2.

Lozan görüşmelerinin kesildiği sırada (4 Şubat-20 Nisan 1924) 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında yapınla İzmir İktisat Kongresi’nde hangi kararlar alınmıştır? Misak-ı İktisat’ın kapsamında yer alan hususlar nelerdir? - İktisat Misak-ı kabul edilmiştir. - Ekonomik model olarak “liberalizm” benimsenmiştir. - Üreticinin, milli sanayinin ve ihracatın korunması ve teşvik edilmesi - Borsaların millileştirilmesi - Banka kurulması - Demir, deniz, hava ve kara yollarının geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi - Aşar vergisinin kaldırılması - Çiftçilere kredi imkanlarının artırılması ve işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi - Sendika kurulma hakkı?? Misak-ı İktisat hususları - Tam bağımsızlık - Ulusal egemenlik - Türk halkı yıkıcı değil yapıcıdır - Türk halkı çalışkandır - Türkiye’nin doğal kaynakları zengindir - Türk halkı yüksek ahlaki, din, görgü, hukuk kurallarına sahiptir - Türk halkı zekidir - Türk halkı birlik beraberlik içindedir - Sağlığımızın korunması öncelikli isteğimiz ve vazifemizdir 3.Türkiye 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde ve 1933’te tamamlanarak 1934’te uygulanmaya başlanan İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda hangi ekonomik kalkınma modellerini kabul etmiştir? Bu değişimin nedenleri nelerdir? - Kalkınma planı ile yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankanın kurulacağı, demiryolu yapımına önem verileceği,yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir. -Halkın refahının sağlanması,eknomi ile sosyal yaşamın birlikte ilerlemesinin sağlanması, piyasa ekonomisi şatlarının hazırlanması, pazar ekonomisi şartlarının hazırlanması, dış borçlerın kaldırılması, enflasyonun kaldırılması, bütçe denkliğinin sağlanması, ithalat-ihracat oranının düzenlenmesi ve yatırımların artırılması hedeflenmiştir ve özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı "Devletçi" bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır. -Bu politikanın izlenmesi sonucunda tarım, sanayi, ticaret ve bayındırlık alanlarında yenilikler yapıldı.Bu yeniliklerden bazıları şunlardır: Tarım Alanında Gelişmeler - Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925'te kaldırıldı. - Ziraat Bankasının verdiği kredi artırıldı. - Çiftçinin tarımda makine , iyi tohum , gübre ve ilaç kullanımı teşvik edildi. - Çiftçiye damızlık hayvan, tohum, fidan , borç para verildi. - 1929'da "Tarım Kredi Kooperatifleri" kuruldu.

Sanayi Alanında Gelişmeler - 1925'te "Sanayi ve Maadin Bankası" kuruldu. (Yıpranmış Osmanlı tesislerini tamir etmek için.) - 1927'de "Teşvik-i Sanayi Kanunu" çıkarıldı.(Halk sanayiye teşvik edildi, ancak halkın gücü olmadığından "Devletçilik" politikası izlendi.) - 1933'te "İlk Beş Yıllık Sanayi Planı" hazırlandı. - 1933'te Sümerbank kuruldu. - 1938 'de "İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı .Ancak 1939'da II.Dünya Savaşı'nın çıkması bu planın uygulanmasına engel olmuştur. - Ülkedeki madenleri aramak için 1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A) kuruldu. Madenleri işlemek içinde Etibank kuruldu. - 1939'da Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu. Ticaret Alanında Gelişmeler - 1924'te İş Bankası kuruldu.( İş sahiplerine kredi vermek amacıyla kuruldu) - 1 Temmuz 1926 'da "Kabotaj Kanunu" çıkarıldı. Böylece Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verildi. Ayrıca Denizbank'ın kurulmasıyla denizcilik faaliyetleri artmıştır. Bayındırlık Alanında Gelişmeler - Demiryolları yabancı şirketlerin elinden alınarak devletleştirildi. Yeni demiryolları yapıldı. Cumhuriyetin ilanından 1938 yılına kadar 3360 km demiryolu yapılmıştır. - Osmanlı Devleti'nden 18335 km kalan karayolu 1948 yılında 45000 km' ye çıkmıştır. - Denizcilik alanında Kabotaj Kanunu çıkarılmış ve yeni liman ve iskeleler yapılmıştır. - Pek çok yeni şehir ve kasaba inşa edilerek modern bir görünüm almıştır

