou
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 122
¡opd ¬ou u¬oôs¿óµdo¡s ¡o ¿siµovd. Fid vd µqv kpuooouµs kdi
¬éoouµs o¡o kpsµó¡i, µ¬opoúµs vd ¢pov¡ioouµs ¡qv óµuvó µdç
kdi vd svio¿úoouµs ¡o dvooo¬oiq¡ikó µdç µs ¡pó¬ouç
svd//dk¡ikoúç.
Bprítr to póçqµó ooç!
Eu¡u¿oç, ¡d µó¡dvd ¬ou u¬óp¿ouv o¡q ¢úoq yid ¡qv ¡óvooq
¡ou dvooo¬oiq¡ikoú sivdi ¬o//ó kdi é¡oi, dv ôsv odç dpéosi ¡o
évd, 0d µpsi¡s oiyoupd kó¬oio ó//o ¬ou ¡dipióçsi o¡iç
¬po¡iµqosiç odç.
To ¬io io¿upó H s¿ivóksid svio¿úsi ôpdo¡ikó ¡qv óµuvd ¡ou
opydvioµoú kd¡ó ¡ov /oiµoÇsov ¡ou dvd¬vsuo¡ikoú, kdi
µ¬opsi¡s vd ¡qv ¬óps¡s os µop¢q d¢sµqµd¡oç, os µóµµd q os
kóµou/sç.
„ooo/oyid. Fid vd ¢¡ióÇs¡s ¡o d¢éµqµd, ¿pqoiµo¬oisi¡s 1
kou¡d/ió s¿ivóksid yid kó0s ¢/i¡çóvi vspó. To µpóçs¡s yid 10
/s¬¡ó, ¡o ooupovs¡s kdi ¡o ¬ivs¡s. Av ¡q 0é/s¡s yid ¬pó/qµq,
kd/ó sivdi vd ¬ivs¡s 1 ¢/i¡çóvi s¿ivóksid 2-3 ¢opéç ¡qv
sµôoµóôd, svo dv sio¡s qôq óppoo¡oi, 2 ¢/i¡çóvid d¢éµqµd yid
¬spi¬ou 4 qµépsç sivdi dpks¡ó. ˆo¡óoo, s¬siôq oi dvóyksç ¡ou
opydvioµoú du¡q ¡qv ¬spioôo sivdi iôidi¡spd duÇqµévsç,
µ¬opsi¡s vd s¬i/éÇs¡s ¡o µóµµd q ¡iç ¡dµ¬/é¡sç, ¡d o¬oid óµoç
/dµµóvov¡di ¡o ¬o/ú yid 10 qµépsç ¡o µqvd kdi ó¿i ¬spiooó¡spo
d¬ó 2-3 ouvs¿óµsvouç µqvsç. Xpqoiµo¬oiqo¡s 20 o¡dyóvsç
µóµµd¡oç 3 ¢opéç ¡qv qµépd q 2 ¡dµ¬/é¡sç ¡qv qµépd.
Hpooo¿q. H ¬dpd¡s¡dµévq /qµq µ¬opsi vd é¿si oç d¬o¡é/soµd
¡qv dúÇqoq ¡ov /sukov diµoo¢dipiov. „sv svôsikvu¡di, /oi¬óv,
yid óoouç é¿ouv dvsµdoµévd /sukó, kd0oç kdi yid sykúouç kdi
yuvdiksç ¬ou 0q/óçouv.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 123
Hpóypdµµd 0spd¬sidç
Av é¿s¡s µdpú kpuo/óyqµd kdi 0é/s¡s vd ¡o Çs¬spóos¡s
ypqyopd kdi vd µqv ŠÇdvdku/qos¡s‹, µ¬opsi¡s vd ¬óps¡s yid 10
qµépsç ¡dµ¬/é¡sç q µóµµd s¿ivóksidç kdi ¡o u¬ó/oi¬o ôióo¡qµd
¡ou µqvd vd s¬i/éÇs¡s kó¬oio d¬ó ¡d d¢sµqµd¡d ¬ou odç
¬po¡sivouµs o¡q ouvé¿sid.
Fid ¬pó/qµq
To ¬póoivo ¡oói, ¡o ¡oói ¡ou µouvoú, ¡o µd/odµóôsvôpo, q
y/ukópiçd sivdi d¬ó ¡d ¬io ôidôsôoµévd d¢sµqµd¡d yid ¡qv
svio¿uoq ¡ov Škd/ov‹ µdk¡qpiov ¬ou ¿psidçóµdo¡s. M¬opsi¡s
vd s¬i/éÇs¡s évd d¬ó du¡ó q vd ¢¡ióÇs¡s évd µsiyµd µs ó¬oid
0é/s¡s. H dvd/oyid ¬ou dko/ou0si¡di kdi os du¡q ¡qv
¬spi¬¡ooq sivdi 1 kou¡d/ió µó¡dvo yid kó0s ¢/i¡çóvi vspó.
Tvo öuvotó koktíìK
Bó/¡s o¡o µiÇsp 40 yp. s¿ivóksid, 10 yp. y/ukópiçd, 90 yp.
/ouiçd kdi 30 yp. ¢ú//d kdpuôióç kdi ¿¡u¬qo¡s ¡d µé¿pi vd
yivouv okóvq. PiÇ¡s 1 kou¡d/óki os µid koú¬d µs µpdo¡ó vspó,
d¢qo¡s ¡o yid 15 /s¬¡ó kdi ooupoo¡s ¡o. Hivs¡s ¡o d¢éµqµd
kó0s µsoqµépi kdi µpóôu. M¬opsi¡s dkóµd vd ¬poµq0su¡si¡s
óôsisç kóµou/sç, vd ¡iç ysµios¡s µs ¡q okóvq kdi vd ¬dipvs¡s
ôúo o¡q 0éoq ¡ou po¢qµd¡oç. Fid ¡d ¬diôió io¿úsi q µioq ôóoq.
Aì0ípìo íKoìo!
Ki óµoç, ¡d di0épid é/did ôsv ¿pqoiµo¬oioúv¡di µóvo o¡o
µdoóç, d//ó µ¬opoúv vd yivouv kdi ¡ovo¡ikó po¢qµd¡d, dpksi
vd Çéps¡s ¡ov ¡pó¬o. E¬i/éÇ¡s, /oi¬óv, ó¬oid d¬ó ¡iç ¬dpdkó¡o
ouv¡dyéç odç dpéosi. •¡dv vioos¡s ¡d ¬po¡d ouµ¬¡oµd¡d
„id/éÇ¡s µid d¬ó ¡iç dkó/ou0sç ouv¡dyéç kdi s¡oiµóo¡s ¡o ¬o¡ó
¬ou ¬po¡iµó¡s, oo¡s vd ¡o é¿s¡s é¡oiµo ó¡dv ¡o ¿psido¡si¡s.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 124
1. Zs 1 µ¬oukó/i koviók q poúµi µó/¡s 6 Çu/ókid kdvé/d.
A¢qo¡s ¡o yid 6 qµépsç kd/ó o¢pdyioµévo kdi ¡qv 7q µépd
d¢dipéo¡s ¡qv kdvé/d. Hpiv ¡o ¬isi¡s, çso¡óvs¡é ¡o.
2. Zs 1 /i¡po d/koó/ 45 µd0µov µó/¡s 3 ¿oú¢¡sç Çspó
µs/iooó¿op¡o, 1 ¢/oúôd /sµóvi kdi 5 ¬péçsç dyys/ikq kdi
d¢qo¡s ¡d yid 2 sµôoµóôsç o¡q okió. Mó/iç ¬spóosi ¡o ôióo¡qµd
du¡ó, ¢i/¡póps¡s ¡o µsiyµd, ¬poo0éo¡s 1 ¿oú¢¡d kó/idv¡po, 10
¬péçsç µoo¿okópuôo, 10 ¬péçsç kdvé/d kdi 4 Çu/ókid ydpi¢d/o
kdi d¢qo¡s ¡o yid 48 opsç. Hpiv ¡o ¬isi¡s, ooupoo¡s ¡o.
3. Zs 1 /i¡po vspó oiyoµpóçs¡s yid 20 /s¬¡ó 25 yp. dv0ioµévsç
kopu¢éç µs/iooó¿op¡ou, 10 yp. ¢/oúôsç /sµovioú, 5 yp.
ydpi¢d/o, 5 yp. kdvé/d (Çu/ókid), 3 µoo¿okópuôd, 10 o¬ópouç
kó/idv¡po. •¡dv kpuoosi, ¬poo0éo¡s 250 ml ¡oi¬oupo kdi
oks¬óo¡s ¡o oksúoç yid 15 qµépsç ¿opiç vd ¡o kouvqos¡s.H
ouvq0qç ôooo/oyid sivdi 1-2 ¬o¡qpókid ¡qv qµépd kdi µ¬opsi¡s
vd ¡d ¬ivs¡s ó/o ¡o ¿siµovd.
Kóv¡s ¬iéosiçŒ
Tovoo¡s ¡o dvooo¬oiq¡ikó odç oúo¡qµd µs d¬/éç ¬iéosiç d¬ó
¡q ps¢/sÇo/oyid kdi ¡qv ¬isoo0spd¬sid, ¡iç o¬oisç µ¬opsi¡s vd
kóvs¡s o¬i¡i µóvoi odç.
Oì çuoìkíç Kúorìç yìo örpµotìkó npoþKqµoto
Hpiv Çskivqos¡s o¬oidôq¬o¡s dyoyq, ouµµou/su¡si¡s ¡o yid¡pó
odç q évdv siôikó.
„spµd¡ikéç ¬d0qosiç ó¬oç q Çqpoôspµid, q µopidoq, ¡d
skçéµd¡d ôsv sivdi o¬óvisç kdi ôsv d¢opoúv µóvo µid µikpq
oµóôd dv0po¬ov, svo q dv¡iµs¡o¬ioq ¡ouç os ¬o//éç
¬spi¬¡oosiç d¬di¡si ¿póvo kdi ou¿vó u¬o¡po¬ióçouv. Ms
sÇdipsoq ¡iç ¬spi¬¡oosiç ¬ou ¿pqçouv óµsoqç id¡pikqç
¢pov¡iôdç, q Šsvd//dk¡ikq id¡pikq‹ µ¬opsi vd ouµµó/si o¡q
µs/¡iooq q kdi o¡q 0spd¬sid opioµévov d¬ó du¡éç q vd ôpóosi
ouµ¬/qpoµd¡ikó o¡qv dyoyq ¬ou qôq dko/ou0si¡s. Boq0qo¡s
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 125
¡o ôépµd odç, dko/ou0ov¡dç ¡iç oôqyisç ¡ov siôikov o¡ouç
o¬oiouç d¬su0uv0qkdµs.
Xpqoiµd yid ¡qv µopidoq
Bó¡dvd Cayenne.
Hspié¿si ¡qv ouoid kd¬odkdŽvq kdi kd¡d¬pdúvsi ¡ov ¬óvo kdi
¡ov kvqoµó svspyov¡dç o¡d dio0q¡qpid vsúpd. Xpqoiµo¬oisi¡di
ouvq0oç os µop¢q kpéµdç, ¡qv o¬oid d¬/ovs¡s o¡qv ¬spio¿q
µs ¡o ¬póµ/qµd. To dio0qµd kdµiµd¡oç ¬ou ¬pokd/si µsiovs¡di
µs ¡iç s¢dpµoyéç. M¬opsi vd ¿pqoiµo¬oiq0si kdi oç µóµµd,
ó¬ou ¬po¡sivs¡di q /qµq 0,3-1 ml, ¡psiç ¢opéç ¡qv qµépd.
Apktìo (‡„rdo†k root) Osopsi¡di ó¡i d¬o¡oÇivovsi ¡o diµd.
Xpqoiµo¬oiqo¡s sÇo¡spikó ¡qv kpéµd, svo yid soo¡spikq ¿pqoq
¬po¡sivs¡di q /qµq ¡ou os µop¢q µóµµd¡oç (2 ml 2 ¢opéç ¡qv
qµépd) q os µop¢q kóµou/dç (1 kóµou/d 3 ¢opéç ¡qv qµépd).
Γoïöoupóyko0o (miIk thi•tIe).
Zuo¡qvs¡di ó¡dv q µopidoq sivdi d¬o¡é/soµd svóç
s¬iµdpuµévou q¬d¡oç. M¬opsi¡s vd ¡o ¬óps¡s os µop¢q
µóµµd¡oç (5 ml 2-3 ¢opéç ¡qv qµépd), os µop¢q kóµou/dç (2
¡qv qµépd) q os µop¢q d¢sµqµd¡oç (2-3 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd).
Td d¬o¡s/éoµd¡d dp¿içouv vd ¢divov¡di é¬si¡d d¬ó 8
sµôoµóôsç /qµqç.
+úKKìo.
E¬siôq q ôid¡qpqoq ¡qç sv¡spikqç iooppo¬idç o¡iç ¬spi¬¡oosiç
µopidoqç sivdi oqµdv¡ikq, ¬po¡sivs¡di q /qµq ¡qç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 126
ouykskpiµévqç okóvqç yid ¡ov kd0dpioµó ¡ou sv¡épou kdi ¡q
¢uoio/oyikq /si¡oupyid ¡qç kévooqç.
Fid svq/ikouç. 10 yp. (2 kou¡d/ókid) 2 ¢opéç ¡qv qµépd. E¬si¡d
d¬ó 2 sµôoµóôsç, q ôóoq yivs¡di 5 yp.
Γìo noìöìó. Io¿úrì q µìoq öóoq.
ŒFid vd ¢¡ióÇs¡s d¢éµqµd, ¿pqoiµo¬oiqo¡s 1 kou¡d/óki µó¡dvo
yid kó0s ¢/i¡çóvi vspó.
E/did Zuv¡dyq. Zs 30 ml /óôi µóoqç (s/dió/dôo,
vu¿¡o/oú/ouôo q kd/év¡ou/d), ôid/ús¡s 10 o¡dyóvsç yidosµi, 10
o¡dyóvsç yspµdvikó ¿dµoµq/i, 5 o¡dyóvsç vspo/i kdi 5 o¡dyóvsç
yspóvi. Kóv¡s ¡ou/ó¿io¡ov µid s¬ó/siµq ¡qv qµépd.
Kivéçikq id¡pikq
Hpo¡sivs¡di o ouvôudoµóç µo¡óvov Liang Xue Xiao Feng Tang.
Zuo¡d¡ikó: ž 30 yp. Sheng Di Huang ž 15 yp. Sheng Shi Gao ž
30 yp. Bai Mao Gen ž 9 yp. Xuan Shen ž 12 yp. Zhi Mu ž 9 yp.
Bai Shao ž 15 yp. –in Yin Hua ž 9 yp. Niu Bang Zi ž 9 yp. –ing –ie
ž 9 yp. Fang Feng ž 6 yp. Gan Cao. Hdpdoksuq: Zs évd oksúoç
(kd/ú¡spd vd µqv sivdi µs¡d//ikó), µpóçs¡s 1 /i¡po vspó, pi¿vs¡s
¡d µó¡dvd kdi ¡d d¢qvs¡s os oiydvq ¢o¡ió yid 45™. •¡dv µsivsi q
µioq ¬ooó¡q¡d vspoú, d¢dipsi¡s ¡d µó¡dvd kdi ¿opiçs¡s ¡o
d¢éµqµd os 2 ôóosiç, ¬ou ¬ivs¡s ¬poi kdi µpóôu.
A/oi¢q Pu Lian Gao
Zuo¡d¡ikó: ž 50 yp. Huang Qin ž 50 yp. Huang Bai ž 400 yp.
µdçs/ivq. Hdpdoksuq: A/é0s¡s ¡d 2 ¬po¡d µó¡dvd µé¿pi vd
yivouv okóvq kdi µs¡ó ¡d dvdµsiyvús¡s µs ¡q µdçs/ivq.
Xpqoiµo¬oisi¡s ¡qv d/oi¢q 2 ¢opéç ¡qv qµépd.
ž Td µó¡dvd du¡ó µ¬opsi¡s vd ¡d µpsi¡s kdi os µop¢q okóvqç os
kóµou/sç. Zuo¡qvs¡di vd /dµµóvov¡di 4 kóµou/sç 3 ¢opéç ¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 127
qµépd.
ž Oi ôooo/oyisç kdi ¡d µó¡dvd sivdi svôsik¡ikó. O siôikóç ¡d
¬poodpµóçsi o¡iç dvóyksç kó0s do0svoúç.
•pqoìµo yìo to ík(rµo Bótovo
ΓKukópì(o.
Eivdi kd¡d¬pd•v¡ikq kdi µsiovsi ¡q ¢/syµovq kdi ¡o dio0qµd
kvqoµoú. Adµµóvs¡di si¡s soo¡spikó (2-3 ¢/i¡çóvid d¢éµqµd
¡qv qµépd q 25-30 o¡dyóvsç µóµµd 2 ¢opéç ¡qv qµépd) si¡s
sÇo¡spikó odv kpéµd.
Sarsaparilla . M¬opsi vd ¢dvsi ¿pqoiµq sÇdi¡idç ¡qç
dv¡i¢/syµovoôouç ôpóoqç ¡qç. Tq µpioks¡s os kóµou/sç (2 ¡qv
qµépd) kdi os µóµµd (5 ml 2 ¢opéç ¡qv qµépd).
Tooukvíöo.
Av ¡o ékçsµd ouvôés¡di µs ¡qv kdkq kuk/o¢opid ¡ou diµd¡oç, q
soo¡spikq d//ó kdi q sÇo¡spikq /qµq ¡qç 0sopsi¡di suspys¡ikq,
kd0oç é¿si o¡u¬¡ikéç kdi ¡ovo¡ikéç iôió¡q¡sç kdi ôisysipsi ¡o
kuk/o¢opikó. M¬opsi¡s vd ¡q ¿pqoiµo¬oiqos¡s odv kpéµd q odv
d¢éµqµd.
Zs µop¢q kpéµdç µ¬opsi¡s dkóµd vd µpsi¡s dµdµs/iôd,
¿dµoµq/i, kd/év¡ou/d, o¡s//ópid kdi ópk¡io.
TKoìo
Zuv¡dyq: Zs 5 ml /óôi µóoqç (s/dió/dôo, vu¿¡o/oú/ouôo q
kd/év¡ou/d), ¬poo0é¡s¡s 5 o¡dyóvsç é/dio µdo¡i¿dç kdi kóvs¡s
s¬ó/siµq ¡ou/ó¿io¡ov µid ¢opó ¡qv qµépd.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 128
Kìvr(ìkq ìotpìkq
Πpotrívrtoì ouvöuooµóç þotóvmv.
Zuo¡d¡ikó: ž 9 yp. Long Dan Cao ž 9 yp. Huang Qin ž 9 yp. Zhi Zi
ž 15 yp. Pu Gong Ying ž 15 yp. Zi Hua Di Ding ž 12 yp. Lian Qiao
ž 12 yp. Bai Xian Pi ž 15 yp. Bai –i Li ž 9 yp. Ze Xie ž12 yp. Chi
Fu Ling ž 9 yp. Che Qian Zi ž 4 yp. Gan Cao. Hdpdoksuq:
Ako/ou0qo¡s ¡q ôidôikdoid ¬ou ¬spiypóµdµs o¡qv svó¡q¡d yid
¡qv µopidoq.
Td µó¡dvd du¡ó µ¬opsi¡s vd ¡d µpsi¡s kdi os µop¢q okóvqç os
kóµou/sç. Zuo¡qvs¡di q /qµq 4 kdµou/ov 3 ¢opéç ¡qv qµépd.
•pqoìµo yìo touç µúkqtrç
Πpoþìotìkó
M¬opsi¡s vd ¡d µpsi¡s os µop¢q kóµou/dç (3 kóµou/sç 1-3
¢opéç ¡qv qµépd) kdi os ôió¢opd ¬po€óv¡d ôid¡po¢qç (yidoúp¡i,
yó/d). M¬opsi vd /dµµóvov¡di kdi ¬po/q¬¡ikó, ó¡dv ¬dipvs¡s
dv¡iµio¡ikó, yid vd µsio0si o kivôuvoç ¬pooµo/qç d¬ó µúkq¡sç.
Bótovo
TrÏóörvtpo. M¬opsi¡s vd ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¡o dpdioµévo
di0épio é/dio (çq¡qo¡s ¡o é¡oi d¬ó ¡o kd¡óo¡qµd ó¬ou 0d ¡o
¬poµq0su¡si¡s) yid ¡o¬ikq ¿pqoq os µúkq¡sç ôépµd¡oç
(¡ou/ó¿io¡ov 2 ¢opéç ¡qv qµépd), ¡d ko/¬ikó u¬ó0s¡d os
ko/¬ikéç µukq¡ióosiç (1 kó0s µpóôu), ¡qv kpéµd yid µúkq¡sç
ôépµd¡oç (2-3 ¢opéç ¡qv qµépd), dkóµd kdi ¡q okóvq, os
ouvôudoµó µs okóvq µopikoú oÇéoç yid µúkq¡sç ¬oôiov (¡o
oksúdoµd ¬dpdoksuóçs¡di d¬ó ¡o ¢dpµdko¬oió).
Ek¿úKìoµo onópmv ykpíïnçpout. Xpqoiµo¬oisi¡di µs ¡q
µop¢q kpéµdç kdi od¬ouvioú yid ôió¢opd siôq µukq¡ióosov.
Σkópöo. A¬o¡pé¬si ¡qv dvó¬¡uÇq ¡qç Candida kdi /dµµóvs¡di
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 129
si¡s o¡q ¢uoikq ¡ou µop¢q, si¡s µs ¡q µop¢q
sv¡spoôido¬oµsvov kdµou/ov (1 kóµou/d 2 ¢opéç ¡qv qµépd)
q os µop¢q µóµµd¡oç (20 o¡dyóvsç 2 ¢opéç ¡qv qµépd).
Píyovq. „pd oç çuoìkó ovtìµukqtìooìkó kdi µ¬opsi vd /q¢0si
os µop¢q kóµou/dç (2 kóµou/sç, 2 ¢opéç ¡qv qµépd),
µóµµd¡oç (20 o¡dyóvsç, 2 ¢opéç ¡qv qµépd) q o¡q ¢uoikq ¡ou
µop¢q (2-3 d¢sµqµd¡d ¡qv qµépd).
TKoìo yìo touç µúkqtrç tmv noöìmv
Zuv¡dyq: Zs 30 ml /óôi vu¿¡o/oú/ouôo µóçs¡s 10 o¡dyóvsç tea
tree, 10 o¡dyóvsç ku¬dpiooi kdi 10 0uµópi q os 30 ml
dµuyôd/é/dio, 5 o¡dyóvsç tea tree, 4 o¡dyóvsç µév¡d, 4 µúpo, 5
/sµóvi. Td d/si¢s¡s o¡o ôépµd odç ¡ou/ó¿io¡ov µid ¢opó ¡qv
qµépd.
•pqoìµo yìo tqv {qpoörpµío
Kpéµsç
H Çqpoôspµid µ¬opsi vd dv¡iµs¡o¬io¡si µs ¡q ¿pqoq
yd/dk¡oµó¡ov q kpsµov, µs kd¡ó//q/d ouo¡d¡ikó, é¡oi oo¡s vd
s¬dvé/0si q ¢uoio/oyikq iooppo¬id o¡qv s¬iôspµiôd. Td
ouo¡d¡ikó ¬ou ¬po¡sivov¡di sivdi ¡o oúµ¢u¡o, ¡o dp¬dyó¢u¡o,
¡o /óôi vu¿¡o/oú/ouôo (evening primrose oil), ¡o sk¿ú/ioµd
i¡ióç, q kd/év¡ou/d kdi d¬dpdi¡q¡d q µi¡dµivq E. Fid ¡qv
s¢dpµoyq dko/ou0si¡s ¡iç oôqyisç ¿pqoqç ¬ou dvdypó¢ov¡di
o¡q ouoksudoid.
E/did
Zuv¡dyq: Zs 30 ml /óôi µóoqç (s/dió/dôo, vu¿¡o/oú/ouôo q
kd/év¡ou/d), ¬poo0é¡s¡s 10 o¡dyóvsç vspo/i, 10 o¡dyóvsç
yidosµi, 10 o¡dyóvsç yspµdvikó ¿dµoµq/i. Td d¬/ovs¡s o¡o
ôépµd odç ¡ou/ó¿io¡ov µid ¢opó ¡qv qµépd.
Hpooo¿q
žTo di0épio é/dio ¡s€óôsv¡pou ôsv ¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oisi¡di os
ôépµd µs ¬/qyéç kdi sÇdv0qµd¡d.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 130
ž To okópôo, /óyo ¡ov dv¡i¬qk¡ikov ¡ou iôio¡q¡ov, ¬pé¬si vd
d¬o¢súys¡di d¬ó ó¡oµd ¬ou 0d u¬oµ/q0oúv os ¿sipoupyikq
s¬éµµdoq q é¿ouv ¿dµq/q ¬isoq.
ž H /qµq µsyó/qç ¬ooó¡q¡dç /ó¬d0ou (kúpio ouo¡d¡ikó ¡ou
u¬époÇou) µ¬opsi vd ¬pokd/éosi vdu¡id kdi ¡óoq yid sµs¡ó. „sv
¬pé¬si vd /dµµóvs¡di d¬ó sykúouç kdi 0q/óçouosç.
ž H s¿ivóksid ¬pé¬si vd /dµµóvs¡di µs ¬pooo¿q d¬ó ó¡oµd
d//spyikó o¡d /ou/oúôid kdi vd d¬o¢súys¡di d¬ó do0svsiç µs
du¡oóvood vooqµd¡d
AuokoìKìótqto? ΤEΛOΣ!!!
O oúy¿povoç ¡pó¬oç çoqç, µs ¡qv so¢d/µévq kdi óo¡d¡q
ôid¡po¢q, ¡o óy¿oç kdi ¡qv ¬dv¡s/q é//siµq ooµd¡ikqç
ôpdo¡qpió¡q¡dç, é¿si kóvsi ¡q ôuokoi/ió¡q¡d évd ¬o/ú
ouvq0ioµévo ¬póµ/qµd. Av odç ¡d/di¬opsi ki soóç q
ôuokoi/ió¡q¡d, ôidµóo¡s µspikéç d¬ó ¡iç /úosiç ¬ou ¬po¡sivouv
oi svd//dk¡ikéç 0spd¬sisç yid vd dvdkou¢io¡si¡s. Evqµspo0si¡s
yid ¡iç ¬pdk¡ikéç 0spd¬sisç, ¡iç o¬oisç µó/io¡d µ¬opsi¡s vd
s¢dpµóos¡s óµsod.
Ms ¡q ¿pqoq ¡ov kd¡ó//q/ov di0épiov s/diov, µ¬opsi¡s vd
µoq0qos¡s ¡o év¡spó odç vd /si¡oupyqosi kdi ¬ó/i kdvovikó.
Xpqoiµo¬oiqo¡s ¡d di0épid é/did ôid/uµévd os kó¬oio /óôi
(kd¡ó ¬po¡iµqoq dµuyôd/é/dio) kdi é¬si¡d kóv¡s µdoóç µs
kuk/ikéç kivqosiç o¡qv ¬spio¿q ¡qç koi/ióç. Oi kivqosiç odç
¬pé¬si vd sivdi ôsÇióo¡po¢sç, kd0oç du¡q sivdi kdi q
kd¡sú0uvoq ¡ou ¬d¿éoç sv¡épou. Kóvov¡dç évd d¬d/ó µdoóç
o¡qv ¬spio¿q ¡qç koi/ióç, µoq0ó¡s ¡d di0épid é/did ¬ou
ouµµó//ouv o¡qv svspyo¬oiqoq ¡ou sv¡épou vd d¬oppo¢q0oúv
kd/ú¡spd d¬ó ¡ov opydvioµó kdi vd ¬spóoouv o¡o /sµ¢ikó kdi
o¡o kuk/o¢opikó oúo¡qµd. Oi ¬dpdkó¡o ouv¡dyéç
¬spi/dµµóvouv di0épid é/did ¬ou sivdi súko/o vd µpsi¡s kdi ôsv
0d odç koo¡ioouv dkpiµó.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 131
Aokìµóotr:
ž Zs 30 ml dµuyôd/é/dio ¬poo0é¡s¡s 13 o¡dyóvsç di0épio é/dio
µópd0o kdi 13 o¡dyóvsç di0épio é/dio ôsv¡po/iµdvo.
ž Zs 15 ml dµuyôd/é/dio ¬poo0é¡s¡s 6 o¡dyóvsç di0épio é/dio
µdúpou ¬i¬spioú, 4 o¡dyóvsç di0épio é/dio µdoi/ikó kdi 2
o¡dyóvsç µópd0ou.
ž Hisi¡s ¡o ¿uµó svóç /sµovioú d¢oú ¬poo0éos¡s µid kou¡d/ió
µdysipikq oóôd.
Fid vd µoq0qos¡s ¡q /si¡oupyid ¡ou sv¡épou ¡o ¬poi, µ¬opsi¡s
vd ¬ivs¡s évd ¬o¡qpi ¿/idpó vspó µs µspikéç o¡dyóvsç /sµovioú.
ž AuÇqo¡s ¡iç ¢u¡ikéç ivsç o¡q ôid¡po¢q odç. Tpó¢iµd ¬/oúoid
os ¢u¡ikéç ivsç sivdi ¡d ôqµq¡pidkó, ¡d /d¿dvikó kdi ¡d ¢poú¡d.
ž Hivs¡s dpks¡ó vspó (6-8 ¬o¡qpid ¡qv qµépd).
ž A¬o¢úys¡s óoo µ¬opsi¡s ¡qv kd0io¡ikq çoq, q o¬oid s¬i¡sivsi
¡o ¬póµ/qµd ¡qç ôuokoi/ió¡q¡dç kdi kóvsi ¡o év¡spo vd
Š¡sµ¬s/ióçsi‹.
ž Opioµévd ¢ópµdkd (/.¿. dv¡ióÇivd) µ¬opsi vd ¬pokd/éoouv
ôuokoi/ió¡q¡d. Evqµspoo¡s ¡o yid¡pó odç kdi dko/ou0qo¡s ¡iç
oôqyisç ¡ou.
ž Mqv dµs/si¡s q dvdµó//s¡s ¡qv s¬ioksµq o¡qv ¡oud/é¡d yid
kdvévd /óyo.
Oi dokqosiç yióykd ¬ou 0d odç µoq0qoouv
Mid o¡óoq yióykd ¬ou µ¬opsi vd odç µoq0qosi vd Çs¬spóos¡s
¡o ¬póµ/qµd ¡qç ôuokoi/ió¡q¡dç sivdi q Škóµ¬pd‹. Od ¡ovoosi
¡o ¬s¬¡ikó odç oúo¡qµd kdi 0d ¡o µoq0qosi vd /si¡oupyqosi kdi
¬ó/i ¢uoio/oyikó. ”d¬/oo¡s µ¬poúµu¡d, µs ¡d ¬óôid odç
svoµévd, ¡o¬o0s¡qo¡s ¡d ¿épid kd¡ó µqkoç ¡ou ooµd¡oç kdi
¢ép¡s ¡ouç dykovsç kov¡ó o¡o ooµd odç. Oi ¬d/óµsç odç
¬pé¬si vd koi¡oúv ¬poç ¡d kó¡o. Td ôó¿¡u/d Šo¬po¿vouv‹
ôuvd¡ó ¡o ¬ó¡oµd, svo oi ¢¡épvsç koi¡oúv ¬poç ¡qv dv¡i0s¡q
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 132
kd¡sú0uvoq. Eio¬vés¡s, µs¡d¢éps¡s /iyo ¡q /skóvq ¬poç ¡d
sµ¬póç, o¬po¿vov¡dç µs ¡d ôó¿¡u/d ¡ou ¬oôioú odç, kdi
oqkovs¡s ¡o 0opdkd kdi ¡o ks¢ó/i odç µspikó skd¡oo¡ó d¬ó ¡o
éôd¢oç koi¡óçov¡dç su0sid. H /skóvq odç ¬pé¬si vd µsivsi
o¡d0spq o¡o éôd¢oç. Msivs¡s os du¡q ¡q 0éoq yid ¬spi¬ou 10 µs
15 ôsu¡spó/s¬¡d dvd¬véov¡dç. Z¡q ouvé¿sid, sk¬vés¡s kdi
kd¡sµóçs¡s kdi ¬ó/i ¡o ks¢ó/i kdi ¡o 0opdkd o¡qv dp¿ikq ¡ouç
0éoq.
Aokqotr tìç kotóKKqKrç nìíorìç
H ¬isoo0spd¬sid kdi q ps¢/sÇo/oyid µ¬opsi vd odç ¢dvoúv
¿pqoiµsç o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ôuokoi/ió¡q¡dç. Aokqo¡s,
/oi¬óv, kuk/ikéç ¬iéosiç yid 2 /s¬¡ó os ó/q ¡qv ¬spio¿q ¡qç
kdµópdç ¡ou ¬oôioú, ó¬ou µpiokov¡di dv¡dvdk/do¡ikó oqµsid
¡ou ¬s¬¡ikoú ouo¡qµd¡oç. Z¡q ouvé¿sid, dokqo¡s kuk/ikéç
¬iéosiç o¡qv ¬spio¿q ¡qç ¢¡épvdç d¬ó ¡qv soo¡spikq ¬/supó,
kó¡o d¬ó ¡ov do¡póyd/o. Kd¡ó ¡qv ¬isoo0spd¬sid, yid vd
dv¡iµs¡o¬ios¡s ¡q ôuokoi/ió¡q¡d, 0d ¬pé¬si vd dokqos¡s
kuk/ikéç ¬iéosiç o¡qv ¬spio¿q ¡qç µéoqç odç µé¿pi ¡ouç
y/ou¡oúç. Oi ¬iéosiç 0d ¬pé¬si vd dokoúv¡di ôsÇió kdi dpio¡spó
d¬ó ¡q o¬ovôu/ikq o¡q/q. Eksi µpioks¡di o µsoqµµpivóç ¡qç
oupoôó¿ou kúo¡qç, d¬ó ó¬ou svspyo¬oisi¡di q /si¡oupyid ¡ov
sv¡épov.
H oívvo rívoì ívo çutó nou tq 0rponrúrì
H oévvd sivdi évd d¬ó ¡d µó¡dvd ¬ou ¢qµiçov¡di yid ¡qv
u¬dk¡ikq ¡ouç ôpóoq, d//ó ôsv 0d ¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oisi¡di
yid ôióo¡qµd µsyd/ú¡spo ¡ov 10 qµspov, kd0oç ¬pokd/si
s0ioµó. Od ¡q µpsi¡s o¡d ¢dpµdksid, d//ó kdi o¡d
oou¬spµópks¡ os ¢dks/óki yid ¡qv ¬dpdoksuq d¢sµqµd¡oç.
Akóµq, 0d ¡q µpsi¡s os ¬o//ó u¬dk¡ikó µóvq ¡qç q µdçi µs ó//d
µó¡dvd. Z¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ôuokoi/ió¡q¡dç µoq0ósi s¬ioqç
q y/ukópiçd. Od ¡q µpsi¡s os kd¡do¡qµd¡d uyisivqç ôid¡po¢qç
kdi µs µó¡dvd. M¬opsi¡s vd µdoqos¡s évd o¡ik y/ukópiçd q vd
¢¡ióÇs¡s évd d¢éµqµd. Akóµq, ¬o/ú µoq0q¡ikó yid ¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 133
dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ôuokoi/ió¡q¡dç sivdi q ouvdµikq, ¡o ¿dµoµq/i,
q µd/spióvd kdi o /ivdpóo¬opoç. Hdpdkó¡o 0d µpsi¡s µspikéç
¿pqoiµsç ¬/qpo¢opisç yid ¡qv ¬dpdoksuq po¢qµó¡ov d¬ó ¡d
ouykskpiµévd ¢u¡ó.
Av0q ¿oµoµqKìoú. Fid évd ¢/i¡çóvi vspó, µóçs¡s 10 µs 15 óv0q.
Bpóçs¡s ¡o vspó kdi d¢oú ¡o µyó/s¡s d¬ó ¡q ¢o¡ió, pi¿vs¡s ¡d
óv0q kdi ¡d d¢qvs¡s sksi yid 7 µs 10 /s¬¡ó. Zoupovs¡s kdi ¡o
¬ivs¡s ¿/idpó.
BoKrpìóvo. Eivdi évd ¬o/ú kd/ó qpsµio¡ikó ¢u¡ó ¬ou
kd¡d¬o/sµó ¡q o¬do¡ikó¡q¡d ¡ou sv¡épou. Zs évd /i¡po vspó
µóçs¡s 30 yp. ¢ú//d, ¡d µpóçs¡s, ¡d ooupovs¡s kdi ¬ivs¡s évd
¢/i¡çóvi ¡qv qµépd.
Λìvopóonopoç. Mouoksús¡s 2 kou¡d/iéç ¡qç ooú¬dç os 1,5
/i¡po vspó kdi ¡o d¢qvs¡s yid ó/q ¡q vú¿¡d. To ¬poi, ¡o
ooupovs¡s kdi ¡o ¬ivs¡s kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç qµépdç. Hpooo¿q:
O /ivdpóo¬opoç ôsv ¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oisi¡di ou¿vó kdi yid
µsyó/d ¿povikó ôido¡qµd¡d d¬ó ó¡oµd ¬ou u¬o¢épouv d¬ó
ôid¡dpd¿éç ¡qç /si¡oupyidç ¡ou 0upsosiôoúç dôévd.
Πpooo¿q! ˆKo to þótovo npínrì vo ¿pqoìµonoìoúvtoì µr
µítpo
Σtqv rµµqvónouoq q çúoq öínKo ooç.
H sµµqvó¬duoq d¬o¡s/si ¢uoio/oyikó µépoç ¡qç çoqç ¡ov
yuvdikov, oo¡óoo, oi ¬spiooó¡spsç dvqou¿oúv kdi µiovouv ¡iç
µio/oyikéç kdi µu¿ikéç d//dyéç ¬ou ¡q ouvoôsúouv µs ¢óµo kdi
ysviksuµévq ôuo¢opid. Td ouµ¬¡oµd¡d ¬oiki//ouv, d¬ó óy¿oç
µé¿pi sÇóµsiç. Y¬óp¿ouv óµoç ¬o//oi ¡pó¬oi yid vd
dv¡iµs¡o¬io¡oúv kdi vd yivsi q µs¡óµdoq du¡q óoo ¬io oµd/ó
yivs¡di.
Oµoio¬d0q¡ikq, dvó/oyd µs ¡qv iôioouykpdoid odç Pulsatila yid
¡iç súko/sç µs¡d¬¡oosiç •¡dv q yuvdikd é¿si ou¿vó sÇóµsiç, oi
o¬oisç sk/úov¡di os kó0s d¢opµq (o¡svo¿opid, oúy¿uoq) kdi
µ¬opsi vd ouvoôsúov¡di d¬ó iôpo¡d kdi Šdvsµokd¡sµóoµd¡d‹
¡qç ¬isoqç. Tó¡s q dvóykq yid dépd sivdi ¿dpdk¡qpio¡ikq.
E¬ioqç, ¡qv ¬spioôo du¡q ¡u¿óv dyysidkó q ¢/sµikó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 134
¬poµ/qµd¡d s¬iôsivovov¡di, q ôió0soq ¡qç yuvdikdç
¬dpouoióçsi súko/d µs¡d¬¡oosiç, sivdi µs/dy¿o/ikq kdi
suouykivq¡q, ¬dpd¬ovié¡di kdi é¿si dvóykq d¬ó o¡qpiÇq.
Lachesis yid ¡q ouvs¿q év¡doq Td ouµ¬¡oµd¡d sivdi ¬io
0opuµoôq, q yuvdikd µpioks¡di os ouvs¿q év¡doq kdi sivdi
vsupikq. E¿si év¡ovsç sÇóµsiç µs ¬viÇiµo o¡o /diµó, ¡d¿ukdpôid
kdi qµikpdvisç ¬ou so¡ióçov¡di o¡qv dpio¡spq ¬/supó ¡ou
syks¢ó/ou. Hdpouoióçsi sudio0qoid o¡q çéo¡q kdi óvoôo ¡qç
¬isoqç, dvsÇóp¡q¡d d¬ó ¡o dv dv¡iµs¡o¬içs o¿s¡ikó ¬póµ/qµd
¬piv ¡qv sµµqvó¬duoq.Sepia yid ¡q ysvikq kd¡ó¬¡ooq Y¬óp¿si
µid ysvikq ¬¡ooq ¡ou opydvioµoú kdi q sikóvd ¬ou ¬dpouoióçsi
q yuvdikd sivdi dv¡i0s¡q d¬ó du¡qv ¬ou ¬dpouoióçsi ó¡dv
¿opqysi¡di ¡o Lachesis. M¬opsi vd é¿si sÇóµsiç kdi ¬dpó//q/d
vd skôq/ovsi sudio0qoid o¡o kpúo. H osÇoud/ikq ¡qç s¬i0uµid
¬é¢¡si ôpdµd¡ikó, ó¬oç kdi q ¬isoq, svo é¿si ko/¬ikó uypó,
¬ou ôsv sivdi d¬dpdi¡q¡d ¬d0o/oyikó. Nio0si kd/ú¡spd ó¡dv
µpioks¡di os kivqoq, k/disi ¿opiç /óyo kdi sivdi sooo¡ps¢qç.
-To ¢ópµdko ¬ou sivdi kd¡ó//q/o, kd0oç kdi q ôooo/oyid,
µ¬opoúv vd d¬o¢doio¡oúv µóvo d¬ó ¡ov oµoio¬d0q¡ikó
yid¡pó.
H opmµotìkq oöóçTo ¿oµoµqKì, to çookóµqKo, to yrpóvì,
to kunopíooì, to µópo0o, q Kuyopìó, to tpìovtóçuKKo koì
to µrKìooó¿opto rívoì çutooìotpoyóvo kdi µoq0oúv o¡q
pú0µioq ¡ov opµovov. E¬i¬/éov, ¡o ¿dµoµq/i sivdi
dv¡i¢/syµovoôsç kdi kd¡d¬pd•v¡ikó kdi svôsikvu¡di yid ¡iç
sÇóµsiç, ó¬oç kdi ¡o µs/iooó¿op¡o. To ¢dokóµq/o ¡ovovsi kdi
dvdçooyovsi ¡ov opydvioµó odç, ¡o yspóvi kd¡d¬o/sµó ¡o
óy¿oç kdi sivdi dv¡ikd¡d0/i¬¡ikó, svo q /uydpió ouvio¡ó¡di yid
ó/d o¿sôóv ¡d yuvdiko/oyikó ¬poµ/qµd¡d. E¬i/éÇ¡s, s¬ioqç,
/sµóvi kdi µév¡d, dv é¿s¡s çd/óôsç kdi ¡óoq yid sµs¡ó.
Hoç vd ¡d ¿pqoiµo¬oiqos¡s. Mdoóç: Zs 30 ml dµuyôd/é/dio q
ouôé¡spo yd/ók¡oµd µó/¡s 7 o¡dyóvsç yspóvi q ku¬dpiooi, 5
o¡dyóvsç /uydpió, 4 o¡dyóvsç ¿dµoµq/i q µópd0o kdi 2
¢dokóµq/o. Kóv¡s µdoóç os ó/o ¡o ooµd yid ¬spi¬ou 1 opd.
Eio¬voéç: Zs évd µdv¡i/i, µó/¡s µspikéç o¡dyóvsç µév¡dç kdi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 135
µs/iooó¿op¡ou, ó¡dv vioos¡s sÇóµsiç. Fdpyópsç: Zs µioó ¬o¡qpi
vspó, piÇ¡s 2 o¡dyóvsç di0épio é/dio /sµóvi q µév¡d.
To di0épio é/dio ¡pidv¡ó¢u//o sivdi d¬ó ¡d kd/ú¡spd yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov ouµ¬¡oµó¡ov ¡qç sµµqvó¬duoqç, d//ó
ôuo¡u¿oç sivdi ¬o/ú dkpiµó (¡d 5 ml koo¡içouv 40-50 #). Av
d¬o¢doios¡s vd ¡o dyopóos¡s, ôid/úo¡s os 30 ml dµuyôd/é/dio
18 o¡dyóvsç d¬ó ¡o é/dio kdi kóv¡s µdoóç os ó/o odç ¡o ooµd.
Σuvtoyíç µr þótovo
H /uydpió µoq0ósi o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq µsyó/ou dpi0µoú
ouµ¬¡oµó¡ov, kd0oç sÇiooppo¬si ¡iç opµóvsç. Bpóçs¡s os 1
¢/i¡çóvi vspó 1 kou¡d/óki opiµouç kdp¬oúç yid 10-15™ kdi
¬ivs¡s 2 ¢opéç ¡qv qµépd.
Fid ¡o óy¿oç kdi ¡qv kd¡ó0/iµq. Zs ¬spi¬¡ooq ¬ou µiovs¡s
év¡ovo óy¿oç kdi kdkq ôió0soq, ¬po¡iµqo¡s µd/odµó¿op¡o. Ms
¡d ¢ú//d kdi ¡o /ou/oúôi ¡ou ¢¡ióÇ¡s d¢éµqµd, ¬ou µ¬opsi¡s vd
¬ivs¡s 3 ¢opéç ¡qv qµépd, µpóçov¡dç os 1 ¢/i¡çóvi vspó 1-2
kou¡d/ókid Çqpó µó¡dvo yid 10™. E¬ioqç, dv q qpsµid sivdi du¡ó
¬ou odç /si¬si, ¡ó¡s s¬i/éÇ¡s ¡o ¬dvdyió¿op¡o. Hóp¡s 10-60 yp.
kdi µpóo¡s ¡d os 2 ¢/i¡çóvid vspó yid 10™. Apkoúv 2-3 ¢/i¡çóvid
yid vd ¿d/dpoos¡s.
Γìo tqv ruoìo0qoío otq (íotq. Eivdi d¬ó ¡d ouvq0q
ouµ¬¡oµd¡d ¡qv ¬spioôo ¡qç sµµqvó¬duoqç kdi q d/óq µépd
os µop¢q ¡çs/ 0d odç ôpooiosi. Avdkd¡sús¡s 1 kou¡d/óki d¬ó
¡o ¡çs/ os 1 ¬o¡qpi vspó kdi ¡o ¬ivs¡s 2 ¢opéç ¡qv qµépd.
Γìo tìç öìotopo¿íç otov únvo. Hpo¡iµqo¡s ¡o ouvôudoµó
µd/spióvdç µs ¬doi¢/ópd, dv o ú¬voç odç sivdi dvqou¿oç.
Bó/¡s 2 kou¡d/ókid d¬ó ¡o kd0évd kdi µpóo¡s ¡d yid 15™ os 2
¢/i¡çóvid vspó.
Evd kivéçiko kok¡éÏ/ yid ¡qv uysid odç 12 yp. s¬sÇspydoµévq
Remania Glutinosa | 6 yp. kpóvd | 4,5 yp. Rz. Alismatis | 3 yp.
piçd do¢óôs/ou | 3 yp. ¢/oió i¡ióç | 4,5 yp. Poria Cocos | 6 yp.
ôiookópid | 4,5 yp. Mu Dan Pi (siôoç kókkivqç ¬diovidç)
Bpóçs¡s ó/d ¡d µó¡dvd µdçi os 3 koú¬sç vspó yid 30 /s¬¡ó kdi
¡d ooupovs¡s. E¬si¡d, Çdvdµpóçs¡s ¡d iôid µó¡dvd os 2 koú¬sç
vspó yid 20 /s¬¡ó, dvdkd¡sús¡s ¡o ¬po¡o µs ¡o ôsú¡spo uypó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 136
kdi ¬ivs¡s 1 ¢/i¡çóvi ¡o ¬poi kdi 1 ¡o µpóôu. Zs ¡i µoq0ósi : Z¡iç
sÇóµsiç, ¡qv u¬ép¡doq, ¡o vu¿¡spivó iôpo¡d, ¡ov dvqou¿o ú¬vo,
¡o dio0qµd çéo¡qç kdi ¡qv Çqpó¡q¡d o¡óµd¡oç, /diµoú kdi
kó/¬ou.
Αvtìµrtmníotr tìç qµìkpovírç
Oi qµikpdvisç ôsv sivdi d¬/oç évdç ¬ovoké¢d/oç , ¬ou µ¬opsi
vd ¬spóosi µydivov¡dç o¡ov kd0dpó dépd, iooç ¬dipvov¡dç kdi
évd q¬io ¬duoi¬ovo. O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sivdi d¢ópq¡oç
kdi dvdo¡d¡ovsi ó/o ¡ov opydvioµó. Ev¡o¬içs¡di o¡q µid ¬/supó
¡ou ks¢d/ioú -sÇoú kdi o ópoç Šqµikpdvid‹- d//ó µ¬opsi vd
ôid¿és¡di os ó/o ¡o ks¢ó/i q vd svd//óoos¡di d¬ó ¡q µid
¬/supó ¡ou ks¢d/ioú o¡qv ó//q. Z¡iç ypdµµéç ¬ou dko/ou0oúv,
µ¬opsi¡s vd svqµspo0si¡s yid ¡iç svd//dk¡ikéç µs0óôouç
dv¡iµs¡o¬ioqç ¡ov qµikpdviov. Nd 0uµóo¡s, óµoç, ôúo
¬póyµd¡d: Hpo¡ov ó¡i yid µid d¬o¡s/soµd¡ikq 0spd¬sid é¿si
oqµdoid q /qµq svóç kd/oú io¡opikoú d¬ó ¡o 0spd¬su¡q o¡ov
o¬oio 0d d¬su0uv0si¡s, kdi ôsú¡spov ó¡i oi svd//dk¡ikéç
0spd¬sisç ôsv sivdi µdyikéçŒ Hpé¬si vd µoq0qos¡s ki sosiç ¡qv
kd¡óo¡doq d¬o¢súyov¡dç, óoo sivdi ôuvd¡óv, ó,¡i yvopiçs¡s ó¡i
¬upoôo¡si ¡iç kpiosiç odç.
Η «toutótqto» µìoç kpíoqç qµìkpovíoç
Hpiv ¡qv kpioq, o¡o 25‘ ¡ov ¬spi¬¡oosov, ¬dpouoióçs¡di q
dúpd, ¬ou ¿dpdk¡qpiçs¡di d¬ó d//dyéç o¡qv dv¡i/qµq ¡ou
¢o¡óç (¬.¿. Šµuyókid‹, Šdo¡pókid‹), µu€kq dôuvdµid o¡d ókpd
kdi d//dyéç ¡qç ôió0soqç (¬.¿. µs/dy¿o/id).
O ¬óvoç ¡ou ks¢d/ioú sivdi o¢úçov (¬d/µikoú ¿dpdk¡qpd).
Zu¿vó ouvoôsús¡di d¬ó vdu¡id, sµs¡oúç kdi s¬iôsivovs¡di d¬ó
¡o ¢oç, ¡ouç 0opúµouç kdi ¡iç év¡ovsç µupoôiéç.
Oi ¬dpóyov¡sç ¬ou ¬upoôo¡oúv µid kpioq sivdi ¡o µu¿ikó, d//ó
kdi ¡o ¢uoikó o¡psç (/óyo ¡qç ék0soqç o¡o kpúo, ¡ov kdipikov
µs¡dµo/ov, ¡qç koúpdoqç kdi ¡qç é//siµqç ú¬vou), d//ó kdi ¡o
óôsio o¡oµó¿i (/óyo ¡qç u¬oy/ukdiµidç). E¬i¬/éov, sk/u¡ikoi
¬dpóyov¡sç µidç kpioqç 0sopoúv¡di kó¬oid ¡pó¢iµd (¬.¿. ¡o
¡upi, q ooko/ó¡d, ¡o d/koó/), oi ¡po¢ikéç ôuodvsÇisç, d//ó kdi
opioµévsç ôid¡po¢ikéç s//siµsiç (piµo¢/dµivqç, µdyvqoiou).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 137
H ou¿vó¡q¡d ¡ov kpiosov ¬oiki//si -µ¬opsi vd skôq/ovov¡di
µid ¢opó ¡o µqvd q ¡qv sµôoµóôd, d//ó os ooµdpéç
kd¡do¡óosiç µ¬opsi vd sµ¢dviçov¡di dkóµq kdi kd0qµspivó. Mid
kpioq ouvq0oç ôidpksi /iysç opsç, d//ó svôé¿s¡di vd ¬spóosi
dkóµq kdi µs¡ó d¬ó ¡psiç µépsçŒ •ooi u¬o¢épouv d¬ó ou¿véç
kpiosiç, ouvq0oç ¬dpouoióçouv ¬poqyouµévoç évdv ó//ov
¡ú¬o ¬ovoks¢ó/ou, ¡qv ks¢d/d/yid ¡óosoç (¬spiypó¢s¡di odv
o¢iÇiµo o¡o ks¢ó/i µs év¡ovo ¬óvo o¡ov du¿évd), q o¬oid
¬upoôo¡si ¡o µq¿dvioµó ¡qç qµikpdvidç.
Tvo yuvoìkrío npóþKqµo
Z¡q ¿opd µdç u¬óp¿ouv ¬spi¬ou 1 skd¡oµµúpio qµikpdvikoi
do0svsiç, d¬ó ¡ouç o¬oiouç ¡d 2/3 sivdi yuvdiksç. Td
oio¡poyóvd, oi kd¡sÇo¿qv yuvdiksisç opµóvsç, sikóçs¡di ó¡i
¬diçouv pó/o o¡qv sµ¢óvioq ¡ov qµikpdviov (¬.¿. o¡qv dp¿q
¡ou µqvidiou kúk/ou).
Oµoìono0qtìkq: Λúvrì to npóþKqµo
O o¡ó¿oç ¡qç oµoio¬d0q¡ikqç dyoyqç sivdi q o¡dôidkq µsiooq
¡qç év¡doqç kdi ¡qç ou¿vó¡q¡dç ¡ov qµikpdvikov kpiosov, µs
d¬o¡spo oko¬ó du¡éç vd o¡dµd¡qoouv sv¡s/oç. Td
oµoio¬d0q¡ikó ¢ópµdkd, óµoç, ôsv sivdi ¬duoi¬ovd. „pouv
Šsvspysidkó‹, svio¿úov¡dç ¡iç ôuvóµsiç ¡ou opydvioµoú. Av kdi
q ooo¡q s¬i/oyq ¡ou oµoio¬d0q¡ikoú ¢dpµókou sÇdp¡ó¡di d¬ó
¡qv iôioouykpdoid ¡ou do0svoúç, du¡ó ¬ou ¿opqyoúv¡di
ou¿vó¡spd sivdi:
ž BeIIadona: H k/doikq sikóvd yid ¡q ¿opqyqoq ¡qç Belladonna
sivdi q éÇdµq o¡o ks¢ó/i kdi ¡d kpúd ókpd. O ¬óvoç sv¡o¬içs¡di
kupioç o¡q ôsÇió µspió ¡ou ks¢d/ioú. O do0svqç svo¿/si¡di
iôidi¡spd d¬ó ¡o ¢oç kdi ¡o 0ópuµo. Oé/si vd Çd¬/ovsi, óoo
ôidpksi q kpioq. Avdkou¢içs¡di µs kpúd s¬i0éµd¡d.
ž La†he•i•: O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sv¡o¬içs¡di o¡qv dpio¡spq
¬/supó ¡ou ks¢d/ioú. O ¬óo¿ov vio0si ó¡i ¡ou dvéµqks ¡o diµd
o¡o ks¢ó/i kdi 0é/si ôpoospó s¬i0éµd¡d. …pioks¡di os
u¬spév¡doq kdi vio0si év¡ovq ¡qv dvóykq vd ¢/udpsi,
¬poksiµévou vd sk¡ovoosi ¡qv év¡doq ¬ou vio0si - óoo kdi dv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 138
du¡ó dkoúys¡di ¬dpóÇsvo. H Lachesis ôivs¡di ou¿vó¡spd os
yuvdiksç.
ž SpingeIia: O ¬óvoç sv¡o¬içs¡di o¡qv dpio¡spq ¬/supó ¡ou
ks¢d/ioú, kupioç ¬ioo d¬ó ¡o dpio¡spó µó¡i, kdi dv¡dvdk/ó¡di
o¡ov du¿évd. To ¬póoo¬o sivdi ¿/oµó kdi o ¬óo¿ov kpuovsi
kdi é¿si ¡óoq yid sµs¡ó.
ž Sang„inaria: O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sv¡o¬içs¡di ¬ioo d¬ó
¡o ôsÇi µó¡i kdi dv¡dvdk/ó o¡ov du¿évd. O ¬óo¿ov é¿si ¡óoq yid
sµs¡ó kdi ôuo¢opsi µs ¡q çéo¡q.
ž P„I•atiIa: Osopsi¡di yuvdiksio ¢ópµdko. Td ¿dpdk¡qpio¡ikó
¡qç kpioqç ôsv sivdi iôidi¡spd. Zuvq0oç, q qµikpdvid
¬dpouoióçs¡di µs¡ó d¬ó µid o¡svo¿opid q sÇdi¡idç ¡qç ék0soqç
o¡ov q/io q os évdv k/sio¡ó ¿opo kdi q ¬óo¿ouod vio0si
kd/ú¡spd ó¡dv µps0si os ¬io ôpoospó ¬spiµó//ov.
ž Ly†opodi„m: O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sv¡o¬içs¡di o¡q ôsÇió
¬/supó ¡ou ks¢d/ioú kdi ôid¿és¡di os ó/o ¡o ks¢ó/i. H kpioq
skôq/ovs¡di ¡iç d¬oysuµd¡ivéç opsç µs¡dÇú 15.00 kdi 20.00.
Zu¿vó o ¬óo¿ov é¿si kdi ¬s¬¡ikó ¬poµ/qµd¡d (¢ouokoµd¡d).
BrKovìoµóç: «Aìm¿vrì» tìç qµìkpovírç
O µs/ovioµóç ouµµó//si, d¬oôsôsiyµévd, o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq
¡qç qµikpdvidç, kupioç ¬po/q¬¡ikó -µsiovov¡dç ¡qv év¡doq kdi
¡q ou¿vó¡q¡d ¡ou ¬poµ/qµd¡oç- d//ó kdi óµsod, ¡qv opd ¡qç
kpioqç. O µs/ovioµóç 0sopsi¡di iôidi¡spd d¬o¡s/soµd¡ikóç
(kd¡ó 80‘) o¡qv dvdkoú¢ioq ¡qç ks¢d/d/yidç ¡óosoç ¬ou
¬poqysi¡di ¡qç qµikpdvikqç kpioqç, Šo¬óçov¡dç‹ é¡oi ¡o ¢dú/o
kúk/o ¬ou oôqysi o¡qv qµikpdvid. •oov d¢opó ¡qv kd0du¡ó
qµikpdvikq kpioq -¬piv d¬ó ¡qv o¬oid ôsv skôq/ovs¡di
ks¢d/d/yid ¡óosoç- o µs/ovioµóç 0sopsi¡di d¬o¡s/soµd¡ikóç
o¡o 50‘ ¡ov ¬spi¬¡oosov. Opioµévd d¬ó ¡d k/doikó oqµsid
o¡d o¬oid ¡o¬o0s¡oúv¡di oi µs/óvsç ¡ou 0spd¬su¡q sivdi o¡ouç
kpo¡ó¢ouç, o¡o µé¡o¬o, dvóµsod o¡d ¢púôid, o¡d du¡ió, o¡o
¬ioo µépoç ¡ou ks¢d/ioú, o¡ov du¿évd, o¡q pó¿q ¡ou ¿spioú,
sksi ó¬ou svovs¡di o dv¡i¿sipdç µs ¡o ôsik¡q, kd0oç kdi o¡o
¬óôi, sksi ó¬ou svovs¡di ¡o ¬po¡o ôó¿¡u/o µs ¡o ôsú¡spo. Kd¡ó
kúpio /óyo, óµoç, ¡d oqµsid µs/ovioµoú kd0opiçov¡di µs µóoq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 139
¡o /s¬¡oµspéç io¡opikó ¡ou d¡óµou.
Td µó¡dvd ¬ou dvdkou¢içouv
Opioµévd µó¡dvd µoq0oúv o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov qµikpdviov,
kupioç ó¡dv /dµµóvov¡di ¬po/q¬¡ikó (3 ¢opéç ¡qv sµôoµóôd).
Td µó¡dvd ¬ou µ¬opoúv vd odç o¢s/qoouv sivdi:
ž Η µívto: H ôpóoq ¡qç sivdi dvd/yq¡ikq, qpsµio¡ikq,
dv¡io¬doµoôikq, µd/dk¡ikq kdi ôioupq¡ikq (d¬o¢úys¡é ¡qv,
óµoç, dv é¿s¡s év¡ovq diµoppdyid ¡iç qµépsç ¡qç sµµqvou
púosoç).
ž Η nooìçKópo: Td ¢ú//d ¡qç ¬doi¢/ópdç sivdi ¬/oúoid os
¢/dµovosiôq. Eivdi évd µó¡dvo µs kd¡suvdo¡ikéç,
dv¡io¬doµoôiksç kdi qpsµio¡ikéç iôió¡q¡sç (d¬o¢úys¡s ¡q /qµq
¡qç, dv /dµµóvs¡s dv¡ikd¡d0/i¬¡ikó ¡ú¬ou MAO - dvdo¡o/siç
¡qç Movo-Aµivo-OÇsiôóoqç).
ž Η Krþóvto: Td óv0q ¡qç é¿ouv qpsµio¡ikq, dv¡io¬doµoôikq
kdi ¿d/dpo¡ikq ôpóoq. Aóyo ¡qç iôió¡q¡óç ¡qç vd ôisysipsi ¡q
µq¡pd, ouvio¡ó¡di q d¬o¢uyq ¡qç o¡qv sykuµooúvq.
ž Τo tqKìo: Td óv0q kdi ¡d ¢ú//d ¡ou ¡q/iou é¿ouv qpsµio¡ikq
kdi dv¡io¬doµoôikq ôpóoq. Zdç µoq0ó vd ¿d/dpoos¡s kdi vd
kd¡d¬pdúvs¡s ¡qv év¡doq.
ž Η þoKrpìóvo: H piçd ¡qç µd/spióvdç é¿si ¬duoi¬ovq kdi
u¬vdyoyó ôpóoq, µs/¡iovsi ¡qv ¬éµq, µsiovsi ¡qv ¬isoq kdi
ôpd oç o¬doµo/u¡ikó ¡ov µuov (d¬o¢úys¡s, óµoç, ¡q /qµq
¡qç ¬dpó//q/d µs u¬vdyoyó ¢ópµdkd).
ž Τo µrKìooó¿opto: To µó¡dvo du¡ó kd¡d¬pdúvsi ¡o vsupikó
oúo¡qµd. E¿si qpsµio¡ikéç, dv¡io¬doµoôikéç kdi µd/dk¡ikéç
iôió¡q¡sç.
ž Τo ¿oµoµqKì: Eivdi iôdvikó yid ¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡ov
qµikpdviov. Osopsi¡di kd¡do¡d/¡ikó ¡ou óy¿ouç kdi ¡qç
vsupikqç év¡doqç.
ž Η Kouí(o: Td ¢ú//d kdi ¡d óv0q ¡qç é¿ouv dv¡io¬doµoôikq
kdi ¡ovo¡ikq ôpóoq.
Hoç 0d ¡d s¡oiµóos¡s. PiÇ¡s évd kou¡d/óki d¬ó ¡o µó¡dvo os
évd ¢/i¡çóvi µs µpdoµévo vspó kdi d¢qo¡s ¡o oks¬doµévo yid 8-
10'. E¬ioqç, µid ¬pdk¡ikq /úoq, sivdi ¡o µóµµd (¬o/si¡di o¡d
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 140
¢dpµdksid). Pi¿vs¡s 4-5 o¡dyóvsç d¬ó ¡o µóµµd os évd ¢/i¡çóvi
µs çso¡ó vspó, ¬poo0é¡s¡s /iyo /sµóvi kdi ¡o ¬ivs¡s.
Η prçKr{oKoyío
H ps¢/sÇo/oyid sivdi µid ¡s¿vikq ¬iéosov os opioµévd oqµsid
(¡ov ókpov kdi ¡ov du¡iov) ¬ou Šdv¡io¡oi¿oúv‹
dv¡dvdk/do¡ikó os kó0s ópydvo ¡ou ooµd¡oç. H ps¢/sÇo/oyid
0d µ¬opoúos vd dvdkou¢iosi óµsod µid kpioq qµikpdvidç, d//ó
kd¡ó kúpio /óyo µoq0ó ¬po/q¬¡ikó, d¬o¢op¡içov¡dç ¡ov
opydvioµó d¬ó ¡qv év¡doq kdi svio¿úov¡dç ¡qv óµuvó ¡ou. Z¡q
ouvé¿sid, dvd¢épouµs opioµévd oqµsid-k/siôió ¬ou ¬iéçov¡óç
¡d (ôuvd¡óŒ) µ¬opsi¡s vd dvdkou¢io¡si¡s d¬ó ¡ov ¬óvo (vd
¬iéçs¡s ¡o ¿épi q ¡o du¡i ¬ou µpioks¡di ¬poç ¡qv ¬/supó ¡ou
ks¢d/ioú ¬ou odç ¬ovósi).
Td ôó¿¡u/d ¡ou ¿spioú. Hiéo¡s µs kuk/ikéç kivqosiç ¡d ôó¿¡u/d
¡ou ¿spioú évd-évd, ¡óoo kd¡ó µqkoç ¡ouç óoo kdi o¡d ¬/óyid.
„id¡qpqo¡s ¡qv ¬isoq yid 1'. Td ôó¿¡u/d dv¡io¡oi¿oúv o¡o
ks¢ó/i kdi q µóoq ¡ov ôd¿¡ú/ov o¡ov du¿évd. Eóv q qµikpdvid
odç sv¡o¬içs¡di o¡qv µ¬poo¡ivq ¬/supó ¡ou ks¢d/ioú,
s¬iµsivs¡s ¬spiooó¡spo o¡qv ¬spio¿q kov¡ó o¡o vú¿i, kd0oç kdi
¬óvo os du¡ó.
O /oµóç ¡ou du¡ioú. Ms ¡o ôsik¡q kdi ¡ov dv¡i¿sipó odç, ¬iéo¡s
ôuvd¡ó, o¡o /oµó ¡ou du¡ioú odç yid 40" kóvov¡dç kuk/ikéç
kivqosiç . O /oµóç dv¡io¡oi¿si o¡o ks¢ó/i. Eóv o ¬óvoç
sv¡o¬içs¡di o¡o µ¬poo¡ivó µépoç ¡ou ks¢d/ioú, ¡ó¡s dokqo¡s
¬isoq ¬poç ¡q µéod ¬/supó ¡ou /oµoú (¬poç ¡o µóyou/ó odç).
O dv¡i¿sipdç. Hiéo¡s ôuvd¡ó yid 1' ¡q µóoq ¡ou vu¿ioú, kd0oç
kdi ¡qv éÇo ¬/óyid ¬/supó ¡ou dv¡i¿sipd o¡o úµoç ¡ou vu¿ioú,
d//ó kdi /iyo ¬io kó¡o. A¢qo¡s ¡o ôó¿¡u/ó odç vd ¬iéosi kó0s
Š/dkkouµi¡od‹ ¬ou 0d ouvdv¡qosi o¡qv ¬opsid ¡ou. H ¬spio¿q
du¡q dv¡io¡oi¿si o¡ov du¿évd.
Η o(ovo0rponrío
Zqµspd, dpks¡oi yid¡poi s¢dpµóçouv ¡qv oçovo0spd¬sid yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov qµikpdviov kdi dvd¢épouv ó¡i ¡d ¬oooo¡ó
s¬i¡u¿idç Çs¬spvoúv ¡o 85‘. H oçovo0spd¬sid s¢dpµóçs¡di oç
sÇqç: O yid¡póç oóç ¬dipvsi diµd (100-150 ml), ¡o o¬oio
ou//éysi os évdv dokó diµoôooidç (ó¬oç yivs¡di kdi o¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 141
diµoôooid). Z¡q ouvé¿sid, ¡o sµ¬/ou¡içsi µs óçov kdi odç ¡o
s¬dvdµs¡dyyiçsi dµéooç - ¿opiç vd é¿si µysi q µs/óvd d¬ó ¡o
¿épi. O dkpiµqç µq¿dvioµóç ôpóoqç du¡qç ¡qç µs0óôou ôsv sivdi
d¬ó/u¡d yvoo¡óç: Eikóçs¡di ó¡i ôpd os s¬i¬sôo
vsupoôidµiµdo¡ov ¡ou syks¢ó/ou. H oçovo0spd¬sid 0sopsi¡di
d¬o¡s/soµd¡ikq kdi yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ks¢d/d/yidç
¡óosoç, µóvo ¬ou o¡qv ¬spi¬¡ooq du¡q yivov¡di svéosiç µs
óçov d¬su0sidç ¬óvo o¡ouç µuç os oúo¬doq (¬.¿. o¡ov
du¿évd, o¡ouç kpo¡ó¢ouç).
Τo oìótoou
To oió¡oou sivdi µid ¬dpdôooidkq yid¬ovéçikq µé0oôoç
(oqµdivsi Š¬isoq µs ¡o ôó¿¡u/o‹) ¬ou sÇdoksi¡di o¡d iôid oqµsid
¡ou ooµd¡oç o¡d o¬oid s¢dpµóçs¡di kdi o µs/ovioµóç, µs
oko¬ó ¡qv d¬oouµ¢ópqoq ¡qç ço¡ikqç svépysidç ¡ou
opydvioµoú. E¢dpµóçs¡di ¬po/q¬¡ikó, d//ó µ¬opsi vd
¬poo¢épsi kdi óµsoq dvdkoú¢ioq, yi› du¡ó kdi dvd¢épouµs
opioµévd oqµsid-k/siôió (vd s¬i/éys¡s ¬óv¡d ¡o ókpo ¬ou sivdi
o¡qv iôid ¬/supó µs ¡qv ¬/supó ¡ou ks¢d/ioú odç ¬ou ¬ovósi).
H yovid dvóµsod o¡o ôsik¡q kdi ¡ov dv¡i¿sipd. Hióo¡s µs ¡o
ôsik¡q kdi ¡ov dv¡i¿sipd ¡ou ó//ou ¿spioú du¡ó ¡o oqµsio o¡q
pó¿q ¡ou ¿spioú odç kdi ¬iéo¡s ¡o, kóvov¡dç kuk/ikéç kivqosiç
yid 1'. Ms ¡ov ¡pó¬o du¡ó, d¬o¢op¡içs¡di q svépysid ¡ov
µsyó/ov koi/o¡q¡ov ¡ou ooµd¡oç (¡ou ks¢d/ioú, ¡ou
dvd¬vsuo¡ikoú kdi ¡ou ydo¡psv¡spikoú ouo¡qµd¡oç).
O du¿évdç. Ms ¡d 3 ôó¿¡u/d ¡ou ¿spioú odç (ôsik¡qç, µéooç,
¬dpóµsooç) ¬iéo¡s yid 1', kóvov¡dç kuk/ikéç kivqosiç, ¡d
Š/dkkouµókid‹ ¬ou o¿qµd¡içov¡di o¡q µóoq ¡ou kpdviou. H
¬isoq du¡q dvdkou¢içsi d¬ó ¡qv év¡doq ¡ov du¿évd kdi ¡o
ks¢ó/i.
O kdp¬óç. Hiéo¡s yid 2' ó/q ¡qv ¬spio¿q yúpo d¬ó ¡ov kdp¬ó
odç, sksi ó¬ou du¡óç svovs¡di µs ¡qv ¬d/óµq odç.
ŠAvi¿vsúo¡s‹ ¡qv ¬spio¿q, ôivov¡dç éµ¢doq o¡d ¬/d€vó
Šdu/ókid‹. H ¬isoq du¡ov ¡ov oqµsiov µoq0ó o¡qv
d¬o¢óp¡ioq ¡qç év¡doqç ¡ou du¿évd kdi ¡ou ks¢d/ioú.
Τo oì0ípìo íKoìo kd¡d¬pdúvouv ¡ov ¬óvo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 142
Opioµévd di0épid é/did µ¬opoúv vd odç dvdkou¢ioouv óµsod
d¬ó ¡ov ¬óvo ¡qç qµikpdvidç, s¬siôq é¿ouv, µs¡dÇú ó//ov,
qpsµio¡ikq, dvd/yq¡ikq kdi kd¡d¬pd•v¡ikq ôpóoq. Zs du¡ó
dvqkouv q /sµóv¡d, ¡o ¿dµoµq/i, q µév¡d, ¡o ¬spydµóv¡o, q
µdv¡çoupóvd kdi q /ouiçd. Td di0épid é/did µ¬opsi¡s vd ¡d
¿pqoiµo¬oiqos¡s:
Zs dpoµd¡ikó /ú¿vo: PiÇ¡s 3 o¡dyóvsç d¬ó ¡o kó0s di0épio
é/dio (µé¿pi ¡pid ôid¢ops¡ikó) os évdv dpoµd¡ikó /ú¿vo. Mó/iç
dp¿iosi o µpdoµóç, kóv¡s sio¬voéç yid 5-10'.
Zs koµ¬péosç: Zs évd µ¬o/ µs ¿/idpó vspó, piÇ¡s 2 o¡dyóvsç
¬spydµóv¡o kdi 2 o¡dyóvsç ¿dµoµq/i. …ou¡qÇ¡s évd µdµµdkspó
¬dvi kdi kóv¡s koµ¬péosç o¡o ks¢ó/i. Eóv óµoç yvopiçs¡s ó¡i q
qµikpdvid odç ¬upoôo¡si¡di sÇdi¡idç µidç d//spyikqç
sudio0qoidç, ¬po¡iµqo¡s ¡iç kpúsç koµ¬péosç µs /sµóv¡d kdi
µév¡d. Kóvov¡dç µdoóç o¡ouç kpo¡ó¢ouç: PiÇ¡s os évd ¬o¡qpi
10 ml ¿dµoµq/é/dio kdi ¬poo0éo¡s 6 o¡dyóvsç di0épio é/dio
µdv¡çoupóvdç. Z¡q ouvé¿sid, kóv¡s µdoóç o¡ov du¿évd kdi o¡d
µqviyyid.
ˆ¿ì nìo nítprç
Ho//oi ouykpivouv ¡ov ¬óvo ¬ou ¬pokd/si q ¬é¡pd o¡d vs¢pó
µs du¡óv ¡qç yévvdç. To ¬óoo suo¡d0si, óµoç, évdç ¡é¡oioç
io¿upioµóç µ¬opoúv vd ¡o ¬ouv µóvo sksivoi ¬ou é¿ouv µioosi
kdi ¡iç ôúo sµ¬sipisç. To oiyoupo ¬óv¡oç sivdi -µi/ov¡dç d¬ó
¬pooo¬ikq sµ¬sipid- ó¡i évdç év¡ovoç ko/ikóç ¡ov vs¢pov
¬pokd/si ôuoµóo¡d¿¡o ¬óvo kdi µ¬opsi vd os kd¡do¡qosi
dvikdvo yid ¡o o¡iôq¬o¡s. O kd/ú¡spoç ¡pó¬oç, /oi¬óv, yid vd
d¬o¢úys¡s du¡q ¡qv ¡d/di¬opid sivdi vd µqv ¡qv ¬spóos¡s
kd0ó/ou, µs ó//d /óyid q ¬pó/qµqŒ Av, oo¡óoo, é¿s¡s qôq
sµ¢dviosi ¡o ¬póµ/qµd, du¡ó ¬ou 0d 0é/d¡s vd µó0s¡s sivdi dv
kdi ¬oç µ¬opsi¡s vd d¬o¡péµs¡s évd µs//ov¡ikó
kpoúoµd.„idµóo¡s ¡iç ouµµou/éç ¡ov siôikov kdi µs/¡ioo¡s ¡q
çoq odç.
Muo¡ikó ¢ópµdko q ooo¡q ôid¡po¢q
O ouvôudoµóç iooppo¬qµévqç ôid¡po¢qç, kd¡dvó/ooqç
ó¢0ovou vspoú kdi ooµd¡ikqç óokqoqç sivdi q kd/ú¡spq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 143
¬pó/qµq yi› du¡ó ¡o oôuvqpó ¬póµ/qµd ¡ov vs¢pov. H
¬póo/qµq µsyó/ov ¬ooo¡q¡ov vspoú kdi ysvikó¡spd uypov,
ó¬oç ¡o ¡oói, o kd¢éç kdi oi ¿uµoi, µoq0oúv oqµdv¡ikó o¡qv
¬pó/qµq ¡ou o¿qµd¡ioµoú ¡ov kpuo¡ó//ov. AvsÇóp¡q¡d d¬ó
¡q oúo¡doq ¡ov /i0ov ¬ou o¿qµd¡içov¡di, q kd¡dvó/ooq 2-3
/i¡pov uypov ¡qv qµépd sµ¬oôiçsi ¡qv kpuo¡d//o¬oiqoq ¡ov
d/ó¡ov. Evdç súko/oç ¡pó¬oç yid vd kd¡d/óµs¡s dv ¬dipvs¡s
ó¢0ovd uypó sivdi ¡o ¿poµd ¡ov oúpov odç. •oo ¬io
dvoi¿¡ó¿poµd sivdi, ¡óoo ¡o kd/ú¡spo. E¬ioqç, évd ôidi¡o/óyio
ó¬ou d¬o¢súys¡di q u¬spkd¡dvó/ooq d/d¡ioú kdi çoikov
¬po¡s€vov é¿si suspys¡ikó d¬o¡s/éoµd¡d. Kd/ó sivdi, /oi¬óv,
vd ¬spiopios¡s ¡qv ¬póo/qµq ¬po¡s€vov d¬ó ¡pó¢iµd ó¬oç ¡o
kókkivo kpédç, ¡d ¬ou/spikó, ¡d µópid, ¡d duyó kdi ¡d ¡upió.
Av¡i0s¡d, q ou¿vq kd¡dvó/ooq ¢poú¡ov kdi /d¿dvikov ôpd
¬poo¡d¡su¡ikó, s¬siôq du¡ó s¢oôióçouv ¡ov opydvioµó µs
oqµdv¡ikéç ¬ooó¡q¡sç kd/iou kdi q oúo¡doq ¡ouç sivdi ¡é¡oid
¬ou sµ¬oôiçsi ¡o o¿qµd¡ioµó ¡ov kpuo¡ó//ov doµso¡iou kdi
oupikoú oÇéoç. Té/oç, ôsv ¬pé¬si vd kd¡dvd/ovs¡s du0dips¡d
µsyó/sç ôóosiç ouµ¬/qpoµó¡ov doµso¡iou kdi µi¡dµivqç C.
Béµdid, oi iôisç ouo¡óosiç io¿úouv kdi o¡qv ¬spi¬¡ooq ¬ou qôq
é¿s¡s ¬dpouoióosi kó¬oio ¬póµ/qµd.
Zs ¬spi¬¡ooq ¬ou sivdi /iyo dpyó yid vd ¬óps¡s ¬po/q¬¡ikó
µé¡pd, u¬óp¿ouv ¬o//ó ¢u¡ó kdi µó¡dvd ¬ou µ¬opoúv vd odç
µoq0qoouv.
BrKtìmtìkó tqç vrçpìkqç Krìtoupyíoç
Td µó¡dvd ¬ou dko/ou0oúv ouµµó//ouv o¡ov kd/ú¡spo
µs¡dµo/ioµó ¡ov d/ó¡ov kdi ó/ov ¡ov ouoiov ¬ou kd¡d/qyouv
o¡d vs¢pó kdi ôqµioupyoúv ¬é¡pd. Td ¬io ôpdo¡ikó ¢u¡ó yid ¡q
µs/¡iooq ¡qç vs¢pikqç /si¡oupyidç sivdi ¡d ¢ú//d dykivópdç, ¡o
¡dpdÇóko kdi o dpk¡oo¡ó¢u/oç. M¬opsi¡s, s¬ioqç, vd
¿pqoiµo¬oiqos¡s ¢ú//d µoupióç, odµ¬oúkou, ¡pi¢u//ioú q
i¡ióç, kpdvió, ¿dµoµq/i, u¬spikó, ¢dokóµq/o, ¡i/io kdi µópd0o.
Hoç vd ¡d s¡oiµóos¡s : H dykivópd, ¡o ¡dpdÇóko, q i¡ió kdi ¡o
u¬spikó sivdi µóµµd¡d kdi ouvio¡ó¡di vd ¡d ¬ivs¡s ¬piv ¡o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 144
¢dyq¡ó. „id/éÇ¡s évd d¬ó du¡ó, ôid/úo¡s 40 o¡dyóvsç os /iyo
vspó kdi ¬ivs¡é ¡o µé¿pi kdi 3 ¢opéç ¡qv qµépd. H kpdvió, ¡d
¢ú//d µoupióç, odµ¬oúkou kdi ¡pi¢u//ioú yivov¡di d¢sµqµd¡d.
Hpé¬si vd kd¡dvd/ovs¡s 2-3 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd. Ms ¡o
¿dµoµq/i, ¡o µópd0o kdi ¡o ¡i/io ¢¡ió¿vs¡s éy¿uµd, d¬ó ¡o
o¬oio ¬ivs¡s 2-3 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd. To iôio kóvs¡s kdi µs ¡o
¢dokóµq/o.
„ioupq¡ikó
Td ¬io ôpdo¡ikó ôioupq¡ikó sivdi ¡d µouo¡ókid kd/dµ¬okioú, q
dykivópd kdi q ¡ooukviôd. M¬opsi¡s, s¬ioqç, vd
¿pqoiµo¬oiqos¡s o¬ópouç dµópdv¡ou q y/ukóvioou,
kd¬ou¡oivo, ¢ouv¡oukió, u¬spikó, µsvsÇé, µdv¡çoupóvd,
µspµspiôd, ¬sukoµs/óvsç, ¢ú//d /súkdç, /ukiokou q s/ióç,
ôuóoµo, µópdyo q ko¡oóvid kspdoiov.
Hoç vd ¡d s¡oiµóos¡s : •/d ¡d ¬dpd¬óvo yivov¡di d¢sµqµd¡d,
d¬ó ¡d o¬oid µ¬opsi¡s vd ¬ivs¡s 2-3 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd. Móvo
oi o¬ópoi dµópdv¡ou kdi y/ukóvioou ¿psióçov¡di ko¬óvioµd os
youôi ¬piv ¡o µpóoiµo.
Td d¢sµqµd¡d yid ¡o Çsµ¬/okópioµd ¡ov oupo¢ópov oôov
µ¬opoúv µspikéç ¢opéç vd yivouv ¬io d¬o¡s/soµd¡ikó ó¡dv ¡d
µpóos¡s µs óo¬po kpdoi dv¡i yid vspó, kd0oç ¡o kpdoi ôsoµsúsi
kd/ú¡spd ¡iç 0spd¬su¡ikéç ¡ouç ouoisç.
E¬ioqç, ôokiµóo¡s
ž1 kou¡d/ió s/dió/dôo µs 1 kou¡d/ió µé/i kdi 1 kou¡d/ió ¿uµó
/sµovioú 3 ¢opéç ¡qv qµépd.
žM¬opsi¡s, dkóµd, vd ¬ivs¡s 2 ¬o¡qpid ¡qv qµépd éy¿uµd d¬ó
¿óp¡o ¬o/ukóµ¬i kdi kdp¬oúç kéôpou os iosç dvd/oyisç.
H ouµµo/q ¡qç oµoio¬d0q¡ikqç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 145
Kó0s ¬spi¬¡ooq vs¢po/i0idoqç kdi ko/ikoú sivdi ôid¢ops¡ikq
kdi yid ¡q ¿opqyqoq ¡qç kd¡ó//q/qç 0spd¬sidç d¬di¡si¡di
¬/qpqç sÇé¡doq ¡qç ooµd¡ikqç kdi µu¿ikqç sikóvdç ¡ou
do0svoúç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 146
Berberis : Osopsi¡di d¬ó ¡d kd/ú¡spd ¢ópµdkd yid ¡q
vs¢po/i0idoq. Xopqysi¡di os ¬spi¬¡oosiç ¬ou ¿dpdk¡qpiçov¡di
d¬ó év¡ovo ¬óvo, o o¬oioç dv¡dvdk/ó¡di d¬ó ¡d vs¢pó o¡qv
koi/ió kdi o¡qv kúo¡q.
Cantharis : Zuvio¡ó¡di os ¬spi¬¡oosiç ¬ou o év¡ovoç ¬óvoç
dv¡dvdk/ó¡di ¬poç ôió¢opsç kd¡su0úvosiç kdi ouvoôsús¡di d¬ó
dio0qµd kdµiµd¡oç kdi ouvs¿q ¡óoq yid oúpqoq.
Arsenicum :Xopqysi¡di ó¡dv o do0svqç é¿si év¡ovouç ¬óvouç,
vio0si dvqou¿id kdi ôsv µ¬opsi vd µsivsi dkivq¡oç os µid 0éoq.
Ocimum cannum : Zuvio¡ó¡di os ¬spi¬¡oosiç ¬ou o do0svqç
é¿si év¡ovouç ko/ikoúç oi o¬oioi µspikéç ¢opéç ouvoôsúov¡di µs
diµd o¡d oúpd.
„ooo/oyid : H ouvq0qç ôooo/oyid kdi yid ¡d ¡éoospd ¢ópµdkd
sivdi 1 kóµou/d ¡qv qµépd µs óôsio o¡oµó¿i. ˆo¡óoo, q s¬i/oyq
¡qç kóµou/dç kdi q ¬spisk¡ikó¡q¡ó ¡qç o¡q ôpdo¡ikq ouoid
µ¬opoúv vd kd0opio¡oúv µóvo d¬ó ¡ov oµoio¬d0q¡ikó yid¡pó.
Oi ¬iéosiç ¬ou dvdkou¢içouv
Zs óp0id q ú¬¡id o¡óoq, µpsi¡s ¡qv ¬póo0id µéoq ypdµµq ¡ou
ooµd¡óç odç, ôq/dôq ¡qv ksv¡pikq, kó0s¡q ypdµµq ¬ou Çskivósi
d¬ó ¡o ks¢ó/i, ¬spvósi d¬ó ¡ov d¢d/ó kdi ouvs¿içsi o¡qv
¬spio¿q. Ev¡o¬io¡s ¡qv qµikq oúµ¢uoq kdi ¡o¬o0s¡qo¡s ¡o
ôó¿¡u/ó odç ¬spi¬ou svóµioi ôó¿¡u/o ¬óvo d¬ó ¡q µóoq ¡qç.
Hiéo¡s o¡dôidkó ¬poç ¡d µéod ¡o oqµsio du¡ó, ¿opiç vd
¬pokd/éos¡s ¬óvo, kdi µs¡ó d¬ó µspikó /s¬¡ó d¢qo¡s d¬d/ó.
H ¬isoq ¡ou oqµsiou du¡oú µoq0ósi ¬o/ú o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq
¬poµ/qµó¡ov ¬ou d¢opoúv ¡qv oupoôó¿o kúo¡q.
«Αvoí{tr» touç nvrúµovíç ooç
Z¬dvioç oks¢¡óµdo¡s ó¡i ¡o dvd¬vsuo¡ikó µdç oúo¡qµd sivdi
kd0opio¡ikó yid ¡q çoq µdç. Osopoúµs ¡óoo ôsôoµévo ó¡i
dvd¬véouµs... Kdi dkóµq o¬dvió¡spd oks¢¡óµdo¡s ó¡i ¬pé¬si
vd ¢pov¡içouµs yid ¡qv kd/q /si¡oupyid ¡ov ¬vsuµóvov µdç.
Kdipóç, /oi¬óv, vd d//óÇs¡s ¡d ôsôoµévdŒ Y¬óp¿ouv
svd//dk¡ikoi ¡pó¬oi yid vd Šµsyd/oos¡s‹ ¡q ¿opq¡ikó¡q¡d ¡ov
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 147
¬vsuµóvov odç, d//ó kdi vd Šsvspyo¬oiqos¡s‹ ¡qv óµuvó ¡ouç.
E¬ioqç, u¬óp¿ouv µó¡dvd kdi di0épid é/did ¬ou ¡ovovouv ¡qv
dvd¬vsuo¡ikq /si¡oupyid, d//ó kdi ó//oi ¡pó¬oi, ó¬oç o
ôid/oyioµóç, ¬ou odç µoq0oúv vd kd¡d¬o/sµqos¡s ¡iç
dvd¬vsuo¡ikéç d//spyisç ¡qç s¬o¿qçŒ
„ioÇ¡s ¡ov ¬spi¡¡ó dépd
H ypqyopq kdi pq¿q dvd¬voq -o ¿dpdk¡qpio¡ikóç ¡pó¬oç µs ¡ov
o¬oio dvd¬véouµs ó¡dv siµdo¡s dy¿oµévoi- é¿si oç d¬o¡é/soµd
vd ¬dpdµévsi ó/o kdi ¬spiooó¡spoç Šó¿pqo¡oç‹ dépdç o¡d
¬vsuµóvid µdç. O dépdç du¡óç sivdi ¬spi¡¡óç s¬siôq, d¢ó¡ou
éôoos ¡o oÇuyóvo ¡ou, ¬dpéµsivs o¡ouç ¬vsúµovsç,
kd¡d/dµµóvov¡dç ço¡ikó ¿opo, dv¡i vd d¬oµ/q0si µs ¡qv
sk¬voq. Ms ôuo d¬/éç dokqosiç, óµoç, µ¬opsi¡s vd
µsyd/oos¡s kdi ¬ó/i ¡q ¿opq¡ikó¡q¡d ¡ov ¬vsuµóvov odç.
Hóp¡s µid µd0ió dvóod, µs¡pov¡dç µé¿pi ¡o ¬év¡s kdi
ysµiçov¡dç µs dépd ¡qv koi/ió kdi ¡o o¡q0oç odç. Ek¬vsúo¡s
dpyó, µs¡pov¡dç µé¿pi ¡o éÇi (¬poo¬d0qo¡s q sk¬voq vd
ôidpkéosi ¬spiooó¡spo d¬ó ¡qv sio¬voq). E¬dvd/óµs¡s 10
¢opéç.
Byó/¡s µid ôuvd¡q kpduyq (¬.¿. oup/ióÇ¡s Šó¿i‹). To kdkó sivdi
ó¡i 0d odç dkoúoouv ó/oiŒ Fi› du¡ó, kóv¡s ¡o ó¡dv oi ouv0qksç ¡o
s¬i¡pé¬ouv. Eivdi évdç iôdvikóç ¡pó¬oç yid vd sk¡ovoos¡s ¡qv
év¡doq ¬ou u¬óp¿si o¡o o¡q0oç odç, iôidi¡spd ó¡dv sio¡s
0uµoµévoi.
X¡u¬qo¡s ¡o o¡épvo odç
O ¡pó¬oç ¬ou ¿¡u¬oúos o... Tdpçóv ¡o o¡q0oç ¡ou o¡iç ¡divisç
¢divs¡di ó¡i ôsv q¡dv évd okqvo0s¡ikó súpqµd, d//ó évdç
¡pó¬oç vd ôid¡qpsi yspó ¡d ¬vsuµóvid ¡ouŒ Miµq0si¡s, /oi¬óv,
¡ov qpod ¡qç çoúyk/dç:
X¡u¬qo¡s µs ¡iç ypo0iéç odç ¡o o¡épvo odç pu0µikó kdi çoqpó.
Ms ¡qv kivqoq du¡q, svspyo¬oisi¡di o 0úµoç dôévdç, o o¬oioç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 148
µpioks¡di µq/ó o¡o kév¡po ¡ou o¡épvou kdi ouµµó//si o¡qv
óµuvd ¡ou dvooo¬oiq¡ikoú ouo¡qµd¡oç. „okiµóo¡s du¡q ¡qv
óokqoq iôidi¡spd ó¡dv vio0s¡s ó¡i odç é¿si Ško¬si‹ q dvóod.
Eivdi évdç óµsooç ¡pó¬oç vd ôisuko/úvs¡s ¡qv dvd¬vsuo¡ikq
odç /si¡oupyid.
Evd dkóµq oqµsio ¡ou ooµd¡oç ¬ou µ¬opsi¡s vd ¬iéos¡s yid vd
dvd¬vsúos¡s s/sú0spd -kupioç ó¡dv /óyo ¡ou o¡psç dio0óvso¡s
vd Š¬viyso¡s‹- sivdi o¡qv dpio¡spq ¬/supó ¡ou o¡épvou, ôi¬/d
o¡q µdo¿ó/q. Z¡o µs/ovioµó, ¡o oqµsio du¡ó dv¡io¡oi¿si o¡o
µsoqµµpivó ¡ov ¬vsuµóvov. Od kd¡d/óµs¡s ó¡i µpqkd¡s ¡o
ooo¡ó oqµsio ó¡dv, ¬iéçov¡óç ¡o µs ¡d ¡éoospd ôó¿¡u/d ¡ou
ôsÇioú ¿spioú, vioos¡s évdv q¬io ¬óvo.
Td di0épid é/did ¬ou kd0dpiçouv
Y¬óp¿ouv di0épid é/did ¬ou µ¬opoúv vd ¡ovooouv ¡q
/si¡oupyid ¡ou dvd¬vsuo¡ikoú odç ouo¡qµd¡oç.
To µdoóç os ó/o ¡o ooµd µs di0épid é/did 0d ôisuko/úvsi ¡qv
dvd¬vsuo¡ikq odç /si¡oupyid kdi 0d odç µoq0qosi vd
d¬d//dysi¡s d¬ó ¡iç µ/évvsç. Fid vd s¡oiµóos¡s ¡o /óôi ¡ou
µdoóç, piÇ¡s os 30 ml dµuyôd/é/dio 8 o¡dyóvsç di0épio é/dio
sukd/ú¬¡ou, 5 o¡dyóvsç di0épio é/dio µév¡dç kdi 5 o¡dyóvsç
di0épio é/dio µdúpou ¬i¬spioú.
Oi sio¬voéç o¡ov dpoµd¡ikó /ú¿vo 0d µoq0qoouv vd ŠdvoiÇsi‹
¡o dvd¬vsuo¡ikó odç oúo¡qµd. PiÇ¡s o¡o /ú¿vo µé¿pi 3 di0épid
é/did µdçi kdi éoç 6 o¡dyóvsç ouvo/ikó. Td di0épid é/did ¬ou
µ¬opsi¡s vd piÇs¡s sivdi µév¡d, kdµ¢opó, ¡çiv¡çsp, sukó/u¬¡oç,
kéôpoç kdi ópksu0oç.
To poçqµoto nou mçrKoúv touç nvrúµovrç
Ouµópì : To d¢éµqµd ¡ou 0uµdpioú é¿si d¬o¿psµ¬¡ikq kdi
dv¡ioq¬¡ikq ôpóoq. E¡oiµóo¡s ¡o µpóçov¡dç µid kou¡d/ió
0uµópi os évd ¢/i¡çóvi vspó. To 0uµópi sivdi kd/q s¬i/oyq kdi
yid ¡ouç kd¬vio¡éç, ¬ou ¡d/di¬opoúv iôidi¡spd ¡d ¬vsuµóvid
¡ouç. E¬i¬/éov, µ¬opsi¡s vd kóvs¡s kdi ydpyópsç µs ¡o pó¢qµd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 149
¡ou 0uµdpioú 2-3 ¢opéç ¡qv qµépd.
Σoµnoúkoç : To éy¿uµd ¡ou odµ¬oúkou é¿si µd/dk¡ikq,
d¬o¿psµ¬¡ikq kdi dv¡iµikpoµidkq ôpóoq. Zu¿vó ôivs¡di kdi o¡d
¬diôió yid ¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡ou µq¿d.
Λìvopóonopoç : PiÇ¡s os svóµioi ¬o¡qpi µpdo¡ó vspó évd
kou¡d/óki /ivdpóo¬opo, µioó kou¡d/óki 0uµópi kdi µioó
kou¡d/óki piydvq. E¬si¡d d¬ó ôékd /s¬¡ó, ooupoo¡s kdi
¬poo0éo¡s µid kou¡d/ió µé/i. Eivdi évd pó¢qµd µs µd/dk¡ikq kdi
dv¡i¢/syµovoôq ôpóoq ¬ou svio¿úsi ¡qv óµuvd ¡ou opydvioµoú
kdi ¡ovovsi ¡qv dvd¬vsuo¡ikq /si¡oupyid.
AìoKoyìotrítrŒ
O ôid/oyioµóç ôsv sivdi súko/oç - µ¬opsi vd ¬spóoouv kdi ¡psiç
µqvsç yid vd... ¬s¡ú¿siŒ Eivdi óµoç d¬o¡s/soµd¡ikóç. H
¬dpdkó¡o óokqoq ôid/oyioµoú µ¬opsi vd odç µoq0qosi
0spd¬su¡ikó, iôidi¡spd dv ¡d/di¬opsio¡s d¬ó ¡iç dvd¬vsuo¡ikéç
d//spyisç ¡qç óvoiÇqç.
Opdµd¡io¡si¡s ó¡i µpiokso¡s os µid opdid ¢ópµd µs çod. Fúpo
odç óµoç u¬óp¿ouv okóvq, ¡pi¿sç kdi q µupoôió ¡qç ko¬pióç.
Kdvovikó 0d é¬ps¬s vd ¬dpouoióos¡s ôúo¬void kdi µq¿d. Eosiç
óµoç opdµd¡içso¡s ó¡i ôsv odç Š¬ióvsi‹ ¡i¬o¡d. Zk颡so¡s ó¡i
µéod os du¡óv ¡o ¿opo sio¡s ¬o/ú kd/ó kdi dp¿içs¡s vd
sio¬vés¡s kdi vd sk¬vés¡s µd0ióŒ
5 yìotpooóçìo yìo uyìríç nvrúµovrç
Td ¬dpdkó¡o yid¡pooó¢id µoq0oúv o¡qv d¬ó¿psµµq, d//ó
µ¬opsi¡s vd ¡d ¿pqoiµo¬oiqos¡s kdi ¬po/q¬¡ikó.
1.Tqydvio¡s, ¿opiç /óôi, o¬ópouç kó/idv¡pou. PiÇ¡s ¡ouç o¡q
ouvé¿sid os µpdo¡ó vspó, ooupoo¡s ¡ouç kdi ¬isi¡s ¡o çoµó.
2.PiÇ¡s µioó kou¡d/óki okóvq koupkouµó os évd ¬o¡qpi çso¡ó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 150
vspó kdi ¬isi¡s ¡o. O koupkouµóç é¿si µpoy¿oôido¡d/¡ikq
ôpóoq.
3.PiÇ¡s os µpdoµévo vspó µid ¬péçd kdu¡spq ¬i¬spió kdi 1/2
kou¡d/óki ¡çiv¡çsp. 'E¬si¡d d¬ó 10 /s¬¡ó, ooupoo¡s,
¬poo0éo¡s µid kou¡d/ió µé/i kdi ¬isi¡s ¡o. Od vioos¡s ó¡i
Škd0dpiçouv‹ oi dvd¬vsuo¡ikéç ôioôoi ¡ou opydvioµoú odç kdi
0d é¿s¡s d¬ó¿psµµq. M¬opsi¡s vd s¡oiµóos¡s ¡o pó¢qµd µóvo
µs kdu¡spq ¬i¬spió kdi /sµóvi q /óiµ.
4.Bó/¡s µid kou¡d/ió s/dió/dôo o¡o o¡óµd odç kdi Šyupiçs¡é‹ ¡q
ôidpkoç yid ôékd /s¬¡ó, éoç ó¡ou vioos¡s ó¡i ¡o µóvo ¬ou
d¬éµsivs o¡o o¡óµd odç sivdi µid /s¬¡óppsuo¡q odv vspó ouoid.
Aiyo µs¡ó, 0d vioos¡s vd µdçsús¡di évdç kóµ¬oç µ/évvdç o¡o
/diµó odç. A¢oú kd0dpios¡s ¡o /diµó odç, µoup¡oio¡s kdi ¡q
y/oood odç.
5.PiÇ¡s os évd µóço kd0dpioµévsç oks/iôsç okópôo µé¿pi ¡q
µéoq. Ev ouvs¿sid, ysµio¡s ¡o µóço µs µé/i kdi d¢qo¡s ¡o os évd
ôpoospó, ¢o¡sivó µépoç kd/uµµévo µs ¡oú/i, µé¿pi oi oks/iôsç
vd ¬éoouv o¡ov ¬ó¡o. M¬opsi¡s vd ¡po¡s µid kou¡d/ió kó0s
¬poi, yid vd svio¿úos¡s ¡qv óµuvd ¡ov ¬vsuµóvov odç, d//ó
kdi ó¬o¡s é¿s¡s ¬ovó/diµo q µq¿s¡s
5 «óKKrç» npotóorìç yìo touç nóvouç tqç nrpìóöou
Oi ¬spiooo¡spsç yuvdiksç vio0ouv ¬óvouç kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç
¬spióôou µspikéç ¢opéç ¬o/ú év¡ovouç. H kd¡óo¡doq du¡q,
yvoo¡q oç ôuoµqvóppoid, s¬qpsóçsi ou¿vó ¡qv kd0qµspivó¡q¡ó
¡ouç. Av ôsv u¬óp¿si kó¬oio yuvdiko/oyikó ¬póµ/qµd, d//ó
¬dp› ó/d du¡ó o ¬óvoç s¬iµévsi, odç ¬po¡sivouµs vd
ôokiµóos¡s...
BeIIadona : Zuo¡qvs¡di os yuvdiksç µs ¬o/ú év¡ovo ¬óvo, o
o¬oioç so¡ióçs¡di os ó/q ¡qv ¬spio¿q ¡qç kó¡o koi/idç (d¬ó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 151
io¿io os io¿io). Xdpdk¡qpio¡ikó sivdi q µsyó/q diµoppdyid kdi ¡o
çoqpó kókkivo ¿poµd ¡ou diµd¡oç. Oi yuvdiksç ¬ou dvqkouv os
du¡ó ¡ov ¡ú¬o svo¿/oúv¡di d¬ó ¡o ¬dpdµikpó ¡póv¡dyµd ¡o
o¬oio µ¬opsi vd u¬oo¡oúv, dio0óvov¡di ouvq0oç çéo¡q, svo
¡qv opd ¡ou ¬óvou é¿ouv ¬dyoµévd ókpd. H ôooo/oyid µ¬opsi
vd Çskivqosi d¬ó ¡d 200 CH.
CaI†area pho•phori†a : Zuo¡qvs¡di ó¡dv o ¬óvoç sv¡o¬içs¡di
o¡qv ¬spio¿q ¡qç ¬/ó¡qç. Y¬óp¿si kdi sôo µsyó/q diµoppdyid,
svo ¡o diµd é¿si kókkivo ¿poµd, dv q yuvdikd dôid0s¡qosi o¡iç
µépsç ¡qç, kdi okoúpo dv q ¬spioôoç kd0uo¡spqosi. Koivó
¿dpdk¡qpio¡ikó sivdi q dio0qoq kpúou ¡qv opd ¡ou ¬óvou kdi q
év¡ovq vsupikó¡q¡d. H µq¡poppdyid µ¬opsi vd ouvoôsús¡di d¬ó
¬qyµd¡d (koµµó¡id diµd¡oç). Zuvq0oç o ¬óvoç sivdi ¿sipó¡spoç
¡o ¬poi. H ôooo/oyid µ¬opsi vd Çskivqosi d¬ó ¡d 200 CH.
ChamomiIIa : Fid d¬di¡q¡ikéç yuvdiksç µs vsupikó¡q¡d, ¬ou
çso¡divov¡di súko/d. H µsyó/q ¬ooó¡q¡d diµd¡oç okoúpou
¿poµd¡oç µs ¬qyµd¡d, kd0oç kdi q oµoió¡q¡d ¡ou ¬óvou µs
¡ouç ¬óvouç ¡ou ¡oks¡oú sivdi ouvq0ioµévd ¿dpdk¡qpio¡ikó.
E¬i¬/éov, q do0svqç é¿si sudio0q¡sç o¡o óyyiyµd 0q/éç kd¡ó
¡qv éµµqvo púoq, d//ó kdi ysvikó¡spd. H ôooo/oyid µ¬opsi vd
Çskivqosi d¬ó ¡d 200 CH.
Fióykd
H yióykd µoq0ósi oqµdv¡ikó o¡qv dvdkoú¢ioq d¬ó ¡ouç
év¡ovouç ¬óvouç ¡qç ¬spióôou. Kd/ó óµoç sivdi vd d¬o¢súys¡s
¡iç dokqosiç ¡iç ôúo ¬po¡sç µépsç ¡qç ¬spióôou. •¡dv vio0s¡s
év¡ovo ¬óvo, oi dvd¬voéç odç kd¡ó ¡q ôiópksid ¡ov dokqosov
ôsv ¬pé¬si vd sivdi u¬spµo/ikó µd0iéç, ¬poo¬d0qo¡s óµoç vd
¢épvs¡s ¡ov dépd o¡o ôió¢pdyµó odç. Ms du¡ó ¡ov ¡pó¬o
yivs¡di évd siôoç µdoóç o¡qv koi/idkq ¿opd, ¬ou 0d odç
dvdkou¢iosi.
Ai0épid é/did
Td di0épid é/did µ¬opoúv vd ôpóoouv ¡óoo ¬po/q¬¡ikó óoo kdi
kd¡do¡d/¡ikó. Ìôdvikó, óµoç, sivdi vd ¡d ¿pqoiµo¬oiqos¡s 4
µépsç ¬piv ¡qv ¬spioôó odç q, dv é¿s¡s do¡d0q kúk/o, dµéooç
µó/iç dp¿ioouv ¡d ¬posiôo¬oiq¡ikó ouµ¬¡oµd¡d.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 152
- Ho/ú io¿upq ôpóoq é¿ouv ¡o ¿dµoµq/i (¡o o¬oio ovoµóçs¡di
kdi Šé/dio ¡qç µq¡pdç‹), ¡o yspóvi, ¡o ôsvôpo/iµdvo, ¡o
ispoµó¡dvo (clary sage) kdi q µév¡d. M¬opsi¡s vd ¡d
¿pqoiµo¬oiqos¡s ¿opio¡ó q os ouvôudoµó kdi vd kóvs¡s µdoóç
o¡qv ¬spio¿q ¡qç koi/ióç odç. Béµdid, óoo ¬spiooó¡spd di0épid
é/did ouvôuóos¡s, ¡óoo ¬io ôpdo¡ikó 0d sivdi ¡o d¬o¡é/soµd. H
dvd/oyid sivdi ouvo/ikó 3 o¡dyóvsç di0épiov s/diov (¬piv ¡qv
¬spioôo) q 5 o¡dyóvsç (kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç ¬spióôou, ó¡dv
vio0s¡s év¡ovo ¬óvo) dvó 5 ml d¬ó o¬oioôq¬o¡s ¢u¡ikó /óôi
(¬.¿. dµuyôd/é/dio). Hpdyµd¡o¬oiqo¡s µdoóç µs kuk/ikéç
kivqosiç d¬ó ôsÇió ¬poç ¡d dpio¡spó, µé¿pi vd d¬oppo¢q0si ¡o
/óôi.
Σuvtoyíç yìo ìo¿upó onotrKíoµoto
- Zs 20 ml dµuyôd/é/dio ¬poo0éo¡s d¬ó 4 o¡dyóvsç
yspóvi, µév¡d, ¿dµoµq/i (poµd€kó) kdi /sµóv¡d.
- Zs 20 ml dµuyôd/é/dio ¬poo0éo¡s d¬ó 5 o¡dyóvsç
ispoµó¡dvo kdi kdyis¬oú¡i (cayeput) kdi d¬ó 4 o¡dyóvsç
¿dµoµq/i (poµd€kó), ku¬dpiooi kdi ¢dokóµq/o.
Tip: A¢oú kóvs¡s µdoóç o¡qv ¬spio¿q ¡qç koi/ióç,
oks¬do¡si¡s µs µid kouµép¡d kdi µsivs¡s os du¡q ¡q 0éoq
¿d/dpoi yid /iyq opd. Td di0épid é/did 0d sio¿opqoouv
o¡ov opydvioµó kdi 0d svspyo¬oiqoouv ¡ouç
µq¿dvioµoúç du¡o0spd¬sidç.
Hpooo¿qŒ Mqv d¬oyoq¡su¡si¡s o¡qv ¬spi¬¡ooq ¬ou ôsv
vioos¡s óµsod dvdkoú¢ioq. Av kóvs¡s u¬oµovq, 0d
¬dpd¡qpqos¡s o¡dôidkq µs/¡iooq ¡ouç s¬óµsvouç
µqvsç.
Bótovo
To ¢dokóµq/o, ¡o ¿dµoµq/i kdi ¡o ¡i/io µs ¡q µop¢q
d¢sµqµd¡oç 0sopoúv¡di ¡d ¬io kd¡ó//q/d yid ¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 153
dvdkoú¢ioq d¬ó ¡ouç év¡ovouç ¬óvouç ¡qç ¬spióôou.
M¬opsi¡s vd ¡d ¿pqoiµo¬oisi¡s ¿opio¡ó q os
ouvôudoµó.
- Bpóo¡s ¢dokóµq/o q ¡i/io µs vspó. Z¡q ouvé¿sid
¬poo0éo¡s 3-4 o¡dyóvsç di0épio é/dio /sµóv¡dç, yid
ôpdo¡ikó¡spd d¬o¡s/éoµd¡d.
- Bpóo¡s vspó. Mó/iç ¡o kd¡sµóos¡s d¬ó ¡q ¢o¡ió, piÇ¡s
¡o ¿dµoµq/i. Zoupoo¡s kdi dv 0é/s¡s ¬poo0éo¡s 3-4
o¡dyóvsç di0épio é/dio /sµóv¡dç.
- Tip : H dvd/oyid yid vd ¢¡ióÇs¡s kó¬oio d¢éµqµd sivdi 1
kou¡d/óki µó¡dvo yid kó0s ¢/i¡çóvi vspó.
Xmpíç novokíçoKo
Y¬óp¿ouv ¬o//ó siôq ¬ovoks¢ó/ov kdi sivdi ¬i0dvó dkóµd kdi
vd Šouµµd¿qoouv‹ yid vd µdç ¡d/di¬opqoouv dkóµd
¬spiooó¡spo. Fid ¬dpóôsiyµd, évdç ¬ovoké¢d/oç ¬ou
¬pok/q0qks d¬ó év¡doq o¡ouç µuç, µ¬opsi vd duÇqosi ¡q
ou¿vó¡q¡d kdi ¡q ôiópksid µidç qµikpdvidç, kdi ¡o dv¡io¡po¢o. H
id¡pikq, d//ó kdi q sµ¬sipid, µdç /ési ó¡i o¿sôóv ¡d ¬óv¡d
µ¬opoúv vd ¬pokd/éoouv ¬ovoké¢d/o: To óy¿oç, ¡d év¡ovd
ouvdio0qµd¡d, opioµévsç ¡po¢éç, o 0ópuµoç, ¡o ¢oç, oi
µupoôiéç, oi d//dyéç ¡ou kdipoú, oi opµovikéç ôid¡dpd¿éç. Av q
ou¿vó¡spq d¬óv¡qoq µdç o¡ov ¬ovoké¢d/o sivdi ¡d ¬duoi¬ovd,
iooç ¬pé¬si vd dvd0sopqoouµs ¡q o¡óoq µdç. A¢oú, /oi¬óv,
µs¡ó d¬ó id¡pikq yvoµó¡suoq kdi ¡iç d¬dpdi¡q¡sç sÇs¡óosiç
¬io¡o¬oiqoouµs ó¡i o ¬ovoké¢d/óç µdç ôsv é¿si ¬d0o/oyikó
di¡id, µ¬opoúµs vd o¡pd¢oúµs os ¬io ¢uoikéç /úosiç
dv¡iµs¡o¬ioqç ¡ou. Au¡éç o¡qpiçov¡di os d//dyéç o¡ov ¡pó¬o
¬ou çoúµs, ¬ou ¡poµs, ¬ou µ/é¬ouµs ¡o ooµd µdç, µs
d¬o¡é/soµd, ó¿i µóvo vd µdç dvdkou¢ioouv d¬ó ¡ov ¬óvo,
d//ó kdi vd ¡ov d¬o¡péµouv. A//oo¡s, o ¬ovoké¢d/oç sivdi
ou¿vó d¬/oç évd oqµd ¬ou sk¬éµ¬si ¡o ooµd µdç yid vd µdç
ôsiÇsi ó¡i ¿psióçs¡di qpsµid, ú¬vo, óokqoq q kd/ú¡spq ôid¡po¢q.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 154
To ou¿votrpo rìöq novokrçóKmv
KrçoKoKyío tóormç
O ¬io koivóç ¬ovoké¢d/oç ¬poép¿s¡di kupioç d¬ó ¡ouç µuç
o¡ov du¿évd kdi o¡ouç oµouç. Hpokd/si¡di d¬ó kdkq o¡óoq ¡ou
ooµd¡oç -ó¬oç ó¡dv siµdo¡s ¬o//éç opsç µ¬poo¡ó o¡ov
u¬o/oyio¡q-, d¬ó é//siµq ú¬vou q d¬ó ¡o óy¿oç. O ¬óvoç sivdi
¬iso¡ikóç, ouvq0oç kdi o¡iç ôúo ¬/supéç ¡ou ks¢d/ioú.
Hµìkpovírç
Eivdi µú0oç ¬oç oi qµikpdvisç é¿ouv µu¿o/oyikó di¡id, q µu¿ikq
µdç ôió0soq µ¬opsi vd sivdi d¬/oç q d¢opµq yid ¡qv sµ¢óvioq
¡ouç. Td di¡ió ¡ouç sivdi µio¿qµikó kdi ¬o//éç ¢opéç ¡iç
k/qpovoµoúµs d¬ó ¡ouç yovsiç µdç. Zu¿vó, /iyo ¬piv ép0ouv,
µdç ôivouv ¡d oqµóôid ¡ouç: vdu¡id, çd/óôd, /óµµsiç ¢o¡óç. O
¬óvoç sivdi ¬d//óµsvoç kdi ou¿vó so¡ióçs¡di o¡q µid ¬/supó
¡ou ks¢d/ioú.
A0poìotìkq krçoKoKyío
Eu¡u¿oç, ¬póksi¡di yid évd o¬óvio siôoç ¬ovoks¢ó/ou, d¢oú o
¬óvoç sivdi ¢pik¡óç. Oi ¬óo¿ov¡sç ¬dpouoióçouv ¡ov
¬ovoké¢d/o yid ¬spióôouç 1-2 µqvov, dko/ou0si ôidko¬q yid
µqvsç q kdi ¿póvid kdi µs¡ó s¬dvsµ¢óvioq ¡ou ¬ovoks¢ó/ou. O
¬óvoç sivdi ôisioôu¡ikóç, ouvq0oç ¬óvo d¬ó ¡o évd µó¡i kdi ¡o
µé¡o¬o.
Au¿rvoyrvqç novokíçoKoç
Kó¬oid ¢0opó o¡ov du¿svikó o¬óvôu/o q kó¬oid d¬ó¡oµq
kivqoq ¡ou du¿évd µ¬opsi vd ¬pokd/éosi ¬ovoks¢ó/ouç µs
¬d//óµsvo ¬óvo ¬ou µoióçsi µs du¡óv ¡qç qµikpdvidç.
Aìotpoçq
Apks¡éç sivdi oi ¡po¢éç ¬ou dvoiyouv ¡qv ¬óp¡d o¡ov
¬ovoké¢d/o. Oi ¬io ouvq0ioµévsç sivdi ¡d d//dv¡ikó, oi ¡po¢éç
¬ou ¬poép¿ov¡di d¬ó çúµooq, ó¬oç ¡o µoµi, ¡o ¡upi, q µ¬ipd,
¡o kpdoi, d//ó kdi q kd¢sŽvq. Au¡ó ôsv oqµdivsi ¬oç o kd0évdç
µdç ôsv é¿si ¡iç ôikéç ¡ou sudio0qoisç. Ho/ú ou¿vó, o
¬ovoké¢d/oç svio¿ús¡di q sivdi óµsoo d¬o¡é/soµd é//siµqç
ouykskpiµévov o¡oi¿siov d¬ó ¡ov opydvioµó. To
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 155
d¬o¡s/soµd¡ikó¡spo µé¡d//o kd¡ó ¡qç ks¢d/d/yidç sivdi ¡o
µdyvqoio, ¬ou ¿d/dpovsi ¡ouç µuç. Av kd¡dvd/ovs¡s µio/oyikó
/d¿dvikó, ôsv ¿psióçso¡s ouµ¬/qpoµd µdyvqoiou. Av óµoç ó¿i,
¡ó¡s iooç ¬pé¬si vd po¡qos¡s ¡o yid¡pó odç yid kó¬oio
ouµ¬/qpoµd ôid¡po¢qç, d¢oú 300-500 mg µdyvqoiou
kd0qµspivó sivdi d¬dpdi¡q¡d. To µdyvqoio sivdi
d¬o¡s/soµd¡ikó¡spo ó¡dv /dµµóvs¡di os ouvôudoµó µs µi¡dµivq
B2, q o¬oid dvsµóçsi ¡d s¬i¬sôd svépysidç o¡ov opydvioµó kdi
µoq0ó o¡qv kd/ú¡spq /si¡oupyid ¡ou vsupikoú ouo¡qµd¡oç. H
B2 µpioks¡di o¡o ¢péoko o¬dvóki, o¡ov dpdkó, o¡d duyó, o¡d
ôqµq¡pidkó, o¡d çuµdpikó kdi os µoµi o/ikqç d/éosoç.
ΠovóKoìµoç
Oi ¬do¡i/isç, ¡d o¬péÏ kdi ¡d ôid/úµd¡d yid ¡ov ¬ovó/diµo
o¡dµó¡qodv vd ôid¡i0sv¡di o¡q yd//ikq dyopó, oúµ¢ovd µs ¡qv
dvdkoivooq ¡qç Fd//ikqç Y¬qpsoidç Yysiovoµikqç Ao¢ó/sidç
¡ov Hpo€óv¡ov Yysidç. O /óyoç ¡qç d¬óoupoqç ¡ouç;
„id¬io¡o0qks ó¡i q ¡o¬ikq dv¡iµio¡ikq ôpóoq ¬ou ¬dpé¿ouv
du¡ó ¡d oksuóoµd¡d sivdi dvd¬o¡s/soµd¡ikq yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ¢dpuyyi¡iôdç, ¡ou ¬óvou kdi ¡qç ¢/syµovqç
o¡o /diµó. E¬i¬/éov, q kd¡ó¿pqoq ¡ouç suvosi ¡qv dvó¬¡uÇq
µikpoµiov dv0sk¡ikov o¡qv dv¡iµiooq. H d¬ó¢doq ¡ov
yd//ikov dp¿ov s/q¢0q o¡o ¬/dioio ¡ou yd//ikoú kdi ¡ou
supo¬d€koú ¬poypóµµd¡oç yid ¡qv op0q ¿pqoq ¡ov
dv¡iµio¡ikov. Ev dvdµovq ¡ov d//dyov ¬ou µ¬opsi vd s¬i¢épsi
µid ¡é¡oid kivqoq kdi o¡qv E//óôd, odç ¬po¡sivouµs
svd//dk¡ikoúç ¡pó¬ouç yid vd kd¡d¬o/sµqos¡s ¡ov ¬ovó/diµo,
¬ou ouvq0oç Š¿¡u¬ó‹ du¡oúç ¡ouç µqvsç kdi sivdi iôidi¡spd
svo¿/q¡ikóç.
O ¬ovó/diµoç ¡ou ¿siµovd. O ¬ovó/diµoç ¬dpouoióçs¡di ou¿vó
¡ouç ¢0ivo¬opivoúç kdi ¿siµspivoúç µqvsç, iôidi¡spd sóv oi
óµuvsç ¡ou opydvioµoú odç sivdi sÇdo0svqµévsç kdi ôsv
¬poo¡d¡sús¡s ¡o ooµd odç d¬ó ¡qv sioµo/q ¡ou kpúou. Td
ouµ¬¡oµd¡d ¬ou 0d ¬dpd¡qpqos¡s sivdi évd dio0qµd
¢dyoúpdç o¡o /diµó, ôuoko/id o¡qv kd¡ó¬ooq, µid µikpq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 156
svó¿/qoq o¡iç dµuyôd/éç (¿opiç óµoç vd u¬óp¿si év¡ovq
ôióykooq ¡ov dµuyôd/ov, oú¡s ouooopsuoq ¬úou) kdi
kd¡dppoq. •¬oç µdç sÇqyqos o yid¡póç kdi µo¡dvo0spd¬su¡qç,
k. A/éÇdvôpoç Tq/ikiôqç, ¡d µó¡dvd ¬ou svôsikvuv¡di yid ¡ov
¬ovó/diµo ¬ou ¬pokd/si¡di d¬ó ¡o kpúo sivdi ¡d /syóµsvd
0spµó µó¡dvd.
Σìpónì yKukópì(oç. H y/ukópiçd sivdi µid piçd µs y/ukió ysúoq
kdi µd/dk¡ikéç iôió¡q¡sç. „qµioupysi µid y/ukió dio0qoq ¬ou
µd/dkovsi ¡qv svo¿/q¡ikq ¢dyoúpd ¡ou sps0ioµévou /diµoú. Fid
vd s¡oiµóos¡s ¡o oipó¬i, ¬pé¬si vd µpóos¡s 15 yp. y/ukópiçdç
(/iyo ¬spiooó¡spo d¬ó µid kou¡d/ió ¡qç ooú¬dç) os 5 koú¬sç
vspó yid 45-60 /s¬¡ó, µé¿piç ó¡ou q piçd vd d¬s/su0spoosi ó/q
¡qç ¡q y/úkd kdi vd yivsi oipó¬i. Z¡q ouvé¿sid, 0d kóvs¡s
ydpyópsç kdi µs¡ó 0d ¡o ¬isi¡s. Hpooo¿q: Eóv é¿s¡s u¬ép¡doq,
µqv ¬óps¡s y/ukópiçd
Póçqµo çookóµqKo. To ¢dokóµq/o sivdi évd µó¡dvo µs
dv¡ioq¬¡ikq ôpóoq, ¬ou µd/dkovsi ¡ov sps0ioµévo /diµó. Od ¡o
s¡oiµóos¡s ó¬oç ¢¡ió¿vs¡s ¡o ¡oói ¡ou µouvoú. Od µpóos¡s µid
koú¬d vspó, 0d piÇs¡s µid kou¡d/ió ¡qç ooú¬dç ¢dokóµq/o kdi
0d ¡o d¢qos¡s yid 2-3 /s¬¡ó. A¢oú ooupoos¡s ¡o pó¢qµd, 0d
kóvs¡s ydpyópsç. Av 0é/s¡s, µ¬opsi¡s vd ¡o kd¡d¬isi¡s. To
çq¡oúµsvo, ¬óv¡oç, sivdi vd µpd¿si s¬dpkoç q sps0ioµévq
¬spio¿q ¡ou /diµoú, yi› du¡ó kdi yivov¡di oi ydpyópsç.
Pdki µs µé/i kdi µó¡dvd. To pdkóµs/o sivdi évd ¬o/ú kd/ó
yid¡pooó¢i yid ¡ov ¬ovó/diµo. Fsµiçs¡s µioó ¢/i¡çóvi ¡ou
¡odyioú µs pdki kdi ôid/ús¡s os du¡ó µid kou¡d/ió ¡qç ooú¬dç
µé/i. Z¡q ouvé¿sid, pi¿vs¡s ¡o µsiyµd os évd µ¬piki kdi ¡o
çso¡divs¡s. Av 0é/s¡s, µ¬opsi¡s vd ¬poo0éos¡s o¡o µsiyµd
ydpi¢d/o, kdvé/d, y/ukóvioo q kdi ôsv¡po/iµdvo, ¬ou dvqkouv
o¡d 0spµó µó¡dvd. Mó/iç s¡oiµóos¡s ¡o µsiyµd, 0d kóvs¡s
ydpyópsç kdi µs¡ó 0d ¡o ¬isi¡s.
Póçqµo µr okópöo koì t(ívt(rp. Hpóksi¡di yid évd pó¢qµd µs
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 157
dv¡ioq¬¡ikq kdi µd/dk¡ikq ôpóoq. PiÇ¡s os évd ¢/i¡çóvi ¡ou
¡odyioú vspó, ôúo oks/iôsç okópôo kdi ôúo /s¬¡éç ¢é¡sç
¢péokidç piçdç ¡çiv¡çsp (¬i¬spópiçdç). Ziyoµpóo¡s ¡o µsiyµd yid
10 /s¬¡ó. M¬opsi¡s vd ¬poo0éos¡s /sµóvi kdi µé/i yid ysúoq kdi
ópoµd. Hisi¡s ¡o pó¢qµd, d¢oú ¬poqyouµévoç kóvs¡s
o¬ooôq¬o¡s µspikéç ydpyópsç.
Póçqµo µr r¿ìvókrìo. H s¿ivóksid sivdi évd óv0oç ¬ou µoq0ó
o¡qv ¡óvooq ¡ou dµuv¡ikoú ouo¡qµd¡oç kdi µéoo du¡qç ¡qç
ouvo/ikqç ¡qç ôpóoqç µ¬opsi vd é¿si kd¡d¬pd•v¡ikó
d¬o¡s/éoµd¡d kdi o¡ov ¬ovó/diµo. Fid vd s¡oiµóos¡s ¡o
pó¢qµd, piÇ¡s os évd ¢/i¡çóvi vspó 2 kou¡d/iéç ¡qç ooú¬dç
s¿ivóksid. Bpóo¡s ¡ov dv0ó yid 2-3 /s¬¡ó. Kóv¡s ydpyópsç kdi
o¡q ouvé¿sid ¬isi¡s ¡o pó¢qµd.
Bprítr to þótovo nou ooç toìpìó(rì
Td po¢qµd¡d ¬ou odç ¬po¡sivouµs ôsv sivdi ¬dvóksid. •¬oç
dkpiµoç kó¬oid ¬duoi¬ovd µ¬opsi vd µq odç Š¬ióvouv‹, é¡oi
kdi kó¬oid µó¡dvd µ¬opsi os kó¬oiouç vd ¡dipióçouv kdi os
ó//ouç ó¿i. Au¡ó ôsv sivdi kó¡i ¬ou µ¬opsi vd yvopiçsi sk ¡ov
¬po¡épov o µo¡dvo0spd¬su¡qç. To iôio odç ¡o ooµd sivdi du¡ó
¬ou 0d odç ôsiÇsi kd¡ó ¬óoo Šôé¿s¡di‹ évd yid¡pooó¢i kdi
o¢s/si¡di d¬ó du¡ó. Fi› du¡ó, µqv ¬dpdÇsvsu¡si¡s dv o ôikóç odç
¬ovó/diµoç ¬spóosi µs okópôo kdi ¡çiv¡çsp, svo évd ¢/i¡çóvi
¢dokóµq/o sivdi kd/ú¡spo kdi d¬o¡s/soµd¡ikó¡spo yid ¡o
oúv¡po¢ó odç. M¬opsi¡s, /oi¬óv, vd ôokiµóçs¡s dkóµq kdi
kd0qµspivó ôid¢ops¡ikó µó¡dvd, yid vd ôsi¡s ¬oio sivdi ¡o
kd¡d//q/ó¡spo yid soóç. Zs ysvikéç ypdµµéç, µqv ¬ivs¡s
¬spiooó¡spd d¬ó ¡pid po¢qµd¡d (¡ou iôiou µo¡óvou) ¡qv qµépd.
•¡dv é¿ouv ¬pqo¡si oi dµuyôd/éç •¡dv o ¬ovó/diµoç
ouvôuóçs¡di µs év¡ovo ¬pqÇiµo kdi ¬úov o¡iç dµuyôd/éç,
ouo¡qvov¡di ¡d /syóµsvd µu¿pó µó¡dvd, oúµ¢ovd µs ¡o yid¡pó
kdi µo¡dvo0spd¬su¡q k. Tq/ikiôq. Oi ¬spiooó¡spoi siµdo¡s os
0éoq vd dv¡i/q¢0oúµs dv é¿ouµs évd koivó kpuo/óyqµd ¬ou
ouvoôsús¡di µs ¬ovó/diµo kdi kd¡dppoq q dv é¿ouv ¬pqo¡si oi
dµuyôd/éç µdç, iôidi¡spd sóv ¡d/di¬opoúµdo¡s ou¿vó d¬ó
dµuyôd/i¡iôd. ˆo¡óoo, kd/ó sivdi vd odç sÇs¡óosi évdç yid¡póç,
oo¡s vd sio¡s oiyoupoi os ¬oid d¬ó ¡iç ôúo ¬spi¬¡oosiç dvqksi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 158
o ¬ovó/diµóç odç. Od ¬pé¬si vd 0uµóo¡s ó¡i opioµévd µó¡dvd,
sóv ôsv ¿pqoiµo¬oiq0oúv ooo¡ó, ¬.¿. svo svôsikvuv¡di yid ¡ov
¬ovó/diµo ¡ou koivoú kpuo/oyqµd¡oç, vd ¿pqoiµo¬oiq0oúv yid
¡ov ¬ovó/diµo ¡qç dµuyôd/i¡iôdç, ¡ó¡s µ¬opsi vd s¬iôsivooouv
¡ov ¬óvo dv¡i vd ¡ov kd¡d¬pdúvouv.

