You are on page 1of 60

Trng THPT Yn M

GV: L Thi Xun Hng

Ch 1 Tun 1

Ngy son:12/08/2013.

N TP. BI TP: T KHI CHT KH, MOL, NNG DUNG DCH.


I.
Mc ch, yu cu:
Gip HS nm vng ni dung n tp 2 tit trc, vn dng lm bi tp.
II.
Phng php:
- m thoi nu vn .
III.
Tin trnh ln lp:
n inh lp.
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
I. L thuyt:
I. L thuyt:
- Nguyn t c cu to t my loi ht c
1.Nguyn t:
bn?
electron (e: -)
- C 3 loi.
Nguyn t
proton (p: +)
- Ht nhn c my loi ht? in tch ca tng
Ntron (n: 0)

loi ht?
S p = S e.
2. S chuyn i gia khi lng, th tch v
lng cht:
- Xc inh cng thc tnh s mol ca mt cht
lin quan n khi lng cht, th tch ktc.

- Cng thc tnh t khi ca cht kh A i vi


kh B? Ca kh A i vi khng kh?
- Cng thc tnh nng phn trm, nng
mol/l?
II. Mt s bi tp:
BT: 1) Pht phiu hc tp cho hc sinh.
- HS tho lun nhm v ln bng in cc
thng tin.
BT: 2) Hy tnh th tch ktc ca:
a) Hn hp kh gm c 6,4g kh O2 v 22,4
gam kh N2.
b) Hn hp kh gm c 0,75 mol CO2; 0,5
mol CO v 0,25 mol N2.
BT: 3) C nhng cht kh ring bit: H2; NH3;

N = 6.1023 (ngt hay pht)


3. T khi ca cht kh:
MA
Cng thc: dA/B =
MB
MA
dA/kk =
29
4. Nng ca dung dich:
mct
.100 .
C% =
m dd
CM =

n
V

II. Mt s bi tp:
1)
(1): 7; (2): 5; (3):11; (4): 3; (5): 1;
(6): 16; (7): 3; (8): 6; (9): 18; (10): 3; (11): 8;
2) a) nO2 = 6,4/32= 0,2 mol .
nN2 = 22,4/28 = 0,8 mol.
nhh = 0,8 + 0,8 = 1 mol.
V = n.22,4 = 1.22,4 = 22,4 (lt)
b) n hh = 0,75 + 0,5 + 0,25 = 1,5 mol.
V = 1,5.22,4 = 33,6 (lt).
3) dH 2

N2

= 2/28

Trng THPT Yn M

GV: L Thi Xun Hng

SO2. Hy tnh t khi ca mi kh so v

dH 2

a) Kh N2.
b) Khng kh.- Gi HS bt k ln thc hin.
BT: 4) Trong 800ml dung dich NaOH c 8g
NaOH.
a) Tnh nng mol/l ca dung dich NaOH.
b) Phi thm bao nhiu ml H2O vo 200ml dung
dich NaOH c dung dich NaOH 0,1M?
Chn p n ng:
a) (1): 0,05M; (2): 0,25M; (3): 0,5M.
b) (1): 30ml; (2): 300ml; (3): 0,3ml.
- Hc sinh tr li v c th gii li bng phng
php t lun.

dNH 3 /N 2 = 17/28.

/kk

= 2/29

4)
a) (2)
b) (2)
GV gii li bng phng php t lun:
a) CM = n/V; n = 8:40 = 0,2 mol.
Cm = 0,2/0,8 = 0,25M.
b) nNaOH trong 200ml dung dich c nng
0,25M l:
n = 0,2.0,25 = 0,05mol.
CM = n/V V = n/CM = 0,05/0,1 = 0,5(lt).
Cn thm VH 2
300ml.

= 0,5 0,2 = 0,3 (lt) =

* Ni dung ca phiu hc tp 1:
1) Hy in vo trng nhng s liu thch hp.
Nguyn t
s proton
s electron
s lp electron S e lp trong S e lp ngoi
cng
cng.
Nit
7
(1)
2
2
(2)
Natri
(3)
11
(4)
2
(5)
Lu hunh
16
(6)
(7)
2
(8)
Agon
(9)
18
(10)
2
(11)
* Cng c, dn d:
- Hy tnh khi lng hn hp kh gm: 33 lt CO2; 11,2 lt CO v 5,5 lt N2 (ktc).
- Chun bi bi : Thnh phn nguyn t.

Rt kinh nghim bi dy

Trng THPT Yn M

GV: L Thi Xun Hng

Ch 2 Tun 2
LUYN TP THNH PHN NGUYN T. NGUYN T HOA HOC
NG V - NGUYN T KHI TRUNG BINH

Ngy son:19/08/2013.

I. Mc ch, yu cu:
- Cng c kin thc trng tm ca phn ng vi.
- HS vn dng v gii bi tp ng vi.
- HS thy c cc mi lin h gia cc i lng trong cng thc.
II. Phng php:
- m thoi, nu vn .
III. Hot ng dy v hc.
n inh lp.
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
A. Kin thc c bn:
A. Kin thc c bn:
- Nu cu to nguyn t, i n tch mi
- n ng vi
loi hat.
- Ly vd minh ho.
- Nu inh ngha ng vi, cho v d?
-Vit cng thc tnh A (gii thch cc i lng
- Vit cng thc tnh A v ch thch cc
trong cng thc).
i lng c s dng trong cng thc? B. Bi tp:
B. Bi tp:
1 Nguyn t X c tng s ht bng 60. Trong
1 p s:
s ht notron bng s ht proton. X :
40
40
20 Ca
a 18 Ar
b
b
c

39
19

40
20

Ca

37

d 21 Sc
2 Mt nguyn t X c tng s cc ht bng
115. S ht mang in nhiu hn s ht khng
mang in l 25. Tm Z, A
1.26 (sch nng cao)
79
Trong t nhin Br c 2 ng vi: 35 Br (50,69%)
V ng vi th 2 cha bit s khi. Bit nguyn
t khi trung bnh ca Br l 79,98. Tm s khi
v % ca ng vi th 2.
HD:
- HS tm s % ca ng vi 2.
- p dng cng thc tnh nguyn t khi
TB tm B.
1.33 (sch nng cao)
Trong t nhin oxi c 3 ng vi: 16 O,17 O,18 O
. Cc bon c 2 ng vi: 12 C ,13 C . Hi c th c
bao nhiu loi phn t cacbonic hp thnh t
cc ng vi trn? Vit cng thc v tnh phn t
khi ca chng.
HD: Phn t CO2 c 1C v 2O, vit cc cthc.
Tnh khi lng da vo s khi.
1.28(snc)

2 Gii:
2P + N = 115 (1)
2P - N = 25 (2)
T (1) v (2) ta c : P = 35, N = 45.
1.26
% s nguyn t ca ng vi th 2:
100- 50,69 = 49,31%
Ta c: 79,98 =

79.50,69 B.49,31
100

B = 81
81

ng vi th 2: 35 Br (49,31%).
1.33. Phn t CO2 c 1C v 2O
12
C 16O 17 O ; 12 C 16O 18O ; 12 C 17O 18O ;
13
C 16O 17 O ; 13 C 16O 18O ; 13 C 17O 18O ;
12
C 16O 16 O ; 12 C 17O 17 O ; 12 C 18O 18O ;
13
C 16O 16O ; 13C 17O 17 O ; 13 C 18O 18O ;
M1 = 12 + 16 + 17 = 45.
M2 = 12 + 16 + 18 = 46
Tng s phn t CO2 : 12 phn t.

Trng THPT Yn M
Mt nguyn t X c 2 ng vi vi t l s
nguyn t l 27/23. Ht nhn nguyn t X c
35P.Trong nguyn t ca ng vi th nht c
44N, s N ca ng vi th 2 hn th nht l 2.
Tnh AX ?
HD:
- HS tm s s khi ca ng vi 2.
- p dng cng thc ting nguyn t khi
TB tm ra.
1.29(SNC)
X c 3 ng vi X1 (92,23%), X2 (4,67%),
X3(3,1%). Tng s khi ca 3 ng vi bng 87.
S N trong X2 hn X1l 1 v AX = 28,0855.
a) Tm X1, X2, X3.
b)Nu trong X1 c N = P . Tm s ntron trong
nguyn t ca mi ng vi.
HD: - Theo d kin lp h lin quan X1, X2,
X3.Gii h 3pt.

GV: L Thi Xun Hng


1.28
S khi ca ng vi th nht l :
35 + 44 = 79.
A2 = 81.
AX = 79.

27
23
81.
=79,92
27 23
23 27

1.29
a)

X 1 X 2 X 3 87

X 2 X1 1

0,9223. X 0,0467. X 0,031.X 28,0855


1
2
3

X1 = 28; X2 = 29; X3 = 30.

b)
X1 C P = N = Z = 28 : 2 = 14.
S N trong cc ng vi:
X1 : 14
X2: 29 14 = 15
X3 : 30 14 = 16.
Cng c, dn d:
-Tng s ht p, e, n ca mt nguyn t trong 1 nguyn t l 21. Tm A, Z.
- Lm BT 1.30; 1.31 (SNC)

Rt kinh nghim bi dy

Trng THPT Yn M

GV: L Thi Xun Hng

Ch 2 Tun 3
Ngy son:26/08/2013.
LUYN TP THNH PHN NGUYN T. NGUYN T HOA HOC
NG V - NGUYN T KHI TRUNG BINH
I. Mc ch, yu cu:
- Cng c kin thc trng tm ca phn ng vi.
- HS vn dng v gii bi tp ng vi.
- HS thy c cc mi lin h gia cc i lng trong cng thc.
II. Phng php:
Hc sinh vn dng kin thc lm bi tp
GV: Gim st hng dn
III. Hot ng dy v hc.
n inh lp.
Bi mi:
1. Nguyn t ca nguyn t X c tng s ht l 24. Trong ht nhn nguyn t ca nguyn t c s
proton bng s ntron. Vy X l :
A. 147 N
B. 168 O
C. 24
D. 126 C
12 Mg
2. Nguyn t ca nguyn t X c tng s ht l 58, trong s ht mang in nhiu hn s ht khng
mang in l 18. S khi ca X l :
A. 39
B. 58
C. 40
D. 29
3. Nguyn t ca nguyn t X c tng s ht l 16. S hiu nguyn t ca X l :
A. 8
B. 6
C. 10
D. 5
+
10
4. Cu hnh electron lp ngoi cng ca ion R l 3d . Vy R l :
A. K
B. Zn
C. Cu
D. Fe
2
5. Cho bit tng s electrontrong anion AB 3 l 42. trong ht nhn ca A v B c tng s proton
bng tng s ntron. S khi ca A l :
A. 12
B. 32
C. 24
D. 1
+
6. Mt hp cht to t ion M v X . Phn t MX c tng s ht l 86. S ht mang in nhiu hn s
ht khng mang in l 26. S khi ca ion M + nh hn s khi ca ion X- l 12. S ht trong ion
X- nhiu hn trong M+ l 20. Cng thc phn t ca MX l :
A. KBr
B. KCl
C. NaCl
D. NaBr
7. Bn knh ca cc nguyn t Li, Na, K, Cl c sp xp theo th t tng dn l :
A. Cl, Na, K, Li
C. Li, Na, Cl, K
B. Li, Cl, Na, K
D. K, Na, Cl, Li
8. Cho cc ng vi ca Ni ng vi thnh phn % ca mi ng vi l :
58
60
61
62
64
28 Ni
28 Ni
28 Ni
28 Ni
28 Ni
68,27%
26,1%
1,13%
3,59%
0,91%
Nguyn t khi trung bnh ca Ni l :
A. 58,45
B. 59,27
C. 60,36
D. 58,75
9. Phan t MX3 co tng so hat p, n, e bang 196, trong so hat mang ien
nhieu hn so hat khng mang ien la 60. So hat mang ien trong
nguyn t cua M t hn so hat mang ien trong nguyn t cua X la 8.
CTPT MX3 la :
A. CrCl3
B. FeCl3
C. AlCl3
D. SnCl3
16
17
18
10.
Oxi c 3 ng vi l 8 O ; 8 O ; 8 O . Cacbon c 2 ng vi l 126 C ; 136 C . S
phn t kh cacbonic khc nhau c th c to thnh l :
A. 12
B. 6
C. 5
D. 1

Trng THPT Yn M

GV: L Thi Xun Hng

35
11.
Cho bit khi lng nguyn t trung bnh ca Clo l 35,5. Clo c 2 ng vi l 17
Cl v 37
17
37
Cl. Hm lng % ca 17 Cl l :
A. 75%
B. 25%
C. 45%
D. 55%
12.
Mt nguyn t X c 2 ng vi l X1 v X2 .ng vi X1 c tng s ht (p,n,e)
l 18.ng vi X2 c tng s ht (p,n,e) l 20. Bit rng % cc ng vi trong X bng nhau v cc
loi ht trong X1 cng bng nhau. KLNT TB ca X l :
A. 13
B. 14
C. 15
D. 16
21.
Tng s ht proton, ntron, electron trong 2 nguyn t kim loi A
v B l 142, trong tng s ht mang in nhiu hn tng s ht khng
mang in l 42 ht. Tng s ht mang in ca nguyn t B nhiu hn
tng s ht mang in ca nguyn t A l 12 ht. Cc kim loi A v B ln lt
l :
Ca, Fe
Na, Mg
Al, Cu
Ni, Zn
2
4
22. Nguyn t ca nguyn t X c cu hnh e lp ngoi cng l ns np . Trong hp cht kh ca nguyn
t X vi hir, X chim 94,12% khi lng. % khi lng ca nguyn t X trong oxit cao nht l :
.A 27,27%
.B 40,00%
.C 60,00%
.D 50,00%

24. Nguyn t X c in tch ht nhn l 16+ c th to thnh cc hp cht thuc dy no sau y ;


MgX, XCl7
.A
XO3, XO2, XO4
.B
MgX, XO3, Na2X
.C
N2X3, XO2, XCl2
.D

Ch 3 Tun 4
LUYN TP N TP CHNG I
I. Mc ch, yu cu:
- Cng c ton b kin thc ca chng
- Cng c kin thc trng tm ca phn cu hnh electron.
- HS vn dng v vit cu hnh electron .
- HS thy c cc mi lin h gia cc i lng trong cu hnh electron .
II. Phng php:
- m thoi, nu vn .
III. Hot ng dy v hc.
n inh lp.
Bi mi:

Ngy son: 2/09/2013

Hot ng GV - HS
Hot ng 1:
Gv: yu cu hs gii sau gi hs ln bng
Hs:

Hot ng 2:
Gv: Hng dn, sau gi hs ln bng
.Gi : Na c 11 e-, c 11p ( nguyn t trung
ho v in). Na1+ thiu 1e, Na1+ c 10e-. T
vit cu hnh electron.
Hot ng 3:
Gv: goi hs ln bng
Hs:
Gv: nh n xet

Ni dung
1.Vit cu hnh electron ca nguyn t cc nguyn
t c s hiu nguyn t ln lt l: 10,11,17, 20,
26:
Z = 10: 1s22s22p6.
Z = 11: 1s22s22p63s1
Z = 17: 1s22s22p63s23p5
Z = 20: 1s22s22p63s23p64s2
Z = 26: 1s22s22p63s23p63d64s2.
2. Vit cu hnh electron ca cc ion sau:
Na1+, S2-, F1-.
Na+ : 1s22s22p6.
S2- : 1s22s22p63s23p6.

F- :
3.

1s22s22p6.

% S nguyn t
27%

65

Cu = 100 - 73 =

n65Cu = 0,1 x 27 % = 0,027 mol


m65Cu = 0,027 x 65 = 1,755 g
4. Tng s ht ca 1 ngt l 40. l ngt:
A.Canxi B.Bari C.Nhm D.Khc
Hot ng 4
Gv: Nhc li kin thc ng vi bn
Gv: Gi hs ln bng

Hot ng 5: Cng c
Yu cu hs t gii

Ch 4 Tun 5

2P + N = 40
N = 40 - 2P(1)
M nguyn t thu c ng vi bn nn:
P N 1,5 P (2) (P,N thu c Z+)
T (1) v (2)
P 40 - 2P 1,5 P
P 11,4 v P 13,3
P = 12 ho c P = 13
V y nguyn t l nhm (P = 13 )
p n: C
5. Tng s ht trong nguyn t l 155. S ht
mang in nhiu hn s ht khng mang in l
33. S khi ca ht nhn nguyn t l bao nhiu?
A.108 B.188 C.148
D.Khc

Ngy son:09/09/2013.
XC NH TN NGUYN T HAI CHU K LIN TIP
I.
Mc ch, yu cu:
a ra mt s bi tp v hai nguyn t ng hai chu kh lin tip. Tm Z vit cu hnh v
inh vi tr ca n trong bng tun hon.
Vit cu hnh electron ca nguyn t v ion ca n khi bit s hiu nguyn t ca nguyn t
. Lu vi nhng nguyn t c Z > 20. Vit cu hnh theo mc nng lng ri chuyn v
dng lp, phn lp.
II.
Phng php:

m thoi, nu vn .
III. Hot ng dy v hc:
n inh lp.
Kim tra bi c: Cho R c cng thc hp cht vi hiro l: RH2. Vy hp cht oxit cao nht
ca R c th c l g?
Bi mi:
Hot ng ca GV - HS
Hot ng: 1
-GV Hng dn: 2 nguyn t 2 chu k lin tip
hn nhau 8 n vi (nu chu k nh) hoc 18
n vi (nu chu k ln).
- HD HS lp h phng trnh v gii.
- Da vo cc d kin tm nguyn t ph hp

Ni dung
Bi tp: 1
Cho 2 nguyn t A v B cng nm trong mt
nhm A ca 2 chu k lin tip. Tng s in tch
ht nhn ca A v B l 24.
- Xc inh cc nguyn t trn v vit cu
hnh electron ca chng.
- Xc inh STT, chu k trong BTH.
p n:
- Xc inh A, B:
Trng hp 1:

pB p A 8

p A pB 24
ZA = 8: oxi.
ZB = 16: Lu hunh.
Trng hp 2:

pB p A 18

p A pB 24
Hot ng: 2
- GV Hng dn: 2 nguyn t 2 chu k lin
tip hn nhau 8 hoc 18 n vi.
- HD chn trng hp nghim ng.
- HD HS lp h phng trnh v gii.
- Da vo cc d kin tm nguyn t ph hp

ZA = 3.
ZB = 21
B l Sc khng tho mn iu kin trn.
2
2
4
8 O : 1s 2s 2p .
2
2
6
2
4
16 S:1s 2s 2p 3s 3p .
Bi tp: 2.
Hai nguyn t X, Y hai chu k lin tip trong
BTH. Tng ht nhn ca hai nguyn t l 32.
p n:
- Trng hp 1:

pB p A 8

p A pB 32
ZX = 12: l Mg
ZY = 20: l Ca. Ph hp.
- Trng hp 2:
Hot ng: 3
-GV Hng dn: Khi nhn thm e , hoc cho e
thi s e thay i nh th no?
S + 2e = S2-

p B p A 18

p A p B 32

16e 18e.
Fe 3e = Fe3+.
26e 23e

ZX = 7: Nit.
ZY = 25: Mn. Khng ph hp, khng phi 2 chu
k lin tip.
Bi tp 3:
Vit cu hnh elcton ca S , Fe, S2-, Fe3+. Bit
STT ca S, Fe ln lt l16 v 26.
p n:
2
2
6
2
4
16 S: 1s 2s 2p 3s 3p ..
S2--: 1s22s22p63s23p6
2
2
6
2
6
6
2
26 Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s .
Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5.