4. Sağlıklı bir ekonomik yapı, tarım, sanayi, ve hizmetler sektörlerinde, sermaye, emek, teşebbüs üçgeni üzerinde dengeli bir şekilde kurulabilir ve geliştirilebilir. Milli Mücadele’den sonra 1930’lu yıllara kadar neden yeterli sermaye birikimi sağlanamamıştır? - I. Dünya Savaşı sırasında iç borçlanmaya gidilmiş (Tekalif_i Milliye kanunları) - Tüccar sermayesini tarafsız ülkelere yatırmış - sermaye yastık altında saklnamış - Sermaye dışarıya kaçırılmış, dışa karşı korunamama - bilgi birikimi sağlanamamış - bankalar ve borsalar azınlıkların elinde olduğundan başarı sağlanamamış - yabancı sermaye 5. Mustafa Kemal, Türkiye’yi süratle Tarım devrinden Sanayi devrine geçirebilmek için ekonomik ve maliye politikasının temel esaslarını (amaçlarını) nasıl tespit etmiştir? Türkiye ithalatı azaltarak döviz tasarrufu sağlamak ve dışa karşı ekonomik bağımlılığı kaldırmak amacıyla, hangi malların üretimine öncelik vermiştir? - Halkın refahını artırmak - ekonomik ve sosyal kalkınmayı birlikte gerçekleştirmek - piyasa ekonomisinin şartlarına uymak - Pazar ekonomisinin şartlarına uymak - ekonomiye dış müdahaleyi engellemek - enflasyonsuz kalkınmak - bütçe denkliği - ithalat-ihracat denkliği - istihdam 6. Türkiye’nin, ikinci defa çok partili sisteme geçiş denemesi olarak 12 Ağustos 1930’da kurulan ve kurucusu Fethi Bey (Okyar) tarafından kapatılan Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi olayların ön koşullarını hazırlamıştır? Mustafa Kemal, bundan sonra neden yeni bir parti denemesine cesaret edememiştir? - Menemen Olayı - Bursa olayları - M.Kemal’e suikast girişimi - Tunceli İsyanı M.Kemal cesaret edememiş; çünkü - dünyanın koşulları değişmeye başlamış: İtalya’da Musolini, faşizm; Almanya’da Hitler, Nazizim; Rusya’da Stalin, Komünizm, dünyaya dehşet saçmaya başlamışlar. - Dünya büyük bir savaşın eşiğine gelmiş, Atatürk Türkiye’yi bu 2.Dünya savaşına hazırlamaya başlamış. - irtica her parti kuruluşunu bir fırsat olarak görmüş - isyanlar cumhuriyet ve laikliği tehdit edecek boyutlara ulaşmış

