Καινοτομία…

στη σχολική τάξη

Πέτρος Κλιάπης 2016

Προϋποθέσεις για την
εφαρμογή της
καινοτομίας στη
•Προγραμματισμός της
σχολική
τάξη
σχολικής εργασίας με βάση τα

ΑΠΣ
•Διαχείριση του σχολικού
βιβλίου «ως εργαλείου
μάθησης στην τάξη»
•Συνεργατική διαμόρφωση της

Διαμόρφωση της
συνεργατικής
τάξης

Στοιχεία της τάξης
• Στ΄ Τάξη
• Μαθητές 18 (8Α + 10 Κ)
• Αλλοδαποί – παλινοστούντες 3 (1Α +2Κ)
• Προηγούμενη συνεργατική εμπειρία
παιδιών ΟΧΙ
• Διαστάσεις αίθουσας 6,5 Χ 7 (45,5 τ.μ.)
• Οργάνωση του χώρου: για μετωπική
διδασκαλία
• Διακόσμηση και αισθητική του χώρου:
ουδέτερη ως κακή

Προσυνεργατικό στάδιο
• παιδαγωγική οργάνωση του

χώρου
• Παρέμβαση στην Αισθητική του
χώρου
• Πρώτη δημιουργία ομάδων
• Αλλαγή στον τρόπο εργασίας και
επικοινωνίας
• Το «σύμφωνο συνεργασίας»
• Δημιουργία ενός «νέου κλίματος»
• Δημιουργία ομάδων με βάση το
κοινωνιόγραμμα

•Δημιουργία «προσωρινών»
ομάδων (ελεύθερη επιλογή των
μελών από τα παιδιά)

Παιδαγωγική οργάνωση
και αισθητική του χώρου
•Αλλαγή στα χρώματα των
τοίχων και της πόρτας
•Χρωματιστές κουρτίνες
•Δημιουργία χώρου βιβλιοθήκης
της τάξης
•Δημιουργία χώρου για το κάθε
παιδί
•Εμπλουτισμός της τάξης με
οπτικοακουστικό εξοπλισμό
•Εμπλουτισμός με Η/Υ και

Πρώτη δημιουργία
ομάδων

Αλλαγή στον τρόπο
εργασίας και
Τέσσερις επικοινωνίας
τρόποι οργάνωσης της
εργασίας
•Ατομική εργασία
•Εργασία σε μικρές ομάδες
•Εργασία σε μεγάλη ομάδα
(ολομέλεια)
•Μετωπική διδασκαλία
Τέσσερις τρόποι επικοινωνίας:
•Διάλογος μεταξύ των μελών στην
ομάδα
•Διάλογος μεταξύ των ομάδων

Το «σύμφωνο
συνεργασίας» ανάμεσα στα
παιδιά
και το δάσκαλο
• Στόχος:
Η δημιουργία
και η

διατήρηση μιας θετικής
σχέσης μεταξύ δασκάλου και
παιδιών
• Ομαλό πέρασμα από την
παλαιότερη κατάσταση στην
καινούρια (συνδέσεις μεταξύ
παλαιού και νέου τρόπου
εργασίας, ανάλυση του
περιεχομένου και παρουσίαση
των νέων προσδοκιών)

Κοινωνιόγραμμα
• Ερωτήσεις της μορφής:
– Θα ήθελα να παίζω με:
– Θα ήθελα να δουλεύω με:

• Αποτέλεσαν το υπόβαθρο για τη
δημιουργία ομάδων μικτής
ικανότητας.

Εργασία με Υπολογιστές
στην τάξη

• 4 Υπολογιστές (1 για κάθε
ομάδα)
• Σύνδεση με Ιντερνετ μέσω
του υπολογιστή του
γραφείου
• Σύνδεση με τον εκτυπωτή
του γραφείου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Πέτρος Κλιάπης
Σεπτέμβρης 2007