Cng c, dn d:
BTVN: Cu hnh electron:1s22s22p6. l cu hnh electron ca nguyn t hay ion. Gii thch?

Rt kinh nghim bi dy

Ch 5 Tun 6
N TP: S BIN I TUN HON CU HINH ELECTRON

Ngy son:16/09/2013.

I. Mc ch, yu cu:
- Cng c kin thc trng tm ca phn s bin i tun hon cu hnh electron.
- HS thy c cc mi lin h ca cu hnh electron ngoi cng vi tnh cht ca nguyn t cc
nguyn t.
- HS vn dng gii bi tp.
II. Phng php:
- m thoi, nu vn .
III. Hot ng dy v hc:
n inh lp.
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
I. L thuyt
- GV: Cho hc sinh nhc li cch xc inh s e
* Xc inh STT nhm A:
ha tri ca cc nguyn t nhm A v nhm B
Cu hnh electron ho tri: nsanpb.
STT nhm A = a + b.
- Nu a + b < 4 : kim loi
- Nu a + b = 4, Z<18 :PK, Z>18:KL
- Nu a + b = 5,6,7: phi kim.
- Nu a + b = 8: kh him.
** Tm nhom phu cua nguyen to
d:
Vd: ZMn = 25: 1s22s22p63s23p63d54s2
Cu hnh electron chung: (n 1)dansb
T cau hnh chung, ta xet. Neu:
a + b < 8 : so th t nhom
phu nguyen to o l: a+b
Vd: ZMn = 25: 1s22s22p63s23p63d54s2.
2
2
6
2
6
10
2
Vd: 30 Zn : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
Thuoc chu k 4, nhom VII B.
a + b > 10: STT nhom phu
nguyen to o a+b -10
Vd: 30 Zn : 1s22s22p63s23p63d104s2.
2
2
6
2
6
6
2
Fe
Vd: 26
: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
Thuoc chu k 4, nhom II B.
8 a + b 10 : Thuoc nhom
phu nhom VIII B.
Vd: 26 Fe : 1s22s22p63s23p63d64s2.
Thuoc chu k 4, nhom VIII B.
*** Khi vit cu hnh electron ca mt s
nguyn t d:
- Nu b = 2, a = 9 th i: b = 1, a = 10.
- Nu b = 2, a = 4 th i: b = 1, a = 5.
II. Bi tp:
Cu1) Cho s hiu nguyn t ca cc nguyn t:
Hot ng2:
14, 18, 24, 29.
GV: Cho HS vit cu hnh e , xc inh s e ha
tri, vi tr trong bng tun hon, xc inh kim loi a) Vit cu hnh electron.
b) Xc inh chu k, nhm. Gii thch?
, phi kim, kh him.
c) l nhng nguyn t g?
d) Cc nguyn t nhm A, nguyn t no l kim
loi, phi kim, kh him. Gii thch?
p n:
Z = 14: 1s22s22p63s23p2.
- Chu k 3: c 3 lp electron.

Hot ng 3:
- GV: HD hc sinh s dng cc d kin v chu
k, nhm tm ra cc cu tr li.

Hot ng 4:
GV- Cho bi, hng dn cho HS gii.
HD HS lp h PT v s dng cng thc thc
nghim i vi cc nguyn t c Z<83.
Gii tm N, Z suy ra nghim ng.
- Khuyn khch HS kh ln bng.
HS bin lun chn nhng p s thch hp.

Cng c, dn d:
- HS nm vng kin thc c bn.
- Lm BT 2.13; 2.17;2.18/14, 15 sch BT.

- Nhm IV A : c 4 electron ho tri phn lp s


v p.
- L nguyn t p.
- L phi kim: c 4 electron ho tri v Z<18.
.
Cu 2) Mt nguyn t chu k 3, nhm VIA
trong bng tun hon cc nguyn t ho hc.
Hi:
a) Nguyn t ca nguyn t c bao nhiu
electron lp electron ngoi cng?
b) Cc electron ngoi cng nm lp electron
th my?
c) Vit cu hnh electron ca nguyn t nguyn
t trn.
p n:
a) Nguyn t ca nguyn t c 6e lp
ngoi cng.
b) Cu hnh electron ngoi cng nm lp
th 3.
c) Cu hnh e: 1s22s22p63s23p4.
Cu 3) Tng s proton, ntron, electron trong
nguyn t ca mt nguyn t thuc nhm VIIA
l 28. V s cu to nguyn t ( thnh phn
ht nhn, cc lp electron) ca nguyn t .
p n:
N + Z + E = 28.
N + 2Z = 28 N = 28 2z.
Vi Z < 28 c p dng bt ng thc:1,5Z >
N > Z.
1,5Z > 28 2Z > Z 8 Z 9,3.
Z c th ly nghim l 8 v 9.
Chn Z = 9 ( nhm VIIA)
Hoc:
Z
8
9
N
12
10
A
20
19
kt lun
Loi
F
2
2
5
Z = 9 c cu hnh e: 1s 2s 2p .
Nguyn t thuc nhm VIIA tho mn d kin
bi: 9 F 72 .

Tun 7 T chn 7
Ngy son:23/09/2013.
T CU HINH ELECTRON SUY RA V TR, TNH CHT V NGC LI
I. Mc ch, yu cu:
- HS vit c cu hnh electron, t cu hnh suy ra vi tr , tnh cht v ngc li.
II. Phng php:
- m thoi nu vn .
III. Tin trnh ln lp:
n inh lp.
Kim tra bi c: Nu c im ca chu k, nhm A?
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
I. L thuyt c bn:
GV: Mun xc inh vi tr nguyn t ta phi xc 1. Vi tr:
inh: Chu k, nhm(A, B).
Mun xc inh vi tr nguyn t ta phi xc inh:
GV t cu hi:
Chu k, nhm(A, B).
- xc inh vi tr (chu k, nhm) v tnh Chu k = STT ca nhm.
cht, ta phi da vo yu t no?
Nhm = s electron ho tri
- HS tho lun nhm v rt ra kt lun.
2. Tnh cht:
- S bin thin tnh cht ca cc nguyn t Nhm IA, IIA, IIIA c tnh kim loi.(Tr Bo)
theo chu k v nhm nh th no?
Nhm VA, VIA, VIIA c tnh phi kim.
Nhm IVA; va KL, va PK.
Nhm VIIIA: l kh him.
3. Bin thin tnh cht cc nguyn t:
a. Nguyn nhn: Do s bin i tun hon v
cu hnh electron lp ngoi cng.
b.Tnh cht ca cc nguyn t bin thin --Trong
1 chu k t tri sang phi: Tnh kl gim, tnh phi
kim tng. m in tng, bn knh nguyn t
gim. Tnh axit cc hp cht hiroxit tng , tnh
baz gim. Ho tri i vi hp cht oxit cao nht
tng t 1 n 7; i vi hiro tang t 1 n 4 ri
gim t 4 n 1.
-Trong cng mt nhm A t trn xung: Tnh kl
tng, tnh phi kim gim. m in gim, bn
knh nguyn t tng. Tnh axit cc hp cht
- Nu inh lut tun hon Mendeleep?
hiroxit gim , tnh baz tng. Ho tri khng
i.
Hot ng 2:
II. Bi tp:
- GV: a ra bi tp .
1. Da vo bng tun hon gi tn cc nguyn t
- HS : Tho lun nhm i din ln bng
c cu hnh electron nh sau:
trnh by
a/ 1s22s1 v 1s22s22p63s1.
a) Li v Na: Kim loi, c 1 electron ngoi
b/1s22s22p5 v 1s22s22p63s23p5.
cng.
c/ 1s22s22p6 v 1s22s22p63s23p6.
b) F v Cl : phi kim, c 7 electron ngoi
- Nguyn t no l kim loi? C bao nhiu
cng.
electron ngoi cng.
c) Ne v Ar : kh him, c 8 electron ngoi
- Nguyn t no l phi kim ? C bao nhiu
cng.
electron ngoi cng.
- Nguyn t no l Kh him? C bao
Hot ng 3:
nhiu electron ngoi cng.
- GV: a ra bi tp .
2. Mt nguyn t thuc nhm VIA, chu k 3.
- HS : Tho lun nhm i din ln bng
Hy xc inh.
trnh by
a) Tn nguyn t? Cu hnh.
- Nguyn t trn c cu hnh electron:
b) Cng thc xit, hiroxit ca nguyn t .

1s22s22p63s23p4. C 6e ngoi cng, ho tri


vi oxi l 6.
- Nguyn t c s hiu l 16: Lu hunh.
- Cng thc xit: SO3.
- Cng thc axit: H2SO4.
Hot ng 4:
24
32
- GV: a ra bi tp .
3. Cho cc nguyn t sau: 12 X ; 16 Y .
- HS : Tho lun nhm i din ln bng
a) Cho bit cu to ca X v Y.
trnh by
b) Suy ra tnh cht.
a) Nguyn t X c cu to:2/8/2. C 3 lp
electron.
in tch ht nhn = 12, A = 24, N = 12.
b) X l mt kim loi, d nhng 2 electron: ho
tri 2.
Trng hp Y: tng t.
Cng c , dn d:
- HS nm c t cu hnh suy ra vi tr v ngc li. D on c tnh cht ho hc.
- Xem k cch trnh by cc dng BT.
- Xem bi ngha bng tun hon
- BTVN: Cho 4,68g mt klk td vi 27,44 ml H2O thu c 1,344l H2 (ktc) v dd X.
a) Xc inh nguyn t lng ca klk.
b) Tnh C% cht tan trong dung dich X.
Rt kinh nghim v chnh sa:

T chn 8
Ngy son:30/09/2013.
BI TP TRC NGHIM BNG TUN HON. S BIN I TUN HON CU HINH
ELECTRON NGUYN T, TNH CHT CC NGUYN T HO HOC
I. Mc ch, yu cu:
- H thng ho mt s bi tp trc nghim v s bin i cu hnh electron nguyn t v tnh cht cc
nguyn t ho hc.
- T vi tr suy ra cu to, tnh cht v ngc li.
- So snh tnh cht ho hc ca mt nguyn t vi cc nguyn t ln cn.
II. Phng php:
- m thoi, nu vn .
III. Hot ng dy v hc:
n inh lp.
Kim tra bi c:
Mt nguyn t X c cu hnh electron: 1s22s22p63s23p64s2. Tm vi tr ca nguyn t X trong bng
tun hon.
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng: 1
Bi 1: Cho cc nguyn t A, B, C, D, E, F ln
- Pht phiu hc tp cho HS .
lt c cu hnh electron nh sau.
- Gi : Da vo s lp electron xc
A. 1s22s22p63s2
inh.
B. 1s22s22p63s23p64s1
- Khuyn khch HS lm nhanh hn tr li. C. 1s22s22p63s23p64s2
- GV nhn xet v kt lun.
D. 1s22s22p63s23p5
E. 1s22s22p63s23p63d64s2
F. 1s22s22p63s23p1.
Cc nguyn t no thuc cng chu k
a) A, D, F.
b) B, C, E.
c) C, D
d) A, B, F.
e) C a, b, ng.
Hot ng: 2
p n: cu e)
- Pht phiu hc tp cho HS .
Bi 2: Ion R+ c cu hnh electron kt thc
- Gi : Da vo cu hnh electron, s lp phn lp 3p6. Vy R thuc:
electron v s electron ngoi cng xc
a) Chu k 2, nhm VIA.
inh.
b) Chu k 3, nhm IA.
- Khuyn khch HS TB tr li.
c) Chu k 4, nhm IA.
- GV nhn xet v kt lun.
d) Chu k 4, nhm VIA.
Hot ng: 3
p n: Cu c)
- Pht phiu hc tp cho HS .
Bi 3: Nguyn t X c cu hnh electron
- Gi : Da vo cu hnh electron, s lp 1s22s22p63s2 th ion to nn t X s c cu hnh
electron v s electron ngoi cng xc electron no sau y:
inh. Lu ion c cu hnh bn ca kh
a) 1s22s22p5.
tr khi n nhng hoc nhn thm
electron.
b) 1s22s22p63s2.
- Gi HS kh tr li.
c) 1s22s22p6.
- GV nhn xet v kt lun.
d) 1s22s22p63s23p6.
Hot ng: 4
p n: Cu c
39
- Pht phiu hc tp cho HS .
X , X c c im
Bi 4: Cho nguyn t 19
- Gi : Da vo k hiu xc inh cc
A. Nguyn t thuc chu k 4, nhm IA
thng tin- so snh vi d kin chn
B. S ntron trong nhn nguyn t X l 20
p n ng.
C. X l nguyn t kim loi c tnh kh
- Khuyn khch HS lm nhanh hn tr li.
mnh, c cu hnh ion X+ l
- GV nhn xet v kt lun.
1s22s22p63s23p6.
D. C A, B, C u ng.

Hot ng: 5
- Pht phiu hc tp cho HS .
- Gi : Da vo cu hnh electron, s
electron ngoi cng xc inh.Nhc
li: Tnh phi kim: Nguyn t c 5, 6, 7 e
ngoi cng.
- Khuyn khch HS TB- kh tr li.
- GV nhn xet v kt lun.

Hot ng: 6
- Pht phiu hc tp cho HS .
- Gi : Da vo 2Z + N = 115 v 1

N
1,5 .
Z

Khuyn khch HS kh tr li.


GV nhn xet v kt lun.

Hot ng: 7
- Pht phiu hc tp cho HS .
- Gi : Da vo k hiu xc inh cc
thng tin v nhm ca R suy ra cng
thc vi hiro hoc cng thc oxit cao
nht.
- Khuyn khch HS lm nhanh hn tr li.
- GV nhn xet v kt lun.

Hot ng: 8
- Pht phiu hc tp cho HS .
Gi : Da vo cc thng tin v tng in tch
ht nhn, trong 1 chu k suy ra vi tr ca X, Y
trong bng tun hon.
- Khuyn khch HS lm nhanh hn tr li.
- GV nhn xet v kt lun.

Hot ng: 9
- Pht phiu hc tp cho HS .
Gi : Da vo cc thng tin v tng in tch
ht nhn, trong 1 chu k suy ra vi tr ca X, Y
trong bng tun hon. Da vo s electron ngoi

p n: Cu D.
Bi 5: Bit cu hnh electron ca cc nguyn t
A, B, C, D, E nh sau:
A. 1s22s22p63s23p64s1
B. 1s22s22p63s1
C. 1s22s22p63s23p4
D. 1s22s22p4
E. 1s22s22p5
Th t tng tnh phi kim ca cc nguyn t l
trng hp no sau y:
a) A, B, C, D, E.
b) A, C, D, E.
c) B, A, C, D, E.
d) Tt c u sai.
p n: Cu a.
Bi 6: Mt nguyn t X c tng s ht cc loi
bng 115. S ht mang in nhiu hn s ht
khng mang in tch l 25. Xc inh vi tr ca
X trong bng tun hon.
a) 35, chu k 3, nhm VIIA.
b) 35, chu k 4, nhm VIA.
c) 37, chu k 5, nhm IA.
d) 35, chu k 4, nhm VIIA.
p n: Cu d.
Cu 7:
1. Nguyn t R c cng thc oxit cao nht
l RO2, hp cht vi hydro ca R cha
75% v khi lng R. R l:
a) C; b) S; c) Cl; d) Si
2. Nguyn t R hp cht kh vi hydro c cng
thc RH3, cng thc ca oxit cao nht:
a) R2O
b) R2O3
c) R2O2
d) R2O5
p n: 1. Cu a
2. Cu d
Bi 8: Hai nguyn t X, Y ng k tip nhau
trong mt chu k thuc bng tun hon, tng
in tch ht nhn l 25. Hy xc inh vi tr ca
X, Y trong bng tun hon.
a) X: Chu k 3, nhm IIA.
Y: Chu k 2, nhm IIIA
b) X: Chu k 3, nhm IIA.
Y: Chu k 3, nhm IIIA
c) X: Chu k 2, nhm IIIA.
Y: Chu k 3, nhm IIIA.
d) Tt c u sai.
p n: Cu b.
Bi 9: Hai nguyn t A, B thuc cng phn
nhm chnh v thuc 2 chu k lin tip c tng
s in tch ht nhn l 16.
a) Xc inh vi tr ca 2 nguyn t trn trong
bng tun hon.
b) So snh tnh cht ho hc ca chng.

cng xc inh tnh cht.