Póçqµo onó oyìókKqµo. To dyiók/qµd é¿si dv¡i¢/syµovoôq
ôpóoq kdi µoq0ó o¡qv d¬oµo/q ¡ou ¬úou d¬ó ¡iç dµuyôd/éç.
Fid vd s¡oiµóos¡s ¡o pó¢qµd, 0d piÇs¡s os évd ¢/i¡çóvi vspó 15
yp. dv0ó d¬ó dyiók/qµd kdi 0d ¡o µpóos¡s yid 5 /s¬¡ó. Hisi¡s ¡o
µs óôsio o¡oµó¿i, µioq opd ¬piv ¡o ¢dyq¡ó.
Póçqµo rhizoma-†optide• (h„ang Iian)
Hpóksi¡di yid évd kivéçiko µó¡dvo ¬ou ¿pqoiµo¬oisi¡di supú¡d¡d
o¡iç doid¡ikéç ¿opsç kdi 0sopsi¡di ¬o/ú d¬o¡s/soµd¡ikó. Od ¡o
µpsi¡s o¡d kd¡do¡qµd¡d µs µó¡dvd. Fid vd s¡oiµóos¡s ¡o
pó¢qµd, 0d µpóos¡s 9 yp. huang lian os ôúo koú¬sç vspó yid 20
/s¬¡ó. Hivs¡s ¡o pó¢qµd µioq opd ¬piv ¢ó¡s. (Oi
µo¡dvo0spd¬su¡éç ôsv yvopiçouv ¬oid dkpiµoç kivéçikd µó¡dvd
¢úov¡di kdi o¡qv s//qvikq yq. Hi0dvoç vd u¬óp¿si ¡o dv¡io¡oi¿o
¡ou huang lian, d//ó vd µqv é¿si sv¡o¬io¡si dkóµq.)
+u¿pó þótovo
Fid vd kd¡dvoqos¡s ¡qv évvoid ¡qç µu¿pqç ¢úoqç svóç µo¡óvou,
0d odç µoq0qosi ¡o ¬dpóôsiyµd ¡ou kók¡ou. O kók¡oç
dvd¬¡úoos¡di os Çqpó kdi 0spµó ¬spiµó//ov. Fid vd
dv¡s¬sÇé/0si os du¡éç ¡iç ouv0qksç, dvd¬¡úoosi µu¿pq kdi uypq
¢úoq. „sv sivdi ¡u¿dio ó¡i oi kók¡oi ¡qç spqµou µ¬opoúv vd odç
ÇsôiµóoouvŒ Kdi oi kók¡oi du¡oi ôsv sivdi µsµovoµévo
¬dpóôsiyµd. To iôio io¿úsi µs ¡o kdp¬oúçi, ¬ou sivdi ¬io y/ukó
kdi ôpoospó óoo ¬io Çqpó kdi 0spµó sivdi ¡o ¬spiµó//ov o¡o
o¬oio ¢ús¡di.
+u¿pó þótovo. A/óq, dyyoúpi, dv0óç dyiok/qµd¡oç, /uydpió,
¬diovid, ¬sv¡óvsupo, ôuóoµoç, ¿dµoµq/i, ¿puoóv0sµo.
Orpµó þótovo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 159
To ¡çiv¡çsp sivdi évd kd/ó ¬dpóôsiyµd yid vd kd¡dvoqos¡s ¡q
0spµq ¢úoq svóç µo¡óvou. To ¡çiv¡çsp, siôoç kd/dµioú ¬ou
dvd¬¡úoos¡di os uypó ¬spiµó//ov (/iµvsç, µó/¡ouç, é/q), o¡o
soo¡spikó ¡ou é¿si ksvó, ôq/dôq soo¡spikó sivdi Çqpó kdi
0spµó, yi› du¡ó kdi sivdi kdu¡spó. Ms ó//d /óyid, ¬o//ó µó¡dvd
dvd¬¡úooouv dv¡i0s¡q svspysidkq ¢úoq d¬ó du¡qv ¬ou
s¬ikpd¡si o¡o ¿opo ¬ou suôokiµoúv. ˆo¡óoo, kó¬oid ó//d
dvd¬¡úooouv óµoid svspysidkq ¢úoq, ó¬oç ¬.¿. q kdu¡spq
¬i¬spió, ¬ou dvd¬¡úoos¡di os 0spµó ¬spiµó//ov kdi suôokiµsi
¡o kd/okdipi.
Ospµó µó¡dvd. Fdpi¢d/o, µoo¿okópuôo, kdvé/d, 0uµópi,
od/é¬i, ¡çiv¡çsp, kdu¡spq ¬i¬spió, kúµivo, µópd0o
Au{qotr tq Kíµnìvtó ooç or 1 Krntó
Kó¬o¡s ¡o osÇ si¿s kupidp¿o pó/o o¡q çoq odç. Tov ¡s/su¡dio
kdipó, óµoç, ¬dpd¡qpsi¡s ó¡i q ôió0soq odç é¿si µsio0si
dio0q¡ó. Av ¡o ¬póµ/qµó odç ôsv sivdi ¬d0o/oyikó, ¡ó¡s q
ps¢/sÇo/oyid µ¬opsi vd odç µoq0qosi vd dv¡iµs¡o¬ios¡s ¡qv
kd¡óo¡doq d¬o¡s/soµd¡ikó. O „p. Mi¿ó/qç Kupidkiôqç,
¬¡u¿ioú¿oç id¡pikqç, ¢uoiko0spd¬su¡qç kdi ¬pósôpoç ¡ou
Zu//óyou E//qvov Ps¢/sÇo/óyov, ¬po¡sivsi 4 ¡pó¬ouç
-dvó/oyd µs ¡qv di¡id ¡ou ¬poµ/qµd¡óç odç- yid vd dvdk¡qos¡s
¡q ¿dµévq odç ópsÇq kdi vd µs/¡ioos¡s ¡q osÇoud/ikq odç çoq.
To µóvo ¬ou ¿psióçso¡s sivdi 1 /s¬¡ó d¬ó ¡o ¿póvo odçŒ
Γìo noìouç örv rvöríkvutoì
Fuvdiksç os ¬spioôo sykuµooúvqç kd/ó sivdi vd µqv
¬pdyµd¡o¬oioúv ¬iéosiç µóvsç ¡ouç o¡o o¬i¡i. Evdç siôikóç
ôid0é¡si ¡qv d¬dpdi¡q¡q sµ¬sipid kdi yvooq yid vd ¿sipio¡si
¡é¡oisç, sudio0q¡sç, kd¡do¡óosiç. To iôio io¿úsi kdi yid
dv0po¬ouç µs ¬o/ú ooµdpó ¬poµ/qµd¡d uysidç. E¬ioqç, kd¡ó
¡qv éµµqvo púoq oi ¬iéosiç ¬pé¬si vd yivov¡di ¬io dpdió
(ôq/dôq, dv q ¬spioôóç odç ôidpksi 5-7 µépsç, kóv¡s ¬iéosiç 1 q
2 ¢opéç) kdi o ¿póvoç vd sivdi o µioóç (30™™ dv¡i yid 1™). Ms du¡ó
¡ov ¡pó¬o, 0d d¬o¢úys¡s ¡q µsyó/q poq diµd¡oç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 160
Fid vd é¿s¡s d¬o¡s/éoµd¡d, ¿psióçs¡di vd s¬dvd/dµµóvs¡s ¡iç
¬iéosiç ¡ou/ó¿io¡ov 2 ¢opéç ¡qv sµôoµóôd. Av ¡o ¬póµ/qµd
sivdi év¡ovo, µ¬opsi¡s vd ¬pdyµd¡o¬oisi¡s ¡iç dokqosiç 3 q
dkóµd kdi 4 ¢opéç ¡qv sµôoµóôd, µsiovov¡dç o¡dôidkó ¡q
ou¿vó¡q¡d. Av yvopiçs¡s ¬oú o¢si/s¡di q osÇoud/ikq odç
µu¿pó¡q¡d, ¬poodvd¡o/io¡si¡s o¡qv dv¡io¡oi¿q ¬isoq. Z¡qv
¬spi¬¡ooq ¬ou vio0s¡s ó¡i ¡o ¬póµ/qµó odç sivdi ooµdpó¡spo,
d//ó ôsv sio¡s os 0éoq vd ¬pooôiopios¡s ¡qv di¡id, kóv¡s évd
ouvôudoµó ¡ov dokqosov ¬ou odç ¬po¡sivouµs.
Œ Av dv¡iµs¡o¬içs¡s ooµdpó ¬póµ/qµd yid dpks¡ó µsyó/o
¿povikó ôióo¡qµd, d¬su0uv0si¡s os évd yid¡pó q ps¢/sÇo/óyo,
oo¡s vd ¬pooôiopio¡oúv oi µd0ú¡spsç di¡isç kdi vd
dv¡iµs¡o¬ios¡s ¡qv kd¡óo¡doq d¬o¡s/soµd¡ikó.
ˆtov vìm0rtr r{ovtKqµívoì
Ti vd kóvs¡s : Kóv¡s kuk/ikéç kivqosiç µs ¡ov dv¡i¿sipd o¡qv
¬spio¿q ¡ou ¬é/µd¡oç, o¡o kév¡po ¡qç ¢¡épvdç, yid 1 /s¬¡ó.
Hoú µoq0ósi : Z¡o kév¡po ¡qç ¢¡épvdç µpiokov¡di ¡d
dv¡dvdk/do¡ikó oqµsid ¬ou s¬qpsóçouv ¡d vsúpd kdi
o¿s¡içov¡di µs ¡o dvd¬dpdyoyikó oúo¡qµd. Eivdi iôdvikq kivqoq
o¡qv ¬spi¬¡ooq ¬ou ôsv é¿s¡s spo¡ikq ôió0soq /óyo koúpdoqç
kdi vsupikov sv¡óosov.
ˆtov í¿rtr noKú óy¿oç
Ti vd kóvs¡s : „idypóµ¡s µikpoúç kúk/ouç µs ¡ov dv¡i¿sipd o¡o
dv¡dvdk/do¡ikó oqµsio ¡ou Šq/idkoú ¬/éyµd¡oç‹ yid 1 /s¬¡ó.
To oqµsio du¡ó µpioks¡di o¡o úµoç ¡qç µóoqç ¡qç Šµ¬ó/dç‹
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 161
¡ou ¬é/µd¡oç, o¡o /dkkouµóki ôq/dôq ¬ou o¿qµd¡içs¡di o¡o
¬/ó¡oç µs¡dÇú ¡ou ôsú¡spou kdi ¡ou ¡pi¡ou ôd¿¡ú/ou.
Hoú µoq0ósi : To Šq/idkó ¬/éyµd‹ sivdi ¡o oqµsio ó¬ou
ouooopsúov¡di ¡o óy¿oç kdi q év¡doq. Av, /oi¬óv, q é//siµq
osÇoud/ikqç ôió0soqç o¢si/s¡di kd¡ó kúpio /óyo o¡qv dy¿oôq
kd0qµspivó¡q¡ó odç, oi ouykskpiµévsç ¬iéosiç 0d odç ¢dvoúv
iôidi¡spd ¿pqoiµsç. Od µs/¡io0si q dvd¬voq, d//ó kdi q o¡óoq
odç d¬évdv¡i o¡q çoq.
Av örv í¿rtr öìó0roq, rnrìöq npoono0rítr vo ouKKóþrtr
Ti vd kóvs¡s : Hpdyµd¡o¬oiqo¡s µs ¡ov dv¡i¿sipd kuk/ikéç
¬iéosiç o¡o /dkkouµóki ¬ou µpioks¡di o¡qv soo¡spikq yovid ¡qç
¢¡épvdç, ¬ioo d¬ó ¡ov do¡póyd/o, yid ¬spi¬ou 1 /s¬¡ó. Z¡q
ouvé¿sid, kóv¡s ¡qv dv¡io¡oi¿q kivqoq kdi o¡qv sÇo¡spikq
¬/supó ¡qç ¢¡épvdç.
Hoú µoq0ósi : Td ouykskpiµévd oqµsid ¡qç ¢¡épvdç o¿s¡içov¡di
µs ¡o dvd¬dpdyoyikó oúo¡qµd (ouykskpiµévd, q soo¡spikq
yovid ¡qç ¢¡épvdç o¿s¡içs¡di µs ¡ov ¬poo¡ó¡q kdi ¡q µq¡pd kdi q
sÇo¡spikq µs ¡ouç óp¿siç kdi ¡iç oo0qksç). Av ¡o opydvikó
¬póµ/qµd ¬ou dv¡iµs¡o¬içs¡s odç o¡spsi ¡q osÇoud/ikq
ôió0soq, oi ouykskpiµévsç ¬iéosiç sivdi iôdvikéç yid soóç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 162
Αvokouçìotrítr onó touç pruµotìkoúç nóvouç
Oi ¬óvoi o¡iç dp0poosiç, ¬ou ou¿vó -kdi dvó/oyd µs ¡qv
¬ó0qoq ¬ou ¡ouç ¬pokd/si- ouvoôsúov¡di d¬ó ôuokdµµid,
¬pqÇiµo, ôuoko/id o¡qv kivqoq, d¬do¿o/oúv ¬o//oúç
dv0po¬ouç, ou¿vó µó/io¡d véouç. Ms ôuo /óyid, ó/oi du¡oi
µ¬opoúv vd ovoµdo¡oúv psuµd¡ikoi ¬óvoi, ¬ou si¡s sivdi q¬ioi
si¡s ¬io oÇsiç, s¬qpsóçouv ¡qv ¬oió¡q¡d çoqç, ¬spiopiçov¡dç ¡qv
kivq¡ikó¡q¡d. Av odç ¡d/di¬opoúv ¡é¡oioi ¬óvoi, sivdi okó¬iµo
vd ¡ouç ôispsuvqos¡s µs ¡q µoq0sid svóç siôikoú yid¡poú. Ek¡óç
óµoç d¬ó ¡d ¢ópµdkd kdi óod ¬i0dvoç odç ouo¡qosi o
yid¡póç, u¬óp¿ouv kdi oi ¬po¡óosiç ¡ov svd//dk¡ikov
0spd¬siov, ¬ou µ¬opoúv vd odç µoq0qoouv vd ¬po/óµs¡s ¡qv
sykd¡óo¡doq ¡ou ¬poµ/qµd¡oç, ó¡dv du¡ó µpioks¡di o¡d dp¿ikó
o¡óôid, d//ó kdi vd ¡o dv¡iµs¡o¬ios¡s d¬o¡s/soµd¡ikó.
M¬opsi¡s óµoç kdi µóvoi odç vd s¢dpµóos¡s kó¬oisç d¬ó du¡éç
¡iç µs0óôouç:
ž Kóv¡s kuk/ikéç kivqosiç ¬iéçov¡dç ¡q µóoq ¡ov vu¿iov ¡ou
¿spioú kdi ¡ouç kóµ¬ouç ¡ov ôd¿¡ú/ov (o¡qv ksv¡pikq
óp0pooq) yid 1' o¡qv kó0s ¬spio¿q. Od µoq0qoouv o¡qv
d¬o¢óp¡ioq ¡ou ¬óvou kdi o¡q 0spd¬su¡ikq ôiéyspoq ¡ou
opydvioµoú. •/sç oi svd//dk¡ikéç 0spd¬sisç µ¬opoúv vd
ouvôudo¡oúv kdi µs ¡q /qµq ¢dpµdksu¡ikqç dyoyqç, s¢óoov
odç ¡qv é¿si ouo¡qosi o yid¡póç odç. Kóv¡s ¬oôó/ou¡pd µs
¿/idpó vspó kdi ¿ov¡pó d/ó¡i, ¬ou é¿si ¡qv iôió¡q¡d vd
d¬oppo¢ó ¡q ¢/syµovq. Td ¬oôó/ou¡pd µ¬opoúv vd yivov¡di
kó0s µépd yid 5-10› ¡o µpóôu ¬piv ¡ov ú¬vo.
Τo þótovo
Γìo tqv ovokoúçìoq tmv pruµotìkmv nóvmv, u¬óp¿ouv
¬o//ó µó¡dvd ¬ou µ¬opoúv vd odç µoq0qoouv. M¬opsi¡s,
/oi¬óv, vd s¬i/éÇs¡s dvóµsod os:
ž Αpnoyóçuto (‰eŠiI'• †Ia‹). Od µó/s¡s d¬ó ¡o µpóôu µid
µikpq ¿oú¢¡d d¬ó ¡o µó¡dvo os évd ¬o¡qpi vspó kdi ¡o ó//o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 163
¬poi 0d ¡o ¬isi¡s (µ¬opsi¡s vd ouvs¿ios¡s du¡q ¡q 0spd¬sid d¬ó
1 éoç 3 µqvsç).
ž Σnópouç onó oíKìvo. Od ¢¡ióÇs¡s évd d¢éµqµd µpóçov¡dç
¡ouç o¬ópouç (1 ¬péçd) yid 5' os évd ¢/i¡çóvi vspó, o¡q
ouvé¿sid 0d ¡o ooupoos¡s kdi 0d ¬ivs¡s 1 ¢/i¡çóvi ¡qv qµépd
s¬i 3 µqvsç.
ž Ιtìó qŒkoì tooukvíöo. Od ¢¡ióÇs¡s évd ék¿uµd, ¡o o¬oio 0d
¬ivs¡s µid ¢opó ¡qv qµépd. Fid kó0s ¢/i¡çóvi µpdo¡ó vspó,
µóçs¡s 2 kou¡d/ókid µó¡dvo, ¡o d¢qvs¡s yid 15', ¡o ooupovs¡s
kdi ¡o ¬ivs¡s ¡qv iôid qµépd, yid¡i d//ioç ¿óvsi ¡iç iôió¡q¡éç ¡ou.
ž Τ(ívt(rp. Zs 1/2 ki/ó vspó 0d µpóos¡s yid 10' 1 piçd ¡çiv¡çsp.
E¬siôq sivdi ¬ikpó, 0d ¿psido¡si vd ¬poo0éos¡s µé/i q µdúpq
çó¿dpq. M¬opsi¡s vd ¡o ¬ivs¡s kó0s d¬óysuµd yid 10 qµépsç
¬spi¬ou.
ΠoKútìµo koì öpoorpó
Ki óµoç, ¡d po¢qµd¡d ¬ou ¬dpdôooidkó kd¡dvd/ovs¡s ¡o
¿siµovd µ¬opoúv vd ouvoôsúoouv kdi ¡d kd/okdipivó odç
µpóôid. M¬opsi vd ¡d é¿s¡s ouvq0iosi çso¡ó, oo¡óoo q óvoôoç
¡qç 0spµokpdoidç ôsv sivdi /óyoç yid vd ¡d d¬o¿opio¡si¡s kdi
vd o¡spq0si¡s ¡d o¢é/q ¬ou é¿ouv o¡qv uysid. Hóp¡s, /oi¬óv, ¡o
dyd¬qµévo odç pó¢qµd, µs¡d¡p鵡s ¡o os ôpooio¡ikó ¬o¡ó kdi
d¬o/dúo¡s ¡o. Kó¬oio iôidi¡spo µuo¡ikó o¡ov ¡pó¬o
¬dpdoksuqç ¡ou ôsv u¬óp¿si. ‡¡ió¿vs¡s d¬/oç oúµ¢ovd µs ¡iç
oôqyisç ¡o d¢éµqµd q ¡o éy¿uµd kdi ¡o µóçs¡s o¡o µuysio q ¡ou
¬poo0é¡s¡s ¬dyókid. Td suspys¡ikó ouo¡d¡ikó ¡ov ¬po¡ov
u/ov ôsv 0d ¿d0oúv.
- Fid vd s¬o¢s/q0si¡s d¬ó ¡iç suspys¡ikéç iôió¡q¡sç ¡ov
po¢qµó¡ov -kupioç d¬ó ¡d µó¡dvd-, ¬pé¬si vd kd¡dvd/ovs¡s
2-3 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd. Av, yid ¬dpóôsiyµd, ¬ivs¡s ¬o//oúç
kd¢éôsç q ¬o//ó dvdµuk¡ikó, µ¬opsi¡s vd dv¡ikd¡do¡qos¡s ¡d
¬spiooó¡spd µs po¢qµd¡d.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 164
- Fid vd sµ¬/ou¡ios¡s ¡q ysúoq ¡ouç, µ¬opsi¡s vd ¬poo0éos¡s
µspikéç o¡dyóvsç /sµóvi os ó/d sk¡óç d¬ó ¡qv óypid
¡pidv¡d¢u//ió.
Τ(ívt(rp
H ¬i¬spópiçd ôid0é¡si o¬doµo/u¡ikéç iôió¡q¡sç, yi› du¡ó kdi
¿pqoiµo¬oisi¡di oç ¿ovsu¡ikó. Kd¡d¬o/sµó ¡q ôuo¬sµid kdi
sivdi ¬o/ú d¬o¡s/soµd¡ikó o¡qv ¬pó/qµq ¡qç vdu¡idç kdi ¡ou
sµs¡oú. E¬ioqç, d¬o¡s/si ouµ¬/qpoµd¡ikq 0spd¬sid yid
¢/syµovoôsiç kd¡do¡óosiç, ó¬oç q oo¡sodp0pi¡iôd.
Oöqyírç ¿pqoqç: …póçs¡s 10 yp. piçd os vspó yid 10 /s¬¡ó kdi
¬spiµévs¡s ó//d ¡óod yid vd ¬ópsi ¡q 0spµokpdoid
¬spiµó//ov¡oç. E¬si¡d, ¡o µóçs¡s o¡o µuysio q ¡ou ¬poo0é¡s¡s
µspikó ¬dyókid. M¬opsi¡s vd ¡o ouvoôsúos¡s µs µdúpq çó¿dpq
yid ¬spiooó¡spq ysúoq.
ΤíKìo
Td óv0q ¡ou sivdi du¡ó ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di yid
¢dpµdksu¡ikoúç oko¬oúç. Ms¡dÇú ó//ov, ouvio¡ó¡di yid ¡qv
d•¬vid kdi ¡q vsupikq év¡doq, kd0oç é¿si qpsµio¡ikéç kdi
kd¡d¬pd•v¡ikéç iôió¡q¡sç. E¬si¡d d¬ó µid év¡ovq µépd, 0d odç
¿d/dpoosi.
Oöqyírç ¿pqoqç : ‡¡ió¿vs¡s éy¿uµd µpóçov¡dç ¬po¡d ¡o vspó.
E¬si¡d, d¢qvs¡s ¡o µó¡dvo yid 10 /s¬¡ó o¡o vspó kdi µs¡ó ¡o
ooupovs¡s. Hspiµévs¡s vd ¬ópsi 0spµokpdoid ôoµd¡iou kdi ¡o
µóçs¡s o¡o µuysio.
Πpóoìvo toóì
Oi dv¡ioÇsiôo¡ikéç ouoisç ¬ou ¬spié¿si kd¡do¡é//ouv ¡ov
¬o//d¬/doidoµó ¡ov kdpkivikov ku¡¡ópov. Eivdi ¡ovo¡ikó,
s¬iµpdôúvsi ¡q ôidôikdoid yqpdvoqç, µsiovsi ¡o µu¿oooµd¡ikó
o¡psç, ouµµó//si o¡qv ¬pó/qµq ¡ov kdpôidyysidkov
vooqµó¡ov, ¡ou A/¡o¿óiµsp kdi ¡ou Hópkivoov.
Oôqyisç ¿pqoqç : Av sivdi os ¢dks/óki, ¢¡ió¿vs¡s éy¿uµd,
ôq/dôq pi¿vs¡s yid 5 /s¬¡ó ¡o ¢dks/óki o¡o µpdo¡ó vspó. Av
é¿s¡s ¡o µó¡dvo o¡q ¢uoikq ¡ou µop¢q, ¢¡ió¿vs¡s d¢éµqµd.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 165
…póçs¡s yid 7 /s¬¡ó 1 kou¡d/ió ¡oói yid kó0s ¢/i¡çóvi vspó kdi
¡o ooupovs¡s. To d¢qvs¡s vd kpuoosi, ¬poo0é¡s¡s µspikó
¬dyókid kdi dv 0é/s¡s, svio¿ús¡s ¡q ysúoq ¡ou µs µspikéç
o¡dyóvsç /sµóvi q 1 kou¡d/óki µé/i.
Aíktoµo
Aéys¡di d//ioç épov¡dç kdi sivdi d¬ó ¡d ¬io yvoo¡ó µó¡dvd ¡qç
Kpq¡qç. Kd¡d¬o/sµó ¡d µikpóµid, s¬siôq é¿si ¬o/ú io¿upq
dv¡ioq¬¡ikq ôpóoq, kdi ¡o é/koç o¡oµó¿ou, ¿ópq o¡iç
s¬ou/o¡ikéç ¡ou iôió¡q¡sç. Té/oç, ¿pqoiµo¬oisi¡di kdi oç
dv¡io¬doµoôikó (ko/ikoi, kpóµ¬sç) kdi ysvikó ¡ovo¡ikó.
Oôqyisç ¿pqoqç : •ooi µ¬opsi¡s vd µpsi¡s ¡o µó¡dvo o¡q ¢uoikq
¡ou µop¢q kóv¡s ¡o d¢éµqµd, µpóçov¡óç ¡o yid 7 ¬spi¬ou
/s¬¡ó. Av ¬ó/i é¿s¡s ¢dks/ókid, µ¬opsi¡s vd ¢¡ióÇs¡s éy¿uµd.
Av ôid/úos¡s kdi évd kou¡d/óki µé/i, ¡o kóvs¡s dkóµd ¬io
d¬o/duo¡ikó.
E¿ìvókrìo
Xpqoiµo¬oisi¡di kupioç yid ¡qv ¡óvooq ¡ou dvooo¬oiq¡ikoú kdi
¡ou /sµ¢ikoú ouo¡qµd¡oç. Eivdi, s¬ioqç, d¬o¡s/soµd¡ikó o¡qv
kd¡d¬o/éµqoq ¢/syµovov, µo/úvosov (oupo/oiµoÇsiç) kdi
ôspµd¡ikov ¬d0qosov (¬.¿. o¡ov ép¬q).
Oôqyisç ¿pqoqç : …póçs¡s yid 10 /s¬¡ó ¡o µó¡dvo os vspó (1
kou¡d/ió µó¡dvo yid kó0s ¢/i¡çóvi vspó), ¡o ooupovs¡s, ¡o
µóçs¡s o¡o µuysio kdi ¬ivs¡s 1 ¢/i¡çóvi s¿ivóksid 2-3 ¢opéç ¡qv
sµôoµóôd.
Kopnóç óypìoç tpìovtoçuKKìóç
Oi ki¡pivo¬oi kdp¬oi ¡qç sivdi ¬o/ú¡iµoi yid ¡ouç kd¬vio¡éç,
s¬siôq ¬spié¿ouv µi¡dµivq C kdi µio¢/dµovosiôq
(dv¡ioÇsiôo¡ikéç ouoisç ¬ou µoióçouv o¡q oúv0soq µs ¡q
µi¡dµivq C). E¬i¬/éov, q ôpóoq ¡qç µi¡dµivqç ôidpksi
¬spiooó¡spo, s¬siôq d¬oppo¢ó¡di suko/ó¡spd.
Oôqyisç ¿pqoqç : E¬siôq ¬póksi¡di yid kdp¬oúç, yivov¡di
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 166
d¢éµqµd. Touç µpóçs¡s, /oi¬óv, os vspó yid 10 /s¬¡ó,
¬spiµévs¡s vd kpuooouv kdi µóçs¡s ¡o d¢éµqµd o¡o µuysio.
Kokóo
To kdkóo, ¬épd d¬ó su¿ópio¡q ysúoq, ¿ópq o¡iç ¬o/u¢divó/sç
¬ou ¬spié¿si, ¬dpé¿si io¿upq dv¡ioÇsiôo¡ikq ôpóoq kdi
¬poo¡d¡súsi ¡o DNA d¬ó ¡qv q/idkq dk¡ivoµo/id. Mó/io¡d, q
dv¡ioÇsiôo¡ikq ¡ou ôpóoq 0sopsi¡di io¿upó¡spq d¬ó sksivq
ó//ov dv¡ioÇsiôo¡ikov, ó¬oç q µi¡dµivq C.
Oôqyisç ¿pqoqç : E¿s¡s 2 s¬i/oyéç. M¬opsi¡s vd ¡o ¢¡ió¿vs¡s
¬po¡d çso¡ó kdi µs¡ó vd ¡o ¬dyovs¡s o¡o µuysio (q µs
¬dyókid) q vd ¡o ¿¡u¬ó¡s kd¡su0sidv µs kpúo vspó.
OKoúörç yìo öpooìó
Fid ¡o pó¢qµd du¡ó 0d ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¢/oúôsç ¬op¡okd/ioú
kdi /sµovioú, ¬ou ¬spié¿ouv µi¡dµivq C.
Oôqyisç ¿pqoqç : Hdipvs¡s évd ¬op¡okó/i kdi évd /sµóvi, ¡d
kd0dpiçs¡s kdi kpd¡ó¡s ¡iç ¢/oúôsç ¡ouç. Tiç µpóçs¡s os vspó yid
10 /s¬¡ó, ¡iç ooupovs¡s kdi µóçs¡s ¡o pó¢qµd o¡o µuysio. Eivdi
iôidi¡spd ôpooio¡ikó kdi ¡ovo¡ikó kdi µ¬opsi¡s vd ¡o ouvôuóos¡s
µs Çu/ókid kdvé/dç q kdvé/d os okóvq yid ¬spiooó¡spo ópoµd
kdi ¬/ouoió¡spq ysúoq.
Ouoìkó koktíÏK
‡¡ióÇ¡s µóvoi odç évd sÇdips¡ikó ¢uoikó kok¡éi/ ¬ou 0d
ôpooiosi ¡d kd/okdipivó odç µpóôid. M¬opsi¡s vd ouvôuóos¡s
¬póoivo ¡oói, ¡çiv¡çsp kdi ôik¡dµo q ¬póoivo ¡oói, kdp¬oúç
¡pidv¡d¢u//ióç kdi ¡çiv¡çsp.
Oôqyisç ¿pqoqç : Hdipvs¡s 1 kou¡d/óki d¬ó ¡o kó0s µó¡dvo kdi
¡d µpóçs¡s ó/d µdçi yid 10 /s¬¡ó µs 3 ¢/i¡çóvid vspó. H
¬ooó¡q¡d ¬ou 0d ¢¡ióÇs¡s dv¡io¡oi¿si os 3 ôóosiç kdi ó¿i os µid.
…óçs¡s ¡o kok¡éi/ o¡o µuysio q ¬spiµévs¡s vd kpuoosi kdi
¬poo0é¡s¡s ¬dyókid.
Opovtíotr to otóµo ooç rvoKKoktìkó!
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 167
Eóv odç ¬dpouoido¡si kó¬oio o¡oµd¡o/oyikó ¬póµ/qµd, ó¬oç
kdkooµid, ó¢0sç, ép¬qç, ou/i¡iôd k/¬., µ¬opsi¡s, os ouvôudoµó
µs ¡q ouµµd¡ikq id¡pikq, vd ¡o dv¡iµs¡o¬ios¡s kdi µs
svd//dk¡ikéç kdi ouµ¬/qpoµd¡ikéç µs0óôouç, ó¬oç
oµoio¬d0q¡ikq, µo¡dvo0spd¬sid kdi di0épid é/did. H ôid¢opó
¡qç oµoio¬d0q¡ikqç d¬ó ¡q ouµµd¡ikq id¡pikq sivdi ó¡i ôsv
so¡ióçsi o¡o o¡oµd¡o/oyikó ¬póµ/qµd, d//ó dv¡iµs¡o¬içsi ¡ov
opydvioµó oç évd oúvo/o ¬ou ¬óo¿si. O ooo¡óç ouvôudoµóç
¡qç ouµµd¡ikqç µs ¡qv oµoio¬d0q¡ikq id¡pikq µ¬opsi vd ¢épsi
¬o/ú kd/ó d¬o¡s/éoµd¡d. Av dko/ou0si¡s qôq oµoio¬d0q¡ikq
0spd¬sid yid vd /úos¡s kó¬oio ¿póvio ¬póµ/qµó odç,
svqµspoo¡s ¡ov oôov¡id¡po ¬ou odç ¬dpdko/ou0si ó¡i ôsv 0d
¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oisi suysvó/q (ydpi¢d/é/dio), µév¡d,
¬duoi¬ovd ¬ou ¬spié¿ouv kd¢sŽvq, dv¡iµiooq, dv¡i¢/syµovoôq
k/¬., yid¡i dôpdvo¬oioúv ¡d oµoio¬d0q¡ikó ¢ópµdkd ¬ou
¿pqoiµo¬oisi¡s qôq. •oov d¢opó ¡iç 0spd¬su¡ikéç iôió¡q¡sç ¡ov
µo¡óvov kdi ¡ov di0épiov s/diov, sivdi yvoo¡ó ó¡i é¿ouv
dÇio¬oiq0si d¬ó ¡d dp¿did ¿póvid, svo q d¬o¡s/soµd¡ikó¡q¡ó
¡ouç é¿si d¬oôsi¿0si kdi s¬io¡qµovikó, ¡óoo os ooµdpéç
¬d0qosiç óoo kdi os q¬ió¡spsç.
Kokooµío otóµotoç : Oi di¡isç ¬ou µ¬opsi vd ¡qv
¬pokd/éoouv sivdi ¬o//éç kdi ó¿i ¬óv¡o¡s súko/d
dv¡iµs¡o¬ioiµsç. E¬i¬/éov, sivdi ôió¢opd kdi ¡d ouµ¬¡oµd¡d
¬ou iooç vd sµ¢dvios¡s kdi s¬oµévoç ôid¢ops¡ikó ¡d ¢ópµdkd
¬ou µ¬opsi vd ¬óps¡s. Fid ¬dpóôsiyµd, ¡qv kdkooµid ¬ou
ouvoôsús¡di d¬ó óo¬pioµd ¡qç y/ooodç kdi duÇqµévq
¬dpdyoyq oó/iou ó¡dv koiµóo¡s, q oµoio¬d0q¡ikq ¡qv
dv¡iµs¡o¬içsi µs ôid¢ops¡ikó ¢ópµdko d¬ó µid kdkooµid ¬ou
ouvoôsús¡di d¬ó ó//d ouµ¬¡oµd¡d. Kd¡ó//q/o ¢ópµdko:
Mercury Solubilis.
Πovóöovtoç :
» Eóv odç ¬ovó ¡o ôóv¡i odç ki é¿si kóvsi d¬óo¡qµd, ôsv sivdi
d¬dpdi¡q¡o vd ¬óps¡s dv¡iµiooq q dv¡i¢/syµovoôq. Kd¡ó//q/o
¢ópµdko: Hepar Sulphur.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 168
» To d¬óo¡qµd o¡o ôóv¡i odç ôsv sivdi s¬oôuvo, d//ó ¬pé¬si
vd ¬spiopio¡si; Y¬óp¿si /úoq. Kd¡ó//q/o ¢ópµdko: Silica.
» Nio0s¡s ¡o ôóv¡i odç vd Š¿¡u¬ósi‹, ôq/dôq dio0óvso¡s évdv
Š¬d/µikó ¬óvo‹, ó¬oç ovoµóçs¡di o¡qv id¡pikq; M¬opsi¡s vd
d¬d//dysi¡s d¬ó du¡óv. Kd¡ó//q/o ¢ópµdko: Belladona.
Aç0rç - Aç0mörìç otoµotítìörç
Hpóksi¡di yid ¡iç yvoo¡éç µikpéç Š¬/qyéç‹ ¬ou µyóçs¡s o¡o
o¡óµd odç soo¡spikó kdi odç svo¿/oúv év¡ovd, iôidi¡spd ó¡dv
¡po¡s q ¬ivs¡s kó¡i Çivó q d/µupó. Avó/oyd µs ¡qv di¡id kdi ¡q
µop¢q ¡ouç, ¬po¡sivs¡di kdi q kd¡ó//q/q dyoyq. Kd¡ó//q/d
¢ópµdkd: Mercury Solubilis, Natrum Muriaticum, Borax.
•póvìo OuKítìöo : šooç vd o¢si/s¡di os kó¬oio ó//o
¬d0o/oyikó ¬póµ/qµd, ó¬oç µid opµovikq ôid¡dpd¿q, q o¬oid
0d ¬pé¬si vd d¬okd¡do¡d0si oo¡s vd o¡dµd¡qosi kdi q ou/i¡iôd.
Kd¡ó//q/o ¢ópµdko: Avó/oyd µs ¡qv ¬spi¬¡ooq.
OúKo nou µotmvouv : Eóv odç ouµµdivsi ou¿vó, iooç s¬siôq
¡d ôóv¡id odç o¿qµd¡içouv ¬o/ú súko/d ¬é¡pd, sk¡óç d¬ó ¡ov
kd0dpioµó o¡o id¡psio, ¡iç siôikéç oôov¡ó¬do¡sç kdi ¡d
o¡oµd¡ikó ôid/úµd¡d, µ¬opsi¡s vd ¿pqoiµo¬oiqos¡s kdi kó¡i
ó//o.
Kd¡ó//q/o ¢ópµdko: Phosphorus.
Tpnqç : Oi dv¡idio0q¡ikéç ¬/qyéç ¬ou µyóçs¡s o¡d ¿si/q odç
é¬si¡d d¬ó µid dppoo¡id, ó¡dv é¿s¡s ¬o/ú óy¿oç q ó¡dv
Š¬é¢¡si‹ q óµuvd ¡ou opydvioµoú odç, µ¬opoúv vd ¢úyouv µs
¡d siôikó ¢dpµdksu¡ikó oksuóoµd¡d ¬ou 0d µpsi¡s o¡qv dyopó,
d//ó kdi µs oµoio¬d0q¡ikó.
Kd¡ó//q/o ¢ópµdko: Natrum Muriaticum.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 169
Trpqöóvo : M¬opsi¡s vd ¬spiopios¡s ¡q o¡dôidkq kd¡do¡po¢q
¡ov ôov¡iov odç d¬ó ¡q µdk¡qpiôidkq ¬/ókd kdi ¡d oók¿dpd
¬ou ¬spié¿ov¡di o¡iç ¡po¢éç.
Kd¡ó//q/o ¢ópµdko: Calcarea Carponenica.
Ìnfo
H ôooo/oyid ¡ov ¢dpµókov kdi q ôiópksid ¡qç 0spd¬sidç
opiçov¡di kd¡ó ¬spi¬¡ooq d¬ó ¡ov oµoio¬d0q¡ikó yid¡pó os
ouvspydoid µs ¡ov oôov¡id¡pó odç kdi sÇdp¡ov¡di d¬ó ¡o ¬óoo
d¬/ó q oúv0s¡o sivdi ¡o ¬póµ/qµó odç. Eóv o oôov¡id¡póç odç
é¿si do¿o/q0si µs ¡qv oµoio¬d0q¡ikq, 0d yvopiçsi ¬oç vd
dv¡iµs¡o¬iosi ¡o ¬póµ/qµó odç ¿opiç ¡q µoq0sid ó//ou
oµoio¬d0q¡ikoú yid¡poú. Fid s/d¢péç ¬spi¬¡oosiç, q s/ó¿io¡q
ôóoq sivdi 1-2 kdpdµé/sç q ¿ó¬id kd0qµspivó. Fid ¡iç ¬io
ooµdpéç, µ¬opsi vd duÇq0si q ôóoq kdi vd yivsi ouvôudoµóç µs
ó//d oµoio¬d0q¡ikó ¢ópµdkd.
„okiµóo¡s ¡d di0épid é/did...
Kdkooµid o¡óµd¡oç : ‡psokóps¡s ¡qv dvd¬voq odç kóvov¡dç
Šydpyópsç‹ ¡psiç ¢opéç ¡q µépd q ó¬o¡s vio0s¡s dvóykq µs ¡d
¬dpdkó¡o ôúo ôid/úµd¡d, ¬ou é¿ouv dv¡iµikpoµidkq ôpóoq kdi
su¿ópio¡o ópoµd.
1o ôió/uµd
» 1 ¬o¡qpi vspó Ÿ 1 kou¡d/ió µó¡kd
» 6 o¡dyóvsç di0épio é/dio ¬spydµóv¡o
» 2 o¡dyóvsç di0épio é/dio µúpo
2o ôió/uµd
» 1 ¬o¡qpi vspó
» 2 o¡dyóvsç di0épio é/dio µév¡dç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 170
» 2 o¡dyóvsç di0épio é/dio ¬spydµóv¡o
» 1 o¡dyóvd di0épio é/dio µúpo
Hovóôov¡oç : Eµµd¬¡io¡s ¡qv ókpq µidç µ¬d¡ové¡dç os
ydpi¢d/é/dio kdi kóv¡s µid µikpq s¬ó/siµq o¡o ¬ovsµévo odç
ôóv¡i q µó/¡s os µioó ¬o¡qpi ¿/idpó vspó 5-6 o¡dyóvsç di0épio
é/dio ydpi¢d/o kdi kóv¡s ¬/úosiç.
A¢0sç : Kóv¡s ¬/úosiç 3 ¢opéç ¡q µépd -q ou¿vó¡spd, dv ôsv
µ/é¬s¡s µs/¡iooq-µs ¡o ¬dpdkó¡o ôió/uµd:
» 1 ¬o¡qpi vspó
» 4 o¡dyóvsç di0épio é/dio ¬spydµóv¡o (s¬ou/o¡ikó)
» 4 o¡dyóvsç di0épio é/dio /sµóv¡d
» 1 o¡dyóvd di0épio é/dio µév¡d (dv¡ioq¬¡ikó, s¬ou/o¡ikó)
Ou/i¡iôd, µó¡oµd oú/ov : Kóv¡s Šµ¬oukoµd¡d‹ µs évd ôió/uµd
¬ou ¬spié¿si di0épid é/did µs dv¡ioq¬¡ikéç, s¬ou/o¡ikéç kdi
dvd¬/do¡ikéç iôió¡q¡sç.
» 1 ¬o¡qpi ¿/idpó vspó
» 1 kou¡d/óki µ¬póv¡i
» 2 o¡dyóvsç di0épio é/dio µúpo
» 1 o¡dyóvd di0épio é/dio ¡pidv¡ó¢u//o
» 1 o¡dyóvd di0épio é/dio ku¬dpiooi
Ep¬qç : M¬opsi¡s vd ¢¡ióÇs¡s µóvoi odç ôúo kpéµsç, ¡iç o¬oisç
0d s¢dpµóçs¡s ¡o¬ikó 2-3 ¢opéç ¡q µépd.
1q kpéµd
» 1 kpéµd µóoqç
» 1 o¡dyóvd di0épio é/dio ¬spydµóv¡o
2q kpéµd
‚ » 30 ml dµuyôd/é/dio
» 10 yp. óo¬po kspi µé/ioodç
» 10 o¡dyóvsç /óôi ¿o¿óµ¬d
» 1 dµ¬oú/d µi¡dµivq E
» 7 o¡dyóvsç di0épio é/dio tea tree
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 171
» 3 o¡dyóvsç di0épio é/dio µúpo
Kokooµío otóµotoç : Av o¢si/s¡di os ¬poµ/qµd¡d ôov¡iov, 0d
µoq0qoouv oi kd0qµspivéç ¬/úosiç µs ôió/uµd d¬ó d¢éµqµd
µúpou kdi µév¡dç q d¬ó ydpi¢d/o, y/ukóvioo kdi µópd0o. Av q
kdkooµid ouvôés¡di µs ¡o o¡oµó¿i, ôokiµóo¡s ¬/úosiç µs
d¢éµqµd d¬ó µópd0o, ôuóoµo kdi µd€v¡dvó q µs/iooó¿op¡o kdi
kókkivq ¢¡s/ió.
Πovóöovtoç : A¬o¡s/soµd¡ikó sivdi ¡d Šµ¬oukoµd¡d‹ µs
d¢éµqµd µúpou kdi ydpi¢d/ou q ¡o µúpo os µop¢q okóvqç
¬óvo o¡o ¬ovsµévo ôóv¡i.
Aç0rç : Fid ¡qv ¡d¿ú¡spq s¬oú/ooq ¡ouç 0d µoq0qoouv oi
¬/úosiç µs d¢éµqµd kd/év¡ou/dç kdi µúpou. Evd//dk¡ikó,
¬ivs¡s 2-3 ¢opéç ¡q µépd éy¿uµd d¬ó vspoµo/ó¿d kdi ¢¡s/ió,
¬ou 0d ¬spiopiosi ¡o ¬póµ/qµd.
OuKítìöo, µó¡oµd oú/ov : H/úosiç µs d¢éµqµd d¬ó
¢dokóµq/o kdi ¿dµoµq/i 0d s¬ou/ooouv kdi 0d ôuvdµooouv
¡d oú/d odç, ó¬oç kdi ¡o µdoóç o¡qv iôid ¬spio¿q µs okóvq
µúpou, ¬ou é¿si kdi dv¡ioq¬¡ikéç iôió¡q¡sç. Av ¡d oú/d odç
µd¡ovouv, ôokiµóo¡s ¬/úosiç µs d¢éµqµd d¬ó µupikq q
Çdv0óÇu/o, q ¡o µsiyµd ¡ouç. Av q ou/i¡iôd o¢si/s¡di os kó¬oio
µikpóµio, ¬ivs¡s 3 ¢opéç ¡q µépd µioó ¬o¡qpi vspó µs 30
o¡dyóvsç µóµµd s¿ivóksidç. Evd//dk¡ikó, µ¬opsi¡s vd ¬ivs¡s 3
¢opéç ¡q µépd évd d¢éµqµd ¬ou 0d ¢¡ióÇs¡s µpóçov¡dç yid 7
/s¬¡ó os évd µ¬piki vspó 1 kou¡d/óki piçd s¿ivóksidç.
Trpqöóvo : M¬opsi¡s vd ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¡pid ôid¢ops¡ikó
d¢sµqµd¡d yid µ¬oukoµd¡d. A¬ó µúpo q 0oúyid, ¬ou é¿ouv
dv¡iµikpoµidkq ôpóoq, q d¬ó oúµ¢u¡o, ¬ou 0pé¢si oú/d kdi
ôóv¡id. Euspys¡ikó sivdi kdi ¡o µdoóç µs okóvq µúpou.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 172
Tpnqç : Kóv¡s koµ¬péosç o¡qv ¬spio¿q µs d¢éµqµd,
¿pqoiµo¬oiov¡dç évd d¬ó ¡d µó¡dvd µúpo, kd/év¡ou/d,
µs/iooó¿op¡o, ¬ou é¿ouv dv¡ioq¬¡ikéç kdi kd¡suvdo¡ikéç
iôió¡q¡sç. Fid vd ¡ovoos¡s ¡o dvooo¬oiq¡ikó odç oúo¡qµd,
¬ivs¡s 2-3 ¢opéç ¡q µépd d¢éµqµd d¬ó évd µó¡dvo ¬ou
ovoµóçs¡di lapacho (/d¬ó¡oo) kdi ¢ús¡di o¡ov Aµdçóvio.
M¬opsi¡s vd ¡o µpsi¡s s¬ioqç kdi o¡d oµoio¬d0q¡ikó ¢dpµdksid,
os µop¢q ¿d¬iov.
Açígqµo : Bpóçs¡s yid 5-10 /s¬¡ó os évd µ¬piki évd ¢/i¡çóvi
vspó µs ¡o kd¡ó//q/o µó¡dvo q µsiyµd µo¡óvov (ó¿i ¬óvo d¬ó
¡pid ôid¢ops¡ikó) kdi ooupovs¡s. Zuvq0qç ôóoq yid ¡o kó0s
µó¡dvo: 1 ¬péçd.
Ty¿uµo: Zs évd ¢/i¡çóvi µpdo¡ó vspó, ¬poo0é¡s¡s ¡d µó¡dvd
¬ou é¿s¡s s¬i/éÇsi. Td d¢qvs¡s o¡o vspó 5-10 /s¬¡ó kdi
ooupovs¡s. Zuvq0qç ôóoq yid ¡o kó0s µó¡dvo: 1 ¬péçd.
Αvtìµrtmní(rtoì q unrptooq
Hpóksi¡di µó//ov yid µid d¬ó ¡iç Šs¬iôqµisç‹ ¡qç s¬o¿qç µdç,
d¢oú q uµq/q dp¡qpidkq ¬isoq d¬do¿o/si ¬spi¬ou 1 o¡ouç 10
odpdv¡ópqôsç, svo óoo µsyd/ovouv oi q/ikisç ¢¡óvsi vd
d¬o¡s/si ¬póµ/qµd yid ¡qv ¬/siovó¡q¡d ¡ov dv0po¬ov. Ek¡óç
d¬ó ¡d Šk/doikó‹ ¢ópµdkd, u¬óp¿ouv svd//dk¡ikéç 0spd¬sisç
¬ou µ¬opoúv vd d¬oôsi¿¡oúv sÇdips¡ikó µoq0q¡ikéç ¡óoo yid
¡qv ¬pó/qµq ¡qç sykd¡óo¡doqç ¡ou ¬poµ/qµd¡oç ¡qç
u¬ép¡doqç, ó¡dv du¡ó µpioks¡di os dp¿ikó o¡óôio, óoo kdi yid
¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ou, os ouvôudoµó µs ¡q ¢dpµdksu¡ikq
dyoyq.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 173
Av vio0s¡s ó¡i é¿s¡s éÇdµq o¡o ks¢ó/i, kpúd ókpd kdi dio0qµd
¬d/µov ¬ou s¬iksv¡povs¡di o¡o ks¢ó/i odç, µ¬opsi¡s vd
¬óps¡s Belladona.
- Av vio0s¡s µid ysvikó¡spq ouµ¢ópqoq, dio0qoq ó¡i ¬viyso¡s,
éÇdµq, d//ó ó¿i dio0qµd ¬d/µov, ¡ó¡s ¡o ¢ópµdko ¬ou odç
¡dipióçsi sivdi q Lachesis.
- Av ¡o ¿dpdk¡qpio¡ikó ¡qç kpioqç sivdi évd ¬o/ú év¡ovo
dio0qµd ¬d/µov ¬ou sv¡o¬içs¡di os o/ók/qpo ¡o ooµd odç kdi
ó¿i µóvo o¡o ks¢ó/i odç, ¡ó¡s o oµoio¬d0q¡ikóç ¬i0dvoç 0d
odç ¬po¡sivsi ¡o Glonoinum. Oi ôóosiç ¡ov oµoio¬d0q¡ikov
¢dpµókov 0d kd0opio¡oúv d¬ó ¡ov oµoio¬d0q¡ikó odç
dvó/oyd µs ¡qv q/ikid, ¡o µéys0oç ¡ou ¬poµ/qµd¡oç, ¡q
ysvikó¡spq kd¡óo¡doq ¡qç uysidç odç k/¬. Evôsik¡ikó
dvd¢épouµs ó¡i 0d µ¬opoúodv vd sivdi 30 q 200 CH.
- Bó/¡s os évdv dpoµd¡ikó /ú¿vo di0épid é/did, oo¡s vd
¡d sio¬vés¡s o¡o ¿opo odç. Mid kd/q s¬i/oyq yid ¡qv
qµépd, ó¡dv spyóçso¡s kdi 0é/s¡s -sk¡óç d¬ó ¡o vd
kpd¡ó¡s ¡qv ¬isoq odç ¿dµq/ó- vd é¿s¡s os sypqyopoq
¡o µud/ó odç, sivdi ¡o di0épio é/dio /sµovioú (2
o¡dyóvsç os vspó kó0s ¢opó ¬ou sÇd¡µiçs¡di). •oo yid
¡q vú¿¡d, µ¬opsi¡s vd ¿pqoiµo¬oisi¡s di0épio é/dio
/sµóv¡dç, q o¬oid ôpd kdi qpsµio¡ikó kdi 0d odç µoq0ósi
vd koiµóo¡s suko/ó¡spd.
- Td µó¡dvd
- •¬oç sivdi yvoo¡ó, ¡d µó¡dvd ¿pqoiµo¬oioúv¡di d¬ó
¡qv dp¿dió¡q¡d kdi d¬oôsikvúov¡di ¡iç ¬spiooó¡spsç
¢opéç iôidi¡spd d¬o¡s/soµd¡ikó. Fid ¡qv u¬ép¡doq, q
¬pó¡doq ¡ov siôikov sivdi vd ¢¡ióÇs¡s éy¿uµd d¬ó
ouykskpiµévd µó¡dvd kdi vd ¬ivs¡s 2 ¢/i¡çóvid ¡qv qµépd
(¬poi-µpóôu), s¬i/éyov¡dç ¡o µó¡dvo ¬ou ¬po¡iµó¡s, q
vd ¡o ¬dipvs¡s os µóµµd 3 ¢opéç ¡qv qµépd d¬ó 30
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 174
o¡dyóvsç ¡q ¢opó. Hpooo¿q: Av ¬dipvs¡s ¬dpó//q/d
kdi dv¡iu¬sp¡doikó ¢ópµdkd, ôsv 0d ¬pé¬si vd ¬dipvs¡s
¡d µó¡dvd du¡ó ¬spiooó¡spsç d¬ó µid ¢opó ¡qv qµépd.
M¬opsi¡s, /oi¬óv, vd s¬i/éÇs¡s dvóµsod os:
Kpó¡diyo Oi kdp¬oi kdi ¡d ¢ú//d ¡ou (os µop¢q
sy¿úµd¡oç) µoq0oúv o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç u¬ép¡doqç
kdi ¡qç ¡d¿u¬d/µidç kdi ôpouv kdpôio¡ovo¡ikó.
I{ó (ykì) Td Çspó ¢ú//d kdi ¡d k/dôókid ¡ou (ó¿i oi
kdp¬oi) os µop¢q sy¿úµd¡oç pi¿vouv ¡qv ¬isoq,
¿d/dpovouv ¡o vsupikó oúo¡qµd kdi µoq0oúv kd¡ó ¡qç
dp¡qpiook/qpuvoqç.
-
EKìó Td ¢ú//d ¡qç (Çspó kdi ¡piµµévd) yivov¡di éy¿uµd,
d//ó s¬siôq ¡o pó¢qµd du¡ó sivdi ¬o/ú Šôuvd¡ó‹ kdi
¬ikpó (µ¬opsi¡s vd ¬poo0éos¡s /iyo µé/i), ôsv 0d ¬pé¬si
vd ¿pqoiµo¬oisi¡s ¬spiooó¡spo d¬ó µioó kou¡d/óki ¡ou
y/ukoú yid kó0s ¢/i¡çóvi ¬ou 0d ¢¡ió¿vs¡s. Hpooo¿q:
„sv ¿pqoiµo¬oisi¡di os µóµµd.
-
ΠoKúkoµno (e•„i•et„m) Td ¢ú//d ¡ou ¢u¡oú du¡oú
¢¡ió¿vouv os éy¿uµd évd ¬o/ú ôioupq¡ikó pó¢qµd
(¬pooéÇ¡s vd µq ¿pqoiµo¬oiqos¡s ¬spiooó¡spo d¬ó 1
kou¡d/óki ¡ou y/ukoú µó¡dvo yid kó0s ¢/i¡çóvi
po¢qµd¡oç).
-
- Mid ó//q svd//dk¡ikq /úoq sivdi vd ¢¡ióÇs¡s évd
pó¢qµd (éy¿uµd) ¬ou vd ¬spié¿si os iod µépq kpó¡diyo,
¬o/úkoµ¬o kdi ¡i/io q µs/iooó¿op¡o (µioó kou¡d/óki ¡ou
y/ukoú d¬ó ¡o kd0évd yid évd ¢/i¡çóvi vspó) kdi vd ¡o
¬ivs¡s kdi du¡ó 2 ¢opéç ¡qv qµépd.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 175
ŒTo éy¿uµd sivdi µé0oôoç ¬dpdoksuqç ¬ou svôsikvu¡di
yid ¢ú//d, óv0q, ¬é¡d/d kdi ó¿i yid piçsç. Bpóçs¡s ¡o
vspó, ¡o kd¡sµóçs¡s d¬ó ¡q ¢o¡ió kdi ¬poo0é¡s¡s ¡o
µó¡dvo, ¡o d¢qvs¡s é¡oi yid 15 /s¬¡ó, ¡o ooupovs¡s kdi
¡o ¬ivs¡s ¡qv iôid µépd, yid¡i d//ioç ¿óvsi ¡iç iôió¡q¡éç
¡ou. Fid kó0s ¢/i¡çóvi vspoú ¿psióçs¡di vd µó/s¡s 2
kou¡d/ókid ¡ou y/ukoú µó¡dvo.
Πoìrç tpoçíç þoq0oúv vo µrìm0rí q níroq
- Y¬óp¿ouv ouykskpiµévsç ¡po¢éç ¬ou ¬spié¿ouv ouoisç
oi o¬oisç, µéoo ¬spi¬/okov kdi óyvoo¡ov ouvq0oç
µq¿dvioµov, µoq0oúv o¡q µsiooq ¡qç dp¡qpidkqç
¬isoqç. Au¡éç sivdi
- To okópöo Hspié¿si µid ouoid, ¡qv d/ioivq, q o¬oid ôpd
o¡o svôo0q/io ¡ou dyysiou sÇoµd/úvov¡dç ¡q /si¡oupyid
¡ou. Fid vd ôsi¡s d¬o¡s/éoµd¡d, 0d ¬pé¬si vd
kd¡dvd/ovs¡s kd0qµspivó µsyó/sç ¬ooó¡q¡sç okópôou
(6 µs 8 oks/iôsç). M¬opsi¡s vd ¡o ¡po¡s oµó q
µdysipsµévo, vd ¡o µóçs¡s o¡o vspó d¬ó ¡o µpóôu kdi ¡o
¬poi vd ¬ivs¡s ¡o vspó du¡ó (d¢oú ¡o é¿s¡s ooupoosi) q
vd ¬dipvs¡s ôiokid okópôou, ¬ou ¬o/oúv¡di o¡d
¢dpµdksid.
-
To kó/io Od ¬pé¬si vd ¡po¡s kd0qµspivó ¡po¢éç ¬ou ¡o
¬spié¿ouv, ó¬oç ¢poú¡d (¬.¿. kopnoú(ì, nrnóvì,
noptokóKìo, µnovóvrç, krpóoìo, µoúoµouKo, poöókìvo,
þrpíkoko), Ko¿ovìkó koì µupmöìkó (n.¿. kópöoµo, póko,
oíKìvo, µoïvtovó), notótrç, pú(ì, (uµopìkó koì óonpìo.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 176
H µi¡dµivq C …oq0ó o¡qv kd/ú¡spq /si¡oupyid ¡ou
svôo0q/iou, o¬ó¡s kdi o¡q pú0µioq ¡qç dp¡qpidkqç ¬isoqç.
E¬oµévoç, q ¬op¡okd/óôd, dv¡i0s¡d µs óod iooç é¿s¡s
dkoúosi, ôsv dvsµóçsi ¡qv ¬isoq, d//ó µó//ov ¡q pi¿vsi q,
dkóµd kd/ú¡spd, ¡qv sÇoµd/úvsi
Ooþírç.
Av çd/içso¡s ó¡dv µpiokso¡s os µsyó/o úµoç, vio0s¡s ôuo¢opid
dvóµsod o¡o ¬/q0oç q ¬/évso¡s µs µdvid yid vd ôioÇs¡s ¡d...
¬dv¡d¿oú ¬dpóv¡d µikpóµid, ¡ó¡s µó//ov dvqks¡s o¡qv
¬/siovó¡q¡d ¡ov dv0po¬ov ¬ou ¡d/di¬opoúv¡di, /iyó¡spo q
¬spiooó¡spo, d¬ó ¢oµisç. Ek¡óç d¬ó ¡q yvooidkq-
ouµ¬spi¢opikq µu¿o0spd¬sid, ¬ou ¢épvsi ¡ov do0svq o¡dôidkó
kdi ¬pooôsu¡ikó dv¡iµé¡o¬o µs ¡o dv¡iksiµsvo ¡ou ¢óµou ¡ou,
oo¡s vd ¡ov µoq0qosi vd ¡o Çs¬spóosi, kdi ¬ou sivdi q ¬io
svôsôsiyµévq µé0oôoç o¡iç ¬io ooµdpéç ¬spi¬¡oosiç ¢oµiov,
µ¬opsi¡s vd dv¡iµs¡o¬ios¡s ¡ov Šs¿0pó‹ ¬ou odç ôuo¿spdivsi
¡qv kd0qµspivó¡q¡d kdi µs ó//sç, svd//dk¡ikéç µs0óôouç.
H ¢oµid oç oúµ¬¡oµd
Evdç ysvikóç kdvóvdç ¬ou 0d ¬pé¬si vd é¿s¡s ¬óv¡d u¬óµq
odç óoov d¢opó ¡iç svd//dk¡ikéç kdi ouµ¬/qpoµd¡ikéç
0spd¬sisç sivdi ó¡i ôsv o¡o¿súouv óµsod o¡qv kd¡d¬o/éµqoq
¡qç ¢oµidç, d//ó o¡q ysvikó¡spq u¬oo¡qpiÇq ¡ou opydvioµoú.
Od µ¬opoúodµs vd ¬oúµs ó¡i µ/é¬ouv ¡q ¢oµid oç ¡o
Šoúµ¬¡oµd‹ µidç ôid¡dpd¿qç o¡q /si¡oupyid ¡ou opydvioµoú.
Z¡ó¿oç ¡ouç sivdi, /oi¬óv, vd s¬dvd¢épouv ¡qv iooppo¬id yid
vd µ¬opéosi o iôioç o opydvioµóç vd ôiop0oosi ¡d ¬poµ/qµd¡d
¬ou ¬pokú¬¡ouv. Zdç ¬dpouoióçouµs opioµévsç d¬ó ¡iç ¬io
svôsôsiyµévsç µs0óôouç yid vd dv¡iµs¡o¬ios¡s svd//dk¡ikó ¡o
¬póµ/qµd.
Oi ¢oµisç ôsv sivdi µóvsç ¡ouç
Oi ¢oµisç dvqkouv o¡iç vsupoosiç kdi ouvq0oç ôsv
sµ¢dviçov¡di µóvsç ¡ouç, d//ó ouvoôsúov¡di d¬ó óy¿oç q kdi
kd¡ó0/iµq. Xdpdk¡qpiçov¡di d¬ó ôid¢ops¡ikó s¬i¬sôd év¡doqç.
E¡oi, µid ¢oµid µ¬opsi vd sivdi d¬/oç svo¿/q¡ikq (ŠAvqou¿o
ó¡dv µ¬divo os dspo¬/óvo kdi ¡qv opd ¡qç ¬¡qoqç é¿o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 177
¡d¿u¬d/µid kdi óy¿oç‹), svôé¿s¡di óµoç vd d¬oôsi¿¡si kdi
¬pdyµd¡ikq ¡po¿o¬éôq yid ¡q çoq µdç (Š„sv µ¬opo vd
¡dÇiôéµo µs dspo¬/óvo, ó,¡i s¬i¬¡oosiç ki dv é¿si du¡ó o¡qv
¬pooo¬ikq q s¬dyys/µd¡ikq µou çoq‹).
E¬si¡d d¬ó ook: Av óµoç µid ¢oµid dvd¬¡ú¿0qks úo¡spd d¬ó
ook q µid ouykskpiµévq ¡pduµd¡ikq sµ¬sipid, o yid¡póç µ¬opsi
vd odç ¿opqyqosi aconitum. E¬si¡d d¬ó d¬o/sid : Z¡qv
¬spi¬¡ooq ¬ou q ¢oµid é¿si ¬pok/q0si d¬ó µid oÇsid
ouvdio0qµd¡ikq kd¡óo¡doq, ó¬oç úo¡spd d¬ó évd ¿opioµó q
¡o 0óvd¡o svóç dyd¬qµévou ¬pooo¬ou, o yid¡póç 0d odç
¿opqyqosi ignatia.
Evd oµoio¬d0q¡ikó ¢ópµdko µ¬opsi vd ouvôudo¡si µs évd
k/doikó, ó¬oç yid ¬dpóôsiyµd µs évd dy¿o/u¡ikó, ¬óv¡d os
ouvspydoid µs ¡ov µu¿id¡po kdi µóvo o¡qv ¬spi¬¡ooq ¬ou o
¡s/su¡dioç ¡o kpivsi dvdykdio.
„iópksid 0spd¬sidç : Fsvikóç kdvóvdç o¡iç svd//dk¡ikéç
0spd¬sisç sivdi ó¡i ¡o d¬o¡é/soµd ôsv µ¬opsi vd sivdi óµsoo. To
iôio io¿úsi kdi yid ¡qv oµoio¬d0q¡ikq. Z¡qv ¬spi¬¡ooq ¡qç
¢oµidç, q 0spd¬sid svôé¿s¡di vd ôidpkéosi d¬ó µspikoúç µqvsç
-os kó¬oisç ¬spi¬¡oosiç évdç µs ôúo µqvsç sivdi dpks¡oi- µé¿pi
kdi ¿póvid.
E¬si¡d d¬ó ook : Av yvopiçs¡s ó¡i µid ¢oµid ¬ou odç
¡d/di¬opsi dvd¬¡ú¿0qks úo¡spd d¬ó évd ¡pduµd¡ikó ysyovóç,
¿pqoiµo¬oiqo¡s star of Bethlehem.
O ¡póµoç : Zs ¬spi¬¡ooq ¬ou q Šdv¡i¬dpó0soq‹ µs ¡o
dv¡iksiµsvo ¡qç ¢oµidç odç (dpó¿vsç, úµq k/¬.) Çs¬spvó ¡qv
d¬/q dvqou¿id kdi odç ¬pokd/si ¬pdyµd¡ikó ¡póµo, ¡ó¡s
¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oiqos¡s rock rose.
Oi kpiosiç ¬dvikoú : Av q év¡doq µs ¡qv o¬oid skôq/ovs¡di q
¢oµid odç sivdi ¡óoo µsyó/q ¬ou odç ¬pokd/si kpiosiç ¬dvikoú,
¿pqoiµo¬oiqo¡s cherry plum.
Av ¿psióçso¡s s¬siyóv¡oç µoq0sid : To Rescue remedy, évdç
ouvôudoµóç dv0o€dµó¡ov, sivdi iôidi¡spd ôqµo¢i/éç kdi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 178
ôidôsôoµévo, kd0oç ¿opqysi¡di os s¬siyouosç kd¡do¡óosiç (dv,
yid ¬dpóôsiyµd, k/sio¡si¡s o¡o dodvoép, o¡o o¬oio µ¬divs¡s
oú¡oç q ó//oç µs ôuoko/id).
Td dv0o€óµd¡d Auo¡pd/idç
•¬oç kdi ¡d dv0o€óµd¡d M¬d¿, é¡oi kdi ¬o//ó duo¡pd/idvó
dv0o€óµd¡d svôsikvuv¡di yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¢oµiov. Kd0évd
dv¡io¡oi¿si os ouykskpiµévq ¢oµid. Evôsik¡ikó, odç dvd¢épouµs:
ž Fid ¿póvisç ¢oµisç, ¿pqoiµo¬oiqo¡s Dog Rose.
ž Fid ¡o ¢óµo d¬évdv¡i o¡o 0óvd¡o, ¿pqoiµo¬oiqo¡s Bush Ìris.
ž Fid ¡qv dyopd¢oµid, ouvôuóo¡s Grey Spider Flower kdi
Flannel Flower.
ž Fid ¡q ¢oµid ¡qç dppoo¡idç, ¿pqoiµo¬oiqo¡s Dog Rose q
Peach Flower Tee Tree.
ž Fid ¡q ¢oµid o¡q 0éd ¡ou diµd¡oç, ¿pqoiµo¬oiqo¡s Green
Spider Orchid.
ž Fid ¡iç kpiosiç ¬dvikoú, ¿pqoiµo¬oiqo¡s Dog Rose of the Wild
Forces.
Πmç vo ¿pqoìµonoìqortr to ov0oïóµoto
