You are on page 1of 1

S

K
U
E
V0
6
B
1
A
9
B
I
C
A

LEGENDA:

L
A
T
I
N
A

E
C

N
TI

LN
O
D

B AN

I
I
I
/
066
1

k.

SK O
BY
STR
ok r
ICK
es
VE
KR
AJ
K
k.
KR
.
H RU
T
O

Y
N
A

V
E
O
S
K
`
R
I

5
2
7
2
II
I/

5
6
2
5

KRT

N`RODN`

3
5
.

KRT

DIANIN`

Mal Krt

3
2
.
o
ep
c
i
n
a
r
h
k
.
.
PR
BEL
CE

E
VC
HO
SI
KO
E
.
k.
NC
I
N
NE
.
k.

PROTIHLUKOV` STENA km 172,18-172,75

k
.
.
NEN
I
NCE

E
VC
O
EB
E

C
N
I
EN
N
.
k.

.
k.

3
4
V
3
.
3
A
.
R
I
A
NT
B

K
R
IOV
A
T
K
A
MA
LK
R
T

Obeckov

S
SR
C

KOS
I
HY

=
Z
0,
M
000
A
L
KR

k
.
.
SE
I
A
NKY

V
O
K
EC
B
O
`
N
I
B
LA
K
S
.
k.

.
k.

R7
R`
RO

T
1
7
4
,
526

=K
35
,
6
A
8
H
3R
YMA
7
L
KR
T

J
KRA
ICK
STR
T
Y
R
B
K
SK O
K
B AN
VE
es
ok r

Psmo hygienickej ochrany


prrodnch minerlnych vd III.stupa

SPOLONOS

NCE
. NEN I
k.

AN Y
. SE
k.

HY
SI
KO

k
.
.
k
.
.
SE
V
E
I
A
NKY
K`
V
ES
nad
I
P
OM

PEDM O STI
E

1
0
.
0

OKRAJOV PRECHOD CEZ CHV POIPLIE,


EV ALVIUM IPA, PR RYOVISKO

S
U
B
V
A
R
I
A
N
TB
1

S
K
U
E
V0
2
5
7
A
LV
I
U
MI
P

NN
ME
KA
.
.
k

MON Z`SAH DO
ARCHEOLOGICKCH LOKALT

K
R
IOV
A
T
K
A
V
I
N
I
C
A

MON Z`SAH DO
ARCHEOLOGICKCH LOKALT

k.
. I
PE
SK

BU
RE
T
.
.
k

0
.
0
6
1

KY

72
52
/
I
I

3
1
.

VI
N
I
C
A

L
IN

K
A

IC
A
k.
.
B
al
og

k
.
.

V
IN
k.
.

k
.
.

K
R
IOV
A
T
K
S
A
E

I
A
N
K
Y

PROTIHLUKOV` STENA km 150,28-150,50

Trebuovce

D
O

k.
.

S
E
V
`
K

E
V
.

k.

k.

P
R
R
YO
V
I
S
K
O

CE
OV

Seianky
SE
I
AN

M
O

P
I

K
S

E
IP

M
D
E
R
P

E
TI
S

3
0
.
d
a
n

BAN SK OB
YSTR ICK
K R AJ
ok res VE

K
KR T

AHY

Psmo hygienickej ochrany


prrodnch minerlnych vd II.stupa

V
E

K O
D
P
O
MA
V
LK
A
D
L
R
`
T

0
.
0
7
1
0
.
a
i
m0
e
z
o
h

n
a
v
o
z
d
u
s

E
C
N
I
EN
N

V
CKO
O BE
.
k.

HY
SI

k.
.

.
k.

E
LC
E
B
R
V
P
O
K
.
C

E
k.
B
O
.

k.

E
ELC
PRB
.
k.

Kamenn Kosihy
KO

ICE
LEV
es
R AJ
ok r
Y K
N SK
A
I
R
N IT

Y
AN

SE

Y
AN

SE

NN
ME
KA

E
C
V

ok res LE
VICE
N ITR IAN
SK Y KR
AJ

17
527
/
I
I

.
k.

na
d
I
P

O
M

Z`BER A NARUENIE CELISTVOSTI


PONOHOSPOD`RSKEJ PDY

L
UEN
EC >

k
.

. SE
I
A
NKY
k
.

.V
E

K`

< BR
ATI
SL
AVA

HL.IN.PROJEKTU

ING. J. LONGA

ING.M. JURKOVI

0
.
0
5
1

k.

