You are on page 1of 84

Na osnovu člana 24.

Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srbije broj
24/2005,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i člana 23. tačka 7. Statuta Opšte bolnice Bor, donosi

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA OPŠTE BOLNICE BOR

I

OSNOVNE ODREDBE
Član 1.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštoj bolnici
Bor (u daljem tekstu : Pravilnik) utvrđuju se organizacioni delovi Opšte bolnice Bor (u
daljem tekstu : Opšta bolnica), potreban broj zaposlenih za izvršenje poslova u okviru
svakog pojedinačnog radnog mesta, poslovi koje obavlja svaki zaposleni, vrsta i stepen
potrebne stručne spreme i dugi posebni uslovi.

II

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA OPŠTE BOLNICE
Član 2.

Zdravstvena delatnost Opšte bolnice obuhvata : prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja,
specijalističko-konsultativne preglede, dijagnostiku, lečenje, rehabilitaciju i zdravstvenu
negu u okviru dnevnih bolnica i u toku stacionarnog lečenja iz oblasti : interne medicine,
pneumoftiziologije, neurologije, pedijatrije, opšte i vaskularne hirurgije, neurohirurgije,
dečje hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, ortopedije sa traumatologijom,
urologije, ginekologije i akušerstva (sa neonatologijom), otorinolaringologije,
maksilofacijalne hirurgije, oftalmologije, psihijatrije, dermatovenerologije, anesteziologije sa
reanimatologijom, fizikalne medicine i rehabilitacije, transfuziologije, kliničko-biohemijske i
hematološke dijagnostike, mikrobiološke dijagnostike, patološke patohistološke i citološke
dijagnostike, radiološke dijagnostike sa ultrazvučnom dijagnostikom i kompjuterizovanom
tomografijom, socijalne medicine sa informatikom i farmaceutske zdravstvene delatnosti
preko bolničke apoteke.
Bolnica obavlja sanitetski prevoz pacijeneta u odgovorajuće zdravstvene ustanove,
koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijalnom nivou, kada se za tim
ukaže potreba.
Opšta bolnica obavlja i obrazovnu delatnost u okviru sekundarnog nivoa zdravstvene
zaštite na tercijalnom nivou.
Organizacioni delovi Opšte bolnice predstavljaju strukturu procesa rada koju čine:
organizacione jedinice, sektori, službe, odeljenja, odseci i kabineti.

1. Sektor za internističke grane medicine
1.
2.
3.
4.

Interna medicina,
Pneumoftiziologija,
Neurologija,
Dermatovenerologija.

2. Sektor za hirurške grane medicine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opšta i vaskularna hirurgija,
Ortopedija sa traumatologijom,
Urologija,
Neurohirurgija,
Plastična i rekonstruktivna hirurgija,
Dečja hirurgija
Otorinolaringologija sa makislofacijalnom hirurgijom,
Oftalmologija.

3. Odeljenje pedijatrije
4. Služba ginekologije i akušerstva
5. Služba psihijatrije
6. Služba za produženo lečenje i negu sa palijativnim zbrinjavanjem
7. Organizacione jedinice za obavljanje zajedničkih medicinskih poslova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja,
Anestezija sa reanimatologijom (sa centralnom intenzivnom negom i
ambulantom za bol)
Fizikalna medicina i rehabilitacija,
Farmaceutska zdravstvena delatnost (bolnička apoteka),
Laboratorijaska dijagnostika – biohemijska, hematološka, mikorbiološka,
Patologija, patohistologija i citologija,
Radiološka dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika i kompjuterizovana
tomografija,
Snabdevanje krvlju i krvnim produktima,
Dnevna bolnica za dijagnostičke i terapijske procedure (psihijatrija,
interna medicina, hirurgija, hemioterapija, hemodijaliza),
Socijalna medicina sa informatikom.

8. Organizacione jedinice za obavljanje zajeničkih nemedicinskih poslova
1.

Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove,

2.

Služba za tehničke i druge slične poslove.
Član 3.

U cilju efikasnog i racionalnog obavljanja delatnosti na sekundarnom nivou i u okviru
zajedničkih poslova u Opštoj bolnici, mogu se vršiti određene izmene u organizacionim
delovima koje ne utiču na narušavanje unutrašnje organizacije iz napred navedenog člana, o
čemu odlučuje direktor Opšte bolnice.

III

SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
Član 4.

Radno mesto predstavlja poslove zaposlenih sistematizovane po organizacionim
delovima, u skupovima. Skupovi poslova određuju se u organizacionom i funkcionalnom
smislu i grupišu po : vrsti, srodnosi, odgovornosti, uslovima rada i drugim kriterijumima.
Za svako radno mesto utvrđuju se uslovi rada koje radnik mora da ispunjava da bi ih
obavljao. Oni čine opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa.
Član 5.
Nazivi radnih mesta u Opštoj bolnici određeni su u skladu sa Zakomo o zdravstvenoj
zaštiti, nominaciji i praksi i prema području zanimanja iz nomenklature zanimanja.
Poslovi u Opštoj bolnici razvrstavaju se u tri grupe :
- osnovnu delatnost koja podrazumeva pružanje zdravstvene zažtite na osnovu
zakonskih odredbi,
- poslovi prateće delatnosti koji podrazumevaju pravne, ekonomsko-finansijske,
tehničke i druge slične poslove,
- poslovodni poslovi i drugi rukovodeći poslovi.
Član 6.
Uslovi radnih mesta svakom pojedinačnom radnom mestu utvršuju se ovim
Pravilnikom i obuhvataju : opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje
poslova.
Opšti uslovi iz stava 1. ovog člana utvrđeni su Zakonom.
Posebni uslovi su : stručna sprema, radna sposobnost, radno iskustvo, položeni stručni
ispit, određena zdravstvena sposobnost i utvrđuju se u zavisnosti od radnog mesta i poslova
koje zaposleni obavlja.
Član 7.
Pored uslova iz člana 6. Pravilnika za pojedina radna mesta kao uslov može se
predvideti probni rad i provera stručnih i drugih radnih sposobnosti obavljanjem određenih
poslova i testova.

Probni rad se reguliše u skladu sa odredbama člana 36. Zakona o radu.

VRSTE, OPIS POSLOVA I USLOVI
ZA NJIHOVO OBAVLJANJE
Vrste i nazivi poslova, opisi poslova i uslovi za njihovo obavljanje utvrđuju se u okviru unutrašnje
organizacije, i to:

I

Uprava Opšte bolnice

I/1 Vrsta posla: Direktor
Opis poslova: Organizuje rad i rukovodi procesom rada Opšte bolnice; odgovoran je za blagovremeno i
kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite i sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručno rada zdravstvenih radnika i
ostalih zaposlenih; stara se o zakonitosti rada Opšte bolnice i odgovara za zakonitost rada; odlučuje o svim pravima i
obavezama zapsolenih iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom; odgovoran je za izvršenje finansijkog plana i
programa rada Opšte bolnice u skladu sa Zakonom; podnosi Upravnom odboru pismeni tromesečni, odnosno
šestomesečni izveštaj o poslovanju Opšte bolnice; donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Opštoj bolnici;
donosi odluke o dodeli specijalizacija i užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, kao
i o svim vidovima stručnog usavršavanja zaposlenih; odgovoran je za izvršavanje sudskih odluka, akata i naloga
inspekcijskih i drugih Zakonom ovlašćenih organa; utvrđuje način organizovanja i sprovođenja zdravstvene zaštite
za vreme štrajka u skladu sa Zakonom; odlučuje o uvođenju dežurtva, pripravnosti i rada po pozivu; obrazuje radne
grupe, stalne ili povremene komisije radi obavljanja određenih poslova; vrši i druge poslove predviđene Zakonom i
Statutom Opšte bolnice.
Uslovi za obavljanje posla: Opšti uslovi propisani Zakonom i Statutom Opšte bolnice Bor.
Stepen stručne spreme: VII/1 / VII/2
Broj izvršioca: 1
I/2 Vrsta posla: Zamenik direktora
Opis posla: Pomaže u vršenju funkcije direktora Opšte bolnice, a u njegovom odsustvu organizuje i rukovodi
procesom rada u Opštoj bolnici; izradjuje predloge planova za razne programe; stara se o izvršenju plana rada;
predlaže prijem radnika i rasporedjivanje radnika; predlaže nabavku savremene medicinske opreme; učestvuje u
organizovanju i usmeravanju za stručno usavršavanje radnika; organizuje i rukovodi osposobljavanjem za
samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka pripravnika odnosno stažera; vrši unutrašnji stručni nadzor nad
radom medicinskih radnika i saradnika; predlaže mere za unapredjenje procesa rada. Obavlja poslove u okviru svoje
specijalnosti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.
Uslovi za obavljanje posla: Specijalista grane medicine koja je delatnost Opšte bolnice; radno iskustvo
najmanje 5 godina iz oblasti zdravstvene zaštite. Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: VII/2
Broj izvršioca: 1
I/3 Vrsta posla: Pomoćnik direktora za nemedicinsku delatnost
Opis poslova : Organizuje i rukovodi radom u nemedicinskoj delatnosti; obavlja poslove stalnih kontakata i
kordinacije sa Ministarstvom zdravlja RS i višim institucijama u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog
osiguranja i ostalim državnim institucijama. U odsustvu direktora obavlja poslove iz delatnosti ustanove koji se
odnose na potpisivanje pravno-administrativnih akata iz oblasti radnih, obligacionih, upravnih, ekonomsko
finasijskih i drugih odnosa koji čine redovno poslovanje Opšte bolnice; koordinator je svih projekata u programu
rada i razvoja Opšte bolnice. Zadužen je za saradnju sa zdravstvenim radnicima. Obavlja i druge poslove u procesu
rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.
Uslovi za obavljanje posla: Diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik sa 5 godina radnog iskustva u
obasti zdravstvene zaštite i 3 godine iskustva na rukovodećim poslovima.
Stepen stručne spreme: VII/1

Stepen stručne spreme: VI Broj izvršioca: 1 I/5 Vrsta posla: Lice za kontakte sa javnošću – PR Opis poslova: Brine se o dobrim odnosima sa lokalnim i nacionalnim medijima i drugim partnerima(RZZO. vodi evidenciju o radu zaposlenih. planiranje i organizacija događaja. organizuje. utvrdjuje raspored rada radnika u Sektoru i organizuje sve oblike medicinskog rada Sektora.odredjuje terapiju kako redovnu tako i u složenim slucajevima.Broj izvršioca: 1 I/4 Vrsta posla: Glavna sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove predviđene opisom poslova za radno mesto na kome radi odnosno za stepen strucne spreme i profil obrazovanja koji poseduje.EAR. SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE I 1/1 Vrsta posla: Načelnik Sektora za internističke grane medicine Opis poslova: Pored svog redovnog strucnog rada rukovodi radom i odgovoran-a je za strucni rad svih službi. vrši unutrašnji stručni nadzor nad radom medicinskih radnika i saradnika i predlaže mere za unapređenje procesa rada. Redovno izveštava direktora. radno iskustvo najmanje 3 godine u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršilava : 1 I 1. Licenca za rad Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršilava : 1 I/1. SLUŽBA INTERNE MEDICINE I/1. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. sačinjava periodične godišnje izveštaje i daje druge potrebne izveštaje o radu službi. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. Licenca za rad. u slučaju oštecenja i nepravilnog koršcenja imovine i materijala. praćenje i izveštavanje o svim važnim novostima u vezi sa ustanovom. stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad. Uslovi za obavljanje posla: specijalista interne medicine ili subspecijalista jedne od internističkih grana medicine. odeljenja i kabineta u okviru Sektora.MZ.. poznavanje engleskog i još jednog stranog jezika i najmanje 2 godine relevantnog radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.IZZZ. stara se o stručnom osposobljavanju za samostalni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra u Opštoj bolnici. poznavanje rada na računaru. Uslovi za obavljanje posla:viša medicinska sestra tehničar. sačinjava raspored rada spremacica u Opštoj bolnici i prati rad istih.1/1 Vrsta posla: Načelnik Službe –specijalista interne medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. koordinira i kontroliše rad zaposlenih u službama sa srednjom i višom stručnom spremom i sačinjava raspored rada.lokalne vlasti. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom zaposlenih u službama sa višom i srednjom stručnom spremom i podnosi mesečne pisane izveštaje direktoru Opšte bolnice. Uslovi za obavljanje posla: fakultet društvenih ili prirodnih nauka. upozorava na to zaposlene i obaveštava direktora Opšte bolnice. regionalnog PR koordinatora i po potrebi Ministarstvo zdravlja. vrši preglede postavlja dijagnozu. prati i prikuplja članke u štampi o zdravstvenim temama.1. stara se o pravilnoj primeni higijensko tehnickih mera (procedura). kreiranje i slanje poziva / informacije medijima.). daje specijalističko konsultativna mišljenja za bolesnike sa . učestvuje u izradi planova rada službi Opšte bolnice i zajedno sa direktorom i zamenikom direktora stara se o njegovom sprovođenju. prati i overava snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u službama. Komunikacija internetom.

Licenca za rad. rukovodi radom službe.1/5 Vrsta posla: Glavna sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena. daje mišljenje o radnoj sposobnosti bolesnika lekaru osnovne zdravstvene zaštite. za svakog primljenog pacijenta analizira potrebu prijema. samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. obezbedjuje tehnički deo vizite i učestvuje u njoj.drugih odeljenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika Sektora i direktora. primenjuje odgovarajuće i upućuje na dopunske dijagnostičke postupke u cilju dobijanja dijagnoza za dalji tretman. Uslovi za obavljanje posla: Lekar na specijalizaciji iz interne medicine. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. sastavlja raspored rada višeg. vodi vizitu i rukovodi jutarnjim raportima. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.1/4 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. predlaže i donosi plan rada i stara se o njegovom sprovodjenju. vrši nadzor nad strucnim radom. instrumentima i sanitetskim materijalom. planova rada. spremačica. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 2 I/1. upisuje istorije bolesti u odeljenski dnevnik. razvrstava iste pri ispisu. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehničara. upisuje umrle u knjigu umrlih). kontroliše podelu hrane. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. učestvuje u konzilijarnim pregledima. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. vrši nadzor nad . Uslovi za obavljanje posla: specijalista interne medicine ili subspecijalista jedne od internističkih grana medicine. daje stručna mišljenja na zahtev organa kod bolesnika od internistickih bolesti. pod nadzorom mentora.1/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista interne medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršilava : 1 I/1. sve otpuste verifikuje. stara se o nabavci opreme i stručnom usavršavanju radnika svoje službe koji su na specijalizaciji ili na pripravnickom stažu. Licenca za rad. vodi dokumentaciju za radnike na odeljenju (radne liste). stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. pomaže načelniku u organizaciji rada i vršenju poslova i radnih zadataka. invalidskoj i drugoj komisiji. lekarskoj. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja. kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencija vode uredno na propisanim obrascima. Licenca za rad. vrši prijem i zbrinjavanje hitnih slučajeva. određuje terapiju. vrši preglede. učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika. pravi raspored rada osoblja. odgovoran-a je za tačno sprovodjenje lekarskih uputstava. dostavlja izveštaje. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/1. prati efekte terapije. sačinjava i sprovodi plan lecenja. učestvuje u izradi planova godišnjih odmora. određuje terapiju.1/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. utrošak lekova. servirki. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu odeljenja (broj postelja. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista interne medicine. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom. snabdevanje odeljenja i zaduženje lekovima. stara se o zdravstvenom prosvećivanju. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 8 I/1. i ostalog potrošnog materijala). odgovoran-a je za kucni red. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. predlaže upravniku mere za unapredjenje rada svoje službe. srednjeg i ostalog osoblja. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. stara se o propisnom čuvanju istorija bolesti. stručno prati i primenjuje novine u terapiji i dijagnostici. zdravstveno vaspitnog rada. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. vrši preglede i obradu pacijenata. Licenca za rad.

Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovrne sestre-tehničara. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesnicke sobe. daje specijalističko konsultativna mišljenja za bolesnike sa drugih odeljenja. vrši preglede postavlja dijagnozu. kreveta. prati pacijenta na druge preglede. Stepen stručne spreme: IV . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre i načelnika. pomaže sestri pri vršenju medicinsko-tehnickih radnji kod bolesnika.1-1/3 Vrsta posla: Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena. učestvuje u konzilijarnim pregledima. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. šefa i načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. sprovodi ordiniranu terapiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa i načelnika. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 31 I/1. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca: 4 I/1. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista interne medicine . infuzija). Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre i načelnika. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. merenje težine. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede ili pretrage. davanje insulina i druge terapije (venski. kontroliše i usmerava rad tehničkog osoblja. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. pribora. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod pacijenata. stara se za izvršenje svih poslova i predlaže načelniku mere za unapredjenje rada. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i otvara karton pacijenata.1-1/1 Vrsta posla: Šef kabineta – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti.1-1/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke.endokrinolog. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.higijenom svih prostorija. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra-tehničar. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/1.1/6 Vrsta posla: Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena. visine. obavlja poslove edukatora Kabineta za dijabet. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.VI Broj izvršioca: 1 I/1. stara se o sprovodjenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. vrši prijem i zbrinjavanje hitnih slučajeva. Licenca za rad. organizuje i koordinira sa načelnikom rad Kabineta. pranje nepokretnih bolesnika. Licenca za rad .1-1 KABINET ZA DIJABET I/1. Licenca za rad. . odredjuje terapiju. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. koordinira i organizuje rad medicinskih sestara u okviru kabineta.1/7 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta pacijenata. vrši merenje temperature i sprovodi ordiniranu terapiju. vrši edukaciju pacijenata za korišcenje aparata za merenje šećera u krvi. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kompletnu negu pacijenta.

dokumentacije.VI Broj izvršioca: 1 I/1. sastavlja raspored rada višeg. vrši prijem i zbrinjavanje hitnih slučajeva. Stepen stručne spreme: IV . vodi protokol pacijenata. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa i načelnika. daje specijalističko konsultativna mišljenja za bolesnike sa drugih odeljenja. Stepen stručne spreme: IV . Uslovi za obavljanje posla: Specijalista interne medicine . Uslovi za obavljanje posla: Specijalista interne medicine . odredjuje terapiju.1-2 Kabinet za kardiolgiju I/1. Licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. sastavlja raspored rada višeg. vrši preglede postavlja dijagnozu. srednjeg i ostalog osoblja. vodi protokol pacijenata.1-3/1 Vrsta posla: Šef kabineta – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa i načelnika. priprema instrumente za rad lekara.VI Broj izvršioca: 1 I/1. organizuje i koordinira sa načelnikom rad Kabineta. odredjuje terapiju.kardiolog. učestvuje u konzilijarnim pregledima. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Licenca za rad. Licenca za rad.1-2/3 Vrsta posla: Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena.VI Broj izvršioca: 1 I/1. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. vrši prijem i zbrinjavanje hitnih slučajeva. organizuje i koordinira sa načelnikom rad Kabineta. šefa i načelnika. zdravstvenih legitimacija i ostale med.1-2/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena¸koordinira i organizuje rad medicinskih sestara u okviru kabineta. zdravstvenih legitimacija i ostale med. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: IV . sastavlja dnevne i periodicne izveštaje. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. dokumentacije. priprema instrumente za rad lekara. stara se za izvršenje svih poslova i predlaže načelniku mere za unapređenje rada. vrši prijem pacijenata. vrši preglede postavlja dijagnozu. sastavlja dnevne i periodicne izveštaje. stara se za izvršenje svih poslova i predlaže načelniku mere za unapredjenje rada. zdravstvenih legitimacija i ostale med. Licenca za rad.1-3 KABINET ZA GASTROENTEROHEPATOLOGIJU I/1. učestvuje u konzilijarnim pregledima.1-3/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena¸koordinira i organizuje rad medicinskih sestara u okviru kabineta. vrši prijem pacijenata. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre. vodi protokol pacijenata. . vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i otvara karton pacijenata.vrši prijem pacijenata. priprema instrumente za rad lekara. dokumentacije.Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.1-2/1 Vrsta posla: Šef kabineta – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. daje specijalističko konsultativna mišljenja za bolesnike sa drugih odeljenja.gastroenterohepatolog. srednjeg i ostalog osoblja. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1.

šefa i načelnika. ODELJENJE PNEUMOFTIZIOLOGIJE I/1. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i otvara karton pacijenata. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. radi bronhoskopiju u dijagnostičke svrhe i učestvuje u lečenju hospitalizovanih bolesnika. tumači rentgen snimke i vrši skopiranje pluća u dijagnostičke svrhe.VI Broj izvršioca: 1 I/1.2/1 Vrsta posla: Načelnik službe – specijalista pneumoftiziolog Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. učestvuje u lečenju hospitalizovanih bolesnika. pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom i odgovoran-a je za stručni rad službe. zdravstvenih legitimacija i ostale med. dokumentacije. učestvuje u sprovodjenju BSG vakcinacije na terenu i u dispanzeru i vrši nadzor nad istim. stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad.1-4 INTERNISTIČKA AMBULANTA I/1. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika Sektora i direktora. vodi protokol pacijenata. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista pneumoftiziolog / specijalista interne medicine sa užom specijalizacijom iz pulmologije . prema prirodi bolesti upućuje bolesnike na odredjene procedure u cilju postavljanja pravilne dijagnoze.2. priprema instrumente za rad lekara. radi u službi na kliničkim pregledima i vrši konsultativne kliničke i radiološke preglede bolesnika sa drugog odeljenja. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. . . Licenca za rad .tomografske rendgen snimke pluća i daje specijalisticki nalaz i mišljenje. vizitira ležeće bolesnike. evidenciju i izveštaje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre. vrši otpuste bolesnika sa preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i otvara karton pacijenata. učestvuje u lečenju bolesnika.VI Broj izvršioca: 1 I/1.vrši prijem pacijenata. šefa i načelnika. tumači rentgen snimke i vrši skopiranje pluća u dijagnosticke svrhe. tumači ciljane .Stepen stručne spreme: IV . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. stara se o obezbedjenju neophodnih uslova radi izvršenja programa rada. Licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. stara se o zdravstvenom prosvećivanju. kao i o stručnom usavršavanju. priprema instrumente za rad lekara. prijem i lčenje bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista pneumoftiziologije. vrši pregled. vodi protokol pacijenata. Licenca za rad.VI Broj izvršioca: 1 I/1.2/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti.vrši prijem pacijenata.1-3/3 Vrsta posla: Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena. Stepen stručne spreme: IV . utvrdjuje raspored rada radnika u službi i organizuje sve oblike medicinskog rada službe. zdravstvenih legitimacija i ostale med. vrši dijagnostiku i radiološku obradu bolesnika. Licenca za rad. radi u dispanzeru na kliničkim pregledima i vrši konsultativne i radiološke preglede bolesnika sa drugog odeljenja. dokumentacije. Stepen stručne spreme: IV .1-4/1 Vrsta posla: Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena. sprovodi mere zdravstvenog vaspitanja i prosvećivanja. izdaje uputstva za rad i predlaže mere za poboljšanje stručnog medicinskog rada. obezbedjuje obavljanje pripravnickog staža medicinskih radnika i specijalizanata. prema postavljenoj dijagnozi sačinjava plan lečenja i drugih odgovarajućih terapeutskih postupaka. učestvuje u sprovodjenju BSG vakcinacije na terenu i u dispanzeru. vrši ciljane tomografskerentgen snimanja pluća i daje specijalistcki nalaz i mišljenje.

Licenca za rad.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. pranje nepokretnih bolesnika. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: IV . vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede. vodi evidenciju o radu radnika. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. stara se o stručnom osposobljavanju za samostalni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra. koordinira i kontroliše rad zaposlenih u službi sa srednjom i višom stručnom spremom i sačinjava raspored rada. stolicu.2/5 Vrsta posla: Glavna sestra . vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika. stara se o sprovodjenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. a o svim promenama obaveštava lekara.2/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. organizuje.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine. Licenca za rad . Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/1. izgled. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u službi i vrši trebovanje istih. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. Licenca za rad . prati pacijenta na druge preglede. ranu.tehničkih radnji kod bolesnika. pribora.2/7 Vrsta posla: Medicinska sestra . vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Stepen stručne spreme: IV . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre i načelnika. učestvuje u viziti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. sačinjava periodične i godišnje izveštaje i daje druge potrebne izveštaje o radu službe. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. Stepen stručne spreme: I/II . samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. položaj. određuje terapiju. stara se o njegovom sprovodjenju. Licenca za rad.VI Broj izvršioca: 1 I/1. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja. učestvuje u izradi planova rada službe i zajedno sa načelnikom. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/1.2/4 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. pranje i negu nepokretnih bolesnika.VI Broj izvršioca: 12 I/1.Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 4 I/1.2/8 Vrsta posla: Pomoćni radnik/bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesničke sobe. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre i načelnika. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. vodi ažurno medicinsku dokumentaciju. Uslovi za obavljanje posla: Lekar na specijalizaciji iz pneumoftiziologije. po nadzoru mentora. sprovodi ordiniranu terapiju. vrši preglede i obradu pacijenata. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . temperaturu. kreveta. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. diurezu.

radi u dispanzeru na klinickim pregledima i vrši konsultativne kliničke i radiološke preglede bolesnika sa drugog odeljenja.Broj izvršioca: 1 I/1. praćenje bolesnika nakon bronhoskopije. gasne analize. položaj. brašom. priprema bolesnika (spirometrija. daje premedikaciju bolesnicima (po nalogu lekara).tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. postavlja indikacije za bronhoskopiju. radi pH postavljanja dijagnoze). gasne analize. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. asistira u toku same bronhoskopije (dodavanje instrumenata i anestetika).2-1 KABINET ZA BRONHOLOGIJU I/1. procena opšteg stanja bolesnika. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. utvrđuje raspored rada radnika u kabinetu za bronhoskopiju i organizuje sve oblike medicinskog rada.2-/1 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista pneumoftiziologije Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti.2-2 KABINET ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE TUBERKULOZE I/1. pranje i negu nepokretnih bolesnika. pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom i odgovorna je za stručni rad kabineta. vodi računa o ispravnosti održavanja aparata. izgled. tumači rentgen snimke i vrši skopiranje pluća u dijagnostičke svrhe.VI Broj izvršioca: 1 I/1. diurezu. organizuje i kontroliše rad medicinskog osoblja i čistača. vrši ciljane tomografske-rentgen snimanja pluća i daje specijalistčki nalaz i mišljenje. obavezna je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima. utvrđuje raspored rada radnika u kabinetu za bronhoskopiju i organizuje sve oblike medicinskog rada. aspirati. PA pluća. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. vrši dijagnostiku i radiološku obradu bolesnika. sprovodi ordiniranu terapiju. a o svim promenama obaveštava lekara. ranu. aspirati. stara se o sprovodjenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad. daje anesteziju (lokalnu). stolicu. vodi računa o ispravnosti održavanja aparata. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika. učestvuje u lečenju bolesnika. temperaturu. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. radi pH postavljanja dijagnoze). kao i o strucnom usavršavanju. bronhoskopija (uzimanje materijala forcepsom. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa. terapija medikamentozna do stanja koje dozvoljava bronhoskopiju. Licenca za rad . postavlja indikacije za bronhoskopiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre tehničara i šefa. stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad. PA pluća. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede. daje anesteziju (lokalnu). brašom.2-1/3 Vrsta posla: Medicinska sestra . priprema bolesnika (spirometrija. Licenca za rad . učestvuje u sprovođenju BSG vakcinacije na terenu i u dispanzeru i vrši nadzor nad istim. procena opšteg stanja bolesnika. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. bronhoskopija (uzimanje materijala forcepsom.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom i odgovorna je za stručni rad kabineta. Licenca za rad. učestvuje u .2-1/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra . kontroliše vitalne znake kod bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista pneumoftiziologije. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. pribora. praćenje bolesnika nakon bronhoskopije. kao i o strucnom usavršavanju.2-1/1 Vrsta posla: Šef kabineta – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. terapija medikamentozna do stanja koje dozvoljava bronhoskopiju. prati pacijenta na druge preglede.VI Broj izvršioca: 1 I/1. kreveta. Stepen stručne spreme: IV . Stepen stručne spreme: IV . održava aparate (pranje i dezinfekcija instrumenata).

Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. sve otpuste verifikuje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. Licenca za rad . tumači rentgen snimke i vrši skopiranje pluća u dijagnostičke svrhe. svakodnevni odlazak u porodilište Bolnice radi vakcinisanja novorođencadi. stara se da se sve sporne istorije bolesti čuvaju pod ključem. učestvuje u sprovođenju BSG vakcinacije na terenu i u dispanzeru i vrši nadzor nad istim. vrši dijagnostiku i radiološku obradu bolesnika.lečenju bolesnika. davanje infuzija i injekcija i inhalacija propisane od strane pneumoftiziologa koje se primenjuju kao hitna terapija u kabinetu ugroženim bolesnicima ili kao višednevna inhalaciona terapija. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista pneumoftiziologije. sačinjava periodicne i godišnje izveštaje i druge potrebne izveštaje o radu kabineta. vodi evidenciju o radu radnika.3/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencije vode uredno i na propisanim obrascima. stara se o stručnom osposobljavanju zaposlenih. vrši ciljane tomografske-rentgen snimanja pluća i daje specijalistčki nalaz i mišljenje. daje predloge direktoru u cilju unapređenja rada službe kojom rukovodi. stara se o sprovođenju zabrane uslužnog primanja pacijenata na odeljenju.2-/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u službi. Stepen stručne spreme: IV . Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 . Licenca za rad. Licenca za rad . učestvuje u svim oblicima preventivnog delovanja na terenu u cilju zaštite od TBC. učestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehničarom službe stara se o njegovom sprovođenju. Stepen stručne spreme: IV . o svakom primljenom pacijentu na odeljenje. i vrši trebovanje istih. predlaže nabavku i otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara u službi. vršenje kožnih /prich/ testova. vodeci računa da se rad svede u zakonske okvire i da se omogući svakom zaposlenom korišcenje dnevnog odmora u okviru zakona. u pisanoj formi sačinjava raspored rada lekara i stara se da se zaposleni pridržavaju sačinjenog rasporeda. što podrazumeva: primenu BCG vakcinacije u dispanzeru. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista neurolog ili neuropsihijatar.3. vrši prijem pacijenata i medicinske dokumentacije pri čemu vrši trijažu pacijenata za rad hitnosti za pregled kod lekara. analizira potrebu prijema. tuberkulinsko testiranje u dispanzeru i po pozivu odgovarajućih specijalista na svim odeljenjima bolnice. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre tehničara i šefa. . Organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima u službi. lečenja i primenu stručnih protokola u lečenju. prema težini bolesti.VI Broj izvršioca: 1 I/1. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u kabinetu.tehničkih mera. radi u dispanzeru na klinickim pregledima i vrši konsultativne kliničke i radiološke preglede bolesnika sa drugog odeljenja. obavlja vizitu i vodi u skladu sa etičkim normama i međusobnim uvažavanjem zaposlenih. koji su u službi na specijalističkom ili pripravnickom stažu. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom u službi.rad sa spirogramom spirometrije. održava svakodnevno kolegijume lekara na odeljenju. stara se o uvođenju i redovnom vođenju knjige evidencije o lekovima koje kupuju pacijenti.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. kontroliše poštovanje radnog vremena i svih radnih obaveza zaposlenih službe i pokreće disciplinski postupak. stara se o pravilnoj primeni higijensko . stara se o stručnom osposobljavanju za samostalni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra. Licenca za rad .2-/3 Vrsta posla: Medicinska sestra . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa.VI Broj izvršioca: 1 I/1. masovno vakcinisanje BCG vakcinom školske dece u svim borskim i seoskim osnovnim školama borske opštine. SLUŽBA NEUROLOGIJE I/1.

sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika. lečenju i rehabilitaciji neuroloških oboljenja.3/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja.3/6 Vrsta posla: Medicinska sestra . stara se o prijemu i otpustu pacijenata. samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje. stara se da pacijenti koji se upućuju u druge zdravstvene ustanove. Uslovi za obavljanje posla: Lekar na specijalizaciji iz neurologije. učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika.telesne temperature. merenje krvnog pritiska i slično. obavlja i zadravstveno vaspitni rad. i ostalog potrošnog materijala). Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. monitoring (pracenje) stanja svesti u toku hospitalizacije kod neuroloških bolesnika.I/1. sastavlja raspored rada višeg. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. planova rada. učestvuje u otkrivanju. upisuje umrle u knjigu umrlih). monitoring (praćenje) telesnog stanja bolesnika: kliničko posmatranje i izveštavanje. vrši preglede i obradu pacijenata. kontroliše i usmerava rad tehničkog osoblja. moraju imati konzilijarnu saglasnost i saglasnost načelnika odeljenja. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista neurolog ili neuropsihijatar. a kada je potrebno i komplementarne dijagnosticke procedure.VI Broj izvršioca: 1 I/1. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 4 I/1. vrši genetičko savetovanje. pravi raspored osoblja. i procenu fizickog stanja pacijenta. davanje peroralne terapije (lekova) i kontrola uzimanja istih od strane pacijenta. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. odgovoran-a je za kućni red.3/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. učestvuje u izradi planova godišnjih odmora. dužan je da vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. vodi dokumentaciju za radnike na odeljenju (radne liste).tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. anamnezu. vrši pregled.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima. spremačica. vizitira ležeće bolesnike. po nadzoru mentora. obavlja neurološki pregled. srednjeg i ostalog osoblja. Licenca za rad. ispostavlja račune za izvršene usluge i dostavlja izveštaje stručnoj službi. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku.3/4 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. registrovanje antropometrijskih parametara. prema prirodi bolesti upućuje bolesnike na odredjene procedure u cilju postavljanja pravilne dijagnoze. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine. zdravstveno vaspitnog rada. obavlja opštu negu bolesnika. Licenca za rad. upisuje istorije bolesti u odeljenski dnevnik. Stepen stručne spreme: IV . vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu odeljenja (broj postelja. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/1. obavlja i poslove medicinske sestre (dostavlja izveštaje.3/5 Vrsta posla: Glavna sestra . obezbeđuje tehnički deo vizite i učestvuje u njoj. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/1. prijem i lečenje bolesnika. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. servirki. aplikovanje parenteralne terapije i ishrane . organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehnicara. odgovoran-a je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. utrošak lekova. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. kontroliše podelu hrane. vrši nadzor nad higijenom svih prostorija. instrumentima i sanitetskim materijalom i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. razvrstava iste pri ispisu. određuje terapiju. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.

pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre. a kada je potrebno i komplementarne dijagnosticke procedure. lečenju i rehabilitaciji neuroloških oboljenja.vrši prijem pacijenata. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre i načelnika. obavlja neurološki pregled. položaj. ranu. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i otvara karton pacijenata. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. anamnezu. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesničke sobe. obavlja i zadravstveno vaspitni rad. vrši genetičko savetovanje. izgled. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede.3/7 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. sprovodi ordiniranu terapiju. dužan je da vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola /stručna osposobljenost za bolničara. diurezu. priprema instrumente za rad lekara. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista neurolog sa obavljenom edukacijom za samostalni rad iz kliničke elektromioneurografije. učestvuje u otkrivanju. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar sa edukacijom za rad na EMNG .VI Broj izvršioca: 1 I/1. pranje i negu nepokretnih bolesnika. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . pribora. lečenju i .tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena. učestvuje u otkrivanju. anamnezu. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. a o svim promenama obaveštava lekara.3-1/1 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla:Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. vrši pregled. temperaturu. a kada je potrebno i komplementarne dijagnosticke procedure. vodi svu potrebnu meicinsku dokumentaciju. prijem i lečenje bolesnika. prema prirodi bolesti upućuje bolesnike na odredjene procedure u cilju postavljanja pravilne dijagnoze. vrši genetičko savetovanje. obavlja i zadravstveno vaspitni rad.3-1/2 Vrsta posla: Medicinska sestra . moraju imati konzilijarnu saglasnost i saglasnost načelnika odeljenja.tehničkih radnji kod bolesnika. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. Stepen stručne spreme: IV .3-1 KABINET ZA EEG I/1.3-1 KABINET ZA EMNG I/1. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. stara se da pacijenti koji se upućuju u druge zdravstvene ustanove. stolicu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre i načelnika. vodi protokol pacijenata. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca: 4 I/1. Licenca za rad. i procenu fizickog stanja pacijenta. prema prirodi bolesti upućuje bolesnike na odredjene procedure u cilju postavljanja pravilne dijagnoze. dokumentacije. šefa i načelnika. obavlja neurološki pregled.VI Broj izvršioca: 14 I/1. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.3-1/1 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla:Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. kreveta. intravenske i infuzione). vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. pranje nepokretnih bolesnika.(intramusklarne injekcija. prati pacijenta na druge preglede. i procenu fizickog stanja pacijenta. prijem i lečenje bolesnika. zdravstvenih legitimacija i ostale med. Stepen stručne spreme: IV . Licenca za rad. vrši pregled.

Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar sa edukacijom za rad na EEG . naplacuje participaciju. obradu rana. zdravstvenih legitimacija i ostale med.4/3 Vrsta posla: Odgovorna sestra . Uslovi za obavljanje posla: Specijalista neurolog sa obavljenom edukacijom za samostalni rad iz kliničke elektromioneurografije. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i otvara karton pacijenata. vodi protokol specijalista. moraju imati konzilijarnu saglasnost i saglasnost načelnika odeljenja. obavlja obradu kožnih promena. prati efikasnost fizikalne terapije u okviru svoje strucnosti i nagoveštava lekaru svoja zapažanja. Uslovi za obavljanje posla: Lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije. organizuje i sprovodi edukaciju medicinskih sestara u oblasti dermatovenerološke prakse.rehabilitaciji neuroloških oboljenja.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.VI Broj izvršioca: 1 I/1. odgovorna je za sterilnost aparata. popunjava recepte.4 KABINET DERMATOVENEROLOGIJE I/1. Licenca za rad. gljivične promene. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa.vrši prijem pacijenata. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. stara se o urednom popunjavanju i blagovremenoj dostavi prijava zaraznih bolesti Epidemiološkoj službi. uzima bris iz rane i dostavlja nadležnoj laboratoriji. priprema instrumente za rad lekara. overava iste faksimilom specijaliste i pecatom.4/2 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. materijalno je odgovorna za pribor. . protokol zaraznih bolesti. nadgleda i kontroliše urednost i sređenost kartoteke. aparate. pomaže lekaru u izvođenju intervencija nad bolesnicima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa. stara se da pacijenti koji se upućuju u druge zdravstvene ustanove.doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. vrši trebovanje raznih formulara. dokumentacije. dužan je da vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. kao i spremačica u održavanju čistoce odeljenja. po nadzoru mentora. sredstva. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. obavlja terapiju polarizacionom svetlošću BIOPTRONOM. obavlja Cryo Th tečnim azotom. lekove.4/1 Vrsta posla: Šef kabineta . instrumenata i materijala za rad kao i za higijenu radne sredine i sanitarnog čvora. Licenca za rad. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. materijale. radne odeće. srednjeg i ostalog kadra. potrebnog sanitetskog materijala i sredstava za higijenu i stara se o nabavci istih.3-1/1 Vrsta posla: Medicinska sestra . lekova. obrađuje bulozne dermatoze. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/1. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/1. Licenca za rad . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. protokol o zdravstveno prosvetnom radu. sastavlja raspored rada višeg. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. predaje novac blagajni. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. izveštaje. obavlja specijalističko konsultativne preglede hospitalizovanih bolesnika iz svoje uže specijalizacije. vodi evidenciju rada i sastavlja sve vrste izveštaja o radu službe koje pravovremeno dostavlja odgovarajucim službama. nameštaja. odgovorna je za humani odnos prema saradnicima i pacijentima. Licenca za rad. ispoljava aktivnosti po svim pitanjima saradnje sa rukovodiocem službe. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista dermatovenerologije. opekotine.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena. vodi protokol pacijenata. daje predloge za unapređenje službe iz domena svoje struke. Stepen stručne spreme: IV . vodi šihtanu knjigu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. izdaje priznanice.

Uslovi za obavljanje posla: specijalista hirurške grane medicine ili subspecijalista jedne od hirurških grana medicine. davanje naloga kuhinji za pripremu određene vrste i broja obroka za bolesnike.5/1 Vrsta posla:Dijetetičar Opis posla: Stručni rad na pripremi i realizaciji dijetalne ishrane. Uslovi za obavljanje posla:medicinska škola-smer za dijetetičare. uzima bris iz rane i dostavlja nadležnoj laboratoriji. materijale. pomaže lekaru u izvođenju intervencija nad bolesnicima. prati efikasnost fizikalne terapije u okviru svoje strucnosti i nagoveštava lekaru svoja zapažanja. nadzor nad sprovođenjem predviđene organizacije i postupka rada u celokupnom sistemu ishrane. odgovorna je za humani odnos prema saradnicima i pacijentima. obavlja obradu kožnih promena.5 ODSEK ZA POSLOVE PRIPREME DIJETE ZA PACIJENTE I KONTROLU NAMIRNICA I/1. Stepen stručne spreme: IV . Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršilava : 1 . aparate. odgovorna je za sterilnost aparata.radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara i načelnika Sektora. obavlja terapiju polarizacionom svetlošću BIOPTRONOM. nameštaja. obradu rana.obuka kuvara u pravilnoj obradi i pripremi dijetalnih jela.stručni rad na realizaciji dijetetske ishrane bolesnika. vrši unutrašnji stručni nadzor nad radom medicinskih radnika i saradnika i predlaže mere za unapređenje procesa rada.Licenca za rad. pronalaženje kartona. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.kontrola tehnološkog postupka u proizvodnji hrane. vrši prijem pacijenata. obavlja Cryo Th tečnim azotom.Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Stepen stručne spreme: IV . priprema instrumente za rad lekara i pomaže pri ambulantnim intervencijama. posebnim uslovima.nadzor nad kvalitetom namirnica .tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.4/4 Vrsta posla: Medicinska sestra . stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad. obrađuje bulozne dermatoze. Licenca za rad.organizacija i planiranje ishrane u otežanim. odeljenja i kabineta u okviru Sektora.sastavlja celodnevnu ishranu za bolesnika na osnovu predhodno utvrđenih individualnih dijetalnih šema. utvrdjuje raspored rada radnika u Sektoru i organizuje sve oblike medicinskog rada Sektora. materijalno je odgovorna za pribor. upis u ambulantni protokol i prozivku pacijenata. instrumenata i materijala za rad kao i za higijenu radne sredine i sanitarnog čvora. lekove.određivanje normativa namirnica za pripremu pojedinih jela. organizovanje pravilnog skladištenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre i šefa. Stepen stručne spreme:VI Broj izvršioca:1 I/2 SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE I/2/1 Vrsta posla: Načelnik Sektora za hirurške grane medicine Opis poslova: Pored svog redovnog strucnog rada rukovodi radom i odgovoran-a je za strucni rad svih službi.VI Broj izvršioca: 1 I/1. Licenca za rad. sredstva. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. gljivične promene.VI Broj izvršioca: 1 I/1. opekotine. radne odeće.planiranje dugoročne nabavke namirnica.

polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. određuje terapiju. daje specijalističkokonsultativna mišljenja i daje uputstva za rad.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Licenca za rad. obradu.1/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika. obavlja dežurstvo i pripravnost po planu i potrebi. određuje redovnu terapiju i terapiju u složenijim slučajevima. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista opšte hirurgije. pruža adekvatan tretman kod hitnih slučajeva. vrši sve operativne zahvate iz svog domena specijalnosti i sačinjava operativni program bolesnika pripremljenih za hirurške intervencije i učestvuje u pružanju hitnih intervencija. Uslovi za obavljanje posla: Lekar na specijalizaciji jedne od hirurških grana. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. spremačica. organizuje sve oblike medicinskog rada u službi-odeljenju i odgovoran je za njegovo izvršenje. vrši preglede. pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom i odgovoran je za stručni rad službe. određuje i sprovodi postoperativnu terapiju. vrši analizu rada službe. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika Sektora i direktora. koordinira rad sa drugim službama-odeljenjima. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka.I/2. Licenca za rad.1/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. ispostavlja račune za izvršene usluge i dostavlja izveštaje stručnoj . stara se za pravilnu negu i lečenje. obavlja vizite. srednjeg i ostalog osoblja. učestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim članovima operacionog tima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. vrši preglede i obradu pacijenata. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 6 I/2. vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehničara. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista opšte hirurgije ili subspecijalista jedne od hirurških grana medicine.1/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. servirki.1/5 Vrsta posla: Glavna sestra . Licenca za rad . upućuje ili vrši određena laboratorijsko-dijagnostička ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sačinjavanja plana lečenja. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. obavlja odgovarajuće operativne zahvate. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 2 I/2. sastavlja raspored rada višeg. po nadzoru mentora. stara se o nabavci opreme i stručnom usavršavanju radnika svoje službe. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. učestvuje u konzilijarnim i konsultativnim pregledima. lečenje bolesnika u okviru svoje specijalnosti. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. sarađuje sa ostalim članovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog praćenja bolesnika.1/4 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme.1 SLUŽBA OPŠTE I VASKULARNE HIRURGIJE I/2. odgovoran je za vođenje kompletne medicinske dokumentacije. organizuje i vodi vizitu na odeljenju i rukovodi jutarnjim raportima. vrši prijem i pregled bolesnika.

pribora. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. sprovodi ordiniranu terapiju. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene. stolicu. odgovorna je za kućni red. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.1/6 Vrsta posla: Medicinska sestra . sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede ili pretrage. Stepen stručne spreme: IV . Licenca za rad. upisuje istorije bolesti u odeljenski dnevnik. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima.službi. a o svim promenama obaveštava lekara. vrši sterilizaciju instrumenata. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca: 2 I/2. priprema i . razvrstava iste pri ispisu. utrošku lekova. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola /stručna osposobljenost za bolničara.1-1/2 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. obavlja i poslove medicinske sestre Hirurškog odeljenja (dostavlja izveštaje. upisuje umrle u knjigu umrlih). diurezu. kontroliše i usmerava rad tehničkog osoblja. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . i ostalog potrošnog materijala). Stepen stručne spreme: IV . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre i načelnika. pranje i negu nepokretnih bolesnika. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. ordinirajućeg lekara i načelnika.1/7 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. Licenca za rad.1-1/1 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar . vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. priprema i održava instrumente potrebne za rad. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu odeljenja (broj postelja.tehničkih radnji kod bolesnika. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika.VI Broj izvršioca: 1 I/2.VI Broj izvršioca: 13 I/2. položaj. prati pacijenta na druge preglede. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika.instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. obavlja opštu negu bolesnika. temperaturu. pranje nepokretnih bolesnika. instrumentima i sanitetskim materijalom i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. Stepen stručne spreme: IV . pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinskotehničke radnje kod bolesnika. obezbeđuje tehnički deo vizite i učestvuje u njoj.1-1 HIRURŠKA AMBULANTA I/2. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje.Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara. kreveta. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesničke sobe. vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju i evidenciju. odgovorna je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava. izgled. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara i načelnika.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar / instrumentar. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene. vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju i evidenciju.VI Broj izvršioca: 1 I/2. i poslove za koje je osposobljen-a. obavlja opštu negu bolesnika. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. i poslove za koje je osposobljen-a. ranu. obavlja opštu negu bolesnika. Licenca za rad. vrši nadzor nad higijenom svih prostorija. sprovodi ordiniranu terapiju i kontroliše uzimanjanje iste od strane pacijenata. kontroliše podelu hrane.

obuka za instrumentare. priprema instrumente za rad lekara.1-2/4 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlacenje kreveta kao i kupanje. koordinira i stara se za izvršenje svih poslova iz delatnosti odseka. Stepen stručne spreme: IV . Licenca za rad. učestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite u oblasti dečje hirurgije. Stepen stručne spreme: IV . zdravstvenih legitimacija i ostale med. vodi . pomaže sestri pri vršenju medicinsko .VI Broj izvršioca: 1 I/2. stara se za pravilnu negu i lečenje korisnika zdravstvene zaštite.obuka za instrumentara. administraciju.1-3/1 Vrsta posla: Šef Odseka – doktor medicine specijalista dečje hirurgije Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. sastavlja raspored rada višeg. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. organizuje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i šefa.1-3 ODSEK DEČJE HIRURGIJE I/2. stara se o obuci pripravnika i specijalizanata u odseku. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista opšte hirurgije. Licenca za rad.Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara. brine o programu operacija po nalogu lekara. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar .1-2/1 Vrsta posla: Šef operacionog bloka . dokumentacije. sastavlja dnevne i periodicne izveštaje. srednjeg i ostalog osoblja. između ostalog vrši prijem pacijenata. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.1-2 OPERACIONI BLOK I/2. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesnicke sobe. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.1-2/3 Vrsta posla: Instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre instrumentara i šefa. organizuje stručne medicinske poslove zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca: 6 I/2. ordinirajućeg lekara i načelnika.održava instrumente potrebne za rad. stara se o smeštaju zaprljanog materijala. pranje nepokretnih bolesnika.1-2/2 Vrsta posla: Odgovorni instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. vrši trebovanje materijala i sredstava za higijenu. priprema potrebna hemijska sredstva za čišcenje i dezinfekciju operacionih sala. Licenca za rad. organizuje rad instrumentara. priprema i održava instrumente potrebne za rad. čišcenju i spremanju upotrebljenih instrumenata. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre instrumentara i šefa. Licenca za rad. instrumentira u svim intervencijama. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar . u operacionoj sali. stara se o obezbeđenju svih potrebnih uslova za izvršenje svog programa rada. preuzima i priprema potreban materijal za rad u operacionoj Sali. Stepen stručne spreme: IV .VI Broj izvršioca: 1 I/2. predlaže načelniku Službe mere za unapređenje rada odseka.VI Broj izvršioca: 10 I/2. vodi protokol pacijenata.tehničkih radnji kod bolesnika.specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. sterilište i priprema operativno rublje: rukavice i drugi hiruški materijal.

učestvuje kao mentor pripravnika i specijalizanata.VI Broj izvršioca: 4 I/2.specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije Opis posla: Radi sve poslove iz svoje specijalnosti. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. priprema instrumente za rad lekara. sastavlja dnevne i periodične izveštaje. vrši trebovanje materijala i sredstava za higijenu. dokumentacije. sastavlja raspored rada višeg. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.1-3/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. učestvuje u sprovođenju zdravstvenog prosvećivanja i vaspitanja. sprovodi ordiniranu terapiju. prati pacijenta na druge preglede.1-4/1 Vrsta posla: Šef Odseka . vrši prijem i pregled bolesnika. pribora. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista dečje hirurgije.obavlja vizite. obavlja odgovarajuće operativne zahvate.1-3/3 Vrsta posla: Odgovorna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. evidenciju i izveštaje. određuje i sprovodi postoperativnu terapiju. učestvuje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih i drugih radnika članova svog tima. Stepen stručne spreme: IV . aktivno učestvuje u radu stručnih skupova i objavljuje naučno . sarađuje sa naučno . upucuje ili vrši odredjena laboratorijsko . pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre i šefa. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. pranje i negu nepokretnih bolesnika. obavlja vizite. temperaturu. stara se za sopstvenu kontinuiranu edukaciju. vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji.pruža adekvatan . srednjeg i ostalog osoblja.stručnim i obrazovnim organizacijama i institucijama i drugima u rešavanju problematike iz oblasti dečje hirurgije. stolicu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i šefa.1-3/4 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. zdravstvenih legitimacija i ostale med.VI Broj izvršioca: 1 I/2. Stepen stručne spreme: IV . Licenca za rad. položaj. učestvuje u organizovanju i sprovođenju internog nadzora nad stručnim radom tima Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.1-4 ODSEK PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE I/2. kreveta. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2.stručne radove. sarađuje sa zdravstvenim radnicima osnovne odnosno stacionarne zdravstvene zaštite. ranu. lečenju i rehabilitaciji oboljenja u oblasti dečje hirurgije. između ostalog vrši prijem pacijenata. sarađuje sa ostalim članovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog praćenja bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista dečje hirurgije. izgled. diurezu. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. učestvuje u sprovođenju akcija na otkrivanju. Licenca za rad. pruža adekvatan tretman kod hitnih slučajeva.obavlja odgovarajuce operativne zahteve.propisanu medicinsku dokumentaciju. vodi protokol pacijenata.vrši prijem i pregled bolesnika. odredjuje i sprovodi postoperativnu terapiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Licenca za rad. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. upućuje ili vrši određena laboratorijsko-dijagnostička ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sačinjavanja plana lečenja. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. administraciju. organizuje i kontroliše rad medicinskog i pomoćnog osoblja.dijagnosticka ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sacinjavanja plana lecenja . vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. Licenca za rad. učestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim članovima operacionog tima. a o svim promenama obaveštava lekara. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.

Licenca za rad. prati pacijenta na druge preglede.sarađuje sa ostalim clanovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog pracenja bolesnika. sastavlja dnevne i periodične izveštaje. vodi protokol pacijenata.vrši prijem i pregled bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine. položaj. zdravstvenih legitimacija i ostale med. kreveta. određuje terapiju.obavlja odgovarajuce operativne zahteve. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.radi i druge poslove po nalogu nacelnika službe. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Licenca za rad . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i šefa. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. sastavlja raspored rada višeg. pribora. učestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim članovima operacionog tima.Vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.1-4/2 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. odredjuje i sprovodi postoperativnu terapiju.Vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre i šefa. srednjeg i ostalog osoblja. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja. stolicu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. izgled.1-5/1 Vrsta posla: Šef Odseka – doktor medicine specijalista Opis posla: Radi sve poslove iz svoje specijalnosti. sprovodi ordiniranu terapiju. upucuje ili vrši odredjena laboratorijsko . dokumentacije. ranu. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.1-4/3 Vrsta posla: Odgovorna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika.1-5 ODSEK LAPAROSKOPSKE HIRURGIJE I/2.sarađuje sa ostalim clanovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog pracenja bolesnika.VI Broj izvršioca: 2 I/2. vrši trebovanje materijala i sredstava za higijenu.VI Broj izvršioca: 1 I/2. vrši preglede i obradu pacijenata. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija.1-4/4 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.tretman kod hitnih slučajeva. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2.radi i druge poslove po nalogu nacelnika službe. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. učestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim članovima operacionog tima. temperaturu.obavlja vizite.pruža adekvatan tretman kod hitnih slučajeva. administraciju. Stepen stručne spreme: IV . Stepen stručne spreme: IV .dijagnosticka ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sacinjavanja plana lecenja . Uslovi za obavljanje posla:specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. . vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. priprema instrumente za rad lekara. a o svim promenama obaveštava lekara. pranje i negu nepokretnih bolesnika. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. organizuje i kontroliše rad medicinskog i pomoćnog osoblja. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. između ostalog vrši prijem pacijenata. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. Licenca za rad. diurezu. samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje.

kontroliše vitalne znake kod bolesnika. sprovodi ordiniranu terapiju. Licenca za rad. upucuje ili vrši odredjena laboratorijsko . sarađuje sa ostalim članovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog praćenja bolesnika. vrši prijem i pregled bolesnika. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. odredjuje i sprovodi postoperativnu terapiju.pruža adekvatan tretman kod hitnih slučajeva.1-5/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. obavlja vizite. diurezu. određuje i sprovodi postoperativnu terapiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.vrši prijem i pregled bolesnika. vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji. Licenca za rad. temperaturu.sarađuje sa ostalim clanovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog pracenja bolesnika. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. učestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim članovima operacionog tima. Licenca za rad. ranu.dijagnosticka ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sacinjavanja plana lecenja . vrši prijem i pregled bolesnika. Stepen stručne spreme: IV . vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. obavlja odgovarajuće operativne zahvate. određuje i sprovodi postoperativnu terapiju. učestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim članovima operacionog tima. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2.1-5/3 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.1-6/1 Vrsta posla: Šef Odseka – specijalista kardiovaskularne hirurgije Opis posla: Radi sve poslove iz svoje specijalnosti.1-6/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre i šefa. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. izgled. a o svim promenama obaveštava lekara. upućuje ili vrši određena laboratorijsko-dijagnostička ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sačinjavanja plana lečenja. upućuje ili vrši određena laboratorijsko-dijagnostička ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sačinjavanja plana lečenja. završena edukacija iz laparoskopske hirurgije. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista opšte hirurgije / specijalista gilekologije i akušerstva. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista opšte hirurgije uže specijalnosti iz kardiovaskularne hirurgije. stolicu. završena edukacija iz laparoskopske hirurgije. sarađuje sa ostalim članovima tima u .Uslovi za obavljanje posla: Specijalista opšte hirurgije / specijalista gilekologije i akušerstva.radi i druge poslove po nalogu nacelnika službe.obavlja vizite. obavlja vizite.obavlja odgovarajuce operativne zahteve. pribora. prati pacijenta na druge preglede. učestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim članovima operacionog tima. kreveta. položaj. pruža adekvatan tretman kod hitnih slučajeva. obavlja odgovarajuće operativne zahvate. pranje i negu nepokretnih bolesnika. vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji. pruža adekvatan tretman kod hitnih slučajeva.VI Broj izvršioca: 2 I/2. Licenca za rad.1-6 KABINET ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU I/2.Vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji.

diurezu. pranje i negu nepokretnih bolesnika. pruža adekvatan tretman kod hitnih slučajeva. položaj. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. Licenca za rad. pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom i odgovoran je za stručni rad službe. stara se da pacijenti koji se upućuju u druge zdravstvene ustanove.definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog praćenja bolesnika.2/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. stara se za sopstvenu kontinuiranu . zajedno sa glavnom sestrom. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre i šefa. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.1-6/3 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. mesečno. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. stara se o sprovođenju zabrane uslužnog primanja pacijenata na odeljenju. lečenja i primenu stručnih protokola u lečenju. upućuje ili vrši određena laboratorijsko-dijagnostička ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sačinjavanja plana lečenja.VI Broj izvršioca: 2 I/2. održava svakodnevno kolegijume lekara na odeljenju. temperaturu. obavlja odgovarajuće operativne zahvate. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. kreveta. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. stara se o obezbeđenju svih potrebnih uslova za izvršenje svog programa rada. da se medicinska dokumentacija i evidencije vode uredno i na propisanim obrascima. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom. prati pacijenta na druge preglede. uvodi knjigu evidencije o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. učestvuje u sprovođenju zdravstvenog prosvećivanja i vaspitanja. učestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehničarom službe stara se o njegovom sprovođenju. sprovodi ordiniranu terapiju.2 SLUŽBA ORTOPEDIJE SA TRAUMATOLOGIJOM I/2. sve otpuste verifikuje. evidenciju i izveštaje. otkrivanju. moraju imati konzilijarnu saglasnost i saglasnost načelnika odeljenja. Licenca za rad. ranu. Stepen stručne spreme: IV . sarađuje sa zdravstvenim radnicima osnovne odnosno stacionarne zdravstvene zaštite iz oblasti ortopedije. vrši prijem i pregled bolesnika.učestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite u oblasti ortopedije. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede.2/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. vodeci racuna da se produženi rad svede u zakonske okvire i da se omogući svakom zaposlenom korišcenje dnevnog odmora u okviru zakona. sačinjava u pisanoj formi operativni program i stara se da se svi zaposleni pridržavaju sačinjenog operativnog programa. učestvuje u izradi organizacionih i stručno metodoloških uputstava za rad zaposlenih u službi. Licenca za rad. analizira potrebu prijema. a po potrebi i češće. stara se o stručnom osposobljavanju zaposlenih. i o istom sačinjava izveštaje i obaveštava direktora. obavlja vizitu i vodi u skladu sa etičkim normama i međusobnim uvažavanjem zaposlenih. u pisanoj formi sacinjava raspored rada lekara u ambulanti. Kontroliše. daje predloge direktoru u cilju unapređenja rada službe kojom rukovodi. ucestvuje u sprovođenju akcija na sprečavanju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista opšte hirurgije / kardiovaskularne hirurgije. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. kontroliše poštovanje radnog vremena i svih radnih obaveza zaposlenih službe i pokreće disciplinski postupak. pribora. o svakom primljenom pacijentu na odeljenje. a o svim promenama obaveštava lekara. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. obavlja vizite. izgled. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika Sektora i direktora. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. koji su u službi na specijalistickom ili pripravnickom stažu. odeljenju i drugo i stara se da se zaposleni pridržavaju sačinjenog rasporeda. određuje i sprovodi postoperativnu terapiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. lečenju i rehabilitaciji ortopedskih oboljenja. stolicu.

učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika.učestvuje kao mentor pripravnika i specijalizanata. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. stara se o stručnom osposobljavanju za samostalni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra. stara se o pravilnoj primeni higijensko tehničkih mera (procedura) u cilju suzbijanja-sprečavanja intrahospitalnih infekcija. učestvuje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih i drugih radnika članova svog tima. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom zaposlenih u službi sa višom i srednjom stručnom spremom i podnosi mesečne pisane izveštaje načelniku službe i upravniku Bolnice. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinskotehničke radnje kod bolesnika.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. učestvuje u izradi planova rada službe i zajedno sa načelnikom. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Licenca za rad. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. sprovodi ordiniranu terapiju i kontroliše uzimanjanje iste od strane pacijenata. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. vodi evidenciju o radu radnika.2/5 Vrsta posla: Glavna sestra . Licenca za rad. stara se o njegovom sprovodjenju. stolicu.2/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu.2/6 Vrsta posla: Medicinska sestra . kontroliše vitalne znake kod bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. pranje i negu nepokretnih bolesnika. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. ranu. pribora. vrši preglede i obradu pacijenata. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u službi i vrši trebovanje istih. učestvuje u viziti svakodnevno. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.VI Broj izvršioca: 13 . vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede ili pretrage.VI Broj izvršioca: 1 I/2.2/4 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje.edukaciju. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine. položaj. Licenca za rad Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 4 I/2. temperaturu. izgled. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.stručne radove. aktivno učestvuje u radu stručnih skupova i objavljuje naučno . vodi ažurno medicinsku dokumentaciju. određuje terapiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. obavlja opštu negu bolesnika. prati pacijenta na druge preglede. diurezu. Stepen stručne spreme: IV . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Lekar na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije i traumatologije . Licenca za rad. Stepen stručne spreme: IV . organizuje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavne medicinske sestre. kreveta. po nadzoru mentora. koordinira i kontroliše rad zaposlenih u službi sa srednjom i višom stručnom spremom i sačinjava raspored rada. sačinjava periodične i godišnje izveštaje i daje druge potrebne izveštaje o radu službe. a o svim promenama obaveštava lekara.

Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavne medicinske sestre.2-1 ORTOPEDSKA AMBULANTA I/2.tehničkih radnji kod bolesnika. dužan je da obavesti direktora ili upravnika Bolnice i da zatraži konzilijarni pregled. kako ne bi bile pristupačne svakom licu. stara se da se medicinske dokumentacije (Istorije bolesti) cuvaju na pripisan način. obavlja opštu negu bolesnika. Stepen stručne spreme: IV . čišćenju i spremanju upotrebljenih aparata. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. vrsti i načinu operacije. pranje nepokretnih bolesnika. Ukoliko ima incidenata ili neslaganja sa izvršiocima. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. Priprema i održava instrumente potrebne za rad. pomaže sestri pri vršenju medicinsko .Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara.VI Broj izvršioca: 4 I/2. o indikaciji za operativni tretman.. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesnicke sobe. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavne medicinske sestre.3/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. dovozi i odvozi bolesnike iz operacione sale u krevet. i poslove za koje je osposobljen-a. obuka za instrumentara.urologa o ležecim bolesnicima. pored svog redovnog stručnog rada organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenih u Službi. održava svakodnevno kolegijume lekara na odeljenju. sve otpuste verifikuje.I/2. U tom smislu daje ili ne daje saglasnost prema proceni o podobnosti i veličini rizika operativnog zahvata.2-1/1 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. sačinjava operativni program.2/7 Vrsta posla: Instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. ordinirajućeg lekara i načelnika. stara se o smeštaju zaprljanog materijala. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. Licenca za rad. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim materijalom u Službi. Stepen stručne spreme: IV . stara se da se prijem pacijenata vrši prema urološkoj doktrini i indikacijama za hospitalni tretman. podizanje i prenošenje bolesnika.3 SLUŽBA UROLOGIJE I/2.2/8 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. priprema potrebna hemijska sredstva za čišćenje i dezinfekciju operacionih sala. pomaže operativnoj ekipi u svim poslovima transporta. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca: 4 I/2. učestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehničarem Službe stara se o njegovom sprovođenju. Licenca za rad.specijalista za urologiju u Službi. obavlja svakodnevne vizite. stara se da pacijenti koji se upućuju u druge medicinske ustanove imaju konzilijarnu saglasnost i saglasnost načelnika. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom i o istom sačinjava izveštaje i obaveštava direktora mesečno po potrebi i češce. o planiranim dijagnostickim i terapeutskim postupcima. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. uz .VI Broj izvršioca: 2 I/2. instrumentira u svim ortopedskim intervencijama u operacionoj sali. učestvuje u izradi organizacionih i stručno metodoloških upustava za rad zaposlenih u službi. U toku vizite dobija informacije od izvršioca . priprema i održava instrumente potrebne za rad. vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju i evidenciju. a sporne i pod ključem. preuzima i priprema potreban materijal za rad u operacionoj sali. kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencija vode uredno i na propisan način. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. Po svojoj funkciji je odgovoran za stručni rad svojih saradnika . Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. sterilište i priprema operativno rublje: rukavice i drugi hiruški materijal.

organizuje. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista urologije. . kordinira i kontroliše rad zaposlenih sestara u Službi i sačinjava raspored rada zaposlenih. odgovara za snabdevanje lekovimai drugim sanitetskim materijalom. disciplinski je starešina. predlaže nabavku i otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara u Službi. određuje terapiju. koji su na specijalistickom ili pripravnickom stažu. učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika.3/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. te kontroliše poštovanje radnog vremena i svih radnih obaveza zaposlenih u Urološkoj službi. sarađuje sa ostalim članovima tima u preoperativnoj obradi.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista urologije.3/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalistički staž po utvrđenom programu. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. Licenca za rad. zbog usaglašavanja termina. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. učestvuje u viziti svakodnevno. po nadzoru mentora. daje predloge direktoru u cilju unapređenja rada Urološke službe. sačinjava raspored rada u pisanoj formi za potrebe odeljenja i ambulante i stara se da se svakom radniku omoguci korišcenje dnevnog odmora u okviru Zakona. vrši pregled i prijem bolesnika. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine na specijalizaciji iz urologije. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. pokrece disciplinski postupak. kontroliše sprovođenje reanimacije u postoperativnom toku neposredno po dolasku pacijenta u krevet. pruža adekvatni tretman kod hitnih uroloških slučajeva. prema prirodi bolesti upućuje bolesnike na određene procedure u cilju postavljanja pravilne dijagnoze. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine.3/5 Vrsta posla: Glavna sestra . učestvuje u izradi planova rada i zajedno sa načelnikom stara se o njegovom sprovođenju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. stara se o stručnom osposobljavanju zaposlenih. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika Sektora i direktora. daje mišljenje o radnoj sposobnosti. Licenca za rad . koliko je potrebno. postavlja indikaciju za operativno lečenje i vrstu operativnog pristupa. samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje. kod spornih slučajeva . sačinjava periodične i godišnje izveštaje i daje druge potrebne izveštaje o radu Službe.3/3 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. vodi evidenciju o radu radnika. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 3 I/2.saglasnost sa Službom za anesteziju i operacionim blokom. vrši otpuste bolesnika sa preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. vodi ažurno medicinsku dokumentaciju.stara se da se urolozi izvršioci drže predloženog (pisanog) programa za navedeni termin. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. Licenca za rad. kontroliše postoperativni tok i vrši previjanje i kontrolu istih. stara se o pravilnoj primeni higijensko-tehničkih mera u cilju . vizitira ležeće bolesnike. Licenca za rad. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. vrši preglede i obradu pacijenata. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja. aktivno prati postoperativni tok i funkcionalno stanje operisanog i daje sugestije sestrama o postupcima u tretmanu. radi sve endoksopske dijagnostičke intervencije (uretrocistoskopije). kao i u narednim danima. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. prema postavljenoj dijagnozi sačinjava plan lečenja i drugih odgovarajućih terapeutskih postupaka u okviru urološke doktrine.vrši trebovanje istih.referiše načelniku i traži njegovo mišljenje.

čišćenju i spremanju upotrebljenih aparata. davanje tablatarnih lekova za peroralnu upotrebu prema knizi vizite i nalogu glavne setre. stara se o smeštaju zaprljanog materijala. klistiranje bolesnika po potrebi. previjanje bolesnika ( meri temperaturu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. pomaže lekaru u radu pri endoskopskim intervencijama. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavne medicinske sestre. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavne medicinske sestre.suzbijanja i sprečavanja hospitalnih infekcija. uz objašnjenje o načinu uzimanja kao i kontroli korišćenja od strane pacijenata.VI Broj izvršioca: 1 I/2.ispiranje bešike.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. pomaže operativnoj ekipi u svim poslovima transporta. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesnicke sobe. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. priprema potrebna hemijska sredstva za čišćenje i dezinfekciju operacionih sala. davanje tablatarnih lekova za peroralnu upotrebu prema knizi vizite i nalogu glavne setre. presvlačenje kreveta teških bolesnika.VI Broj izvršioca: 15 I/2. nega bolesnika specijalno za urološke bolesnike. puls i krvni pritisak). stara se o stručnom osposobljavanju za stamolni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra. preuzima i priprema potreban materijal za rad u operacionoj sali.3/8 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca: 4 I/2.3-1/1 Vrsta posla: Medicinska sestra . praćenje bolesnika teških u druge službe radi konsultacije. plasiranje katetera. Licenca za rad. podrazumeva i negu. sterilizacija materijala i instrumenata. uklučivanje infuzije i tansfuzije ( uz kontrolu urologa).tehničkih radnji kod bolesnika. pranje nepokretnih bolesnika. dovozi i odvozi bolesnike iz operacione sale u krevet. podrazumeva i negu. pomaže lekaru u radu pri endoskopskim intervencijama. Licenca za rad.ispiranje bešike. kao i lično davanje. Stepen stručne spreme: IV . previjanje bolesnika ( meri temperaturu. kao i na dijagnostički tretman u rentgen službi. sterilište i priprema operativno rublje: rukavice i drugi hiruški materijal. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. davanje venskih i intamuskularnih injekcija. presvlačenje kreveta teških bolesnika. uz objašnjenje o načinu uzimanja kao i kontroli korišćenja od strane pacijenata. sterilizacija materijala i instrumenata.. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. . smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. plasiranje katetera. prevencija dekubita.3/7 Vrsta posla: Instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. instrumentira u svim ortopedskim intervencijama u operacionoj sali.uzimanje krvi iz vena za laborat. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Priprema i održava instrumente potrebne za rad. Stepen stručne spreme: IV .VI Broj izvršioca: 2 I/2. Licenca za rad. Stepen stručne spreme: IV ..analize. obavlja opštu negu bolesnika. kao i lično davanje.3-1 UROLOŠKA AMBULANTA I/2. nega bolesnika specijalno za urološke bolesnike. obavlja opštu negu bolesnika. praćenje bolesnika teških u druge službe radi konsultacije.uzimanje krvi iz vena za laborat.3/6 Vrsta posla: Medicinska sestra . obuka za instrumentara. uklučivanje infuzije i tansfuzije ( uz kontrolu urologa). podizanje i prenošenje bolesnika. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . klistiranje bolesnika po potrebi. davanje venskih i intamuskularnih injekcija. kao i na dijagnostički tretman u rentgen službi. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.analize. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. prevencija dekubita. puls i krvni pritisak).

obuka za instrumentara.4/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Licenca za rad. sarađuje sa naučno . učestvuje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih i drugih radnika članova svog tima. između ostalog vrši prijem pacijenata. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika Sektora i direktora. Stepen stručne spreme: IV . vrši trebovanje materijala i sredstava za higijenu. učestvuje u organizovanju i sprovođenju internog nadzora nad stručnim radom tima. učestvuje u sprovođenju akcija na otkrivanju.VI Broj izvršioca: 1 I/2. sarađuje sa naučno . stara se za sopstvenu kontinuiranu edukaciju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista neurohirurgije.dokumentacije. po nadzoru mentora. sastavlja dnevne i periodične izveštaje.4/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalistički staž po utvrđenom programu. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. učestvuje kao mentor pripravnika i specijalizanata. vodi protokol pacijenata. evidenciju i izveštaje. vodi i dostavlja sve potrebne medicinsko administrativne izveštaje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Licenca za rad. stara se o obezbeđenju svih potrebnih uslova za izvršenje svog programa rada.Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. priprema instrumente za rad lekara. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. obavlja sve poslove medicinske sestre instrumentara u odseku. učestvuje u sprovođenju zdravstvenog prosvećivanja i vaspitanja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista neurohirurgije. evidenciju i izveštaje. Licenca za rad. učestvuje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih i drugih radnika članova svog tima. učestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite u oblasti neurohirurgije.stručnim i obrazovnim organizacijama i institucijama i drugima u rešavanju neurohiruške problematike.4/1 Vrsta posla: Načelnik Odeljenja – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. aktivno učestvuje u radu stručnih skupova i objavljuje naučno .VI . srednjeg i ostalog osoblja. lečenju i rehabilitaciji neurohiruških oboljenja.4/4 Vrsta posla: Glavna medicinska sestra tehničar – instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. Stepen stručne spreme: IV . vodi dnevnu evidenciju o prisustvu zaposlenih u odseku. učestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite u oblasti neurohirurgije. administraciju. učestvuje u organizovanju i sprovođenju internog nadzora nad stručnim radom tima. stara se za sopstvenu kontinuiranu edukaciju. aktivno učestvuje u radu stručnih skupova i objavljuje naučno . Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine na specijalizaciji iz neurohirurgije. učestvuje u sprovođenju zdravstvenog prosvećivanja i vaspitanja. Licenca za rad. stara se o obezbeđenju svih potrebnih uslova za izvršenje svog programa rada. zdravstvenih legitimacija i ostale med. učestvuje u sprovođenju akcija na otkrivanju. sarađuje sa zdravstvenim radnicima osnovne odnosno stacionarne zdravstvene zaštite.stručnim i obrazovnim organizacijama i institucijama i drugima u rešavanju neurohiruške problematike.stručne radove.stručne radove.4 ODELJENJE NEUROHIRURGIJE I/2. lečenju i rehabilitaciji neurohiruških oboljenja. organizuje i kontroliše rad medicinskog i pomoćnog osoblja. sastavlja raspored rada višeg. učestvuje kao mentor pripravnika i specijalizanata. Licenca za rad. sarađuje sa zdravstvenim radnicima osnovne odnosno stacionarne zdravstvene zaštite.

temperaturu. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. diurezu. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. čišcenju i spremanju upotrebljenih instrumenata.4/7 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlacenje kreveta kao i kupanje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre-instrumentara i načelnika. priprema potrebna hemijska sredstva za čišcenje i dezinfekciju operacionih sala. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. Stepen stručne spreme: IV . kontroliše vitalne znake kod bolesnika.VI Broj izvršioca: 10 I/2. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. pribora. a o svim promenama obaveštava lekara. Obuka za instrumentare. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika.tehničkih radnji kod bolesnika. položaj. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. temperaturu. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. priprema i održava instrumente potrebne za rad. pranje i negu nepokretnih bolesnika. pribora. sprovodi ordiniranu terapiju. prati pacijenta na druge preglede. Licenca za rad. preuzima i priprema potreban materijal za rad u operacionoj Sali. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. Licenca za rad. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika.Broj izvršioca: 1 I/2. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. kreveta. a o svim promenama obaveštava lekara. stolicu. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesnicke sobe. prati pacijenta na druge preglede. sterilište i priprema operativno rublje: rukavice i drugi hiruški materijal.VI Broj izvršioca: 1 . Stepen stručne spreme: IV .VI Broj izvršioca: 2 I/2. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. diurezu.4/5 Vrsta posla: Instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Licenca za rad. sprovodi ordiniranu terapiju. kreveta.4-1/1 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. pranje nepokretnih bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. izgled. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika.4/6 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 1 I/2. stara se o smeštaju zaprljanog materijala. Stepen stručne spreme: IV . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.4-1 NEUROHIRURŠKA AMBULANTA I/2. položaj. ranu. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. u operacionoj sali. pranje i negu nepokretnih bolesnika. instrumentira u svim intervencijama. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . ranu. stolicu. izgled.

otpuštenih i rimljenih sa drugih odeljenja. učestvuje u konzilijarnom pregledu bolesnika.5/4 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. radi na svom stalnom usavršavanju. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. piše mesečne izveštaje o utrošku lekova. Licenca za rad. trebuje potrošni materijal za održavanje higijene na odeljenju. vrši hiruršku terapiju bolesnika. učestvuje u viziti svakodnevno. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. vrši nadzor nad radom višeg. rukovodi radom službe. vrši prijem i pregled bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine na specijalizaciji iz ORL ili maksilofacijalne hirurgije Licenca za rad. predlaže i donosi plan rada službe. vrši hitnu obradu bolesnika upućenih u bolnicu. učestvuje u deljenju tarapije na odeljenju. obezbeđuje obavljanje pripravničkog staža medicinskih radnika (mentor). bavi se infekcijama mekih i koštanih tkiva lica i vilica. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. vrši ambulantne i konsultativne preglede. upisuje istorije bolesti u odeljenski protokol. bavi se traumatologijom lica i vilica. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i direktora.5/3 Vrsta posla: Specijalista maksilofacijalne hirurgije Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. samostalno obavlja dijagnostiku. stara se o vođenju medicinske i druge dokumentacije na odeljenju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ORL.5/1 Vrsta posla: Načelnik službe –doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. vrši organizaciju poslova na odeljenju. radi kao instrumentar u operacionoj sali. upućuje na dopunske preglede i konsultativne preglede/. novoprimljenih.5/5 Vrsta posla: Glavna sestra – tehničar – instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. trebuje lekove za potrebe ležecih bolesnika. terapiju i ostale poslove vezane za lekarski rad na odeljenju. utvrdjuje i vrši kliničku obradu bolesnika na odeljenju / postavlja Dg. daje ocenu i mišljenje o radnoj sposobnosti pacijenata. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. stručno prati i primenjuje novine savremene otorinolaringologije u dijagnostici i radu.5/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista ORL Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti.5 ODELJENJE ORL SA MFH I/2. Licenca za rad Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i direktora. Uslovi za obavljanje posla: specijalista maksilofacijalne hirurgije. predlaže upravniku mere za dalje unapređenje službe. broju bolesnika i bolesničkih dana. vrši prijem i zbrinjavanje hitnih slučajeva. stara se o zdravstvenom prosvećivanju. utvrdjuje terapiju. obavlja konsultativne preglede bolesnika iz drugih službi. po nadzoru mentora. vodi izveštaj o svakodnevnom kretanju bolesnika na odeljenju. srednjeg i nižeg osoblja u službi. bavi se tumorima maksilofacijalne regije kao i rekonstruktivnom hirurgijom. razvodi iste pri ispisu. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 2 I/2. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika Sektora i direktora.I/2. vrši konsultativne preglede bolesnika ostalih službi. predlaže nacelniku mere za unapredjenje rada službe. Licenca za rad. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. stara se o pravilnom i savremenom lečenju bolesnika u okviru svoje specijalnosti. pravi raspored rada na odeljenju za srednje i niže osoblje. upisuje narkotike u knjizi . Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ORL. po utvrđenom planu i programu vrši operativne zahvate. urođenim deformitetima lica i vilica. utvrđuje raspored rada radnika u službi.

Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu glavne medicinske sestre-instrumentara i načelnika. piše primopredajnu knjigu. na odeljenju priprema bolesnike za operaciju. priprema i vodi administraciju za neophodna dopunska ispitivanja bolesnika. Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu načelnika. obradi bolesnika.VI Broj izvršioca: 1 I/2. obuka za instrumentara. odnosi smeće. vrši nadzor nad higijenom prostorije i kontroliše rad srednjeg i nižeg osoblja. učestvuje u audiološkoj i vestibul.4/7 Vrsta posla: Instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. priprema istorije za konsultativne preglede.VI Broj izvršioca: 2 I/2. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. u vremenu kada sala ne radi obavlja sve druge poslove medicinskog tehničara. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . brine se o ispravnosti medicinskih aparata. Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 1 I/2. pranje. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. po potrebi asistira pri operacijama. Stepen stručne spreme: IV . deli terapiju na odeljenju. podnosi mesecne i druge periodične izveštaje. obavlja opštu negu bolesnika. obavlja opštu i specijalnu negu bolesnika. učestvuje u audiološkoj i vestibul. obuka za instrumentara. priprema prijem i otpust bolesnika. Licenca za rad. upisuje bolesnike u operacioni protokol. na odeljenju priprema bolesnike za operaciju. učestvuje u presvlačenju kreveta. čišcenje. obavlja opštu negu bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. prijavljuje zarazne i maligne bolesti i iste upisuje u knjigu evidencije. priprema instrumente za rad lekara . Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. priprema istorije za konsultativne preglede. brisanje i spremanje svih prostorija. asistira pri svim intervencijama koje se obavljaju na odeljenju. dovozi i odvozi bolesnike iz operacione sale u krevet. Stepen stručne spreme: IV .VI Broj izvršioca: 7 I/2. Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu glavne medicinske sestre-instrumentara i načelnika.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. asistira pri svim intervencijama koje se obavljaju na odeljenju. učestvuje u presvlačenju kreveta. podizanje i prenošenje bolesnika. Licenca za rad. obradi bolesnika. piše primopredajnu knjigu.tehničkih radnji kod bolesnika. deli terapiju na odeljenju. bocama za gasove i kiseonik. Licenca za rad. pranje nepokretnih bolesnika. priprema prijem i otpust bolesnika. pristupa hranjenju teških bolesnika. odgovorna je za sterilnost operacionog materijala i instrumenata. pomaže operativnoj ekipi u svim poslovima transporta.5-1/1 Vrsta posla: Medicinska sestra . Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu glavne medicinske sestre-instrumentara i načelnika. učestvuje u audiološkoj i vestibuloškoj obradi bolesnika.4/8 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. priprema i vodi administraciju za neophodna dopunska ispitivanja bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. po primopredaji i prijemu smena ujutru pristupa uzimanju materijala za laboratorijske analize.5-1 ORL I MFH AMBULANTA I/2. priprema instrumente za rad lekara .narkotika. . Stepen stručne spreme: IV . vodi šihtanu knjigu svih radnika na odeljenju. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostičkih i drugih intervencija van bolesnicke sobe. obavlja opštu i specijalnu negu bolesnika. čuva i održava operacioni instrumetarijum. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. po primopredaji i prijemu smena ujutru pristupa uzimanju materijala za laboratorijske analize. vrši generalno čišćenje.5/6 Vrsta posla: Medicinska sestra . pristupa hranjenju teških bolesnika. Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu glavne medicinske sestre-instrumentara i načelnika.

obavlja operativne zahvate iz podrucja oftalmologije u toku kojih sarađuje sa anesteziologom i drugim članovima operacionog tima. po nadzoru mentora. otkrivanju. lečenju i rehabilitaciji oftalmoloških oboljenja. Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu načelnika Sektora i direktora. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/2. stara se o obezbeđenju neophodnih uslova radi izvršenja programa rada vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.6/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. vrši otpust bolesnika sa preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom (koji je u opisu lekara specijaliste oftalmologa) i odgovoran-a je za stručni rad službe. sarađuje sa naučno . određuje i sprovodi postoperativnu terapiju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista oftalmologije. lečenju i rehabilitaciji oftalmoloških oboljenja. Licenca za rad. pruža adekvatan tretman kod hitnih oftalmoloških stanja. polaže specijalisticki ispit u određenom roku. evidenciju i izveštaje. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 . Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 2 I/2. Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu načelnika. učestvuje u konsultativnim pregledima i dogovara se sa specijalistima i terapiji i lečenju bolesnika. evidenciju i izveštaje. sarađuje sa naučno stručnim i obrazovnim organizacijama i institucijama u vezi sa oftalmološkom problematikom. vrši i konsultativne preglede bolesnika. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. učestvuje u sprovođenju akcija na sprečavanju.Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. samostalno obavlja dijagnostiku i konzervativno lečenje. otkrivanju. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. određuje terapiju. hitno zbrinjava bolesnike u vreme kad ambulanta ne radi. vrši vizitu i kontrolu funkcionalnih rezultata. Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: IV . Licenca za rad.6 ODELJENJE OFTALMOLOGIJE I/2. Licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine na specijalizaciji iz oftalmologiji. stara se o prijemu i otpustu pacijenata.VI Broj izvršioca: 2 I/2.stručnim i obrazovnim organizacijama i institucijama u vezi sa oftalmološkom problematikom. vrši prijem i pregled bolesnika. učestvuje u sprovođenju akcija na sprečavanju.6/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. primenjuje odgovarajuće dijagnostičke postupke ili upućuje na ista radi postavljanja dijagnoze i sačinjavanja plana lečenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine.6/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. praćenje i lečenje. obezbeđuje obavljanje pripravničkog staža medicinskih radnika i specijalizanata.6/4 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista oftalmologije. vrši preglede i obradu pacijenata. utvrđuje raspored rada radnika u službi i organizuje sve oblike medicinskog rada službe. određuje terapiju i daje izveštaje i mišljenja. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima u okviru svoje struke. stara se o zdravstvenom prosvećivanju. Licenca za rad. Licenca za rad.

pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. pomaže operativnoj ekipi u svim poslovima transporta. priprema i održava instrumente potrebne za rad. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. položaj. vrši organizaciju poslova na odeljenju. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. stolicu. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. čišcenju i spremanju upotrebljenih aparata. brine o ispravnosti aparature u Sali.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Licenca za rad. vrši nadzor nad higijenom prostorije i kontroliše rad srednjeg i nižeg osoblja. čišcenje. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede ili pretrage.VI Broj izvršioca: 2 I/2. vodi šihtanu knjigu svih radnika na odeljenju. vodi izveštaj o svakodnevnom kretanju bolesnika na odeljenju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. instrumentira u svim operativnim intervencijama. broju bolesnika i bolesničkih dana.tehničkih radnji kod bolesnika. ranu. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . vrši generalno čišćenje. priprema potrebna hemijska sredstva za čišcenje i dezinfekciju operacionih sala. trebuje lekove za potrebe ležecih bolesnika.6/6 Vrsta posla: Medicinska sestra . u operacionoj sali. podnosi mesečne i druge periodične izveštaje. pravi raspored rada na odeljenju za srednje i niže osoblje. kreveta. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. učestvuje u viziti svakodnevno. obuka za instrumentara. učestvuje u deljenju tarapije na odeljenju. diurezu.VI Broj izvršioca: 1 I/2. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. brine se o sterilnosti sale. otpuštenih i primljenih sa drugih odeljenja.6/7 Vrsta posla: Instrumentar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. prati pacijenta na druge preglede. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. dovozi i odvozi bolesnike iz operacione sale u krevet. vrši merenje telesne temperature i hranjenje nepokretnih pacijenta. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. obavlja opštu negu bolesnika. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostičkih i drugih intervencija van bolesnicke sobe. Stepen stručne spreme: IV . pranje. sterilište i priprema operativno rublje: rukavice i drugi hiruški materijal. odnosi smeće. pranje i negu nepokretnih bolesnika.VI Broj izvršioca: 8 I/2. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. prijavljuje zarazne i maligne bolesti i iste upisuje u knjigu evidencije. kontroliše potrošnju lekova u sali i šavnog materijala. kontroliše higijenu operativnog bloka. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. vodi računa o instrumentima i ostalom inventaru u sali. piše mesečne izveštaje o utrošku lekova. Licenca za rad. novoprimljenih. a o svim promenama obaveštava lekara. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinskotehničke radnje kod bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. pribora.6/5 Vrsta posla: Glavna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Licenca za rad. stara se o smeštaju zaprljanog materijala. upisuje narkotike u knjizi narkotika. sprovodi ordiniranu terapiju. trebuje potrošni materijal za održavanje higijene na odeljenju. azotoksidulom i ugljen dioksidom. Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 1 . sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika. brisanje i spremanje svih prostorija. izgled. Stara se o ispravnosti boca sa kiseonikom. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. razvodi iste pri ispisu. pranje nepokretnih bolesnika.6/8 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. upisuje istorije bolesti u odeljenski protokol. podizanje i prenošenje bolesnika. preuzima i priprema potreban materijal za rad u operacionoj Sali. Stepen stručne spreme: IV . Stepen stručne spreme: IV .I/2. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija.

defektolog Opis posla: Vrši prijem knjižica i uputa. brine o pravilnom rukovanju aparatima i održavanju istih.defektologa. stereoskoskog vida. odgovoran je za vođenje i dostavljanje izveštaja kao i statističku obradu podataka o natalitetu i mortalitetu novorođenčadi. priprema plan i obavljanje pripravničkog staža medicinskih radnika i utvrđuje raspored rada radnika u službi. Uslovi za obavljanje posla: Defektološki fakultet. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom i odgovoran je za stručni rad službe. upis pacijenata i pruženih usluga u protokol. stara se o disciplini rada radnika svog odeljenja. konvergenciju dioptrije na Wort-testu konvergenciju i divergenciju prizmama. vrši ispitivanje i određivanje vizusa sa i bez korekcije pomocu sličica kod dece koja su mladja od 4 godine odnosno pomoću slova. stara se za pravilnu negu i lečenje bolesnika. daje specijalističko-konsultativna mišljenja i daje uputstva za rad.. provociranih dioptrija i dr. fiksacije vizuoskopom i na koordinatoru. zdravstveni saradnik sa položenim stručnim ispitom za ortoptičara. na sinoptoferu vrši ispitivanje ugla razrokosti. neutralizacije. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. zdravstveni saradnik za položenim stručnim ispitom za dipl.I/2. obavlja opštu negu bolesnika. organizuje sve oblike medicinskog rada u službi-odeljenju i odgovoran je za njegovo izvršenje. određuje heteroforije i heterotropije Coler testom.6-1/1 Vrsta posla: Diplomirani defektolog Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Stepen stručne spreme: VI Broj izvršioca: 1 I/2. binokularnog vida pomocu Heringovih paslika. evidenciju i zdravstvenu katoteku slabovide dece. fuzije. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. konvergenciju dioptrije na Wort-testu konvergenciju i divergenciju prizmama. brine o pravilnom rukovanju aparatima i održavanju istih. ispituje motilitet.6-1/2 Vrsta posla: Ortoptičar .6-1 OFTALMOLOŠKA AMBULANTA I/2. na sinoptoferu vrši ispitivanje ugla razrokosti. provociranih dioptrija i dr.. fiksacije vizuoskopom i na koordinatoru. stara se o nabavci opreme i stručnom usavršavanju .. Uslovi za obavljanje posla: VŠS. vrši ispitivanje dioptrija i očnih paraliza. binokularnog vida pomocu Heringovih paslika. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. priprema i održava instrumente potrebne za rad. neutralizacije. vodi propisanu med. brojki i crta (kuka) kod starije dece. određuje heteroforije i heterotropije Coler testom. brojki i crta (kuka) kod starije dece. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. izrađuje zavojne materijale (pogacice) od gaze i flastera. ispituje motilitet.6-1/2 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. dokumentaciju. Stepen stručne spreme: IV . vrši analizu rada službe. obavlja sve poslove vezane za ortoptičku i pleoptičku obradu pacijenta. ordinirajućeg lekara i načelnika. vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju i evidenciju. vrši ispitivanje dioptrija i očnih paraliza. stereoskoskog vida.Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara. odgovoran je za vođenje kompletne medicinske dokumentacije. fuzije.VI Broj izvršioca: I/3 ODELJENJE PEDIJATRIJE I/3/1 Vrsta posla: Načelnik odeljenja –doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti i uže specijalnosti. i poslove za koje je osposobljen-a. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene. Licenca za rad. smer za pleoptiku i ortoptiku. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/2. vrši rehabilitaciju vida slabovide dece putem ortoptičkih vežbi na ortoptičkim aparatima. vrši rehabilitaciju vida slabovide dece putem ortoptičkih vežbi na ortoptičkim aparatima. tiflološki smer. Ortopticka obrada pacijenta: vrši ispitivanje i određivanje vizusa sa i bez korekcije pomoću sličica kod dece koja su mlađa od 4 godine odnosno pomoću slova.

razvrstava iste pri ispisu. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kompletnu negu pacijenta. vodi dokumentaciju za radnike na odeljenju (radne liste).VI Broj izvršioca: 1 I/3/4 Vrsta posla: Medicinska sestra . vrši merenje temperature i sprovodi ordiniranu terapiju. pulmologije.radnika svoje službe. Stepen stručne spreme: IV . sastavlja raspored rada višeg. Licenca za rad. obradu. obezbeđuje tehnički deo vizite i učestvuje u njoj. ispostavlja račune za izvršene usluge i dostavlja izveštaje stručnoj službi. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehnicara. određuje redovnu terapiju i terapiju u složenijim slučajevima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. ukoliko je edukovan za obavljanje ultrazvučne dijagnostike obavlja i ultrazvucnu dijagnostiku pedijatrijskih slučajeva. učestvuje u konsultativnim pregledima i daje mišljenje i izveštaje. utrošak lekova. planova rada. Stepen stručne spreme: IV . sprovodi mere i postupke prijema i otpusta pacijenata. instrumentima i sanitetskim materijalom i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar pedijatrijskog smera ili medicinska sestra tehničar. kreveta. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. kontroliše podelu hrane. pribora. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede ili pretrage. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod pacijenata. obavlja dežurstvo i pripravnost po planu i potrebi. zdravstveno vaspitnog rada. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista pedijatar. učestvuje u izradi planova godišnjih odmora. koordinira rad sa drugim službama-odeljenjima. spremačica. predlaže direktoru ustanove pokretanje disciplinskog postupka za povredu radne dužnosti na radnom mestu. kontroliše i usmerava rad tehničkog osoblja. vrši nadzor nad higijenom svih prostorija. organizuje i vodi vizitu na odeljenju i rukovodi jutarnjim raportima. obavlja određene medicinske intervencije. odgovorana je za kućni red. vrši upućivanje pacijenata na stacionarno lečenje. obavlja i poslove medicinske sestre Pedijatrijskog odeljenja (dostavlja izveštaje. srednjeg i ostalog osoblja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. sačinjava raspored rada lekara specijalista-pedijatra. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. vrši preglede i kompletnu medicinsku obradu pacijenata i određuje terapiju. Licenca za rad. specijalista pedijatar uže specijalnosti iz neonatologije. Licenca za rad. odgovorna je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. pomaže načelniku odeljenja u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. prati pacijenta na druge preglede. učestvuje u konzilijarnim i konsultativnim pregledima. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista pedijatrije . Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/3/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. servirki. Licenca za rad. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 3 I/3/3 Vrsta posla: Glavna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. kao i o učinjenoj šteti. upisuje umrle u knjigu umrlih). stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. upisuje istorije bolesti u odeljenski dnevnik. pravi raspored osoblja.VI Broj izvršioca: 11 . vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu odeljenja (broj postelja. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar pedijatrijskog smera ili medicinska sestra tehničar. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. i ostalog potrošnog materijala). lečenje bolesnika u okviru svoje specijalnosti. vrši preglede.