- Khuyn khch HS kh tr li.
Bi 10: Hai nguyn t A v B 2 nhm A lin
- GV nhn xet v kt lun.
tip ca bng tun hon. B thuc nhm V
Hot ng: 10
trng thi n cht A, B khng phn ng vi
- Pht phiu hc tp cho HS .
nhau. Tng s proton trong ht nhn nguyn t
Gi : Da vo cc thng tin v 2 nhm A lin
A v B l 23. Cho bit A v B l 2 nguyn t
tip ca bng tun hon, B thuc nhm V
no.
trng thi n cht A, B khng phn ng vi
a) P v O
nhau. Tng s proton trong ht nhn nguyn t
b) C v P
A v B l 23
c) N v S
- Khuyn khch HS lm nhanh hn tr li.
d) Tt c u sai
- GV nhn xet v kt lun
p n: Cu c
* Cng c v dn d:
Bi tp v nh: Cho 0,6 gam mt kim loi thuc nhm IIA tc dng vi nc thu c 0,336 lt hydro
ktc. Kim loai l:
a) Cu
b) Ca
c) Mg
d) Ba
Rt kinh nghim v chnh sa:

T chn 9

Ngy son:14/10/2013.

LUYN TP CHNG II
I. Mc ch, yu cu:
- Cng c kin thc trng tm ca chng.
- HS vn dng gii bi tp.
II. Phng php:
- m thoi, nu vn .
III. Hot ng dy v hc:
n inh lp.
Bi mi:
Hot ng ca thy v tr
Hot ng: 1
-GV Hng dn: 2 nguyn t 2 chu k lin tip
hn nhau 8 n vi (nu chu k nh) hoc 18
n vi (nu chu k ln).
- HD HS lp h phng trnh v gii.
- Da vo cc d kin tm nguyn t ph hp

Hot ng 2:
Gv: hng dn
Gv: gi hs ln bng

Ni dung
Cau 1
a) A: 1s2 2s22p63s1
So th t : 11, Chu k 3 (v co 3
lp e), Nhom IA (v A la nguyen
to s va co 1e hoa tr).
B: 1s2 2s22p63s23p5
So th t : 17, Chu k : 3 (v co 3
lp e), Nhom VIIA (v B la nguyen
to p va co 7e hoa tr).
b) A la Natri co tnh kim loai v co
1e ngoai cung.
B la Clo co tnh phi kim v co 7e
ngoai cung.
Cu 2: Mt nguyn t R c cng thc vi H l
RH . Trong oxit bc cao nht R chim 38,79%
v khi lng . Xc inh R v tn ca n.
Tr li:
Oxit cao nht ca R c dng: R2O7

Hot ng: 3
- GV Hng dn: 2 nguyn t 2 chu k lin
tip hn nhau 8 hoc 18 n vi.
- HD chn trng hp nghim ng.
- HD HS lp h phng trnh v gii.
- Da vo cc d kin tm nguyn t ph hp

2R
38,79

R = 35,5
2 R 16.7
100

L nguyn t lng ca Clo.


Cu 3: Cho 2 nguyn t A v B cng nm trong
mt nhm A ca 2 chu k lin tip. Tng s in
tch ht nhn ca A v B l 24.
- Xc inh cc nguyn t trn v vit cu
hnh electron ca chng.
- Xc inh STT, chu k trong BTH.
p n:
- Xc inh A, B:
Trng hp 1:

pB p A 8

p A pB 24
ZA = 8: oxi.
ZB = 16: Lu hunh.
Trng hp 2:

pB p A 18

p A pB 24
Hot ng: 4
GV Hng dn: Khi nhn thm e , hoc cho e
thi s e thay i nh th no?
S + 2e = S216e 18e.
Fe 3e = Fe3+.
26e 23e

Hot ng 5
Gv: Yu cu hs vit

ZA = 3.
ZB = 21
B l Sc khng tho mn iu kin trn.
2
2
4
8 O : 1s 2s 2p .
2
2
6
2
4
16 S:1s 2s 2p 3s 3p .
Cu 4:Hai nguyn t X, Y hai chu k lin tip
trong BTH. Tng ht nhn ca hai nguyn t l
32.
p n:
- Trng hp 1:

pB p A 8

p A pB 32
ZX = 12: l Mg
ZY = 20: l Ca. Ph hp.
- Trng hp 2:

p B p A 18

p A p B 32
ZX = 7: Nit.
ZY = 25: Mn. Khng ph hp, khng phi 2 chu
k lin tip.
Cu 5:Vit cu hnh electron ca S , Fe, S2-, Fe3+.
Bit STT ca S, Fe ln lt l16 v 26.
p n:
2
2
6
2
4
16 S: 1s 2s 2p 3s 3p ..
2-2
2
6
2
6
S : 1s 2s 2p 3s 3p
2
2
6
2
6
6
2
26 Fe : 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s .
Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5.
Rt kinh nghim v chnh sa:

T chn 10

Ngy son:21/10/2013.

N TP PHN LIN KT ION.


I. Mc ch, yu cu:
- Khc su cc khi nim ion ( cation, anion), lin kt ion.
- HS hiu su hn v lin kt ion.
- HS bit biu din s hnh thnh lin kt ion ca mt s phn t thng gp.
II. Phng php:
- m thoi nu vn
III. Hot ng dy v hc:
n inh lp.
Kim tra bi c: Biu din s to thnh ion ca nguyn t cc nguyn t sau:
Na, Mg, Al, P, S, Cl.
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
I. L thuyt:
Hot ng 1:
1. Ion: Khi nhng hoc thu thm e , cc nguyn
- Khi no nguyn t thu, nhng e? Khi thu hay t tr thnh phn t mang in gi l ion.
nhng e c gi l g?
- Thng thng nguyn t ca cc nguyn t c
- HS da trn c s l thuyt tr li.
1, 2, 3 e lp ngoi cng d nhng e. Nguyn t
kim loi c khuynh hng nhng e tr thnh
ion dng hay cation.
- Thng thng nguyn t ca cc nguyn t c
5, 6, 7 e lp ngoi cng d nhn e. Nguyn t
phi kim c khuynh hng thu thm e tr thnh
ion m hay anion.
2. Lin kt ion:
- Theo quy tc bt t th cc nguyn t ca cc
nguyn t c khuynh hng lin kt vi cc
nguyn t khc t c cu hnh electron
Hot ng 2:
bn vng ca cc kh him vi 8 electron (hoc
Ti sao cc nguyn t phi lin kt vi nhau?
2 i vi heli) lp ngoi cng.
Mc ch ca lin kt lm g?
- Lin kt ion l lin kt c hnh
- HS tho lun nhm tr li.
thnh do lc ht tnh in gia cc
- GV kt lun.
ion mang in tch tri du.
II. Bi tp:
1. a) Vit pt biu din s hnh thnh cc ion sau
y t cc nguyn t tng ng:
Hot ng 3:
Na Na+ ;
Cl Cl-.
2+
- Pht phiu hc tp.
Mg Mg ;
S S2- HS tho lun nhm tr li, cc nhm b sung Al Al3+ ;
O O2cho nhau.
b) Vit cu hnh e ca cc nguyn t v cc ion.
- GV nhn xet nh gi cho im.
Nhn xet v cu hnh e lp ngoi cng ca cc
ion c to thnh.
p n:
a) Na Na+ + 1e ; Cl + 1e Cl-.
Mg Mg2+ + 2e; S +2e S2Al Al3+ + 3e; O + 2e O2-.
b) Cu hnh e ca cc nguyn t v ion:
2
2
6
1
11 Na: 1s 2s 2p 3s .
Na+ : 1s22s22p6. ging Ne
2
2
6
2
12 Mg : 1s 2s 2p 3s .
Mg2+: 1s22s22p6. ging Ne

Hot ng 4:
- Cho1 , gi6 : ging
s to thnh lin kt
1
NaCl.
Vn dng qu trnh to thnh ion trn lm
BT.
- HS tho lun nhm tr li.
- GV nhn xet cho im.

4.1e
2

2.Biu din s to thnh lin kt ion ca: Na2O,


MgO, Al2O3.
11

Na 28
O28

O2

11

Na 28

11

Na 28

4Na + O2 = 2 Na2O.
6

8
Mg 28 + 8 O2 12 Mg 28
8 O2
Phng trnh trao oi electron :

Na+ + O2- + Na+ 2 Na + O2Na2O


Phng trnh trao oi electron :

12

2.2e

2Mg + O2 2MgO.
Cong thc electron : Mg 2 : O : 2
Cong thc cau tao: Mg=O
Hay: Mg2+O2-.
Al2O3 tng t.

Cng c, dn d:
- Thng kl lin kt vi pk l lk ion. chnh xc v phn bit vi lin kt CHT ( hc sau)
ngi ta da vo hiu s m in.
- Yu cu hc sinh hc m in 20 nguyn t u.
- Cho dy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3; SiO2; P2O5; SO3; Cl2O7.
Da vo gi tri m in ca 2 nguyn t trong phn t. Hy xc inh hiu s m in ca
chng.
Na2O, MgO, Al2O3; SiO2; P2O5; SO3; Cl2O7.
x
2,51 2,13 1,83 1,54 1,25 0,86 0,28
Rt kinh nghim v chnh sa:

T chn 11

Ngy son:28/10/2013.
N TP V LIN KT CNG HO TR.
SO SNH LIN KT CNG HO TR VI LIN KT ION

I. Mc ch yu cu:
- Cng c nhng kin thc dy. Khc su hn cho HS hiu lin kt cng ho tri c cc, lin kt
cng ho tri khng cc. So snh c lin kt cng ho tri vi lin kt ion.
- HS vit c cng thc phn t, cng thc electron, cng thc cu to.
II. Phng php:
- m thoi nu vn .
III. Hot ng dy v hc:
n inh lp.
Kim tra bi c: So snh lin kt CHT c cc, lin kt CHT khng cc, lin kt ion.
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
I. L thuyt c bn:
- GV t cu hi HS tho lun nhm v c i
1. Khi nim v lin kt.
din nhm tr li.
a. Qui tc bt t.
- Rt ra ni dung ghi.
b. Khi nim v lin kt.
- GV tip tc t cu hi HS tr li cc ni
2. Lin kt ion.
dung bn v ghi vo v.
a. S to thnh ion.
b. S to thnh lin kt ion.
3. Tinh th v mng tinh th.
a. Khi nim v tinh th.
b. Mng tinh th ion.
4. Lin kt cng ho tri.
- Trong phn t n cht.
- Trong phn t hp cht.
Suy ra khi nim.
II Bi tp:
Hot ng 2:
1. Hy chn pht biu ng:
Pht phiu hc tp , HS tho lun nhm v trnh a. Lin kt cng ho tri c to thnh do lc
by kin ca nhm.
ht tnh in gia cc ion .
b.Lin kt CHT l lin kt c to thnh do lc
ht gia ht nhn nguyn t ny vi ht nhn
nguyn t kia.
c. Lin kt CHT l lin kt c to thnh gia 2
nguyn t do s gp chung 1 hoc nhiu cp
electron.
d. . Lin kt CHT l lin kt c to thnh do
s ht nhau gia electron ca nguyn t ny vi
ht nhn ca nguyn t kia.
p n : c)
Hot ng 3:
2. Cc hp cht sau y KCl, CaCl2, P2O5, BaO,
- Pht phiu hc tp.
AlCl3. Dy cht no sau y c lin kt CHT:
- Gi : Da vo hiu m in.
a. CaCl2, P2O5, KCl.
- HS tho lun nhm v trnh by kin ca
b. KCl, AlCl3, BaO.
nhm.
c. BaO, P2O5, AlCl3.
d. P2O5, AlCl3.
p n : d)
3. Trong cc cng thc CO2, CS2 th tng s cc
Hot ng 4:
cp electron t do cha tham gia lin kt.
- Pht phiu hc tp.
a) 3, b) 4,
c) 5, d) 6.
- Gi :
p n : b)

::S::C::S::
::O::C::O::
- HS tho lun nhm v trnh by kin ca
nhm.
Hot ng 5:
- Pht phiu hc tp.
- Gi : Da vo hiu m in.
Lin kt c to thnh gia nguyn t kim loi
in hnh ( nh) v phi kim in hnh
( ln) s c phn cc ln nht. x
cng ln: phn cc cng ln.
- HS tho lun nhm v trnh by kin ca
nhm.
Hot ng 6:
- Pht phiu hc tp.
- Gi : PO43-:
Tng proton: 15 + 32 = 47.
Tng electron: 47 + 3 = 50.
- HS tho lun nhm v trnh by kin ca
nhm.
Rt kinh nghim v chnh sa:

4. Hy cho bit cc phn t sau y, phn t no


c phn cc ca lin cao nht: CaO, MgO,
CH4, AlN3, N2, NaBr, BCl3, AlCl3.
Cho m in O (3,5), Cl (3), Br (2,8), Na
(0,9), Mg (1,2), Ca (1,0), C (2,5), H (2,2), Al
(2,5), N (3), B (2).
a. CaO
b. NaBr
c. AlCl3
d. MgO
e. BCl3.
p n : a)
5. Trong ion PO43- c s electron v proton ln
lt l:
a) 47 v 40
b) 48 v 47
c) 49 v 50
d) 50 v 47.
p n : d)

T chn 12

Ngy son:04/11/2013.
N TP: HO TR V S OXI HO

I. Mc ch, yu cu:
- n tp l thuyt v ho tri v s oxi ho.
- 4 qui tc xc inh s oxi ho ca cht v ion.
- HS vn dng: Lm c mt s bi tp v xc inh s oxi ho ca n cht, hp cht v ion.
II. Phng php:
- m thoi nu vn .
- HS n tp ho tri v s oxi ho.
III. Hot ng dy v hc:
- n inh lp.
- Kim tra bi c:
Xc inh s oxi ho ca S trong cc hp cht v ion sau: S, H2S, H2SO3, H2SO4, SO42-.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng: 1
A. L thuyt c bn:
Phn bit:
1. Ho tri:
- in ho tri.
- Xc inh ho tri trong hp cht ion.
- Cng ho tri.
Vd: CaF2: in ho tri: Ca (2+) v F (1-).
- S oxi ho.
Qui c: HT: S trc du sau.
* Lu : HT: S trc du sau
- Ho tri trong hp cht cng ho tri.
S oxi ho ghi du trc s.
VD: CH4: CHT ca C = 4 v H = 1.
- Cng ho tri khng dng du.
2. S oxi ho:
Hot ng: 2
Qui c: s oxi ha ghi du trc s.
Cc qui tc xc inh s oxi ho?
Cc qui tc:
- S oxi ho trong n cht bng 0.
- Tng s s oxi ho trong hp cht bng
0.
- S oxi ho ca cc ion bng in tch ca
ion .
- Trong hp cht: S H: 1+; O: -2( tr
NaH, CaH2, H2O2, OF2)
B. Bi tp: Xc inh s oxi ho ca cc cht v
ion.
Hot ng: 3
1. Xc inh s oxi ho ca lu hunh, Cl, Mn, N
- Cho bi, HS Tho lun nhm, HSc i
trong cc cht v ion sau:
din ln bng gii.
a) S, H2SO3, H2SO4, SO3.
a) 0, +4, +6, +6
b) HCl, HClO, NaClO3, HClO4.
b) -1, +1, +3, +7
c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.
c) 0, +2, +4, +7
d) MnO4-, SO42-, NH4+, ClO4-.
d) +7, +6, -3, +7
Hot ng: 4
2. Xc inh s oxi ho ca cc nguyn t trong
- Cho bi, HS chun bi 2 pht, khuyn khch cc phn t v ion sau: CO2, NH3, NO2, Na+,
HS lm nhanh ln bng gii.
Ca2+, Fe2+, Al3+.
(+4-2); (-3) v (+1); (+4) v (-2)
+1; +2; +2; +3
Hot ng: 5
3. Xc inh s oxi ho ca nit trong: NH4+;
Pht phiu hc tp. HS tho lun nhm, HS c
NO2- v HNO3 ln lt l:
i din ln bng gii.
a) + 5, -3, +3.
b) -3, +3, +5.
p n : b)
c) +3, -3, +5.
d) +3, +5, -3.
Hot ng: 6
4. Xc inh in ho tri ca cc nguyn t trong

Pht phiu hc tp. HS tho lun nhm, HS c


i din ln bng gii.
(+3 v -2); (+1 v -1); (+2 v -1)
Hot ng: 7
Pht phiu hc tp. HS tho lun nhm, HS c
i din ln bng gii.
p n : b)

5
NO 3 3 NH3.
Hot ng: 8
Pht phiu hc tp. HS tho lun nhm, HS c
i din ln bng gii.
p n : b)

Cng c dn d:
- n li cc dng bi tp gii.
- Xem v chun bi trc bi luyn tp.
Rt kinh nghim v chnh sa:

cc hp cht Al2O3, KF, CaCl2.


