You are on page 1of 2

http://modeledecontracte.blogspot.

com/

Pact de preferinţă
Încheiat astăzi ________ la _________ Între: 1. ___________, domiciliat în _______, str. _____________ nr. ___, bloc ____, scara __, etaj __, apartament __, judeţ _______, născut la data de __/__/____ în ________, judeţul _________, fiul lui _____________ şi al _____________, posesorul cărţii de identitate seria __ nr. ______ eliberata de _______________, cod numeric personal ___________________, în calitate de promitent şi 2. ___________, domiciliat în _______, str. _____________ nr. ___, bloc ____, scara __, etaj __, apartament __, judeţ _______, născut la data de __/__/____ în ________, judeţul _________, fiul lui _____________ şi al _____________, posesorul cărţii de identitate seria __ nr. ______ eliberata de _______________, cod numeric personal ___________________, în calitate de beneficiar al pactului. Art. 1 Obiectul contractului (1) Prin prezentul pact de preferinţa, promitentul se obliga fata de beneficiar ca, in cazul in care ia hotărârea de vânzare a terenului situat în ___________, jud. _________ în suprafaţă de _______mp înscrisă în Cartea Funciară cu ___ nr. ________, cu nr. topografic ________ sa acorde beneficiarului un drept de preferinţa, in condiţii egale si la un preţ egal. (2) Promitentul a dobândit suprafaţa de teren ce face obiectul contractului, in baza ___________________________________. Art. 2 Durata pactului de preferinţa (1) Durata pactului de preferinţa este de ____ an/i. (2) In cazul in care promitentul ia hotărârea de vânzare a terenului, va notifica oferta de vânzare beneficiarului precum si data la care se va incheia contractul de vânzare cumpărare. (3) In cazul in care beneficiarul doreşte sa incheie contracul de vânzare cumpărare, va negocia impreuna cu promitentul preţul bunului si condiţiile de vânzare ale acestuia. Art. 3 Preţul imobilului Preţul de vânzare al imobilului stabilit de beneficiar prin prezentul pact de preferinţa este de _____________ EUR. Art. 4 Data si locul plaţii Suma reprezentând preţul imobilului , se va achita la data la care promitentul se decide sa vanda, la domiciliul acestuia. Art. 5 Transmiterea drepturilor

http://modeledecontracte.blogspot.com/

http://modeledecontracte.blogspot.com/
(1) Transmiterea drepturilor dobândite de beneficiarul promisiunii este posibila prin acte inter vivos. (2) Cesiunea drepturilor dobândite de către beneficiar se va face doar cu acordul scris al promitentului.

Art. 6 Conţinutul pactului de preferinţa (1) In situaţia in care un terţ doreşte sa incheie un contract de vânzare cumpărare a bunului, promitentul are obligaţia sa notifice beneficiarului condiţiile si preţul oferit de terţ pentru ca beneficiarul sa poată cumpăra la preţ egal si in condiţii egale. (2) In cazul refuzului beneficiarului de a cumpăra, promitentul este liber sa vanda terţului dar la un preţ mai mare decât cel oferit de benficiar. (3) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a ataca in instanţa contractul de vânzare cumpărare dintre promitent si terţ doar daca acesta a fost incheiat prin frauda sau in complicitate cu terţul cu scopul fraudării drepturilor beneficiarului. Art. 7 Încetarea pactului de preferinţa (1) Prezentul pact de preferinţa isi inceteaza efectele la expirarea termenului de ___ an/i, stabilit de comun acord de către parti. (2) Prezentul pact de preferinţa poate inceta inainte de termen prin acordul pârtilor. Art. 8 Riscul pactului de preferinţa (1) Riscul pieirii bunului ramane in sarcina promitentului-vanzator pana la data autentifcarii contractului de vanzare-cumparare. (2) In cazul in care promitentul refuza sa isi execute obligaţia asumata, acesta datorează beneficiarului pactului de preferinţa, daune interese in suma de _________, reprezentând 25% din preţul contractului. Art. 9 Forţa majora Forţa majora exonerează părţile de răspundere in cazul executării necorespunzatoare sau cu intarziere a obligaţiilor asumate prin prezentul pact de preferinţa. Art. 10 Soluţionarea litigiilor. Orice litigiu decurgând din sau in legătura cu acest pact de preferinţa, inclusiv referitor la validitatea, intrepretarea, executarea ori desfiinţarea acestuia, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. Prezentul pact de preferinţa s-a incheiat azi, __/__/___, in 2 exemplare. PROMITENT BENEFICIAR AL PACTULUI

http://modeledecontracte.blogspot.com/