1/1 Vrsta posla: Šef Kabineta – specijalista neonatolog Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti i uže specijalnosti. Stepen stručne spreme: IV . Licenca za rad. održava svakodnevno kolegijume lekara na odeljenju. obavlja dežurstvo i pripravnost po planu i potrebi. u okviru svoje specijalnosti samostalno obavlja dijagnostiku. Licenca za rad. vrši pregled i trijažu bolesne novorođenčadi. obavlja vizitu i vodi u skladu sa etičkim normama i međusobnim uvažavanjem zaposlenih. učestvuje u konsultativnim pregledima. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne medicinske sestre i šefa. obavlja ultrazvucnu dijagnostiku ginekoloških slučajeva. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod pacijenata. obavlja dijagostiku. i o istom sačinjava izveštaje i obaveštava direktora. prati pacijenta na druge preglede. rukovodi ranimacijom ugožene novorođencadi usled respiratornih. učestvuje u izradi organizacionih i stručno metodoloških uputstava za rad zaposlenih u službi. koja će dalje biti lečena u Kabinetu. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ginekologije i akušerstva. vrši preglede i obradu pacijenata. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/4/2 Vrsta posla: Dokor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. prati novorođenu decu u prvom mesecu i nadalje kroz savetovalište.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima. učestvuje sa timom u intervencijama po planu operativnog programa koga sačinjava načelnik. organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima u službi.neonatolog. stara se o stalnom stručnom usavršavanju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista pedijatrije . određuje terapiju. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta pacijenata. određuje terapiju i daje mišljenje i izveštaje.I/3. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. vrši prvi pregled novorođenčadi u porodilištu. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar pedijatrijskog smera. vrši prvi pregled novorođenčadi u operacionoj sali posle SC. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i direktora. Licenca za rad. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencije vode uredno i na propisanim obrascima. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/3. obavlja dežurstvo i pripravnost po rasporedu. obavlja zdravstveno vaspitni rad sa majkama porodiljama. Stepen stručne spreme: VII/2 . vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kompletnu negu pacijenta. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. a po potrebi i češce. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom. kreveta. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.1 KABINET NEONATOLOGIJE I/3. pribora. terapisjke mere na temperaturnoj listi i piše otpusne liste). obavlja i poslove lekara u Dispanzeru za žene prema rasporedu koga sačini načelnik. obavlja i druge poslove iz specijalnosti kojoj pripada. kardiovaskularnih i drugih komplikacija. Licenca za rad.VI Broj izvršioca: 3 I/4 SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA I/4/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti.lečenje i ostale administrativne poslove (upisuje anamnezu i status u istoriji bolesti. vrši nadzor nad radom medicinskog osoblja. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ginekologije i akušerstva. mesečno. učestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehničarom službe stara se o njegovom sprovođenju. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u službi. vrši merenje temperature i sprovodi ordiniranu terapiju. svakodnevno radi vizitu novorđenčadi i majki doilja u porodilištu. konzervativno lečenje.1/2 Vrsta posla: Medicinska sestra .

Broj izvršioca: 5 I/4/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. po nadzoru mentora. polaže specijalisticki ispit u određenom roku. vrši trebovanje lekova i drugog sanitetskog materijala i trebovanje medicinskih obrazaca. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. vodi protokol pacijenata priprema instrumente za rad lekara. sastavlja raspored rada višeg. vrši merenje temperature i sprovodi ordiniranu terapiju. Uslovi za obavljanje posla: Ginekološko akušerska sestra. administraciju. zdravstvenih legitimacija i ostale med. Stepen stručne spreme: IV . sprovodi mere i postupke prijema i otpusta pacijenata. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod pacijenata. učestvuje u vizitama.1/3 Vrsta posla: Ginekološko akušerska sestra Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. vodi protokol pacijenata. srednjeg i ostalog osoblja. Stepen stručne spreme: IV . Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/4.1 ODSEK GINEKOLOGIJE I/4. sastavlja dnevne i periodicne izveštaje.1/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. obavezana je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima. stara se o nabavci opreme i stručnom usavršavanju radnika. Licenca za rad. vrši trebovanje materijala i sredstava za higijenu. učestvuje u viziti. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kompletnu negu pacijenta. šefa Odseka i načelnika. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/4/4 Vrsta posla: Glavna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.VI Broj izvršioca: 1 I/4. stara se o stručnim osposobljavanju za samostalni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra. dokumentacije. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnosticke preglede ili pretrage. stara se o disciplini rada radnika Odseka. organizuje i neposredno rukovodi radom Odseka i odgovoran je za stručni rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre tehničara. administraciju. kreveta. Uslovi za obavljanje posla: Ginekološko akušerska sestra. obradu i lečenje bolesnika u okviru svoje specijalnosti. Licenca za rad . organizuje rad zaposlenih u službi sa srednjom i višom stručnom spremom i sačinjava raspored rada.VI Broj izvršioca: 1 I/4.dokumentacije. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. sastavlja dnevne i periodične izveštaje. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ginekologije i akušerstva. odgovoran je za vođenje i dostavljanje izveštaja i kompletne medicinske dokumentacije. srednjeg i ostalog osoblja vrši naplatu i predaju novca blagajni. izmedju ostalog vrši prijem pacijenata. pribora. sastavlja raspored rada višeg.1/1 Vrsta posla: Šef Odseka – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti. zdravstvenih legitimacija i ostale med. stara se o pravilnoj primeni higijensko tehničkih mera (procedura) u cilju suzbijanja-sprečavanja intrahospitalnih infekcija. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. vrši uzimanje i slanje . vodi ažurno medicinsku dokumentaciju. priprema instrumente za rad lekara. vrši prijem pacijenata. organizuje i kontroliše rad medicinskog osoblja i čistača. vrši preglede. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. sačinjava periodične godišnje izveštaje i daje druge potrebne izveštaje o radu službe. Licenca za rad . Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva. Licenca za rad .

samostalno obavlja primarnu obradu novorođenceta. temperaturu. temperaturu. pribora.dokumentacije. prati tonove dečijeg srca i o svemu obaveštava ginekologa.2/3 Vrsta posla: Ginekološko akušerska sestra Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. priprema instrumente za rad lekara. obavlja vizitu i vodi u skladu sa etičkim . učestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehničarom službe stara se o njegovom sprovođenju. administraciju. uzima spoljne mere karlice i sve to notira u istoriju bolesti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre tehničara i šefa. a o svim promenama obaveštava lekara. vrši preglede. zdravstvenih legitimacija i ostale med. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista ginekologije i akušerstva. stara se o disciplini rada radnika Odseka. položaj.2/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. manuelno učestvuje u dovršavanju porođaja. vodi protokol pacijenata. održava svakodnevno kolegijume lekara na odeljenju. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/4. sastavlja raspored rada višeg. Licenca za rad. zdravstvenih legitimacija i ostale med. ranu. Stepen stručne spreme: IV . diurezu. Licenca za rad. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u službi. stolicu. položaj. prati pacijenta na druge preglede. Stepen stručne spreme: IV . vrši merenje temperature i sprovodi ordiniranu terapiju. šefa Odseka i načelnika.VI Broj izvršioca: 1 I/4. obavezana je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima. prati pacijenta na druge preglede. kontroliše vitalne znake kod bolesnika.2 ODSEK AKUŠERSTVA I/4. srednjeg i ostalog osoblja. ranu. sastavlja raspored rada višeg. Stepen stručne spreme: IV . vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. Licenca za rad. izgled. a o svim promenama obaveštava lekara. Uslovi za obavljanje posla: Ginekološko akušerska sestra. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta pacijenata. obradu i lečenje bolesnika u okviru svoje specijalnosti. srednjeg i ostalog osoblja vrši naplatu i predaju novca blagajni.dokumentacije. Organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima u službi. učestvuje u vizitama. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre tehničara. Uslovi za obavljanje posla: Ginekološko akušerska sestra. vodi protokol pacijenata. odgovoran je za vođenje i dostavljanje izveštaja i kompletne medicinske dokumentacije. izgled. vrši trebovanje materijala i sredstava za higijenu. Licenca za rad. priprema instrumente za rad lekara.VI Broj izvršioca: 8 I/4. vrši prijem pacijenata. organizuje i neposredno rukovodi radom Odseka i odgovoran je za stručni rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. stolicu. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom u službi. kreveta. administraciju. diurezu.VI Broj izvršioca: 10 I/5 SLUŽBA PSIHIJATRIJE I/5/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. stara se o nabavci opreme i stručnom usavršavanju radnika. između ostalog vrši prijem pacijenata. sastavlja dnevne i periodicne izveštaje. organizuje i kontroliše rad medicinskog osoblja i čistača. pripema trudnicu za pregled – porođaj. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre tehničara i šefa. Uslovi za obavljanje posla: Ginekološko akušerska sestra.2/1 Vrsta posla: Šef Odseka – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove iz svoje specijalnosti.materijala za laboratorijske preglede.

po nadzoru mentora. stara se o sprovođenju zabrane uslužnog primanja pacijenata na odeljenju. vodeci računa da se rad svede u zakonske okvire i da se omogući svakom zaposlenom korišcenje dnevnog odmora u okviru zakona. obavlja i komplementarnu dijagnostiku. sve otpuste verifikuje. školama. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. tako da se iste drže pod kljucem i ne budu pristupačne svakom licu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. učestvuje u vizitama. koordiniše svoj rad sa ostalim članovima tima.stručnih i obrazovnih institucija. kontroliše poštovanje radnog vremena i svih radnih obaveza zaposlenih službe i pokreće disciplinski postupak. zdravstveni saradnik sa položenim stručnim ispitom. stara se da pacijenti koji se upućuju u druge zdravstvene ustanove moraju imati konzilijarnu saglasnost i saglasnost načelnika. Zdravstveni saradnik sa položenim stručnim ispitom. analizira potrebu prijema. koji su u službi na specijalističkom ili pripravnickom stažu. obavlja neurološki i internisticki pregled kada je za to potrebno. Stepen stručne spreme: VII/1 – VII/2 Broj izvršioca: 2 I/5/5 Vrsta posla: Socijalni radnik Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke. obradu i lečenje bolesnika u okviru svoje specijalnosti. kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencije vode uredno i na propisanim obrascima. u pisanoj formi sačinjava raspored rada lekara i stara se da se zaposleni pridržavaju sačinjenog rasporeda. njegove porodice. aktivno učestvuje u radu terapijske zajednice i vodi socioterapijske klubove ( klub lečenih alkoholičara). socijalnim radnikom i konsultatntima iz drugih grana medicine. uzima sociajlnu anketu od bolesnika. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. predlaže nabavku i otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara u službi. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. SUPa i organa gonjenja. o svakom primljenom pacijentu na odeljenje. vrši preglede. lečenja i primenu stručnih protokola u lečenju. stara se o stručnom osposobljavanju zaposlenih.organima. sarađuje sa predstavnicima naučno .normama i međusobnim uvažavanjem zaposlenih. primenjuje socioterapijske mere kod svih kategorija. Uslovi za obavljanje posla: Dipl. stara se da se obezbedi prostorija za propisano cuvanje istorija bolesti. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista psihijatrije ili neuropsihijatar. daje predloge direktoru u cilju unapređenja rada službe kojom rukovodi. Licenca za rad . Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/5/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine na specijalizaciji iz psihijatrije. sarađuje sa psihijatrom. policijom i dr.učestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista psihijatrije ili neuropsihijatar. evidenciju i izveštaje. sarađuje sa Centrom za socijalni rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/5/4 Vrsta posla: Psiholog Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Licenca za rad. pruža neophodnu zdravstvenu zaštitu pacijentima.psiholog. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. učestvuje u ranom otkrivanju i lečenju psihičkih poremećaja. stara se o uvođenju i redovnom vođenju knjige evidencije o lekovima koje kupuju pacijenti. pravosuđem. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 3 I/5/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. Licenca za rad. Stepen stručne spreme: VI – VII/1 Broj izvršioca: 2 . Uslovi za obavljanje posla: Socijalni radnik. koordiniše svoj rad sa ostalim članovima tima. vrši anamnezu i procenu psihičkog statusa pacijenata.

registrovanje antropometrijskih parametara. odgovorna je za kućni red. pravi raspored osoblja. Licenca za rad . planova rada. monitoring (pracenje) psihickog stanja i ponašanja pacijenata u toku bolnickog lecenja i izveštavanje lekara o tome. pranje i negu nepokretnih bolesnika. angažuje pacijente u dnevnoj bolnici i na odeljenju u radnim aktivnostima shodno njihovoj bolesti.VI Broj izvršioca: 1 I/5/7 Vrsta posla: Medicinska sestra . merenje krvnog pritiska i slično. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima. upisuje istorije bolesti u odeljenski dnevnik. Stepen stručne spreme: VI Broj izvršioca: 1 I/5/9 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. monitoring (praćenje) telesnog stanja bolesnika: kliničko posmatranje i izveštavanje. sastavlja raspored rada višeg. aplikovanje parenteralne terapije i ishrane (intramusklarne injekcija.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. a o svim promenama obaveštava lekara. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesničke sobe. vodi dokumentaciju za radnike na odeljenju (radne liste). obezbeđuje tehnički deo vizite i učestvuje u njoj. pranje nepokretnih bolesnika. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede. odgovoran-a je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu odeljenja (broj postelja. prati pacijenta na druge preglede.VI Broj izvršioca: 10 I/5/8 Vrsta posla: Radni terapeut Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. srednjeg i ostalog osoblja. potencijalima i indikacijama. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. ispostavlja račune za izvršene usluge i dostavlja izveštaje stručnoj službi. vodi svu potrebnu meicinsku dokumentaciju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. stanju pacijenta. Stepen stručne spreme: IV . koordinira svoj rad sa ostalim članovima psihijatrijskog tima. upisuje umrle u knjigu umrlih). vrši nadzor nad higijenom svih prostorija. kontroliše podelu hrane. zdravstveno vaspitnog rada. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara. obavlja opštu negu bolesnika. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. servirki. spremačica. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca: 3 . smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet. i ostalog potrošnog materijala). razvrstava iste pri ispisu. obavlja i poslove medicinske sestre (dostavlja izveštaje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. instrumentima i sanitetskim materijalom i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka.I/5/6 Vrsta posla: Glavna sestra . položen stručni ispit. Licenca za rad. monitoring (pracenje). kreveta. Uslovi za obavljanje posla: Medicinaska škola – radni terapeut. intravenske i infuzione). položaj. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. pribora. Stepen stručne spreme: IV . stolicu. ranu. sprovodi ordiniranu terapiju. obavlja sa pacijentima okupacionu terapiju shodno prirodi poremećaja. telesne temperature. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. učestvuje u izradi planova godišnjih odmora. temperaturu. izgled. kontroliše i usmerava rad tehničkog osoblja.tehničkih radnji kod bolesnika. utrošak lekova.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehnicara. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . davanje peroralne terapije (lekova) i kontrola uzimanja istih od strane pacijenta. Licenca za rad. diurezu.

lečenja i primenu stručnih protokola u lečenju. Stepen stručne spreme: VII/1 – VII/2 Broj izvršioca: 2 I/6/3 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. određuje terapiju i daje mišljenje i izveštaje.preglede. učestvuje u konsultativnim pregledima dogovara se sa specijalistima o terapiji i lečenju bolesnika. stara se o prijemu i otpustu pacijenata. stara se o uvođenju i redovnom vođenju knjige evidencije o lekovima koje kupuju pacijenti. kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencije vode uredno i na propisanim obrascima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. Organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima u službi. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. vrši preglede i obradu pacijenata. dužan je da vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. obavlja opštu negu bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.VI Broj izvršioca: 2 I/6 SLUŽBA ZA PRODUŽENO LEČENJE I NEGU SA PALIJATIVNIM ZBRINJAVANJEM I/6/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Licenca za rad .Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/6/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom u službi. stara se da pacijenti koji se upućuju u druge zdravstvene ustanove. održava svakodnevno kolegijume lekara na odeljenju. konzervativno lečenje.I/5. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene. u okviru svoje struke samostalno obavlja dijagnostiku. o svakom primljenom pacijentu na odeljenje. vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju i evidenciju.1/1 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. analizira potrebu prijema.. Licenca za rad . određuje terapiju i prati njene efekte. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Licenca za rad. Licenca za rad . Stepen stručne spreme: IV . sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu hiruških bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine specijalista jedne od grana medicine u skladu sa potrebama procesa rada ili specijalista opšte medicine. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 . ordinirajućeg lekara i načelnika. učestvuje u viziti i prisustvuje raportima. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine . odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u službi. priprema i održava instrumente potrebne za rad. moraju imati konzilijarnu saglasnost i saglasnost načelnika odeljenja. predlaže mere za unapredjenje rada i predlaže nabavku opreme. određuje terapiju. i poslove za koje je osposobljen-a. prema prirodi bolesti upućuje bolesnike na određene procedure u cilju postavljanja pravilne dijagnoze. obavlja vizitu i vodi je u skladu sa etičkim normama i međusobnim uvažavanjem zaposlenih. vizitira ležeće bolesnike. vrši prijem i lečenje bolesnika . učestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehničarom službe stara se o njegovom sprovođenju. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. stara se o sprovođenju zabrane uslužnog primanja pacijenata na odeljenju.1 AMBULANTA PSIHIJATRIJE I/5. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine specijalista jedne od grana medicine u skladu sa potrebama procesa rada ili specijalista opšte medicine.

I/6/4 Vrsta posla: Glavna sestra . sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola / stručna osposobljenost za bolničara Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 3 I/7 ORGANIZACIONE JEDINICE ZA OBAVLJANJE ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA . vrši rehabilitaciske postupke bolesnika koji se nalaze na stacionarnom lečenju. prati bolesnika pri obavljanju dijagnostickih i drugih intervencija van bolesničke sobe. prati pacijenta na druge preglede. pravi raspored rada osoblja. samostalno izvođenje svih fiziterapeutskih postupaka prema indikacijama lekara. odgovoran-a je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava. Stepen stručne spreme: IV . diurezu. utrošak lekova. spremačica. Stepen stručne spreme: IV . stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija. servirki.). Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.VI Broj izvršioca: 1 I/6/5 Vrsta posla: Medicinska sestra .tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. učestvuje u izradi planova godišnjih odmora. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehnicara. obezbeđuje tehnički deo vizite i učestvuje u njoj. zdravstveno vaspitnog rada. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima. pranje nepokretnih bolesnika. sastavlja raspored rada višeg.VI Broj izvršioca: 2 I/6/7 Vrsta posla: Pomoćni radnik / bolničar Opis posla: Vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. vodi dokumentaciju za radnike na odeljenju.VI Broj izvršioca: 14 I/6/6 Vrsta posla: Fizioterapeutski tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. stolicu. kontroliše i usmerava rad tehničkog osoblja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. merenje mišicne snage i dr. vrši nadzor nad higijenom svih prostorija. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: IV . temperaturu. obavlja i poslove medicinske sestre (dostavlja izveštaje. odgovoran-a je za kućni red. vodi svu potrebnu medicinsku dokumentaciju. pomaže pri zbrinjavanju umrlih od postelje do kapele. vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede. monitoring (praćenje) telesnog stanja bolesnika. i ostalog potrošnog materijala). kreveta. obavlja opštu negu bolesnika. a o svim promenama obaveštava lekara. Licenca za rad. razvrstava iste pri ispisu. instrumentima i sanitetskim materijalom i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. sprovođenje dijagnostičkih postupaka u svom delokrugu rada (merenje obima pokreta zglobova. upisuje istorije bolesti u odeljenski dnevnik. pribora. smešta bolesnika u krevet uz predhodnu konsultaciju medicinske sestre za sobu i krevet.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. kontroliše vitalne znake kod bolesnika. pranje i negu nepokretnih bolesnika. ispostavlja račune za izvršene usluge i dostavlja izveštaje stručnoj službi. sprovodi ordiniranu terapiju i kontroliše uzimanjanje iste od strane pacijenata. vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje. upisuje umrle u knjigu umrlih). planova rada. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu odeljenja (broj postelja. Licenca za rad.tehničkih radnji kod bolesnika. vrši pripremu bolesnika i potrebne medicinske dokumentacije za dijagnostičke preglede. pomaže lekaru kod pregleda ili vršenja medicinsko-tehničke radnje kod bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. praćenje postignutih terapijskih efekata u domenu svoje struke. Licenca za rad. položaj. kontroliše podelu hrane. ranu. pomaže sestri pri vršenju medicinsko . Uslovi za obavljanje posla: fizioterapeutski tehničar. izgled. srednjeg i ostalog osoblja.

ukoliko je to potrebno.1 SLUŽBA ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE URGENTNH STANJA I/7. ukoliko je to potrebno. ukazuje medicinsku pomoć u slučajevima kada su vitalne funkcije obolelog ili povredenog ugrožene u cilju zaustavljanja vitalne insuficijencije i upućuje na dalje lečenje. uspostavljanje venske linije. ukoliko je to potrebno.V. sastavlja raspored rada višeg. kao i o stručnom usavršavanju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.vrši trebovanje lekova i ostalog materijala. vodi evidenciju o radu radnika.1/3 Vrsta posla: Doktor medicine Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme.I/7. imobilizaciju. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 2 I/7. daje stručno mišljenje na službeni zahtev kod određenih slučajeva bolesti i povreda. po nalogu lekara vrši: reanimaciju.1/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.1/4 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla:Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. ukazuje medicinsku pomoć u slučajevima kada su vitalne funkcije obolelog ili povredenog ugrožene u cilju zaustavljanja vitalne insuficijencije i upućuje na dalje lečenje. srednjeg i ostalog osoblja. i I. Licenca za rad . Pored svog redovnog stručnog rada rukovodi radom i odgovoran je za stručni rad službe. elementarnih nepogoda i rata. davanje I. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/7.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. stara se o pravilnoj primeni higijensko .1/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. injekcija i infuzija. daje stručno mišljenje na službeni zahtev kod određenih slučajeva bolesti i povreda. pomaže načelniku službe u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. Licenca za rad. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. Licenca za rad. stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara tehničara i ostalog osoblja službe. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista urgentne medicine specijalista jedne od grana medicine iz delatnosti Opšte bolnice ili specijalista opšte medicine. dežurnim lekarima bolničkih službi. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 2 I/7. zaustavljanje krvarenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. polaže specijalisticki ispit u određenom roku. ukazuje medicinsku pomoć u slučajevima kada su vitalne funkcije obolelog ili povredenog ugrožene u cilju zaustavljanja vitalne insuficijencije i upućuje na dalje lečenje.1/5 Vrsta posla: Glavna sestra .M. Konsultuje i sarađuje sa specijalistima. sastavlja izveštaje o izvršenim uslugama po vrstama i korisnicima. izdaje uputstva za rad i predlaže mere za poboljšanje stručnog medicinskog rada. Uslovi za obavljanje posla:doktor medicine na specijalizaciji iz urgentne medicine. utvrđuje raspored rada radnika u službi. organizuje rad ekipa u slučaju masovnih nesreća. po nadzoru mentora. učestvuje u pružanju medicinske pomoći kod akutnih stanja i povreda koje neposredno ugrožavaju život pacijenata. . odgovorna je za adekvatno korišćenje i čuvanje objekata i opreme. daje stručno mišljenje na službeni zahtev kod određenih slučajeva bolesti i povreda. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Uslovi za obavljanje posla: Doktor medicine. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. previjanje. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista urgentne medicine specijalista jedne od grana medicine iz delatnosti Opšte bolnice ili specijalista opšte medicine. Licenca za rad.

2/1 Vrsta posla: Načelnik službe – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. uspostavljanje venske linije. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom. učestvuje u reanimaciji teških bolesnika na drugim odenjenjima. obavlja dežurstvo. pripravnost i pripravnost po pozivu po planu i potrebi. organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima u službi. sprovodi mere reanimacije kod operisani i povređenih bolesnika. Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. imobilizaciju. sprovodi propisanu terapiju. vrši svakodnevne vizite u odeljenju intenzivne nege i određuje terapiju. vrši pripremu i vodi kompletnu medicinsku obradu pacijenata smeštenih na odeljenju kao i za pacijente za operaciju. priprema materijal i instrumente za sterilizaciju. prati vitalno ugrožene pacijente koji se upućuju na višu instancu lečenja. učestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehničarom službe stara se o njegovom sprovođenju. injekcija i infuzija.1/6 Vrsta posla: Medicinska sestra . ordinira adekvatnu terapiju. daje uputstva anestetičarima kao i ostalim medicinskim radnicima za dalji tretman pacijenata i način reanimacije. napred navedene poslove obavlja i u Odeljenju centralne intenzivne nege. Licenca za rad. pripravnost i pripravnost po pozivu po planu i potrebi. vrši postoperativnu reanimaciju i kontrolu svih operisanih bolesnika kao i kontrolu nege bolesnika u cilju pravilnog sprovođenja terapije. rukuje aparatima za anesteziju i primenjuje anesteticka sredstva.2/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji . vodi protokol i ostale administrativne poslove. prati vitalno urgožene pacijente koji se upućuju na višu instancu lečenja. obavlja konsultativne preglede i urgentne intervencije kod hospitalizovanih pacijenata u Opštoj bolnici. vrši konsultativne preglede. zdravstvene legitimacije.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. po nalogu lekara vrši: reanimaciju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom. stara se o stručnom osposobljavanju za samostalni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra. i I. obavezna je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7.VI Broj izvršioca: 15 I/7. vrši preoperativnu pripremu bolesnika i učestvuje u izradi operativnog programa. određuje.2/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Licenca za rad. Stepen stručne spreme: IV . vrši medicinsko-tehničke radnje u dijagnostici (EKG) i terapiju. zaustavljanje krvarenja.VI Broj izvršioca: 1 I/7. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre tehničara i načelnika.2 SLUŽBA ZA ANESTEZIJU SA REANIMATOLOGIJOM I/7. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 8 I/7.M. previjanje. vodi računa o predaji novca od participacije. obavezan je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima. davanje I. Licenca za rad. prati vitalne parametre kod povređenih i operisanih pacijenata. obavlja dežurstvo.V. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Stepen stručne spreme: IV . napred navedene poslove obavlja i u Službi intenzivne nege II i III nivoa. vodi računa o predaji novca od participacije. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. vrši prijem medicinske dokumentacije.tehničkih mera. učestvuje u pružanju medicinske pomoći kod akutnih stanja i povreda koje neposredno ugrožavaju život pacijenata. vrši unutrašnji nadzor nad stručnim radom zaposlenih sa višom i srednjom stručnom spremom. uvodi i vodi anesteziju i obaveštava operatora o opštem stanju pacijenata u toku intervencije.

učestvuje u izradi plana rada. . daje anesteziju zajedno sa anesteziologom i pod njegovom kontrolom. Stepen stručne spreme: IV . instrumentima i sanitetskim materijalom i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu odeljenja (broj postelja. Licenca za rad. glavobolje.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. daje premedikaciju koju odredi anesteziolog. prati vitalno ugrožene pacijente koji se upućuju na višu instancu lečenja. obavlja preglede i leči pacijente sa hroničnim bolovima. mialgije. Stepen stručne spreme: IV . Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe. pravi raspored rada u saradnji sa načelnikom službe i stara se o sprovodjenju. pacijente maligne etiologije. spremačica.vrši pripremu i vodi kompletnu medicinsku obradu pacijenata.2/5 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar anestetičar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. hirurgom i višim medicinskim tehničarem za anesteziju u preoperativnoj pripremi bolesnika i pripremi za anesteziju. po nadzoru mentora. prati vitalno ugrožene pacijetne koji se upućuju na višu instancu lečenja. napred navedene poslove obavlja i u Odeljenju centralne intenzivne nege. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 3 I/7.2-1 AMBULANTA ZA BOL I/7.VI Broj izvršioca: 1 I/7. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne medicinske sestre i načelnika. daje anesteziju zajedno sa anesteziologom i pod njegovom kontrolom.. Licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar sa završenom edukacijom za anestetičara. utrošak lekova. napred navedene poslove obavlja i u Odeljenju centralne intenzivne nege. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. neuralgije. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima. pomaže načelniku odeljenja u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar sa završenom edukacijom za anestetičara. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. kontroliše bolesnika sve dok ne izađe iz anestezije kada ga predaje sestri za intenzivnu negu i terapiju. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehničara. odgovoran-a je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava. perzistirajuće bolove posle povreda i druge. kao i u dogovoru i saradnji sa višim medicinskim tehničarom za anesteziologiju. hirurgom i višim medicinskim tehničarom za anesteziju u preoperativnoj pripremi bolesnika i pripremi za anesteziju. i ostalog potrošnog materijala). daje premedikaciju koju odredi anesteziolog. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. vrši stručni nadzor nad radom medicinskih tehničara na edukaciji. Licenca za rad. obavlja pripravnost po rasporedu. učestvuje zajedno sa anesteziologom.2/6 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar na edukaciji za anestetičara Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. napred navedene poslove obavlja i u Odeljenju centralne intenzivne nege. plasiranje epiduralnog katetera i dr. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.VI Broj izvršioca: 15 I/7. učestvuje zajedno sa anesteziologom.VI Broj izvršioca: 3 I/7. prati zdravstveno stanje bolesnika dok ne izađe iz anestezije i do otpusta pacijenta iz Službe intenzivne nege.2/4 Vrsta posla: Glavna sestra . Licenca za rad. učestvuje u reanimaciji pacijenata u Opštoj bolnici. Stepen stručne spreme: IV . sarađuje sa specijalistima drugih specijalnosti radi bolje i kvalitetnije pomoci kod obolelih. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku.2-1/1 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom. obavlja medikamentoznu blokadu nerava.