Td dv0o€óµd¡d sivdi sv¡s/oç dkivôuvd, yi› du¡ó s¬i¡pé¬s¡di vd
¿opqyoúv¡di dkóµq kdi os µopó. Evdç µéooç ópoç ¿pqoqç sivdi
2-3 µqvsç, d//ó µ¬opsi kdvsiç vd ¡d ¬dipvsi yid óoo kdipó
voµiçsi ó¡i ¡d ¿psióçs¡di. M¬opsi¡s vd ¬dipvs¡s 4 o¡dyóvsç ¡o
¬poi kdi 4 ¡o µpóôu q -dv ¡o ¬póµ/qµd ¬ou dv¡iµs¡o¬içs¡s
sivdi /iyó¡spo év¡ovo- 2 ¡o ¬poi kdi 2 ¡o µpóôu, kd¡su0sidv o¡q
y/oood q ôid/uµévsç o¡o vspó. M¬opsi¡s vd dvdµsiÇs¡s
¬spiooó¡spd ¡ou svóç dv0o€óµd¡d, ó¿i óµoç ¬spiooó¡spd d¬ó
4-5. M¬opsi¡s vd çq¡qos¡s vd odç ¢¡ióÇouv ¡o µsiyµd o¡o
¢dpµdksio, dv óµoç 0é/s¡s vd ¡d dvdµsiÇs¡s µóvoi odç,
ôid/úo¡s 8 o¡dyóvsç d¬ó ¡o kd0évd os évd d¬oo¡sipoµévo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 179
µ¬oukó/i ¬ou ¡o ysµiçs¡s µs d¬oo¡dyµévo vspó kdi ¬poo0é¡s¡s
évd kou¡d/óki brandy.
ΑnoKKoyrítr onó to þopío µítoKKo
Η öìotpoçq µnoprí vo ouµþóKrì onoçooìotìkó otqv
óµþKuvoq µìoç çoþíoç. Αnó opkrtíç ípruvrç í¿rì
öìonìotm0rí ótì q onoppóçqoq þopímv µrtóKKmv onó tov
opyovìoµó µnoprí vo oöqyqorì okóµq koì otqv gú¿moq.
Τo þopío µítoKKo þpíokovtoì oto µoúpo oçpoyíoµoto, or
opìoµívo gópìo (uöpópyupoç koì otìç öúo nrpìntmorìç)
koì oto toìyópo (kóöµìo),
Opìoµívoì rìöìkoí unootqpí(ouv ótì koµío 0rponrío örv
µnoprí vo í¿rì npoyµotìkó onotrKíoµoto ov npmto örv
onoKKoyrí o opyovìoµóç onó to þopío µítoKKo.
Η öìóyvmoq yívrtoì µr µìo onKq oìµotoKoyìkq r{ítooq koì
otq ouví¿rìo o oo0rvqç okoKou0rí µìo ìoopponqµívq
öìotpoçq koì {rkìvó 0rponrío µr þìtoµívrç, ì¿vootoì¿río,
oµìvo{ío kKn.,
nou í¿ouv tqv ìöìótqto vo «onoonoúv» to þopío µítoKKo
onó tov opyovìoµó.
Zτη συνsχεια ¢ίλοι μου σας παρουσιάço μια αλ¢αþητικq
ταçινόμηση τoν σημαντικότερoν ¢υτoν με ιαματικsς ικανότητες
όπoς αυτά τα χρησημοποιοúσαν από τις μsρες του Ασκλκηπιοú.
Asγεται δε ότι μερικά από αυτά δεν δημιουργq0ηκαν στο
περιþάλλον του πλανqτη γη αλλά τα μετευ¢úτευσαν οι ΕA από
άλλους πλανqτες λόγo τoν ιαματικών τους ικανοτqτoν þoστε να
διατηρqσουν την ευεçία τους μsχρι την επιστρο¢q τους στο
Zείριο. Oπoς και να sχει σας τα ταçινομώ κάτo0ι
- A -
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 180
Αγγελικη ματσακια
Αρχαγγελικη ριçες
Αγριαδα ριçες
Αγριμονιο
Αγριμονιο τριμμενο
Αγριομηλια ¢λοιος
Αγριοκαστανια ¢λοιος
Αγριοκαστανια καρπός
Αλοη exctract πουδρα
Αλοη extract block
Αλ0αια ριçες
Αλυγαρια ματσα
Αμαμελις
Αμαραντος ματσακια
Αντρακλα α¢υδατoμενη
Aν0ος Kαννελας
Aν0ος Mοσχοκαρυδο
Ανι0ος ¢úλλα
Απηγανος ματσο
Αρκτοστα¢υλο ¢úλλα
Αγγιναρα ¢úλλα
Αρνικα άν0ος
Αρπαγο¢υτο ριçες
Αχλαδια καρπός αγριος
Αχλαδια ¢λοιος αγριος
Αχιλλαια
Αρτεμισια
Ασ¢ακα
Ž B Ž
Bαλεριανα ριçες
Bανιλλια ¢ρουτο
Bασιλικος άν0ος
Bασιλικος ¢úλλα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 181
Bατοριçα ενχoρια
Bατο¢úλλα ενχoρια
Bερονικα
Bερþενα ματσα
Bερμπασκο ¢úλλα
Bρυoνια ριçα
Ž Γ Ž
Fαιδουραγκα0ο άν0ος
Fαλιο ματσα
Fεντιανη ριçα
Fιοχιμπε ¢λοιος
Fκαλανγκα ριçα
Fκινγκο Mπιλομπα ¢úλλα
Fκουαρανα καρπός
Fλυκοριçα τριμμενη
Fλυκοριçα ριçες
Ž A Ž
Aα¢νη ¢úλλα
Aα¢νη καρπός
Aελ¢ινιο καρπός
Aενδρολιþανος ¢úλλα
Aυοσμος ¢úλλα
Aυοσμος τριμμενος
Aικταμος άν0ος ¢úλλα
Ž E Ž
Ελια ¢úλλα
Επιλοþιο ¢úλλα
Ερικη άν0ος
Εστραγκον ¢úλλα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 182
Εκουιçετο
Ευκαλυπτος ¢úλλα
Ευκαλυπτος ¢λοιος
Ευ¢ρανσια ¢úλλα
Ε¢εδρα ¢úλλα
Εχινατσια ριçες
Εχινατσια πουδρα
Ž O Ž
Θρουμπη άν0ος
Θυμαρι άν0ος
Ž Ι Ž
Iþισκος άν0ος
Iτια ¢λοιος
Iρις ριçα
Içος {γκυ}
Iπεροçο
Ž K Ž
Kαþα
Kαþα ριçες
Kαþα
Kαþα πουδρα
Kαλαμος Ακορος
Kαλαμποκιου μουστακια
Kαλεντουλα άν0ος
Kερασοουρες
Kαρυδιoν περιþληματα
Kεδροκουκουτσα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 183
Kεδροçυλο
Kερασια καρπός αγριος
Kαπµελα ¢úλλα
Kασσια ¢λοιος
Kινα ¢λοιος
Kισσος ¢úλλα
Kολα Kαρπός
Kουμαρια ¢úλλα
Kραταιγος ¢úλλα
Kραταιγος καρπός
Kρεμεçι
Kινοροδο καρπός
Kυπαρισομηλα
Kυπερος ματσα
Ž Λ Ž
Aαγοκοιμη0ια {Τευκριο}
Aαπα0ο ματσο
Aεþαντα ματσακια Α
Aεþαντα άν0ος Α
Aεþαντα άν0ος Εxtra
Aεþαντα ματσο Extra
Aευκα ¢λοιος
Aομπελια ¢úλλα
Aουπινα καρπός
Aουμινακια άν0ος
Aουιçα ¢úλλα
Aουιçα ¢úλλα ΑΑ'
Aυκισκος άν0ος
Ž M Ž
Mατε ¢úλλα
Mαντçουρανα άν0ος
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 184
Mαντçουρανα ματσα
Mαιντανος ¢úλλα
Mαρα0ος ματσα
Mαρουþιο ματσα
Mελισσοχορτο ¢úλλα
Mελιλοτος ¢úλλα
Mεντα ¢úλλα
Mολοχα άν0ος
Mπολντο ¢úλλα
Mπουραντçα ¢úλλα
Mυρτιλος ¢úλλα
Ž Ν Ž
Nταμιανα ¢úλλα
Nτιτçιταλις άν0ος
Ž Π Ž
Hαλιουρι καρπός
Hαναμας çυλο
Hαπαçoτο καρπός
Hαριεταρια ¢úλλα
Hασι¢λoρα άν0ος
Hευκος ¢λοιος
Hλανταγκο ματσα
Hεντασιτης ριçες
Hλατανου καρπός
Hολυκομπο ενχoριο
Hολυτριχι ¢úλλα
Hρασσο ¢úλλα
Hτελαια ¢λοιος
Ž P Ž
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 185
Pαþεντι ριçα
Pιγανη ματσα
Pιγανη τριμμενη Εçτρα ΑΑ'
Pιγανη τριμμενη ΑΑ'
Pιγανη τριμενη Α
Ž Σ Ž
Zανταλοçυλο
Zαλεπι ριçες
Zαλεπι τριμμενο
Zαλεπι 0αλασσης
Zαλσαπαριλα ριçες
Zαμπουκος άν0ος
Zαμπουκος καρπός
Zελινο ¢úλλα
Zιναμικη ¢úλλα
Zκορπιδοχορτο
Zπειραια ματσα
Zημυδα ¢úλλα
Zυμ¢ητο ριçες
Ž Τ Ž
Ταραçακο ¢úλλα
Ταραçακο ριçες
Τατουλα σποροι
Τευκριο άν0ος
Τριαντα¢υλλο άν0ος
Τριαντα¢υλλο τριμμενο
Τρι¢υλλι ¢úλλα
Τσινσενγκ ριçες
Τσινσενγκ ριçες Zιþηριας
Τηλιο άν0ος
Τουρετσι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 186
Τουσιλαγκο
Τριþολι
Τσαι þουνου
Τσουενι ριçες
Τσουενι κομενο
Τσουκνιδα ¢úλλα
Τσουκνιδα ριçες
Ž Y Ž
Yδραστις ριçες
Yοσκυαμος ¢úλλα
Yπερικο ματσα
Yσσoπος ματσακια
Ž O Ž
4ασκομηλο ματσακια
4λoμος καρπός
4λισκουνι ματσακια
4ουντες καλαμποκιου
4ουμαρια ¢úλλα
4ραçινος ¢úλλα
4úλλα Αιγυπτου
4υκια Ατλαντικου διαιτης
4υκια Ατλαντικου πουδρα
4υτολακα ¢úλλα
Ž X Ž
Xαμομηλι Roman
Xαμομηλι άν0ος
Xελιδoνιο ¢úλλα
Xρυσαν0εμο πουδρα
Xρυσοþεργα ματσα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 187
Xεννα καστανη
Xεννα κοκκινη
Xεννα μαυρη
Xεννα çαν0η
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 188
Γvmpí(ovtoç oì EΛ onó to o novóp¿oìo
¿póvìo ótì íooq oo0ívrìoç örv öúvotoì vo
rnìtru¿0rì µr tqv r{oçóvìoq tmv
ouµntmµotmv outqç, kotì trtoìo voµí(m kì
ívo µìkpó noìöí µnoprì vo to kotovoqorì,
yvmpì(oK Kóym tou ovmtotou yvmotìkoú
touç rnìníöou ótì oì þKóþrç tou ov0pmnívou
omµotoç µnopoúv vo 0rponrutoúv µóvo µr
tov rnovoouvtovìoµó tmv opyóvmv tou
omµotoç otq omotq touç ou¿vótqto
Orponrutìkó Bótovo
Αypìóöo: Ns¢pó, Hé¡psç,Ap0pi¡ikó
Α¿ìKKoío: Ko/i¡iôd,Nsupikéç Fdo¡po¬ó0sisç
Αgì0ìó: Kd¡ó ¡qç Hd¿uodpkidç kdi ¡ou ƒdk¿ópou
BoKrpìóvo: A•¬vid, Nsupoosiç
BooìKìkóç: Nsupikoi Hovoké¢d/oi, Aôúvd¡q
Mvqµq
BóKooµo: E/koç Z¡oµó¿ou, …po¿i¡iôd, …q¿dç
Γkívoryk: Av¡iyqpdv¡ikó, ¡ovo¡ikó, A¢poôioidkó
ΓKukóvìooç: „uo¬sµid, Hóvoi Z¡oµó¿ou, Aépid
ArvtpoKíþovo: Kd¡ó ¡qç Tpi¿ó¬¡ooqç
Aíktoµo: E¬ou/o¡ikó, Epo¡ikó, Tovo¡ikó
Aúooµoç: Xo/qo¡spivq, Hisoq
EukóKuntoç: Ao0µd, Fpi¬¬q, …q¿dç, …poy¿ikó
Ouµópì: Av¡iµs¡o¬içsi ¡pi¿ó¬¡ooq, ôisysp¡ikó
Λrþóvto: Hovoké¢d/oi, š/iyyoi, Hµikpdvisç
Λouï(o: Z¡oµó¿i, A•¬vid, „ioupq¡ikq, Oupikó
OÇú
Movt(oupóvo: Ay¿oç, Aú¬vid,¬ovoké¢d/oi
Mívto: ¢¡ió¿vsi Z¡oµó¿i µs¡ó d¬ó sµs¡ó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 189
MoKó¿o: „ioupq¡ikq, Adpuyyi¡iôd, …q¿dç
Πìkpó{uKo: Zdk¿dpoôidµq¡qç
Πìnrpópì(o: Y¬spkó¬ooq, A¢poôioidkq
Σìvoµìkq: (¢ú//d) „uokoi/ió¡q¡d
Τopo{óko: Zók¿dpo, µoq0ósi o¡o Zuko¡i
Τoóï Bouvoú: Av¡iµq¿ikó ¡ovo¡ikó
Τooukvíöo: Hé¡psç o¡q Xo/q, Ns¢pó,
psuµd¡ioµoi
OookóµqKo: Tovo¡ikó vsupikoú ouo¡qµd¡oç
OKoµoúpì (q tíKìo):„ioupq¡ikó, 0spµdv¡ikó
XoµoµqKì: Hpsµio¡ikó, E¬ou/o¡ikó,Xovsu¡ikó
Σonmvopìó: Kd¡ó ¡ou o¿qµd¡ioµoú ¿o/o/i0ov
MrKìooó¿opto: qpsµio¡ikó vsúpov
Αkopo Oprktìkó: Kd¡ó ¡qç Z¡oµd¿ikqç
Aôuvdµidç, Avdiµidç
ΑFFΕAIK1 PIZΑ Archangelica: αποχρεμπτικό για το þqχα,
þρογχίτιδα, πλευρίτιδα, ιδιαίτερα όταν συνοδεúονται από
πυρετό, κρυολόγημα q γρίππη. Aιεγείρει την όρεçη και μπορεί να
χρησιμοποιη0εί στη νευρικq ανορεçία. Αντισηπτικό του
ουροποιητικοú συστqματος σε κυστίτιδα. Bοη0ά στην
ανακοú¢ιση τoν ρευματικών ¢λεγμονών.
ΑFKIΝΑPΑ Cynata scolymus: συκώτι - χοληστερίνη -άλατα
(αυχενικό σúνδρομο).
ΑFPIΑΔΑ Agropyrum repens: νε¢ρά - πsτρες -αρ0ριτικά -
διουρητικq. Αντι¢λογιστικq του ουροποιητικοú συστqματος.
ΑFPIMΟΝIΟ Agrimonia eupatoria: κατά της χρόνιας
¢αρυγγίτιδας - τoν ρευματισμών - τoν αρ0ριτικών-διουρητικό -
αν0ελμιν0ικό.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 190
ΑAΕEΑΝΔPΕIΑZ Cassia angustifolia (φúλλα): κατά της
δυσκοιλιότητας.
ΑMΑMΗAIZ Hamamilis virginica : ¢λεþίτιδα - κιρσοί-
αιμορροïδες. Iσχυροποιεί τα τοιχώματα τoν αγγείoν.
ΑHΗFΑΝΟZ Ruta araveolens: ρυ0μιστικό του εμμηνορυσιακοú
κúκλου για την επανsναρçη της ανεσταλμsνης sμμηνης ροqς.
ισχυρό εκτρoτικό γι' αυτό να απο¢εúγεται κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσúνης. Αντισπασμoδικό για τη χαλάρoση τoν λείoν
μυών του πεπτικοú συστqματος, σε κολικό πόνο και την sνταση
τoν εντsρoν. Mειώνει την αρτηριακq υπsρταση και αυçάνει την
περι¢ερειακq κυκλο¢ορία.
ΑPKΤIΟ - AΑHHΑ Arctium Lappa: µoρίαση -sκçεμα çηροú
τúπου (α) . H διsγερση τoν πεπτικών υγρών þοη0ά στην
sκκριση της χολqς, ανοίγει την όρεçη κατά της νευρικqς
ανορεçίας, αποτοçινoτικό σε δερματικά προþλqματα, þραδεία
λειτουργία του πεπτικοú, σε αρ0ριτικοúς πόνους, εποúλoση
πληγών τραυμάτoν, πιτυρίδα.
ΑPKΤΟZΤΑ4YAΟZ Arctostaphylos uva-ursu : sχει
αντισηπτικq και στυπτικq δράση στις þλεννογόνες μεμþράνες του
ουροποιητικοú συστqματος, άμμο q πsτρες στα νε¢ρά, κατά της
νυχτερινqς ενοúρησης (ακράτεια).
ΑPHΑFΟ4YΤΟ Harpagophytum procumbens : ισχυρό
αναλγητικό σε πόνους ρευματισμών και αρ0ριτικών- ισχυρό
αντιρευματικό αρ0ρίτιδα -ουρικq αρ0ρίτιδα - πόνος στην πλάτη
λόγo σπονδúλoσης - αντι¢λεγμονώδες - αναλγητικό -
καταπραüντικό - αντισπασμoδικό - οίδημα -κατακράτηση νεροú-
προþλqματα χολικών αλάτoν-ανεþασμsνο çάχαρο- διαταραχsς
συκoτιοú και χοληδόχου κúστης - νε¢ρών - ενισχυτικό του
ανοσοποιητικοú συστqματος.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 191
ΑZΤΕPΟÏΔΕZ Illicum anisatum : κυκλο¢ορία αίματος σε
καρδιά - στομάχι.
ΑXIAAΑIΑ Achllea millefolium : κολίτιδα - νευρικsς
γαστροπά0ειες - λιπαρότητα (πλ) - αρ0ριτικά - ρευματισμοί -
μειώνει την πίεση του αίματος - αντιπυρετικό.
Α9IOIΑ Artemisia absinthium : κατά της παχυσαρκίας και του
σακχάρου - κατά της αναιμίας - αντιπυρετικό -αν0ελμιν0ικό -
αντισηπτικό - εμμηναγoγό - sχει νευροτονoτικq δράση -
κατά0λιµη - sνταση.
BΑAΕPIΑΝΑ Valeriana officinalis : νευρώσεις - νευρικοί
σπασμοί - ηρεμιστικq - αüπνία - είναι εçαίρετο υπνoτικό
-υποτασικq.
BΑAZΑMΟ Hypericum perforatum : αναλγητικό - ιδανικό για
άγχος, ερε0ιστότητα κατά την εμμηνόπαυση - εçάντληση νεúρoν
- αντι¢λεγμονώδες (πόνους ισχυαλγίας - νευραλγίας)-
συναισ0ηματικsς διαταραχsς της εμμηνόπαυσης - τονoτικό για
την αποκατάσταση του νευρικοú συστqματος - κατά0λιµη - sλκος
στομάχου - þρογχίτιδα - þqχα - διουρητικό.
BΑZIAIKΟZ Ocinum basilicum : νευρικοί πονοκs¢αλοι
αδúνατη μνqμη - αντικατα0λιπτικό - δυσκοιλιότητα -στομάχι.
BΑΤΟZ Rubus fruticosus : διάρροια -¢αρυγγίτιδα -πονόλαιμος
- σάκχαρο - διουρητικό.
BΕPBΕΝΑ Verbena officinalis : αντιπυρετικό -αντιγριππικό -
πνευμονία - άσ0μα - επιληµία-πονοκs¢αλος-αποχρεμπτικό με
αποþολq ¢λεμάτoν -ανoμαλίες περιόδου - αντικατα0λιπτικό σε
μελαγχολία.
BΕPBΕPIZ Berberis vulgaris : ιδανικό για τη διόρ0oση της
λειτουργίας του qπατος και ενίσχυση της ροqς της χολqς, για
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 192
¢λεγμονsς της χοληδόχου κúστης όπου υπάρχουν πsτρες στη
χολq, ίκτερο από συμ¢όρηση του qπατος. tχει qπια υπακτικq
δράση, μειώνει τη διόγκoση της σπλqνας, λεïσμανία, πικρό
τονoτικό.
BΗXIΟ Tussilago farfara : κατά του þqχα - του άσ0ματος - του
þρογχίτη - της πνευμονίας - της γρίππης και μολúνσεoν του
αναπνευστικοú συστqματος.
FΕΝΤIΑΝΗ Gentriana lutea : διεγείρει την όρεçη και την πsµη
μsσα από την παραγoγq σιsλου, γαστρικών υγρών και χολqς,
επιταχúνει την κsνoση του στομάχου. Fια ανορεçία από
νo0ρότητα του πεπτικοú, δυσπεµία, τυμπανισμό. Αυçάνει τον
αρι0μό τoν λευκών αιμοσ¢αιρίoν και την αντίσταση του
οργανισμοú, αντιπυρετικq. Fια καλúτερη απορρό¢ηση
προσ0sτουμε 1 αναþράçουσα þιταμίνη C.
FIFKΟ ΤΟ ΔIAΟBΟ Ginko biloba : εγκε¢αλικq αγγειακq
ανεπάρκεια - λειτουργία εγκε¢άλου -προþλqματα νοητικqς
απόδοσης και συγκsντρoσης -αδúνατη μνqμη - γεροντικq άνοια
- κατά0λιµη - ανδρικq ανικανότητα - προþλqματα στúσης -
ΑiZ0I1εππ0F -αρτηριοσκλqρoση - αρρυ0μία - ισχαιμία -
πονοκs¢αλοι -þόμþοι αυτιών - καλq κυκλο¢ορία του αίματος σε
καρδιά - εγκs¢αλο.
FIΟXΗMH Yohimbe : ισχυρότατο τονoτικό, α¢ροδισιακό που
αναγνoρίçεται από την κλασσικq ιατρικq. H Fιοχημπίνη
διευρúνει τα αιμο¢όρα αγγεία τoν γεννητικών οργάνoν και
προκαλεί sντονες στúσεις που διατηροúνται για αρκετό χρόνο.
Oχι στους sχοντες υµηλq πίεση, διαþqτη, καρδιά και
κυκλο¢ορικά προþλqματα.
FKΑAΕFKΑ Galega officinalis: μειώνει το επίπεδο του
σακχάρου στο αίμα, μεγε0úνει τα νησίδια του Aάγκερχανς στο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 193
πάγκρεας που είναι υπεú0υνα για την παραγoγq ινσουλίνης.
Iσχυρό γαλακταγoγό, διεγείρει την παραγoγq και τη ροq του
γάλακτος. Ενισχúει την ανάπτυçη τoν μαστικών αδsνoν.
FKI q IEΟZ Viscum album: κατά της υπsρτασης -χαλαρoτικό
σε νευρικq ταχυκαρδία - αρτηριοσκλqρoση -συμπτώματα
εμμηνόπαυσης και υπsρτασης.
FKIΝZΕΝFK Panax ginseng: γενικό τονoτικό άριστο
προσαρμογόνο κατά του στρες - αυçάνει την ικανότητα για
σoματικq και νοητικq εργασία - þελτιώνει τη λειτουργία του
ενδοκρινικοú συστqματος - προστατεúει από επιþλαþείς
ακτινοþολίες - δυναμώνει το αναπαραγoγικό σúστημα
(αυçάνοντας το μικρό αρι0μό σπερματοçoαρίoν στους άνδρες)
(ατρο¢ία q υπολειτουργία τoν oο0ηκών απουσία εμμqνoν στις
γυναίκες) - μειώνει την κακq χοληστερίνη , τα τριγλυκερίδια και
λιπαρά οçsα στο αίμα, ενώ αυçάνει την καλq χοληστερίνη , - κατά
του διαþqτη - 0εoρείται ότι sχει αντικαρκινικq δράση.
FKΟYΑPΑΝΑ KΑPHOZ Paullinia cupana: περιsχει σε μεγάλο
ποσοστό (soς και 8 %) το αλκαλοειδsς κα¢εiνη που τονώνει και
διεγείρει και το αι0sριο sλαιο γουαρανίνη που sχει qπιες
ναρκoτικsς ιδιότητες ευ¢ραντικsς και α¢ροδισιακsς ιδιότητες.
tχει επίσης νευροτονoτικq δράση. tνα κουταλάκι του γλυκοú
καρποί κοπανίçονται και μουλιάçουν 15^ λεπτά σε sνα ποτqρι
þραστό νερό. Nα το απο¢εúγουν οι sχοντες υµηλq πίεση και
καρδιακά προþλqματα.
FAYKΑΝIZΟZ Pimpinella anisus: δυσπεµία - πόνοι στομάχου
- αsρια - παιδικοί κολικοί - αüπνία .
ΔΕΝΔPΟAIBΑΝΟ Rosmarinus officinalis: διεγερτικό
κυκλο¢ορίας αίματος και νεúρoν - αντικατα0λιπτικό -τονoτικό -
κατά της τριχόπτoσης (πλ) - τυμπανισμό -πονοκs¢αλοι
-δυσπεµία - µυχολογικq sνταση.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 194
ΔIKΤΑMΟ Origanum dictamnus:ευστόμαχο -επουλoτικό -
ερoτικό τονoτικό - þοη0ά στη μείoση της χχοληστερίνης.
ΔYΟZMΟZ Menta longifolia: μειώνει ελα¢ρά χοληστερίνη,
πίεση - ¢τιάχνει το στομάχι μετά από εμετό.
ΕAΕYOΕPΟKΟKKΟZ Elleutherococcussenticosus: άριστο
προσαρμογόνο και κατά του στρες - ενισχυτικό του
ανοσοποιητικοú συστqματος - αυçάνει νοητικq ικανότητα
þελτιώνει τις α0λητικsς επιδόσεις και την ποιότητα εργασίας που
γίνονται υπό συν0qκες πίεσης - ρυ0μίçει την πίεση του αίματος -
μειώνει τη χοληστερίνη -αντιοçειδoτικό -προστατεúει από τη
ρúπανση του περιþάλλοντος και από την sκ0εση σε ακτινοþολία
ακτινών X.
ΕYKΑAYHΤΟZ Eycaliptus globulus: þqχας - þρογχικά -άσ0μα
- γρίππη - αντισηπτικό - ιγμορίτιδα
ΕY4PΑZIΑ Euphrasia saliburgensis: επιπε¢υκίτιδα
-¢oτο¢οþία - ¢λόγoση þλε¢άρoν μαúρους κúκλους και ρυτίδες
ματιών - ιγμορίτιδα - αποσυμ¢ορητικό þλεννογόνο μεμþρανών -
αντικαταρρο'iκό .
Ε4ΕΔPΑ Ephedra campulopoda: ισχυρό και γρqγορο
αντιαλλεργικό - κατά του αλλεργικοú πυρετοú και þqχα -κοκκúτη
- þρογχικό άσ0μα - ανακου¢ίçει το þρογχοσπασμό στο άσ0μα
κατά τoν οιδημάτoν εκçεμάτoν και της κνίδoσης.
ΕXΤΝΑΤZIΑ Echinacea angustifolia: δίνει αποτελsσματα
παρόμοια της κορτιçόνης χoρίς τις παρενsργειες - sκçεμα
-µoρίαση - sρπης - εποúλoση και κα0αρισμός πληγών
-στοματίτιδα γαγγραινώδης - αποστqματα - δερματολογικά -
ανοσοποιητικό σúστημα - ανανsoση ιστών - qπιο
αντιþακτηριακό - αντιμυκητιακό - sχει αντι'ίκq δράση -λοιμώçεις -
κρυολογqματα - ¢λεγμονsς οúλoν -¢αρυγγίτιδα -¢λεγμονsς
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 195
αυτιών - αντίδοτο δαγκώματος ¢ιδιοú - 0εoρείται ότι sχει
αντικαρκινικq δράση .
ZΑMHΟYKΟZ Sambucus nigra: κρυολόγημα - συνάχι
þρογχίτιδα - ρευματισμοί -αρ0ριτικά - άσ0μα - διουρητικό .
OYMΑPI Thymus vulgaris: γενικό διεγερτικό - ανοίγει την
όρεçη - αντιμετoπίçει την τριχόπτoση (HA) -αποχρεμπτικό σε
ερε0ιστικό þqχα - þρογχίτιδα - κοκκúτη
IBIZKΟZ Hibiscus sabdarifa: πλοúσιο σε þιταμίνη C.
IHΕPΟEΟ Lapacho Paud' arcoTaheebo quecha: ¢υτικό
αντιþιοτικό που þοη0ά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικοú
συστqματος και της κυκλο¢ορίας του αίματος , þοη0άει στο
σχηματισμό νsoν κυττάρoν - αδυνάτισμα -αποþολq τοçινών -
δερματοπά0ειες - υποτασικό -αναλγητικό -καταπραüντικό -
πλοúσιο σε α¢ομιώσιμο σίδηρο
IΤIΑ Salix alba: αντιπυρετικq σε γρίππη - κρυολόγημα
-αντιρευματικq - παρασιτοκτόνο σε αμοιþάδες και σκουλqκια -
δυσκοιλιότητα
KΑVΑ KΑVΑ: στρες -άγχος - αüπνία -πονοκs¢αλοι -
ταχυκαρδίες - στη0άγχη - ίλιγγοι - οçúνονται ακοq και όραση -
δημιουργεί αίσ0ηση ευεçίας χoρίς µυχολογικq διsγερση - κάνει
qπιο το χαρακτqρα.
KΑAΑMHΟKI Zea mays: (4OYNΤΑ) qπιο μαλακτικό,
διουρητικό τoν νε¢ρών, της ουροδόχου κúστης και του λεπτοú
εντsρου - παίρνει το ¢οúσκoμα της ¢λεγμονqς μετά από πsτρα
στα νε¢ρά - þοη0ά σην ακράτεια τoν οúρoν τoν παιδιών -
αναλγητικό στον πόνο της ¢λεγμονqς του προστάτη.
KΑAΕΝΤΟYAΑ Calendula anversis: ¢λεþίτιδα - κιρσοί -sλκος
στομάχου - εμμηναγoγό -συκώτι - ίκτερος .
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 196
KΑPΔΑMΟ ZHΟPΟZ Lepidium sativum : περιsχει þιταμίνες Α
και C και γλυκοσίδιο που με την επα¢q του με το νερό
μετατρsπεται σε αντιþιοτικq ουσία . Α¢ροδισιακό. KΑPYAIΑ
Juglans regia (4¨AAΑ ): κα0αρίçει το αίμα -¢υτικό χρώμα και
τονoτικό μαλλιών (HA), (M) μειώνει τη χοληστερίνη -
αντιμυκητιακό - αντισηπτικό - þλε¢αρίτιδα παιδιών - ανορεçία -
ορεκτικό ΕZOΤ. 4AOIOZ: Iσχυρό κα0αρτικό που μπορεί να
χρησιμοποιη0εί με ασ¢άλεια στην εγκυμοσúνη. ΕEOKΑPHIO
NOHO: χρόνια διάρροια - αναιμία.
KΑZΤΑΝIΑ Castanea sativa: (4¨AAΑ ) çερόþηχας -τονoτικό -
αντιπυρετικό - ¢υτικό χρώμα μαλλιών , - κατά της διάρροιας.
μάτια (κρι0αράκι -κοκκινίλα).
KΕΔPΟZ Juniperus communis: λοιμώçεις ουροποιητικοú
συστqματος - αποτοçινoτικό - διουρητικό.
KIXOPIΟ Cichorium intybus: πολú καλό για το στομάχι και το
συκώτι.
KΟAΗΤZIΔΑ Calium aparine: ισχυρό διουρητικό και κα0αρτικό
για τη λsμ¢ο (σε περιπτώσεις διογκoμsνoν λεμ¢αδsνoν) -
κα0αρίçει το αίμα - κυστίτιδα - λί0οι και άμμος του ουροποιητικοú
- για πιτυρίδα q απολsπιση κε¢αλqς - αποτοçινoτικό - μειώνει το
ουρικό οçú.
KΟPΟMΗAIΑ ΤΗZ Α4PIKΗZ Prunus spinosa: κατά τoν
συμπτoμάτoν της υπερτρο¢ίας του προστάτη.
KΟYMΑPIΑ Arbutus unedo: υπερτρο¢ία του προστάτη
-κυστίτιδα-διουρητικq.
KPΑΤΑIFOZ Crataegus oxyacantha: αρρυ0μίες ταχυπαλμίες -
αüπνία - καρδιοτονoτικό - ρυ0μίçει την πίεση.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 197
KYΝΟPΟΔΟ Rosa canina: πλοúσιο σε þιταμίνη C- επιταχúνει
την αναρρoτικq διαδικασία - γρίππη.
AYKΟHΟΔIΟ Lycopus europaeus: (ZKONH) για την
υπερδραστηριότητα του 0υρεοειδοúς αδsνα - δúσπνοια
-ταχυπαλμία - τρsμουλο - καρδιενεργό - διουρητικό -περι¢ερικό
αγγειοδιασταλτικό - στυπτικό - ηρεμιστικό -αντιþηχικό - 0εoρείται
«ανταγoνιστqς» της 0υροçίνης.
MΑΝΤZΟYPΑΝΑ Origanum majorana: άγχος - αüπνία
-πονοκs¢αλος - ευστόμαχη - κατά της υπsρτασης.
MΑPΑOΟZ Foeniculum vulgare: μαλακτικός για την πsµη -
μετεoρισμό - δυσπεµία - κοιλιακοί πόνοι αυçάνει τη ροq του
γάλακτος στο 0ηλασμό - κολικοί þρε¢ών - για διαταραχsς του
ουροποιητικοú και του αναπαραγoγικοú συστqματος.
MΕAIZZΟXΟPΤΟ Melissa officinalis: αντισπασμoδικό σε
σπασμοúς του πεπτικοú σoλqνα και ¢υσώδη δυσπεµία - κατά
της sντασης, του στρες και της κατά0λιµης -προκαλεί διαστολq
περι¢ερειακών αγγείoν μειώνοντας την πίεση - sχει τονoτικq
επίδραση στην καρδιά και το κυκλο¢ορικό σúστημα.
MΕΝΤΑ Menta piperita: τονoτικq - ¢τιάνει το στομάχι μετά από
εμετό.
MΗΔIKΗ (KΟKKIΝΟ ΤPI4YAAI) Trifolium pratense: παδικό
sκçεμα - µoρίαση - αποχρεμπτικό και αντισπασμoδικό σε þqχα
- þρογχίτιδα - κοκκúτη -κα0αρίçει το αίμα - αποτοçινoτικό - κατά
της αρηριοσκλqρoσης και του διαþqτη - πηγq πολλών þιταμινών
(O, O, Ε, K) κα0ώς και αçώτου, καλίου ασþεστίου, σιδqρου,
μαγνησίου και ¢oσ¢όρου. tχει οιστρογόνο δραστηριότητα και
είναι ορεκτικό - τονoτικό σε ανορεçία - αναιμία -κα0αρίçει τα
μικρόþια στο κόλον του εντsρου - κάνει αλκαλικό το περιþάλλον
του αίματος.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 198
MΟAΟXΑ Malva silvestris: þρογχικά - þqχας -λαρυγγίτιδα -
¢αρυγγίτιδα - πεπτικά προþλqματα -διουρητικq.
MHΟAΝΤΟ Peumus boldo: για χολόλι0ους, ¢λεγμονsς και
πόνους χοληδόχου κúστης q του qπατος . tχει μαλακτικsς και
αντισηπτικsς δράσεις στο ουροποιητικό σúστημα. Fι'α αυτό
χρησιμοποιείται και σε κυστίτιδα.
MHΟPΑΝZΑ Borago officinalis: πsτρες στα νε¢ρά -χολq -
διουρητικq -µαμμίαση - κρυολόγημα - þρογχικά -κα0αρίçει το
αίμα - καρδιοτονoτικό- ρευματισμοί.
MYPΤIAAΟZ Vaccinium myrtillus: αντιοçειδoτικό -μυoπία -
πα0qσεις αμ¢ιþληστροειδοúς - υπερsνταση ματιών - οπτικq
οçúτητα - προσαρμογq στο σκοτάδι -μελαγχρoστικq
αμ¢ιþληστροειδίτιδα - κατραρράκτης ο¢ειλόμενος σε διαþqτη -
μείoση του επιπsδου του σακχάρου στο αίμα - παραγoγq
ινσουλίνης .
HΑΝZΕZ Viola tricolor: για υγρό q çηρό sκçεμα και άλλα
δερματικά - που συνοδεúονται από εκκρίσεις ,-αντι¢λεγμονώδες
- αποχρεμπτικό σε οçεία þρογχίτιδα και κοκκúτη . Zτο
ουροποιητικό þοη0ά σε κυστίτιδες και σε συμπτώματα συχνqς
και επώδυνης οúρησης.
HΑZI4AΟPΑ Passiflora incamata: για επίμονη αüπνία -þοη0ά
τη μετάþαση σε μια κατάσταση qρεμου και çεκοúραστου úπνου -
μειώνει ελα¢ρά την πίεση -αντισπασμoδικό σε κρίσεις -
ηρεμιστικό νεúρoν -νευραλγία.
HIKPΟEYAΟ Quassa amara: σακχαροδιαþqτης .
HIHΕPΟPIZΑ Zingiber officinalis : ισχυρό αντιοçειδoτικό -
απώλεια όρεçης - στομαχόπονος -δυσπεµία - τυμπανισμός -
ναυτία - εμετοί (ταçιδιoτικοί και εγκυμοσúνης) αντιπηκτικό
αίματος - σεçουαλικq ανικανότητα - τονoτικό παραγoγqς
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 199
ανδροστερόνης και του οιστρογόνου - ρευματοειδqς αρ0ρίτιδα -
οστεαρ0ρίτιδα -μυïκά προþλqματα - υµηλq χοληστερίνη -
διεγείρει sκκριση χολqς - κρυολόγημα -γρίππη.
HIZKIΔIΑ Piscidia erythrina: ισχυρό ηρεμιστικό σε αüπνία η
οποία ο¢είλεται σε νευρικq sνταση q πόνο -þοη0ά στη 0εραπεία
επώδυνoν πα0qσεoν όπoς η νευραλγία και η ημικρανία -
πόνους στις oο0qκες και στη μqτρα.
PIΟ, PΕBΕΝΤI Rheum officinalis: sχει κα0αρτικq δράση στο
sντερο απομακρúνοντας τα απόþλητα ενώ παράλληλα είναι
στυπτικό με αντισηπτικsς ιδιότητες - χρqσιμο στη 0εραπεία της
δυσκοιλιότητας.
ZΑPZΑHΑPIAAΑ (ZMIAΑE) Smilax officinalis: είναι
εçομαλυντικό ευρsoς ¢άσματος - þοη0ά στη σoστq λειτουργία
του οργανισμοú στο σúνολο του - χρqσιμο σε λεπιδώδεις
δερματικsς καταστάσεις - όπoς η µoρίαση με μεγάλο ερε0ισμό.
Mπορεί να χρησιμοποιη0εί σε αγoγq για τους χρόνιους
ρευματισμοúς και τη ρευματοειδq αρ0ρίτιδα. tχει αποδειχ0εί ότι
περιsχει συστατικά που þοη0οúν τη δραστηριότητα της
τεστοστερόνης στο σώμα.
ZΕAIΝΟ Apium graveolens: διουρητικό - κατά του διαþqτη -
κατά τoν ρευματισμών -- χιονίστρες , κατά του ουρικοú οçsoς
(σε þρασμsνο γάλα) - α¢ροδισιακό (σπόροι) αποτοçίνoση στο
συκώτι (αλλεργίες) - ανακου¢ίçει μυïκοúς σπασμοúς -
αντιοçειδoτικό.
ZΕΝΤΕAΑ Centela asiatica: κινητοποιεί την κυκλο¢ορία του
αίματος στα κάτo άκρα - ενδυναμώνει τα τοιχώματα τoν
αιμο¢όρoν αγγείoν και του συνδετικοú ιστοú - μειώνει τη
σκλqρυνση τoν τοιχoμάτoν τoν αγγείoν þοη0ά στην
αποοιδηματοποίηση τoν κάτo άκρoν - κυτταρίτιδα - ουρικό οçú
- κιρσώδεις ¢λsþες - συμπτώματα εμμηνόπαυσης - λειτουργία
αδsνoν - κατεþάçει την πίεση -διουρητικq.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 200
ZIΝΑMIKΗ (4¹AAΑ ) Cassia angustifolia: δυσκοιλιότητα.
ZΟAIΝΤΑFKΟ Solidago virgaurea: ιδανικό για καταρροq του
ανώτερου αναπνευστικοú συστqματος (οçείας q χρονίας μορ¢qς
) - κατά της γρίππης -λαρυγγίτιδας - ¢αρυγγίτιδας - δυσπεµίας
(τυμπανισμός - αsρια) - αντισηπτικό και αντι¢λεγμονώδες του
ουροποιητικοú συστqματος (κυστίτιδα - ουρη0ρίτιδα)-μειώνει την
πίεση του αίματος.
ZYMΗΔΑ Betula alba: κυτταρίτιδα - διουρητικq -διαλúει το
ουρικό οçú και την ουρία - ουρικsς λοιμώçεις.
ZYM4YΤΟ Symphytum officinalis: γαστρικό και
δoδεκαδακτυλικό sλκος - δια¢ραγματοκqλη - ελκώδη κολίτιδα -
στυπτικό σε αιμορραγίες - þρογχίτιδα -ερε0ιστικό þqχα -
αποχρεμπτικό - εποúλoση τραυμάτoν.
ΤΑΝΑΤZΕΤΟ Tanacetum parthenium: πονοκs¢αλοι
ημικρανίες -ίλιγγοι - ναυτία -κατά0λιµη - τόνoση -κά0αρση
μqτρας μετά από τοκετό - πόνους πριόδου -αντι¢λεγμονsς -
αρ0ρίτιδα. (Ε) (2-3)
ΤΑPΑEΑKΟ Taraxacum officinalis: κα0αρίçει αρτηρίες αίματος
- αρτηριοσκλqρoση - χοληστερίνη - σάκχαρο -þοη0ά στη σoστq
λειτουργία του παγκρsατος, του συκoτιοú ( ίκτερος - κίρρoση
qπατος -ηπατίτιδα) και της σπλqνας - διουρητικό για τα νε¢ρά -
ουρικό οçú - πίεση -κατακράτηση υγρών - κράμπες και δο0ιqνες
- κηλίδες ηλικίας, 0εoρείται ότι þοη0ά σε περιπτώσεις καρκίνου
του μαστοú.
ΤPIΑΝΤΑ4YAAIΑZ HΕΤΑAΑ Rosa damascena galica: κατά
της αüπνίας και τoν νεúρoν - κατά της δυσκοιλιότητας για
χρόνιες εντερίτιδες - πονοκε¢άλους - çαλάδες - πυώδη
αμυγδαλίτιδα - ερε0ισμsνα þλs¢αρα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 201
ΤPIFOΝΕAAΑ Trigonela foecum graecum: διεγείρει την όρεçη
(1 κουταλάκι του γλυκοú πριν από κά0ε γεúμα) -είναι
υποκατάστατο του μουρουνsλαιου - προκαλεί την πάχυνση
(αναιμία - ¢υματίoση - διαþqτη ) - τονoτικό σε περιπτώσεις
¢υσικών και µυχικών ασ0ενειών - αυçάνει τη ροq του γάλακτος
της μητsρας.
ΤZΑÏ BΟYΝΟY Sideritis scardica: 0ερμαντικό -πλοúσιο σε
σίδηρο - αντιþηχικό - αναιμία.
ΤZΟYKΝIΔΑ Urtica dioica: πsτρες στη χολq - αρ0ριτικά -
ρευματισμοί - νε¢ρά - διουρητικq - διαλúει το ουρικό οçú -
τριχόπτoση - αναιμία.
4ΑZKΟMΗAΟ Salvia officinalis: κατά του σακχάρου ανεþάçει
την πίεση - τονoτικό του νευρικοú συστqματος -τριχόπτoση -
λαρυγγίτιδα - ¢αρυγγίτιδα -αμυγδαλίτιδα -στοματίτιδα.
4AΑMΟYPI q ΤIAIΟ Tilia platyphylos: Hsτρα νε¢ρών - αüπνία
- ημικρανίες - þqχας - ηρεμιστικό - 0ερμαντικό -διουρητικό - κατά
της υπsρτασης, αρτηριοσκλqρoσης -ηρεμιστικό.
4AOMΟZ : μαλακτικό - αποχρεμπτικό - κατά του κατάρρου, του
κρυολογqματος, τoν πα0qσεoν του στq0ους και του þqχα - κατά
της υπερþολικqς þλsννας , τoν ¢λογώσεoν του στόματος και
του λάρυγγος - κατά της δυσουρίας.
4ΟYMΑPIΑ Fumaria officinalis: µoρίαση - sκçεμα -ακμq -
λειχqνες. tχει ευεργετικq επίδραση στο συκώτι και τη χοληδόχο
κúστη - þοη0ά στο γενικό κα0αρισμό του οργανισμοú δια μsσου
τoν νε¢ρών και του qπατος -επιπε¢υκίτιδα - υπνoτικό -
κατευναστικό - τονoτικό -κα0αρτικό - υπακτικό - ορεκτικό -
διουρητικό.
4PΑFKΟYAΑ Rhamnus frangula: qπιο κα0αρτικό -υπακτικό
που μπορεί να χρησιμοποιη0εί για τη διόρ0oση της
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 202
δυσκοιλιότητας - δεν προκαλεί ε0ισμό q εçάρτηση -τονoτικό του
συκoτιοú - εγκολπματώσεις εντsρου περιsχει þιταμίνες B, B6, B2
και μαγνqσιο (για σπασμοúς χoρίς πόνους).
4ΤΕAIΑ Ulmus campestris (KΑPΑFΑΤZI 4AΟIΟZ):
γαστρίτιδα - γαστρικό και δoδεκαδακτυλικό sλκος -εντερίτιδα -
κολίτιδα - διάρροια.
4YKIΑ MΑYPΑ Fucus vesiculasis: κόþουν την όρεçη -
πλοúσια σε ιώδιο - µευδάργυρο - χρώμιο - καταπολεμοúν την
κυτταρίτιδα.
XΑMΕΔPYZ Teucrium chamedris: τονoτικό κατά του
κατάρρου τoν þλεννογόνoν, του χρόνιου þρογχίτη - κατά της
δυσπεµίας και αερο¢αγίας - αντιπυρετικό - διουρητικό
XΑMΟMΗAI Matricaria chamomilla: ηρεμιστικό -επουλoτικό -
χoνευτικό - κατά της παχυσαρκίας -αντι¢λογιστικό - ρυ0μίçει
όρεçη - πsµη.
ΑΓΓEΛΙKΗ (ANGELICA ARCHANGELICA)
Apoµd¡ikó ¢u¡ó µs ôuvd¡q kdi s¬iµovq
µupoôió. To ¢u¡ó d¬ó 0óµvoç ¬dipvsi
ôido¡óosiç µikpoú ôév¡pou kdi µ¬opsi vd ¢¡óosi
dkóµq kdi ¡d ôúo µé¡pd. „is¡éç µs ¬d¿ió
odpkoôq piçd, koú¢io o¡é/s¿oç, oôov¡o¡ó
¢ú//d kdi ¬póoivo d¬ó /ou/oúôid o¡qv dp¿q
¡ou kd/okdipioú.
Oi 0spd¬su¡ikéç ¡ou iôió¡q¡sç sivdi ¬ópd
¬o//éç kdi kd¡' dp¿qv ¿pqoiµo¬oisi¡di oç
¡ovo¡ikó ¢ópµdko. Oi yuvdiksç ¬ou é¿ouv
dvoµd/isç o¡qv éµµqvo púoq ¡ouç
Çdvdµpiokouv ¡ov kdvovikó ¡ouç pu0µó ¿pqoiµo¬oiov¡dç ¡o
odv d¢éµqµd.
Kd¡ó ¡ou µq¿d kdi ¡qç ôuo¬sµidç ¿pqoiµo¬oisi¡di kdi oç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 203
kdpôio¡ovo¡ikq, suspys¡ikq o¡d µó¡id. Akóµq sivdi kd¡ó ¡ou
¬/supi¡q kdi kd0dpio¡ikq yid ¡d oúpd
ΑΓPΙOΤPΙΑΝΤΑOYΛΛΙΑ (ROSA GALLICA)
H dypio¡pidv¡d¢u//ió sivdi 0óµvoç µq/óç µs óv0q póôivd q
/sukó. E¿si úµoç d¬ó 1-3 µé¡pd µs oúv0s¡d kdi ¬piovo¡ó
¢ú//d. Td ¬é¡d/ó ¡qç sivdi dpdió kdi o kdp¬óç ¡qç sivdi
yvoo¡óç µs ¡o óvoµd Škuvópoôo‹.
Eivdi siôoç ¢dpµdksu¡ikó yvoo¡ó o¡q /d€kq odv ¬o/ú kd/ó
¢ópµdko. Xpqoiµo¬oioúµs ¡ouç ki¡pivo¬oúç kdp¬oúç du¡ov
¡ov /ou/ouôiov ¬ou sivdi ¬o/ú o¡u¬¡ikoi kdi kd¡d¬pd•v¡ikoi.
To d¢éµqµd ¬ou µdç ôivsi kd¡d¬o/sµó ¡qv d•¬vid, ¡o ouvó¿i,
¡iç ôió¢opsç sv¡spi¡iôsç q µs ¬/úosiç 0spd¬súsi ¡iç ¢/syµovéç
¡ov µd¡iov. Td ¬é¡d/ó ¡qç sivdi ¡ovo¡ikó kdi ¿pqoiµo¬oioúv¡di
kd¡ó ¡ov diµoppdyiov kdi ¡qç ôuokoi/ió¡q¡dç
ΑXΙΛΛEΙΑ (ACHILLEA MILILLOCIUM)
Ho/us¡éç, dvdppi¿q¡ikó µó¡dvo. E¿si ykpiço¬póoivd
¢ú//d kdi µikpó /sukó q poç /ou/oúôid µs
ki¡pivo kév¡po. ‡u¡povsi ¡o kd/okdipi os
¿d/dpéç oµóôsç.
Hivov¡dç ¡o ¡oói ¡ou, ¡ovovouµs ¡ov
opydvioµó. Eivdi ôioupq¡ikó kdi d¬d/úvsi ¡ouç ¬óvouç ¡ov
psuµd¡ioµov. Eivdi dkóµq ¢u¡ó svspyq¡ikó o¡iç ydo¡pikéç
¬d0qosiç. Z¡dyóvsç kpúou ¡odyioú o¡d du¡ió s¬ou/ovouv
¡iç ôió¢opsç ¬d0qosiç ¡ouç. Tovovsi ¡q /si¡oupyid ¡ov
vs¢pov kdi ¡qç kdpôióç. Tovovsi s¬ioqç ¡d µd//ió kdi µs
sv¡piµéç o¡o ks¢ó/i µsiovsi ¡qv ¡pi¿ó¬¡ooq. Zuvio¡ó¡di kdi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 204
yid ¡qv dkµq, ¡q µpoy¿i¡iôd, ¡d kpuo/oyqµd¡d kdi ¡ov
¬ups¡ó, ¡qv u¬ép¡doq, ¡qv /dpuyyi¡iôd kdi ¡qv µopidoq.
Akóµq kdi yid uyiq ó¡oµd odv ôisysp¡ikó ¡ou ¬vsúµd¡oç. Zs
o¬óvisç ¬spi¬¡oosiç oi u¬spµo/ikéç ôóosiç µ¬opsi vd
¬pokd/éoouv çó/q kdi i/iyyo.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 205
BΑΛEPΙΑΝΑ (VALERIANA OFFICINALIS)
Eivdi 0óµvoç ¬ou ¢¡óvsi os úµoç d¬ó 1-15
µé¡pd. H µóoq ¡qç sivdi µs/oúôivq kdi d¬/q.
Td ¢ú//d ¢u¡povouv dv¡i0s¡d µs ¢¡sposiôq
µop¢q. Td óv0q ¡qç sivdi /sukó µs poç
d¬o¿poosiç kdi dv0içouv o¡d µéod ¡ou
kd/okdipioú. Oi piçsç ¡qç é¿ouv év¡ovq
µupoôió. Fid 0spd¬su¡ikoúç oko¬oúç
¿pqoiµo¬oioúµs ¡qv piçd ¡ou ¢u¡oú, d//ó kdi
¡d Çspdµévd ¢ú//d ¬ou µs du¡ó ¢¡ió¿vouµs
¡oói. Zuvio¡ó¡di yid ¡qv dp0pi¡iôd, ¡qv
ko/i¡iôd, ¡q ôióppoid, ¡ov ¬ovoké¢d/o kdi ¡qv u¬ép¡doq, ¡qv
d•¬vid, ¡o oúvôpoµo ¡ou suspéo0i¡ou sv¡épou, ¡qv
sµµqvó¬duoq, ¡qv µopidoq, ¡ouç psuµd¡ioµoúç, ¡q vsupikq
u¬spév¡doq, ¡ov ¬ovóôov¡o, ¡qv io¿id/yid, ¡ouç ¬óvouç
¬spióôou. Ms ¡o d¢éµqµó ¡qç yivov¡di µ¬óvid kd¡ó ¡ov
o¬doµov ¡ov vsoyévvq¡ov µps¢ov. H µd/spióvd µ¬opsi vd
duÇqosi ¡qv s¬iôpdoq opioµévov u¬vo¡ikov ¿d¬iov kdi ôsv
¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oisi¡di dv ¬dipvs¡s u¬vo¡ikó ¿ó¬id, ¬dpó
µóvo µs ¡qv kd0oôqyqoq ¡ou yid¡poú. A¬o¢súys¡s ¡iç µsyó/sç
ôóosiç yid µsyó/o ¿povikó ôióo¡qµd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 206
Bαλσαμóχορτο
Ynrpìkóv to öìótpqpov, (Hypericaceae), þóKooµo,
ono0ó¿opto, St.-–ohn's-wort)
H /éÇq Perforatum ¬poép¿s¡di
d¬ó ¡d /d¡ivikó, ¬ou
µs¡d¢póçouv ¡o s//qvikó
Šöì ótpqto‹. Td ¢ú//d sivdi
¢o¡sivó ki¡pivd-¬op¡okd/i. Td
¬é¡d/d, ouvq0oç ki¡pivd. •¡dv
yupioouv ¬poç ¡o ¢oç,
d¬okd/ú¬¡ouv qµiôid¢dvsiç
o¡iyµéç ¬ou ôivouv ¡qv
sv¡ú¬ooq ¬oç sivdi ôió¡pq¡sç.
Oi koukiôsç du¡éç ôsv sivdi óµoç
¡pú¬sç, d//ó éy¿poµd di0épid
é/did kdi pq¡ivsç. Av ¡piµsi
kdvsiç ¡iç µdúpsç du¡éç koukiôsç
¬ou é¿ouv ¡d 5 ¬é¡d/d µs ¡d
ôó¿¡u/ó ¡ou, du¡ó 0d yivouv
kókkivd. Fid ¬o//oúç ¢u¡o0spd¬su¡éç, du¡éç oi µdúpsç-kókkivsç
koukiôsç ¬spié¿ouv µspikó d¬ó ¡d ¬io ¬o/ú¡iµd kdi
d¬o¡s/soµd¡ikó ¢u¡ikó ouo¡d¡ikó.
Oi o¡qµovsç ¡ou ¢u¡oú é¿ouv iôidi¡spq µop¢q, µs o¡spsó
ku/ivôpikó o¡é/s¿oç, µs ôúo ypdµµéç ¬ou sÇé¿ouv kd¡ó µqkoç.
Au¡éç oi ypdµµéç kóvouv ¡ov o¡qµovd vd µoióçsi s¬i¬sôoç,
¬póyµd sv¡s/oç douvq0io¡o o¡ov kóoµo ¡ov ¢u¡ov. Hspié¿si
u¬spikivq kdi µsuôo-u¬spikivq, ¢/dµovosiôq (16‘ o¡d ¢ú//d),
Çdv0óvsç, ¢divo/ikó oÇéd, di0épid é/did (0,13‘ os o/ók/qpo ¡o
¢u¡ó).
To µd/odµó¿op¡o d¬do¿ó/qos ¡q 0spd¬su¡ikq d¬ó ¡qv
dp¿dió¡q¡d, o ΓoKqvóç kdi o Aìookoupíöqç ¡o dvd¢épouv odv
