You are on page 1of 7

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemițanu”

RECOMANDĂRI METODICE
la îndeplinirea şi prezentarea tezelor de licență, specialitatea 323.01 “Stomatologie”

Examinat şi confirmat
la şedinţa comisiei metodice
pe discipline stomatologice
din proces verbal nr. 2
17.10.2015

Chişinău, 2015

10) urmând numeraţia capitolului şi numărul de ordine tabelului din textul capitolului corespunzător.2 etc. tratament şi profilaxie ale afecţiunilor stomatologice.I. dar şi capabilitatea de reflectare în scris a cunoştinţelor şi concluziilor proprii. experimental-științific. Nu se admite tipărirea textului pe versoul paginii.2). desene.5 Tezele de diplomă pot avea atât caracter clinic. Teza poate fi ilustrată cu scheme. Teza de licență se scrie în conformitate cu cerinţele înaintate faţă de tezele ştiinţifice şi trebuie să reflecte gradul de pregătire al absolventului nu numai la tema abordată. diagrame etc.1. 1. CERINŢELE ÎNAINTATE FAŢA DE TEZELE DE LICENȚĂ 3. folosirea acestor cunoştinţe pentru rezolvarea problemelor concrete ştiinţifice.). cifru 12. II.4. grafice.2 Tezele de licență se execută la catedrele de profil ale Facultăţii de Stomatologie și interdisciplinar cu alte catedre ale IP USMF ”Nicolae Testemițanu” 1. 2.1 Conform planului de studii fiecare absolvent al facultăţii de stomatologie susţine teza de licență pentru obţinerea diplomei la specialitatea “Stomatologie”. Subcapitolele se scriu cu minuscule şi se numerotează cu cifre arabe 1. 3. 3. câmpul din stânga de 30 mm şi din dreapta de 20 mm. absolventului pentru III. 1. • permite aprecierea capacităţilor şi gradului de pregătire al activitatea profesională individuală postuniversitară. (Fig. • sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice la specialitate. . SCOPUL ÎNDEPLINIRII TEZELOR DE LICENȚĂ • dezvoltarea de mai departe a deprinderilor practice pentru activitatea de creaţie şi contribuţie la însuşirea metodelor de cercetări ştiinţifice în domeniul stomatologiei.3 Temele tezelor de licență sunt propuse de catedrele de profil. urmând numeraţia figurii alcătuită din numărul capitolului şi numărul de ordine a figurii din textul aceluiaşi capitol.3. 3.de jos. Denumirea capitolelor se scrie cu majuscule şi se numerotează cu cifre arabe (1.2. Denumirea tabelelor se scrie la mijlocul paginii începând cu majusculă fără a pune punct la spaţiul textului denumirii.6.1. 3. In partea din stîngă deasupra denumirii tabelului se scrie cuvântul (Tabelul 2. fotografii. Denumirea lor se scrie sub ilustraţie şi se începe cu cuvântul “Fig. diagnostice. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.5. cât şi teoretic. de sus -25 mm şi 20 mm .2. Teza trebuie să fie scrisă în volum de 40-60 pagini (fără anexe).5 intervale între rânduri. Textul se scrie la maşina de scris sau la calculator pe foi format A-4 şi amplasat pe pagină cu 1.) 3.4 Temele tezelor pot fi de asemenea complexe şi executate la 2 sau mai multe catedre de profil sau în cooperare cu alte catedre din cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu” 1.

inovații. la sfârşit indicându-se în paranteze dreptunghiulare numărul corespunzător 2. În dreptul fiecărui component din cuprins se scrie cu cifre arabe numărul paginii. clinic. 32. • concluzii și recomandări. • anexe (la necesitate). Paginile sunt numerotate în partea de jos la mijloc. engleză. Foaia de titlu se scrie conform anexei 1. scopul şi obiectivele). lista bibliografică. • capitolul III –rezultate obținute.) . însă sunt un şir de elemente structurale generale: • cuprins. (1.10. experimental-științific şi teoretic. în ordinea alfabetică corespunzătoare. În cuprins se includ toate componentele tezei. invenții. (publicații.5.9.3. 10. participări cu rapoarte la manifestări științifice. • apreciat scopul cercetării. • bibliografie (nu mai mult de 30 surse).8. în referinţa literaturii se fac trimiteri la sursa bibliografică pentru fiecare text. numerotate cu cifre arabice.materiale și metode. 3. Bibliografia se indică la sfârşitul tezei. • de scris obiectivele numerotate cu cifre arabice. anexa se încep pe o pagină nouă. Denumirile capitolelor şi subcapitolelor trebuie să corespundă exact celor din text. • capitolul I (reviu literar). în ordine alfabetică la început. rusă. • aprobarea rezultatelor. respectând regulile de scriere a surselor bibliografice (vezi anexa 2) IV. STRUCTURA TEZEI DE LICENȚĂ Structura tezei de licență depinde de caracterul temei şi de conţinutul lucrării. • capitolul II. fiind numerotate cu cifre arabice.7. surse în română. • introducere (actualitatea temei. 3. cât şi introducerea. Concluziile se scriu la sfârşitul tezei de licență. În introducere este necesar de: • argumentat actualitatea temei. Fiecare capitol.2.3) 3.