5. Qu trnh ion NO3- chuyn thnh NH3 c s
dich chuyn electron l: A.1 B.8 C.7 D.5
6. S oxi ho ca Mn trong K2MnO4 l: A+7;
B+6; C-6; D+5.

Tit 14 T chn 13

Ngy son:11/11/2013.
CNG C CHNG LIN KT HO HOC.
V BI TP TRC NGHIM.

I. Mc ch, yu cu:
- HS nm vng cc kiu lin kt ho hc.
- ng dng lm mt s bi tp trc nghim.
II. Phng php:
- m thoi nu vn .
- HS n tp chng lin kt ho hc.
- GV chun bi mt s bi tp trc nghim.
III. Hot ng dy v hc:
n inh lp.
Kim tra bi c:
Cho cc phn t: Na2O; CaCl2 ; Al2O3; H2S; CO2. Phn t no c to nn bi lin kt CHT c
cc , CHT khng cc v lin kt ion.
Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
I. L thuyt c bn:
- Nhc li ni dung ca qui tc bt t.
1. Qui tc bt t: cc nguyn t ca cc
+ HS chun bi 1 pht v tr li.
nguyn t c khuynh hng lin kt vi cc
nguyn t khc t c cu hnh electron
bn vng ca cc kh him vi 8 electron (hoc
2 i vi heli) lp ngoi cng.
- Nu mi quan h gia lin kt ion v lin kt
2. Mi quan h gia lin kt ion v lin kt
CHT?
CHT: ( Trang 63/ sgk).
+ HS chun bi 2 pht v tr li.
3. Hiu m in v lin kt ho hc:
- Hiu m in nh hng n lin kt ho
( Trang 63/ sgk).
hc nh th no?
+ HS chun bi 2 pht v tr li.
4. Cc qui tc xc inh s oxi ho: Trang 73/
- Cc qui tc xc inh s oxi ho.
sgk.
+ HS chun bi 2 pht v tr li.
II.Bi tp:
Hot ng: 2
1) Kt lun no sau y sai:
- Cho bi, HS tho lun nhm . HS chun bi 2 a) Lin kt trong phn t NH3, H2O, H2S l lin
pht, c i din tr li
kt cng ho tri c cc.
p n: c)
b) Lin kt trong phn t BaF2 v CsCl l lin
kt ion.
c) Lin kt trong phn t CaS v AlCl3 l lin
kt ion v c hnh thnh gia kim loi v phi
kim.
d) Lin kt trong phn t Cl2, H2, O2, N2 l lin
kt cng ho tri khng cc.
Hot ng: 3
2) Cho phn t cc cht sau: NH3, H2S, H2O,
- Cho bi tho lun nhm . HS chun bi H2Se, CsCl, CaS, BaF2. Chiu tng phn cc
3 pht, c i din tr li.
lin kt ca cc nguyn t trong cc phn t trn

- HD: s dng
l dy no sau y:
p n: a)
a) H2Se, H2S, NH3, H2O, CaS, CsCl, BaF2.
b)H2Se, NH3, H2S, H2O, CaS, BaF2, CsCl,
c)H2S, H2Se, NH3, H2O,CaS, BaF2 , CsCl
d)Tt c u sai.
Hot ng: 4
3) Tm cu sai trong cc cu sau y:
- Cho bi, tho lun nhm . HS chun bi 2
Cc nguyn t lin kt vi nhau thnh
pht, c i din tr li
phn t :
a) C cu hnh electron (e) ca kh him.
p n: d)
b) C cu hnh e ngoi cng l 2e hoc 8e.

Hot ng: 5
- Cho bi , tho lun nhm . HS chun bi 2
pht, c i din tr li
p n: a)
Hot ng: 6
- Cho bi, HS tho lun nhm . HS chun bi 3
pht, c i din tr li
p n: a)

c) Chuyn sang trng thi nng lng thp


hn.
d) Chuyn sang trng thi nng lng cao
hn.
4) S oxi ho ca Nit trong NH3, HNO2 v
NO3- ln lt l:
a) -3, +3, +5.
b) +3, -3, +5
c) +3, +5, -3
d) +5, -3, +3.

5) Tng s proton trong 2 ion XZ32- v XZ42- ln


lt l 40 v 48. X, Z ln lt l 2 nguyn t no
sau y:
a) S v O
b) P v O.
c) N v H
d) Cl v O.
Hot ng: 7
6) Cho cc oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2,
- Cho bi tho lun nhm . HS chun bi 3
P2O5, SO3, Cl2O7. Dy oxit no sau y ch c
pht, c i din tr li
lin kt cng ho tri.
p n: b)
a) SiO2, MgO, P2O5, Cl2O7.
b) SiO2, SO3, P2O5, Cl2O7.
c) SiO2, SO3, P2O5.
d) SiO2, Al2O3, P2O5, Cl2O7.
7) Cho 3 nguyn t: X (ns1) , Y (ns2np1), Z
Hot ng: 8
( ns2np5) vi n = 3 l lp electron ngoi cng ca
- Cho bi, HS tho lun nhm . HS chun bi 2 X, Y, Z.
pht, c i din tr li
Cu tr li no sau y l sai:
p n: c)
a) Lin kt gia Z v Z l lin kt cng ho
tri.
b) Lin kt gia X v Z l lin kt cng ho
tri.
c) Lin kt gia Y v Z l lin kt cng ho
tri c cc hoc lin kt ion.
d) Nguyn t X, nguyn t Y l kim loi,
nguyn t Z l phi kim.
Cng c, dn d:
- Chun bi chng oxi ho kh.
- n tp: Xc inh s oxi ho cc nguyn t.
Rt kinh nghim v chnh sa:

T chn 14

Ngy son:18/11/2013.
N TP PHN NG OXI HO KH.

I. Mc ch, yu cu:
- HS nm vng cc qui tc xc inh s oxi ho v cc bc cn bng phn ng oxi ho kh.
- HS bit vn dng v rn luyn k nng cn bng phn ng oxi ho kh.
- T tng lin h thc t v gio dc cho HS yu khoa hc.
II. Phng php:
m thoi, nu vn .
HS n tp l thuyt phn ng oxi ho kh.
III. Hot ng dy v hc:
- n inh lp.
- Kim tra bi c: Nu cc qui tc xc inh s oxi ho v cc bc cn bng phn ng oxi ho
kh.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
I. L thuyt:
- Nu cc qui tc xc inh s oxi ho, cc bc
1. Nu cc qui tc xc inh s oxi ho: Trang 73/
cn bng phn ng oxi ho kh?
sgk.
+ HS chun bi 2 pht v tr li.
2. Nu cc bc cn bng phn ng oxi ho
- Cc khi nim: cht kh, cht oxi ho, s kh, kh.Trang 80/ sgk.
s oxi ho, phn ng oxi ho kh.
3. Kh: cho s oxi ho tng.
Oxi ho: nhn s oxi ho gim.
- Nm vng cc khi nim sgk.
Hot ng 2:
II. Bi tp:
- Pht phiu hc tp.
1) Hon thnh cc bn phn ng:
- HS tho lun nhm gii. Gi 1 HS bt k trnh
K+ K
by.
Fe Fe2+.
+
K + 1e K
Fe2+ Fe3+.
2+
Fe Fe + 2e
Cl- Cl+.
2+
3+
Fe
Fe + 1e
S+6 S-2.
-
+
Cl
Cl + 2e
N-3 N+2.
+6
-2
S + 8e S .
N-3 N+2 + 5e
Hot ng 3:
- Cho bi.
2) Cn bng cc phn ng oxi ho kh sau theo
- Hng dn theo cc bc.
phng php thng bng electron, ni r vai tr
- HS chun bi 5. Ln lm.
cc cht tham gia phn ng:
- Gi : a) Loi phn ng n gin.
a) H2S + O2 SO2 + H2O.
b) Phn ng t oxi ho kh.
b) KClO3 KCl + O2.
c) Phn ng c mi trng.
c) MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O.
c) Phn ng phc tp.
d) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2
- p n:
a)2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O.
kh
oxi ho
b) 2KClO3 2KCl + O2.
va oxh, va kh
c) MnO2 +4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
oxh
2:kh, 2: mt
d) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
kh
oxi ho
* Cng c, dn d:
- Tng t trn, cn bng cc phn ng:
HgO Hg + O2
NH3 + Cl2 N2 + HCl
Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O
- c trc bi phn loi phn ng ho hc.
- n li : phn ng ho hp, phn ng phn hu, phn ng th (lp 8).

T chn 15
Ngy son:25/11/2013.
N TP: PHN LOI PHN NG TRONG HO HOC V C.
I. Mc ch yu cu:
- HS bit: Da vo s thay i s oxi ho c th chia phn ng ho hc thnh hai loi: phn ng ho
hc c s thay i s oxi ho ( phn ng oxi ho kh) v phn ng khng c s thay i s oxi ho
(khng phi phn ng oxi ho kh).
- HS bit vn dng nhn dng cc loi phn ng.
HS cn bng thnh tho cc phn ng oxi ho kh theo phng php thng bng electron.
II. Phng php :
- m thoi, nu vn .
- Chun bi BT v phn loi phn ng ho hc.
III. Hot ng dy v hc:
- nr inh lp.
- Kim tra bi c: Trong cc phn ng ho hp di y, phn ng no l phn ng oxi ho kh?
Gii thch?
a) CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2.
b) P2O5 + 3H2O 2H3PO4.
c) 2SO2 + O2 2SO3.
d) BaO + H2O Ba(OH)2.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
A. Nhng kin thc cn nm vng:
- Da vo s thay i s oxi ho chia phn ng - Da vo s thay i s oxi ho c th chia
ho hc v c thnh my loi? l nhng loi phn ng ho hc thnh hai loi: phn ng ho
no?
hc c s thay i s oxi ho (mt s phn ng
phn hu, mt s phn ng ho hp, phn ng
th trong ho v c) v phn ng khng c s
thay i s oxi ho (mt s phn ng phn hu,
mt s phn ng ho hp, phn ng trao i).
Hot ng 2:
- Cc bc cn bng phn ng oxi ho kh: 4
Nu cc bc cn bng phn ng oxi ho kh?
bc (sgk-trang 80)
B. Bi tp:
Hot ng 3:
1) Trong cc phn ng phn hu di y, phn
- Cho bi tp.
ng no khng phi phn ng oxi ho kh?
- Hng dn: Da vo s oxi ho xc inh.
a) 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2.
- HS chun bi 2 v tr li.
b) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O.
- p n: b)
c) 4KClO3 3KClO4 + KCl.
d)2KClO3 2KCl + 3O2.
Hot ng 4:
2) Trong phn ng ho hc sau:
- Cho bi tp.
3Cl2 + 6KOH KClO3 + 5KCl + 3H2O
- Hng dn: Da vo s oxi ho xc inh.
Cl2 ng vai tr l g?
- HS chun bi 2 v tr li.
a) Ch l cht oxi ho.
- p n: c)
b) Ch l cht kh.
c) Va l cht oxi ho, va l cht kh.
d) Khng phi l cht oxi ho, khng phi l
cht kh.
3) Trong phn ng ho hc sau:
Hot ng 5:
3K2MnO4 + 2H2O 2KMnO4 + MnO2 +
- Cho bi tp.
4KOH.
- Hng dn: Da vo s oxi ho xc inh.
Nguyn t Mn :
- HS chun bi 2 v tr li.
a) Ch bi oxi ho.
- p n: c)
b) Ch bi kh.
c) Va bi oxi ho, va bi kh.
d) Khng bi oxi ho , khng bi kh.

Hot ng 6:
- Cho bi tp.
- HS chun bi 2 v tr li.
a) 2NaCl dpnc 2Na + Cl2.
b) CaCO3 t CaO + CO2.
c) 2KClO3 t 2KCl + 3O2.
(a,c: phn ng oxi ho kh. (b) khng phi)
Hng dn: Da vo s oxi ho gii thch.
Hot ng 7:
- Cho bi tp.
- HS chun bi 2 v tr li.
a) H2 + Cl2 2HCl
b) Na2O + H2O 2NaOH
c) 2SO2 + O2 2SO3.
(a,c: phn ng oxi ho kh. (b) khng phi)
Hng dn: Da vo s oxi ho gii thch
Hot ng 8:
- Cho bi tp.
- HS chun bi 2 v tr li.
a) 2Na + Cl2 2NaCl
b) Ag NO3 AgCl + NaNO3.
c) 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3.
(a,c: phn ng oxi ho kh. (b) khng phi)
Hng dn: Da vo s oxi ho gii thch
Hot ng 9:
- Cho bi tp.
- HS chun bi 2 v tr li
a) Na2O + H2O 2NaOH
b) 2Na + H2O 2NaOH + H2.
c) Na2CO3 + Ba(OH)2 2NaOH + BaCO3
(b) : phn ng oxi ho kh.(a,c) khng phi)
Hng dn: Da vo s oxi ho gii thch.
Hot ng 10:
- Cho bi tp.
- HS chun bi 2 v tr li
S oxi ho ca nit: -2, +3, 0, -1, +3, -2, -3, +4.
Hot ng 11:
- Cho bi tp.
- HS chun bi 2 v tr li.
Hd: Thit lp theo 4 bc.
a) 4Mg + 10HNO3 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 +
3H2O.
b) 3As2S3 +28 HNO3 + 4H2O 6H3AsO4 +
28NO + 9H2SO4
0

4) Hy nu v d v phn ng phn hu to ra:


a) Hai n cht.
b) Hai hp cht.
c) Mt n cht v mt hp cht.
Hy cho bit cc phn ng c phi l phn
ng oxi ho kh khng? Gii thch?

5) Hy nu ra v d v phn ng v phn ng
ho hp ca:
a) Hai n cht.
b) Hai hp cht.
c) Mt n cht v mt hp cht.
Hy cho bit cc phn ng c phi l phn
ng oxi ho kh khng? Gii thch?
6) Hy nu v d v phn ng to ra mui.
a) T 2 n cht.
b) Hai hp cht.
c) Mt n cht v mt hp cht.
Hy cho bit cc phn ng c phi l phn
ng oxi ho kh khng? Gii thch?
7) NaOH c th c iu ch bng:
a) Mt phn ng ho hp.
b) Mt phn ng th.
c) Mt phn ng trao i.
- Hy dn ra phn ng ho hc cho mi trng
hp trn.
- Hy cho bit cc phn ng c phi l phn
ng oxi ho kh khng? Gii thch?
8) Xc inh s oxi ho ca nit trong:
N2H4, HNO3, N2, NH2OH, NO2-, N2H5+, NH4+,
N2O4.
9) Lp phng trnh ho hc ca cc phn ng
oxi ho kh di y:
a) Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.
b) As2S3 + HNO3 + H2O H2AsO4 + NO +
H2SO4.

Cng c, dn d:
- HS lm cc bi tp cn li trong phn luyn tp, chun bi cho tit luyn tp sau.
- Chun bi n tp hc k, t lp thi gian biu dnh cho n tp.

Tit 17 T chn 16
Ngy son:05/12/2010.
N TP CHNG LIN KT HO HOC V PHN NG OXI HO KH.
BI TP TRC NGHIM.
I. MC CH, YU CU:
- Cng c cho HS v lin kt ho hc v phn ng oxi ho kh.
- HS bit vn dng kin thc lm bi tp.
- Rn luyn k nng phn bit loi lin kt v cn bng phn ng oxi ho kh cho HS.
II. PHNG PHP:
- m thoi nu vn .
- HS n tp l thuyt v lin kt ho hc v phn ng oxi ho kh
- GV chun bi mt s bi tp trc nghim v lin kt ho hc v phn ng oxi ho kh.
III. HOT NG DY V HOC
- n inh lp.
- Kim tra bi c:
Bit rng tnh phi kim gim dn theo th t : F, O, N, Cl.
Vit cng thc cu to ca cc phn t sau y v xet xem phn t no c lin kt t phn cc nht? V
sao?
F2O; Cl2O; ClF; NCl3; NF3; NO.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
A. L thuyt c bn:
- Ti sao cc nguyn t phi lin kt vi nhau?
1. Qui tc bt t: cc nguyn t ca cc nguyn t
- Mi quan h gia lin kt ion v lin kt CHT?
c khuynh hng lin kt vi cc nguyn t khc
- Hiu m in v lin kt ho hc c lin quan
t c cu hnh electron bn vng ca cc
nh th no?
kh him vi 8 electron (hoc 2 i vi heli) lp
+ HS tho lun nhm v tr li.
ngoi cng.
2. Mi quan h gia lin kt ion v lin kt CHT:
( Trang 63/ sgk).
3. Hiu m in v lin kt ho hc:
( Trang 63/ sgk).
Hot ng 2:
4. Cc qui tc xc inh s oxi ho: Trang 73/ sgk.
- Nu cc qui tc xc inh s oxi ho?
5. Nu cc bc cn bng phn ng oxi ho
- Nu cc bc cn bng phn ng oxi ho kh?
kh.Trang 80/ sgk.
- Th no l cht kh, cht oxi ho, s kh, s oxi
6. Kh: cho s oxi ho tng.
ho?
Oxi ho: nhn s oxi ho gim.
- Da vo s oxi ho c th chia phn ng ho hc
S oxi ho: cho e s oxi ho tng.
thnh my loi?
S kh: nhn e s oxi ho gim.
+ HS tho lun nhm v tr li.
7. Phn loi phn ng: 2 loi.
B. Bi tp:
1) Kt lun no sau y sai:
Hot ng 3:
a) Lin kt trong phn t NH3, HCl, H2S l lin kt
- Pht phiu hc tp .
cng ho tri.
- HS chun bi 2. Tr li. Chn HS TB.
b) Lin kt trong phn t BaF2 v KCl l lin kt ion.
- p n: c)
c) Lin kt trong phn t CaS v AlCl3 l lin kt ion
v c hnh thnh gia kim loi v phi kim.
d) Lin kt trong phn t CO2, H2, O2, N2 l lin kt
cng ho tri khng cc.
2) Tm cu sai trong cc cu sau y:
Hot ng 4:
Cc nguyn t lin kt vi nhau thnh phn t :
- Pht phiu hc tp .
a) C cu hnh electron (e) bn vng hn.
- HS chun bi 2. Tr li. Chn HS TB- kh
b) C cu hnh e ngoi cng l 2e hoc 8e.
- p n: d)
c) C nng lng thp hn.
d) C nng lng cao hn.
3) Cho cc oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5,
SO3, Cl2O7. Dy oxit no sau y ch c lin kt cng
Hot ng 5:
ho tri.
- Pht phiu hc tp .
a) SiO2, MgO, P2O5, Cl2O7.
- HS Tho lun nhm, chun bi 2. Tr li.
b) SiO2, SO3, P2O5, Cl2O7.
- p n: b)
c) SiO2, SO3, P2O5, MgO

Hot ng 6:
- Pht phiu hc tp .
- HS Tho lun nhm. HS chun bi 2. Tr li. p
n: b)

Hot ng 7:
- Pht phiu hc tp .
- HS Tho lun nhm, chun bi 2. Tr li.
- p n: c)

Hot ng 8:
- Pht phiu hc tp .
- HS chun bi 2. Tr li. Chn HS TB.
- p n: b)
Hot ng 9:
- Pht phiu hc tp .
- HS chun bi 2. Tr li.Chn HS TB.
- p n: a)

Hot ng 10:
- Pht phiu hc tp .
- HS Tho lun nhm, chun bi 2. Tr li.
- p n: - Cn bng: a)
- Khi lng: a)

Cng c, dn d:
Tun 17, 18 HS t n tp thi hc k.

d) SiO2, Al2O3, P2O5, Cl2O7.


