You are on page 1of 1

.

.
k

JU
R
.
n

.
.
k

O
R
N
O

E
C
V

cesta I/75

SSRC - stredisko sprvy a drby rchlostnej cesty

arovce

Biokoridor regionlneho vznamu


Biocentrum nadregionlneho vznamu

MON Z`SAH DO
ARCHEOLOGICKEJ LOKALITY

Biocentrum regionlneho vznamu

n
a
k

18
08
/5
I
I
I

LU ANY

M `LA
.
k.

TEKO VSK
.
k.

Y
AN
LU
K
VS
O
K
TE
.
k.

O
B
R
V

0
.
0
1
1

NY
U A
L

U
L

K
R
IO
V
A
T
K
S
A
V
OD
OV

A
K

SR

N
IA

2
.15

75
/
I

5
7

/
I

5
7

1
0
5
.
0

Z`BER A NARUENIE CELISTVOSTI


PONOHOSPOD`RSKEJ PDY

CE
ROV
A

1
1
5
.
0

.
.
k

.
.
k

.
.
k
LU

.
.
k

S
SR
C

CE
OV
EZ
I
EL

zemie eurpskeho vznamu SKEV


zemie eurpskeho vznamu SKEV - doplnok

Navrhovan maloplon chrnen zemie

V
E

K
OD
S
V
P
OD
OV O
V
A
D
L
`

2.

SR
2
15
.

I
I
/
58
8

=Z
0
6
7
,
/
I
0
00
EL
R7
I
E
ZO
VC
E
-A
HY

115
,
4

TR

99,
100

Svodov

PRECHOD V BLZKOSTI NAVRHOVANEJ


PR SVODOVSK RAMENO HRONA

MI
KU
LA

Predpokladan archeologick lokalita


Psmo hygienickej ochrany
prrodnch minerlnych vd I.stupa
Psmo hygienickej ochrany
prrodnch minerlnych vd II.stupa
Psmo hygienickej ochrany
prrodnch minerlnych vd III.stupa

VYPRACOVAL

ZODP.PROJEKTANT

HL.IN.PROJEKTU

RNDr.D.MARTINKOV`

ING. J. LONGA

ING.M. JURKOVI

DOPRAVOPROJEKT
R

KONTROLOVAL

OKRES (OBVOD) STAVBY

ING.J. LONGA

LEVICE, VEK KRT

OBJEDN`VATE

DOPRAVOPROJEKT a.s.
BRATISLAVA

DIVZIA BRATISLAVA I.

N`RODN` DIANIN` SPOLONOS a.s., BRATISLAVA

832 03 BRATISLAVA, KOMIN`RSKA 4


STUPE

RCHLOSTN` CESTA
R7 AKA - VEK KRT

RO VO

7
01
51
/
I
I
I

18
508
/
I
I
I

=K
NO 22,
649
V
R7
Z`
MK
Y
A
KA

16
=K
16
,
3
A
16
K
R7
AEL
I
E
Z
OV
CE

k.
.
KOLTA

=Z
okres LEVICE
0
,
0
Z`M KY
00
okres N OV
A
R7
K
AELI
E
Z
OV
CE

Mla

N
A
V
R
H
OV
S
V
A
OD
N
OV
C
H
S
K
R
A
ME
N
OH
R
ON
A

Maloplon chrnen zemie

CE
OV
AR

Y
AN

I
I
I
/5
10
17

PROTIHLUKOV` STENA km 101,04-102,55


aka
PROTIHLUKOV` STENA km 100,82-102,33

CE
EZOV
I
EL

6
/7
I

K
VS
KO
.TE
k.

a
mi
e
z
o
h

n
a
v
o
z
d
u
s
o
ep
c
i
n
a
r
h

2
.

4
.

TB
N
A
I
R
A
V

1
1
0
.
0

Chrnen vtie zemie SKCHV

/76
I

C
E
V

1
.

A
TR

n
a
k

I
I
/588

/5805
I
I
I

A
L
M`
.
.
k
KA
A
.

.
k

I/

Biokoridor nadregionlneho vznamu

.
k.

A
L
M`
.

.
k

aka

I
/
76

8
81
50
/
I
I
I

5805
/
I
I
I

SK
KOV
E
T
.

.
k

hranica posudzovanho zemia 500 m


od osi rchlostnej cesty

CE
OV
AR

C
,
1
A
,
A
T
N
A
I
R
A
V

5
/7
I

/75
I

O
R
A

5
/7
I

E
C
OV
R
`
vd
h
c
y
n
l

r
e
n
hmi
nc
d
o
r
r
O2p
H
P

a
mi
e
z
o
h

n
a
v
o
z
d
u
s
o
ep
c
i
n
a
r
h

K
R
IO
V
A
T
K

A
A
K
A

rchlostn cesta R3 Zvolen - ahy (erven variant)

6
/7
I

=Z
0 00
AK ,
0 R7
A
ARO
VCE

99,
317

=K
2 6
NO V 2,
49 R
7
Z`M
K
Y
AK
A

Z`BER A NARUENIE CELISTVOSTI


PONOHOSPOD`RSKEJ PDY

K
R
IO
V
A
T
K
A

A
K
A

variant A rchlostnej cesty R7


variant C rchlostnej cesty R7

K
VS
O
K
TE
.
k.

A
K
N
I
D
E
D
.
A

K
k.
A

k.

1
0
0
.
0
1
0
0
.
0

3
.

variant B rchlostnej cesty R7

5
7
/
I

Y
AN
LU

SPOLONOS

LEGENDA:

P
ROT
I
HL
UKOV
`S
T
E
NAk
m1
1
6
,
1
0
1
1
6
,
8
2

5
7
/
I

BR
AT
I
SL
BR
AV
A
AT
I
SL
AV
A

6
/7
I

Plav Vozokany

<

DIANIN`

Jur nad Hronom

K
R
IO
V
A
T
K
A
A
R
OV
C
E

Tekovsk Luany

<

R7
000
0,
=Z
CE CE
OV
V
AR ERO
M
SE
-

834
4,

11
R7
E
517
15, O VC
R
=K
-A
KA
A

PRECHOD CEZ PHO 2


`ROVCE

N`RODN`

>

OBJEKT :

Z`MER (poda zkona NRSR .24/2006 Z.z. o posudzovan vplyvov)

FORM`T

D`TUM

.Z`KAZKY

04.2011
MIERKA

Mapa vplyvov a opatren


sek aka - rovce / eliezovce

7688-00
.ARCH.

1:25 000
.VKRESU

eliezovce

6A4

Z`MER

.SPRAVY

1.