12.Türkiyr ile Fransa arasında Lozan'dan sonra sorunlar ve çözümleri Hatay sorunu: Milletler Cemiyeti, Hatay'ın içişlerinde bağımsız, dışişlerinde Suriye'ye bağlı "ayrı bir varlık" olmasını kabul etmişti. Hatay, Milletler Cemiyeti'nin gözetimi altına konulacaktı. Türkiye ile Fransa, bir anlaşma yaparak Hatay'ın toprak bütünlüğünü ortak güvence altına alacaklardı. Fakat Hatay'daki anayasa çalışmaları sırasında Fransız yetkilileri bazı güçlükler çıkartıp tahrikler yapınca olaylar patlak verdi. TürkFransız ilişkileri yine bozuldu. Suriye'de de Hatay'ın ayrılmasına karşı gösteriler yapıldı. Sonrasında 4 Temmuz 1938'de Türkiye ile Fransa arasında Dostluk Antlaşması imzalandıktan sonra Hatay sorununun çözümü kolaylaştı.2 Eylül 1938'de Cumhuriyet olan Hatay'ın, 1939 Mart'ından sonra Avrupa'da savaşa giden olayların hızlandığı bir dönemde, 23 Haziran 1939'da Türkiye ile Fransa arasında yapılan anlaşmayla Türkiye'ye katılması kabul edildi ve Hatay Cumhuriyeti, Temmuz 1939'da Türkiye sınırları içine katıldı. 13. 1.dünya savasının 1923-1938 yılları arasında dünya,Avrupa,Ortadoğu etkileri neler olmuştur? Türk Dış Politikasını meşgul eden dış sorunlar, Lozan Konferansı’nda çeşitli sebeplerle kesin olarak sonuçlandırılamamış konular ile Konferansta çözüme kavuşturulmuş ancak uygulama aşamasında çıkan sorunların “ulusal çıkarlara uygun” biçimde çözümüne dönük çabalardır. Bunlar: İngiltere ile Musul Sorunu, Fransa ile Kapitülasyonlar ve diğer sorunlar, Yunanistan ile Ahali Mübadelesi olarak ifade edilebilir. Türkiye Lozan’dan kalanları çözmek, istikrarlı bir çalışma göstermeye çalışmaktaydı.Ama dünyadaki olaylardan kötü etkileniyordu.Dış politikada milletler cemiyeti önemliydi çünkü türkiyenin dünyaca tanınması için bu gerekiyordu.M.K milletler cemiyetinin bizi çağırması gerektiğini düşünüyordu.1932 yılına kadar çağırılmadık. 1929 yılında Paris paktını imzalamamız uluslar arası ilk işimizdir. Silahsızlanma konferansında Türkiye milletler cemiyeine hazırdır denilmiştir 43 üyenin tamamının onanyıyla 1932 de milletler cemiyetine girdik.Yunanistan-ispanya teklif etmişlerdir ilk. Ancak Rusya bundan rahatsızdır çünkü daha milletler cemiyetine üye değildir.1934’te üye olamsı türkiyeyi rahatlattı. 1934te konsey üyesi olup yönetici durumuna geldik. İtalya’da mussolini, ve almanya’da hitler iktidare gelmiştir.(faşist yönetim)Onların baskıcı politikalarına karşın M.K barışçıl politika sergilemiştir. *****14.İngilterenin genel politikasını ve osmanlı’dan günümüze izlediği süreci nasıl değerlendirirsiniz?******** 15.Balkan Antantı hangi ulkelerin tehditine karsı, kimler arasında imzalandı? Hangi hususları garanti etti? Hangi paktın ön koşuludur?kimler arasında hangi amaçla yapımıştır? 4 Şubat 1934 tarihinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır. Hangi tehdite karsı:

− İtalya ve Almanya'nın Akdeniz’de ve Balkanlar'da genişleme çabası, saldırgan bie politika izlemeleri, ortadoguyu hedef almaları ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi dünya barışını tehdit etmeye başladı.ayrıca balkan devletlerini de endişelendird ve onları kendi aralarındakı anlasmazlıkları bırakarak ortak dusmana karsı guc birliği yapmaya zorladı. Hangi hususları garanti altına aldı? - birbirlerine danısmadan anlasma yapmamaları kabul edildi. - Balkan ülkeleri birbirinin varlığına saygı gösterecekti. Böylece Balkan ülkeleri sınırlarını karşılıklı olarak güvenceye almış oldular. Sadabat paktının ön koşuludur. 16.Sadabat paktı hangi ulkelerin tehditine karsı, kimler arasında imzalandı? Hangi hususları garanti etti? Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937'de Tahran'da Sadabad Sarayı'nda imzalanan dörtlü pakttır. Kime karşı imzalandı -emperyalist güçlere özellikle de İtalya’nın yayılmacı politikasına karşı dört ülkenin bulundukları bölgede barış ve güvenliği sağlamak için oluşturulan bir ittifaktı.(1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'ı işgali ile Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in güvenliği tehlikeye düşmüştü.) -Türkiye-Irak-İran üçgeninde Kürt aşiretleri sınır tanımayan isyanlar yapmaktaydı. Bu paktın imzalanmasının en önemli nedenidir. Garantilediği hususlar: - İç işlere müdahale engelleniştir. - sınırlara saygı prensibi getirildi. - Saldırı tehditi ortadan kaldırılmaya çalışıldı. -Türkiye'nin doğu sınırları da güvenlik altına alınmış oldu. 17.Balkan Antantı ve Sadabat Paktının sonuçları? -Türkiye bölgesinde ve ortadoguda merkezi ve bolgesel güç haline geldi. -Irak bağımsızlığına kavuştu. -ingilitere ile ilişkilerimiz olumlu bir şekilde etkilendi -türkiye, doğuda ve batıda güvenlik sistemi oluşturdu. -Balkanlar, Ortadogu ve dünya barışına katkısı oldu. -Türkiyenin etki ve ilgi alanı genişledi. -Mustafa Kemal, bunlarla medeniyet çatışmasını önlemek istedi. -Balkan Antantı ile Hrsitiyan devletleri biraraya toplanmış oldu. -Sadabat ile de Müsluman devletler biraraya toplanmıs oldu. -günümüzü ve geleceğimizi değerlendirerek, Türkiyeyi geleceğe ve savaslara hazırlanmak istenmiştir. -M.K. Eski Osmanlı egemenliğini canlandırmak istemiş olabilir. Çünkü sonradan suriye ve ıraka federasyon teklif etmiştir. -boğazların statüsü lozan ve servdekine benzer kalmıstır ve turkiye boğazlar üzerindeki egemenliğinin bir şart oldugu bir kere daha ortaya cıkmıstır. -marmaradaki adaların askersiz olması ve bir komisyon tarafından yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