4) Cho 3 nguyn t: X (ns1) , Y (ns2np1), Z ( ns2np5)
vi n = 3 l lp electron ngoi cng ca X, Y, Z.
Cu tr li no sau y l sai:
a) Lin kt gia Z v Z l lin kt cng ho tri.
b) Lin kt gia X v Z l lin kt cng ho tri.
c) Lin kt gia Y v Z l lin kt cng ho tri
c cc hoc lin kt ion.
d) Nguyn t X, nguyn t Y l kim loi,
nguyn t Z l phi kim.
5) Tm cu sai trong cc cu sau y:
a) S t chy st trong oxi l mt phn ng
oxi ho - kh.
b) Khi tc dng vi CuO, CO l cht kh.
c) S oxi ho ng vi s gim s oxi ho ca
mt nguyn t.
d) S kh ng vi s gim s oxi ho ca mt
nguyn t.
6) Trong phn ng: Br2 + 2KI I2 + 2KBr. Nguyn
t Br:
a) Ch bi oxi ho.
b) Ch bi kh.
c) khng bi oxi ho cng khng bi kh.
d) Va bi oxi ho, va bi kh.
7) Trong phn ng ho hc sau: Fe2O3 + 2Al 2Fe
+ Al2O3 + H < 0.
Nguyn t nhm:
a) Ch bi oxi ho.
b) Ch bi kh.
c) Va bi oxi ho, va bi kh.
d) khng bi oxi ho cng khng bi kh.
8) Cho Kali iotua tc dng vi kali penganat trong
dung dich axit sunfuric, ngi ta thu c 1,2g
mangan (II) sunfat theo phng trnh sau:
KI + KMnO4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + I2
+ H2O.
- Cn bng phng trnh phn ng trn.
- Tnh khi lng kali iotua tham gia phn ng.
Chn p n ng:
- Cn bng:
a) 10KI + 2KMnO4 + 8H2SO4 6K2SO4 +
2MnSO4 +5 I2 + 8H2O.
a) 12KI + 2KMnO4 + 2H2SO4 6K2SO4 +
2MnSO4 +5 I2 + 8H2O.
a) 10KI + 2KMnO4 + H2SO4 6K2SO4 + 2MnSO4
+5 I2 + 8H2O.
a) 10KI + 2KMnO4 + 2H2SO4 6K2SO4 +
2MnSO4 +5 I2 + 2H2O.
- Khi lng:
a) Khi lng KI = 6,6g.
b) Khi lng KI = 6,8g.
c) Khi lng KI = 8,6g.
d) Khi lng KI = 6,0g.

Tit 17 T chn 16

Ngy son:05/12/2010.
N TP HOC KI I

I. MC CH, YU CU:
Hng dn hc sinh h thng ha li kin thc ca hc k.
- L thuyt : Cu to nguyn t, Bng tun hon, Lin kt ha hc, Oxi ha kh.
- Bi tp: Cc ht to thnh nguyn t, ng vi, Vi tr cc nguyn t trong bng tun hon, Bo ton e,
tm nguyn t.
II. PHNG PHP:
Lp s tm tt
Rn luyn k nng gii bi tp
III. HOT NG DY V HOC
Hot ng 1: GV hng dn hc sinh n tp l thuyt
Hot ng 2: GV cho hc sinh gii mt s bi tp.

HOC KI II NM HOC 2010-2011


T chn 1 Tun

Ngy son:

02/01/2011

CNG C KIN THC V KHI QUT NHOM HALOGEN. BI TP CLO.


I. MC CH, YU CU:
- Cng c cho HS v cu to cc nguyn t halogen. Vn dng l thuyt gii mt s bi tp v Clo.
II. PHNG PHP:
- m thoi, nu vn .
- HS n tp kin thc hc.
III. HOT NG DY V HOC
- n inh lp.
- Kim tra bi c: Nu tnh cht ho hc chung ca cc nguyn t halogen. Ly 2 vd.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
A. L thuyt c bn:
- Hal gm cc nguyn t no, vi tr ca n trong 1.Vi tr Nhm halogen:
BTH?
- Gm: F, Cl, Br, I.
- Hal c my e ngoi cng? Xu hng chnh
- ng cui mi chu k v lin trc kh him.
trong phn ng l g? Rt ra tnh cht ho hc c 2. Cu hnh electron nguyn t v cu to phn
bn ca chng.
t ca nhng nguyn t halogen:
- Cu hnh e chung: ns2np5.
- n cht tn ti dng phn t.
3. Khi qut v tnh cht ca nhm halogen:
X + 1e = X-.
ns2np5.
ns2np6.
Tnh oxi ho gim dn t F n I.
F lun c soh = -1. Cc hal khc c soh = -1 n
+7.
B. Bi tp:
Hot ng 2:
1. c im no di y khng phi l c
- Cho bi tp. HS tho lun nhm v c i din im chung ca cc nguyn t hal (F, Cl, Br, I.)
nhm tr li.
a) Nguyn t ch c kh nng thu thm 1e.
- p n : b)
b) C soh = -1 trong mi hp cht.
c) Lp e ngoi cng ca nguyn t c 7e.
d) To vi hiro hp cht c lin kt cng ho
tri.
Hot ng 3:
2. c im no di y l c im chung ca
- Cho bi tp. HS tho lun nhm v c i din cc n cht halogen (F2, Cl2, Br2, I2).
nhm tr li.
a) iu kin thng l cht kh.
- p n : b)
b) C tnh oxi ho mnh.
c) Va c tnh oxi ho, va c tnh kh.
Hot ng 4:
d) Tc dng mnh vi nc.
- Cho bi tp . HS hot ng c nhn v lm
3. Vit phng trnh hon thnh chui bin ho:
nhanh hn ln bng gii.
MnO2 Cl2 KClO3 KCl KOH
t
MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
KClO
3Cl2 + 6KOH 100 C 5KCl + KClO3 + 3H2O.
KClO3 MnO
,t KCl + 3/2O2.
, mn 2KOH + Cl2 + H2.
2KCl + 2H2O dpdd
2KOH + Cl2 KCl + KClO + H2O
Hot ng 5:
Cho bi tp HS tho lun tm phng php gii.
4. t chy hon ton 16,25g Zn trong bnh
- p n:d)
cha kh Cl2 d, khi lng km Clorua thu
c l :
Hot ng 6:
0

- Cho bi tp.
- GV gi :
nCu = 19,2/64 = 0,3mol
nCl 2 = 7,84/22,4 = 0,35 mol.
Cu + Cl2 CuCl2 (1)
0,3 0,3
0,3
(1): nCl 2 Cn d.
Theo l thuyt:

a) 30g
b) 31g
c) 36g
d) 34g.
5. Cho 19,2g Cu tc dng vi 7,84 lt kh Cl2
kc. ngui phn ng thu c 34,02g CuCl2.
Hiu sut ca phn ng ny l:
a) 84%
b) 83%
c) 82%
d) 81%.

mCuCl 2 = 0,3. 135 = 10,5 (g).


Hiu sut phn ng:
34,02

H = 40,5 .100 = 84%.


- p n : a)
Hot ng 7:
- Cho Bi tp. Gi :
nKClO3 = 6,125/122,5 = 0,05mol
KClO3 + 6HCl KCl + 3Cl2 + 3H2O.
0,05
0,15
VCl 2 = 0,15.22,4 = 3,36l
V H = 80% nn th tch Cl2 thc l:
3,36.

6. Cho 6,125g KClO3 vo ng nghim cha


dung dich HCl d v un nh. Hy xc inh th
tch kh Clo thu c (kc) bbit H = 85%.
a) 2,56(l)
b) 3 (l)
c) 2,89(l)
c) 2,856(l).

85
= 2,865lt
100

- p n : d)
Hot ng 8:
- Cho bi tp. Gi .
Cng thc hp cht M vi Cl2 l: MCl2.
%Cl =

71
100 = 63,963%
M 71

M = 40 ( Ca).
- p n: c)

7. Mt kim loi M c ho tri II to vi Clo hp


cht X trong Clo chim 63,964% v khi
lng. Tn ca kim loi M l:
a) Cu( ng)
b) Mg(Magi)
c) Ca(Canxi)
d) Ba(Bari)

- Cng c , dn d:
Xem li v hon chnh cc bi tp vo v.
V nh xem trc bi mi hiroclorua axit clohiric, mui clorua.

T chn 2 Tun 2

Ngy son: 09/01/2011


CNG C PHN AXIT CLOHIRIC V MUI CLORUA.
I. Mc ch, yu cu:
- HS phn bit hiroclorua v axit clohiric.
- HS hiu: Tnh cht ho hc ca axit clohiric.
Nhn bit ion clorua.
II. Phng php:
- m thoi, nu vn
- HS n tp bi hiroclorua v axit clohiric, mui clorua.
III. Ht ng dy v hc:
- n inh lp.
- Kim tra bi c: Trnh by tnh cht ho hc ca axit clohiric. Ly vd minh ho?
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
I. L thuyt:
- Tnh cht ho hc ca axit clohiric:
1) Kh hiroclorua hp H2O to ra axit clohric.
- So snh tnh cht ca kh HCl v dd HCl.
2) Tnh cht ho hc ca axit clohiric:
- Nhn bit Cl-?
- Lm qu tm ho .
- TD vi baz, oxit baz.
- Tc dng vi mui.
- Tc dng vi kim loi (trc H).
* KL:
- Th hin tnh axit mnh.
- L cht oxi ho khi td vi kl trc H.
- L cht kh khi td vi cht oxi ho mnh.
3) Nhn bit Cl-:
- Thuc th: AgNO3.
- Hin tng: kt ta trng AgCl, khng tan
trong H2O v trong axit.
Hot ng 2:
II. Bi tp:
- Cho bi tp . HS hot ng nhm v tr li:
1. C 5 ng nghim ng dd HCl, nu hin
a) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 .
tng v vit ptp xy ra khi cho mi cht sau

c) AgNO3 + HCl
AgCl + HNO3.
vo tng ng:
(Trng)
a) Zn; b)Cu; c) AgNO3; d) CaCO3; d)CaS.

d) CaCO3 +2 HCl
CaCl2 + CO2 + H2O
e) CaS + 2HCl CaCl2 + H2S
(mi trng thi)
Hot ng 3:
2. Nhn bit cc dung dich. Vit ptp:
- Cho bi tp . HS hot ng nhm v tr li:
NaCl, NaNO3, Na2S, NaOH.
- Qu tm nhn bit NaOH: xanh.
- Dd HCl nhn bit Na2S : mi trng thi.
- Dd AgNO3 nhn bit NaCl: kt ta trng AgCl.
- Cn li l: NaNO3.
Hot ng 4:
3.Cho 69,6g MnO2 td ht vi ddHCl . Ton b
- Cho bi tp . HS hot ng nhm v tr li:
lng Cl2 sinh ra c hp th ht vo 500ml dd

MnO2 + 4HCl
MnCl2 + Cl2 + 2H2O.(1)
NaOH 4M. Xc inh nng mol/l tng cht
0,8
0,8
trong dd sau phn ng (V khng i).
Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O.(2)
0,8
0,8
0,8
nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 mol.
T (1) v (2) :
nNaCl = nNaClO = 0,8 mol
CM(NaCl) = CM(NaClO) = 0,8/0,5 = 1,6M.
Hot ng 5:

- Cho bi tp . HS hot ng nhm v tr li:


nCl2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol.
nH2 = 10/22,4 = 0,446 mol
PT: H2 + Cl2 2HCl.
(1)
HCl + AgNO3 AgCl + HNO3. (2)
T (1) & (2) ta c:
nHCl = nAgCl = 7,175/143,5 = 0,05 mol ( trong
50g dd HCl)
Gi s mol Cl2 tham gia p l x
Gi s mol HCl tham gia p l 2x
Mdd = 385,4 + 73x)g
2x
0,05
x = 0,2.
=
(385,4 73)
50
0,2.100
H% =
= 66,67%.
0,3

Cng c dn d:
- Lu cc cng thc tnh: n, CM, C%, H.
- Lm bi tp sgk.
- Xem bi mi.

4. Cho 10(l) H2 v 6,72 (l) Cl2 (ktc) td vi nhau


ri ho tan sp vo 385,4g H2O thu c dd A.
Ly 50g dd A cho td AgNO3 d thu c 7,175g
kt ta. Tnh hiu sut ca phn ng gia H2 v
Cl2.

T chn 3 Tun 3
Ngy son: 16/01/2011
N TP NHN BIT ION CLORUA V BI TP CHUI PHN NG.
I. MC CH, YU CU:
- HS khc su cch nhn bit ion clorua .
- Rn luyn k nng lm bi tp chui phn ng.
II. PHNG PHP:
- m thoi, nu vn .
- GV chun bi mt s bi tp v nhn bit v chui phn ng.
- HS n tp phn Clo, HCl, mui clorua.
III. HOT NG DY V HOC
- n inh lp.
- Kim tra bi c: Nu tnh cht ho hc ca dd HCl v vit 3 ptp.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
BT1/ Vit phng trnh biu din chui bin ho
- Cho bi tp HS tho lun nhm v tr
sau:
li.
a) NaOH NaCl Cl2 FeCl3 Fe(NO3)3

a) NaOH + HCl NaCl + H2O.


NaCl + H2O dp, mn NaOH + 1/2H2 + 1/2Cl2.
S
dpnc
NaCl Na + 1/2Cl2.
b)
Cl2 + H2S S + 2HCl.
CaOCl2 (7) Cl2 (8) CaCl2 (5) CO2
(6)
3Cl2 + 2Fe 2FeCl3.
FeCl3 + 3AgNO3 Fe(NO3)3 + 3AgNO3.
(4)
(3 )
b) Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O
Cl2 (1) NaClO (2) NaHCO3 Na2CO3
NaClO + CO2 + H2O NaHCO3 + HCl.
NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O.
Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2.
CO2 + H2O + 2CaOCl2 CaCO3 + CaCl2 +
2HClO.
Cl2 + Ca(OH)2 30 C CaOCl2 + H2O.
CaOCl2 + 2HCl Cl2 + CaCl2 + H2O.
CaCl2 dpnc Ca + Cl2.
Hot ng 2:
- Cho bi tp HS tho lun nhm v tr
BT2/Trong phng th nghim, kh clo thng
li.
c iu ch bng cch oxi ho hp cht no
- p n: b)
sau y:
Hot ng 3:
a) NaCl
b) HCl
c) KClO3 d) KMnO4.
- Cho bi tp. HS tho lun nhm v tr
BT3/ C 4 dung dich ca cc mui sau ng
li.
trong 4 l ring bit: NaCl; NaNO3, BaCl2,
- Dng Na2SO4 phn loi: Mui Ba2+ c Ba(NO3)2. Trnh by phng php ho hc
kt ta trng BaSO4.
nhn bit mi dung dich.
- Dng AgNO3 nhn bit BaCl2 c
AgCl Trng.
- Tng t, dng AgNO3 nhn bit 2
mui Na+: NaCl c AgCl Trng.
- Vit ptp.
BT4/ dung dich cha 1g HBr vo dung dich
Hot ng 4:
cha 1g NaOH. Nhng giy qu tm vo dung
- Cho bi tp . HS tho lun v tr li.
dich thu c th giy qu tm chuyn sang mu
- p n: b)
no sau y:
Theo ptp nHBr = nNaOH
a) Mu ,
b) mu xanh
Theo : nHBr < nNaOH.
c) Khng i mu, d) Khng xc inh c
Hot ng 5:
BT5/
1/ MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + H2O.
C nhng cht sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 v
a/87mol
a/87mol
dung dich HCl.
0

2KMnO4+14HCl 2MnCl2+2KCl +5Cl2+8H2O


a/158mol
5a
a

158.2
63,2

K2Cr2O7 +14HCl 2CrCl3 + 2KCl +3Cl2+7H2O


3a
a

294 98

a/294mol
Ta c:

a a a
.
63,2 87 98

Vy dng KMnO4 iu ch c nhiu Cl2 hn.


