You are on page 1of 1

mengaplikasikan i-think dalam P&P

menggalakkan murid menggunakan i-think dalam proses pembelajaran


mereka
"spoon-feed"
menyokong program i-think
melahirkan murid yang tradisional