You are on page 1of 1

ΑΔΑ: 76ΛΞ4653ΠΓ-ΝΝΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.03.18 15:00:34
EET
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ

18 - 3 - 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 983/34311

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : A’

ΠΡΟΣ:
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΜΙΧΑΛΗ

Τ.Θ. 1091 – Τ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Δ/νση

Αλκιβιάδου 12
Λαύριο

: Μενάνδρου 22

Πληροφορίες : Γ. Φρουζάκης
Τηλέφωνο

: 210 – 212 52 18

FAX
e-mail

: 210 – 52 41 841
: gfrouzakis@minagric.gr

FAX: 2292025211

ΘΕΜΑ: Ανάθεση Εργασιών αντικατάστασης δύο ηλεκτρολογικών πινάκων για τις
ανάγκες των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Υπουργείου μας, στο Σούνιο
Αττικής
1. Σας γνωρίζουμε, ότι με την αριθμ. 982/34176/18-3-2016 απόφαση εγκρίθηκε η ανάθεση, με
απευθείας διαπραγμάτευση, εργασιών αντικατάστασης δύο ηλεκτρολογικών πινάκων για τις
ανάγκες των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Υπουργείου μας και κατακυρώθηκε σε εσάς, στο
συνολικό με τον Φ.Π.Α. ποσό των 4.100€.
2. H καθαρή αξία των ανωτέρω εργασιών υπόκειται σε κρατήσεις ποσοστού 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20%
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί αυτού), ενώ κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί φόρος ποσοστού
8%, επί της καθαρής αξίας αυτών, σύμφωνα με το Ν. 2198/94.
3. Ύστερα από τα ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως
του παρόντος, προσέλθετε για την υπογραφή σύμβασης και προσκομίσετε Εγγυητική
Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που θα καλύπτει το 5% της καθαρής
αξίας των εργασιών. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που οι εργασίες εκτελεστούν μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από την λήψη της
παρούσας δεν απαιτείται η υπογραφή της σύμβασης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σ. ΠΙΤΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