Uslovi za obavljanje posla: Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom. nega kose i pranje po potrebi. prati vitalno ugoržene pacijente koji se upućuju na višu instancu lečenja.1/3 Vrsta posla: Glavna sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. davanje bolesniku u postelju posudu za mokrenje ili defekaciju. pripravnost i pripravnost po pozivu po planu i potrebi.2-1/2 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar / anestetičar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. daje terapiju zajedno sa anesteziologom i pod njegovom kontrolom. promene položaja bolesnika u krevetu dva ili više puta. rukovodi radom službe. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.2.2. prati postoperativni tok pacijenata.2. ukazuje neodložnu medicinsku pomoć i reanimaciju povređenim i operisanim pacijentima. učestvuje u viziti svakodnevno. Licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 8 I/7. učestvuje zajedno sa anesteziologom u pripremi bolesnika i pripremi za terapiju. gastroma i održavanje pribora za veštacko hranjenje. kupanje ili prebrisavanje bolesnika radi sprečavanja nastanka dekubitusa.1/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja poslove iz svoje uže specijalnosti. organizuje rad medicinskih sestara i tehničara intenzivne nege. obavlja dežurstvo. ukazuje neodložnu medicinsku pomoć i reanimaciju povređenim i operisanim pacijentima. obavlja konsultativne preglede i urgentne intervencije kod hospitalizovanih pacijenata u Opštoj bolnici. utvrđuje raspored rada radnika u službi. specijalista jedne od hirurških grana medicine. Licenca za rad. daje premedikaciju koju odredi anesteziolog. umivanje i negu usne šupljine bolesnika u bolesničkoj postelji. sprovođenje veštackog hranjenja bolesnika preko sonde. prati vitalne parametre kod povređenih i operisanih pacijenata. Stepen stručne spreme: IV . Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. obavlja konsultativne preglede i urgentne intervencije kod hospitalizovanih pacijenata u Opštoj bolnici. obavlja konsultativne preglede i urgentne intervencije kod hospitalizovanih pacijenata u Opštoj bolnici. prati postoperativni tok pacijenata. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. poslove iz domena svoje struke obavlja i u Odeljenju centralne intenzivne nege. nameštanje bolesničke postelje (ujutru i uveče).ordinira adekvatnu terapiju. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista anesteziologije sa edukacijom za lečenje bola. prati vitalne parametre kod povređenih i operisanih pacijenata. pravi raspored rada na odeljenju za srednje i niže osoblje. brine se o ishrani bolesnika koji ne mogu sami da se posluže. prati vitalno ugoržene pacijente koji se upućuju na višu instancu lečenja. pomaže načelniku odeljenja u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. pripravnosti. kao i u dogovoru i saradnji sa specijalistima drugih specijalnosti koji učestvuju u lečenju pacijenta.1 ODELJENJE CENTRALNE INTENZIVNE NEGE I/7. Licenca za rad. Licenca za rad. presvlačenje posteljog i ličnog rublja bolesnika više puta. pripravnosti po pozivu.davanje opšte i lokalne propisane terapije bolesniku u postelji.VI Broj izvršioca: 1 I/7. sastavlja raspored smenskog rada. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. ordinira adekvatnu terapiju. napred navedene poslove obavlja i u Odeljenju centralne intenzivne nege.1/1 Vrsta posla: Načelnik odeljenja – doktor medicine specijalista Opis posla:Obavlja poslove iz svoje uže specijalnosti. ordinira adekvatnu terapiju. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar ili anestetičar. vrši organizaciju poslova na odeljenju.2. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. predlaže i donosi plan rada službe. primenjivanje jednostavnih mera kardiopulmonalne reanimacije bolesnika do dolaska ekipe za reanimaciju (oživljavanje bolesnika sprovođenjem .

metoda "usta na usta", "usta na nos", masaža srca); u slučaju smrti bolesnika, sprovođenje propisanih postupaka kod
obrade umrlog i slanje posmrtnih ostataka sa odeljenja; odgovorna je za pravilnost postupaka od momenta smrti
bolesnika do otpremanja leša sa odeljenja; trebuje lekove iz apoteke. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz
domena svoje struke po nalogu načelnika.
Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar sa završenom edukacijom za anestetičara; Licenca za
rad.
Stepen stručne spreme: IV - VI
Broj izvršioca: 1
I/7.2.1/4 Vrsta posla: Medicinska sestra - tehničar
Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke; obavlja opštu negu bolesnika; nameštanje bolesničke
postelje (ujutru i uveče); presvlačenje posteljog i ličnog rublja bolesnika više puta; umivanje i negu usne šupljine
bolesnika u bolesničkoj postelji, nega kose i pranje po potrebi; kupanje ili prebrisavanje bolesnika radi sprečavanja
nastanka dekubitusa, promene položaja bolesnika u krevetu dva ili više puta; davanje bolesniku u postelju posudu
za mokrenje ili defekaciju; brine se o ishrani bolesnika koji ne mogu sami da se posluže; sprovođenje veštackog
hranjenja bolesnika preko sonde, gastroma i održavanje pribora za veštacko hranjenje;davanje opšte i lokalne
propisane terapije bolesniku u postelji; primenjivanje jednostavnih mera kardiopulmonalne reanimacije bolesnika do
dolaska ekipe za reanimaciju (oživljavanje bolesnika sprovođenjem metoda "usta na usta", "usta na nos", masaža
srca); u slučaju smrti bolesnika, sprovođenje propisanih postupaka kod obrade umrlog i slanje posmrtnih ostataka sa
odeljenja; odgovorna je za pravilnost postupaka od momenta smrti bolesnika do otpremanja egzitiranih pacijenata
sa odeljenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.
Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar; Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: IV - VI
Broj izvršioca: 25

I/7.3 ODELJENJE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
I/7.3/1 Vrsta posla:Načelnik odeljenja- doktor medicine specijalista
Opis posla:Pored svog redovnog strucnog rada rukovodi radom i odgovoran-a je za strucni rad
službe;utvrdjuje raspored rada radnika u službi i organizuje sve oblike medicinskog rada;stara se o nabavci opreme i
drugog materijala neophodnog za rad, kao i o strucnom usavršavanju;vrši preglede i propisuje fizijatrijske postupke,
odredjuje hidro, elektro, kinezi i druge terapije, sprovodi merenja radi ocene uspešnosti terapije, vrši kontrolu
fizioterapeutskih postupaka, vrši konsultativne preglede na drugim odeljenjima;po potrebi ucestvuje u vizitama na
odeljenjima, predlaže bolovanje, piše izveštaje za obradu IK radnika i druge izveštaje za ostvarivanje prava
osiguranika;izdaje uputstva za rad i predlaže mere za poboljšanje strucnog medicinskog rada;obavlja i druge
poslove iz svoje specijalnosti po nalogu upravnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke
po nalogu direktora.
Uslovi za obavljanje posla:specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije; Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: VII/2
Broj izvršioca: 1
I/7.3/2 Vrsta posla:Doktor medicine specijalista
Opis posla:Vrši preglede i propisuje fizijatrijske postupke, određuje hidro, elektro, kinezi i druge terapije,
sprovodi merenja radi ocene uspešnosti terapije, vrši kontrolu fizioterapeutskih postupaka, vrši konsultativne
preglede na drugim odeljenjima; po potrebi učestvuje u vizitama na odeljenjima, predlaže bolovanje, piše izveštaje
za obradu IK radnika i druge izveštaje za ostvarivanje prava osiguranika;obavlja i druge poslove iz svoje
specijalnosti po nalogu načelnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu
načelnika.
Uslovi za obavljanje posla:specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije; Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: VII/2
Broj izvršioca: 1

I/7.3/4 Vrsta posla:Glavni fizioterapeutski tehničar
Opis posla:Organizuje i kontroliše rad fizioterapeutskih tehničara i ostalog osoblja službe;zajedno sa
nacelnikom službe planira, organizuje i kontroliše sprovodjenje svih fizikalnih i rehabilitacionih procedura;pravi
raspored korišcenja godišnjih odmora za viši, srednji i niži zdravstveni kadar;vodi evidenciju rada i sastavlja sve
vrste izveštaja o radu službe,iste dostavlja strucnoj službi;vrši trebovanje potrebnog materijala i sredstava za
higijenu;sastavlja raspored rada višeg, srednjeg i ostalog osoblja;vodi evidenciju odsustva radnika službe;po potrebi
izvršava poslove fizioterapeuta-više sestre iz oblasti elektro - terapije i kinezi terapije za koje je osposobljena,daje
predloge za unapredjenje službe iz domena svoje struke;po svim pitanjima saradjuje sarukovodiocima službe;
Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.
Uslovi za obavljanje posla: fizioterapeutski tehničar; Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: IV - VI
Broj izvršioca: 1
I/7.3/5 Vrsta posla:fizioterapeutski tehničari
Opis posla: Izvršava sve poslove fizioterapeustskog tehničara za koje je osposobljen-a: parafino terapija,
elektro terapija, hidro terapija, kinezi terapija, termo terapija, rad na odeljenju u okviru svoje struke.Vodenje
protokola i ostale potrebne medicinske dokumentacije; priprema radno mesto za nesmetan rad
specijaliste;samostalno izvodi terapeutske postipke po predlogu lekara a u domenu svoje struke; Obavlja i druge
poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavnog fizioterapeustkog tehničara i načelnika.
Uslovi za obavljanje posla:fizioterapeutski tehničar; Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: IV - VI
Broj izvršioca: 10

I/7.4 ODSEK
apoteka)

FARMACEUTSKE

ZDRAVSTVENE

DELATNOSTI

(Bolnička

I/7.4/1 Vrsta posla:Šef odseka
Opis posla: Vrši nabavku i izdavanje lekova, lekovitih supstanci, sredstava za medicinsku dezinfekciju i
sterilizaciju instrumenata i potrošnog medicinskog materijala; stara se o pravilnoj organizaciji rada Odseka u cilju
optimalnog pružanja farmaceutskih usluga; priprema magistralne lekove i preparate;vodi knjigu narkotika;vrši
strucnu obradu trebovanja lekova i potrošnog materijala;stara se o permanentnoj i kontinuiranoj edukaciji
farmaceutskih tehnicara; saradjuje sa zdravstvenim radnicima primarne, odnosno osnovne zdravstvene zaštite;stara
se o vlastitoj kontinuiranoj edukaciji i aktivno ucestvuje u radu strucnih skupova;vrši zdravstveno prosvecivanje i
vaspitanje o potrebi i nacinu upotrebe lekova;ucestvuje kao mentor u osposobljavanju pripravnika za samostalno
obavljanje poslova. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.
Uslovi za obavljanje posla: dipl.farmaceut-specijalista;licenca za rad.
Stepen stručne spreme:VII/1-VII/2
Broj izvršioca:1
I/7.4/2 Vrsta posla:Diplomirani farmaceut
Opis posla: Ucestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite iz svoje oblasti rada.Stara se o
obezbedenju svih neophodnih uslova za izvršenje svog programa rada;vodi propisanu medicinsku dokumentaciju,
evidenciju i izveštaje;Vrši nabavku i izdavanje lekova, lekovitih supstanci, sredstava za medicinsku dezinfekciju i
sterilizaciju instrumenata i potrošnog medicinskog materijala;priprema magistralne lekove i preparate;vodi knjigu
narkotika;vrši strucnu obradu trebovanja lekova i potrošnog materijala;saradjuje sa zdravstvenim radnicima
primarne, odnosno osnovne zdravstvene zaštite;stara se o vlastitoj kontinuiranoj edukaciji i aktivno ucestvuje u radu
strucnih skupova;vrši zdravstveno prosvecivanje i vaspitanje o potrebi i nacinu upotrebe lekova. Obavlja i druge
poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.
Uslovi za obavljanje posla: Dipl.farmaceut-specijalista;licenca za rad.
Stepen stručne spreme:VII/1-VII/2
Broj izvršioca:1
I/7.4/3

Vrsta posla:Odgovorni farmaceutski tehničar

Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke,;organizuje rad zaposlenih u Odseku sa srednjom i
višom strucnom spremom i sacinjava raspored rada; vodi ažurno medicinsku dokumentaciju;vrši prijem i razmeštaj
lekova i sanitetskog materijala; izdaje lekove i ostali sanitetski materijal po trebovanjima sa odeljenja i službi a po
odobrenju Šefa odseka; vodi racuna o lekovima sa rokom i vrši izdvajanje istih;vrši izradu magistralnih preparata.
Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa.
Uslovi za obavljanje posla: farmaceutski tehničar; licenca za rad.
Stepen stručne spreme: IV
Broj izvršioca:1
I/7.4/4 Vrsta posla:Farmaceutski tehničar
Opis posla: Vrši prijem i razmeštaj lekova i sanitetskog materijala,izdaje lekove i ostali sanitetski materijal po
trebovanjima sa odeljenja i službi a po odobrenju Šefa odseka;vodi racuna o lekovima sa rokom i vrši izdvajanje
istih;vrši izradu magistralnih preparata.Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka. Obavlja i druge
poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog farmaceutskog tehničara i šefa.
Uslovi za obavljanje posla: farmaceutski tehničar; licenca za rad.
Stepen stručne spreme: IV
Broj izvršioca:1
I/7.4/5 Vrsta posla:Pomoćni radnik-spremač
Opis posla: Ucestvuje u prijemu i izdavanju potrošnog medicinskog materijala, medicinske plastike,
dezinfekcionih sredstva i sredstava za opštu upotrebu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje
struke po nalogu odgovornog farmaceutskog tehničara i šefa.
Uslovi za obavljanje posla: osmogodišnja škola.
Stepen stručne spreme: I
Broj izvršioca:2

I/7.4 SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU – biohemijska, hematološka,
mikrobiološka
I/7.4/1 Vrsta posla: Načelnik odeljenja- doktor medicine specijalista
Opis posla: Rukovodi i organizuje pravilno i efikasno funkcionisanje laboratorije.Odgovoran je za
koordinaciju laboratorije sa odeljenjima i drugim službama.Uvodi nove metode rada (analiticke postupke)
vrši standardizaciju novih postupaka i proveru istih;radi na osavremenjavanju tehničkih procesa
rada;organizuje i kontroliše sve administrativne poslove vezane za laboratoriju, vrši trebovanje odredenog
materijala;učestvuje na svim stručnim sastancima lekara; Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena
svoje struke po nalogu direktora.
Uslovi za obavljanje posla:specijalista kliničke ili medicinske biohemije, Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: VII/2
Broj izvršioca: 1
I/7.4/2 Vrsta posla:Doktor medicine specijalista
Opis posla:Priprema rastvore i reagense za aplikaciju na aparate;brine o njihovoj ispravnosti i ispravnosti
upotrebljenih hemikalija i ucestvuje u planiranju njihove nabavke;stara se o ispravnosti mernih
instrumenta i pribora za rad, analiticka nega automatske pipete, pipetari;stara se o održavanju aparata
postupajuci po uputstvu proizvodaca; priprema aparate za rad, obavlja kalibracije, kontrole i izvodi analize
na njima;vrši kontrolu uzetih uzoraka, brine o blagovremenom obavljanju traženih analiza.Brine o
preciznosti iznenadnih analiza, kontroliše i obraduje dobijene rezultate;priprema uputstva za rad na
aparatima i kontroliše rad laborat.tehnicara i peraca posuda;vodi propisanu medicinsku dokumentaciju,
evidenciju i izveštaje;angažuje se na uvodenju novih metoda i programa u cilju racionalizacije potrošnje
reagenasa i potrošnog materijala.Stara se o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji,ucestvuje u redovnoj
edukaciji zdravstvenih radnika i drugih clanova tima;aktivno ucestvuje u radu strucnih skupova i
objavljuje strucne radove iz svoje oblasti rada. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje
struke po nalogu nacelnika.
Uslovi za obavljanje posla:specijalista kliničke biohemije,licenca za rad.

Stepen stručne spreme: VII/2
Broj izvršioca: 3
I/7.4/3 Vrsta posla:Doktor medicine na specijalizaciji
Opis posla:Obavlja specijalisticki staž po utvrdjenom programu po nadzoru mentora polaže
specijalisticki ispit u odredjenom roku, izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte
kvalifikacije koje odredi nacelnik službe-odeljenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje
struke po nalogu načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran-a nacelniku odeljenja-mentoru.
Uslovi za obavljanje posla:doktor medicine na specijalizaciji iz biohemije; Licenca za rad.
Stepen stručne spreme: VII/1
Broj izvršioca: 1
I/7.4/4
Vrsta posla:Toksikolog specijalista
Opis posla: Ucestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite iz svoje oblasti rada.Stara se o
obezbedenju svih neophodnih uslova za izvršenje svog programa rada;vodi propisanu medicinsku
dokumentaciju, evidenciju i izveštaje;saraduje sa zdravstvenim radnicima osnovne odnosno stacionarne
zdravstvene zaštite, u vezi sa toksikološkom problematikom.Saraduje sa naucno-strucnim i obrazovanim
institucijama u vezi sa toksikloškom problematikom;ucestvuje u sporovodenju akcija na sprecavanju
otkrivanju, lecenju intoksikacija;ucestvuje u sprovodenju zdravstvenog prosvecivanja i vaspitanja vezano
za problem intoksikacije;odreduje dijagnosticke postupke u cilju postavljanja dijagnoze;odreduje prisustvo
otrova u biološkom materijalu prilikom obdukcije ili u nepoznatoj supstanci.Daje strucno mišljenje na
službene zahteve kod intoksikacija;vrši toksikološke analize za potrebe bolnice kod otrovanih.prisustvuje
raspravama na sudu i daje toksikološke nalaze i veštacenje.vrši toksikološke analize hrane, vode i drugih
materijala;odreduje alkohol u krvi i urinu i u delovima organa kod obdukcije za utvrdivanje stepena
alkoholisanosti; Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.
Uslovi za obavljanje posla:dipl.farmaceut-specijalista toksikolog;licenca za rad.
Stepen stručne spreme:VII/2
Broj izvršioca:1
I/7.4/5
Vrsta posla:Zdravstveni saradnik - specijalista biohemijskih nauka
Opis posla:Priprema rastvore i reagense za aplikaciju na aparate;brine o njihovoj ispravnosti i ispravnosti
upotrebljenih hemikalija i ucestvuje u planiranju njihove nabavke;stara se o ispravnosti mernih
instrumenta i pribora za rad, analiticka nega automatske pipete, pipetari;stara se o održavanju aparata
postupajuci po uputstvu proizvodaca;priprema aparate za rad, obavlja kalibracije, kontrole i izvodi analize
na njima.Vrši kontrolu uzetih uzoraka, brine o blagovremenom obavljanju traženih analiza;brine o
preciznosti iznenadnih analiza, kontroliše i obraduje dobijene rezultate, priprema uputstva za rad na
aparatima i kontroliše rad laborat.tehnicara i peraca posuda; Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju,
evidenciju i izveštaje;angažuje se na uvodenju novih metoda i programa u cilju racionalizacije potrošnje
reagenasa i potrošnog materijala;stara se o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji;ucestvuje u redovnoj
edukaciji zdravstvenih radnika i drugih clanova tima;aktivno ucestvuje u radu strucnih skupova i
objavljuje strucne radove iz svoje oblasti rada, Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje
struke po nalogu načelnika.
Uslovi za obavljanje posla:Zdravstveni saradnik specijalista medicinske biohemije.
Stepen stručne spreme: VII/2
Broj izvršioca: 1
I/7.4/6 Vrsta posla:Zdravstveni saradnik- diplomirani biolog
Opis posla:Priprema rastvore i reagense za aplikaciju na aparate;brine o njihovoj ispravnosti i
ispravnosti upotrebljenih hemikalija i ucestvuje u planiranju njihove nabavke.Stara se o ispravnosti mernih
instrumenta i pribora za rad, analiticka nega automatske pipete, pipetari;Stara se o održavanju aparata
postupajuci po uputstvu proizvodaca, priprema aparate za rad, obavlja kalibracije, kontrole i izvodi analize
na njima.Vrši kontrolu uzetih uzoraka, brine o blagovremenom obavljanju traženih analiza;brine o
preciznosti iznenadnih analiza, kontroliše i obraduje dobijene rezultate;priprema uputstva za rad na
aparatima i kontroliše rad laborat.tehnicara i peraca posuda.vodi propisanu medicinsku dokumentaciju,

Licenca za rad. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.Vrši kontrolu uzetih uzoraka. stara se o blagovremenom sprovođenju priprema za rad. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca:17 I/7.aktivno ucestvuje u radu strucnih skupova i objavljuje strucne radove iz svoje oblasti rada.aktivno ucestvuje u radu strucnih skupova i objavljuje strucne radove iz svoje oblasti rada.radi mesečne izveštaje o broju analiza. samostalno izvođenje uzetih analiza.vođenje potrebne evidencije i dokumentacije o radu.Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. kontroliše prijem materijala.upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize. pipetari.4/9 Vrsta posla:laboratorijski tehničar Opis posla:Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata. priprema aparate za rad.ucestvuje u redovnoj edukaciji zdravstvenih radnika i drugih clanova tima. angažuje se na uvodenju novih metoda i programa u cilju racionalizacije potrošnje reagenasa i potrošnog materijala.4/10 Vrsta posla:Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke. Uslovi za obavljanje posla:zdravstveni saradnik.Obeležavanje. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/7.priprema uputstva za rad na aparatima i kontroliše rad laborat. vodi evidenciju šihtane liste i šihtane knjige zaposlenih u Odeljenju. brine o blagovremenom obavljanju traženih analiza.na aparatima.stara se o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji.ucestvuje u redovnoj edukaciji zdravstvenih radnika i drugih clanova tima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavnog laboratorijskog tehničara. kontroliše i obraduje dobijene rezultate. obavlja kalibracije.Stara se o održavanju aparata postupajuci po uputstvu proizvodaca. angažuje se na uvodenju novih metoda i programa u cilju racionalizacije potrošnje reagenasa i potrošnog materijala. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavnog laboratorijskog tehničara. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.diplomirani tehnolog. Uslovi za obavljanje posla:medicinska sestra-tehničar.licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: laboratorijski tehničar.stara se o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji.vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.Licenca za rad. kontrole i izvodi analize na njima. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/7.vodi računa o potrebnom materijalu za rad i pravi liste trebovanja. Uslovi za obavljanje posla: laboratorijski tehničar.radi sve poslove laboratorijskog tehničara. evidenciju i izveštaje.brine o njihovoj ispravnosti i ispravnosti upotrebljenih hemikalija i ucestvuje u planiranju njihove nabavke.Stara se o ispravnosti mernih instrumenta i pribora za rad. analiticka nega automatske pipete. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.Učestvuje u sastancima glavnih medicinskih sestara. Uslovi za obavljanje posla:zdravstveni saradnik-diplomirani biolog. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca:1 I/7.evidenciju i izveštaje.4/7 Vrsta posla:Stručni saradnik .brine o preciznosti iznenadnih analiza.priprema za rad biološkog materijala.tehnicara i peraca posuda. Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca:1 .tehnolog Opis posla:Priprema rastvore i reagense za aplikaciju na aparate.4/8 Vrsta posla:Glavni laboratorijski tehničar Opis posla: Organizuje i koordinira rad srednje medicinskog i pomoćnog osoblja.prema potrebi.vodi računa o inventaru i prijavljuje kvarove.

Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca:1 . pipetari. Uslovi za obavljanje posla:Položen stručni ispit za zdravstvenog saradnika. Vođenje potrebne administrativne evidencije i dokumentacije o radu.stara se o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji. KABINET LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE VAN BOLNIČKIH PACIJENATA I/7.Stara se o ispravnosti mernih instrumenta i pribora za rad.Održava prostorije službe u kojima se peru i suše epruvete. Uslovi za obavljanje posla:Zdravstveni saradnik – magistar farmaceutskih nauka. kivete i nastavke.vrši standardizaciju novih postupaka i proveru istih.4/12 Vrsta posla:Perač laboratorijskog posuđa .tehnicara i peraca posuda.aktivno ucestvuje u radu strucnih skupova i objavljuje strucne radove iz svoje oblasti rada.brine o preciznosti iznenadnih analiza.4/11 Vrsta posla:Zdravstveni saradnik Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke.5. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.brine o cistoci aparature i pomocnog pribora.zdravstveni saradnik biohemijskih nauka sa položenim stručnim ispitom. Stepen stručne spreme: I/II Broj izvršioca:6 I/7.2/1 Vrsta posla: Šef kabineta – doktor medicine specijalista Opis posla: Rukovodi i organizuje pravilno i efikasno funkcionisanje Kabineta.I/7.2/2 Vrsta posla: Zdravstveni saradnik – magistar farmaceutskih nauka Opis posla: Priprema rastvore i reagense za aplikaciju na aparate. kontrole i izvodi analize na njima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavnog laboratorijskog tehničara. kivete i nastavci i proizvodi destilat.brine o njihovoj ispravnosti i ispravnosti upotrebljenih hemikalija i ucestvuje u planiranju njihove nabavke.vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.radi na osavremenjavanju teh. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.ucestvuje u redovnoj edukaciji zdravstvenih radnika i drugih clanova tima. brine o blagovremenom obavljanju traženih analiza.uvodi nove metode rada (analiticke postupke).suši epruvete. pipete. analiticka nega automatske pipete. Uslovi za obavljanje posla:specijalista kliničke ili medicinske biohemije sa licencom za rad. obavlja kalibracije.odgovoran je za koordinaciju laboratorije sa drugim službama. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca:1 I/7.2. evidenciju i izveštaje. priprema aparate za rad.spremač Opis posla: Pere epruvete. pipete. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i glavnog laboratorijskog tehničara Uslovi za obavljanje posla:osmogodišnja škola.Stara se o održavanju aparata postupajuci po uputstvu proizvodaca. kontroliše i obraduje dobijene rezultate.5. održava sanitarne prostorije. Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca:1 I/7.uništava infektivni materijal bilo da je u epruvetama ili u kesama u kojima se nalazi krv koja je pozitivna na zarazne bolesti.Vrši trebovanje potrebnog materijala.Vrši kontrolu uzetih uzoraka. angažuje se na uvodenju novih metoda i programa u cilju racionalizacije potrošnje reagenasa i potrošnog materijala. kivete i nastavke.organizuje i kontroliše sve administrativne poslove vezane za laboratoriju. procesa rada.5. pipete. Licenca za rad.priprema uputstva za rad na aparatima i kontroliše rad laborat.

prati izvršavanje zadataka. srednjom i nižom strucnom spremom.spremač Opis posla: Pere epruvete.5.2/4 Vrsta posla: laboratorijski tehničar Opis posla: Uzimanje i prijem biološkog materijala od pacijenata.5. Uslovi za obavljanje posla:osmogodišnja škola.organizuje strucne medicinske poslove zdravstvenih radnika i saradnika. srednjom i nižom strucnom spremom. evidenciju i izveštaje.vodi racuna o potrebnom materijalu za rad i pravi liste trebovanja.radi mesecne izveštaje o broju analiza.licenca za rad.stara se o obezbedjenju svih potrebnih uslova rada tima radi ostvarivanja programa rada.Uništava infektivni materijal bilo da je u epruvetama ili u kesama u kojima se nalazi krv koja je pozitivna na zarazne bolesti.vođenje potrebne evidencije i dokumentacije o radu.održava prostorije službe u kojima se peru i suše epruvete.Ucestvuje u radu užeg strucnog kolegijuma. kontrolisanje kvaliteta i ažurnosti izvršenja poslova i zadataka i sa glavnim tehnicarem radi na otklanjanju uocenih nepravilnosti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i odgovornog laboratorijskog tehničara.stara se o obuci pripravnika specijalizanata. Uslovi za obavljanje posla:laboratorijski tehničar.5.prema potrebi radi sve poslove laboratorijskog tehnicara. kivete i nastavke. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca:1 I/7. kivete i nastavci i proizvodi destilat.2/5 Vrsta posla: perač laboratorijskog posuđa .ucestvuje u sastancima glavnih medicinskih sestara.upoznavanje sa osnovnim principima rada aparata na kojima izvodi analize.5.brine o cistoci aparature i pomocnog pribora. pipete.Preko glavnog tehnicara koordinira rad celokupnog osoblja sa višom.licenca za rad.3 KABINET MIKROBIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE I/7.3 /1 Vrsta posla:Šef kabineta . kontroliše prijem materijala. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:1 I/7.stara se o blagovremenom sprovodenju priprema za rad. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca:5 I/7. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.licenca za rad.2/3 Vrsta posla: Odgovorni laboratorijski tehničar Opis posla: Organizuje i koordinira rad srednje medicinskog i pomocnog osoblja.5. predlaže upravniku mere za unapredjenje rada službe i radi poslove iz svoje specijalnosti. evaluira efikasnost rada osoblja sa višom. Uslovi za obavljanje posla:specijalista mikrobiologije. pipete. Stepen stručne spreme:I/II Broj izvršioca:2 I/7.stara se za pravilno lecenje korisnika zdravstvene zaštite.obeležavanje i priprema za rad biološkog materijala.održava sanitarne prostorije.saradjuje sa zdravstvenim radnicima osnovne i stacionarne zdravstvene zaštite u vezi dijagnostike bolesti.samostalno izvođenje uzetih analiza.. stara se za izvršenje svih poslova iz delatnosti službe.I/7. Uslovi za obavljanje posla:laboratorijski tehničar. kivete i nastavke. ucestvuje u pripremi planova i programa rada u službi.5. pipete.3 /2 Vrsta posla:Doktor medicine specijalista Opis posla: Učestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite.doktor medicine specijalista Opis posla: Organizuje i koordinira.dužan je da vodi racuna o licnoj zaštiti obzirom da radi sa izrazito infektivnim materijalima.ucestvuje u radu strucnih skupova i stara se .vodi medicinsku dokumentaciju.suši epruvete. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i odgovornog laboratorijskog tehničara.Vodi racuna o inventaru i prijavljuje kvarove na aparatima. saradjuje sa naucno-strucnim i obrazovnim institucijama.predlaže nabavku opreme i planira obim poslova službe.

Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.obrada stolice za pregled na crevne helminte i crevne protozoe. perianalnog otiska i ostalih sekreta. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa.licnca za rad. fecesa.ucestvuje u pravljenju plana rada za službu i vrši procenu izvršenja plana u domenu svoje struke.obradivanje biološkog materijala na vrste traženih analiza uz vodenje radnog dnevnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa.ucestvuje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika clanova tima. Uslovi za obavljanje posla:laboratorijski tehničar. identifikaciju uzrocnika kulturelnu.licenca za rad.brine o higijeni prostorija u svojoj službi i o uniformama osoblja.dužan je da vodi racuna o licnoj zaštiti obzirom da radi sa izrazito infektivnim materijalima.pravi mesecne.obradivanje biološkog materijala centrifugiranjem i odvajanjem supernatanta na propisan nacin. kao i preuzimanje nekih vrsta briseva.5. materijal. srednjeg i nižeg osoblja.daje nalaze i strucno mišljenje o rezultatima ispitivanja.3 /5 Vrsta posla:laborant na prijemu materijala Opis posla: Radi sve poslove za koje je osposobljena:uzimanje briseva.dužan je da vodi racuna o licnoj zaštiti obzirom da radi sa izrazito infektivnim materijalima. likvora.3 /4 Vrsta posla: Laboratorijski tehničari Opis posla:Radi sve poslove za koje je osposobljena. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. ucestvuje u sprovodjenju zdravstvenog prosvecivanja i vaspitanja.obradivanje biološkog materijala na vrste traženih analiza uz vodenje radnog dnevnika. pribor i sredstva za održavanje higijene. transudata i eksudata.5.obradivanje biološkog materijala centrifugiranjem i odvajanjem supernatanta na propisan nacin.dužan je da vodi racuna o licnoj zaštiti sobzirom da se radi sa izazito infektivnim materijalom. urina.uzimanje briseva. vodi šihtanu knjigu celokupnog osoblja u službi i predaje obracunskoj službi. Uslovi za obavljanje posla:laboratorijski tehničar.Za svoj strucni rad odgovoran je nacelniku službe. kao i preuzimanje nekih vrsta briseva.ucestvuje i u pripremi i izvodenju virusoloških reakcija.licenca za rad. vrši mikrobiološku i parazitološku dijagnostiku: izbor podloga za kultivaciju i nacin kultivisanja (aerobnu. tromesecne i godišnje izveštaje za službu. Stepen stručne spreme:IV . Uslovi za obavljanje posla:specijalista mikrobiologije. transudata i eksudata. likvora.o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji. urina.ucestvuje u sprovodjenju akcije na sprecavanju. perianalnog otiska i ostalih sekreta. mikroaerofilnu i anaerobnu). Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:7 I/7. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:2 I/7.procenjuje rad višeg. ucestvuje u organizovanju i sprovodjenju unutrašnjeg nadzora nad strucnim radom tima.radi i rukovodi poluautomatskim i automatskim aparatima i odgovara za njihovu ispravnost. radi i rukovodi poluautomatskim i automatskim aparatima i odgovara za njihovu ispravnost.Strucno uzimanje biološkog materijala krvi venepunkcijom kapilarne krvi.3 /3 Vrsta posla: Odgovorni laboratorijski tehničar Opis posla:Obavlja poslove za koje je osposobljen:pravi raspored rada osoblja sa višom. srednju i nižu spremu.obrada stolice za pregled na crevne helminte i crevne protozoe. srednjom i nižom strucnom spremom. mikroskopsku i serološku i biohemijsku.prati i proucava statisticke podatke u vezi mikrobioloških i parazitoloških oboljenja populacije. Uslovi za obavljanje posla:tehničar biohemije sa položenim stručnim ispitom za zdravstvenog saradnika.vrši obradu.ucestvuje i u pripremi i izvodenju virusoloških reakcija.prati uspešnost dijagnostickih postupaka.trebuje inventar.pravi raspored korišcenja godišnjih odmora za višu. sintezu i interpretaciju dobijenih rezultata. po svim pitanjima saradjuje sa rukovodiocem službe. fecesa.Dužan je da vodi racuna o licnoj zaštiti sobzirom da se radi sa izazito infektivnim materijalom. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:1 I/7. otkrivanju i lecenju zaraznih oboljenja.5. reagense.

naucno obrazovnim institucijama i drugima vezano za delokrug rada. a potom i o cistoci celog kabineta.spremač Opis posla: Obuceni radnik za ovu vrstu posla radi na pripremi i pranju novog i upotrebljenog laboratorijskog posuda na za to propisan nacin. bavi se citodijagnostikom. odnosno stacionarne zdravstvene zaštite.5.Stara se o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji. ucestvuje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i drugih clanova svog tima. PATOHISTOLOGIJE I CITOLOGIJE I/7. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. . ucestvuje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i drugih clanova svog tima.doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje strucnosti. brine o cistoci aparature i pomocnog pibora.obavlja sve administrativno-tehničke poslove.vrši prijem i mikroskopsku analizu tkiva i organa upucenih kao hitna intraoperacijska biopsija.vrši prijem i mikroskopsku analizu tkiva i organa upucenih kao hitna intraoperacijska biopsija.vodi svu potrebnu evidenciju odeljenja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa.organizuje i strucno nadgledava arhiviranje patohistoloških preparata.Stara se o sopstvenoj kontinuiranoj edukaciji.3 /6 Vrsta posla: Administrator Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke.Obucen za rad na autoklavu.Posebno vodi racuna o cistoci i higijeni perionice.Daje strucna mišljenja na službene zahteve obavlja i druge poslove po nalogu upravnika. vrši patološku obdukciju i dijagnostiku na lešu.vrši prijem zdravstvenih knjižica i uputa i proverava ispravnost istog.Vodi računa o opremi sa kojom radi. etikete i brojeve sa staklenog posuda. parafinskih blokova i patohistoloških i citoloških preparata i nalaza. evidenciju i izveštaje. saradjuje sa strucnim organizacijama .saradjuje sa zdravstvenim radnicima osnovne. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Uslovi za obavljanje posla:osmogodišnja škola.Bavi se bioptikom dijagnostikom.dužan je da vodi racuna o licnoj zaštiti sobzirom da se radi sa izazito infektivnim materijalom. bavi se citodijagnostikom. odnosno stacionarne zdravstvene zaštite.Daje strucna mišljenja na službene zahteve obavlja i druge poslove po nalogu direktora. naucno obrazovnim institucijama i drugima vezano za delokrug rada. vrši patološku obdukciju i dijagnostiku na lešu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa.ucestvuje u organizovanju i sprovodjenju unutrašnjeg nadzora nad strucnim radom svog tima.3 /7 Vrsta posla:Perač laboratorijskog posuđa . Stepen stručne spreme:I Broj izvršioca:3 I/7. evidenciju i izveštaje. Uslovi za obavljanje posla:srednja škola-administrativnog smera. saradjuje sa strucnim organizacijama . Stepen stručne spreme:IV Broj izvršioca:1 I/7.saradjuje sa zdravstvenim radnicima osnovne. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:1 I/7.6/1 Vrsta posla:Šef odseka. ucestvuje u organizovanju i sprovodjenju unutrašnjeg nadzora nad strucnim radom svog tima.licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla:specijalista patologije.vrši obradu materijala za PH analizu. ispira i potapa u dezinfekciono sredstvo. radi na pranju derivata krvi i živih sojeva izolovanih baktrija iz laboratoriskog posuda za svaku vrstu po utvrdenim važecim propisima.vrši obradu materijala za PH analizu.organizuje i strucno nadgledava arhiviranje patohistoloških preparata. vrši destilaciju vode na za to predvidenom aparatu.5. parafinskih blokova i patohistoloških i citoloških preparata i nalaza.Bavi se bioptikom dijagnostikom.Broj izvršioca:1 I/7.6 ODSEK PATOLOGIJE.6/2 Vrsta posla:Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje strucnosti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa. skida cepove.Stara se o medicinskoj i drugoj dokumentaciji. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.vrši naplatu participacije i redovno predaje priznanice.