18.Akdeniz paktı hangi tehlikelere karşı kimler arasında imzalanmış, bu pakt Türkiyenin hangi ülkelerle politika değişikliğine sebep olmuştur? 1936’da İtalya’nın Balkanlar ve Ortadoğu’da tehditlerini artırması üzerine, önce Fransa’yla anlaşan İngiltere, bir İtalyan saldırısı karşısında İspanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye’ye garanti verdi. İspanya bunu reddetti, ancak diğer devletlerle birlikte Türkiye bu garantiyi kabul ettiler. Ayrıca bu üç devlet de İngiltere’ye garanti verdi. Bu karşılıklı garantiler sistemine Akdeniz Paktı adı verilmiştir. Akdeniz Paktı ile Türkiye İtalyan tehlikesine karşı İngiltere’ye bağlanmış oluyordu ki, bu yeni Türkiye’nin İngiltere ile olan münasebetlerinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Türkiye ile İngiltere arasındaki bu yakınlaşma 1939’da bir ittifaka varacaktır. 19. Bogazlar sozlesmesi hangi ulkelerin tehditi uzerine, hangi ulkeler arasında ımzalandı? Dıs polıtıkada hangi degişimleri sagladı? Sonucları ne ulen? Türkiye, ingiltere, rusya, japonya, balkan ulkeleri, yugoslavya, yunanıstan, bulgaristan, romanya arasında imzalanmıstır. Hangi ulkelere karsı - 1933'ten sonra Avrupa devletleri hızla silahlanmaya başladı. - Almanya, Versay'a göre askersiz bölge olan Ren'e asker sokmuştu. - ingiltere, fransa, rusya (sıkış) Dış politikada değişimler - dıs politikanın merkezine ingiltere yerleşti - turkiyenin politikası batıya yonlendirildi. Sonucları - Boğazlarda tam egemenlik sağlanmıs oldu. - Uluslar arası alanda prestij saglandı - dıs politikanın merkezine ingiltere yerleşti - türkiye rusya arasında denge saglanmıs oldu. -Türkiye ile sovyet ilişki ayrılıgı oldu. - lozanın bogazlar bolgesinde turkiye adına acık bıraktıgı boslugu doldurmus ve turkiye cumhureiyetine guven getirmiştir. - bogazların denetimi ile turkiyenin karadenizden akdenize uzanan

geniş alandfa durumu guclenmiştir. - bogaz meselesi halledilmiştir - turkiye siyasi guc kazanmıstır. 20.M.K Musul ve Hatay’ın Türkiye sınırlarına katılmasında etmiştir?Musul’un Irak’,Hatay’ın Türkiye’ye katılm süreçleri? neden ısrar