- p n: b).
2/ Theo PT(1) : nMnO2 = nCl2.
Theo PT(2) : nKMnO4 = 5/2nCl2 = 2,5nCl2.
Theo PT(3) : nK2Cr2O7 = 3nCl2.
Ta c 3n>2,5n>n.
Vy dng K2Cr2O7 c nhiu Clo hn.
- p n: c).
Hot ng 6:
- Cho bi tp . HS tho lun v tr li.
- Cho hn hp kh qua dung dich NaOH,
khi Clo tc dng vi dung dich NaOH, ta
thu c kh O2.
Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O.

Cng c, dn d:
1/ Hon thnh chui phn ng:
a) NaCl HCl Cl2 NaClO NaCl
b) HCl Cl2 CaCl2 Ca(OH)2.

KClO3 KCl.
2/ c trc baiFlo- Brom Iot.

1/ Nu cc cht oxi ho c khi lng bng nhau


th chn cht no c th iu ch c lng kh
Clo nhiu hn?
a) MnO2, b) KMnO4 c) K2Cr2O7
d) Cc cht cho lng Clo bng nhau.
2/ 1/ Nu cc cht oxi ho c s mol bng nhau
th chn cht no c th iu ch c lng kh
Clo nhiu hn?
a) MnO2, b) KMnO4 c) K2Cr2O7
d) Cc cht cho lng Clo bng nhau.

BT6/ Ngi ta iu ch kh Oxi nhng c ln


kh Cl2. Lm th no thu c Oxi tinh khit
(Loi b c tp cht )?

Cl2 KClO3 KClO4 HClO4 Cl2O7.

T chn 4 Tun 4
Ngy son: 23/01/2011
CHUI PHN NG CA HALOGEN, SO SNH V NHN BIT
CC HALOGEN. BI TP NH LNG PHN HALOGEN.
I. Mc ch, yu cu:
- HS nm vng tnh cht ho hc ca cc halogen (hal) hon thnh bi tp chui phn ng v nhn
bit.
- Rn luyn k nng gii bi tp inh lng, vit PTHH thnh tho cho HS .
II. Phng php:
- m thoi, nu vn .
- HS n tp l thuyt v hal.
III. Tin trnh ln lp:
- n inh lp.
- Kim tra bi c:
So snh tnh cht ho hc ca cc hal?
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
1/ Vit phng trnh hon thnh chui bin ho
HS tho lun nhm v c i din tr li.
sau:
KClO3 + 6HCl t KCl + 3Cl2 + 3H2O
KClO3 Cl2 Br2 I2 HI

Cl2 + 2HBr 2HCl + Br2.


Br2 + 2HI 2HBr + I2.
CaOCl2 CaCl2.
I2 + H2 t 2HI.
Cl2 + Ca(OH)2 t CaOCl2 + H2O.
CaOCl2 + 2HCl CaCl2 + Cl2 + H2O.
Hot ng 2:
2/ Hy chn mi cht ct A in vo trong mi
HS tho lun nhm v a ra p n.
phn ng ct B sao cho hp l:
B1 A3;
B2 A4; B3 A7
A1: KClO; A2: KClO3; A3: NaHCO3; A4: Cl2; A5:
B4 A1;
B5 A6; B6 A2
O2 ; A6 :CaOCl2; A7 : HClO.
B7 A5.
B1: NaClO + CO2 + H2O + HClO
B2: KClO3 + HCl t KCl + + H2O
B3: Cl2 + H2O HCl +
B4: Cl2 + KOH KCl + + H2O.
B5: Ca(OH)2 + Cl2 H2O +
B6: Cl2 + KOH 100 C KCl + + H2O.
Hot ng 3:
B7: CaOCl2 t CaCl2 +
HS tho lun nhm tr li .
3/ Cho cc dung dich mui sau: NaCl, KF, NaI,
p n : d)
KBr ch dng ho cht no sau y nhn bit
GV gii thch: AgCl: Trng, AgBr: Vng nht:
cc dd trn.
AgI: Vng m; cn KF khng phn ng ( g:
a) NaNO3; b) KOH; c)AgCl; d) AgNO3.
tan)
4/ Dy axit no sau y c sp xp ng theo
Hot ng: 4
th t tnh axit tng dn:
HS tho lun nhm v chn p n : c)
a) HI< HBr < HCl < HF
b) HBr <HI < HCl < HF.
c) HF < HCl < HBr < HI
Hot ng 5:
d) HF< HBr < HCl < HI.
HS tho lun nhm gii.
5/ un nh hn hp MnO2 v HCl c. Dn kh
12,7
Cl2 sinh ra i vo dung dich NaI th thu c
nI2 =
= 0,05 mol.
12,7g It. Khi lng axit HCl bi oxi ho bi
127.2
MnO2 l:
MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + H2O.
a) 7g; b) 7,1g; c) 7,2g; d) 7,3g.
0,2
0,05
Cl2 + 2NaI 2NaCl + I2.
0,05
0,05
mHCl = 0,2 . 36,5 = 7,3g
Chn dp n: d)
0

Hot ng 6:
GV hng dn HS lm.
Gi x mol: NaCl; y mol NaI.
Cl2 + 2NaI 2NaCl + I2.
y
y
23,4

Theo : nNaCl = x + y = 58,5 = 0,4 mol.


58,5x + 150y = 37,125

x 0,25

y 0,15
% NaCl =

6/ Ho tan 37,125g hn hp cc mui NaCl v


NaI vo H2O. Cho va kh Cl2 i qua dd ri
em c cn. Nung cht rn thu c cho n khi
mu tm bay ra ht, b rn cn li sau khi nung
c khi lng 23,4g . Thnh phn phn trm
khi lng mi mui trong hn hp ban u:
a) 39,4% v 60,6%
b) 30% v 70%
c) 40,4% v 59,6%
d) 60,4% v 39,6%.

0,25.58,5
.100 = 39,4%
31,125

%NaI = 60,6%.
p n : a).
Cng c , dn d:
Xem cc dng bi tp. Hon thnh vo v. Nm pp gii cc BT tng t.

T chn 5 Tun 6
Ngy son: 06/02/2011
BI TP TRC NGHIM NHOM HALOGEN.
I. Mc ch yu cu:
- Rn luyn k nng lm bi tp trc nghim : gm bi tp inh tnh v inh lng cho HS.
- inh hng HS lm cc dng bi tp c chng halogen.
II. Phng php:
- m thoi nu vn .
- HS chun bi: n tp kin thc c chng.
III. Tin trnh tit dy:
- n inh lp.
- Kim tra bi c:
Hy chn sn phm ct (II) ph hp vi cc cht tham gia phn ng ct (I).
Ct 1
Ct 2
A/ Cl2 + KOH
1/ MnCl2 + Cl2 + H2O
B/ Cl2 + KOH 100 C
2/ KCl + H2O.
C/ KCl + H2O dp .co . mn
3/ KCl + KClO + H2O.

D/ MnO2 + HCl
4/ KOH + H2 + Cl2.
5/ KCl + KClO3 + H2O.
- Bi mi:
0

Hot ng GV HS.
Hot ng 1:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: c/ Tnh kh HI mnh nht.
Hot ng 2:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: b/
Hot ng 3:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: d/
Hot ng 4:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: c/ Oxi c m in ln hn
Clo
Hot ng 5:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: c/
Hot ng 6:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: a/
Cl2 + H2O HCl + HClO
Hot ng 7:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: c/ V AgCl kt ta trng.
Hot ng 8:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n:
8.1) c/

Ni dung.
1/ Chn PTP ng trong cc PTP sau:
a/ Fe + Cl2 FeCl2.
b/ 2HBr + 2FeCl3 2FeCl2 + Br2 + 2HCl.
c/ 2HI + 2FeCl3 2FeCl2 + I2 + 2HCl.
d/ 2HF + 2FeCl3 2FeCl2 + F2 + 2HCl.
2/ Trong cc n cht di y, n cht no
khng th hin tnh kh?
a/ Cl2 b/ F2 c/Br2 d/ I2.
3/ Hirohalogenua no di y kem bn vi
nhit nht:
a/ HF b/ HCl c/ HBr d/ HI.
4/ Trong cc hp cht vi oxi s oxi ho ca
Clo c th l:
a/ -1 ; -3; -5; -7.
b/-1; +1; -3; +3.
c/ +1; +3; +5; +7.
d/ -1; +1; +3; +5; +7.
5/ Trong phn ng vi dung dich kim, Clo th
hin:
a/ Tnh oxh
b/ Tnh kh.
c/ C oxh v kh
d/ Tnh axit.
6/ Thnh phn ho hc chnh ca nc clo l:
a/ HCl, HClO, Cl2, H2O.
b/ NaCl, NaClO, NaOH, H2O.
c/ CaOCl2, CaCl2, Ca(OH)2, H2O.
d/ HCl, KCl, KClO3, H2O.
7/ Thuc th dng nhn bit ion clorua c
trong dung dich mui clorua hoc ddHCl l:
a/ AgBr b/ Ca(NO3)2 c/ AgNO3 d/ Ag2SO4.
8/ Chon p n ng:
8.1) Cho 1 mu vi vo dung dich HCl, hin
tng xy ra l:

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O


8.2) d/
CuO + 2HCl CuCl2 + H2O.
CuCl2 : dd mu xanh.

Hot ng 9:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n: d/
3Cl2 + 6KOH t 5KCl + KClO3 + 3H2O
m. clorua m. clorat.
0

Hot ng 10:
- Hc sinh hot ng nhm v tr li.
- p n:
(1) NaF (2) KCl (3) KClO (4) KClO4
(5) H2O (6) Cl2 (7) NaCl (8) NaClO
2NaCl + H2O dp .kh .co. mn NaCl + NaClO + H2O
Hay:
NaCl + H2O dp .kh .co. mn NaClO + H2O.

a/ Khng c hin tng g.


b/ c kt ta trng.
c/ C kh khng mu thot ra.
d/ C kh mu vng thot ra.
8.2) Cho mt t bt ng (II) oxit vo dung dich
HCl, hin tng xy ra l:
a/ Khng c hin tng g.
b/ ng (II) oxit tan, dung dich c mu .
c/ ng (II) oxit tan c kh thot ra.
d/ ng (II) oxit tan , dung dich c mu xanh.
9/ Chn cu tr li ng khi cho kh Cl2 tc dng
vi dung dich kim nng s thu c:
a/ Mui clorua
b/ Mui hipoclorit.
c/ Mui clorua v mui hipoclorit.
d/ Mui clorua v mui clorit.
10/ Cho cc cng thc ho hc sau: KClO; NaF;
KCl; KOH; NaOH; KClO3; H2O; Cl2; NaCl;
NaClO. in vo ch trng cng thc ho hc
thch hp trong cc phng trnh ho hc sau:
a/ F2 + NaOH (l ) + H2O + OF2.
b/ Cl2 + KOH + + H2O.
c/ Cl2 + KOH 100 C KCl + +
d/ NaCl + H2O dp .co . mn H2 + + 2NaOH.
e/ NaCl + H2O dp .kh .co. mn + + H2O
0

Cng c dn d:
- Hon thnh cc bi tp vo v.
- Chun bi bi kim tra 1 tit.
- BTVN:
Ct I
Ct II
a/ AgCl
1/ Cht rn mu trng bi phn hu bi nh sng mt tri thnh mu em.
b/ Cl2
2/ Cht c trong mui it.
c/ Br2
3/ Cht kh mu vng lc, rt c, mi xc.
d/ I2
4/ Cht tan v hn trong nc to dung dich lm qu tm.
e/ KI
5/ Halogen duy nht th lng trong iu kin thng.
g/ HF
6/ Cht rn un nng bi thng hoa c nhiu trong to bin.
h/ HCl
7/ Cht dng khc thu tinh.

T chn 6 Tun 7

Ngy son: 13/02/2011


CNG C KIN THC V BI TP OXI OZON

I. Mc ch, yu cu:
- Cng c kin thc phn oxi ozon.
- Rn luyn k nng gii mt s bi tp phn oxi ozon.
II. Phng php:
- m thoi nu vn .
- Chun bi ca HS: kin thc v oxi ozon.
- Chun bi ca GV: Mt s bi tp tiu biu v oxi ozon.
III. Hot ng dy v hc:
- n inh lp.
- Kim tra bi c: Vit cc phng trnh chng minh: oxi v ozon c tnh oxi ho.
Ozon c tnh oxi ho mnh hn oxi.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng: 1
A. L thuyt c bn:
- Vit PTHH chng minh tnh oxi ho ca oxi?
1. Oxi c tnh oxi ho mnh:
- HS hot ng nhm v tr li.
Phn ng vi kim loi ( tr Au, Ag, Pt)
Phn ng vi H2.
Phn ng vi Phi kim ( tr hal)
P vi hp cht c tnh kh ( tr hc vi F2 ).
2. Ozon c tnh oxi ho mnh hn oxi:
- Chng minh ozon c tnh oxi ho mnh hn
2Ag + O3 t Ag2O + O2.
oxi?
Ag + O2 khng phn ng.
- HS hot ng nhm v tr li.
3. iu ch oxi:
- C my cch iu ch oxi? Vit PTHH?
a) Trong phng th nghim
- HS hot ng c nhn v tr li.
b) Trong cng nghip.
B. Bi tp:
Hot ng : 2
1/ Hy ghep cu hnh electron vi nguyn t
- GV cho bi tp, HS hot ng nhm v tr li: thch hp:
p n: A vi d);
B vi c);
Cu hnh electron
Nguyn t
C vi b);
D vi a);
A, 1s22s22p5
a) Cl
B, 1s22s22p4
b) S
C, 1s22s22p63s23p4
c) O
D, 1s22s22p63s23p5
d) F.
2/ Kh N2 bi ln tp cht l kh oxi. Chn cch
no sau y loi b oxi thu c N2 tinh
Hot ng : 3
khit?
GV cho bi tp, HS hot ng nhm v tr li:
A, Cho hn hp i qua kim.
p n: B,
B, Cho hn hp i qua phot pho.
C, Cho hn hp i qua H2SO4 c.
D, Cho hn hp i qua CuO, un nng.
3/ C 3 ng nghim ng SO2, O2, CO2. Dng
phng php thc nghim no sau y nhn
bit cc cht trn?
Hot ng : 4
a) Cho tng kh li qua dung dich Ca(OH)2
GV cho bi tp, HS hot ng nhm v tr li:
d, dng u que m cn tn .
p n: d.
b) Cho tng kh li qua dung dich H2S,
dng u que m cn tn .
c) Cho hoa hng vo u cc kh, dng u
que m cn tn .
d) b v c ng.
4/ Khc vi nguyn t O, ion O2- c:
Hot ng : 5
A, Bn knh ion nh hn v t electron hn.
0

GV cho bi tp, HS hot ng nhm v tr li:


p n: D,
Hot ng : 6
GV cho bi tp, HS hot ng nhm v tr li:
p n: B,

Hot ng : 7
GV cho bi tp, HS hot ng nhm v tr li:
Khi lng mol trung bnh ca hn hp kh:
M = 18.2 = 36g.
t x v y l s mol O3 v O2 c trong mt mol
hn hp kh, ta c phng trnh i s:

B, Bn knh ion nh hn v nhiu electron hn


C, Bn knh ion ln hn v t electron hn.
D, Bn knh ion ln hn v nhiu electron hn.
5/ Kh oxi iu ch c c ln hi nc. Dn
kh oxi m i qua cht no sau y c kh
oxi kh?
A, Al2O3.
B, CaO.
C, Dung dich Ca(OH)2.
D, Dung dich HCl.
6/ C mt hn hp kh gm oxi v ozon. Hn
hp kh ny c t khi i vi hiro bng 18.
Hy xc inh thnh phn phn trm theo th tch
ca hn hp kh.

48 x 32 y
= 36.
x y

Gii ra ta c: y = 3x. Bit rng t l phn trm


v s mol kh bng t l v th tch: Th tch kh
oxi gp 3 ln th tch kh ozon. Thnh phn ca
hn hp kh l: 25% ozon, 75% oxi.
Hot ng : 8
GV cho bi tp, HS hot ng nhm v tr li:
a) Gii tng t :
Hn hp kh A: 60% oxi v 40% Ozon.
Hn hp kh B: 80% H2 v 20% CO.
b) PTHH ca cc phn ng:
2CO + O2 2CO2.(1)
3CO + O3 3CO2.(2)
Trong mt mol hn hp kh A c 0,6 mol O2 v
0,4 mol O3.
Theo (1): 0,6 mol O2 t chy c 1,2 mol CO.
Theo (2): 0,4 mol O3 t chy c 1,2 mol CO.
Kt lun: 1 mol hn hp kh A t chy c 2,4
mol kh CO.

7/ Hn hp kh A gm c O2 v O3, t khi ca
hn hp kh A i vi kh H2 l 19,2. Hn hp
kh B gm c H2 v kh CO, t khi ca hn hp
kh B i vi H2 l 3,6.
a) Tnh thnh phn phn trm theo th tch ca
mi kh c trong hn hp kh A v B.
b) Mt mol kh A c th t chy hon ton bao
nhiu mol kh CO?