Uslovi za obavljanje posla:specijalista patologije. Uslovi za obavljanje posla:laboratorijski tehničar.6/6 Vrsta posla:Administrator Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke.cisti. fiksiranje i odgovarajuce bojenje razmaza. operacijom kao i tkiva dobijenih za analizu. dva puta vrši generalno cišcenje. pripremi tkiva za dehidraciju i histokinetiku.6/5 Vrsta posla:Medicinska sestra .vodi svu potrebnu evidenciju odeljenja.pravi raspored osoblja sa višom.vrši prijem zdravstvenih knjižica i uputa i proverava ispravnost istog. srednjom i nižom strucnom spremom.obrada asporacionog materijala.Stara se o medicinskoj i drugoj dokumentaciji.6/3 Vrsta posla:Odgovorni laboratorijski tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. .licenca za rad.direktno smrzavanje tkiva i rezanje u kriostatu i bojenje specijalnim metodama. razne organe dobijene biopsijom.6/7 Vrsta posla:Perač laboratorijskog posuđa .6/4 Vrsta posla:laboratorijski tehničari Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa.pravi raspored korišcenja godišnjih odmora.bojenje preparata standardnim i specificnim metodama. uklapanje tkiva u kalupe.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:2 I/7. Uslovi za obavljanje posla:srednja škola-administrativnog smera.obradjuje biološki materijal. plocica.obavlja sve administrativno-tehničke poslove.licenca za rad. Stepen stručne spreme:I . Uslovi za obavljanje posla:medicinska sestra-tehničar.licenca za rad.vodi šihtanu kjnigu celokupnog osoblja u Odseku i predaje na kraju obracunskoj službi. tkiva.vrši rezanje parafinskih kalupa na mikrotomu i hvatanje isecaka na specijalnim plocicama. pere. vrši fiksaciju materijala.vrši naplatu participacije i redovno predaje priznanice. briše i sprema prostorije u koje je rasporedjen-a. staklenog posudja po predvidjenim propisima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa. Uslovi za obavljanje posla:osmogodišnja škola. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:1 I/7. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:3 I/7.spremač Opis posla:Radi na pripremi i pranju upotrebljenih epruveta. Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca:2 I/7.licenca za rad.vrši deklaraciju koštanog tkiva.za svoj strucni rad i profesionalnu disciplinu odgovoran je šefu Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa. odnosi smeće. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa.pomaže šefu Odseka u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovornog laboratorijskog tehničara i šefa. pokrivanje preparata pokrovnim staklima i razvrstavanje u arhivu parafinske kalupe patološke i citološke preparate.Vodi računa o opremi sa kojom radi. fiksacija bioptickog ili sekcionog tkiva. Uslovi za obavljanje posla:laboratorijski tehničar.priprema i transport sredstava za cišcenje i potrošnog materijala koji se pri radu troši.asistira patologu u prijemu materijala. Stepen stručne spreme:III/ IV Broj izvršioca:1 I/7. plasticnih modli.

obavlja preglede skenerom. citanje i tumacenje snimaka i davanje specijalistickih nalaza i mišljenja na zahtev doktora iz drugih specijalnosti. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. obavezno konsultuje radiologa koji radi u grafijama kontrasnim pregledima i to neposredno pre pregleda i u toku pregleda mracnoj komori vrši fotografsku obradu eskponiranih filmova.obavlja poslove specijaliste radiologa na CT-u. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.obavlja i druge poslove po nalogu nacelnika i upravnika.citanje i tumacenje snimaka i davanje specijalistickih nalaza i mišljenja na zahtev doktora iz drugih specijalnosti. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 6 I/7.Obavlja sve grafije koje se traže propisanim uputom i sve dopunske grafije koje radiolog traži u toku skopije bolesnika. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 3 I/7. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/7. podešavanje elemenata za skopiju i grafisanje na regulacionom stolu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. po nadzoru mentora. puni prazne kasete novim filmovima.vrši nabavku materijala za Ro službu.licence za rad.7/2 Vrsta posla:Doktor medicine specijalista Opis posla:Obavlja dijagnosticke procedure: ultrazvucne preglede.7/4 Vrsta posla:Radiološki tehničari Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljen-a izmedju ostalog radi sa radiologom u skopiji na svim poslovima rentgen tehnicara kao što su: priprema i daje kontraste pacijentima. polaže specijalisticki ispit u odredjenom roku. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Uslovi za obavljanje posla:radiološki tehničar.licenca za rad.7 SLUŽBA RADIOLOŠKE I ULTRAZVUČNE KOMPJUTERIZOVANOM TOMOGRAFIJOM DIJAGNOSTIKE SA I/7.kontroliše stanje pacijenta u toku pregleda i interpretira načinjene snimke. planira pregled pacijenata. pravi hemikalije za . suši obradjene filmove i sa uputima ih rasporedjuje u omote.obavlja dijagnosticke procedure: skopije.vodi racuna o stanju aparature. Licenca za rad.obavlja konzilijarne i konsultativne preglede. kontrola sprovodjenja odluke uprave u saradnji sa nacelnikom.kod svih kontrasta koji se daju parenteralno. organizuje posao. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.Broj izvršioca:1 I/7.licenca za rad. izrada rasporeda. Izvršava i sve druge poslove i radne zadatke u okviru svoje opšte kvalifikacije koje odredi načelnik službe.obavlja administrativne poslove. pomaže teškim bolesnicima prilikom pregleda i obavlja ostale poslove koje mu radiolog u skopiji nalaže. obavlja konzilijarne i konsultativne preglede.radi mesecni izveštaj.stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad. Uslovi za obavljanje posla:specijalista radiologije.7/1 Vrsta posla:Načelnik službe.obavlja poslove koje rade Ro tehnicari.7/3 Vrsta posla: Doktor medicine na specijalizaciji Opis posla: Obavlja specijalisticki staž po utvrđenom programu. Uslovi za obavljanje posla:specijalista radiologije.doktor medicine specijalista Opis posla:Pored svog redovnog strucnog rada rukovodi radom i odgovoran-a je za strucni rad Službe. skopije.7/4 Vrsta posla:Glavni radiološki tehničar Opis posla: Koordinira rad radnika Ro službe. nameštanje i zamena kaseta.Utvrdjuje raspored rada radnika u službi i organizuje sve oblike medicinskog rada Službe. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom.

licence za rad.Obavezan-a je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima.filmova. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 15 I/7.citanje i tumacenje snimaka i davanje specijalistickih nalaza i mišljenja na zahtev doktora iz drugih specijalnosti.Vodi računa o opremi sa kojom radi.obavlja sve administrativno-tehničke poslove. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7.obavlja poslove specijaliste radiologa na CT-u.utvrdjuje raspored rada radnika u službi i organizuje sve oblike medicinskog rada Ro. Stepen stručne spreme: III-IV Broj izvršioca: 1 I/7. skopije.7-1/2 Vrsta posla:Doktor medicine specijalista Opis posla:Obavlja dijagnosticke procedure: ultrazvucne preglede. planira pregled pacijenata.licenca za rad. obavlja konzilijarne i konsultativne preglede. obavlja konzilijarne i konsultativne preglede. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/7.Odgovoran-a je za adekvatno korišcenje i cuvanje objekata i opreme. Uslovi za obavljanje posla:radiološki tehničar. kontroliše stanje pacijenta u toku pregleda i interpretira nacinjene snimke.vodi svu potrebnu evidenciju odeljenja. stara se o nabavci opreme i drugog materijala neophodnog za rad.vrši prijem zdravstvenih knjižica i uputa i proverava ispravnost istog. Uslovi za obavljanje posla:specijalista radiologije.Obavezan-a je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima. folija. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavnog radiološkog tehničara i načelnika Uslovi za obavljanje posla:srednja škola-administrativnog smera. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavnog radiološkog tehničara i načelnika.Obavlja dijagnosticke procedure: skopije.licenca za rad. citanje i tumacenje snimaka i davanje specijalistickih nalaza i mišljenja na zahtev doktora iz drugih specijalnosti.Stara se o medicinskoj i drugoj dokumentaciji. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 2 I/7.obradu eksponiranih filmova. rad se obavlja na propisan nacin kako ne bi došlo do oštecenja kaseta. Uslovi za obavljanje posla:specijalista radiologije. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.7-1//1 Vrsta posla:Šef kabineta – doktor medicine specijalista Opis posla: Pored svog redovnog strucnog rada rukovodi radom i odgovoran-a je za strucni rad službe.7/5 Vrsta posla:Administrator Opis posla:Obavlja sve poslove iz domena svoje struke.obavlja preglede skenerom.7-1/3 Vrsta posla:Radiološki tehničar .vrši naplatu participacije i redovno predaje priznanice.licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla:radiološki tehničar. grafije. priprema bolesnike i asistira lekaru specijalisti pri pregledu pacijenata. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika .7-1 KABINET ZA CT I/7.obavlja i druge poslove po nalogu nacelnika i upravnika za svoj rad. vrši rentgen snimanja.vodi evidenciju rada i sastavlja izveštaje o izvršenim rentgen uslugama po vrstama i korisnicima.7-1/2 Vrsta posla:Odgovorni radiološki tehničar Opis posla:Organizuje i kontroliše rad rentgen tehnicara i ostalog osoblja.

Opis posla:Obavlja sve poslove za koje je osposobljen-a izmedju ostalog radi sa radiologom u skopiji na svim poslovima rentgen tehnicara kao što su: priprema i daje kontraste pacijentima.organizuje i koordinira.Odgovoran-a je za adekvatno korišcenje i cuvanje objekata i opreme.7-2 KABINET ZA EHO DIJAGNOSTIKOVANJE KRVNIH SUDOVA I/7. pravi hemikalije za obradu eksponiranih filmova.7-2/1 Vrsta posla: Šef kabineta-doktor medicine specijalista Opis posla:Radi sve poslove u okviru svoje struke.stara se za pravilnu negu i lecenje korisnika zdravstvene zaštite. Uslovi za obavljanje posla:radiološki tehničar. priprema bolesnike i asistira lekaru specijalisti pri pregledu pacijenata. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7.odredjuje raspored rada radnika.7-2/. grafije. Obavezan-a je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima.predlaže nabavku opreme.licenca za rad. Obavezan-a je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.7-2/3 Vrsta posla:Radiološki tehničar Opis posla:Obavlja sve poslove za koje je osposobljen-a izmedju ostalog radi sa radiologom u skopiji na svim poslovima rentgen tehnicara kao što su: priprema i daje kontraste pacijentima.vodi evidenciju rada i sastavlja izveštaje o izvršenim rentgen uslugama po vrstama i korisnicima. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/7. folija. podešavanje elemenata za skopiju i grafisanje na regulacionom stolu. nameštanje i zamena kaseta. suši obradjene filmove i sa uputima ih rasporedjuje u omote. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 . Uslovi za obavljanje posla:specijalista radiologije. obavezno konsultuje radiologa koji radi u grafijama kontrasnim pregledima i to neposredno pre pregleda i u toku pregleda u mracnoj komori vrši fotografsku obradu eskponiranih filmova. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.licence za rad. stara se za izvršenje svih poslova. Uslovi za obavljanje posla:radiološki tehničar. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.rad se obavlja na propisan nacin kako ne bi došlo do oštecenja kaseta. kod svih kontrasta koji se daju parenteralno.organizuje strucne medicinske poslove zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. suši obradjene filmove i sa uputima ih rasporedjuje u omote. podešavanje elemenata za skopiju i grafisanje na regulacionom stolu. kod svih kontrasta koji se daju parenteralno. filmova.obavlja sve grafije koje se traže propisanim uputom i sve dopunske grafije koje radiolog traži u toku skopije bolesnika.licenca za rad. filmova.obavlja sve grafije koje se traže propisanim uputom i sve dopunske grafije koje radiolog traži u toku skopije bolesnika.licenca za rad.organizuje i vrši preglede u cilju postavaljanja dijagnoze i lecenja. pravi hemikalije za obradu eksponiranih filmova. nameštanje i zamena kaseta.Vrši rentgen snimanja.predlaže mere za unapredjenje rada. puni prazne kasete novim filmovima. folija. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/7. pomaže teškim bolesnicima prilikom pregleda i obavlja ostale poslove koje mu radiolog u skopiji nalaže. Uslovi za obavljanje posla:radiološki tehničar. Vrsta posla:Odgovorni radiološki tehničar Opis posla:Organizuje i kontroliše rad rentgen tehnicara i ostalog osoblja. puni prazne kasete novim filmovima. pomaže teškim bolesnicima prilikom pregleda i obavlja ostale poslove koje mu radiolog u skopiji nalaže. obavezno konsultuje radiologa koji radi u grafijama kontrasnim pregledima i to neposredno pre pregleda i u toku pregleda u mracnoj komori vrši fotografsku obradu eskponiranih filmova.rad se obavlja na propisan nacin kako ne bi došlo do oštecenja kaseta.

kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencije vode uredno i na propisanim obrascima i to: protokol prijema davalaca krvi.Prijem i dogovor sa aktivistima Crvenog krsta i Aktiva davalaca krvi.Nadzor nad dokumentacijom od ulaska davaoca krvi do izdavanja odgovarajace jedinice odredenom primaocu. svecanosti i dodela priznanja za davaoce krvi. trudnica.8/1 Vrsta posla:Načelnik odeljenja.Konsultativni pregledi u bolnici po pitanju terapije krvlju i krvnim produktima Ukljucuje se u dijagnozi i zbrinjavanju posttransfuzionih reakcija.protokol izdvajanja plazme.Saraduje sa Institutom za transfuziju krvi Srbije u prikupljanju rezervi krvi za Republicke rezerve.doktor medicine specijalista Opis posla: Organizuje rad i rasporeduje poslove zaposlenima u Centru za transfuzionu medicinu. vodi kartone dobrovoljnih davalaca krvi. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:1 I/7.izveštaj krvne grupe. licenca za rad. TPHA.Slanje uzoraka krvi u Institut za transfuziju krvi Srbije ili Institut za tropske i infektivne bolesti radi potvrdne dijagnoze. a izveštaj za prethodnu i izveštava SO Bor.Predavanja.I/7. licenca za rad.Obilazak radnih organizacija i mesnih zajednica radi motivacije stanovništva.Obavlja dežurstva i pripravnost po potrebi. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:1 I/7. koji su u službi na specijalistickom stažu. iskljucivanje davalaca krvi pozitivnih na HbsAg. TPHA. i prijavljivanje Higijensko-epidemiološkoj službi. izveštaj o testiranju krvi na HbsAg. a-HIV.održava svakodnevno kolegijume lekara u Centru za transfuzionu medicinu.vrši unutrašnji nadzor nad strucnim radom. izveštaj o testiranju krvi na prisustvo iregularnih antitela. cor. protokol punkcije davalaca krvi.predlaže nabavku i otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara u službi. vodeci racuna da se prekovremeni rad svede u zakonske okvire i da se omoguci svakom zaposlenom korišcenje dnevnog odmora u okviru zakona.protokol izdavanja krvi za lecenje naših osiguranika u zdravstvenim ustanovama van naše opštine.8/3Vrsta posla: Doktor medicine . a po potrebi i cešce. odgovara za snabdevanje lekovima i drugim sanitetskim materijalom u Centru za transfuzionu medicinu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika.Organizovanje i sprovodenje akcija prikupljanja krvi u Centru i na terenu.otkrivanje Rh-senzibilizacije i pracenje titra antitela kod senzibilisanih trudnica.protokol testova koagulkacije. interpretiranja rezultata.nadzor nad izvodenjem ELISA testova.8 ODELJENJE ZA TRANSFUZIOLOGIJU I/7. i o istom sacinjava izveštaje i obaveštava direktora. izveštaj interreakcija.U pisanoj formi sacinjava raspored rada lekara. a po potrebi zbrinjavanje kolapsa.protokol izdavanja zamrznute sveže plazme. a-HIV. mesecno.Rad na sprovodenju savremenih principa transfuziologije u oblasti prikupljanja krvi.ucestvuje u izradi organizacionih i strucno metodoloških uputstava za rad zaposlenih u Centru za transfuzionu medicinu.Daje predloge direktoru u cilju unapredenja rada Centra za transfuzionu medicinu. inspekcija. ucestvuje u izradi plana rada i zajedno sa glavnim tehnicarom Centra za transfuzionu medicinu stara se o njegovom sprovodenju. a-HCV. Obavlja i druge poslove u okviru organizacije rada centra po nalogu nacelnika.Ucestvovanje i interpretacija rezultata testova hemostaze. bolesnika sa odeljenja i ostalih pacijenata. skladištenja i izdavanja krvi. TA).Rad sa trudnicama. pulmo. rad u maloj grupi. Uslovi za obavljanje posla:specijalista transfuziologije.Pracenje punkcije davalaca. izdavanje knjižica i potvrda za davaoce krvi.izdavanje kartica krvne grupe. intereakciju i prisustvo iregularnih antitela i odlucuje o sprovodenju terapije komponentama krvi.Stara se o strucnom osposobljavanju zaposlenih. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. izdaje knjižice i potvrde dobrovoljnim davaocima krvi i izdaje kartice krvnih grupa.8/2 Vrsta posla:Doktor medicine specijalisti Opis posla: Vrši pregled i selekciju dobrovoljnih davalaca krvi za punkciju (anamneza. Uslovi za obavljanje posla:specijalista transfuziologije. uvodi knjigu evidencije o unutrašnjem nadzoru nad strucnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.protokol krvnih grupa davalaca krvi.Pravi godišnji plan prikuplanja rezervi krvi na podrucju Opštine Bor za narednu godinu.protokol interreakcija.Kod nejasnih slucajeva odreduje krvnu grupu.Sastanci na nivou Opštine sa društvenim i politickim organizacijama i sredstvima javnog informisanja u vezi motivacije stanovništva.stara se da se zaposleni pridržavaju sacinjenog rasporeda. a-HCV.

8/4 Vrsta posla:Glavna sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove predvidene opisom poslova za transfuzijskog tehnicara.priprema sale za punkciju i punktiranje davalaca krvi i vodenje odgovarajuceg protokola. laboratorija za imunoserologiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavnog transfuziološkog tehničara i načelnika. narkomana.anti-HIV. priprema za pregled. pipete.skladištenje krvi na propisan nacin. pacijenata i vodenje odgovarajuceg protokola.licenca za rad.8/6 Vrsta posla:perač laboratorijskog posuđa . frižidera. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine / doktor medicine na specijalizaciji iz transfuziologije.Organizuje.Uništava infektivni i materijal bilo da je u epruvetama ili u kesama u kojima se nalazi krv koja je pozitivna na zarazne bolesti.test procedura za HbsAg. prijema davalaca krvi i kartoteke. Uslovi za obavljanje posla:medicinska sestra-tehničar sa završenom edukacijom.spremač Opis posla: Pere epruvete. pacijenata.ucestvuje u izradi planova rada centra i zajedno sa nacelnikom stara se o njegovom sprovodenju. trudnica. kivete i nastavke. laboratorija za testiranje na infektivne bolesti. izvodenje interreakcije izmedu krvi davaoca i krvi primaoca i vodenje odgovarajuceg protokola i izdavanje izveštaja interreakcija.stara se o obezbedivanju kao i dovoljnom broju osvežavajucih obroka za davaoce krvi.Održava prostorije službe u kojima se peru i suše . kao i priprema krvi i zamrznute sveže plazme za lecenje naših osiguranika u drugim zdravstvenim ustanovama sa odgovarajucom dokumentacijom. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:7 I/7.vodi ažurno medicinsku dokumentaciju. zamrzivaca i ostalih uredaja i pribora za rad (kontrola temperature.U slucaju oštecenja i nepravilnog korišcenja imovine i materijala upozorava na to zaposlene i obaveštava nacelnika centra. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:1 I/7.odgovara za snabdevanje potrošnog i drugog sanitetskog materijala i vrši trebovanje istih.svi postupci u radu moraju biti u skaldu sa savremenom transfuziološkom doktrinom.izdavanje krvi i zamrznute sveže plazme za potrebe bolnice sa vodenjem protokola za izdavanje krvi i protokola za izdavanje plazme.licenca za rad. toksicnih reagenasa. sterilnosti. rad na edukaciji i motivacija davalaca krvi. Konsultuje se i sarađuje sa specijalistima. kontaminiranih jedinica krvi i detoksikacija aparata i prostorije.stara se o strucnom osposobljavanju za samostalni rad u struci višeg i srednjeg medicinskog kadra. Licenca za rad . koordinira i kontroliše rad zaposlenih u centru sa srednjom i nižom strucnom spremom i sacinjava raspored rada. pracenje davalaca krvi nakon davanja krvi i pružanje pomoci kod neposrednih komplikacija:(zbrinjavanje kolapsa.izvodenje ELISA testova:priprema uzoraka krvi od davalaca krvi. vodenje protokola.Vrši unutrašnji nadzor nad strucnim radom zaposlenih u centru sa višom i srednjom strucnom spremom i podnosi mesecne izveštaje nacelniku centra i upravniku bolnice.8/5 Vrsta posla:Transfuziološki tehničar Opis posla: Prijem davalaca krvi. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. izdavanje kartica i izveštaja krvne grupe. odredivanje nivoa hemoglobina. i vodi evidenciju o utrošku istih.uništavanje infektivnih uzoraka krvi. vodenje odgovarajuceg protokola i izdavanje rezultata.Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme. Higijensko-epidemiološku službu i statistiku. pacijenata na hemodijalizi i priprema testova i aparata za rad. sprecavanje hematoma. kivete i nastavke. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/7.odredivanje krvnih grupa ABO i Rh sistema davalaca krvi. trudnica.anti-HCV. Suši epruvete.TPHA.uništava toksicni materijal iz reagenasa i otpadnih materija. odredivanje titra antitela otkrivenih u serumu).vodi evidenciju o radu radnika.Testiranje krvi trudnica i pacijenata na prisustvo iregularnih antitela (skrining test.održavanje aparata. ukljucivanje infuzionih rastvora). pipete.sacinjava mesecne i godišnje izveštaje za Institut za transfuziju krvi.izdvajanje plazme za proizvodnju zamrznute sveže plazme i vodenje odgovarajuceg protokola.)Izvodenje terapijske venepunkcije po nalogu odeljenskih lekara.Stara se o pravilnoj primeni higijenskotehnickih mera (sala za punkciju.sprovodenje akcija prikupljanja krvi na terenu. pranje epruveta i laboratorijskog posuda). direktni i indirektni Kumbsov test. Uslovi za obavljanje posla:medicinska sestra-tehničar sa završenom edukacijom. zaustavljanje krvarenja.vodenje protokola za krvlju prenosive bolesti i izdavanje rezultata.

9-2/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti.tehničar Opis posla: Obavlja opštu negu bolesnika.9-1 PSIHIJATRIJSKA DNEVNA BOLNICA I/7. prati efekte terapije. merenje telesne težine. lekarskoj. invalidskoj i . određuje terapiju.9 DNEVNA BOLNICA ZA DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE PROCEDURE I/7. Stepen stručne spreme:I Broj izvršioca:3 I/7. daje mišljenje o radnoj sposobnosti bolesnika lekaru osnovne zdravstvene zaštite.9-1/1 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti.obavlja i komplementarnu dijagnostiku.aplikovanje intramuskularne terapije (injekcija). Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i direktora. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i direktora. vrši preglede. registrovanje telesne temperature.epruvete.obavlja i druge poslove po nalogu nacelnika odeljenja. merenje krvnog pritiska i slicno. rade interreakcije i izdaje krv.ishrana bolesnika. Stepen stručne spreme: IV . daje mišljenje o radnoj sposobnosti bolesnika lekaru osnovne zdravstvene zaštite.evidentiranje u odgovarajuce protokole izvršenih usluga na odeljenju i vodjenje medicinske dokumetacije.monitoring (pracenje) psihickog stanja i ponašanja pacijenata u toku bolnickog lecenja i izveštavanje lekara o tome. odgovoran-a je za stručni rad osoblja. organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima . primenjuje odgovarajuće i upucuje na dopunske dijagnostičke postupke u cilju dobijanja dijagnoza za dalji tretman. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. lekarskoj. određuje terapiju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu ordinirajućeg doktora medicine i načelnika.9-2/1 Vrsta posla: Šef – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. organizuje i neposredno rukovodi radom dnevne bolnice. visine i dr. desplazmatiše krv. sačinjava i sprovodi plan lečenja. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. invalidskoj i drugoj komisiji.9-1/2 Vrsta posla:Medicinska sestra. Uslovi za obavljanje posla: osmogodišnja škola.radi i druge poslove po nalogu nacelnika. prati efekte terapije.vrši anamnezu i procenu psihickog statusa pacijenata.Održava i cisti prostorije u kojima se: odreduju krvne grupe.VI Broj izvršioca: 1 I/7. vrši preglede. daje stručna mišljenja na zahtev organa kod bolesnika od internističkih bolesti. intravenske i infuzione (parenteralne medikacije i ishrana bolesnika).davanje peroralne terapije (lekova) i kontrola nad uzimanjem istih od strane pacijenta.9-2 INTERNISTIČKA DNEVNA BOLNICA I/7. ucestvuje u ranom otkrivanju i lecenju psihickih poremecaja. kivete i nastavci i proizvodi destilat.stara se da pacijenti koji se upucuju u druge zdravstvene ustanove moraju imati konzilijarnu saglasnost i saglasnost nacelnika. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. monitoring (pracenje ) telesnog stanja: klinicko posmatranje i izveštavanje. izvode testovi na transmisivne bolesti. Licenca za rad. Licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla:specijalista psihijatrije ili neuropsihijatrije. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavnog transfuziološkog tehničara i načelnika. antropometrijskih parametara. primenjuje odgovarajuće i upucuje na dopunske dijagnostičke postupke u cilju dobijanja dijagnoza za dalji tretman. Licenca za rad. pipete. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista internističke grane medicine.