Hatay:20 Ekim 1921 ankara ant. İle Lozan ant. Tekrar kabul edildi ve hataya özerklik verildi.1936 yılında Fransa Lübna’na ve Suriye’ye bağımsızlığını verdi.Bu yüzden Türkiye hatay’ın da bağımsızlığının verilmesini istedi.Türkiye-Fransa ilişkileri gerginleşti ve Türkiye fransa’ya nota verdi.Türkiye milletler cemiyetine gitti,olay 1938’de yapılan ant. İle siyasi statü 2 devlet arasında kararlaştırılmalıdır dendi.4 Temmuz 1938’de seçimler yapıldı.Hatay meclisi 2 eylül 1938’de bağımsızlığını ilan etti.23 haziran 1939 da Türkiye’ye katılma kararı aldı. Musul: 5 haziran 1926’da yapılan Ankara ant. İle aleyhimize karar alınmıştır. M.K Musul ve hataya önem verirdi çünkü 3 cephede burada savaştı.Ayrıca Misak-ı milli,ordaki Türkler ve coğrfi-stratejik öneminden dolayı da katılmalarını istiyordu. 27. Atatürkçülükte, devletin görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi ve başarısı için, öngörülen esaslar nelerdir? Devletin başarılı olabilmesi için ülkeyi yönetenler halkın genel düşüncelerin, maddi- manevi inançlarına saygı göstermeli dikkat etmeli, yöneticiler güven vermeli, halk seçimini dikkatli yapmalı ve sonradan bu yönetimi izlemelidir. 28. kültür ve medeniyet nedir? Medeniyet ve kültür ilişkisini açıklayınız. Dünyadaki medeniyet ve kültür çeşitleri nelerdir? Bir kültürün oluşabilmesi için, coğrafi şartların uygun olduğu bir zemin üzerinde, hangi unsurların birleşmesi gerekmektedir? Kültür: bir ulusun yaptığı bütün işlerin bileşkesidir Medeniyet: uluslar topluğunun yaptığı bütün işlerin bileşkesidir Medeniyet-Kültür ilişkisi: Kültür ve medeniyet iç içe olgulardır. Ancak kültür millî
karakteristikler taşırken, medeniyet milletlerarası niteliğe sahip olup, o birçok milletin ortak ürünüdür

İslam medeniyeti içinde: Arap, Türk, Malezya, Endonezya, İran Batı medeniyeti içinde: Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika. Kültürün oluşabilmesi için: - ekonomi - hukuk - ahlak kuralları - bilgi sanat 29. M.Kemal, harsı (kültürü) günümüz koşullarına uygun olarak ve bilimsel bir şekilde tarif etmiştir. Atatürk’ün kültür anlayışının özelliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kültürün 4 koşulu, Aynı coğrafi zemin üzerinde ekonomi,hukuk,ahlak kuralları ve bilgi-sanat.

Atatürke göre külür ve inkılap uyum içinde olmalı. Ayrıca sağlık da kültürün sosyal hayatını kapsar. 30. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı imparatorluğu’ndan yeni bir devlete geçiş yapmıştır. Türkiye’nin yeni bir devlet oluşunun gerçekleri, dayandığı esaslar, egemenliğin özellikleri nelerdir?osm Türkiye geçişte dayandığı esaslar nasıl şekil değiştirmiştir? T.C. yeni bir devlet oluşunun gerçekleri: - Osmanlı’nın coğrafyası değişmiş - Nüfus değişmiş - siyasal yapı değişmiş - tüzel kişilik değişmiştir. Dayandığı esaslar: - Milli Devlet: fiziki unsuru ülke; beşeri unsuru millet; siyasi ve hukuk unsurları egemenlik ve bağımsızlık - tam bağımsızlık - milli egemenlik - milli beraberlik Egemenliğin özellikleri: - tektir - millete ait - bütün - bölünemez -terk edilemez - iade edilemez - yönetim şekli cumhuriyettir - meşru kuvvet kullanma yetkisine sahiptir Osm-türkiye geçişinde dayanılan esasların değişikliği -Osmanlı:teokratik monarşi TC:demokrasi,başbakan,cumhurbaşkanı -Osmanlı:tebalık(padişah tek güç) TC:vatandaşlık -Osmanlı:tüm güç padişah,diğerleri kendi aralarında eşit TC:eşitlik -Osmanlı:devlet=padişah TC:devlet vatandaşların ortak iradesidir 31. objektif ve sübjektif görüşlere göre millet nedir? M. Kemal Türk milletinin oluşumundaki olguları nasıl ifade etmiştir? Objektif görüşlere göre millet soy, din dil, ırk, kan, mezhep birliğine dayanan insan topluluğudur. Sübjektif görüşlere göre millet aynı vatan, aynı duygu, dil ile kültür birliği oluşturan şuurlu halk kitlesidir. M.Kemal sübjektif kurallara göre aynı şekilde tarif etmiştir. M.Kemal’e göre millet kültür temeline dayanır. Bir halktan olan insanlara millet denir.