ôioupq¡ikó, s¬ou/o¡ikó, sµµqvdyoyó, diµoo¡d¡ikó. Z¡q ôiópksid
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 207
¡ou µsodiovd d¬oôó0qkdv o¡o ¢u¡ó µdyikéç iôió¡q¡sç, iôioç dv
q ouykoµiôq yivó¡dv o¡iç 24 Ìouviou, qµépd sop¡doµoú ¡ou A.
Ìoóvvq. Hoç kdi yid¡i ovoµóo¡qks ¡o ¢u¡ó þótovo tou Αì
Γìóvvq, ŠSt.-–ohn's-wort‹ sivdi óyvoo¡o. Hóv¡oç oúµ¢ovd µs
¡q o¿s¡ikq Šouçq¡qoq‹, o¡q …iµ/o dvd¢éps¡di ó¡i o Ιmóvvqç o
Πpóöpoµoç çoúos o¡qv épqµo ¡ps¢óµsvoç µs µé/i kdi dkpiôsç.
E¬siôq o¡ov s//qvikó kóoµo ¡qç s¬o¿qç q /éÇq Šókpov‹
d¢opoúos ¡iç ókpsç ¡ov ¢u¡ov, opioµévoi 0sopqodv ó¡i o Ì. o
…d¬¡io¡qç ¡ps¢ó¡dv µs µó¡dvd, µs¡dÇú ¡ov o¬oiov ¡o
µd/odµó¿op¡o. Zúµ¢ovd µs ó//q dvó/oyq Š0sopid‹ yid ¡qv
ovoµdoid ¡ou ¢u¡oú, oi µdúpsç koukiôsç dv¡io¡oi¿oúv o¡o diµd
¡ou Ai Fióvvq kdi oi ôid¢dvsiç ¬spio¿éç ¡ov ¬s¡ó/ov, o¡d
ôókpud ¬ou ¿ú0qkdv ó¡dv d¬oks¢d/io¡qks Z¡iç HHA, µs¡ó d¬ó
évd ¬póypdµµd ¡ou ABC News ¡ov Ìoúvio ¡ou 1997, ¡o
Hypericum éyivs ¡o ¬io ôqµo¢i/éç ¢u¡ó, ¡o svd//dk¡ikó
Šprozak‹, (Ladose), yid ¡qv q¬id kdi µé¡pid kd¡ó0/iµq.
Xpqoiµo¬oisi¡di s¬ioqç odv dv¡io¬doµoôikó kdi µs/¡io¡ikó ¡qç
¬oió¡q¡dç ¡ou ú¬vou os d•¬visç. œôq, ¡o 1994 o¡q Fspµdvid,
ouv¡dyoypd¢q0qkdv ouv¡dyéç yid 20 skd¡. do0svsiçŒ Móvo o¡qv
Mov¡óvd ¡ov HHA kd//ispyoúv¡di oqµspd 500.000 o¡péµµd¡d
¢u¡oú.
EÇo¡spikó ¿pqoiµo¬oisi¡di odv ópio¡o
s¬ou/o¡ikó os ¬/qyéç kdi sykdúµd¡d
¬po¡ou µd0µoú. To Hypericum
oúµ¢ovd µs opioµévsç u¬o0éosiç
µ¬opsi vd ¢dvsi ¿pqoiµo o¡q 0spd¬sid
¡ou d¬/oú ép¬q¡d kdi o¡o oúvôpoµo
¡qç ¿póvidç kó¬ooqç. A//ó q µsyó/q
u¬óo¿soq ¡ou ¢u¡oú sivdi q ouµµo/q
¡ou o¡q 0spd¬sid ¡ou AÌDSŒ Ho//oi
do0svsiç µs AÌDS ôé¿¡qkdv suspys¡ikó
¡q ¿pqoq ¡ou ¢u¡oú, ôq/oodv ¬io
dioióôoÇoi, µs ¬spiooó¡spq svépysid kdi
/iyó¡spq koúpdoq. Ms/é¡sç ôsi¿vouv µid
dúÇqoq q o¡d0spo¬oiqoq ¡ov
µoq0q¡ikov T-ku¡¡ópov yid µsyó/o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 208
¿povikó ôióo¡qµd µs¡ó d¬o kd0qµspivq /qµq, d¬ó ¡o o¡óµd kdi
svôo¢/sµioç, 1-2mg u¬spikivqç.
„ooo/oyid: os µop¢q kogouKmv, µid ¡u¬ikq ôooo/oyid sivdi
300mg 3 ¢opéç qµspqoioç yid ¡i¡/oôo¡qµévd ¬po€óv¡d os 0,3‘
u¬spikivqç. Zdv þóµµo (¬ou ¬spié¿si 0,2-0,3‘ u¬spikivq), µioó
kou¡d/óki ¡ou y/ukoú os /iyo vspó, vd ¬ivs¡di dpyó os ôióo¡qµd
10-15 /s¬¡ov.
ΠpoçuKó{rìç: To Hypericum µ¬opsi vd s¬qpsóosi ¡o q¬dp
¬pokd/ov¡dç sudio0qoid o¡o ¢oç. Zs opioµévd ôépµd¡d
µ¬opsi vd ¬pokd/éosi dv¡iôpdoq ¢o¡osudio0qoidç kdi
¢o¡oôspµd¡i¡iôd, ¬ou skôq/ovs¡di µs ôspµd¡ikoúç sps0ioµoúç,
¬spi/dµµdvoµévou ¡ou o¡óµd¡oç, ¡qç µú¡qç kdi ¡ov du¡iov. „sv
¬pé¬si µs¡ó ¡q ¿pqoq ¡ou vd dko/ou0si ék0soq o¡o ¢oç. Td
okoupó¿poµd ôépµd¡d ôsv ¬pooµó//ov¡di. Zs ¬sipdµd¡óçod
s¬qpsóçsi ¡q 0spµopú0µioq. Hóv¡oç, ¡d ¬spio¡d¡ikó
¢o¡osudio0qoidç kdi ¬dpsvspysiov ¬ou é¿ouv kd¡dypd¢si sivdi
o¬óvid kdi d¢opoúv opioµévsç ¬spi¬¡oosiç ¬o/ú uµq/ov
qµspqoiov ôóosov ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di os do0svsiç µs AÌDS.
To Hypericum µ¬opsi vd s¬qpsóosi ¡o µs¡dµo/ioµó opioµévov
svçúµov, kd¡ó ouvé¬sid ¿psióçs¡di ¬pooo¿q ó¡dv ¿opqysi¡di
¡du¡ó¿povd µs ó//d ¢ópµdkd.
•ooi ¿pqoiµo¬oioúv Hypericum 0d ¬pé¬si vd ¡o o¡dµd¡qoouv,
dv /dµµóvouv ¢dpµdksu¡ikó oksuóoµd¡d ¬ou ¬spié¿ouv ¡iç
sÇqç ôpdo¡ikéç ouoisç: ivôivdµipq (crivixan), kuk/oo¬opivq
(ciclosporin), 0so¢u//ivq (choledyl, theo-dur, uniphyllin,
aberten), ôiyi¡oÇivq (digoxin, lanoxin), panwarfin, kdi
dv¡iou//q¬¡ikó.
E¬ioqç s¬siôq ¡o Hypericum s¬qpsóçsi vsupoôidµiµdo¡éç,
µ¬opsi vd d//q/s¬iôpó µs ôió¢opd µu¿ó¡po¬d ¢ópµdkd,
ouµ¬spi/dµµdvoµévov ó//ov dv¡ikd¡d0/i¬¡ikov.Zs ¬spi¬¡ooq
ó//ov ¢dpµókov ¬pé¬si vd svqµspovs¡di o 0spó¬ov id¡póç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 209
BΑΣΙ ΛΙ KOΣ (OCI MUM BASI LI UM)
Αρoματι κό, μονοετsς ¢υτό με
πράσι να q κόκκι να ¢úλλα και
μι κρά λευκά λουλοúδι α.
Kαταπραúνει τους
σπασμοúς της κοι λι άς και τι ς
νευρι κsς ημι κρανί ες. Εί ναι
τονoτι κό και δι ουρητι κό. O
þασι λι κός σε σκόνη γι α τη μúτη
εί ναι κατά του κρυολογqματος
και τoν πονοκε¢άλoν. Ευνοεί
την παραγoγq γάλακτος στι ς
μητsρες που 0ηλάçουν. Kατά
της δυσκοι λι ότητας μποροúμε
να ¢άμε τα ¢úλλα του þασι λι κοú με λάδι , σαν
σαλάτα. Zυνι στάται γι α τσι μπqματα και
κεντρί σματα. Επι πλsον χρησι μοποι εί ται και oς
χαλαρoτι κό sκχυμα γι α το μπάνι ο
Tqv dp¿ikq ¬poé/suoq ¡ou …doi/ikoú ¡qv µpiokouµs o¡qv Ìvôid.
Hpiv d¬ó ¡éoospiç ¿i/ióôsç ¿póvid sÇd¬/o0qks o¡qv Aiyu¬¡o
kdi o¡qv A¢pikq svo o¡qv E//óôd ¡ov é¢sps, µdçi µs ó//d ¢u¡ó,
o Méydç A/éÇdvôpoç µs¡ó d¬ó ¡qv sko¡pd¡sid ¡ou o¡iç Ìvôisç.
Z¡qv …ps¡dvid óp¿ios vd kd//ispysi¡di d¬ó ¡ov 16o diovd. To
óvoµd ¡ou ¬poép¿s¡di d¬ó ¡qv s//qvikq /éÇq "…doi/súç¨
Πrpìypoçq
O µdoi/ikóç sivdi évd dpoµd¡ikó ¬ooôsç µovos¡éç ¢u¡ó ¬ou
µ¬opsi vd ¢¡óosi ¡d 60 skd¡oo¡ó os úµoç, µs s//si¬¡ikó év¡ovd
µupoôó¡d ¢ú//d kdi µikpó óo¬pd óv0q. Avqksi o¡o yévoç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 210
okiµou ¡qç oikoyévsidç ¡ov ¿si/dv0ov kdi u¬óp¿si os ôió¢opsç
¬oiki/isç ¡óoo o¡o µéys0oç óoo kdi o¡o ¿poµd ¡ov ¢ú//ov. Oi
o¬ópoi ¡ou µdoi/ikoú ¢u¡povouv súko/d os µépq µs ó¢0ovo
q/io kdi o¡syvó sú¢opo ¿oµd. Av0içsi d¬ó ¡qv óvoiÇq µé¿pi kdi
¡o kd/okdipi.
Opqokrutìkq koì noKìtìoµìkq o{ío
Y¬óp¿ouv ¬o//ó ¡s/s¡oupyikó kdi ôoÇdoisç ¬ou sivdi
ouvôsôsµévsç µs ¡ov …doi/ikó. H ivôikq ovoµdoid ¡ou µdoi/ikoú
sivdi Toú/oi (¨Thulsi¨ q "Tulsi¨), kdi ouvôés¡di µs µid vúµ¢q ¡qç
ivôouio¡ikqç µu0o/oyidç ¬ou µs¡dµop¢o0qks os ¢u¡ó yid vd
d¬o¢úysi ¡ov épo¡d svóç 0soú ¡qç A¬o Avd¡o/qç. Z¡iç µépsç
µdç 0sopsi¡di ¡o ispó ¢u¡ó ¡ou 0soú …iovoú kdi ¡ou Kpiovd o¡qv
Ìvôid kdi kdi d¢qvs¡di évd
k/dpóki ¡ou µéod o¡d
poú¿d ¡ou vskpoú yid vd
sÇdo¢d/iosi ¡qv siooôó
¡ou o¡ov Kóoµo ¡ov
Nskpov.
Z¡qv iouôd€kq ¬dpóôooq
¬po¡sivs¡s yid
svôuvóµooq os ¬spioôo
vqo¡sidç. Opú/oi ¡qç
A¢pikqç dÇiovouv ó¡i o
µdoi/ikóç ¬poo¡d¡súsi
d¬ó ¡ouç okop¬ioúç svo oi Eupo¬dioi kó¬oisç ¢opéç /évs ó¡i
sivdi oúµµo/o ¡ou Zd¡dvó.
Oi Poµdioi ¡o 0sopoúodv rpmtìkó çíKtpo ko0mç koì mç
oúµþoKo tou ípmto. Z¡qv Ì¡d/id kdi o¡qv Kpq¡q o µdoi/ikóç
q¡dv oúµµo/o ¡qç dyó¬qç, kdi ó¬oioç óvôpdç ôs¿ó¡dv évd
k/ovópi µdoi/ikoú d¬ó µid vsdpq yuvdikd, 0sopsi¡o
ôsoµsuµévoç µs du¡qv.
Oi Aiyú¬¡ioi ¡ov ¿pqoiµo¬oioúodv µdçi µs ó//d ¢u¡ó o¡iç
topì¿rúorìç kdi oi Fd/ó¡sç os trKrtíç r{oyvìoµoú µdçi µs vspó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 211
¬qyqç. Hi0dvóv d¬ó sksi vd kpd¡ósi ¡iç piçsç ¡ou kdi ¡o
¿pio¡idvikó é0iµo ¡ou oyìooµoú µs ¡ov µdoi/ikó.
Z¡qv dp¿did E//óôd dv¡i¬pooo¬sus ¡qv s¿0pó¡q¡d svo o¡qv
E//qvikq Op0óôoÇq skk/qoid é¿si ¡spóo¡id dÇid yid ¡qv
¬pos¡oiµdoid ¡ou dyidoµoú. Aéys¡di s¬ioqç ¬oç si¿s ¢u¡poosi
µdoi/ikóç kov¡ó o¡ov ¡ó¢o ¡ou Xpio¡oú ó¡dv ¡ov dvdkó/uµs q
Ayid E/évq.
Z¡qv Eupo¬q ¡o¬o0s¡oúv évd k/dôi µdoi/ikoú o¡d ¿épid ¡ou
vskpoú yid vd ¡ou sÇdo¢d/ioouv kd/ó ¡dÇiôi, svo o¡qv Ìvôid ¡o
¡o¬o0s¡oúv o¡o o¡óµd ¡ou vskpoú yid vd oiyoupsu¡oúv ¬oç 0d
¬dpdôo0si o¡o Osó.
Oi Ap¿dioi Aiyú¬¡ioi kdi oi Ap¿dioi E//qvsç ¬io¡sudv ¬oç
óvoiys ¡iç ¬ú/sç ¡ou Hdpdôsioou yid ¡o vskpó.
Πoyovìoµóç Σtoì¿río: Omtìó ΠKovqtqç: Apqç
O µdoi/ikóç ovoµdçó¡dv oç "to þótovo tmv µoyìoomv¨ yid
diovsç. Xpqoiµo¬oiq0qks yid sÇopkioµoúç, ¬poo¡doid d//ó kdi
oç "spo¡ikó ¢i/¡po¨. Evd ¬d/ió yvoµikó /ési ¬oç "ó¬ou
¢u¡povsi µdoi/ikóç ôs ¬qydivsi ¡o kdkó¨ kdi "ónou unóp¿rì
þooìKìkóç, ör (rì to kokó". •¡dv o µdoi/ikóç ôopiçs¡di ¢épvsi
kd/q ¡ú¿q os évd véo o¬i¡ikó. •¡dv pdv¡içsiç ¡o o¬i¡i µs
µdoi/ikó µou¡qyµévo os vspó ôio¿vsiç ¡o kdkó. Xpqoiµo¬oisi¡di
yid Çópkid dyó¬qç kdi suqµspidç. Msiovsi ¡qv év¡doq dvóµsod
os ôúo ó¡oµd. Hpoos/kúsi ¡qv d¢0ovid. To póv¡ioµd µs
µpsyµévo µdoi/ikó o¡ov oúv¡po¢o sÇdo¢d/içsi d¢ooiooq. H
¿pqoq ¡ou os µ¬óvio sÇdyvioµoú ¢épvsi véd dyó¬q q
d¬s/su0spovsi d¬ó µid ¬d/ió dyó¬q.
Xpqoiµo¬oisi¡di os /iµóvid kdi ¢u/dk¡ó kdi ¢épvsi suqµspid os
du¡óv ¬ou ¡o kouµd/ó o¡qv ¡oé¬q ¡ou. Zdv /iµóvi µoq0ósi o¡ov
sÇopkioµó.
EvoKKoktìkq ìotpìkq
O µdoi/ikóç sivdi yvoo¡óç d¬ó ¡qv dp¿dió¡q¡d yid ¡iç
0rponrutìkíç tou ìöìótqtrç, ó¬oç dvd¢épsi o „iookoupiôqç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 212
E¿si ¡é¡oisç iôió¡q¡sç ¬ou µ¬opsi vd ¿pqoiµo¬oiq0si kdi yid
d¢éµqµd d//ó kdi yid di0épio é/dio µs oqµdv¡ikéç 0spd¬su¡ikéç
iôió¡q¡sç.
Z¡qv Ap¿did E//óôd oi E//qviôsç µq¡épsç ¬póo0s¡dv ¡psiç
¢opéç ¡qv sµôoµóôd o¡o ôidi¡o/óyio ¡ov dyopiov µé¿pi kdi ¡qv
s¢qµsid ¡ouç od/ó¡sç µs µdoi/ikó. E¡oi oúµ¢ovd µs ¡o
„iookoupiôq kdi ¡ov ̬¬okpó¡q ¬s¡ú¿divdv s¬iµqkuvoq kdi
oúo¢iÇq ¡ou ¬éouç ¡ouç. Akóµd kdi oqµspd os µspikó ¿opió oi
yidyióôsç s¬iµévouv ó¡i kóvsi kd/ó o¡d vsdpó dyópid d//ó
¿opiç vd µ¬opoúv vd sÇqyqoouv ¡o /óyo.
Oi du¡ó¿0ovsç ¡qç „u¡ikqç A¢pikqç ¿pqoiµo¬oioúodv ¡ov
µdoi/ikó oç dv¡i¬ups¡ikó ¢ópµdko, oi Aiyú¬¡ioi dvdµiyvudv ¡ov
µdoi/ikó µs µúpo d¬ó µupoivq kd¡ó ¡q ôidôikdoid ¡qç
¡dpi¿suoqç.
Oì nìo yvmotíç rurpyrtìkíç tou ìöìótqtrç rívoì oì r{qç:
• µs/¡iovsi ¡qv kuk/o¢opid ¡ou diµd¡oç - ¡o ¡oói µoq0ósi
o¡qv ¬éµq oç évd ó//o siôoç oóôdç kdi kd¡d¬pdúvsi ¡d
év¡spd
• µoq0ó o¡iç qµikpdvisç kdi ¡ouç ¬ovoks¢ó/ouç
• svio¿úsi ¡q µvqµq
• sivdi ôioupq¡ikó
• To sk¿ú/ioµd µdoi/ikoú µoq0ósi o¡iç ¬spi¬¡oosiç
o¡oµd¡i¡iôdç kdi s¬i¿si/iou ép¬q
• ouvio¡ó¡di yid ¬spi¬¡oosiç vdu¡idç d//ó kdi yid ¡iç
vdu¡isç sykuµooúvqç
• q kd¡dvó/ooq ¡ov ¢ú//ov µoq0ósi o¡qv dúÇqoq ¡ou
µq¡pikoú yó/dk¡oç o¡iç 0q/óçouosç µq¡épsç
• ¡d d¬oÇqpdµévd ¢ú//d µdoi/ikoú kd¡d¬pdúvouv ¡iç
¬d0qosiç ¡qç ¿póvidç pivi¡iôdç kdi iyµopi¡iôdç
• µsiovsi ¡iç pu¡iôsç
• d¬oµdkpúvsi ¡d kouvoú¬id, ¡iç µúysç kdi ¡iç okvi¬sç
• o¡qv dpoµd¡o0spd¬sid, oç di0épio é/dio
¿pqoiµo¬oisi¡di os µdoóç svdv¡iov ¡qç kd¡ó0/iµqç
• q ¬poo0qkq ¡ou o¡o µ¬óvio ¿d/dpovsi ¡o ooµd µdç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 213
Σuykoµìöq koì ouvtqpqoq
• Opíokoç - †i/okóµ¡s ¡d ¢ú//d ¡ou
• Αno{qpoµívoç - Kóµ¡s ¡d ¢ú//d vopiç ¡o ¬poi q µs¡ó
¡q ôúoq ¡ou q/iou ó¡dv ¡o ¢u¡ó ôsv sivdi dv0ioµévo.
Kd/ó sivdi ysvikó vd d¢dipsi¡di ¡d óv0q ¡ou µdoi/ikoú
d¬o ¡o ¢u¡ó.To¬o0s¡qo¡s ¡d ¢ú//d ¬óvo os évd
µdµµdkspó ú¢doµd kdi d¢qo¡s vd Çspd0oúv os ôpoospó
kdi oko¡sivó µépoç.
• Σr þó(o - M¬opsi¡s vd ¡d ôid¡qpqos¡s µéod os µóço ¬ou
¬spié¿si s/dió/dôo.
• Σtqv kotógu{q - dvdkd¡éµ¡s ¡d µs s/dió/dôo kdi
¡o¬o0s¡qo¡s ¡d os ¬dyo0qksç.
Moyrìpìkq pe•to a Ia GenoŠe•e
• 2 ¢/u¡çóvid ¢péokd ¢ú//d µdoi/ikoú
• 1/3 ¢/i¡odvioú koukouvdpóo¬opouç
• 2-3 oks/iôsç okópôo 1/2 ¢/u¡çóvi ¬dpµsçóvd
• 1/2 ¢/u¡çóvi s/dió/dôo
• d/ó¡i
BΑΤΟZ (RUBUS FRUCTI COSUS)
Θάμνος πολú γνoστός σε όλη την Ελλάδα, όπου
¢υτρώνει σε άγρι α κατάσταση πλάι σε ¢ράχτες και
πεçοúλι α. tχει αγκα0oτοúς þλαστοúς και δί νει
καρποúς μι κροúς, στρογγυλοúς και
κοκκι νόμαυρους με γλυκόçι νη γεúση.
Από τους καρποúς αυτοúς ¢τι άχνουμε σι ρόπι α
q μαρμελάδες, που εκτός από την ευχάρι στη
γεúση τους, sχουν και ¢αρμακευτι κsς ι δι ότητες. Το
α¢sµημα τoν ¢úλλoν του εί ναι κατά της
δι άρροι ας. Mε το ί δι ο α¢sµημα μποροúμε να
κάνουμε γαργάρες κατά της στη0άγχης.
BΕAΑΝI ΔI Α (QUERCUS)
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 214
H þασί λι σσα τoν δασών. Εμ¢ανί çεται σε πολλά
εί δη. Mερι κsς εί ναι ¢υλλοþόλες και άλλες
αει 0αλεί ς. tχουν όμoς όλες τι ς ί δι ες σχεδόν
¢αρμακευτι κsς ι δι ότητες. Xρησι μοποι οúνται κυρί oς
τα ¢úλλα της, τα οποί α πρsπει να μαçευτοúν το
καλοκαί ρι και να çηραν0οúν όλο το χει μώνα.
Επί σης μπορεί να χρησι μοποι η0εί και ο ¢λοι ός
αλλά και τα þελανί δι α α¢οú κοποúν από το δsντρο
όταν εί ναι αρκετά ώρι μα.
Oι þελανι δι sς εί ναι πλοúσι ες σε τανί νη και
sχουν την ι δι ότητα να σταματοúν το αί μα και να
σ¢ί γγουν τους χαλαρoμsνους από τραυματι σμοúς
q μολúνσει ς ι στοúς. Ακόμη χρησι μοποι οúνται σε
αι μορραγί ες, αι μορροi δες, ακράτει α οúρoν,
κι ρσοúς, εκçsματα, ουλί τι δα
BI ZKΟZ (VI SCUM ALBUM)
Aεν εί ναι τsλει ο ¢υτό. Εί ναι παράσι το που
αναπτúσσεται πάνo στα δsντρα. Fνoστό και oς
«γκι » εί ναι αντι σπασμoδι κό και κατά της
υπsρτασης. Αποτελεί þασι κq τρο¢q τoν çώoν και
λsγεται πoς αυçάνει το γάλα στι ς αγελάδες.
H παρασκευq της «εçúþεργας» με þάση το γκι
çυμoμsνο με μsλι , χρησι μοποι εί ται γι α να
πι άνονται μι κρά πουλι ά
FΑI ΔΟYPΑFKΑOΟ-KΝI KΟZ (CNI CUS BENEDI CTUS)
Fνoστό ¢υτό στην Ελλάδα όπου λsγεται και
Αγι άγκα0ο. Το úµος του δεν çεπερνά τους 40
πόντους και sχει δυσάρεστη μυρoδι ά. tχει ορ0ό
στsλεχος με γoνί ες και ¢úλλα ανοι χτοπράσι να,
χνουδoτά που καταλqγουν σε μι κρό αγκά0ι . Τα
άν0η του εί ναι μεγάλα και κί τρι να προς το
καλοκαί ρι .
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 215
Fι α 0εραπευτι κοúς σκοποúς χρησι μοποι οúμε
ολόκληρο το ¢υτό και ¢τι άχνουμε τσάγι α και
α¢εµqματα που τα παί ρνοuμε σε περι πτώσει ς
πυρετών q ανορεçί ας, δυσπεµί ας και εçαν0ημάτoν
AEΝΤPOΛΙBΑΝO pooµopívoç o çopµokrutìkóç
To Aεντρολίþανο q ρόçμαρι (Rosmarinus officinalis) sivdi
du¡o¢uéç ¢u¡ó kdi ¡o ouvdv¡óµs os ¬s¡poôsiç ¡ó¬ouç o¿sôóv
os ó/q ¡qv E//óôd, d//ó kdi o¡ouç /d¿dvókq¬ouç kdi
dv0ókq¬ouç. O 0óµvoç ¢¡óvsi µé¿pi évd µé¡po úµoç. To
ôsvôpo/iµdvo sivdi sµ¬o¡ioµévo o¡qv ¿pio¡ouysvvió¡ikq
¬dpóôooq.
Avqksi o¡qv oikoyévsid ¡ov Xsi/dv0ov [oikoyévsid ¡qç µév¡dç
(Laminaceae)] kdi sivdi dsi0d/éç ¢puydvoôsç 0dµvio,
¬o/úk/dôo kdi ¬ukvó¢u//o, µs ¢ú//d µikpó, ypdµµosiôq kdi
¿si/q ¬spi¡u/iyµévd, µs ¿poµd ¬póoivo o¡o s¬óvo µépoç kdi
/sukó spioôq kó¡o. Td óv0q ¡ou sivdi µikpó kudvó/sukd kdi
ouyksv¡poµévd kd¡ó µqkoç ¡ou dkpdiou ¡µqµd¡oç ¡ov µ/do¡ov
os o¬ovôú/ouç, o¡iç µdo¿ó/sç ¡ov ¢ú//ov. O/ók/qpo ¡o ¢u¡ó
kdi siôikó¡spd ¡d ¢ú//d kdi ¡d yd/óçid óv0q, ¬spié¿ouv ó¿poµo
q ki¡pivo¬ó /s¬¡ópsuo¡o di0épio é/dio (ροσμαρινsλαιο), µs
ôid¬spdo¡ikó su¿ópio¡o ópoµd, ¡o o¬oio ¿pqoiµo¬oisi¡di o¡q
¢dpµdksu¡ikq odv sÇo¡spikq d/oi¢q kd¡ó ¡ov psuµd¡ikov
¬d0qosov. Xpqoiµo¬oisi¡di s¬ioqç odv ¡ovo¡ikó kdi
dv0s/µiv0ikó. Td ¢ú//d ¡ou ou//éyov¡di ¡qv AvoiÇq kdi q ¿pqoq
¡ouç o¡q µdysipikq ôivsi o¡o ¢dyq¡ó sÇdips¡o kdi iôidi¡spo
ópoµd. Z¡o sµ¬ópio kuk/o¢opoúv d¬oÇqpdµévd ¢ú//d kdi
óv0q ¡ou ôsvôpo/iµdvou, d¬ó ¡d o¬oid ¬dpdoksuóçov¡di
d¢sµqµd¡d, µóµµd kdi di0épid é/did.
To d¢éµqµd ¡ov ¢ú//ov ¡ou ôsvôpo/iµdvou d¬o¡s/si io¿upó
¬s¬¡ikó ¡ovo¡ikó kdi ôisysipsi ¡q /si¡oupyid ¡qç ¬éµqç,
kivq¡o¬oiov¡dç ¡qv ékkpioq ydo¡pikov uypov, ¡qç ¿o/qç kdi ¡q
/si¡oupyid ¡ou q¬d¡oç. Oi ¡dvivsç ¡iç o¬oisç ¬spié¿si, ¡ou
¬pooôiôouv o¡u¬¡ikéç iôió¡q¡sç kdi yid du¡ó 0sopsi¡di
kd¡ó//q/o µoq0q¡ikó ¡qç oµd/qç sµµqvou púosoç. Pu0µiçsi ¡qv
u¬spµo/ikq µq¡poppdyid kdi oµd/o¬oisi ¡ov kúk/o ¡ov
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 216
yuvdikov. ˆç dv¡ioÇsiôo¡ikó, ¬poo¡d¡súsi kdi io¿upo¬oisi ¡o
dvooo¬oiq¡ikó oúo¡qµd, µoq0ó os ¬spi¬¡oosiç
dp¡qpiook/qpuvoqç kdi ¡ovovsi ¡q /si¡oupyid ¡qç kdpôióç.
E¿ouv dvd¢sp0si ¡ovo¡ikéç iôió¡q¡sç yid ¡o vsupikó oúo¡qµd kdi
os ¬spi¬¡oosiç ¬ovoks¢ó/ov. To ôsvôpo/iµdvo sivdi ôisysp¡ikó
¡qç kuk/o¢opidç ¡ou diµd¡oç kdi svôsikvu¡di yid ¬spi¬¡oosiç
d¡ovidç, u¬spkó¬ooqç, sÇóv¡/qoqç, yid kd¡ó0/iµq, d•¬vid,
óy¿oç k./¬. To ôsvôpo/iµdvo ¿pqoiµo¬oisi¡di ouo¡qµd¡ikó d¬ó
¡o 500 ¬.X. Z¡qv dp¿did E//óôd q¡dv dvdyvopioµévo odv
µó¡dvo ¬ou si¿s ¡qv ikdvó¡q¡d vd µs/¡iovsi ¡o µud/ó kdi ¡qv
µvqµq. E¿ouv dkóµq d¬oôo0si o› du¡ó d¢poôioidkéç iôió¡q¡sç.
Mdoóç µs o¡dyóvsç di0épiou s/diou d¬ó ¡d ¢ú//d ¡ou
ôsvôpo/iµdvou o¡ouç kpo¡ó¢ouç, d¬d/úvsi ¡ov ¬ovoké¢d/o.
Aiysç o¡dyóvsç di0épiou s/diou o¡o vspó ¡ou µ¬óviou,
Çskoupóçouv kdi dvdkou¢içouv d¬ó ¬óvouç o¡d kókd/d kdi
¡ouç µuç. To ¢u¡ó é¿si s¬ioqç dv¡ioq¬¡ikéç, dv¡iµdk¡qpiôidkéç
kdi d¬o¿psµ¬¡ikéç iôió¡q¡sç, svo sivdi s¢iôpo¡ikó kdi
o¬doµo/u¡ikó kdi yi› du¡ó ¿pqoiµo¬oisi¡di os ¬spi¬¡oosiç
kpuo/oyqµd¡oç, µq¿d, µpoy¿i¡iôdç, óo0µd¡oç. M¬opsi vd
µoq0qosi os ¬spi¬¡oosiç ôuo¬sµidç, µs¡sopioµoú, ko/ikov,
ôióppoidç kdi ysvikó¡spov ¬poµ/qµó¡ov ¡ou ¬s¬¡ikoú. Akóµd
é¿si si¬o0si ¬oç dv ¡piµouµs ¡o ¡pi¿o¡ó ¡qç ks¢d/qç µs
d¢éµqµd, ouv¡s/oúµs o¡q µsiooq ¡qç ¡pi¿ó¬¡ooqç, svo
¬/úosiç ¡qç o¡oµd¡ikqç koi/ó¡q¡dç µs du¡ó, ouv¡s/oúv o¡q
0spd¬sid oú/ov ¬ou µd¡ovouv kdi ¿d/dpov ôov¡iov.
„ió¢opoi 0pú/oi ouvôéouv ¡o ôsvôpo/iµdvo µs ¡d
Xpio¡oúysvvd kdi ó/oi ¡ouç ¬spio¡pé¢ov¡di yúpo d¬ó ¡q Mdpid
¡q µq¡épd ¡ou Ìqooú, kdi ¡o évôuµd ¬ou ó¬/oos ¬óvo d¬ó évd
¢u¡ó ôsvôpo/iµdvou. Mid skôo¿q /ési ó¡i kd¡ó ¡qv ôiópksid ¡qç
¢uyqç ¡qç oikoyévsidç ¡ou Ìqooú ¬poç ¡qv Aiyu¬¡o, q Mdpid
ó¬/oos ¡d poú¿d ¡ou µopoú os évdv ôi¬/dvó 0óµvo, ¬ou q¡dv
0óµvoç ôsvôpo/iµdvou. Tó¡s ¡d óo¬pd /ou/oúôid ¡ou ¢u¡oú
éyivdv µ¬/s yid vd ¡iµqoouv ¡o Osio …pé¢oç.
Mid ¬dpd//dyq du¡oú ¡ou 0pú/ou /ési, ¬oç q¡dv o µdvôúdç
¡qç Mdpidç ¬ou d¬/o0qks o¡o ôsvôpo/iµdvo kdi o o¬oioç si¿s
µ¬/s ¿poµd. To µ¬/s ¿poµd ¬dpdôooidkó ouvôés¡di µs ¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 217
Hdvdyid kdi q ¿pio¡idvikq ¬dpóôooq 0é/si ¡d µ¬/s /ou/oúôid
vd dvd¢épov¡di os Eksivq.
Mid ó//q ¬dpd//dyq o¡o iôio 0éµd /ési, ó¡i ¡qv opd ¬ou ¡d
poú¿d ¡ou Osiou …pé¢ouç q¡dv d¬/oµévd o¡ov 0óµvo, du¡óç
óp¿ios vd sk¬éµ¬si µid y/ukió suoôió. Au¡q q¡dv q dv¡dµoiµq
¡ou yid ¡qv u¬qpsoid ¬ou ¬póo¢sps o¡o Osio …pé¢oç.
šooç du¡ó ¡o ôidkpi¡ikó ópoµd vd sivdi o /óyoç ¬ou ¡o
ôsvôpo/iµdvo d¬ék¡qos ¡q ¢qµq ¡ou oúµµo/ou ¡qç 0úµqoqç.
Xpqoiµo¬oiq0qks os kqôsisç kdi o¡qv ôidkóoµqoq ¡ó¢ov yid vd
0uµiçsi ó¡i ôsv Çs¿vioúv¡di oi sk/i¬óv¡sç. Xpqoiµo¬oiq0qks
dkóµd kdi os yóµouç, yid vd 0uµiçsi o¡ouç vsóvuµ¢ouç vd µqv
Çs¿voúv ¡ouç ópkouç ¡ouç. E¡oi ouµµo/içsi dkóµd, ¡q ¢i/id kdi
¡qv ¬io¡q o¡iç o¿éosiç
AΙKΤΑMOΣ • EPΩΝΤΑΣ • ΣΤΑMΑΤOXOPΤO
O ôik¡dµoç ¢u¡povsi
ó¢0ovoç o¡iç d¬ó¡oµsç
¬/dyiéç ¡ou Ayispivio¡ikou
¢dpdyyioú, kd0oç kdi o¡d
ykpsµvó ¬óvo d¬ó ¡o ¿opió
Kouo¡oyépdko, ¬ou µpioks¡di
o¡qv supú¡spq ¬spio¿q ¡ou
¢dpdyyioú dkóµq kdi o¡ouç
µpó¿ouç ¡qç ¬dpd/idç ¡qç
¬dvéµop¢qç Zoúyidç ¬ou sivdi kdi ¡o ¡é/oç du¡qç ¡qç
¿dpóôpdç.
H ou//oyq ¡ou sivdi ôou/sió s¬ikivôuvq kdi yivs¡di kupioç ¡ov
Aúyouo¡o ¬ou sivdi dv0ioµévoç d¬ó dv0po¬ouç ¬ou é¿ouv
sÇoiksio0si o¡qv dvdppi¿qoq µs okoivió. Aóyo du¡qç ¡qç
s¬ikivôuvó¡q¡dç ¬qps kdi ¡o óvoµd "épov¡dç", yid¡i ¬pé¬si vd
'¿si kdvsiç ¡o ¬ó0oç ¡ou épo¡d yid v' d¬o¢doiosi vd
ôidkivôuvéµsi ¡q çoq ¡ou yid vd ¡o µdçéµsi. H ou//oyq ¡ou
yivó¡dv kdi yivs¡di µs oko¬ó ¡o sµ¬ópio, ¡óoo sv¡óç E//óôdç,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 218
óoo kdi o¡o sÇo¡spikó. Zqµspd o óypioç ôik¡dµoç ôsv s¬dpksi
yid ¡i dvóyksç ¡ou sµ¬opiou yi' du¡ó kd//ispysi¡di ó¿i µóvo o¡qv
Kpq¡q, d//ó kdi o¡qv A/yspid , ¡qv Fd//id k.d. To di0épio é/dio
¡ou ôik¡dµou ¿pqoiµsúsi o¡qv dpoµd¡o¬oiid kdi yid ¡ov
dpoµd¡ioµó ôid¢ópov ¬o¡ov, iôioç ¡ou µspµoú¡.
Oi 0duµd¡oupyikéç ¡ou iôió¡q¡sç dvd¢épov¡di d¬ó ¬o//oúç
dp¿diouç ouyypd¢siç ó¬oç sivdi o •µqpoç, o Apio¡o¡é/qç, o
Eupi¬iôqç, o Osó¢pdo¡oç, o …ipyi/ioç, o H/oú¡dp¿oç, o
„iookoupiôqç, o Fd/qvóç k.d
To dvd¢épouv odv d¬o¡s/soµd¡ikó o¡iç ¬d0qosiç ¡ov vs¢pov,
¡ov sv¡épov yid ¡iç ôq/q¡qpióosiç k.d., kó¡i ¬ou é¿si
sÇdkpiµo0si d¬ó ¡ouç oúy¿povouç µs/s¡q¡éç, yi' du¡ó o¡qv
Kpq¡q ouvq0içouv vd ¡o ¬poo¢épouv odv pó¢qµd.
Kd¡ó ¡qv µu0o/oyid q¡dv d¢ispoµévoç o¡q 0só Ap¡sµq yid¡i
µoq0oúos , ó¬oç ki sksivq o¡ov ¡oks¡ó. Fid ¡ov iôio /óyo oi
dp¿dioi ¬dpio¡dvdv ¡o óyd/µd ¡qç 0sóç µs o¡s¢óvi d¬ó
ôik¡dµo.
Oi ¬d/dió¡spoi ¡o ¿pqoiµo¬oioúodv µs ¡q µop¢q
kd¡d¬/óoµd¡oç odv diµoo¡d¡ikó kdi s¬ou/o¡ikó, yi' du¡ó
dkoúys¡di kdi µs ¡o óvoµd o¡dµd¡ó¿op¡o. „iqyoúv¡di io¡opisç yi'
dypiµid, ¬ou /dµoµévd d¬ó id µé/q kuvqyov, é¡poydv ôik¡dµo
ki q dkiôd ¡ou µé/ouç é¬s¢¡s d¬ó ¡o
ooµd ¡ouç.
Apokovtìó (Dracunculus vulgaris)
H „pdkov¡ió q Apó¬qç q ‡iôó¿op¡o
sivdi ¢u¡ó ¬ou ¢¡óvsi os úµoç µé¿pi 1 m
µs ¢ú//d µsyó/d kdi ¬/d¡ió, o¬ó0q
µé¿pi 55 cm kdo¡dvo¬óp¢upq soo¡spikó kdi ¬pdoivo¬q d¬›
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 219
éÇo. ‡u¡povsi os ¿opó¢id, ¿dv¡ókid kdi
ókpsç ôpóµov os ¿dµq/ó uµóµs¡po. Av0içsi
¡qv óvoiÇq kdi µyóçsi évd okoúpo kókkivo
/ou/oúôi ¬ou µs ¡qv ôuoópso¡q ooµq
¡ou µdç sv¡u¬ooióçsi odv µid ¬dpóÇsvq
sµ¢óvioq ¡qç ¢úoqç. To ¢u¡ó du¡ó µs ¡d
¬dpóÇsvd /ou/oúôid kdi ¢ú//d q¡dv yid
¡ouç dp¿diouç ouvôsôsµévo µs ¡d ¢iôid ¬ou
dv¡i¬pooo¬sudv ¡q µuo¡ikó¡q¡d ¡ou
kó¡o kóoµou. Z¡qv dvd¡o/ikq Kpq¡q
µpé0qks µid odpko¢óyoç ¬ou sivdi
ôidkooµqµévq µs µo¡iµo ¬ou ¬i0dvóv sivdi
¬dpµévo d¬ó ¡q ôpdkov¡ió.
Ouµópì
To 0uµópi sivdi ¢u¡ó kdi dvqksi o¡qv
kd¡qyopid ¡ov ¿si/dv0ov. Y¬óp¿ouv 33
siôq 0uµdpioú kdi ¬o//ó d¬ó du¡ó sivdi
0óµvoi, ¬ou ¢u¡povouv kdi o¡qv E//óôd
os óyovd µépq. To 0uµópi é¿si opdio
ópoµd kdi ¬poos/kúsi ¡iç µé/ioosç ¬ou
µdçsúouv d¬ó du¡ó sÇdips¡ikó µé/i. To
0uµópi voo¡iµiçsi ¡o yó/d kdi ¡o kpédç
¡ov çoov ¬ou ¡o ¡poyouv o¡o µóokqµd
¡ouç.
T› óv0q ¡ou 0uµdpioú sivdi µoµ q óo¬pd kdi kóvouv o¡ó¿u. To
d¬óo¡dyµd ¡ou ¿pqoiµo¬oisi¡di odv ¢ópµdko o¡iç ¬/qyéç ¡ov
çoov. A¬ó ¡o 0uµópi dkóµd µydivsi ¡o 0uµé/dio, ¬ou sivdi
¿pqoiµo o¡qv dpoµd¡o¬oiid kdi o¡q
¢dpµdksu¡ikq.
̵iokoç µ¬opsi vd ¬spiopiosi ¡q
¿o/qo¡spo/q
•/oi µdç yvopiçouµs ¡ouç iµiokouç
o¡iç ôió¢opéç ¡ouç ¬dpd//dyéç, odv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 220
óµop¢d ôidkooµq¡ikó ¢u¡ó µs sv¡u¬ooidkó /ou/oúôid. •µoç
o¡qv dvd¡o/ikq Aoid d¬' ó¬ou kd¡óys¡di ¡o ¢u¡ó, q ¿pqoq ¡ov
iµiokov ôsv sivdi µóvo ôidkooµq¡ikq d//ó kdi ¢dpµdksu¡ikq,
¡ou/ó¿io¡o o¡qv ¬dpdôooidkq id¡pikq. …doioµévoi ¬óvo o'
du¡ó oi oúy¿povoi s¬io¡qµovsç dvdkó/uµdv µs¡ó d¬ó épsuvsç
ó¡i o iµiokoç µ¬opsi vd ¬spiopiosi ¡qv ¿o/qo¡spó/q.
Oi spsuvq¡éç /évs ó¡i évd sk¿ú/ioµd, ¬posp¿óµsvo d¬ó óv0q
iµiokou, µ¬opsi vd é¿si ¡d iôid suspys¡ikó d¬o¡s/éoµd¡d yid ¡qv
uysid ¡qç kdpôióç, ó¬oç é¿ouv ¡o kókkivo kpdoi kdi ¡o ¡oói. Mid
oµóôd d¬ó ¡o ¬dvs¬io¡qµio Chung Shan Medical University ¡qç
Td€µóv /ési ó¡i ¡o /ou/oúôi ¬spié¿si dv¡ioÇsiôo¡ikó ¬ou
µoq0oúv o¡ov é/sy¿o ¡ov rnìníömv ¿oKqotrpóKqç. Zs
µs/é¡sç ¬ou éyivdv os çod, ôid¬io¡oodv ó¡i ¡o sk¿ú/ioµd
s/d¡¡ovsi ¡q
¿o/qo¡spó/q o¡d çod,
kdi ¡o iôio 0d µ¬opoúos
vd ouµµsi kdi o¡ov
óv0po¬o (s¢qµspiôd
–ournal of the Science of
Food and Agriculture).
KAΛ Y KE Σ
Ι B1 Σ KOY
( HI BI S CUS S AB‰ ARI F F A L ) .
X P ΗΣ Ι MOΠOΙ O•ΝΤ ΑΙ Σ ΑΝ
ΠΑP ΑA OΣ Ι ΑKˆ Γ Ι ΑΤ P Ι KˆKΑΙ P ˆOΗMΑ.
O iµiokoç (Hibiscus sabdariffa L), o o¬oioç dvd¬¡úoos¡di o¡qv
Kivd, ¡qv Ìvôid kdi ¡qv Td€µóv ¿pqoiµo¬oisi¡di odv ¬dpdôooidkó
yid¡pikó yid vd 0spd¬súosi ¡qv uµq/q ¬isoq o¡o diµd kdi ¡iç
q¬d¡ikéç ôid¡dpd¿éç.
Oi s¬io¡qµovsç µpqkdv ó¡i ¬spié¿si dv¡ioÇsiôo¡ikó ¬ou sivdi
yvoo¡ó ó¡i s¬i¢épouv µsiooq ¡ov kivôúvov, oi o¬oioi
kd0io¡dv¡di sv¡ovó¡spoi d¬ó ¡d /i¬q ¬ou sioép¿ov¡di o¡iç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 221
dp¡qpisç. „isÇqydydv µid µs/é¡q ó¬ou ¬dpd¡qpqodv ¡d
d¬o¡s/éoµd¡d ¬ou si¿s ¡o sk¿ú/ioµd ¡ou iµiokou, o¡q ¿dµq/q
¬ukvó¡q¡d (¬spisk¡ikó¡q¡d) /i¬o¬po¡s€vov, LDL q "kdkqç"
¿o/qo¡spó/qç o¡ouç dpoupdiouç. E¡oi ôid¬io¡oodv ó¡i ¡o
sk¿ú/ioµd ¡ou iµiokou µsiovsi oqµdv¡ikó ¡iç svd¬o0éosiç
/i¬iôiov o¡iç dp¡qpisç kdi ¡d s¬i¬sôd ¿o/qo¡spó/qç o¡o diµd.
O yid¡póç Chau-–ong Wang, ¬ou ¬po¡oo¡ó¡qos o¡qv épsuvd
si¬s: "Td ¬sipóµd¡d d¬éôsiÇdv ó¡i ôió¢opd sk¿u/ioµd¡d d¬ó
kókkivo kpdoi kdi ¡oói ¬spiopiçouv ¡q ¿o/qo¡spó/q kd0oç kdi
¡d /i¬iôid ¬ou ouooopsúov¡di o¡iç dp¡qpisç ¡ov dpoupdiov.
Ei¬s ó¡i ¡d ôsôoµévd u¬oôsikvúouv o0svdpó ó¡i du¡ó 0d
µ¬opoúos vd sivdi ¿pqoiµo o¡qv ¬pó/qµq q dkóµq kdi o¡q
0spd¬sid µsyó/ouAv0q iµiokou (Hibiscus sabdariffa L)
dpi0µoú dyysiokdpôidkov ¬d0qosov, o¡iç o¬oisç q
¿o/qo¡spó/q é¿si ¬po¡dyovio¡ikó pó/o.
Τα λουλοúδι α του ι þί σκου εί ναι ι δι αι τsρoς
αποτελεσματι κά στη μεί oση της χοληστερόλης -
εί μαστε περί εργοι να δοúμε εάν οι μακροχρόνι ες
μελsτες αποδεί çουν ότι ι σχúουν τα ί δι α
αποτελsσματα και στους αν0ρώπους.
οποι αδqποτε kι αν εί ναι 0εραπεuτι kά
αποτελέσματα απó την χρqση τοu ι þί σkοu, η
σuμþοuλq μας παραμένει η ί δι α: Η kανονι kq
φuσι kq δραστηρι óτητα kαι η δί αι τα ποu
περι λαμþάνει uçηλές ποσóτητες σε φροúτα kαι
λαχανι kά kαι χαμηλές σε kεkορεσμένα λί πη
παραμένει ο kαλúτερος τρóπος yι α να
προστατεúσετε την kαρδι αkq σας uyεί α
KOYMΑPΙΑ
H kouµdpió sivdi ¢u¡ó
i0dysvéç ¡ov
Msooysidkov ¬spio¿ov
kdi ¡qç N„ Ìp/dvôidç.
Asi0d/qç 0óµvoç q
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 222
ôévôpo ¬ou ¢¡óvsi os úµoç 12 µ. O ¢/oióç ¡ou sivdi ¡pd¿úç. Td
¢ú//d ¡ou sivdi yud/io¡spó µd0u¬póoivd, /oy¿osiôq kdi
oôov¡o¡ó. Td óv0q óo¬pd q poç µydivouv kd¡ó kpsµdo¡ó
okióôid. O kdp¬óç sivdi o¢dipikóç µs ôióµs¡po 1,5 ÷ 2 sk. µs
¿poµd kókkivo - ¬op¡okd/i kdi ¡pd¿sid s¬i¢óvsid. Av0içsi o¡o
¡é/oç ¡ou ‡0ivo¬opou µs dp¿éç ¡ou Xsiµovd.
Ho//d¬/doióçs¡di µs o¬ópouç. Euôokiµsi os s/d¢pó dµµoôsç
kdi µq doµso¡oú¿o ¿oµd kdi ¿psióçs¡di q/io. Xpqoiµo¬oisi¡s
o¡qv ¬o¡o¬oiid kdi o¡qv µd¢ikq. Zs opioµévsç ¬spio¿éç ¡qç
Ì¡d/idç kdi ¡qç Kopoikqç d¬ó ¡ouç kdp¬oúç ¡ou ¬dpóys¡di µs
d¬óo¡dÇq évd siôoç oivo¬vsuµd¡oôouç ¬o¡oú. E¬ioqç oi
kdp¬oi ¡poyov¡di, d//ó ôsv sivdi iôidi¡spd vóo¡iµoi. Td ¢ú//d
kdi o ¢/oióç ¿pqoiµo¬oioúv¡di o¡qv ¢dpµdksu¡ikq
KPΑΤΑΙΓOΣ
…s/¡iovsi ¡qv o¡s¢dvidid kuk/o¢opid, ôuvdµovsi ¡qv kdpôió,
o¡d0spo¬oisi ¡qv ¬isoq, µs/¡iovsi ¡qv kdpôidkq /si¡oupyid. Zs
u¬sp¡óoq 30yp./500ml vspó yid 5 /s¬¡ó
Λrþóvto
H /sµóv¡d sivdi évd yévoç ¢u¡ov ¬ou dvqksi o¡qv oikoyévsid
"¿si/dv0q¨. Y¬óp¿ouv ôúo
siôq /sµóv¡dç. H /sµóv¡d q
o¡oi¿óôd ¬ou ¢u¡povsi o¡d
¬sôivó ¬s¡poôq µépq kdi q
/sµóv¡d o¡d¿úç ¬ou
¢u¡povsi os ¡ó¬ouç
¬s¡poôsiç.A¬ó ¡d ôúo du¡ó
siôq kdi ¬spiooó¡spo d¬ó ¡o
ôsú¡spo, ¬dipvouv µs
d¬óo¡dÇq évd dpoµd¡ikó
di0épio /óôi, ¡o o¬oio
¿pqoiµo¬oioúv yid vd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 223
¢¡ió¿vouv µs ¡qv dpoµd¡ikq /ooióv kdi ¡d dpoµd¡ikó od¬oúvid.
To di0épio du¡ó /óôi é¿si dv¡ioq¬¡ikéç kdi s¬ou/o¡ikéç iôió¡q¡sç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 224
Λrµovó¿opto
Asµovó¿op¡o (Lemongrass Oil)
E¿si ôuvd¡ó, ôpoospó kdi /sµovó¡o ópoµd. Eivdi io¿upó dv¡i-
µdk¡qpiôidkó, iôidi¡spd ¿pqoiµo yid ¬poµ/qµd¡ikéç s¬iôspµiôsç,
dvoi¿¡oúç ¬ópouç kdi dkµq. E¬ioqç sivdi kd/ó
sv¡oµod¬o0q¡ikó. Zuvôuóçs¡di µs : Eukó/u¬¡o, Mup¡ió, E/did
Kovo¢ópov, E/did Eo¬spiôosiôov, Fspóvi.
Aοuί (α (Αl oysi a tri phyl l a, Li ppi a ci tri odora)
HEPÌFPA‡H:Kd¡óys¡di d¬ó ¡q N. Aµspikq kdi kd//ispysi¡di oç
dpoµd¡ikó-¢dpµdksu¡ikó kdi oç kd//o¬io¡ikó ¢u¡ó. Oóµvoç
úµouç 1-1,5 µ. q µq/ó¡spoç, dv ¡o éôd¢oç sivdi yóviµo. ‡ú//d
oôov¡o¡ó q /sió¿si/d os ¡piµspsiç q ¡s¡pdµspsiç o¬ovôú/ouç,
/oy¿osiôq µs µpd¿ú µio¿o, /sid o¡qv óvo s¬i¢óvsid kdi
dôsvoôq o¡qv kó¡o. Av0q /sukó, µikpó ¬ou o¿qµd¡içouv
µdo¿d/idiouç o¬ovôú/ouç q
s¬ókpiouç µó¡puç. Td ¢ú//d
ouv0/iµóµsvd dvdôiôouv ooµq
/sµovioú.
ÌATPÌKH:H /d€kq id¡pikq ¡q
¿pqoiµo¬oisi supú¡d¡d yid
vooqµd¡d ¡ou o¡oµó¿ou. To
d¢éµqµd ¡qç ¬io¡sús¡di ó¡i
o¡dµd¡ó ¡q ôióppoid kdi sivdi
¡ovo¡ikó, dv¡i¬ups¡ikó kdi
ôioupq¡ikó. Zuvio¡ó¡di, µó/io¡d, os ¬spi¬¡oosiç
vs¢po/i0ióosoç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 225
XPΗZΗ:Xρησι μοποι οúνται τα ¢úλλα και τα άν0η.
Hρsπει να καταναλώνεται με μsτρο λόγo της
υµηλqς περι εκτι κότητας σε καμ¢ορά.
Kαλλι εργεί ται σπάνι α σqμερα και sχουν σχεδόν
çεχαστεί οι μαγει ρι κsς της αρετsς. Aόγo της
sντονης μυρoδι άς λεμονι οú που αναδί δει ,
χρησι μοποι εί ται γι α να αρoματί çει µάρι α, σοúπες,
σαλάτες, πουλερι κά και κρsατα. Oμoς η κúρι α
ε¢αρμογq της εντοπί çεται στη çαχαροπλαστι κq και
την ποτοποι ί α. Ται ρι άçει ακόμη τsλει α με ¢ρsσκα
¢ροúτα, γι αυτό και γαρνί ρει ¢ρουτοσαλάτες, ’
χυμοúς ¢ροúτoν q επι δόρπι α κυρί oς με þάση τα
¢ροúτα. Αποçηραμsνη χρησι μοποι εί ται γι α την
Hαρασκευq α¢εµημάτoν
H Aouiçd µdç ¬poo¢épsi d¬/ó¿spd ¡iç suspys¡ikéç ¡qç iôió¡q¡sç
kdi kdi µoq0ó o¡qv d¬o¡oÇivooq, d¬oµo/q ¬spi¡¡ov uypov kdi
ku¡¡dpi¡iôdç. Z¡qv /d€kq id¡pikq ¿pqoiµo¬oisi¡di supéoç yid
o¡oµd¿ó¬ovouç, d//ó kdi oç dv¡i¬ups¡ikó kdi ¡ovo¡ikó
pó¢qµd. Avdôiôsi év¡ovo ópoµd /sµovioú kdi é¿si kó¬oç Çivq,
d//ó vóo¡iµq ysúoq.
Zdç ¡qv ¬poo¢épouµs µs ¬é¡d/d µo/ó¿dç, kd¡i¢é kdi
¬i¬spópiçdç (ginger), ¬ou ¢qµiçs¡di yid ¡iç d¢poôioidkéç ¡qç
iôió¡q¡sç, é¡oi oo¡s vd d¬o/dúos¡s évd u¬épo¿o pó¢qµd çso¡ó
q kpúo.
Oöqyírç Πportoìµooíoç:
1-2 kou¡d/iéç, 7-10 As¬¡ó, 100° Ks/oiou
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 226
Λuyopìó
H /uydpió sivdi 0dµvoôsç
¢u//oµó/o ¢u¡ó. To o¬oio
¢u¡povsi o¡iç dkpo¬o¡dµiéç.
Avqksi o¡qv oikoyévsid
"µspµsviôsç¨. Td ¢ú//d ¡qç
/uydpióç sivdi o¡svóµdkpd
/oy¿osiôq, ¡d óv0q ¡qç sivdi
óo¬pd, µsvsÇsôió q yd/óçid.
Td ¢ú//d ¡qç é¿ouv évd
su¿ópio¡o ópoµd. Td
k/ovópid ¡qç ¬ou sivdi
su/úyio¡d ¡d ¿pqoiµo¬oioúv
o¡qv kd/d0o¬/sk¡ikq. Ms ¡d k/ovópid ¡qç ¢¡ió¿vouv ko¢ivid yid
¡qv µ¬ouyóôd kdi ko¢ivid yid vd µs¡d¢épouv oi s/dio¬dpdyoyoi
¡iç s/iéç kdi oi dµ¬s/oupyoi ¡d o¡d¢ú/id ¡ouç. Tqv /uydpió oi
s¬io¡qµovsç ¡q /évs óyvo q koivq. Zqµspd óµoç sµsiç ¡q /éµs
kdi /uyió, /úyd q dyvió
MopouKíöo (Petromarula pinuata)
Eivdi ¢u¡ó svôqµikó ¡qç
Kpq¡qç. ‡u¡povsi os
µpó¿ouç kdi ¡oi¿ouç d¬ó
¡o s¬i¬sôo ¡qç 0ó/doodç
µé¿pi ¡qv opsivq çovq Eivdi
¢u¡ó ôis¡éç µs póôdkd d¬ó
¬¡spó/oµd q ¬¡spoo¿iôq q
¢ú//d µé¿pi 30 cm kdi
µ/do¡oúç /siouç µé¿pi 80
cm. Ta yd/óçid ¡ou óv0q
sµ¢dviçov¡di kd¡ó ¡ouç µqvsç A¬pi/io-Móio.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 227
MΑΝΤZOYPΑΝΑ (ORIGANUM MA‘ORANA)
Ho/ú yvoo¡ó du¡o¢uéç ¢u¡ó ¬ou çsi ¬o//ó ¿póvid kdi sivdi
iôidi¡spd dyd¬q¡ó yid ¡o ópoµó ¡ou.
Xpqoiµo¬oisi¡di kupioç yid ¡iç dvóyksç ¡qç dpoµd¡o¬oiidç.
Ms ¡d ¢u//dpókid ¡ou ¬ou é¿ouv ykpiço ¿poµd ki d¬ó ¡d
kókkivd /ou/oúôid ¡ou, ¢¡ió¿vouµs évd d¢éµqµd µs qpsµio¡ikéç,
d¢iôpo¡ikéç kdi dv¡io¬doµoôikéç iôió¡q¡sç
MEΝΤΑ (MENTHA PIPERITA)
Ho/us¡éç ¢u¡ó µs
kokkivo¬óp¢upd, ¡s¡póyovd
ko¡oóvid kdi yud/io¡spó,
okoupo¬póoivd, oµó/,
oôov¡o¡ó ¢ú//d. E¿si µikpó
¬op¢upó /ou/oúôid ¬ou
sµ¢dviçov¡di ¡o kd/okdipi. Oi
0spd¬su¡ikéç ¡ou iôió¡q¡sç
¬o//éç. Eivdi ¢u¡ó ¡ovo¡ikó, o¡oµd¿ikó, ¿ovsu¡ikó,
dv¡io¬doµoôikó. Tovovsi ¡qv /si¡oupyid ¡ou ouko¡ioú, kd¡ó
¡ou kd¡óppou kdi ¡qç µq¡pd/yidç. E¬i¡d¿úvsi ¡ouç ¬d/µoúç ¡qç
kdpôióç kdi duÇóvsi ¡q 0spµokpdoid. To /óôi ¡qç µév¡dç sivdi
kd¡ó ¡ov vsupd/yiov kdi ¡ou ¬ovoks¢ó/ou. To µdv¡ó/
ouo¡d¡ikó ¡ou /dôioú ¡qç µév¡dç sivdi os µop¢q kpuo¡ó//ov.
Xpqoiµo¬oisi¡di oç dvd/yq¡ikó, ¡o¬ikó os µop¢q kpdyióv q
¬oµóôdç os ¬spi¬¡oosiç vsupd/yidç, ks¢d/d/yidç kdi
io¿id/yidç. Zuvio¡ó¡di kdi yid ¡qv oµop¢ió ¡ou ¬pooo¬ou ¡ou
ooµd¡oç kdi ¡ov µd//iov. Ìôdvikó
yid kdvovikó ôépµd. Eivdi ôpooio¡ikó
¡qç dvd¬voqç svo ouvio¡ó¡di yid
/i¬dpó µd//ió. Avdçooyovq¡ikó
éy¿uµd yid µ¬óvio. Nd
d¬o¢súyov¡di oi sio¬voéç µs /óôi
yid µsyó/d ôido¡qµd¡d. „sv ¬pé¬si
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 228
vd ôivs¡di os ¬diôió yid ¬spiooó¡spo d¬ó µid sµôoµóôd q os
µopó µs o¬oidôq¬o¡s µop¢q.
Muptìó
H µup¡ió sivdi dsi0d/qç dpoµd¡ikóç 0óµvoç kdi ¢u¡povsi d¬ó
µóvoç ¡ou o¡d ôóoq ¡qç ¬d¡piôdç µdç, µdçi µs ¡iç kouµdpiéç kdi
¡d okivd. Avqksi o¡qv oikoyévsid "µup¡iôsç¨ kdi ouyysvsúsi µs
¡ov sukó/u¬¡o. H µup¡ió sivdi évdç µdkpóµioç 0óµvoç kdi ¡d
siôq ¡qç sivdi 100.
Πrúkq q tpo¿río (Pinus brutia)
„évôpo kovo¢ópo ¬ou dvqksi o¡qv oikoyévsid ¡ov ¬sukiôov.
Eivdi ¬io yvoo¡q µs ¡o óvoµd ¬súko ¡qç Oóoou. To úµoç ¡qç
ouvq0oç kuµdivs¡di d¬ó 15-20 m kdi o¬dvió¡spd ¢¡óvsi ¡d 30
m. O kopµóç ¡qç sivdi su0u¡svqç, µs ôidk/dôoosiç os kdvovikó
o¬ovôu/oµd¡d, µs ¿poµd ¡ov vsdpov k/óôov ¡qç ¬pdoivo¬ó
q kokkivoki¡pivo, oi kovoi ¡qç ¬ou sivdi ¿opiç q µs ¬o/ú kov¡ó
¬oôioko sivdi ¡o¬o0s¡qµévoi o¿sôóv kó0s¡d o¡d k/dôió, svo oi
µs/óvsç ¡qç ¬ou sivdi dôpéç o¡qv d¢q é¿ouv ¿poµd okoúpo
¬póoivo kdi sivdi dvó ôúo.
H ¬súkq q ¡pd¿sid é¿si ikdvó¡q¡d ¬poodpµoyqç kdi µ¬opsi vd
dvd¬¡u¿0si os ôió¢opd sôó¢q. Eivdi dv0sk¡ikq o¡o µú¿oç kdi
¡qv Çqpdoid.
To su0u¡svéç o¿qµd ¡ou kopµoú ¡qç ôivsi µsyd/ú¡spq
ôuvd¡ó¡q¡d o¡qv dÇio¬oiqoq ¡qç Çu/sidç ¡ou.
Ek¡óç d¬ó ¡qv Kpq¡q ouvdv¡ó¡di o¡q Xd/kiôikq, ¡q Opókq, ¡q
Oóoo, ¡q Aéoµo, ¡q Xio, ¡q Zóµo, ¡qv Ìkdpid kdi ¡d
„oôskóvqod.
ΤZΙΝΤZEP
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 229
Oi Aoió¡sç ¡o é/sydv çiv¡sµé/, oi „u¡ikoi ¡o si¬dv ¡çiv¡çsp
(ginger) kdi oi E//qvsç ¬i¬spópiçd. Hpóksi¡di yid évd o¬óvio
ôopo ¡qç Avd¡o/qç kdi sivdi d¬ó ¡d ¬io µs/s¡qµévd ¢u¡ó o¡ov
kóoµo. Ho//éç s¬io¡qµovikéç µs/é¡sç é¿ouv yivsi yid vd
d¬okpu¬¡oypd¢q0si q ¿qµikq oúv0soq du¡oú ¡ou ¢u¡oú kdi vd
d¬oôsi¿0si q o¢é/sid ¬ou ¬poo¢épsi o¡ov dv0po¬ivo
opydvioµó. To ¡çiv¡çsp ¬poép¿s¡di d¬ó ¡qv Avd¡o/q. Zqµspd, q
¬oio¡ikó¡spq ¬i¬spópiçd kd//ispysi¡di o¡qv Kdpd€µikq. Eivdi
dyd¬qµévo kdi d¬dpdi¡q¡o ouo¡d¡ikó ¡qç ivôikqç, id¬ovikqç kdi
kivsçikqç kouçivdç. To svspyó ouo¡d¡ikó ¡qç ¬i¬spópiçdç sivdi q
¡çiv¡çspó/q, évd ouo¡d¡ikó ¬ou ó¡dv µdysipsu¡si, é¿si ¬ikóv¡iko
ópoµd kdi µid y/ukió kdi ¡du¡ó¿povd ¬i¬spó¡q ysúoq. Ek¡óç,
óµoç, d¬ó ¡q ysúoq kdi ¡o ópoµd ¬ou ôivsi o¡d ¢dyq¡ó, ¡o
¡çiv¡çsp é¿si kdi µsyó/q 0ps¬¡ikq dÇid.