Stepen stručne spreme: IV .Vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji. pomaže lekaru u radu. upucuje ili vrši odredjena laboratorijsko . vrši prijem i pregled bolesnika. ucestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim clanovima operacionog tima. odgovoran-a je za stručni rad osoblja.obavlja odgovarajuce operativne zahteve.9-3/3 Vrsta posla: Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Izvršava sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljen-a. sačinjava i sprovodi plan lečenja.9-3/2 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Radi sve poslove iz svoje specijalnosti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika i direktora. Uslovi za obavljanje posla: Specijalista internističke grane medicine. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7.saradjuje sa ostalim clanovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog pracenja bolesnika. odredjuje i sprovodi postoperativnu terapiju. daje terapiju. odredjuje i sprovodi postoperativnu terapiju. vodi svu potrebnu medicinsku i drugu evidenciju i dokumentaciju i obavlja druge poslove koji mu-joj se povere.obavlja vizite. Licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: specijalista internističke grane medicine .9-3 HIRURŠKA DNEVNA BOLNICA I/7.pruža adekvatan tretman kod hitnih slucaja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa i načelnika. ucestvuje u pripremi pacijenata i po potrebi u radu Konzilijuma. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa i načelnika. Licenca za rad.obavlja odgovarajuce operativne zahteve. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar.saradjuje sa ostalim clanovima tima u definitivnom završetku operativnog zahvata i postoperativnog pracenja bolesnika. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Licenca za rad.primamedicinsku dokumentaciju i vodi protokol. Licenca za rad.pruža adekvatan tretman kod hitnih slucaja. upucuje ili vrši odredjena laboratorijsko .vrši prijem i pregled bolesnika.9-2/3 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. vodi svu potrebnu medicinsku i drugu evidenciju i dokumentaciju i obavlja druge poslove koji mu-joj se povere. ucestvuje u koordinaciji rada sa anesteziologom i instrumentarom i ostalim clanovima operacionog tima. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu ordinirajućeg doktora medicine i načelnika. organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima .dijagnostička ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sacinjavanja plana lecenja . vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.9-3/1 Vrsta posla: Šef – doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. daje stručna mišljenja na zahtev organa kod bolesnika od internističkih bolesti. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu ordinirajućeg doktora medicine i načelnika. daje terapiju.dijagnostička ispitivanja radi postavljanja dijagnoze i sacinjavanja plana lecenja . učestvuje u pripremi pacijenata i po potrebi u radu Konzilijuma. pomaže lekaru u radu.Vrši kontrolu funkcionalnih rezultata po operaciji. organizuje i neposredno rukovodi radom dnevne bolnice. .VI Broj izvršioca: 1 I/7. Uslovi za obavljanje posla:specijalista jedne od hirurških grana medicine.drugoj komisiji. prima medicinsku dokumentaciju i vodi protokol.obavlja vizite. vrši otpust bolesnika s preporukom o daljem tretmanu i eventualnoj kontroli u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.

prati efekte terapije. odgovoran-a je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava.9-5 ODELJENJE HEMODIJALIZE I/7.prima i zbrinjava urgentne slucajeve sa celog regiona u uremijskom syndromu. organizuje i neposredno rukovodi radom službe.9-4/1 Vrsta posla: Šef Odseka – specijalista onkolog Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti. učestvuje u pripremi pacijenata i po potrebi u radu Konzilijuma.9-4/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra . uredno vodi medicinsku dokumentaciju. vodi svu potrebnu medicinsku i drugu evidenciju i dokumentaciju. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu odgovorne sestre tehničara i šefa. učestvuje u pripremi pacijenata i radu Konzilijuma.prati nadoknadu krvi i derivata bolesnicima na HD. daje terapiju. Stepen stručne spreme: IV .prati i koriguje na osnovu laboratorijskih parametara dozu hemodijalize. odgovoran-a je za stručni rad osoblja. vodi svu potrebnu medicinsku i drugu evidenciju i dokumentaciju i obavlja druge poslove koji mu-joj se povere. Licenca za rad. pomaže lekaru u radu. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. Stepen stručne spreme: IV – VI Broj izvršioca: 2 I/7. primenjuje odgovarajuće i upućuje na dopunske dijagnostičke postupke u cilju dobijanja dijagnoza za dalji tretman. organizuje rad i raspoređuje poslove zaposlenima u službi. ugradjuje urgentni vaskularni pristup za urgentnu hemodijalizu. Licenca za rad.9-5/1 Vrsta posla:Načelnik odeljenja.VI Broj izvršioca: 4 I/7. Licenca za rad.VI Broj izvršioca: 1 I/7. daje terapiju. prima medicinsku dokumentaciju i vodi protokol. vrši pregled i kompletnu medicinsku obradu bolesnika i određuje terapiju. prati i zbrinjava komplikacije u toku HD.sugeriše i upucuje bolesnike radi pripreme vaskularnog pristupa za HD. pomaže lekaru u radu. na internom . priprema pacijente i učestvuje u radu Konzilijuma. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 1 I/7.vodi bolesnike i prati njihovo stanje na Peritonealnoj dijalizi. Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. obavlja kućne posete hroničnih bolesnika. pravi raspored rada u saradnji sa načelnikom službe i stara se o sprovođenju. propisuje Th i u toku HD i za vreme pripreme bolesnika za HD. stara se za pravilno i savremeno lečenje bolesnika. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine specijalista.onkolog.doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja poslove u okviru svoje specijalnosti:vrši pripremu bolesnika za hronicni program Hemodijalize.9-4/3 Vrsta posla: Medicinska sestra – tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa.tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o radu. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehničara. instrumentima i sanitetskim materijalom i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. Stepen stručne spreme: IV .9-4 ODSEK ZA HEMIOTERAPIJU I/7. Licenca za rad. spremačica.Uslovi za obavljanje posla: Medicinska sestra tehničar. prima medicinsku dokumentaciju i vodi protokol. pomaže načelniku u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka.

razmontira aparat da obriše. a obavezno jednom mesecno kontrola (krvna slika. sanitetskim materijalom i stara o njihovoj pravilnoj upotrebi i održavanju. upis kliničkih parametara i dr. markeri). Sestrom.kontroliše da se medicinska dokumentacija i evidencija vode uredno na propisanim obrascima. ide za materijal u magacin. u laboratoriju. vodi pacijenta na konsultacije ili na rentgen. vodi knjigu dijalize sa svakog pacijenta i priprema knjigu dijalize za svakog pacijenta za II smenu.sprema ormare za lekove. HBC. u saradnji sa načelnikom kao i u njegovom odsustvu prati.U saradnji sa načelnikom učestvuje u izradi studija o kliničkim efektima farmakoloških preparata . u toku smene sprema likvamine.svakog sata dijalize meri TA i daje heparin.nadgleda sprovođenje terapije na hemodijalizi (ampulirane. nosi materijal na sterilizaciju. načelnik odeljenja prati rad doktora medicine koji su na Odeljenju hemodijalize i odgovoran je za njegov kvalitet rada i sprovođenje postavljenih zadataka u cilju pravilnog funkcionisanja Odeljenja kao i njenog razvoja.vodi racuna o sterilizaciji. transfuzije. montira aparat za narednu smenu. tabletirane i dr. transfuzija.Prati mesecne i polugodišnje izveštaje ( lab. TA. HCV). imunološki).9-5/3 Vrsta posla:Glavna sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena:organizuje poslove u radu službe (raspored.licenca za rad.odgovornost za septicki i asepticki deo u radu.kontaktira sa vozacima oko prevoza .nalazi. transfuziju. rasprema krevet i namešta ga za sledecu smenu.Odgovorna je za tacno sprovodjenje lekarskih uputstava. davanje heparina i th. prati tok vakcinacije osoblja i bolesnika ( Hepatitis B i C). Uslovi za obavljanje posla: specijalista nefrolog ili specijalista interne medicine.licenca za rad. kontaktira referentne ustanove i konsultuje se oko pracenja i upucivanja u više ustanove. Sestrom.licenca za rad. trebovanje lekova.vrši trebovanje materijala za rad dijalize. pravi raspored smena sestara i spremacica). pravi gazu i sprema materijal za sterilizaciju.vodi evidenciju o izvršenim dijalizama. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu nečelnika.priprema materijal za sledecu dijalizu.rešavanje problema na dijalizi u radu sa pacijentima. daje terapiju i ako je potrebno rešava eventualne komplikacije (menja set ili linije).rešava tekuce administrativne probleme u saradnji sa direktorom. uradi dezinfekciju i pranje aparata za narednu dijalizu.odeljenju hospitulizuje i vodi bolesnike do ukljucenja na HD.vođenje medicinske dokumentacije (lab. terapije. Stepen stručne spreme:VII/1 Broj izvršioca:1 I/7.9-5/4 Vrsta posla:medicinska sestra-tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove medicinske sestre za koje je osposobljena: priprema aparata za rad. koordinira rad sestara i ostalog osoblja odeljenja u odsustvu načelnika. uzima rezultate i upisuje u knjigu dijalize. ide u apoteku. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:1 I/7.pisanje jelovnika. instrumentima.daje ordinirajucu terapiju pacijentu ako je potrebno.montiranje.upisivanje svih podataka ( težina pre i posle dijalize.u odsustvu načelnika učestvuje u nefrološkim konsltacijama. vodi racuna o vakcinaciji pacijenata i osoblja ( grip. snabdevanje odeljenja i zadužuje se lekovima. nadgleda i vodi nefrološke bolesnike koji su hospitalizovani na Internom odeljenju. virusološki. ispiranje i ukljucenje pacijenata. plana rada Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu nečelnika. Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine.obezbedjuje tehnicki deo vizite i ucestvuje u njoj.).). trebovanje hrane.briga o uzimanju materijala za dijalizu ( krv). vodi radne liste. rešavanje komplikacija u toku dijalize sa lekarom i gl. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:1 I/7.vizita sa lekarom i gl. kartoni bolesnika.uzimanje analiza kvi po potrebi.Zajedno sa načelnikom učestvuje u planiranju hroničnog programa hemodijalize za nove bolesnike. Uslovi za obavljanje posla:medicinska sestra-tehničar.) za svakog pacijenta u knjigu dijalize.sastavljanje izveštaja o radu i o utrošenom materijalu. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora. upravnikom i glavnom sestrom Opšte bolnice. šalje podatke u registre na nivou regiona i Republike o broju bolesnika i realizovanim HD.kontroliše podelu hrane.9-5/2 Vrsta posla:Doktor medicine Opis posla: Pregled bolesnika na hemodijalizi u toku vizite.Ucestvuje u izradi plana godišnjih odmora.popunjavanje izveštaja o radu.obavlja vizitu. linije i ostalo). potrošenom i primljenom materijalu za rad (setovi.merenje telesne težine pre i posle ukljucenja.

saraduje sa patronažnim sestrama i socijalnim radnikom u skladu sa potrebama rešavanja socijalno-medicinskih problema.radi i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre i nacelnika.pravi planove i programe zdravstvene zaštite i izveštaje o ostvarivanju plana rada prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti.Odgovoran je za ispravnost elektroinstalacije i njeno obezbeđenje.prati i proucava biološke. ekonomske.Organizuje strucne medicinske poslove zdravstvenih radnika i saradnika.Za svoj rad je odgovorna glavnoj sestri i nacelniku.9-5/5 Vrsta posla:Pomoćni radnik-spremač Opis posla: Obavlja poslove cišcenja. nacelnika i načelnika Tehničke službe. Preko glavnog tehnicara koordinira rad celokupnog osoblja sa višom. Uslovi za obavljanje posla:osmogodišnja škola. Stepen stručne spreme:VII/2 Broj izvršioca:1 I/7.evaluira efikasnost rada osoblja sa višom. ucestvuje u pripremi planova i programa rada u odseku.licenca za rad.radi na osnovama i principima zdravstvene zaštite sa metodama planiranja i programiranja u zdravstvu. njihovom pracenju. Uslovi za obavljanje posla: specijalista socijalne medicine-informatike. predlaže upravniku mere za unapredjenje rada odseka i radi poslove iz svoje specijalnosti.ucestvuje u izradi planova i programa rada.saraduje sa ostalim medicinskim radnicima. Uslovi za obavljanje posla:Tehnička škola.brine o vešu ( odnošenje prljavog i donošenje cistog).edukacija za rad sa aparatima za dijalizu. stara se o obuci pripravnika specijalizanata. prati i analizira i predlaže najracionalniju i najefikasniju organizaciju zdravstvene Službe. analizi i evaluaciji. pranja i održavanja higijene odeljenja i drugih prostorija. kontrolisanje kvaliteta i ažurnosti izvršenja poslova i zadataka i sa glavnim tehnicarem radi na otklanjanju uocenih nepravilnosti.odgovorna je za adekvatno održavanje.donosi materijal iz magacina.Za svoj rad je odgovorna neposredno glavnoj sestri i nacelniku.pacijenata. preuzima sredstva za higijenu i vodi evidenciju o utrošku sredstava. ispituje i utvrduje vrste oboljenja i dobnu i polnu strukturu stanovništva radi predlaganja mera zdravstvnog prosvecivanja. društvene i druge karakteristike stanovništva.obavlja i druge poslove po nalogu nacelnika i glavne sestre. prati zdravstvenu zaštitu ugroženih grupa stanovništva. srednjom i nižom strucnom spremom.10 ODSEK SOCIJALNE MEDICINE SA INFORMATIKOM I/7. Licenca za rad.radi na osnovama zdravstvene statistike i osnovama ekonomike u zdravstvenoj zaštiti. vrši sakupljanje otpadaka i smeca iz prostorija i odnosi ih u kontejner više puta u toku dana.ucestvuje u radu užeg strucnog kolegijuma. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:10 I/7. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu direktora.u toku dijalize ukljucuje i transfuziju pacijentu.9-5/6 Vrsta posla:Elektrotehničar Opis posla: Vrši popravku postojeće elektro instalacije i postavlja novu instalaciju‚ održava i postavlja aparate i uređaje.pomaže kod težih pacijenata u dovodjenju i odvodjenju na druga odeljenja ili do prevoznog sredstva. srednjom i nižom strucnom spremom. koordinira i stara se za izvršenje svih poslova iz delatnosti odseka. Uslovi za obavljanje posla:medicinska sestra-tehničar. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa.10/1 Vrsta posla:Šef odseka-doktor medicine specijalista Opis posla: Organizuje. korišcenje i cuvanje objekata i opreme.10/2 Vrsta posla: Zdravstveni saradnik Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. Stepen stručne spreme:III-IV Broj izvršioca:2 I/7. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu glavne sestre.prati izvršavanje zadataka. istovar materijala za hemodijalizu. . Stepen stručne spreme:I Broj izvršioca:3 I/7.

11/3 Vrsta posla: Medicinska sestra tehničar Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena u okviru struke. programa i razvoja zdravstvene Ustanove.11/1 Vrsta posla: Doktor medicine specijalista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje specijalnosti.licenca za rad. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.samostalno izvodi potrebne terapeutske postupke po nalogu i izveštaju lekara. evidenciju i izveštaje. Licenca za rad. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. pomaže načelniku u organizaciji i vršenju poslova i radnih zadataka.12 ODSEK ZA TRETMAN MEDICINSKOG OTPADA I/7. Izrađuje nacrte Plana upravljanja otpadom. grafikone i druge graficke prikaze na zahtev zdravstvene službe ili drugih korisnika. priprema statisticke pokazatelje prikaze i druge podatke potrebne za izradu analize zdravstvenog stanja stanovništva. a u skladu sa potrebama procesa rada. odgovoran-a je za tačno sprovođenje lekarskih uputstava. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:1 I/7. Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehničara. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:2 I/7. Stepen stručne spreme: VII/2 Broj izvršioca: 2 I/7.samostalno izvodi potrebne terapeutske postupke po nalogu i izveštaju lekara.11/2 Vrsta posla: Odgovorna sestra Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad neposredno je odgovorna istom.12/1 Vrsta posla: Odgovorni radnik Opis posla: Odgovran je za poslove oko tretmana medicinskog otpada. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad neposredno je odgovorna istom. Stepen stručne spreme:IV-VI Broj izvršioca:1 I/7.11 ODSEK ZA SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE PREGLEDE I/7. obavlja specijalističko konsultativne preglede hospitalizovanih bolesnika iz svoje specijalizacije. Organizuje njegovo sprovođenje i ažuriranje.licenca za rad. Uslovi za obavljanje posla: medicinska sestra tehničar. Uslovi za obavljanje posla: medicinska sestra-tehničar. sredivanja i obradi statistickih podataka iz oblasti vanbolnickog i bolnickog morbiditeta. evidenciju i izveštaje. Prati sprovođenje Zakona i drugih propisa o upravljanju otpadom i izveštava . Uslovi za obavljanje posla: doktor medicine specijalista u skladu sa potrebama procesa rada. smanjenja ponovnog iskorišćavanja i recikalžu otpada. a u skladu sa potrebama procesa rada. vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Predlaže mere prevencije. izraduje tabele.Uslovi za obavljanje posla: zdravstveni saradnik sa položenim stručnim ispitom. Stepen stručne spreme:VII/1 Broj izvršioca:1 I/7. Uslovi za obavljanje posla: medicinska sestra tehničar. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu šefa.radi na izradi planova. pravi raspored rada u saradnji sa načelnikom službe i stara se o sprovođenju.10/3 Vrsta posla: Medicinska sestra-tehničar Opis posla: Radi na poslovima i radnim zadacima prikupljanja.

Čisti i dezinfikuje prevozna sredstva. Obavlja upravljenje i nadzor nad radom rukovaoca sterizlizatora i čitavog postrojenja. kapu i kofil masku). identifikacije. istovar. identifikacija tokova otpada koji nastaju unutar ustanove. cipelekaljače. tretiranje. koji je u skladu da ispuni potrebe ustanove. Uslovi za obavljanje posla: dipl. Redovno sakuplja medicinski otpad. Redovno izveštava odgovornog radnika o prevozu otpada i eventualnim nepredviđenim situacijama. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/7.12/3 Vrsta posla: Operater Opis posla: Zdravstveni radnik zadužen za obavljenje poslova u upravljanju otpadom ( sakupljanje.Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. lične zaštitne opreme. prijavljivanje incidenata i nesrećnih slučajeva sa opasnim medicinskim otpadom neposrednom rukovodiocu i direktoru. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/7. Zaposleni je dužan da ove poslove obavlja sa posebnom pažnjom vodeći računa o opasnosti koje upravljanje otpadom nosi. vrši utovar kontejnera. Razvoj. Uslovi za obavljanje posla: dipl. interni transport. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. identifikacija mogućnosti za smanjenje proizvodnje otpada i koordinacija aktivnosti usmerenih u tom smeru. Zadužen je za rad sa uređajima u Odseku – vaga. smanjenje proizvodnje otpada i ekonomičnosti pregledom svakog pojedinačnog toka otpada u donosu na plan upravljanja otpadom cele ustanove. sterilizator. standardnih operativnih procedura i sprovođenje redovnih pregleda. ing. OJ ZA OBAVLJANJE ZAJEDNIČKIH NEMEDININSKIH POSLOVA . Uslovi za obavljanje posla: Položen vozački ispit za profesionalnog vozača i obuka za tretman medicinskog otpada. rukavice.organe upravljanja. postizanje optimalnih rezultata u sprečavanju nastanka otpada. u saradnji sa drugim relevantnim organizacijama (CMT ili privatni prodavci). Uslovi za obavljanje posla: dipl. praćenje i nadzor kroz celu ustanovu. implementacija i upravljanje sveobuhvatnim sistemom za sakuplajnje i privremeno skladištenje opšteg i opasnog otpada.12/4 Vrsta posla: Pomoćnik operatera-vozač Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. sakupljanje informacija o potencijalnim i stvarnim infekcijama izazvanih nepravilnim upravljanjem otpadom i obaveštavanje nadležnih. zaštitne naočare. praćenje i nadzor nad materijalima koje je moguće reciklirati u okviru ustanove. evidentiranje i odnošenje tretiranog otpada na zbrinjavanje). vodi dokumentaciju o tim aktivnostima i vrši prevoz istog. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. drobilica. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. dužan je da se pridržava odredbi Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu i koristi opremu za ličnu zaštitu.12/2 Vrsta posla: Koordinator za upravljanje medicinskim otpadom Opis posla: Obavlja poslove koordinatora za upravljanje medicinskim otpadom i odgovoran je za svakodnevno funkcionisanje Plana za upravljanje otpadom. praćenje upotrebe opreme za upravljanje otpadom. Identifikacija opasnosti koja predstavlja svaki tok otpada i navođenje kontrolnih mehanizama koji su potrebni za kontrolosanje rizika po zdravlje i okolinu. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/7.tehnologije za zaštitu životne sredine. dužan je da se pridržava odredbi Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu i koristi opremu za ličnu zaštitu ( radno odelo. Identifikacija. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 3 I/8.biolog. Zadužen je za pripremu godišnjih revizija za tretman i odlaganje otpada. Odgovoran je ukoliko se aktivnosti upravljanja otpada ne vrše u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom. ing. popis.tehnologije za zaštitu životne sredine. Zadužen je za upravljenje namenskim vozilom za transport medicinskog otpada u skladu sa Pravilnikom o transportu opasnog otpada (vodi evidenciju kretanja).

1/5 Vrsta posla: Referent pisarnice i arhive . obaveštava organe upravljanja o potrebi raspoređivanja radnika po obavljenom pripravničkom stažu. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/8. Stepen stručne spreme: IV . ažurira promene u zaradi u saradnji sa Obracunskom službom. kompletira dosije zaposlenom. neposredni je operativac za sve Odluke iz oblasti rada. overava zdravstvene knjižice. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca. utvrđene Zakonom i drugim propisima po nalogu neposrednog rukovodioca.1/1 Vrsta posla: Načelnik Odeljenja Opis posla: Pomaže u radu direktoru Opšte bolnice u oblasti opštih. kontaktira sa Minsitarstvom za zdravlje RS.1. u obavezi je da prati i primenjuje sve izmene i novine zakonskih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i neposredno obaveštava i upućuje na primenu istih.1. Prati i ažurira promene u spiskovima ugovorenih radnika. kadrovske i opšte poslove. spornih potraživanja i obligacionog prava. Zavodom za zaštitu zdravlja "Timok".Filijalom za Borski Okrug i dostavlja im kadrovsku strukturu radnika. vodi evidenciju pripravnika i volontera. vodi evidenciju i izradu administrativnih akata iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na odmore i odsustva radnika. Uslovi za obavljanje posla: Diplomirani pravnik (četvorogodišnje studije). Neposredno organizuje i rukovodi radom Odeljenja za pravne.1/3 Vrsta posla: Referent za radne odnose i kadrovsku evidenciju Opis posla: Obavlja administrativne .1/2 Vrsta posla: Referent – administrator organa uprave Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke odnosno sve potrebne poslove iz oblasti radnih odnosa. Stepen stručne spreme: VII/1 Broj izvršioca: 1 I/8. i RZZO .1/4 Vrsta posla: Referent za radne odnose i evidenciju u oblasti rada Opis posla: Obavlja sve administrativne .I/8. poznavanje rada na računaru. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera. Učestvuje u organizaciji i sprovođenju javnih nabavki.Obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi. poznavanje rada na računaru. stečenim znanjima.1.1. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca.1. Organizuje i sprovodi sve potrebne poslove oko organizacije organa uprave (upravni i nadzorni odbor). Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca. državnim ili pravosudnim ispitom.1.pravnik (četvorogodišnje studije) sa položenim stručnim.1. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 2 I/8. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola bilo kog administrativnog smera. vodi matičnu knjigu radnika i vodi knjigu penzionisanih radnika ustanove.tehnicke poslove iz oblasti radnih odnosa. ODELJENJE ZA PRAVNE. vodi evidenciju o svim specijalizacijama i prikuplja svu dokumentaciju za upis istih. KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE I/8.tehničke poslove iz oblasti radnih odnosa. prati stručna usavršavanja radnika. sa najmanje 3 godine radnog iskustva u pravim poslovima.1. poznavanje rada na računaru. Uslovi za obavljanje posla: pravni fakultet-dip. SLUŽBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE I/8. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca. pravnih i kadrovski poslova. odgovara za zakonitost rada Opšte bolnice u oblasti pravnih i opštih poslova. vodi kadrovsku evidenciju zaposlenih u ustanovi i ažurira svaku promenu podataka o njima.VI Broj izvršioca: 2 I/8. poznavanje rada na računaru.

1. prati i sprovodi propise iz oblasti finansija i ekonomije. saziva Upravni i Nadzorni odbor. izdaje službena dokumenta putem reversa iz arhive.1/6 Vrsta posla: Administrator-daktilograf Opis posla: Obavlja sve poslove za koje je osposobljena. primljenu poštu koja je spremna za dalju dostavu dostavlja na signiranje.1. primljenu poštu priprema za otpremu po stepenu hitnosti. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 2 I/8. uspostavlja kontakte sa resornim Ministarstvom.II Broj izvršioca: 1 I/8. vrši umnožavanje. poznavanje rada na računaru.1.1/7 Vrsta posla: Administrativni sekretar Uprave Opis posla: Obavlja sve administrativno-tehnicke poslove za ustanovu.1. zakazuje poslovne sastanke. vodi racuna da se ne ošteti pošiljka. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera. organizuje i rukovodi materijalno finansijskim poslovanjem ustanove. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca. odnosno akta. Sastavlja i overava periodicni i završni izveštaj. odnosno stavlja otisak prijemnog štambilja. evidentira i cuva do dostave registarsku dokumentaciju. stavlja na uvid i oprema poštu. poznavanje rada na računaru.otvara. odgovara za blagovremenu isporuku pisama. vodi svu administrativnu dokumentaciju po važecim obrascima. evidenciju i ostali dokumentacioni materijal. vodi rokovnik i podsetnik poslova za direktora. Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca: 1 I/8. uručuje pozive i druge materijale. vrši tehničko uređenje – raspored i estetski oblik teksta. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca. ažurira sve hitne poslove putem faksa i vrši kontakte sa poslovnim paratnerima.Opis posla: Vodi knjigu arhivske gradje.2. sastavljanje i pripremu materjala za dostavu. primljena pošta se evidentira. evidentira i odlaže predmete dokumentacije koja se po propisu odlaže na cuvanje u arhivu. Obavlja poslove i zadatke oko umnožavanja materjala.2/1 Vrsta posla: Načelnik Odeljenja za ekonomsko finasijske poslove Opis posla: Organizuje i stara se o ekonomsko finansijskom poslovanju ustanove i koordinira rad svih odseka iz ove oblasti. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera. stara se o sprovodenju obračuna i isplate zarada i naknada zarada i uskladuje ih sa propisima iz ove oblasti. utvrdjene prilikom prijema pošte konstantuje kratkom beleškom. prati priliv i odliv novcanih sredstava. ODELJENJE ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE I/8.1/8 Vrsta posla: Kurir Opis posla: Vrši raznošenje pošte po dostavnim knjigama. prima i kontroliše svu dokumentaciju koja se evidentira u knjigovodstvu. preuzima poštu i druge materijale. izraduje normativna akta iz oblasti ekonomije i finansija. Stepen stručne spreme: I . obavlja kancelarijske poslove. uslužuje organizacione jedinice u poslovima dostavljanja materijala. po potrebi kuca i umnožava obrasce i formulare za sve službe – odeljenja. obezbeduje pravilno sprovodenje odredbi iz Ugovora sa RZZO Beograd koji se odnose na ekonomsko . Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca: 1 I/8. prima. sa Komorom zdravstvenih ustanova i Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje. saziva Poslovodni odbor i Kolegijume. organizuje rad na sastavljanju izveštaja i informacija nadležnim organima i institucijama i za iste odgovara. fotokopiranje. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca. kucajući sa orginala (rukopisa) urađeni tekst u jednom i više primeraka. prima svu poštu za potpis i vraća potpisanu pisarnici.1. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera.finansijsku oblast poslovanja. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca. poznavanje rada na računaru. vodi registar predmeta. stara se o usklađivanju svih analitickih i sintetičkih . nedostatke i nepravilnosti. prima.

Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom . poznavanje rada na računaru. učestvuje u usaglašavanju popisnih lista sa knjigovodstvenim stanjem. kontira i knjiži izvode i uskladjuje iste sa stvarnim stanjem.1/2 Vrsta posla: Finansijski knjigovođa-kontista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. alata. poznavanje rada na računaru. vrši uskladjivanje svih sintetičkih i analitickih konta u knjigovodstvu. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera. Uslovi za obavljanje posla:Diplomirani ekonomista sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u ekonomskofinansijskim poslovima.1.2. knjiženje robno-materjalnih dokumenta.1.1/4 Vrsta posla: Knjigovođa osnovnih sredstava Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. preizimanje i knjiženje istih u finasijskom knjigovodstvu. prima i kontroliše svu dokumentaciju koja se evidentira u knjigovodstvu.knjigovodstvenih isprava i izveštaja.2. vrši usklađivanje sintetike i analitike.kontira i kontroliše rad blagajne i vrši uskladjivanje dokumentacija sa stvarnim stanjem.1.2. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8.2. preizimanje i knjiženje istih u finasijskom knjigovodstvu.kontira i kontroliše rad blagajne i vrši uskladjivanje dokumentacija sa stvarnim stanjem. organizuje i koordinira sve poslove u okviru računovodstvene službe. vrši uskladjivanje svih sintetičkih i analitickih konta u knjigovodstvu. Uslovi za obavljanje posla: Dipl. knjiženje robno-materjalnih dokumenta. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8.1/5 Vrsta posla: Materijalni knjigovođa Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.1 ODSEK RAČUNOVODSTVA I/8. prati propise iz oblasti finansija i računovodstva i stara se o primeni istih. poznavanje rada na računaru. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/8. poznavanje rada na računaru. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/8. sastavlja i overava periodični i završni izveštaj. vrši usklađivanje sintetike i analitike osnovnih sredstava. Uslovi za obavljanje posla: Ekonomista sa najmanje 3 godine radnog iskustva u ekonomsko finasijskim poslovima.2. Stepen stručne spreme:VII Broj izvršioca: 1 I/8.1. vrši kontiranje i knjiženje materijala. inventara i lekova. stara se o usklađivanju svih analitickih i sintetičkih knjigovodstvenih isprava.1.2. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. poznavanje rada na računaru. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom.1. kontira i knjiži izvode i uskladjuje iste sa stvarnim stanjem.ekonomista ili ekonomista sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u ekonomsko finasijskim poslovima.1/3 Vrsta posla: Finansijski knjigovođa Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. učestvuje u usaglašavanju popisnih lista prilikom popisa sa . Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. obavlja sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i za izvršenje svih poslova i zadataka neposredno odgovara načelniku ekonomsko finansijske službe.1/1 Vrsta posla: Šef računovodstva Opis posla: Radi sve poslove u okviru svoje struke.

Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8. poznavanje rada na računaru.1. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera.2. dostavlja kompletirane ulazne račune knjigovodstvu na knjiženje.1/8 Vrsta posla: Referent finansijske operative Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. odnosno prati i vodu svu potrebnu dokumentaciju i analitičku evidenciju kupaca. vrši usaglašavanje stanja sa dobavljačima. vodi zakonom propisane knjige ulaznih računa i stara se o ispravnosti istih. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom.2.1. Kontroliše ispravnost svih faktura.2.2 ODSEK OBRAČUNA ZARADA I/8. kompletira i daje na dalju realizaciju.1. odnosno prati i vodu svu potrebnu dokumentaciju i analitičku evidenciju dobavljača. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom.1. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera.1.2.knjigovodstvenim stanjem. kompletira izvode i daje ih na knjiženje. prati propise iz oblasti isplate zarada i naknada zarada.1/6 Vrsta posla: Knjigovođa kupaca Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. vrši obračun i likvidaciju putnih naloga. poznavanje rada na računaru. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. kontroliše i prati magacinsko poslovanje i vrši finansijska knjiženja promena u magacinima. poznavanje rada na računaru. kontroliše i prati promene i finasijska knjiženja promena. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera.VI Broj izvršioca: 1 I/8. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola bilo kog administrativnog smera.1. kontroliše i prati promene i finasijska knjiženja promena. račune kojima nedostaju zakonom propisani elementi. Stepen stručne spreme: IV . . Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8. vraća formalno-pravno i računski neispravne račune tj.2. poznavanje rada na računaru. kontroliše ispravnost propisane dokumetacije za obračun i isplatu zarada i naknada zarada i vrši obračun istih. priprema obrasce i naloge za isplatu zarada i naknadu zarada. prima i kontroliše celokupnu materijalno-finansijsku dokumentaciju i stara se o njihovoj ispravnosti i rokovima.1/9 Vrsta posla: Likvidator Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom.2.2/1 Vrsta posla: Odgovorni referent Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8.1/7 Vrsta posla: Knjigovođa dobavljača Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. priprema iste za plaćanje i vrši isplatu. upravlja i koordinira radom Odseka obračuna zarada. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera. poznavanje rada na računaru. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. vrši usaglašavanje stanja.

1. stara se o overi konkursne dokumentacije. obavlja poslove u vezi sa javnim nabavkama i tenderima. uporedne preglede i tehničke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji. evidentira predmete javne nabavke po vrstama .Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad odgovoran je istom.2. vodi evidenciju o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.2/2 Vrsta posla: Referent obračuna i obustava zarade Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Stepen stručne spreme: VI-VII Broj izvršioca: 1 I/8. Prikuplja propisanu dokumentaciju za obračun zarada i istu obrađuje. prisustvuje otvaranjima tendera i prati donošenje odluka i realizaciju ugovora u ustanovi. odluka i obveštenja u Službenom glasniku RS i Portalu javnih nabavki.3/1 Vrsta posla: Službenik za javne nabavke Opis posla: Obavlja stručne i operativne poslove u proceduri javne nabavke dobara i usluga. učestvuje u izradi planova janih nabavki. poznavanje rada na računaru.1. Obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.1. vodi i arhivira i drugu evidenciju o dodeli javnih nabavki. poznavanje rada na računaru. obavlja i druge poslove iz oblasti obračuna zarada. unosi podatke iz izveštaja u elektronsku bazu podataka po zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i vrši ažuriranje. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. učestvuje u izradi konkursne dokumentacije. učestvuje u iradi godišnjeg plana javnih nabavki i prati njihovu realizaciiju.ekonomista/dipl. ažurira obustave iz zarada.VI Broj izvršioca: 2 I/8. stečenim znanjima utvrđene Zakonom i drugim propisima po nalogu neposrednog rukovodioca. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola bilo kog administrativnog smera.2. priprema dokumentaciju i sastavlja ponude. izrađuje pozive za učesnike javnh nabavki i pismenim ili putem e-meila kontaktira sa dobavljačima i vršiocima usluga. kontaktira sa dobavljačima u vezi sa dostavljenim izveštajima o javnim nabavkama. poznavanje rada na računaru.1. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8. Uslovi za obavljanje posla: srednja ili viša škola bili kog administrativnog smera.2. Uslovi za obavljanje posla: Ekonomista ili diplomirani ekonomista sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u ekonomsko finasijskim poslovima. prati realizaciju ugovora o javnoj nabavci. vrši ekspediciju svih akata i prati rokove dostavljenih akata. radi sve poslove iz oblasti obračuna zarada i naknada zarada. kontroliše ispravnost računa i dokumentacije. stara se o objavljivanju javnih pozivu.4/1 Vrsta posla: Odgovorni referent .1.2.3 ODSEK ZA JAVNE NABAVKE I/8.2. izrađuje tabele. vrši prijem i evidentiranje ponuda za sve vrste postupaka. Stepen stručne spreme: IV .4 ODSEK NABAVKE I/8.pravnik sa sertifikatom službenika za Javne nabavke. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/8. Uslovi za obavljanje posla: dipl. odlaže dokumentaciju u predmet javne nabavke po vrstama postupka.3/2 Vrsta posla: Referent za javne nabavke Opis posla: Prati i upoznaje se sa propisima i zakonskom regulativom u oblasti javnih nabavki. stara se o potpisivanju zapisnika. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. vrši arhiviranje predmeta javnih nabavki.2. sastavlja periodične izveštaje o javnim nabavkama i dostavlja ih Upravi za javne nabavke. konkursne dokumentacije i drugih akata članovima komisije.1. odlaže akte u predmete javnih nabavki po vrstama javnih nabavki.