I
I
/
52
71
8

B
a
l
o
g

KONTROLOVAL

OKRES (OBVOD) STAVBY

ING.J. LONGA

LEVICE, VEK KRT

OBJEDN`VATE

832 03 BRATISLAVA, KOMIN`RSKA 4


STUPE

RCHLOSTN` CESTA
R7 AKA - VEK KRT

k
.
.
k
.
.

IP
E

S
K

P
E
D
M

S
T
IE

Dolinka
OBJEKT :

2
)

7
52
/
I
I

S
K
C
H
V 0
P
OI
2
P
L
I
E 1

DOPRAVOPROJEKT a.s.
BRATISLAVA

DIVZIA BRATISLAVA I.

N`RODN` DIANIN` SPOLONOS a.s., BRATISLAVA

I
P

O
M

Vek Ves nad Ipom

DOPRAVOPROJEKT

n
a
d

V
E
S

P
R
I
S
P
K
E
U

S
E
K H
V0
0
5
ON
5
I
P
E
Y

S
K H
ON
Y

ZODP.PROJEKTANT

RNDr.D.MARTINKOV`

V
E

K
`

527
/
I
I

P
R
CD
E
N
N
S
K
YMO

I
A
R
S
K
U
E
V0
0
5
4
CD
E
N
N
S
K
YMO

I
A
R

IP

O
M

Temk

VYPRACOVAL

V
E
S n
a
d I
P
OM

n
a
d

k.
.
H
k.
R
.
K
O
VC
AH
E
Y

TC
N
A
I
R
A
V

I
I
/
5
2
7
2

k
.
.
KA
MEN
N

S
K
C
H
V 0
P
OI
2
P
L
I
E 1

NN
ME
KA
.
.
k

C
,
B
NT
A
I
R
A
V

Vinica

k
.
.
KL
E A
NY

71
52
/
I
I

27
/5
I
I

527
/
I
I

K
R
IOV
A
T
K
A
T
EM
`
K

k
.
.
V
E
K

Nenince

NK
. DO LI
k.

Z`SAH DO NAVRHOVANHO
EV OKRHLY VRCH

HY
SI
KO

.
k.

O
K
R

PE
DMOST
I
E

U
R
K
O
V
C
E

CE
BU OV
. TRE
k.

AHY

.
k.

ahy

2
9
.

PROTIHLUKOV` STENA km 151,00-151,70

S
K
U
E
V0
6
1
5
OK
RH
L
YV
R
C
H

2
8
.

<

k
.

.V
E

K` V
E
S n i
P
OM

k
.

.I
PE

SK

Preseany

V
KO
R`
I

HY
SI
KO

HY
A

.
.
k

N
EN

CA
NI
VI

.
.
k

Psmo hygienickej ochrany


prrodnch minerlnych vd I.stupa

VZNIK BARIRY V ZASTAVANOM


ZEM MESTA

k
.
.
MA
L

M
KA

P
P
Z
L
E
P
E
N
T
C
E
O`
R
A
S
A V

.
k.

14
0.
0

V
E

K O
P
D
P
O
V
A
D
L
`
V
E

K K
R
T

k.

.
k.

Z`BER A NARUENIE CELISTVOSTI


PONOHOSPOD`RSKEJ PDY

urkovce
k.
. VI
NI
CA

2
5
.

K
R
IOV
A
T
K
A
A
H
Y

Predpokladan archeologick lokalita

S
SR
C
K
R
IOV
A
T
K
V
E

K K A
R
T

N
L
V
DO
KO
.
.
k
EC
OB
.
.
k

E
C
E
EL
VC
B
R
BO
P
E
.
.

.
k
k.

Y
N
A

. KLE ANY
k.

2
7
.

2
4
.

E
C
V
O
H
I
E
S
C
O
V
K
O
B
.
E
.

k
.
.
k

irkov

J
A
R
K

T
R
K

k.

I
/
6
6

Seany

PROTIHLUKOV` STENA km 162,23-162,73

S
K
U
E
V0
6
2
6

E
L
OV
C
E

VA
R
I
AN Kleany
T
C

2
3
.

I
I
I
/ 06
61

2
6
.

>
>

=Z
0,
000
R7
AHY
M
A
L
KRT

E
J
IC RA
K
V
S
K

E
E
L
P
I
Y
.
K
s

k.
re NS
k
IA
K
o
R
IC
T
I
R
T
N
K
S

Y
E E
B
V
L
O
K
K
s
.
S
re k.
N
A
k
o
B

2.

E
NC
I
HT
AC
PL

Y
AN

PROTIHLUKOV` STENA km 148,10-148,42

138
,
843

MON Z`SAH DO
ARCHEOLOGICKCH LOKALT

=K
23,
427
ELI
R7
EZO
VC
E
AHY

3
15
.

SR

S
R

VA
RI
AN
T
B

T
.
H
R
A
N
I
A
C
H
A
Y
S
>
R
/
M

IC
A

1
7
0
.
0

K
R
IOV
A
T
K
A

E
B
OV
C
E

/
III

I
I
I
/
066
1

TRA

Z`SAH DO REKREANEJ FUNKCIE


VINOHRADNCKEJ OBLASTI

Ipesk Uany

S
K
U
E
V0
6
2
7
H
R
UO
V

Navrhovan maloplon chrnen zemie

Vek Krt

1
A
,
A
T
N
A
I
R
A
V
2
5271
/
I
I

SR
.
153

/ 66
I

A
N

I
/
66

V
ek
T
u
r
o
v
c
e

Maloplon chrnen zemie

527
/
I
I

E
VC

Z`SAH DO OBJEKTOV
ELEKTROVOLTAICKEJ ELEKTR`RNE

I
I
I
/5
27
17

O
ER

E
VC

TRA

O
RK

M
SE

PROTIHLUKOV` STENA km 135,30-135,96

T
.H

Doln Plachtince

E
VC

m
u
r
t
n
e
c
o
i
eb
n
l

n
o
i
g
e
r
d
a
N
a
r
b
e

MON Z`SAH DO
ARCHEOLOGICKCH LOKALT

13
1
.
52
.
0

HO
SI

LN

.
k.

O
D

NARUENIE CELISTVOSTI
LESNCH EKOSYSTMOV

Y
AN

SE
.
k.

.
k.

3
526
/
I
I

K
R
IOV
A
T
K
A

KO
.
k.

VA
R
I
AN
T
C

PROTIHLUKOV` STENA km 145,20-145,65

k.

T
u
p

72
52
/
I
I

a
mi
e
z
o
h

n
a
v
o
z
d
u
s
o
p
e
c
i
n
a
r
h

ebovce

S
K
U
E
V0
6
3
4
C
E
R
N
S
K
YP
OT
OK
C
H
A
C
E
R
N
S
K
YP
OT
OK

zemie eurpskeho vznamu SKEV - doplnok

Horn Turovce

zemie eurpskeho vznamu SKEV

NC
TI

Kosihovce

Chrnen vtie zemie SKCHV

CH
PLA

Hruov

LN

S
K
U
E
V0
6
R
1
A
6
J

DO
.
k.

NY
A

E
VC

SK

PE
.I

.
k

71
52
/
I
I

TU
RO
VC
E

CE
OV

O
B
E

`
. PL

.
k

P
R

E
B
OV
S
K
`L
E
S
OS
T
E
P
E
LC
E
B
R
P

OV
CE

P
P
K
OS
I
H
OV
S
K
K
A
ME
N
N V
R
C
H

k.

PL
`

HO
RN

I
/
7
5

k.

k.
.
k.
.

Prbelce

160.
0

I/
II

1
6
6
0

k.
.
I
PE
S

1
7
2
5
0

66
/
I

s
p
o
l
o

n
P
HO
3p
r
r
o
d
nc
hm
i
n
e
r

l
n
y
c
ha
l
i
e

i
vc
hv
dS
A
NT
OV
K
A
,
S
L
A
T
I
NA
aD
UD
I
NC
E

0
0.

K
ok r

AN Y
es
LEV
N IT
ICE
R IA
NS
KY
KR
AJ

I/
II

C
h
o
r
v
a
t
i
c
e

NARUENIE CELISTVOSTI
LESNCH EKOSYSTMOV

Z`SAH DO BIOCENTRA NADREGION`LNEHO


VZNAMU EBRA, N`VRH CHKO

3
26
/5
I
I
I

1
A
,
A
T
N
A
I
R
A
V

1
4
0
.
0

0
.
0
5
1

C
H
A
H
OL
I
C
A

H
C
LA
P

TU
RO
VC
E

SL
AT
I
N

PROTIHLUKOV` STENA km 145,20-145,40

Biocentrum regionlneho vznamu

17

I
I
I
5
5/
080
208
20

.
15
3

S
K
U
E
V0
0
3
5

E
B
OV
S
K
`L
E
S
OS
T
E
P

2
2
.

E
LC
E
B
R
P

<

A
AV
SL
I
AT
R
B

A
R7
AD
000
Z`V
0,
T
=Z
KR
K

VE
6

.
k.

`
PL

Biocentrum nadregionlneho vznamu

elovce

>

k.

OV
RU
. H
.
k

CE
OV

PROTIHLUKOV` STENA km 140,76-141,16

2
0
. 1
9
.

I
I
I
/

SR

SEM EROVCE

er
ve
n

C
NE
E
LU

RN

HO

k.
.

ZASAH DO NAVRHOVANCH ZEM


EURPSKEHO VZNAMU

1
8
.

1
7
.

Biokoridor regionlneho vznamu

,
T
175
7
KR
R
K

313
VE
40,
EVC
=K
RO
ME
SE

TRA

k.
. CH O RVATI
CE

k.
. H ORN

ar
i
an
t
)

k.

.
S
LA
C
TI
H
N
O
A
R
V
A
TI
C
E

k.
.

k.

Biokoridor nadregionlneho vznamu

K
A
ME
N
N
`E
N
A

PROTIHLUKOV` STENA km 157,42-158,60

V
A
R
I
A
N
TA
,
A
1
,
C

PROT
I
HL
UKOV
`ST
ENA
k
m1
3
5
,
7
0
1
3
6
,
9
0

EN
v

S
K
U
E
V0
6
J
1
E
7
D
Z
I
N
A

1
6
.

SSRC - stredisko sprvy a drby rchlostnej cesty

k.

I
/66

H
o
r
n
S
e
me
r
o
v
c
e

I
/
7
5

Z
PRR
`SAH
ODN
DOP
CHM
I
NER` HO2
L
NYCH
V DS
L
AT
I
NA

MI
MO R
OV O
V
NAPO `KRIOV
J
AT
ENI
KA
ENA
R3

Z`SAH DO KRAJIN`RSKY HODNOTNHO


LAZNCKEHO OSDLENIA

Z`MK
Y

hranica posudzovanho zemia 500 m


od osi rchlostnej cesty

V
O
K
`
E
R
I
C
V
LO
E

1
2
.

< NO
V

cesta I/75

k.

K
R
IOV
A
T
K
A
S
E
ME
R
OV
C
E

Plovce

rchlostn cesta R3 Zvolen - ahy (erven variant)

A1
A,

1
1
.

1
5
.

PHO 2
Dudi
nce

1
7
.

variant C rchlostnej cesty R7

k.

5
7
/
I

variant B rchlostnej cesty R7

T
AN
I
R
VA

I
/66

VE

PHO
2Sl
at
i
na

T
KR

1
0
.

S
K
U
E
V0
3
9
2
B
R
E
Z
OV
S
K
`S
T
R
`

S
K
U
E
V1
3
9
2
B
R
E
Z
OV
S
K
`S
T
R
`

>

variant A rchlostnej cesty R7

Z`SAH DO HORNINOVHO PROSTREDIA


S NEPRIAZNIVOU GEOLOGICKOU TRUKTROU
U OV
. HR
k.

S
l
a
t
i
n
a

S
K
U
E
V1
3
9
2
B
R
E
Z
OV
S
K
`S
T
R
`

LO VCE
. E
k.

I
/
66

=Z 0,
000 R7
SEM ER
O VCEVE
K KR
T

134,
863

=K 20
,
029 R7
ARO VC
ESEM ER
O VCE

S
K
U
E
V0
0
6
1

8
I
E
R
N
YH
R
A
D

ARCH
EOL
OGI
CK
L
OKAL
MO N
I
T
Y
Z
`SAH
5
/7
I

AH
Y

S
K
U
E
V1
3
9
2
B
R
E
Z
OV
S
K
`S
T
R
`

Z`MER (poda zkona NRSR .24/2006 Z.z. o posudzovan vplyvov)


Mapa vplyvov a opatren
sek Semerovce / ahy - Vek Krt / Mal Krt

FORM`T

18A4

Z`MER
D`TUM

.Z`KAZKY

04.2011
MIERKA

7688-00
.ARCH.

1:25 000
.VKRESU

.SPRAVY

3.