Cng c, dn d:
Mt hp cht ca lu hunh vi oxi, trong mi nguyn t u chim 50% khi lng. T l s
nguyn t S v O trong phn t l bao nhiu ( trong cc s di y)?
A, 1: 1;
B, 1:3;
C, 2:1
D, 1:2.
p s: D: SO2.

T chn 7 Tun 8
Ngy son: 20/02/2011
CNG C L THUYT OXI LU HUNH V BI TP LU HUNH.
I. Mc ch yu cu:
- Cng c l thuyt phn oxi lu hunh.
- Rn luyn k nng gii bi tp inh lng ca S.
II. Phng Php:
- m thoi, nu vn .
- Chun bi ca HS: kin thc bi oxi, lu hunh.
- Chun bi ca GV : Bi tp.
III. Hot ng dy v hc:
- n inh lp.
- Kim tra bi c: Chng minh oxi v S u c tnh oxi ho, ngoi ra S cn c tnh kh.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
A. L thuyt c bn:
Hot ng 1:
1. Cu hnh electron ca nguyn t:
2
2
4
- Tm Z ca O, S. Vit cu hnh e?
8 O : 1s 2s 2p .
2
2
6
2
4
16 S : 1s 2s 2p 3s 3p .
Hot ng 2:
2. m in:
Xc inh m in. Suy ra tnh cht ho hc
O: 3,44;
S: 2,58.
ca O, S?
3. Tnh cht ho hc:
Nu cc phn ng v vit PTHH chng minh
- Oxi c tnh oxi ho mnh:
cc tnh cht .
Phn ng vi: Kim loi ( tr: Au, Ag, Pt), H2.
Phi kim ( tr hal)
Hp cht (tr hc vi F).
- S va c tnh oxi ho, va c tnh kh:
+Tnh oxi ho: Tc dng vi:
Kim loi, H2
+ Tnh kh: Tc dng vi:
Phi kim mnh.
B. Bi tp:
1/ S c th tn ti nhng trng thi oxi ho
Hot ng 3:
no?
HS tho lun nhm v tr li.
a) -2, +4, +5, +6.
p n: c.
b) -3, +2, +4, +6.
c) -2, 0, +4, +6.
Hot ng 4:
d) +1, 0, +4, +6.
HS tho lun nhm v tr li.
2/ Lu hunh c s oxi ho +6 trong cc hp
p n: d.
cht no sau y:
GV hdn xc inh s oxi ho.
a) H2SO4.
b) SO3.
Hot ng 5:
c) SO2
d) C a, b.
HS tho lun nhm v tr li
3/ t chy ht 8 gam S . Dn sn phm ho tan
nS = 8: 32 = 0,25 mol.
ht trong 61,5 g nc. Nng phn trm ca
S + O2 SO2.
dung dich thu c l:
0,25
0,25
a) 20%
b) 25%
SO2 + H2O H2SO3.
c) 15%
d) 30%.
0,25
0,25
mH2SO3 = 0,25. 82 = 20,5 g.
m dd = 20,5 + 61,5 = 82 g.
C % H2SO3 =

20,5
100 = 25%
82

p n b.
Hot ng 6: HS tho lun nhm v tr li.
nK = 11,7 : 39 = 0,3 mol.

4/ Trn 11,7 gam Kali vi mt lng d phi kim


nhm VIA. un nng hn hp trong bnh kn

2K + X K2X.
(Hoc: 4K + X2 2 K2X.)
nK : n K2X = 2: 1.
Vy n K2X = . nK = 0,15 mol.
Ta c: 0,15.(78 + X) = 16,5 Vy X = 32 ( S).
p n a.
Hot ng 7: HS tho lun nhm v tr li.
nS = 6,4:32 = 0,2 mol, nZn = 0,04 mol.
Zn + S t ZnS.
0,04
0,04
Vy S d: (0,2 0,04). 32 = 5,12g.
p n d.
Hot ng 8: HS tho lun nhm v tr li
nAl = 0,54: 27 = 0,02 mol
nMg = 0,24: 24 = 0,01 mol.
2 Al + 3S t Al2S3.
0,02
0,01.
t
Mg + S MgS.
0,01
0,01
Al2S3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2S.
0,01
0,03

MgS + H2SO4
MgSO4 + H2S
0,01
0,01

H2S + Pb(NO3)2
PbS + 2HNO3.
0,04
0,04
0

khng c oxi thu c16,5 g mui . Tn phi kim


l:
a) Lu hunh.
b) Oxi.
c) Selen.
d) Telu.
5/ Nung nng mt hn hp gm 6,4 g S v 2,6 g
Zn trong mt bnh kn. Sau khi phn ng kt
thc th cht no cn d, bao nhiu gam.
a) S d v 4 gam.
b) Zn d v 5,12 gam
c) C hai u d v 7,12 gam
d) S d v 5,12 gam
6/ Nung nng mt hn hp gm 0,54 g bt Mg
v bt S d. Cho sn phm tc dng vi H2SO4l,
d. Dn ton b kh sinh ra vo dung dich
Pb(NO3)2 0,1M. Tnh th tch dung dich
Pb(NO3)2 va phn ng ht vi cht kh
trn l:
a) 400 cm3
b) 300cm3.
3
c) 200cm
d) 100cm3.

0,04

VPb(NO 3 ) 2 = 0,1 = 0,4 lt = 400 cm3.


p n a.

Cng c, dn d:
- HS nm cc phng php gii bi tp v hon thnh vo v.
- Chun bi bi H2S.

T chn 8 Tun 9
Ngy son: 27/02/2011
N TP: HIROSUNFUA V CC OXIT CA LU HUNH.
I. Mc ch yu cu:
- Cng c v tnh cht ca H2S, SO2 v SO3.
- Mt s bi tp nhn bit, chui phn ng.
- Rn luyn k nng gii bi tp cho HS.
II. Phng php:
- m thoi.
- HS chun bi l thuyt phn H2S, SO2 v SO3.
- GV chun bi cc bi tp, phiu hc tp.
III. Tin trnh ln lp:
- n inh lp.
- Kim tra bi c:
Vit ptp chng minh SO2 va c tnh kh, va c tnh oxi ho.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
A. L thuyt c bn:
Hot ng 1: HS nu tnh cht ho hc H2S, SO2 1/ H2S l mt axit yu (yu hn axit cacbonic)
v SO3. Vit PTHH minh ho. GV nhn xet nh Phn ng vi baz cho 2 mui ( tu vo t l s
gi cho im
mol)
H2S: l mt cht kh mnh: Phn ng vi: O2;
nc Br2...
2/ SO2 va th hin tnh oxi ho, va th hin
tnh kh.
Phn ng vi: O2, nc Br2 : Th hin tnh kh.
Phn ng vi: H2S: Th hin tnh oxi ho.
- SO2 l mt oxit axit: phn ng vi H2O, baz.
3/ SO3 l oxit axit: Phn ng vi: H2O, baz,
Hot ng 2: - GV pht hiu hc tp.
oxit baz to mui.
- HS hot ng nhm v tr li
B. Bi tp:
a) SO2 + NaOH NaHSO3.
1/ in vo trng cc cht thch hp v cn
b) SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O
bng:

c) SO3 + NaOH
NaHSO4.
a) + NaOH NaHSO3.
d) SO3 + NaOH Na2SO4 + H2O
b) + NaOH Na2SO3 +
t
e) SO2 + CaO CaSO3.
c) + NaOH NaHSO4.
t
f) SO3 + MgO MgSO4.
d) + NaOH Na2SO4 +
Hot ng 3:- GV pht hiu hc tp.
e) + CaO t CaSO3.
- HS hot ng nhm v tr li
f) + MgO t MgSO4.
SO2 + H2O + Br2 2HBr + H2SO4.
2/ Hon thnh cc phn ng sau:
a)
SO2 + H2O H2SO3.
a) SO2 + H2O + Br2
b)

5SO
+
2KMnO
+
2H
O
K
SO
+
b) SO2 + H2O
c)
2
4
2
2
4
2MnSO4 + 2H2SO4
c) SO2 + KMnO4 + H2O
SO2 + 2H2S 3S + 2H2O.
d) SO2 + H2S
d)

e) 2SO2 + O2
2SO3.
e) SO2 + O2
Hot ng 4:
HS tho lun nhm v tr li:
S + O2 t SO2.
3/ Hon thnh chui phn ng sau:
SO2 + H2O + Br2 2HBr + H2SO4.
S SO2 H2SO4 SO2 S H2S
t

Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O.


SO2 + 2H2S t 3S + 2H2O
FeS FeBr2 FeCl2 NaCl .
S + H2 t H2S
S + Fe t FeS.
FeS + 2HBr H2S + FeBr2.
FeBr2 + Cl2 FeCl2 + Br2.
0

FeCl2 + 2NaOH

Fe(OH)2 + 2NaCl.

a) - Nhng qu m vo 5 bnh kh.


- Qu tm chuyn xanh: NH3.
- Qu tm mt mu sau chuyn sang : Cl2.
4/ Nhn bit cc cht sau, vit p nu c:
a) O2, O3, N2, Cl2 v NH3.
Cl2 + H2O HCl + HClO
b) NH3, H2S, O2, O3.
HClO HCl + 1/2O2
c) 5 dung dich: K2S, Na2SO3, (NH4)2SO4, MgCl2
- Ba bnh kh cn li khng c hin tng.
- Nhng giy KI c tm h tinh bt vo nhn v Cu(NO3)2
bit O3 chuyn xanh.
2KI + O3 + H2O 2KOH + I2 + O2
(I2 lm h tinh bt chuyn xanh)
- Hai mu cn li cho que m vo: O2 bng
chy. N2: que m tt.
b) Cho qu tm nhn ra NH3 ho xanh.
H2S ho .
Cho KI nhn ra O3.
c) Ly mu th:
- Cho HCl vo:
+ K2S: trng thi
K2S + 2HCl 2KCl + H2S
Na2SO4: mi hc
Na2SO4 +2HCl 2NaCl+ SO2 + H2O
- Cho NaOH d
+ Cu(NO3)2 Cu(OH)2 xanh
Cu(NO3)2+2NaOH Cu(OH)2+2NaNO3
+ MgCl2 Mg(OH)2 trng
MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 +2NaCl
+ (NH4)2SO4 NH3 khai
(NH4)2SO4+ 2NaOH Na2SO4 + 2NH3 + H2O
* Cng c, dn d:
1. HS hon thnh cc dng bi tp vo v.
2. Hon thnh chui phn ng, ghi iu kin:
a) S H2S SO2 SO3 H2SO4 CuSO4 H2SO4.
b) H2S S SO2 Na2SO3 Na2S Na2SO4 NaCl.
Gii:
a)
S + H2 t H2S
b)
H2S + 3/2O2 t SO2 + H2O
H2S + 1/2O2 t S + H2O
SO2 + 1/2O2 t SO3
S + O2 t SO2
SO3 + H2O H2SO4
SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O
CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O
4Na2SO3 Na2S + 3Na2SO4
CuSO4 + H2S CuS + H2SO4
Na2S + 4Cl2 + 4H2O Na2SO4 + 8HCl.
Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl
0

T chn 9 Tun 10
Ngy son: 06/03/2011
N TP: AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT.
I. Mc ch, yu cu:
- Cng c kin thc c bn v axit sunfuric ( c bit axit sunfuric c) v phng php nhn bit gc
sunfat .
- Rn luyn k nng lm bi tp chui phn ng, nhn bit v bi tp inh lng.
II. Phng php:
- Chun bi phiu hc tp.
- HS chun bi : n tp kin thc v axit sunfuric .
III. Tin trnh ln lp:
- n inh lp.
- Kim tra bi c: Trnh by tnh cht ho hc ca H2SO4 c. Cho 2 v d H2SO4, tc dng vi kim
loi v phi kim.
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
H 1:
I. L thuyt:
- Nu tc ca 1 axit, v d H2SO4 long?
1/ H2SO4 long:
- HS tho lun nhm, tr li.
C y tnh cht ca 1 axit ( qu tm ho ,
td vi kl trc H, td vi oxit baz, baz, tc
dng vi mui (k...))
H2:
2/ H2SO4 c:
- Tc ca H2SO4 c, vd?
- Tnh oxi ho mnh.
- HS tho lun nhm, tr li.
+ Vi kim loi ( tr Au, Pt)
+ Vi pk ( C, S, P, N...).
+ Vi hp cht c tnh kh ( KBr, FeO ).
H 3:
- Tnh ho nc.
- C my loi mui sunfat, l loi no, vd?
3/ Mui sunfat, nhn bit ion sunfat:
- Thuc th nhn bit ion sunfat? Vd?
- C 2 loi.
- HS tho lun nhm, tr li.
- Dng Ba2+ nhn bit gc sunfat (SO42-) trong
H2SO4 hoc mui).
BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl.
BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
II. Bi tp:
H 4:
1/ Hon thnh s chuyn ho:
4
- Pht
phiu hc tp, HS tho lun nhm v tr
S 2 SO2 3 SO3 H2SO4
1
7
li.
H2S
H2SO4 CuSO4
6
5
O2 thiu.
1)
SO2
0
2)8 O2, t .
S 9 FeS 10 H2S
0
O
,
V
O
,t
.
3)
2
2 5
H2SO4
4)
O2 .
5)
Br2 + H2O.
6)
Cu(OH)2.
7)
H2S
8)
Fe
9)
10) HCl
2/ Bng phng php ho hc hy nhn bit cc
H 5:
dung dich mui. Vit PT NaCl, Na2SO4, NaNO3,
- Pht phiu hc tp, HS tho lun nhm v tr
Na2SO3, Na2S.
li
- Dng HCl nhn ra Na2SO3 v Na2S.
- Dng BaCl2 nhn ra Na2BO4.
- Dng AgNO3 nhn ra NaCl.
- Cn li NaNO3 khng hin tng.
3/ Cho 855g dung dich Ba(OH)2 10% + 200g dd
H 6:
H2SO4. Lc b kt ta trung ho nc lc ngi

- Pht phiu hc tp, HS tho lun nhm v tr


li
Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O (1)
0,5
0,5
2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O (2)
1
0,5
mdd NaOH = V.d = 125. 1,28 = 160 g.
nNaOH =

ta phi dng 125 ml dd NaOH 25%, d = 1,28.


Tnh C% H2SO4 ban u.

160.25
= 1.
100.40

nH2SO4 (2) = 0,5 mol.


nBa(OH)2 =

855.10
= 0,5 mol.
100.170

nH2SO4 (1) = 0,5 mol


n H2SO4 = 1 mol.
C% H2SO4 b =

1.98.100
= 49%.
200

Cng c, dn d:
Hy lp nhng PTHH sau v cho bit vai tr ca cc cht tham gia phn ng:
a) SO2 + Fe2(SO4)3 + H2O H2SO4 + FeSO4.
b) SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O.

T chn 10 Tun 11

Ngy son: 13/03/2011

LUYN TP PHN AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT.


I .MC TIU BI HOC:
- Cho hc sinh hiu v n li :
+ Tnh cht ha hc ca H2SO4 long v c.
+ Cc loi mui sunfat v cch nhn bit mui sunfat.
- V k nng:
+ Vit v cn bng cc phng trnh ha hc ca H2SO4 c tc dng vi kim loi v phi kim.
+ K nng gii cc bi tp inh tnh v iinh lng.
II. NI DUNG:
Hot ng ca GV v HS
GV- Hng dn v gi 1 HS
tr li.

GV- Hng dn v gi 1 HS
tr li.

GV- Hng dn v gi 1 HS
tr li.

GV- Hng dn v gi 1 HS
tr li.
GV- Hng dn HS cch tnh
tng s e trong cc ion .
GV- Cho HS vit 3 phng
trnh ng vi 3 cht khc
nhau.

Gv- Gi 1 HS bt k ln bng
gii tm p s.

GV- HD cho HS cch so snh


t l s mol th vo

Ni dung
Cu 1: Dy n cht no sau y va c tnh oxi ha va c tnh
kh:
A/ Cl2, O3, S B/ S, Cl2, Br2 C/ Na, F2 , S D/ Br2, O2, Ca
p n B
Cu 2: Ghep cc cp cht v tnh cht ca cc cht sao cho ph
hp.
Cc n cht
Tnh cht ca cht
A. S
a. C tnh oxi ha
B. SO2
b. C tnh kh
C. H2S
c. C tnh oxi ha v tnh kh
D. H2SO4
d. Cht kh c tnh oxi ha v tnh kh
e. Khng c tnh oxi ha cng khng c tnh
kh
p n : A-c; B-d; C-b; D-a.
Cu 3: Cho phn ng ha hc sau:
H2S
+ 4Cl2 + 4H2O H2SO4
+
8HCl
Cu no sau y din t ng tnh cht ca cc cht phn ng:
A/ H2S l cht oxi ha, Cl2 l cht kh
B/ H2S l cht kh, H2O l cht oxi ha.
C/ Cl2 l cht oxi ha, H2O l cht kh
D/ Cl2 l cht oxi ha, H2S l cht kh
p n D
Cu 4: Cht no sau y va c tnh oxi ha va c tnh kh?
A/ O3
B/ H2SO4
C/ H2S
D/ SO2
p n D
Cu 5: C nhng phn t v ion sau:
A/ SO2
B/ SO32C/ S2D/ SO42Phn t hoc ion no nhiu electron nht?
p n D
Cu 6: Cho dy chuyn ha :Zn SO2 H2SO4 A H2S
H2SO4.
A l:
A/ SO2
B/ S
C/ Na2SO4
D/ C A, B, C u
ng.
p n D
C A H2SO4.
Cu 7: Cho s :
S A B
A l:
A/ H2S
B/ SO2
C/ Na2S
D/ Tt c ng
p n D
Cu 8: Mt hn hp gm 13 gam Zn v 5,6g Fe tc dng vi dung

phng trnh.

dich axit sunfuric long, d.Th tch kh H2 (KC) c gii


phng:
A/ 4,48 lt
B/ 2,24lt
C/ 6,72 lt
D/ 67,2 lt
GV: HD cho HS tnh s mol
p n C
H2SO4 da vo kt ta v s
Cu 9: Trn 200g dung dich H2SO4 98% vo 100ml dung dich
mol HCl da vo s mol
BaCl2 2M thu c kt ta c khi lng:
NaOH.
A/ 46,6g
B/ 20g
C/ 23,3g
D/ Kt qu khc.
p n A
Cu 10: Mt dung dich cha ng thi HCl v H2SO4. Cho 200g
dung dich tc dng vi dung dich BaCl2 d to thnh 46,6 gam
cht kt ta. Lc b kt ta, trung ha nc lc, ngi ta phi
dng 500 ml dung dich NaOH 1,6m. Tnh C% ca mi axit trong
GV- HD HS lp 3 phng
dung dich ban u.
trnh 3 n gii.
A/ C% HCl = 7,3%;C%H2SO4 = 4,9%
B/ C% HCl = 7,3%;C%H2SO4 = 9,8%
C/ C% HCl = 3,5%; C%H2SO4 = 9,8%
D/ C% HCl = 6,5%;C%H2SO4 = 5,4%
p n B
Cu 11: Hon tan hon ton 24,8 g hn hp X gm 3 kim loi Fe,
Mg v Cu vo H2SO4 c, nng c d th thu c dung dich A. C
cn dung dich A thu c 92 gam mui khan.
Nu cho 24,8 gam hn hp X trn phn ng vi dung dich HCl d,
thy thot ra 11,2 lt kh (KC).

GV- HD HS
% ca H2SO4 Tnh khi lng v % khi lng tng kim loi trong hn hp X.
A/ mFe = 5,6g; mMg = 7,2g; mCu = 3,2g
s mol ca H2SO4
B/ mFe = 11,2g; mMg = 36g; mCu = 64g
C/ mFe = 11,2g; mMg = 7,2g; mCu = 6,4g
D/ mFe = 22,4g; mMg = 14,4g; mCu = 12,8g
p n C
Cu 12:Axit sunfuric c (D= 1,84g/ml) cha 6,4% nc. Hy cho
bit trong 1 lt dung dich axit ny c bao nhiu mol H2SO4 ?
B/ nH2SO4 = 9,74mol
GV- HD HS lp h 2 phng A/ nH2SO4 = 17,2 mol
C/ nH2SO4 = 17,48 mol
D/ nH2SO4 = 5,72 mol
trnh gii.
p n C
Cu 13:X l 1,143 gam hn hp rn KCl v K2SO4 bng axit
H2SO4 c, thu c1,218 gam K2SO4 .
Khi lng ca mi mui trong hn hp rn u l
p s:
A/mKCl = 0,447g; mK2SO4 = 0,696g B/mKCl = 4,47g; mK2SO4
= 6,96g
C/mKCl = 4,47g; mK2SO4 = 0,696g D/mKCl = 22,35g; mK2SO4
= 9,66g
p n :A
Cu 14: Cho 7,8 gam hn hp 2 kim loi Mg v Al tc dng vi
dung dich H2SO4 long, d. Khi phn ng kt thc, ngi ta thu
c 8,96 lt kh (KTC).Khi lng mi kim loi trong hn hp
ban u l:
A/ mMg = 1,2g; mAl = 5,4 g
B/ mMg = 2,4g; mAl = 5,4 g
C/ mMg = 24g; mAl = 54 g
D/ mMg = 12g; mAl = 27 g
p n B
Cng c, dn d: - Chun bi n tp ton chng, kim tra 1 tit.
- Lu cc dng bi tp sgk.

T chn 11 Tun 12

Ngy son: 20/03/2011

N TP OXI LU HUNH
I. Mc ch, yu cu:
Cho hc sinh nm vng:
- Oxi, lu hung l nhng phi kim c tnh oxi ha mnh. Oxi c tnh oxi ha mnh hn lu
hunh.
- Tnh cht ha hc c bn ca hp cht ca lu hunh. Thy c tnh cht ha hc ca cc cc
cht ph thuc vo mc oxi ha ca lu hunh.
V k nng:
- Cn bng cc phn ng oxi ha kh.
- Gii cc bi tp inh tnh cng nh cc bi tp inh lng lin quan n oxi, lu hunh.
II. Phng php:
- HS tho lun nhm.
- GV chun bi phiu hc tp.
- HS chun bi bi v tc phn ng.
III. Tin trnh ln lp.
- n imh lp.
- Kim tra bi c: Kim tra phn chun bi ca HS
- Bi mi:
Hot ng ca GV v HS
Ni dung
Gv- Cho HS nhc li th no
Cu 1: Cht no sau y c lin kt cng ha tri khng cc?
l lin kt CHT khng cc?
A/ H2S
B/ O2
C/ Al2S3
D/ SO2
p n B
Cu 2: Sc kh O3 vo dung dich KI c sn vi git h tinh bt, hin
Gv- Cho HS nhc li phng tng quan st c l:
php nhn bit I2 bng h tinh A/ Dung dich c mu vng nht
B/ Dung dich c mu xanh
bt.
C/ Dung dich trong sut
D/ Dung dich c mu tm
p n B
GV- y/c HS vit phng trnh Cu 3: nhn bit H2S v mui sunfua, c th dng ha cht l:
ca H2S viPb(NO3)2 . PbS
A/ Dung dich Na2SO4
B/ Dung dich Pb(NO3)2
kt ta mu en.
C/ Dung dich FeCl2
D/ Dung dich NaOH
p n B
GV- y/c HS vit phng trnh Cu 4: Sc kh SO2 d vo dung dich nc brm:
ca SO2 tc dng vi nc
A/ Dung dich bi vn c
B/ Dung dich chuyn mu vng
brom.
C/ dung dich vn c mu nu
D/ Dung dich mt mu
p n D.
Cu 5:Trong phn ng : H2S
+ 3H2SO4 4SO2 +
Gv- Cho HS nhc li cc kha 4H2O th H2S ng vai tr:
nim , suy ra p n.
A/ Cht bi oxi ha
B/ Cht kh
C/ Cht nhng electron
D/ Tt c u ng
p n D
GV- Cho 1 HS ln bng gii.
Cu 6: Mt phi kim X nhm VI A tc dung ht vi 2,3 g Na thu
c 3,9g mui. X l:
A/ Oxi
B/ lu hunh
C/ Selen
D/ Telu
p n B
Cu 7: R l nguyn t phi kim. Hp cht ca R vi hiro c cng
thc chung l RH2 cha 5,88%H v khi lng. R l nguyn t no
GV- Cho 1 HS ln bng gii
sau y ?
A/ Cacbon
B/ Nit
C/ Phpho
D/ Lu hunh
p n D
GV- Cho 1 HS ln bng gii
Cu 8: Ha tan hon ton 12,8 gam SO2 vo dung dich cha 32g
NaOH. Dung dich to thnh cha:

GV- Cho 1 HS ln bng gii


GV- Cho 1 HS ln bng gii

GV- Cho 1 HS ln bng gii

* CNG C - DN D:
- Chun bi bi tc phn ng.

A/ NaHSO3 v Na2SO4
B/ Na2SO3 v NaOH d
C/ NaHSO3 v SO2
D/ NaHSO3 v Na2SO3
p n B
Cu 9: Ha tan 12,8g SO2 vo 20g H2O. Dung dich thu c c
nng phn trm l:
A/ 9%
B/ 8%
C/ 9,07%
D/ 39,02%
p n B
Cu 10: Ho tan 12,8 g SO2 vo 20 gam H2O. Dung dich thu c
c nng phn trm l:
A/ 9%
B/ 8%
C/ 9,07%
D/ Kt qu khc
Cu 11: Ho tan 12,8 g SO2 vo dung dich cha 32 gam NaOH.
Dung dich to thnh cha:
A/ NaHSO3, Na2SO4
B/ Na2SO3, NaOH d
C/ NaHSO3, SO2
D/ Khng xc inh

T chn 12 Tun 13

Ngy son: 27/03/2011

N TP TC PHN NG.
I. Mc ch, yu cu:
- HS nm chc kin thc v tc phn ng, p dng gii mt s bi tp trc nghim.
- Khc su kin thc c bn cho HS.
- Rn luyn k nng gii v nhn inh nhanh bi tp trc nghim cho HS.
II. Phng php:
- HS tho lun nhm.
- GV chun bi phiu hc tp.
- HS chun bi bi v tc phn ng.
III. Tin trnh ln lp.
- n imh lp.
- Kim tra bi c: Kim tra phn chun bi ca HS
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
H 1:
A/ L thuyt c bn:
- Tc phn ng l g? Biu thc tnh tc
1/ Tc phn ng:
C
phn ng?
V =
- Cc yu t nh hng n tc phn ng?
t
+ C : L bin thin nng cht sn phm.
- C : L bin thin nng cht tham gia
2/ Cc yu t nh hng:
a/ Nng .
b/ p sut ( cht kh)
t 2 t1
c/ Nhit : Vt 2 = Vt 1 .kt.
10

H 2:
Pht phiu hc tp . HS tho lun nhm v tr
li.
p n: c/
H 3:
Pht phiu hc tp . HS tho lun nhm v tr
li.
p n: d/
N2 + 3H2 2NH3.
CMb
x
y
(M)
CMp
1
3
2 (M)
CMcb
2,5 1,5
2 (M)
x 1 = 2,5 x = 3,5
y 1 = 1,5 y = 4,5
H 4:
Pht phiu hc tp . HS tho lun nhm v tr
li.
p n: b/ c cxt phn ng xy ra nhanh hn.

Vt 2 ,Vt 1 : tc phn ng nhit t2, t1


kt : h s nhit cho bit tc phn ng tng
ln bao nhiu ln khi nhit tng ln 100C.
d/ Din tch b mt ( cht rn).
e/ Cht xc tc.
B. Bi tp:
1/ Mt phn ng ho hc c biu din:
Cc cht phn ng Cc cht sn phm
Yu t no sau y khng nh hng n tc
phn ng:
a/ Cht xc tc.
b/ CM cht phn ng
c/ CM cc sn phm d/ Nhit .
2/ Cho phn ng: N2 + 3H2 2NH3.
sau mt thi gian, nng cc cht nh sau:
N 2 = 2,5M; H = 1,5M; NH 3 = 2M.
Nng ban u ca N2 v H2 l:
a/ 2,5M v 4,5M b/ 3,5M v 2,5M
c/ 1,5M v 3,5M d/ 3,5M v 4,5M

3/ Trong phng th nghim, c th iu ch O2 t


mui KClO3. Ngi ta dng cch no sau y
nhm mc ch tng tc phn ng.
a/ Nung KClO3TT, t0 cao.
b/ Nung KClO3TT, c MnO2 , t0 cao.
c/ Nung nh KClO3TT.

H 5:
Pht phiu hc tp . HS tho lun nhm v tr
li.
p n:
a/ Cp 2 nhanh hn. V CM ln hn
b/ Cp 2 nhanh hn. V t0 ln hn
c/ Cp 2 nhanh hn. V tng dtbm ln hn.

d/ Nung nh KClO3dd bo ho.


4/ Trong mi cp phn ng sau, phn ng no c
tc phn ng ln hn:
a/ Fe + ddHCl 0,1M v Fe + ddHCl 2M cng t0.
b/ Al + ddNaOH 2M 250C v
Al + ddNaOH 2M 500C
c/ Zn (ht) + ddHCl 1M 250C v
Zn (bt) + ddHCl 1M 250C

Cng c dn d:
- Xet phn ng: H2 + Cl2 2HCl. Khi nhit tng 250C th tc phn ng tng ln 3 ln. Vy khi
tng nhit t 200C n 1700C th tc phn ng tng ln l:
a/ 728 ln
b/ 726 ln
c/ 730 ln
d/ kt qu khc.
- Cu d ng. Vtng = 36 = 729 ln
- n tp tc phn ng v xem bi thc hnh.

T chn 13 Tun 14

Ngy son: 03/04/2011

N TP CN BNG HO HOC
I. Mc ch, yu cu:
- Gip HS nm chc kin thc v cn bng ho hc. Nguyn l L satlie. Cc yu t nh hng n
trng thi cn bng.
- Rn k nng lm bi tp v cn bng ho hc.
II. Phng php:
- GV: chun bi phiu hc tp cho HS tho lun nhm.
- HS: n tp v cn bng ho hc.
III.Hot ng dy v hc:
- n inh lp.
- Kim tra bi c:
Th no l cn bng ho hc? Cc yu t nh hng n cn bng ho hc? Ti sao cn bng
ho hc l cn bng ng?
- Bi mi:
Hot ng GV - HS
Ni dung
Hot ng 1:
I/ L thuyt c bn:
- Cn bng ho hc l g?
1/ Cn bng ho hc:
- Pht biu Nguyn l L satlie?
- Cn bng ho hc l trng thi ca phn ng
HS hot ng c nhn v tr li.
thun nghich khi tc phn ng thun bng tc
GV lu v p sut cho HS.
phn ng nghich.
2/ Nguyn l L satlie:
- Mt phn ng thun nghich ang trng thi
cn bng khi chiu mt tc ng bn ngoi, nh
bin i nng , p sut, nhit , s chuyn
dich cn bng theo chiu gim tc ng bn
ngoi .
- Lu : Khi phn ng trng thi cn bng, nu
s mol kh hai v ca phng trnh bng nhau
th khi tng p sut cn bng s khng chuyn
dich.
II/ Bi tp:
Hot ng 2:
1/ Cho PTHH:
2NO(k) H > 0.
GV pht phiu hc tp.
N2(k) + O2 (k) tialuadien
HS tho lun nhm v tr li.
Hy cho bit nhng cp yu t no sau y nh
p n: a. D th kh nhng s mol 2 v khng
hng n s chuyn dich cn bng ho hc
i nn p sut khng nh hng.
trn?
a) Nhit v nng .
b) p sut v nng .
c) Nng v cht xc tc.
Hot ng 3:
d) Cht xc tc v nhit .
GV pht phiu hc tp.
2/ Cho phng trnh ho hc:
HS tho lun nhm v tr li.
2SO2(k) + O2 V O ,t 2SO3(k) H <0.
p n:
Cn bng ho hc ca phn ng s chuyn dich
a) Phn ng theo chiu nghich (v chiu
v pha no khi:
thun to nhit)
a) Tng nhit ca bnh phn ng.
b) Phn ng theo chiu thun (v sau phn
b) Tng p sut chung ca hn hp.
ng c s gim th tch).
c) Tng nng kh oxi.
c) Phn ng theo chiu thun
d) Gim nng kh sunfur.
d) Phn ng theo chiu nghich.
3/ Sn xut amoniac trong cng nghip da trn
Hot ng 4:
phng trnh ho hc sau:
GV pht phiu hc tp.
2N2 (k) + 3H2 (k) P, xt 2NH3 (k) H < 0.
HS tho lun nhm v tr li.
Cn bng ho hc s chuyn dich v pha to ra
p n: d.
amoniac nhiu hn, nu:
2 5

Hot ng 5:
GV pht phiu hc tp.
HS tho lun nhm v tr li.
p n:
- Phn ng trn khng c s thay i v s mol
kh trc v sau phn ng, do P khng nh
hng n s chuyn dich cn bng.
- Phn ng thun thu nhit, do tng t0.
- Tng nnng cht tham gia hoc gim nng
cht sn phm.
Hot ng 6:
GV pht phiu hc tp.
HS tho lun nhm v tr li.
p n:
T 00C 400C (c tng 100C tc phn ng
tng gp i).
Vy tc phn ng tng: 24 = 16 ln.
Hot ng 7:
GV pht phiu hc tp.
HS tho lun nhm v tr li.
p n:
a) Cu A ng.
b) Cu C ng.

a) Gim p sut chung ca h.


b) Gim nng ca kh N2 v kh H2.
c) Tng nhit ca h.
d) Tng p sut chung ca h.
Chn p n ng.
4/ Mt phn ng ho hc c dng:
A (k) + B (k) 2C(k) H > 0.
Hy cho bit cc bin php cn tin hnh
chuyn dich cn bng ho hc sang chiu thun?

5/ Tc phn ng s tng ln bao nhiu ln khi


tng nhit 00C ln 400C? Bit khi tng nhit
ln 100C th tc phn ng tng ln gp i.

6/ Xet phn ng: 2N2O t 2N2 + O2 t0C v


nng ban u ca N2O bng 3,2 mol/l.
a) Nu p sut tng ln 10 ln th tc phn
ng tng l:
A/ 100 ln
B/ 10 ln
C/ 1000 ln
D/ kt qu khc
b) Nu th tch tng ln 5 ln th tc phn ng
tng hay gim bao nhiu ln (trong cc s di
y)?
A/ Gim 50 ln
B/ Tng 25 ln
C/ Gim 25 ln
D/ Tng 50 ln.

* Cng c , dn d:
- Cc yu t nh hng n tc phn ng ?
- Cc yu t nh hng n cn bng ho hc?
- Chun bi bi luyn tp tc phn ng v cn bng ho hc.