). Organizuje i sprovodi sve potrebne radnje u postupku javne nabavke. Neposredno izvršava poslove nabavke.4/3 Vrsta posla: Magacioner tehničke robe Opis posla: Vrši prijem i izdavanje robe i vodi propisanu dokumentaciju iz oblasti magacinskog poslovanja. Uslovi za obavljanje posla: Dipl.2. izvršava sve poverene zadatke od strane neposrednog rukovodioca.VI Broj izvršioca: 2 I/8. Prikuplja i obrađuje podatke za potrebe fakturisanja svih usluga i ostale prodaje na zakonom propisani način i u propisanim rokovima.2.ekonomista ili ekonomista sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u ekonomsko finasijskim poslovima. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom.1.1. U obavezi je da kontroliše kvantitet i kvalitet robe.. poznavanje rada na računaru. Uslovi za obavljanje posla: Dipl. Stepen stručne spreme: VI .1.4/2 Vrsta posla: Referent nabavke Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera.5/1 Vrsta posla: Odgovorni referent Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. suštinsku i logičku kontrolu iste. Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca: 1 I/8. poznavanje rada na računaru. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom.4/4 Vrsta posla: Magacioner životnih namirnica Opis posla: Vrši prijem i izdavanje robe i vodi propisanu dokumentaciju iz oblasti magacinskog poslovanja.2.2.5 ODSEK PRODAJE I/8.VII Broj izvršioca: 1 I/8. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. poznavanje rada na računaru.ekonomista ili ekonomista sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u ekonomsko finasijskim poslovima.1.Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola bilo kog administrativnog smera. Izrađuje mesečne analize utrošaka rezervnih delova i potrošnog materjala kao i mesečni popis materjala i starih rezervnih delova iz povraćaja za otpis i rashod za Odeljenje za tehničko održavanje.2.1.1. poznavanje rada na računaru. Stepen stručne spreme: VI . Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera.2. Kompletira i kontroliše celokupnu dokumentaciju u postupku fakturisanja. Prikuplja i obraduje podatke o izvršenim uslugama za fakturisanje i organizuje sve poslove oko prodaje i fakturisanja. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom .VII Broj izvršioca: 1 I/8. vrši formalno pravnu. Stepen stručne spreme: IV . bezbednost i zaštitu na radu i izveštaje dostavlja načelniku Odeljenja.5/2 Vrsta posla: Fakturista Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke. vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju iz oblasti nabavke. U obavezi je da kontroliše kvantitet i kvalitet robe. Stara se o organizaciji i ispravnosti rada magacina. Kompletira i kontroliše svu dokumentaciju vezanu za postupak nabavke robe i usluga. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. Organizuje rad Odseka i koordinira rad zaposlenih. kompletira i . Organizuje rad Odseka i koordinira rad zaposlenih. Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca: 2 I/8. poznavanje rada na računaru. Prati sve propise iz ove oblasti. vrši fakturisanje. prati propise iz oblasti prodaje ( poreza na promet i dr.

održavanje i periodicni redizajn sajta. Planiranje. Uslovi za obavljanje posla: Fakultet ili viša škola .1. organizacija i održavanje mreže u operativnom stanju.kontroliše dokumentaciju u postupku fakturisanja.1.IV Broj izvršioca: 1 I/8. kontrola. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom.VI Broj izvršioca: 1 I/8. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. poznavanje rada na računaru. pripreme tekstova i ilustrovanog materijala za održavanje sajta. Stepen stručne spreme: III . Stepen stručne spreme: IV . Intervencije i izrada iz postojećih programa izveštaja na zahtev korisnika. Sistemska administracija mreže.3/2 Vrsta posla: Operater za tekstove. prati sve propise u vezi zdravstvene zaštite stacionarnih bolesnika. organizacija i rad na razvoju novih projekata i softverskih rešenja. Planiranje. nadgleda i kontroliše naplatu participacija i drugih usluga u Opštoj bolnici. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. pripreme podataka za komunikacije i E-poštu.2.5/3 Vrsta posla: Referent blagajnik Opis posla: Organizuje i sprovodi sve poslove u vezi prijema i otpusta bolesnika. Planiranje.2.5/5 Vrsta posla: Garderober Opis posla: Obavlja sve potrebne radnje oko prijema i izdavanja garderobe bolesnika i vodi računa o istoj.1. izrada mesečnih i tekućih izveštaja. Koordinacija. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola bilo kog administrativnog smera. softvera i zaštita sistema i podataka. poznavanje rada na računaru. Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 1 I/8.5/4 Vrsta posla: Administrator Opis posla: Obavlja sve administrativno tehničke poslove oko upisa-ispisa bolesnika. poznavanje rada na računaru. razvoj organizovanje i održavanje Informacionog sistema u operativnom stanju.1.1.3 ODELJENJE ZA IKT I/8. baze podataka i istraživanja Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovorna istom.informatičar. Otklanjanje kvarova na mreži i opremi. Stepen stručne spreme: IV . radno iskustvo najmanje 3 godine u zdravstvenoj ustanovi. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola. Planiranje i realizacija Intranet izdavaštva.organizovanje i izvodenje edukacija srednjeg i višeg nivoa. unos podataka. tekuće održavanje/kontrola rada postojećih aplikacija i sistema. organizacija. Stepen stručne spreme: VI . Planiranje.VII Broj izvršioca: 1 I/8. odobravanje poslova iz domena odeljenja.1. planiranje.2. pripreme materijala za . baza podataka.3/1 Vrsta posla: Šef Odeljenja Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke.VI Broj izvršioca: 2 I/8. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola bilo kog administrativnog smera. Suport komunikacijama i E-pošti. dnevno arhiviranje i zaštita podataka. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola bilo kog administrativnog smera.

1. Uslovi za obavljanje posla: Mašinski ili tehnički fakultet. u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog. prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima. izboru. zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad. kao i bolestima u vezi sa radom. . vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju. Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/8. korišćenju i održavanju sredstava za rad. Primenjuje odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS kao i svih akata Opšte bolnice koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zaštite na radu. redovno i preventivno održavanje opreme i otklanjanje kvarova. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 1 I/8. organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad. priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.. svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu.3/3 Vrsta posla: Tehničar održavanja opreme Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. tekuće otklanjanje problema na mreži.2/1 Vrsta posla: Načelnik službe Opis posla: Obavlja sve administrativno tehničke poslove iz domena svoje struke.vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca. učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje. i odgovoran je za rad i izvršenje poslova i zadataka ove istog. pravi raspored rada. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. kontaktira ovlašćene servise radi servisiranja medicinske opreme. stara se za izvršenje poslova. Uslovi za obavljanje posla: Fakultet bezbednosti. obilazi službe i odeljenja i utvrđuje sa glavnim tehničarima poslove koje treba uraditi. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom.2/2 Vrsta posla: Lice za bezbednost i zdravlje na radu Opis posla: Obavlja sve poslove u okviru svoje struke.intranet izdavaštvo. materijala i obrazaca na zahtev. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola bilo kog administrativnog smera. učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada. Stepen stručne spreme: IV-VI Broj izvršioca: 3 I/8. radno iskustvo u IKT-u. izdaje svakodnevno naloge za izvršenje odgovarajućih poslova radnicima odeljenja. vodi dnevnu evidenciju o radnom vremenu radnika. pomoć pri izradi stručnih radova. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. plan godišnjih odmora.2 SLUŽBA ZA TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE I/8. radno iskustvo najmanje 1 godina u zdravstvenoj ustanovi. organizuje i neposredno rukovodi radom Odeljenja. edukacija početnog i višeg nivoa za oblast hardwera. predlaže nabavku i zamenu dotrajalih delova tehničkih uređaja. predlaže mere za pobioljšanje uslova rada. priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu. priprema i štampanje tekstova. održavanje i otklanjanje kvarova na mreži. opremi i funkcionisanju programa. opsnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. vrši kontrolu ispravnosti svih tehničkih uređaja i o svim neispravnostima na uređajima predlaže konkretne mere za njihovo otklanjanje. organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline. Učestvuje u pripremi i izradi akata o proceni rizika. edukacija korisnika početnog nivoa za korišcenje postojećih programa. Uslovi za obavljanje posla: Srednja ili viša škola tehničkog smera.

Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola . radi na održavanju i servisiranju aparata na dijalizi. kade i dr. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola mašinsko tehničke struke. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. vodi evidenciju svih radnika koji imaju ključeve službenih prostorija. odgovoran je za ispravnost električne instalacije i njeno obezbeđenje za slučaj povrede. brušenja. Radi na poslovima održavanja uređaja na pripremi vode za dijalizu. baterije za toplu vodu. otklanja opasnosti koje mogu doprineti oštecenju objekata i sredstava za rad. mašinske ili tehničke struke.1/5 Vrsta posla: Radnik na unutrašnjem održavanju objekta . elektro.2. daje predlog specifikacije nabavke sitnih rezervnih delova potrebnih za održavanje elektroaparata i uređaja. vrata. održava i ostale električne instalacije u odeljenju hemodijalize. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola elektro mašinske struke – elektro smer. po potrebi održava i servisira i ostalu električnu instalaciju i medicinske aparate u Bolnici. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola. obavlja poslove na održavanju objekata i potrebne popravke. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 1 I/8. Stepen stručne spreme: III .). Ispiranje i dezinfekcija same pripreme vode. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 1 I/8. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom.1/4 Vrsta posla: Domar (održavanje objekta) Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. obaveštava o svim pojavama koje mogu ugroziti ličnu sigurnost radnika. obavlja sve vrste varenja.1/1 Vrsta posla: Predradnik Odseka Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. obavlja radove na čišcenju i regulaciji olovnih akumulatorskih baterija. vrši generalni remont i popravku električnih instalacija. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. radi na popravci i montaži pojedinih delova sanitarnih uredjaja. montaže i obrade metalnih konstrukcija.2.1/3 Vrsta posla: Radnik na održavanju elektroopreme i elektroinstalacije Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke.mašinsko tehničke struke. a prema izveštaju od službe obezbedenja. vodi knjigu u koju upisuje sve najznačajnije događaje. bojlera. obavlja poslove održavanja i popravke vodoinstalaterske instalacije. radi na održavnju svih mašina u vešeraju. sve vrste popravki .Stepen stručne spreme: VII Broj izvršioca: 1 I/8. stara se o ispravnosti uredjaja. vrši popravke postojece elektro instalacije i postavlja novu instalaciju.IV Broj izvršioca: 1 I/8. naročito je odgovoran za ispravnost agregata koji napaja instalaciju u slučaju nestanka električne energije. WC. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 3 I/8. održava i popravlja aparate i uređaje. šporeta i dr.1/2 Vrsta posla: Vodoinstalater Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. opreme i uređaja (sterilizatora.2.).2. montira sanitarne čvorove (kupatila. radi na servisiranju elektromotora i pumpi pripreme vode. vrši sitne popravke istih za koje nije neophodan rad ovlašcenog radnika iz servisa. kontroliše da određene prostorije budu zaključane u popodnevnim i noćnim časovima.2.1 ODSEK ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE I/8. održava kompletnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu i stara se o njenoj ispravnosti. vodovodne mreže. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. vodoinstalater. prozora.2. u toku i na kraju radne nedelje.

kontroliše ispravnost redukcionih ventila i predlaže sanaciju. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola mašinsko tehničke struke. a prema izveštaju od službe obezbedenja. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. obavlja sve vrste varenja. brušenja. stara se o ispravnosti uredjaja. obavlja sve vrste varenja. sve vrste popravki na metalu. grejne mreže. neposredno je zadužen sa kotlarnicom i kotlovima za grejanje i proizvodnju tople vode i pare. odgovoran je za rad celokupnog postrojenja (vodoinstalacije.1/7 Vrsta posla: Bravar i punioc boca Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. obavlja poslove centralnog grejanja kotlarnice zgrade Zdravstvenog centra. montaže i obrade metalnih konstrukcija. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola mašinsko tehničke struke. u toku i na kraju radne nedelje. sve vrste popravki . tunelnog dela i parovoda za perionicu veša. vrata. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 1 I/8.2. blagovremeno obaveštava i naručuje nove količine gasa. obaveštava o svim pojavama koje mogu ugroziti ličnu sigurnost radnika. svakodnevno pregleda ispravnost mreže i u slucaju kvara isti otklanja i popravlja. obaveštava o svim pojavama koje mogu ugroziti ličnu sigurnost radnika. vodi evidenciju svih radnika koji imaju ključeve službenih prostorija. vodi evidenciju svih radnika koji imaju ključeve službenih prostorija. organizuje istovar i utovar.1/8 Vrsta posla: Rukovaoc kotla Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. dovod hladne vode za omekšavanje. montaže i obrade metalnih konstrukcija. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 1 I/8. kontroliše da određene prostorije budu zaključane u popodnevnim i noćnim časovima.mašinsko tehničke struke. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola . montaže i obrade metalnih konstrukcija odnosno sve vrste popravki na metalu.2.1/9 Vrsta posla: Radnik na održavanju kruga bolnice . vrši prijem punih i predaju praznih boca. menja i kontroliše ispravnost boca. u sezoni kada ne vrši loženje. otklanja opasnosti koje mogu doprineti oštecenju objekata i sredstava za rad. brušenja. kontroliše da određene prostorije budu zaključane u popodnevnim i noćnim časovima. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom.2. vodi knjigu u koju upisuje sve najznačajnije događaje. prozora. u toku i na kraju radne nedelje. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 1 I/8. radi sve vrste varenja. vodovodne mreže. redovno održava i čisti kotlove i grejna tela od naslaga kamenca van sezone grejanja. otklanja opasnosti koje mogu doprineti oštecenju objekata i sredstava za rad.2. odvod tople vode i elektroinstalacija). vodovodne mreže. a prema izveštaju od službe obezbedenja. brušenja.1/6 Vrsta posla: Bravar Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. cevovoda grejanja. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. puni. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. u slučaju nepredvidjenog kvara dužan je da odmah obavesti šefa tehnicke službe radi preduzimanja odgovarajucih mera otklanjanja istih. vodi knjigu u koju upisuje sve najznačajnije događaje. ložaci rade po posebnom rasporedu koji napravi rukovodioc tehnicke službe.Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. radiatora. ložač. prozora. vodi evidenciju o utrošku. Obavlja poslove stručno osposobljenog radnika na održavanju instalacija grejanja objekata. kontaktira i ugovara nabavku azot-suboksida (oksidul) sa glavnim tehnicarem anestezije. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola mašinsko tehničke struke. vrata. vrši prijem goriva. zadužen je sa rezervoarima za lož ulje. stara se o ispravnosti uredjaja. bravar. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 1 I/8.

Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 3 I/8. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. Uslovi za obavljanje posla: Krojač ili radnik tehničke struke. nedozvoljava pristup neovlašcenim licima. organizuje rad portira. stara se da svaki radnik obezbeđenja bude detaljno upoznat sa pravilima PPZ i da organizuje praktičnu obuku radnika obezbeđenja u gašenja požara. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. krađe i druga krivična dela nadležnom državnom organu i osiguravajućim kompanijama.2/3 Vrsta posla: Portir Opis posla: Stara se o bezbednosti objekata. vrši kontrolu kruga Bolnice . pomaže radnicima Odeljenja održavanja. Stepen stručne spreme: III . inventara i opreme. kontroliše rad zaposlenih i odgovara za ispravnost. licima bez uputa za odgovorajuce Službe i nezaposlenima koji žele pristup prostorijama bez ikakve potrebe. pravi raspored rada i vodi evidenciju o prisustvu na poslu. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 5 I/8. pruža stručnu pomoc izvršiocima poslova i zadataka. pravi raspored rada zaposlenih u vešeraju i odgovara za isparavnost rada i rokove. vrši kontrolu kruga Bolnice. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola. neguje i održava zelenilo u krugu.2/1 Vrsta posla: Odgovorni radnik Opis posla: Stara se o organizaciji rada zaposlenih na fizičko-tehničkom obezbeđenju. stara se o bezbednosti zaposlenih i pacijenata čija je bezbednost ugrožena od strane trećih lica. Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola. nedozvoljava pristup neovlašcenim licima.2.2. organizuje sve poslove vezane za pranje i peglanje veša i drugog materjala koji se donosi u perionicu kao i održavanje higijene i čistoce u istoj. pomaže u prenosu pacijenata od sanitetskih vozila do potrebnih službi.2.2 ODSEK FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA PPZ I/8.IV Broj izvršioca: 1 I/8. . vrši neposrednu kontrolu sprovodjenja mera bezbednosti. obavlja administrativne i tehničke poslove za vojnike koji su na civilnom služenju vojnog roka u Zdravstvenom centru. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom.3 ODSEK VEŠERAJA I/8.Opis posla: Radi na poslovima čišćenja i higijenskog održavanja kruga bolnice. licima bez uputa za odgovorajuce Službe i nezaposlenima koji žele pristup prostorijama bez ikakve potrebe.2.2. Dokaz o sposobnosti nošenja oružja. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom.2/2 Vrsta posla: Zaposlen na fizičko-tehničkom obezbeđenju Opis posla: Obezbeduje objekte i imovinu Zdravstvenog centra Bor. Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 2 I/8. Dokaz o sposobnosti nošenja oružja. podnosi prijave šteta. vrši ispomoć nabavljaču i magacionerima. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. vodi evidenciju radnika po osnovu radne obaveze za obavljanje poslova i zadataka po ratnoj organizaciji i stara se o ažurnosti dokumentacije. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola. odgovoran je za stručno obučavanje radnika obezbeđenja i njihovo upoznavanje sa svim zakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zaštite na radu i propisima Zdravstvenog centra.2.3/1 Vrsta posla: Odgovorni radnik Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke.

Uslovi za obavljanje posla: Srednja škola. stara se da izgled portirnice. stara se za red i tišinu u hodnicima. vrši redovan tehnički pregled vozila i registraciju za celokupan vozni park ustanove. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. kontrola ispravnosti. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola. zaštitne odeće i drugog materijala i garderobe. vodi dnevne radne liste za sve radnike koja služi kao osnov za isplatu. vozila održava. upućuje. nadgleda i daje konkretne predloge vozačima na održavanju vozila.2.4 ODSEK TELEFONISTA I/8.5 ODSEK VOZNOG PARKA SA SANITETSKIM PREVOZOM I/8. vodi za svakog vozača preko kojih nadzire rad i provedeno vreme na poslu. pregled vozila. telekominikacije.2. Uslovi za obavljanje posla: Škola saobraćajnog smera. opravlja i pere. krpljenje i peglanje posteljine. kao i stvarno provedeno radno vreme u vožnji.2. Uslovi za obavljanje posla: Krojač. Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 8 I/8. zamenu delova i ulja..2. dnevne radne liste i knjigu o kojoj redovno evidentira popravke. brine o održavanju higijene i čistoce u istoj. tj. prevozi bolesnike i dr.IV Broj izvršioca: 1 I/8. koju redovno dostavlja službi knjigovodjstva (putni nalog). Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. rublja. neposredno rukovodi i organizuje dnevne potrebe prevoza bolesnika i osoblja ustanove. poziva radnika po nalogu dežurnog lekara ili drugog ovlašcenog lica. kontroliše rad vozača. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. stara se o ispravnosti vozila i zadužen je za vozila i alat. kontroliše ulazak lica u radne i druge prostorije. putne naloge. obavlja krojenje i šivenje.6/2 Vrsta posla: Vozač Opis posla: Obavlja prevoz bolesnika i osoblja radne organizacije. kilometražu i osnovno održavanje vozila na koje je obavezan svaki vozač.3/2 Vrsta posla: Pralja Opis posla: Obavlja sve poslove vezane za pranje i peglanje veša i drugog materjala koji se donosi u perionicu.2.2. Stepen stručne spreme: II – III Broj izvršioca: 5 I/8.2. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. vodi evidenciju o pređenoj kilometraži. položen vozački ispit za profesionalnog vozača. zabranjuje bespotrebno zadržavanje lica u portirnici-prostoriji telefonske centrale. pranje vozila po završenom .6/1 Vrsta posla: Odgovorni radnik Opis posla: Obavlja poslove rukovodioca voznog parka. odnosno centrale bude pristojan i inventar ispravan.3/3 Vrsta posla: Krojač Opis posla: Obavlja poslove iz domena svoje struke. vodi urednu evidenciju o vozilu. stara se o ispravnosti vozila sa kojim je zadužen. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 3 I/8.5/1 Vrsta posla: Telefonista Opis posla: Rukuje telefonskom centralom i uspostavlja potrebne veze. prima naloge za šivenje radne odeće i ostalog od šefa odeljenja. prati dnevno izvršenje i kontrolu radnih zadataka preko radnih listi koje izdaje svakodnevno svakom vozaču. vodi knjigu obavljenih razgovora.Stepen stručne spreme: III . Stepen stručne spreme: IV Broj izvršioca: 1 I/8.

pranje vozila po završenom prevozu pre radnog vremena a obavezno sutradan ukoliko je prevoz završen po isteku radnog vremena predhodnog dana. u slučaju nesrećce na putu. pomoćnih prostorija. duži se sa sitnim i krupnim inventarom u kuhinji. gde i sama učestvuje. Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 9 I/8. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola. zamena svećica. pritiska u gumama i zamena po potrebi. a i samoj kuhinji svakodnevno izdaje dijetetičar. Uslovi za obavljanje posla: Položen vozački ispit za profesionalnog vozača. prozore.2. zamenu delova i ulja. obaveštava odgovornog radnika voznog parka radi hitne intervencije. kontrola paljenja. Uslovi za obavljanje posla: Kuvar. o većim kvarovima obaveštava odgovornog radnika voznog parka. brave. radno iskustvo najmanje 3 godine u zdravstvenoj ustanovi. pregled vozila. pere i briše zidove. uredjaje.Položen vozački ispit za profesionalnog vozača. vozila održava.prevozu pre radnog vremena a obavezno sutradan ukoliko je prevoz završen po isteku radnog vremena predhodnog dana. sakupljanje odpadaka i smeća iz prostorija i iznosi smeće do kontejnera.2. vodi urednu evidenciju o vozilu.6/1 Vrsta posla: Spremačica Opis posla: Vrši čišćenje. Uslovi za obavljanje posla: Saobraćajna škola. vrši finalno doterivanje pripremljenih jela. pregled nivoa ulja i kontrola pritiska. havarije i kvara.2. vrši raspoređivanje osoblja kuhinje (kuvare.vozač Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke . opremu i ostala sredstva koja koriste radnici na odeljenju. Stepen stručne spreme: I Broj izvršioca: 46 I/8. vodi evidenciju o pređenoj kilometraži.6 ODSEK SERVISA ZA HIGIJENU I/8. havarije i kvara. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. obaveštava odgovornog radnika voznog parka radi hitne intervencije. o većim kvarovima obaveštava odgovornog radnika voznog parka. a u saradnji sa dijetetičarem distribuira servirnom osoblju na šalteru kuhinje. Stepen stručne spreme: V Broj izvršioca: 1 I/8. pomoćne radnike) da svako u svom domenu učestvuje u procesu proizvodnje hrane. automehaničara i pomaže mu u opravci vozila. svakodnevno odlazi u magacin životnih namirnica i od magacionera preuzima namirnice.3 ODSEK ZA ISHRANU BOLESNIKA /8. bolesničkih soba. pritiska u gumama i zamena po potrebi. opravlja i pere.3/1 Vrsta posla: Odgovorni radnik u kuhinji Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke. stara se o kvalitetu i kvantitetu primljenih namirnica. vrši preuzimanje sredstava za čišćenje i dezinfekciju od glavne sestre. brine se o kolektivnoj higijeni kuhinje. nameštaja. automehaničar-specijalista. pomoćne kuvare. vodi računa o tačnosti merenja namirnica od strane magacionera na vagi za merenje. u slučaju nesrećce na putu. kuhinjskog posuđa i ostalog pribora. pranje i održavanje radnih i drugih prostorija. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. održava higijenu (pere i čisti posuđe).Obavlja prevoz bolesnika i osoblja radne organizacije. automehaničara i pomaže mu u opravci vozila. . Obavlja i druge potrebne poslove u procesu rada po nalogu neposrednog rukovodioca. jednom nedeljno vrši generalno čišćenje svih prostorija. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. zamena svećica. a u roku od 48 časova podnosi pismeni izveštaj (na koj način se desio kvar). dnevne radne liste i knjigu o kojoj redovno evidentira popravke. kontrola paljenja. a u roku od 48 časova podnosi pismeni izveštaj (na koj način se desio kvar). stara se da hrana bude pravilno pripremljena i na pravilan način zajedno sa kuvarima. vrata. koju redovno dostavlja službi knjigovodjstva (putni nalog). vrši dezinfekciju prostorija. stara se o ispravnosti vozila sa kojim je zadužen. putne naloge. pregled nivoa ulja i kontrola pritiska. na osnovu trebovanja koje magacioneru . kontrola ispravnosti.6/3 Vrsta posla: Automehaničar . vrši transport čistog i nečistog rublja.

finasijsku i drugu dokumantaciju. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom.Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 1 I/8.II Broj izvršioca: 30 I/8. pečenje. kontrola postupka. vrši termičku obradu namirnica (kuvanje.vrši kontrolu ispravnosti naplate participacije.). Uslovi za obavljanje posla: Pomoćni kuvar Stepen stručne spreme: I . stara se da odmah po završetku kuvanja ili pečenja hrane i podele iste. vodi računa o higijeni i čisti trpezariju i čajnu kuhinju.4 SLUŽBA INTERNIH KONTROLORA I/8. pere pribor za jelo i vrši dezinfekciju istih. Svakodnevno zajedno sa ostalim osobljem preuzima i nosi namirnice iz magacina životnih namirnica do kuhinje. položen ispit o osnovama znanja o higijeni namirnica i ličnoj higijeni. i sa ostalim pomoćnim osobljem. pomaže kuvaru u pripremi jela. brine se o ličnoj higijeni. Uslovi za obavljanje posla: Osmogodišnja škola/ II stepen bilo kog smera. vrši tehnološku obradu namirnica (sečenje. rendanje.VII Broj izvršioca: 3 Član 8. učestvuje u čišćenju prostorija za pripremanje hrane. za vreme deobe hrane mora da ima besprekorno čist mantil. kontroliše administrativnu. Stepen stručne spreme: I .II Broj izvršioca: 3 I/8. maramu i kecelju. odmah pristupi pranju opreme i uređaja. finansijskih i drugih administrativnih dokumenata. procedura i način izdavanja računovodstvenih. te funkcionisanje informacionih tehnologija i zaštite podataka.3/2 Vrsta posla: Kuvar Opis posla: Obavlja sve poslove iz domena svoje struke. Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. prženje) na osnovu dijetalne šeme i normativa koji postoji. Stepen stručne spreme: VI . Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad je odgovoran istom. brine se da u nedostatku pomoćnog osoblja u kuhinji učestvuje u pranju i brisanju opreme i uređaja u kuhinji. Uslovi za obavljanje posla: Kuvar Stepen stručne spreme: III Broj izvršioca: 6 I/8. seckanje. Uslovi za obavljanje posla: Ekonomsko finasijski smer. . ljuštenje i sl. odnosi ostatke hrane. utvrđuje eventualne propuste i odgovornosti lica i predlaže mere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.4/1 Vrsta posla: Interni kontrolor Opis posla: Obavlja internu kontrolu rada u skladu sa Zakonom.3/3 Vrsta posla: Pomoćni radnik u kuhinji Opis posla: Svakodevno učestvuje u procesu rada. vrši tehnološku obradu primljenih namirnica zajedno sa pomoćnim kuvarima.3/4 Vrsta posla: Servirka Opis posla: Donosi i servira hranu bolesnicima. sprovodi internu kontrolu usvojenih internih akata i njihovu usklađenost sa važećim propisima. vrši distribuciju pripremljene hrane po uputstvima vodje smene. kapu. sačinjava izveštaje o kontroli i obaveštava direktora ZC Bor.

Svaki od zaposlenih koji je zasnovao radni odnos u Opštoj bolnici ima pravo da bude raspoređen na određene poslove za čije je vršenje zasnovao radni odnos ili na druge odgovarajuće poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i sposobnostima. Duživa trajanja radnog vremena uztvrđena je Zakonom. Vrstom i opisom poslova određuje se radno mesto zaposlenog. sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i skraćeno radno vreme srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog. Prijem novih zaposlenih u radni odnos na neodređeno vreme sprovodi se po odredbama Zakona o radu. Izuzetno. viša sila i drugo. Na određene poslove ne može se trajno rasporediti više zaposlenih od broja predviđenog Tabelarnim delom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Član 11. odgovornosti. vrste. Organizacione jedinice čine posebne radne i tehnološke celine obrazovane radi obavljanja pojedinih grupa srodnih poslova sa kadrovima određenog profila u odgovarajućem broju čime se obezbeđuje efikasnost kordinacije i rukovođenje procesom rada. . Član 10. Poslovi za čije je obavljanje predviđeno skraćeno radno vreme utvrđeni Zakonom ili opštim aktom podrazumevaju. Zakona o radu. Sistematizacija poslova podrazumeva grupisanje poslova grupisanje poslova po organizacionim delovima i skupovima po osnovu srodnosti. Obaveznu sadržinu Ugovora o radu čini vrsta i opis poslova koji se odnose na skup poslova koji se poveravaju zaposlenom. Član 9. na određeni posao može se privremeno rasporediti više zaposlenih od predviđenog broja u slučajevima utvrđenim Zakonom i opštim aktima kao što su : privremeno povećan obim poslova. uslovima rada i drugim kriterijumima. Član 12. primenu mera bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu Opšte bolnice. Povremene potrebe za pojedinim kadrovima u organizacionim delovima mogu se popuniti angažovanjem rada lekara deficitarne specijalnosti u svojstvu zaposlenog po Ugovoru o dopunskom radu u zdravstvu. Član 13. podnošenjem zahteva Ministarstvu zdravlja i dobijanjem odobrenja od istog. Radni odnos se zasniva Ugovorom o radu čiji elementi predviđeni odredbom člana 33.

godine. IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 16. odseci i kabineti. Član 15. a na način kojim se omogućava stalni uvid u stručni rad zaposlenih u Opštoj bolnici.direktor spec.da se sistematizacijom poslova i opisom poslova opišu sve operacije koje zaposleni izvršava na radnom mestu. uslova rada i higijensko-tehničkih uslova prateći dostignuća u oblasti organizacije rada u zdravstvenoj delatnosti. Tabelarni deo pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta predstavlja sastavni deo ovog Pravilnika. Uz pravilnik direktor Opšte bolnice donosi Tabelarni deo pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštoj bolnici. službe. . analitičke procene. sistematizaciju radnih mesta usklađujući je sa promenama uslova i zahteva u zavisnosti od zakonskih odredbi. Direktor Opšte bolnice i zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima dužni su da stalno unapređuju i usavršavaju organizaciju rada.da se na poslove mogu rasporediti samo zaposleni koji ispunjavaju propisane uslove za te poslove. Član 17. vrste i složenosti poslova.dr med. . Igor Maljković .da se broj izvršilaca za određene poslove utvrđuje prema obimu posla.2007. .05. sektori. OPŠTA BOLNICA BOR v. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zdravstvenom centru Bor broj 3011 od 24.Član 14. obezbeđuju se primenom sledećih principa. .da se zasnivanje radnog odnosa može vršiti samo na sistematizovanim i slobodnim poslovima. Unutrašnjom organizacijom : organizacione jedicine.d. odeljenja.