You are on page 1of 2

ANO MASASABI MO?

Hindi ba't mabuting balita yan?


Hindi mo pala pagtatrabahuhan ang kaligtasan para
makakuha ng buhay na walang hanggan at mapunta sa
kalangitan; Dahil si Kristo na ang nagbayad ng lahat
para sa mga walang kakayanan, mga makasalanan.
Kung ikaw ay makasalananan, binayaran na ni Kristo
ang atraso mo sa Diyos, lahat lahat, wala ni isang natira
na balanse na sisingilin sa iyo ng Diyos.
Makasalanan ka ba?
Basahin mo ulit ang I Cor. 15:1-2
Tinatanggap mo ba ang mabuting balita na yan?
Tinatanggap mo ba na si Kristo ay namatay para ikaw
ay hindi na mamatay at parusahan ng Diyos?
Tinatanggap mo ba na hindi mo na kailangan ng
relihiyon, mabuting gawa, para makabawi at mapawi
ang iyong mga masasamang ginawa laban sa Diyos?
Ano ang sabi ng Kasulatan? Kapag daw tinanggap mo
ang mabuting balita, kapag tinindigan mo yan, ikaw ay
ano na? ........ LIGTAS .... SAVED
Ano na ang masasabi mo sa iyong kaluluwa ngayon?
May nabago ba sa isip mo tungkol sa mga bagay na
espiritwal?
Kinausap ka ba ng Panginoon?
May itinuro ba si Kristo sa iyo ngayon, sa pag-uusap
natin?

LIBRENG KALIGTASAN
PARA SA MGA
MAKASALANAN

LIGTAS KA NA BA?

"LIGTAS KA NA BA SA KAPAHAMAKAN NA
DADATING?"
Alam mo ba kung anong panganib ang
naghihintay sa iyo kung hindi ka maliligtas
habang ikaw ay nabubuhay pa?
Ang kahihinatnan ng mga hindi ligtas ay
nakasaad sa 2 Thes. 2:10,12
2 Thessalonians 2:10-12
(10) At may buong daya ng kalikuan sa
nangapapahamak; sapagka't hindi nila
tinanggap ang pagibig sa katotohanan,
upang sila'y mangaligtas.
(11) At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng
Dios ang paggawa ng kamalian, upang
magsipaniwala sila sa kasinungalingan:
(12) Upang mangahatulan silang lahat na
hindi nagsisampalataya sa katotohanan,
kundi nangalugod sa kalikuan.

TANONG KO SA IYO:
Paano mo mai-sasalba ang sarili mo sa darating
na galit ng Diyos sa mga makasalanan?

PUEDENG MALAMAN YAN

Basahin mo ang I Cor. 15:1-2


Pag aralan mo ang salitang SAVED or LIGTAS NA.
Alam natin na magkaiba ang salitang "maliligtas"
sa "ligtas na". May mga taong umaasang
maliligtas pa lamang at mayron ding alam na nila
na sila ay ligtas na.
Ang mga sinulatan sa I Cor. 15:1-2 ay mga
LIGTAS NA habang sila ay buhay pa. Paano nila
nalaman na sila ay ligtas na? Paano nga ba
malalaman?
Ang ordinaryong sagot ng tao dyan, magpakalinis magpaka-bait, at maging tapat kay Kristo. At
kung pag sisikapan natin yan hanggang sa wakas
ng buhay, makakasigurado din tayo sa kaligtasan.
Yan ba ang nasa isip mo din?
Basahin mo ang Eph. 2:8-9
Ang kausap ay mga LIGTAS NA di ba?
Paano daw sila naging LIGTAS NA? Pinagsikapan
ba nila? Gumawa ba sila ng mga mabubuting
gawa para maligtas? Ito daw ay sa biyaya.
Samakatwid, libre, walang bayad ang kaligtasan,
ibinibigay ito ng Diyos na hindi Niya tinitingnan
ang gawa ng tao.

Kung titingnan ng Diyos ang ating mga gawa,


kung kabutihan ang basehan, walang maliligtas
sapagkat lahat tayo ay masama at madumi.