32. Mustafa Kemal’in milliyetçilik anlayışı, millet temeline dayanmaktadır. Atatürk’ün bu düşüncesinin özellikleri nelerdir? Atatürk milliyetçiliği: - Aşırı akımlara karşıdır - ırkçılığa karşıdır - laiktir - sınıf kavgasına karşıdır - barışçıl ve insancıldır - emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı - özgürlükçü ve eşitlikçidir - bağımsızlığı savunur - bölücülüğe karşı - ilericidir - akıl ve bilime dayanır - kültür temeline dayanır - Türkiye’de yaşamakla gurur duyar ve Türk halkı için çalışmayı öngörür. 33. M. Kemal halkçılık ilkesini demokrasi ile eş anlamlı olarak kullanmıştır. Halkçılığın birbirini tamamlayan unsurları ve özellikleri nelerdir? Halkçılığın 3 koşulu vardır: demokrasi, eşitlik, sınıf kavgası yoktur. Özellikleri: - kişiler kanun önünde eşittir - sınıf yoktur - halk devlet için değil, devlet halk için vardır - devlet her türlü hizmeti sunmak için fırsat eşitliğini öngörür - sosyal adaleti öngörür - en büyük güç halktır 34. Mustafa Kemal Türkiye’nin süratle çağın koşullarına uyumunu sağlamak amacıyla, 1934’te uygulanmaya başlayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda devletçilik ilkesini kabul etmiştir. Atatürk2ün devletçilik ilkesinin özelliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? - müdahaleci - plancı - eşitlikçi - bağımsızlığı savunur - özgürlükçü ve demokratik - sömürgeciliğe karşı - uluslar arası işbirliğine karşı değil - gelişmeye uygun - ekonomik kalkınma modeli - insanlar arasındaki dengeyi sağlamak - sanayi ağırlıklı - kalıcı - çağdaş - dinamik

- humanist 35. Laiklik ilkesi, Türk İnkilabı açısından neden önemlidir? M. Kemal laikliği gerçekleştirmek amacıyla, hangi inkılapları yapmıştır? Laiklik demokrasinin önkoşuludur. Bütün alanlarda uygulanmalı, yönetme yetkisinin kaynağı din değildir, resmi dini yoktur. Laiklikte akılcı ve bilimsel metod izlenmelidir. Türkiye dünyada %90ı Müslüman olan ve ilk defa laikliği uygulayan devlettir. Yapılan inkılaplar: - saltanat kaldırıldı, cumhuriyet kuruldu - halifelik kaldırıldı - 3 Mart 1924: tevhid-i tedrisat kanunu - türk medeni kanunu - türk ceza kanunu - türk devleti dini İslam - ahkam-ı şerif te TBMM din işleri - vallahi sözcüğü kaldırıldı yeminden - 5 şubat 1937-laiklik 36. genel anlamda din ve devlet işlerinin ayrılması olan laikliğin gerçekleşmesi için, devlet yönetiminde hangi hususların sağlanması gerekmektedir? - din ve vicdan özgürlüğü sağlar - inanç ve ibadet serbestliği, devlet din ayrımı gözetmez - resmi devlet dini yoktur, devlet tüzel kişiliktir - diyanet işleri başkanlığı olmalı - devlet din ayrımı gözetmez - devlet kurumları ile din kurumları ayrılmalıdır - din çıkarlara ve politikaya alet edilemez - hukuk-eğitim laik - din-mezhep eşitliği - devlet din kuralları ile idare edilemez

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful