You are on page 1of 6

Inregistrat la Consiliul Local al COMUNEI STALPU

Judetul Buzau
Nr. din
CONTRACT DE ARENDARE
CAPITOLUL I - Partile contractante:
1.BAROUL BUZAU cu sediul in Buzau,Bd.Unirii,bl.13 FG,parter,CF 13192404,telefon/fax 0238720519 reprezentat de avocat
Tudorancea Mihail Adrian in calitate de decan,denumit in prezentul contract
PROPRIETAR ARENDATOR
si
2. ___________________________, cu sediul in localitatea
__________, jud _________, inregistrat la O.R.C. cu nr J__/____/_____,
CUI RO___________, reprezentata prin Dl. ____________- Director
General, denumita in prezentul contract ARENDAS ,
au convenit sa incheie prezentul contract de arendare cu respectarea
urmatoarelor clauze:
Art. 1. Contractul de arendare se incheie si se executa pe baza
regulilor particulare in materia arendarii, prevazute de Noul Cod Civil prin
Legea 71/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL II - Obiectul contractului:
Art. 2. (1) Obiectul contractului de arendare il reprezinta suprafata
de 10 ha teren arabil amplasata in extravilanul com.Stalpu,jud.Buzau, tarlaua
5, parcela 39/1,cu vecinatati:N-most.Ichim Valeria,E-drum,S-Most.
Alexandru Ana si V-Canal,dovedita cu titlul de proprietate
nr.48734/90/25.07.2002 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor a jud.Buzau.
(2) La data incheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar
arendasul recunoaste ca a primit suprafata totala de 10 ha teren, arendatorul
inamanand arendasului si o copie a titlului de proprietate, prezentul contract
tinand loc de proces-verbal de predare-primire.
CAPITOLUL III - Scopul arendarii
Art. 3. Terenul arendat va fi folosit de catre arendas in scopul
exploatarii agricole, dat de categoria de folosinta a terenului.
Art. 4. Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului
arendat, numai cu acordul prealabil, dat in scris, de catre proprietar si cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV - Durata contractului


Art. 5. (1) Prezentul contract de arendare se incheie pentru o durata
de ani, incepand de la data de ................................ si pana la data
de ..................................... .
(2) La expirarea termenului prevzut la al. 1, contractul de arendare
nceteaz de plin drept.
(3) Prin acordul partilor,contractul de arendare poate inceta si inainte
de termenul de 10 (zece) ani.Deasemenea,contractul inceteaza inainte de
termen in situatia in care arendasul nu isi indeplineste obligatiile asumate .
CAPITOLUL V- Nivelul arendei, modalitati si termene de plata
Art. 6. (1) Nivelul arendei este in cuantum de ..lei /ha pentru
fiecare an ,in suma fixa. Prin notiunea de an, partile inteleg perioada
calendaristica cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a fiecarui an.
(2) Plata arendei se va face pana astfel: - 50% din contravaloarea
arendei se va achita pn la data de 31 martie a fiecrui an, iar diferena de
50% se va achita pn la data de 30 noiembrie a fiecarui an,pentru anul in
curs,pe intreaga perioada a contractului.In caz de neplata la termen,se percep
penalitati de 0,1% din suma datorata, pentru fiecare zi de intaziere. Termenul
de plat este considerat esential de parti si el se considera implinit fara
punerea in intarziere sau alta formalitate prealabila, debitorul platii fiind de
drept in intarziere.
(3) In cazul neachitarii arendei la termenul stabilit la al. 2, contractul
de arenda este reziliat de plin drept, fara interventia instantei si fara sa fie
necesara punerea in intarziere.
(4) Plata arendei se efectueaza in contul Baroului Buzau nr. RO50
RNCB 0096 0314 0382 0001 deschis la BCR-Sucursala Buzau, sau la
casieria Baroului Buzau.
(5) Contractul de arendare incheiat in scris si inregistrat la Consiliul
local al com. Stlpu constituie titlu executoriu pentru plata arendei la
termenele si in modalitatile stabilite in contract, inclusiv pentru plata
impozitului pe teren si a penalitatilor aferente.
(6) Dupa trecerea unui termen de 5(cinci) ani de la data incheierii
prezentului contract,nivelul arendei va fi renegociat, fara ca acesta sa scada
sub suma de 1000(o mie) lei.
Renegocierea nivelului arendei se va face in raport de urmatoarele
elemente:
Valoarea de referinta in functie de care se va calcula nivelul arendei
pentru fiecare hectar, se obtine prin multiplicarea cu 2000 a pretului mediu

pentru cultura de grau stabilit pentru anul anterior conform articolului 84


alin 5 din codul fiscal, sau orice alt normative care il va inlocui pe acesta.
(7) Partile sunt obligate sa notifice Consiliului local al com. Stlpu
orice modificare a nivelului arendei.
(8) Arendaul va achita anual, separate de plata arendei si
impozitului pe teren. Plata impozitului se va face pentru fiecare an pana la
data de 27 martie a anului in curs, iar arendasul urmand sa prezinte dovada
achitarii impozitului pe teren prin depunerea documentului care atesta plata
la sediul Baroului Buzau pana la data de 31martie pentru fiecare an in plus.
Termenul de plat este considerat esential de parti si el se considera implinit
fara punerea in intarziere sau alta formalitate prealabila, debitorul platii fiind
de drept in intarziere. Neplata impozitului pe teren si nedepunerea dovezii in
termenul prevazut mai sus duce la rezilierea de plin drept a contractului, dar
si la plata penalitatilor si dobanzilor care vor fi suportate de catre arendator
pentru plata cu intarziere a impozitului pe teren asa cum vor fi stabilite de
catre Consiliul local al com. Stilpu.
CAPITOLUL VI Drepturile si obligatiile partilor
Art. 7. Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa predea terenul agricol arendasului la termen si in conditiile
stabilite de prezentul contract;
b) sa il garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala;
c) sa nu ia niciun fel de masuri in legatura cu exploatarea terenului
arendat, de natura sa-l tulbure pe arendas;
d) sa controleze oricand modul in care arendasul exploateaza terenul
arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi insotit de arendas sau de un
imputernicit al acestuia;
e) sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul
acestuia, fara ca arendasul sa poata ridica nici o pretentie cu privire la
lucrarile efectuate pe teren, insamantarea acestuia sau existenta unei culturi.
Art. 8. Drepturile si obligatiile arendasului sunt urmatoarele:
a) sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de
prezentul contract;
b) sa intrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, in
conditiile stabilite prin contract;
c) sa mentina potentialul de productie si sa nu degradeze terenul
arendat;
d)sa protejeze terenul de orice posibilitate de degradare sau ocupare
,urmand sa instiinteze ,in maxim de 3 zile de la data intervenirii oricarei

situatii pe care o cunoaste,prin care s-ar aduce prejudicii fata de dreptul de


proprietate al arendatorului;
e) sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara
acordul scris al arendatorului;
f) sa plateasca arenda la termenele si in conditiile prevazute in
contract;
g) sa plateasca taxele si impozitele aferente terenului arendat, n
termenele prevzute n contract;
h) sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor
investitii pe teren;
i) in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale
pentru riscul pierderii recoltei, sa incheie contracte de asigurare a culturilor
pe care le infiinteaza pe terenul arendat,la o valoare minima de 1000 lei/ha .
Contractul de asigurare urmeaza sa fie cesionat in favoarea
arendatorului si va fi depus la sediul Baroului Buzau pana la data de 25
ianuarie a fiecarui an pentru anul n curs, in caz contrar contractul de arenda
inceteaza de plin drept, fara sa fie necesara punerea in intarziere. Prin
derogare pentru primul an contractual, dovada incheierii contractului de
asigurare se va face pana la data de 10.04.2016.
j),arendasul se obliga ca plata arendei, penalitilor i contravlorii
impozitului, sa fie garantata cu bunurile pe care le detine, dar i cu bunurile
personale ale reprezentantului sau, ca persoan fizic, arendatorul fiind
abilitat sa se indrepte cu executarea impotriva acestor bunuri;
k) sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi
sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract;
l) la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in
starea in care l-a primit de la arendator;
m) sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din
exploatarea terenului arendat;
n) sa depuna un exemplar al contractului la Consiliul local al
com.Stalpu, jud.Buzau si sa prezinte arendatorului dovada inregistrarii
acestuia in termen de 15 zile de la data incheierii contractului,sub sanctiunea
desfiintarii de drept a acestuia,in cazul nerespectarii obligatiei;
o) are dreptul de preemptiune in cazul bunurilor agricole arendate care
se exercita in modalitatea prevazuta de art. 1730-1739 Cod Civil;
p) beneficiaza de facilitatile de creditare si impozitare prevazute de
actele normative in vigoare,subventiile acordate de guvern sau de alte forme
de inlesnire revenind de drept arendasului.

CAPITOLUL VII Raspunderea partilor


Art. 9. (1) In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre una
dintre parti, contractul se considera reziliat de drept, fara interventia instantei
partile fiind de drept in intarziere,fara alta notificare.
(2)Arendatorul raspunde de autenticitatea documentelor prezentate si
de faptul ca este proprietarul terenului;
(3)Arendasul raspunde de cultivarea intregii suprafete de teren
arendate,de efectuarea la timp ,de calitatea tuturor lucrarilor agricole si de
respectarea tuturor prevederilor contractuale.
Arendasul raspunde fata de proprietar de restituirea suprafetei
arendare,la incheierea contractului.
CAPITOLUL VIII Incetarea contractului
Art. 10. (1) Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului
pentru care a fost arendat terenul.
(2) Contractul de arendare poate fi cesionat, numai cu acordul scris al
arendatorului,catre o terta persoana;
(3) Contractul de arendare inceteaza prin decesul, incapacitatea sau
falimentul arendasului, daca partile nu dispun altfel, in conditiile legii;
(4)Contractul de arendare inceteaza de drept,fara interventia instantei
si fara punere in intarziere in cazul neexecutarii obligatiilor contractuale,
conform art. 5, art. 6 i art. 8.
(5) La data ncetrii contractului indiferent de motiv, proprietarul
arendator intr de plin drept n posesia terenului, fr ca arendasul s poat
ridica nici o pretentie ( lucrari eventual efectuate, nsamantarea terenului,
stadiul recoltei, etc.), arendatorul neavind obligatia sa il despagubeasca
pentru lucrarile efectuate sau recolta aflata pe teren. Lucrarile efectuate,
recolta aflat pe teren, etc. se vor constitui n despagubi datorate
proprietarului arendator, care se cuvin alaturi de penalitatile prevazute in
contract.
CAPITOLUL IX Alte clauze
Art. 11. (1) Contractele de arendare, incheiate in forma autentica,
precum si cele inregistrate la Consiliul Local constituie, in conditiile legii,
titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite
in contract.
(2)Arendasul se obliga sa predea terenul la data incetarii contractului,
indiferent ca este vorba de incetarea acestuia prin ajungerea la termen sai in

orice alta modalitate,prin proces verbal de predare-primire care se va incheia


la solicitarea scrisa a arendatorului.In caz de refuz,dupa primirea notificarii
din partea arendatorului,arendasul va datora despagubiri cuantificate la
nivelul arendei datorate ,pentru fiecare zi de intarziere, respectiv 0,1% din
valoarea redeventei minime de 1000 lei/ha, iar daca se va trece intr-un alt an
agricol se va datora intreaga redeventa pentru anul respectiv plus penalitati
pentru noul an agricol,care va incepe cu data de 01 ianuarie i se va termina
cu data de 31 ianuarie, la care se adauga si contravaloarea impozitului pe
teren, pentru noul an.
Aceasta nu exclude posibilitatea arendatorului de a se adresa instantei
de judecata,pentru evacuarea arendasului,in conditiile legii.
(3)In cazul in care contractul de arendare inceteaza din culpa
arendasului, in cursul unui an agricol (prin an agricol fiind definita perioada
01.ianuarie -31 decembrie a fiecarui an), acesta datoreaza intreaga arenda in
cuantul de 1000 lei/ha, plus impozitul pe teren, in cazul in care acesta nu a
fost achitat, la care se aduga penalitatile contractuale.
(4) Comunicarile judiciare si extrajudiciare in legatura cu prezentul
contract se vor face la domiciliul sau sediile partilor indicate in contract ,in
scris prin scrisoare recomandata,fax sau orice alta modalitate care sa
confirme primirea efectiva a cererii sau,eventual,refuzul primirii respectivei
solicitari, fiind exclusa comunicarea ptin e-mail.
(5)Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin acordul
scris al partilor contractante pe baza de acte aditionale care fac parte
integranta din prezentul contract.
(6) Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila, in caz
contrar fiind supuse solutionarii instantelor de judecata.
Incheiat astazi, .................................., in 3 (trei) exemplare, dintre care
unul la arendator, unul la arendas si unul la Consiliul Local al Comunei
Stalpu,jud.Buzau unde va fi inregistrat contractul.
ARENDATOR,
ARENDAS,
.......................................... ...............................................