APRECIEREA TEZEI DE LICENȚĂ Cu 10 zile inainte de sustinerea finala teza de licență se copertează în trei exemplare şi se prezintă la catedra pentru evaluare si apoi se va sustine la Comisia Examenului de Licență. Volumul nu trebuie să depăşească 10-15 pagini. 8. Numărul de concluzii și corespunderea lor obiectivelor cercetării. . “Analiza bibliografică a temei”. reprezentate prin tabele și figuri. obiective. Capitolul II “Materiale şi metode”. Se descriu materialele și metodele de cercetare şi se argumentează principiul de selectare a lor. împreună cu extrasul din procesul verbal al şedinţei catedrei de profil unde a fost pregătită teza de licență. În “anexe” pot fi incluse fişe de observaţii.Capitolul I. Recomandări practice. Se argumentează tema. Teza şi raportul sunt apreciate după sistemul de 10 puncte și următoarele cerințe: 1. Se descriu rezultatele obținute. 2. Se indică realizările şi problemele nerezolvate la temă.6. 7. 6. Expunerea materialului. Concluziile trebuie să prezinte rezultatele principale ale cercetării. însoţită de o referinţă a specialiştilor în alte discipline. V. Respectarea cerințelor regulamentului. 4. Teza de licență se finalizează cu concluzii şi recomandări practice pentru implimentare în practica stomatologică. anchete elaborate. invenții. Capitolul III “Rezultate obținute”. În prezența Comisiei de Licență se prezintă un raport de pînă la 10 minute.. Rezultatele cercetării sunt bazate pe (5. Menținerea timpului de expunere. participări active la manifestări științifice. Valoarea aplicabilă a tezei. Se sistematizează şi se analizează momentele principale ale temei de cercetare. Corespunderea temei conținutului: actualitatea. 3. inovații. scop. ce completează teza de licență. 9. Publicații.7) 5. etc. Volumul nu trebuie să depăşească 5-7 pagini. și să vină în concordanță cu scopul și obiectivele tezei.

T. 1997. 6. Москва: Медицинское Информационное Агенство. 2005.. p. Ерохин А. Dobrovolschi T. 1990.. 19-72. 3. Ciobanu S. Mattout C. 26-58. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Editura Viaţa Medicală Românească.Model de scriere a surselor bibliografice 1. 101-139. Les Therapeutiques Parodontales et Implantaires. 80-81. 5. p. Terapia cu laser în tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice Timisoara Medical Journal. Chişinău: Lumina. Nr. 4. 56-155. . с.И. Quintessence International. Dumitriu H. Parodontologie. p. Stomatologie terapeutică. p.. Грудянов А. 2006. 55. Mattout P.И. Borovski E. 2. 2003.

2015 . gradul ştiinţific ____________________________________ Chişinău. funcţia. grupa nr.Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemitanu” Facultatea Stomatologie Catedra _________________________________ TEZA DE LICENȚĂ (se scrie cu majuscule) Numele şi prenumele studentului ___________ anul V._________ Numele şi prenumele conducătorului(lor) ştiinţific(ici).

3. 9. Etiologie. tratamentul bazat pe dovezi. Tabloul clinic. teza de diplomă. morfologic) 6. examenul complex oral. Tratament complex. Denumirea afecţiunei. stomatologie ortopedică şi chirurgia orală şi maxilo-facială. Notă:Specificarea răspunsurilor la compartimentele respective vor fi suplimentar explicate la catedrele de profil. 10. 11. Biletul conţine 4 întrbări complexe care sunt alcătuite în aşa mod. Toate întrebările se apreciază reeşind din 10 puncte x la coeficientul ……. 4. Nota finală constă din suma punctelor acumulate la proba practică. pediatrică cu profilaxia afecţiunilor orale.ALGORITMUL DE RĂSPUNS LA EXAMENUL DE STAT COMPLEX PENTRU STUDENŢII ANULUI V FACULTATEA STOMATOLOGIE 1. 5. diagnosticul. 7. Patogenie. Tratament de urgenţa. ca să trateze înţelegerea practică. Diagnosticul (radiografic. clasificarea. Proba oral constituie câte 60 întrebări de la stomatologia terapeutică. test control. deprinderi analitice. 8. . Profilaxia. Tratament chirurgiacal. Tratament conservator. la fel ca şi lucrările curente şi clasice din literatură. 2. Diagnosticul diferenţiat.