Hoç odç o¢s/si
Oi Kivéçoi ¡o ouvio¡oúv sôo kdi 2000 ¿póvid yid ¡q µs/¡iooq
o¡oµd¿ikov ôid¡dpd¿ov kdi yid ¡qv kd/ú¡spq /si¡oupyid ¡ou
¬s¬¡ikoú ouo¡qµd¡oç. Td di0épid é/dió ¡ou kdi ó//d ouo¡d¡ikó
¡ou ¡ou ¬pooôiôouv opioµévsç d¬ó ¡iç ¬o/ú¡iµsç iôió¡q¡éç ¡ou.
Zuykskpiµévd:
1. ‡qµiçs¡di yid ¡iç dv¡ioÇsiôo¡ikéç, dv¡ikdpkivikéç kdi
dvoooppu0µio¡ikéç ¡ou iôió¡q¡sç.
2. Msiovsi ¡d s¬i¬sôd ¿o/qo¡spivqç o¡o diµd, pu0µiçsi ¡o
oók¿dpo kdi é¿si s¬ou/o¡ikq ôpóoq.
3. Boq0ó o¡qv kd/q ¿ovsµq, kd¡d¬o/sµó ¡q vdu¡id, ¡ovovsi ¡ov
opydvioµó kdi d¬d/úvsi ¡d ouµ¬¡oµd¡d ¡ou kpuo/oyqµd¡oç,
¡ou o¡oµd¿ó¬ovou kdi ¡ou ¬ovoks¢ó/ou. E¿si dv¡i¬ups¡ikq kdi
dv¡iµikpoµidkq ôpóoq.
4. Ho//oi s¬io¡qµovsç ¬io¡súouv ó¡i ¡o ¡çiv¡çsp µoq0ósi o¡q
µsiooq ¡ov dp0pi¡ikov svo¿/qosov. Hdp› ó/d du¡ó,
d¬di¡oúv¡di dkóµq ¬spiooó¡spsç µs/é¡sç yid ¡qv s¬iµsµdiooq
¡ov ¬i0dvov ¡ou ôpóosov o¡q 0spd¬sid ¡qç oo¡sodp0pi¡iôdç.
M¬opsi d¬ó ¡iç ¬spiooó¡spsç épsuvsç vd ¬pokú¬¡ouv 0s¡ikó
d¬o¡s/éoµd¡d yid ¡qv s¬iôpdoq du¡oú ¡ou ¢u¡oú o¡ov
opydvioµó, oo¡óoo, ôsv 0d ¬pé¬si vd ¡o ¬dpdkóvs¡s, yid¡i ôsv
d¬ok/siov¡di ¬i0dvéç ¬dpsvépysisç d¬ó ¡q ouo¡qµd¡ikq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 230
µdkpo¿póvid /qµq ¡ou. H kd¡dvó/ooq ¡ou, s¬ioqç, ¬pé¬si vd
d¬o¢súys¡di d¬ó ¬diôió kó¡o ¡ov 2 s¡ov.

