You are on page 1of 3

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL NR:13 Sid.

1 (3)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Brf Tallhöjden  


 

Datum: 2009-11-16
Lokal: Styrelserummet Jakobsbergspl. 5B

Närvarande: Åke Haglund (ordf.)


Maria Wennergren (sekr.)
Jessica Lindgren (kassör)
Peter Hane (ledamot)
Göran Rosenholm (suppl. Ersätter Per Ljunggren)

§ 1 Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.


Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman.
Jämte ordföranden utsågs Göran Rosenholm till att justera protokollet.

§ 3 Föregående mötesprotokoll.
Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§ 4 Ekonomi.
1. Genomgång av balansräkning/resultaträkning för oktober. (se bil.)
Omsättning av lån ska ske. Beslut tas i dec.
2. Handkassan, inga synpunkter.
3. Styrelsen beslutar att anta ”Styrelsens arbetsordning”.

§ 5 Bostadsrätter.
1. Försäljning av lgh 28 är avslutad. Köpare är D. Söderlund med inflyttning 1 jan. 2010.
Försäljning av lgh 21 är avslutad. Köpare är fam. Klintström med inflyttning 1 feb. 2010.

§ 6 Hyresgäster.
1. Vi har fått skrivelse från Hyresgästföreningen avseende målning och tapetsering hos Ritha
Gryphon. (Se bil.) Styrelsen avser att inte åtgärda aktuellt klagomål. (Se bil.)
2. Föräldrakooperativet önskar bygga förråd samt en pergola över sandlådan. (Se bil.)
Göran frågar de boende intill på Jkbg. 43B.

§ 7 Parkeringsplatser/lokaler.

1. Alla parkeringsplatser är f.n. uthyrda.


2. Diskussion om möjlighet att utöka till flera parkeringsplatser bakom Jkbpl. 5.
Åke frågar kommunen (Wickström) om det är möjligt.

 
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL NR:13 Sid. 2 (3)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Brf Tallhöjden  


 

§ 8 Inre underhåll.

1. Energibesparing genom utbyte av tvättmaskiner. (Se bil.)


Vi beslutade att byta ut en tvättmaskin på Jkbpl 3 resp. en tvättmaskin på Jkbpl 5.
Åke tar kontakt med MBF och ber om offert på två resp. fem tvättmaskiner.
Ev. bytes alla gamla tvättmaskiner ut.
2. Vi beslutade att prova Key Control System för hantering av utlämnande av nycklar under ett
halvår.

§ 9 Yttre underhåll.

1. Renovering och målning av balkonger. Åke tar in offerter på upprustningen av detta.


2. Ommålning av takfot och ev. utvändig målning av fönster på fastigheterna.
Åke tar in offerter. Arbetena beräknas göras under nästa år.

§ 10 Projekt.

Förslag till nya projekt

• Investeringsplan 2009/2010 (Se bil.) Planering av åtgärder 2010.

Pågående projekt
• Rensning av källarförråd och vindsutrymmen. Skräpet ska nu samlas ihop och forslas bort.
Jessica ansvarar.
• Grillplats. Peter visade ritningsförslag. Peter kontaktar arkitekt Wickström ang. förslaget.
• Mögeltvätt. Vi avvaktar med mögeltvätten av soprummen till våren.
• Planteringar i området. Trädgårdsservice har satt vårlökar i området.
Ny plantering kommer att ske på sidan framför Jkbg. 43. Vi undersöker om
Trädgårdsservice kan göra det till våren.
• Fällning av två träd. Peter snitslar de aktuella träden. Åke gör skrivelse till de boende. (Se
bil.) Maria delar ut skrivelse. Boende som har invändningar kontaktar Maria.
• Energisparprojekt. Per Schrewelius har kontaktats och ska bistå med råd.
• Övernattningsrum. Vi avvaktar och fortsätter planera.
• Montage av frostad film i källardörrar. Göran tar hand om det.
• Julgran. En julgransslinga och julgransfot har inhandlats. Göran köper ytterligare två
uppsättningar samt tre granar, till första advent.
• Parkbänk. Vi beslutade att inhandla parkbänk till framsidan Jkbg. 43 till våren.
• Hyresförhandlingar per 1/1 2010. Det blir inga hyreshöjningar nästa år.
• Julfest. Peter har bokat julbord på Djäknebergsterassen ons 16/12 kl.19.
• Hemsida. William Wennergren tar fram ett förslag till Brf.Tallhöjdens hemsida.
• Övrigt: Bastun. Städningen i bastun är eftersatt. Det behövs anslag om städregler.
Peter ansvarar för en uppfräschning av bastun.
Tvättstugan. Jessica köper ny städutrustning till tvättstugorna.

 
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL NR:13 Sid. 3 (3)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Brf Tallhöjden  


 
§ 11 Skrivelser/Rapporter

§ 12 Övrigt.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte må 14/12 2009 kl.18.

Vid protokollet:

_________________
Maria Wennergren, sekr.
Justeras:

____________________
Åke Haglund, ordf

______________________
Göran Rosenholm, just man