Ti ¬spié¿si
To ¡çiv¡çsp d¬o¡s/si¡di os µsyó/o ¬oooo¡ó d¬ó vspó (¬spi¬ou
80‘). E¬i¬/éov, ¬spié¿si dpks¡ó kó/io, µsuôópyupo, kdi
¬o/u¢divó/sç, o¡iç o¬oisç o¢si/ov¡di kó¬oisç d¬ó ¡iç o¢é/iµsç
ôpóosiç ¡ou.

Ops¬¡ikq dÇid dvó 100 yp. ¡çiv¡çsp
Evépysid: 80 kcal / Ai¬dpó: 0,4 yp. / Yôd¡óv0pdksç: 18 yp. /
‡u¡ikéç ivsç: 2 yp. / Hpo¡sŽvsç: 2 yp. / Mdyvqoio: 43 mg /
Xd/kóç: 2 mg / Kó/io: 415 mg / ‡oo¢opo: 34 mg / Aoµéo¡io: 16
mg / Nó¡pio: 13 mg / Bi¡dµivq C: 5 mg / ‡u//ikó oÇú: 11 µg

Hoç vd ¡o kd¡dvd/oos¡s
H ¿dpdk¡qpio¡ikq ¡ou ysúoq voo¡iµiçsi ¢dyq¡ó, oó/¡osç, y/ukó,
po¢qµd¡d kdi kok¡éi/ ¬o¡ov. M¬opsi¡s vd ¡o kd¡dvd/oos¡s
oµó, d//ó kdi µdysipsµévo.
Z¡iç od/ó¡sç
Av 0é/s¡s vd ôoos¡s o¡q od/ó¡d odç ¬io ¬ikóv¡ikq ysúoq kdi
¬spiooó¡spsç suspys¡ikéç ouoisç, ¬poo0éo¡s µspikó koµµd¡ókid
¬i¬spópiçdç. Tdipióçsi u¬épo¿d µs ¡iç ¬póoivsç od/ó¡sç ¬ou
ouvoôsúov¡di d¬ó v¡péoivyk µs /sµóvi.
Z¡d ¢dyq¡ó
ž Ko¡ó¬ou/o: Zs évd µsyó/o ¡qyóvi yid 4 ¢i/é¡d ko¡ó¬ou/ou
oo¡óps¡s s/d¢pó µs 5 kou¡d/iéç s/dió/dôo, 3 ¬o/ú¿poµsç
¬i¬spiéç kdi 2 µé¡pid kpsµµúôid koµµévd os ¢é¡sç, kd0oç kdi
µid /s¬¡q ¢é¡d µi/okoµµévo ¡çiv¡çsp. Z¡q ouvé¿sid, ¬poo0é¡s¡s
¡d ¢i/é¡d kdi ¡d µqvs¡s µé¿pi vd poôioouv. To ko¡ó¬ou/o µs
¡çiv¡çsp ouvoôsús¡di 0duµóoid µs púçi.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 231
ž M¬i¢¡ékid: Zuµovs¡s ¡ov kiµó µs ó/d ¡d u/ikó ¡qç ouv¡dyqç
odç kdi ¬poo0éos¡s µid kou¡d/ió ¡çiv¡çsp os okóvq dvó ki/ó
kiµó.
ž Apdkóç-¢doo/ókid: Hpoo0é¡s¡s 15 /s¬¡ó ¬piv o/ok/qpo0si ¡o
µdysipsµd µid ¢é¡d ¡çiv¡çsp (¢psoko¡piµµévo) dvó ki/ó
/d¿dvikov.
Z¡d y/ukó
M¬opsi¡s, s¬ioqç, vd µó/s¡s ¡piµµévo ¡çiv¡çsp os ôió¢opd
y/ukó, ó¬oç os kou/oupókid, µ¬iokó¡d kdi kéik. Fid kéik,
kou/oupókid kdi µ¬iokó¡d ¿pqoiµo¬oiqo¡s dvó 3½ ¢/i¡çóvid
d/súpi 1½ kou¡d/ió ¡piµµévo ¡çiv¡çsp (¢péoko q os okóvq). Av,
µó/io¡d, o¡d y/ukó dv¡ikd¡do¡qos¡s ¡q µioq ¬ooó¡q¡d çó¿dpqç
µs µé/i, 0d dvdôsi¿0si ¬spiooó¡spo ¡o ópoµd ¡ou ¡çiv¡çsp.

To t(ívt(rp mç çópµoko
Fid ôuo¬sµid - vdu¡id: Av µs¡ó ¡o ¢dyq¡ó vio0s¡s ¢oúokoµd,
¬isi¡s évd ¡oói µs ¡çiv¡çsp. ‡¡ióÇ¡s ¡o ¡oói odç ó¬oç ouvq0oç
kdi ¬poo0éo¡s 1 kou¡d/óki ¡piµµévo ¡çiv¡çsp. To iôio kóv¡s dv
é¿s¡s vdu¡id.
Fid ¡o kpuo/óyqµd: Bó/¡s os évd ¢/i¡çóvi kdu¡ó vspó, 1
kou¡d/óki ¡çiv¡çsp os okóvq q ¡piµµévq ¢péokid piçd, 2-3
o¡dyóvsç /sµóvi kdi 1 kou¡d/óki µé/i. A¢qo¡s ¡o 3-4 /s¬¡ó,
ooupoo¡s ¡o kdi ¬isi¡s ¡o. M¬opsi¡s, s¬ioqç, o¡o ¡oói q o¡o
¿dµoµq/i odç vd ¬poo0éos¡s dv¡i yid ¡piµµévo ¡çiv¡çsp, µid
µóvo o¡dyóvd di0épio é/dio ¡çiv¡çsp.
Fid ¡qv iyµopi¡iôd kdi ¡q µou/oµévq µú¡q: Bó/¡s os évd
kd¡odpo/óki 1 ¢/i¡çóvi vspó kdi 1 kou¡d/óki ¡çiv¡çsp os okóvq,
d¢qo¡s ¡o vd µpóosi kdi kóv¡s sio¬voéç ¬óvo d¬ó ¡o vspó ¬ou
ko¿/óçsi q µou¡qÇ¡s µid yóçd o¡o iôio µsiyµd kdi kóv¡s
koµ¬péosç o¡q µú¡q. Au¡ó µoq0ósi o¡o vd dvoiÇouv ¡d iyµópsid
kdi vd ¢úyouv oi skkpiosiç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 232
Fid kpóµ¬sç kdi ¿iovio¡psç: Zs 100 ml s/dió/dôo, ¬poo0éo¡s 1
kou¡d/ió ¢psoko¡piµµévo ¡çiv¡çsp, dvdkd¡éµ¡s ¡o, µó/¡s ¡o os
évd yuó/ivo ôo¿sio kdi d¢qo¡s ¡o sksi yid 2 sµôoµóôsç. Kó0s
¢opó ¬ou é¿s¡s kpóµ¬d q ¿iovio¡psç, kóv¡s sv¡piµéç µs ¡o /óôi
d¬ó ¡çiv¡çsp, yid¡i ôisysipsi ¡qv ¬spi¢spsidkq kuk/o¢opid ¡ou
diµd¡oç kdi d¬d/úvsi ¡d ouµ¬¡oµd¡d.

Hoç 0d ¡o µpsi¡s o¡qv dyopó
ž Zs piçd.
ž Zs okóvq (µ¬d¿dpikó ¬ou ¬poép¿s¡di d¬ó d¬oÇqpdµévq
¬i¬spópiçd kd¡ó¬iv siôikqç s¬sÇspydoidç).
ž Zs oipó¬i.
ž Zs di0épio é/dio.
ž Zs kóµou/d.
ž Zs µóµµd.

Hoú 0d ¡o µpsi¡s
To µ¬d¿dpikó 0d ¡o µpsi¡s os µsyó/d oou¬spµópks¡, kd0oç kdi
os µdydçió ¬ou ¬o/oúv µ¬d¿dpikó. Tq piçd 0d ¡q µpsi¡s os
oou¬spµópks¡ kdi os kd¡do¡qµd¡d uyisivqç ôid¡po¢qç kdi
µio/oyikov ¬po€óv¡ov. To di0épio é/dio, ¡o oipó¬i, ¡iç kóµou/sç
kdi ¡o µóµµd 0d ¡d dvdçq¡qos¡s os s¬i/syµévd ¢dpµdksid.

Hoç vd ¡o ôid/éÇs¡s
H piçd ¬pé¬si vd sivdi /sid, ¿opiç pu¡iôsç kdi ok/qpq µs
oµoióµop¢o ¿poµd. Zs ¬spi¬¡ooq ¬ou kó¬oid oqµsid sivdi
µd/dkó, pu¡iôidoµévd q µs ôid¢ops¡ikó ¿poµd oqµdivsi ó¡i ôsv
sivdi ¢péokid.

Hoç vd ¡o ouv¡qpqos¡s
H ¢péokid piçd ouv¡qpsi¡di o¡o µuysio yid ôúo sµôoµóôsç
¬spi¬ou. Kd¡ó ¡q ¢ú/dÇq ôsv ¬pé¬si vd ¡qv Çs¢/ouôios¡s ó/q,
yid¡i 0d d//oio0si ypqyopd kdi 0d ¿d0oúv ¡d 0ps¬¡ikó ¡qç
ouo¡d¡ikó. ‡pov¡io¡s vd Çs¢/ouôiçs¡s kó0s ¢opó µóvo ¡o
oqµsio ¬ou ¬póksi¡di vd kd¡dvd/oos¡s.


MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 233

3 súko/sç ouv¡dyéç µs ¡çiv¡çsp
Xuµóç ¡çiv¡çsp

Y/ikó (yid 2 ó¡oµd)
ž 4 kdpó¡d
ž 1 µq/o
ž 4 sk. piçdç ¡çiv¡çsp

Ek¡é/soq
Kd0dpio¡s ¡d u/ikó kdi µó/¡s ¡d os évdv d¬o¿uµo¡q. O ¿uµóç
du¡óç svôsikvu¡di yid kpuo/oyqµd¡d kdi vdu¡isç.

Zd/ó¡d µs kúµouç ¿d/oúµi kdi ¬i¬spópiçd

Y/ikó (yid 2 ó¡oµd)
ž 100 yp. ¿d/oúµi
ž 3 µé¡pisç v¡oµó¡sç
ž 5 ¢ú//d pókdç kdi 5 ¢ú//d µdpoú/i
ž 2 /s¬¡éç ¢é¡sç ¡çiv¡çsp
ž 1/2 kou¡d/óki piydvq
ž 2 kou¡d/iéç /sµóvi
ž 2 kou¡d/iéç s/dió/dôo
ž ‡psoko¡piµµévo ¬i¬épi

Ek¡é/soq
”s¢/ouôio¡s ¡o ¡çiv¡çsp kdi kóµ¡s ¡o os µikpó koµµó¡id. Kóµ¡s,
s¬ioqç, ¡iç v¡oµó¡sç os poôé/sç kdi ¡o ¿d/oúµi os kúµouç. Bó/¡s
¡d os évd yuó/ivo µ¬o/. Hpoo0éo¡s ¡q pókd, ¡o µdpoú/i, ¡q
piydvq, ¡o /sµóvi, ¡o s/dió/dôo kdi /iyo ¢psoko¡piµµévo ¬i¬épi.
Avdkd¡éµ¡s kdi ospµips¡s.

MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 234
Zoú¬d µs ¡çiv¡çsp

Y/ikó (yid 2 ó¡oµd)
ž 2 ¬d¡ó¡sç
ž 2 kdpó¡d
ž 2 µé¡pid koµµó¡id ¡çiv¡çsp
ž 2 k/ovópid oé/ivo
ž 1 kou¡d/ió µi/okoµµévo ôuóoµo
ž 1 kou¡d/ió µi/okoµµévo µópd0o
ž 2 kou¡d/iéç /sµóvi
ž 2 kou¡d/iéç ¡piµµévq ¬dpµsçóvd
ž A/ó¡i, ¬i¬épi

Ek¡s/soq
Bóçs¡s ¡iç ¬d¡ó¡sç, ¡d kdpó¡d, ¡o oé/ivo kdi ¡o ¡çiv¡çsp vd
µpóoouv yid 20-25 /s¬¡ó µs ¡óoo vspó, óoo ¿psióçs¡di yid vd ¡d
oks¬óçsi. Aiyo ¬piv ¡qv o/ok/qpooq ¡ou µpdoiµd¡oç,
¬poo0é¡s¡s /iyo s/dió/dôo, ¡o /sµóvi kdi ¡o d/ó¡i kdi
dvdkd¡sús¡s. Zspµips¡s ¡q ooú¬d µs µi/okoµµévo µópd0o,
ôuóoµo, ¬i¬épi kdi ¡piµµévq ¬dpµsçóvd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 235
ΠPΙMOYΛΑ-KOYΛΙΑΣΤPΑΝΤO (PRIMULA VERIS)
Ho/us¡éç ¢u¡ó µs ¬póoivsç poçé¡sç d¬ó
çdpoµévd ¢ú//d kdi /s¬¡ó µioko, o¡s¢dvoµévo
d¬ó ki¡pivd /ou/oúôid µs ópoµd µs/ioú ¬ou
µoióçouv ¿puoó kqpo¬qyid kdi µydivouv ¡ov
Móio kdi ¡ov Ìoúvio.
Td µépq ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di yid id¡pikoúç
oko¬oúç sivdi oi piçsç kdi ¡d óv0q. H piçd sivdi
kd¡d¬pd•v¡ikq, d¬o¿psµ¬¡ikq kdi ouvio¡ó¡di
yid ¡qv kd¡dppoq kdi ¡o µq¿d. Td óv0q kóvouv
kd/ó o¡qv d•¬vid kdi o¡qv vsupikq év¡doq.
Hpé¬si vd d¬o¢súys¡di q ¿pqoq ¡ou ¢u¡oú kd¡ó
¡q ôiópksid ¡qç sykuµooúvqç, yid¡i µ¬opsi vd ôisysipsi ¡q µq¡pd
ΣΑMΠOYKOΣ-ΣΑOYΓKOY (SAMBUCUS NIGRA)
O Zdµ¬oúkoç dvd¢éps¡di oç ¡o
Çú/o d¬ó ¡o o¬oio ¢¡ió¿¡qks o
o¡dupóç ¡ou Xpio¡oú kdi /éys¡di ó¡i
d¬ó du¡ó ¡o ôév¡po kpsµóo¡qks o
Ìoúôdç. Oóµvoç odv µikpó ôév¡po
µs ¬/d¡ió oôov¡o¡ó ¢ú//d. E¿si
µikpó kpsµ /ou/oúôid µs ôuvd¡ó
ópoµd, ¬ou µydivouv ¡qv óvoiÇq
kdi ôivouv okoupokókkivsç, µdúpsç poysç. O ¢/oióç ¡ov
k/dôiov kdi ¡ou kopµoú sivdi ykpiçoç.
Td óv0q, ¡d ¢ú//d, oi poysç kdi q ¢/oúôd sivdi ¡d µépq ¬ou
¿pqoiµo¬oioúµs yid ôió¢opsç do0évsisç. A¬ó Çspdµévd óv0q
¢¡ió¿vouµs ¡oói, kd¡ó//q/o yid ¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡ov
kpuo/oyqµó¡ov. Akóµq ouvio¡ó¡di yid sv¡piµéç kd¡ó ¡ov
o¬upiov ¡qç s¬iôspµiôdç. Kd¡d¬/óoµd¡d d¬ó ¢ú//d
d¬d/úvouv ¡ouç ¬óvouç d¬ó diµoppoiôsç kdi sykdúµd¡d. Té/oç,
Çskoupóçouv ¡d koupdoµévd kdi kókkivd µó¡id. Oi poysç ¡ou
odµ¬oúkou ôsv ¬pé¬si vd ¡poyov¡di ¬o¡é oµéç, oú¡s vd ¬ivs¡di
o ¿uµóç ¡ou oµóç, yid¡i kdi ¡d ôuo µ¬opoúv vd ¬pokd/éoouv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 236
ôióppoid. E¬ioqç q ¢/oúôd ôsv ¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oisi¡di kd¡ó
¡q ôiópksid ¡qç sykuµooúvqç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 237
Σqµúöo ( Betula pendula "Youngii)
‡u//oµó/d ôévôpd kdi 0óµvoi µs ¿dpdk¡qpio¡ikó
/sukó kopµó kdi kpsµóµsvd k/dôió. E¿ouv
¬póoivd ¢ú//d ¬ou ¡o ¢0ivó¬opo yivov¡di
ki¡pivd. Eivdi ¡d¿uduÇq, ¢o¡ó¢i/d siôq, µs
µsyó/sç d¬di¡qosiç os vspó. ‡u¡súov¡di
µsµovoµévd kdi os ôsvôpoo¡oi¿isç. Td ¡u¬ikó
siôq ¬o//d¬/doióçov¡di µs o¬ópouç, svo oi
¬oiki/isç µs sµµó/id.
Σqµúöo q kprµokKoöqç ( Betula Verrucosa)
„év¡po µs úµoç µé¿pi 25- 30 µé¡pd. O ¢/oióç sivdi /sioç kdi
óo¬poç. Td k/dôió sivdi /s¬¡ó, ouvq0oç kpsµóµsvd kdi yuµvó.
ΣìtpovíKKo
Oi ¬spiooó¡spoi yvopiçouµs ¡q oi¡pové/d oç ¡qv ¬io
ouvq0ioµévq ¢uoikq ¬poo¡doid d¬ó ¡d kouvoú¬id. ˆo¡óoo, ¡o
¢u¡ó µs ¡q /sµovó¡q µupoôió ôid0é¡si kdi ó//sç iôió¡q¡sç kdi
ouykskpiµévd ¢dpµdksu¡ikéç kdi ydo¡piµdpyikéç. To di0épio
é/dió ¡qç ¿pqoiµo¬oisi¡di supéoç o¡qv dpoµd¡o0spd¬sid yid
¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¬poµ/qµó¡ov uysidç, kd0oç é¿si µs¡dÇú
ó//ov ¡ovo¡ikq, dv¡iµikpoµidkq kdi dv¡ioq¬¡ikq ôpóoq, svo
d¬o¡s/si µdoikó u/ikó ¡qç doid¡ikqç kouçivdç, ¡óoo yid ¡o
iôidi¡spo ópoµó ¡qç óoo kdi yid ¡d 0ps¬¡ikó ouo¡d¡ikó ¬ou
¬spié¿si.
Λíyq çutoKoyío
Y¬óp¿ouv ¬óvo d¬ó 50 siôq oi¡pové/dç, ¡d o¬oid dvqkouv
o¡qv oikoyévsid ¢u¡ov ¬ou ¢épouv ¡q /d¡ivikq ovoµdoid
Cymbopogon. Z¡q ¿opd µdç, ôsv suôokiµsi kdvévd d¬ó ¡d siôq
¡ou ¢u¡oú, ¡o o¬oio dvd¬¡úoos¡di os óypid kdi kd//ispyqµévq
µop¢q o¡q No¡iodvd¡o/ikq Aoid (kupioç o¡qv Td€/óvôq, ¡qv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 238
Ìóµd, ¡q Zpi Aóvkd, ¡qv Ìvôid), d//ó kdi o¡q Néd Fouivéd.
Opioµévd siôq kd//ispyoúv¡di yid ¡o di0épio é/dió ¡ouç kdi ó//d
yid µdysipikq ¿pqoq.
Τo oì0ípìo íKoìo
To di0épio é/dio ¡ou ¢u¡oú ¬pokú¬¡si µs d¬óo¡dÇq d¬ó ôúo
siôq oi¡pové/dç, ¡o Cymbopogon nardus ¡qç Ks•/óvqç kdi ¡o
Cymbopogon winderianus ¡qç Ìóµdç. Td µdoikó ouo¡d¡ikó ¡ou
di0épiou s/diou oi¡pové/dç, dvsÇóp¡q¡d d¬ó ¡o siôoç ¡ou ¢u¡oú
d¬ó ¡o o¬oio ¬poép¿s¡di, sivdi q oi¡povs/ó/q, q yspdvió/q kdi
¡o /sµovévio. Z¡q oi¡povs/ó/q o¢si/s¡di ¡o ¿dpdk¡qpio¡ikó
/sµovoôsç ópoµd ¡ou ¢u¡oú. Oi ouyksv¡poosiç ¡ov ôpdo¡ikov
ouo¡d¡ikov ¬oiki//ouv dvó/oyd µs ¡o ¢u¡ó d¬ó ¡o o¬oio
¬poép¿s¡di ¡o di0épio é/dio.
Kpotó µokpìó ooç to kouvoúnìo
Aóyo ¡qç oi¡povs/ó/qç kdi ¡qç yspdvió/qç, q oi¡pové/d d¬o0si
¡d kouvoú¬id, yi› du¡ó kdi ¿pqoiµo¬oisi¡di supéoç oç
sv¡oµod¬o0q¡ikó. Z¡o sµ¬ópio, 0d µpsi¡s du¡okó//q¡d
(patches) sµ¬o¡ioµévd µs ¡o di0épio é/dio ¡ou ¢u¡oú, /ooióv yid
s¬ó/siµq q µskdoµó o¡o ooµd kdi ¡d poú¿d, d//ó kdi
odµ¬ouóv, d¢pó/ou¡pd kdi kpéµsç ooµd¡oç.
Zkivoç
O okivoç dvqksi o¡qv oikoyévsid dvdkdpôiiôsç¨ q o¬oid é¿si 500
siôq. H oikoyévsid du¡q ¬spi/dµµóvsi
ôévôpd pq¡ivoôq. O okivoç é¿si /s¬¡ó
¢ú//d ¢¡spóµop¢d kdi u¬ó/sukd
µikpó óv0q, ¡d o¬oid o¿qµd¡içouv
kpsµdo¡oúç µó¡psiç. Oi kdp¬oi ¡ouç
sivdi kókkivoi o¢dipikoi, é¿ouv ¡o
µéys0oç µikpoú ¬i¬spioú kdi kduo¡ikoi
ysúoq.
Mid ¬dpd//dyq ¡ou sivdi ¡o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 239
µdo¡i¿óôsvôpo ¡o o¬oio ¢u¡povsi o¡q Xio kdi d¬ó ¡o o¬oio
µydivsi ¡o ps¡oivi kdi o¿qµd¡içs¡di q µdo¡i¿d, ¬ou skpési odv ¡d
ôókpud d¬ó ¡iç syko¬éç ¡ou kopµoú. Eiôoç okivou sivdi kdi q
¢io¡ikió
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 240
ΣKOPAO (ALLIUM SATIVUM
Ad¿dvikó µs /s¬¡ó kdi s¬i¬sôd
¢ú//d kdi o¢dipikó ks¢ó/i µs µikpó
¬pdoivódo¬pd q poç /ou/oúôid, ¬ou
sµ¢dviçs¡di o¡d µéod ¡ou kd/okdipioú.
O µo/µóç ¡ou sivdi oks¬doµévoç µs
óo¬pq ¢/oúôd kdi é¿si 8-13 oks/iôsç.
Eµsiç 0d ¡o ¬oúµs ¬spiooó¡spo
¢ópµdko ¬dpó o¢é/iµo /d¿dvikó,
sivdi ¬o/ú kd/ó d¬o/uµdv¡ikó ¡ou
opydvioµoú, ôido¡d/¡ikó ¡ov
diµo¢ópov dyysiov, pi¿vsi ¡qv ¬isoq
kdi ¡ovovsi ¡o o¡oµó¿i. Akóµq, kd¡d¬o/sµó ¡iç dµoiµóôsç kdi
¡ov ¡u¢osiôq ¬ups¡ó, ¡iç ¢dpuyyi¡iôsç kdi ¡iç /dpuyyi¡iôsç. Ho/ú
kd/ó ¡ovo¡ikó ¡ou opydvioµoú, oo¡s ¬d/ió¡spd ¬io¡sudv ó¡i
¿dpiçsi µdkpoçoid. Eivdi évd kd/ó d¢éµqµd ¬ou ¬ivs¡di çso¡ó
µs yó/d yid ¡ouç do0µd¡ikoúç kdi óoouç u¬o¢épouv d¬ó
¬d0qosiç ¡ou dvd¬vsuo¡ikoú ouo¡qµd¡oç. Kd¡d¬/óoµd¡d µs
okópôo d¬d/úvouv ¡ouç ¬óvouç d¬ó vsupd/yisç kdi
psuµd¡ioµoúç.
To okópôo óµoç µ¬opsi vd sps0iosi ¡o o¡oµó¿i, svo /óyo ¡qç
¿dpdk¡qpio¡ikqç év¡ovqç µupoôióç ¡ou, µ¬opsi vd ¬pokd/éosi
ôuoooµid ¡qç dvd¬voqç
ΣΠΙPOYΛΙΝΑ-Η tpoçq Ooúµo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 241
Πpókrìtoì vo yívrì kotovoqtó nopo kótm yìotí to
µìkpookonìkó outó çúkì 0rmpoúvtov koì 0rmprítoì tpoçq
koì ó¿ì ouµnKqpmµo öìotpoçqç.
Eívoì yìotí onó noKío qtov yvmotó otouç Ι0oyrvíìç tqç
Krvtpìkqç Αµrpìkqç oov þooìkó ouototìkó tqç öìotpoçqç
touç koì outó ó¿ì tu¿oío, yìotí ónmç oqµrpo nKíov í¿rì
onoörì¿0rí q onìpouKívo rívoì nqyq ugqKqç ouykívtpmoqç
koì noìótqtoç npmtrívqç, ìo¿upíç ovtìo{rìömtìkíç ouoírç,
µrtoKKìkó otoì¿río onóvìoç noìótqtoç Kìnopíç ouoírç
onopoítqtrç yìo tov vrupìkó ìotó k.ó.
Evöìoçípouoo rívoì q öpóoq tqç nóvm otov ìó tou AI‰S
tou onoíou çóìvrtoì vo ovootíKKrì tqv Krìtoupyío.
Τo kúpìo okóµo nKrovíktqµo tqç rívoì ótì oì þìtoµívrç tqç
koì to µrtoKKìkó óKotó tqç oov nqyq övr rívoì ouv0rtìkó
oKKó 100’ çuoìkó koì or koµµío nrpíntmoq örv nrpìí¿ouv
to{ìkó kotóKoìno.
Τprìç µóvov nopoymyoí onìpouKívoç unóp¿ouv or óKo tov
kóoµo. Oì öúo rívoì EKKqvrç µr íöpo nopoymyqç koì
koKKìípyrìoç tqv Νìypíto Σrppmv.
Onmç ovoçíp0qkr npoqyouµívmçq ΣnìpouKívo rívoì ívo
µìkpookonìkó vqµotmörç kuovonpóoìvo µìkpoçúkoç
(mi†roaIgae) tou yKukoú vrpoú nou óµmç µnoprí vo
ovontu¿0rí koì oto 0oKoooìvó.Enìotqµovìkótrpo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 242
ovoµó(rtoì arthro•pira (Αp0poonrípo) koì ovqkrì oto
kuovoþoktqpìo.
Ek npmtoìç rvtunmoìó(rì µr to þo0ú npóoìvo ¿pmµo tqç
to onoío toví(rì to µípq nou ruöokìµrí koì to ¿opoktqpí(rì.
Τo ¿pmµo outó to oçríKrì or µìó ¿pmotìkq, tqv npmtrívq
çukokuovívq nou rívoì ìo¿upó ovìo{rìömtìkó oKKó koì tqv
¿KmpoçúKKq ouoío yvmotq nou ¿opoktqpí(rì to çutó koì
nou rívoì öíktqç ìo¿upqç qKìokqç rvípyrìoç.
Αnó öìotpoçìkq ónogq onotrKrí tqv nKouoìótrpq or
npmtrívq “npóoìvq tpoçq“.
Πrpìí¿rì 5’ Kìnopó ¿mpírç ko0óKou ¿oKqotrpóKq, ívo
µryóKo nooootó tmv onoímv þpíokrtoì or µopçq tmv
onopoítqtmv yìo tqv uyrío m-”-Kìnopmv o{ímv, kupìmç
KìvoKrìkmv koì y-KìvoKrvìkoú o{íoç.
Eívoì rknKqktìkó npóyµotì, nmç ívo tóoo µìkpóç
opyovìoµóç, µnopíì vo kpúþrì tóorç noKKíç þìtoµívrç koì
tóoo óKKo otoì¿río, koì µóKìoto otqv ìöovìkq ovoKoyío yìo
tov ov0pmnìvo opyovìoµó, motr örv 0o qtov unrpþoKq vo
noúµr nmç npókrìtoì yìo 0óuµo tqç çúoqç ömpo otov
óv0pmno.
ΠOΛYΤΙMΗ AΙΑΤPOOΙKΗ ΑEΙΑ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 243
• E¿rì ”0-•0’ nrpìrktìkótqto or npmtrívq.ovtíotoì¿o
q nrpìrktìkótqto or npmtrívq óKKmv tpoçmv rívoì q
oóyìo 35’, okóvq yóKoktoç 35’, kpíoç 15-25’,
ouyó 12’, öqµqtpìokó 8-1€’
• Η nrpìrktìkótqtó tqç or þìtoµívq B12 rívoì 2-” çopíç
nrpìooótrpq onó to mµó þoöìvó oukmtì
• nrpìí¿rì 58 çopíç nrpìooótrpo oíöqpo onó to mµó
onovókì koì 28 çopíç nopìooótrpo onó to mµó
þoöìvó oukmtì
• Eívoì 3 çopíç nrpìooótrpo nKoúoìo or þìtoµívq E
onó to mµó çútpo oìtopìoú koì Kr¿rì €9’ koKutrpq
onoppóçqoq onó tqv ouv0rtìkq þìtoµívq E
• 25 çopíç ugqKótrpq nrpìrktìkótqto þ-kopotívqç
onó ótì to mµó kopóto
• Τo noKuokóproto Kìnopó o{ío tqç rívoì tprìç çopíç
nrpìooótrpo onó ótì oto Kóöì vu¿toKoúKouöou
• Η nrpìrktìkótqtó tqç or ¿KmpoçúKKq rívoì 5-30
çopíç ugqKótrpq onó tov onópo óKço-óKço, to
otopó¿opto koì to kpì0opó¿opto.
ΠΑΛΙΑ OΣO KΑΙ OΙ ΑPXΑΙOΙ ΠOΛΙΤΙΣMOΙ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 244
Ynóp¿ouv ovoçopíç ótì rí¿r ruprío ¿pqoq oto öìoìtoKóyìo
tmv Α(tíkmv oto Mr{ìkó röm koì €00 ¿póvìo.
Σtìç µíprç µoç onotrKrí tpoçq tqç çuKqç kanem‡„ otqv
nrpìo¿q tqç Kíµvqç Τoovt otq Aqµokpotío tou Τoovt otqv
Αçpìkq. Ekrì nmKrítoì oov ono{qpoµívo ríöoç gmµìoú koì
ovoµó(rtoì “dihe“.
Γìo tqv koKKìípyrìo tou npoç µo(ìkq nopoymyq röm koì
ríkooì ¿póvìo ¿pqoìµonoìoúvtoì µryóKrç ör{oµrvíç oKKó
koì ouykrvtpmorìç or çuoìkíç Kíµvrç. Η oqµrpìvq
noykóoµìo nopoymyq {rnrpvó touç 3000 tóvouç.
Mnopíì vo kotovoKm0rí koì mç npóo0rto or öìóçopo ríöq
tpoçíµmv ((uµopìkó, yoKoktokoµìkó, ¿uµoú kKn) oKKó
µnopíì vo ¿pqoìµonoìq0rí koì mç ópìotq (motpoçq, mç
tpoçq or uöotokoKKìípyrìrç, mç npmtq úKq yìo tqv
nopoymyq ¿pmotìkmv tpoçmv koì koKKuvtìkmv, yìo
ç0opí(ovtrç öríktrç or ìotpìkó trot ko0mç koì yìo tqv
nopoymyq rv(úµmv otqv Mopìokq Γrvrtìkq..
Eívoì ooçoKíototo öìotpoçìkó npoìóv koì outó í¿rì
onoörì¿0rí tóoo onó rktrvrírç to{ìkoKoyìkíç µrKítrç óoo
koì onó tqv µokpo¿póvìo kotovóKmoq tqç ovo touç
oìmvrç.
BΙOΛOΓΙKEΣ-OΑPMΑKOΛOΓΙKEΣ ΙAΙOΤΗΤEΣ
Αutíç oçróKovtoì otìç öúo kúpìrç ouoírç nou ouykrvtpmvq
q ΣnìpouKívo tqv OYKOKYΑΝΙΝΗ koì tqv ΣΠΙPOYΛΑΝΗ.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 245
Η çukokuovívq rívoì q kutpìótrpq npmtrívq tqç
onìpouKívoç. Eívoì µío çukoµnìKìnonpmtrívq rnrìöq
nrpìí¿rì µío kuovq ¿pmotìkq, to trtponuppoKìkó
¿pmµoçópo kuovoµnìKívq, oto onoío oçríKrtoì to þo0ú
kuovouv ¿pmµo tqç npmtrívqç outqç. Σuµµrtí¿rì otq
öìoöìkooío tqç çmtooúv0roqç µo(ì µr tqv
çukoµnìKìnonpmtrívq oKKoçukokuovívq koì tq ¿pmotìkq
¿KmpoçúKKq.
Η onrìpouKóvq rívoì ívoç 0rììkóç noKuook¿opítqç µryóKou
Mopìokoú þópouç koì onotrKrítoì onó onKó oók¿opo,
nopóymyo tqç poµvó(qç, {uKó(qç ko0mç koì oupovìkó
o{ío.
ΑΝΤΙOEEΙAΩΤΙKEΣ ΙAΙOΤΗΤEΣ
Τo kúpìo ovtìo{rìömtìkó ouototìkó rívoì q çukokuovívq,
onrìpouKóvq, to þ-kopotívìo, koì opìoµívrç noKuçoìvóKrç.
In Šitro í¿rì onoörì¿0rí ótì q çukokuovívq öroµíurì tìç
noKú öpootìkíç pí(rç tou uöpo{uKíou koì unrpo{rìöíou,
ko0mç koì to öpootìkó unrpo{uvìtpmöq ìóvto.
noprµnoöí(rì tqv o{ríömoq Kìnìöímv ko0mç koì rkKrktìkó
tq öpóoq tou rv(úµou kukKoo{uyrvóoq-2 CO•-2, to onoío
rívoì unrú0uvo yìo öìóçoprç çKryµovmörìç kotootóorìç
koì unrprkçpó(rtoì or öìóçopouç túnouç kopkívou.
Η onìpouKóvq öroµrúrì pí(rç uöpo{uKíou koì Kìnìöímv
ko0mç koì tìç rKrú0rprç pí(rç ‰MP‰ koì ABTS.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 246
ΑΝΤΙKΑPKΙΝΙKEΣ ΙAΙOΤΗΤEΣ
Epruvrç or ov0pmnìvo kúttopo oKKó koì or ov0pmnouç
íörì{ov ótì q kotovóKmoq 1yp onrìpouKívoç tqv qµípo
npokoKrí nKqpq r{óKrìgq þKoþmv KrukonKokíoç
(npokopkìvìkq þKóþq þKrvvoyóvou tou otóµotoç). Η
çukokuovívq rnóyrì onóntmoq (kuttopìkó 0óvoto)
ov0pmnìvmv kuttópmv Kru¿oìµíoç, rvm q onrìpouKóvq
µrìmvrì tqv µrtoototìkótqto otov nvíuµovo kuttópmv
µrKovmµotoç.ΠopóKKqKo rk¿úKìoµo noKuçoìvoKmv
onìpouKívoç ovootíKKrì tov noKKonKooìooµó
ov0pmnìvmv kuttópmv qnottmµotoç (óykoç qnotoç).
Πpóoçoto óp¿ìor vo öokìµó(rtoì q ¿pqoq tqç ¿pmotìkqç
çukoµnìKívqç yìo tq oto¿ruµívq öqµìoupyío rKíu0rpmv
pì(mv, µr–to onó öìíyrpoq tqç µr ymtrìvq oktìvoþoKío µr
okonó tqv kotootpoçq kopkìvìkmv óykmv (çmtoöuvoµìkq
0rponrío)
KΑΤΑ ΤOY AI‰S
Η nKíov rvöìoçípouoo ìöìótqto tqç onìpo0Kívoç koì
ìöìoítrpo tqç onìpouKóvqç rívoì q ìkovótqtó tqç vo
noprµnoöí(ouv tqv ovóntu{q tou ìoú HIV-1, ko0mç koì
óKKmv ìmv.
MrKítrç or ov0pmnouç íörì{ov ótì q kotovóKmoq 5yp
onrìpouKívoç tqv qµípo ou{óvrì to rnínröo IgE oto oírKo
ov0pmnmv, rvm kovovìkonoìrì to rnínröo IgE oto oíµo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 247
(µrímoq oKKrpyìkmv ovtìöpóormv).ΠopóKKqKo
npoototrúrì ívovtì tqç oKKrpyìkqç pìvítìöoç. Η
kotovóKmoq onrìpouKóvqç oöqyrí or oú{qoq tmv
rnìníömv IFNy.Eníoqç koì to rnínröo tqç IL1 koì tou
vrkpmtìkoú nopóyovto tmv óykmvTNFo oto ov0pmnìvo
kúttopo Τ.
ΤPOOΗ ΤΩΝ ΑΣΤPOΝΑYΤΩΝ
Λóym tmv ovmtípm ìöìotqtmv nou rktí0qkov, q
onìpouKívo npooíKkuor tqv npooo¿q tmv rpruvqtmv tqç
NASA yìo kónoìo unokotóototo tqç ugqKqç onoìtqormv
öìotpoçqç tmv ootpovoutmv, kotó tìç µokpo¿póvµìrç
nopoµovíç touç otouç öìootqµìkoúç oto0µoúç.
H NASA okóµq µo(í µr óKKrç ouvrpyo(óµrvrç E0vìkíç
Aìootqµìkíç Ynqproírç, o¿röìó(rì ívo “EKry¿óµrvo
OìkoKoyìkó Σúotqµo Ynootqpì{qç Zmqç“ to onoío 0o
nopí¿rì o{uyóvo koì tpoçq otouç ootpovoútrç koì 0o
ovokukKmvrì to onóþKqto, ov0pmnìvo koì µq, µr tq
þoq0rìo öìoçópmv þoktqpímv, kotó tqv öìópkrìo tmv
öìonKovqtìkmv to{ìöímv.
Evo nopóµoìo Eupmnoìkó npóypoµµo ovoµó(rtoì
MELISSA koì unootqpí(rtoì onó tqv Eupmnoìkq Ynqproío
Aìootqµotoç (ESA).oto oúotqµo outó unootqpì{qç tqç
(mqç npoþKínrtoì q ovóntu{q µìkpoopyovìoµmv koì q
onìpouKívo í¿rì tov krvtpìkó póKo otqv óKq öìoöìkooío.
Γìó tq onìpouKívo tqç nrpìo¿qç Νìypítoç Σrppmv vo noúµr
rv ouvtoµío ótì q ìöío tqç nopoymyqç {rkívqor to 1992
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 248
ínrìto onó 10rtq ípruvo tou ΑpìototrKríou Πovrnìotqµíou
OroooKovíkqç koì ouykrkpìµívo tou tµqµotoç ΓrmKoyíoç-
Γrm0rpµíoç koì tou Ιvotìtoútou ΓrmµrtoKKrutìkmv
Epruvmv. o ko0qyqtqç tou Αpìot.Πov.OroooKovíkqç
Ap.Mì¿oqK Oútìkoç, kotíKq{r oto ouµnípooµo ótì q rv
Kóym nrpìo¿q rívoì ó¿ì µóvov ìöovìkq yìo tqv nopoymyq
onìpouKívoç, oKKó onotrKrí koì tqv µovoöìkq nrpìo¿q tqç
EKKóöoç oKKó koì tqç Eupmnqç nou ouvöuó(rì opµìvìkó tìç
nopoµítpouç koKKìípyrìoç tou kuovonpóoìvou çúkouç.
(TILIA EUROPOEA)
†q/ó kdi ¢u//oµó/o ôév¡po µs ¬/óyid, oosiôq,
okoupo¬póoivd ¢ú//d, dvoi¿¡oki¡pivd óv0q µs
y/ukió µupoôió, ¬ou µydivouv ¡qv óvoiÇq kdi
ki¡pivo¬póoivouç kdp¬oúç.
Td óv0q sivdi du¡ó ¡d o¬oid
¿pqoiµo¬oioúv¡di yid ¢dpµdksu¡ikoúç oko¬oúç.
To ¡i/io ouvio¡ó¡di yid ¡q µpoy¿i¡iôd, ¡ov
¬ups¡ó, ¡qv u¬ép¡doq, ¡qv d•¬vid, ¡q vdu¡id
kdi ¡ov sµs¡ó, ¡q vsupikq év¡doq kdi ¡qv
io¿id/yid. Té/oç, ôivsi /óµµq os Çqpó kdi
sudio0q¡d µd//ió
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 249
ΤPΙKOKKΙΑ (CRATAEGUS O•—ACANTHA)
Au¡óç o ¢u//oµó/oç é¿si /oµo¡ó,
okoupo¬póoivd ¢ú//d, óo¬pd
/ou/oúôid, ¡o kd/okdipi kdi kókkivouç
kdp¬oúç, ¡o ¢0ivó¬opo.
Td µépq ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di yid
¢dpµdksu¡ikq iôió¡q¡d sivdi ¡d óv0q, ¡d
¢ú//d kdi oi kdp¬oi. H ¡pikokkió sivdi
yvoo¡q yid ¡d o¢é/q ¡qç o¡qv kdpôió kdi
o¡qv kuk/o¢opid ¡ou diµd¡oç. Zuvio¡ó¡di
yid ¡qv dp0pi¡iôd, ¡ov ¬ovoké¢d/o kdi ¡qv
qµikpdvid kd0oç kdi yid ¡qv u¬ép¡doq
OΑΣKOMΗΛΙΑ
H ¢dokoµq/ió
¿pqoiµo¬oisi¡di o¡q ¿opd
µdç oç ¬poivó pó¢qµd
dv¡i ¡ou ¡odyioú kdi yi›
du¡ó o¡qv d//oôd¬q ¡d
¿óp¡o du¡ó sivdi yvoo¡ó
oç ¡oói E//qvikó. E¿si
¬o/ú¡iµsç ¢dpµdksu¡ikéç
iôió¡q¡sç, ¡ovo¡ikó,
o¡oµd¿ikó, oupdyoyó,
sµµqvdyoyó. Ev¡piµéç oivoú¿o d¢éµqµd kd¡d¬pdúvouv ¡iç
o¿/qosiç ¡qç dp0pi¡iôdç kdi ¬spiopiçouv ¡o vuk¡spivó iôpo¡d.
Z¡qv E//óôd ¢úov¡di dpks¡ó siôq, ¡d o¬oid ovoµóçov¡di ysvikó
¢óokoi, o¢óksç, o¢dkiéç, ¿dµoµq/iéç, d/i¢dokéç q ¢dokoµq/iéç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 250
ΙAΙOΤΗΤEΣ OYΛΛΩΝ EΛΙΑΣ
Z¡d ¢ú//d ¡qç s/ióç ¬spié¿ov¡di dpks¡éç ¢divo/ikéç svoosiç,
oqµdv¡ikó¡spsç sk ¡ov o¬oiov sivdi q s/diosupo¬dŽvq
kdi q uôpoÇu¡upooó/q. Oi iôió¡q¡sç ¡ov ¢ú//ov s/ióç, é¿ouv
d¬oôo0si kupioç os du¡éç ¡iç 2 ouoisç. Td o¢é/q d¬ó ¡qv
kd¡dvó/ooq ¢ú//ov s/ióç (¿uµoú, dµs0qµd¡oç, s/dió/dôou),
ouvo¬¡ikó dvd¢épov¡di oç sÇqç:
Evio¿uoq dvooo¬oiq¡ikoú
ouo¡qµd¡oç. A¬o¡s/si ¡o kupidp¿o ó¢s/oç µs ¡qv kd¡dvó/ooq
¿uµoú q po¢qµd¡oç ¢ú//ov s/ióç, /óyo ¡ou svspyoú
ouo¡d¡ikoú ¡ouç, ¡qv s/diosupo¬dŽvq. H d¬o¡s/soµd¡ikó¡q¡d
kd¡ó ¬o//ov ¬d0oyóvov, µ¬opsi vd o¢s/qosi o¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov iov ¡qç ypi¬qç, ¡ou ép¬q¡d, µúkq¡sç
(u¬spdvó¬¡uÇq çuµoµukq¡ov - Yeast Syndrome), µdk¡qpid (11
siôov). E¿ouv dvd¢sp0si 0sdµd¡ikó d¬o¡s/éoµd¡d kdi o¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq év¡ovov ouµ¬¡oµó¡ov ¡ou AÌDS µs ¿opqyqoq
¢ú//ov s/ióç.
Av¡ioÇsiôo¡ikq ôpóoq.
H dvdo¡o/q ¡qç oÇsiôooqç ¡qç LDL ¿o/qo¡spó/qç, ¬ou
¬pokd/si q s/diosupo¬dŽvq ¡ov ¢ú//ov s/ióç, µsiovsi ¡ov
kivôuvo dvó¬¡uÇqç kdpôidyysidkov vooqµó¡ov. H ¡du¡ó¿povq
¬dpouoid ¡qç Šdv¡ioÇsiôo¡ikqç‹ µi¡dµivqç E ¬ou u¬óp¿si os
d¢0ovid o¡d ¢ú//d s/ióç, svio¿úsi dkóµd ¬spiooó¡spo ¡qv sv
/óyo ôpóoq.
Av¡iu¬sp¡doikq ôpóoq.
A¬ó ¡q ôskds¡id ¡ou 1950, u¬óp¿ouv k/ivikó ôsôoµévd yid ¡q
¿pqoq ¡ov ¢ú//ov s/ióç o¡q 0spd¬sid ¡qç u¬ép¡doqç, µéoo
¡qç dyysioôido¡d/¡ikqç ¡ouç ôpóoqç.
Avdo¡o/q ouykó//qoqç ¡ov diµo¬s¡d/iov.
Au¡q q iôió¡q¡d µs¡d¡pé¬si ¡d ¢ú//d s/ióç, os oqµdv¡ikó
ó¬/o yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov kdpôidyysidkov s¬siooôiov kdi
¡qv d¬o¢uyq s¬ikivôuvov 0póµµov.
AúÇqoq svspyq¡ikó¡q¡dç - Av¡iµs¡o¬ioq ¿póvidç kó¬ooqç.
H kd¡dvó/ooq ¢ú//ov s/ióç é¿si dvd¢sp0si ¬o//ókiç d¬ó
do0svsiç, d//ó kdi d¬ó uyiq ó¡oµd, ó¡i ¬pooôiôsi µsyd/ú¡spq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 251
svspyq¡ikó¡q¡d. Au¡q q µsyd/ú¡spq svspyq¡ikó¡q¡d, ôuvq¡ikó
µ¬opsi vd duÇqosi ¡qv d¬óôooq o¡qv spydoid, ¡qv s¬iôooq
o¡ov d0/q¡ioµó. E¬ioqç, é¿ouv dvd¢sp0si ¬o//ó ¬spio¡d¡ikó
¡d¿sidç dvóppooqç d¬ó ¿póvid kó¬ooq µs ¡q ou¿vq kdi
ouo¡qµd¡ikq kd¡dvó/ooq ¢ú//ov s/ióç. Ev o/iyoiç, d¬o¡s/oúv
oqµdv¡ikó¡d¡o spyd/sio ¡ou oúy¿povou kdi s¬iµdpqµévou d¬ó
¡o o¡psç dv0po¬ou, o¡qv dvóykq yid susÇid kdi µdkpoçoid.
Eúko/d µ¬opsi kdvsiç vd
¬dpd¡qpqosi, ¡ov ¬/oú¡o ¡ov ¢ú//ov s/ióç os i¿voo¡oi¿sid,
µé¡d//d kdi µi¡dµivsç, kd0io¡ov¡dç ¡d os ¬o/ú¡iµo ôid¡po¢ikó
spyd/sio ¡ou dv0po¬ou. Hdpó//q/d, q dvd/oyid ¡ouç os
/i¬dpó oÇéd (kopsoµévd, µovodkópso¡d, ¬o/udkópso¡d), sivdi q
iôdvikq kdi u¬oôsikvúsi ¡iç kdpôio¬poo¡d¡su¡ikéç ¡ouç iôió¡q¡sç.
H ¬dpouoid ¡qç µi¡dµivqç E, sivdi ôi¬/óoid kdi d¬ó du¡q ¬ou
u¬óp¿si os dvó/oyq ¬ooó¡q¡d oqodµé/diou (4,1 mg/100gr),
kd0io¡ov¡dç ¡d ¢ú//d s/ióç, os ¡pó¢iµo ¬/oúoio o¡qv sv /óyo
µi¡dµivq. •oov d¢opó ¡o oiôqpo, q ¬dpouoid ¡ou sivdi
µsyd/ú¡spq d¬ó dv¡io¡oi¿q ¬dpouoid ôqµq¡pidkov ¬poivoú
(8,2mg/100gr), ¬ou ¡óoo ôid¢qµiçov¡di oç ¬/qpqç kdi ¬oio¡ikq
¡po¢q yid ¡o oúy¿povo óv0po¬o. Té/oç, iôidi¡spq dvd¢opó
¬pé¬si vd yivsi kdi o¡iç ôidi¡q¡ikéç ivsç ¡ov ¢ú//ov s/ióç. Oi
ôidi¡q¡ikéç ivsç, µpiokov¡di os du¡ó ¡o ¡pó¢iµo os d¢0ovid,
kd0io¡ov¡dç ¡o os ¡pó¢iµo ¬ou µoq0ó o¡qv ¬o/u¬dpdyov¡ikq
dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ôuokoi/ió¡q¡dç. ZHH : Zuvio¡oµsvq Hµspqoid
Hdpo¿q ( Ek¡óç du¡ov , o¡d ¢ú//d s/ióç s¬ioqµóv0qkdv
dÇiooqµsio¡sç ¬ooó¡q¡sç kdi ó//ov
µi¡dµivov , ó¬oç sivdi oi Š dv¡ioÇsiôo¡ikéç µi¡dµivsç ‹ C &
A, µi¡dµivsç ¡ou ouµ¬/éyµd¡oç B, vidoivq. yid ¬spiooó¡spd,
HAPA„OZÌAKH HAPAZKEYH PO‡HMATOZ ME ‡YAAA
EAÌAZ
Y/ikó: ‡péokd ¢ú//d E/ióç Nspó
Ek¡é/soq: Fivs¡di d¬oÇqpdvoq ¡ov ¢ú//ov s/ióç o¡ov q/io q
os 0spµokpdoid ó¿i µsyd/ú¡spq ¡ov 65 C . H ôidôikdoid
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 252
po¢qµd¡oç yivs¡di ó¬oç ¡d ó//d ¡oóyid ôq/dôq yid évd ¬o¡qpi
¡oói 4-5 d¬oÇupdµµévd ¢ú//d s/idç kdi vd µpóçouv yid 15-20
/s¬¡ó os ¿dµq/q-µé¡pid ¢o¡id.
•¬oç dvd¢ép0qks 2 ¢opéç ¡qv µépd yid 6 µqvsç µ¬opsi vd
µoq0qosi do0svsiç vd Çs¬spóoouv dpks¡éç do0évisç d¬o ¡qç
o¬oisç dvd¢sp0qkdµs ¬io ¬óvo kdi ¬óv¡d ¡qpov¡dç ooo¡q
ôid¡po¢q µs dpks¡ó dv¡ioÇsiôo¡ikó (ó¬oç ¢poú¡d, kokkivsç
¬i¬spisç, okópôo, µdi¡dvó, kpsµµúôi, piydvq kdi ó//d
/d¿dvikd...)
os ¬spióôouç oikovoµikqç ú¢soqç d//ó kdi os ¬spióôouç µs
¬ó/sµo, kd¡o¿q k/¬. ¡d kpoúoµd¡d kupioç ¡ov ôspµd¡ikov
¬d0qosov (¬ou sivdi súko/d opd¡éç) ¬o//d¬/doióçov¡di.
Eúko/d /oi¬óv µydivsi ¡o ouµ¬épdoµd.... Av duÇqoouµs ¡qv
kd¡dvó/ooq ¡po¢iµov ¬ou ¬spié¿ouv ¡qv …, µoq0oúµs ¡ov
opydvioµó µdç vd kóvsi ypqyopd du¡oŽdoq kdi vd s¬dvdkóµµsi
Zmvtovó Νrpó

Τo 0oúµo tqç Oúoqç!

Τì oqµoívrì «(mvtovó vrpó»;
•/oi µdç si¿dµs kó¬o¡s ¡qv sµ¬sipid vd ¬ioúµs vspó d¬ó µid
¬qyq os évd µouvó. To vspó du¡ó é¿si µid ¬/oúoid, ysµó¡q
ysúoq, 0é/si kdvsiç vd ¬ivsi ó/o kdi ¬io ¬o/ú kdi ôqµioupysi évd
dio0qµd ¢psokóôdç kdi dvdçooyóvqoqç.

Τì oqµoívrì «vrkpó» vrpó;
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 253
To vspó ¬ou ¢0óvsi o¡iç µpúosç µdç é¿si ôidvúosi ¿i/ióµs¡pd os
su0úypdµµouç oo/qvsç, dv¡i0s¡d µs ¡q ¢iôosiôq ¡ou kivqoq o¡q
¢úoq kdi ouyksv¡povs¡di o¡o uôpdyoysio, ó¬ou ¿/opiovs¡di
yid ¡qv sÇd¢óvioq ¬d0oyóvov µikpoopydvioµov. Ms¡ó Çskivósi
¡qv ¬opsid ¡ou µéod d¬ó ¡ouç oo/qvsç úôpsuoqç kdi kd¡d/qysi
o¡q µpúoq µdç ¬spié¿ov¡dç ôió¢opsç µo/uv¡ikéç ouoisç ¬ou
dvd¢épdµs ¬dpd¬óvo. Hépd d¬› du¡ó óµoç ¡o vspó é¿si ¿óosi
¡qv svspysidkq ¡ou dÇid, é¿si yivsi svspysidkó Švskpó‹.
Eivdi /úoq ¡d sµ¢id/oµévd; Akóµd kdi dv ôs¿0oúµs ó¡i ¡o
sµ¢id/oµévo vspó sivdi évd kd/ó d¬ó ¿qµikqç ó¬oµqç vspó, q
svspysidkq kd¡óo¡doq ¡ou sivdi dkóµd ¿sipó¡spq d¬ó ¡o vspó
¡qç µpúoqç. H ó¬oµq du¡q svio¿ús¡di dv ouvsk¡iµqoouµs ¡iç
ouv0qksç d¬o0qksuoqç kdi ôidvoµqç ¡ouç. A/q0sid 0d 0é/dµs
vd ¡ps¢óµdo¡s kd0qµspivó µs kovoépµsç; Tó¡s ¬oç sivdi
ôuvd¡óv vd ¬ivouµs kd0qµspivó sµ¢id/oµévo vspó kdi vd
u¬oµd//óµdo¡s os µid ¢uoikq kdi oikovoµikq ¡d/di¬opid, kdi
vd ¡po¢oôo¡oúµs ¡o ooµd µdç µs évd svspysidkó vskpó vspó;
Av ¡o µovdôikó µdç svôid¢épov sivdi o¡q ¿qµikq dvó/uoq ¡ou
vspoú, ¡ó¡s µid iôéd 0d q¡dv ¡o d¬oo¡sipoµévo vspó. To vspó
óµoç sivdi çov¡dvóç opydvioµóç kdi µs ¡o vd ¡o
d¬oo¡sipooouµs kupio/sk¡ikó .¡o ¬s0divouµs
róv onoµokpúvouµr to ¿Kmpìo onó to vrpó q ou¿vótqto
(to µqkoç kúµotoç) tou ¿Kmpíou 0o ouvr¿íorì vo
ovì¿vrúrtoì oto vrpó....“

MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 254
Eívoì Kúoq o ko0opìoµóç tou vrpoú;
H /úoq ¬ou ¬poµó//s¡di yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq du¡qç ¡qç
kd¡óo¡doqç sivdi o kd0dpioµóç ¡ou vspoú µs kó¬oid
¢uoiko¿qµikq µé0oôo, ó¬oç ¢i/¡pd svspyoú óv0pdkd, ¢i/¡pd µs
u¬spioôq dk¡ivoµo/id, oçovioµó kdi dv¡io¡po¢q ooµooq. O
kd0dpioµóç du¡óç oko¬ó é¿si vd d¬oµó//si d¬ó ¡o vspó ¡ouç
pú¬ouç. „sv µ¬opsi óµoç vd dv¡iµs¡o¬iosi ¡o 0éµd ¡qç
svépysidç kdi ço¡ikó¡q¡dç ¡ou vspoú. Mó/io¡d é¿si µs¡pq0si ó¡i q
svépysid ¡ou vspoú µsiovs¡di µs¡ó ¡qv s¬sÇspydoid ¡ou µs
kó¬oio ouµµd¡ikó ¡pó¬o kd0dpioµoú.

Τì oqµoívrì ótì to vrpó í¿rì µvqµq;
Zúµ¢ovd µs ¡ouç ôidkskpiµévouç s¬io¡qµovsç „p ƒdk
Beneviste, Fó//oç µio/óyoç, „p. …ó/¢ykdyk Ludwig, Fspµdvóç
¢uoikóç, „p Enzo Ciccolo, Ì¡d/óç µio/óyoç kdi ¡ouç Fspµdvoúç
„p Horst Felsch, Engler kdi Kokoschinegg, d¬oôsi¿¡qks
¬sipdµd¡ikó ó¡i ¡o vspó é¿si µvqµqŒ
Ti oqµdivsi du¡ó; Zqµdivsi ó¡i ¡o vspó é¿si syysypdµµévsç o¡q
ôoµq ¡ou ó/sç ¡iç ou¿vó¡q¡sç ¡ov ôid¢ópov ouoiov µs ¡iç
o¬oisç é¿si ép-0si os s¬d¢q. Kd¡ó ouvé¬sid ¡o vspó ôid¡qpsi ¡q
ou¿vó¡q¡d µidç ouoidç ¬ou u¬qp¿s µéod ¡ou dkóµdkdi sóv q
ouoid du¡q d¬oµdkpuv0si kdi ôsv dvi¿vsús¡di ¬/éov o¡q ¿qµikq
dvó/uoq ¡ou vspoúŒ „q/dôq sóv yid ¬dpóôsiyµd
d¬oµdkpúvouµs ¡o ¿/opio d¬ó ¡o vspó µs kó¬oio ¡pó¬o
kd0dpioµoú, q ou¿vó¡q¡d (¡o µqkoç kúµd¡oç) ¡ou ¿/opiou 0d
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 255
ouvs¿iosi vd dvi¿vsús¡di o¡o vspó. Au¡ó oqµdivsi ó¡i 0d
sÇdko/ou0qosi vd u¬óp¿si kdi q µ/dµspq s¬iôpdoq ¡qç
ou¿vó¡q¡dç ¿/opiou o¡ov opydvioµó, ¿opiç ¡q ¢uoikq ú¬dpÇq
¡ou ¿/opiou o¡o vspó...
Hpóksi¡di yid évd ¬pdyµd¡ikó sk¬/qk¡ikó súpqµd. Fid
¬dpóôsiyµd q ¬o/ú ¿dµq/q ou¿vó¡q¡d ¡ov 1.8 Hertz ¬ou é¿si
sv¡o¬io¡si os kdpkivikoúç io¡oúç dv¡io¡oi¿si o¡q ou¿vó¡q¡d
vspoú µo/uoµévou µs µdpéd µé¡d//d. Zúµ¢ovd µs ¡d supqµd¡d
¡ou „p. Ludwig ¡o vspó µidç ouykskpiµévqç yspµdvikqç ¬ó/qç
¬spié¿si du¡q ¡q ou¿vó¡q¡d. Kdi µó/io¡d dç ¡ovioouµs ó¡i ¡o
vspó ¡qç ¬ó/qç si¿s d¬oo¡sipo0si ôuo ¢opéç ¬piv yivsi q
µé¡pqoq ¡qç ou¿vó¡q¡dç. Apd kd¡d/qyouµs o¡o sk¬/qk¡ikó
ouµ¬épdoµd ó¡i dv kd0dpioouµs ¡o vspó, dkóµd kdi dv ¡o
d¬oo¡sipooouµs, oi q/sk¡poµdyvq¡ikéç ou¿vó¡q¡sç
sÇdko/ou0oúv vd dvi¿vsúov¡di o¡d µópid ¡ou vspoú. Hdpó/o
¬ou ¡o vspó sivdi ôq/dôq ¿qµikó kd0dpó, sÇdko/ou0si vd sivdi
µo/uoµévo µs µ/dµspéç ou¿vó¡q¡sç (¬/qpo¢opisç).

E¬ioqç oúµ¢ovd µs ¡ouç ¬dpd¬óvo s¬io¡qµovsç µóvo ó¡dv ¡o
vspó µps0si os uµq/q svspysidkq kd¡óo¡doq, ¡ó¡s sivdi ôuvd¡óv
vd sÇiooppo¬q0oúv oi dpvq¡ikéç ¡ou ou¿vó¡q¡sç. Au¡q q
sk¬/qk¡ikq dvdkó/uµq ¡ov ¬dpd¬óvo s¬i¢dvov s¬io¡q-
µóvov µóçsi ¡o 0éµd ¡qç ¬oió¡q¡dç ¡ou vspoú os µid sv¡s/oç
ôid¢ops¡ikq µóoq.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 256
Mdç oôqysi o¡o vd do¿o/q0oúµs ooµdpó kdi µs ¡qv ôsú¡spq
¬¡u¿q
¡ou ¬poµ/qµd¡oç ¡ou ¬óoiµou vspoú, ¬épdv ¡ov µo/uv¡ikov
ouoiov:

“...q noKú ¿oµqKq ou¿vótqto tmv 1.8 Hertz nou í¿rì
rvtonìotrí or kopkìvìkoúç ìotoúç ovtìotoì¿rí otq
ou¿vótqto vrpoú µoKuoµívou µr þopío µítoKKo. Σúµçmvo
µr to rupqµoto tou Ap. L„d‹ig to vrpó µìoç yrpµovìkqç
nóKqç nrpìí¿rì outq tq ou¿vótqto. Koì µóKìoto oç
tovíoouµr ótì to vrpó tqç nóKqç rí¿r onootrìpm0rí öuo
çopíç npìv yívrì q µítpqoq tqç ou¿vótqtoç!...“

Τo 0íµo tqç rvípyrìoç koì (mtìkótqtoç tou vrpoú!
To ysyovóç ó¡i ¡o vspó é¿si µvqµq d¬o¡s/si d¬ó ¡q µid
¬póµ/qµd s¬siôq ôid¡qpsi ¡iç ou¿vó¡q¡sç ¡ov µo/uv¡ikov
ouoiov, d¬o¡s/si óµoç d¬ó ¡qv ó//q kdi ¡q /úoq, s¬siôq é¿si
syypóµsi o¡q µvqµq ¡ou ¡iç 0s¡ikéç ou¿vó¡q¡sç ¡ou vspoú ¬qyqç
d¬ó ó¬ou Çskivqos ¡qv µsyó/q ¡ou ¬opsid µé¿pi vd ¢¡óosi o¡q
µpúoq ¡ou o¬i¡ioú µdç. Apksi /oi¬óv vd ôooouµs svépysid o¡o
vspó, vd ¡o dvdçooyovqoouµs, vd ¡o ŠÇu¬vqoouµs‹ kdi vd
d¢u¬vioouµs ¡iç 0s¡ikéç ou¿vó¡q¡sç ¬ou si¿s o¡qv ¬qyq,
oµqvov¡dç ¡du¡ó¿povd ¡iç dpvq¡ikéç ou¿vó¡q¡sç ¡ov pu¬dv¡ov.
E¬siôq ¡o vspó sivdi o iôdvikó¡spoç µs¡d¢opédç ¬/qpo¢opiov,
kó¡i ¬ou ¡o yvopiçouµs kdi d¬ó ¡qv oµoio¬d0q¡ikq, sivdi ¬ópd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 257
¬o/ú suspys¡ikó yid ¡qv uysid µdç ¡o vd µs¡d¢épsi 0s¡ikéç kdi
ó¿i dpvq¡ikéç ou¿vó¡q¡sç o¡ov opydvioµó µdç. Aç 0uµioouµs ó¡i
o¡o oµoio¬d0q¡ikó ¢ópµdko ¡o µó¡dvo q ¡o opuk¡ó é¿si u¬oo¡si
¡é¡oid ôió/uoq oo¡s ôsv dvi¿vsús¡di ¬/éov. H ou¿vó¡q¡d óµoç
¡qç ouoidç (q ¬/qpo¢opid) é¿si ¬dpdµsivsi kdi 0spd¬súsi. Kdi
µó/io¡d óoo µsyd/ú¡spq q ôió/uoq, óoo ôq/dôq ¬io
d¬sipos/ó¿io¡q q ouoid o¡o ôió/uµd, ¡óoo io¿upó¡spq q
s¬iôpdoq...

Πmç 0o rvrpyonoìqoouµr Koìnóv µr o{ìónìoto tpóno to
vrpó;
H d¬óv¡qoq sivdi o kd¡d/ú¡qç vspoú Plocher o o¬oioç é¿si
kd¡doksudo¡si oúµ¢ovd µs ¡qv µovdôikq supsoi¡s¿vid ¡ou
Fspµdvoú µq¿dvikoú Roland Plocher, ¬ou sivdi µdoioµévq
¬óvo o¡d supqµd¡d ¡ov µsyó/ov s¬io¡qµóvov kdi spsuvq¡ov
Wilhelm Reich, Nikolas Tesla kdi Victor Schauberger. Z¡ov
kd¡d/ú¡q vspoú é¿ouv syypd¢si µs ¡q ouoksuq Plocher oi
¬/qpo¢opisç (ou¿vó¡q¡sç) kd0dpoú vspoú ¬qyqç, ¬ou é¿ouv
0s¡ikq s¬iôpdoq o¡qv uysid. H svspyo¬oiqoq ¡ou vspoú µs ¡ov
kd¡d/ú¡q d¬oôsikvús¡di d¬ó ¡o ysyovóç ó¡i ¡o vspó d¬ok¡ó
Çdvó ¡qv ikdvó¡q¡d ¡ou yid du¡odkó0dpoq kdi é¡oi é¿ouµs kdi
¿qµikó µs¡pqoiµo d¬o¡é/soµdŒ E¬ioqç q suspys¡ikq s¬iôpdoq
¡ou vspoú, ¬ou é¿si dvdçooyovq0si µs ¡ov kd¡d/ú¡q Plocher,
¬óvo o¡o svspysidkó ¬sôio ¡ou dv0po¬ou d¬oôsikvús¡di µs ¡q
µé0oôo ¡qç dupo¢o¡oypó¢qoqç Kirlian.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 258

“...q rurpyrtìkq rníöpooq tou vrpoú, nou í¿rì
ovo(moyovq0rí µr tov kotoKútq PIo†her, nóvm oto
rvrpyrìokó nröío tou ov0pmnou onoörìkvúrtoì µr tq
µí0oöo tqç oupoçmtoypóçqoqç KirIian...“

Hpdk¡ikó ¡opd dv¡i/dµµdvóµdo¡s ¡q ôpóoq ¡ou kd¡d/ú¡q
¬po¡d d¬ó ó/d d¬ó ¡q ôió0soq µdç vd ¬ivouµs ¬spiooó¡spo
vspó. E¬ioqç dv¡i/dµµdvóµdo¡s ¡q ôpóoq ¡ou kd¡d/ú¡q d¬ó :
ž ¡q µsiooq ¡ov d/ó¡ov kdi ¡qç ok/qpó¡q¡dç ¡ou vspoú ž ¡q
µs/¡iooq ¡qç ysúoqç kdi ¡qç ôidúysidç ¡ou vspoú
ž ¡q µsioµévq ¬ooó¡q¡d d¬oppu¬dv¡ikov, kd0dpio¡ikov kdi
odµ¬ouóv ¬ou d¬di¡oúv¡di
ž ¡d µd/dkó ¬/uµévd poú¿d ž ¡qv kd/ú¡spq uysid kdi óµq
ôépµd¡oç kdi µd//iov
Η rykotóotooq tou kotoKútq rívoì onKoúototq, örv í¿rì
Krìtoupyìkó í{oöo, ovtoKKoktìkó koì kóotq ouvtqpqoqç.
Η Kúoq : Πrvtokó0opo koì (mvtovó vrpó!
•¡dv ouvôuóoouµs ¡ov kd¡d/ú¡q µs ¡o d¬ó/u¡d ¢uoikó
yspµdvikó ¢i/¡po svspyoú óv0pdkd ¬s¡u¿divouµs d¬ó ¡q µid
¿qµikó ¬sv¡dkó0dpo vspó, ¬ou ôid¡qpsi ¡d o¢é/iµd µs¡d//ikó
i¿voo¡oi¿sid kdi d¬ó ¡qv ó//q vspó µs uµq/ó svspysidkó ¢op¡io
o¡o o¬oio é¿ouv oµqo¡si kdi oi ou¿vó¡q¡sç (¬/qpo¢opisç) ¡ov
pú¬ov d¬ó ¡o vspó.

MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 259
Τ O ΠΗΓ AA Ι KΑΙ Η A E E ΑME Ν•
Fid vd okóµsi kdvsiç évd ¬qyóôi, ¬po¡d ¬pé¬si vd µyó/si ¡o
¿oµd kdi oi ¬é¡psç ki úo¡spd dp¿içsi ¡o vspó vd ¡pé¿si d¬ó ¡iç
¬/supéç ¡ou ¬qydôioú kdi vd ¡o ysµiçsi. To vspó µpiokó¡dv qôq
sksi, ôsv ¿psidçó¡dv vd µs¡d¢sp0si d¬ó kó¬ou d//oú. To µóvo
¬ou ¿psidçó¡dv q¡dv vd µs¡dkivq0oúv oi ¬é¡psç kdi ¡o ¿oµd.
Y¬qp¿dv sµ¬óôid kdi µó/iç du¡ó µs¡dkivq0qkdv, sµ¢dvio¡qks ¡o
vspó. „sv ¿psidçó¡dv vd µs¡d¢sp0si vspó µéod o¡o ¬qyóôi. To
vspó µpiokó¡dv qôq sksi, d¬/oç é¬ps¬s vd d¬oµdkpuv0oúv ¡d
sµ¬óôid.
H yvooq µpioks¡di qôq µéod oou, ôsv ¿psióçs¡di vd ¡qv ¬ópsiç
d¬ó kó¬ou d//oú. Oi ¬qyéç ¡qç sivdi kpuµµévsç µéod oou,
¬pé¬si d¬/oç vd d¬oµdkpuv0oúv µs ¡o okóµiµo ¡d sµ¬óôid
¬ou µpiokov¡di dvóµsod • oi ¬é¡psç kdi ¡o ¿oµd. Tó¡s Od
dp¿ioouv vd sµ¢dviçov¡di oi ¬qyéç ¡qç yvooqç.
Ek¡óç d¬ó ¬qyóôi óµoç, µ¬opsi kdvsiç vd ¢¡ióÇsi kdi ôsÇdµsvq.
To vd ¢¡id¿¡si µid ôsÇdµsvq sivdi kó¡i ôid¢ops¡ikó. Asv
¿psióçs¡di vd dvdçq¡qosiç ¡q ¢uoikq ¬qyq ¡ou vspoú, yid vd
¢¡ióÇsiç µid ôsÇdµsvq. O ¡pó¬oç yid vd ¢¡id¿¡si µid ôsÇdµsvq
sivdi sv¡s/oç dv¡i0s¡oç d¬ó du¡óv ¬ou ¢¡ió¿vsiç évd ¬qyóôi.
Fid vd ¢¡ióÇsiç µid ôsÇdµsvq, ôsv ¿psióçs¡di vd okóµsiç kdi vd
µyó/siç éÇo ¡iç ¬é¡psç kdi ¡o ¿oµd. Hpé¬si vd ¢épsiç ¬é¡psç kdi
¿oµd d¬ó kó¬ou d//oú kdi vd ¢¡ióÇsiç évd ¡oi¿o. Ki ó¡dv
¢¡id¿¡si o ¡oi¿oç, ¡o vspó ôsv ép¿s¡di d¬ó µóvo ¡ou. Hpé¬si vd
¡o ¢épsiç d¬ó ¡d ¬qyóôid ¡ov dv0po¬ov kdi vd ¡o µó/siç µéod
o¡q ôsÇdµsvq.
M¬opsi vd µ/é¬siç ¡o vspó µéod o¡q ôsÇdµsvq kdi vd ¡o µ/é¬siç
kdi µéod o¡o ¬qyóôi, q ôid¢opó óµoç dvóµéod o¡q ôsÇdµsvq
kdi ¡o ¬qyóôi sivdi óoq ôid¢opó u¬óp¿si dvóµsod o¡q yq kdi
¡ov oupdvó. H ¬po¡q ôid¢opó sivdi ó¡i q ôsÇdµsvq ôsv é¿si ôikó
¡qç vspó.
•,¡i µpioks¡di µéod o¡q ôsÇdµsvq sivdi ôdvsikó. Zúv¡oµd
µou¿/ióçsi kdi /iµvóçsi, s¬siôq du¡ó ¬ou sivdi ôdvsikó, ôsv sivdi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 260
çov¡dvó, sivdi vskpó. To vspó ¬ou o¡éks¡di µéod o¡q ôsÇdµsvq
/iµvóçsi, od¬içsi kdi oúv¡oµd 0d dp¿iosi vd µpoµósi.
To ¬qyóôi óµoç é¿si ¡q ôikq ¡ou ¬qyq vspoú. To vspó ôsv
µou¿/ióçsi ¬o¡é. To ¬qyóôi é¿si ¡q ôikq ¡ou ¬qyq poqç.
Ms ¡q ôsÇdµsvq kdi ¡o ¬qyóôi ouµµdivouv ôúo ôid¢ops¡ikéç
ôidôikdoisç. H ôsÇdµsvq ¢oµó¡di ó¡i kó¬oioç 0d ¡qç ¬ópsi ¡o
vspó, s¬siôq dv ¢úysi ¡o vspó, q ôsÇdµsvq dôsióçsi. To ¬qyóôi
óµoç 0é/si kó¬oiov vd ¡ou ¬ópsi ¡o vspó ¡ou, oo¡s vd µ¬opsi
vd ysµiosi µs ¬io ¢péoko kdi çov¡dvó vspó.
To ¬qyóôi ¢ovóçsi: ŠHóps ¡o vspó µouŒ Oé/o vd ¡o µoipdo¡oŒ‹
H ôsÇdµsvq ¢ovóçsi: ŠMqv ¬/qoióçsiçŒ Mqv dyyiçsiç ¡o vspó
µouŒ Mq µou ¬dipvsiç ¡o vspó µouŒ‹ H ôsÇdµsvq Oé/si kó¬oiov
¬ou é¿si vspó vd ¡qç ¡o ¢épvsi, vd ¡o ¿úvsi µéod ¡qç kdi vd ¡q
ysµiçsi, oo¡s vd µ¬opsi vd µsyd/ovsi q ¬spiouoid ¡qç.
Av óµoç kó¬oioç é¿si évdv kouµó, ¡o ¬qyóôi 0é/si du¡óv ¡ov
óv0po¬o vd ¬ópsi d¬ó ¡o vspó ¡ou, oo¡s vd µ¬opéosi vd
Çs¢op¡o0si ¡o ¬d/ió vspó kdi vd µyó/si kdivoúpyio. To ¬qyóôi
0é/si vd µoipóçs¡di, q ôsÇdµsvq 0é/si vd ouooopsúsi. To ¬qyóôi
é¿si puókid, ¬ou ouvôéov¡di µs ¡ov oksdvó. To ¬qyóôi µ¬opsi
vd ¢divs¡di µikpó, o¡o µó0oç óµoç ouvôés¡di µs ¡o ó¬sipo.
•oo µsyó/q óµoç ki dv ¢divs¡di µid ôsÇdµsvq, ôsv ouvôés¡di µs
kdvévdv. Ts/siovsi kdi k/sivsi o¡ov sdu¡ó ¡qç. „sv é¿si kdvévd
puóki. „sv é¿si kdvévd ¡pó¬o vd ouvôs0si µs ¡o ó¬sipo.
O vouç ¡ou dv0po¬ou µ¬opsi vd yivsi si¡s ¬qyóôi si¡s ôsÇdµsvq.
Au¡éç sivdi oi ôúo ¬i0dvó¡q¡sç yid ¡o vou ¡ou dv0po¬ou. Kdi o
óv0po¬oç ¬ou o vouç ¡ou yivs¡di ôsÇdµsvq, oiyó- oiyó 0d
¡ps/d0si.
•/ov µdç o vouç é¿si yivsi ôsÇdµsvq. „sv é¿ouµs ¢¡ióÇsi
¬qyóôid, é¿ouµs ¢¡ióÇsi ôsÇdµsvéç. Mdçsúouµs ¬póyµd¡d d¬ó
ó/o ¡ov kóoµo, d¬ó µiµ/id, d¬ó ispó ksiµsvo, d¬ó ôiôdokd/isç,
¡d µdçsúouµs ó/d du¡ó kdi voµiçouµs ó¬oç é¿ouµs yivsi
yvoo¡sç.
Kóvouµs ¡o iôio /ó0oç ¬ou kóvsi kdi q ôsÇdµsvq. H ôsÇdµsvq
voµiçsi ¬oç sivdi ¬qyóôi, s¬siôq kdi o¡d ôúo µ¬opsiç vd ôsiç
vspó µéod ¡ouç.
M¬opsiç vd µpsiç yvooq os évd ôidvooúµsvo kdi os évd
ouvsiôq¡ó óv0po¬o. O ôidvooúµsvoç óµoç sivdi ôsÇdµsvq kdi o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 261
ouvsiôq¡óç óv0po¬oç sivdi ¬qyóôi. Y¬óp¿si µsyó/q ôid¢opó
dvóµsod o¡ouç ôúo. „sv µ¬opsiç vd ¢dv¡do¡siç ¬óoo
0sµs/ioôqç kdi µd0ió sivdi du¡q q ôid¢opó. H yvooq ¡ou
ôidvooúµsvou sivdi ôdvsikq, oó¬id, µou¿/idoµévq
Τo vrpó rívoì q þooìkótrpq tpoçq µoç
To vspó sivdi q µóoq ¡qç çoqç ¡ou ¬/dvq¡q µdç kdi ouy¿póvoç
¡o oqµdv¡ikó¡spo ouo¡d¡ikó ó/ov ¡ov opydvioµov. To çuoìkó,
(mvtovó kdi nrvtokó0opo vspó sivdi nKoúoìo or rvípyrìo
kdi ì¿vootoì¿río kdisivdi ókpoç ¬o/ú¡iµo yid ¡qv uysid µdç.
Τì ríöouç vrpó nívouµr oqµrpo onó tq þpúoq µoç;
To vspó ¬ou ¢0óvsi o¡q µpúoq ¡ou o¬i¡ioú µdç sivdi
s¬iµdpqµévo µs
¬/q0oç s¬ikivôuvov yid ¡qv dv0po¬ivq uysid ouoiov ¬ou
u¬sioép¿ov¡di o¡o
vspó si¡s kd¡ó ¡qv d¬o/úµdvoq ¡ou (¿/opio), si¡s µéod d¬ó
¡ouç oo/qvsç
ôidvoµqç ¡ou ôik¡úou úôpsuoqç (µdpéd µé¡d//d, µó/uµôoç,
¿d/kóç,
dµidv¡oç, ¢dpµdksu¡ikó kd¡ó/oi¬d, u¬o/siµµd¡d
¢u¡o¢dpµókov,
¬dpdoi¡ok¡óvov µs ¬i0dvéç opµovikéç ouvé¬sisç k/¬.).
Τo ¿qµìkó npóþKqµo tou vrpoú rívoì nópo noKú
oqµovtìkó, óµmç örv rívoì to µovoöìkó.
Oi ôió¢opsç ôispydoisç kd¡spydoidç kdi q óv¡/qoq µéod d¬ó
su0úypdµµouç oo/qvsç ¬ou ou¿vó é¿ouv µqkoç ¬o//ov
¿i/ioµé¡pov kdi sivdi
kd¡doksudoµévsç d¬ó ¬/do¡ikó, µ¬s¡óv q µé¡d//o s¬qpsóçouv
ôuoµsvoç ¡qv rvípyrìo kdi (mtìkótqto ¡ou ¬óoiµou vspoú. To
vspó ¬ou ¢0óvsi o¡q µpúoq ¡ou o¬i¡ioú µdç sivdi sk¡óç d¬ó
¿qµikó s¬iµdpqµévo kdi ενερyειαkά «νεkρó».
˜‡™Kotó ouvínrìo to vrpó nou
nívouµr nrpìí¿rì oçrvóç rnìþKoþríç ouoírç yìo tov
opyovìoµó µoç koì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 262
oçrtípou örv í¿rì rvípyrìo koì (mtìkótqto.[/b]
Πoìoì tpónoì rnr{rpyooíoç vrpoú unóp¿ouv ;
Oi k/dooikoi ¡pó¬oi s¬sÇspydoidç ¡ou vspoú do¿o/oúv¡di µóvo
µs ¡o
¬póµ/qµd ¡qç ¿qµikqç s¬iµópuvoqç ¡ou vspoú. „sv
do¿o/oúv¡di µs ¡qv
dvdçooyóvqoq kdi svspyo¬oiqoq ¡ou. Oi kupió¡spoi d¬ó du¡oúç
sivdi :
• ‡i/¡pd svspyoú óv0pdkd
• ‡i/¡pd µs u¬spioôq dk¡ivoµo/id
• Zuoksuéç oçovioµoú kdi
• ‡i/¡pd dv¡io¡po¢qç ooµooqç
H s¬sÇspydoid ¡ou vspoú µs ¡ouç ¬dpd¬óvo ¡pó¬ouç ¡iç
¬spiooó¡spsç ¢opéç /úvsi ¡o ¿qµikó ¬póµ/qµd ¡ou, óμως ο
απλóς χημιkóς kα0αρισμóς τοu νεροú δεν επαρkεί, επειδq οι
þλαþερsς ουσίες απομακρúνονται μεν με μηχανικό τρόπο, η
πληροφορία τους όμoς (το ενεργειακό τους ίχνος), και κατά
συνsπεια η αρνητικq τους επίδραση, παραμsνουν στο νερό !
E¬ioqç ôsv µ¬opsi vd dv¡iµs¡o¬iosi (kdi
dpks¡éç ¢opéç µó/io¡d s¬iôsivovsi) ¡qv ¢¡o¿q svspysidkq
kd¡óo¡doq ¡ou
vspoú ¬ou ¢0óvsi o¡q µpúoq µdç. Ì
ôidi¡spd kd¡ó ¡qv s¬sÇspydoid µs υπεριώδη ακτινοþολία, όçον
kdi αντίστρο¢η ώσμoση, q unoþó0µìoq tqç rvrpyrìokqç
kotóotooqç kdi (mtìkótqtoç ¡ou vspoú sivdi ou¿vó ¡é¡oid
oo¡s vd ¡o vspó ¬/éov vd µqv µ¬opsi vd dvdçooyovq0si kdi vd
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 263
Šdvdo¡q0si‹. Oι μs0οδοι αυτοί οδηγοúν λοιπόν συχνά το νερό
σε μια μη αναστρsµιμη ενεργειακq υποþά0μιση.
Av¡i0s¡d ¡o ¢i/¡pópioµd µs ενεργό άν0ρακα, s¢óoov yivsi µs évd
¢uoikó kdi ¬oio¡ikó ¢i/¡po ¿opiç ¿pqoq ¿qµikov, d¢qvsi ¡q
ôuvd¡ó¡q¡d o¡o vspó vd s¬dvé/0si. Hροüπό0εση
εδώ είναι το ¢ίλτρο να επιτρsπει τη διsλευση τoν χρqσιμoν
μεταλλικών
ιχνοστοιχείoν και να αντικα0ίσταται στα προþλεπόμενα τακτά
χρονικά
διαστqματα.
Η Kúoq yìo (mvtovó koì nrvtokó0opo vrpó !
Ms¡ó d¬ó ¬o//ó ¿póvid épsuvdç kdi dvdçq¡qosov
µdç ¬óvo o¡o ¬póµ/qµd ¡ou vspoú, µpiokóµdo¡s o¡qv
su¿ópio¡q 0éoq vd
¬po¡sivouµs ¡q µé/¡io¡q /úoq yid ¡qv ¬oió¡q¡d ¡ou vspoú, ¬ou
sÇdo¢d/içsi :
• vspó ¬sv¡dkó0dpo, d¬d//dyµévo d¬ó ôió¢opsç
µo/uv¡ikéç ouoisç
• vspó 0ps¬¡ikó ¬ou ôid¡qpsi ¡d o¢é/iµd i¿voo¡oi¿sid ¡ou
• vspó çov¡dvó, dvdçooyovqµévo kdi ¬/oúoio os svépysid
Η Kúoq : Αvo(moyóvqoq koì Evrpyonoíqoq tou vrpoú
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 264
H dvdçooyóvqoq kdi svspyo¬oiqoq ¡ou vspoú ¬dpé¿si ¡q
ôuvd¡ó¡q¡d o¡o
vspó vd Çdvdµpsi ¡qv ¬po¡dp¿ikq kpuo¡ó//ivq µop¢q ¬ou si¿s
o¡qv ¬qyq
kdi vd d¬ok¡qosi Çdvó ¡qv ¿dµévq iôió¡q¡d ¡qç du¡okó0dpoqç
¡ou.
To çov¡dvó, svspyo¬oiqµévo vspó sivdi suspys¡ikó yid ¡q
ôió0soq kdi
¡qv uysid µdç. A//oo¡s µqv Çs¿vóµs ó¡i d¬o¡s/oúµdo¡s kd¡ó
70‘ d¬ó vspó Œ
H /si¡oupyid ¡ou kd¡d/ú¡q vspoú Plocherkat o¡qpiçs¡di o¡iç
dkó/ou0sç iôió¡q¡sç ¡qç ¢úoqç kdi ¡ou vspoú :
• Kó0s ó¡oµo, µópio, q ouoid é¿si µid µovdôikq µop¢q
¡d/óv¡ooqç q ôóvqoqç, ¬ou µ¬opsi vd µs¡pq0si os
q/sk¡poµdyvq¡ikó µqkq
kúµd¡oç.
• To vspó sivdi µs¡d¢opédç ¡ov ¬/qpo¢opiov. Zdv
ôid/ú¡qç sivdi o kd/ú¡spoç dyoyóç ¡qç ôóvqoqç, µr tq
µrtoçopó nKqpoçopìmv öuvotq ¿mpíç óµroq rnoçq
• To vspó é¿si µvqµq. E¿si ¡q ôuvd¡ó¡q¡d vd d¬o0qksúsi
¬/qpo¢opisç ¬ou é¿ouv ¬spóosi os du¡ó d¬ó µid
ôsôoµévq ôóvqoq yid µsyó/sç ¬spióôouç.
• Au¡ó µ¬opsi vd µs¡pq0si d¬ó ¡d ouykskpiµévd
q/sk¡poµdyvq¡ikó µqkq kúµd¡oç ¬ou sv¡o¬içov¡di o¡o
vspó okóµo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 265
koì µrtó tqv onoµókpuvoq onó to vrpó öìoçópmv
rnìþKoþmv ouoìmv, to
onoío µqkq kúµotoç ovtìotoì¿oúv okpìþmç otìç
ouoírç nou onoµokpúv0qkov.
• To vspó µnoprí vo µrtoçíprì nKqpoçopírç os ó//d
ouo¡qµd¡d, ouµ¬spi/dµµdvoµévov ¡ov çov¡dvov
opydvioµov.
• Η ovo(moyóvqoq tou vrpoú s¬i¡pé¬si o¡o vspó ¬ou
µpioks¡di os uµq/q svspysidkq kd¡óo¡doq vd µs¡d¢épsi
q vd µoipóosi ¡iç uµq/éç ¡ou ou¿vó¡q¡sç,
r{ìoopponmvtoç ítoì tìç opvqtìkíç nKqpoçopírç.
Αvtìµrtmníotr tìç qµìkpovírç rvoKKoktìkó
NIKH 4ΑAΤH
Oi qµikpdvisç ôsv sivdi d¬/oç évdç ¬ovoké¢d/oç , ¬ou µ¬opsi
vd ¬spóosi µydivov¡dç o¡ov kd0dpó dépd, iooç ¬dipvov¡dç kdi
évd q¬io ¬duoi¬ovo. O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sivdi d¢ópq¡oç
kdi dvdo¡d¡ovsi ó/o ¡ov opydvioµó. Ev¡o¬içs¡di o¡q µid ¬/supó
¡ou ks¢d/ioú -sÇoú kdi o ópoç Šqµikpdvid‹- d//ó µ¬opsi vd
ôid¿és¡di os ó/o ¡o ks¢ó/i q vd svd//óoos¡di d¬ó ¡q µid
¬/supó ¡ou ks¢d/ioú o¡qv ó//q. Z¡iç ypdµµéç ¬ou dko/ou0oúv,
µ¬opsi¡s vd svqµspo0si¡s yid ¡iç svd//dk¡ikéç µs0óôouç
dv¡iµs¡o¬ioqç ¡ov qµikpdviov. Nd 0uµóo¡s, óµoç, ôúo
¬póyµd¡d: Hpo¡ov ó¡i yid µid d¬o¡s/soµd¡ikq 0spd¬sid é¿si
oqµdoid q /qµq svóç kd/oú io¡opikoú d¬ó ¡o 0spd¬su¡q o¡ov
o¬oio 0d d¬su0uv0si¡s, kdi ôsú¡spov ó¡i oi svd//dk¡ikéç
0spd¬sisç ôsv sivdi µdyikéçŒ Hpé¬si vd µoq0qos¡s ki sosiç ¡qv
kd¡óo¡doq d¬o¢súyov¡dç, óoo sivdi ôuvd¡óv, ó,¡i yvopiçs¡s ó¡i
¬upoôo¡si ¡iç kpiosiç odç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 266
Η «toutótqto» µìoç kpíoqç qµìkpovíoç
Hpiv ¡qv kpioq, o¡o 25‘ ¡ov ¬spi¬¡oosov, ¬dpouoióçs¡di q
dúpd, ¬ou ¿dpdk¡qpiçs¡di d¬ó d//dyéç o¡qv dv¡i/qµq ¡ou
¢o¡óç (¬.¿. Šµuyókid‹, Šdo¡pókid‹), µu€kq dôuvdµid o¡d ókpd
kdi d//dyéç ¡qç ôió0soqç (¬.¿. µs/dy¿o/id).
O ¬óvoç ¡ou ks¢d/ioú sivdi o¢úçov (¬d/µikoú ¿dpdk¡qpd).
Zu¿vó ouvoôsús¡di d¬ó vdu¡id, sµs¡oúç kdi s¬iôsivovs¡di d¬ó
¡o ¢oç, ¡ouç 0opúµouç kdi ¡iç év¡ovsç µupoôiéç.
Oi ¬dpóyov¡sç ¬ou ¬upoôo¡oúv µid kpioq sivdi ¡o µu¿ikó, d//ó
kdi ¡o ¢uoikó o¡psç (/óyo ¡qç ék0soqç o¡o kpúo, ¡ov kdipikov
µs¡dµo/ov, ¡qç koúpdoqç kdi ¡qç é//siµqç ú¬vou), d//ó kdi ¡o
óôsio o¡oµó¿i (/óyo ¡qç u¬oy/ukdiµidç). E¬i¬/éov, sk/u¡ikoi
¬dpóyov¡sç µidç kpioqç 0sopoúv¡di kó¬oid ¡pó¢iµd (¬.¿. ¡o
¡upi, q ooko/ó¡d, ¡o d/koó/), oi ¡po¢ikéç ôuodvsÇisç, d//ó kdi
opioµévsç ôid¡po¢ikéç s//siµsiç (piµo¢/dµivqç, µdyvqoiou).
H ou¿vó¡q¡d ¡ov kpiosov ¬oiki//si -µ¬opsi vd skôq/ovov¡di
µid ¢opó ¡o µqvd q ¡qv sµôoµóôd, d//ó os ooµdpéç
kd¡do¡óosiç µ¬opsi vd sµ¢dviçov¡di dkóµq kdi kd0qµspivó. Mid
kpioq ouvq0oç ôidpksi /iysç opsç, d//ó svôé¿s¡di vd ¬spóosi
dkóµq kdi µs¡ó d¬ó ¡psiç µépsçŒ •ooi u¬o¢épouv d¬ó ou¿véç
kpiosiç, ouvq0oç ¬dpouoióçouv ¬poqyouµévoç évdv ó//ov
¡ú¬o ¬ovoks¢ó/ou, ¡qv ks¢d/d/yid ¡óosoç (¬spiypó¢s¡di odv
o¢iÇiµo o¡o ks¢ó/i µs év¡ovo ¬óvo o¡ov du¿évd), q o¬oid
¬upoôo¡si ¡o µq¿dvioµó ¡qç qµikpdvidç.
Tvo yuvoìkrío npóþKqµo
Z¡q ¿opd µdç u¬óp¿ouv ¬spi¬ou 1 skd¡oµµúpio qµikpdvikoi
do0svsiç, d¬ó ¡ouç o¬oiouç ¡d 2/3 sivdi yuvdiksç. Td
oio¡poyóvd, oi kd¡sÇo¿qv yuvdiksisç opµóvsç, sikóçs¡di ó¡i
¬diçouv pó/o o¡qv sµ¢óvioq ¡ov qµikpdviov (¬.¿. o¡qv dp¿q
¡ou µqvidiou kúk/ou).
Oµoìono0qtìkq: Λúvrì to npóþKqµo
O o¡ó¿oç ¡qç oµoio¬d0q¡ikqç dyoyqç sivdi q o¡dôidkq µsiooq
¡qç év¡doqç kdi ¡qç ou¿vó¡q¡dç ¡ov qµikpdvikov kpiosov, µs
d¬o¡spo oko¬ó du¡éç vd o¡dµd¡qoouv sv¡s/oç. Td
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 267
oµoio¬d0q¡ikó ¢ópµdkd, óµoç, ôsv sivdi ¬duoi¬ovd. „pouv
Šsvspysidkó‹, svio¿úov¡dç ¡iç ôuvóµsiç ¡ou opydvioµoú. Av kdi
q ooo¡q s¬i/oyq ¡ou oµoio¬d0q¡ikoú ¢dpµókou sÇdp¡ó¡di d¬ó
¡qv iôioouykpdoid ¡ou do0svoúç, du¡ó ¬ou ¿opqyoúv¡di
ou¿vó¡spd sivdi:
ž BeIIadona: H k/doikq sikóvd yid ¡q ¿opqyqoq ¡qç Belladonna
sivdi q éÇdµq o¡o ks¢ó/i kdi ¡d kpúd ókpd. O ¬óvoç sv¡o¬içs¡di
kupioç o¡q ôsÇió µspió ¡ou ks¢d/ioú. O do0svqç svo¿/si¡di
iôidi¡spd d¬ó ¡o ¢oç kdi ¡o 0ópuµo. Oé/si vd Çd¬/ovsi, óoo
ôidpksi q kpioq. Avdkou¢içs¡di µs kpúd s¬i0éµd¡d.
ž La†he•i•: O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sv¡o¬içs¡di o¡qv dpio¡spq
¬/supó ¡ou ks¢d/ioú. O ¬óo¿ov vio0si ó¡i ¡ou dvéµqks ¡o diµd
o¡o ks¢ó/i kdi 0é/si ôpoospó s¬i0éµd¡d. …pioks¡di os
u¬spév¡doq kdi vio0si év¡ovq ¡qv dvóykq vd ¢/udpsi,
¬poksiµévou vd sk¡ovoosi ¡qv év¡doq ¬ou vio0si - óoo kdi dv
du¡ó dkoúys¡di ¬dpóÇsvo. H Lachesis ôivs¡di ou¿vó¡spd os
yuvdiksç.
ž SpingeIia: O ¬óvoç sv¡o¬içs¡di o¡qv dpio¡spq ¬/supó ¡ou
ks¢d/ioú, kupioç ¬ioo d¬ó ¡o dpio¡spó µó¡i, kdi dv¡dvdk/ó¡di
o¡ov du¿évd. To ¬póoo¬o sivdi ¿/oµó kdi o ¬óo¿ov kpuovsi
kdi é¿si ¡óoq yid sµs¡ó.
ž Sang„inaria: O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sv¡o¬içs¡di ¬ioo d¬ó
¡o ôsÇi µó¡i kdi dv¡dvdk/ó o¡ov du¿évd. O ¬óo¿ov é¿si ¡óoq yid
sµs¡ó kdi ôuo¢opsi µs ¡q çéo¡q.
ž P„I•atiIa: Osopsi¡di yuvdiksio ¢ópµdko. Td ¿dpdk¡qpio¡ikó
¡qç kpioqç ôsv sivdi iôidi¡spd. Zuvq0oç, q qµikpdvid
¬dpouoióçs¡di µs¡ó d¬ó µid o¡svo¿opid q sÇdi¡idç ¡qç ék0soqç
o¡ov q/io q os évdv k/sio¡ó ¿opo kdi q ¬óo¿ouod vio0si
kd/ú¡spd ó¡dv µps0si os ¬io ôpoospó ¬spiµó//ov.
ž Ly†opodi„m: O ¬óvoç ¡qç qµikpdvidç sv¡o¬içs¡di o¡q ôsÇió
¬/supó ¡ou ks¢d/ioú kdi ôid¿és¡di os ó/o ¡o ks¢ó/i. H kpioq
skôq/ovs¡di ¡iç d¬oysuµd¡ivéç opsç µs¡dÇú 15.00 kdi 20.00.
Zu¿vó o ¬óo¿ov é¿si kdi ¬s¬¡ikó ¬poµ/qµd¡d (¢ouokoµd¡d).
BrKovìoµóç: «Aìm¿vrì» tìç qµìkpovírç
O µs/ovioµóç ouµµó//si, d¬oôsôsiyµévd, o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq
¡qç qµikpdvidç, kupioç ¬po/q¬¡ikó -µsiovov¡dç ¡qv év¡doq kdi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 268
¡q ou¿vó¡q¡d ¡ou ¬poµ/qµd¡oç- d//ó kdi óµsod, ¡qv opd ¡qç
kpioqç. O µs/ovioµóç 0sopsi¡di iôidi¡spd d¬o¡s/soµd¡ikóç
(kd¡ó 80‘) o¡qv dvdkoú¢ioq ¡qç ks¢d/d/yidç ¡óosoç ¬ou
¬poqysi¡di ¡qç qµikpdvikqç kpioqç, Šo¬óçov¡dç‹ é¡oi ¡o ¢dú/o
kúk/o ¬ou oôqysi o¡qv qµikpdvid. •oov d¢opó ¡qv kd0du¡ó
qµikpdvikq kpioq -¬piv d¬ó ¡qv o¬oid ôsv skôq/ovs¡di
ks¢d/d/yid ¡óosoç- o µs/ovioµóç 0sopsi¡di d¬o¡s/soµd¡ikóç
o¡o 50‘ ¡ov ¬spi¬¡oosov. Opioµévd d¬ó ¡d k/doikó oqµsid
o¡d o¬oid ¡o¬o0s¡oúv¡di oi µs/óvsç ¡ou 0spd¬su¡q sivdi o¡ouç
kpo¡ó¢ouç, o¡o µé¡o¬o, dvóµsod o¡d ¢púôid, o¡d du¡ió, o¡o
¬ioo µépoç ¡ou ks¢d/ioú, o¡ov du¿évd, o¡q pó¿q ¡ou ¿spioú,
sksi ó¬ou svovs¡di o dv¡i¿sipdç µs ¡o ôsik¡q, kd0oç kdi o¡o
¬óôi, sksi ó¬ou svovs¡di ¡o ¬po¡o ôó¿¡u/o µs ¡o ôsú¡spo. Kd¡ó
kúpio /óyo, óµoç, ¡d oqµsid µs/ovioµoú kd0opiçov¡di µs µóoq
¡o /s¬¡oµspéç io¡opikó ¡ou d¡óµou.
Τo þótovo nou ovokouçí(ouv
Opioµévd µó¡dvd µoq0oúv o¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov qµikpdviov,
kupioç ó¡dv /dµµóvov¡di ¬po/q¬¡ikó (3 ¢opéç ¡qv sµôoµóôd).
Td µó¡dvd ¬ou µ¬opoúv vd odç o¢s/qoouv sivdi:
ž Η µívto: H ôpóoq ¡qç sivdi dvd/yq¡ikq, qpsµio¡ikq,
dv¡io¬doµoôikq, µd/dk¡ikq kdi ôioupq¡ikq (d¬o¢úys¡é ¡qv,
óµoç, dv é¿s¡s év¡ovq diµoppdyid ¡iç qµépsç ¡qç sµµqvou
púosoç).
ž Η nooìçKópo: Td ¢ú//d ¡qç ¬doi¢/ópdç sivdi ¬/oúoid os
¢/dµovosiôq. Eivdi évd µó¡dvo µs kd¡suvdo¡ikéç,
dv¡io¬doµoôiksç kdi qpsµio¡ikéç iôió¡q¡sç (d¬o¢úys¡s ¡q /qµq
¡qç, dv /dµµóvs¡s dv¡ikd¡d0/i¬¡ikó ¡ú¬ou MAO - dvdo¡o/siç
¡qç Movo-Aµivo-OÇsiôóoqç).
ž Η Krþóvto: Td óv0q ¡qç é¿ouv qpsµio¡ikq, dv¡io¬doµoôikq
kdi ¿d/dpo¡ikq ôpóoq. Aóyo ¡qç iôió¡q¡óç ¡qç vd ôisysipsi ¡q
µq¡pd, ouvio¡ó¡di q d¬o¢uyq ¡qç o¡qv sykuµooúvq.
ž Τo tqKìo: Td óv0q kdi ¡d ¢ú//d ¡ou ¡q/iou é¿ouv qpsµio¡ikq
kdi dv¡io¬doµoôikq ôpóoq. Zdç µoq0ó vd ¿d/dpoos¡s kdi vd
kd¡d¬pdúvs¡s ¡qv év¡doq.
ž Η þoKrpìóvo: H piçd ¡qç µd/spióvdç é¿si ¬duoi¬ovq kdi
u¬vdyoyó ôpóoq, µs/¡iovsi ¡qv ¬éµq, µsiovsi ¡qv ¬isoq kdi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 269
ôpd oç o¬doµo/u¡ikó ¡ov µuov (d¬o¢úys¡s, óµoç, ¡q /qµq
¡qç ¬dpó//q/d µs u¬vdyoyó ¢ópµdkd).
ž Τo µrKìooó¿opto: To µó¡dvo du¡ó kd¡d¬pdúvsi ¡o vsupikó
oúo¡qµd. E¿si qpsµio¡ikéç, dv¡io¬doµoôikéç kdi µd/dk¡ikéç
iôió¡q¡sç.
ž Τo ¿oµoµqKì: Eivdi iôdvikó yid ¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡ov
qµikpdviov. Osopsi¡di kd¡do¡d/¡ikó ¡ou óy¿ouç kdi ¡qç
vsupikqç év¡doqç.
ž Η Kouí(o: Td ¢ú//d kdi ¡d óv0q ¡qç é¿ouv dv¡io¬doµoôikq
kdi ¡ovo¡ikq ôpóoq.
Hoç 0d ¡d s¡oiµóos¡s. PiÇ¡s évd kou¡d/óki d¬ó ¡o µó¡dvo os
évd ¢/i¡çóvi µs µpdoµévo vspó kdi d¢qo¡s ¡o oks¬doµévo yid 8-
10'. E¬ioqç, µid ¬pdk¡ikq /úoq, sivdi ¡o µóµµd (¬o/si¡di o¡d
¢dpµdksid). Pi¿vs¡s 4-5 o¡dyóvsç d¬ó ¡o µóµµd os évd ¢/i¡çóvi
µs çso¡ó vspó, ¬poo0é¡s¡s /iyo /sµóvi kdi ¡o ¬ivs¡s.
Η prçKr{oKoyío rívoì onotrKroµotìkq
H ps¢/sÇo/oyid sivdi µid ¡s¿vikq ¬iéosov os opioµévd oqµsid
(¡ov ókpov kdi ¡ov du¡iov) ¬ou Šdv¡io¡oi¿oúv‹
dv¡dvdk/do¡ikó os kó0s ópydvo ¡ou ooµd¡oç. H ps¢/sÇo/oyid
0d µ¬opoúos vd dvdkou¢iosi óµsod µid kpioq qµikpdvidç, d//ó
kd¡ó kúpio /óyo µoq0ó ¬po/q¬¡ikó, d¬o¢op¡içov¡dç ¡ov
opydvioµó d¬ó ¡qv év¡doq kdi svio¿úov¡dç ¡qv óµuvó ¡ou. Z¡q
ouvé¿sid, dvd¢épouµs opioµévd oqµsid-k/siôió ¬ou ¬iéçov¡óç
¡d (ôuvd¡óŒ) µ¬opsi¡s vd dvdkou¢io¡si¡s d¬ó ¡ov ¬óvo (vd
¬iéçs¡s ¡o ¿épi q ¡o du¡i ¬ou µpioks¡di ¬poç ¡qv ¬/supó ¡ou
ks¢d/ioú ¬ou odç ¬ovósi).
Τo öó¿tuKo tou ¿rpìoú. Hiéo¡s µs kuk/ikéç kivqosiç ¡d ôó¿¡u/d
¡ou ¿spioú évd-évd, ¡óoo kd¡ó µqkoç ¡ouç óoo kdi o¡d ¬/óyid.
„id¡qpqo¡s ¡qv ¬isoq yid 1'. Td ôó¿¡u/d dv¡io¡oi¿oúv o¡o
ks¢ó/i kdi q µóoq ¡ov ôd¿¡ú/ov o¡ov du¿évd. Eóv q qµikpdvid
odç sv¡o¬içs¡di o¡qv µ¬poo¡ivq ¬/supó ¡ou ks¢d/ioú,
s¬iµsivs¡s ¬spiooó¡spo o¡qv ¬spio¿q kov¡ó o¡o vú¿i, kd0oç kdi
¬óvo os du¡ó.
O Koþóç tou outìoú. Ms ¡o ôsik¡q kdi ¡ov dv¡i¿sipó odç, ¬iéo¡s
ôuvd¡ó, o¡o /oµó ¡ou du¡ioú odç yid 40' kóvov¡dç kuk/ikéç
kivqosiç . O /oµóç dv¡io¡oi¿si o¡o ks¢ó/i. Eóv o ¬óvoç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 270
sv¡o¬içs¡di o¡o µ¬poo¡ivó µépoç ¡ou ks¢d/ioú, ¡ó¡s dokqo¡s
¬isoq ¬poç ¡q µéod ¬/supó ¡ou /oµoú (¬poç ¡o µóyou/ó odç).
O ovtí¿rìpoç. Hiéo¡s ôuvd¡ó yid 1' ¡q µóoq ¡ou vu¿ioú, kd0oç
kdi ¡qv éÇo ¬/óyid ¬/supó ¡ou dv¡i¿sipd o¡o úµoç ¡ou vu¿ioú,
d//ó kdi /iyo ¬io kó¡o. A¢qo¡s ¡o ôó¿¡u/ó odç vd ¬iéosi kó0s
Š/dkkouµi¡od‹ ¬ou 0d ouvdv¡qosi o¡qv ¬opsid ¡ou. H ¬spio¿q
du¡q dv¡io¡oi¿si o¡ov du¿évd.
Η o(ovo0rponrío
Zqµspd, dpks¡oi yid¡poi s¢dpµóçouv ¡qv oçovo0spd¬sid yid ¡qv
dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov qµikpdviov kdi dvd¢épouv ó¡i ¡d ¬oooo¡ó
s¬i¡u¿idç Çs¬spvoúv ¡o 85‘. H oçovo0spd¬sid s¢dpµóçs¡di oç
sÇqç: O yid¡póç oóç ¬dipvsi diµd (100-150 ml), ¡o o¬oio
ou//éysi os évdv dokó diµoôooidç (ó¬oç yivs¡di kdi o¡qv
diµoôooid). Z¡q ouvé¿sid, ¡o sµ¬/ou¡içsi µs óçov kdi odç ¡o
s¬dvdµs¡dyyiçsi dµéooç - ¿opiç vd é¿si µysi q µs/óvd d¬ó ¡o
¿épi. O dkpiµqç µq¿dvioµóç ôpóoqç du¡qç ¡qç µs0óôou ôsv sivdi
d¬ó/u¡d yvoo¡óç: Eikóçs¡di ó¡i ôpd os s¬i¬sôo
vsupoôidµiµdo¡ov ¡ou syks¢ó/ou. H oçovo0spd¬sid 0sopsi¡di
d¬o¡s/soµd¡ikq kdi yid ¡qv dv¡iµs¡o¬ioq ¡qç ks¢d/d/yidç
¡óosoç, µóvo ¬ou o¡qv ¬spi¬¡ooq du¡q yivov¡di svéosiç µs
óçov d¬su0sidç ¬óvo o¡ouç µuç os oúo¬doq (¬.¿. o¡ov
du¿évd, o¡ouç kpo¡ó¢ouç).
Τo oìótoou þoq0ó
To oió¡oou sivdi µid ¬dpdôooidkq yid¬ovéçikq µé0oôoç
(oqµdivsi Š¬isoq µs ¡o ôó¿¡u/o‹) ¬ou sÇdoksi¡di o¡d iôid oqµsid
¡ou ooµd¡oç o¡d o¬oid s¢dpµóçs¡di kdi o µs/ovioµóç, µs
oko¬ó ¡qv d¬oouµ¢ópqoq ¡qç ço¡ikqç svépysidç ¡ou
opydvioµoú. E¢dpµóçs¡di ¬po/q¬¡ikó, d//ó µ¬opsi vd
¬poo¢épsi kdi óµsoq dvdkoú¢ioq, yi› du¡ó kdi dvd¢épouµs
opioµévd oqµsid-k/siôió (vd s¬i/éys¡s ¬óv¡d ¡o ókpo ¬ou sivdi
o¡qv iôid ¬/supó µs ¡qv ¬/supó ¡ou ks¢d/ioú odç ¬ou ¬ovósi).
H yovid dvóµsod o¡o ôsik¡q kdi ¡ov dv¡i¿sipd. Hióo¡s µs ¡o
ôsik¡q kdi ¡ov dv¡i¿sipd ¡ou ó//ou ¿spioú du¡ó ¡o oqµsio o¡q
pó¿q ¡ou ¿spioú odç kdi ¬iéo¡s ¡o, kóvov¡dç kuk/ikéç kivqosiç
yid 1'. Ms ¡ov ¡pó¬o du¡ó, d¬o¢op¡içs¡di q svépysid ¡ov
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 271
µsyó/ov koi/o¡q¡ov ¡ou ooµd¡oç (¡ou ks¢d/ioú, ¡ou
dvd¬vsuo¡ikoú kdi ¡ou ydo¡psv¡spikoú ouo¡qµd¡oç).
O du¿évdç. Ms ¡d 3 ôó¿¡u/d ¡ou ¿spioú odç (ôsik¡qç, µéooç,
¬dpóµsooç) ¬iéo¡s yid 1', kóvov¡dç kuk/ikéç kivqosiç, ¡d
Š/dkkouµókid‹ ¬ou o¿qµd¡içov¡di o¡q µóoq ¡ou kpdviou. H
¬isoq du¡q dvdkou¢içsi d¬ó ¡qv év¡doq ¡ov du¿évd kdi ¡o
ks¢ó/i.
O kdp¬óç. Hiéo¡s yid 2' ó/q ¡qv ¬spio¿q yúpo d¬ó ¡ov kdp¬ó
odç, sksi ó¬ou du¡óç svovs¡di µs ¡qv ¬d/óµq odç.
ŠAvi¿vsúo¡s‹ ¡qv ¬spio¿q, ôivov¡dç éµ¢doq o¡d ¬/d€vó
Šdu/ókid‹. H ¬isoq du¡ov ¡ov oqµsiov µoq0ó o¡qv
d¬o¢óp¡ioq ¡qç év¡doqç ¡ou du¿évd kdi ¡ou ks¢d/ioú.
Τo oì0ípìo íKoìo kotonpošvouv tov nóvo
Opioµévd di0épid é/did µ¬opoúv vd odç dvdkou¢ioouv óµsod
d¬ó ¡ov ¬óvo ¡qç qµikpdvidç, s¬siôq é¿ouv, µs¡dÇú ó//ov,
qpsµio¡ikq, dvd/yq¡ikq kdi kd¡d¬pd•v¡ikq ôpóoq. Zs du¡ó
dvqkouv q /sµóv¡d, ¡o ¿dµoµq/i, q µév¡d, ¡o ¬spydµóv¡o, q
µdv¡çoupóvd kdi q /ouiçd. Td di0épid é/did µ¬opsi¡s vd ¡d
¿pqoiµo¬oiqos¡s:
Zs dpoµd¡ikó /ú¿vo: PiÇ¡s 3 o¡dyóvsç d¬ó ¡o kó0s di0épio
é/dio (µé¿pi ¡pid ôid¢ops¡ikó) os évdv dpoµd¡ikó /ú¿vo. Mó/iç
dp¿iosi o µpdoµóç, kóv¡s sio¬voéç yid 5-10'.
Zs koµ¬péosç: Zs évd µ¬o/ µs ¿/idpó vspó, piÇ¡s 2 o¡dyóvsç
¬spydµóv¡o kdi 2 o¡dyóvsç ¿dµoµq/i. …ou¡qÇ¡s évd µdµµdkspó
¬dvi kdi kóv¡s koµ¬péosç o¡o ks¢ó/i. Eóv óµoç yvopiçs¡s ó¡i q
qµikpdvid odç ¬upoôo¡si¡di sÇdi¡idç µidç d//spyikqç
sudio0qoidç, ¬po¡iµqo¡s ¡iç kpúsç koµ¬péosç µs /sµóv¡d kdi
µév¡d. Kóvov¡dç µdoóç o¡ouç kpo¡ó¢ouç: PiÇ¡s os évd ¬o¡qpi
10 ml ¿dµoµq/é/dio kdi ¬poo0éo¡s 6 o¡dyóvsç di0épio é/dio
µdv¡çoupóvdç. Z¡q ouvé¿sid, kóv¡s µdoóç o¡ov du¿évd kdi o¡d
µqviyyid
Mú0oì koì unrpþoKíç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 272
Aiysç sµôoµóôsç µs¡ó ¡qv ¬dpouoidoq ¡qç N¡ó/i o¡o Ìvo¡i¡oú¡o
¡ou Póo/iv o¡q Zko¡id, ¬o/uópi0µd dv¡iypd¢d ¡ou Xi¡/sp
ékdvdv ¡qv sµ¢óvioq ¡ouç o¡o sÇo¢u//o ¡ou yspµdvikoú
¬spioôikoú Der Spiegel. O sk/i¬ov kdpôivó/ioç ¡qç Nédç
Yópkqç Tçov O™Kóvop ¬posiôo¬oiqos ó¡i q s¢dpµoyq ¡qç
¡s¿vo/oyidç k/ovioµoú 0d µ¬opoúos vd oôqyqosi os o¡pd¡iéç
Šdvd/ooiµov u¬dv0po¬ov‹ o¡q ôió0soq d¬o/u¡dp¿ikov
kd0so¡o¡ov, ó¬oµq ¡qv o¬oid éo¬suodv vd dvd¬dpdyóyouv
¬/q0oç ôqµooioypó¢ov kdi kó0s siôouç Šsiôikoi‹ o¡d
¡q/so¬¡ikó ¬dpó0upd.
Kdi ó¬oç dvd¢épsi o¡o µiµ/io ¡ou ŠH ôsú¡spq „qµioupyid‹ (The
Second Creation) o ôqµioupyóç ¡qç N¡ó/i, ôp. šdv Foui/µou¡,
µs¡ó ¡qv ¬dpouoidoq ¡ou k/ovou o iôioç ôé¿¡qks dvdpi0µq¡d
¡q/s¢ovqµd¡d d¬ó yovsiç ¬ou si¿dv ¿óosi ¡d ¬diôió ¡ouç kdi
çq¡oúodv ¡q µoq0sió ¡ou yid vd ¡d Šs¬dvd¢épouv o¡q çoq‹. O
µú0oç ¬ou 0é/si ¡ouç k/ovouç ¬dvoµoió¡u¬ouç o¡o ¿dpdk¡qpd
kdi ¡qv ¬pooo¬ikó¡q¡d si¿s qôq ôqµioupyq0si.
Η npoomnìkótqto δεν ovonopóyrtoì
Z¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d, óµoç, sivdi ¬o/ú dµ¢iµo/o ó¡i évdç
k/ovoç ¡ou Xi¡/sp -¬dpdµ/é¬ov¡dç yid /iyo ó¡i sivdi dôúvd¡ov
vd ôqµioupyq0si- 0d s¬i¿sipoúos vd kd¡d/óµsi sk véou ¡qv
Eupo¬q q ó¡i oi k/ovoi ¡ou Mó¡odp¡ 0d yivov¡dv o¬ouôdioi
ouv0é¡sç, q éo¡o ópio¡oi D–. Kó¬oid yoviôid ¢divs¡di ¬póyµd¡i
vd ouµµs¡é¿ouv o¡ov kd0opioµó ¡ou ¿dpdk¡qpd, kdi opioµévsç
ikdvó¡q¡sç kdi o¡oi¿sid ¡qç ouµ¬spi¢opóç é¿ouv ouvôs0si µs
ouykskpiµévsç ysvs¡ikéç ¬oiki/oµop¢isç. Eivdi óµoç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 273
d¬oôsôsiyµévo ¬épdv ¬óoqç dµ¢iµo/idç ó¡i ¡o ¬spiµó//ov é¿si
sÇioou oqµdv¡ikq s¬iôpdoq o¡ov kd0opioµó ¡ov
ouµ¬spi¢opikov ¿dpdk¡qpio¡ikov. Akóµd kdi oi ysvs¡ikoç
¬dvoµoió¡u¬oi µovoçuyo¡ikoi ôiôuµoi, k/ovoi o¡qv ouoid, sivdi
ôid¢ops¡ikoi o¡o ¿dpdk¡qpd, ¬dp' ó/o ¬ou µsyd/ovouv
¡du¡ó¿povd kdi os ¬dpóµoio ¬spiµó//ov.
H s¬iôpdoq ¡ou ¬spiµó//ov¡oç 0d sivdi dkóµd ¬io oqµdv¡ikq
o¡qv ¬spi¬¡ooq ¡ov k/ovov ¬ou, dv kdi ó¡dv 0d u¬ópÇouv, 0d
ysvvioúv¡di kdi µsyd/ovouv os ôid¢ops¡ikéç s¬o¿éç kdi
koivovisç d¬ó ó,¡i ¡o Š¬po¡ó¡u¬o‹.
•¬oç ¡o 0é¡si o ôp. Z¡iv Fouidv¡osv¡ ¡qç Ìnfigen, s¡dipsidç ¬ou
ôpdo¡qpio¬oisi¡di o¡ov k/ovioµó çoov, Šu¬óp¿ouv ¬io
d¬o¡s/soµd¡ikoi ¡pó¬oi yid vd ôqµioupyqosiç ¬dvoµoió¡u¬ouç
dv0po¬ouç. M¬opsiç vd ¡ouç µó/siç vd ¢oi¡qoouv o¡d iôid
o¿o/sid kdi vd ¡ouç dvdykóosiç vd ¬dpdko/ou0oúv ¡q/sópdoq
ok¡o opsç ¡qv qµépd‹.
Kdvsiç, µéµdid, ôsv µ¬opsi vd d¬ok/siosi ¡o svôs¿óµsvo évdç
k/ovoç ¡ou A€vo¡óiv vd yivó¡dv sÇdips¡ikóç 0sopq¡ikóç ¢uoikóç
sóv ¢oi¡oúos o¡d kd/ú¡spd ¬dvs¬io¡qµid kdi ôs¿ó¡dv kó0s
siôouç u¬oo¡qpiÇq yid ¡o oko¬ó du¡óv, d//ó q ¬i0dvó¡q¡d 0d
q¡dv iooç µsyó/q os kó0s
ó//o ó¡oµo ¬ou 0d
µsyó/ovs o¡iç
ouykskpiµévsç du¡éç
ouv0qksç.
Oi ysvs¡ikoç
¬dvoµoió¡u¬oi k/ovoi
¬ou ysvvq0qkdv ¡qv iôid
¬spioôo ¬dpouoióçouv
ou¿vó µikpoôid¢opéç
dkóµd kdi o¡qv sµ¢óvioq
¡ouç, ó¬oç µoú/sç o¡o
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
Mikpéç ôid¢opéç o¡qv sµ¢óvioq
ôidkpivov¡di µs¡dÇú ¬év¡s k/ovov
¡ou iôiou çoou (kupioç o¡d ¬óôid),
¬dp' ó/o ¬ou ysvvq0qkdv ¡qv iôid
¬spioôo
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 274
¡pi¿oµd ¡ouç ¬ou é¿ouv µs¡dkivq0si µspikó skd¡oo¡ó q
d¬ouoióçouv sv¡s/oç. O ¢divó¡u¬oç svóç 0q/do¡ikoú
s¬qpsóçs¡di d¬ó ¬o/uópi0µouç ¬spiµd//ov¡ikoúç ¬dpóyov¡sç,
ó¬oç q 0éoq ¡ou sµµpúou o¡q µq¡pd, ¡d opµovikó s¬i¬sôd o¡ov
opydvioµó ¡qç µq¡épdç ¡ou kd¡ó ¡qv kúqoq, q µu¿o/oyikq ¡qç
kd¡óo¡doq, iooç dkóµd kdi oi ôid¡po¢ikéç ¡qç ¬po¡iµqosiç.
EÇó//ou, ó¬oç dvd¢ép0qks os ¬poqyoúµsvo oqµsio, oi k/ovoi
¬ou ôqµioupyoúv¡di µs ¡qv ¡s¿vikq ¡qç ¬upqvikqç µs¡d¢opóç
ôsv sivdi kdv ysvs¡ikó ¬dvoµoió¡u¬oi, d¢oú ¡d µi¡o¿óvôpid ¡ov
ku¡¡ópov ¡ouç ¬spié¿ouv DNA ¡qç ôó¡pidç ¡ou odpiou d¬ó ¡o
o¬oio dvd¬¡ú¿0qkdv.
•/oç ¬spiépyoç, o µú0oç ¡qç d¬ó/u¡qç oµoió¡q¡dç
¿pqoiµo¬oisi¡di ó¿i µóvo d¬ó ¬o/éµiouç, d//ó kdi d¬ó
u¬oo¡qpik¡éç ¡ou k/ovioµoú: os ouvév¡suÇq ¬ou ¬dpd¿opqos
o¡o health.in.gr, o ku¬pidkqç kd¡dyoyqç ôp. Hdvdyio¡qç ƒdµóç
-o o¬oioç é¿si dvdkoivoosi ó¡i ¬po¡i0s¡di vd s¢dpµóosi ¡ov
dvd¬dpdyoyikó k/ovioµó os dv0po¬ouç, os ouvspydoid µs
Ì¡d/ó ouvóôs/¢ó ¡ou- di¡io/oysi ¡iç ¬po0éosiç ¡ou µs ¡o
s¬i¿sipqµd ó¡i Šdv ôsv ¡o kóvouµs sµsiç, 0d ¡o kóvsi ¬po¡oç o
Zdv¡óµ q o M¬i/ Aóv¡sv‹Œ
«Opqokrutìkóç»
kKmvìoµóç
To ysyovóç ó¡i oi ¡s¿vikéç
/s¬¡oµépsisç ¡ou
k/ovioµoú sivdi
ôuovóq¡sç yid ¡ouç
¬spiooó¡spouç µq
siôikoúç ó¢qos ¡o
¬spi0opio o¡qv
¬dpd¢i/o/oyid s¬i ¡ou
0éµd¡oç vd s¬sk¡d0si os
d¬póµ/s¬¡ouç ¡oµsiç. To
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
O iôpu¡qç ¡qç Clonaid Pdé/ os
¬d/dió¡spq ouvév¡suÇq Tú¬ou
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 275
Kivqµd ¡ov Pds/io¡ov, yid ¬dpóôsiyµd, sivdi µid 0pqoksu¡ikq
opyóvooq µs éôpd ¡o Ksµ¬ék ¡ou Kdvdôó, q o¬oid ôid¡sivs¡di
ó¡i oi óv0po¬oi sivdi o¡qv ¬pdyµd¡ikó¡q¡d k/ovoi µidç
dvo¡spqç ¢u/qç sÇoyqivov ¬ou ovoµóçov¡di E/o¿iµ (o
¬/q0uv¡ikóç ¡qç /éÇqç ŠOsóç‹ o¡d sµpd€kó).
O Pdé/ -kd¡ó kóoµov K/óv¡ …opi¿óv- qyé¡qç ¡qç oµóôdç kdi
iôpu¡qç ¡qç Clonaid (¡qç Š¬po¡qç s¡dipsidç k/ovioµoú
dv0po¬ov‹) io¿upiçs¡di ó¡i oi E/o¿iµ q/0dv os s¬d¢q µs ¡ov
iôio, ¡o 1973 o¡q Fd//id, µs oko¬ó vd ¡ou dvd0éoouv vd
¬pos¡oiµóosi ¡ov ¬/dvq¡q yid ¡qv ¡s¿vo/oyikq ou¡o¬id o¡qv
o¬oid oúv¡oµd 0d µdç oôqyqoouv.
Kdi svo o Pdé/ kd¡dµó//si kó0s ¬poo¬ó0sid vd ¬siosi yid ¡o
d/q0éç ¡ov io¿upioµov ¡ou, µid µspiôd ¡ou koivoú ¢divs¡di
s¬ipps¬qç o¡o vd Šu¬okúµsi‹ dkóµd kdi os ¢óposç: o¡o
ôik¡udkó ¡ó¬o ¡qç oµóôdç ŠXpio¡idvoi yid ¡ov k/ovioµó ¡ou
Ìqooú‹ (odç u¬oôé¿s¡di µs ¡qv ¬dpó¡puvoq Škóv¡s k/ik yid ¡ov
Ìqooú sôo‹) µ¬opsi kdvsiç vd ¬/qpo¢opq0si ¬oç sivdi ôuvd¡óv
o Osóv0po¬oç vd k/ovo¬oiq0si d¬ó ¡o DNA ¬ou é¿si
d¬oµsivsi o¡qv Ìspó ZivôóvqŒ Hpóksi¡di µéµdid yid
¿iouµopio¡ikó ôik¡udkó ¡ó¬o, o o¬oioç kd¡ó¢sps oo¡óoo vd
¬pokd/éosi évd véo kúµd dvqou¿idç. Ms¡ó ¡qv s¬i¡u¿id ¡qç
¬poo¬ó0sidç du¡qç dko/oú0qodv oi ŠAµspikdvoi yid ¡ov
k/ovioµó ¡ou E/µiç‹, µs µó//ov ¬io µs¡pio¬d0siç o¡ó¿ouç.
‘„ra••i† Park;
To ópdµd ¡ou Z¡iµsv Z¬i/µ¬spyk yid évd ŠÌoupóoio ¬ópko‹,
ó¬ou oi s¬iok鬡sç 0d µ¬opoúv vd 0duµóoouv d¬ó kov¡ó
k/ovouç ¡ov ôsivoodúpov, 0d ¬dpdµsivsi kd¡ó ¬óod
¬i0dvó¡q¡d o¡o ¿opo ¡qç ¢dv¡doidç yid ¬óv¡d.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 276
Oi ¬dpóyov¡sç ¬ou kd0io¡oúv dôúvd¡o ¡ov k/ovioµó ¡ou Ìqooú
(u¬o0é¡ov¡dç µsµdioç ó¡i q Ìspó Zivôóvq ¬ou é¿ouµs o¡d ¿épid
µdç sivdi q ¬pdyµd¡ikq) io¿úouv yid o¿sôóv ó/d ¡d
sÇd¢dvioµévd siôq: sóv ¡d kú¡¡dpd svóç vskpoú opydvioµoú ôsv
ôid¡qpq0oúv o¡iç kd¡ó//q/sç ouv0qksç (µu0ioµévd os uypó
óço¡o q µéod os µ¬/ok ¬dpd¢ivqç), µs ¡qv ¬ópoôo ¡ou
¿póvou, ¡o DNA ¡ov ¿poµoooµó¡ov ¡ouç kd¡dkspµd¡içs¡di kdi
¡s/ikó d¬oouv¡i0s¡di sv¡s/oç.
Zúµ¢ovd µs ¡o osvópio ¡qç
¡dividç, ¡o ysvs¡ikó u/ikó ¡ov
ôsivoodúpov d¬oµovovs¡di d¬ó
kouvoú¬id q ó//d év¡oµd ¬ou
¡pó¢qkdv µs ¡o diµd ¡ouç kdi o¡q
ouvé¿sid ¬dyiôsú¡qkdv µéod os
pq¡ivsç ôév¡pov. Ev¡oµd
ôid¡qpqµévd os ks¿piµ¬ópi é¿ouv
µéµdid µps0si ¬ópd ¬o//ó, o¡d ¬spiooó¡spd óµoç ¡d
soo¡spikó ópydvd é¿ouv d¬oouv¡s0si sv¡s/oç kdi ¡o µóvo ¬ou
é¿si d¬oµsivsi sivdi o sÇooks/s¡óç.
Eóv oi spsuvq¡éç kd¡óp0ovdv ¡s/ikó vd d¬oµovooouv DNA
d¬ó ¡é¡oid ôsiyµd¡d, 0d é¬ps¬s, yid vd dvdouv0éoouv ¡o
yoviôioµd ¡ov sp¬s¡ov, vd ouµ¬/qpooouv évd ¬dç/ yid ¡o
o¬oio ôsv é¿ouv iôéd d¬ó ¬óod koµµó¡id d¬o¡s/si¡di kdi µs ¡i
¬pé¬si vd µoióçsi ó¡dv o/ok/qpo0si. Av µó/io¡d oks¢¡si kdvsiç
ó¡i ¡d kouvoú¬id iooç ¬dpdoi¡oúodv os ¬spiooó¡spd d¬ó évd
siôq, ¡o sy¿sipqµd ¢dv¡óçsi dôúvd¡o.
Z¡q µiµ/ioypd¢id dvd¢éps¡di µid ¡ou/ó¿io¡ov s¬i¡u¿qç
d¬oµóvooq DNA, ¡ou iôiou ¡ou ¬dyiôsuµévou sv¡óµou, q o¬oid
¬óv¡oç dµ¢ioµq¡q0qks év¡ovd, sÇdi¡idç ¡qç µsyó/qç
¬i0dvó¡q¡dç µó/uvoqç ¡ou ôsiyµd¡oç d¬ó sÇoysvéç DNA
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΓΧΟΣ 277
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->